Sunteți pe pagina 1din 2

Bucuraţi

Bucuraţi--vă!
„Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi.” (Romani 12, 12)
Parohia „Înălţarea Domnului”
Str. Grădiniţei 1, Paşcani, jud. Iaşi
Anul II (2021) ⦁ Nr. 8 (13) ⦁ 7 Martie
inaltareadomnului.pascani@gmail.com
Preot Pavel Postolachi 0745 644 256 Publicaţie editată şi distribuită gratuit de Parohia „Înălţarea Domnului” Paşcani, Protopopiatul Paşcani
Preot Marius Tabarcea 0745 776 456


Calea spre mântuire
Să ne cinstim părinţii!
Sfântul Ioan Gură de Aur

Dumnezeu doreşte foarte tare ca părinţii să fie cin-


stiţi de copiii lor. Pe copiii care-şi cinstesc părinţii,
Dumnezeu îi răsplăteşte cu mari daruri si cu multe
bunătăţi, în schimb, pe cei care încalcă această lege, îi
pedepseşte cu necazuri mari şi cu rele multe.”

Viata
, Bisericii
Ce este „săptămâna albă” și ce
alimente putem consuma în
această perioadă
Cătălin Acasandrei | Doxologia.ro Mamă şi copil, pictură de Nicolae Grigorescu

Î sau „al Păresimilor”, Biserica a rân- Chipul tău, mamă


nainte de începerea Postului Mare

duit o perioadă de trecere numită în


popor săptămâna albă, a brânzei ori a
de Grigore Vieru
untului.
În această perioadă nu se mai
Chipul tău, mamă,
consumă carne (a nu se confunda, Ca o mie
deci, cu harți), iar în zilele de miercuri De privighetori rănite,
și vineri se face dezlegare la ouă, Ochii tăi
lapte, brânză şi peşte. Saptămâna albă În care s-au întâmplat
are, de asemenea, și un sens profund Toate
pedagogic.
Pe de o parte, această perioadă îl
Câte se pot întâmpla
întărește din punct de vedere duhov- Pe lume!
nicesc, pe credincios, pentru zilele de abținerea de la consumul de carne), Lacrima ta:
post care urmează, fie prin cântările permițându-le, totuși, să se întărească Diamant ce taie-n două
de la strană, fie prin ansamblul rându- pentru cele 40 de zile în care se vor Oglinda zilei.
ielilor liturgice specifice acestei săptă- osteni, cu produse din lapte, ouă şi Nedespărţită de cer
mâni. Important de menționat este peşte. Albul acestor alimente simboli-
faptul că, din ziua de miercuri a
Ca apa de uscat,
zează haina luminoasă a postului pe
săptămânii albe și până în miercurea care urmează să-l începem. Locuieşti o casă
Săptămânii Mari se rostește rugă- Săptămâna albă ne mai amintește Cu două ferestre:
ciunea Sfântului Efrem Sirul – și de viețuirea primilor oameni în Rai, Una ce dă spre viaţă,
„Doamne și Stăpânul vieții mele”, unde ei nu consumau carne. Consu- Alta cu faţa spre moarte,
însoțită de metanii” – o altă formă de mul cărnii şi al sângelui începe în La fel de limpezi amândouă.
familiarizare cu nevoinţa pe care o neamul omenesc abia după momen-
vom săvârşi de-a lungul întregului
O, mamă,
tul căderii în păcat. De aceea, aceste
post. șapte zile sunt și un chip al înălțării, al Spre mine mâinile-ţi întinde:
Pe de altă parte, înțelegem aceste întoarcerii noastre la starea cea Spre cel
dezlegări și ca pe o pregătire fizică sau dintâi și în Împărăția Cerurilor. Care cu dor te-aşteaptă,
trupească a creştinilor pentru postul O altă particularitate a acestei Şi ţie apropiindu-mă,
care va veni. Îngrijindu-se de cele ale perioade este și faptul că, în zilele de Apropie-mă liniştii ce eşti.
trupului, Biserica îi obișuiește pe miercuri și vineri nu se săvârșește
credincioși cu practica postirii (prin Sfânta Liturghie, fiind zile aliturgice.
Acum şi-ntotdeauna.
Bucuraţi-vă!
Pe urmele sfintilor
, cu gândul că se va însănătoși și se va

Mama care și-a dorit fiul Sfânt – lepăda de Hristos.


Șansa lui de a câștiga Împărăția lui

o alegere între moarte și Viață Dumnezeu și cununa muceniciei a fost,


în acest context, tocmai mama sa. Nu
plecase de lângă lac toată noaptea.
Nicolae Pintilie | Doxologia.ro Suflet de mamă sfântă! Se gândise
probabil ca nu cumva tinereţea lui
Meliton şi dragostea de viaţă să-i insufle,
în cele din urmă, teamă şi să se arate
nevrednic de ceata mucenicilor. „Fiul
meu preadulce, mai rabdă puţin, ca să
ajungi cu adevărat şi fiu al Tatălui Celui
din Ceruri. Nu te înfricoşa de chinuri,
căci, iată, Hristos Dumnezeu îţi stă ţie
într-ajutor. Nu vei mai întâlni mai depar-
te nicio neplăcere, nicio durere; toate
acelea au trecut, pe toate le-ai învins cu
vitejia ta; după acestea va fi numai
bucurie, desfătare, odihnă şi veselie, din
care te vei împărtăşi împărăţind împreu-
nă cu Hristos şi vei fi rugător pe lângă
Dânsul, pentru mine, mama ta”, descrie

P
un dialog Sfântul Nicolae Velimirovici în
arenting-ul a devenit un cuvânt la profesorului păgân Libarius – „Ce femei
Proloagele sale.
modă. Este pe buzele tuturor, admirabile sunt la creștini!” – a fost
Neţinând seama că este femeie slabă
transfor-mat într-o adevărată știință, cu confirmat de mame de sfinți și femei
şi înăbuşindu-şi în suflet toată durerea
specia-liști, cercetare, manuale, cursuri creștine. Cele două Macrine, bunica și
de mamă, a luat pe fiul ei pe umeri şi a
și con-ferințe, metode și practici. Toate, sora Sfântului Vasile cel Mare, Emilia,
pornit cu el după căruţele cu trupurile
în final ne învață cum să fim mai buni mama Sfântului Vasile, Nona, mama
sfinţilor. O icoană a întregii Ortodoxii! A
părinți. Sfântului Grigorie Teologul, Monica,
renunțării la ce avea mai scump, la
Ce ne dorim de la copiii noștri? Vrem mama Fericitului Augustin, acestea sunt
lumina ochilor și la nădejdea bătrâneții!
să fie primii la școală, să treacă ușor doar câteva exemple.
O mamă purtându-și în spate tânărul fiu,
peste refuzuri, respingeri sau greutăți, să
devină un fel de supereroi, care să facă „Fiul meu, mai rabdă puţin, ca să fost soldat roman, rănit și însângerat...
ajungi şi fiu al Tatălui Celui din nu spre spital sau acasă, unde să-i oblo-
în plus tot felul de lucruri față de ceea
jească rănile, ci spre moartea muceni-
ce făceam noi la vârsta lor. Ne dorim să- Ceruri” cească, adică spre Viață! „Dar, în timp
i învățăm ce este onestitatea, bunul
Pomenirea celor 40 de mucenici din ce-l purta astfel pe umere, acesta şi-a
simț, disciplina, respectarea cuvântului
Sevastia Armeniei, la început de primă- dat şi el duhul. Şi atunci mama, simţindu
dat, punctualitatea, ambiția, perseveren-
vară, ne aduce în față icoana unei astfel -se eliberată de griji, s-a bucurat mult
ța, colegialitatea, loialitatea, toleranța,
de mame. A unui suflet care a ales Viața pentru sfârşitul fiului ei. Şi ducând trupul
bunătatea, speranța, încrederea...
în Împărăția lui Dumnezeu pentru fiul ei, neînsufleţit al iubitului ei fiu până la
Mai mult, cu toții ne dorim să ajungă
dimpreună martir creștin în rândul locul unde se găseau trupurile sfinţilor, l-
„oameni mari”, să aibă o carieră de
tinerilor soldați romani. a pus deasupra lor şi l-a numărat cu
succes și să nu ducă grija zilei de mâine,
Istoria a zugrăvit jertfa acestor tineri toate celelalte, pentru ca nici măcar
așa cum am dus-o noi. Ne recunoaștem
trăitori în secolul al IV-lea. Sfântul Vasile trupul, al cărui suflet pornise să se
în tablou?
cel Mare, în Omilia a XIX-a, Sfântul numere laolaltă cu sufletele celorlalţi, să
„Ce femei admirabile sunt la Grigore de Nyssa, Sfântul Efrem Sirul și nu se deosebească de trupurile lor. Iar
istoricul Sozomen confirmă actul marti- slujitorii aceia ai vrăjmaşului, aprinzând
creștini!” un foc mare, au ars trupurile sfinţilor.
ric al celor 40 de mucenici din Armenia.
Într-o vreme în care toată forța și toată Soldați ai unei legiuni romane, tinerii Apoi, pentru ca nu cumva creştinii să
energia părinților se concentrează pe creștini au refuzat să participe la ritualu- poată lua moaştele lor, le-au aruncat în
educația copiilor și pe viitorul lor, prea rile pâgâne oficiate în cinstea împăratu- râu”.
puțini dintre noi ne mai gândim și la lui care era cinstit drept zeu în O sfântă mamă! O mamă care a ales
creșterea spirituală. Cu gânduri de bine, panteonul roman. „Dar nelăsându-se Viața pentru fiul ei, deși în logica zilei de
îi vedem peste ani „oameni la casa lor”. înduplecaţi să jertfească idolilor, mai astăzi am alerga spre viața pământească.
Este normal să fie așa. Dar, câți dintre întâi au fost loviţi cu pietre peste faţă şi Aici trebuie căutată granița dintre sfințe-
noi, părinții de astăzi, ne mai dorim ca peste gură. Apoi au fost osândiţi, în nie și cotidian, spune Sfântul Efrem Sirul.
măcar unul dintre copiii noștri să fie vreme de iarnă, să petreacă toată Dacă sinaxarul bizantin nu a păstrat
cinstiți ca sfinți ai Bisericii? Să știm că noaptea în mijlocul unui lac, care se numele mamei ce și-a dorit fiul Sfânt,
din toate defectele noastre s-a născut un găsea în apropierea Sevastiei. Iar când s- tradiția siriană iacobită o amintește
om care a dobândit Împărăția lui a făcut ziuă, li s-au frânt fluierele drept Sfânta Areta, protectoarea naște-
Dumnezeu și de acolo a devenit picioarelor şi așa au luat cununile muce- rilor – icoanele ei fiind prezente în
mijlocitor și ajutător pentru întreaga niciei”, arată actul martiric. mănăstirile iacobite.
lume? Să fie doar o utopie?... După zdrobirea fluierelor picioarelor,
Istoria Bisericii ne demonstrează că unul dintre ei, care se pare că era cel Este această mamă un model pentru
nu. Au existat și credem că încă mai mai tânăr, mai sufla încă. Trupurile părinții de astăzi? Greu de răspuns... E o
există exemple de părinți care și-au celorlalți 39 au fost încărcate într-o lumină însă, o lumânare în istorie, la
dorit și au purtat copiii pe cărarea căruță, cu scopul de a fi arse și date care să știm să ne întoarcem cu gândul
sfințeniei. Elogiul mamelor creștine, țărânei. Meliton, al patruzecilea mucenic că există și un alt tip de parenting – unul
sintetizat în spusele retorului și care încă mai trăia, a fost lăsat deoparte, orientat spre Viață!

Puteţi citi publicaţia şi pe site-ul parohiei http://inaltareadomnuluipascani.mmb.ro sau pe Facebook @InaltareaDomnuluiPascani