Sunteți pe pagina 1din 16

MART I E- AP RI LI E 202 1

CAIE T PE NTRU Î NTRU N I REA

Viața creștină
și predicarea
1 - 7 M A RT I E | N U M E RE L E 7, 8
Cântarea 4 și rugăciune | Cuvinte introductive (1 min.)

COMORI DIN CUVÂNTUL Vizita ulterioară: (3 min.) Fă o vizită ulterioa-


LUI DUMNEZEU ră unei persoane care a manifestat interes
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
și a acceptat invitația la Comemorare. (6)
„Ce lecții se desprind din modul de orga-
nizare a taberei Israelului?” (10 min.) Vizita ulterioară: (3 min.) Invită la Comemo-
rare o persoană cu care ai studiat Biblia în
Nestemate spirituale: (10 min.) trecut. (12)
Nu 8:17 – Cum îi considera Iehova pe
Vizita ulterioară: (3 min.) Invită la Comemo-
fiii întâi născuți ai israeliților? (it, Întâi
născut ¶4) rare o rudă căreia i-ai depus mărturie în
trecut. (17)

VIAȚA
Din citirea Bibliei, ce nestemate spirituale DE CREȘTIN
ați găsit cu privire la Iehova, la lucrarea ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
de predicare sau la alt subiect? Cântarea 54
Realizări organizatorice: (5 min.) Se va vizio-
na materialul video Realizări organizatorice
Citirea Bibliei: (4 min.) Nu 7:1-17 (5)
pentru martie.
SĂ FIM MAI EFICIENȚI Necesități locale: (10 min.)
ÎN PREDICARE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Studiul Bibliei în congregație: (30 min.)
Invitație la Comemorare: (2 min.) Folosește rr cap. 5 ¶17-22, chenarul 5A
conversația-model. (11)

Ce lecții se desprind din modul de organizare


a taberei Israelului?
Bărbații numiți iau inițiativa în ce privește
închinarea (Nu 7:10; it, Congregație,
„Congregația lui Israel” ¶6)
Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie
ordonați și bine organizați (Nu 7:11;
it-2-E 796 ¶1)
Iehova ține cont de limitele slujitorilor săi
(Nu 8:25, 26; w04 1/8 25 ¶1)

Așa cum i-a organizat pe israeliți, Iehova


îi organizează și pe slujitorii săi din pre-
zent. El ne observă însă pe fiecare și
apreciază eforturile pe care le facem
pentru a-i sluji.

2 | Cuvinte de încheiere (3 min.) | Cântarea 127 și rugăciune


8 - 1 4 M A RT I E | N U M E RE L E 9 , 1 0
Cântarea 31 și rugăciune | Cuvinte introductive (1 min.)

COMORI DIN CUVÂNTUL Studiu biblic: (5 min.) bhs 214, „Note expli-
LUI DUMNEZEU cative”, punctul 16 – Invită la Comemorare
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
persoana cu care studiezi și explică-i pe
„Cum își conduce Iehova poporul”: (10 min.) baza Bibliei de ce nu trebuie să ia din
Nestemate spirituale: (10 min.) embleme. (17)
Nu 9:13 – Ce lecție pot desprinde creștinii VIAȚA
din această poruncă dată Israelului? (it-1-E DE CREȘTIN
199 ¶3) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cântarea 84
Schimbările din cadrul Betelurilor susțin
Din citirea Bibliei, ce nestemate spirituale lucrarea de predicare: (10 min.) Discuție.
ați găsit cu privire la Iehova, la lucrarea Se va viziona materialul video (categoria
de predicare sau la alt subiect? ORGANIZAȚIA NOASTRĂ). Apoi auditoriul va
răspunde la următoarele întrebări: Ce anunț
s-a făcut la întrunirea anuală din 2015 și
Citirea Bibliei: (4 min.) Nu 10:17-36 (5) care au fost cele două motive ce au stat la
baza schimbărilor? Ce schimbări s-au făcut
SĂ FIM MAI EFICIENȚI în cadrul Betelurilor și cum s-au dovedit
ÎN PREDICARE acestea benefice? Cum a influențat acest
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ anunț proiectul de mutare a filialei din
Invitație la Comemorare: (3 min.) Începe cu Marea Britanie? Cum dovedesc aceste
conversația-model. După ce locatarul mani- schimbări că Iehova ne conduce?
festă interes, prezintă și analizează materia-
De ce am venit la Betel: (5 min.) Se va vizio-
lul video Să ne amintim de moartea lui Isus
na materialul video (categoria ORGANIZAȚIA
(nu se va viziona materialul video). (11)
NOASTRĂ).
Vizita ulterioară: (3 min.) Invită la Come-
Studiul Bibliei în congregație: (30 min.)
morare un coleg de muncă sau de școală
rr cap. 6 ¶1-6, mat. video
căruia i-ai depus mărturie în trecut. (2)

Cum își conduce Iehova poporul


Iehova a decis unde să meargă poporul său și când
(Nu 9:17, 18; it-1-E 398 ¶3)
Cei aflați în tabără trebuiau să acționeze cu prompti-
tudine (Nu 9:21, 22; w11 15/4 4, 5)
Iehova a dat îndrumări prin intermediul unor repre-
zentanți umani imperfecți (Nu 10:5-8)

Când ascultăm de cei aflați în frunte, arătăm că


ascultăm de Iehova.

˘ 2020 Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses. Printed in Germany.


˘ Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft, Selters/Ts., V. i. S. d. P. Manfred Steffensdorfer, Selters/Ts.

Cuvinte de încheiere (3 min.) | Cântarea 12 și rugăciune 3


1 5 - 2 1 M A RT I E | N U M E RE L E 1 1 , 1 2
Cântarea 46 și rugăciune | Cuvinte introductive (1 min.)

COMORI DIN CUVÂNTUL festă interes, prezintă și analizează materia-


LUI DUMNEZEU lul video Să ne amintim de moartea lui Isus
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(nu se va viziona materialul video). (11)
„De ce trebuie să evităm spiritul de nemul-
țumire?”: (10 min.) Vizita ulterioară: (3 min.) Fă o vizită ulterioa-
ră unei persoane care a manifestat interes
Nestemate spirituale: (10 min.) și a acceptat invitația la Comemorare. (4)
Nu 11:7, 8 – În ce mod dezvăluiau aspectul
Vizita ulterioară: (5 min.) După Comemorare,
și gustul manei bunătatea lui Iehova?
inițiază o conversație cu o persoană care
(it-2-E 309)
a asistat la program și răspunde-i la o
întrebare pe care o pune în legătură cu
Comemorarea. (2)

Din citirea Bibliei, ce nestemate spirituale VIAȚA


ați găsit cu privire la Iehova, la lucrarea DE CREȘTIN
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
de predicare sau la alt subiect?
Cântarea 19
„Cum te poți pregăti pentru Comemorare?”:
(15 min.) Discuție. Se vor face anunțuri
referitoare la măsurile luate în vederea
Citirea Bibliei: (4 min.) Nu 11:1-15 (2) Comemorării. Se va viziona materialul video
Cum se face pâinea pentru Comemorare
SĂ FIM MAI EFICIENȚI (categoria ÎNTRUNIRILE NOASTRE ȘI PREDICA-
ÎN PREDICARE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ REA).
Invitație la Comemorare: (3 min.) Începe cu Studiul Bibliei în congregație: (30 min.)
conversația-model. După ce locatarul mani- rr cap. 6 ¶7-13, chenarul 6A

De ce trebuie să evităm spiritul de nemulțumire?


Iehova dezaprobă spiritul de nemulțumire
(Nu 11:1; w01 15/6 17 ¶20)
Spiritul de nemulțumire dezvăluie egoism și lipsă
de apreciere (Nu 11:4-6; w06 15/7 15 ¶7)
Spiritul de nemulțumire îi descurajează pe alții
(Nu 11:10-15; it, Ceartă, „Murmurele” ¶1)

Deși s-au confruntat cu nenumărate greutăți


în pustiu, israeliții au avut multe motive să fie
recunoscători. Dacă medităm cu regularitate la
binecuvântările de care avem parte, vom fi mai
puțin înclinați să ne plângem.

4 | Cuvinte de încheiere (3 min.) | Cântarea 70 și rugăciune


1 5 - 2 1 MART I E

Cum te poți pregăti pentru Comemorare?


Ultimul Paște ținut de Isus urma să aibă o sem- pe copertă) Acest lucru ne amintește că trebuie
nificație deosebită. Întrucât moartea sa era imi- să facem pregătiri în vederea Comemorării, care
nentă, el a făcut demersuri pentru a mânca masa va avea loc în 27 martie. Congregațiile au luat,
de Paște împreună cu apostolii săi și pentru a in- probabil, măsuri pentru a avea un vorbitor, emble-
stitui o nouă sărbătoare anuală, Cina Domnului. me etc. Dar cum te poți pregăti personal pentru
De aceea, el i-a trimis pe Petru și pe Ioan să pre- Comemorare?
gătească o cameră. (Lu 22:7-13; vezi imaginea de

Pregătește-ți inima. Citește și medi-


tează la versetele repartizate pentru ci-
tirea Bibliei în vederea Comemorării din
broșura Să examinăm Scripturile în fie-
care zi. O planificare mai detaliată poa-
te fi găsită în Apendicele B12 din ediția
revizuită a Traducerii lumii noi. (Vezi și
Caietul pentru întrunirea „Viața crești-
nă și predicarea” din aprilie 2020.) Fa-
miliile pot găsi informații referitoare la
importanța răscumpărării, pe care să le
analizeze la închinarea în familie, în In-
dexul publicațiilor Watch Tower sau în
Ghidul de cercetare pentru Martorii lui
Iehova.
Invită-i și pe alții să asiste. Participă
din plin la campania de oferire a invita-
ției la Comemorare. Gândește-te pe
cine ai putea invita, de exemplu per-
soane pe care le vizitezi sau cu care ai
studiat Biblia, cunoștințe și rude. Bătrâ-
nii vor lua măsuri pentru a-i invita pe
cei inactivi. Dacă o persoană pe care
vrei să o inviți nu locuiește în zona ta,
poți afla ora și locul unde se va ține
Comemorarea în zona ei accesând
jw.org, secțiunea DESPRE NOI, din par-
tea de sus a paginii principale, și selec-
tând „Comemorare”.

Ce alte pregătiri poți face?

5
2 2 - 28 M A RT I E | N U M E RE L E 1 3 , 14
Cântarea 118 și rugăciune | Cuvinte introductive (1 min.)

COMORI DIN CUVÂNTUL „Poți simți mai multă bucurie în predicare


LUI DUMNEZEU – Folosește întrebări”: (10 min.) Discuție.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Se va viziona materialul video Simte bucuria
„Cum ne face curajoși credința”: (10 min.) de a face discipoli îmbunătățindu-ți deprin-
Nestemate spirituale: (10 min.) derile – Folosește întrebările.
Nu 13:27 – Ce informații menționate de VIAȚA
spioni ar fi trebuit să le întărească israeliți- DE CREȘTIN
lor credința în Iehova? (Le 20:24; it, Țara ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
pe care Dumnezeu a dat-o Israelului ¶1) Cântarea 73
De ce adevărații creștini au nevoie de curaj
– Pentru a predica: (8 min.) Discuție. Se va
viziona materialul video (categoria PROGRA-
ME ȘI EVENIMENTE). Apoi auditoriul va răs-
Din citirea Bibliei, ce nestemate spirituale punde la următoarele întrebări: Ce luptă
ați găsit cu privire la Iehova, la lucrarea a avut de dus Kitty Kelly? Ce a ajutat-o să
de predicare sau la alt subiect? cultive curaj? Cum a fost binecuvântată
pentru că a manifestat curaj?
De ce adevărații creștini au nevoie de curaj
– Pentru a-și păstra neutralitatea: (7 min.)
Discuție. Se va viziona materialul video
(categoria PROGRAME ȘI EVENIMENTE). Apoi
Citirea Bibliei: (4 min.) Nu 13:1-20 (5) auditoriul va răspunde la următoarele între-
bări: Cu ce încercări s-a confruntat Ayenge
SĂ FIM MAI EFICIENȚI Nsilu? Ce l-a ajutat să-și păstreze curajul?
ÎN PREDICARE Înțelegerea cărui lucru l-a ajutat să se bizuie
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
pe Iehova?
Cuvântare: (5 min.) w15 15/9 14-16 ¶8-12
– Tema: Întrebări care ne ajută să ne exami- Studiul Bibliei în congregație: (30 min.)
năm credința (14) rr cap. 6 ¶14-19

Cum ne face curajoși credința


Spionii care au adus un raport nefavorabil nu
au avut credință (Nu 13:31-33; 14:11)
Lipsa de credință a celor zece spioni i-a descu-
rajat pe frații lor (Nu 14:1-4)
Spionii care au vorbit în mod curajos au avut
o credință puternică (Nu 14:6-9; w06 1/10
16, 17 ¶5, 6)

Israeliții fuseseră deja martori la actele de sal-


vare întreprinse de Iehova în folosul lor. Acest
lucru trebuia să le întărească credința că el îi
va ajuta să cucerească țara Canaanului.

6 | Cuvinte de încheiere (3 min.) | Cântarea 143 și rugăciune


2 2 - 28 MART I E

POȚI SIMȚI MAI MULTĂ BUCURIE ÎN PREDICARE


Folosește întrebări
Iehova, ‘fericitul Dumnezeu’, vrea să avem
bucurie în predicare. (1Ti 1:11) Bucuria noas-
tră va crește pe măsură ce ne îmbunătățim
deprinderile. Faptul de a pune întrebări poate
trezi interesul și este o modalitate firească de
a începe o conversație. Întrebările îi îndeamnă
pe oameni să raționeze. (Mt 22:41-45) Când
punem întrebări și apoi ascultăm, transmitem,
de fapt, mesajul: „Ești important pentru
mine”. (Iac 1:19) Răspunsurile persoanei ne
pot ajuta să știm în ce direcție să îndreptăm
discuția.

VIZIONAȚI MATERIALUL SIMTE BUCURIA DE A FACE DISCIPOLI ÎMBUNĂTĂȚINDU-ȚI DEPRINDERILE


– FOLOSEȘTE ÎNTREBĂRILE, APOI RĂSPUNDEȚI LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI:
Ce calități a manifestat Jade?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cum s-a folosit Neeta de întrebări pentru a-și arăta interesul


sincer față de Jade?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cum s-a folosit Neeta de întrebări pentru a-i stimula lui Jade
interesul față de vestea bună?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cum s-a folosit Neeta de întrebări pentru a o ajuta pe Jade


să raționeze?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7
2 9 M A RT I E – 4 A P RI L I E | N U M E RE L E 1 5 , 1 6
Cântarea 101 și rugăciune | Cuvinte introductive (1 min.)

COMORI DIN CUVÂNTUL SĂ FIM MAI EFICIENȚI


LUI DUMNEZEU ÎN PREDICARE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
„Să evităm mândria și încrederea exagera- Vizita inițială – Material video: (5 min.) Dis-
tă”: (10 min.) cuție. Se va viziona materialul video Vizita
inițială: Isus – Mt 16:16 (categoria ÎNTRUNIRI-
Nestemate spirituale: (10 min.)
LE NOASTRE ȘI PREDICAREA). La fiecare pauză
Nu 15:32-35 – Ce lecție învățăm din aceas- acesta va fi oprit, iar auditoriul va răspunde
tă relatare? (w98 1/9 20 ¶1, 2) la întrebările afișate.
Vizita inițială: (3 min.) Folosește conversa-
ția-model. (1)
Cuvântare: (5 min.) w15 15/5 15 ¶5, 6 –Tema:
Care este diferența dintre mândria potrivită
și mândria nepotrivită? (8)
Din citirea Bibliei, ce nestemate spirituale VIAȚA
ați găsit cu privire la Iehova, la lucrarea DE CREȘTIN
de predicare sau la alt subiect? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cântarea 124
„Să nu-i imităm pe cei neloiali”: (15 min.)
Discuție. Se va viziona materialul video
Să nu-i imităm pe cei neloiali (categoria
PROGRAME ȘI EVENIMENTE).

Studiul Bibliei în congregație: (30 min.)


Citirea Bibliei: (4 min.) Nu 15:1-16 (10) rr cap. 7 ¶1-7, mat. video

Să evităm mândria și încrederea exagerată


Core s-a răzvrătit împotriva măsurilor luate de
Iehova deoarece a devenit mândru și exagerat
de încrezător în sine (Nu 16:1-3; w11 15/9 27
¶12)
Core era un levit foarte respectat și se bucura de
multe privilegii (Nu 16:8-10; w11 15/9 27 ¶11)
Gândirea greșită a lui Core a avut consecințe
dezastruoase (Nu 16:32, 35)

Nu trebuie să permitem ca realizările în serviciul


lui Iehova să ne determine să ajungem mândri și
exagerat de încrezători în sine. Dimpotrivă, anii
petrecuți în adevăr și responsabilitățile serioase
ar trebui să ne facă și mai umili.

8 | Cuvinte de încheiere (3 min.) | Cântarea 126 și rugăciune


29 MART I E – 4 AP RI L I E

Să nu-i imităm pe cei neloiali

Core, Datan si Abiram au dovedit lipsă


de loialitate față de Iehova răzvrătindu-se
împotriva măsurilor luate de el. Iehova
i-a distrus pe rebeli și pe toți cei care îi
susțineau. (Nu 16:26, 27, 31-33) Ce situații
ne-ar putea testa loialitatea față de Iehova?
Ce exemple biblice ne vor ajuta să nu-i
imităm pe cei neloiali?

VIZIONAȚI MATERIALUL SĂ NU-I IMITĂM PE CEI NELOIALI, APOI RĂSPUNDEȚI LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI:

Ce situație a constituit un test pentru Nadia și ce


exemplu-avertisment a ajutat-o să manifeste loialitate?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ce situație a constituit un test pentru un frate dezamăgit și


ce exemplu-avertisment l-a ajutat să manifeste loialitate?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ce situație a constituit un test pentru Sebastian și ce


exemplu-avertisment l-a ajutat să manifeste loialitate?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ce situație a constituit un test pentru un tânăr de vârstă


școlară și ce exemplu-avertisment l-a ajutat să manifeste
loialitate?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9
5 - 11 A P RI L I E | N U M E RE L E 1 7- 19
Cântarea 80 și rugăciune | Cuvinte introductive (1 min.)

COMORI DIN CUVÂNTUL SĂ FIM MAI EFICIENȚI


LUI DUMNEZEU ÎN PREDICARE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
„Eu sunt . . . moștenirea ta”: (10 min.) Vizita ulterioară – Material video: (4 min.)
Discuție. Se va viziona materialul video
Nestemate spirituale: (10 min.)
Vizita ulterioară: Isus – Mt 20:28 (categoria
Nu 18:19 – Care este semnificația expresiei ÎNTRUNIRILE NOASTRE ȘI PREDICAREA). La fie-
„un legământ al sării, durabil”? (g02 8/6 care pauză acesta va fi oprit, iar auditoriul
14 ¶2) va răspunde la întrebările afișate.
Vizita ulterioară: (4 min.) Începe cu conver-
sația-model. Prezintă o publicație din sec-
țiunea „Instrumente de predare”. (6)
Cuvântare: (5 min.) w18.01 18 ¶4-6 – Tema:
Din citirea Bibliei, ce nestemate spirituale De ce să-i dăruim lui Iehova? (20)
ați găsit cu privire la Iehova, la lucrarea
de predicare sau la alt subiect? VIAȚA
DE CREȘTIN
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cântarea 117
Necesități locale: (15 min.)
Studiul Bibliei în congregație: (30 min.)
Citirea Bibliei: (4 min.) Nu 18:1-13 (5) rr cap. 7 ¶8-15, chenarul 7A

„Eu sunt . . . moștenirea ta”


Iehova le-a dat preoților și leviților un privilegiu
de serviciu extraordinar (Nu 18:6, 7)
Cei din tribul lui Levi nu au primit nicio bucată
de pământ, dar moștenirea lor a fost Iehova
(Nu 18:20, 24; w11 15/9 13 ¶9)
Israeliții au oferit a zecea parte din roadele
lor pentru a-i susține pe leviți și pe preoți
(Nu 18:21, 26, 27; w11 15/9 7 ¶4)

Iehova le-a promis preoților și leviților că se va


îngriji de necesitățile lor materiale. Putem avea
încredere că Iehova ne va susține și pe noi dacă
facem sacrificii pentru a-i sluji.

10 | Cuvinte de încheiere (3 min.) | Cântarea 7 și rugăciune


1 2 - 1 8 A P RI L I E | N U M E RE L E 20 , 2 1
Cântarea 114 și rugăciune | Cuvinte introductive (1 min.)

COMORI DIN CUVÂNTUL Vizita ulterioară: (4 min.) Începe cu conver-


LUI DUMNEZEU sația-model. Apoi oferă o publicație din
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
secțiunea „Instrumente de predare”. (3)
„Să rămânem smeriți când suntem supuși la
presiuni”: (10 min.) Cuvântare: (5 min.) g 1/15 9 – Tema: Cum
îmi pot ține sub control firea? (16)
Nestemate spirituale: (10 min.)
Nu 20:23-27 – Ce lecții învățăm din reacția VIAȚA
lui Aaron la disciplinare și din modul în DE CREȘTIN
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
care l-a privit Iehova în pofida greșelilor
lui? (w14 15/6 26 ¶12) Cântarea 90
Să rostim ‘cuvinte bune pentru zidire’: (7 min.)
Discuție. Se va viziona materialul video (ca-
tegoria FAMILII). Apoi auditoriul va răspunde
la următoarele întrebări: Ce efect are asupra
Din citirea Bibliei, ce nestemate spirituale altora vorbirea negativă? Ce l-a ajutat pe
ați găsit cu privire la Iehova, la lucrarea fratele din materialul video să facă schim-
de predicare sau la alt subiect? bări?
Împotrivește-te influenței anturajului!: (8 min.)
Discuție. Se va viziona animația pe tablă
(categoria ADOLESCENȚI). Apoi auditoriul
Citirea Bibliei: (4 min.) Nu 20:1-13 (2) va răspunde la următoarele întrebări: Cu ce
presiuni se confruntă mulți? Ce îndrumare
SĂ FIM MAI EFICIENȚI găsim în Exodul 23:2? Care sunt patru sfa-
ÎN PREDICARE turi ce te pot ajuta să faci față presiunii
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
anturajului?
Vizita inițială: (3 min.) Începe cu conversa-
ția-model. Depășește o obiecție des întâl- Studiul Bibliei în congregație: (30 min.)
nită. (12) rr cap. 7 ¶16-23

Să rămânem smeriți când suntem supuși la presiuni


Smerenia lui Moise a fost pusă la încercare când el
s-a confruntat cu presiuni și cu situații stresante
(Nu 20:2-5; w19.02 12 ¶19)
Cu o anumită ocazie, Moise nu a dat dovadă de
smerenie (Nu 20:10; w19.02 13 ¶20, 21)
Iehova i-a disciplinat pe Moise și Aaron pentru
greșeala lor gravă (Nu 20:12; w09 1/9 19 ¶5)

Smerenia înseamnă un caracter blând, lipsa trufiei


sau a aroganței. Ea ajută o persoană să suporte
o nedreptate cu răbdare, fără să se irite, fără să
nutrească resentimente și fără să se răzbune.

Cuvinte de încheiere (3 min.) | Cântarea 129 și rugăciune 11


1 9 - 2 5 A P RI L I E | N U M E RE L E 2 2 - 2 4
Cântarea 8 și rugăciune | Cuvinte introductive (1 min.)

COMORI DIN CUVÂNTUL SĂ FIM MAI EFICIENȚI


LUI DUMNEZEU ÎN PREDICARE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
„Iehova transformă un blestem într-o „Poți simți mai multă bucurie în predicare
binecuvântare”: (10 min.) – Folosește Cuvântul lui Dumnezeu”:
(10 min.) Discuție. Se va viziona materialul
Nestemate spirituale: (10 min.)
video Simte bucuria de a face discipoli
Nu 22:20-22 – De ce s-a aprins de îmbunătățindu-ți deprinderile – Dezvăluie
mânie Iehova împotriva lui Balaam? puterea Cuvântului lui Dumnezeu.
(w04 1/8 27 ¶2)
Studiu biblic: (5 min.) fg lecția 5 ¶3, 4 (6)

VIAȚA
DE CREȘTIN
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Din citirea Bibliei, ce nestemate spirituale
Cântarea 38
ați găsit cu privire la Iehova, la lucrarea
de predicare sau la alt subiect? „Iehova transformă persecuția în mărturie”:
(15 min.) Discuție. Se va viziona materialul
video Interviu cu fratele Dimitrii Mihailov
(categoria ORGANIZAȚIA NOASTRĂ).
Studiul Bibliei în congregație: (30 min.)
Citirea Bibliei: (4 min.) Nu 23:11-26 (2) rr cap. 7 ¶24-30, chenarul 7B

Iehova transformă un blestem într-o binecuvântare


Moabiții au încercat să le facă rău
israeliților (Nu 22:3-6)
Iehova a acționat în favoarea poporului
său (Nu 22:12, 34, 35; 23:11, 12)
Nicio acțiune împotriva lui Iehova nu
poate avea succes (Nu 24:12, 13;
bt 53 ¶5; it-2-E 291)

Nici persecuția, nici dezastrele naturale


nu pot împiedica predicarea veștii bune,
deoarece aceasta este voința lui Dumne-
zeu. Când ne confruntăm cu dificultăți,
ne bizuim pe Tatăl nostru ceresc și acor-
dăm prioritate închinării aduse lui?

12 | Cuvinte de încheiere (3 min.) | Cântarea 21 și rugăciune


19 - 2 5 AP RI LI E

POȚI SIMȚI MAI MULTĂ BUCURIE ÎN PREDICARE


Folosește Cuvântul lui Dumnezeu
Cuvântul lui Dumnezeu are putere! (Ev 4:12) El poate sensibiliza inima
celor care nu îl cunosc pe Dumnezeu. (1Te 1:9; 2:13) Simțim multă bucurie
când cineva arată apreciere față de un adevăr biblic pe care i-l arătăm.

VIZIONAȚI MATERIALUL VIDEO SIMTE BUCURIA DE A FACE DISCIPOLI


ÎMBUNĂTĂȚINDU-ȚI DEPRINDERILE – DEZVĂLUIE PUTEREA CUVÂNTULUI
LUI DUMNEZEU, APOI RĂSPUNDEȚI LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI:

În ce mod a dezvăluit Neeta puterea Cuvântului lui Dumnezeu când


a ajutat-o pe Jade să înțeleagă că era înțelept să-l consulte?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

În ce mod a dezvăluit Neeta puterea Cuvântului lui Dumnezeu


când a propus să fie citit cu voce tare versetul și a evidențiat
cuvintele-cheie?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De unde reiese că versetul i-a atins lui Jade inima și ce efect crezi
că a avut acest lucru asupra Neetei?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Iehova transformă persecuția în mărturie


Deseori, scopul persecutorilor este acela de a opri lucrarea de predicare.
Totuși, integritatea pe care o manifestăm în împrejurări dificile constituie
o mărturie extraordinară.

VIZIONAȚI MATERIALUL INTERVIU CU FRATELE DIMITRII MIHAILOV,


APOI RĂSPUNDEȚI LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI:
În ce fel a fost persecutat fratele Mihailov?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cum l-a ajutat Iehova pe fratele Mihailov să persevereze?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cum s-a folosit Iehova de persecutarea fratelui Mihailov


pentru a li se depune mărturie altor deținuți?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13
2 6 A P RI L I E – 2 M AI | N U M E RE L E 2 5 , 26
Cântarea 135 și rugăciune | Cuvinte introductive (1 min.)

COMORI DIN CUVÂNTUL SĂ FIM MAI EFICIENȚI


LUI DUMNEZEU ÎN PREDICARE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
„Poate schimba acțiunea unei singure Vizita inițială: (3 min.) Folosește conversa-
persoane o situație?”: (10 min.) ția-model. (1)
Nestemate spirituale: (10 min.) Vizita ulterioară: (4 min.) Începe cu conversa-
Nu 26:55, 56 – Cum a dat Iehova dovadă ția-model. Prezintă și analizează un material
de înțelepciune când le-a împărțit țara ca video (nu se va viziona materialul video). (3)
moștenire triburilor? (it-1-E 359 ¶1, 2) Cuvântare: (5 min.) w04 1/4 29 – Tema: De ce
numărul consemnat în Numerele 25:9 diferă
de cel consemnat în 1 Corinteni 10:8? (17)

VIAȚA
DE CREȘTIN
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Din citirea Bibliei, ce nestemate spirituale
ați găsit cu privire la Iehova, la lucrarea Cântarea 28
de predicare sau la alt subiect? „Alege-ți cu înțelepciune prietenii”: (15 min.)
Discuție. Se va viziona materialul video
Exemple-avertisment pentru zilele noastre
– Fragment. Îndeamnă-i pe toți să vizioneze
în întregime materialul video.
Studiul Bibliei în congregație: (30 min.)
Citirea Bibliei: (4 min.) Nu 25:1-18 (10) rr partea 3, cap. 8 ¶1-7, mat. video

Poate schimba acțiunea unei singure persoane o situație?


Israeliții au fost atrași în capcana
imoralității de moabiți (Nu 25:1, 2;
lvs 118 ¶1, 2)
Egoismul și lipsa de loialitate a
israeliților au stârnit furia lui Iehova
(Nu 25:3-5; lvs 119 ¶4)
Mânia lui Iehova a încetat în urma
acțiunii hotărâte și curajoase a unei
persoane (Nu 25:6-11)

ÎNTREABĂ-TE: În ce situații am nevoie


de curaj pentru a fi diferit?

14 | Cuvinte de încheiere (3 min.) | Cântarea 44 și rugăciune


26 AP RI LI E – 2 MAI

Alege-ți cu înțelepciune prietenii

Ceea ce li s-a întâmplat israeliților în câm-


piile Moabului constituie un exemplu-aver-
tisment pentru creștini. (1Co 10:6, 8, 11)
Israeliții au început să se întâlnească cu
femei moabite, care erau imorale și idola-
tre, ajungând să comită păcate grave.
Consecințele au fost dezastruoase. (Nu
25:9) Și noi suntem înconjurați de colegi
de muncă și de școală, de vecini, de rude
și de alți oameni care nu i se închină lui
Iehova. Ce putem învăța din această re-
latare biblică despre pericolele la care ne
expunem când avem legături strânse cu
astfel de persoane?

VIZIONAȚI MATERIALUL EXEMPLE-AVERTISMENT PENTRU ZILELE NOASTRE – FRAGMENT,


APOI RĂSPUNDEȚI LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI:

Ce mod de gândire greșit al lui Zimri și al altora a ieșit la


iveală în discuția cu Iamin?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cum l-a ajutat Fineas pe Iamin să aibă un punct de vedere


corect?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ce diferență există între a fi prietenos cu cineva care nu-i


slujește lui Iehova și a fi prieten cu el?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De ce ar trebui să ne alegem cu atenție prietenii apropiați


chiar și în congregație?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De ce ar trebui să evităm discuțiile de grup pe rețelele de


socializare cu cei pe care nu îi cunoaștem personal?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15
CONVERSAȚII-MODEL

Campania în vederea Comemorării


(27 februarie – 27 martie)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
„Vă vizităm [sau vă sunăm sau vă scriem] pentru a vă invita la un
eveniment special, la care vor participa milioane de oameni. Este
vorba despre Comemorarea morții lui Isus.” Oferă-i [sau trimite-i
prin poștă sau printr-un mesaj] persoanei o invitație. „Invitația
conține data și locul unde se va ține evenimentul [sau modalitatea
prin care îl puteți viziona online]. De asemenea, vă invităm la o
cuvântare specială, care se va ține în sfârșitul de săptămână de
dinaintea Comemorării.”
Dacă locatarul manifestă interes: Vizionează cu persoana

Invitatie

[sau trimite-i într-un mesaj sau prin e-mail] materialul video
Să ne amintim de moartea lui Isus.
Întrebare deschisă: De ce a murit Isus?

Vizita inițială Vizita ulterioară


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Întrebare: Cine a fost Isus? Întrebare: De ce a murit Isus?
Verset: Mt 16:16 Verset: Mt 20:28
Întrebare deschisă: De ce a murit Isus? Întrebare deschisă: Cum ne putem arăta
aprecierea pentru jertfa de răscumpărare
oferită de Isus?

CAUTĂ ACEST VERSET ÎN SECȚIUNEA CAUTĂ ACEST VERSET ÎN SECȚIUNEA


„INSTRUMENTE DE PREDARE”: „INSTRUMENTE DE PREDARE”:
bhs 41 ¶5 bhs 52 ¶2
Ce ne ı̂nvat ă Biblia? Ce ne ı̂nvat ă Biblia?
mwb21.03-M
200922

Imaginea de pe copertă:
16 Petru și Ioan pregătesc camera de sus pentru Paștele din 33 e.n. Vol. 6, nr. 3