Sunteți pe pagina 1din 3

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.

4, 4)

M ERINDE P ENTRU S UFLET


Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

A NUL 10. N °35 S ERIA SĂPTĂMÂNALĂ 1 MARTIE 2020

C UVÂNTUL D OMNULUI
D UMINICA IZGONIRII LUI A DAM DIN R AI
( A L ĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ )

I romani 13 11-14; 14, 1-4

Fraţilor, acum mântuirea fapte de ruşine, nu în ceartă şi în mănâncă, iar cel ce nu mănâncă
este mai aproape de noi, decât pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul să nu osândească pe cel ce
atunci când am crezut. Noaptea e Iisus Hristos şi grija de trup să nu mănâncă; fiindcă Dumnezeu l-a
pe sfârşite; ziua este aproape. Să o faceţi spre pofte. Primiţi-l pe cel primit. Cine eşti tu, ca să judeci
lepădăm dar lucrurile slab în credinţă fără să-i judecaţi pe sluga altuia? Pentru stăpânul
întunericului şi să ne îmbrăcăm cu gândurile. Unul crede că poate să său stă sau cade. Dar va sta,
armele luminii. Să umblăm mănânce de toate; cel slab însă fiindcă Domnul are putere ca să-l
cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi mănâncă legume. Cel ce mănâncă facă să stea.
în beţii, nu în desfrânări şi în să nu dispreţuiască pe cel ce nu

Matei 6, 14-21

Zis-a Domnul: Dacă veţi se arate oamenilor că postesc. adunaţi comori pe pământ, unde
ierta oamenilor greşelile lor, va Adevărat grăiesc vouă: şi-au luat molia şi rugina le strică şi unde
ierta şi vouă Tatăl vostru Cel ce- plata lor. Tu însă, când posteşti, furii le sapă şi le fură, ci adunaţi-
resc; iar dacă nu veţi ierta oameni- unge capul tău şi faţa ta o spală, vă comori în cer, unde nici molia,
lor greşelile lor, nici Tatăl vostru ca să nu te arăţi oamenilor că nici rugina nu le strică şi unde fu-
nu vă va ierta greşelile voastre. posteşti, ci Tatălui tău, Care este rii nu le sapă şi nu le fură. Căci
Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţar- în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede unde este comoara voastră, acolo
nicii; că ei îşi întunecă feţele, ca să în ascuns, îţi va răsplăti ţie. Nu vă va fi şi inima voastră.

TÂLCUIRI

Mâine, iubiţii mei, începe mai mari vrăjmaşi ai noştri sunt tă”(IPetru5,8).
Sfânta şi Marea Patruzecime, care trei: primul este trupul cu dorinţe- Aşadar, suntem chemaţi la
ţine 40 de zile. Prima zi este le lui rele, al doilea este lumea cu un război duhovnicesc. Şi precum
Lunea cea Curată, iar ultima este spaimele şi farmecele ei, iar al tre- soldaţii au arme, aşa şi noi, solda-
Sâmbăta lui Lazăr. ilea este satana, care – cum zice ţii lui Hristos, trebuie să fim înar-
Biserica ne cheamă să ne Apostolul Petru – „ca un leu răc- maţi cu armele pe care Apostolul
nevoim. Avem vrăjmaşi. Iar cei nind umblă căutând pe cine să înghi- Pavel le numeşte astăzi „armele
PAG. 2

T ÂLCUIRI
luminii” (Romani 13, 12). Iar ar- nii, „ne săpăm groapa – mormântul, ească. - Aşadar, o armă este pos-
mele pe care ni le recomandă cu furculiţele şi cu lingurile”. Întâlnim tul. O altă armă este rugăciunea.
Sfânta noastră Biserică în această postul până şi în natură, la anima- Să ne rugăm mereu, însă în mod
perioadă sunt patru. le. Ţestoasa, şarpele, broasca cad deosebit acum. În biserică, în fie-
- Prima armă este postul. în mari perioade de hibernare; în care seară, se cântă „Doamne al
Unii moderni spun că postul nu această perioadă desigur că post- puterilor…” la Pavecerniţa Mare.
reprezintă nimic. L-au inventat esc. Postul este o lege universală. Miercuri şi vineri se săvârşeşte
preoţii şi episcopii ca să ţină În anii de demult oamenii se fe- Liturghia Darurilor mai înainte
poporul supus. Aceasta este o reau de cărnuri şi de esenţele gra- sfinţite. Vineri seară „Apărătoarei
minciună. Postul este un se. În Pont, din Lunea cea Cura- Doamne cele de biruinţă…”şi
aşezământ vechi. Este, precum tă, măcelarul îşi atârna în cui cuţi- Acatistul Buneivestiri
zice Marele Vasilie, „de aceeaşi tul, se închideau măcelăriile şi (Heretisirile). Rugăciune şi în
vârstă” cu omul, atât de vechi ca şi doar în Sâmbăta cea Mare îl lua afara bisericii: dimineaţa şi seara,
omul. Când Dumnezeu înainte şi după masă;pe
i-a făcut pe Adam şi pe drum, în maşină, în
Eva, le-a spus să avion, pretutindeni
mănânce din roadele Strămoşii noştri
tuturor pomilor din rai spuneau:„Cad,îmi fac cruce
în afară de unul. Ei, şi îngerul este lângă mine”.
asta nu înseamnă post? Însă rugăciune şi acasă,
Dar, din nefericire, în familie, tatăl – mama –
Adam şi Eva nu au copiii. Arătaţi-mi o
păzit acest post uşor şi familie care se roagă aşa,
au fost pedepsiţi: „au să cad să le sărut
fost izgoniţi din rai”, picioarele. Avem case
precum auzim astăzi în frumoase, televizoare,
cântări. mâncăruri, distracţii,
Au postit desfrânări, adultere,
Moise, Ilie, toţi profeţii carnavaluri… Dumnezeu
şi patriarhii şi drepţii din Vechiul din nou. Acum ne-am transfor- nu avem. Pentru aceasta vin
Testament. Au postit evreii, au mat în cel mai carnivor popor: s-a pedepse, potrivit Sfintelor Cărţi.
postit toate popoarele. Dar mai umplut Elada de rotiserii. Nu Nu te rogi? Nu eşti om. Nu te
înainte de toate postul îl ajung animalele din ţară, aducem rogi? Nici animal nu eşti. Păsările
recomandă Domnul nostru Iisus şi din afară şi pleacă banii. Noi Îl laudă pe Dumnezeu în cântări.
Hristos. Îl recomandă prin mâncăm ca nişte sparţi, în timp Şi câinele căruia îi arunci un os şi
cuvintele pe care le-am auzit ce dincolo, în Asia şi Africa, mili- dă din coadă ca şi cum ţi-ar spune
astăzi (vezi Matei 6, 16 – 18), şi – oane de copilaşi mor. Însă ia „mulţumesc”. Şi omul? Toate i le
mai mult – prin faptele şi pildele aminte, vom plăti pentru asta. dă Dumnezeu,iar el abia are o
Sale. După botezul Său, Hristos s Vor veni iarăşi ani de foamete; se buche în gură şi Îl înjură pe
-a dus în pustie, a rămas acolo 40 va împlini cuvântul Sfântului Hristos.
de zile, s-a luptat cu satana şi l-a Cosma Etolianul: „Un pumn de - A treia armă este milos-
învins; şi acolo a postit aspru, făină – un pumn de aur”. tenia. Banii tăi să nu-i ţii doar
atâtea zile nici nu a mâncat, nici Toţi să postească. Excep- pentru tine, pentru femeia şi pen-
nu a băut nimic. Aşadar postul se ţie fac doar bolnavii, cei înaintaţi tru copiii tăi. Asta este iubire de
întemeiază şi pe Vechiul şi pe în vârstă şi femeile care alăptează sine. Să fii milostiv. Cât de milos-
Noul Testament. De aceea copii. Biserica noastră este iubi- tiv? Evanghelia numără trei trepte
creştinul trebuie să postească. toare de oameni. Nu vrea să-l ale milosteniei. Prima: să le îm-
Dar şi medicina recoman- nimicească pe om. Canonul apos- parţi pe toate (vezi Luca 18, 22);
dă postul ca medicament. Un me- tolic zice că aceştia sunt scutiţi; asta au făcut-o apostolii, martirii,
dic înţelept a spus că noi, oame- toţi ceilalţi sunt obligaţi să post- asceţii. Nu poţi să le dai pe toate?
PAG. 3

T ÂLCUIRI
Ei, atunci fă ceva mai uşor, dă ziua” nu-i zic… Vine soacra: – A, La arme deci, iubiţii mei
jumătate; aceasta o spune Ioan chiar noră-mea!… Vine vecinul: – fraţi! Oricine apucă armele de
Înainte-mergătorul (vezi Luca 3, Am ură faţă de cutare. – Ei, acum război cu uşurinţă, arme care sunt
11). Nici jumătate nu poţi? Ei, trebuie să iertaţi. – A, nu se poate de moarte, de distrugere, de
atunci dă o zecime; precum fă- asta, bunicuţule. Dă-mi canon pierzare; dar cu greu va apuca
ceau iudeii. Ai adunat 100? Dă 10 orice vrei, să aprind lumânări, să cineva armele cele duhovniceşti,
săracului. Dar nici asta n-o faci. fac metanii, dar iertare nu dau. M „armele luminii”,despre care
Dar ce faci? Lozinca diavolului: -a ars, nu vreau nici să-l văd, nici vorbeşte Apostolul Pavel astăzi.
toate pentru noi înşine, nimic să-l aud… Ce zice însă Evanghe- Să nu rămânem fără
pentru celălalt! Într-un sat, preo- lia!? Cineva a întrebat pe un ne- armele noastre: postul,
tul a făcut o colectă pentru un credincios, care este cel mai fru- rugăciunea, milostenia şi iertarea.
sărman şi a adunat doar 1.000 de mos cuvânt din câte sunt scrise în Să postim, precum Domnul
drahme. În aceeaşi seară au venit Evanghelie, şi a răspuns: ceea ce nostru Iisus Hristos în pustie. Să
în centru dansatoare străine şi au zice Hristos, a ierta unul pe celă- ne rugăm, precum Hristos
dansat; tineri – bătrâni priveau la lalt. Ierţi? Eşti creştin. Nu ierţi? noaptea în Ghetsimani. Să facem
trupurile lor goale. Şi când au ple- Păcat de posturile tale, de drumu- milostenii, precum Hristos a
cat, au numărat banii pe care i-au rile tale la biserică, de metaniile împărţit în lume bunătăţile Lui.Şi
adunat. Erau, poftim, 350.000 de tale, de toate câte faci. O spune să iertăm din inima noastră pe
drahme. Foarte frumos! Pentru clar Evanghelia astăzi. Ierţi, vei fi orice vrăjmaş, precum Acela, care
diavolul 350.000. Pentru Hristos? iertat. Nu ierţi, nu vei fi iertat. În de sus de pe cruce, a spus pentru
Aproape nimic… seara aceasta, Biserica ne va che- răstignitorii Săi:„Părinte, iartă-le
- Aşadar am spus: post, ma pe toţi ca mai înainte să in- lor,căci nu ştiu ce fac”(Luca23,34).
rugăciune, milostenie. Însă Hris- trăm în post, nurorile să ierte pe De mâine la arme! Post,
tos mai cere ceva. O spune astăzi soacre, soacrele pe nurori, bărba- rugăciune, milostenie, iertare.
Evanghelia. Ce anume? Să-ţi ţii pe vecinii lor, cei mici pe cei Aceste patru să le avem şi atunci
ierţi vrăjmaşul (vezi Matei 6, 14 mari, cei mari pe cei mici. În felul îngerii şi arhanghelii ne vor aco-
– 15). Este a patra armă, cea mai acesta toţi ca nişte fraţi, ca o fa- peri şi Dumnezeu va fi întotdeau-
grea dintre toate. Duhovni- milie iubită să începem sfântul na cu noi în vecii vecilor. Amin.
cul întreabă un suflet: – Nu cum- stadiu al Marii Patruzecimi.
va ai duşmănie cu cineva? – Am, Sfântul Cosma Etolianul (Mitropolitul Augustin de Flo-
cu o vecină. – Ce ţi-a făcut? – spune: Vai de cel care moare rina, în Ne vorbește Părintele Augus-
Asta şi asta. – Cât timp ai de când înainte de a se împăca cu tin, Mitropolitul de 104 ani)
nu vorbeşti cu ea? – Sunt deja duşmanul său! Mii de preoţi şi mii
zece ani… Vine alta. – Ai vreun de episcopi să le citească
duşman? – Chiar soacra a scos rugăciuni la mormânt! Nu se
sufletul din mine ! Nici „bună iartă.

C UVÂNT DE LA P ĂRINŢI
„Un frate din Libia a fă! Zis-a fratele: Cu adevărat, bătrânul: Şi nu ne ierta nouă
venit la avva Siluan în muntele părinte, de va fi pedepsit, îi va fi greşalele noastre căci nici noi nu
Panefo şi i-a zis: Părinte, am un de folos sufletului. Răspuns-a iertăm greşiţilor noştri! Apoi a zis
vrăjmaş care mi-a făcut multe bătrânul: Cum socoteşti, fiule, fă! bătrânului fratele: Nu aşa,
rele, că şi ţarina mea, când eram Şi a zis fratele: Scoală-te, părinte, părinte! Iar bătrânul a zis: Ba aşa,
în lume, mi-a răpit-o şi de multe să facem rugăciune şi voi merge fiule! Căci cu adevărat, de vei voi
ori m-a vrăjmăşit. Iar acum a la dregător! Deci, sculându-se şi să mergi la dregător, să-ţi facă ţie
pornit şi oameni otrăvitori, să mă rugându-se amândoi, când a venit dreptate, Siluan altă rugăciune nu
omoare şi aş vrea să-l dau în să zică: …şi ne iartă nouă -ţi va face ţie. Şi punând fratele
judecată. Zis-a lui bătrânul: greşalele noastre, precum şi noi metanie, l-a iertat pe vrăjmaşul
Precum voieşte sufletul tău, fiule, iertăm greşiţilor noştri, a zis său“. (Patericul Egiptean)

S-ar putea să vă placă și