Sunteți pe pagina 1din 13

1.

Principiul teritorialitâįii normelor de drept procesual penal înseamnâ:


a) activitatea procesual penalâ se desfâĩoarâ conform normelor
de drept procesual român dacâ s-a sâvârĩit o faptâ penalâ pe
teritoriul României;
b) activitatea procesual penalâ se desfâĩoarâ pe teritoriul Româ-
niei conform normelor de drept procesual penal român;
c) activitatea procesual penalâ se desfâĩoarâ pe teritoriul Româ-
niei conform normelor de drept procesual român dacâ fâptui-
torul este cetâįean român sau apatrid cu domiciliul în Româ-
nia;
d) nici una din variantele de mai sus.

2. Sunt derogâri de la principiul teritorialitâįii:


a) imunitatea de jurisdicįie ĩi comisia rogatorie;
b) comisia rogatorie ĩi delegarea;
c) imunitatea de jurisdicįie ĩi cazul infracįiunilor sâvârĩite în ma-
rea teritorialâ;
d) nici una din variantele de mai sus.

3. În ceea ce priveĩte aplicarea în timp, normele procesual penale:


a) de regulâ retroactiveazâ dacâ sunt mai favorabile;
b) de regulâ sunt ultraactive;
c) de regulâ se aplicâ imediat;
d) nici una din variantele de mai sus.

4. În raport de cazurile generale de extraactivitate a normelor de


drept procesual penal:
a) legea nouâ se poate aplica unui act îndeplinit sub legea ve-
che, împiedicând sâ fie valorificatâ nulitatea sa sub noua lege;
b) normele relative la competenįâ, la câi de atac ĩi la termene nu
pot ultraactiva;
c) termenul procedural prevâzut în legea în vigoare în momentul
în care a început sâ curgâ nu râmâne valabil dacâ a fost
modificat de norma nouâ;
d) nici una din variantele de mai sus.
4 Teste grilâ

5. Circumscripįia teritorialâ se stabileĩte, pentru instanįe:


a) prin lege organicâ;
b) prin lege ordinarâ;
c) prin hotârâre de guvern;
d) nici una din variantele de mai sus.

6. Raporturile juridice procesual penale:


a) se sting dacâ se adoptâ o soluįie de trimitere în judecatâ;
b) implicâ luarea mâsurii arestârii sau a unei alte mâsuri preven-
tive;
c) iau naĩtere, de regulâ, peste ĩi în afara acordului pârįilor;
d) nici una din variantele de mai sus.

7. Interpretarea normelor juridice procesual penale fâcutâ de orga-


nele de urmârire penalâ:
a) are forįâ obligatorie;
b) reprezintâ întotdeauna o formâ de interpretare sistematicâ;
c) reprezintâ o formâ de interpretare istoricâ raportat la cauzâ;
d) nici una din variantele de mai sus.

8. Enunįul din cuprinsul art. 229 C. proc. pen. („persoana faįâ de


care se efectueazâ urmârirea penalâ se numeĩte învinuit cât timp
nu a fost pusâ în miĩcare acįiunea penalâ împotriva sa”) repre-
zintâ un exemplu de:
a) interpretare sistematicâ;
b) interpretare istoricâ;
c) interpretare legalâ;
d) nici una din variantele de mai sus.

9. Reprezintâ o regulâ de aplicare a normelor generale ĩi speciale


urmâtorul enunį:
a) norma generalâ nouâ derogâ întotdeauna de la norma spe-
cialâ;
b) norma generalâ se completeazâ cu norma specialâ pentru
toate chestiunile pentru care norma generalâ nu face nicio
derogare;
c) norma specialâ în concurs cu norma generalâ se aplicâ întot-
deauna, prin derogare de la norma generalâ;
d) nici una din variantele de mai sus.
Drept procesual penal. Partea generalâ 5

10. Sunt trâsâturi ale unui proces echitabil:


a) accesul liber la un tribunal imparįial ĩi independent în ceea ce
priveĩte judecarea ĩi soluįionarea conflictului de drept penal,
cât ĩi luarea oricârei mâsuri de constrângere asupra unor
drepturi ĩi libertâįi fundamentale; dreptul de a recurge la un
tribunal superior; interdicįia torturii sau a oricârei violenįe în
activitatea de cercetare ĩi judecare a cauzelor penale; exis-
tenįa unor garanįii procesuale;
b) accesul liber la un tribunal pentru soluįionarea conflictului de
drept; garantarea posibilitâįii de a ataca cu apel orice hotârâre
judecâtoreascâ; interdicįia torturii sau a oricârei violenįe în
activitatea de cercetare ĩi judecare a cauzelor penale; exis-
tenįa unor garanįii procesuale;
c) accesul liber la un tribunal imparįial ĩi independent în ceea ce
priveĩte judecarea ĩi soluįionarea conflictului de drept penal,
cât ĩi luarea oricârei mâsuri de constrângere asupra unor
drepturi ĩi libertâįi fundamentale; dreptul de a recurge la un
tribunal superior; interdicįia torturii sau a oricârei violenįe în
activitatea de cercetare a cauzelor penale; existenįa unor
garanįii procesuale;
d) nici una din variantele de mai sus.

11. Principiul egalitâįii în faįa legii ĩi a autoritâįilor publice presupune:


a) urmârirea penalâ ĩi judecata se efectueazâ de aceleaĩi orga-
ne de urmârire penalâ ĩi de aceleaĩi instanįe de judecatâ, au
loc dupâ aceleaĩi reguli procesuale, iar pârįile dintr-o cauzâ
penalâ se bucurâ de aceleaĩi drepturi procesuale în faįa auto-
ritâįilor judiciare, fârâ nicio discriminare;
b) pârįile se bucurâ de aceleaĩi drepturi procesuale în faįa auto-
ritâįilor judiciare, fârâ nicio discriminare;
c) urmârirea ĩi judecata au loc pentru toate persoanele dupâ
aceleaĩi reguli procesuale, cu excepįia situaįiilor în care existâ
reguli speciale pentru persoanele care ocupâ anumite funcįii;
d) nici una din variantele de mai sus.

12. Oficialitatea procesului penal priveĩte:


a) numai faza urmâririi penale;
b) numai faza urmâririi penale ĩi faza judecâįii;
c) numai faza judecâįii;
d) nici una din variantele de mai sus.
6 Teste grilâ

13. Actele necesare desfâĩurârii procesului penal se îndeplinesc:


a) numai din oficiu;
b) din oficiu, afarâ de cazul când prin lege se dispune altfel;
c) la cererea pârįilor;
d) nici una din variantele de mai sus.

14. Conform principiului prezumįiei de nevinovâįie, în cursul urmâririi


penale, fâptuitorul va fi considerat nevinovat pânâ la:
a) sesizarea organelor de urmârire penalâ;
b) începerea urmâririi penale;
c) punerea în miĩcare a acįiunii penale;
d) nici una din variantele de mai sus.

15. Prezumįia de nevinovâįie:


a) este consacratâ expres de Codul de procedurâ penalâ;
b) nu este consacratâ expres de Constituįia României;
c) este o prezumįie absolutâ care nu poate fi râsturnatâ decât
printr-o hotârâre penalâ definitivâ;
d) nici una din variantele de mai sus.

16. Dreptul la apârare este garantat învinuitului sau inculpatului:


a) dupâ punerea în miĩcare a acįiunii penale;
b) în timpul prezentârii materialului de urmârire penalâ;
c) pe tot parcursul procesului penal;
d) nici una din variantele de mai sus.

17. Pentru garantarea dreptului la apârare:


a) organele judiciare sunt obligate sâ ia mâsuri pentru asigurarea
asistenįei juridice a învinuitului sau inculpatului în toate pro-
cesele penale;
b) organele judiciare sunt obligate sâ ia mâsuri pentru asigurarea
asistenįei juridice a pârįii vâtâmate în toate procesele penale;
c) organele judiciare au obligaįia sâ încunoĩtinįeze, de îndatâ ĩi
mai înainte de a-l audia, pe învinuit sau pe inculpat despre
fapta pentru care este cercetat, încadrarea juridicâ a acesteia
ĩi sâ-i asigure posibilitatea pregâtirii ĩi exercitârii apârârii;
d) nici una din variantele de mai sus.
Drept procesual penal. Partea generalâ 7

18. În cursul procesului penal:


a) orice parte are dreptul de a fi asistatâ de apârâtor;
b) orice parte trebuie asistatâ de apârâtor;
c) învinuitul sau inculpatul trebuie asistat de apârâtor;
d) nici una din variantele de mai sus.

19. Desfâĩurarea procesului penal în limba românâ:


a) exclude posibilitatea ca judecata sâ aibâ loc fârâ interpret,
chiar dacâ judecâtorul, procurorul, apârâtorii ĩi pârįile cunosc
aceeaĩi limbâ maternâ;
b) presupune câ pârįii i se numeĩte un interpret, din oficiu ĩi în
mod obligatoriu, ori de câte ori limba sa maternâ este alta
decât limba românâ;
c) presupune câ pârįii i se desemneazâ în mod gratuit un inter-
pret dacâ nu îĩi poate apâra interesele decât în limba sa
maternâ;
d) nici una din variantele de mai sus.

20. În procesul penal:


a) procedura judiciarâ se desfâĩoarâ în limba românâ, cu excep-
įiile prevâzute de lege;
b) procedura judiciarâ se desfâĩoarâ în limba maternâ pe care
pârįile o înįeleg, cu ajutorul interpreįilor;
c) pârįile ĩi alte persoane în proces pot folosi limba maternâ, dar
actele procedurale se întocmesc în limba românâ;
d) nici una din variantele de mai sus.

21. Pârįilor care nu se pot exprima:


a) li se asigurâ posibilitatea de a lua cunoĩtinįâ de piesele dosa-
rului, dreptul de a vorbi, precum ĩi dreptul de a pune concluzii în
instanįâ prin interpret, ales sau numit, contra cost, de instanįâ;
b) li se asigurâ posibilitatea de a lua cunoĩtinįâ de piesele dosa-
rului, dreptul de a vorbi, precum ĩi dreptul de a pune concluzii
în instanįâ prin interpret, ales sau numit, gratuit, de instanįâ;
c) li se asigurâ posibilitatea ca interpretul ales sâ studieze dosa-
rul;
d) nici una din variantele de mai sus.
8 Teste grilâ

22. Sunt acte prin care se poate pune în miĩcare acįiunea penalâ:
a) numai ordonanįa, rechizitoriul, declaraįia oralâ a procurorului;
b) ordonanįa, rechizitoriul, declaraįia oralâ a procurorului sau
încheierea instanįei;
c) numai ordonanįa ĩi rechizitoriul;
d) nici una din variantele de mai sus.

23. Sunt trâsâturi ale acįiunii penale:


a) acįiunea penalâ aparįine statului, este obligatorie, este indis-
ponibilâ, este individualâ ĩi indivizibilâ;
b) acįiunea penalâ este obligatorie, indisponibilâ ĩi indivizibilâ;
c) acįiunea penalâ este obligatorie, este indisponibilâ, individualâ
ĩi indivizibilâ numai dacâ este pornitâ de autoritâįile statului;
d) nici una din variantele de mai sus.

24. Indivizibilitatea, ca trâsâturâ a acįiunii penale, este determinatâ


de:
a) unitatea cauzei penale;
b) unitatea de participaįie penalâ;
c) unitatea infracįiunii ca fapt juridic;
d) nici una din variantele de mai sus.

25. Indisponibilitatea, ca trâsâturâ a acįiunii penale, este determinatâ


de:
a) imposibilitatea de a fi stinsâ de câtre cel care a declanĩat-o;
b) imposibilitatea de a fi pornitâ în anumite cazuri expres prevâ-
zute de lege;
c) imposibilitatea de a fi continuatâ de cel care a declanĩat-o;
d) nici una din variantele de mai sus.

26. Acįiunea penalâ:


a) este suficientâ existenįa unor informaįii privind sâvârĩirea unei
infracįiuni pentru punerea în miĩcare a acįiunii penale;
b) nu poate fi pusâ în miĩcare decât in personam;
c) implicâ dobândirea de câtre fâptuitor a calitâįii de învinuit;
d) nici una din variantele de mai sus.

27. Acįiunea penalâ:


a) se poate pune în miĩcare, în cursul fazei de judecatâ, numai
prin încheiere, dacâ procurorul participâ la judecarea cauzei;
Drept procesual penal. Partea generalâ 9

b) se poate pune în miĩcare prin declaraįia oralâ a procurorului


care soluįioneazâ cauza;
c) se poate exercita atât în faįa instanįei penale, cât ĩi în faįa
instanįei civile;
d) nici una din variantele de mai sus.

28. Soluįiile care pot duce la stingerea acįiunii penale în urma jude-
cârii unei cauze:
a) condamnarea sau achitarea;
b) clasarea sau încetarea procesului penal;
c) încetarea urmâririi penale sau încetarea procesului penal;
d) nici una din variantele de mai sus.

29. Obiectul acįiunii penale îl constituie:


a) întocmirea actului de inculpare;
b) întocmirea rechizitoriului;
c) tragerea la râspundere penalâ a persoanelor care au sâvârĩit
infracįiuni;
d) nici una din variantele de mai sus.

30. Acįiunea penalâ nu mai poate fi exercitatâ când:


a) procurorul a dispus înlocuirea râspunderii penale;
b) instanįa a dispus înlocuirea râspunderii penale;
c) procurorul a dispus, referitor la aceeaĩi cauzâ, într-un alt do-
sar penal, scoaterea de sub urmârire penalâ;
d) nici una din variantele de mai sus.

31. Poate fi necesarâ autorizarea procurorului general al Parchetului


de pe lângâ Înalta Curte de Casaįie ĩi Justiįie pentru:
a) punerea în miĩcare a acįiunii penale faįâ de un cetâįean
român cu domiciliul în strâinâtate, care a sâvârĩit o infracįiune
în afara teritoriului įârii;
b) punerea în miĩcare a acįiunii penale faįâ de un cetâįean strâin
fârâ domiciliu în România, care a sâvârĩit o infracįiune în
strâinâtate;
c) punerea în miĩcare a acįiunii penale faįâ de un apatrid cu
domiciliul în România care a sâvârĩit o infracįiune în strâi-
nâtate;
d) nici una din variantele de mai sus.
10 Teste grilâ

32. Exprimarea dorinįei guvernului strâin este:


a) un mod special de sesizare;
b) o condiįie imediat prealabilâ trimiterii în judecatâ;
c) o condiįie care, dacâ este îndeplinitâ, duce la încetarea proce-
sului penal;
d) nici una din variantele de mai sus.

33. Se va dispune scoaterea de sub urmârire penalâ în urmâtoarele


ipoteze:
a) fapta nu existâ, lipseĩte plângerea prealabilâ, fapta nu a fost
sâvârĩitâ de învinuit sau de inculpat;
b) fapta nu prezintâ gradul de pericol social al unei infracįiuni,
fapta nu a fost sâvârĩitâ de învinuit sau de inculpat, fapta nu
întruneĩte elementele constitutive ale infracįiunii;
c) persoana vâtâmatâ ĩi-a retras plângerea prealabilâ, a inter-
venit decesul fâptuitorului, a intervenit prescripįia râspunderii
penale;
d) nici una din variantele de mai sus.

34. Dacâ nu existâ învinuit sau inculpat în cauzâ ĩi s-a împlinit ter-
menul de prescripįie a râspunderii penale, se va dispune:
a) încetarea urmâririi penale;
b) scoaterea de sub urmârire penalâ;
c) clasarea;
d) nici una din variantele de mai sus.

35. Dacâ inculpatul ĩi partea vâtâmatâ se împacâ în cursul cercetârii


judecâtoreĩti:
e) instanįa va înceta procesul penal;
a) procurorul va dispune încetarea procesului penal;
b) cauza se claseazâ;
c) nici una din variantele de mai sus.

36. Dacâ instanįa constatâ existenįa unei cauze de nepedepsire, va


dispune:
a) achitarea;
b) încetarea procesului penal;
c) clasarea;
d) nici una din variantele de mai sus.
Drept procesual penal. Partea generalâ 11

37. Învinuitul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal


dacâ:
a) s-a constat câ faptei îi lipseĩte unul din elementele constitutive
ale infracįiunii;
b) s-a constat câ fapta nu este prevâzutâ de legea penalâ;
c) pârįile s-au împâcat;
d) nici una din variantele de mai sus.

38. Dacâ, dupâ ce s-a constat câ a intervenit prescripįia râspunderii


penale, învinuitul sau inculpatul solicitâ continuarea procesului
penal:
a) procurorul dispune încetarea urmâririi penale, în situaįia în ca-
re a intervenit o cauzâ care înlâturâ caracterul penal al faptei;
b) procurorul dispune scoaterea de sub urmârire penalâ, dacâ
fapta nu este prevâzutâ de legea penalâ;
c) procurorul dispune încetarea urmâririi penale;
d) nici una din variantele de mai sus.

39. Învinuitul poate cere continuarea procesului penal dacâ:


a) existâ o cauzâ de încetare a procesului penal;
b) a intervenit amnistia;
c) s-a împâcat cu partea vâtâmatâ;
d) nici una din variantele de mai sus.

40. Moĩtenitorii persoanei vâtâmate:


a) pot exercita acįiunea civilâ în nume propriu, dacâ persoana
vâtâmatâ a decedat înainte de a se constitui parte civilâ;
b) pot exercita acįiunea civilâ numai în calitate de moĩtenitori ai
victimei infracįiunii, dacâ aceasta a decedat ca urmare a sâ-
vârĩirii infracįiunii;
c) pot continua acįiunea civilâ, dacâ persoana vâtâmatâ a dece-
dat dupâ constituirea ca parte civilâ, chiar dacâ nu au acceptat
moĩtenirea;
d) nici una din variantele de mai sus.

41. Acįiunea civilâ exercitatâ în cadrul procesului penal:


a) nu este scutitâ de taxa de timbru;
b) poate fi pornitâ oricând;
c) se stinge întotdeauna prin pronunįarea unei hotârâri de achi-
tare;
d) nici una din variantele de mai sus.
12 Teste grilâ

42. În cazul acįiunii civile:


a) dreptul de opįiune nu funcįioneazâ dacâ acįiunea civilâ se
exercitâ din oficiu;
b) dacâ persoana care a suferit un prejudiciu s-a constituit parte
civilâ în procesul penal, acįiunea introdusâ la instanįa civilâ nu
este admisibilâ dacâ instanįa penalâ a suspendat procesul
penal;
c) dacâ persoana care a suferit un prejudiciu s-a constituit parte
civilâ în procesul penal, acįiunea introdusâ la instanįa civilâ nu
este admisibilâ dacâ instanįa penalâ a lâsat nesoluįionatâ
acįiunea civilâ;
d) nici una din variantele de mai sus.

43. Acįiunea civilâ se exercitâ în procesul penal împotriva:


a) inculpatului, moĩtenitorilor inculpatului ĩi pârįii responsabile
civilmente;
b) pârįii civile;
c) pârįii responsabile civilmente, dacâ inculpatul se sustrage de
la judecatâ;
d) nici una din variantele de mai sus.

44. Repararea pagubei în cazul în care acįiunea civilâ a fost exer-


citatâ în procesul penal:
a) se face numai în naturâ;
b) se face numai prin echivalent, cu excepįia situaįiei în care
bunul a fost gâsit la inculpat;
c) se face în naturâ sau prin plata unei despâgubiri bâneĩti, în
mâsura în care repararea în naturâ nu este posibilâ;
d) nici una din variantele de mai sus.

45. Partea civilâ solicitâ repararea prejudiciului moral prin acįiunea


civilâ exercitatâ în cadrul procesului penal:
a) instanįa trebuie sâ oblige inculpatul la plata daunelor morale;
b) instanįa poate obliga inculpatul sâ repare prejudiciul moral;
c) acįiunea civilâ este inadmisibilâ în aceastâ situaįie;
d) nici una din variantele de mai sus.

46. Instanįa rezolvâ din oficiu acįiunea civilâ numai atunci când
aceasta are ca obiect:
a) restituirea lucrurilor;
Râspunsuri

1. b – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 53


2. a – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 54-55
3. c – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 56
4. a – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 58
5. c – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 301
6. c – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 23
7. d – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 52
8. c – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 52
9. c – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 44
10. a – pentru detalii, a Gr. Theodoru, p. 67
11. a – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 88-89
12. d – a se vedea art. 2 C. proc. pen.; pentru detalii, Gr. Theodoru,
p. 80
13. b – a se vedea art. 2 alin. (2) C. proc. pen.; pentru detalii,
Gr. Theodoru, p. 81; N. Volonciu, Al. Vasiliu, p. 8
2
14. d – a se vedea art. 5 C. proc. pen.; pentru detalii, Gr. Theodoru,
p. 97
15. a – a se vedea art. 52 C. proc. pen.; pentru detalii, Gr. Theodoru,
p. 97; N. Volonciu, Al. Vasiliu, p. 27
16. c – a se vedea art. 6 C. proc. pen.; pentru detalii, Gr. Theodoru,
p. 89; N. Volonciu, Al. Vasiliu, p. 33
17. c – a se vedea art. 6 alin. (3) C. proc. pen.; pentru detalii,
Gr. Theodoru, p. 90; N. Volonciu, Al. Vasiliu, p. 33-34
18. a – a se vedea art. 6 alin. (4) C. proc. pen.; pentru detalii,
Gr. Theodoru, p. 90; N. Volonciu, Al. Vasiliu, p. 35
Drept procesual penal. Partea generalâ 123

19. c – a se vedea art. 7 ĩi art. 8 C. proc. pen.; pentru detalii,


Gr. Theodoru, p. 93
20. c – a se vedea art. 7 C. proc. pen.; pentru detalii, Gr. Theodoru,
p. 93
21. b – a se vedea art. 8 C. proc. pen.
22. b – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 211-212
23. a – a se vedea art. 9 C. proc. pen.; pentru detalii, Gr. Theodoru,
p. 116-117
24. c – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 210
25. d – a se vedea art. 9 C. proc. pen.; pentru detalii, Gr. Theodoru,
p. 117
26. b – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 209
27. d – a se vedea art. 9 alin. (2) C. proc. pen.; pentru detalii,
Gr. Theodoru, p. 210
28. a – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 220
29. c – a se vedea art. 9 alin. (1) C. proc. pen.; pentru detalii,
Gr. Theodoru, p. 114
30. b – a se vedea art. 10 lit. i) C. proc. pen.; pentru detalii,
Gr. Theodoru, p. 219; N. Volonciu, Al. Vasiliu, p. 67
31. b – a se vedea art. 10 lit. f) C. proc. pen. raportat la art. 5 alin. (2)
C. pen.; pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 217
32. a – a se vedea art. 10 lit. f) C. proc. pen. raportat la art. 171 C. pen.;
pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 596
33. b – a se vedea art. 11 pct. 1 lit. b) raportat la art. 10 lit. a)-e)
C. proc. pen.; pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 221
34. c – a se vedea art. 11 pct. 1 lit. a) C. proc. pen.; pentru detalii,
Gr. Theodoru, p. 221
35. a – art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 lit. h) C. proc. pen.; pentru
detalii, Gr. Theodoru, p. 222
1
36. b – a se vedea art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 lit. i )
C. proc. pen.; pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 222
124 Râspunsuri

37. d – a se vedea art. 13 C. proc. pen.; pentru detalii, Gr. Theodoru,


p. 222
38. b – a se vedea art. 13 alin. (2) C. proc. pen.; pentru detalii,
Gr. Theodoru, p. 223
39. b – a se vedea art. 13 alin. (1) C. proc. pen.; pentru detalii,
Gr. Theodoru, p. 223; N. Volonciu, Al. Vasiliu, p. 74
40. a – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 169; N. Volonciu, Al. Vasiliu,
p. 105
41. d – a se vedea art. 15 C. proc. pen.; pentru detalii, Gr. Theodoru,
p. 223
42. a – a se vedea art. 17 C. proc. pen.; pentru detalii, Gr. Theodoru,
p. 227; N. Volonciu, Al. Vasiliu, p. 97
43. a – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 122, 228-230; N. Volonciu,
Al. Vasiliu, p. 76, 106
44. c – a se vedea art. 14 alin. (3) C. proc. pen.; pentru detalii,
Gr. Theodoru, p. 223; N. Volonciu, Al. Vasiliu, p. 87
45. b – a se vedea art. 14 alin. (5) C. proc. pen.; pentru detalii,
Gr. Theodoru, p. 225; N. Volonciu, Al. Vasiliu, p. 88
46. d – a se vedea art. 17 ĩi art. 348 C. proc. pen.; pentru detalii,
Gr. Theodoru, p. 224
47. a – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 226
48. a – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 226
49. b – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 170, 228; N. Volonciu,
Al. Vasiliu, p. 91
50. b – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 170
51. b – pentru detalii, Gr. Theodoru, p. 170
52. c – a se vedea art. 15 alin. (3) C. proc. pen.; pentru detalii,
Gr. Theodoru, p. 172
53. c – a se vedea art. 16 alin. (2) C. proc. pen.; pentru detalii,
Gr. Theodoru, p. 177
54. b – a se vedea art. 16 C. proc. pen.; pentru detalii, Gr. Theodoru,
p. 177; N. Volonciu, Al. Vasiliu, p. 95