Sunteți pe pagina 1din 4

APLICAȚII PRACTICE

Spețe

I. Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei la 01. 03.2013, A.T. în calitate de tutore al numitului M.C., a solicitat, în
contradictoriu cu pârâtul B.C., anularea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 335/13.02.2012 de BNP N,
încheiat între M.C. şi pârâtul B.C.

În motivare cererii s-a arătat că actul atacat este lovit de nulitate, deoarece la data perfectării lui, M.C, în calitate de vânzător, era
lipsit de discernământ şi nu avea reprezentarea consecinţelor juridice ale actului încheiat, pentru că altfel, nu ar fi dispus de
singurul imobil pe care îl deţinea, fără ca măcar să-şi rezerve un drept de uzufruct viager.

Că este aşa, rezultă şi din sentinţa civilă nr. 447/16.11.2012 a Judecătoriei sect. 3, prin care numitul M.C. a fost pus sub
interdicţie, reţinându-se în considerentele acesteia existenţa unui handicap psihic ce îl pune în incapacitate de a acţiona critic
şi predictiv privind consecinţele social-juridice ale actelor şi faptelor sale.

În plus, pârâtul trebuia să ştie de stare de alienaţie mintală a vânzătorului, având în vedere gradul de rudenie cu acesta, fiind veri
primari.

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii , arătând că hotărârea de care se prevalează reclamantul a
fost pronunţată ulterior perfectării contractului. Totodată, efectele acestuia nu îi sunt opozabile, deoarece nu a fost parte în acel
proces (...)

În dovedirea cererii , reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri (acte medicale) şi proba testimonială, pentru a demonstra că
pârâtul cunoştea starea de sănătate a vânzătorului. În combatere, pârâtul a solicitat proba testimonială şi interogatoriul lui A.T (...)

În fapt a rezultat că numitul M.C. suferea de boli psihice de mai bine de 5 ani, fiind internat în repetate rânduri în spitale de
psihiatrie, pârâtul însuşi, în calitate de rudă, conducându-l de câteva ori cu maşina şi ocupându-se de internarea lui. (...)

II. La data de 1 februarie 2014, A l-a notificat pe B fie să confirme contractul anulabil pentru vicierea consimţământului prin
dol, fie să exercite acţiunea în anulare, în termen de 6 luni de la notificare. B nu a confirmat expres contractul dar
şi-a executat voluntar obligaţia în termenul menţionat. Ulterior, la data de 1 septembrie 2014, B a introdus o acţiune prin care
solicită anularea contractului şi obligarea lui A la plata unor daune-interese suferite ca urmare a vicierii consimţământului său la
data încheierii contractului. Care credeţi ca va fi soluţia instanţei şi motivare acesteia?

a) cererea de anulare va fi respinsă, întrucât B a confirmat tacit contractul


b) cererea de despăgubiri va fi admisă, întrucât confirmarea tacită a contractului anulabil pentru vicierea consimţământului prin
dol nu implică, prin ea însăşi, renunţarea la dreptul de a cere daune interese
c) acţiunea va fi admisă în întregime, întrucât, chiar dacă B a executat obligaţia, confirmarea contractului nu a fost expresă.
III. Profitând de vârsta înaintată și starea de nevoie în care se afla Q, cumpărătorul W l-a determinat pe primul să-i vândă, la
data de 25 iulie 2016, cu un preț de aproximativ 40% din valoarea reală de piață a bunului, un teren pe care vânzătorul îl
recuperase de la stat în procesul de restituire. La data de 10 martie 2018, cumpărătorul a fost chemat în judecată de Q pentru
anularea contractului de vânzare pentru leziune. Pârâtul W a formulat o singură apărare arătând că, între timp, prețul de piață al
terenului a scăzut, la data introducerii acțiunii fiind chiar mai mic decât cel plătit vânzătorului în anul 2016.

Ce va decide instanța? Motivați.

IV. Reclamantul l-a chemat în judecată pe pârât pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunța, să se dispună anularea contractului
de vânzare a unui apartament și repunerea părților în situația anterioară. În motivarea cererii de chemare în judecată,
reclamantul a arătat că, având nevoie de bani pentru suportarea costului unei intervenții chirurgicale pentru salvarea vieții fiului
său, aspect cunoscut de pârât, a vândut un apartament cu prețul de 25.000 euro, deși valorea de piață era, la momentul vânzării,
de peste 40.000 euro. În apărare, pârâtul a arătat că, în prezent, prețul apartamentelor a scăzut fiind pentru unul similar de
aproximativ
30.000 euro și că ar fi dispus, dacă instanța consideră, să plătească încă 5.000 euro. În raport de această situație, ce va decide
instanța?

1. Până la îndeplinirea condiţiei suspensive:

a) dacă debitorul plăteşte, el este îndreptăţit să solicite restituirea plăţii ca fiind nedatorată;
b) obligaţia se poate stinge prin compensaţie;
c) nu se produce efectul translativ în cazul actelor juridice translative de drepturi reale.

2. Condiţia:

a) imposibilă, contrară legii sau bunelor moravuri, dacă este însăşi cauza contractului, atrage nulitatea relativă a acestuia;
b) până la proba contrară, se prezumă a fi rezolutorie, ori de câte ori scadenţă obligaţiilor principale precedă momentul la care
condiţia s-ar împlini;
c) este socotită împlinită, dacă obligaţia este contractată sub condiţia producerii unui eveniment într-un anumit termen iar
termenul s-a împlinit fără ca evenimentul să se producă.

3. Este cazuală acea condiţie a cărei realizare depinde de:


a) voinţa unei dintre părţi şi de voinţa unei persoane determinate;
b) exclusiv de voinţa uneia dintre părţi;
c) de hazard.

4. Condiţia mixtă depinde de:


a) exclusiv voinţa debitorului;
b) exclusiv voinţa creditorului;
c) voinţa debitorului sau a creditorului.

5. Realizarea condiţiei pur potestative poate depinde de:


a) exclusiv voinţa debitorului;
b) exclusiv voinţa creditorului;
c) voinţa debitorului sau a creditorului.

6. Este valabilă:
a) obligaţia sub condiţie suspensivă pur potestativă din partea debitorului;
b) obligaţia sub condiţie suspensivă pur potestativă din partea creditorului;
c) obligaţia sub condiţie rezolutorie pur potestativă din partea creditorului.

7. În cazul îndeplinirii condiţiei rezolutorii:

a) drepturile constituite pendente conditione de dobânditorul sub condiţie rezolutorie, se vor desfiinţa;
b) dobânditorul sub condiţie rezolutorie al bunului, va păstra fructele culese pendente conditione de la acesta;
c) dobânditorul sub condiţie rezolutorie al bunului, este obligat să restituie fructele
culese pendente conditione de la acesta.

8. Realizarea condiţiei simplă potestativă depinde de:


a) voinţa uneia dintre părţi şi de o împrejurare exterioară;
b) voinţa uneai dintre părţi şi voinţa unei persoane nedeterminate;
c) voinţa uneia dintre părţi şi voinţa unei persoane determinate.

9. Condiţia rezolutorie este:


a) un eveniment viitor şi sigur ca realizare de care depinde desfiinţarea obligaţiei;
b) un eveniment viitor şi nesigur ca realizare de care depinde eficacitatea obligaţiei;
c) un eveniment viitor şi sigur ca realizare de care depinde eficacitatea obligaţiei.

10. Condiţia suspensivă este:


a) un eveniment viitor şi sigur ca realizare de care depinde desfiinţarea obligaţiei;
b) un eveniment viitor şi nesigur ca realizare de care depinde eficacitatea obligaţiei;
c) un eveniment viitor şi sigur ca realizare de care depinde eficacitatea obligaţiei.

11. Spre deosebire de termen, condiţia:


a) produce de regulă efecte retroactive;
b) produce efecte pentru viitor;
c) este un eveniment sigur ca realizare.

12. În cazul unei obligaţii afectate de o condiţie rezolutorie:


a) pendente condicione, creditorul poate cere executarea obligaţiei, iar prescripţia extinctivă începe să curgă;
b) eveniente condicione, în cazul actelor cu executare succesivă, ca regulă, acestea se desfiinţează cu efect retroactiv;
c) eveniente condicione, dobânditorul sub condiţie rezolutorie trebuie să restituie fructele culese înainte de împlinirea condiţiei.

13. Condiţia :
a) pur potestativă din partea celui care se obligă este supusă nulităţii;
b) ilicită atrage întotdeauna nulitatea absolută a contractului în care este stipulată;
c) poate afecta şi actele juridice cu titlu gratuit.
14. În cazul condiției suspensive a cărei realizare depinde de voința creditorului:
a.dacă debitorul plătește înainte de împlinirea condiției, nu va putea cere restituirea plății;
b.obligația asumată este valabilă, chiar dacă realizarea condiției nu depinde şi de un element
exterior voinței creditorului;
c.prescripția extinctivă va începe să curgă de la momentul încheierii actului juridic.

15. Spre deosebire de eroare, ca viciu de consimțământ, dolul:


A. poate angaja răspunderea autorului său, pentru prejudiciile cauzate;
B. este aplicabil și actelor juridice unilaterale;
C. nu se presupune.

16. În materia leziunii, viciu de consimțământ:


a. actul anulat pentru leziune constituie o excepție de la principiul forței obligatorii a
contractului
b. majorului îi este afectat, întotdeauna, factorul intelectiv al consimțământului
c. spre deosebire de regimul general al nulității relative, victima leziunii nu poate invoca, fără
limită în timp, pe cale de apărare, leziunea.

17. A comandă unui producător 6 geamuri termopan, cu dimensiuni specifice proiectului realizat
pentru casa lui nouă (în curs de edificare), cu scopul de a fi integrate în această casă. Ele sunt
predate cumpărătorului la data de 01.05.2018, aduse de către acesta la construcția nouă la data
de 15.05.2018 și încorporate efectiv în construcție la data de 25.05.2018. În aceste condiții:

a.la data de 22.05.2018 geamurile termopan sunt bunuri mobile


b.geamurile termopan devin bun imobil numai începând cu data de 25.05.2018 c.la data de
16.05.2018 geamurile termopan sunt bunuri imobile.

18. Este adevărată afirmația:


a.orice act autentic este și un act solemn
b.orice act solemn este și un act autentic
c.unele acte consensuale pot fi acte autentice