Sunteți pe pagina 1din 52

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU NATIONAL AGENCY FOR

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR SOLVING COMPLAINTS

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

DECIZIE

Nr. 03D-495-21 Data: 19.07.2021


privind soluționarea contestațiilor formulate de către „S&T MOLD” SRL și „Safe Technology”
SRL, înregistrate la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/579/21 la data
de 29.06.2021 și nr. 02/586/21 la data 01.07.2021, pe marginea procedurii de achiziție publică
nr. MD-1614598321182 din 28.05.2021

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr.


02/579/21 din 29.06.2021, depusă de către „S&T MOLD” SRL, adresa: mun. Chișinău,
str. Calea Ieșilor 8, nr. de identificare (IDNO): 1002600033173, tel.
069795111/069129690, e-mail: office@snt.md, andrei.cojocari@snt.md și contestația
nr. 02/586/21 din 01.07.2021, depusă de către „Safe Technology” SRL, adresa: mun.
Orhei str. Scrisului Latin 6, ap. 9, nr. de identificare (IDNO): 1020606002748, tel.
069201115, e-mail: safetechnology.srl@gmail.com, pe marginea rezultatului
desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1614598321182 din 28.05.2021,
privind achiziția de „Bunuri și servicii pentru extinderea Sistemului de Supraveghere a
Circulației Rutiere”, inițiată de către Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI (în
continuare – STI al MAI), adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 42, număr de
identificare (IDNO): 1013601000521, tel.: 022255528/078882830, e-mail:
sti@mai.gov.md/mariana.ciobanu@mai.gov.md.
În scopul examinării contestației, Agenția a organizat la data de 07.07.2021, ora
08:30, ședință deschisă la care au participat reprezentanții contestatorilor, ai autorității
contractante și ai operatorului economic desemnat câștigător.

Pretențiile contestatorului „S&T MOLD” SRL:


În calitatea sa de persoană interesată în cadrul procedurii de achiziție publică nr.
MD-1614598321182 din 28.05.2021, „S&T MOLD” SRL formulează următoarele
pretenții:
„Actul autorității contractante pe care îl considerăm ilegal și pe care îl contestăm
este Decizia grupului de lucru petru achiziții al STI din 22.06.2021 expusă prin
Scrisoarea nr. 8/7-4649 din 22.06.2021, și anume:
- de desemnare câștigătoare a ofertei operatorului economic „Rapid Link” SRL.
Cu Decizia respectivă am luat cunoștință la data de 22.06.2021, conform
comunicării nr. 8/7-4649 din 22.06.2021 primite de la autoritatea contractantă, pe
care o anexăm în copie.

1
Motivele care stau la baza contestației sunt:
În fapt, în strictă conformitate cu Documentele procedurii de achiziție, „S&T
MOLD” SRL, în calitate de Lider al Asocierii „S&T MOLD” SRL și „S&T IT Services”
SRL, a depus o Ofertă prin intermediul platformei www.mtender.gov.md pentru
participarea la Licitația publică, nr. ocds-b3wdp1-MD-1614598321182 din
01.03.2021 privind „Achiziționarea de bunuri și servicii pentru Extinderea sistemului
de supraveghere a circulației rutiere” (echipament de telecomunicații) – la prețul de
18724875,00 MDL, fără TVA.
La examinarea ofertelor, grupul de lucru pentru achiziții al STI al MAI a desemnat
învingătoare oferta operatorului economic „Rapid Link” SRL, în sumă de 17326630,00
MDL, fără TVA. Adică, cu o diferență nesemnificativă de preț, autoritatea contractantă
a evaluat ofertele superficial, fără a intra în esența și conținutul ofertei integrale, sub
aspect tehnic, metodologic, a factorilor de evaluare, acte justificative și fără a examina
veridicitatea informației prezentate de „Rapid Link” SRL, și i-a conferit agentului
economic un punctaj de 94,52 puncte.
În acest sens, menționăm că, în Anunțul de participare, înaintat de autoritatea
contractantă, pct. 19 stabilește Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din
punct de vedere economic, precum și ponderile lor, și descrie cum se calculează
punctajul acumulat.
Scurta examinare a ofertelor Asocierii „S&T MOLD” SRL și „Rapid Link” SRL,
și suprapunerea rezultatelor unificate cu cerințele autorității contractante, constatăm
următoarele:
Nr. d/o Denumirea factorului de Ponderea%
evaluare

1. Oferta financiară 60%


2 Oferta tehnică 40%

Oferta financiară va fi evaluată conform formulei:


𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛ță ∗ 60% ∗ 100 = Punctaj
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡ă
Valoarea de referință reprezintă valoarea ofertei cu cel mai mic preț, fără TVA.
Oferta tehnică va fi evaluată conform formulei:
𝑷𝒖𝒏𝒄𝒕𝒂𝒋 𝒂𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕 ∗ 𝟒𝟎% ∗ 𝟏𝟎𝟎 = Punctaj

𝑷𝒖𝒏𝒄𝒕𝒂𝒋 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
Punctajul acumulat pentru oferta tehnică va fi stabilit conform următoarei grile
de evaluare:
Corespunderea cerințelor și specificațiilor tehnice față de
Postul central de dirijare și Posturile de supraveghere Total: Rapid S&T
prevăzute la Capitolele VII -VIII 365 pct Link MOLD

N/O Obligativitate Cerință Punctaj


Cerințe și specificații tehnice pentru Postul Central de Dirijare 80 80 80
1. Obligatorie Corespunderea cu cerințele generale 40 40 40
față de postul central de dirijare
prevăzute în Capitolul VII tabelele
nr. 1-9 *

2
2. Obligatorie Corespunderea cu cerințele non- 40 40 40
funcționale față de postul central de
dirijare prevăzute în Capitolul VII
tabelul nr. 10 *
Cerințe și specificații tehnice pentru Posturile de supraveghere 240 215 240
conform Capitolului VIII, tabelul nr. 11
3. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.01 Unitatea de
supraveghere a circulației rutiere
presupune un set de componente
hardware și software, care
funcționează ca un tot întreg și care
acoperă cerințele minime
funcționale și non-funcționale.
4. Opțională Corespunderea cu prevederile 25 25 25
cerinței C11.02 Unitatea de
capturare (camera, radar, IR)
preferabil să fie integrată într-o
construcție unică (form factor: All-
in-one)
5. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.03. Unitatea de
supraveghere trebuie să fie capabilă
să detecteze și să capteze în regim
automatizat încălcările RCR.
6. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5 În cazul în
cerinței C11.04. Unitățile de care la baza
supraveghere a circulației rutiere evaluării
trebuie să poată asigura cel puțin ofertei „Rapid
următorul spectru de funcționalități Link” SRL a
de supraveghere: fost luat
1. Citirea/recunoașterea/capturarea/ modelul TCV
procesarea plăcuțelor de 907 BIR,
înmatriculare – nici BIR nici BIR/C atunci cum
din oferta Rapid Link nu enumeră autoritatea
Romania contractantă a
2. Regimul de viteză (stabilirea apreciat
vitezei instantanee și vitezei medii posibilitatea
de deplasare, în dependență de de măsurare a
cerințele pentru fiecare Post de vitezei medii?
supraveghere în parte; Producătorul
3. Respectarea/nerespectarea nu indică
marcajului rutier; această
4. Respectarea/nerespectarea capacitate a
culorilor semaforului; echipamentul
5. Înregistrarea traversărilor. ui. Se
regăsește o
confirmare a
capabilităților
în
Notification
Letter care se
referă la
BIR/C și
asupra căreia
planează
suspiciuni de
falsificare
7. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.05 Unitățile de
supraveghere trebuie să prevadă
posibilitatea instalării pe
infrastructuri metalice, sau alte
elemente dedicate, orizontale și
verticale, pe o înălțime de până la 10

3
m cu asigurarea funcționalităților
necesare
8. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.06 Unitățile de
supraveghere trebuie sa fie capabile
să asigure monitorizarea și
depistarea încălcărilor atât de pe
construcțiile instalate în lateralul
carosabilului, cât și de pe cele
instalate peste carosabil
9. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.07 Unitatea de
supraveghere va dispune de
memorie de stocare internă a datelor
în caz de pierderea conexiunii cu
Postul Central de Dirijare. La
restabilirea conexiunii unitatea va
asigura transmiterea informației în
regim automatizat
10. Opțională Corespunderea cu prevederile 25 0 25 Fișa
cerinței C11.08 Unitatea de tehnică depusă
supraveghere trebuie să asigure în ofertă indică
măsurarea vitezei de deplasare a posibilitatea
unității de transport fără radar. detectării
Notă: Opționalitatea cerinței constă vitezei
în modalitatea de stabilire a vitezei instantanee
de deplasare, și anume cu sau fără fără radar; În
utilizarea radarului caz că s-a luat
la bază
modelul BIR,
atunci să fie
explicat de ce
sau oferit 25
puncte la
C11.21?
11. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.09 Unitatea de
supraveghere va asigura stabilirea și
diferențierea cel puțin următoarelor
categorii de vehicule; (spre ex.
autoturism, camion)
12. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.10 Soluția va permite
setarea vitezei de deplasare a
vehiculelor pentru fiecare post de
monitorizare în parte, inclusiv cu
posibilitatea setării regimului
diferențiat de viteză permisă în
dependență de tipul vehiculului
(autoturism, camion.)
13. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.11 Soluția va permite
setarea regimului de viteză pentru
fiecare bandă în parte
14. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.12 Unitatea de
supraveghere trebuie să asigure
recunoașterea, capturarea și
procesarea automată a numerelor de
înmatriculare indiferent de condițiile
meteo și anotimp.

4
15. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.13 Unitatea de
supraveghere va asigura
recunoașterea și captarea numerelor
de înmatriculare în zona de
monitorizare indiferent de direcția
de deplasare a vehiculelor (la
apropiere sau la îndepărtare), în baza
plăcuțelor de înmatriculare frontale
sau din spate
16. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.14 Unitatea de
supraveghere va asigura
recunoașterea plăcuțelor de
înmatriculare de diferite formate
care vor fi coordonate cu
beneficiarul.
Ofertantul va garanta ajustarea
acestora pe întreaga perioada de
garanție post implementare.
17. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.15 Unitatea de
supraveghere va asigura capacitatea
de monitorizare simultană de până la
15 unități de transport
18. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.16 Unitatea de
supraveghere va asigura capacitatea
de capturare de minim 10 numere de
înmatriculare simultan într-un singur
cadru
19. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.17 Unitatea de
supraveghere va asigura detectarea
vitezei de deplasare a vehiculelor cel
puțin în diapazonul 20 Km/h până la
250 Km/h.
20. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.18 Unitatea de
supraveghere va asigura detectarea
vitezei de deplasare a vehiculelor cu
rata maximă de eroare admisibilă de
±2 %
21. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.19 Unitatea de
supraveghere va asigura un
randament înalt (min 97%) de
recunoaștere a plăcuțelor de
înmatriculare, inclusiv în condiții de
iluminare slabă.
22. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.20 Unitatea de
supraveghere va utiliza în calitate de
timp etalon NTP serverele puse la
dispoziție de beneficiar sau se vor
utiliza GPS receptoare.
23. Opțională Corespunderea cu prevederile 25 25 25 Producătorul
cerinței C11.21 O singură unitate de pe site oficial
supraveghere va fi capabilă să indică pentru
proceseze până la 4 benzi simultan modelul 907
indiferent de direcția deplasării BIR expres
autovehiculelor. până la 3
Lățimea benzilor în conformitate cu benzi. În fișa
normativul în construcții NCM tehnică a
modelului

5
D.02.01:2015 – Proiectarea BIR/C este
drumurilor publice. prevăzut până
la 4 benzi. Ce
model este
totuși ofertat
de „Rapid
Link” SRL?
24. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.22 O singură unitate de
supraveghere trebuie să asigure
monitorizarea unei zone de control
cu lungimea de minim 8 m până la
20 m
25. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.23 Unitățile de
supraveghere trebuie să corespundă
nivelului de protecție minim IP 65
26. Opțională Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.24 Unitatea va asigura
protecție împotriva razelor solare
directe.
27. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.25 Consumul de
energie electrică a unității de
supraveghere nu va depăși 550W
28. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.26 Furnizorul va
asigura dotarea cu mecanism de
stabilizare a curentului și va garanta
o autonomie de funcționare de cel
puțin 30 min în cazul întreruperilor
de alimentare cu energie electrică.
29. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.27 Furnizorul va
asigura întregul kit de
instalare/montare (fixatoare,
conectoare, adaptoare, etc).
30. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.28 Temperatura de
funcționare cuprinsă între cel puțin -
30 până la +50 grade Celsius
31. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.29 Greutatea maximă a
unității de capturare foto-video nu va
depăși 12 Kg.
32. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.31 Garanția pentru
unitățile de capturarea minim 24
luni.
33. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.32 Unitățile de
supraveghere trebuie să asigure
flexibilitate de
înlocuire/schimbare pentru
locațiile din cadrul proiectului, cu
păstrarea deplină a
funcționalităților prevăzute.
34. Obligatorie Corespunderea cu prevederile 5 5 5
cerinței C11.32 Unitățile de
supraveghere trebuie să asigure
flexibilitate de
înlocuire/schimbare pentru
locațiile din cadrul proiectului, cu
păstrarea deplină a
funcționalităților prevăzute.

6
35. Obligatorie Corespunderea cu cerințele C11.34 – 10 10 10
C11.38 privind iluminarea ambiantă.
Posturile de supraveghere vor fi
dotate cu iluminare ambiantă de tip
LED de culoare galbenă, pentru
asigurarea vizibilității existenței
postului de supraveghere.
Iluminarea ambiantă va fi instalată
pe infrastructura metalică, iar
fascicolul de lumină va fi orientat
spre carosabil
Pentru Posturile unde numărul de
benzi de deplasare este mai mare de
3 se vor instala câte 2 iluminări
orientate spre carosabil, una către
alta.
Furnizorul va asigura întregul kit de
instalare necesar (cablaje, fixatoare
etc.) pentru iluminarea ambiantă
Iluminarea ambiantă va corespunde
cel puțin următoarelor caracteristici:
1. Conectare/Deconectare automată
(programată) pe timp de noapte/zi
(sau în baza senzorilor de
luminozitate);
2. Gradul de protecție a componentei
optice IP66;
3. Gradul de protecție a componentei
electrotehnice IP66;
4. Durata de viață minim 50000 ore
cu asigurarea a minim 70% din
fluxul luminos inițial;
5. Blocul electronic, compatibil cu
tipul sursei de lumină utilizată.
6. Corpuri de iluminat echipate cu
surse de tip LED de mare putere (nu
mai mic de 50W), având temperatura
de culoare de 2500K ± 500K;
7. Funcționare la temperaturi între
-20 și +40 grade Celsius;

7
36. Obligatorie Corespunderea cu cerințele C11.39 – 10 10 10
C11.47 privind afișajul electronic
LED
Furnizorul va asigura instalarea și
configurarea modulului de afișaj
electronic cu LED pentru locațiile
conform anexelor 1 – 23, în care este
prevăzută expres necesitatea dotării
cu panou de afișaj.
Pentru Posturile de supraveghere cu
2 benzi de deplasare poate fi utilizat
un singur panou cu afișare dublă
(pentru fiecare direcție de deplasare)
Pentru posturile de supraveghere cu
3 și mai multe benzi de deplasare se
va utiliza câte un panou de afișaj
pentru fiecare direcție de deplasare
Modulul LED va permite afișarea
informației minim în 4 rânduri cu
posibilitatea aplicării diferitor
dimensiuni font
Panoul de afișare va avea
următoarele dimensiuni minime:
Lungime – 1500 mm (+/- 200mm)
Înălțime – 400 mm (+/- 100mm)
Afișajul cu LED va asigura
vizibilitatea excelentă pe timp de zi,
precum și vizibilitate de la distanță
(minim 50 m)
Afișajul LED va asigura
funcționalități de:
1. Afișare mesaje programabile de la
calculator
2. Afișare ora exactă, data și
temperatura ambiantă
3. Afișarea mesajelor de până la cel
puțin 500 de caractere
4. Posibilitatea de programare de
minim 3 mesaje
Modulul de gestiune a afișajului
LED va permite:
1. Programare mesaje
2. Reglarea vitezei de derulare a
mesajelor
3. Reglare oră/dată
4. Reglare intensitate luminoasă
LED (opțional)
5. Programarea prin intermediului
dispozitivului ethernet
Funcționalitate asigurată în regimul
de temperatură cuprins între
-30 până la +50 grade Celsius
Durata de funcționare de minim
100000 ore
Furnizorul va asigura întregul kit de
instalare necesar
Cerințe specifice pentru Posturile de supraveghere 45 20 20
37. Opțională Deținerea certificatului de aprobare 25 0 0
de model eliberat de autoritatea
națională MD la momentul depunerii
ofertei

8
38. Opțională Deținerea certificatului de aprobare 20 20 20 Unde este
de model din țara de certificatul
origine/producător aprobare
model ȚARA
de Origine?
Țara de
origine este
China. Cum
au fost
acordate
aceste puncte
ofertei depuse
de „Rapid
Link” SRL?
Pe site la SGS
în toate
certificatele
emise se
regăsește doar
modelul BIR,
inclusiv în
documentele
prezentate în
licitație nu se
regăsește
modelul
BIR/C ofertat
de „Rapid
Link” SRL
365 315 340

Astfel, examinând Caietul de sarcini publicat de STI al MAI, anunțul de


participare cu stabilirea expresă a criteriilor de calificare și evaluare a agenților
economici, oferta agentului economic declarat câștigător cu actele prezentate de către
acesta, am identificat o serie de lacune comise și admise, identificate mai sus, motiv
pentru care considerăm că, agentul economic declarat câștigător nu este eligibil sub
aspectul tehnic al cerințelor, și urma să fie descalificat de către autoritatea
contractantă.
Reieșind din motivele de fapt și de drept expuse supra, solicităm anularea deciziei
de desemnare câștigătoare a ofertei depuse de „Rapid Link” SRL, reevaluarea
ofertelor, și descalificarea ofertei „Rapid Link” SRL pe motivul falsului în acte și
prezentării in oferta sa a 3 modele de echipamente diferite ca parametri și specificații
(Expert FS – UA, TCV 907 BIR, TCV 907 BIR/C). Fiecare echipament separat asigură
doar o parte din cerințe. Astfel, considerăm că „Rapid Link” SRL a trișat, prezentând
de fapt informație unificată a 3 modele distincte de echipament. Iar dacă autoritatea
contractanta consideră ca ar fi același model, atunci sa explice de ce în fișele de date
ale aceluiași echipament figurează specificații tehnice diferite și capacități diferite
(numărul de benzi, viteza medie/instantanee, posibilitatea de monitorizare și depistare
a încălcărilor RCR cu un echipament în ambele sensuri de circulație).
Solicităm totodată ca autoritatea contractantă să dea un răspuns – ce echipament
ofertat de către „Rapid Link” SRL a fost luat la baza evaluării ofertelor depuse în data
de 28 Mai 2021, la licitația respectivă, pentru că conform documentelor depuse de
„Rapid Link” SRL în ofertă, reiese că s-a ofertat de fapt echipamentul TCV 907 BIR/C
9
și să ne explice de ce au fost luate în calcul specificațiile altui echipament distinct TCV
907 BIR. La fel, solicităm să ne explice în baza căror acte prezentate a fost acordat
punctaj la cerința de dovadă a certificării și aprobării modelului în țara de origine?
Pentru că în documentele prezentate în oferta „Rapid Link” SRL figurează doar un
singur Certificat eliberat de SGS care de fapt nu este Certificat de aprobare model în
țara de origine și dacă accesăm site-ul oficial SGS (https://www.sgs.com/en/certified-
clients-and-products/sgs-certified-components-and-
products?tname=Hikvision&mno=iDS-TCV907-BIR) constatăm că într-adevăr
modelul iDS-TCV 907 BIR figurează în careva rapoarte SGS, însă nicăieri nu figurează
modelul ofertat de Rapid Link – TCV 907 BIR/C.
Mai mult ca atât, pe site-ul Producătorului echipamentului ofertat de „Rapid
Link” SRL: https://www.hikvision.com/en/Partners/channel-partners/find-a-
distributor/, nu figurează compania „Rapid Link” SRL, ceea ce creează mari dubii
asupra veridicității Scrisorii – Certificat de distribuitor – prezentate de „Rapid Link”
SRL în oferta sa.
Astfel, oferta, actele și echipamentele indicate de ofertantul „Rapid Link” SRL
sunt incomplete, neconforme, superficiale, inoportune și impertinente, și nu pot servi
drept temei de probare a capacității sale tehnice de a executa calitativ și conform
obiectul achiziției de bunuri și servicii pentru „Extinderea sistemului de supraveghere
a circulației rutiere”.
Considerăm că oferta „Rapid Link” SRL nu corespunde specificației tehnice
solicitate în caietul de sarcini de autoritatea contractantă – STI al MAI, fiind
neconformă la criteriul tehnic și urma să fie descalificată.
Aceste erori denotă faptul că grupul de lucru nu a examinat minuțios oferta
„Rapid Link” SRL și în rezultat a emis o Decizie ilegală, superficială și ambiguă, motiv
care ar servi pentru revocarea/anularea Deciziei respective.
În opinia noastră autoritatea contractanta a dat dovada fie de incompetență
tehnică în procesul de evaluare și comparare a echipamentelor ofertate de către toți
ofertanții, fie suntem martorii unor interese ascunse și evaluare superficiala în scopul
ascunderii unor non-conformități și trecerii cu vederea a unor acte, veridicitatea
cărora lasă semne de întrebare.
Totodată, circumstanțele expuse mai sus din respectiva procedura de achiziție, ar
duce la încălcarea flagrantă a principiilor legalității, utilizării eficiente a banilor
publici, asigurarea concurenței și combaterea concurenței neloiale în domeniul
achizițiilor publice, tratamentului egal, imparțialitate și nediscriminare în privința
tuturor ofertanților și operatorilor economici.
În consecință, prin decizia adoptată de către autoritatea contractantă ne
considerăm prejudiciați în dreptul nostru de a fi tratați egal cu ceilalți participanți,
precum și de a fi desemnați câștigători ai licitației cu toate efectele de rigoare, pentru
că am ofertat un preț ce se încadrează în limitele bugetare estimate pentru respectiva

10
achiziție de bunuri și servicii, preț nesemnificativ mai mare decât oferta operatorului
economic neconform tehnic, care a fost desemnat câștigător.
În drept, întemeiem prezenta contestație pe dispozițiile art. 7, art. 17, art. 18, art.
22, art. 23, art. 24, art. 69 alin. (6) lit. a) și lit. b), art. 71 alin. (2), art. 83 din Legea
nr. 131/2015.
Reieșind din cele expuse solicităm:
1. Admiterea prezentei contestații,
2. Descalificarea ofertei „Rapid Link” SRL,
3. Să dispuneți anularea Deciziei grupului de lucru pentru achiziții al STI al MAI
din 22.06.2021 expusă prin Scrisoarea nr. 8/7-4649 din 22.06.2021, și să fie anulate
rezultatele procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1614598321182 din
01.03.2021, privind „Achiziționarea de bunuri și servicii pentru Extinderea Sistemului
de supraveghere a circulației rutiere”.
4. Să dispuneți reevaluarea ofertelor de către autoritatea contractantă în strictă
conformitate cu criteriile expuse în Documentația de Licitație și Anunțul de
participare.
5. Să dispuneți suspendarea încheierii/executării contractului de achiziții publice
cu orice alt ofertant până la examinarea prezentei contestații.”

Pretențiile contestatorului „Safe Technology” SRL:


În calitatea sa de persoană interesată în cadrul procedurii de achiziție publică nr.
MD-1623409152934 din 28.05.2021, „Safe Technology” SRL formulează următoarele
pretenții:
„Prin scrisoarea autorității contractante – STI al MAI nr. 8/7-4647 din 22 iunie
2021 (anexa nr. 1) președintele grupului de lucru pentru achiziții a comunicat că oferta
„Safe Technology” SRL nu a fost acceptată din următoarele motive:
I motiv. În conformitate cu prevederile caietului de sarcini și anume a cerințelor
obligatorii C11.34 – C11.47, prevăzute în Tabelul nr. 11: cerințe și specificații tehnice
pentru posturile de supraveghere, autoritatea contractantă a solicitat instalarea
luminii ambiante și afișajelor LED la posturile de supraveghere. În documentația
depusă inițial, precum și din clarificările remise ulterior, ofertantul nu a specificat
corespunderea echipamentelor ofertate la cerințele menționate și nici nu a anexat
careva documente cu specificațiile tehnice a iluminării ambiante și a afinajului
electronic. Astfel, Grupul de lucru pentru achiziții al STI nu a fost în posibilitate de a
evalua corespunderea cerințelor tehnice a iluminării ambiante și afișajului electronic
ofertat cu cel solicitat.
Temeiul contestației:
Conform art. 15 alin. (2) din Legea nr. 131/2015 „Autoritatea contractantă, prin
intermediul grupului de lucru sau, după caz, al specialistului certificat în domeniul
achizițiilor publice, este obligată:
a) să asigure eficiența achizițiilor publice;

11
b) să asigure obiectivitatea şi imparțialitatea în cadrul procedurilor de achiziție
publică”
Pornind de la scopul achiziției expus în Cap. II al caietului de sarcini, (anexa nr.
2) „Proiectul are drept scop de bază extinderea sistemului de supraveghere a traficului
rutier, în anumite locații evaluate ca fiind prioritare din punct de vedere a accidentării
și incidentelor în trafic, prin achiziționarea unor soluții staționare (fixe) moderne,
multifuncționale pentru fixarea automată a încălcărilor din domeniul circulației
rutiere.”
Pornind de la scopul achiziției, achiziționarea unor soluții staționare (fixe)
moderne, multifuncționale pentru fixarea automată a încălcărilor din domeniul
circulației rutiere, am oferit un echipament superior cel al concurenților și ca calitate
și ca preț!!! Conform pct. 19 din Anunțul de participare „Safe Technology” SRL a
propus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar „cel mai mic preț”.
Oferta tehnică la capitolul „capacitatea tehnică” depășește unele caracteristici
importante ale celorlalte echipamente propuse la concurs, cum ar fi: viteza maximă de
captare 320 km/h; zona de supraveghere – 50 metri, ect., ce rezultă că echipamentul
propus are cel mai bun raport de calitate. Iar, autoritatea contractantă, contrar
scopului major al achiziției menționat supra, a deviat de la acesta și s-a axat pe
elemente secundare, pe care nici nu le-a definit clar în concretizări.
La Cap. I sunt menționate obiectivele urmărite prin implementarea Sistemului,
precum și cadrul legal de referință. Astfel, atât prin Cap. IV al caietului de sarcini și
H.G nr. 40/2012, prin care se definește noțiunea post de supraveghere a circulației
rutiere (post de supraveghere) – complex format din unități de supraveghere a
circulației rutiere, ce asigură monitorizarea integrală a circulației rutiere la o
intersecție sau pe un sector de drum.
Astfel, oferta a fost formulată în condițiile expuse de documentația de atribuire,
precum și conform noțiunilor reglementate de actul menționat supra. Autoritatea
contractantă prin Cap. VIII, Tab. nr. 11, al caietului de sarcini a extins noțiunea de
Post de Supraveghere, incluzând în acesta și alte echipamente cum ar fi iluminare LED
și panouri de afișaj LED, care nu au nimic comun cu „supravegherea traficului”.
Cu toate aceasta, am prevăzut în ofertă, conform cerințelor caietului de sarcini,
pentru fiecare Post de Supraveghere utilaj de supraveghere – conform noțiunii postului
și completat cu iluminare LED (poziția nr. 5 din compartimentul „Electrica” al
schemei – Corp de iluminat IP 66 100W) și afișaj LED – poziția nr. 2 din schemă,
(anexa nr. 3).
La pct. 6 din scrisoarea grupul de lucru din 08 iunie 2021, (anexa nr. 4)
autoritatea contractantă a solicitat clarificări asupra cerințelor și specificațiilor
tehnice pentru postul de supraveghere, citez:
„6. din documentul depus – Anexa nr. 2 la Specificația tehnică deplină propusă
pentru Posturile de supraveghere а circulației rutiere nu este posibil de stabilit
corespunderea echipamentelor propuse cu cerințele prevăzute în tabelul nr. 11 din
12
Сар. VIII Cerințe și specificații tehnice pentru Posturile de supraveghere al caietului
de sarcini.”
Pornind de la noțiunea post de supraveghere, menționat, afișajul LED nici cum
nu poate fi parte componentă a postului de supraveghere. Având la bază norma legală
a noțiunii de post de supraveghere, am subînțeles că, grupul de lucru solicită clarificări
privind caracteristica tehnică a utilajului de supraveghere a traficului rutier, or
aceasta este elementul esențial și primordial al achiziției. Menționez că din întrebările
de concretizare era solicitată și informația privind tipul de utilaj propus. Astfel, drept
răspuns (anexa nr. 5) am expediat manualul de exploatare a utilajului de supraveghere
precum și pașaportul tehnic al acestuia. Mai mult, am avut o conversație telefonică cu
reprezentantul grupului de lucru prin care am întrebat sensul întrebării nr. 7 deoarece
pentru mine era o neclaritate. Concomitent am solicitat dacă mai sunt unele neclarități
care ar putea fi expuse în răspunsul oficial, mi s-a răspuns că unica neclaritate este
doar numărul corpurilor de iluminat și afișajului LED dar, nici de cum caracteristica
tehnică a acestora.
Mai mult, potrivit art. 37 alin. (13) din Legea nr. 131/2015 „Un mijloc adecvat de
a dovedi conformitatea cu specificațiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul
tehnic al producătorului…”
Reieșind din prevederile art. 35 din Legea nr. 131/2015, „Autoritatea
contractantă are obligația de a … solicita clarificări în mod clar, complet și fără
ambiguități, astfel încât operatorului economic să-i fie clară întrebarea. La caz,
autoritatea contractantă a formulat o întrebare generală făcând referire la capitolul
VIII din caiet „Cerințe și specificații tehnice pentru Posturile de supraveghere.”
Totodată, prin scrisoarea grupului de lucru nr. 8/7-4647 din 22 iunie 2021, prin
care mi s-a comunicat că oferta „Safe Technology” SRL nu a fost acceptată, a fost
foarte concretă menționând: „…cerințe obligatorii C11.34 – C11.47 prevăzute în
tabelul nr. 11….”
Reiterez, oferta a fost completată pe fiecare post de supraveghere în parte cu
echipamentele adiacente acestuia – corp de iluminat, afișaj LED, precum și
specificația corpului de iluminat, tipul acestuia, denumirea.
Astfel, pentru mine rămâne neînțeles raționamentul grupului de lucru prin ce a
motivat respingerea ofertei. În acest sens concluzionez că, grupul de lucru pe lângă
faptul că a exteriorizat noțiunea de post de supraveghere și componentele acestuia cu
utilaje care nu se încadrează în norma explicativă a postului de supraveghere, nici
măcar nu a formulat clar întrebarea, după cum a făcut-o ulterior în scrisoarea nr. 8/7-
4647 din 22 iunie 2021, menționând expres „ținta” – C11.34 – C11.47 din tabelul nr.
11, la care aveau neclarități, ce a creat o confuzie în explicațiile oferite de ofertant,
lăsând neclarificate capacitățile afișajul LED.
II. Motiv: Autoritatea contractantă constată că contestatul atât prin documentația
inițială, cât și prin clarificările remise, nu a demonstrat accesul la personalul necesar
pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.
13
Temeiul contestației:
Potrivit HG nr. 965 din 17 noiembrie 2014, unitate de supraveghere a circulației
rutiere (unitate de supraveghere) – set de utilaj specializat, format din camere de
filmare digitale, ….. dispozitive de monitorizare a modului de deplasare a
autovehiculelor și altor participanți la trafic, pe una sau pe mai multe benzi de
circulație, precum și alt utilaj destinat înregistrării, procesării și transmiterii
informației digitale înregistrate prin canale de comunicație;
Astfel, acest utilaj fiind unul special, care efectuează măsurări și înregistrări,
trebuie să fie instalat și racordat în conformitate cu recomandările producătorului.
Persoana responsabilă poartă răspundere în fața producătorului privind
montarea/racordarea/conectarea echipamentului, în cazul nostru fiind dealer oficial
(anexa nr. 6).
Calitatea de dealer, conform contractului, reglementează următoarele:
- Reprezentarea oficială directă și în numele producătorului pe teritoriul R.
Moldova;
- Testarea, și înregistrarea produselor producătorului în registru le stat al
metrologiei;
- Promovarea produselor organelor abilitate (fiind produse specifice) ale
instituțiilor de resort din R. Moldova;
- Servicii de întreținere tehnică în perioada de garanție și post garanție;
- Conlucrarea cu beneficiarii privind exploatarea produselor și consultanța
producătorului pentru îmbunătățirea produselor de noua generație;
- A pune la dispoziția beneficiarului practica internațională din țările unde
aceste produse sunt exploatate – la solicitare;
- Asigurarea în stoc la depozitul dealerului din contul producătorului a
numărului necesar de echipamente care vor fi livrate beneficiarului conform
contractului și achitate producătorului de către dealer după punerea în funcțiune sau
transmiterea echipamentului;
- Instruirea personalului dealerului de către producător privind montarea,
exploatarea, reparația etc. a echipamentului, cu certificarea cuvenită a organului de
metrologie (INM);
- Montarea și punerea în funcțiune a echipamentului se execută de dealer, la
necesitate cu participarea specialistului producătorului, etc.
Anume din acest considerent este necesar ca persoana respectivă să fie autorizată
de producător precum și să dețină un aviz tehnic eliberat de Institutul Național de
Metrologie al RM.
La ofertă a fost prezentate cât actele de studii a personalului responsabil (anexa
nr. 7), avizul tehnic emis de IMN (anexa nr. 8) pentru această companie, care este
dealer oficial al producătorului. Suplimentar prezentăm certificatul de calificare emis
de producător (Anexa nr. 9).

14
Mai mult, conform capacităților tehnice al utilajului, acesta are capacitatea de a
monitoriza concomitent 4 benzi de circulație. Astfel, din specificul postului de
monitorizare este necesar instalarea unui singur echipament per post. Acest exercițiu
este efectuat de persoana autorizată cu condițiile menționate supra, sau care este
necesitatea de a antrena în această lucrare mai mulți specialiști (juriști, economiști,
polițiști)? Or, potrivit documentației de atribuire autoritatea contractantă nu a înaintat
careva condiție ofertanților referitor la numărul angajaților și raporturile juridice
între aceștia.
Aici este relevantă practica ANSC – deciziei nr. 03D-239-21 Data: 29.04.2021:
„Agenția va lua în considerare prevederile art. 17 alin. (1) din Legea nr.
131/2015, care reglementează expres că pentru constatarea datelor de calificare în
cadrul procedurilor de achiziție publică, operatorul economic va prezenta documentele
eliberate de autoritățile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul
procedurilor de achiziție publică. În funcție de obiectul achiziției publice, în sensul
art.1, și de tipul procedurii alese conform art. 46 alin. (1), autoritatea contractantă are
obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare și
selecție, precum și documentele-suport, prevăzute de legislația în vigoare, necesare
pentru a fi prezentate de către operatorii economici. Mai mult, potrivit alin. (3) din
articolul menționat, autoritatea contractantă evaluează datele de calificare ale
operatorului economic conform modului și criteriilor expuse în documentația de
atribuire.
Totodată, potrivit art. 22 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 131/2015, în cazul aplicării
unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de lucrări, în scopul
verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților,
autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul,
de volumul și de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate și numai în
măsura în care aceste informații sânt relevante pentru îndeplinirea contractului,
următoarele:
„f) declarația referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care
va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului”.
De asemenea, IPO 15.1 lit. f) din Documentația standard pentru realizarea
achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 176
din 05.10.2018, la caz documentația de atribuire, stabilește că ofertantul va prezenta
documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru
executarea viitorului contract și anume:
„f) o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care
poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a
contractului.”
Reiterez, autoritatea contractantă nu a impus ofertanților ca acestea să prezinte
actele care să ateste nici capacitatea profesională a personalului implicat, nici să

15
prezinte actele care să ateste raporturile juridice existente între ofertant și personalul
indicat în documentul atașat.
În hotărârea sa ANSC menționează:
„În ceea ce privește criticile contestatorului referitor la lipsa personalului
calificat necesar pentru executarea lucrărilor care constituie obiectul procedurii de
achiziție publică contestată, în speță „mașinist la finisor de asfalt”, Agenția va lua în
considerare prevederile art. 22 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 131/2015, potrivit căruia,
în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de
lucrări, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a
ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora,
în funcție de specificul, de volumul și de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie
executate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru
îndeplinirea contractului, informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și
calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru
execuția lucrărilor, dacă acestea nu reprezintă factori de evaluare stabiliți conform
prevederilor art. 26 alin. (7) din aceiași lege.”
Astfel, cu toate că o așa condiție nu a fost înaintată dar, ofertantul operând
activități numai cu astfel de echipament, fiind dealer oficial al producătorului pe
teritoriul R. Moldova, pe seama căruia mai revine și responsabilitatea de deservire a
echipamentului pe perioada garanției oferite de producător, apriori a îndeplinit o
condiție legală metrologică neimpusă de autoritatea contractantă. Mai mult,
autoritatea contractantă și la acest capitol, nu a examinat cu diligența necesară oferta
contestatorului, cu scopul de a stabili dacă aceasta corespunde sau nu cerințelor
solicitate.
„…Aprecierea de către autoritatea contractantă a corespunderii ofertei înaintate
de către un operator economic trebuie să fie în limita cerințelor prevăzute în
documentația de atribuire, fără a fi impuse ulterior altele, care să depășească
condițiile stabilite inițial, acțiune care ar fi contrară cu art. 7 lit. h) din Legea nr.
131/2015 care prevede că unul dintre principiile de reglementare a relațiilor privind
achizițiile publice este „tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința
tuturor ofertanților și operatorilor economici.”
III Motiv: În anunțul de participare la achiziție în pct. 15 Scurta descriere a
criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea
acestora și a criteriilor de selecție ca de către autoritatea contractantă a fost solicitată
ca cerință obligatorie Garanția pentru ofertă 1%... Conform formularului ofertei F3.1
depus, suma totală a ofertei constituie 17162095 lei, iar garanția bancară depusă de
către ofertant este 171620,00 (lipsă 95 bani) ceea ce nu corespunde valorii de 1%.”
Temeiul contestației:
Așa cum sa menționat și în clarificări, eroarea admisă e generată de factorul
uman dar nu de incompetență sau lipsa mijloacelor financiare.

16
Cu titlu de remarcă, menționez că garanția ofertei de 171620,00 lei nu constituie
0,99% din garanția ofertei, așa cum o apreciază grupul de lucru, or diferența de 0,01%
indicată de autoritate, ar constitui 17 lei 16 bani.
Suma garanției pentru ofertă de facto constituie 0,999994465%, iar omisiunea
înscrierii și 95 bani nu poate avea puterea de a răsturna garanția ofertei.
Grupul de lucru al autorității contractante pornind de la scopul achiziției,
menționat în caietul de sarcini care prevede: „extinderea sistemului de supraveghere
a traficului rutier, ………. prin achiziționarea unor soluții staționare (fixe) moderne,
multifuncționale pentru fixarea automată a încălcărilor din domeniul circulației
rutiere” în procedura de evaluare a ofertelor respingând propunerea „Safe
Technology” SRL pe motivul necorespunderii Garanției oferte de 1% cu 95 bani, a
depășit proporționalitatea măsurii luate a ceea ce este adecvat și necesar în scopul
realizării obiectivelor urmărite de autoritatea contractantă, necomparând avantajeze
și dezavantajele situației.
Grupul de lucru, dând pondere a „95 de bani” a respins ofertă cea mai
avantajoasă financiar, or, diferența dintre ofertele comparate fiind 164535 lei, o sumă
enormă reieșind din raționamentul grupului de lucru care a calificat abatere
semnificativă „lipsă 95 bani”. Ca urmare, soluția autorității contractante de a nu
accepta oferta în cauză, în mod vădit este disproporționată raportat la costuri și
beneficii, deci contrară principiului proporționalității.
În exercitarea puterii de apreciere, autoritatea contractantă prin art. 69 alin. (5)
din Legea nr. 131/2015, avea dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta
conține abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire erori sau
omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, autoritatea nu a făcut uz, deși orice
deviere de acest fel se exprimă cantitativ, în măsura în care este posibil, și se ia în
considerare la evaluarea și compararea ofertelor.
În context, sunt reținute și prevederile pct. 41.2 din Documentația standard pentru
realizarea achizițiilor publice de lucrări, potrivit căruia, se consideră conformă
cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din
documentele de atribuire, neavând abateri esențiale sau având doar abateri
neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei.
Potrivit principiul proporționalității, prevăzut la art. 7 lit. i) din Legea nr.
131/2015, este unul din principiile de bază de reglementare a relațiilor privind
achizițiile publice, acesta, urmând a fi aplicat de către autoritatea contractantă atât în
ceea ce privește raportul dintre obiectul contractului de achiziție publică și cerințele
solicitate a fi îndeplinite de către operatorii economici interesați, cât și în ceea ce
privește evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii, aplicarea prevederii legale
doar în litera legii nu și în spiritul ei poate avea drept consecință distorsionarea
rezultatului unei proceduri de achiziție publică, ceea ce în speță urmează să evite
autoritatea contractantă.

17
Reieșind din pct. 133 din Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, autoritatea contractantă
are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de
la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a
afecta esența acesteia. În sensul pct. 133, în cadrul achizițiilor publice de lucrări, prin
abateri neînsemnate se consideră abaterile minore din oferta tehnică/financiară ce
întrunesc cumulativ următoarele condiții:
1) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală
modificare a prețului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu schimbă
clasamentul inițial al ofertanților;
2) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu
depășește 1% din prețul total al ofertei;
3) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu
depășește suma de 10000 de lei din prețul total al ofertei.
Totodată, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJCE) examinând cauza
National Farmers’ Union și alții [1998], C-157/96, Rec., p. I-2211, punctul 60 a
definit: „principiul proporționalității impune ca măsurile adoptate de instituții să nu
depășească limitele a ceea ce este adecvat și necesar în scopul realizării obiectivelor
urmărite, înțelegându-se că, în cazul în care este posibilă o alegere între mai multe
măsuri adecvate, trebuie să se recurgă la cea mai puțin constrângătoare, iar
inconvenientele cauzate nu trebuie să fie disproporționate în raport cu scopurile
urmărite” și reafirmat în cauza Tideland Signal „acest principiu impune autorității
contractante ca, atunci când aceasta se confruntă cu o ofertă ambiguă, iar o cerere de
precizări cu privire la conținutul ofertei menționate ar putea asigura securitatea
juridică în același mod precum respingerea imediată a ofertei în cauză, să solicite mai
degrabă precizări candidatului vizat, decât să opteze pur și simplu pentru respingerea
ofertei acestuia.”
La caz, Garanția bancară constituie riscul asumat prin care banca își asumă
obligația să garanteze plata în favoarea beneficiarului până la concurența unei sume
determinate, pentru o perioadă anumită de timp, în eventualitatea ca debitorul
principal își va executa obligația sa la termenul cuvenit. Conform formularului F3.1
suma garanției constituie 171620,00 lei care nu ar acoperi riscul beneficiarului cu 0,95
lei, sau în sensul art. 56 a Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995
– 95 bani.
Conform articolul 56 alin. (1) Unitatea monetară a Republicii Moldova este leul
moldovenesc. Un leu se divizează în 100 de bani.
(2) Leul moldovenesc este mijlocul legal de plată pe teritoriul Republicii Moldova.
Aplicând norma menționată supra, „95 bani” nu reprezintă/întrunește suma
necesară pentru a îmbrăca haina monetară „leu” care ar avea efectul juridic de
răsturnare al argumentului de plafonare strictă a sumei totale al ofertei racordată la

18
suma garanției. Astfel, prin prisma unității monetare (leu) suma garanției satisface
plenar suma ofertei raportată la leu.
În cazul în care diferența de sumă ar constitui un leu (sau minus 100 Bani) și mai
mult, în acest sens diferența sumei unității monetare ar fi semnificativă în a răsturna
plafonarea strictă de plată racordată la coeficientul procentual acesteia. Având în
calcul că oferta este evaluată exclusiv în lei, dar 95 de bani nu întrunește condiția
monetară a un leu, consider că suma stabilită în garanție întrunește condiția minimă
de plată în unitate monetară (leu).
Calcularea %-ală a unității monetare se efectuează până la fracții de miimi,
constatând abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau
omiteri ce pot fi înlăturate prin argumentele menționate supra, fără a afecta esența ei.
Or, potrivit art. 69 alin. (5) din Legea nr. 131/2015, autoritatea contractantă are
dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la
prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a
afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se exprimă cantitativ, în măsura în care este
posibil, și se ia în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.
Constat că „riscul” beneficiarului de 95 bani nu se ridică la unitatea monetară
„un leu”. În acest sens ANSC prin decizia sa nr. 03D-764-20 din 15.10.2020, a statuat:
„... prevederile legale enunțate reglementează dreptul autorității contractante de a
califica anumite necorespunderi ale ofertelor drept abateri neînsemnate de la cerințele
documentației de atribuire.”
Mai mult, „Safe Technology SRL nu intenționează să-și retragă oferta din concurs
încât aceasta să nu poată acoperi prejudiciile autorității contractante cauzate de
retragerea ofertei.
Prin scrisoarea „Safe Technology” SRL nr. 09/21 din 11 iunie 2021 am solicitat
grupului de lucru să ia în calcul argumentele expuse supra, și în baza principiului
proporționalității, potrivit căruia, scopul autorității contractante de a crea un Sistem
automatizat modern, eficient și cu costuri minime să prevaleze asupra unei omisiuni
neînsemnate în condițiile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 131/2015.
Consider că grupul de lucru a depășit ceia ce este necesar pentru atingerea
obiectivelor și nu a menținut un echilibru între scopurile urmărite al autorității
contractante, abaterile neesențiale cu dezavantajele financiare survenite de utilizare
ineficientă a banilor publici.
IV Motiv: „În Anunțul de participare la achiziție în pct. 11 de către autoritatea
contractantă a fost indicat ca termen de livrare/prestare/executare data de 01.12.2021.
Termenul de livrare indicat de către ofertant este de 6 luni. Conform clarificărilor
oferite ulterior de către ofertant, termenul de livrare urmează a fi calculat din
momentul depunerii ofertei și anume 28 mai 2021. Grupul de lucru consideră că
termenul de livrare a bunului nu poate să decurgă din momentul depunerii ofertei dar
cel târziu din data semnării contractului sau de înregistrare a acestuia. ”
Temeiul contestației:
19
Așa cum sa concretizat în clarificările din 11 iunie 2021, perioada de livrare
expiră la 28 noiembrie 2021, încadrându-ne în termeni de 6 (șase) luni, adică până la
01.12.2021, indiferent de data semnării contractului sau de înregistrare a acestuia,
luând în calcul că termenul de implementare trebuie să fie unul rezonabil. Riscul
neîncadrării în termenii de livrare poate vi invocat doar autorității contractante în
cazul tergiversării evaluării, desemnării, semnării și înregistrării contractului. „Safe
Technology” și-a asumat angajamentul de a livra, monta și pune în funcțiune utilajul
propus în termen de până la 28 noiembrie 2021.
Concluziile grupului de lucru precum că „autoritatea contractantă nu poate să-și
asume riscul neîncadrării în termenii de livrare” nu are nici un suport.
Potrivit practicii ANSC, „la stabilirea cerințelor din documentația de atribuire,
autoritatea contractantă urmează să țină cont de prevederile art. 7 lit. c) din legea
menționată, potrivit căruia unul din principiile de reglementare a relațiilor privind
achizițiile publice constă în asigurarea concurenței și combaterea practicilor
anticoncurențiale, ceea ce presupune asigurarea condițiilor de manifestare a
concurenței în așa fel încât orice operator economic cu calificare și ofertă
corespunzătoare necesității autorității contractate să poată participa la procedura de
atribuire și să dispună de posibilitatea egală de a fi desemnat câștigător.
Astfel, în aprecierea Agenției, termenul de livrare trebuie să fie rezonabil și să nu
constituie o restrângere excesivă a dreptului operatorilor economici de a participa la
procedura de achiziție publică, or termenul de livrare este unul dintre elementele
esențiale ale unui contract, la stabilirea căruia autoritatea contractantă trebuie să țină
cont atât de nevoile sale, cât şi de timpul real necesar producerii acestor bunuri,
transportul, și alte circumstanțe.”
Autoritatea contractantă să fi examinat obiectiv și nepărtinitor oferta, atunci
aceasta nu putea ignora, certificatul (anexa nr. 10) care demonstrează posesia a 10
utilaje deja prefabricate în valoare de 4,75 mln. lei (conform ofertei) și gata de livrare
cu actele legale de rigoare, ce constituie aproximativ 25% din numărul utilajelor, sau
20% din valoarea ofertei.
Aprecierea autorității contractante în adresa ofertantului că volumului lucrărilor
este enorm, reprezintă un tratament discriminatoriu și neîntemeiat de a ne descalifica.
Subiectul nr. 2 al contestației „desemnarea câștigătorului „Rapid Link” SRL.
Conform art. 31 din Legea nr. 131/2015, „Autoritatea contractantă are obligația
de a informa operatorii economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile
referitoare la rezultatul selecției, … în scris și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu
de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.”
„Safe Technology” SRL având ca reper informația oficială plasată pe platforma
electronică „achizitii.md”, a aflat că oferta „Safe Technology” SRL a fost respinsă,
iar „Rapid Link” SRL cu oferta propusă a fost desemnat câștigătorul pentru extinderea
sistemului de supraveghere video.

20
Decizia autorității contractante o consider neîntemeiată și pasibilă de a fi
reevaluată din următoarele considerente:
I motiv: Conform nr. d/o 3 din pct. 15 al Anunțului de participare (anexa nr. 11),
„criterii privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea
acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim ale cerințelor eventual impuse” se
impune:

Astfel, conform Formularului F4.1, al operatorului economic „Rapid Link” SRL,


(anexa nr. 12) la rubrica „Modelul articolului”, a introdus: iDS-TCV5(9)07-BIR/C.
Analizând documentația tehnică anexată la oferta „câștigătorului” constat:
Operatorul economic a prezentat specificația tehnică pentru modelul: iDS-
TCV5(9)07-BIR/C – producător China, precum și documentația tehnică EXPERT-FS
– producător Ukraina (anexa nr. 13). Totodată, prin Certificatul de aprobare de model
din 26.03.2021, emis de Institutul Național de Metrologie din RM (anexa nr. 14) a fost
aprobat doar modelul iDS-TCV5(9)07-BIR – producător China.
Modele iDS-TCV5(9)07-BIR și iDS-TCV5(9)07-BIR/C sunt produsele unui și
aceluiași producător cu capacități tehnice de captare diferite. Diferența între ele, în
mare parte este în numărul benzilor de captare maximală:
iDS-TCV5(9)07-BIR – până la 3 benzi (Anexa nr. 17).
iDS-TCV5(9)07-BIR/C – până la 4 benzi
Astfel, Operatorul economic a declarat în documentația de atribuire un Model de
echipament, iar documentația metrologică a prezentat-o de la alt echipament al
aceluiași producător.
În acest sens consider că Grupul de lucru și operatorul economic a neglijat pct.
10 al anunțului de participare care prevede:
„10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.”
II. Motiv: Conform nr. d/o 9 din pct. 15 al Anunțului de participare, se impune:

Din totalitatea actelor anexate de operatorul economic, „Certificatul de


conformitate din țara de origine” lipsește. Verification of Compliance prezentat (anexa
nr. 15) nu confirmă originea bunului ofertat iDS-TCV5(9)07-BIR/C, menționat în
formularului F4.1, dar se referă la alt model al aceluiași producător – iDS-TCV5(9)07-
BIR. (pag. 2 primul în nr. de ordine), care nu corespunde Formularului!

21
De aici rezultă că operatorul economic nu a prezentat nici un certificat de
conformitate din țara de origine, în condițiile impuse de nr. d/o 9 din pct. 15 al
Anunțului de participare, care determină eliminarea operatorului economic conform
pct. 4 al Formularului Standard al Documentului Unic de Achiziție European, aprobat
prin Ordinul Min. Fin. nr. 72/2020 (146 din 26.11.2020).
III. Motiv: Punctajul acumulat pentru oferta tehnică corespunzătoarea cerințelor
tehnice va fi stabilit conform următoarei grile de evaluare:

Rămâne un miracol cum operatorul economic să acumuleze 45 de puncte în raport


cu contestatorul, ca să fie desemnat câștigător dacă:
- A prezentat certificatul de aprobare de model emis de INM pentru iDS-
TCV5(9)07-BIR, sistem ne indicat în Formularului F4.1;
- Din conținutul ofertei prezentate există certificatul ucrainean care se referă la
tipul de sistem EXPRES-FS, la fel ne indicat în Formularului F4.1;
Notă: Capacitatea tehnică a sistemul iDS-TCV5(9)07-BIR, pentru care este emis
Certificatul de aprobare de model al INM nr. 04-40U, nu satisface cerinței C11.21 din
Tabelul nr. 11: Cerințe și specificații tehnice pentru Posturile de supraveghere al
caietului de sarcini, care prevede: „O singură unitate de supraveghere va fi capabilă
să proceseze până la 4 benzi simultan indiferent de direcția deplasării
autovehiculelor” (anexă nr. 16).
Conform specificației tehnice a producătorului, iDS-TCV5(9)07-BIR captează
doar trei benzi de circulație (anexa nr. 17), contrar declarațiilor din Anexa A la DUAE.
Astfel, autoritatea contractantă riscă să achiziționeze un echipament care nu
acoperă necesitățile declarate al autorității, la un preț mai scump, ceia ce contravine
art. 15 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 131/2015 „Autoritatea contractantă, prin
intermediul grupului de lucru sau, după caz, al specialistului certificat în domeniul
achizițiilor publice, este obligată:
a) să asigure eficiența achizițiilor publice;
În concluzie: Conform IPO 33, aprecierea corespunderii unei oferte de către
autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conținutul ofertei. Se consideră
conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și
specificațiilor din documentele de atribuire, neavând abateri esențiale sau având doar
abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei.
Potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, potrivit căruia ofertantul are
obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de
atribuire, iar, potrivit art. 69 alin. (6) lit. b) din legea prenotată, autoritatea

22
contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor
expuse în aceasta.
În sensul art. 1 din Legea nr. 131/2015, oferta reprezintă un „act juridic prin care
operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic
într-un contract de achiziții publice. Oferta cuprinde propunerea financiară,
propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentația de
atribuire”, cât și prevederile art. 1029 alin. (1) și alin. (4) din Codul Civil, potrivit
cărora „Ofertă de a contracta este propunerea, adresată unei sau mai multor
persoane, care conține toate clauzele esențiale ale viitorului contract și care reflectă
voința ofertantului de a fi legat prin acceptarea ofertei. Oferta trebuie să fie fermă,
univocă, serioasă și completă”. Astfel, caracterul ferm al ofertei, reieșind din
prevederile enunțate supra, este determinat de faptul dacă aceasta este suficient de
clară, precisă și indică expres intenția ofertantului de a fi angajat juridic, prin
asumarea unor obligații în acest sens, în cazul acceptării acesteia, iar, reieșind din
principiul utilizării eficiente a banilor publici și minimizării riscurilor autorității
contractante, prevăzut la art. 7 lit. a) din Legea nr. 131/2015, semnarea contractului
este condiționată de prezentarea unei oferte ferme și conforme cerințelor autorității
contractante, iar în lipsa confirmării acesteia devine nejustificată/neîntemeiată
încheierea contractului de achiziție publică cu oferta respectivă.
IV. Motiv: formularului DUAE completat de „câștigătorul” „Rapid Link” SRL:

23
Reieșind din completarea formularului DUAE, operatorul își asumă:
- conform poziției 2D.1 executarea viitorului contract de unul singur;
- conform poziției 4A1.1, Operatorul economic dispune de înregistrare a
activității antreprenoriale și genul de activitate determinate de legislație cu indicarea
licențelor emise de ASP și ANERCETI;
Aici menționez următoarele: sistemele de monitorizare video a traficului rutier
sunt sisteme cu componente de măsurare a vitezei, determină spațiu și timp,
coordonatelor de locație și alte capacități care, conform legislației naționale sunt
reglementate de domeniul metrologiei și normelor emise de autoritățile metrologice
naționale de stat în acest sens.
Astfel, Institutul Național de Metrologie, conform Legii metrologiei nr. 19/2016,
deține registrul de evidență a persoanelor juridice și fizice care au dreptul de a exercita
lucrări de montare, întreținere, deservire a utilajelor de măsurare. În acest sens, INM
în calitate de instituție publică subordonată autorității centrale de metrologie este
unica structură de stat care autorizează acest domeniu de activitate. Licențe eliberate
de alte entități cu excepția INM, nu pot fi acceptate în procedura dată.
Prin urmare, Grupul de lucru al autorității contractante nu s-a asigurat că
operatorul economic desemnat câștigător dispune de capacități profesionale necesare
sau personal calificat în domeniu montării, instalării, deservirii utilajului de măsurare.
Din declarația privind personalul de specialitate și experiență, prezentat de operatorul
economic, nu rezultă ca acesta dispune cel puțin de un angajat o persoană fizică
înregistrată în registrul INM care are drept de a opera cu utilaje de măsurare. Pe când
„Safe Technology” SRL este entitatea calificată pentru efectuarea acestor servicii
(anexa nr. 8).
Astfel denunț apriori că lucrările de montare și punere în funcțiune a sistemelor
de măsurare a vitezei, de către „Rapid Link” SRL au caracter ilegal. Din capitolul „D”
al DUAE informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul
economic se bazează din poziția 2D.1, rezultă că operatorul economic nu va antrena
un alt agent economic care ar dispune de un asemenea drept sau, o persoană fizică ce
dispune de acest drept. Prin urmare, autoritatea contractantă desemnându-l drept
câștigător pe acest operator economic, a compromis și din punct de vedere legal
contractul de achiziții publice.
La fel și răspunsul operatorului economic la poziția 4A.2 al DUAE precum că
„operatorul deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent procedurii de
atribuire a contractului….” este nejustificată și din motive suspicioase acceptat de
autoritatea contractantă care a-l desemna câștigător!
Subsecvent, la conținutul cerinței 4C.12 și 4C.12.1 din DUAE operatorul
economic a declarat că „În perioada de referință …… a efectuat livrări specifice
obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de
atribuire”. Menționez, că unitatea de supravegherea a circulației rutiere este un set de
utilaj specializat cu caracteristici metrologice de măsurare și prelucrare a datelor.
24
Instalarea de către „Rapid Link” SRL a camerelor video IP, a dispozitivelor audio
și alte instrumente simple de captare nu poate fi considerată drept experiență sau
livrări specifice obiectului contractului de achiziții publice indicat în anunțul de
participare și în documentația de atribuire, or întreaga achiziție este guvernată de
legislația metrologică și normele impuse de aceasta.
Având la bază totalitatea argumentelor menționate supra, constat că, autoritatea
contractantă a ignorat cerința prevăzută de pct. 4 al Formularului Standard al
Documentului Unic de Achiziție European care prevede:
„Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative
prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din
procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.”
În concluzie, autoritatea contractantă în mod direct și tendențios a promovat
operatorul economic „Rapid Link” SRL, oferindu-i avantaje în raport cu „Safe
Technology” SRL.
Ca urmare a celor menționate solicit:
- Admiterea contestației;
- De obligat STI al MAI, ca măsură de remediere, să reevalueze oferta „Safe
Technology” SRL primită în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-
1614598321182 din 28 mai 2021.”

Argumentele autorității contractante:


STI al MAI, prin punctul său de vedere, expus în scrisoarea informativă cu nr. 8/7-
4905 din 01.07.2021, cu referire la contestația depusă de „S&T MOLD” SRL, în
susținerea deciziei sale, menționează următoarele:
„STI al MAI a examinat contestația depusă de către „S&T MOLD” SRL pe
marginea procedurii de achiziție publică nr. ocdsb3wdp1-MD-1614598321182 privind
achiziționarea de bunuri și servicii pentru extinderea Sistemului de supraveghere a
circulației rutiere și comunică următoarele.
În scopul asigurării unei analize obiective a ofertelor privind procedura de
achiziționare de bunuri și servicii pentru Extinderea Sistemului de supraveghere a
circulației rutiere, nr. ocds-b3wdp1-MD-1614598321182, Grupul de lucru pentru
achiziții al STI, a examinat toate documentele depuse prin prisma respectării
principiului de eligibilitate, calificare și tehnic, inclusiv, prin contrapunerea cerințelor
Beneficiarului (STI) cu declarațiile/răspunsurile ofertanților și sursele oficiale ale
producătorilor de soluții (specificații tehnice și funcționale, datasheet-uri și altele).
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 544/2019, autoritatea
contractantă (STI) a coordonat procedura de achiziție cu Instituția publică „Agenția
de Guvernare Electronică” (solicitarea STI nr. 8/8-900 din 10.02.2021).
În acest sens, Agenția de Guvernare Electronică l-a desemnat pe dl Vadim
Hariton, în calitate de membru fără drept de vot în cadrul grupului de lucru pentru

25
achiziționarea respectivelor produse TIC, care a avizat pozitiv documentația aferentă
acestei achiziții și respectiv susține concluziile grupului de lucru pe marginea acestea.
Astfel, de către Grupul de lucru pentru achiziții au fost solicitate clarificări, atât
pe partea de documentație, cât și de specificații tehnice de la 3 ofertanți, conform
demersurilor nr. 8/7-4184 din 04.06.2021; nr. 8/7-4185 din 04.06.2021; nr. 8/7-4271
din 08.06.2021; nr. 8/7-4465 din 15.06.2021. Toate clarificările și răspunsurile
ofertanților se regăsesc în Decizia grupului de lucru nr. 14 din 22 iunie 2021, care a
fost remisă spre publicare către Agenția Achiziții Publice la adresa
bap@tender.gov.md (se anexează).
Prin răspunsul nr. 32-001/2021 din 07.06.2021, la scrisoarea de clarificare nr.
8/7-4184 din 04.06.2021, „Rapid Link” SRL a confirmat că toate unitățile de capturare
vor fi identice pentru toate posturile de supraveghere, modelul propus fiind iDS-
TCV907-BIR/C cu rezoluția de 9 Mpx, conform datasheet-ului anexat.
Conform specificațiilor tehnice anexate pentru iDS-TCV907-BIR/C cu rezoluția
de 9 Mpx, soluția oferită de către „Rapid Link” SRL corespunde atât cerinței C11.04:
Unitățile de supraveghere a circulației rutiere trebuie să poată asigura cel puțin
următorul spectru de funcționalități de supraveghere:
1. Citirea/recunoașterea/capturarea/procesarea plăcuțelor de înmatriculare;
2. Regimul de viteză (stabilirea vitezei instantanee și vitezei medii de deplasare,
în dependență de cerințele pentru fiecare Post de supraveghere în parte;
3. Respectarea/nerespectarea marcajului rutier;
4. Respectarea/nerespectarea culorilor semaforului;
5. Înregistrarea traversărilor, cât și cerinței C11.21: O singură unitate de
supraveghere va fi capabilă să proceseze până la 4 benzi simultan indiferent de direcția
deplasării autovehiculelor.
În context, în pofida faptului că descrierea tehnică a sistemului iDS-TCV907-
BIR/C, cu rezoluția de 9 Mpx, demonstrează capacitatea acestuia de a măsura viteza
de deplasare a mijloacelor de transport în baza secvențelor video, fără radar, Grupul
de lucru pentru achiziții al STI nu a acordat punctajul prevăzut la Cerința C11.08
Unitatea de supraveghere trebuie să asigure măsurarea vitezei de deplasare a unității
de transport fără radar din motiv că, în final, autoritatea contractantă va beneficia de
un sistem cu măsurarea vitezei pe baza radarului cu efect doppler și nu fără radar.
În conformitate cu prevederile Deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea
Contestațiilor nr. 03D-186-21 din 06.04.2021, privind soluționarea contestației
formulată de către „Rapid Link” SRL, înregistrată la Agenția Națională pentru
Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/168/21 la data de 16.03.2021, pe marginea
procedurii de achiziție publică nr. MD-1614598321182, autoritatea contractantă a fost
obligată să modifice documentația de atribuire în așa mod, încât să ofere posibilitatea
reală operatorilor economici de a prezenta o ofertă conformă în cadrul procedurii de
achiziție publică în cauză, fie prin excluderea factorului de evaluare în partea ce ține
de „Deținerea certificatului de aprobare de model eliberat de una din țările UE”, fie
26
prin stabilirea unui algoritm de calcul cu acordarea punctajului în cazul prezentării și
a altor certificate decât cel solicitat de autoritatea contractantă, cu respectarea
principiului proporționalității.
Întru respectarea deciziei ANSC vizate mai sus, autoritatea contractantă a
modificat anunțul de participare cu includerea cerinței prezentării certificatului de
aprobare de model din țara de origine.
Prin răspunsul nr. 37-001/2021 din 21.06.2021, la scrisoarea de clarificare nr.
8/7-4465 din 15.06.2021 cu privire la deținerea certificatului de aprobare de model
din țara de origine, „Rapid Link” SRL a comunicat că „Hangzhou Hikvision
Technology Co Ltd” deține un laborator de verificări acreditat începând cu anul 2010,
cu condiții de testare de clasă înaltă și utilaj performant de ultimă generație, care
îndeplinește cu precizie cerințele standardelor naționale și internaționale de măsurare.
Laboratorul deține certificate de acreditare naționale și internaționale care confirmă
competența și calitatea rezultatelor testărilor efectuate și recunoașterea acestora pe
plan internațional, iar în baza Certificatului de Aprobare de Model de la producătorul
Chinez (setul de documente/testări a fost prezentat) au fost realizate Certificate de
aprobare de Model în Ucraina și Certificate de aprobare de Model Republica Moldova
cu completare din 17.06.2021.
Scopul introducerii de către autoritatea contractantă a cerinței opționale
Deținerea certificatului de aprobare de model din țara de origine/producător, a vizat
minimizarea riscului de neobținere a Certificatului de aprobare de model al RM, iar
certificatul de aprobare de model din țara de origine/producător va constitui un
avantaj la procedura de evaluare a documentației depuse pentru obținerea acestuia.
Luând în considerație că testele/rapoartele eliberate de către laboratorul de
verificări acreditat a „Hangzhou Hikvision Technology Co Ltd” au stat la baza
obținerii Certificatului de aprobare de Model în Ucraina și Certificatului de aprobare
de Model în Republica Moldova cu completare din 17.06.2021, precum și respectând
prevederile Deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor nr. 03D-
186-21 din 06.04.2021, și anume stabilirea unui algoritm de calcul cu acordarea
punctajului în cazul prezentării și a altor certificate decât cel solicitat de autoritatea
contractantă, cu respectarea principiului proporționalității, Grupul de lucru pentru
achiziții al STI a acordat „Rapid Link” SRL punctaj pentru cerința opțională Deținerea
certificatului de aprobare de model din țara de origine /producător.
Cu referire la suspiciunile de falsificare a documentației invocate de către
contestator, autoritatea contractantă comunică că, în conformitate cu prevederile art.
7 lit. k) din Legea nr. 131/2015, relațiile privind achizițiile publice se efectuează în
baza principiului de asumare a răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.
Mai mult ca atât, conform prevederilor art. 20 din Legea nominalizată, operatorul
economic depune documentul unic de achiziții european – document furnizat în format
electronic prin utilizarea formatului standard, aprobat de Ministerul Finanțelor, care

27
constă în declarația pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la
îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecție.
Ca rezultat, autoritatea contractantă consideră ca nejustificată și neîntemeiată
contestația depusă de către „S&T MOLD” SRL pe marginea procedurii de achiziție
publică nr. ocdsb3wdp1-MD-1614598321182 privind achiziționarea de bunuri și
servicii pentru Extinderea Sistemului de supraveghere a circulației rutiere, deoarece,
decizia Grupului de lucru a fost luată în baza criteriului de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-cost, principiului
„corespunderea cerințelor expuse în caietul de sarcini” și urmare evaluării
documentelor de eligibilitate, inclusiv, a răspunsurilor operatorilor economici la
solicitările STI al MAI cu referire la clarificările pe procedura de achiziție.”
Cu referire la contestația depusă de către operatorul economic „Safe Technology”
SRL, STI al MAI, prin punctul său de vedere, expus în scrisoarea informativă cu nr.
8/7-4986 din 02.07.2021, în susținerea deciziei sale, informează următoarele:
„STI al MAI a examinat contestația depusă de către „Safe Technology” SRL pe
marginea procedurii de achiziție publică nr. ocdsb3wdp1-MD-1614598321182 privind
achiziționarea de bunuri și servicii pentru Extinderea Sistemului de supraveghere a
circulației rutiere și comunică următoarele.
În scopul asigurării unei analize obiective a ofertelor privind procedura de
achiziționare de bunuri și servicii pentru Extinderea Sistemului de supraveghere a
circulației rutiere, nr. ocds-b3wdp1-MD-1614598321182, Grupul de lucru pentru
achiziții al STI al MAI, a examinat toate documentele depuse prin prisma respectării
principiului de eligibilitate, calificare și tehnic, inclusiv, prin contrapunerea cerințelor
Beneficiarului (STI) cu declarațiile/răspunsurile ofertanților și sursele oficiale ale
producătorilor de soluții (specificații tehnice și funcționale, datasheet-uri și altele).
Subiectul nr. 1 „neacceptarea ofertei „Safe Technology” SRL.
În conformitate cu prevederile caietului de sarcini și anume a cerințelor
obligatorii C11.34 – C11.47, prevăzute în Tabelul nr. 11: Cerințe și specificații tehnice
pentru Posturile de supraveghere, autoritatea contractantă a solicitat instalarea
luminii ambiante și afișajelor LED la posturile de supraveghere. În documentația
depusă inițial, precum și din clarificările remise ulterior ca rezultat al demersului nr.
8/7-4271 din 08.06.2021, ofertantul nu a specificat corespunderea echipamentelor
ofertate la cerințele menționate și nici nu a anexat documente cu specificațiile tehnice
ale iluminării ambiante și a afișajului electronic. Astfel, Grupul de lucru pentru
achiziții al STI nu a fost în posibilitate de a evalua corespunderea cerințelor tehnice a
iluminării ambiante și afișajului electronic ofertat cu cel solicitat.
Totodată, considerăm inacceptabilă interpretarea contestatorului precum că în
noțiunea de posturi de supraveghere sunt incluse doar echipamentele de monitorizare
a traficului rutier, iar iluminarea LED și afișajul electronic nu pot fi parte componentă
a acestuia, fapt ce a dus la neprezentarea specificațiilor acestora. În condițiile în care
autoritatea contractantă a specificat ca cerință obligatorie corespunderea
28
specificațiilor tehnice ofertate a iluminării LED și a afișajului electronic la
specificațiile solicitate, ofertantul este obligat să demonstreze corespunderea acestora.
Prin formulările și invocările contestației, se creează impresia unei intenții de
interpretare eronată a cerințelor și ducere în eroare a examinatorilor, dar și faptul că
potențialul ofertant cunoaște mai bine necesitățile, constrângerile și riscurile decât
beneficiarul.
În Anunțul de participare la pct. 15 Scurta descriere a criteriilor privind
eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a
criteriilor de selecție de către autoritatea contractantă a fost solicitată ca cerință
obligatorie „Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de
specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)”. În Documentul Unic
European la pct. 4C.6 – 4C.8 Pregătirea profesională și calificarea personalului de
către ofertant a fost indicat că întreprinderea are doar un singur angajat pe când în
documentul atașat „Declarație privind personalul de specialitate propus pentru
implementarea contractului” au fost indicate 5 persoane și atașate diplomele a 2 din
ele. În conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015, și anume art. 22 alin. (6) și alin.
(7), capacitatea profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui
contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între
ofertant și persoana respectivă. În cazul în care ofertantul își demonstrează
capacitatea profesională invocând și susținerea acordată, de către o altă persoană,
acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în
formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă
autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția
ofertantului resursele profesionale invocate. Astfel, din documentația inițial depusă,
precum și din clarificările remise ulterior, ofertantul nu a demonstrat accesul la
personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit.
În Anunțul de participare la pct. 15 Scurta descriere a criteriilor privind
eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a
criteriilor de selecție de către autoritatea contractantă a fost solicitată ca cerință
obligatorie Garanția pentru ofertă 1% original în conformitate cu Formularul
garanției bancare F3.2, sau prin transfer la contul autorității contractante confirmată
prin transfer de plată, prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul
economic, conform Formularului ofertei F3.1 depus, suma totală a ofertei constituie
17162095 lei, iar garanția bancară depusă de către ofertant este 171620,00 lei (lipsa
0,95 lei) ceea ce nu corespunde valorii de 1%.
În Anunțul de participare la achiziție în pct. 11 de către autoritatea contractantă
a fost indicat ca termen de livrare/prestare/executare data de 01.12.2021. Termenul de
livrare indicat de către ofertant este de 6 luni. Conform clarificărilor oferite ulterior
de către ofertant, termenul de livrare urmează a fi calculat din momentul depunerii
29
ofertei și anume 28 mai 2021. Grupul de lucru pentru achiziții al STI consideră că
termenul de livrare a bunurilor nu poate să decurgă din momentul depunerii ofertei,
dar cel târziu din data semnării contractului sau de înregistrare a acestuia. Astfel,
luând în considerare importanța achiziției, precum și a volumului enorm de activități
care urmează a fi realizate de către ofertant până la 01.12.2021, autoritatea
contractantă nu poate să-și asume riscul neîncadrării în termenii de livrare.
Subiectul nr. 2 „desemnarea câștigătorului „Rapid Link” SRL”.
De către Grupul de lucru pentru achiziții au fost solicitate clarificări, atât pe
partea de documentație, cât și de specificații tehnice de la 3 ofertanți, conform
demersurilor nr. 8/7-4184 din 04.06.2021; nr. 8/7-4185 din 04.06.2021; nr. 8/7-4271
din 08.06.2021; nr. 8/7-4465 din 15.06.2021. Toate clarificările și răspunsurile
ofertanților se regăsesc în Decizia grupului de lucru nr. 14 din 22 iunie 2021, care a
fost remisă spre publicare către Agenția Achiziții Publice la adresa
bap@tender.gov.md (se anexează).
Prin răspunsul nr. 32-001/2021 din 07.06.2021, la scrisoarea de clarificare nr.
8/7-4184 din 04.06.2021, „Rapid Link” SRL a confirmat că toate unitățile de capturare
vor fi identice pentru toate posturile de supraveghere, modelul propus fiind iDS-
TCV907-BIR/C cu rezoluția de 9 Mpx, conform datasheet-ului anexat.
Conform specificațiilor tehnice anexate pentru iDS-TCV907-BIR/C cu rezoluția
de 9 Mpx, soluția oferită de către SRL „Rapid Link” corespunde atât cerinței C11.04:
Unitățile de supraveghere a circulației rutiere trebuie să poată asigura cel puțin
următorul spectru de funcționalități de supraveghere:
1. Citirea/recunoașterea/capturarea/procesarea plăcuțelor de înmatriculare;
2. Regimul de viteză (stabilirea vitezei instantanee și vitezei medii de deplasare,
în dependență de cerințele pentru fiecare Post de supraveghere în parte);
3. Respectarea/nerespectarea marcajului rutier;
4. Respectarea/nerespectarea culorilor semaforului;
5. Înregistrarea traversărilor,
cât și cerinței C11.21: O singură unitate de supraveghere va fi capabilă să
proceseze până la 4 benzi simultan indiferent de direcția deplasării autovehiculelor.
Totodată, a fost anexat și documentul „Verification of Compliance” în care este
introdus și echipamentul ofertat iDS-TCV907-BIR/C.
În conformitate cu prevederile Deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea
Contestațiilor nr. 03D-186-21 din 06.04.2021, privind soluționarea contestației
formulată de către „Rapid Link” SRL, înregistrată la Agenția Națională pentru
Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/168/21 la data de 16.03.2021, pe marginea
procedurii de achiziție publică nr. MD-1614598321182 din 28.05.2021, autoritatea
contractantă a fost obligată să modifice documentația de atribuire în așa mod, încât să
ofere posibilitatea reală operatorilor economici de a prezenta o ofertă conformă în
cadrul procedurii de achiziție publică în cauză, fie prin excluderea factorului de
evaluare în partea ce ține de „Deținerea certificatului de aprobare de model eliberat
30
de una din țările UE”, fie prin stabilirea unui algoritm de calcul cu acordarea
punctajului în cazul prezentării și a altor certificate decât cel solicitat de autoritatea
contractantă, cu respectarea principiului proporționalității.
Întru respectarea deciziei ANSC vizate mai sus, autoritatea contractantă a
modificat anunțul de participare cu includerea cerinței prezentării certificatului de
aprobare de model din țara de origine.
Prin răspunsul nr. 37-001/2021 din 21.06.2021, la scrisoarea de clarificare nr.
8/7-4465 din 15.06.2021 cu privire la deținerea certificatului de aprobare de model
din țara de origine, „Rapid Link” SRL a comunicat că „Hangzhou Hikvision
Technology Co Ltd” deține un laborator de verificări acreditat începând cu anul 2010,
cu condiții de testare de clasă înaltă și utilaj performant de ultimă generație, care
îndeplinește cu precizie cerințele standardelor naționale și internaționale de măsurare.
Laboratorul deține certificate de acreditare naționale și internaționale care confirmă
competența și calitatea rezultatelor testărilor efectuate și recunoașterea acestora pe
plan internațional, iar în baza Certificatului de Aprobare de Model de la producătorul
Chinez (setul de documente/testări a fost prezentat) au fost realizate Certificate de
aprobare de Model în Ucraina și Certificate de aprobare de Model Republica Moldova
cu completare din 17.06.2021.
Scopul introducerii de către autoritatea contractantă a cerinței opționale
Deținerea certificatului de aprobare de model din țara de origine/producător, a vizat
minimizarea riscului de neobținere a Certificatului de aprobare de model al RM, iar
certificatul de aprobare de model din țara de origine/producător va constitui un
avantaj la procedura de evaluare a documentației depuse pentru obținerea acestuia.
Luând în considerare că testele/rapoartele eliberate de către laboratorul de
verificări acreditat a „Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd” au stat la baza
obținerii Certificatului de aprobare de Model în Ucraina și Certificatului de aprobare
de Model în Republica Moldova cu completare din 17.06.2021, precum și respectând
prevederile Deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor nr. 03D-
186-21 din 06.04.2021, și anume stabilirea unui algoritm de calcul cu acordarea
punctajului în cazul prezentării și a altor certificate decât cel solicitat de autoritatea
contractantă, cu respectarea principiului proporționalității, Grupul de lucru pentru
achiziții al STI a acordat „„Rapid Link” SRL punctaj pentru cerința opțională
Deținerea certificatului de aprobare de model din țara de origine/producător.
Este de menționat că autoritatea contractantă nu a acordat 25 pct. ofertei „Rapid
Link” SRL pentru Deținerea certificatului de aprobare de model eliberat de autoritatea
națională MD la momentul depunerii ofertei, deoarece acesta a fost eliberat după data
depunerii ofertei, iar afirmațiile contestatorului sunt lipsite de temei.
Documentul unic de achiziții european constă într-o declarație pe proprie
răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către
autoritățile publice sau de către terți. Atât timp cât ofertantul, pe propria răspundere,
declară că este în capacitate deplină de a executa cerințele caietului de sarcini acesta
31
are obligația de a o îndeplini, iar ca măsură de asigurare din partea autorității
contractante servește garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea ofertei.
Ca rezultat, autoritatea contractantă consideră ca nejustificată și neîntemeiată
contestația depusă de către „Safe Technology” SRL pe marginea procedurii de
achiziție publică nr. ocdsb3wdp1-MD-1614598321182 din 28.05.2021, privind
achiziționarea de bunuri și servicii pentru extinderea Sistemului de supraveghere a
circulației rutiere, deoarece, decizia Grupului de lucru a fost luată în baza criteriului
de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-cost,
principiului „corespunderea cerințelor expuse în caietul de sarcini” și urmare
evaluării documentelor de eligibilitate, inclusiv, a răspunsurilor operatorilor
economici la solicitările STI al MAI cu referire la clarificările pe procedura de
achiziție.”

Argumentele operatorului economic desemnat câștigător „Rapid Link” SRL:


Operatorul economic desemnat câștigător „Rapid Link” SRL, prin scrisoarea nr.
034-RL/2021 din 06.07.2021 vine cu următoarele argumente pe marginea pretențiilor
înaintate de „S&T MOLD” SRL:
„Prin prezenta compania „Rapid Link” SRL, vine cu o reacție la Contestația mai
sus amintită, respectiv cu răspunsurile și argumentele necesare.
Menționăm că, urmare a solicitărilor Beneficiarului nr. 8/7-4184 din 04.06.2021
și nr. 8/7-4465 din 15.06.2021, compania „Rapid Link” SRL, a venit cu răspunsuri
suplimentare la întrebările apărute, precum și cu clarificări legate de aspectele tehnice
și documentația depusă (acte justificative din partea Producătorului, solicitate de
Beneficiar).
În formularul „Specificații Tehnice (F4.1)”, care este parte componentă a
documentației de participare la licitație este indicat în mod clar că, modelul ofertat
este iDSTCV5(9)07-BIR/C, lucru confirmat repetat prin răspunsul la scrisoarea de
clarificare nr. 8/7-4184 din 04.06.2021, unde a fost specificat următorul lucru
„confirmăm că toate unitățile de capturare vor fi identice pentru toate posturile de
supraveghere, modelul propus fiind iDS-TCV907-BIR/C cu rezoluția de 9 Mpx,
conform datasheet-ului anexat.”, fiind atașată și fișa tehnică a produsului propus.
Astfel, confirmând că soluția propusă corespunde cerințelor de supraveghere,
măsurare viteză și procesare a informației de pe 4 benzi monitorizare simultan,
indiferent de sensul de deplasare precum și respectarea spectrului de funcționalități de
supraveghere descrise la capitolul C11.04 al caietului de sarcini.
Ce ține de certificatul aprobare model din țara de origine, prin răspunsul la
scrisoarea de clarificare nr. 8/7-4465 din 15.06.2021, compania „Rapid Link” SRL, a
venit cu un răspuns complex însoțit de documente justificative și scrisori de confirmare
și garantare din partea producătorului.
Mai mult decât atât, în baza Certificatului de Aprobare de Model de la
producătorul Chinez (setul prezentat mai sus) au fost realizate Certificate de aprobare

32
de Model în următoarele țări: Ucraina și R. Moldova. Acestea din urmă au fost
prezentate Beneficiarului.
Dorim să remarcăm și faptul că echipamentul propus, iDS-TCV907-BIR/C,
conform fișei tehnice și parametrilor descriși poate asigura și măsurarea vitezei de
deplasare a autoturismelor și fără radar, în baza cadrelor video și inteligenței
artificiale (Support speed detection based on video frames), fapt ce nu a fost punctat
de către autoritatea contractantă. Tot aici menționăm faptul că, „Rapid Link” SRL a
prezentat și Certificatul de Aprobare de model pentru R. Moldova cu completare,
deținerea acestuia la fel nu a fost punctată. Depunctările nefiind contestate de către
„Rapid Link” SRL.
Cu privire la dubiile ce țin de veridicitatea Scrisorii care atestă calitatea de
distribuitor autorizat „Rapid Link” SRL, acestea sunt nejustificate. Absența unei
companii de pe site-ul producătorului nu poate nici de cum însemna lipsa unui
parteneriat și a unei relații bilaterale. De regulă, calitatea de distribuitor oficial este
justificată prin documente și scrisori oficiale. Fapt demonstrat prin documentele
atașate la prezentul concurs.”
Cu referire la contestația depusă de „Safe Technology” SRL, operatorul economic
desemnat câștigător, prin scrisoarea nr. 033-RL/2021 din 06.07.2021, comunică
următoarele:
„Prin prezenta compania „Rapid Link” SRL, vine cu o reacție la contestația
companiei „Safe Technology” SRL, considerând a fi nefondată, respectiv analizând
documentația depusă de participant, ne expunem părerea că aceasta nu respectă
cerințele caietului de sarcini solicitate de autoritatea contractantă și criteriile de
calificare și selecție a operatorilor economici. Drept urmare, credem că „Safe
Technology” SRL ar trebui să fie descalificată din concurs cel puțin în baza
următoarelor observații:
1. Capitolul IV. Criteriile de calificare. B. Capacitatea economică și financiară.
Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor).
„Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală,
după cum urmează: Valoare 1000000,00 perioada 3 ani”. Conform informațiilor
publice compania „Safe Technology” SRL a fost înființată în August 2020 și nu este
înregistrată ca plătitor TVA, iar în DUAE pentru anul precedent este indicată cifra de
afaceri „0” ceea ce din punctul nostru de vedere implică nerespectarea cerinței de
calificare mai sus menționată.
2. Capitolul IV. Criteriile de calificare. C. Capacitatea tehnică și/sau
profesională. Pregătirea profesională și calificarea personalului.
Având în vedere că compania „Safe Technology” SRL a fost înființată în august
2020 și că, conform informațiilor publice aceasta are doar un singur angajat în
calitatea de Administrator precum și neprezentarea unor acte justificative (un contract
similar ca valoare și importanță implementat, un contract cu altă companie care își
asumă susținerea profesională sau tehnică, contracte individuale cu personal
33
specializat) privind capacitatea tehnică și profesională pentru implementarea acestui
contract, considerăm că aceste aspecte denotă lipsa experienței pentru implementarea
proiectelor de acest gen. Astfel, fiind nerespectată cerința autorității contractante, din
punctul nostru de vedere este un motiv clar pentru descalificare a participantului.
Bineînțeles, în acest context trebuie de luat în considerare și importanța proiectului,
volumul de lucru mare și termenii restrânși de implementare a acestuia.
3. Cerințe tehnice obligatorii de îndeplinit conform caietului de sarcini
În documentația pentru licitație depusă de către compania „Safe Technology”
SRL, nu a fost identificată specificația tehnică pentru „iluminare ambiantă de tip LED
de culoare galbenă, pentru asigurarea vizibilității existenței postului de supraveghere”
punctul C11.34 al caietului de sarcini. Fiind o cerință obligatorie, considerăm că
această condiție nu a fost îndeplinită.
Aceeași situație este și pentru „modulul de afișaj electronic cu LED” condiție
obligatorie expusă la punctul C11.39 al caietului de sarcini, pentru care la fel nu a fost
prezentată specificație tehnică pentru a verifica compatibilitatea parametrilor tehnici
cu cei solicitați de autoritatea contractantă.
4. Certificat de Conformitate din țara de Origine
Prezentarea acestui Certificat reprezenta conform caietului de sarcini o condiție
minim obligatorie de îndeplinit pentru eligibilitatea operatorilor economici și care
poate determina eliminarea acestora, conform punctului „9” din lista documentelor
obligatorii de prezentat din Anunțul de Participare.
În documentația pentru licitație depusă de către compania „Safe Technology”
SRL, a fost identificat un certificat privind conformitatea utilajului propus cu anumite
cerințe privind protecția mediului înconjurător, norme sanitaro-epidemiologice și de
reciclare a utilajelor. Considerăm că acest document nu are nici o relevanță pentru
cererea de la acest punct și nu poate fi considerat un Certificat de conformitate care
ar trebui să facă referință la conformitatea cu anumite aspecte tehnice pentru utilajul
propus.”

Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor:


Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 orice persoană care are sau a avut
un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul
procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al
său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este
în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege.
În scopul pronunțării unei soluții unitare și dat fiind faptul că pretențiile
contestatorilor se referă la procedura de achiziție publică nr. MD-1614598321182 din
28.05.2021, privind achiziția de „Bunuri și servicii pentru extinderea Sistemului de
supraveghere a circulației rutiere”, inițiată de către STI al MAI, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (7) din Legea nr. 131/2015, Agenția consideră oportună

34
conexarea contestațiilor depuse de către „S&T MOLD” SRL și „Safe Technology”
SRL.
Analizând pretențiile formulate, Agenția reține că ambii contestatori își manifestă
dezacordul cu decizia autorității contractante de a desemna câștigătoare oferta
operatorului economic „Rapid Link” SRL care, în opinia acestora, nu corespunde
cerințelor specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, fiind astfel
neîntemeiat acordat celui din urmă un punctaj de 94,52 puncte, reieșind din
documentele atașate la ofertă. Suplimentar, „Safe Technology” SRL contestă
respingerea ofertei sale, or motivele invocate în acest sens sunt considerate de
contestator ca fiind eronate și neîntemeiate.
Procedând la examinarea în fond a contestațiilor, Agenția constată că Serviciul
Tehnologii Informaționale al MAI, a publicat în Buletinul achizițiilor publice pe
portalul guvernamental de acces online: www.mtender.gov.md, la data de 01.03.2021,
un anunț de participare la procedura de achiziție publică nr. MD-1614598321182 din
28.05.2021, privind achiziția de „bunuri și servicii pentru Extinderea Sistemului de
supraveghere a circulației rutiere”.
Astfel, cu referire la pretențiile înaintate de către „Safe Technology” SRL cu
privire la respingerea ofertei sale pe motiv că nu a făcut dovada deținerii personalului
calificat necesar pentru executarea contractului, Agenția va lua în considerare
prevederile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, care reglementează expres că pentru
constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziție publică, operatorul
economic va prezenta documentele eliberate de autoritățile competente stabilite de
autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziție publică. În funcție de
obiectul achiziției publice, în sensul art. 1, și de tipul procedurii alese conform art. 46
alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în
parte criteriile de calificare și selecție, precum și documentele-suport, prevăzute de
legislația în vigoare, necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici. Mai
mult, potrivit alin. (3) din articolul menționat, autoritatea contractantă evaluează datele
de calificare ale operatorului economic conform modului și criteriilor expuse în
documentația de atribuire.
Totodată, potrivit art. 22 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 131/2015, în cazul aplicării
unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri, în scopul
verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea
contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea
și de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care
aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile
în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:
,,c) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care
dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant/candidat,
în special pentru asigurarea controlului calității;”.

35
În acest sens, se atestă că la pct. 15 subpct. (8) din anunțul de participare s-a
solicitat „Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de
specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)”, iar ca mod de
demonstrare a îndeplinirii acesteia s-a specificat „Declarație privind personalul de
specialitate propus pentru implementarea contractului, confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice de către operatorul economic.”.
În această ordine de idei, examinând documentele ofertei depuse de către
operatorul economic „Safe Technology” SRL prin intermediul SIA „RSAP”, Agenția
constată că acesta a atașat „Declarația privind personalul de specialitate propus pentru
implementarea contractului”, în care a indicat cinci specialiști (un inginer programist
care este și administrator, un inginer energetician, 2 specialiști instalatori și un expert
al producătorului), totodată fiind prezentate și următoarele acte: certificatul de atestare
tehnico-profesională, eliberat dlui Noroc Sergiu – în calitate de diriginte pentru
executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor și copia diplomei
de licență eliberată Dlui Ababii Cornel.
Suplimentar, se reține că operatorul economic contestator a depus oferta prin
intermediul SIA „RSAP”, însoțită de DUAE, prin care acesta declară pe proprie
răspundere că îndeplinește cerințele solicitate de autoritatea contractantă în anunțul de
participare, inclusiv în partea ce ține de capacitatea profesională, fiind indicată
următoarea informație la acest aspect:

Cronologic, se atestă că, autoritatea contractantă, prin scrisoarea nr. 8/7-4271 din
08.06.2021 a solicitat operatorului economic vizat „clarificarea următoarelor aspecte,
după caz, inclusiv cu prezentarea actelor confirmative:

2. în Documentul Unic European la pct. 4С.6 – 4С.8 Pregătirea profesională și
calificarea personalului de către ofertant а fost indicat că întreprinderea are doar un
singur angajat, pe când în documentul atașat Declarație privind personalul de
specialitate propus pentru implementarea contractului au fost indicate 5 persoane și
36
atașate unele diplome ale acestora.”, iar drept răspuns „Safe Technology” SRL a
comunicat că „La moment întreprinderea este administrată de o singură persoană cu
studii necesare în domeniul IT, care este și unicul angajat, însă odată cu semnarea
contractului privind achiziționarea lucrărilor de extindere a sistemului de
supraveghere a circulației rutiere, am obținut angajamentul de participare la
executarea contractului cu specialiștii necesari (art. 22 alin. (6), alin. (7) din Legea nr.
131/2015). De menționat că autoritatea contractantă nu a impus ofertanților, pentru
calificare, ca aceștia să prezinte actele care să ateste raporturile juridice existente între
ofertant și personalul indicat în documentul atașat.”, respectiv nefiind prezentat nici
un document justificativ care să confirme cele invocate, în partea ce ține de obținerea
angajamentului persoanelor menționate în Declarația corespunzătoare.
Relevante speței sunt prevederile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 131/2015, potrivit
căruia, capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi
susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura
relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă, inclusiv
prevederile alin. (7) din același articol, conform căruia, în cazul în care
ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională invocând
și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (6), de către o altă persoană,
acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă
scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică,
prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția
ofertantului/candidatului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoana care
asigură susținerea tehnică și/sau profesională trebuie să îndeplinească criteriile de
selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la
art. 19 alin. (1) și alin. (3) lit. a), c) – g) din Legea nr. 131/2015 care determină
excluderea din procedura de atribuire.
Totodată, potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 131/2015, „în cazul
în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația
economică și financiară sau privind capacitatea tehnică și profesională invocând
susținerea unui terț, DUAE include informațiile menționate la alin. (1) cu privire la
terțul susținător”, precum și alin. (3) din același articol, „în cazul în care operatorul
economic intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și
informațiile solicitate cu privire la subcontractanți”.
Mai mult, formularul DUAE din anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.
72 din 11.06.2020, cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic
de achiziții european, conține instrucțiuni în ceea ce privește pct. C „Informații privind
utilizarea capacităților altor entități” după cum urmează:
„Dacă a-ți răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat
care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din
capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod
corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși,
37
de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu
parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de
controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii
sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea
executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile)
specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile
prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.”
De asemenea, în conformitate cu prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr.
131/2015, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după
aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care
să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate
cu informațiile cuprinse în DUAE.
Cu privire la acest aspect, Agenția constată că operatorul economic contestator a
declarat în DUAE depus, la lit. C) „Informații privind utilizarea capacităților altor
entități” din compartimentul „Partea II – Informații referitoare la operatorul economic”,
la întrebarea „Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a
satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul)
criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?”, acesta a răspuns bifând „NU”.
Totodată, la rubrica 2D „Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități
operatorul economic se bazează” a indicat următoarea informație:

Astfel, generalizând cele expuse mai sus, în considerarea prevederilor normative


citate supra, Agenția constată o incertitudine cu privire la informațiile stipulate de către
operatorul economic contestator în DUAE, care, pe de o parte, declară în DUAE că se
angajează să execute contractul fără alți terți, iar pe de altă parte declară că va
subcontractată compania „Euroelectric” SRL.
În același context, Agenția reține că autoritatea contractantă a indicat drept criteriu
de calificare „Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de
specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)”, respectiv ofertantul,
„Safe Technology” SRL urma să confirme, până la termenul-limită de depunere al
ofertelor, că deține personal de specialitate necesar pentru executarea corespunzătoare
a contractului de achiziții publice ce urmează a fi atribuit, iar în cazul în care a invocat
terțul susținător, urma să depună diligența conform tuturor obligațiilor aferente ce

38
decurg din actele normative din domeniul achizițiilor publice și să depună actele
necesare și pentru terțul susținător/subcontractant.
În context, nu pot fi reținute argumentele operatorului economic contestator
precum că „La ofertă a fost prezentate cât actele de studii a personalului responsabil
(anexa nr. 7), avizul tehnic emis de IMN (anexa nr. 8) pentru această companie, care
este dealer oficial al producătorului. Suplimentar, prezentăm certificatul de calificare
emis de producător (Anexa nr. 9). Mai mult, conform capacităților tehnice al utilajului,
acesta are capacitatea de a monitoriza concomitent 4 benzi de circulație. Astfel, din
specificul postului de monitorizare este necesar instalarea unui singur echipament per
post. Acest exercițiu este efectuat de persoana autorizată cu condițiile menționate
supra, sau care este necesitatea de a antrena în această lucrare mai mulți specialiști
(juriști, economiști, polițiști)? Or, potrivit documentației de atribuire autoritatea
contractantă nu a înaintat careva condiție ofertanților referitor la numărul angajaților
și raporturile juridice între aceștia.” în măsura în care, deși autoritatea contractantă nu
a menționat careva cerințe specifice cu referire la calificarea personalului ofertanților,
în speță, un număr minim și/sau anumite calificări/studii etc., însă aceasta a indicat
obligativitatea „Demonstrării accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de
specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)”, respectiv personalul
de specialitate necesar pentru executarea corespunzătoare a viitorului contract de
achiziții publice, urma a fi identificat de fiecare ofertant în parte, reieșind din specificul
obiectului procedurii de achiziție publică litigante, iar la caz, „Safe Technology” SRL
a prezentat informație contradictorie la acest aspect, ca în consecință prin clarificările
remise la solicitarea STI al MAI, să confirme implicarea mai multor specialiști care nu
sunt angajați ai companiei, fapt menționat și în cadrul ședinței deschise pentru
examinarea contestației, cei din urmă nefiind însă declarați în conformitate cu
prevederile enunțate supra.
În concluzie, reieșind din prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 131/2015,
potrivit căruia autoritatea contractantă evaluează datele de calificare ale operatorului
economic conform modului și criteriilor expuse în documentația de atribuire, Agenția
constată că descalificarea operatorului economic contestator, în partea ce ține de
îndeplinirea cerinței „Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de
specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)”, în speță, s-a efectuat
de către membrii grupului de lucru cu respectarea prevederilor legale din domeniu, or,
derularea unei proceduri de achiziție publică nu reprezintă un schimb formal de
documente menit să conducă la semnarea de contracte, iar potrivit pct. 30 subpct. 9)
din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021, grupul de lucru este obligat să
examineze, să evalueze și să compare ofertele operatorilor economici în termenele și în
condițiile stabilite în documentația de atribuire.
39
În ceea ce privește pretențiile aceluiași contestator privind respingerea ofertei sale
pe motiv că a propus un „termen de executare depășit”, Agenția reține că la pct. 11 din
anunțul de participare a fost indicat: „termenii și condițiile de livrare solicitați:
01.12.2021”. De asemenea, relevant speței se reține și pct. 12 din același anunț, potrivit
căruia a fost stabilit termenul de valabilitate al contractului: 31.12.2021.
În acest sens, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, prevede că ofertantul are
obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de
atribuire, iar potrivit art. 69 alin. (2) din aceeași lege, la determinarea ofertei
câștigătoare, autoritatea contractantă aplică criteriul de atribuire și factorii de evaluare
prevăzuți în documentația de atribuire.
Astfel, din această prevedere rezultă clar că autoritatea contractantă este obligată
să evalueze oferta în strictă conformitate cu cerințele expuse în documentația de
atribuire și nu pot exista abateri în acest sens, or în conformitate cu alin. (6) din articol
prenotat, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu
corespunde cerințelor expuse în aceasta.
Concomitent, Agenția va lua în considerare pct. 19 din Documentația standard
pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, aprobată prin Ordinul Ministrului
Finanțelor nr. 173 din 05.10.2018, la caz documentația de atribuire, care prevede că,
pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităților propuse și a
termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificații tehnice (F4.1)
și Specificații de preț (F4.2).
La caz, examinând, prin prisma pretențiilor înaintate, documentele ofertei
operatorului economic contestator depuse prin intermediul SIA „RSAP”, Agenția
constată că „Safe Technology” SRL a prezentat formularul F4.2 „Specificații de preț”,
potrivit căruia propune livrarea bunurilor în termen de „6 luni”, fapt ce nu corespunde
cerințelor solicitate, or autoritatea contractantă a indicat în acest sens, o dată exactă care
urma a fi respectată de ofertanți.
În acest sens, Agenția reține că capitolul IV „Specificații tehnice și de preț” din
documentația de atribuire prevede că ofertanții sunt obligați să completeze formularul
menționat doar la coloanele 5, 6, 7 și 8, în partea ce ține de prețul ofertat, însă nu sunt
în drept să intervină pe celelalte compartimente care reflectă cerințele/necesitățile
autorității contractante, iar, în speță, operatorul economic contestator, deși autoritatea
contractantă nu a indicat informația corespunzătoare la rubrica nr.9 „Termenul de
livrare”, a stabilit de sine stătător un termen de livrare – „6 luni” care este interpretativ
și nu corespunde cerinței imperative privind termenul de livrare – 01.12.2021, care este
în strictă corelare cu data semnării contractului.
În context, Agenția nu va reține argumentele contestatorului precum că „Conform
clarificărilor oferite ulterior de către ofertant, termenul de livrare urmează a fi calculat
din momentul depunerii ofertei și anume 28 mai 2021. ...Așa cum s-a concretizat în
clarificările din 11 iunie 2021, perioada de livrare expiră la 28 noiembrie 2021,
încadrându-ne în termeni de 6 (șase) luni, adică până la 01.12.2021, indiferent de data
40
semnării contractului sau de înregistrare a acestuia, luând în calcul că termenul de
implementare trebuie să fie unul rezonabil. Riscul neîncadrării în termenii de livrare
poate fi invocat doar autorității contractante în cazul tergiversării evaluării,
desemnării, semnării și înregistrării contractului. „Safe Technology” și-a asumat
angajamentul de a livra, monta și pune în funcțiune utilajul propus în termen de până
la 28 noiembrie 2021.”, or acest termen final de execuție nu rezultă cu certitudine din
data indicată în oferta prezentată, fiind o interpretare individuală și extensivă a
termenului indicat inițial pentru a justifica corespunderea ofertei sale conform
cerințelor solicitate. La acest aspect, este de menționat că oferta, conform art. 1 din
Legea nr. 131/2015, reprezintă actul juridic prin care operatorul economic își manifestă
voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziții publice și
cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară, respectiv formularul F4.2,
conform documentației de atribuire, constituie parte integrantă a viitorului contract de
achiziții publice. Prin urmare, autoritatea contractantă ar fi pusă în cazul dat, în situația
să încheie un contract cu condiții incerte, fiind expusă astfel la o posibilă conduită
speculativă din partea ofertantului desemnat câștigător, care confirmă livrarea bunurilor
în termenii solicitați, deși în conformitate cu prevederile art. 74 din Legea nr. 131/2015,
contractul de achiziție, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de
stat/bugetul local, intră în vigoarea la data înregistrării acestuia la Ministerul
Finanțelor-Trezoreria de Stat, prin urmare termenul care va fi specificat în contract,
fără a fi efectuate modificări în acest sens, fapt interzis de imperativele prevăzute la art.
69 alin. (4) din legea prenotată, curge din data respectivă, ceea ce în speță depășește
termenul stabilit de autoritatea contractantă (01.12.2021). În concluzie, Agenția
apreciază ca fiind neîntemeiată pretenția contestatorului cu privire la acest aspect.
Totodată, Agenția nu va mai analiza celelalte pretenții formulate de către
contestator cu referire la respingerea ofertei sale, orice rezultat al respectivei analize
fiind lipsit de eficiență. În aceste condiții, este suficient să se rețină că „Safe
Technology” SRL nu a îndeplinit cerințele expuse supra pentru a deveni inutilă analiza
celorlalte, întrucât răspunsul la această verificare nu poate determina o altă soluție decât
cea a respingerii ofertei sale. Astfel, reieșind din faptul că cerințele stipulate în
documentația de atribuire sunt obligatorii și cumulative, iar acțiunea grupului de lucru
de neacceptare a ofertei contestatorului pe motiv că nu a demonstrat că dispune de
personal calificat întru executarea corespunzătoare a viitorului contract de achiziții
publice, astfel cum dispun actele normative din domeniul achizițiilor publice citate
supra, concomitent cu faptul că a fost propus un termen de execuție depășit, a fost
apreciată ca fiind întemeiată, o eventuală admitere sau respingere a următoarelor
pretenții nu ar fi de natură să schimbe soluția pronunțată, cert fiind caracterul
inacceptabil/neconform al ofertei nominalizate.
În ceea ce privește pretențiile înaintate de contestatori în raport cu oferta
desemnată câștigătoare, Agenția va avea în vedere prevederile art. 37 alin. (1) din Legea
nr. 131/2015 conform cărora specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor
41
solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a
obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea
contractantă, să fie îndeplinite, cât și dispozițiile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și
subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea
grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din
20.01.2021, potrivit cărora grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile
autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele
mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de
atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în
conformitate cu documentațiile standard aprobate.
Subsecvent, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 prevede că, ofertantul are
obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de
atribuire, iar potrivit art. 69 alin. (2) din aceeași lege, la determinarea ofertei
câștigătoare, autoritatea contractantă aplică criteriul de atribuire și factorii de evaluare
prevăzuți în documentația de atribuire.
În acest context, Agenția reține că documentația de atribuire, așa cum aceasta este
întocmită de autoritatea contractantă, este obligatorie, atât pentru operatorii economici
participanți la procedură, care au obligația de a-și elabora ofertele în conformitate cu
prevederile acesteia, cât și pentru autoritatea contractantă, aceasta fiind ținută ca în
desfășurarea procedurii de achiziție publică să respecte prevederile propriei
documentații de atribuire, care stabilește regulile ce trebuie respectate de ambele părți
în derularea procesului competitiv, iar prin depunerea ofertelor, operatorii economici
și-au însușit conținutul întregii documentații de atribuire, deci implicit și cerințele
expres detaliate în aceasta.
Astfel, conform anunțului de participare, la rubrica: „Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referință”, autoritatea contractantă a specificat: „Conform
cerințelor Caietului de sarcini”, aceiași informație fiind indicată și în formularul F4.1
„Specificații tehnice”, compartimentul „Specificarea tehnică deplină solicitată de către
autoritatea contractantă”, anexat la documentația de atribuire a procedurii de achiziție
publică litigante, suplimentar fiind atașat caietul de sarcini nominalizat (fișierul „tor
extindere sascr 24022021 final (1).docx”).
Subsecvent, se reține că la pct. 18 din anunțul de participare a fost stabilit criteriul
de atribuire „cel mai bun raport calitate-cost”, iar la pct. 19 s-au expus factorii de
evaluare și punctajul acordat, după cum urmează:

42
Astfel, referitor la critica formulată de „S&T MOLD” SRL cu privire la punctajul
acordat câștigătorului pentru factorul de evaluare/condiția specificată la pct. 6 din
tabelul nominalizat mai sus, analizând cele expuse de contestator în textul contestației
– „În cazul în care la baza evaluării ofertei „Rapid Link” SRL a fost luat modelul TCV
907 BIR, atunci cum autoritatea contractantă a apreciat posibilitatea de măsurare a
vitezei medii? Producătorul nu indică această capacitate a echipamentului. Se
regăsește o confirmare a capabilităților în Notification Letter care se referă la BIR/C
și asupra căreia planează suspiciuni de falsificare”, se atestă că această pretenție este
înaintată ca urmare a unor neclarități, în partea ce ține de modelul ofertat de „Rapid
Link” SRL, având în vedere oferta celui din urmă și documentele justificative anexate
la aceasta, care indică două modele distincte.
În acest sens, prevederile IPO 19 din Documentația standard pentru realizarea
achizițiilor publice de bunuri, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 173 din
43
05.10.2018, la caz documentația de atribuire, reglementează că pentru a stabili
conformitatea bunurilor cu cerințele documentelor de atribuire, ofertantul va depune,
ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează
condițiilor de livrare, specificațiilor tehnice și standardelor specificate în CAPITOLUL
IV, iar pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităților 19
propuse și a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificații
tehnice (F4.1) și Specificații de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include
documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage și alte date tehnice
justificative, după caz.
Astfel, examinând documentele prezentate în cadrul procedurii de achiziție
publică în cauză de către ofertantul desemnat câștigător, Agenția constată că acesta a
prezentat formularul F4.1 „Specificații tehnice”, în care declară că propune bun
„Unitatea de capturare; Camera, radar, IR Form factor: All-in-one, inclusiv KIT
montare” de model „iDSTCV5(9)07-BIR/C”, țara de origine China, producător
„Hikvision”, în care se indică următoarea informație cu referire la „Unitatea de
capturare”:

De asemenea, în fișierul denumit „prezentare schematica.signed.pdf” care prevede


„Prezentarea schematică/grafică a soluției propuse, inclusiv a poziționării, direcționării
echipamentelor și tuturor componentelor tehnice”, „Rapid Link” SRL indică același
model pentru „Unitatea de capturare” care a fost menționat și în formularul F4.1 –
„iDSTCV5(9)07-BIR/C”.
Suplimentar, „Rapid Link” SRL a anexat la ofertă fișele/descrierea tehnică a
utilajului propus, certificate de conformitate, certificate aprobare de model etc., în care
sunt menționate diferite modele de camere și anume: iDS-TCV5(9)07-BIR și iDS-
TCV5(9)07-BIR/C, producător China, precum și modelul „EXPERT-FS” – producător
Ucraina, fapt invocat și de contestatori.
La acest aspect, autoritatea contractantă a menționat în punctul său de vedere că
„...de către Grupul de lucru pentru achiziții au fost solicitate clarificări, atât pe partea
de documentație, cât și de specificații tehnice de la 3 ofertanți, conform demersurilor

44
nr. 8/7-4184 din 04.06.2021; nr. 8/7-4185 din 04.06.2021; nr. 8/7-4271 din
08.06.2021; nr. 8/7-4465 din 15.06.2021. ...Prin răspunsul nr. 32-001/2021 din
07.06.2021, la scrisoarea de clarificare nr. 8/7-4184 din 04.06.2021, „Rapid Link”
SRL a confirmat că toate unitățile de capturare vor fi identice pentru toate posturile de
supraveghere, modelul propus fiind iDS-TCV907-BIR/C cu rezoluția de 9 Mpx,
conform datasheet-ului anexat.
Conform specificațiilor tehnice anexate pentru iDS-TCV907-BIR/C cu rezoluția
de 9 Mpx, soluția oferită de către „Rapid Link” SRL corespunde atât cerinței C11.04:
Unitățile de supraveghere a circulației rutiere trebuie să poată asigura cel puțin
următorul spectru de funcționalități de supraveghere:
1. Citirea/recunoașterea/ capturarea/procesarea plăcuțelor de înmatriculare;
2. Regimul de viteză (stabilirea vitezei instantanee și vitezei medii de deplasare,
în dependență de cerințele pentru fiecare Post de supraveghere în parte;
3. Respectarea/nerespectarea marcajului rutier;
4. Respectarea/nerespectarea culorilor semaforului;
5. Înregistrarea traversărilor, cât și cerinței C11.21: O singură unitate de
supraveghere va fi capabilă să proceseze până la 4 benzi simultan indiferent de direcția
deplasării autovehiculelor...”.
De asemenea, ofertantul desemnat câștigător în referința sa a confirmat că „În
formularul „Specificații Tehnice (F4.1)”, care este parte componentă a documentației
de participare la licitație este indicat în mod clar că, modelul ofertat este
iDSTCV5(9)07-BIR/C, lucru confirmat repetat prin răspunsul la scrisoarea de
clarificare nr. 8/7-4184 din 04.06.2021, unde a fost specificat următorul lucru
„confirmăm că toate unitățile de capturare vor fi identice pentru toate posturile de
supraveghere, modelul propus fiind iDS-TCV907-BIR/C cu rezoluția de 9 Mpx,
conform datasheet-ului anexat.”, fiind atașată și fișa tehnică a produsului propus.
Astfel, confirmând că soluția propusă corespunde cerințelor de supraveghere,
măsurare viteză și procesare a informației de pe 4 benzi monitorizare simultan,
indiferent de sensul de deplasare precum și respectarea spectrului de funcționalități de
supraveghere descrise la capitolul C11.04 al caietului de sarcini.”.
Prin urmare, Agenția va respinge pretenția contestatorului pe aspectul dat, în
măsura în care, cât din documentele atașate la ofertă, din informația indicată în
Formularul F4.1, atât și din clarificările efectuate de către autoritatea contractantă, s-a
stabilit modelul exact la bunului propus, în speță „iDSTCV5(9)07-BIR/C”.
Mai mult, din informația prezentată de către autoritatea contractantă în punctul său
de vedere pe marginea contestației depuse și din documentele atașate la aceasta,
Agenția a accesat link-ul prezentat:
https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/en/support/regional-
materials/moldova/iDS-TCV507_907-BIR-С_Datasheet-20201228.pdf, și a constatat
că modelul bunului propus în ofertă „iDS-TCV507_907-BIR-С” poate identifica 4
benzi de circulație, fapt confirmat și de către contestator.
45
În context, operatorul economic contestator a invocate pretenții și cu referire la
MAF-ul depus de ofertantul desemnat câștigător, fapt menționat și în contestație și
anume: „pe site-ul Producătorului echipamentului ofertat de „Rapid Link” SRL
https://www.hikvision.com/en/Partners/channel-partners/find-a-distributor/, nu
figurează compania „Rapid Link” SRL, ceea ce creează mari dubii asupra veridicității
Scrisorii – Certificat de distribuitor – prezentate de „Rapid Link” SRL în oferta sa.”,
fiind concretizat suplimentar în cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației
la acest aspect că „această scrisoare, dacă ne uităm în parametri, este create în 20
martie 2020, de atunci dvs. vi s-a dat o autorizație de a participa într-o licitație care a
avut loc peste un an”.
Astfel, în speță, reieșind din prevederile art. 84 alin. (3) din Legea nr. 131/2015,
potrivit căruia procedura de examinare a contestațiilor se desfășoară, inclusiv cu
respectarea principiului contradictorialității și al dreptului la apărare, luând în
considerare explicațiile/argumentele și contra argumentele părților, Agenția constată că
pretențiile contestatorului „S&T MOLD” SRL pe marginea ofertei tehnice prezentate
de „Rapid Link” SRL sunt declarative nefiind susținute de probe în acest sens. Prin
urmare, la caz, Agenția atestă o lipsă de diligență în vederea motivării și probării
pretențiilor formulate de către contestator la acest aspect, or, potrivit art. 93 alin. (1) și
(2) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, fiecare
participant probează faptele pe care își întemeiază pretenția, iar prin derogare de la
prevederile alin. (1), fiecare participant probează faptele atribuite exclusiv sferei sale,
motivarea și prezentarea probelor, în sensul aprecierii de mai sus, revenindu-i exclusiv
operatorului economic contestator.
În context, Agenția va respinge pretențiile contestatorului „S&T MOLD” SRL cu
referire la punctajul acordat ofertei desemnate câștigătoare la pct. 23 din factorul de
evaluare „oferta tehnică”, în partea ce ține de cerința – „O singura unitate de
supraveghere va fi capabilă să proceseze până la 4 benzi simultan indiferent de
direcția deplasării autovehiculelor”, în condițiile în care atât autoritatea contractantă,
cât și ofertantul desemnat câștigător au confirmat că „Rapid Link” SRL a ofertat
modelul „iDS-TCV907-BIR/C” care și a fost analizat/punctat de grupul de lucru, iar
contestatorul a menționat în textul contestației că „...În fișa tehnică a modelului BIR/C
este prevăzut până la 4 benzi.”
Subsecvent, Agenția va respinge și criticile aceluiași contestator indicate la pct.
10 din același tabel, în măsura în care cerința respectivă a fost indicată ca fiind
opțională, respectiv nerespectarea/neîntrunirea acesteia nu poate constitui temei de
respingere a ofertei, dar a fost stabilită ca un avantaj pentru ofertele care o respectă și
pentru care se acordă 25 pct., iar la caz, autoritatea contractantă a acordat ofertei
desemnate câștigătoare zero pct., nefiind astfel lezat nici un drept operatorului

46
economic „S&T MOLD” SRL care a acumulat punctaj maxim, or conform art. 82 alin.
(1) din Legea nr. 131/2015 orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea
unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție
publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege,
în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul
respectiv în modul stabilit de lege.
Cât privește pretențiile contestatorilor cu referire la punctajul acordat pentru
cerința „Deținerea certificatului de aprobare de model din țara de origine/producător”,
autoritatea contractantă a menționat în punctul său de vedere la acest aspect că „Prin
răspunsul nr. 37-001/2021 din 21.06.2021, la scrisoarea de clarificare nr. 8/7-4465
din 15.06.2021 cu privire la deținerea certificatului de aprobare de model din țara de
origine, „Rapid Link” SRL a comunicat că „Hangzhou Hikvision Technology Co Ltd”
deține un laborator de verificări acreditat începând cu anul 2010, cu condiții de testare
de clasă înaltă și utilaj performant de ultimă generație, care îndeplinește cu precizie
cerințele standardelor naționale și internaționale de măsurare. Laboratorul deține
certificate de acreditare naționale și internaționale care confirmă competența și
calitatea rezultatelor testărilor efectuate și recunoașterea acestora pe plan
internațional, iar în baza Certificatului de Aprobare de Model de la producătorul
Chinez (setul de documente/testări a fost prezentat) au fost realizate Certificate de
aprobare de Model în Ucraina și Certificate de aprobare de Model Republica Moldova
cu completare din 17.06.2021.
Scopul introducerii de către autoritatea contractantă a cerinței opționale
Deținerea certificatului de aprobare de model din țara de origine/producător, a vizat
minimizarea riscului de neobținere a Certificatului de aprobare de model al RM, iar
certificatul de aprobare de model din țara de origine/producător va constitui un
avantaj la procedura de evaluare a documentației depuse pentru obținerea acestuia.
Luând în considerare că testele/rapoartele eliberate de către laboratorul de
verificări acreditat a „Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd” au stat la baza
obținerii Certificatului de aprobare de Model în Ucraina și Certificatului de aprobare
de Model în Republica Moldova cu completare din 17.06.2021, precum și respectând
prevederile Deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor nr. 03D-
186-21 din 06.04.2021, și anume stabilirea unui algoritm de calcul cu acordarea
punctajului în cazul prezentării și a altor certificate decât cel solicitat de autoritatea
contractantă, cu respectarea principiului proporționalității, Grupul de lucru pentru
achiziții al STI al MAI a acordat „Rapid Link” SRL punctaj pentru cerința opțională
Deținerea certificatului de aprobare de model din țara de origine/producător.”.
În concluzie, Agenția va respinge criticile contestatorilor menționate mai sus, în
măsura în care acestea de fapt constituie niște neclarități/întrebări către grupul de lucru
cu referire la modul de acordare a punctajului maxim ofertei desemnate câștigătoare
pentru cerința „Deținerea certificatului de aprobare de model din țara de
origine/producător”. Mai mult, din răspunsul la clarificări prezentat de către operatorul
47
economic desemnat câștigător autorității contractante, ultimul a anexat documente
emise de un laborator acreditat, totodată anexând și răspunsul producătorului care
confirmă că aceste acte reprezintă Certificat de aprobare de model în țara de
origine/producător, or în speță nu pot fi puse la îndoială documentele prezentate de
către operatorul economic desemnat câștigător și luate în considerare de către
autoritatea contractantă, pentru care a obținut punctaj, în condițiile în care anume aceste
documente au stat la baza modificării la data de 17.06.2021 a Certificatului de aprobare
model nr. 0440 U din 26.03.2021 emis de către Institutul Național de Metrologie, în
care este adăugat și modelul „iDS-TCV907-BIR/C”, pentru care însă „Rapid Link”
SRL nu a obținut punctaj, din motivul prezentării ulterioare datei de deschidere a
ofertelor.
În acest sens, Agenția reține că potrivit art. 93 alin. (1) și (2) din Codul
administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, fiecare participant
probează faptele pe care își întemeiază pretenția, iar prin derogare de la prevederile
alin. (1), fiecare participant probează faptele atribuite exclusiv sferei sale, respectiv
motivarea pretențiilor înaintate și prezentarea probelor care să confirme cele invocate,
îi revine exclusiv operatorului economic contestator, iar Agenția Națională pentru
Soluționarea Contestațiilor examinează contestația doar prin prisma pretențiilor
invocate de către contestator, or, imparțialitatea consilierilor responsabili de procesul
de examinare și soluționare a contestațiilor, condiție impusă prin imperativele art. 81
alin. (9) lit. a) din Legea nr. 131/2015, conturează limitele de acțiune ale Agenției care,
pe de o parte, nu va identifica în locul contestatorului (părților interesate) argumente
suplimentare în vederea argumentării și/sau atacării actelor autorităților contractante,
iar pe de altă parte, caracterul imparțial al consilierilor nu le permite acestora să se
substituie în atribuții.
În context, Agenția va respinge și pretențiile contestatorului „Safe Technology”
SRL cu privire la punctajul acordat pentru „Deținerea certificatului de aprobare de
model eliberat de autoritatea națională MD la momentul depunerii ofertei”, în măsura
în care, din documentele procedurii contestate, se atestă pe de o parte că pentru cerința
nominalizată oferta desemnată câștigătoare a primit zero puncte, fapt confirmat și în
cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației de către reprezentantul
beneficiarului și, totodată, menționat și în contestația depusă de către „S&T MOLD”
SRL, fiind astfel eronate afirmațiile contestatorului „Safe Technology” SRL precum că
oferta „Rapid Link” SRL a acumulat neîntemeiat 25 de puncte, iar pe de altă parte,
astfel cum a fost apreciat supra, ultimul a anexat documente ce confirmă că acestea
reprezintă Certificat de aprobare de model în țara de origine/producător.
Tot în acest sens, cu referire criticile aceluiași contestator în raport cu oferta
desemnată câștigătoare cu referire la faptul că „Operatorul economic a declarat în
documentația de atribuire un Model de echipament, iar documentația metrologică a
prezentat-o de la alt echipament al aceluiași producător. În acest sens consider că
Grupul de lucru și operatorul economic a neglijat pct. 10 al anunțului de participare
48
care prevede: „10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.””,
Agenția constată că operatorul economic „Safe Technology” SRL a interpretat eronat
prevederile legale din domeniu și a calificat că prezentarea unor documente justificative
în care se indică o altă informație tehnică, în speță, un alt model al echipamentului,
decât cel declarat în ofertă reprezintă o ofertă alternativă, or, după cum s-a apreciat mai
sus, oferta reprezintă actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de
a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziții publice și cuprinde
propunerea tehnică și propunerea financiară, respectiv în oferta „Rapid Link” SRL s-a
indicat exact echipamentul ofertat, iar suplimentar de către operatorul economic vizat
a fost prezentat Certificatului de aprobare model nr. 0440 U din 26.03.2021 emis de
către Institutul Național de Metrologie, modificat la data 17.06.2021, în care este
adăugat și modelul „iDS-TCV907-BIR/C”.
În ceea ce privește pretențiile contestatorului nominalizat supra, precum că
ofertantul desemnat câștigător „nu a prezentat nici un certificat de conformitate din
țara de origine, în condițiile impuse de nr. d/o 9 din pct. 15 al Anunțului de participare,
care determină eliminarea operatorului economic conform pct. 4 al Formularului
Standard al Documentului Unic de Achiziție European, aprobat prin Ordinul Min. Fin.
nr. 72/2020 (146 din 26.11.2020).”, Agenția va lua în considerare prevederile art. 17
alin. (1) din Legea nr. 131/2015, care reglementează expres că pentru constatarea
datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziție publică, operatorul economic va
prezenta documentele eliberate de autoritățile competente stabilite de autoritatea
contractantă în cadrul procedurilor de achiziție publică. În funcție de obiectul achiziției
publice, în sensul art. 1, și de tipul procedurii alese conform art. 46 alin. (1), autoritatea
contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de
calificare și selecție, precum și documentele-suport, prevăzute de legislația în vigoare,
necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici. Mai mult, potrivit alin.
(3) din articolul menționat, autoritatea contractantă evaluează datele de calificare ale
operatorului economic conform modului și criteriilor expuse în documentația de
atribuire.
Totodată, potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, în cazul aplicării unei
proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri, în scopul
verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea
contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea
și de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care
aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile
în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:
,,d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care
să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau
standarde relevante”.
În acest sens, se atestă că la pct. 15 subpct. (9) din anunțul de participare s-a
specificat ca cerință obligatorie prezentarea „Certificatului de conformitate, din țara de
49
origine”, cu cerința suplimentară „Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice de către operatorul economic”.
Astfel, la caz, se constată că autoritatea contractantă, prin scrisoarea nr. 8/7-4184
din 04.06.2021, a solicitat operatorului economic „Rapid Link” SRL clarificări cu
referire la faptul că „Certificatul de conformitate prezentat MRT 202012RSH50 nu
conține modelul echipamentului iDS-TCV5(9)07-BIR/C”, iar drept răspuns cel din
urmă a comunicat în scrisoarea nr. 32-001/2021 din 07.06.2021 următoarele: „Având
în vedere dezvoltarea și modernizare continuă a utilajului precum și adăugarea
periodică de funcțional nou care să răspundă cerințelor diferitelor țări și legislațiilor
asociate acestora, producătorul Hikvision, efectuează certificări trimestriale pentru
utilajul modernizat pentru a răspunde cerințelor și exigențelor internaționale. Drept
urmare, la data depunerii documentației pentru licitație s-au prezentat certificatele de
conformitate existente la acel moment, cu modelele de utilaj analogice celor solicitate.
Recent au fost obținute certificatele noi, care includ și modelele „BIR/C”, pe care le
punem la dispoziție. A se vedea fișierul „CE-AOC_RED_Certificate””. Respectiv, în
fișierul nominalizat în scrisoare a fost atașat certificatul de conformitate nr.
MRT202105RSH60 în care este indicat și modelul echipamentului ofertat iDS-
TCV5(9)07-BIR/C:

Prin urmare, reieșind din cele expuse mai sus, Agenția va respinge pretențiile
formulate în acest sens, în măsura în care aceasta se întemeiază pe aspecte formale,
ceea ce la caz, la etapa de evaluarea ofertelor poate fi clarificat și/sau suplinit, în
conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4), art. 20 alin. (8) și art. 69 alin. (3) din Legea

50
nr. 131/2015, iar ca urmare a explicațiilor autorității contractante nu au fost înaintate
critici suplimentare.
Cât privește pretențiile contestatorului „Safe Technology” SRL cu referire la
informația indicată de către ofertantul desemnat câștigător în DUAE, respectiv faptul
că „...Din declarația privind personalul de specialitate și experiență, prezentat de
operatorul economic, nu rezultă ca acesta dispune cel puțin de un angajat o persoană
fizică înregistrată în registrul INM care are drept de a opera cu utilaje de măsurare.
Pe când „Safe Technology” SRL este entitatea calificată pentru efectuarea acestor
servicii. […] autoritatea contractantă a ignorat cerința prevăzută de pct. 4 al
Formularului Standard al Documentului Unic de Achiziție European care prevede:
„Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative
prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din
procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.””, Agenția
reține că, în conformitate cu prevederile enunțate supra, autoritatea contractantă
stabilește pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare și selecție, precum și
documentele-suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici, iar,
la caz, s-a constatat că STI al MAI nu a specificat în anunțul de participare cerințele
nominalizate de contestator cu referire la calificarea ofertanților prin prisma normelor
legale din domeniul metrologiei precum și deținerea unei experiențe similare, fapt ce,
în cazul nerespectării acestora, ar conferi dreptul de a descalifica ofertantul „Rapid
Link” SRL, relevante în acest sens fiind dispozițiile art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr.
131/2015 conform cărora autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care
ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție.
De asemenea, nici în formularul DUAE atașat în SIA „RSAP” de către autoritatea
contractantă, care în consecință urma a fi completat de către ofertanți și prezentat în
cadrul procedurii de achiziție publică în cauză, nu a fost specificată nici o
informație/cerință din cele invocate de contestator.
În acest sens, pct. 10.1 din documentația de atribuire, care prevede că pentru
confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul
economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de
autoritatea contractantă.
Prin urmare, având în vedere constatările expuse mai sus, Agenția va respinge
pretențiile contestatorului cu referire la aspectul dat, în condițiile în care neindicarea
și/sau indicarea unor informații suplimentare în DUAE cu referire la capacitatea de
exercitare a activității profesionale a ofertantului, inclusiv privind experiența similară
a acestuia, care, în opinia primului este eronată/falsă, în lipsa unor cerințe exacte
stabilite în anunțul de participare în acest sens, nu poate fi apreciată ca fiind o
necorespundere a ofertei desemnate câștigătoare, or, în conformitate cu prevederile
citate supra, aprecierea de către autoritatea contractantă a corespunderii ofertei înaintate
de către un operator economic trebuie să fie în limita cerințelor prevăzute în
documentația de atribuire, fără a fi impuse ulterior altele, care să depășească condițiile
51
stabilite inițial, acțiune care ar fi contrară cu art. 7 lit. h) din Legea nr. 131/2015 care
prevede că unul dintre principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice
este „tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și
operatorilor economici”, iar deținerea unor acte permisive pentru prestarea serviciilor
în domeniul aferent obiectului procedurii de achiziție publică litigante reprezintă
obligația imperativă a operatorilor economici. În context, Agenția reține că aprecierea
pe acest ultim aspect, subsecvent soluția pe marginea acestei pretenții, se întemeiază pe
lipsa unor argumente/probe concludente și pertinente din partea contestatorului cu
referire la nerespectarea cerințelor de calificare de către operatorul economic desemnat
câștigător, prin prisma cerințelor de calificare solicitate nemijlocit pentru procedura
contestată, fapt ce ar justifica în consecință aprecierea ofertei date ca fiind neconformă
și respectiv ilegalitatea deciziei grupului de lucru privind acceptarea acesteia, or „Safe
Technology” SRL nu și-a susținut în cadrul ședinței deschise pentru examinarea
contestației pretențiile respective, menționând în concluzie, ca urmare a
argumentelor/contraargumentelor pe marginea ofertei desemnate câștigătoare că „unul
din documentele obligatorii a fost declarația producătorului de corespundere a
echipamentului, din ceia ce am văzut eu prezentat, a fost pe BIR, dar nu pe BIR/C, nu
am primit răspuns la întrebarea aceasta, restul da...”.
Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82,
art. 83 alin. (1), art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 131/2015, Agenția Națională pentru
Soluționarea Contestațiilor,

d e c i d e:

Se resping ca fiind neîntemeiate contestația nr. 02/579/21 din 29.06.2021, depusă


de către „S&T MOLD” SRL și contestația nr. 02/586/21 din 01.07.2021, depusă de
către „Safe Technology” SRL, pe marginea rezultatului desfășurării procedurii de
achiziție publică nr. MD-1614598321182 din 28.05.2021, privind achiziția de „Bunuri
și servicii pentru Extinderea Sistemului de supraveghere a circulației rutiere”, inițiată
de către Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI.
Decizia poate fi atacată în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria
Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data
comunicării.

Președintele completului Petru OPREA

Membru Irina GUTNIC

Membru Anatolie ZAGORODNÎI

52