Sunteți pe pagina 1din 2

Cuvânt de început

„Suindu-te c tre în l-
imea bun t ilor, Sfinte
Prorocule Moise, te-ai
învrednicit a vedea str -
lucirea lui Dumnezeu,
primind tablele cele date
de Dumnezeu.”
(din Canon
de rugăciune către
Sfântul Proroc Moise)

De la regele David
Cuvânt din Scriptură
la Împăratul Hristos
„F cut-am leg mânt
up intrarea evreilor în țara F g duin ei, a urmat o
cu aleșii mei, m-am
perioad în care regii și profe ii au ucat un rol deosebit
urat lui David, robul
de important. Aceștia au transmis poporului voia lui
Meu: pân în veac voi
Dumnezeu, preg tindu-i pentru venirea lui Mesia Cel promis.
înt ri semin ia ta.“
În scurt vreme de la stabilirea în țara Sfânt , poporul evreu a
Psalm 88, 4-5 cerut s fie condus de un rege ales dintre ei, asemenea popoarelor
vecine. V zând dorin a mul imii, prorocul Samuel l-a uns rege pe
Saul. Mai apoi, a fost ales drept rege p storul David, cel mai mic
fiu al lui Iesei din Betleem. El apar inea semin iei lui Iuda, unul
din fiii patriarhului Iacov.
Când Samuel a v rsat untdelemn pe capul lui David, care
a devenit unsul lui Dumnezeu, în inima acestuia s-a rev rsat
Duhul Sfânt. David a fost un rege care a condus poporul vreme
Dicționar îndelungat , fiind în același timp un mare profet și poet. Cânt rile
sale inspirate, numite Psalmi, au fost dedicate lui Dumnezeu.
Întrupare = (aici) venirea Regele David a profe it însc unarea unui nou Rege, mai mare
în trup a Domnului decât to i conduc torii lumii: „Și se vor închina Lui to i împ ra ii
nostru Iisus Hristos;
p mântului, toate neamurile vor slu i Lui. C a izb vit pe s rac din
liturgic = (aici) care apar-
mâna celui puternic și pe s rmanul care n-avea a utor” (Psalmul 71,
ine sau se refer la
Sfânta Liturghie; 11-12). Acesta avea s fie Mântuitorul Hristos. Peste dou sute de
ani, profetul Isaia a confirmat acest lucru, numindu-L pe viitorul
Unsul lui Dumnezeu
Mesia; Hristos; în ve- Rege: „Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor,
chime, erau unși cu Domn al p cii, P rinte al veacului ce va s fie. Și mare va fi st pânirea
untdelemn în mod Lui și pacea Lui nu va avea hotar” (Isaia 9, 5-6).
solemn regii, ulterior Din neamul lui David, peste câteva sute de ani, s-a n scut
preo ii. Fecioara Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos. Locul de

32
naștere al Domnului, micul oraș Betleem, era tocmai locul de
origine al lui David, „cetatea lui David” (Luca 2, 4). Datorit
faptului c David a fost str moșul Mântuitorului, de multe ori
Iisus era numit „Fiul lui David”.
Lumea a fost preg tit de Dumnezeu genera ii de-a rândul
pentru venirea Mântuitorului, pân la „plinirea vremii”
(Galateni 4, 4). Perioada îndelungat a aștept rii Întrup rii Fiului
lui Dumnezeu a avut mai multe motive. Unul dintre acestea a fost
ca oamenii, obosi i de urm rile dep rt rii de Dumnezeu, s -și
doreasc apropierea de Acesta, „în ce chip dorește cerbul izvoarele
apelor” (Psalm 41, 1). Un alt motiv a fost ca informa iile despre
via a și activitatea Mântuitorului s fie cunoscute dinainte de cât
mai mul i oameni, lucru posibil prin intermediul profe ilor. Știați că…
Un motiv foarte important a fost nașterea Fecioarei Maria, x Str moșii Mântu-
care, prin bun tatea, iubirea și credin a sa, a reprezentat dorin a itorului, între care se
întregii omeniri de a se întoarce la Tat l Ceresc. Consim irea ei de num r Adam, Noe,
a fi Maica Domnului a condus la Întruparea Fiului dumnezeiesc. Avraam, Isaac, Iacov,
Întreg Vechiul Testament cuprinde, în diferite moduri, istoria David, sunt s rb tori i
preg tirii venirii Fiului lui Dumnezeu la noi, eveniment pl nuit de împreun în Duminica
Dumnezeu din veșnicie și înf ptuit la momentul potrivit. str moșilor dup trup
ai Mântuitorului (dumi-
Exersăm! nica dinaintea Nașterii
Domnului).
1. Stabilește valoarea de adev r a enun urilor de mai os și corec-
teaz -le pe cele care con in informa ii eronate.
a. Dumnezeu a binecuvântat casa lui David.
b. Mântuitorul Cel așteptat S-a n scut din semin ia lui Iuda.
c. Profetul Saul l-a uns rege pe tân rul David.
d. David, primul rege al evreilor, a scris Cartea Psalmilor.
e. Dumnezeu Tat l a preg tit venirea Fiului S u, prin interme-
diul profe ilor inspira i de Duhul Sfânt.
f. A fost prorocit din vechime c Mesia va fi un Rege al P cii.
x În anul 326, a fost ri-
2. Alege termenul corespunz tor din perechea de cuvinte pre-
dicat în Betleem Bise-
zentat , pentru fiecare enun de mai os.
rica Nașterii Domnului,
a) Profe ii au preg tit poporul ales pentru venirea lui … . - când împ r teasa Elena
sia / Isaia) a vizitat acest or șel. Ea
b) Poporul evreu a cerut s fie condus de un … asemenea po- este înscris în patrimo-
poarelor vecine. judecător / rege) niul UNESCO din anul
c) David a devenit unsul lui Dumnezeu, atunci când prorocul 2012.
Samuel a turnat … pe capul lui. apă / untdelemn)

33