Sunteți pe pagina 1din 4

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.

4,4)

M ERINDE P ENTRU S UFLET


Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

A NUL 11 N °57 S ERIA SĂPTĂMÂNALĂ 26 OCTOMBRIE 2020

C UVÂNTUL D OMNULUI
S F . M ARE M C . D IMITRIE , I VORÂTORUL DE MIR

II Timotei 2, 1-10
Fiule Timotei, întăreşte-te pe plac celui care l-a adus la oaste. mul lui David, după Evanghelia
în harul care e în Hristos Iisus, şi Iar când se luptă cineva, la jocuri, mea, pentru care sufăr până şi
cele ce ai auzit de la mine, cu nu ia cununa, dacă nu s-a luptat lanţuri ca un făcător de rele, dar
mulţi martori de faţă, acestea le după legile jocului. Cuvine-se ca cuvântul lui Dumnezeu nu se lea-
încredinţează la oameni credin- plugarul ce se osteneşte să mă- gă. De aceea, toate le rabd, pentru
cioşi, care vor fi destoinici să în- nânce el mai întâi din roade. Înţe- cei aleşi, ca şi ei să aibă parte de
veţe şi pe alţii. Suferă împreună lege cele ce-ţi grăiesc, pentru că mântuirea care este întru Hristos
cu mine, ca un bun ostaş al lui Domnul îţi va da pricepere în toa- Iisus şi de slava veşnică.
Hristos Iisus. Niciun ostaş nu se te. Adu-ţi aminte de Iisus Hristos,
încurcă cu treburile vieţii, ca să fie Care a înviat din morţi, din nea-

Evrei 12, 11-13; 25-27


Fraţilor, orice mustrare, la şchiop să nu se abată, ci mai vâr- pământul, iar acum, vorbind a
început, nu pare că e de bucurie, tos să se vindece. Luaţi seama să făgăduit: «Încă o dată voi clătina
ci de întristare, dar mai pe urmă nu vă lepădaţi de Cel care vorbeş- nu numai pământul, ci şi cerul».
dă celor încercaţi cu ea roada paş- te. Căci dacă aceia n-au scăpat de Iar prin aceea că zice: «încă o da-
nică a dreptăţii. Pentru aceea, pedeapsă, nevoind să asculte pe tă», arată schimbarea celor clăti-
«îndreptaţi mâinile cele ostenite şi cel ce le grăia pe pământ, cu atât nate, ca a unor lucruri făcute, ca
genunchii cei slăbănogiţi. Faceţi mai mult noi, îndepărtându-ne de să rămână cele neclintite.
cărări drepte pentru picioarele Cel ce ne grăieşte din ceruri - al
voastre», aşa încât cine este Cărui glas, odinioară, a zguduit

Ioan 15, 17-27; 16, 1-2


Zis-a Domnul către uce- Mine, şi pe voi vă vor prigoni; păcat nu ar avea; dar acum M-au
nicii Săi: Aceasta vă poruncesc: Să dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe şi văzut şi M-au urât, şi pe Mine,
vă iubiţi unul pe altul. Dacă vă al vostru îl vor păzi. Iar toate şi pe Tatăl Meu. Dar aceasta s-a
urăşte pe voi lumea, să ştiţi că M- acestea le vor face vouă din prici- făcut ca să se împlinească cuvân-
a urât pe Mine mai înainte de voi. na numelui Meu, fiindcă ei nu tul cel scris în Legea lor: «M-au
Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi cunosc pe Cel Care M-a trimis. urât pe nedrept». Iar când va veni
ce este al său; dar, pentru că nu Dacă n-aş fi venit şi nu le-aş fi Mângâietorul, pe Care Eu îl voi
sunteţi din lume, ci Eu v-am ales vorbit, păcat nu ar avea; dar acum trimite vouă de la Tatăl, Duhul
pe voi din lume, de aceea lumea n-au cuvânt de dezvinovăţire pen- Adevărului, Care de la Tatăl pur-
vă urăşte. Aduceţi-vă aminte de tru păcatul lor. Cel ce Mă urăşte cede, Acela va mărturisi despre
cuvântul pe care vi l-am spus: Nu pe Mine urăşte şi pe Tatăl Meu. Mine. Şi voi mărturisiţi, pentru că
este sluga mai mare decât stăpâ- Dacă nu aş fi făcut între ei lucruri de la început sunteţi cu Mine.
nul său. Dacă M-au prigonit pe pe care nimeni altul nu le-a făcut, Acestea vi le-am spus ca să nu vă
PAG. 2

C UVÂNTUL D OMNULUI
poticniţi în credinţa voastră. Vă dar vine ceasul când oricine vă va slujire lui Dumnezeu.
vor scoate pe voi din sinagogi; ucide pe voi va crede că aduce

M ATEI 8, 23-27
În vremea aceea, intrând Și, venind ucenicii la El, L-au vânturile şi marea şi s-a făcut li-
Iisus în corabie, ucenicii Lui L-au deşteptat, zicând: Doamne, mân- nişte deplină. Iar oamenii s-
urmat. Şi, iată, furtună cumplită s- tuieşte-ne, că pierim! Iisus le-a zis: au mirat, zicând: Cine este Acesta,
a ridicat pe mare, încât corabia se De ce vă este frică, puţin credin- că şi vânturile şi marea ascultă de
acoperea de valuri; iar El dormea. cioşilor? S-a ridicat atunci, a certat El?

TÂLCUIRI
Iubiții mei, într-o familie ortodoxă…dar în pentru veșnicie și nu doar pentru
Sfinții Bisericii sunt fiii și timpul unei prigoane împotriva câțiva ani sau zeci de ani. Iar orice
fiicele a diverse popoare, fiind Bisericii. Părinții săi, în taină, erau am fi noi, astăzi, în societatea de
foarte diferiți ca vârstă și ocupații credincioși, aveau Icoana față, e doar un pas…spre
și la fel și la nivelul virtuților pe Domnului și pe cea a Maicii Sale Împărăția lui Dumnezeu, care are
care le-au lucrat, iar Sfântul Dimi- în casa lor și aprindeau în fața lor drept normă de viață viața în
trie, Marele Mucenic, pe care îl candelă și tămâiau. Însă nu aveau harul Preasfintei Treimi.
pomenim astăzi, e grec de neam copii…Și Dimitrie se naște ca un Sfântul Dimitrie, ca mulți
și s-a născut în cetatea Solun răspuns sfânt, din partea lui dintre pruncii Bisericii, a fost
sau Tessalonicul de astăzi.Un Dumnezeu, la rugăciunile educat…sub Sfintele Icoane. El a
Sfânt grec, pentru o întreagă lu- părinților săi. Fapt care i-a umplut fost dus de părinții lui în casa lor
me! Cum, tot la fel, avem Sfinți de o mare bucurie, pentru care au de rugăciune și i s-au prezentat
asiatici, africani, europeni, făcut un mare ospăț, o mare Icoana Domnului și pe cea a
americani…pentru o întreagă petrecere. Maicii Sale și i s-a vorbit despre
lume, pentru că atunci când îi Nașterea e un moment de adevărurile dreptei credințe.
pomenim, într-o anume zi, în ziua bucurie, dacă aștepți copilul, dacă Privind prin Icoane pe
lor de pomenire, ei sunt pomeniți îl iubești, dacă pătimești multe Dumnezeul întregii făpturi,
la nivel ecumenic, la nivelul dureri pentru el…Însă nu toate întrupat pentru noi și pentru a
întregii Ortodoxii. nașterile sunt bucuroase. Unele noastră mântuire, pe Hristos
Și asta ne învață (cum nașteri…sunt triste…sau nu se Domnul, pe Maica Domnului, pe
spuneam și altădată) să ne iubim mai produc…Însă când bucuria Sfinți, luând de la cuviința lor
unii pe alții, dincolo de etnie, te copleșește, atunci înțelegi pe exemple de cuviință, Sfântul
limbă, culoarea pielii sau copilul, pe copiii tăi, ca un dar Dimitrie a înțeles diferența
mentalitate, pentru că Împărăția imens de la Dumnezeu și ca o enormă dintre Icoană și idol.
lui Dumnezeu e formată din imensă responsabilitate. Icoana eo fereastră
Sfinții întregii lumi, din Sfinți din Pentru că nașterea e teologică spre Împărăția lui
diverse părți ale lumii și nu doar începutul educației. Iar copilul Dumnezeu. Idolul e o falsificare a
dintr-o etnie. Însă, pentru ca să începe să fie educat din pântece realității, o mistificare a
ne iubim, mai întâi de toate, nu sau de mai înainte de a se naște, Dumnezeirii și a sfințeniei, o
trebuie să fim refractari la faptul dacă tu, ca mamă sau tată, înțelegi înlocuire a adevărului cu
de a ne cunoaște. De a ne că el e darul lui Dumnezeu în minciuna. Tocmai de aceea noi
cunoaște unitatea și diversitatea în viața voastră și că acest dar trecem prin Icoane, cu gândul și
același timp, adică pe cele care ne trebuie să înflorească, trebuie să cu dorul inimii spre adevărul
sunt comune cât și pe cele în care crească, trebuie să își aducă rodul sfânt al relației cu Domnul și cu
suntem diferiți unii față de alții. său întru Împărăția lui Dumnezeu Maica Sa și cu Sfinții și Îngerii
Sfântul Dimitrie, Părintele și nu doar în societatea actuală. Săi, pe când printr-un Sfinx,
nostru, pomenit astăzi, s-a născut Pentru că nașterea e un dar printr-un Vishnu, printr-o
PAG. 3

T ÂLCUIRI
reprezentare fantastică nu ne păgânismului și învățându-i pe autentici. Pentru că cine
întâlnim cu nimeni…decât cu toți dreapta credință. e autentic creștin e și autentic om
demonii care falsifică dreapta Pentru noi: un lucru bizar. social, pentru că Împărăția lui
închinare. Cum ar trata televiziunile actuale Dumnezeu e a acelora care
Și Dumnezeiescul știrea: un general al armatei sunt drepți și curați cu inima.
Dimitrie, umplându-se de evlavie române, cu misiune în Iar Sfântul Dimitrie a fost
și de bună cuviință, a sărutat Afganistan, a început să predice un cetățean exemplu, un om
Sfintele Icoane și a primit Botezul Ortodoxia musulmanilor?Prima responsabil nu numai pentru
Bisericii, în taină, în casa lor, glumă de doi lei ar fi aceasta: e mântuirea sa ci pentru mântuirea
crescând, pe fiecare zi, în adevărul popă sau general? întregii cetăți și, când și-a dat
lui Dumnezeu și în fapte bune. Însă Părintele nostru, seama că au ajuns faptele sale la
Și aceasta, pentru că nu e Sfântul Mare Mucenic Dimitrie urechea celui care îl înaintase în
de ajuns doar să începi să fii grad și-a încredințat averea
creștin ortodox. Nu e de ajuns slujitorului său Lupul și s-a
să te botezi. Nu e de ajuns pregătit de…chinuri. Nu s-a
doar să mergi la Biserică un înspăimântat! Nu a dezertat!
an, doi, 10…și apoi să faci Nu a ieșit dintre granițele
pauză. Viața Bisericii e fără imperiului! Ci și-a împărțit
pauză! Viața Bisericii e o averile, pregătindu-se pentru
continuă căutare, încordată, martiriu prin rugăciune și
plină de bucurii și de tristeți, post. Când a venit împăratul
de clipe de har și de clipe de și l-a întrebat dacă e creștin,
întuneric, de suișuri și nu a mințit. A recunoscut
coborâșuri din care nu trebuie că este. Și, în loc să îl trimită
să dezertezi. la închisoarea comună, l-a
Da, ne e greu, foarte greu, părăsit într-o baie mare,
enorm de greu de multe ori! veche, aproape de palatul
Însă bucuriile vieții noastre asta a făcut la vremea lui: și-a imperial, pentru ca să îl
sunt incalculabile… înjosească.
depășit și neglijat atribuțiile
Și Sfântul Dimitrie, care Și aici, iarăși, Sfântul
militare…pentru că se simțea
își tăinuia credința și viața, el fiind responsabil pentru mântuirea Dimitrie, un tânăr și nu un
militar (de unde îmbrăcămintea sa oamenilor. Iar Biserica nu îl laudă bătrân, care părea să nu aibă atâta
militară din Icoana de deasupra) e acum, în primul rând, pentru că a experiență sau prea multă
avansat la rangul de antipat/ fost un bun militar, un strateg, ci răbdare, înțelepciune sau sănătate
proconsul/guvernator roman, pentru că a fost un creștin puternică, nu s-a înspăimântat ci
pentru că Grecia acelui timp era responsabil. se ruga cu cuvinte ale Psaltirii, pe
parte comună din Imperiul care le știa pe de rost.
Și asta, odată în plus,
Roman, după cum, astăzi, e A fost vizitat de către
pentru ca să înțelegem cu toții, că
membră de drept a Uniunii Satana, sub forma unui animal,
Europene. și medicul, și polițistul, și
care dorea să îl muște de picior,
Însă, în loc să se politicianul, și artistul, și
pentru ca, după aceasta, să fie
ocupe doar de apărarea militară a muncitorul, cu toții, suntem vizitat de un Înger al Domnului,
cetății Solun, a orașului în care se chemați, mai înainte de toate, ca care i-a spus să se întărească,
născuse și în ciuda faptului că să fim niște buni creștini și apoi pentru ca să îi biruie pe vrăjmașii
era un tânăr și nu un general de niște buni săi. Acesta i-a adus o cunună
armată în vârstă, Sfântul Dimitrie profesioniști sau oameni de splendidă din Rai și i-a pus-o pe
se comportă ca un nou Apostol nădejde.Pentru că, dacă nu avem cap, fiind umplut prin aceasta de
Pavel, adică aidoma unui principiile evanghelice și eclesiale dorul de a muri pentru Hristos
propovăduitor creștin pentru în viața noastră nu putem fi nici Dumnezeu.
membrii cetății, luptând împotriva niște oameni ai societății Dacă se înspăimânta de
PAG. 4

T ÂLCUIRI
demon, nu mai putea să se bucure împăratului: „Împărate, eu nu am acesta. Și au aruncat sulițele în
de vederea Îngerului lui biruit pe Lie cu farmece, ci cu el…prima intrând în coasta
Dumnezeu. Iar rugăciunea, tăria puterea lui Hristos, adevăratul dreaptă a lui Dimitrie…
sufletească, nădejdea în Dumnezeu”. Numai că împăratul I-au lăsat trupul
Dumnezeu, bărbăția nu Îl cunoștea pe adevăratul neîngropat…Noaptea, pe furiș,
duhovnicească l-au scos din Dumnezeu, pentru că era creștinii au venit și i-au îngropat
mâinile dracilor și l-au făcut idolatru. trupul.
nebiruit în dureri. Dar, pentru acest răspuns, Lupul, slujitorul
Împăratului roman, considerat, impertinent, desigur, credincios al Sfântului Dimitrie, a
persecutorului Sfântului Dimitrie, fără ca prin asta să fie fals, fost de față la martirizarea sa și i-a
tocmai revenit dintr-o bătălie, i se Sfântului Nestor i se taie capul… luat haina și inelul, muiate în
organizează luptele pentatlonului cu cuțitul. Nu cu sabia ci, cu mare sângele său, prin care s-au făcut
în cinstea sa. Printre luptătorii de sadism: cu cuțitul, de parcă ar fi multe minuni după aceea. Și
forță ai amfiteatrului era și Lie, un fost un pui de găină…Însă l-au pentru că s-a dus vestea despre
vandal foarte periculos. Iar omorât așa pentru ca să…sufere minuni și lui Lupul i s-a tăiat
bucuria drăcească a împăratului capul.
era să îl vadă pe furiosul Lie cum „Mare apărător te-a aflat în­tru
primejdii lumea, purtătorule de chi- Însă exemplul și amintirea sa nu s
îi omoară pe creștini în -au stins până astăzi și Sfintele
amfiteatru, în fața lui și a nuri, pe tine cel ce ai biruit pe pă-
sale Moaște, cât și minunile sale
poporului care se distra văzând gâni. Deci, precum mândria lui Lie
se cunosc de oameni de
lupte…și oameni morți…Adică ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai pretutindeni. Numele său e purtat
nu era mare diferență între ei…și făcut pe Nestor, aşa Sfinte Dimi- și de bărbați și de către femei,
noi, care vedem filme cu morți și trie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L pentru că avem
răniți toată ziua sau jucăm jocuri să ne dăruiască nouă mare milă”. și Dumitru și Dumitra dar, mai
pe computer cu…morți și Troparul Sf. Mare Mc. Dimitrie, ales, el inspiră, continuu, la
răniți… Izvorâtorul de mir îndrăzneală dumnezeiască, la o
Delectarea cu răul altuia tinerețe responsabilă, la o viață
era la modă…ca și azi… autentic ortodoxă.
mult…și nu puțin…
Nestor, un creștin cunoscut de Și astfel, îl sărbătorim pe
Iar șirul nesfârșit al Mucenicilor
Dimitrie, și el martirizat mai apoi, un tânăr, care nu a trăit și nici nu
Bisericii e format din crime
cere binecuvântarea și rugăciunea a murit…degeaba! Și, totodată,
abominabile la adresa umanității.
Sfântului Dimitrie și prin aceasta Care mai de care mai odioase, mai pe prietenii lui…și pe următorii
îl omoară, în luptă, pe Lie, pe lui, de atunci…și de peste
incredibile…Și pentru acestea,
vandalul necruțător. Nestor era și iată, că Biserica lui Dumnezeu nu veacuri…care își găsesc
mai tânăr decât Dimitrie: nu mai dă în judecată pe nimeni, frumusețea în viața cu
împlinise nici 20 de ani. Dumnezeu și nu într-o viață la
dacă i se neagă Mucenicii, Sfinții
Istoria martiriului Bisericii întâmplare.
sau dacă sunt pângărite numele,
s-a scris, cel mai adesea, cu sânge De fapt acesta e mesajul
locurile de martiriu sau zilele de
tânăr. Libertatea noastră de acum Dumnezeiescului Dimitrie,
pomenire sunt necinstite.
e câștigată tot cu sânge…cu sânge Împăratul, întristat de Tânărul, Marele Mucenic,
de tânăr. Numai că noi ne batem moartea lui Lie, află că Nestor l-a Guvernatorul roman creștin: nu
joc de ea, de libertatea și de ucis pe Lie cu ajutorul lui trăiți fără bucuria continuă de a-L
timpul mântuirii noastre…în stil Dimitrie și poruncește ca și iubi pe Dumnezeu și de a fi
mare, nedemn de astfel de tineri, Dimitrie, Părintele nostru, să proprii ajutorului acordat
care aveau mintea lui Hristos, oamenilor! Amin!
moară ucis tot cu sulița, după
care știau să moară…pentru ca să
cum Lie fusese aruncat în sulițe. (Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș,
fie vii…
Grupul de ostași care vine, în sursa: teologiepentruazi.ro)
Împăratul îl acuză pe
Nestor că l-a învins pe Lie prin temniță, la Dimitrie, ca să îl
farmece. Nestor îi replică omoare, îl găsește în rugăciune pe

S-ar putea să vă placă și