Sunteți pe pagina 1din 1

Cuvânt Catehetic

„Mergând, învăţaţi toate neamurile…” (Matei 28,19)

Apare cu binecuvântarea ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

Anul II, Nr. 1 (3), Februarie 2016

POSTUL MARE
„Vino, suflete, ușurat prin virtuțile postirii și te înalță prin aripi
din răutatea cea râvnitoare spre cele de jos; și desfătează-te în
contemplațiile cele prealuminoase ce pricinuiesc desfătarea
virtuților, făcându-te și tu prin credință cu chip dumnezeiesc.”
(Sfântul Ioan Scărarul)

E BINE SĂ ŞTIM
Postul Mare nu are o dată calen- Postul Mare este alcătuit din 7
daristică fixă la care începe. El săptămâni, ultima fiind Săptă-
se fixează în funcţie de data mâna Patimilor. El începe luni,
Paştelui, care de regulă, poate după Duminica Lăsatului sec de
să cadă între 4 aprilie şi 8 mai. brânză (a Izgonirii lui Adam din
Rai).
În acest post se face „dezlegare" la peşte doar de două ori:
25 martie (Buna Vestire) şi în duminica Floriilor.

POSTUL MARE ÎN ISTORIE SFÂNTA LITURGHIE RUGĂCIUNE ŞI METANII


Exemplul Mântuitorului Numai în Postul Mare, în zilele de mier- În perioada Postului Mare,
de a posti a fost urmat, cu curi şi vineri se oficiază în toate cu excepţia zilelor de Sâm-
mare râvnă, încă de primii bisericile ortodoxe Liturghia Darurilor bătă și Duminică, limbajul și
creştini. La început, practi- mai înainte sfinţite, care încununează veșmântul liturgic al Biseri-
ca postului era variată şi se slujba Vecerniei. Liturghia Sfântului cii se schimbă pentru a che-
Ioan Gură de Aur, aşa de familiară ma și ajuta sufletul și trupul
deosebea de la o regiune la nouă, se oficiază sâmbăta, iar Liturghia să intre în starea de pocă-
alta, însă, toţi creştinii ţi- Sfântului Vasile cel Mare – duminica. inţă.
neau cu stricteţe trei zile Întreaga Biserică respiră
de post aspru înainte de SĂ LUĂM AMINTE! duhovnicește în ritmul unor
Învierea Domnului. Biserica rugăciuni scurte și intense ca:
Siriană, încă din secolul al „Postul întărește mintea. Nu este sufici-
entă abținerea numai de la mâncare dacă „Miluieşte-mă, Dumnezeule,
III-lea, practica postul din nu se va uni cu postul trupului și sufletul, miluiește-mă!” sau „Doamne
Săptămâna Patimilor.Peste pentru că și acesta, ca și trupul, are mân- și Stăpânul vieții mele”. Prin
un secol, acest post pascal cărurile lui vătămătoare de care îngră- acest„Miluiește-mă,
de 6 zile s-a extins la 40 de șându-se se poate ușor rostogoli în pră- Dumnezeule, miluiește-mă!”
zile şi s-a răspândit în toată pastia desfrâului chiar și fără belșug de din Canonul cel Mare, noi re-
lumea creştină. El ne aduce hrană. O astfel de hrană, cu care, dacă se cunoaștem că singuri nu pu-
aminte de postul de 40 de hrănește sufletul se încalcă postul este tem face nimic pentru mân-
defăimarea aproapelui. Și mânia este tot tuirea noastră; că mântuirea
zile ţinut de Mântuitorul o hrană rea pentru suflet și invidia, la ca-
înainte de începerea activi- noastră, adică dobândirea
re se mai poate adaugă slavă de- vieţii veșnice, depinde, mai
tăţii Sale mesianice. șartă." (Sfântul Vasile cel Mare)
Practica Postului Mare întâi de toate, de mila lui
Dumnezeu. În Postul Mare se
are o vechime de 1700 ani. „Este un post bun acela săvârşit spre slăbi-
rea poftei, pentru smerirea sufletului, pen-
înmulțesc metaniile. Metania
Foaie editată şi distribuită gratuit tru abaterea urii, pentru stingerea mâniei, înseamnă, în limba greacă,
de Biroul de catehizare al pentru ştergerea ținerii de minte a răului, schimbarea modului de a
Arhiepiscopiei Iaşilor | 2016
pentru lucrarea curată a minții şi a rugăciu- gândi, de a vorbi şi de a
grup Cateheză MMB nii. ” (Sfântul Grigorie Palama) lucra.