Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ


ETAPA LOCALĂ – 19 ianuarie 2019
CLASA a VII-a

Subiect elaborat în cadrul Grupului de lucru al


I.S.J. PRAHOVA
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timp de lucru: 3 ore.
• Total: 100 de puncte.

Citeşte cu atenţie textele de mai jos pentru a răspunde corect cerinţelor formulate:

A. Într-o zi, era singur cu oile pe miriște și se B. Om bogat, om sărac, romanul


pomenise cu o magaoaie peste el. De groază, care a devenit bestseller internaţional
Niculae apucase ciomagul cu amândouă imediat ce a văzut lumina tiparului în 1969,
mâinile și pocnise magaoaia drept în moalele urmăreşte destinele cu suişuri şi coborâşuri
capului. Magaoaia căzuse jos fără să se mai
neaşteptate ale celor trei copii ai cuplului
miște, iar Niculae, înspăimântat, luase oile la
goană și începuse să fugă cu ele spre casă. A Mary Pease – Axel Jordache: Gretchen,
doua zi, magaoaia a venit iar, dar cu încă doi Rudolph şi Thomas, de la sfârşitul celui
inși și l-au bătut cu ciomegele până l-au lăsat de-al Doilea Război Mondial până la
în nesimțire pe miriște. Oile au intrat în sfârşitul anilor ’60. Mezinul Rudolph este
porumb și au fost duse la oborul comunal, iar fiul cel bun, inteligent, harnic şi liniştit,
Niculae a fost luat de frați în căruță și dus
care vede educaţia ca un paşaport spre o
acasă, zob. A zăcut o săptămână și s-a
vindecat, dar după aceea l-au prins frigurile. viaţă mai bună. Thomas, în schimb, este
Puțin timp după aceea, într-o dimineață, se indolent şi agresiv şi pare a nu avea alt
pomeni cu Achim pe miriște, călare pe cai. scop în viaţă decât acela de a deveni cu
Fratele îi spuse să lase oile și să vie cu el. Au orice chip oaia neagră a familiei. În ceea ce
ieșit în izlaz, alături de care se afla o miriște o priveşte pe Gretchen, ea vrea doar un trai
largă de vreo zece pogoane. Pe izlaz, un cârd liniştit alături de persoana iubită, dar
de zece- cinsprezece băieți jucau bobicul. Unii
căutarea bărbatului care să-i ofere aşa
erau de seama lui, alții mai mari cu un an sau
doi. Achim descălecă și dădu drumul la cai, ceva o aduce în preajma unor indivizi total
apoi se apropie.(...) nepotriviţi cu idealul ei de fericire.
Achim n-avea atunci mai mult de Nucleul romanului îl reprezintă,
șaptesprezece ani, dar pentru băieții de-acolo însă, antagonismul dintre cei doi fraţi,
el părea mai fioros ca un om mare. Niciunul aflaţi într-o competiţie perpetuă şi între
dintre băieți nu vorbi. care se va instala o ostilitate făţişă,
- Niculae, strigă Achim, îi cunoști? Ia
transformată în scurtă vreme în ură. După
treci încoace.
- Nu-i cunosc, că aveau flanelele pe ce Thomas fuge de acasă, fiecare din fraţi o
cap când au venit, răspunse Niculae. porneşte pe drumul său – Rudolph devine
- Aaaa!!! făcu Achim, scuipând în om de afaceri de succes şi politician de
palme. Ia dă- ncoace biciul, Niculae. Nu vreți marcă, iar Thomas, veşnic în căutarea
să spuneți!... Stați că vă arăt eu acuma. fericirii, ajunge pe rând boxer, marinar şi
Achim apucă biciul și, fără să se se înconjoară de oameni de joasă speţă. Cu
gândească nicio clipă, se repezi la unul și-l
toate acestea, conflictul dintre cei doi,
plesni peste spinare. Cel lovit urlă și apucă
biciul în mână. numai aparent o reluare a luptei biblice
- Nea Achime, nu știu , eu sunt de pe între Cain şi Abel, este deosebit de complex,
Devale, nu mai da. ceea ce ne dovedeşte încă o dată că viaţa
Achim se repezi la altul și mai furios. nu e zugrăvită numai în tonuri de alb şi
- Nea Achime, nu da! Al lui Voicu negru, ci că, dimpotrivă, există nenumărate
Câinaru și cu al lui Burtică l-au nuanţe de gri; iar Irving Shaw a ştiut să
bătut. aleagă cu mult talent dintr-o întreagă
Cei doi se apropiară și unul din ei scoase
paletă de culori, astfel încât în romanul său
pălăria găurită în fund de bobic și zise:
- Nea Achime, uite, mi-a spart capul! binele şi răul, frumuseţea şi urâţenia nu
Am dat și eu, a dat și el. sunt niciodată absolute.
Niculae se uitase la fratele lui și se făcuse și Om bogat, om sărac e, prin urmare,
mai galben. Achim nu se sinchisea. Băiatul, o poveste complexă despre dragoste şi ură,
furios și nemaiștiind ce să facă, se repezi la lăcomie si disperare, succes şi corupţie,
Niculae care îl întâmpină cu un ciomag . Apoi tristeţe şi bucurie, frică de viaţă şi frică de
Niculae azvârli ciomagul și se repezi spre
moarte… toate sentimentele omeneşti pe
celălalt cu o iuțeală neașteptată. Luat tot fără
veste, băiatul se clătină și căzu. Atunci Niculae care fiecare dintre noi le-a încercat
sări în sus cu aceeași iuțeală, puse mâna pe vreodată.
ciomag și începu să-l lovească pe cel de jos cu
toată puterea. (Sursa: http:// www.bookiseala.ro)
- Ajunge, Niculae, stai! zise Achim,
apropiindu-se. Spune-i să-și ceară
iertare.
- Cere-ți iertare, bolborosi Niculae,
izbindu-l încă.
(Marin Preda- Moromeții) vol I)

SUBIECTUL I – Lectura 50 de puncte


a. Înţelegerea textului ficţional/nonficţional – 12 puncte
1. Selectează, din fiecare text-suport, câte o expresie/ locuțiune. 6 puncte
2. Precizează, valorificând textul nonficțional, două trăsături care susțin diferența/opoziția
caracterelor a doi dintre frați. 6 puncte

b. Scriere despre textul ficţional/ nonficţional – 30 de puncte


Scrie o compunere de 250 – 300 de cuvinte, în care să comentezi relația dintre frați, așa
cum se desprinde din textele-suport.
Redactare- punctul b: 8 puncte (unitatea compoziţiei – 1p.; registrul de comunicare,
stilul şi vocabularul – 1p.; coerenţa textului – 1p.; ortografie şi punctuaţie – 3p.;
creativitate şi originalitate – 2p.)
SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii 10 puncte
Într-un text de 150 – 200 de cuvinte, exprimă-ţi opinia despre gestionarea conflictelor dintre
personaje, valorificând ambele texte-suport.
SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcţie a comunicării 40 de puncte
1. Justifică folosirea semnelor de punctuație din secvența: -Niculae, strigă Achim, îi cunoști? Ia treci
încoace. 5p
2. Transcrie, din textul B, două cuvinte care conțin hiat, respectiv trei cuvinte cu diftong. 5p
3. Precizează numărul de sunete pentru fiecare dintre cuvintele: ciomegele, complexă, fericirii, chip,
sinchisea.
4. Selectează, din textul A, trei cuvinte derivate, unul compus și un cuvânt obținut prin conversiune. 5 p
5. Scrie sinonimele cuvintelor subliniate în textul B: agresiv, fățișă, luptei, succes. 5p
6. Identifică, pe baza celor două texte-suport, cinci cuvinte folosite cu sens figurat. 5p
7. Precizează valoarea verbului a avea în fiecare dintre secvențele următoare: Au ieșit în izlaz;
Achim n-avea atunci mai mult de șaptesprezece ani . 5p
8. Extrage, din textul A, trei verbe la diateza activă, două verbe la diateza reflexivă, respectiv un verb la
diateza pasivă. 5p