Sunteți pe pagina 1din 160

ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI

SERVICIUL JUDEŢEAN IAŞI AL ARHIVELOR NAŢIONALE

Inventar nr. 2664


Fond nr. 995

i
ie
an
om
R
Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice
de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi
e
al
e
al

INVENTAR
on

Anii extremi: 1907-1989, 123 u.a.


si ti
Ia Na
e
AN el
SJ hiv
Ar

Iaşi
2012
|5

PăRăEăFăAă ă ă

FondulăSectoruluiăIaşiăalăInstitutulădeăStudiiăIstoriceăşiăSocial-Politiceădeăpeălâng ăCCăalăPCRăesteă
unulă dintreă celeă maiă importanteă fonduriă de inuteă deă Serviciulă Jude eană Iaşiă ală Arhiveloră Na ionaleă aleă
României. Fondul cuprinde 123 u.a., 3 m.l., din perioada 1907-1989, fiind o parte a arhivei create de
ISISP,ăSectorulădinăIaşi.ă

i
ie
Acest fragment de fondă aă intrată înă eviden aăArhivelor Na ionaleă Iaşiă odat ă cuă preluarea, în anul

an
1993, aăfonduluiăpersonală„ConstantinăTh.ăBotez”1, ca parte integrant ăaăacestuiaădin urm . În 2004 s-a
decisăscindareaăfonduluiăpersonalădinăcareăauărezultat:ăfondulăpersonală„ConstantinăTh.ăBotez”ăşiăfondulă

om
„InstitutulădeăStudiiăIstoriceăşiăSocial-Politiceădeăpeălâng ăCCăalăPCR,ăSectorulăIaşi”.

PrinăHot râreaăBirouluiăPoliticăalăCCăalăPMRănr.ă2ădină1950,ăaăfostăînfiin atăInstitutulădeăIstorieăaă

R
Partidului,ăcareăîşiăîncepeaăactivitateaăînă26ămartieă19512.ăPrincipalaăsaămisiuneăeraăaceeaădeăaăcercetaăşiă
rescrieăistoriaămişc riiăsocialiste,ămuncitoreştiăşiăcomunisteădinăRomânia,ăînăconformitateăcuăliniaăoficial ă

e
a PCR3.ăDină22ămartieă1966,ăprină hot râreaăComitetuluiăPoliticăExecutiv,ădenumireaăinstitutuluiă devineă
al
InstitutulădeăStudiiăIstoriceăşiăSocialăPoliticeădeăpeălâng ăCCăalăPCRăşiăera direct subordonat Comitetului
e
Central al PCR4. Sediul central al institu iei eraă înă Bucureşti,ă dară existauăşiă dou ă sectoare,ă unulă laă Iaşi,ă
al

cel laltălaăCluj.
InstitutulădeăStudiiăIstoriceăşiăSocialăPoliticeădeăpeălâng ăCCăalăPCRăaăavutăunăconsiliuăştiin ific
on

format din: Gheorghe Gheorghiu-Dej,ăAnaă Pauker,ăVasileă Luca,ăTeohariă Georgescu,ă Lothară R d ceanu,ă


Iosifă Chişinevschi,ă Alexandruă Moghioroş,ă Gheorgheă Apostol,ă Constantină Pârvulescu,ă Leonteă R utu,ă
si ti

Mihailă Roller,ă Valteră Romană ş.a.ă Printreă directoriiă institutului s-auă num rat:ă Claraă Cuşnir-Mihailovici
Ia Na

(1951-1953), Constantin Pârvulescu (1953-1958), Miron Constantinescu (1958), Ion Popescu-Pu uriă
(1961-1989),ăiarăcaăadjunc iăîiămen ion măpe:ăVasileăVargaă(1951-1953), Barbu Zaharescu (1954-1955),
e

Mihail Roller (1955-1958), Nicolae Goldberger (1958-1970)ăş.a.


AN el
SJ hiv

1 În anul 1990, acest fragment al fondului ISISP, Sectorul din Iaşi i-a fost încredinţată temporar lui Constantin Th.
Botez de către Leon Eşanu, fost angajat al instituţiei.
2 Vezi Gabriel Catalan, „Institutul de Studii Istorice şi Social Politice, Fototeca. Prezentarea părţii structurale”,

accesibil la: http://gabrielcatalan.wordpress.com/2012/02/29/institutul-de-studii-istorice-si-social-politice-


Ar

fototeca-prezentarea-partii-structurale/ (accesat la 27 iulie 2012).


3 Activitatea editorialistică a Institutului a debutat în 1955 cu „Analele Institutului de Istorie a Partidului de pe

lângă CC al PMR” (din 1966 denumite „Analele Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă CC al
PMR”, iar din 1969 „Anale de istorie”). Din 1968 au fost publicate colecţiile: „Biblioteca de istorie” şi „Evocări”, iar
în anii ’70-’80, la Editura Dacia din Cluj a fost publicată „Seria de istorie contemporană”. Au fost elaborate mai
multe volume de documente, precum Documente privind istoria partidului comunist şi a mişcării muncitoreşti
revoluţionare din România, dar şi cursul universitar Probleme fundamentale ale istoriei patriei şi Partidului
Comunist Român, apărut în 1977 la Editura Didactică şi Pedagogică.
4 Gabriel Catalan, „Fondul ISISP” (în continuare „Fondul ISISP”), accesibil la:
http://www.arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&page=122, (accesat la 27 iulie 2012) .

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
|6

IstoriaăSectoruluiădinăIaşiăalăInstitutulădeăStudiiăIstoriceăşiăSocial-Politiceădeăpeălâng ăCCăalăPCRăaă
debutatăcuăînfiin areaăacestuiaăînăianuarieă1956.ăÎntreă1956ăşiă1966ăinstitutulăaăfunc ionatăsubădenumirea
„Institutulă deă Istorieă aă Partidului,ă deă peă lâng ă CCă ală PMR,ă Sectorulă dină Iaşi”,ă iară dină 1966ă şiă pân ă înă
februarie 19905,ăcândăaăfostădesfiin at,ăs-aănumită„InstitutulădeăStudiiăIstoriceăşiăSocial-Politiceădeăpeălâng ă
CCăalăPCR,ăSectorulădinăIaşi”. Institutul coordonaăactivitateaăpropagandistic din oraşele:ăBac u,ăGala i,ă
PiatraăNeam ,ăBârlad,ăBotoşaniăşiăFocşani.

i
ie
Dină1958ăşiăpân ăînă1966,ăSectorulădinăIaşiăşi-aădesf şuratăactivitateaăînăPalatuluiăCulturiiădinăIaşi 6

an
şiă aă avută numeroaseă fluctua iiă deă personal,ă 5ă fiindă num rulă maximă ală angaja ilor. Printreă aceştiaă îiă
enumer măpe:ăTudoranuăGeorgeta,ăLeonăEşanu,ăNechitaăAnica,ăD.ăMor raşu,ăN.G.ăMunteanuăsauăAurelă

om
Kare ki,ăcelăcareăpentruăoăperioad ăîndelungat ăaăfostăşiădirectorulăinstitu iei.
Una dintre principalele sarcini ale institu iei a fost elaborarea, dintr-oăperspectiv ămarxist-leninist ă

R
şi,ăulterior,ădintr-unaăna ional-comunist ,ăaăunorăarticoleăcareăseăîncadrauăînăpropriaăarieădeăprofil:ăistorie,ă
ştiin eă socialeă şiă economie.ă Oă alt ă sarcin ă a fostă prelucrareaă ideologic ,ă coordonareaă şiă îndrumareaă

e
activiştilorăşiătinerilorăcareăf ceauăparteădinărezervaădeăcadreăaăPCRăşiăaăcelorăcareăîşiăpreg teauălucr riădeă
al
diserta ieăsauădoctoratălegateădeăactivitateaăPCR,ădarăşiăaăstuden ilorăafla iăînăpractic .
În cadrul fondului „Institutulă deă Studiiă Istoriceă şiă Social-Politice,ă Sectorulă dină Iaşi”,ă seă afl ă
e

urm toareleăgenuriădeădocumente:ăinvita ii,ăprograme,ăfişeăcuăînsemn riăaleăangaja ilor,ăadrese,ăplanuriădeă


al

munc ăşiădeăactivitateăştiin ific 7,ăd riădeăseam ,ăinform riăşiăreferateăprivindăactivitateaăsectorului,ădosareă


on

cuălisteădeăcolaboratori,ămemoriiă(autobiografiiăpolitice,ălisteăcuăactiviştiăilegalişti),ăbibliografii,ăciorneăaleă
unoră articole,ă manuscrise,ă coresponden ă primit ă şiă expediat ,ă referate,ă recenzii, apreciere asupra unei
si ti

teze de doctorat8,ăcoresponden aăcuădiverseăinstitu iiăşiăISISP, registreăinventarăpentruăc r iăşiăperiodiceăaleă


Ia Na

biblioteciiăşiăaleăcoresponden eiăISISP,ăSectorulădinăIaşi;ăCaietulăvizitatoruluiădeălaăCasaămemorial ă„Ilieă

5 Hotărârea de Guvern Nr. 136/12 februarie 2012 privind desfiinţarea Institutului de Studii Istorice şi Social
e

Politice, publicată în „Monitorul Oficial”, Nr. 68 din 16 aprilie 1992, accesibil la:
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=11188 (accesat la 27 iulie 2012).
AN el

6 Din 1 iunie 1966, Sector din Iaşi al ISISP a fost mutat în clădirea fostului cămin al Comitetului Regional al PCR,

Str. 9 mai. O copie a procesului-verbal întocmit în 1 iunie 1966 cu ocazia mutării sediului poate fi găsită în dosarul
SJ hiv

4. Arhivele Naţionale Iaşi (în continuare, ANI), Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă CC al
PCR, Sectorul din Iaşi, dosar 4.
7 Sectorul Iaşi al ISISP a colaborat cu Arhivele Statului Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, dar şi cu Institutul de
Ar

Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol” din Iaşi. La nivel local şi naţional, ISISP a colaborări cu: Academia de Ştiinţe
Social-Politice „Ştefan Gheorghiu”, Institutele de istorie din cadrul Academiei RPR/RSR (Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” din Bucureşti, Institutul de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol” din Iaşi, Institutul de Istorie
„George Bariţiu” din Cluj şi Institutul de Studii Sud-Est Europene din Bucureşti), Academia de Ştiinţe Sociale şi
Politice, Facultăţile de istorie ale instituţii lor de învăţământ superior din Bucureşti, Cluj şi Iaşi, Revista „Magazin
istoric”, Editura Politică, Editura Militară şi Agenţia Română de Presă „Agerpres”. Gabriel Catalan, „Fondul ISISP”.
8 Din 1976 institutul a organizat doctorate în specializările: istoria modernă şi contemporană a României, istoria

mişcării muncitoreşti şi a PCR, istoria modernă şi contemporană a României şi istoria mişcării muncitoreşti
internaţionale şi a luptei de eliberare naţională.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
|7

Pintilie”ă dină Iaşi9 etc. Aceste documenteă refelect aspecteă importanteă dină activitateaă angaja iloră
institutuluiălaănivelălocalăşiăanume, de a aduna,ăp stra,ăstudiaăşiăinterpretaămaterialeăreferitoareălaămişcareaă
muncitoreasc ăromâneasc ăşiăinterna ional ,ăurm rind organizarea Arhivei de istorie a Partidului, crearea
uneiă bazeă documentare,ă alc tuit ă dină fotocopiiă aleă nenum rateloră documenteă deă arhiv ă privitoareă laă
începutulămişc riiămuncitoreştiădinăRomânia,ădarăşiălaăistoriaăPCR10.ăPeălâng ăacestea,ăsarcinaăangaja iloră
ISISPă eraă s ă participe laă manifest riă ştiin ifice,ă s ă editezeă documente oficiale,ă propagandisticeă şiă s ă

i
preg teasc publicarea unoră documente,ă studii,ă monografii,ă sinteze,ă dară şiă aă traduceriloră unoră lucr riă

ie
clasice ale liderilor reprezentativi ai comunismului.

an
Prelucrareaăarhivistic ăaăfonduluiă„InstitutulădeăStudiiăIstoriceăşiăSocialăPoliticeădeăpeălâng ăCCăală

om
PCR,ă Sectorulă dină Iaşi”,ă aă fostă efectuat ă într-oă prim ă etap ă deă Loredanaă Marian,ă careă înă anulă 2004ă aă
fondat, ordonat documentele, a întocmit fişeleă deă inventară şiă aă cotată provizoriuă toateă dosarele.ă Înă anulă
2012, potrivit planului anual de activitate, am reordonat11 şiăamăreinventariatăfondulăînăformaăactual .

R
e
al
e
2 iunie 2014 Consilier asistent
al

Zaharia Flavius Cristian


on
si ti
Ia Na
e
AN el
SJ hiv

9 Institutul era forul tutelar Casei memoriale „Ilie Pintilie” din Iaşi. La nivel naţional, ISISP era forul tutelar al unor
muzee şi case memoriale, precum: Muzeul „Momente din lupta revoluţionară a poporului”, denumit ulterior
Ar

„Muzeul Lenin-Stalin”, „Muzeul luptei revoluţionare a poporului din Republica Populară Română” şi „Muzeul de
istorie a Partidului Comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din România”, „Muzeul Doftana”, Casa
memorială „Ilie Pintilie” din Iaşi ş.a. Gabriel Catalan, „Fondul ISISP”.
10 Angajaţii ISISIP adunau copii ale documentelor de arhivă, dar şi documente în original. Acesta este motivul

pentru care în dosarul 59 putem găsi un document original eliberat de Serviciul Poliţiei Generale şi Statistice al
Ministerului de Interne, Direcţiunea Administraţiei Generale, din 31 iulie 1907, prin care se semnalează expedierea
unui manifest „incendiar, scris cu creion roşu”, de la Bucureşti către învăţătorul Comunei Leu, Judeţul Botoşani.
Documentul provine de la Arhivele Statului Botoşani, iar pe verso poate fi citită scrisoarea. ANI, Institutul de Studii
Istorice şi Social-Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, dosar 59.
11 Potrivit indicatorului tematic al ISISP, Sector Iaşi din 27 martie 1965. ANI, Institutul de Studii Istorice şi Social-

Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, dosar 4, ff. 61-62.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
|8

I N V E N TAR

INSTITUTUL DE STUDII ISTORICEăŞIăSOCIAL-POLITICE DE PE


LÂNG ăCC AL PCR, SECTORUL DIN IAŞI, 1907-1989

i
ie
an
Nr.
Nr.

om
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

R
1 2 3 4 5 6

e
al
„I” – Documente interne, rezultate din activitatea ISISP, Sectorul din Iaşi.
e
al

Coresponden ă referitoareă laă chestiuniă


administrativeă şiă activitateaă ştiin ific ă şiă editorial ă
on

aă Sectoruluiă Iaşiă aă Institutuluiă deă Istorieă aă


si ti

Partiduluiă deă peă lâng ă CCă ală PCR. Printre


Ia Na

documentele careăpotăfiăg siteăenumer m:ăinvita ieă


adresat ă luiă Davicuă Savelă pentruă aă participaă laă
şedin aăconsiliuluiăştiin ificăalăInstitutuluiădeăIstorieă
e

aăPartidului,ăînădataădeă25ăaprilieă1958ăşiăproiectulă
AN el

1. 1958-1969 283
pentruăplanulădeămunc ăpeăanulă1958.
SJ hiv

Adreseă c treă Institutulă deă Istorieă aă Partiduluiă prină


Ar

care erau înaintate referate privitoare la diverse


lucr riă elaborateă sauă aflateă înă lucruă înă cadrulă
Sectoruluiă dină Iaşi.ă Printreă acesteaă men ion m:ă
„Contribu iaă maseloră populareă dină Moldova,ă
conduse de organiza iileă PCRă laă preg tireaă
insurec ieiă armateă deă laă 23ă augustă 1944”;ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
|9

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
„Momenteă dină luptaă studen imiiă prigoniteă deă laă

an
Universitateaă Iaşi”;ă „Aspecteă aleă greveiă generaleă
dină octombrieă 1920ă înă Moldova”;ă „Grevaă

om
ceferiştiloră deă şapteă s pt mâniă dină anulă 1920ă din
Moldova”;ă „Lupteleă ceferiştiloră şiă petroliştiloră dină
1933”ă (Benditeră Janeta);ă „Contribu iiă laă

R
cunoaştereaă situa ieiă materialeă aă maseloră populareă
din Moldova în perioada 6 septembrie 1940 – 23
e
al
augustă1944”ă(LeonăEşanu);ă„Presaăilegal ăşiălegal ă
a PCR ap rut ă laă Iaşiă întreă 1931-1941”ă (S.ă
e

Davicu);ă „Refacereaă şiă dezvoltareaă Iaşuluiă înă aniiă


al

construc ieiăsocialiste”.ă
on

Referateă şiă adreseă c treă conducereaă regional ă aă


si ti

PMRă privindă accesulă unoră cercet toriă înă Arhivaă


Ia Na

Comitetuluiă Regională Iaşiă pentruă elaborareaă unor


lucr ri,ă precumă „Insurec iaă armat ”;ă „Participareaă
Românieiă laă înfrângereaă Germanieiă hitleriste”;ă
e

„Luptaă organiza ieiă PCRă dină Iaşi,ă înă frunteaă


AN el

maselor populare, împotriva dictaturii militare


SJ hiv

fascisteăşiăaăhitleriştilor”ă(DavicuăS vel).ă
Ar

Referateă con inând observa iileă redac ieiă Analelor


Institutului de Istorie a Partidului de pe lângă CC
al PMR privind articolele trimise pentru publicare,
printre care cel al lui N. G. Munteanu,
„Organizareaă profesional ă aă claseiă muncitoareă înă
anii 1918-1941”.ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 10

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Adresa 9/6 februarie 1962 prin care Institutul de

an
Istorieă aă Partiduluiă deă peă lâng ă CCă ală PMR,ă
Bucureşti,ăesteăinformată c ădeălaăArhiveleăStatuluiă

om
şiă Bibliotecaă Central ă dină Iaşiă auă fostă expediateă
c treăInstitutul de Istorie al Partidului documentele
referitoare la publica iaă PCUS,ă „Pravda”.ă Adres ă

R
c treă Institutulă deă IstorieăaăPartidului,ă Bucureştiăşiă

e
Oficiulă pentruă Difuzareaă Preseiă Iaşi,ă pentruă
al
aprobareaăabon riiăpersonaluluiădinăSectorulăIaşiălaă
diverseă publica ii.ă Adres ă c treă Secretarulă
e

Comitetuluiă Regională PCRă Iaşi, Ion Tudoran,


al

referitoare la problemele privind organizarea


on

Muzeului de Istorie a Moldovei (ff. 93-97)ăşiălistaă


persoaneloră careă urmauă s ă participeă laă discu iaă
si ti

privind organizarea Muzeului de Istorie a


Ia Na

Moldovei: prof. univ. Dumitru Berlescu,


prorectorul Universit iiă „Al.ă I.ă Cuza”ă Iaşi,ă prof.ă
e

univ. Mircea Petrescu-Dîmbovi a; Gheorghe


AN el

Ungureanu,ă directorulă Arhiveloră Statuluiă Iaşi;ă


SJ hiv

ConstantinăCihodaru,ădecanulăFacult iiădeăIstorie;ă
Grigore Botez, directorul BCU; Gavril Istrate,
decanulă Facult iiă deă Filologie;
Ar

prof. univ.
Constantin Ciopraga, Facultatea de Filologie;
Anatolieă Lupşa,ă vicepreşedinteleă Sfatuluiă Populară
Regional; Constantin Munteanu, secretarul
ComitetuluiăRegionalăpentruăCultur ăşiăArt ;ăconf.ă
univ.ă Aurelă Loghin;ă Aurelă Valeriană Kare ki,ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 11

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Sectorulă dină Iaşiă ală ISISP;ă Leonă Eşanu,ă Sectorulă

an
dină Iaşiă ală ISISP;ă conf.ă univ.ă Petruă Mîlcomete,ă
secretarăalăComitetuluiăPCRă„Centrulăuniversitar”;ă

om
lectoră univ.ă Gheorgheă Platon;ă Ioană Caproşu,ă
cercet torălaăInstitutulădeăIstorie;ăGheorgheăBodor,ă
directorul MuzeuluiăUnirii;ăIonăSaizu,ăcercet torălaă

R
Institutulă deă Istorie;ăDumitruăŞandru,ăcercet torălaă

e
Institutul de Istorie, asist. univ. Ion Agrigoroaei,
al
Catedra de Istorie a României.
e
Adres ă referitoareă laă organizarea,ă împreun ă cuă
al

Institutul de Istorie al Academiei RPR,ăFilialaăIaşiă


on

şiă Universitateaă „Al.ă I.ă Cuza”ă Iaşi,ă aă uneiă sesiuniă


ştiin ificeăpentruăaămarcaă„30ădeăaniădeălaăeroiceleă
si ti

lupteă aleă ceferiştiloră şiă petroliştiloră dină ianuarie-


Ia Na

februarieă1933”ă (esteăal turată tabelulăcuălucr rile).ă


Listaă cuă participan iiă laă Simpozionul consacrat
anivers riiă aă „20ă deă aniă deă laă creareaă partiduluiă
e

unică ală claseiă muncitoare”:ă conf.ă univ.ă dr.ă Rodicaă


AN el

Cep reanuă şiă Lestoră Despinaă Strugaru,ă conf.ă univ.ă


SJ hiv

dr. Aurel Loghin, lector univ. dr. Constantin


Secrieru,ă cercet toră ştiin ifică Leonă Eşanu.ă
Ar

Simpozionul a avut loc pe 20 februarie 1968, la


sediulă şcoliiă deă partidă dină Iaşi,ă înă Str.ă Karlă Marx,ă
nr. 33.

ProgramulăviziteiăistoricilorăbulgariăînăIaşiăînăzileleă
deă15ăşiă16ănoiembrieă1967.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 12

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Extras din Registrul inventar privind periodicele

an
(ff. 73-76)ăşiăbibliotecaă(ff.ă77-88).

Tabelă nominală cuă româniiă dină jude ulă Iaşiă

om
participan iălaă„Revolu iaăproletar ădinăUngaria”ăînă
1919 (ff. 219, 229-232). Tabel cu cheltuielile de

R
între inereăăaleăspa iuluiăocupatădeăInstitutăînăcadrulă
Palatului Culturii dinăIaşiăpentruăanulă1962.

e
al
Coresponden ă referitoareă laă chestiuniă
e

administrativeă şiă activitateaă ştiin ific ă şiă editorial ă


al

aăISISP,ăSectorulădinăIaşi:ăreferatăprivindăactivitateaă
on

sectoruluiă peă anulă 1958;ă dareă deă seam ă privindă


activitatea pe anii 1960, 1961, 1962, 1963, 1964;
si ti

2. 2 1958-1966 80
referatulă dină 1961ă privitoră laă sesiuneaă ştiin ific ă
Ia Na

„40ădeăaniădeălaăcreareaăPCR”ăşiălaăcreareaăsec ieiă
deă Istorieă contemporan ă aă Muzeuluiă deă Istorieă aă
e

Moldovei; Informare privind activitatea sectorului


AN el

în perioada decembrie 1964-februarie 1966.


SJ hiv

Coresponden ă referitoareă laă chestiuniă


Ar

administrativeă şiă activitateaă ştiin ific ă şiă editorial ă


aă Sectoruluiă dină Iaşi:ă adrese,ă proiectulă deă plană
3. 1 1959-1966 69
cuprinzând temele de cercetare care urmau a fi
elaborate în anul 1959, 1960, 1961, 1962, 1963,
1965, 1966; proiectul de plan privind activitatea de
cercetareă şiă deă preg tireă aă sesiuniiă ştiin ificeă înă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 13

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
cinstea celei de a 15-aă anivers riă deă laă 23ă augustă

an
1944; proiect de plan privind istoricul luptei
muncitoreştiădinăMoldova;ălistaăcuălucr riăpreg titeă

om
pentruă sesiuneaă ştiin ific ă înă cinsteaă anivers riiă aă
40ă deă aniă deă laă creareaă PCR;ă proiectulă deă plană şiă
referatulă cuă privireă laă activitateaă sectoruluiă ă „înă

R
cinsteaă anivers riiă aă 20ă deă aniă deă laă eliberareaă
patriei”.
e
al
e
Coresponden ă referitoareă laă chestiuniă
al

administrativeă şiă activitateaă ştiin ific ă şiă editorial ă


aă Sectoruluiă dină Iaşi:ă necesară deă birotic .ă Referată
on

asupraăplanuluiă deămunc ăală sectoruluiădină Iaşiă peă


si ti

anul 1965 (ff. 39-40). Tabele cu obiectele de


Ia Na

inventar dină celeă dou ă camereă peă careă Sectorulă leă


de ineaăînăPalatulăCulturii,ăpeăanulă1965.ăProcesul-
verbalăalăşedin eiădeăsectorădină4ăoctombrieă1965ăşiă
e

22ă septembrieă 1966ă ală ISISP,ă Sectorulă dină Iaşi.ă 1960-1967


AN el

4. 300
Copia registrului-inventar al Bibliotecii Sectorului
SJ hiv

dină Iaşiă şi extras din registrul-inventar privind


periodicele.
Ar

Referat privind suplimentarea schemei de


organizareăaăsectoruluiădinăIaşiăşiăalăInstitutuluiădeă
Istorie a Partidului (23 decembrie 1964).

Adresaă dină 25ă maiă 1965ă aă Sectoruluiă dină Iaşiă ală


ISISPă c treă Institutul de istorie a partidului,

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 14

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Bucureşti,ă prină careă seă men ioneaz ă c ă directorulă

an
Arhiveloră Statuluiă Iaşiă recomand ă cercetareaă
problemeiă „Evacu ri”ă laă Bucureşti,ă înă arhiveleă

om
Ministerului de Externe, DGAS, fondurile
ConsiliulădeăminiştriăşiăMinisterulădeăinterne,ădarăşiă
laăArhivaăIstoric ăCentral ădinăLeningrad.

R
Indicatorulătematicăalăbazeiădocumentare,ăcreat ăînă

e
bazaă hot râriiă Sectoruluiă dină 27ă martieă 1965,ă
al
conformăc ruiaăerauăstabiliteă12ăfonduri:ă9ăfonduriă
e
cronologice,ăunăfondă„I”ă(intern),ăunăfondă„MMG”ă
al

(mişcareaă muncitoreasc ă înă general)ă şiă ună fondă


on

„O”ă(Oraşe).ă

Lucrareaă luiă N.ă G.ă Munteanu,ă „Considera iuniă


si ti

asupraă problemeiă numerot riiă Congreseloră


Ia Na

sindicatelorădinăRomânia”.

Coresponden aă luiă N.G.ă Munteanuă cuă Ştefanacheă


e
AN el

privindă „Memoriaă caseloră Ieşene”ă (istoria caselor


conspirativeă comunisteă dină Iaşi)ă şiă montareaă deă
SJ hiv

pl ciă comemorativeă laă 28ă deă adreseă printreă care:ă


sediul Comisiei locale a sindicatelor între 1918-
Ar

1933;ă Sediulă Societ iiă „Unirea”ă aă tipografiiloră


înc ă dină 1908,ă fostaă locuin ă aă luiă Iorguă Iordan,
unde în 1934 a fost semnat actul constitutiv al
Asocia ieiă „Amiciiă URSS”;ă casaă conspirativ ă aă
Comitetuluiă Regională PCRă Iaşi,ă 1943-1944, fosta
locuin ă aă prof.ă dr.ă V.ă Mîrza;ă redac iaă Ziaruluiă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 15

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
„MoldovaăRoşie”,ă1940-1942.

an
Informare privind strângerea documentelor pentru
volumul de documente referitor la perioada 1922-

om
1928. Pentru asta au fost cercetate materiale din
presaă existent ă laă BCUă „M.ă Eminescu”ă Iaşi;ă laă

R
Arhiveleă Statuluiă (fondurile:ă circumscrip iileă deă
poli ie;ă ParchetulăGenerală Iaşi;ăCameraădeămunc ;

e
Tribunalulă Militar;ă Prefecturaă Jude uluiă Iaşi;ă
al
Chesturaă deă Poli ie;ă Inspectoratulă Industrială ală
e
Regiunii a III-aă Iaşi).ă Sumarulă volumuluiă
al

„Documenteă aleă mişc riiă muncitoreşti,ă 1921-


on

1924”.

Adresaă ISISP,ă Sectoră Iaşiă c treă redac iaă revisteiă


si ti

„Anale”ă referitor la materiale propuse spre


Ia Na

publicare,ă înă anulă 1967.ă Printreă acesteă lucr riă seă


num r ă celeă aleă unoră universitariă deă laă
e

Universitateaă„Al.ăI.ăCuza”,ăfacultateaădeăfilozofieă
AN el

(lectoră C.ă Turliucă şiă asist.ă Marină C.,ă „Criticaă


SJ hiv

misticismuluiă şiă idealismuluiă profesat de


colaboratorii revistei «Gândirea» în presa
Ar

progresist ă aă vremii”ă şiă asist.ă Th.ă Ghideanu,ă


„Dialecticaăvaloriiă laăPetreăAndrei”);ă colectivulă deă
istorieă modern ă şiă contemporan ă aă Românieiă şiă
colectivul de istorie a PCR; catedra de economie
politic ;ă Filialaă Academieiă RSRă Sec iaă
contemporan ă (cercet toră gr.ă I.ă Şandru,ă I.ă Saizu,ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 16

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
„Rela iiăeconomiceăromâno-germane, 1939-1944”;ă

an
Gh.ă Buzatu,ă „Bloculă balcanică ală neutrilor”;ă J.ă
Benditer,ă „Coresponden aă luiă Xenopolă cuă Iacobă

om
Negruzzi, 1868-1871”)ă şiă Sec iaă Modern : N.
Corivan,ă „Caracterulă legiloră financiareă dină timpulă
domnieiăluiăAl.ăI.ăCuza”.

R
AdresaăISISP,ăSectorăIaşi,ănr.ă22ădină25ămaiă1966,ă

e
c treă Secretarulă Comitetuluiă Regională PCRă Iaşi,ă
al
Ionă Tudoran,ă prină careă seă solicitaă ună spa iuă maiă
e
mare în sediul Comitetului Regional, deoarece în
al

urmaăHot râriiăCCăalăPCRădină12-13 aprilie 1966,


on

privind transformarea Institutului în Institut de


studiiă Istoriceă şiă Social-Politiceă şiă aă indica iiloră
si ti

directorului acestuia, I. Popescu-Pu uri,ă urmau s ă


Ia Na

mai fie angajate 2 persoane.

Not ă înă leg tur ă cuă mutareaă sediuluiă ISISP,ă


e

Sectorulă Iaşiă dină Palatulă Culturiiă înă cl direaă


AN el

fostuluiă c mină ală Comitetuluiă Regională ală PCR,ă


SJ hiv

undeă urmaă s ă dispun ă deă 4ă camereă şiă oă copieă aă


procesului-verbal întocmit în 1 iunie 1966 cu
Ar

ocaziaămut riiăsediului.

PliculăşiăscrisoareaăluiăLeonăEşanuăc treăcolegiiădină
cadrulă Sectoruluiă dină Iaşi,ă expediat ă deă laă
Sanatoriulă deă Nevrozeă S vârşin,ă Salonă 3,ă Raionă
Lipova, Regiunea Banat, unde fusese internat.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 17

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Proiectulăşiăplanulătematicăîntocmităînă1966ăpentruă

an
organizareaă „Casei Memoriale «Gheorghe
GheorghiuăDej»”ădinăIaşi.

om
List ă cuă bazaă documentar ă existent ,ă înă 1966,ă înă
Bibliotecaă Centrală Universitar ă „M.ă Eminescu”ă

R
Iaşi.ă

e
al
Coresponden ă referitoareă laă problemeleă
administrativeă şiă activitateaă ştiin ific ă şiă editorial ă
e

aăSectoruluiăIaşiăalăISISPăînăaniiă1961-1965.
al
on

Planulă deă munc ă peă anulă 1961ă şiă tabelulă cuă


persoanele care fac parte din activul sectorului din
si ti

Iaşi,ădarăşiăconsultan iiăSectorului.
Ia Na

Tabelă cuă persoaneleă careă auă participată şiă auă luată


cuvântul la consf tuirileă dină 25ă şiă 31ă octombrieă
e

5. 4 1961-1965 28
1961 de la Comitetul Regional de Partid, cu privire
AN el

laă con inutulă tematică ală Analelor Institutului de


SJ hiv

Istorie a Partidului.ă Printreă aceştiaă enumer m:ă


Dumitruă Berlescuă (decanulă Facult iiă deă Istorie),ă
Ar

Janeta Benditer, Emilian Bold, Alfred Jenrenaud


(Institutulă Politehnic),ă Mihaiă S rm şanuă
(Facultatea de Filozofie); Valerian Popovici
(directorul Institutului de Istorie al Filialei
Academieiă Iaşi);ă Constantină Soroiuă (directorulă
Cabinetuluiă Regională ală PMRă Iaşi);ă Teodoră

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 18

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
C luşeru (secretarulă Comitetuluiă Or şenescă PMRă

an
Iaşi),ă Talică Iosubă (directoră ală Cabinetuluiă Raională
Vaslui)ăş.a.ă

om
Tabelul cu persoanele implicate în depistarea
documenteloră deă arhiv ă necesareă pentruă volumeleă

R
deădocumente:ă„Insurec iaăarmat ”ăşiă„Participareaă
Românieiă laă înfrângereaă Germanieiă fasciste”.ă
Printreă nominaliza iă seă afl ă şiă Gheorgheă e
al
Ungureanu,ădirectorulăArhivelorăStatuluiădinăIaşi.
e

Listaăpersoanelorăparticipanteălaăgrevaăgeneral ădină
al

1920, nominalizate de Surugiu Constantin, fost


on

membruăalăSindicatuluiăT b cari-pielariăşiămembruă
în Uniunea Tineretului Socialist.
si ti
Ia Na

Listaă deă persoaneă careă potă daă rela iiă despreă


mişcareaă muncitoreasc ,ă elaborat ă laă Colegiulă deă
Partidă ală Comitetuluiă Regională Iaşiă (5ă ianuarieă
e
AN el

1965).
SJ hiv

Tabel cu persoane care erau vizate pentru


colaborareă cuă Sectorulă deă istorieă aă partiduluiă Iaşi,ă
Ar

pentru anul 1965.

Tabelulă cuă lectoriiă şiă asisten iiă deă laă catedreleă deă
Ştiin eă socialeă dină Instituteleă deă înv mântă
superior.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 19

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Coresponden ă referitoareă laă chestiuniă

an
administrativeă şiă planulă privind activitatea
ştiin ific ă şiă editorial ă pentruă anii:ă 1964,ă 1965,ă

om
1967-1968, 1967-1969.

R
Dareă deă seam ă pentruă activitateaă peă anulă 1967ă aă
ISISP,ăSectorulădinăIaşi.

e
al
Dareaă deă seam ă aă luiă Leonă Eşanuă privindă
activitatea pe anul 1965. Procesul-verbal al
1964-1969 101
e
6.
şedin eiăsectoruluiădină17ăfebruarieă1966.
al

Tabel cu persoanele care ar putea colabora cu


on

Sectorulă dină Iaşiă ală Institutuluiă deă Istorieă aă


si ti

Partidului.
Ia Na

Listaă cuă numereleă deă telefonă aleă institu iiloră dină


municipiulă Iaşi,ă dină comitetulă or şenesc,ă aă
e

membrilor din biroulă or şenesc,ă aă raioaneloră dină


AN el

razaăregiuniiăşiăaămembrilorăBirouluiăRegionalăIaşi.
SJ hiv

Caietulă Vizitatoruluiă deă laă Casaă memorial ă „Ilieă


7. 1964-1969 96
Ar

Pintilie”ădinăIaşi.

Registrul-inventarăalăBiblioteciiăSectoruluiădinăIaşiă
8. al ISISP. AnexaăcuăInventarulăziarelorăşiărevisteloră 1965-1983 273

deă laă Sectorulă Iaşiă ală ISISPă laă 4ă iunieă 1981.ă Listaă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 20

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
c r iloră lips ă înă 1981,ă aă c r iloră cump rateă dină

an
bugetulăISISPăIaşiăsauădonateăc treăalteăinstitu ii.ă

Procesul-verbal de verificare a existentului din

om
Biblioteca ISISPăIaşi,ăîntocmitădeăCristeaăPetru aăînă
3 mai 1983.

R
Volumul I

e
al
Registrul-inventară ală Biblioteciiă Sectoruluiă Iaşiă ală
e

8. ISISP. - 83
al

Volumul II
on
si ti

Registrul de intrare-ieşireăaăcoresponden ei,ăcareăseă


Ia Na

încheie în data de 14 decembrie 1989 cu


urm toareaă însemnare:ă „ISISPă (tovă Demeter)ă
Legitima iiăfotografii”.ăDosarulăcon ineăşiăoăanex ,ă
e

careă cuprinde:ă adres ă aă ISISPă Iaşiă c treă Serviciulă


AN el

ContabilitateăalăCJăPCRăIaşiăprinăcareăseăanun ăc ă
SJ hiv

9. dină 11ă iunieă 1984,ă Leonă Eşanuă intr ă înă concediulă 1965-1989 84
de odihn .ăAdres ădeămul umireăaăISISPăIaşiăc treă
Ar

Muzeulă Jude eană Botoşaniă pentruă includereaă înă


listaă comunicatoriloră deă laă sesiuneaă organizat ă deă
muzeuă aă luiă Leonă Eşanu,ă Aurelă Kare ki,ă Adriană
Pricopă şiă Constantină Th.ă Botez.ă Proces-verbal de
predare-preluare (9 augustă1985)ăaă147ădeăfişeăaleă
unoră monumenteă aleă eroiloră şiă cimitireă dină razaă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 21

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
jude uluiăIaşi,ăsemneaz ăLeonăEşanu,ăcareăpred ,ăşiă

an
Munteanuă Doinaă (arhivaă OPCNIă Iaşi)ă careă
primeşte.ă Not ă deă informareă adresat ă luiă Alecuă

om
Floareş,ă secretară ală Comitetuluiă Jude ean al PCR
Iaşi,ă dină 1ă iunieă 1987,ă prină careă iă seă aduceă laă
cunoştin ă c ă înă 3ă iunieă 1987ă vaă sosiă oă echip ă aă

R
televiziuniiădinăBerlinulăoccidental,ăcompus ădină4ă

e
persoaneă şiă înso it ă deă Ionă Calafeteanu,ă cercet toră
al
laă Institutulă deă Istorieă deă peă lâng ă CCă ală PCR,
pentruă aă realizaă ună documentară despreă „Situa iaă
e

evreilor din România în anii 1941-1944”.ă Seă


al

prezint ălistaăcuămonumenteleăcareăvorăfiăfilmateăşiă
on

persoaneleăintervievateă(printreăaceştiaăeraăşiăLeonă
Eşanu).ă Înă dup -amiaza zilei de 4 iunie echipa
si ti

urmaă s ă pleceă c treă Suceava,ă iară apoiă c treă alteă


Ia Na

oraşeă dină Transilvaniaă undeă urmaă s ă filmezeă peă


aceeaşiătem .
e
AN el

InventareleăFonduluiă„Publica ii”ăalăSectoruluiădină
SJ hiv

Iaşiă ală ISISPă şiă inventareleă materialeloră donateă


Sectoruluiă deă c treă Gh.ă Tîmpuă dină Huşi,ă Haimă
1967 11
Ar

10.
HaimoviciădinăIaşiă(întocmitălaă29ămartieă1967)ăşiăaă
celorădonateădeăE.ăCiuc ădinăBârladă(întocmitălaă3ă
aprilie 1967).

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 22

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Coresponden ă referitoareă laă activitateaă ştiin ific ă

an
şiăeditorial ăaăpersonalului,ădarăşiăaăcolaboratoriloră
SectoruluiădinăIaşiăalăISISP:ă

om
Not ă dină 14ă februarieă 1967ă înaintat ă c treă

R
Secretarulă Comitetuluiă Regională PCRă Iaşi,ă Ionă
Tudoran, privitor la organizarea Muzeului de
e
al
Istorieă aă Moldovei.ă Printreă ceiă implica iă înă
elaborareaă tematiciiă acestuiă muzeuă enumer m:ă
e
Gheorghe Platon,ă Ioană Caproşu,ă Vasileă Rusu,ă Ionă
al

Saizu,ă Dumitruă Şandru,ă Ioană Agrigoroaie.ă


on

Tematicaă urmaă s ă fieă discutat ă de:ă Dumitruă


11. Berlescu,ă prorectorulă Univ.ă „Al.ă I.ă Cuza”ă Iaşi,ă 1967-1968 207
si ti

Mircea Petrescu-Dâmbovi a,ă directorulă Institutuluiă


Ia Na

de Istorie, Constantin Cihodaru, decanulăFacult iiă


deă Istorie,ă Vasileă Neam u,ă conf.ă univ.,ă Aurelă
e

Loghin, conf. univ., Gheorghe Ungureanu,


AN el

directorulă Arhiveloră Statuluiă Iaşi,ă Grigoreă Botez,ă


directorulă BCUă Iaşiă şiă Gavrilă Istrate,ă decanulă
SJ hiv

Facult iiă deă Filologie.ă Pentruă depistareaă


materialelor muzeistice, Gheorghe Ungureanu
Ar

urmaă s ă numeasc ă ună colectivă deă salaria iă aiă


Arhiveloră Statuluiă dină Iaşi,ă Vaslui,ă Huşi,ă Bârlad.ă
Listaăcuănumeleăcelorăimplica iăseăreg seşteălaăă(f.ă
5).

Listaă întocmit ă deă G.ă Tudorană şiă Leonă Eşanuă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 23

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
cuprinzând comunele din regiuneaă Iaşiă undeă eraă

an
propus ă montareaă deă pl ciă comemorativeă aleă
r scoaleloră r neştiă dină prim varaă anuluiă 1907.ă

om
Dosarulăcon ineăşiătexteleăpl cilorăcomemorative.

Tabelă cuă ceiă maiă vechiă militan iă comuniştiă dină

R
regiuneaăIaşi.

e
al
Listeă şiă termeneă limit ă pentru scrierea articolelor
unor universitari de la catedrele de chimie,
e
filozofie,ă economieă politic ,ă istorieă modern ă şiă
al

contemporan ă aă României,ă Institutulă deă Istorieă şiă


on

Arheologieă ală Filialeiă Iaşiă ală Academieiă RSR.ă


Printreă ceiă nominaliza iă apareă şiă Gheorgheă
si ti

Ungureanu,ădirectorăalăArhivelorăStatuluiăIaşi,ăcareă
Ia Na

pân ă înă octombrieă 1967ă trebuiaă s ă finalizeze


articolul „Mişc riă social-politiceă premerg toareă deă
laă 1848ă înă Moldova”,ă astfelă încâtă textulă s ă poat ă
e
AN el

ap reaăînă„Anale”,ăanulă1967-1968.
SJ hiv

Copia Rechizitorului din 4 iunie 1907 întocmit de


Parchetulă Generală deă peă lâng ă Curteaă deăApelă dină
Ar

Gala i,ă cuă privireă laă „Revolu iaă dină comunaă


Ivesci”.

Coresponden ă referitoareă laă chestiuniă


12. 6 administrativeă şiă activitateaă ştiin ific ă şiă editorial ă 1969-1970 201
a Sectorului dinăIaşiăaăISISP.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 24

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Coresponden aă Sectoruluiă cuă Comitetulă Jude eană

an
Iaşiă ală PCRă referitoră laă solicitareaă luiă Leonă Eşanuă
de aăiăseăpermiteăs -şiăpetreac ăconcediulădeăodihn ă

om
înăBulgariaăşiăTurcia.ă

Adresaă luiă Aurelă Kare kiă c treă DSAPCă Iaşiă prină

R
careăsolicit ăimaginile mai multor case considerate
importanteă pentruă istoriaă mişc riiă muncitoreştiă
ieşene.
e
al
Adresaăprinăcareăseăprecizeaz ăc ăNicolaeăScriban,ă
e
locotenent colonel reabilitat în anii 1964-1965, este
al

dispusă s ă ofereă informa iiă referitoareă laă diverseă


on

teme, printreă care:ă atentatulă deă laă Sofiaă şiă


inaugurareaăPalatuluiădinăIaşi,ămişc rileăstuden eştiă
si ti

dină Iaşi,ă Lupeniă 1929,ă leg turileă saleă cuă Lucre iuă
Ia Na

P tr şcanu,ă plecareaă înă Fran aă aă luiă Moruzovă şiă


Barbu Stirbey; Cazul Iuliu Maniu - Vaida Voievod,
RomulusăBoil ;ăÎnchisoareaăspecial ăaălegionariloră
e

Râmniculă S rat;ă Masacreleă deă laă Iaşi,ă Stâncaă


AN el

Roznovanuă şiă C linariă etc.ă Memoriileă


SJ hiv

tehnoredactate la 6 mai 1969 de locotenent


colonelulă deă avia ieă Nicolaeă Scribană seă g sescă laă
Ar

(ff. 36-46).

Adresaăinstitutuluiăc treăDirec iaăPreseiăIeşeneăprină


care era solicitată avizulă pentruă publicareaă lucr riiă
luiă Aurelă Kare ki,ă C.ă Cloşc ,ă „Publica iiă
antifascisteăieşene”.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 25

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Adreseă c treă diverseă institu iiă şiă profesori,ă printreă

an
careă prof.ă Pan âruă şiă academicianulă Petreă
Constantinescu-Iaşi,ă prin care se solicitau opinii

om
legateădeăvolumeleăluiăAurelăKare ki.ă

Propuneriă privindă listaă colectivuluiă deă autoriă şiă

R
colaboratoriăaiăsectoruluiăpentruălucr rileăproiectateă
în anul 1969.

e
Listaă cuă participan iiă laă comunic rileă sesiuniiă
al
ştiin ificeă dină decembrie 1969 de la Institutul
e
Pedagogică Suceava,ă printreă aceştia:ă Gheorgheă
al

Şoimu,ă Aurelă Kare ki,ă Leonă Eşanu,ă Gheorgheă


on

Zahariaăş.a.

Adres ă c treă rectorulă Universit iiă „Al.ă I.ă Cuza”ă


si ti

dinăIaşiăpentruăaăaprobaăaccesulăluiăLeonăEşanuălaă
Ia Na

arhivaăuniversit ii.ăSolicit riăadresateăuniversit iiă


dină Iaşiă pentruă donareaă deă volumeă pentruă
e

bibliotecaă Sectorului.ă Reac iiă laă lucrareaă luiă Leonă


AN el

Eşanuă şiă Constantină Botez,ă „Uzinaă mecanic ă deă


materialărulantăPaşcaniă– 100ădeăani”.
SJ hiv

Not ă dină 19ă octombrieă 1970,ă prină careă seă facă


Ar

propuneriădeăactivit iăprinăcareăs ăseămarchezeă50ă


deăaniădeălaăînfiin areaăPCR.ăPrintreăacesteăac iuniă
enumer m:ăelaborareaăuneiălucr riăcareăs ăcuprind ă
memoriileă lupt toriloră dină ilegalitateă (Alexandruă
Bârl deanu,ă Alexandruă Voitinovici,ă Mateiă Socor,ă
Vasileă Vâlcu,ă Mihaiă Burc ,ă Simionă Bughici,ă Ionă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 26

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Popescu-Pu uri,ă Petreă Lupuă ş.a.);ă instalareaă unoră

an
pl ciă comemorative;ă schimbareaă unoră texteă deă peă
pl cileăcomemorativeădejaăexistente;ăredeschidereaă

om
„Caseiă Memorialeă «Ilieă Pintilie»”ă (documentă dină
14 decembrie 1970,ă prină careă seă solicit ă
redeschidereaă acesteia,ă închis ă laă sfârşitulă anuluiă

R
1966 printr-oă indica ieă venit ă dină parteaă

e
Secretarului CC al PCR). ListaăpersoanelorădinăIaşiă
al
care l-au cunoscut pe Ilie Pintilie.
e
Coresponden ăcuăsectorulăfinanciarăalăComitetului
al

Jude eanăalăPCRăIaşiăprivindăacordareaăunorăsumeă
on

deăbaniăşiăprocurareaădeărechizite.

Telegrame de felicitare pentru diverse ocazii.


si ti
Ia Na

Coresponden ă referitoareă laă chestiuniă


administrativeă şiă activitateaă ştiin ific ă şiă editorial ă
e
AN el

a SectoruluiădinăIaşiăaăISISP.
SJ hiv

„Observa iiă laă proiectulă deă hot râreă cuă privireă laă

13. normeleădeăselec ionare,ăorganizareăşiăadministrareă 1970-1973 158


Ar

aă documenteloră dină Fondulă Arhivistică ală PCR”,ă 1ă


februarie 1973.

Programeleăsimpozionuluiădină11ăiunieă1973,ăă„25ă
deă aniă deă laă na ionalizarea principalelor mijloace
deăproduc ie”,ăsus inuteălaăFabricaă es turaădinăIaşiă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 27

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
şiăSalaădeăfestivit iăaăPalatuluiăCulturiiădinăIaşi.ă

an
Adresaă luiă Aurelă Kare kiă şiă Leonă Eşanuă c treă
directorulăArhivelorăStatuluiăprinăcareăîiămul umescă

om
pentru înlesnirea accesului la fondurile anumitor
filialeăaleăinstitu ieiăşiăîiăsolicit ăaccesulăşiălaăaltele.

R
Cuprinsulă lucr rilor:ă „Mişcareaă Revolu ionar ă şiă

e
Democratic ă dină Iaşi”;ă „Ună militantă deă seam ă ală
al
mişc riiărevolu ionareădină Iaşi”,ăvolumăreferitorălaă
GheorgheăT nase.
e
al

Adres ă c treă Secretariatulă Comitetuluiă Jude eană


on

Iaşiă ală PCRă prină careă Institutulă solicit ă aprobareaă


elabor riiă uneiă monografiiă referitoareă laă Gheorgheă
si ti

T nase,ă tipografă şiă ilegalistă ieşean,ă parlamentară înă


Ia Na

anulă1920.ăEsteăataşat ăşiătematicaălucr rii. Adresa


Comitetuluiă Jude eană Iaşiă ală PCR,ă Sec iaă
Propagand ă c treă CCă ală PCR,ă Sec iaă Propagand ,ă
e
AN el

prină careă seă solicit ă aprobareaă public riiă


monografieiă referitoareă laă Gheorgheă T nase.ă
SJ hiv

Adresaă ISISPă Iaşiă c treă Primulă Secretară ală


Comitetuluiă Jude eană Iaşiă ală PCR privind
Ar

elaborareaă unoră lucr riă precumă „Istoriaă


organiza iiloră revolu ionareă şiă democraticeă dină
oraşulăIaşiă(1871-1974)”,ă500ăpg.,ăautori:ăGeorgetaă
Tudoran,ă Leonă Eşanu,ă M.C.ă St nescu,ă Aurelă
Loghin,ăGh.ăI.ăIoni ,ăMariaăCovaci,ăValeriaăPotop,ă
Aurelă Kare ki;ă „Documenteă aleă Comitetuluiă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 28

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Regional Moldova al PCR (1921-1944)”,ă500ăpg.,ă

an
volumă înă colaborareă cuă Arhiveleă Statuluiă Iaşi;ă
„Gheorgheă T nase”,ă autori:ă Ionă Agrigoroaie,ă C.ă

om
Cloşc ,ăA.ăKare ki,ăV.ăPotop,ăL.ăEşanu;ă„Iaşiă– file
deă istorieă revolu ionar ,ă august 1944 – decembrie
1947”,ă140ăpg.,ăautor:ăValeriaăPotop.ăAcesteălucr riă

R
erauăpropuseăpublic riiăînăpreajmaăs rb toririiăaă30ă

e
de ani de la august 1944. Lista cu ziarele care
al
aniverseaz ăunăanumită num rădeăaniă deălaă apari ieă
în anii 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979; lista
e

cuă personalit iă careă trebuieă comemorate;ă listaă cuă


al

ac iuniăcareătrebuieăaniversate.
on

Listaă ac iuniloră propuseă deă ISISPă Iaşiă pentruă


marcarea a 40 de ani, în luna septembrie 1973, de
si ti

laă„unirea”ăFrontuluiăPlugarilorăcuăăLigaă raniloră
Ia Na

din Moldova.
ListaătemelorăpropuseăpentruăSesiuneaăŞtiin ific ăaă
e

InstitutuluiăPedagogicădeă3ăaniădinăBac u.
AN el

Plană deă activitateă ştiin ific ă peă anulă 1972.ă


SJ hiv

Propuneriă pentruă îmbun t ireaă expozi ieiă deă baz ă


aă sec ieiă feudaleă deă laă Muzeulă deă Istorieă aă
Ar

Moldovei (20 martie 1973).


Schemaă Sectoruluiă Iaşiă aă Institutuluiă deă Studiiă
IstoriceăşiăSocial-Politiceădeăpeălâng ăCCăalăPCRăînă
anulă 1973:ă Kare kiă Aurel,ă şefă deă sector;ă Potopă
Valeria,ăcercet torăştiin ific;ăEşanuăLeon,ăcercet toră
ştiin ific.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 29

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Coresponden ă referitoareă laă chestiuniă

an
administrativeă şiă activitateaă ştiin ific ă şiă editorial ă
aăSectoruluiădinăIaşiăaăISISP.ăNote,ăadreseăşiăcopiiă

om
aleăunorămaterialeăexpediateăşiăprimiteădeăSectorulă
dină Iaşiă ală ISISP.ă Adresaă c treă sectorulă financiară

R
pentru decontare unor sume de bani, pentru
ob inereaă deă rechiziteă şiă diverseă materiale,ă

e
efectuareaă deă pl iă pentruă dactilografieri,ă solicit riă
al
deă abonamenteă laă diverseă publica ii.ăAdresaă ISISPă
e
Iaşiă c treă Comitetulă PCRă ală Jude uluiă Iaşi,ă Sectoră
al

Propagand ,ă prină careă suntă anun ateă priorit ileă


on

Institutuluiă pentruă publicareaă unuiă volumă careă s ă


marchezeă 30ă deă aniă deă laă augustă 1944ă şiă aă uneiă
14. 1974-1976 219
si ti

lucr riă privindă locurileă şiă caseleă memorialeă dină


Ia Na

întreagaă ar ă şiă solicit ă fotografiileă şiă istoriculă


acestoră caseă memorialeă (oă list ă deă case poate fi
g sit ălaăff.ă7-8).
e
AN el

Prezentareaă Simpozionuluiă cuă tema:ă „Ştefană celă


SJ hiv

Mareă înă conştiin aă poporuluiă român”,ă desf şurată


„LaăIaşiă– manifest riăconsacrateăanivers riiăaă500ă
Ar

deă aniă deă laă lupteleă luiă Ştefană celă Mareă deă laă
Vaslui”.ă

Listaăcuăac iunileăpropuse pentru marcarea a 30 de


aniă deă laă augustă 1944,ă „Aniversareaă aă treiă deceniiă
deălaăinstaurareaăguvernuluiădemocrat”.ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 30

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Lista cu persoanele care au luat cuvântul la

an
„Consf tuireaă organizat ă deă Redac iaă Revisteiă
«Anale de Istorie» în decembrie 1974 la Iaşi”.ă

om
Printre vorbitori s-auă num rat:ă Cristiană Chelaruă
(secretarăcuăproblemeădeăpropagand ăalăCJăalăPCRă
Iaşi),ăAurelăKare ki,ăAurelăLoghin,ăVasileăPopovici,ă

R
EugenăVîrgolici,ăGheorgheăŞoimu,ăVasileăCristian,ă
Ion Agrigoroaie, Gheorghe Platon, Constantin
e
al
Cloşc ă(muzeografăprincipalălaăMuzeulădeăIstorieăaă
Moldovei),ă Ioană Saizuă (Institutulă deă Istorieă şiă
e

Arheologieă „A.D.ă Xenopol”),ă Gheorgheă


al

Ungureanu,ă Constantină Popoviciă (lectoră Şcoalaă


on

Interjude ean ă deă Partidă Iaşi),ă Aurelă Pricopă


(directorul Arhivelor Statului Iaşi).
si ti
Ia Na

Planulătematicăîntocmităpentruăaămarcaă„375ădeăaniă
deălaăprimaăunireăaăromânilor” (ff. 127-130).
e

Programeleă Şedin eiă Plenareă dină 17ă augustă 1974,ă


AN el

desf şurat ă înă Salaă Comitetuluiă Jude eană ală PCRă


SJ hiv

Iaşiă şiă ală Simpozionuluiă dină 18ă augustă 1974ă dină


Amfiteatrulă „A.D.ă Xenopol”ă deă laă Universitateaă
Ar

„Al.ăI.ăCuza”ăIaşi (ff. 63-65).

Not ă referitoareă laă atestareaă documentar ă aă


ComuneiăPopricani,ăJude ulăIaşiă(ff.ă179-181).

Referată privindă scenariileă radiofoniceă „Podul”ă ală


luiăAl.ă Dumitruă (f.ă 201)ă şiă „Ceiă Zeceă doroban iă şiă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 31

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
femeia-dor”ăalăluiăB.ăCr ciună(f.ă216).

an
Note privindu-lă peă Gheorgheă T nase.ă Solicitareă
pentruămicrofilmareaăarticolelorăscriseădeăLucre iuă

om
P tr şcanuăşiălistaăacestoraă(ff.ă95-96).

Textul/memoriulă scrisă deă cercet toriiă deă laă

R
Institutulă „A.D.ă Xenopol” pentru sprijinirea ISISP
Iaşi,ă înă contextulă reorganiz riiă instituteloră deă

e
cercetareă ştiin ific ă (20ă aprilieă 1975)ă (ff.ă 115-
al
1123).
e

Propunerile de plan editorial ale Sectorului,


al

înaintate Editurii Junimea pentru anii 1977-1980.


on

SchemaăISISPă Iaşiăînă1974:ăA. Kare ki,ăşefăsector,ă


V.ă Potop,ă cercet toră ştiin ific,ă L.ă Eşanu,ă cercet toră
si ti

ştiin ific,ăînădecembrieă1976:ăA.ăKare ki,ăcercet toră


Ia Na

ştiin ific,ă L.ă Eşanu,ă cercet toră ştiin ifică şiă


caracterizarea Valeriei Potop (26 ianuarie 1974) (ff.
e

21-22).
AN el

DocumenteăprivitoareălaăactivitateaăSectoruluiă Iaşiă
SJ hiv

alăISISP:ăNot ăprivindăpredareaăcursuluiă„Problemeă
fundamentaleă aleă istorieiă patrieiă şiă partidului”ă (f.ă
Ar

15. 4). 1977-1979 123

Chestionarulăpentruăexamenulălaăcursulă„Problemeă
fundamentaleă aleă istorieiă patrieiă şiă PCR”ă (ff. 120-
123).

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 32

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Referată asupraă scenariuluiă „Var ă neagr ”ă deă Borisă

an
Cr ciună(f.ă19).ă

om
CaracterizareaăprivindăactivitateaăluiăLeonăEşanuăînă
anul 1976 (ff. 22-23).

R
Apreciere asupra tezei de doctorat a Liviei
Dandara,ă „Tr s turileă istoriografieiă materialist-
istorice privind deceniul patru al României
e
al
interbelice”,ăcuărecomandareaădeăacordareăaătitluluiă
e
ştiin ificădeădoctorăînăştiin eăistoriceă(f.ă28).ă
al

Referată asupraă monografieiă „Gheorgheă T nase,ă


on

militantă ală mişc riiă muncitoreştiă dină România”,ă


semnat ădeăA.ăKare kiăşiăConstantinăS c leanuă(ff.ă
si ti

29-31).
Ia Na

List ă cuă personalit i,ă militan iă aiă mişc riiă


muncitoreştiăcareătrebuieăcomemorate.
e
AN el

Listaă cuă publica iileă careă împlinescă ună num ră deă


SJ hiv

aniădeălaăapari ieăşiăinstitu iiădeăînv mânt.ă

Programulăviziteiădelega ieiăchinezeălaăIaşiădină17-
Ar

18 aprilie 1979 (f. 93, 110).

Schemaă colectivuluiă ISISPă Iaşiă înă maiă 1977:ă A.ă


Kare ki,ă cercet toră ştiin ifică principal,ă L.ă Eşanu,ă
cercet torăştiin ificăprincipal.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 33

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Coresponden ă referitoareă laă chestiuniă

an
administrativeă şiă activitateaă ştiin ific ă şiă editorial ă
aă Sectorului:ă adresaă luiă A.ă Kare kiă prină careă îiă

om
mul umeşteă Eleneiă Rînceanuă pentruă invita iaă deă aă
participaă laă sesiuneaă deă comunic riă şiă referateă

R
organizat ă deă Comitetulă Jude eană ală PCR,ă
consacrat ă s rb toririiă partidului.ă Participan iiă auă
fost:ă Dumitruă Şandru,ă Gh.ă Buzatu,ă Valeriuă e
al
Dobrinescu,ăAdrianăPricopăşiăA.ăKare kiă(17ăaprilieă
e
1981) (f. 40).
al

Listaă comunic riloră propuseă pentruă sesiuneaă


on

ştiin ific ă consacrat ă anivers riiă aă 90ă deă aniă deă laă
16. crearea PSDMR (f. 110). 1980-1988 121
si ti

Procesul-verbală întocmită înă urmaă verific riiă


Ia Na

existentului în biblioteca institutului.


Adresaă şiă inventarulă deă restituireă aă lucr riloră
e

împrumutateă deă ISISPă Iaşiă deă laă Bibliotecaă „V.ăA.ă


AN el

Urechia”ădinăGala i.ă
Informareă privindă controlulă activit iiă politico-
SJ hiv

ideologiceă dină comunaă Tomeşti,ă desf şurată întreă


11-28 ianuarie 1983 (ff. 102-106).
Ar

Not ă privindă pl cileă comemorativeă montateă înă


jude ulă Iaşi,ă înă urmaă hot râriiă Birouluiă Politică ală
CCă ală PMRă dină anulă 1953ă şiă 1958ă şiă listaă acestoră
obiective (ff. 107-108).
Schema colectivuluiăSectoruluiădinăIaşiăalăISISP.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 34

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Documente referitoare la activitatea Sectorului:

an
variantaă final ă şiă maiă multeă concepteă aleă
inform riloră privitoareă laă sarcinileă şiă activitateaă

om
sectorului pentru anii 1981-1985 (ff. 1-4).

R
InformareăprivindăsarcinileăşiăactivitateaăSectoruluiă
17. 1983-1985 65
pentru perioada 1975-1980.

e
al
Not ă privindă activitateaă desf şurat ă deă Sectoră înă
perioada 22 martie – 21 mai, 22 iunie – 21 iulie
e
1983.
al

Not ăasupraăactivit iiăluiăLeonăEşanu.


on
si ti

List ăcuprinzândăstr zileăMunicipiuluiăIaşi.ă


Ia Na

18. 40
Exemplarul I
e

List ăcuprinzândăstr zileăMunicipiuluiăIaşi.ă


AN el

18. 40
SJ hiv

Exemplarul II
Ar

„MMG” - documente referitoare la mişcarea muncitorească.

Copiileăşiătranscrierileăunorădocumente,ănumerotateă
19. deă laă 1ă laă ă 110,ă dină fondulă „Regionala PCR 1919-1984 301

Moldova”ă referitoareă laă conflicteleă deă munc ă dină

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 35

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Iaşi,ăprintreăcareămen ion m:

an
Apelulădină12ăiulieă1919ăalăsindicatuluiălucr toriloră
brutariădinăIaşiăc treăpopula iaăoraşului,ăchemat ăs ă

om
sprijineă brutariiă înă încercareaă deă aă influen aă
autorit ileăînăaăleăimpuneăpatronilorădeăbrut riiăs ă

R
respecteă regulamenteleă sanitareă şiă angajamenteleă
luateăfa ădeămuncitori.

e
al
Document din 30 ianuarie 1920 referitor la
sprijinulă acordată tipografiloră dină Iaşiă deă c treă
e

sindicatulă tipografiloră dină Bucureşti,ă ajutoarele


al

trimiseă greviştiloră deă laă „Textila”ă Iaşiă şiă ac iuneaă


on

pentruăob inereaăamnistieiăpolitice.
si ti

Apelulă electorală ală organiza iiloră socialisteă şiă ală


Ia Na

sindicatuluiă dină Iaşiă c treă aleg toriiă ieşeniă (9ă maiă


1919).
e

Ună articolă referitoră laă afiliereaă Sec iuniiă socialiste


AN el

dină Iaşiă laă Partidulă Socialist-Comunist (4 iunie


SJ hiv

1922).

ArticolulăluiăI.ăC.ăParhon,ă„Persecu iileăpoliticeăaleă
Ar

CorpuluiăDidactic”,ăap rutăînă„Scânteia”,ăanulăI,ănr.ă
9/1923 (1 mai 1923).

Ordinulă Ministeruluiă Justi ieiă adresată procuroruluiă


general al Cur iiădeăApelădinăIaşiăprinăcareăseăfaceă
cunoscutăc ăpedeapsaăcuăînchisoareaălaăcareăfusese

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 36

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
condamnatăGheorgheăT nase aăfostătransformat ăînă

an
amend ă(8ăoctombrieă1925).

Raportulă Legiuniiă deă Jandarmiă Iaşiă adresată

om
Prefecturiiă Jude uluiă Iaşi,ă prină careă seă aduce la
cunoştin ă descoperireaă unoră manifesteă comunisteă

R
laăfabricaă„Textila”ădinăIaşiălaă17ăseptembrieă1930ă
(18 septembrie 1930).

e
al
Manifestulă Comitetuluiă Locală ală PCRă şiă ală
Comitetului Local al Uniunii Tineretului adresat
e

muncitorilor,ă ranilorăşiăsolda ilor, pentru aderarea


al

laă sindicateleă unitareă şiă pentruă luptaă cuă scopulă


on

realiz riiă revendic riloră economiceă şiă politiceă


(1930,ăIaşi).
si ti
Ia Na

Raportul Regionalei Moldova adresat MOPR-ului,


referitoră laă activitateaă ajutoruluiă roşuă dină Iaşi,ă
Bac u,ă Piatraă Neam ,ă Buhuşiă etc. (Noiembrie
e
AN el

1930).
SJ hiv

Manifest al Comitetului Local al PCR adresat


muncitorilor,ă raniloră şiă solda iloră cuă prilejulă
Ar

s pt mâniiă Lenin,ă Liebknecht,ă Luxemburgă


(Ianuarieă1933,ăIaşi).

Raportă privindă situa iaă organizatoric ă aă PCR,ă


Regionala Moldova (2 ianuarie 1934).

Eviden aă infrac iuniloră contraă Siguran eiă Statului,ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 37

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
constatateăînăoraşulăIaşiăînăperioadaă1ăianuarieă– 30

an
septembrieă 1934,ă înaintat ă deă Biroulă Poli ieiă deă
Siguran ,ăff.ă304-306 (23 noiembrie 1934).

om
Articolulă luiă Leonă Eşanu,ă „Contribu iiă laă
cunoaştereaă Lupteiă r nimiiă dină Moldovaă întreă

R
anii 1918-1921”.

Articolulă luiă Dană Bo escu,ă „Ună manifestă ală

e
cercuriloră sindicaleă ieşeneă dină 1929”ă (rezolu iaă deă
al
peăarticolăesteă„nuăseăpublic ”)ă(5ăaprilieă1957).
e

Planulă volumuluiă deă studiiă şiă monografiiă privindă


al

revolteleă muncitoriloră ceferiştiă şiă petroliştiă dină


on

ianuarie-februarie 1933.
si ti

Planul de lucru pentru întocmirea volumului de


Ia Na

studiiă şiă monografiiă privindă revolteleă muncitoriloră


ceferiştiăşiăpetroliştiădinăianuarie-februarie 1933.
e

Extrasă dină s pt mânalulă politic-social-cultural


AN el

ieşean,ă „Cronica”,ă anulă X,ă nr.ă 50,ă vineriă 3ă


SJ hiv

octombrie 1975.

Extrasă dină revistaă bucureştean ,ă „S pt mâna”,ă nr.ă


Ar

18, vineri 4 mai 1984.


Volumul I

Copiileăşiătranscrierileăunorădocumente,ănumerotateă
223, din fondulă „Regionalaă PCRă 1934-1944
19. 345
de la 111 la
Moldova”ă referitoareă laă conflicteleă deă munc ă dină

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 38

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Iaşi,ăprintreăcareămen ion m:

an
Manifestă ală Comitetuluiă deă ini iativ ă ală
muncitoriloră ceferiştiă dină Iaşi,ă referitoră laă

om
organizareaă„lupteiă muncitorilorăpeăbazaă Frontuluiă
Unic”ă(1934,ăIaşi).

R
Scrisoareaă unuiă de inută politică dină închisoareaă

e
militar ăCopouădinăIaşi,ăpublicat ăînă„Solidaritate”,ă
al
organul executivei patronatelor închisorilor din
România (August 1936).
e
al

Raportulă unuiă comisaruluiă deă rondă c treă Chesturaă


on

deă Poli ieă aă Municipiuluiă Iaşi,ă în careă anun ă


oprireaă unuiă spectacolă teatrală organizată laă Iaşi.ă
si ti

Motivulă eraă acelaă c ă printreă artiştiiă şiă ceiă 400ă deă


Ia Na

spectatoriă seă aflauă maiă mul iă comuniştiă (3ă


octombrieă1937,ăIaşi).
e

Dareădeăseam ăînaintat ădeăInspectoratulădeăPoli ieă


AN el

ală inutuluiă Prută c tre Reziden aă Regal ă aă


SJ hiv

inutuluiă Prută cuă privireă laă problemeă deă ordineă


public ă şiă siguran ă deă stat.ă Printreă altele,ă seă
Ar

relateaz ădespreăactivitateaăcomunist ă(1938,ăIaşi).

Adres ă aă Poli ieiă şiă Siguran eiă dină Iaşiă c treă


Parchetulă Tribunaluluiă Militară Iaşi,ă în leg tur ă cuă
r spândireaă deă c treă Comitetulă Jude eană ală
Partidului Comunist Român a unui manifest

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 39

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
intitulată „Lenin,ă Liebknecht,ă Luxemburg”ă (20ă

an
martie 1939).

Ordinulă Chesturiiă deă Poli ieă aă Municipiuluiă Iaşiă

om
c treă Detaşamentulă gardieniloră publiciă Iaşi,ă prină
careăseăcereăluareaădeăm suriăşiăraportareaăoric roră

R
depist riă legateă deă constituireaă frac iuniloră
comunisteă înă bresle,ă influen eiă exercitateă asupraă

e
so iiloră şiă mameloră celoră concentra iă şiă asupraă
al
şomeriloră(13ădecembrieă1939,ăIaşi).
e

Ordinul Chesturii de poli ieă aă municipiuluiă Iaşiă


al

c treă Detaşamentulă Gardieniloră Publiciă dină Iaşiă


on

prinăcareăseăcereăluareaădeăm suriăpentruăarestareaă
comuniştiloră Idaă Felixă şiă Ghinsbergă Lipaă dină Iaşiă
si ti

(31ămaiă1940,ăIaşi).
Ia Na

Manifestă ală Comitetuluiă Jude eană UTCă Moldovaă


careă îndeamn tineretulă s ă lupteă împotrivaă
e
AN el

dictaturiiă regaleă şiă aă tendin eloră eiă r zboiniceă (14ă


iunie 1940).
SJ hiv

Manifest al Comitetului Regional din Moldova al


Ar

PCR.ă „Chemareă laă lupt ă revolu ionar ă contraă


dictaturiiă regale,ă contraă r zboiuluiă imperialist,ă
contra jafului, teroriiă şiă scumpetei”ă etc.ă
(Septembrie 1940) .

Dareă deă seam ă aă Inspectoratuluiă Regională deă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 40

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Poli ieă Iaşi,ă privindă activitateaă comuniştiloră dină

an
cadrul Regiunii Moldova, în cursul lunii noiembrie
şiădecembrieă1940ă(24ădecembrieă1940).

om
Manifest al Comitetului Regional din Moldova al
PCR.ă Demasc ă politicaă guvernuluiă deă dictatur ă

R
militar -gardist ă careă aă vândută independen aă riiă
româneştiă Germanieiă hitleristeă (31ă decembrieă

e
1940).
al
Not ăinformativ ăprivindăr spândireaădeămanifesteă
e

comunisteăînăIaşi,ălaă31ăianuarieă1941 (31 ianuarie


al

1941).
on

AdresaăTribunaluluiăIaşi,ăCabinetulăIIăc treăCurteaă
si ti

Mar ial ă aă Corpuluiă IVă Armat ă Iaşi,ă prină careă seă


Ia Na

cereădosarulăcercet rilorăf cuteăcuăprivireălaăg sireaă


unoră manifesteă comunisteă tip riteă înă tipografiaă
„Opinia”ă dină Iaşiă înă perioada noiembrie 1940-
e
AN el

februarieă1941ă(2ăiunieă1942,ăIaşi).
SJ hiv

Ordinulă Corpuluiă IVă Armat ,ă Statulă Majoră c treă


Curteaă Mar ial ă Iaşiă privindă luareaă m suriloră deă
Ar

înl turareăaăpropagandeiăcomunisteăcareăseăfaceăpeă
foi eleă ig rilorăprinăscriereaăcuăcerneal ăsimpatic ă
a unor lozinci, care apar în timpul fumatului (4
iulieă1943,ăIaşi).

Manifesteă comunisteă g siteă peă str zileă P curari,ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 41

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Tomaă Cozmaă şiă Ber riaăVecheă dină Iaşiă (27ă aprilieă

an
1941,ăIaşi).

Fluturaşă împotrivaă luiă Hitleră – „Deşteapt -te

om
române!ăHitlerăneăiaăfiiăşiăfur aănoastr ăpâine”ă(7ă
maiă1942,ăIaşi).

R
Manifestă adresată solda ilor,ă prină careă suntă

e
îndemna iă s ă dezerteze:ă „Solda i!ă Nuă v ă da iă via aă
al
pentruăHitler.ăDezerta i!”ă(7ămaiă1942,ăIaşi).
e
Apelă prină careă româniiă suntă chema iă laă lupt ă
al

împotrivaăhitlerismuluiăşiăAntoneştiloră(1944).
on

Volumul II
si ti
Ia Na

Copiile unor Dezbateri Parlamentare, printre care


men ion m:
e

„Dezbatereaă Adun riiă Deputa iloră dină 17ă martieă


AN el

1921”ă privindă plataă salariiloră mineriloră dină


SJ hiv

regiuneaăPetroşani.
20. 1919-1921 301
Stenogramaă „Dezbateriiă Parlamentareă dină şedin aă
Ar

dină 28ă iunieă 1920”,ă privindă raportulă comisieiă


parlamentareă asupraă ancheteiă f cuteă laă regiaă
monopolurilor Statului.

„Dezbatereaă Adun riiă Deputa iloră dină şedin aă dină


26ă iunieă 1920”ă asupraă cereriiă deă invalidareă aă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 42

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
calit iiă deă deputată aă luiă Borisă Stoianoff, socialist

an
românădeăna ionalitateăbulgar .

Dezbaterileă Adun riiă Deputa iloră dină 26ă iunieă

om
1920, legat de discursul lui Boris Stoianoff.

R
Dezbaterileă Adun riiă Deputa iloră dină 26ă iunieă
1920, privind validarea ca deputat a dr. Toma
Ionescu.
e
al
Dezbaterile Adun riiă Deputa iloră dină 23ă iunieă
e
1920, privind validarea ca deputat a lui Bujor.
al

DezbaterileăAdun riiăDeputa ilorădină24ăiunieă1920ă


on

privindăconflictulădeămunc ădinăRegieăşiăînfiin areaă


uneiăcomisiiăcareăs ăanchetezeăacestăcaz.
si ti
Ia Na

DezbaterileăAdun riiăDeputa ilor din 15 decembrie


1919, discursul deputatului socialist Al. G.
e

Oprescu.
AN el

DezbaterileăAdun riiăDeputa ilorădină25ădecembrieă


SJ hiv

1919,ă înă careă G.ă Cristescuă aduceă înă discu ieă


incidentele din 11 decembrie de la Uzina de
Ar

TramvaieădinăBucureşti.

DezbaterileăAdun riiăDeputa ilorădină30ădecembrieă


1919, în care G. Cristescu, reprezentant al
socialiştilor,ăanun aăc ăgrupulăsocialiştilorăseăab ineă
deă laă votareaă ratific riiă decreteloră legeă legateă deă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 43

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Unire.

an
Discursurile lui Al. Dobrogeanu Gherea din 29
iunieă1920ăşiă7ăaugust 1920 (ff. 140-187).

om
DezbatereaăAdun riiădeputa ilorădină26ăiunieă1921ă

R
în care s-a discutat propunerea de a-i elibera pe
deputa iiă aresta i:ă Ilieă Moscovici,ă Georgeă T nase,ă

e
F.ă Gherman,ă Evghenieă Stanef,ă Borisă Stefanoffă şiă
al
Iosif Csizer.
e
Volumul I
al
on

Copiile unor Dezbateri Parlamentare, printre care


men ion m:
si ti
Ia Na

Discursul lui G. Cristescu din 21 martie 1921.

DezbaterileăAdun riiăDeputa ilorădină27ănoiembrieă


1919ăpentruăvalidareaăcaădeputa iăaăluiăN.ăCoceaăŞiă
e

Ilie Moscovici.
AN el

DezbaterileăAdun rii Deputa ilorădină10ădecembrieă


SJ hiv

20. 1919-1921 209


1921,ă cândă N.D.ă Coceaă citeaă peti iaă aă 4ă socialiştiă
aresta iă (deputa ii:ă Cristescu,ă Dobrogeanu,ă
Ar

Stoianoffă şiă Staneff);ă 27ă ianuarieă 1921ă (ff.ă 120-


153).

Discursulă luiă Gr.ă Iuniană înă Dezbaterileă Adun riiă


Deputa ilorădină26ăianuarie 1921.

DiscursulădinăCameraăDeputa ilorălaă30ădecembrieă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 44

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
1920,ă sus inută deă PPă Negulescu,ă ministrulă

an
instruc iunii,ă cuă privireă laă colaborareaă cuă partidulă
socialist.ă Înă alocu iuneă esteă f cută istoriculă acesteiă

om
colabor riă(ff.ă207-209).

Volumul II

R
InstitutulădeăIstorieăaăpartiduluiădeăpeălâng ăCCăală
PCR, Greva generală din România din 1920.
e
al
Documente. Partea I. Volumul era destinat uzului
e
internă şiă aveaă urm torulă comitetă deă redac ie: Ion
al

Popescu-Pu uri,ă Nicolaeă Goldberger,ă Floreaă


Dragnea. Membrii colectivului: Nicolae Gurgu
on

Munteanu, Victoria Marinescu, Maria Soveja,


si ti

Constantină Mocanu,ă Ionă Iacoş,ă Ionă Toac ,ă


Ia Na

Constantin Petculescu, Ion Mamina, Marin


St nescu,ă Gheorgheă Neacşu,ă Olimpuă Matichescu,ă
21. Ion Felea. 1920 390
e
AN el

Volumulă con ineaă copiiă aleă unoră documenteă de


arhiv ,ă aleă unoră comunicateă şiă dezbateriă
SJ hiv

parlamentare publicate în Buletinul Oficial,ă dară şiă


extraseă dină pres ă referitoareă laă mişcareaă
Ar

muncitoreasc ădinăRomâniaăînăaniiă1918-1920ăşiălaă
grevaăgeneral ădină1920.ă
Copiileă erauă realizateă dup ă documenteă deă la
sfârşitulăanuluiă1918ăşiăpân ălaă10ăoctombrieă1920,
filele nr. 1-385, însumând 245 de documente.
Volumul I

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 45

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
InstitutulădeăIstorieăaăpartiduluiădeăpeălâng ăCCăală

an
PCR, Greva generală din România din 1920.
Documente. Partea a II-a. Volumul era destinat

om
uzuluiăinternăşiăaveaăurm torulăcomitetădeăredac ie:
Ion Popescu-Pu uri,ă Nicolaeă Goldberger,ă Floreaă

R
Dragnea. Membrii colectivului: Nicolae Gurgu
Munteanu, Victoria Marinescu, Maria Soveja,

e
Constantină Mocanu,ă Ionă Iacoş,ă Ionă Toac ,ă
al
Constantin Petculescu, Ion Mamina, Marin
St nescu,ă Gheorgheă Neacşu,ă Olimpuă Matichescu,ă
e
al

Ion Felea.
on

21. Volumulă con ineaă copiiă aleă unoră documenteă deă 1920 376
arhiv ,ă aleă unoră comunicateă şiă dezbateriă
si ti

parlamentare publicate în Buletinul Oficial,ă dară şiă


Ia Na

extraseă dină pres ă referitoareă laă mişcarea


muncitoreasc ădinăRomâniaăînăaniiă1918-1920ăşiălaă
grevaăgeneral ădină1920.ă
e
AN el

Copiileă erauă realizateă dup ă documenteă deă laă


sfârşitulăanuluiă1918ăşiăpân ălaă10ăoctombrieă1920,
SJ hiv

filele nr. 386-760, însumând 354 documente


numerotate de la nr. 246 la nr. 599.
Ar

Volumul II

21. InstitutulădeăIstorieăaăpartiduluiădeăpeălâng ăCCăală 1920 475


PCR, Greva generală din România din 1920.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 46

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Documente. Partea a III-a. Volumul era destinat

an
uzuluiăinternăşiăaveaăurm torulăcomitetădeăredac ie:
Ion Popescu-Pu uri,ă Nicolaeă Goldberger, Florea

om
Dragnea. Membrii colectivului: Nicolae Gurgu
Munteanu, Victoria Marinescu, Maria Soveja,
Constantină Mocanu,ă Ionă Iacoş,ă Ionă Toac ,ă

R
Constantin Petculescu, Ion Mamina, Marin

e
St nescu,ă Gheorgheă Neacşu,ă Olimpuă Matichescu,ă
al
Ion Felea.
e
Volumulă con ineaă copii ale unor documente de
al

arhiv ,ă aleă unoră comunicateă şiă dezbateriă


on

parlamentare publicate în Buletinul Oficial,ă dară şiă


extraseă dină pres ă referitoareă laă mişcareaă
si ti

muncitoreasc ădinăRomâniaăînăaniiă1918-1920ăşiălaă
Ia Na

grevaăgeneral ădină1920.ă

Copiile erau realizateă dup ă documenteă deă laă


e

sfârşitulăanuluiă1918ăşiăpân ălaă10ăoctombrieă1920,
AN el

filele nr. 761-1236, însumând 329 documente


SJ hiv

numerotate de la nr. 600 la nr. 928.

Volumul III
Ar

InstitutulădeăIstorieăaăpartiduluiădeăpeălâng ăCCăală

21. PCR, Greva generală din România din 1920. 1920 460
Documente. Partea a IV-a. Volumul era destinat
uzuluiăinternăşiăaveaăurm torulăcomitetădeăredac ie:

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 47

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Ion Popescu-Pu uri,ă Nicolaeă Goldberger,ă Floreaă

an
Dragnea. Membrii colectivului: Nicolae Gurgu
Munteanu, Victoria Marinescu, Maria Soveja,

om
Constantină Mocanu,ă Ionă Iacoş,ă Ionă Toac ,ă
Constantin Petculescu, Ion Mamina, Marin
St nescu,ă Gheorgheă Neacşu,ă Olimpuă Matichescu,ă

R
Ion Felea.

e
Volumulă con ineaă copiiă aleă unoră documenteă deă
al
arhiv ,ă aleă unoră comunicateă şiă dezbateriă
e
parlamentare publicate în Buletinul Oficial,ă dară şiă
al

extraseă dină pres ă referitoareă laă mişcareaă


on

muncitoreasc ădinăRomâniaăînăaniiă1918-1920ăşiălaă
grevaăgeneral ădină1920.ă
si ti

Copiileă erauă realizateă dup ă documenteă deă laă


Ia Na

sfârşitulăanuluiă1918ăşiăpân ălaă10ăoctombrieă1920,
filele nr. 1237-1695, însumând 351 documente
e

numerotate de la nr. 929 la nr. 1279.


AN el

Volumul IV
SJ hiv
Ar

InstitutulădeăIstorieăaăpartiduluiădeăpeălâng ăCCăală
PCR, Greva generală din România din 1920.

21. Documente. Partea a V-a. Volumul era destinat 1920 408


uzuluiăinternăşiăaveaăurm torulăcomitetădeăredac ie:
Ion Popescu-Pu uri,ă Nicolaeă Goldberger,ă Floreaă
Dragnea. Membrii colectivului: Nicolae Gurgu

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 48

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Munteanu, Victoria Marinescu, Maria Soveja,

an
Constantină Mocanu,ă Ionă Iacoş,ă Ionă Toac ,ă
Constantin Petculescu, Ion Mamina, Marin

om
St nescu,ă Gheorgheă Neacşu,ă Olimpuă Matichescu,ă
Ion Felea.

R
Volumulă con ineaă copiiă aleă unoră documenteă deă
arhiv ,ă aleă unoră comunicateă şiă dezbateriă

e
parlamentare publicate în Buletinul Oficial,ă dară şiă
al
extraseă dină pres ă referitoareă laă mişcareaă
e
muncitoreasc ădinăRomâniaăînăanii 1918-1920ăşiălaă
al

grevaăgeneral ădină1920.ă
on

Copiileă erauă realizateă dup ă documenteă deă laă


sfârşitulăanuluiă1918ăşiăpân ălaă10ăoctombrieă1920,
si ti
Ia Na

filele nr. 1696-2105, însumând 278 documente


numerotate de la nr. 1280 la nr. 1557.
e

Volumul V
AN el
SJ hiv

InstitutulădeăIstorieăaăpartiduluiădeăpeălâng ăCCăală
PCR, Greva generală din România din 1920.
Ar

Documente. Partea a VI-a. Volumul era destinat

21. uzuluiăinternăşiăaveaăurm torulăcomitetădeăredac ie: 1920 388


Ion Popescu-Pu uri,ă Nicolaeă Goldberger,ă Floreaă
Dragnea. Membrii colectivului: Nicolae Gurgu
Munteanu, Victoria Marinescu, Maria Soveja,
Constantină Mocanu,ă Ionă Iacoş,ă Ionă Toac ,ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 49

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Constantin Petculescu, Ion Mamina, Marin

an
St nescu,ă Gheorgheă Neacşu,ă Olimpuă Matichescu,ă
Ion Felea.

om
Volumulă con ineaă copiiă aleă unoră documenteă deă
arhiv ,ă aleă unoră comunicateă şiă dezbateriă

R
parlamentare publicate în Buletinul Oficial,ă dară şiă
extraseă dină pres ă referitoareă laă mişcareaă

e
muncitoreasc ădinăRomâniaăînăaniiă1918-1920ăşiălaă
al
grevaăgeneral ădină1920.ă
e

Copiileă erauă realizateă dup ă documenteă deă laă


al

sfârşitulăanuluiă1918ăşiăpân ălaă10ăoctombrieă1920,
on

filele nr. 2106-2492, însumând 236 documente


numerotate de la nr. 1558 la nr. 1793.
si ti
Ia Na

Volumul VI
e

InstitutulădeăIstorieăaăpartiduluiădeăpeălâng ăCCăală
AN el

PCR, Greva generală din România din 1920.


SJ hiv

Documente. Partea a VII-a. Volumul era destinat


uzuluiăinternăşiăaveaăurm torulăcomitetădeăredac ie:
Ar

21. Ion Popescu-Pu uri,ă Nicolaeă Goldberger,ă Floreaă 1920 416


Dragnea. Membrii colectivului: Nicolae Gurgu
Munteanu, Victoria Marinescu, Maria Soveja,
Constantin Mocanu, Ion Iacoş,ă Ionă Toac ,ă
Constantin Petculescu, Ion Mamina, Marin
St nescu,ă Gheorgheă Neacşu,ă Olimpuă Matichescu,ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 50

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Ion Felea.

an
Volumulă con ineaă copiiă aleă unoră documenteă deă
arhiv ,ă aleă unoră comunicateă şiă dezbateriă

om
parlamentare publicate în Buletinul Oficial,ă dară şiă
extraseă dină pres ă referitoareă laă mişcareaă

R
muncitoreasc ădinăRomâniaăînăaniiă1918-1920ăşiălaă
grevaăgeneral ădină1920.ă

e
al
Copiileă erauă realizateă dup ă documenteă deă laă
sfârşitulăanuluiă1918ăşiăpân ălaă10ăoctombrieă1920,
e

filele nr. 2493-2908, însumând 258 documente


al

numerotate de la nr. 1794 la nr. 2051.


on

Volumul VII
si ti
Ia Na

Documenteălegateădeăvolumulădedicatăanivers riiăaă
40ă deă aniă deă laă grevaă general ă dină România:ă
e

„AnexaăA”ăaăvolumuluiăcoordonatădeăŞtefanăVoicu,ă
AN el

Greva generală din România din octombrie 1920.


SJ hiv

Colaboratoriiăacestuiăvolumăerau:ăManeaăM nescu,ă
V. Liveanu, N. N. Constantinescu, N. G. Munteanu,
22. 555 - 28
Ar

I. Oprea, C. Mocanu, V. Ionescu, Savel Davicu, L.


Eşanu,ăD.ăBo escu,ăVaidaăLudovic,ăPîrc labăFlorin,ă
Fodoră Ladislau,ă M.ă Wiliamă şiă Iacoşă Ioan.ă Planulă
volumuluiăpoateăfiăg sitălaăff.ă5-6.

Proiect de periodizare a Istoriei Partidului


Muncitoresc Român, înaintat de Institutul de

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 51

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
IstorieăaăPartiduluiădeăpeălâng ăCCăalăPMRă(ff.ă14-

an
20).

Anteproiectulă deă tematic ă pentruă culegereaă deă

om
documente cu privire la lupta antifascist ă aă
poporului român (ff. 21-28).

R
e
Copiaă adreseiă „Subdirec iuniiăArteloră Frumoaseă şiă
al
Muzee”,ă nr.ă 193/1ă noiembrieă 1920ă c treă
Direc iuneaăŞcoliiă deăArteăFrumoaseădină Iaşi,ă prină
e

careăaăfostăsolicitat ăconfirmareaăarest riiăluiăOctavă


al

B ncil .
on

Copiaă adreseiă deă r spunsă aă Direc iuniiă Şcoliiă deă


si ti

23. 1920 4
BelleăArteăIaşiăc treăMinisterulăCultelorăşiăArtelor,ă
Ia Na

nr.ă 410/3ă noiembrieă 1920,ă prină careă seă anun ă c ă


Octavă B ncil ă aă fostă cercetată deă brigadaă deă
siguran ă cuă privireă laă implicareaă luiă înă grevaă
e

general .ăCopiaălisteiăcuăaresta ii,ăprintreăcareăerauă


AN el

şiă Octavă B ncil ă şiă P.ă Constantinescu-Iaşiă (articolă


SJ hiv

din Socialismul, 3 noiembrie 1920) (f. 4).


Ar

Documenteă referitoareă laă mişcareaă muncitoreasc :ă


tabeleleă cuă adun rileă şiă demonstra iileă dină anulă
24. 557 1921- 1928 din România (ff. 3-17);ă întrunirileă şiă 1921-1944 376
demonstra iileăcomunisteăcareăauăavutălocăîntreăaniiă
1921-1944 (ff. 18-128).

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 52

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Copiileă şiă transcrierileă unoră documenteă deă arhiv ă

an
referitoareă la:ă situa iaă r nimiiă dină Moldovaă şiă
Basarabia,ă r scoaleleă r neşti,ă mişc rileă

om
muncitoreşti.

Referateă aleă PCRă Regionalaă Moldovaă şiă raportulă

R
Frontuluiă Plugarilor,ă Organiza iaă Regional ă aă
MoldoveiăIaşiă(ff.ă129-376).

e
al
Copiiă şiă transcrieriă aleă unoră articoleă dină pres ă
e

referitoareălaămişcareaăcomunist ădinăIaşi:
al
on

Copiaă scrisoriiă adresat ă Congresuluiă Partiduluiă


Socialist Român de deputatul comunist Gheorghe
si ti

T nase,ăarestatălaă Iaşi,ă şiă deăB.ăHerşcovici,ăarestată


Ia Na

laă Piatraă Neam ,ă ap rut ă înă ziarulă „Socialismul”,ă


organ al Partidului Socialist al Uniunii Sindicale,
(12 mai 1921,ăBucureşti).
e
AN el

25. 1921-1983 325


Declarațiaă citit ă deă Ghe.ă T naseă înă numeleă
SJ hiv

parlamentariloră comuniştiă şiă socialişti,ă înă şedin aă


Parlamentuluiă dină 17ă ianuarieă 1922,ă tip rit ă înă
Ar

ziarulă „Socialismul”,ă organă ală Partiduluiă Socialistă


al Uniunii Sindicale (26 ianuarie 1922, Bucureşti).

ArticolăsemnatădeăGhe.ăT naseăreferitorălaărela iileă


dintre gruparea socialist-centralist ă şiă Partidulă
Comunist,ă ap rutăînăziarulă „Socialismul”,ăorgană ală
Partidului Socialist al Uniunii Sindicale (13 martie

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 53

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
1922,ăBucureşti).

an
Articolulă luiă Ghe.ă T nase referitor la purificarea
PCR,ă necesitateaă convoc riiă uneiă Conferin eă şiă

om
preg tireaă unuiă Congresă careă s ă hot rasc ă situa iaă
mişc riiă muncitoreşti,ă ap rută înă ziarulă

R
„Socialismul”,ă organă ală Partiduluiă Socialistă ală
Uniunii Sindicale (20 martie 1922, Bucureşti).

e
al
ArticolulăluiăGh.ăT naseă(semnatăIAS),ăreferitorălaă
afiliereaă Sec iuniiă socialisteă dină Iaşiă laă Partidulă
e

Socialist-Comunist,ăap rutăînăziarulă„Socialismul”,ă
al

organ al Partidului Socialist al Uniunii Sindicale,


on

(4ăiunieă1922,ăBucureşti).
si ti

Rezolu iaăasupraăsitua ieiăşiăaămunciiădeăpreg tire,ă


Ia Na

organizareă şiă conducereaă lupteloră dină industriileă


CFR,ă mineă şiă petrol,ă elaborat ă deă conferin aă
e

muncitorilor din aceste ramuri industriale (ff. 60-


AN el

70) (August 1931).


SJ hiv

Raportulă Comisieiă Circumscrip ieiă aă III-aă c treă


Chesturaă deă Poli ieă aă Municipiuluiă Iaşi,ă înă careă seă
Ar

relateaz ă şiă despreă întrunireaă muncitoriloră deă laă


Atelierele CFR Nicolina, la care a vorbit Ilie
Pintilieă(14ăianuarieă1933,ăIaşi).

Raportulă Detaşamentuluiă deă Sergen iă c treă


Chesturaă deă Poli ieă aă Municipiuluiă Iaşiă înă careă seă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 54

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
relateaz ă despreă arestareaă unoră comuniştiă (5ă

an
februarieă193,ăIaşi).

Circularaăbirouluiăinterna ionalăalăunit iiăproletare,ă

om
trimis ădeăChesturaădeăPoli ieăIaşi,ăComisariatulăIVă
Poli ieăIaşi,ăadresatăplenareiăComitetuluiăCentralăală

R
Partidului Socialist Unitar din România (1
noiembrieă1933,ăIaşi).

e
al
Raportulă Inspectoruluiă Regională deă Poli ieă Iaşiă
adresată Direc iuniiă Generaleă aă Poli iei,ă referitoră laă
e

desf şurareaă întruniriiă dină 1ă ă martieă 1936ă deă laă


al

CerculăDidacticăIaşiă(Martieă1936,ăIaşi).
on

Ordinul TribunaluluiăMilitarăalăCorpuluiădeăArmat ă
si ti

c treă Tribunalulă Militară Iaşi,ă prină careă seă cereaă


Ia Na

luareaă m suriloră împotrivaă difuz riiă deă manifesteă


„incendiare”ă înă preajmaă caz rmiloră şiă pentruă
împiedicareaăatentateloră(30ăaprilieă1938,ăIaşi).
e
AN el

Buletin informativ înaintat de Inspectoratul de


SJ hiv

Poli ieă ală Reziden eiă Regaleă aă inutuluiă Prut,ă înă


careă seă relateaz ă c ă auă fostă descoperiteă manifesteă
cuăcaracterăcomunistăînădiferiteăpuncteăaleăoraşuluiă
Ar

Iaşiă(8ăseptembrieă1939,ăIaşi).

Raportul Inspectoratului Regional de Poli ieă


înaintată Direc ieiă Generaleă aă Poli ieiă şiă Reziden eiă
Regaleăaă inutuluiăPrut,ăînăcareăseărelateaz ădespreă
şedin aă comiteteloră deă conducereă aleă Comisieiă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 55

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
localeă aă celoră 6ă bresle,ă conduseă deă comuniştiă (9ă

an
septembrieă1939,ăIaşi).

Raportul Inspectoratului Regională deă Poli ieă Iaşiă

om
c treăReziden aăRegal ăaă inutuluiăPrutăreferitorălaă
mişcareaăcomunist ă(27ăaprilieă1940,ăIaşi).

R
Manifest al Comitetului Regional din Moldova al

e
PCR,ădescoperităînăoraşulăIaşiă(iunieă1940,ăIaşi).
al
Not ă informativ ă înaintat ă Reziden ei Regale a
e
inutuluiă Prută deă c treă Regimentulă 4ă deă Jandarmiă
al

Prut,ă referitoareă laă sarcinileă comuniştiloră înă cazulă


on

unuiăr zboiăcontraăGermanieiăsauăURSSă(26ăaugustă
1940).
si ti
Ia Na

Not ă despreă descoperireaă uneiă organiza iiă


comunisteă dină Iaşi.ă Extrasă dină „Dareaă deă seam ă
asupraă st riiă deă spirită aă popula ieiă dină razaă
e

Chesturiiă Poli ieiă Municipiuluiă Iaşi,ă dină punctă deă


AN el

vedereăeconomic,ăsocială şiă politic,ădină cursulă luniiă


SJ hiv

aprilieă1941”,ăînaintat ăParchetuluiăMilitarăIaşiă(24ă
aprilieă1941,ăIaşi).
Ar

Tabel nominal cu persoanele internateă înă lag ră


pentruă activitateă comunist ă (ff.ă 258-261, 282) (26
iulieă1941,ăCern u i).

Tabelă nominală cuă persoaneleă careă auă desf şurată


propagand ă comunist ă şiă erauă propuseă pentruă aă fiă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 56

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
internateă înă lag ră (ff.ă 262-263, 276-277-281) (29

an
iulie 1941).

Ordinulă Chesturiiă poli ieiă Municipiuluiă Iaşi,ă c treă

om
Comisariatulă IIIă Poli ieă Iaşi,ă referitoră laă urm rireaă
şiă prindereaă celoră careă frecventauă şcolileă deă cadreă

R
organizateădeăPCRă(25ănoiembrieă1941,ăIaşi).

e
Raportăasupraăactivit iiăpoliticeăşiăorganizatoriceăaă
al
Regionalei Moldova de la 1 la 30 iulie 1945.
e
List ă cuă materialeă propagandisticeă dină fondulă 8ă
al

(Moldova), ff. 315-324.


on

Paginileă 7ă şiă 8ă dină „Româniaă liber ”,ă dină 22ă iulieă


si ti

1983.
Ia Na

Volumul I

Copiiă şiă transcrieriă aleă unoră articoleă dină pres ă


e

referitoareă laă mişcareaă comunist ă şiă sindical ă dină


AN el

Iaşi,ăprintreăcareămen ion m:
SJ hiv

Copiaă scrisoriiă adresat ă Congresuluiă Partiduluiă

25. Socialist Român de deputatul comunist Gheorghe 1921-1945 116


Ar

T nase,ăarestatălaă Iaşi,ă şiă deăB.ăHerşcovici,ăarestată


laă Piatraă Neam ,ă ap rut ă înă ziarulă „Socialismul”,ă
organ al Partidului Socialist al Uniunii Sindicale,
(12ămaiă1921,ăBucureşti).

Declarațiaă citit ă deă Ghe.ă T naseă înă numeleă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 57

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
parlamentariloră comuniştiă şiă socialişti,ă înă şedin aă

an
Parlamentuluiă dină 17ă ianuarieă 1922,ă tip rit ă înă
ziarulă „Socialismul”,ă organă ală Partiduluiă Socialistă

om
alăUniuniiăSindicaleă(26ăianuarieă1922,ăBucureşti).

ArticolăsemnatădeăGhe.ăT naseăreferitorălaărela iileă

R
dintre gruparea socialist-centralist ă şiă Partidulă
Comunist,ă ap rutăînăziarulă „Socialismul”,ăorgană ală

e
al
Partidului Socialist al Uniunii Sindicale (13 martie
1922,ăBucureşti).
e

Articolulă luiă Ghe.ă T naseă referitoră laă purificareaă


al

PCR,ă necesitateaă convoc riiă uneiă Conferin eă şiă


on

preg tireaă unuiă Congresă careă s ă hot rasc ă situa iaă


mişc riiă muncitoreşti,ă ap rută înă ziarulă
si ti

„Socialismul”,ă organă ală Partiduluiă Socialistă ală


Ia Na

UniuniiăSindicaleă(20ămartieă1922,ăBucureşti).

Articolulă semnată deă Gheorgheă T nas ă înă careă


e
AN el

apreciaz ă atitudineaă opozi ieiă fa ă deă guvernă caă


lipsit ădeăhot râreăşiăuneoriăservil ă(7ăaprilieă1922,ă
SJ hiv

Bucureşti).
Ar

Articolul luiăGh.ăT naseă(semnatăIAS),ăreferitorălaă


afiliereaă Sec iuniiă socialisteă dină Iaşiă laă Partidulă
Socialist-Comunist,ăap rutăînăziarulă„Socialismul”,ă
organ al Partidului Socialist al Uniunii Sindicale,
(4ăiunieă1922,ăBucureşti).

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 58

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Rezolu iaăasupraăsitua ieiăşiăaămunciiădeăpreg tire,ă

an
organizareă şiă conducereaă lupteloră dină industriileă
CFR,ă mineă şiă petrol,ă elaborat ă deă conferin aă

om
muncitorilor din aceste ramuri industriale (ff. 60-
70) (August 1931).

R
Raportulă Comisieiă Circumscrip ieiă aă III-aă c treă
Chesturaă deă Poli ieă aă Municipiuluiă Iaşi,ă înă careă seă

e
relateaz ă şiă despreă întrunireaă muncitoriloră deă laă
al
Atelierele CFR Nicolina, la care a vorbit Ilie
e
Pintilieă(14ăianuarieă1933,ăIaşi).
al

Raportulă Detaşamentuluiă deă Sergen iă c treă


on

Chesturaă deă Poli ieă aă Municipiuluiă Iaşiă înă careă seă


relateaz ă despreă arestareaă unoră comuniştiă (5ă
si ti

februarieă193,ăIaşi).
Ia Na

Circularaăbirouluiăinterna ionalăalăunit iiăproletare,ă


trimis ădeăChesturaădeăPoli ieăIaşi,ăComisariatulăIVă
e
AN el

Poli ieăIaşi,ăadresatăplenareiăComitetuluiăCentralăală
Partidului Socialist Unitar din România (1
SJ hiv

noiembrieă1933,ăIaşi).
Ar

Raportulă Inspectoruluiă Regională deă Poli ieă Iaşiă


adresată Direc iuniiă Generaleă aă Poli iei,ă referitoră laă
desf şurareaă întruniriiă dină 1ă ă martieă 1936ă deă laă
CerculăDidacticăIaşiă(Martieă1936,ăIaşi).

Ordinul Tribunalului MilitarăalăCorpuluiădeăArmat ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 59

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
c treă Tribunalulă Militară Iaşi,ă prină careă seă cereaă

an
luareaă m suriloră împotrivaă difuz riiă deă manifesteă
„incendiare”ă înă preajmaă caz rmiloră şiă pentruă

om
împiedicareaăatentateloră(30ăaprilieă1938,ăIaşi).

Buletin informativ înaintat de Inspectoratul de

R
Poli ieăIaşiăc treăReziden aăRegal ăaă inutuluiăPrut,ă
înă careă seă relateaz ă despreă perchezi ionareaă şiă

e
arestareaă unoră comuniştiă dină Bac u,ă precumă şiă
al
despreă ac iuneaă comuniştiloră dină Iaşiă (16ă iulieă
e
1939,ăIaşi).
al

Buletin informativ înaintat de Inspectoratul de


on

Poli ieă ală Reziden eiă Regaleă aă inutuluiă Prut,ă înă


careă seă relateaz ă c ă auă fostă descoperiteă manifesteă
si ti

cuăcaracterăcomunistăînădiferiteăpuncteăaleăoraşuluiă
Ia Na

Iaşiă(8ăseptembrieă1939,ăIaşi).

Raportulă Inspectoratuluiă Regională deă Poli ieă


e
AN el

înaintat Direc ieiă Generaleă aă Poli ieiă şiă Reziden eiă


Regaleăaă inutuluiăPrut,ăînăcareăseărelateaz ădespreă
SJ hiv

şedin aă comiteteloră deă conducereă aleă Comisieiă


localeă aă celoră 6ă bresle,ă conduseă deă comuniştiă (9ă
Ar

septembrieă1939,ăIaşi).

Not ă informativ ă înaintat ă deă Regimentulă de


Jandarmiă Prută c treă Reziden aă Regal ă aă inutuluiă
Prut,ă referitoareă laă identificareaă unoră comuniştiă înă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 60

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Sguri a-Soroca (17 aprilie 1940).

an
Raportulă Inspectoratuluiă Regională deă Poli ieă Iaşiă
c treăReziden aăRegal ăaă inutuluiăPrutăreferitorălaă

om
mişcareaăcomunist ă(27ăaprilieă1940,ăIaşi).

R
Manifest al Comitetului Regional din Moldova al
PCR,ădescoperităînăoraşulăIaşiă(iunieă1940,ăIaşi).

e
al
Not ă informativ ă înaintat ă Reziden eiă Regaleă aă
inutuluiă Prută deă c treă Regimentulă 4ă deă Jandarmiă
e
Prut, referitoare la sarcinile comuniştiloră înă cazulă
al

unuiăr zboiăcontraăGermanieiăsauăURSSă(26ăaugustă
on

1940).

Not ă despreă descoperireaă uneiă organiza iiă


si ti
Ia Na

comunisteă dină Iaşi.ă Extrasă dină „Dareaă deă seam ă


asupraă st riiă deă spirită aă popula ieiă dină razaă
Chesturiiă Poli ieiă Municipiuluiă Iaşi,ă dină punct de
e

vedereăeconomic,ăsocială şiă politic,ădină cursulă luniiă


AN el

aprilieă1941”,ăînaintat ăParchetuluiăMilitarăIaşiă(24ă
SJ hiv

aprilieă1941,ăIaşi).

Tabelă nominală cuă persoaneleă internateă înă lag ră


Ar

pentruă activitateă comunist ă (ff.ă 258-261, 282) (26


iulieă1941,ăCern u i).

Tabelă nominală cuă persoaneleă careă auă desf şurată


propagand ă comunist ă şiă erauă propuseă pentruă aă fiă
internateă înă lag ră (ff.ă 262-263, 276-277-281) (29

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 61

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
iulie 1941).

an
Ordinulă Chesturiiă poli ieiă Municipiuluiă Iaşi,ă c treă
Comisariatulă IIIă Poli ieă Iaşi,ă referitoră laă urm rireaă

om
şiă prindereaă celoră careă frecventauă şcolileă deă cadreă
organizateădeăPCRă(25ănoiembrieă1941,ăIaşi).

R
Raportăasupraăactivit iiăpoliticeăşiăorganizatoriceăaă
Regionalei Moldova de la 1 la 30 iulie 1945.
e
al
List ă cuă materialeă propagandisticeă dină fondulă 8ă
e
(Moldova) (ff. 315-324).
al

Volumul II
on
si ti

Copiiă şiă transcrieriă aleă documenteloră refuzateă laă


Ia Na

publicare,ăprintreăcareămen ion m:

BuletinăinformativăalăCompanieiădeăJandarmiăIaşi,ă
e

înă careă seă arat ă c ,ă dină cauzaă salariiloră mici,ă


AN el

muncitorii de la fabricaă „Textila”ă dină Iaşiă auă


SJ hiv

declanşată greva începând cu ziua de 10 iunie (11


25. 1927-1943 198
iunieă1927,ăIaşi).
Ar

RaportulăscrisălaăCircaăIăPoli ieăc treăPrefecturaădeă


Poli ieăIaşiăprivindăurm ririăşiăarest riădeăcomuniştiă
(12 ianuarie 1930).

Raportul Inspectoratului Muncii, Regiunea a VIII-a


Iaşi,ă înaintată Directoruluiă Ministerială ală Moldovei,ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 62

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
referitoră laă situa iaă concedieriloră şiă şomajuluiă dină

an
regiuneă(4ăiulieă1930,ăIaşi).

Ordinulă Ministeruluiă Munciiă şiă Ocrotiriiă Socialeă

om
c treă Directorulă Ministerială Moldova,ă privindă
organizarea de comitete de ajutor în centrele

R
industrialeă maiă importanteă aleă Regiuniiă Iaşiă (26ă
iulie 1930).

e
al
Raportulă Chesturiiă deă Poli ieă Iaşiă adresată
Prefecturiiă Jude uluiă Iaşi,ă referitoră laă întrunireaă
e

muncitoriloră CFRă dină Iaşiă laă Casaă Poporuluiă (27ă


al

noiembrie 1930,ăIaşi).
on

Raportulă Chesturiiă deă Poli ieă Iaşiă asupraă unoră


si ti

evenimenteă dină 20ă ianuarie,ă printreă careă şiă oă


Ia Na

întrunireă aă ceferiştiloră deă laă Ateliereleă CFRă


Nicolinaă Iaşi,ă pentruă revendic riă economiceă (21ă
ianuarieă1932,ăIaşi).
e
AN el

Proces-verbală privindă cercet rileă întreprinse de


SJ hiv

Inspectoratulă Regională deă Poli ieă Iaşiă asupraă uneiă


organiza iiăUTCădinăIaşiă(31ămaiă1932).
Ar

Poeziaă „Mugetulă Vremei”,ă confiscat ă deă Poli iaă


Iaşiă cuă ocaziaă descinderiiă şiă perchezi ieiă efectuateă
la domiciliul comunistului Laz ră Marcuă dină Iaşiă
(1932).

Referatul translatorului Grossu Iosiph asupra

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 63

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
cercet riiă unoră fragmenteă deă coresponden ă

an
adresateăluiăSapşaăBrenerădinăIaşiă(23ăaugustă1932,ă
Iaşi).

om
Raportul de activitate înaintat de Circa a II-a de
Poli ieă Iaşi,ă înă care,ă printreă altele,ă seă relateaz ă

R
despre întrunirea muncitorilor de la Atelierele
CFR, în ziua de 12 ianuarie 1933, când a vorbit Ilie
Pintilieă(13ăianuarieă1933,ăIaşi). e
al
Ordinulă Inspectoratuluiă Regională deă Poli ieă Iaşiă
e

prină careă seă solicitauă m suriă deă prevenireă aă


al

atacuriloră studen iloră na ionaliştiă asupraă c mineloră


on

cuă studen iă evreiă şiă basarabeniă (29ă ianuarieă 1933,ă


Iaşi).
si ti
Ia Na

Întrunirea muncitorilor de la Atelierele CFR


Nicolinaă înă cadrulă c reiaă auă vorbit:ă Ilieă Pintilie,ă
Che an,ăAndreiăş.a.ă(10ăfebruarieă1932).
e
AN el

Ordinulă urgentă şiă confiden ială ală Chesturii de


SJ hiv

Poli ieă aă Municipiuluiă Iaşiă c treă Detaşamentulă deă


Gardieni Publici, prin care se cere împiedicarea
Ar

manifesta iiloră deă strad ă contraă r zboiuluiă şiă


fascismului,ă organizateă cuă ocaziaă s rb toririi, la 8
martie, a zilei femeilor muncitoare (7 martie 1935,
Iaşi).

Ordinulă Chesturiiă deă Poli ieă aă Municipiuluiă Iaşiă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 64

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
c treă Circaă Iă deă Poli ieă pentruă confiscareaă

an
manifestuluiă intitulată „Josă r zboiul”,ă semnată deă
Comitetulă Executivă ală Interna ionaleiă Comuniste,ă

om
cu data de 7 octombrie 1935 (9 ianuarie 1936,
Iaşi).

R
Ordinulă Chesturiiă deă poli ieă aă municipiuluiă Iaşi,ă
c treă Circaă Iă deă Poli ieă Iaşi,ă prină careă seă cereaă
identificareaă colportoriloră e
publica iiloră deă
al
propagand ă comunist ă ap ruteă înă edituraă PCR.ă
e
Suntă identificateă acesteă publica iiă (29ă ianuarieă
al

1936,ăIaşi).
on

Ordinulă Chesturiiă deă Poli ieă aă Municipiuluiă Iaşiă


careă semnaleaz ă apari iaă broşuriiă „Mizeriaă şiă
si ti

foametea,ă pericolulă fascistă şiă r zboiul”,ă con inândă


Ia Na

îndemnuri pentru instaurarea unui guvern al


FrontuluiăPopularăşiăconfisc riă(31ăiulieă1936,ăIaşi).
e
AN el

Extras din Rezolu iileăşiăhot rârileăluateălaăPlenaraă


PCR,ă inut ă clandestină înă lunaă augustă 1936ă (19ă
SJ hiv

noiembrie 1936).
Ar

Ordinulă Mareluiă Stată Major,ă Sec iaă aă II-a


Informa ii,ăc treăCorpulăIVădeăArmat ,ăConsiliulădeă
R zboiă Iaşi,ă referitoră laă cercet rileă contraă
„organiza ieiă antifascisteă dină Iaşi”ă ală c reiă
preşedinteă eraă Iorguă Iordan,ă profesoră ală Facult iiă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 65

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
deăLitereădinăIaşiă(9ămartieă1937,ăBucureşti).

an
Adresaă Chesturiiă deă Poli ieă aă Municipiuluiă Bac u,ă
prină careă cereaă Inspectoratuluiă Industrială Iaşiă

om
trimiterea unui delegat care,ă al turiă deă delegatulă
InspectoratuluiăMunciiăşiăalăChesturii,ăs ăcercetezeă

R
acteleă deă sabotaj,ă rezisten ă pasiv ă şiă
insubordonare,ăceeaăceăaădeterminatăcaăproduc iaăs ă

e
scad ă pân ă laă 30%,ă deă laă Întreprinderileă S.ă
al
FildermanădinăBac uă(22ăaprilieă1937,ăBac u).
e

Procesul-verbal întocmit de comisarul ajutor al


al

Inspectoratuluiă regională deă Poli ieă Iaşiă - Serviciul


on

Siguran ,ă privindă descoperireaă unoră materialeă deă


propagand ă aă PCRă expediateă dină Bucureştiă şiă
si ti

cercet rileă pentruă identificareaă destinatariloră (20ă


Ia Na

aprilieă1938,ăIaşi).

Raportulă Legiuniiă deă Jandarmiă Iaşiă privitoră laă


e
AN el

ac iunileă comuniştilor,ă r spândiriă deă manifeste,ă


atitudineaă PCRă fa ă deă URSS,ă problemaă cre riiă
SJ hiv

organiza iilorădeătineretăş.a.ă(28ăianuarieă1940).
Ar

Raportulă Chesturiiă deă Poli ieă aă Municipiului Iaşiă


referitor la activitatea profesorului universitar
Constantină Motaşă înă organiza iileă antifascisteă (16ă
noiembrieă1940,ăIaşi).

Not ă informativ ă aă Statuluiă Majoră B2ă aă Corpuluiă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 66

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
de Cavalerie, privind descoperirea de nuclee

an
comunisteă înă R d u iă şiă Suceavaă (28 decembrie
1940).

om
Dareă deă seam ă pentruă lunaă februarieă 1941ă aă
Inspectoratuluiă deăpoli ieă Iaşi,ă înaintat ăPrefecturiiă

R
deă Jude .ă Seă faceă şiă oă trecereă înă revist ă aă mişc riiă
comuniste din Regionala Moldova (26 februarie

e
1941).
al
Ordinulă Chesturiiă deă Poli ieă aă Municipiuluiă Iaşiă
e

c treă Comisariatulă IIIă deă Poli ieă Iaşi,ă referitoră laă


al

luareaă deă m suriă severeă pentruă urm rireaă


on

comuniştiloră(21ăiunieă1941,ăIaşi).
si ti

Tabelăcuăpersoaneleăcareăauăfostăinternateăînălag reă
Ia Na

dină pricinaă activit iiă comunisteă (25ă iunieă 1941,ă


Cern u i).
e

Dareă deă seam ă aă Chesturiiă deă Poli ieă aă


AN el

Municipiuluiă Iaşiă asupraă situa ieiă interneă dină lunaă


SJ hiv

iulieă 1941.ă Printreă altele,ă seă relateaz ă despreă


m surileăluateăîmpotrivaămişc riiăcomuniste.ă„Fa ă
Ar

deă mersulă r zboiuluiă şiă succeseleă armateloră aliate,ă


elementele care poate ar fi simpatizat cândva
mişcareaă comunist ,ă ast ziă nuă seă observ ă absolută
niciă ună felă deă manifestareă ostil ă riiă noastre,ă maiă
alesă dup ă evenimenteleă deă laă 29,ă 30ă iulieă (iunieă
n.n.) a.c., când organele militare au transmis la

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 67

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
lag reă 4332ă deă evrei,ă b nui iă c ă auă trasă cuă armeleă

an
asupraă coloaneloră deă trupe,ă prină trecereă înă Iaşiă şiă
maiă alesă dup ă executareaă aă maiă multoră evrei,ă

om
b nui iă pentruă aceleaşiă manifesta iiă criminaleă fa ă
deă armat ”ă (f.ă 153ă – documentul provine din
Arhiveleă Statuluiă Iaşi,ă Fondul Tribunalul Militar

R
Iaşi,ădosară44/1941,ăff.ă61-67)ă(22ăiulieă1941,ăIaşi).

Ordinulă Parchetuluiă Militară Cern u iă c treăe


al
Legiuneaă deă Jandarmiă Cern u i,ă cuă careă seă
e
înapoiaz ă ună num ră deă 46ă comuniştiă aresta iă şiă
al

propuşiă spreă aă fiă interna iă într-ună lag ră deă


on

comunişti,ă uniiă fiindă considera iă periculoşiă pentruă


siguran aă statuluiă (ff.ă 154-157) (24 iulie 1941,
si ti

Iaşi).ă
Ia Na

Tabelăcuăinterna iiăînălag rulădeăcomuniştiă(ff.ă158-


162)ă(Iulieă1941,ăCern u i).
e
AN el

Ordinulă Parchetuluiă Militară Cern u iă c treă


Legiuneaă deă Jandarmiă Cern u i,ă cuă careă seă
SJ hiv

înapoiaz ă ună num ră deă 104ă comuniştiă aresta iă şiă


propuşiă spreă aă fiă interna iă într-ună lag ră deă
Ar

comunişti,ă uniiă fiindă considera iă periculoşiă pentruă


siguran aă statuluiă (ff.ă 163-170) (25 iulie 1941,
Cern u i).

Ordinulă Chesturiiă deă Poli ieă aă Municipiuluiă Iaşiă


c treă Comisariatulă Iaşi,ă referitoră laă supraveghereaă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 68

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
luiă Steinbaumă Iacobă dină Iaşi,ă cunoscută comunistă

an
(20ămartieă1942,ăIaşi).

M suriă luateă deă Chesturaă deă Poli ieă Iaşiă pentruă

om
prindereaă „unoră elementeă suspecte”,ă periculoaseă
Siguran eiăStatuluiă(ff. 182-184) (3 august 1942).

R
Ordinulă Corpuluiă IVă Armat ă Iaşiă c treă Curteaă

e
Mar ial ăaăaceluiăCorp,ăreferitorălaăluareaăm suriloră
al
de contraatacare a propagandei comuniste în
mediulă rurală ini iat ă deă Comitetulă Centrală ală PCRă
e

(16ăaugustă1943,ăIaşi).
al
on

Volumul III
si ti

Copiileă unoră documenteă dinăArhiveleă Statuluiă Iaşiă


Ia Na

referitoareă laă de inu iiă politiciă comuniştiă şiă


condi iileă deă deten ieă aleă acestora, printre care
e

men ion m:
AN el

Adresa 712/12 mai 1921 a directorului Închisorii


SJ hiv

26. Iaşiă c treă Procurorulă General,ă prină careă solicit ă 1921-1936 206
transferarea într-ună altă penitenciară aă uneiă p r iă aă
Ar

condamna ilorăsocialişti.

Adresa 1904/5 iulie 1921, a directorului Închisorii


Iaşiă c treă Procurorulă Generală referitoareă laă
încarcerareaăcondamnatuluiăGheorgheăTanas .

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 69

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Adresa directoruluiăgeneralăalăDirec iuniiăGeneraleă

an
aă Închisoriloră Serviciuluiă Execut riiă Hot râriloră
Penaleă şiă Identificare,ă nr.ă 497/17ă ianuarieă 1922,ă

om
c treă Procurorulă Generală referitoareă laă solicitareaă
directorului Institutului corectorăşiăeducatorăGherlaă
caă s ă nu le fie trimişiă decâtă de inu iă minori,ă cuă

R
pedepse de la 2 ani în sus, dar cu executarea
pedepseiăs ănuătreac ădeăvârstaădeă21ădeăani.
e
al
Adresa 3408/22 mai 1929 a directorului Închisorii
e
Centraleă Iaşiă c treă Procurorulă Generală referitoră laă
al

grevaăfoameiăşiăaăseteiădeclarat ădeăde inutulăAntonă


on

Gheorghiu.

Adresa 3516/8 aprilie 1939 a Administratorului


si ti

Penitenciaruluiă Principală Iaşiă c treă procurorulă


Ia Na

Generală solicitândă prezen aă acestuiaă laă „serbareaă


pentruă moralizareaă de inu ilor”,ă dină 10ă aprilieă
e

1939.
AN el

Procesul-verbal întocmit de Mina Gorovei, prim-


SJ hiv

procurorulă Parchetuluiă Tribunaluluiă Bac u,ă cuă


ocaziaă inspec iei,ă dină 5ă februarieă 1933,ă laă
Ar

Penitenciarul Tg. Ocna.

Fotocopiile unor documente din Arhivele Statului


Iaşi,ăFondulăParchetuluiăGeneralăIaşi,ăreferitoareălaă
penitenciare,ă condi iileă dină penitenciară şiă laă
ac iuneaă comuniştiloră deă preg tireă aă greveiă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 70

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
generale în România. Se propune supravegherea

an
comuniştilorăşiăagitatorilor,ăprintreăcareăIlieăPintilieă
(f. 76).

om
Instruc iunileăUniuniiăTineretuluiă Comunistă pentruă
organizarea celuleloră deă laă sateă şiă dină centreleă

R
muncitoreştiă(f.ă82).

e
Tablouă cuă lucr toriiă dină Ateliereleă CFRă Nicolinaă
al
careăf ceauăpropagand ăcomunist (ff. 107-110).
e
Scrisoareaă dină 13ă februarieă 1936ă aă de inu iloră
al

IrimiaăIoanăşiăDiancofăAlexandruădinăPenitenciarulă
on

Principală dină Iaşi,ă careă seă plângeauă deă persecu iiă


dinăparteaăde inu ilorăpoliticiăc roraăle-ar fi dejucat
si ti

un complot îndreptat împotriva închisorii.


Ia Na

Adres ădină11ămartieă1936ăprivindătransferareaăluiă
Ezra Leibovici.
e
AN el

Copia Mandatului de Transferare nr. 2204/martie


SJ hiv

1936 a lui Luca Laslo de la Penitenciarul Jilava la


GalataădinăIaşi.
Ar

Adresa 3318/6 aprilie 1936 a medicului


penitenciaruluiă Galataă c treă Procurorulă Generală
prină careă solicitaă caă de inu iiă cuă termeneă înă fa aă
instan eloră s ă nuă maiă fieă scoşiă dină penitenciar,
acesta fiind contaminat cu tifos exantematic.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 71

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Adresaă dină 1936ă aă Chestoruluiă Biroulă Poli ieiă deă

an
siguran ă c treă Circaă 1ă deă Poli ieă Iaşi,ă prină careă
acestaă solicitaă supraveghereaă organiza iiloră

om
comuniste, a tipografiilor etc., deoarece se
preg teauămanifest ri.

R
Scrisoriă aleă unoră de inu iloră politiciă c treă
Procurorul General referitoare la condi iile de
deten ieă („regimulă alimentară deă înfometare”;ă e
al
încarcerarea în celule închise permanent;
e
confiscareaă c r iloră didactice;ă b t i;ă îmboln viriă
al

ş.a.).
on

Copiiăşiă transcrieriăaleăunorădocumenteăreferitoareă
si ti

laă activitateaă sindical ă dină Iaşi, printre care


Ia Na

enumer m:

Tablou nominal de membri ai Comitetelor de


e

conducereă aă sindicateloră legalizateă dină Iaşiă (16ă


AN el

noiembrie 1922).
SJ hiv

27. 1922-1929 58
Solicitareaă împuternici ilor sindicatelor
Ar

profesionaleă dină Iaşiă c treă Judec toriaă ocoluluiă Iă


ruralăIaşi,ăpentruăînscriereaăînăregistrulădeăpersoaneă
juridiceă aă „Circumscrip ieiă teritorialeă aă
sindicatelor”ăsubădenumireaădeă„ComisiaăLocal ăaă
SindicatelorăIaşi”ă(3ăaugustă1922,ăIaşi).

Adresa Comisiei Locale a Sindicatelor Unitare din

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 72

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Iaşiă c treă Tribunalulă Iaşi,ă Sec iaă I-a privind

an
sindicateleă afiliateă laă Comisiaă Local ă (9ă martieă
1927,ăIaşi).

om
„Manifestă ală Bloculuiă Muncitorescă şiă ț r nescă dină
februarieă 1927,ă referitoră laă propunerileă f cuteă de

R
reprezentan iiă muncitoriloră dină Iaşi,ă înă dezbaterileă
ConsiliuluiăComunal”.

e
al
Cererea Sindicatului profesional al muncitorilor de
laă CFRă Iaşiă privindă recunoaştereaă caă persoan ă
e

juridic ă deă c treă preşedinteleă Tribunaluluiă Iaşiă


al

sec iaăI-a (21 ianuarie 1929).


on

Actulă deă constituireă şiă statutulă sindicatuluiă


si ti

profesională ală muncitoriloră CFRă Iaşiă (21ă ianuarieă


Ia Na

1929).

Jurnalul nr. 8181 al Şedin eiăPubliceăaăTribunaluluiă


e

Iaşi,ă înă leg tur ăcuăcerereaăprimuluiăprocurorădeă aă


AN el

se dispune dizolvarea Comisiei Locale a


SJ hiv

SindicatelorădinăIaşiă(6ămaiă1929).

Deciziaă Civil ă aă Cur iiă deăApelă dină Iaşi,ă Sec iaă I,ă
Ar

prină careă seă respingeă apelulă f cută deă Ionă Niculi,ă


ap rată deă avocatulă Lucre iuă P tr şcanu,ă împotrivaă
sentin eiă civileă aă Tribunaluluiă Iaşi,ă Sec iaă I,ă deă
Dizolvareăaă„ComisieiăLocaleăaăSindicatelorăIaşi”,ă
ff. 52-55 (18 iulie 1929).

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 73

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Copiileă şiă transcrierileă dezbateriloră parlamentareă

an
publicate în Monitorul Oficial, printre care
men ion m:ă M.O. nr. 29/27 ianuarie 1926 –
Economice.ă Discursă sus inută deă I.ă M guraă înă

om
şedin aă parlamentar ă dină 12ă decembrieă 1925ă
privindă „Situa iaă lucr riloră dină porturi”ă (ff.ă 4-5);

R
M.O. nr. 19/29 iunie 1926 – Economice.
DezbaterileăAdun riiăDeputa ilorădină29ăiunieă1926ă

e
privindă„Reformaăagrar ”ă(ff.ă6-8); M.O. nr. 19/29
al
iunie 1926 – Economice.ă Dezbaterileă Adun riiă
Deputa iloră dină 29ă iunieă 1926ă privindă „Situa iaă
e

claseiămuncitoare”ă(ff.ă9-18); M.O. 2/1 iulie 1926 –


al

Alegerile din mai 1926. Dezbaterile parlamentare


on

privindă„Validareaăopera iunilorăelectorale”ă(ff.ă19-
28. 558 21); M.O. 4/3 iulie 1926 – Dezbaterileă Adun riiă 1925-1926 147
si ti

Deputa iloră dină ziuaă deă 9ă iunieă 1926ă privindă


Ia Na

„Alegerileăparlamentareădinămaiă1926”ă(ff.ă22-58);
M.O.ă nr.ă 7/6ă iulieă 1926.ă Dezbaterileă Adun riiă
e

Deputa iloră dină 30ă iunieă 1926ă privindă „Alegerileă


AN el

parlamentareădinămaiă1926”ă– (ff. 59-71); M.O. nr.


9/9 iulie 1926 – DezbaterileăAdun riiă Deputa iloră
SJ hiv

dină 9ă iulieă 1926ă privindă „Alegerileă parlamentareă


dinămaiă1926”ă(ff.ă72-90); M.O. nr. 9/9 iulie 1926–
Ar

Dezbaterileă Adun riiă Deputa iloră privindă


„Alegerileăparlamentareădinămaiă1926”ă(ff.ă91-98);
M.O.2/5 august 1926 – Economice-sociale.
DiscursulăluiăVintil ăI.C.ăBr tianu,ă„Alcoolismulă–
Problemaăalcoolismuluiă(cârciumile)”ă(ff.ă99-101).
Volumul I

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 74

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Copiileă şiă transcrierileă dezbateriloră parlamentareă

an
publicate în Monitorul Oficial, printre care
men ion m:ă Discursă sus inută deă I.ă M guraă înă

om
şedin aă parlamentar ă dină 12ă decembrieă 1925ă
privindă „Situa iaă lucr riloră dină porturi”ă (ff.ă 4-5);

R
M.O. nr. 19/29 iunie 1926 – Economice. Reforma
agrar ă – Dezbaterileă Adun riiă Deputa iloră dină 29ă

e
iunie 1926 (ff. 6-8); M.O. nr. 19/29 iunie 1926 –
al
Economice.ă Dezbaterileă Adun riiă Deputa iloră dină
e
29ăiunieă1926ăprivindă„Situa iaăclaseiămuncitoare”ă
al

(ff. 9-18); M.O. 2/1 iulie 1926 – Alegerile din mai


on

1926.ă Dezbaterileă parlamentareă privindă „Validareaă


opera iunilorăelectorale”ă(ff.ă19-21); M.O. 4/3 iulie
28. 559 1926 153
si ti

1926 – Dezbaterileă Adun riiă Deputa iloră dină ziuaă


Ia Na

deă 9ă iunieă 1926ă privindă „Alegerileă parlamentareă


dinămaiă1926”ă(ff.ă22-58); M.O. nr. 7/6 iulie 1926.
DezbaterileăAdun riiăDeputa ilorădină30ăiunieă1926ă
e

privindă „Alegerileă parlamentareă dină maiă 1926”ă –


AN el

(ff. 59-71);
SJ hiv

M.O. nr. 9/9 iulie 1926 – Dezbaterileă Adun riiă


Ar

Deputa iloră dină 9ă iulieă 1926ă privindă „Alegerileă


parlamentareă dină maiă 1926”ă (ff.ă 72-90); M.O. nr.
9/9 iulie 1926 – DezbaterileăAdun riiă Deputa iloră
privindă„Alegerileăparlamentareădinămaiă1926”ă(ff.ă
91-98); M.O.2/5 august 1926 – Economice-sociale.
DiscursulăluiăVintil ăI.C.ăBr tianu,ă„Alcoolismulă–

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 75

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Problemaăalcoolismuluiă(cârciumile)”ă(ff.ă99-101);

an
M.O. nr. 20/30 iulie 1926 – „Ligaăcontraăteroriiăînă
România”ă(ff.ă151-153); M.O. nr. 20/30 iulie 1926

om
– „GrevaăartiştilorădeălaăOper ”ă(f.ă150).ă

Volumul II

R
e
Coresponden ăaăChesturiiădeăPoli ieăcuăPrefecturaă
al
Jude uluiă Iaşiă prină careă seă raporteaz ă c ă laă Casaă
Poporului a avut lor o întâlnire a muncitorilor CFR
e

la care a vorbit Virgil Ionescu /27 februarie 1930).


al
on

DirectorulăMinisterialăIaşiăc treăPrefectulăJude uluiă


Iaşiă(nr.ă6315/18ăiulieă1930)ăprinăcareăanun aăc ăînă
si ti

conformitateă cuă ordinulă Ministruluiă Ap r rii,ă to iă


Ia Na

comandan iiă deă Corpă deă Armat ă erauă obliga iă s ă


executeă cererileă primiteă deă laă Prefec iă prină
Directorate. 1930-1940 42
e

29.
AN el

Adresaă Chesturiiă deă Poli ieă Iaşi,ă nr.ă 25512/3ă


SJ hiv

decembrieă 1930,ă prină careă anun aă Prefecturaă


Jude uluiăIaşiăc ălaăFabricaăWeismanăauăfostăg siteă
Ar

manifeste comuniste.

Ministerulă S n t iiă şiă Ocrotiriiă Socialeă anun aă


PrimarulăMunicipiuluiăIaşi,ăprinăadresaă23ăianuarieă
1931,ăc ă2ăorfaniădeăr zboi,ăabsolven iăaiăşcoliiădeă
agricultur ,ăcaza iăînătriajulăIaşi,ăauădecisăs ăcreezeă
oă delega ieă careă s ă prezinteă ună memoriuă înă fa aă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 76

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Regelui Carol II, în favoarea orfanilor din

an
România.

Coresponden ă aă Prim rieiă Municipiuluiă Iaşiă cuă

om
ChesturaădeăPoli ieăIaşi,ăprinăcareăagen iiăprim rieiă
solicit ă 5ă gardieniă careă s -i ajute la încasarea

R
d rilor.

e
Adresaă Prefecturiiă deă Poli ieă Iaşi,ă Comisariatulă
al
Circumscrip ieiă 2,ă nr.ă 8027/5ă noiembrie 1933, cu
inform riă privindă cazurileă deă peă razaă
e

Circumscrip ieiă aă II-aă Iaşi,ă printreă careă şiă unulă deă


al

propagand ăcomunist ă(unăsteagăroşuăpeăcareăscriaă


on

„Josăr zboiulăanti-sovietic”,ă„JosăFascismul”).
si ti

Adresaă Chesturiiă deă Poli ieă aă Municipiuluiă Iaşi,ă


Ia Na

Biroulă Siguranț ,ă nr.ă 14543/17ă martieă 1938,ă c treă


CircaădeăPoli ieăVăIaşi,ăprivindăînmul ireaăcazuriloră
de lez-maiestateăşiălez-na iune,ăcaăurmareăaăvot riiă
e
AN el

noiiăConstitu ii.
SJ hiv

Raportul telefonic nr. 38751/31 mai 1939 al


Chesturiiă deă Poli ieă Iaşiă c treă Inspectoratul de
Ar

poli ieăIaşiăprinăcareăseăanun aăc ăînănoapteaădeă30-


31ă maiă 1939,ă înă Iaşiă auă fostă r spânditeă manifesteă
comunisteă deă dou ă feluri.ă Unulă eraă intitulată
„Cet eni,ăiubitoriădeă ar ”,ăcel lalt,ă„C treăpoporulă
românăşiăpopoareleăconlocuitoare”.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 77

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Copia ordinuluiă Siguran eiă Generale,ă prină careă

an
anun aă c ,ă înă noapteaă deă 23ă maiă 1939ă şiă zileleă
urm toare,ă PCRă urmaă s ă lansezeă ună manifestă

om
clandestină intitulată „cet eniă iubitoriă deă ar ”,ă înă
careăatac ăguvernul.

R
Copiaăordinuluiă55872/1940ăaăDirec iuniiăGeneraleă
a Poli ieiăc treă InspectoratulădeăPoli ieăaă inutuluiă

e
Prută înă careă seă cereă sf tuireaă conduc toriloră deă
al
institu iiă particulareă s ă ac ionezeă cuă tactă şiă
e
discern mântăînăfa aăagita iilorăcreateădeăcomunişti,ă
al

avândă înă vedereă condi iileă greleă deă rechizi iiă şiă
on

mobilizare.

Extras din N.A. Bogdan, Oraşul Iaşi (ff. 27-34).


si ti
Ia Na

Copiiă şiă transcrieriă aleă unoră documenteă deă arhiv ă


referitoareă laă activitateaă sindical ă dină Iaşiă înă aniiă
e

1931-1937,ăprintreăcareămen ion m:
AN el

AdresaăşefuluiăBirouluiăSiguran eiăc treăDirectorul


SJ hiv

GeneralăalăSiguran eiăprinăcareăacestaăesteăinformată
30. 1931-1937 53
c ăînădiminea aădeă29ăfebruarieă1931,ălaăAteliereleă
Ar

CFRă Nicolinaă dină Iaşi,ă 1.500ă deă muncitoriă auă


ascultat, în curtea întreprinderii, discursul lui Ilie
Pintilie,ă preşedinteleă sindicatului.ă Acesta a atacat
Social-Democra iiă şiă socialiştii-democra iă şiă aă
solicitată reducereaăzilelorădeălucruăşiă concedieriloră

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 78

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
şiăcreştereaăsalariilor.ă

an
Fişeădeălectur ăaăunorădocumenteădeăarhiv ălegateă
deă activitateaă sindical ă CFRă Nicolinaă Iaşi,ă subă

om
conducerea lui VirgilăIonescuăşiăIonăClo an.

R
Rezumatulă unuiă manifestă ală „Comitetuluiă Locală
Iaşiă ală PCR”ă prină careă seă solicit :ă revendic riă
economice;ă demascareaă tr d toriloră
e social-
al
democra i;ă ap rareaă URSSă şiă m suriă contraă
fasciz rii.
e
al

Documenteă dină Arhivaă Central ă aă Institutului de


Istorie a Partidului referitoare la activitatea
on

sindical ă deă laă CFRă Nicolinaă Iaşiă înă aniiă 1933,ă


si ti

când Sindicatul se întâlnea în sala Atelierelor


Ia Na

NicolinaădinăIaşi.

Document al Arhivei Centrale a Institutului de


e

Istorieă aă Partiduluiă înă careă seă men ioneaz ă c ă 9ă


AN el

muncitoriă deă laă Ateliereleă Nicolinaă Iaşiă auă fostă


SJ hiv

identifica iăcaăfiindăinstigatoriiăşiăini iatoriiăacteloră


deă dezordineă dină diminea aă zileiă deă 13ă februarie.ă
Printreăceiămen iona iăeste:ăIlieăPintilieă– turn tor.
Ar

Raportulă Inspectoratuluiă deă poli ieă Iaşiă c treă


Direc iaăGeneral ăaăPoli iei,ătrimisăşiăConsiliuluiădeă
R zboiă ală Corpuluiă IVă deăArmat ă Iaşi,ă referitoră laă
s rb torireaădeăc treăcomuniştiăaăzileiă deă1ămaiă(3ă
mai 1937).

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 79

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Copiileă unoră contracteă colectiveă deă munc ă aleă

an
marinarilor din anii 1932-1933, printre care
men ion m:

om
„C pitanulă Portuluiă Olteni a.ă Contracteă colectiveă

R
deă munc ă înă port,ă peă 1932-1933.ă Olteni a,ă
TipografiaăNiculescu,ă1932”.

e
al
Ministerulă Muncii,ă S n t iiă şiă Ocrotiriiă Sociale,ă
Direc iaă Munciiă solicitaă preşedintelui portului
e
31. 88 Olteni a ca alegerile pentru desemnarea 1932-1965 84
al

reprezentan ilorătitulariăşiăsuplean iăaiămuncitoriloră


on

în Comisia Muncii din Portulă Olteni aă (28ă


februarie 1832) s ă fieă conformeă articoleloră 28-32
si ti

din Regulament.
Ia Na

Contract de înrolare a marinarilor români pe vasele


române.
e
AN el

Trei exemplare din Codul Comercial Maritim (ff.


SJ hiv

20-28).
Ar

Copiileăunorărapoarteăprivindăsitua iaăorganiza iiloră


comunisteăşiăsindicatelorădinăMoldova, printre care
32. 64 men ion m: 1934-1935 39

Raportul din 2 ianuarie 1934 al instructorului CC


PCMă privindă situa iaă organizatoric ă şiă politic ă aă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 80

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Regionalei Moldova.

an
Fragment din raportul din 20 aprilie 1934 referitor
laăsitua iaăorganizatoric ăaămuncitorilorădinăBuhuşi,ă

om
Piatraă Neam ,ă Moineşti,ă Huşi.ă Raportulă esteă
nesemnată şiă seă ocup ă maiă multă de problema

R
sindical .ă

Raportulă dină 12ă septembrieă 1934ă ală sec ieiă


e
al
Tineretuluiă Socialistă dină Piatraă Neam ă c treă
Congresul Tineretului Socialist din România.
e
al

Ună Raportă nedatată referitoră laă situa iaă


on

organizatoric ă aă sindicateloră dină Iaşi,ă câtă şiă laă


activitateaăpolitic ăaăacestora.ă
si ti
Ia Na

Dareă deă seam ă nesemnat ă dină 7ă martieă 1935,ă


referitoareă laă situa iaă organizatoric ă aă sindicateloră
din Moldova.
e
AN el

Copiileă şiă transcrierileă unoră documenteă dină


SJ hiv

Arhiveleă Statuluiă Iaşiă referitoareă la organizarea


sindicatelor,ăprintreăcareămen ion m:
Ar

33. Rezumatele unor documente din Arhivele Statului 1944 59


Iaşiă şiă dină arhivaă central ă aă CCă ală PCR,ă cuă
indicarea sursei: D36 – „OrdinulăluiăAldeaăpentruăaă
putea împiedica organizarea clasei muncitoare; D
13 – „Iuliuă Maniuă împotrivaă Comisiei Generale a

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 81

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Sindicatelor”,ă stenogramaă Şedin eiă Comisieiă deă laă

an
6 octombrie 1944; D 17 – „Organizareaă
Sindicateloră concep iaă na ională r nist ”,ă

om
stenogramaăŞedin eiăConsiliuluiădeăMiniştriădină27ă
octombrie 1944; D 1 – „ r niştiiă împotrivaă
Comisiei Generaleă aă Sindicatelor”,ă Stenogramaă

R
Şedin eiă Consiliuluiă deă Miniştriă dină 27ă octombrieă

e
1944; D 24 – „Felulă deă aă elaboraă legileă deă c treă
al
Consiliulă deă Miniştri”,ă stenogramaă Şedin eiă
ConsiliuluiădeăMiniştriădină26ăseptembrieă1944;ăDă
e

3 – „Demisiaă ministruluiă deă justi ie”,ă stenogramaă


al

şedin eiă Consiliuluiă deă Miniştriă dină 3ă octombrieă


on

1944; D 27 – „Legeaă epur riiă n-a primit avizul


Consiliuluiă Legislativ”,ă stenogramaă Şedin eiă
si ti

ConsiliuluiădeăMiniştriădină7ăoctombrieă1944;ăDă32ă
Ia Na

– „Componen aă şiă scopulă FND”,ă regulamentulă


FND; D 7 – „Maseleă impună guvernuluiă m suriă
e

pentruă arestareaă criminaliloră deă r zboiă fascişti”,ă


AN el

stenogramaăşedin eiăConsiliuluiădeăMiniştriădină16ă
SJ hiv

septembrie 1944; D 21 – „Iuliuă Maniuă seă opuneă


cur iriiă deă el[ementeleă n.n.]ă reac ionareă dină
întreprinderile particulare”,ă Stenogramaă şedin eiă
Ar

ConsiliuluiădeăMiniştriădină25ăseptembrieă1944;ăDă
14 – „Forma iunileăPatrioticeăaresteaz ăelementeleă
fasciste”,ă stenogramaă Şedin eiă Consiliuluiă deă
Miniştriădină9ăoctombrieă1944;ăDă40ă– „Activitateaă
antifascist aă guvernuluiă MAI”, Ordin circular al

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 82

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
MAI din 16 octombrie 1944; D 35 – „Schimbareaă

an
conduceriiă înă întreprinderi”ă – telegrama lui
S n tescu,ă29ănoiembrieă1944.

om
Copiile unor documente din Arhiva Comitetului

R
Jude eană Iaşiă ă şiă aleă unoră articoleă dină presaă
comunist ,ă numerotate de la 2 la 341, printre care
men ion m:
e
al
Popularizarea PCR: Congresul Frontului
e

plugarilor,ăf.ă4;ăAplicareaăCondi iilorădeăarmisti iu,ă


al

f. 6; Lupta împotriva speculei, f. 9; Cooperativele –


on

armaă împotrivaă speculei,ă f.ă 10;ă Organiza iiă deă


mas ,ă f.ă 20; Comitetul democratic evreiesc, f. 25)
si ti

(ff. 2-40).
Ia Na

34. 1945-1946 328


„Primaă conferin ă liber ă aă Regionaleiă Moldovaă aă
PCRă şi-aă începută lucr rile”,ă Moldovaă Liber ,ă Nr.ă
e

273,ăMar iă21ăaugustă1945.
AN el
SJ hiv

„Salutulă Reprezentan iloră Partideloră şiă


Organiza iiloră democratice”,ă Moldovaă Liber ,ă nr.ă
Ar

273, 21 august 1945.

„Primaă Conferin ă Liber ă aă Regionaleiă PCR”ă şiă


„ÎncepeăŞedin aădeălucruăaăConferin ei.ăCuvântulăd-
luiă dr.ăVasileă Mârza”ă (ff.ă 44-69),ă Moldovaă Liber ,ă
nr. 273, 21 august 1945,

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 83

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Rapoarte de activitate ale Regionalei Moldova a

an
PCR pentru perioada 25 august - 25 noiembrie
1945, ff. 70-193.

om
Rapoarte de activitate ale Regionalei Moldova
PCR pe lunile decembrie 1945 - aprilie 1946.

R
Volumul I

e
al
Copiile unor documente din Arhiva Comitetului
Jude eană Iaşiă şiă aleă unoră articole din presa
e

comunist ,ăprintreăcareămen ion m:


al
on

Rapoarte de activitate ale Regionalei Moldova a


PCR pentru lunile mai-noiembrie 1946; decembrie
si ti

1946-ianuarieă1947ăşiăfebruarieă1947.
Ia Na

„Deă ceă aă fostă huiduită domnulă Ha ieganu?”,ă


Moldova Liberă, nr. 402, 5 aprilie 1946.
e

34. 77 1946-1947 320


AN el

„Laă Parculă Sportiv.ă D.ă Dr.ă Petruă Grozaă aă vorbită


SJ hiv

tovar şilorăMoldovei”,ăMoldova Liberă, nr. 508, 4


iunie 1946.
Ar

„PeăruineleăIaşuluiăs ăconstruimăoănou ăsocietateăînă


careă toat ă lumeaă s ă tr iasc ă fericit ”,ă Moldova
Liberă, nr. 510, 6 iunie 1946.

„Au venităaiciăpentruăaăcimentaăîmpreun ăcuăfra iiă


moldoveniă temeliaă democra ieiă româneşti”,ă articolă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 84

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
despreăvizitaăluiăPetruăGrozaăşiăaădelega ieiăsaleăînă
Iaşi,ăMoldova Liberă.

an
„S-aă constituită Uniuneaă Preo iloră Democra i”,ă

om
Moldova Liberă.

R
„Înă Pia aă Unirii,ă 30.000ă deă rani,ă muncitori,ă
intelectualiă şi-au manifestat încrederea în Blocul

e
PartidelorăDemocratice”,ăMoldova Liberă, nr. 622,
al
17 octombrie 1946.
e
„Candida iiă blocuriloră Partideloră democraticeă înă
al

Moldova”,ăMoldova Liberă, nr. 625, 20 octombrie


on

1946.

„Iaşul aă s rb torită peă reprezentan iiă s iă din


si ti
Ia Na

Parlamentăentuziast ămanifesta ieădină Pia aăUnirii.ă


Deputa iiă poporuluiă purta iă peă umeriă deă cet eniiă
oraşului”,ă Moldova Liberă, nr. 656, 26 noiembrie
e

1946.
AN el

„Tabelă cuă personalulă siguran eiă dină Iaşi”ă laă 13ă


SJ hiv

octombrie 1944 (ff. 166-167), Arhivele Statului


Iaşi, Fond Prefectura Judeţului Iaşi, dosar
43/1944, f. 196.
Ar

„Tabelă cuă func ionariiă Chesturiiă şiă Institu iiloră dină


Subordine”,ă laă 16ă octombrieă 1944ă (ff.ă 181-184),
Arhivele Statului Iaşi, Fond Prefectura Judeţului
Iaşi, Dosar 43/1944, f. 20.
Volumul II

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 85

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Copia Statutului general al Uniunii Generale a

an
Sindicatelor din România (23 ianuarie 1957) (ff. 1-
11).

om
35. Copia StatutuluiăFedera ieiăLucr torilorăChelneriăşiă 1957 35

R
Asimila iiălorădinăRomânia (ff. 19-35)

e
Extras dină Constitu iaă României,ă referitoră laă
al
drepturile românilor (ff. 15-16).
e

Baza documentar ă aă ISISP,ă Sectorulă dină Iaşiă


al

privindă Muzeeleă deă Istorieă aleă Mişc riiă


on

Muncitoreştiă şiă pl cileă memorialeă montateă peă


caseleăcuăunătrecutăimportantăpentruăistoriaămişc riiă
si ti
Ia Na

comuniste:

Referatul de sus inereăaăpropuneriiădeămontareăuneiă


e

pl ciămemorialeăpeăimobilulăluiăMaxăVexlerăf cuteă
AN el

36. 60 deăI.ăNiculiăşiăC.ăSurugiu. 1958-1970 106


SJ hiv

Inform riăaleăluiăSavelă Davicuădespreă„Muzeulă deă


istorieă aă mişc riiă muncitoreştiă dină Paşcani”ă (7ă
Ar

augustă 1958)ă şiă „Muzeulă deă istorieă aă mişc riiă


muncitoreştiădinăIaşi”.ă

Proiectul tematic al Muzeului de Istorieăaămişc riiă


muncitoreştiădinăIaşiă(periodizareaăpeăs li).

Îndrumar în vederea culegerii materialelor

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 86

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
documentareă pentruă Muzeulă deă Istorieă aă mişc riiă

an
muncitoreştiă dină Iaşiă (începutulă r spândiriiă
marxismuluiăînăRomânia;ăLuptaăpentruărefacereaăşiă

om
dezvoltareaă mişc riiă muncitoreştiă laă începutulă
secolului al XX-lea.ăInfluen aăprimeiărevolu iiăruseă
asupraă mişc riiă revolu ionareă dină România.ă

R
R scoalaă raniloră dină 1907.ă Mişcareaă
muncitoreasc ă dină Româniaă înă timpulă r zboaieloră
e
al
balcaniceă şiă ală primuluiă r zboiă mondial – 1900-
1917;ă Mareaă Revolu ieă socialist ă dină octombrie.ă
e

Avântulă revolu ionară înă România.ă Creareaă PCRă –


al

Victorieă istoric ă aă leninismuluiă asupraă


on

oportunismuluiă şiă reformismuluiă dină mişcareaă


muncitoreasc ă dină Româniaă – 1917-1923; PCR în
si ti

perioada stabiliz riiă relativeă aă capitalismuluiă –


Ia Na

1923-1928; Lupta PCR pentru mobilizarea maselor


înăvedereaăieşiriiărevolu ionareădinăcriza.ăCongresulă
e

al V-leaă ală PCRă şiă însemn tateaă luiă istoric .ă


AN el

Eroiceleă lupteă aleă ceferiştiloră şiă petroliştiloră –


SJ hiv

1929-1933; PCR în lupta pentru formarea


Frontului Popular Antifascist – 1934-1940; Lupta
Ar

PCR pentru mobilizarea poporului în vederea


eliber riiă ț riiă deă subă jugulă hitleristă și r sturn riiă
dictaturiiă fasciste.ă Ieşiriiă Românieiă dină criminalulă
r zboiă antisovietică şiă pentruă întoarcerea armelor
împotriva trupelor fasciste – 1940-1944; Eliberarea
Românieiă deă c treă armataă sovietic ă şiă r sturnareaă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 87

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
dictaturiiă fascisteă deă c treă for eleă patrioticeă

an
populareăorganizateăşiăconduseădeăPCRă– începutul
unei ere noi în istoria României; PMR

om
conduc torulă poporuluiă muncitoră înă luptaă pentruă
construirea socialismului în RPR).

R
Colectivulă celoră îns rcina iă cuă depistareaă
documentelor pentru întocmirea tematicii

e
„Muzeuluiă deă istorieă aă mişc riiă muncitoreştiă Iaşi”ă
al
(D. Berlescu; V. Popovici; J. Benditer; D. Rusu; P.
e
Mîlcomete; Gr. Botez: Gh. Ungureanu – directorul
al

ArhivelorăStatuluiăIaşi;ăV.ăCondurachi;ăI.ăNiculi;ăC.ă
on

Surugiu).

Lista materialelor documentare aflate în Sectorul


si ti

Iaşiă pentruă ilustrareaă mişc riiă muncitoreştiă înă


Ia Na

cadrul Muzeului de istorie a Moldovei.

Propuneriă deă adreseă şiă locuriă undeă potă fiă montateă


e
AN el

pl ciămemoriale,ăprecumăşiătexteleălor.
SJ hiv

Bazaă documentar ă aă ISISP,ă Sectorulă dină Iaşiă


Ar

întocmit ăpentruă„Casaămemorial ă «IlieăPintilie»”:ă


Planulăcalendaristicăpentruălucr rileădeăamenajare a
37. 61 „Caseiă memorialeă «Ilieă Pintilie»”;ă Propuneriă 1959 72

pentruă modific riă laă „Casaă memorial ă «Ilieă


Pintilie»”;ă dou ă fotografiiă cuă casaă luiă Ilieă Pintilie;ă
Proiectulă tematică pentruă „Casaă memorial ă «Ilieă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 88

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Pintilie»”ăcuărepartizareaăpeăcamere;ătexteăşiăcitateă

an
pentru „Casaă memorial ă «Ilieă Pintilie»”;ă copiaă
articoluluiă„CasaăMemorial ă«IlieăPintilie»,ăunănouă

om
monumentă istoricăală Iaşului”,ăap rutăînă Revistaădeă
istorieă„Studii”,ăBucureşti.

R
Memoriiăscriseăde:ăIuşc ăConstantin,ă„Amintiriădină

e
Revolu iaădinăOctombrie”,ă7ăiunieă1964,ă(ff.ă3-49);
al
Iuşc ăConstantin,ă„Rolulăşiăînsemn tateaăistoric ăaă
e
Comiteteloră Tov r şeşti”ă (ff.ă 50-56); Botez
al

Gheorghe,ă„AmintiriădespreăI.ăC.ăFrimu”ă(februarieă
551 1963) (ff. 58-63); Scrisoarea prin care ISISP îi 1962-1964 73
on

38.
solicit ă luiă Gheorgheă Boteză s ă trimit ă amintirileă
si ti

despre I. C. Frimu prin intermediul Comitetului


Ia Na

Regională PMRă Iaşi;ă Floreaă Gheorgheă Colcea,ă


„Amintiriă înă leg tur ă cuă mişcareaă muncitoreasc ”ă
(ff. 65-73).
e
AN el

Bazaă documentar ă aă ISISP,ă Sectorulă dină Iaşiă


SJ hiv

privind casele conspirativeă aleă comuniştiloră dină


perioada 1908-1944.
Ar

39. 24 Informareă aă ISISPă c treă Comitetulă Regională 1965-1966 167


privindăsediileăorganiza iilorămuncitoreştiăşiăcaseloră
conspirativeăfolositeădeăorganiza iileăPCR,ăundeăauă
avută locă diverseă şedin eă şiă întâlniriă aleă membriloră
PCR,ăUTCăşiăaleăaltorăorganizațiiăcomunisteăînăaniiă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 89

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
1908-1944,ă c roraă trebuiaă s ă liă seă montezeă pl ciă

an
memoriale.ă Documentulă con ineă şiă textulă pl ciloră
(ff. 3-14).

om
Adreseleă unoră caseă şiă locuriă folositeă periodică deă
organiza iileă comunisteă considerateă aă nuă fiă foarte

R
semnificativeăpentruăaăliăseămontaăpl ciămemorialeă
(ff. 15-20).

e
Informareă şiă propunerileă deă caseă şiă texteleă deă pusă
al
peă pl cileă memoriale,ă rezultateă înă bazaă
e
document riiă realizateă deă colectivulă convocată deă
al

Comitetul Regional (ff. 43-50).


on

„Convorbireă cuă tovar şulă Virgilă Ionescu”,ă 24ă


februarieă 1966,ă notat ă deă N.G.ă Munteanuă şiă L.ă
si ti

Eşanuă(ff.ă58-63).
Ia Na

Imaginiăşiădescrieriăaleăcaselorăconspirativeă(ff.ă74-
103).
e

ReferatăasupraăcaselorăşiălocurilorădinăIaşiălegateădeă
AN el

activitatea lui Gheorghe Gheorghiu Dej (ff. 104-


SJ hiv

106).

„Referată asupraă constat riloră f cuteă cuă prilejulă


Ar

depist riiă caseloră şiă locuriloră dină Bucureşti,ă legateă


deăactivitateaăluiăGheorghiuăDej”,ă19ămaiă1965ă(ff.ă
107-112).

Tabel cronologic privind locurile legate de


activitatea lui Gheorghiu Dej (ff. 116-132).

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 90

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Texteleă pl ciloră comemorativeă deă peă cl dirileă

an
legate de activitatea lui Gheorghe Gheorghiu Dej,
document întocmit de N.G. Munteanu (ff. 136-

om
167).

Bazaădocumentar ăaăISISP,ăSectorulădinăIaşiăpentru

R
„MuzeulădeăIstorieăaăMoldovei”: „Proiectulăprivindă

e
tematicaăSec ieiădeă IstorieăaăMişc riiăMuncitoreştiă
al
dinăcadrulăMuzeuluiădeăIstorieăaăMoldovei”ă(1966);ă
Proiectulă privindă tematicaă Sec ieiă deă Istorieă aă
e

40. 1 Mişc riiă Muncitoreşti;ă „Planulă tematică ală 1966 149


al

problemelorădeăistorieăaămişc riiămuncitoreştiăcareă
on

vor fi reliefate în cadrul muzeului de istorie a


Moldovei”;ăList ăcuăpresaăpartidelorăpolitice;ăListaă
si ti

cu persoanele invitate la discutarea tematicii


Ia Na

Muzeului de Istorie a Moldovei.


e

Bazaădocumentar ăprivindămişcareaămuncitoreasc ă
AN el

reflectat ă înă pres :ă concepteă şiă variantaă final ă aă


SJ hiv

41. 39 listeiă cuă ziareleă existenteă înă Bibliotecaă „M.ă 1966 79


Eminescu”ă dină Iaşi.ă (ff.ă 1-10); O bibliografie a
Ar

presei burgheze (ff. 47-52).

Memoriiă scriseă cuă prilejulă anivers riiă aă 50ă deă aniă


deă laă înfiin areaă Partidului. Printreă ceiă careă şi-au
42. 1964 100
scris memoriile s-auă num rat:ă H n escuă Moretz,ă
„Notaă privindă uneleă ac iuniă organizateă deă partid,ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 91

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
asigurareaă deă caseă conspirativeă şiă creareaă deă
organiza iiă deă mas ă înă fosteleă jude eă Botoşaniă şiă

an
Dorohoi în perioada anilor 1934-19944”ă (ff.ă 1-5);

om
Hornă Clearin,ă „Aspecteă dină mişcareaă comunist ă
dină Raionulă Vatraă Dornei,ă tr iteă deă mineă dină aniiă
1929-1944”ă (ff.ă 6-10), tabel nominal cu persoane

R
cu care a colaborat Horn Clearin (f. 11); Klier

e
Herman (ff. 12-18);ă Leitneră Sofia,ă „Problemele
al
munciiă politiceă înă ilegalitate.ă Contribu iaă peă careă
am adus-oă laă ac iunileă Partiduluiă Comunistă dină
e
Româniaăîncepândăcuăanulă1933”ă(aprilieă1964)ă(ff.ă
al

19-22);ă Laitneră Dezideriu,ă „Problemeleă munciiă


on

politiceă dină ilegalitate.ă Contribu iaă peă careă amă


adus-oă laă ac iunileă conduseă deă Partidulă Comunistă
si ti

dină România”ă (R d u i,ă aprilieă 1964)ă (ff.ă 23-25);


Ia Na

MellaăAristide,ă „Autobiografie”ă (Vatraă Dornei,ă 15ă


aprilie 1958) (ff. 26-27),ă „Completareă laă
Autobiografie”ă (10ă maiă 1958)ă (f.ă 28),ă
e

„Autobiografie”ă (Vatraă Dornei,ă 15 martie 1958);


AN el

Malancaă Clement,ă „Ac iuneaă meaă laă


SJ hiv

Autobiografie”ă (ff.ă 30-39); Nussbranch Isac,


„Aspecteă dină activitateaă meaă înă ilegalitate”ă
Ar

(Suceava) (ff. 40-41);ă Ostfeldă Marcus,ă „Notaă


informativ ”ă (Vatraă Dornei,ă 4ă iulieă 1964)ă (ff.ă 42-
43);ă Pard uă Ieremiaă (P rd uă Irimieă – Preşedinteleă
ComitetuluiăRegionalădeăLupt ăpentruăPace),ă„Dină
trecutulă deă lupt ă ală Partiduluiă Comunistă Român”ă
(ff. 44-46);ăPloşcianăIoană(PloşciacăIoan),ă„Despreă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 92

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
uneleăac iuniăorganizateădeămişcareaăcomunist ădină
Oraşulă R d u iă înă ilegalitate”ă (R d u i,ă 16ă aprilieă

an
1964) (ff. 47-50);ăPiesicăIancu,ă„Despreăactivitateaă

om
dină perioadaă ilegalit iiă 1934-1944”ă (Botoşani,ă
februarie 1964) (ff. 51-54); Rozen Bernard,
„Evoc riă cuă dateă privindă activitateaă meaă subă

R
îndrumareaă permanent ă aă Partiduluiă Comunist

e
Român”ă (Botoşani,ă 3ă martieă 1964)ă (ff.ă 55-59);
al
Raly Bley (f. 60); Rabinovici Izic (ff. 61-62);
Riczkeră Abraham,ă „Informareă despreă ac iunileă laă
e
careă amă luată parteă înă ilegalitate”ă (24ă aprilieă 1964)ă
al

(ff. 63-64); Rabinovici Hascal (1 aprilie 1964) (ff.


on

65-73);ăSegalăDavid,ă„Evoc ri”ă(1ămartieă1964)ă(ff.ă
74-76); Schalet Heinrich (Suceava, 15 aprilie
si ti

1964) (f. 77); Schapira Sigmund (20 februarie


Ia Na

1964) (ff. 78-80);ăSchaer,ă„Aspecteădină activitateaă


ilegal ăaăpartiduluiădinăoraşulăVatraăDorneiădinăaniiă
1929-1940”ă (Suceava, 1 martie 1964) (ff. 81-86);
e

Tobiasă Hilsenrat,ă „Dină activitateaă ilegal ă aă


AN el

Partiduluiă Comunistă dină Oraşulă Suceava”ă


SJ hiv

(Suceava, 8 aprilie 1964) (ff. 87-90); Vexler Leon,


„Aspecteă dină activitateaă meaă dină perioadaă 1935-
Ar

1944”ă (Botoşani,ă februarieă 1964)ă (ff. 91-93);


WaxmanăSamoil ,ă„Informare”ă(29ăfebruarieă1964)ă
(ff. 94-97);ăWexlerăJaneta,ă„Dinăactivitateaămeaădină
perioadaăilegal ”ă(22ăfebruarieă1964)ă(ff.ă98-100).

Volumul I

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 93

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Memoriiă scriseă cuă prilejulă anivers riiă aă 50ă deă aniă

an
deă laă înfiin areaă Partidului.ă Printreă ceiă careă şi-au
scris memoriile s-auă num rat:ă Brauşteină Sulim,ă

om
„Not ă dină discu iileă avuteă cuă tov.ă Broşteşuă Sulimă
dină Bucureşti,ă Caleaă Victorieiă nr.ă 33,ă originară dină

R
oraşulă R d u i”ă (7ă februarieă 1966)ă (ff.ă 1),ă
autobiografiaă luiă Brunşteină Sohulimă (R d u i,ă

e
ianuarie 1964) (ff. 2-24);ă Damaschină Tuhu ,ă ă (29ă
al
februarie 1964) (ff. 25-26);ă Drulă Şmil,ă „Scurt ă
e
autobiografie”ă (Suceava,ă 1ă martieă 1964)ă (ff.ă 27-
al

42. 31);ă Finchelştaină Adela,ă „Activitateaă peă careă amă 1964-1966 53


on

desf şurat-o între anii 1941-1944”ă (ff.ă 32-33);


GutmanăI.,ă„Uneleăevenimenteădinămişcareaăilegal ă
si ti

ală fostuluiă jude ă R d u i”ă (R d u i,ă 20ă aprilieă


Ia Na

1964) (ff. 34-44);ăGruberăIdaă(ff.ă45);ăHan escuăM.,ă


„Not ă privindă uneleă ac iuniă organizateă deă partid,ă
asigurareaă deă caseă conspirativeă şiă creareaă deă
e

organiza iiă deă mas ă înă fostulă jude ă Botoşaniă şiă


AN el

Dorohoi în perioada anilor 1933-1944”ă(ff.ă46-53).


SJ hiv

Volumul II
Ar

Memoriiă scriseă cuă prilejulă anivers riiă aă 50ă deă aniă


deă laă înfiin areaă Partidului.ă Printreă ceiă careă şi-au
42. 1970 90
scris memoriile s-auă num rat:ă Frunz ă Vasile,ă
colonelă înă rezerv ă (Patronajulă Tg.ă Ocna,ă
Dispensarulă„Azilulădeănoapte”,ăMoşăŞelaru,ăCaldeă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 94

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
pl cinte,ăcalde!)ă(Bucureşti,ă5ănoiembrieă1970)ă(ff.ă

an
1-5); Florescu Alexandru (ff. 6-18);ă Grigoraşă
Gheorghe,ă„AmintiriădinăilegalitateaăPCR”ă(Iaşi, 6

om
decembrie 1970) (ff. 19-30); Haimovici Haim,
„Amintiri”ă(11ădecembrieă1970)ă(ff.ă31-44);ăH r uă
Costache,ă„Amintiri”ă(Iaşi,ă26ădecembrieă1970)ă(ff.ă

R
45-58); Held Marcel (ff. 59-72); Iordan Iorgu,

e
„UniversitateaădinăIaşiăşiăluptaăcontraăfascismului”ă
al
(ff. 73-80);ăKahaneăAron,ă„Amintiriădinăactivitateaă
meaă depus ă înă mişcareaă muncitoreasc ă dină Iaşi”ă
e

(ff. 81-87); Leibovici Erza (Maxim Constantin),


al

„Amintiri.ăLaăIaşi”ă(Bucureşti)ă(ff.ă88-90).
on

Volumul III
si ti
Ia Na

Memoriiă scriseă cuă prilejulă anivers riiă aă 50ă de ani


deă laă înfiin areaă Partidului.ă Printreă ceiă careă şi-au
scris memoriile s-auă num rat:ă Leonteă Dumitruă
e
AN el

(ilegalist) – interviu luat de Covaci M. (ff. 1-38);


Lucinescuă F.ă Horia,ă „Impresiiă dină Rusiaă
SJ hiv

revolu ionar ă aă aniloră 1917-1921.ă Relat rileă unuiă


42. corespondent voluntar din 1921 al ziarului 1970-1971 153
Ar

«Socialismul»”ă (24ă iulieă 1957)ă (ff.ă 39-49); Mârza


Vasile,ă „Amintiri.ă Laă Iaşi”ă (ff.ă 50-52); Nachman
Leib (6 noiembrie 1970) (ff. 53-61); Adela
Braunstein,ă „Amintiri”ă (Iaşi,ă 1970)ă (ff.ă 62-65);
B isană Nicolae,ă „Uneleă aspecte din activitatea
ilegal ăaăcomuniştilor”ă(Ianuarieă1971)ă(ff.ă66-71);

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 95

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Romega Minodora (ff. 72-81); Rusu Maria,

an
„Amintiriă dină via aă mea”ă (ff.ă 82-83); Szabo Mina
(OrenştainăMir a),ă„Uneleăaspecteăaleăactivit iiăpeă

om
linie de UTC din adânca ilegalitate precum şiăuneleă
ac iuniăîntreprinseădeăUTCăcondus ădeăpartidăîntreă
anii 1928-1940”ă (Iaşi,ă 29ă iulieă 1970)ă (ff.ă 84-86);

R
S c leanuă Constantin,ă „Dină amintirileă unuiă

e
muncitorătipograf”ă(ff.ă87-105); Negreanu Iosif S.,
al
„Amintiri”ă (ff.ă 106-134); Niculi Georgeta,
„Amintiri”ă (ff.ă 135-141); Niculi Ion – ilegalist,
e

„Amintiri”ă(ff.ă142-153).
al
on

Volumul IV
si ti

Memoriiă scriseă cuă prilejulă anivers riiă aă 50ă deă aniă


Ia Na

deă laă înfiin areaă Partidului.ă Printreă ceiă careă şi-au


scris memoriile s-auă num rat:ă Andreiă Vasileă
e

(Andricic):ă „Activitateaă progresist -antifascist .ă


AN el

Doveziă acteă şiă m rturii”ă („Dizolvareaă mitinguluiă


SJ hiv

legionar”,ă „Pamfletulă luiă Tudoră Arghezi”,ă


42. 1970-1971 121
„Evacuareaă Iaşului”)ă (ff.ă 1-9); Audoroi Elvira
(Mih i ),ămembruădeăpartidădină 1930,ă„Amintiri”ă
Ar

(ff. 10-19); Carol Sau, fostăelevăalăŞcoliiăSindicaleă


Iaşi,ă „Şcoalaă Sindical ă Iaşi”ă (Vânz toriiă deă ziareă
muncitoreşti),ă Bucureşti,ă noiembrieă 1970ă (ff.ă 55-
59);ăConstantinescuăIaşi,ă„AmintiriăIeşene”,ă(ff.ă60-
91);ă Criveiă Mihai,ă „Memorii”ă (31ă ianuarieă 1971)ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 96

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
(ff. 92-138);ăEşanuăSabinaă(ff. 139-141); Feldman

an
Bercu (18 noiembrie 1970) (142-145); Feldman
Izu,ă„Amintiri”ă(7ădecembrieă1970)ă(146-156).

om
Volumul V

R
Memoriiă scriseă cuă prilejulă anivers riiă aă 50ă deă aniă

e
deă laă înfiin areaă Partidului.ă Printreă ceiă careă şi-au
al
scris memoriile s-auă num rat:ă B cuşc ă Fany,ă
„Discu ieă cuă tov.ă B cuşc ă Fany,ă instructoră laă
e

Consiliulă Populară Municipală Piatraă Neam ”ă (ff.ă 1-


al

2);ăCojocaruăSimca,ă„Ilegalistulă– CojocaruăSimca”ă
on

(f.ă 3);ă Feraruă Solomon,ă I.M.ă Ceahl u”ă (ff.ă 4-5);


42. Grosuă Carol,ă „Discu ieă cuă tovar şulă Grosuă Carol,ă 1972 9
si ti

preşedinteleă Cooperativeiă «Deservirea»,ă Piatraă


Ia Na

Neam ă – ilegalist”ă (ff.ă 6);ă R ileanuă Dumitru,ă


„Consemn riă despreă mişcareaă deă tineretă dină
e

Municipiulă Piatraă Neam ă înă perioadaă 1933-1944”ă


AN el

(PiatraăNeam ,ă1ăfebruarieă1972)ă(ff.ă7-9).
SJ hiv

Volumul VI
Ar

Dubleteleă memoriiloră scriseă cuă prilejulă anivers riiă


aă50ădeăaniădeălaăînfiin areaăPartidului.ăAcesteaăsuntă
celeăscriseăde:ăMalancaăClement,ă„Ac iuneaămeaălaă
42. 1972 265
autobiografie”ă (ff.ă 1- 10); Mella Aristide,
„Autobiografie”ă (Vatraă Dornei)ă (ff.ă 11-12),
„Completareă laă autobiografie”ă (Vatraă Dornei)ă (f.ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 97

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
13),ă„Autobiografie”ă(VatraăDornei)ă(f.ă14);ăTobiasă

an
Hilsenrat,ă „Dină activitateaă ilegal ă aă Partiduluiă
Comunistă dină Oraşulă Suceava”ă (Suceava)ă (ff.ă 15-

om
18);ă Hornă Clearin,ă „Aspecteă dină mişcareaă
comunist ădin RaionulăVatraăDornei,ătr iteădeămineă
din anii 1929-1944”,ă (ff.ă 19-22),ă „Completare”ă (f.ă

R
23), Tabel nominal cu persoanele care au colaborat

e
cuă Hornă Clearină (f.ă 24);ă Filipă Ştefan,ă „Scurt ă
al
privireă asupraă mişc riiă muncitoreştiă peă careă amă
cunoscut-o în perioada anilor 1930-1960”ă
e

(F lticeni)ă (ff.ă 25-52);ă Schaer,ă „Aspecteă dină


al

activitateaă ilegal ă aă partiduluiă dină oraşulă Vatraă


on

Dornei din anii 1929-1940”ă(Suceava)ă(ff.ă53-58);


Finchelsteină Adela,ă „Activitateaă peă careă amă
si ti

desf şurat-o între anii 1941-1944”ă(ff.ă59-60); Drul


Ia Na

Şmil,ă„Scurt ăautobiografie”ă(Suceava)ă(ff.ă61-65);
SocaciăAndrei,ă„Ac iuneaămeaăpentruăautobiografiaă
e

dină aniiă trecu i”ă (ff.ă 66-67);ă DamaschinăTuhu ă (ff.ă


AN el

68-69);ăWaxmanăSamoil ,ă„Informare”ă(ff.ă70-73);
SJ hiv

Riczkeră Abraham,ă „Informareă despreă ac iunileă la


careă amă luată parteă înă ilegalitate”ă (ff.ă 74-75);
OstfeldăMarcus,ă„Not ăinformativ ”ă(VatraăDornei)ă
Ar

(ff. 76-77); Raly Blei (f. 78); Ida Gruber (f. 79);
Schapira Sigmund (ff. 80-82); Schalet Heinrich
(Suceava)ă (f.ă 83);ă Ploşciacă Ioan,ă „Despreă uneleă
ac iuniă organizateă deă mişcareaă comunist ă dină
OraşulăR d u iăînăilegalitate”ă(R d u i)ă(ff.ă84-87);

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 98

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Brunşteină Schulim,ă ”Despreă mişcareaă

an
muncitoreasc ădinăR d u i” (R d u i)ă(ff.ă88-110);
Nussbranchă Isac,ă „Aspecteă dină activitateaă meaă înă

om
ilegalitate”ă (ff.ă 111-112); Leitner Dezideriu,
„Problemeleă munciiă dină ilegalitate.ă Contribu iaă peă
care am adus-oă laă ac iunileă conduseă deă Partidulă

R
Comunistă dină România”ă (R d u i)ă (ff.ă 113-115);

e
Leitneră Sofia,ă „Problemeleă munciiă politiceă înă
al
ilegalitate.ă Contribu iaă peă careă amă adus-o la
ac iunileă Partiduluiă Comunistă dină Româniaă
e

începândă dină anulă 1933”ă (ff.ă 116-119);ă Pard uă


al

Irimie – preşedinteleă Comitetuluiă Regională deă


on

Lupt ă pentruă Pace,ă „Dină trecutulă deă lupt ă ală


Partiduluiă Comunistă Român”ă (ff.ă 120-122);
si ti

GutmanăI.,ă„Uneleăevenimenteădinămişcareaăilegal ă
Ia Na

aă fostuluiă jude ă R d u i”ă (R d u i)ă (ff.ă 123-133);


Klier Herman (ff. 134-140);ăBroşteşuăSulim,ă„Not ă
e

dină discu iileă avuteă cuă tovar şulă Broşteşuă Sulimă


AN el

dină Bucureşti,ă Caleaă Victorieiă nr.ă 33,ă originară dină


SJ hiv

Oraşulă R d u i”ă (f.ă 141);ă Andreiă Vasileă (zis


Andriciuc),ă „Activitateă progresist -antifascist .ă
Doveziă şiă acte”ă (ff.ă 142-147);ă Adelaă Braunştein,ă
Ar

„Amintiri”ă (ff.ă 148-151); Bejenaru Nicolae,


„Amintiriă deă neuitat”ă (ff.ă 152-156; dublura 157-
159);ă Caraşă Şaia,ă „Amintiri.ă Plecareaă înă Spania”ă
(ff. 160-164);ă Eşanuă Sabinaă (ff.ă 165-167);ă Frunz ă
Vasile – colonelă rezerv ,ă „Patronajulă Tg.ă Ocna”ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 99

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
(Bucureşti)ă(ff.ă168-172); Feldman Bercu (ff. 173-

an
176);ă Grigoraşă Gheorghe,ă „Amintiriă dină
Ilegalitateaă PCR”ă (Iaşi)ă (ff.ă 177-188);ă Hara uă

om
Costache,ă „Amintiriă dină activitateaă revolu ionar ă
deălaăAteliereleăCFRăPaşcani”ă(Iaşi)ă(ff.ă189-202);
NiculiăGeorgeta,ă„Amintiri”ă(ff.ă203-209); Iosif S.

R
Negreanu,ă„Amintiri.ăIanuarie-maiă1921”ă(ff.ă210-

e
237);ă Vandaă Nicolschi,ă „Amintiri”ă (ff.ă 238-240);
al
Romega Minodora (ff. 241-250); Rusu Maria,
„Amintiriădinăvia aămea”ă(ff.ă251-252); Sabo Mina
e

(OrenştainăMir a),ă„Uneleăaspecteăaleăactivit iiăpeă


al

linieădeăUTCădinăadâncaăilegalitateăprecumăşiăuneleă
on

ac iuniăîntreprinseădeăUTCăcondus ădeăpartidăîntreă
anii 1928-1940”ă (ff.ă 253-255); V sc u eanuă F. –
si ti

profesor universitar,ă „Amintiriă dină perioadaă deă


Ia Na

creareă aă PCR”ă (ff.ă 256-259); Cuprinsul volumelor


III-V (ff. 260-265).
e

Volumul VII.
AN el

Volumă alc tuită dină copiileă unoră documenteă deă


SJ hiv

arhiv .ăTitlulădeăînceputăalăacestuiaăesteă„Alădoileaă
70 Congresă Regional”,ă p.ă 1402ă şiă seă termin ă laă p.ă - 508
Ar

43.
1905.ă Înă volumă exist ă 4ă paginiă cuă corecturiă laă
textulăini ială(ff.ă504-508).

44. Memoriileă scriseă deă uniiă ilegaliştiă aiă partiduluiă cuă 1966 51
prilejulă anivers riiă aă 50ă deă aniă deă laă înfiin areaă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 100

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
PCR.ă Printreă aceştiaă s-auă num rat:ă Avramă Rivenă

an
(ff. 1-4); lista cu interviurile/memoriile scrise (f.
5);ă B l niciă Constantină (ff.ă 6-7ă )ă (f.ă 7ă con ineă oă

om
poz ăcuăConstantinăB l niciă– aăf cutăînchisoareălaă
Doftanaăşiăs-aănum ratăprintreăceiăcareăauăînfiin ată
UTCă Iaşi);ă Bercoviciă Ştrulă (30ă noiembrieă şiă 1ă

R
decembrie 1966) (ff. 8-20); Bercovici Tipa (ff. 21-

e
22);ăBr toiăDimitrie,ă1ădecembrieă1966ă(ff.ă23-37),
al
scrisoareaă luiă Dumitruă Br roiuă c treă Primulă
secretar al CC al PMR, Gheorghe Gheorghiu-Dej
e

(ff. 38-40);ă Conacheă Elena,ă Iaşi,ă 30ă noiembrie


al

1966 (ff. 42-49).


on

Materialeă privitoareă laă ilegaliştiiă dină Gala i:ă noteă


si ti

luateăînăaprilieă1967ădeăLeonăEşanuă(ff.ă1-10).
Ia Na

45. 1967 41
Autobiografiile scrise de: C. Baciu, 31 iulie 1967
e

(ff. 11-18); Palade C. (ff. 19-25); V. Ionescu (ff.


AN el

26-31)ăşiăR şcanu V. (ff. 32-37).


SJ hiv

„O” – ORAŞE
Ar

Copii ale unor documente din Arhivele Statului din

46. 27 Iaşiă referitoareă laă activitateaă organiza iiloră cuă 1929-1931 134
caracterăcomunist,ăaăsindicatelorădinăIaşi,ăprecumăşiă
problemeleăşomajului,ăprintreăcareăenumer m:

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 101

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Problemele interneă aleă comunit iiă evreieştiă dină

an
Iaşi,ăalegereaăunuiănouăhahamă(ff.ă3-6);

om
Mo iuneaăCongresuluiăLigiiăAgrareăaă inutuluiăIaşiă
(f. 7);

R
Inform riăaleăServiciuluiăSpecialădeăSiguran ăc treă

e
Prefectulă deă Iaşiă privindă organizareaă diverseloră
al
întruniri ale organiza iilorăcuăcaracterăcomunistă( la
23 iunie 1929, înăSalaă„Bejan”ădinăIaşiăurmaăs ăse
e
întâlneasc ă pensionarii,ă func ionarii,ă meseriaşiiă şiă
al

lucr toriiă CFRă pentruă aă constituiă „Ligaă Unireaă


on

Ceferiştilor”);

Notaă informativ ă dină 29ă aprilieă 1929,ă privindă


si ti
Ia Na

posibilele tensiuni dintreă locuitoriiă dină Obşteaă


Pârli a;
e

Not ă informativ ă aă Serviciuluiă Specială deă


AN el

Siguran ă adresat ă Prefectuluiă Jude uluiă Iaşiă


SJ hiv

privind Congresul inginerilor universitari,


desf şurată înă Aulaă Universit iiă Iaşiă laă 26ă maiă
1929;
Ar

Not ă informativ ă privindă stareaă deă spirită aă


studen imiiă ieşene,ă aă rezerviştiloră mobiliza i,ă aă
comercian iloră şiă s teniloră împotrivaă notaruluiă
Caruceru,ă declanşareaă uneiă greveă laă fabricaă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 102

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
„Textila”ăIaşi,ăînă1ăaugustă1929;

an
Tabelăcuăbrut riileădinăMunicipiulăIaşiă(ff.ă33-34);

om
Procesul-verbală dină 19ă noiembrieă 1930ă ală şedin eiă
ComitetuluiădeăAjutorareăaăcelorălipsi iădeălucru;

R
Not ăinformativ ăaăDirec iuniiăGeneraleăaăMuncii,ă

e
Inspectoratulă Munciiă Bac uă c treă Directorulă
al
Ministerială referitoră laă situa iaă şomajuluiă dină
Regiunea Bac u;ă
e
al

Adresaă Serviciuluiă Administrativă ală Prim rieiă


Comuneiă Botoşani,ă c treă Directorulă Ministerial,ă
on

din 13 februarie 1931, privind ajutorarea


şomerilor;ă
si ti
Ia Na

AdresaăMinisteruluiăMuncii,ăS n t iiăşiăOcrotiriloră
Sociale,ă Direc iaă Muncii,ă Serviciulă Plas rei,
e

Şomajuluiă şiă Migra iuniloră nr.ă 7888ă dină 28ă


AN el

februarieă 1931,ă privindă combatereaă şomajuluiă (ff.ă


SJ hiv

64-65).
Ar

Copiile unor documente din Arhivele Statului din


Iaşiă referitoareă laă conflicteleă deă munc ă dină razaă
47. 52 OraşuluiăIaşi,ăprintreăcareămen ion m: 1942-1943 77

Adresaă Inspectoratuluiă Regională deă Munc ă şiă


Asigurareă Social ă Iaşiă c treă Ministerulă Muncii,ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 103

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Corpulă deă Inspec ieă şiă Coordonare,ă privindă

an
nemul umirileă dină decembrieă 1943ă deă laă fabricaă
„MetalurgicaăMoldovei”ădinăIaşiă(ff.ă3-4).

om
Un memoriu al muncitorilor de la Fabrica
„Metalurgicaă Moldovei”ă Iaşiă c treă Ministrulă

R
Muncii (ff. 6-7).

Procesul-verbal întocmit de Alexandru Arhire,


e
al
şefulă Inspectoratuluiă Regională ală Munciiă şiă
Asigur riloră Socialeă Iaşi,ă înă urmaă ancheteiă deă laă
e

Fabricaă „Metalurgicaă Moldovei”ă dină Iaşi.ă Not ă


al

informativ ă legat ă deă conflictulă deă munc ă deă laă


on

Fabricaă„MetalurgicaăMoldovei”ăăIaşiă(f.ă9).ă
si ti

Informareă aă Comisieiă deă Arbitrajă deă peă lâng ă


Ia Na

Inspectoratulă Regională ală Munciiă Iaşi,ă privindă


conflicteleă deă munc ă solu ionateă înă cursulă luniiă
martieă 1942ă şiă deciziile adoptate: conflictul
e
AN el

colectivă deă munc ă deă laă fabricaă „Victoria”ă SA,ă


Sec iaă es torieă dină Iaşi;ă Cerereaă deă fixareă aă
SJ hiv

salariiloră laă 10ă func ionariă dublan iă deă laă fabricaă


„TextilaăIaşi”ăSA;ăCerereaădeămajorareăaăsalariuluiă
Ar

func ionareiă dublante,ă Ecaterina Doroftei, de la


magazinulă manufactur ă „Kahane”ă dină Iaşiă (ff.ă 10-
19).

Circularaă prină careă Misiuneaă German ă dină Gala iă


eraă obligat ă s ă achiteă drepturileă deă concentrareă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 104

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
pentruăsalaria iiăromâniă(ff.ă20-22).

an
Tablouă cuă cauzeleă dină Iaşi,ă Vasluiă şiă Botoşani,ă în
careă aă fostă sesizat ă Comisiaă deăArbitrajă Iaşiă deă laă

om
înfiin areăşiăpân ăînă20ăoctombrieă1942ă(f.ă23).

R
Documenteă aleă Comisieiă deă Arbitrajă deă peă lâng ă
InspectoratulăRegionalăalăMunciiăIaşiă(ff.ă24-29).

e
al
Tabelă cuă şedin eleă dină lunaă februarieă 1942ă aleă
Comisieiă deă Arbitrajă deă peă lâng ă Inspectoratulă
e
RegionalăalăMunciiăIaşiă(ff.ă30-31).
al

Not ă informativ ă privindu-lă peă D.I.ă Mancaş,ă dină


on

ComunaăDochia,ăJude ulăNeam ,ăcareăascultaăradioă


„Moscova”ă şiă „Londra.ă Acestaă eraă caracterizată caă
si ti
Ia Na

avândăoăatitudineădefetist ,ămotiv pentru care i s-a


ridicată aparatulădeăradio.ăAăfostădispus ăcercetareaă
militarilorăpeăcareăîiăconvinseseăs ănuăparticipeăpeă
e

front (f. 39).


AN el

Documenteă referitoareă laă activitateaă comuniştiloră


SJ hiv

dinăIaşi.ă

Zvonurileălegateădeăsitua iaăprizonierilorădinăURSSă
Ar

etc.

Copiile unor documente din Arhivele Statului din


47
Iaşiă (fondurileă Prim riaă Municipiuluiă Iaşiă şiă 1929-1931
48. 56

Prefecturaă Jude uluiă Iaşi),ă referitoareă laă situa iaă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 105

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
şomajului,ă acordareaă deă ajutoră socială şiă accidenteă

an
deă munc ,ă dară şiă bugetulă administra ieiă Bac u,
printreăcareăenumer m:

om
Bugetulă Generală ală Administra ieiă Comunaleă deă
venituriăşiăcheltuieliăpeăanulă1929ă(f.ă2);

R
Solicitarea din 1929 a plutonierului major în

e
rezerv ă Gh.ă Cloşc ă adresat ă primaruluiă Bac uă
al
pentruă ună locă deă munc ă caă intendentă laă Hal ă sauă
Abator,ăoriăcontrolorăalăîncasatorilorădeăpia ă(f.ă3);
e
al

Em.ă Samureanuă (tat ă aă 6ă copiiă dintreă careă doară 2ă


on

lucrau),ă func ionară (secretar)ă ală Prim rieiă Bac u,ă


solicita primarului un ajutor în suma de 50.000 de
si ti

lei, necesar fiicei sale Stela Samureanu, aflat ă înă


Ia Na

Str in tateă pentruă specializareă înă boliă obstreticeă


(Berlină şiă apoiă Paris).ă Procesul-verbală ală şedin eiă
consiliuluiă Prim rieiă Bac u,ă dină 8ă maiă 1929,ă prină
e
AN el

care era acordat un ajutor de 25.000 de lei pentru


Stela Samureanu (f. 6);
SJ hiv

Procesul-verbal ală şedin eiă Comitetuluiă deă


Ar

ajutorareăaăcelorălipsi iă deălucru,ădină 19ănoiembrieă


1930, în care s-aă decisă înfiin areaă unuiă birouă peă
lâng ă Prim rieă şiă invitareaă comandantulă
Garnizoanei ca parte a Comitetului.

Procesul-verbal din 17 martie 1930 întocmit de

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 106

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
comisară aj.ă Ioană Gavriliu,ă directorulă Poli ieiă

an
Moineşti,ă înă urmaă accidentuluiă suferită deă maistrulă
sondor Mihai Merica la sonda nr. 24 din schela

om
Moineştiă aă Administra ieiă Petrolifereă Steauaă
Român ădinăMoineştiă(ff.ă12-15).

R
Dela iunileă dină 1930ă aleă unoră s teniă din Comuna
Bl geşti,ăJude ulăBac u,ăînăcareăeraădenun atăVasileă

e
Filimon,ă înă aă c ruiă cas ă s-ară organizaă „întruniriă
al
secreteă careă auă scopuriă comuniste”.ă Plt.ă Maj.ăStană
e
Nicolaie,ă şefulă sec ieiă Jandarmiă Gârleniă dină
al

LegiuneaădeăJandarmiăBac u,ăaăîntocmităunăproces-
on

verbală prină careă aă infirmată respectiveleă dela iuniă


(ff. 16-18).
si ti

Adresaă sindicatuluiă muncitoriloră c treă Prim riaă


Ia Na

Bac u,ăprinăcareăeraăsolicitatăajutorăpentruăoameniiă
lipsi iă deă mijloaceă deă subzisten ă caza iă laă sediulă
e

sindicatului.ăPrim riaăaăacordatăunăajutor în valoare


AN el

de 5000 de lei.
SJ hiv

Coresponden ăprivindăsitua iaăasupraăşomajuluiăînă


regiuneaă Bac u.ă Tabloulă cuă şomeriiă dină Bac uă înă
Ar

lunileăianuarieăşiăfebruarieă1931.

Coresponden aăcuăMinisterulăprivindăbaniiăacorda iă
pentruăajutorareaăcelorăf r ălocădeămunc ăînăBac uă
şiăRoman;

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 107

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Procesul-verbal întocmit de comisarul Chesturii de

an
Poli ieă Bac u,ă circaă III,ă Constantină Moldoveanu,ă
cu ocazia accidentului suferit de Stafie Nicolai la

om
întreprindereaă IăGoldembergădină Bac u,ălaă2ăiunieă
1931 (ff. 27-29).

R
CopiileăunorădocumenteădinăArhiveleăStatuluiăIaşi,ă

e
referitoareă laă situa iaă şomajuluiă dină Botoşaniă înă
al
49. 49 1931 8
anulă 1931ă şiă lipsaă deă fonduriă pentruă ajutorareaă
e
acestor persoane.
al
on

Copiile unor documente din fondurile Arhivelor


Statuluiă Iaşi,ă referitoareă laă situa iaă şomeriloră dină
si ti

PiatraăNeam ,ăprintreăcareămen ion m:


Ia Na

Adres ăprinăcareăeraăsolicitat ăoăanchet ăînăceeaăce-


50. 54 1930 18
lăpriveşteăpeăprimar,ă„careăîşiăbateăjocădeăşomeuri”.
e
AN el

Procesul-verbală întocmită înă urmaă şedin eiă dină 20ă


SJ hiv

decembrie 1930, în care s-a discutat problema


şomerilorădinăPiatraăNeam .
Ar

CopiileăunorădocumenteădinăArhiveleăStatuluiăIaşi,ă
referitoareă laă situa iaă greaă cuă careă seă confruntauă
51. 56 1931-1946 25
locuitoriiă dină Romană şiă împrejurimiă înă anulă 1931,
printreăcareămen ion m:

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 108

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Adresa Directorului Ministerială Iaşiă c treă

an
preşedinteleă delega ieiă jude eneă Roman,ă privindă
acordarea unui ajutor de 10 vagoane cu alimente,

om
restulă nevoiloră trebuindă s ă fieă acoperiteă prină
implicarea celor care au primit credite în acest scop
(30 martie 1946).

R
Peti iaăaăpatruălocuitoriădinăComunaăB ceşti,ăplasaă

e
Roman-Vod ,ă Jude ulă Roman,ă prină careă solicitauă
al
interven iaă primaruluiă peă lâng ă ă Prefectur ă şiă
e
Cameraă Agricol ă pentruă aă liă seă distribuiă porumbă
al

(1931).
on

Copiile unor documente din Arhivele Statului din


si ti

Suceavaăprivindăconflicteleădeămunc ădinăR d u i,
Ia Na

printreăcareămen ion m:

Buletin Informativ nr. 97 din 15 octombrie 1929, în


e

careă seă men ionaă declanşareaă greveiă deă c treă 150ă


AN el

deămuncitoriădeălaăfabricaădeăcheresteaădinăFalc u.ă
SJ hiv

52. 55 Aceştiaă solicitauă majorareaă cuă 25% aă salariuluiă şiă 1929 21


micşorareaăzileiădeălucruădeălaă16ăoreălaă7.ăLucrulăaă
Ar

fostăreluatăădup ăceăliăs-a majorat salariul de la 25


deăbaniălaă1ăleu/or .ă

Buletinul Informativ 46/21 martie 1929, privind


declanşareaă greveiă deă c treă 90ă deă muncitoriă deă laă
fabrica de cimentă„PortlandăşiăRoman”ăPutna.ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 109

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Conflictulă deă munc ă declanşată deă 2.000ă deă

an
muncitoriă deă laă fabricileă deă cheresteaă dină R d u iă
(1929).ă Conflictulă aă fostă aplanată înă urmaă semn riiă

om
unuiă contractă colectivă deă munc ,ă prină careă aă fostă
introdus ă ziuaă deă lucruă de 8ă oreă şiă sporireaă
salariului cu 14%.

R
Conflictulă declanşată deă 21ă deă muncitoriă deă laă

e
Moaraă „Kraftt”,ă careă laă 21ă iunieă 1929,ă solicitauă
al
ziuaădeălucruădeă8ăoreăşiămajorareăsalarial ădeă30%.
e

Copiileă unoră documenteă deă arhiv ă deă laă Arhiveleă


al

Statului din Suceava privind tensiunile generate de


on

impoziteă şiă problemeleă agricole,ă precumă şi starea


de fapt din Câmpulung Moldovenesc.
si ti
Ia Na

Documente referitoare la tensiuni create de


impoziteăşiăproblemeăagricole.
e

Cererea locuitorilor din Iacobeni pentru reducerea


AN el

53. 761 1929 98


debituluiă deă arend ă deă laă 20ă deă leiă laă 2ă leiă deă
SJ hiv

pr jin ă(1929)ă(ff.ă3-5).

Adres ă c treă Vaidaă Voievod,ă ministruă deă interne,ă


Ar

prinăcareăesteăînştiin atăc ăpopula iaăesteăagitat ădeă


impozitulăimpusădeăCameraăAgricol ăînăseptembrieă
1928.ă Caă r spuns,ă prefectulă d ă ordină s ă încetezeă
colectarea taxei (f. 8).

Raportă privindă situa iaă peă lunaă aprilieă 1929ă înă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 110

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
jude ulă Câmpulung:ă situa iaă financiar ;ă

an
reconstruc iaă şiă înzestrareaă localit iloră cuă şcoli;ă
pierdereaă înă r zboiă aă planuriloră p mânturiloră şiă

om
p duriloră şiă aă hot rniciilor, ceea ce duce la
întârziereaă inventarieriiă p mânturilor;ă stareaă
proast ăaădrumurilorăcomunale;ăexistauălocalit iăînă

R
careă prim riaă nuă aveaă ună locală propriu;ă stareaă

e
financiar ă proast ă aă popula iei;ă presiunileă puseă deă
al
lucr toriiă laă fabricaă deă cherestea pentru reducerea
programuluiă deă munc ă laă 8ă ore;ă pazaă comuneloră
e

eraă asigurat ă deă Posturileă deă jandarmiă şiă guarziiă


al

comunali (1929) (ff. 26-27).


on

Raportulă prefectuluiă jude uluiă Câmpulungă privindă


si ti

situa iaădinăjude ăşiănemul umirileăpopula ieiălegateă


Ia Na

de: impozite;ă lipsaă deă locuriă deă munc ;ă lipsaă uneiă


pie eădeădesfacereăaăproduselor;ăimposibilitateaădeă
vindere a vagoanelor cu lemne de foc din cauza
e

tarifului mare pentru transportul pe CFR.; lipsa de


AN el

lemnă deă fondă pentruă nevoileă gospod reştiă aleă


SJ hiv

sinistra iloră rezulta iă dină inunda ii;ă datoriileă laă


b nci;ăprocesul-verbal întocmit de jandarmul Vicol
Ar

Emilian,ă înă ceeaă ceă priveşteă anchetaă ac iuniiă deă


agita ie f cut ă deă Profiră Dorofies ă dină Dornaă
Candreilor în ziua de 19 mai 1930, pentru urcarea
laă p şunată cuă vitele;ă locuitorii nu au avut
prelungireălaăp şunată(f.ă48).

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 111

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Conflictulă deă munc ă deă laă Societateaă „Bucovina”ă

an
din Sadova.

om
Concluziileă uneiă ancheteă desf şurat ă deă şefulă deă
postădinăMoldovi aăreferitorălaăconflictulădeămunc ă
declanşată laă Fabricaă deă Cheresteaă aă Fondului din

R
localitateaăMoldovi aă(f.ă74).

e
al
Copiileă unoră documenteă dinăArhiveleă Statuluiă Iaşiă
(fondulă Prefecturaă Jude uluiă Iaşi),ă cuă privireă laă
e

situa iaă şomeriloră dină Bârladă şiă dou ă materialeă deă


al

propagand ăcomunist ,ăprintreăcareămen ion m:


on

Informareă adresat ă Directoruluiă Ministerială Iaşiă


si ti

54. 781 privindă creştereaă num ruluiă deă şomeriă dină razaă 1931-1965 7
Ia Na

jude uluiă(1931);ă

Dou ă broşuriă deă popagand ă înă original:ă „Raionul


e

Bârlad.ă Cifreă şiă Fapteă laă 7ă martieă To iă laă vot!”ă


AN el

(1965)ăşiă„OraşulăBârladăast zi”.ăLaă7ămartieă– To i
SJ hiv

laăvot!”.
Ar

Copiile unor documente din Arhivele Statului din


Bucureştiă privindă conflicteleă deă munc ,ă situa iaă
55. 791 economic ăşiăaămuncitorilorădinăBr ila. 1929 181

Adres ă privindă stareaă îngrijor toareă aă igieneiă şiă


s n t iiă eleviloră dină şcolileă deă meseriiă dină Br ilaă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 112

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
(raport întocmit de dr. Marati).

an
Copieăaăîntâmpin riiăscriseădeăCaseleăcomercialeăşiă
agen iiădeăvapoareăc treăMinistrulăMuncii,ălegatădeă

om
problemele din legea din 1920 referitoare la
desc rcarea,ă înc rcareaă şiă stivuireaă vaseloră

R
maritime (ff. 9-11).

e
Mo iuneaă hot rât ă deă şomeriiă şiă muncitoriiă dină
al
şantierulă Franco-Română (FR),ă întâlni iă înă 23ă
februarieă1929,ăprinăcareăsolicit ăreangajareaăceloră
e

concedia iă şiă acordareaă deă ajutoră celorlal iă şomeriă


al

(f. 26).
on

Formularulă pentruă anun areaă unuiă conflictă de


si ti

munc ă înaintată deă Inspectoratulă Munciiă dină Br ilaă


Ia Na

c treă Direc iaă deă studiiă şiă statistic ă dină Direc iaă
General ă aă Muncii.ă Listaă cuă societ ileă şiă caseleă
e

unde s-au semnalat conflicte (1929).


AN el

Adresaă Federa ieiă înă Alimenta ieă dină România,ă


SJ hiv

Sindicatul profesională „Pâinea”ă ală lucr toriloră


brutariă şiă franzelariă dină Br ilaă c treă Ministerulă
Ar

Muncii, Inspectoratul Local, prinăcareăseăsolicit ăoă


întâlnireă laă careă s ă seă discuteă peă margineaă
conflictuluiă deă munc ă declanşată întreă patroniă şiă
lucr toriiă dină brut rii,ă s ă se discute aplicarea
tarifului dinămemoriulăpatronilorăînaintatăPrim rieiă
înă septembrieă 1927ă şiă neaplicată deă to iă brutarii.ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 113

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Esteă ataşată şiă memoriulă (ff.ă 40-41). Rezultatul

an
tratativelor poate fi citit la f. 60.

Informareăadresat ăMinistruluiăMuncii,ăreferitor la

om
ruinareaămuncitorilorădină portulăGala iă deăună grupă
deădelega iărepartiza iădeăguverneă(1929).

R
Adresa Uniunii Muncitorilor Grafici din România

e
c treă Inspectoratulă Munciiă Br ila,ă prină careă seă
al
solicit ă organizareaă deă negocieriă pentruă aplanareaă
conflictuluiă deă munc ă declanşată întreă tipografiă şiă
e

direc iuneaăAtelieruluiă„Gala iiăNoi”ă(iulieă1929).


al
on

Conflictulă deă munc ă declanşată deă Sindicatulă


Profesional al Muncitorilor de la Carierele de
si ti

piatr ădinăComunaăGreciăşiăîmprejurimi,ăsolicitândă
Ia Na

libertatea de a întreprindeă activit iă sindicale, un


contractă colectivă deă munc ,ă ajutoră medicală înă
cazuriă deă accident,ă stabilireaă zileiă deă munc ă laă 8ă
e
AN el

ore,ă desfiin areaă lucruluiă cuă acord,ă aplicareaă legiiă


din 1928 referitoare la ocrotirea muncii minorilor
SJ hiv

şiădurataămunciiădeă8ăore (f. 63).


Ar

Referatulă întocmită deă Inspectorulă delegată s ă


cercetezeă sesizareaă deă laă Carieraă deă Piatr ă Greciă
poate fi citit la ff. 64-66.

Conflictulă deă munc ă deă laă Şantierulă „Brateş”ă şiă


referatulă întocmită deă celă delegată s ă analizezeă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 114

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
situa iaăpotăfiăcititeăla ff. 75-77.

an
Listaăsolicit rilorăf cuteădeăSindicatulăMuncitoriloră
Elevatoriştiă dină Portulă Br ilaă c treă Ministrulă

om
Muncii (ff. 92-93).

R
Procesul-verbală ală şedin eiă dină 10ă aprilieă 1929ă aă
Comisieiă Interimareă aă Camereiă deă Industrieă şiă

e
Comer ,ăCircaăVăBr ila,ăînăcareăseăprezint ăsitua iaă
al
muncitoriloră dină portulă Br ilaă şiă salarizareaă
acestora (ff. 106-108).
e
al

Tabelulăcuăsalariileămediiăpl titeăînăcâtevaăprofesiiă
on

înă cursulă luniiă aprilie,ă mai,ă iunieă şiă iulieă 1929ă înă
oraşulăRâmnicu-S rată(f.ă125-127, 132).
si ti
Ia Na

Referat asupraă ucenicieiă înă razaă regiuniiă (Br ila,ă


Tulcea, Tecuci, Bârlad, Râmnicu-S rat)ă (ff.ă 148-
150).
e
AN el

Buletină statistică privindă pre urileă mijlociiă laă


articoleleăalimentareăşiăîmbr c minteăstabiliteădup ă
SJ hiv

desfacereaă cuă am nuntulă înă oraşulă Br ilaă înă lunaă


iunie 1929 (f. 142).
Ar

Copiile unor documente referitoare la diverse


1932-1963
56. problemeă socialeă dină Jude ulă Bac u, printre care 38
(original)
enumer m:

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 115

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Adresa 53 din 28 decembrie 1932 a Comitetului

an
Şcolară ală Comuneiă L loaia,ă Jude ulă Bac u,ă cuă
privire la lipsa fondurilor cu care seă confrunt ă

om
şcoalaă dină Comunaă L loaiaă (lipsaă deă bani,ă deă
lemne pentru foc, imposibilitatea de igienizare a
s lilorădeăclas ).

R
Procesul-verbalăîntocmitădeăcomisarulădeăsiguran ă

e
I.ă Obrejaă deă laă Poli iaă Bac u,ă înă urmaă interog riiă
al
luiă Costic ă Tudor,ă cercetată pentruă propagand ă
e
comunist ăînăBac u.
al

Procesul-verbală întocmită deă Rotaruă Florea,ă şefulă


on

postului de Jandarmi Letea Veche din Legiunea de


Jandarmiă Bac u,ă înă urmaă interog riiă luiă Iancuă
si ti

Chi eşă şiă Gheorghiă Deaconu,ă cerceta iă pentruă


Ia Na

propagand ăcomunist ăînăLetea-Veche.

Interpelareă adresat ă Ministruluiă Muncii,ă S n t iiă


e
AN el

şiăOcrotiriiăSocialeăpentruăaădaăunăr spunsăreferitoră
laă înfiin areaă C minuluiă deă Uceniciă industrialiă dină
SJ hiv

Bac uăînă1932.
Ar

Copiile unor documente din Arhivele Statului


Bac u,ă expediateă Sectoruluiă dină Iaşiă ală ISISP,ă
57. 1944-1972 462
referitoareălaăBac u,ăprintreăcareămen ion m:

Tablouă cuă denumireaă pl şiiă şiă numeleă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 116

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
func ionarilorădinăplas .

an
Copiileă deciziiloră deă schimbareă şiă deă numireă aă
primariloră şiă ajutoareloră deă primari,ă printreă careă

om
men ion m:ă Copiaă decizieiă deă numireă aă luiă Ionă
Cobuzăcaăprimarăşiă aăluiăNeculaiă ranuă ca ajutor

R
deă primară înă Comunaă Com neşti,ă Jude ulă Bac uă
(14 noiembrie 1944).

e
al
Coresponden aădintreăLegiuneaădeăJandarmiăBac uă
şiăPrefecturaăJude uluiăBac uăreferitorălaădela iunea
e

fals ăaăfostuluiăprimarădinăComunaăCiumaşăprivindă
al

refuzulăunorăs teniădeăaăpredaăcantit ileădeăcartofiă


on

destinate comandamentului sovietic (21 ianuarie


1945). Acuzele aduse primarului Comunei
si ti

Ciumaşi,ă Jude ulă Bac u,ă Ionă Ciubotariu,ă suntă


Ia Na

înso iteădeădeclara iileăreclaman ilor.

Copiaă decizieiă prefectuluiă deă Bac uă prină careă l-a


e
AN el

numit pe Dumitru Asultanei primar al Comunei


Br til ă şiă Vasileă Ştefană Drugă caă ajutoră deă primară
SJ hiv

(26 februarie 1945).


Ar

Mo iuneaă angaja iloră Prim rieiă şiă întreprinderiloră


Comunale din 16 noiembrie 1944 prin care
solicit :ă „Purificarea”ă şiă „Salarizarea”.ă „Ceremă s ă
fie scoase din rândurile noastre toate elementele
indezirabile,ă cuă ună trecută dubiosă şiă neconformă cuă
cerin eleădemocraticeăaăvremurilorăpeăcareăleătr im,ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 117

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
deoarece acestea s-au opusătotdeaunaălaărealiz rileă

an
dolean eloră muncitoriloră şiă func ionariloră f r ă s ă
neglijezeăîns ăniciodat ăintereseleăşiă avantajeleăloră

om
personale.ă Dină parteaă prim rieiă urmeaz ă aă fiă
îndep rta iă urm torii”ă (ff.ă 37-38). – Arhivele
Statuluiă Bac u,ă Fondă Prefecturaă jude uluiă Bac u,ă

R
dosar 32/1944, f. 31.

e
Copiileă articoleloră „Ura”ă şiă ă „Sosireaă foştiloră
al
comisariă şiă agen iă aiă poli iei”,ă publicateă înă ziarulă
e
Înainte, 2 noiembrie 1944.
al

Mo iuneaă dină 8ă octombrieă 1944ă aă muncitoriloră şiă


on

func ionariloră Întreprinderiloră Comunale din


Bac u,ă prină careă seă solicitaă rezolvareaă aă 15ă
si ti

dolean e,ă printreă care:ă eliminareaă celoră careă şi-au


Ia Na

p r sită posturile;ă majorareaă salariilor;ă modificareaă


zileiădeălucruălaă8ăore,ăiarăoreleăsuplimentareăs ăfieă
e

pl titeă cuă 50%ă şiă cuă 100%ă înă cazulă deă oreă
AN el

suplimentareă efectuateă înă zileleă nelucr toare;ă


SJ hiv

concediiă pl titeă sauă concediiă deă odihn ;ă


Întreprinderileăs ăleăfurnizezeăvestimenta iaăpentruă
Ar

lucru;ă recunoaştereaă Sindicatuluiă şiă aă Comitetuluiă


s u;ă gratuitateaă apeiă şiă aă luminiiă pentruă angaja iiă
Întreprinderilor;ă „Muncitoriiă şiă func ionariiă
întreprinderiloră comunaleă voră sprijiniă f r ă şov ireă
luptaă contraă fasciştiloră careă suntă duşmaniiă
poporuluiăRomân”ă(ff.ă44-45).

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 118

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Tablouă deă arondareă aă comuneloră şiă Pl şiiă Bac u,ă

an
numele primarilor care conduc comunele, precum
şiănumeleăpretorilorărespectivi,ă16ăseptembrieă1944ă

om
(ff. 117-120);

List ă cuă pretoriiă jude uluiă Bac uă înă septembrieă

R
1944 (f. 129);

e
Deciziaă dină 2ă iulieă 1945ă aă prefectuluiă deă Bac uă
al
prină careă esteă înfiin ată Comitetulă Jude eană deă
Reconstruc ieăaăJude uluiăBac u (ff. 219-220).
e
al

Volumul I
on

Copiileă unoră documenteă dinăArhiveleă Statuluiă Iaşiă


si ti

referitoareă laă oraşulă Bac uă dină aniiă 1944-1945,


Ia Na

expediateăSectoruluiădină Iaşiă ală ISISP, printre care


men ion m:
e
AN el

Tablouă cuă denumireaă pl şiiă şiă numeleă


func ionarilorădinăplas .
SJ hiv

57. 1944-1972 400


Copiileă deciziiloră deă schimbareă şiă deă numireă aă
Ar

primariloră şiă ajutoareloră deă primari,ă printreă careă


men ion m:ă Copiaă decizieiă deă numireă aă luiă Ionă
CobuzăcaăprimarăşiăaăluiăNeculaiă ranuăajutorădeă
primară înă Comunaă Com neşti,ă Jude ulă Bac uă (14ă
noiembrie 1944).

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 119

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Coresponden aădintreăLegiuneaădeăJandarmiăBac uă

an
şiăPrefecturaăJude uluiăBac uăreferitorălaădela iuneaă
fals ăaăfostuluiăprimarădinăComunaăCiumaşăprivindă

om
refuzulăunorăs teniădeăaăpredaăcantit ileădeăcartofiă
destinate comandamentului sovietic (21 ianuarie
1945). Acuzele aduse primarului Comunei

R
Ciumaşi,ă Jude ulă Bac u,ă Ionă Ciubotariu,ă suntă
înso iteădeădeclara iileăreclaman ilor.
e
al
Copiaă decizieiă prefectuluiă deă Bac uă prină careă l-a
e
numit pe Dumitru Asultanei primar al Comunei
al

Br til ă şiă Vasileă Ştefan Drug ca ajutor de primar


on

(26 februarie 1945).

Mo iuneaă angaja iloră Prim rieiă şiă întreprinderiloră


si ti
Ia Na

Comunale din 16 noiembrie 1944 prin care


solicit :ă „Purificarea”ă şiă „Salarizarea”.ă „Ceremă s ă
fie scoase din rândurile noastre toate elementele
e

indezirabile,ă cuă ună trecută dubiosă şiă neconformă cuă


AN el

cerin eleădemocraticeăaăvremurilorăpeăcareăleătr im,ă


SJ hiv

deoarece acestea s-auăopusătotdeaunaălaărealiz rileă


dolean eloră muncitoriloră şiă func ionariloră f r ă s ă
Ar

neglijezeăîns ăniciodat ăintereseleăşiă avantajeleăloră


personale.ă Dină parteaă prim rieiă urmeaz ă aă fiă
îndep rta iă urm torii”ă (Arhiveleă Statuluiă Bac u,ă
FondăPrefecturaăjude uluiăBac u,ădosară32/1944,ăf.ă
31)(ff. 37-38).

Copiileă articoleloră „Ura”ă şiă ă „Sosireaă foştiloră

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 120

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
comisariă şiă agen iă aiă poli iei”,ă publicateă înă ziarulă

an
Înainte, 2 noiembrie 1944.

Mo iuneaă dină 8ă octombrieă 1944ă aă muncitoriloră şiă

om
func ionariloră Întreprinderiloră Comunaleă dină
Bac u,ă prină careă seă solicitaă rezolvareaă aă 15ă

R
dolean e,ă printreă care:ă eliminareaă celoră careă şi-au
p r sită posturile;ă majorareaă salariilor; modificarea

e
zileiădeălucruălaă8ăore,ăiarăoreleăsuplimentareăs ăfieă
al
pl titeă cuă 50%ă şiă cuă 100%ă înă cazulă deă oreă
e
suplimentareă efectuateă înă zileleă nelucr toare;ă
al

concediiă pl titeă sauă concediiă deă odihn ;ă


on

Întreprinderileăs ăleăfurnizezeăvestimenta iaăpentruă


lucru;ă recunoaştereaă Sindicatuluiă şiă aă Comitetuluiă
si ti

s u;ă gratuitateaă apeiă şiă aă luminiiă pentruă angaja iiă


Ia Na

Întreprinderilor;ă „Muncitoriiă şiă func ionariiă


întreprinderiloră comunaleă voră sprijiniă f r ă şov ireă
luptaă contraă fasciştiloră careă suntă duşmaniiă
e

poporului Român”ă(ff.ă44-45).
AN el
SJ hiv

Tablouă deă arondareă aă comuneloră şiă Pl şiiă Bac u,ă


numele primarilor care conduc comunele, precum
Ar

şiănumeleăpretorilorărespectivi,ă16ăseptembrieă1944ă
(ff. 117-120).

List ă cuă pretoriiă jude uluiă Bac uă înă septembrieă


1944 (f. 129).

Decizia din 2 iulieă 1945ă aă prefectuluiă deă Bac uă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 121

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
prină careă esteă înfiin ată Comitetulă Jude eană deă

an
Reconstruc ieăaăJude uluiăBac uă(ff.ă219-220).

Volumul II

om
R
Copiile a 343 de documente din Arhivele Statului
Bac u,ă referitoareă laă Bac u,ă expediateă Sectoruluiă

e
dină Iaşiă ală ISISPă laă 10ă maiă 1972, printre care
al
men ion m:
e
Copiileă deciziiloră deă schimbareă şiă deă numireă aă
al

primarilorăşiăajutoarelorădeăprimariăînăaniiă1944ăşiă
on

1945ăînăJude ulăBac u.

Anun ă cuă posturileă deă notară vacanteă înă Jude ulă


si ti

Bac uă şiă condi iileă careă trebuie îndeplinite pentru


Ia Na

57. ocuparea acestor posturi. 1945-1972 343


e

Adresaă2300ăaăPreturiiăPl şiiăDomni a-Maria din 1


AN el

octombrieă 1945ă c treă prefectă prină careă seă solicit ă


înlocuireaămaiămultorăprimariădinăjude .ă
SJ hiv

Adresaă Frontuluiă Plugarilor,ă organiza iaă jude ean ă


Ar

Bac uăc tre Prefectăprinăcareăseăsolicit ăschimbareaă


dinăfunc ieăaă7ăprimariădinăjude ulăBac u;ă

Procese-verbale de alegere a primarilor (12 august


1945) (f. 273).

Volumul III

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 122

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Copii ale 74 de documente din Arhivele Statului

an
Bac u,ă referitoareă laă Bac u,ă expediateă înă 2ă
exemplareăSectoruluiădinăIaşiăalăISISP, printre care

om
men ion m:

Copiileă deciziiloră deă schimbareă şiă deă numireă aă

R
primarilorăşiăajutoarelorădeăprimariăînăaniiă1944ăşiă
1945ăînăJude ulăBac u.

e
al
Anun ă cuă posturileă deă notară vacanteă înă Jude ulă
57. 1944-1972 147
Bac uă şiă condi iileă careă trebuieă îndepliniteă pentruă
e

ocuparea acestor posturi.


al

Adresaă Frontuluiă Plugarilor,ă organiza iaă jude ean ă


on

Bac uăc treăPrefectăprinăcareăseăsolicit ăschimbareaă


dinăfunc ieăaăunorăprimariădinăjude ulăBac u;ă
si ti
Ia Na

Certificat pentru îndeplinireaă func ieiă deă


SubprefectăalăJude uluiăBac uă(ff.ă105-106).
e

Volumul IV
AN el

Copii ale 53 de documente din Arhivele Statului


SJ hiv

Bac u,ă referitoareă laă Bac u,ă expediateă înă 2ă


exemplareăSectoruluiădinăIaşiăalăISISP, printre care
Ar

men ion m:
57. 1945-1972 109
Cererea locuitorilor din Comuna Valea lui Ion,
Jude ulă Bac u,ă adresat ă prefectuluiă pentruă aă leă
schimba primarul.

Procese-verbaleă deă alegereă aă primariloră şiă deciziiă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 123

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
deănumireăaleăprimarilorădinăjude ulăBac uăînă1945.

an
Dareă deă seam ă privindă activitateaă caă primară şiă
preşedinteă ală Frontuluiă Plugariloră Doftana,ăAvramă

om
Hîrbu.

Volumul V

R
„1” – documentele din perioada 1848-1914

e
al
Bazaă documentar ă referitoareă laă r scoaleleă
e

r neştiă dină 1907ă dină Jude eleă Râmnicuă S rat,ă


al

Covurluiă şiă Putna.ăArticolulă luiăVasile Ad sc li ei,ă


on

„Uneleă documenteă privindă desf şurareaă r scoaleiă


ranilorădină1907,ămaiăalesăînăMoldova”ă(ff.ă3-4).
si ti
Ia Na

Copiileă unoră documenteă deă arhiv ă (adres ă aă


procuroruluiădinăBac uăc treăprocurorulăgeneralăală
Iaşului).
e

58. 15 1907 52
AN el

Rechizitorii ale Procurorului General deă peă lâng ă


SJ hiv

CurteaădeăApelădinăGala iădinăiunie-august 1907 în


leg tur ăcuăr scoaleleă r neşti.ă
Ar

MemoriulăşiăcerereaălocuitorilorădinăcomunaăTudoră
Vladimirescu,ăJude ulăTecuci.ă

R scoalaă locuitoriloră dină Vulturi,ă Jude ulă Putnaă


împotriva proprietarilor din Hanguleşti.ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 124

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Rezerviştiiă chema iă subă armeă începă r scoaleleă laă

an
Dr guşeni,ăJude ulăCovurlui.ă

Desf şurareaăr scoaleiălaăIveşti,ăfostulăJude ăTecuciă

om
şiăcauzele care i-auăgr bităînceputul.

R
R scoalaă ranilorădinăJude ulăRâmnicuăS ratăşiăceaă
de la Suraia, fostulăJude ăPutna.ă

e
al
R scoalaă locuitoriloră dină Comuneleă Bogojeniă şiă
Cavadineşti.ă
e
al

Extrasă dină declara iaă luiă Nicolaeă Trufinescu,ă


interogatăînăleg tur ăcuăagita iileă r neştiădinăgaraă
on

Paşcani.
si ti
Ia Na

Bazaă documentar ă referitoareă laă r scoaleleă


r neştiădin 1907:
e

Fişeă deă lectur ă aleă unoră documenteă deă arhiv ă


AN el

de inuteă deă Arhiveleă Statuluiă Iaşiă şiă aleă unoră


SJ hiv

periodiceă deă laă Bibliotecaă Central ă dină Iaşi,ă


59. referitoareălaăr scoalaădină1907.ă 1907 362
Ar

Document original al Ministerului de Interne,


Direc iuneaă Administra ieiă Generale, Personalului
şiă Poli ieiă Generale,ă Serviciulă Poli ieiă Generaleă şiă
Statistice, din 31 iulie 1907, prin care se
semnaleaz ă expediereaă unuiă manifestă „incendiar,ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 125

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
scrisă cuă creionă roşu”,ă deă laă Bucureştiă c treă

an
înv torulă Comuneiă Leu,ă Jude ulă Botoşani.ă Pe
versoă poateă fiă citit ă scrisoareaă – documentul

om
provineădeălaăArhiveleăStatuluiăBotoşaniă(f.ă201).

Articolulă luiă Vasileă Ad sc li ei,ă „Oă inventiv ă

R
metod ădeăexploatareă folosit ădeăarendaşulă moşieiă
Bîrzeşti,ăVaslui,ăînă1906”ă(ff.ă354-356).

e
al
Copiile unor documentelor din dosarul 53/1907 din
e

FondulăTribunalulă Jude uluiă Neam ă deă laăArhiveleă


al

Statuluiă Neam ,ă referitoareă laă r scoaleleă r neştiă


on

dină Comuneleă Buhuşiă şiă Costişa,ă Jude ulă Neam ,


printreăcareămen ion m:
si ti
Ia Na

Proces-verbal din 5 martie 1907, întocmit în urma


cercet riiă r zvr tiriiă locuitoriloră dină Costişaă
împotrivaă arendaşilor.ă Aceştiaă solicitauă reducereaă
e

60. pre uluiăarendei.ă 1907 140


AN el
SJ hiv

Procesul-verbală întocmită înă ceeaă ceă priveşteă


r scoalaădinăTazl uălaă6ămartieă1907.ă
Ar

Procesul-verbal din 7 martie 1907, întocmit în


urmaăr scoaleiădinăBuhuşi,ăSateleăOrbic,ăMînioasaă
şiăZbereştiă(19ămartieă1907).ă

Reclama iaă luiă Michelă Leiba,ă comerciantă şiă


proprietarădinăBuhuşiăprivindăpagubeleăpeăcareăle-a

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 126

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
suferităînătimpulăr scoaleiădină4ămartieă1907.ă

an
Întreb rileă şiă r spunsurileă la interogatoriile luate
celoră acuza iă deă distrugereă şiă jefuireă înă timpulă

om
r scoaleiă dină martieă 1907ă (deă exemplu,ă
interogatoriul lui Ion Gr. Irimia Stan, f. 39 sau al

R
luiăIonăNeculaiăMarian,ăzisăRoşu,ăf.ă42).ă

e
Ordonan aădeăarestareăeliberat ădeăjudeleăinstructor
al
alăTribunaluluiă Neam ă pentruă 15ă persoaneă acuzateă
deă distrugereă şiă jefuireă înă timpulă r scoaleiă dină
e

martie 1907 (ff. 46-47).


al
on

Contractă prină careă Michelă Leibă şiă Laz ră Mihplă


Leibu,ă dină comunaă Buhuşi,ă seă oblig ă s ă vând ă
si ti

locuitoriloră dină Comunaă Costişaă şiă Buhuşiă lemneă


Ia Na

cuă diferiteă pre uri,ă începândă cuă dataă deă 6ă martieă


1907.ăSuntătrecuteăceleă6ătipuriădeăpre uriă(ff.ă122-
e

123).
AN el

Rechizitorul împotriva a 79 de persoane din


SJ hiv

Comunaă Buhuşiă şiă Costişaă trimise înă judecat ă


pentruă „distrugereă înă ceat ,ă faptă prev zută şi
Ar

pedepsitădeăart.ă354ădinăCodulăPenal”ă(ff.ă124-127).

Copiileă unoră documenteă deă arhiv ă privitoareă laă


61. 79 r scoaleleă r neştiădinăanulă1907ădinăMoldova,ăcuă 1907 406
indicarea sursei. Printre acestea enumer m:

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 127

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Rechizitoriiă şiă procese-verbaleă deă anchet ă aă

an
evenimenteloră dină 1907ă dină Comuneleă Borleşti,ă
P str veni,ă Uricheni,ă Bozieniă şiă Vl deniă dină

om
Jude ulăNeam .

Interogatoriiă luiă Gheorgheă Vasileă Gherghelă şiă

R
GrigoreăIrimiaăDasc li a.

e
Procesul-verbală ală Cur iiă deă Jura iă dină Jude ulă
al
Neam ă dină 7ă iulieă 1907,ă careă se termina cu
e
achitareaăcelorăacuza i.
al

Ordonan eădeăarestareăpentruăinculpa iăimplica iăînă


on

revolte.
Listaă cuă documenteă privitoareă laă r scoaleleă
si ti

r neştiă dină anulă 1907,ă existenteă laă Arhiveleă


Ia Na

Statuluiă Neam ,ă Fondurileă Tribunalulă Jude uluiă


Neam ăşiăRevizoratulăŞcolar.ă
List ă cuă articoleă cuă caracteră socialistă dină presaă deă
e
AN el

pân ăla 1912 (ff. 393-403).


Lista cu documente publicate înainte de 13 iunie
SJ hiv

1916ăşiăcareăaveauăcaracterăsocialistă(ff.ă404-406).
Volumul I
Ar

Copiile unor documente referitoare laă r scoaleleă


r neştiă dină 1907ă dină Jude ulă Neam . Printre
61. 79 acesteaăenumer m: 1907 266

Interogatoriileă celoră implica iă înă r scoaleă şiă


dosareleă deă anchet ă aă r scoaleloră locuitoriloră dină

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 128

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
ComuneleăZ neştiă(dosarulă67/B/1907)ă(ff.ă37-40).

an
Rechizitoriul anchetei din ComunaăZ neştiăff.ă118-
126.

om
Podolani,ă Grum zeşti,ă Buhuşi,ă Uricheni,ă Jude ulă
Neam

R
Volumul II

Copiile unor documente din Fondul Tribunalul


e
al
Jude eană Vaslui,ă referitoareă laă r scoaleleă r neştiă
dină 1907ă dină localit ileă Prungeşti,ă Curseşti,ă
e

Lipova,ă Negreştiă şiă Buh eşti,ă Jude ulă Vaslui.


al

62. 83 Printreăacesteaăenumer m: 1907 71


on

Procese-verbaleă întocmiteă deă reprezentan iiă


si ti

judec torieiă înă urmaă plângeriiă celoră careă auă fostă


Ia Na

viza iădeăr scoaleăşiăînăurmaădeclara iilorăf cuteădeă


participan iăşiămartori.
e

CopiileăunorădocumenteădinăArhiveleăStatuluiăIaşi,ă
AN el

privindă mişcareaă muncitoreasc ă dină 1909-1910,


SJ hiv

printreăcareămen ion m:

Adresaă unuiă comisară deă poli ieă despreă activitateaă


Ar

63. 45 luiă N.ăAtanasiuă şiă despreă r spândireaă unoră broşuriă 1909-1910 9


deă c treă cerculă „Româniaă Muncitoreasc ”ă pentruă
rani.

Adres ăprinăcareăseăsolicitaăcaăNeaguăNegulescuăs ă
nuăfieăprimităînăjude .

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 129

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Relat riădespreăN.ăAtanasiu.ă

an
ActivitateaăSociet iiă„Munca”,ăFilialaăIaşi.

om
Documenteă „Despreă Congresulă Sindicală deă laă
64. 50 1914 32
Ploieştiă(3-7 ianuarie 1914)”ă(ff.ă1-32).

R
e
Copiiă aleă statuteloră deă func ionare,ă proiecteă deă
al
statută şiă regulamenteă aleă unoră federa iiă şiă
organiza iiămuncitoreşti,ăprintreăcareăenumer m:
e
al

StatutulăFedera ieiălucr torilorăchelneriăşiăasimila iiă


lor din România, 1916.
on

Statutulă lucr toriloră tâmplariă „Fr ia”,ă Craiovaă


si ti

1898.
Ia Na

65. 2 Statuteleă Societ iloră deă ajutoră reciprocă ale 1892-1966 296
lucr toriloră c lc toriă chimiciă dină România,ă
e

Bucureştiă1893.ă
AN el
SJ hiv

Regulamentulă pentruă sec iaă deă ajutoră deă boal ă şiă


moarteăaămembrilorăCamereiăSindical ăRegional ăaă
Ar

muncitorilor din Dolj-Jiu, Craiova 1892.

Statutul sindicatului lucr toriloră deă înc l minteă


dinăBucureşti,ăînfiin atăînă1905.ă

Statutul General al Sindicatelor muncitorilor din

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 130

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
România, votat în 1906.

an
Statutul General al Uniunii Generale a sindicatelor
din România, 1907.

om
Statutulă Sindicateloră Bresleloră Uniteă dină Oraşulă

R
Bârlad, 1908.

e
Statutulă uniuniiă sindicale,ă modific riă propuseă
al
înainteă deă conferin aă dină 1908ă şiă cooptateă deă
conferin .ă
e
al

Proiect de Statut General al Sindicatelor din


România, propus congresului sindical din 20-22
on

octombrieă1921ădeălaăBraşov.ă
si ti

Statutulă Generală ală Sindicateloră Muncitoreştiă dină


Ia Na

România, votat la Congresul Sindical din zilele 20-


24ăoctombrieă1921,ăBraşov.ă
e

Statutele Consiliului General al Uniunilor


AN el

Sindicale din România din 1923.


SJ hiv

„2” – documentele din perioada 1915-1917


Ar

Coresponden ă aă Sectoruluiă cuă lideriiă Comitetuluiă

66. 57 Regională PMRă Iaşiă prină careă seă solicitaă ajutorulă 1954-1965 117
pentruă depistareaă cet eniloră româniă dină Iaşiă şiă
Bac u,ă careă auă participată laă evenimenteleă de pe

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 131

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
teritoriulă Rusieiă Sovieticeă pentruă „ap rareaă

an
Revolu ieiăproletare”ă(f.ă3).ă

Tabelă cuă participan iiă laă Revolu iaă bolşevic ă aleă

om
c roră adreseă nuă leă suntă cunoscuteă celoră deă laă
Institut.

R
„Chestionarulă privindă întreprinderileă evacuateă dină
ar ăînăaniiăprimuluiăr zboiămondial”(ff.ă7-8).
e
al
Articolulă luiă S.ă Albu,ă „Despreă Mihailă Cerkeză şiă
e
Nichitaă Pasevă oă explica ieă prealabil ”ă – cei doi
al

apar într-oă scrisoareă aă luiă Lenină adresat ă luiă I.ă C.ă


on

Frimu – (18 aprilie 1960) (ff. 14-36).


si ti

Extrase din diferite reviste despre Mihai Cerkez


Ia Na

(ff. 37- 44) (19 august 1961).

„Referată înă leg tur ă cuă r scoaleleă marinariloră


e

româniă dină flotaă M riiă Negreă şiă formareaă unuiă


AN el

«Partidă r nescă Revolu ionar»ă dintreă prizonieriiă


româniă afla iă înă Rusiaă Sovietic ă 1918”ă (21ă
SJ hiv

decembrie 1954).
Ar

Articolulă „Raportulă generală despreă muncaă


comitetuluiă militară deă laă noiă pân ă înă decembrie”ă
(24 ianuarie 1955), Izvestia Comitetului Militar al
Armatei a IX-a, Nr. 194/12 decembrie 1917 (ff. 53-
54).

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 132

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Articolul „Ultimatumă c treă puterileă superioareă aleă

an
oraşuluiă Botoşaniă deă laă Comitetulă revolu ionară ală
armateiă IX”ă (24ă ianuarieă 1955),ă Izvestia

om
Comitetului Militar al Armatei a IX-a, nr. 194/12
decembrie 1917 (ff. 55-56).

R
Listaă cuă „Participan iiă dină Regiuneaă Iaşiă laă
Revolu iaădinăOctombrieă1917”ă– fiecare dintre cei

e
8 (Iuşc ăConstantin,ăIonescuăIon,ăBaciuăGheorghe,ă
al
Butnaruă Ştefan,ă Rosembergă Haim,ă Schwartză
e
Nuh m,ă Abramoviciă Eli,ă Abramoviciă Iosup)ă areă
al

câteă oă scurt ă prezentareă şiă relatareă despreă celeă


on

întâmplate (ff. 57-89).

Lista cu materiale documentare din Fondul


si ti

Tribunalulă Militară Iaşi,ă aniiă 1917-1919, trimise la


Ia Na

Institută deă laă Arhiveleă Statuluiă Iaşiă (31ă martieă


1965) (ff. 90-91).
e
AN el

„Listaă cuă participan iă laă Revolu iaă dină Octombrieă


1917ă şiă careă locuiauă înă Bac uă înă anulă 1965”ă – 4
SJ hiv

dintreăceiă 7ă(GroperăMois ,ăMogaăAndrei,ă Biliboc


Gheorghe,ă Râpaşă Vasile)ă auă câteă oă scurt ă
Ar

prezentareăşiărelatareădespreăceleăîntâmplateă(ff.ă92-
117).ă Ceilal i, Codzac Gheorghe, Antohie Mihail,
Iuşc ă Constantin, auă m rturiileă înă alteă dosareă aleă
fondului.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 133

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
„3” – documentele din perioada 1918-1921

an
om
„Capitolulă ală IV-lea,ă Avântulă revolu ionară dină
67. 102 România. Crearea Partidului Comunist din 1918-1920 88

R
România (1918-1920)”.

115 Istoriculămişc riiămuncitoreştiăînăanulă1920.


e 1920 75
68.
al
e

Copiileă unoră documenteă deă arhiv ,ă printreă careă


al

men ion m:ă


on

Extrasă dină Sentin aă nr.ă 590ă aă Cur iiă Mar ialeă aă


si ti

Diviziei a 8-aăînăprivin aăsoldatuluiăHaberăBaruch,ă


Ia Na

condamnată laă 5ă aniă deă închisoareă corec ional ă


pentru rebeliunea din noaptea de 17 noiembrie
1919.
e
AN el

69. 1920-1921 163


Documenteă dină Arhiveleă Statuluiă R d u iă
SJ hiv

referitoare la grevele CFR-iştiloră şiă calfeloră deă


b rbieri.ă
Ar

Adreseă aleă Siguran eiă Generaleă dină 14ă ianuarieă


1920,ăprinăcareăseăsolicitaăanun areaăoric reiăgreve.ă

Documenteă relativeă laă declarareaă greveiă deă c treă


Comitetul Executiv Socialist în unire cu
Comisiunea General ăaăSlavismelorăînăperioadaă15ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 134

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
- 20 martie 1920. În cazul în care Comitetul Local

an
Socialistăarăfiădeclanşată grevaă general ,ăPrefecturaă
şiă Parchetulă trebuiau s ă arestezeă întregulă Comitet,ă

om
iarăParchetulămilitarăurmaăs ăfac ăperchezi ii.ă

Telegrama Prefecturiiă R d u iă c treă Cern u iă prină

R
careăeraăsolicitat ăpublicareaăafişeloră careă anun auă
c ăcircula iaăpeăcaleaăferat ăşiăpeăDun re,ăprecumăşiă

e
poştaă aerian ă seă desf şoar ă normal,ă chiară şiă înă
al
condi iileăgreveiădină4ănoiembrieă1920.ă
e

Telegramaă adresat ă Prefecturiiă R d u iă pentruă aă


al

permite vânzarea ziarului Socialismul şiă aă


on

celorlalte ziare care înainte de a fi distribuite


trebuiauă s ă treac ă deă cenzur ă (acesteaă trebuiauă
si ti

opriteă dac ă cenzuraă apreciaă c ă acesteă gazeteă ară


Ia Na

con ineă articoleă contraă siguran eiă statului,ă contra


armatei,ăaăfamilieiăregaleăşiăaăstatelorăaliate).ă
e
AN el

Adresaă prină careă Ministerulă Munciiă anun aă


hot râreaă deă aă instituiă oă statistic ă permanent ă aă
SJ hiv

tuturorăconflictelorădeămunc .
Ar

Hot râreaă deă interzicereă aă ziareloră Socialismul şiă


Chemarea, deoarece acesteaă aveauă con inută
subversiv (24 februarie 1920) (f. 42).

AdresaăServiciuluiăSpecialăalăSiguran ei,ănr.ă96,ă29ă
aprilieă 1921,ă prină careă prefectulă eraă informată c ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 135

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
agen iiă Siguran eiă auă g sită ziare,ă revisteă şiă broşuriă

an
comunisteă sositeă dină Germaniaă prină poşt . Ca
m suriă seă solicit ă deschidereaă coleteloră luiă

om
Abrahamă Perola,ă Ibulescuă P.ă şiă Rauchbakă Kornă
Schauer (f. 55).

R
Telegramaă nră 1990/28ă ianuarieă 1921ă c treă
Cern u i,ăprinăcareăseăanun aăc ădeă1ămai,ăînăzoneleă

e
al
aflate sub stare de asediu, erau interzise întrunirile
şiămanifesta iile.ă
e

Raportul din 16 ianuarie 1921 adresat deputatului


al

Mihalachi, fost Ministru al Agriculturii, prin care


on

locuitoriiă dină R d u iă solicitau/aşteptauă


expropriereaămoşiilorăşiăîmp r ireaălorălaă raniă(ff.ă
si ti
Ia Na

66-67).

Coresponden ă privitoare laă p trundereaă deă tineriă


bolşeviciăînăarmat ăşiăîmpropriet rireaă ranilor.ă
e
AN el

Noteă informativeă privindă organizareaă deă mişc riă


SJ hiv

sociale,ăantiguvernamentaleăşiăchiarăantidinastice.
Ar

Copiile unor documente din Arhivele Statului


Piatraă Neam ,ă legate de campania de

70. împropriet rireă dină 1920-1921ă şiă problemeleă 1920 112


ap ruteă (împropriet ririleă nuă seă f ceauă conformă
instruc iuniloră Comitetuluiă Agrar,ă iară autorit ileă
erauă dezinteresateă înă fa aă abuzuriloră şiă aă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 136

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
nemul umiriloră popula ieiă dină comunele:ă Buteşti,

an
C ciuleşti,ă Filioaraă ş.a.). Printre acestea
enumer m:

om
Copia unui document referitor la îndemnurile la
tulbur riă şiă rebeliuneă aleă şefulă Ocoluluiă deă laă

R
V ratic.

e
Fişeădeălectur ădinăArhiveleăStatuluiăPiatraăNeam :ăă
al
rezumatul legii agrare din 1921 (ff. 69-72); referat
ală Prefecturiiă Neam ă vis-a-vis de rezultatele legii
e

agrare (ff. 75-76).


al
on

Extraseădină pres ăreferitoareălaă grevaămuncitoriloră


deălaăGaraădeăNordăBucureştiă(1920).ă
si ti
Ia Na

Copia memoriului locuitorilor de pe Valea


Trotuşuluiă (sateleă Palanca,ă Brusturoasa,ă Ag ş,ă
Goioasa,ă As u,ă Lupoaia,ă Com neşti,ă D rm neşti,ă
e

Doftanaă şiă Mioneşti)ă neîndrept i iă laă


AN el

împropriet rireă(ff.ă108-112).
SJ hiv

„4” – documente din perioada 1922-1930


Ar

Copiileă unoră documenteă dinăArhiveleă Statuluiă Iaşiă


71. 1922 20
referitoareălaăsitua iaăgreaăa pie eiămunciiădinăanulă
1922ăşiăaăgreleiăsitua iiăeconomice. Printre acestea

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 137

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
enumer m:

an
Memoriulă locuitoriloră dină comunaă C lug reni,ă
sateleă Larguă şiă Caroiu,ă parteă aă moşieiă prin uluiă

om
Sturdza,ă careă seă plângă deă nedrept ileă careă liă s-au
f cută înă timpulă exproprieriloră şiă împropriet ririloră

R
(semnat la 13 iunie 1921).

e
Copiaă documentuluiă careă con ineă concluziileă
al
delegatuluiă ranilorădinăcomunaăBistricioara, plasa
Muntele,ă Jude ulă Neam ,ă referitoră laă expropriereaă
e

în întregime a domeniului Hangu, proprietatea lui


al

M. D. Sturdza (1922).
on

Rezumatul unor dezbateri parlamentare publicate


si ti

înă Monitorulă Oficială înă anulă 1922ă şiă de inuteă deă


Ia Na

ArhiveleăStatuluiăIaşi.

Extras din Jahrbuch für politik wirtschaft


e

arbeiterbewgung 1922-1923,ă despreă mişc rileă


AN el

72. 153 1922-1923 20


muncitoreşti din Cehoslovacia, Italia, Japonia,
SJ hiv

Bulgaria,ăGreciaăşiăAnglia.
Ar

Transcriereaădiscu iilorădinăŞedin aădină5ăfebruarieă


1965, asupra capitolului IV din Tratatul de Istorie

73. 155 a României. Printre vorbitori s-auă num rat:ă P.ă 1923-1965 220
Constantinescuă Iaşi, N. G. Munteanu, E. Campus,
Vasile Liveanu, Gheorghe Surpat, Axenciuc Vasile,
Traian Udrea, Rusenescu, Al. Vasile, Bozga,

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 138

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Chiri ,ă Apostol,ă Petreanu,ă Rus neascu,ă N.ă N.ă

an
Constantinescu (ff. 1-91). Copii ale paragrafelor
discutateă înă Şedin aă dină 5ă februarie 1965 (ff. 92-

om
135).

Capitolulă V,ă „Partidulă Comunistă dină Româniaă înă

R
perioadaă stabiliz riiă relativeă aă capitalismuluiă
(1922-1928)”,ăcolectivulădeăautoriăalăTratatului era
urm torul:ă N.G.ă Munteanuă (responsabilă deă e
al
capitolele a 3-aă şiă aă 5-a); N. N. Constantinescu
e
(responsabilă deă parteaă 1ă şiă aă 7-a);ă Marină St nescuă
al

(responsabil de partea a 2-a);ă N.ă Petroviciă şiă N.ă


on

Petreanu (responsabil de partea a 4-a); C. Florea


(partea a 6-a) (ff. 158-220).
si ti
Ia Na

Fotografii ale unor documente aflate în Fondurile


ArhivelorăStatuluiădinăIaşiăreferitoareaăla:ă
e
AN el

Solicitarea de fonduri pentru terminarea Palatului


Ligiiă Culturaleă aă Tuturoră Românilor,ă înfiin at ă înă
SJ hiv

24 ianuarie 1911.
74. 186 1929-1930 6
Ajutorulăsolicitatăprimaruluiădeămaiămul iălocuitoriă
Ar

dină Comunaă B ceşti,ă plasaă Roman-Vod ă şiă afişul-


invita ieă laă manifestareaă organizat ă deă Ligaă
Tutovean ă contraă cametei:ă „Mareleă Congresă ală
tuturorădatornicilorădinăMoldovaădeăjosăcareăseă ineă
f r ă nicio amânare în Sala Teatrului Carol din
Bârlad”,ăpeă25ămartieă1930.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 139

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Copiaă „Rezolu ieiă asupraă lupteiă frac ionisteă f r ă

an
75. principiiă şiă asupraă restabiliriiă unit iiă PCă dină - 12
România”,ădocumentăinternăalăPCR.

om
Copiiă aleă unoră documenteă dină anulă 1929ă de inuteă

R
deăArhiveleăStatuluiăIaşi,ăprivitoareălaăsitua iaăceloră

e
s raciăşiăajutoareaălor,ăprintreăcareăenumer m:
al
Documenteă referitoareă laă Societateaă „Principeleă
Mircea”,ăcareăseăocupaăcuăacteăcaritabileăşiăcolectaă
e

bani pentru copiiiăs raci.ă


al

Solicit riăpentruăajutorădinăparteaăPrim rieiăIaşi.ă


on

76. 188 DeciziaăMinisterial ăNr.ă50213/24ădecembrieă1928 1929 52


si ti

prinăcare,ăînăfiecareălocalitateădinăregiuneaăminier ă
Ia Na

Valeaă Jiuluiă seă înfiin eaz ă comiteteă careă voră


organizaă cantineă muncitoreştiă pentruă ceiă lipsi iă deă
lucru.
e
AN el

Dispozi iiăaleăPrim rieiăIaşiăprivindăpre urileăc rniiă


peăpie eleăMunicipiuluiăşiăaleăaltorăproduse.
SJ hiv

Ordonan eă privindă fixareaă pre uriloră laă alimenteleă


Ar

deăbaz ă(f.ă48,ă52).

Textul Capitolului al V-lea,ă „Româniaă înă timpulă


crizei economice din 1929-1933”ă(ff.ă1-1937).
77. 1964 155
Extraseă dină „Ală doileaă raportă trimestrială ală
consilierilor tehnici, înaintatăguvernatoruluiăB nciiă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 140

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Na ionaleă aă Românieiă laă 7ă augustă 1929ă (ff.ă 138-

an
142).

Documenteă referitoareă laă situa iaă muncitoriloră şiă

om
muncitoarelorădinăindustriaătextil ă(ff.ă153-155).

R
Copiile unor documente referitoare la luptele
muncitoreştiă dină 1929ă şiă 1930.ă Adnot riă laă

e
culegereaădeădocumenteădeăuzăintern,ăîntocmit ădeă
al
InstitutulădeăIstorieăaăPartiduluiădeăpeălâng ăCCăală
78. 190 PCRă şiă sumarulă documenteloră (ff.ă 4-75). 1929-1930 110
e

Colaboratoriăauăfost:ă MariaăT l ngescu,ăGheorgheă


al

Surpat, N.G. Munteanu, I. Iacoş,ă Gh.ă Ioni ,ă T.ă


on

Pinteanu,ăV.ăŞtef nescu,ăG.ăHorja,ăM.ăSt nescu,ăM.ă


Dogaru.
si ti
Ia Na

Copiileă unoră documenteă dinăArhiveleă Statuluiă Iaşiă


referitoareă laă situa iaă celoră f r ă mijloaceă deă
e

subzisten ,ă ă aă şomerilor,ă aă înv mântuluiă agricolă


AN el

şiălaăgreva muncitorilor de la fabrica de postav din


SJ hiv

Buhuşi,ăprintreăcareăseănum rauăşiă60ădeăcomuniştiă
(1930). Dintreăacesteaăenumer m:
79. 191 1930 65
Ar

Solicitareaă Teatruluiă Na ională Bucureştiă deă aă nuă


pl tiă iluminatulă şiă înc lzitulă necesareă pentruă
reprezentațiileăpieseiădeăteatruă„MareleăDuhovnic”ă
de Victor Eftimiu din 5 martie 1930.

Solicit riă lansateă deă diverseă organiza iiă precumă


Societateaă deă Binefacereă „Pâneaă s racilor”ă c treă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 141

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Prim riaăIaşiăpentruăaăfiăincluseăînăbugetulăpeăanulă

an
1930.

Procesul-verbală ală Consiliuluiă deă Igien ă al

om
Jude uluiăBac uădinăziuaădeă26ăiunieă1930.

R
Apelulă Ligiiă Culturaleă Bucureştiă înă favoareaă
vinderii biletelor de loterie la 40 de lei bucata, iar

e
baniiă rezulta iă s ă fieă folosi iă laă terminareaă cl diriiă
al
Ligii.
e
Procesul-verbalăalăşedin eiădină19ădecembrieă1930
al

aă Camereiă Consiliuluiă Prim rieiă Iaşiă înă careă s-a


discutatăproblemaăşomerilor.
on
si ti

„5” – documente din perioada 1931-1934


Ia Na

CopiileăunorădocumenteădinăArhiveleăStatuluiăIaşi,ă
e

referitoareălaăstareaădeăspirităaăpopula ieiădinăjude ă
AN el

cu privire la lipsaă locuriloră deă munc ă şiă ajutorulă


SJ hiv

acordat de guvern. Printre acestea enumer m:

80. 201 Solicitareaă luiă Octavă B ncil ă deă a-şiă „pune”ă 1931 102
Ar

lucr rileălaăloterieăînăscopăcaritabilă(1931).

TabelăcuăşomeriiădinăBac uălaăfinalulăluniiăianuarie,ă
februarie, martie 1931.

Raportulă inspectoruluiă deă munc ă dină Bac uă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 142

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
referitoră laă Şedin aă Comitetuluiă deă ajutoră aă

an
şomerilorădină PiatraăNeam ă(10ăianuarieă1931),ăcuă
propunereaă caă membriiă acestuiă comitetă s ă fieă

om
supraveghea iă peă motivă c ă facă agita ieă
antiguvernamental .

R
Solicitare a Inspectoratului V de Jandarmi Rurali
Craiova de a-lă puneă subă urm rireă peă lt.ă Col.ă deă

e
rezerv ă Niculcea,ă dină Iaşi,ă deoareceă acestaă
al
distribuiaămanifesteăşiăbroşuriăantiguvernamentale.ă
e

Adres ă dină 25ă februarieă 1931ă aă Directoratuluiă


al

Ministerială Iaşi,ă Comitetulă Regional pentru


on

Prevenireaă şiă Combatereaă Şomerilor,ă prină careă


Ministrulă esteă informată deă situa iaă celoră 200ă deă
si ti

şomeriădinăIaşi,ăcareăprimescăzilnicăbonuriădeămas ă
Ia Na

şiăpâineălaăcantine.ăCelămaiăafectatădinăregiuneăeraă
Bac ulă ,ă înă Moineştiă erauă 108ă şomeriă cuă 406ă
e

membriădeăfamilie,ăînăPiatraăNeam ăerauă70-100 de
AN el

şomeri,ăiarăînăBârladăerauă100ădeăşomeri.
SJ hiv

Copiileă unoră documenteă deă arhiv ă referitoareă laă


Ar

condi iileădeădeten ieăaleăde inu ilorăpoliticiădinăIaşiă


şiă laă m suriă sociale,ă precumă şiă solicit riă de ajutor
81. 195 1932-1963 13
social. Printre acestea enumer m:

Adresaă4707/9ăaugustă1932ăaăDirec iuniiăGeneraleă
aăPenitenciarelorăşiăInstitutelorădeăPreven ie,ăRegiaă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 143

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
exploat riiămunciiăînăpenitenciare,ăc treăDirectorulă

an
PenitenciaruluiăIaşiăprinăcareăseămen ioneaz ăc ,ăînă
conformitate cu art. 40 din Legea de organizare a

om
penitenciarelor,ă to iă de inu ii,ă inclusivă ceiă politici,ă
suntăobliga iăs ămunceasc .

R
Cerereăcolectiv ăc treăMinistrulăJusti iei,ăînăcareăseă
solicit ă încetareaă regimuluiă dură aplicată

e
comuniştiloră închişiă laă Galata,ă Gala iă şiă Doftanaă
al
(1934).
e

Adresaă Ministeruluiă Justi iei,ă Direc iaă General ă aă


al

Penitenciarelor,ă Direc iuneaă Îndrum rilor,ă dină 14ă


on

decembrie 1934, prin care directorul


penitenciaruluiă Iaşiă esteă informată c ă insuficientaă
si ti

supraveghereă aă de inu iloră comuniştiă le-a permis


Ia Na

acestoraăs ăpun ăînăaplicareădirectiveleăcongresuluiă


al V-leaă ală PC,ă auă putută comunicaă întreă eiă şiă
e

procuraă literatur ă comunist ă [„Penitenciareleă suntă


AN el

considerateă deă partidulă comunist,ă adev rateă şcoliă


SJ hiv

pentruă propagand ă comunist ă revolu ionar ”ă (f.


4)].
Ar

Ordinulă Prim rieiă Comuneiă Bivolari,ă plasaă Turia,ă


Jude ulăIaşi,ăprinăcareăseăstabileşteăpre ulăpâiniiă(f.ă
10).

Cerereaă luiă Ghe.ă Iă Murgu,ă pensionară şiă invalidă deă


r zboi,ă c treă prefectulă deă Iaşiă pentruă acordareaă
drepturilor cuvenite (f. 11).

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 144

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Copiile unor documente din Arhivele Statului din

an
Iaşi,ă referitoareă laă întâlnirileă muncitoriloră deă laă
ateliereleăCFRăIaşiăînăanulă1933.ăPrintreăîntâlnirileă

om
men ionate,ă esteă unaă laă careă auă participată 70ă deă
persoane, iar vorbitor a fost Ilie Pintilie. Întâlnirea

R
de la sediul PSD, la care a vorbit avocatul Alfred
Grinşpană despreă politicaă extern ă aă luiă Musolini.ă

e
Întâlnirea de la Ateneul Nicolina, la care au
al
participată 500ă deă persoaneă şiă laă careă aă vorbită Ilieă
e
Pintilie,ăGanciuăşiăNeagu.
al

Copia manifestuluiăadresatătuturorăşomerilorăpentruă
on

aă participaă laă întâlnireaă dină duminic ă 5ă februarieă


196 1933,ăoraă9,ăînăSalaăPalatuluiăCorpora ieiă(f.ă16). 1933 49
si ti

82.
Ia Na

Extrase din ziarele: Curentul Buhuşului,ă duminic ă


19 februarie 1933, articolul Descinderi şi arestări
e

(f. 21); Veacul nostru, nr. 6 din 7 martie 1933,


AN el

Stare de asediu (f. 25).


SJ hiv

Copia procesului-verbală întocmită deă c treă Minaă


Gorovei, prim procuror al Parchetului Tribunalului
Ar

Bac u,ăcuăocaziaăinspec ieiăf cuteălaăpenitenciarăînă


5 februarie 1933 (f. 30).

Copia planului de ansambluăalăAtelierelorăCFRăIaşiă


în anul 1933 (f. 41).

Copia memoriului locuitorilor din Comuna

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 145

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
C lug reni,ăJude ulăNeam ,ăpentruăcaămoşiaăluiăM.ă

an
D.ă Sturdzaă deă aiciă s ă r mân ă definitivă expropriat ă
în întregime (proprietatea lui M. D. Sturdza se

om
întindea pe suprafa aă aă 5ă comune:ă ă Buhalni a,ă
Hangu,ă Bistricioara,ă C lug reniă şiă Galu)ă (ff.ă 42-
49).

R
e
Copiileă unoră documenteă dină fondurileă de inuteă deă
al
ArhiveleăStatuluiădinăIaşi,ăreferitoareălaăactivit ileă
e
comunisteă deă peă teritoriulă Jude uluiă Iaşiă înă anul
al

1934 (întruniri ale Blocului Pensionarilor, aruncare


deă manifeste,ă manifest riă deă strad )ă şiă modalit iă
on

83. 250 de combatere ale acestora. 1934 16


si ti

Mo iuneaă meseriaşiloră şiă miciloră industriaşiă dină


Ia Na

Moldova,ăBasarabiaăşiăBucovinaăcareăauăparticipată
la Congresul Uniunii Generale a Micilor
e

IndustriaşiăşiăMeseriaşiă(27-28 mai 1934).


AN el
SJ hiv

„6” – documente din perioada 1935-1940


Ar

Copiile unor manifeste-fluturaşiăantimonarhisteăaleă


comuniştilor,ă careă ară fiă fostă aruncateă înă 11ă martieă
1936ăşiăfuseser ăg siteădeăpoli ie.ă
84. 251 Copiileă manifesteloră tip riteă şiă aruncateă înă 1936-1964 12
februarieă1936ăînănumeleăComitetuluiăJude eanăIaşiă
al Partidului Comunist din România, cu îndemnul
laă„lupt ”.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 146

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Rezumatulă unoră documenteă deă arhiv ă de inuteă deă

an
ArhiveleăStatuluiăIaşiăînăFondul Reziden aăRegal ăaă
inutuluiă Prut,ă cuă men ionareaă sursei. Printre

om
acestea enumer m:

R
Dareă deă seam ă aă Inspectoratuluiă deă poli ieă careă
constat ă c ă laă Iaşiă înă 27/28ă ianuarieă auă fostă

e
r spânditeămanifesteăcuăcaracterăcomunistă(f.ă41).
al
85. 256 1938-1939 14
Manifeste ale CC al PCR, careă instig ă laă lupt ă cuă
e
partidele democratice (ff. 41-42).
al

MuncitoriiădinăÎntreprinderileăFildermanădinăBac uă
on

auă declarată grev ă laă 18ă iulieă 1938,ă şiă alteă


si ti

documente în care sunt semnalate greve ale


Ia Na

lucr toriloră textiliştiă şiă deă laă ateliereleă CFRă


Nicolina Iaşiă(ff.ă49-50).
e
AN el

Copiile unor documente referitoare la problema


breslelor,ăprintreăcareăenumer m:
SJ hiv

„Uniuneaă Bresleloră deă muncitoriă metalurgiştiă şiă


Ar

electricieniă dină România”,ă bresleleă peă regiuniă şiă


86. 299 1938-1963 32
adresele lor (16 martie 1963).

„Legeaă pentruă recunoaştereaă şiă func ionareaă


bresleloră deă lucr tori,ă func ionariă particulariă şiă
meseriaşi” din 12 octombrie 1938.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 147

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Copiile unor documente din Arhivele Statului

an
Suceava, legate de problema civililor polonezi
refugia iă peă teritoriulă României, printre care

om
enumer m:

R
Adresa nr. 5536/19 aprilie 1940 a Ministerului de
Interne,ă Direc iuneaă Administra ieiă deă Stată c treă

e
Prefectăprinăcareăacestaăeraăinformatăc ăLega iuneaă
al
Germanieiăaăluatătoateăm surileăprivindărepatriereaă
refugia iloră civiliă polonezi,ă careă îşiă manifestauă
e

dorin aădeăîntoarcere.ă
al
on

Fişeă deă lectur ă aă documenteloră dină Arhiveleă

87. Statuluiă Suceavaă înă leg tur ă cuă civiliiă poloneziă deă 1940-1982 114
si ti

peă teritoriulă Românieiă şiă organizareaă repatrieriloră


Ia Na

lor.

Listeă cuă dosareă careă con ină documenteă referitoare


e

laă problemaă refugia iloră poloniă înă Româniaă (f.ă 54,ă


AN el

ff. 78-98).
SJ hiv

Copiileă unoră articoleă deă pres :ă „Presaă str in ă


despreă noulă guvernă român”,ă Curierul Gurile
Ar

Dunării,ă Tulcea,ă 8ă februarieă 1939;ă „Ministerulă deă


Interneă ală Polonieiă aă sosită laă Gala i”, Curierul
Gurile Dunării,ă 20ă octombrieă 1938;ă „Plecareaă
domnuluiă Gr.ă Gafencuă laă Varşovia”,ă Acţiunea,
Sibiu,ă 5ă martieă 1939;ă „Dup ă dispari iaă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 148

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Cehoslovaciei,ă araă careă s-aă sim ită maiă multă

an
amenin at ă deă expansiunileă germaneă aă fostă
Polonia”;ă„Materialeădinăpresaăpolonez ăreferitoare

om
la vizita lui Carol al II-leaălaăVarşovia”,ăBibliotecaă
Academiei,ăArhiveleăPalatului;ă„Jertfeleăzeilorăr i”,ă
Luptătorul,ă Iaşi,ă 15ă septembrieă 1939,ă N.ă Iorga,ă

R
(reprodus în Neamul Românesc);ă „Înă aten iaă

e
cet eniloră poloniă dină România”,ă Libertatea, nr.
al
715,ă 5ă ianuarieă 1947;ă „Mediciă româniă decora iă deă
guvernulăpolon”,ăLibertatea, nr. 685, 25 noiembrie
e

1946.
al
on

Articolulăreferitorălaăproblemaărefugia ilorăpoloneziă
peăteritoriulăRomâniei,ăpublicatădeăA.ăKare kiăşiăL.ă
si ti

Eşanu,ă „Preşedinteleă Polonieiă I.ă Moscicki pe


Ia Na

teritoriul României la începutului celui de-al doilea


r zboiă mondială (septembrie-decembrieă 1939)”ă (ff.ă
101-103)ă şiă extrasă dină Memoria Antiquitatis II
e

(1970),ă revist ă aă Muzeuluiă Arheologică Piatraă


AN el

Neam ,ă undeă aă ap rută articolulă scrisă deă Ioană


SJ hiv

Vatamanuă şi Dană Mî ,ă „Preşedinteleă Polonieiă


IgnakyăMoscîkyălaăBicaz”ă(f.ă108).
Ar

Minutaă încheiat ă întreă Adriană Pricop,ă directorulă


Arhiveloră Statuluiă Iaşiă şiă reprezentantulă institu ieiă
şiă Aurelă Kare kiă şiă Leonă Eşanu,ă dină parteaă ISISPă
Iaşiă privindă colaborareaă laă lucrareaă „Refugia iiă
polonezi în România în anii celui de-al doilea
r zboiămondial”ă(f.ă109).

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 149

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
„7” – documente din perioada 1941-1944 (iulie)

an
om
Copiile în 4 exemplare ale unor documente care nu
au primit avizul pentru publicare, aflate la Arhivele
Statului Vaslui-Bârlad.ăPrintreăacesteaămen ion m:

R
Adresaă Ministeruluiă Industrieiă şiă Comer ului,ă

e
Direc iaă General ă aă Lichid riiă Centruluiă Na ională
al
deă Românizare,ă Direc iaă Bunurilor,ă Serviciulă
e
Lichid ri,ă c treă prefecturaă jude uluiă Vaslui,ă prină
al

care se solicitauă informa iiă privindă existen aă deă


on

bunuriă mobileă ridicateă deă laă evreiiă deporta iă înă


Transnistria, în baza legii 82/1942 (f. 1).
si ti

Ordinulă Circulară ală MAI,ă Direc iaă Administra ieiă


Ia Na

88. 1943-1945 106


deă Stată (23ă martieă 1945)ă c treă toateă prefecturileă
prin care se solicita rescrierea numelor de evrei pe
e

monumenteleăeroilorăundeăsuntămen iona iăceiăcareă


AN el

auămurităînăr zboaie.
SJ hiv

Adresa 8220 din 13 aprilie 1943 a Serviciului


Administrativă ală Prim rieiă Vasluiă c treă Prefectulă
Ar

Jude uluiă Vaslui,ă prină careă seă men ionaă c ă greauaă


desf şurareă aă „româniz rii”ă seă datoreaz ă lipseiă deă
comercian iăcreştiniăcareăs ăpreiaăcomer ulădeătoateă
categoriileă aflată înc ă înă „mânaă evreilor”ă şiă seă
solicita intensificarea propagandei (f. 3).

Peti iaădină28ăaugustă1945ăaămaiămultorăcet eniăaiă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 150

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
jude uluiă Vasluiă pentruă aă liă seă restabiliă cet eniaă

an
român ăluat ăînăbazaălegilorărasiale.

Deciziiă deă numireă aă primariloră şiă ajutoareloră deă

om
primariăînăcomunele:ăEpureni,ăBogd ni a,ăCriveşti,ă
Floreştiăetc.

R
Copii ale unor documente referitoare la aplicarea

e
Conven ieiă deă Armisti iuă (Deciziaă nră 6ă dină 5ă
al
februarieă 1945ă aă Prefectuluiă Jude uluiă Vaslui)ă şiă
cazareaă trupeloră Armateiă Roşii,ă înă careă suntă
e

men ionateă imobilele unde au fost cazate trupele


al

(Deciziaă179/30ăiunieă1945ăaăPrefectuluiăJude uluiă
on

Vaslui) (f. 14).


si ti

Adresa Prefecturii jude uluiă Vasluiă c treă Primarulă


Ia Na

şiăŞefulăPostuluiădeăJandarmiăalăComuneiăMunteniiă
deă Jos,ă prină careă seă solicit ă punereaă laă dispozi iaă
e

delegatului Comandamentului Sovietic, zilnic, a


AN el

unui num ră deă 30ă deă careă şiă 10ă oameni,ă bra eă deă
munc ,ăpentruăaătransportaămuni iaădeălaădepozitălaă
SJ hiv

sta iaăMunteniă(f.ă15).
Ar

Copiaă telegrameiă adresat ă tuturoră prefecturiloră


pentruă aă scoateă dină uză h r ileă Românieiă careă
cuprind Basarabia (12 octombrie 1944) (f. 18).

Copia ordin referitor la organizarea muncitorilor în


sindicate (f. 23).

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 151

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Copia procesului-verbal de constituire a

an
Consiliuluiă Politică deă Colaborareă ală Jude uluiă
Vaslui, conform ordinului MAI nr. 111741 din 15

om
iunie 1945. Procesul-verbal cuprinde lista cu
membriiăşiăapartenen aălorăpolitic ă(f.ă25).

R
„8” – documente din perioada 1944 (august)-1945.

e
al
Copiile unor documente din Arhivele Statului
e

Vaslui,ăprintreăcareămen ion m:
al

Procesul-verbal din 29 noiembrie 1944 al


on

Prefectuluiă Jude uluiă Tutovaă caă urmareă aă


si ti

controluluiă dină Comunaă Cârja.ă Seă men ioneaz ă c ă


Ia Na

îns mân rileă deă toamn ă auă fostă realizateă şiă seă
cereaămaiămult ăimplicareăînăajutorareaăs racilorăşiă
controlareaă am nun it ă aă burgheziloră careă şi-au
e

89. p r sităbunurile.ă 1944-1945 98


AN el
SJ hiv

Raportul de activitate al Prefectului din Tutova în


perioada 1-31 octombrie 1944 (ff. 2-3).
Ar

Buletin informativ pentru luna octombrie 1944,


privindă stareaă deă spirită aă popula iei,ă ac iunileă
subversive,ăminorit ile,ăeconomiaăşiăalteăproblemeă
legate de Tutova.

Adres ăconfiden ial ădinămartieă1945ăaăPrefecturiiă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 152

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Jude uluiăVasluiăc treăprim riileăjude ului, prin care

an
seămen ionaăc ,ăpentruăîndeplinireaăreformeiăagrareă
şiăînl turareaădomnieiăboierilor,ătrebuieăalc tuităună

om
comitetă comunală careă s ă preiaă toateă p durileă
proprietateă particular ă deă peă teritoriulă comuneiă şiă
s ăleătreac ăînăproprietateaăprim riilor.

R
Copia deciziei nr. 100 din 25 februarie 1945 a

e
Prefecturiiă Jude uluiă Vaslui,ă prină careă seă înfiin aă
al
„Comisiuneaă deă epura ie”ă deă peă lâng ă Prefecturaă
Jude uluiăVaslui,ă aă c reiă misiuneă eraă verificarea şiă
e
al

propunereaă pentruă epurareă aă func ionariloră careă


apar ineauădeăPrefectur ,ăPrim riaăOraşuluiăVaslui,ă
on

personalul administrativ exterior al Ministerului


Afaceriloră Interneă dină Jude ,ă func ionariiă
si ti
Ia Na

prim riiloră comunaleă rurale,ă precumă şiă personalulă


deă serviciuă deă laă Prefectur ”ă (f.ă 16).ă Deciziiă deă
epurare a unor persoane.
e

Copiaă adreseiă Cabinetuluiă Prefecturiiă Jude uluiă


AN el

Vaslui,ă nr.ă 3173ă dină 10ă noiembrieă 1944,ă c treă


SJ hiv

Cabinetul Ministerului Afacerilor Interne privind


starea de spiritădeălaăaceaădat ădinăVasluiulăocupată
Ar

de trupele sovietice în 22 august 1944.

Copia ordinuluiăcircularăalăMAI,ăDirec iaăGeneral ă


aă Administra iei,ă Direc iuneaă Administra ieiă şiă
Finan eloră Locale,ă55157/22ă septembrieă1944ăprină
careăseăordon ăoprireaăprim riilorădeălaăac iunileădeă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 153

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
împropriet rireă aă invalizilor,ă ă orfanilor,ă v duveloră

an
deă r zboi,ă demobiliza ilor,ă ofi eriloră decora iă cuă
ordinul Mihai Viteazul (f. 29).

om
Copiile unor documente din Arhivele Statului

R
Neam ,ăprintreăcareămen ion m:

Decizia de numire a primarilor


e
comunelor
al
B l teşti,ă Grum zeşti,ă Gh.ă Averescu,ă P str veni,
R uceşti,ă Vân tori-Neam ,ă M rgineni,ă B l neştiă
e

(decembrieă1944,ăPiatraăNeam ).ă
al

Adresaă Preşedin ieiă Consiliuluiă deă Miniştriă c treă


on

Ministerul Afacerilor Interne, legat de reprimirea


înă serviciuă aă func ionariloră publiciă înl tura iă înă
si ti
Ia Na

bazaă legisla ieiă rasiale (16 octombrie 1944,


90. 1944-1945 119
Bucureşti)ă(ff.ă4-6).

Telegramaă careă anun aă numireaă primariloră careă auă


e

func ionată înainteă deă 23ă augustă 1944ă şiă fuseser ă


AN el

realeşiă deă obştileă comunaleă (22ă noiembrieă 1944,ă


SJ hiv

Bucureşti).ă

Cereri de înlocuire a primarilor unor comune din


Ar

Jude ulăNeam ăşiădeciziileădeăeliberareădinăfunc ie,ă


deăschimbareăşiănumireăînăfunc ie,ăprocese-verbale
de alegere ale primarilor unor comune (Pipirig,
Gârcina,ă Buhalni a,ă Dumbravaă Roşie,ă Costişa,ă
Hangu etc.).

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 154

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Not ă informativ ă aă Legiuniiă deă Jandarmiă Neam ă

an
c treă Prefecturaă Jude uluiă Neam ă înă leg tur ă cuă
reîntoarcereaăvechiuluiăpretorăalăPl şiiăCeahl uă(11ă

om
ianuarieă1945,ăPiatraăNeam ).ă

R
Deciziaă deă înfiin areă aă Consiliuluiă Jude eană menită
s ă ajuteă prefectulă înă executareaă atribu iiloră (5ă
ianuarie 1945, Piatra Neam ).ă
e
al
Decizie de numire a membrilor Comisiei pentru
e
purificareaă administra iiloră publiceă (5ă ianuarieă
al

1945,ăPiatraăNeam ).
on

Exemplarul I
si ti
Ia Na

Exemplarul al doilea al documentelor din dosarul


90. 90. 1944-1945 119
e

Exemplarul II
AN el
SJ hiv

Exemplarul al treilea al documentelor din dosarul


90. 90. 1944-1945 119
Ar

Exemplarul III

Exemplarul al patrulea al documentelor din dosarul


90. 90. 1944-1945 119

Exemplarul IV

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 155

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Copiileă unoră documenteă dinăArhiveleă Statuluiă Iaşiă

an
şiă Arhivaă CCă ală PMRă Bucureştiă referitoareă la
reformaăagrar ădină1945,ăprintreăcareămen ion m:

om
Tabelă con inândă componen aă comisieiă deă reform ă

R
agrar ădinăJude ulăIaşi.ă

91. 351
e
Situa iaă lucr riloră deă reform ă agrar ă peă Ocoaleleă 1944-1945 28
al
agricoleădinăJude ulăIaşi.

Fişeă deă lectur ă cuă rezumateleă articolelor:ă „Frontulă


e
al

Plugariloră laă fapte”,ă Descătuşarea, nr. 15, 10


decembrieă 1944;ă „Pres ,ă ordonan e,ă reformaă
on

agrar ”,ăMoldova Liberă,ănr.ă127/24ăfebruarieăşiă 8ă


si ti

martie 1945.
Ia Na

Copiileă unoră documenteă deă arhiv , printre care


men ion m:
e
AN el

Memoriulă luiă Ionă Sel eră adresat Prim rieiă


Municipiuluiă Iaşiă referitorălaă activitateaădepus ă deă
SJ hiv

elă pentruă bunaă func ionareă aă Uzineiă Electriceă


92. înainteăşiădup ăintrareaăArmateiăRoşiiăînăIaşiă(1944,ă 1944-1945 253
Ar

Iaşi).

Reclama iaă unuiă locuitoră ală Comuneiă B l a iă


împotriva primarului comunei (1944, Comuna
B l a i,ăJude ulăIaşi).

Delegareaă deă c treă Prefecturaă Iaşiă aă luiă Munteanuă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 156

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Gheorgheă pentruă aă îndepliniă func iaă deă pretoră ală

an
Plasei Copou (26 august 1944).

Adresaă Serviciuluiă Sanitară c treă Prefecturaă

om
Jude uluiăIaşiăprinăcareăseăcereăeliberareaădinălag ră
a mediciloră româniă ofi eriă pentruă aă ajutaă laă

R
îmbun t ireaă situa ieiă sanitareă aă jude uluiă (17ă
septembrieă1944,ăIaşi).ă

e
al
Raportulă Comandamentuluiă Poli ieiă Ruraleă c treă
Prefecturaă Jude uluiă Iaşiă prină careă comunicaă
e

împuşcareaăajutoruluiădeăprimarădinăcomunaăPoeni,
al

jude ulăIaşiă(septembrieă1944,ăIaşi).ă
on

Adresaă pretoruluiă dină Preturaă Cârlig turaă c treă


si ti

Comandantulă Poli ieiă Ruraleă prină careă cereaă


Ia Na

instituireaă uneiă ancheteă împotrivaă şefuluiă poli ieiă


acestei preturi, care s-aăf cutăvinovatădeănumeroaseă
abuzuri (11 octombrieă1944,ăIaşi).ă
e
AN el

Deciziaă dat ă deă Prefectulă Jude uluiă Iaşiă pentruă


SJ hiv

reorganizareaă Caseiă Asigur riloră Socialeă Iaşiă (16ă


octombrieă1944,ăIaşi).
Ar

Reclama iaă locuitoriloră comuneiă R deniă împotrivaă


primaruluiă şiă ajutoruluiă deă primară (22ă octombrieă
1944,ăComunaăB deni,ăJude ulăIaşi).ă

Adrese de numire a mai multor notari, printre care


men ion mă notarul dină Comunaă Holboca,ă Jude ulă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 157

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Iaşiă(26ăoctombrieă1944,ăIaşi).ă

an
Tabelă cuprinzândă pretorulă şiă primariiă dină Preturaă
Buciumă(30ăoctombrieă1944,ăIaşi).ă

om
Proces-verbal de constituireă aă Comitetuluiă s tescă

R
dinăcomunaăPoieni,ăjude ulăIaşiă(5ănoiembrieă1944,ă
Iaşi).ă

e
al
Decizia de numire a pretorului, primariloră şiă
personalului necesar în comunele din Pretura
e
Şipoteă(9ănoiembrieă1944,ăIaşi).
al

Raportulă Inspectoratuluiă deă Jandarmiă Iaşiă c tre


on

Prefecturaă Jude uluiă Iaşiă înă careă seă comunicaă c ă


pretorul,ă primarulă şiă şefulă Poli ieiă localeă agit
si ti
Ia Na

popula iaă comuneiă Podulă Iloaieiă împotrivaă


jandarmiloră(14ădecembrieă1944,ăIaşi).

Tabelulă func ionariloră Prefecturiiă Jude uluiă Iaşi,ă înă


e
AN el

1944 (ff. 215-219).


Tabelulă nominală ală pretoriloră şiă primariloră dină
SJ hiv

Preturaă Copou,ă Cârlig turaă - Tg. Frumos, Codru-


Bucium, Pretura Bahlui - Podul Iloaiei, Şipote,ăă
Ar

Jude ulăIaşiă(23ădecembrieă1944,ăIaşi).ă
Adresaă Legiuniiă deă Jandarmiă Iaşiă c treă Prefecturaă
Jude uluiă Iaşiă prin care se comunica luarea de
m suriă pentruă aă seă evitaă neîn elegerileă dintreă
jandarmiă şiă autorit ileă comunaleă (25ă decembrieă
1944,ăIaşi).ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 158

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Ordinul Ministerului Afacerilor Interne referitor la

an
m surileănecesareănormaliz riiăvie iiăadministrativeă
din Moldova (21ăfebruarieă1945,ăBucureşti).ă

om
Tabelulăcuăfunc ionariiăPrim rieiăMunicipiuluiăIaşiă
reîntorşiădinăevacuareăşiăprimi iăprovizoriu,ăpân ălaă
pronun areaădefinitiv ăaăComisieiădeătriereă(ff.ă249-

R
250)ă(4ămartieă1945,ăIaşi).

Volumul I
e
al
Copii aleă unoră documenteă deă arhiv , printre care
e

enumer m:
al

Tabelă cuă personalulă prim rieiă Municipiuluiă Iaşi,ă


on

angajatădup ă23ăaugustă1944.ă
si ti

Stată deă plat ă pentruă salariileă personaluluiă deă laă


Ia Na

Prim riaă Municipiuluiă Iaşiă pentruă perioadaă 23-31


augustă1944ă(Iaşi,ă1944).
e

Procesul-verbal de numire a primarului din


78 1944-1945 446
AN el

92. Prigoreni, Dumitru Apetrii (1 septembrie 1944,


Prigoreni).
SJ hiv

Telegrama Ministerului Afacerilor Interne prin care


seă ordonaă luareaă deă m suriă împotrivaă jafuriloră (f.ă
Ar

29)ă(21ăseptembrieă1944,ăBucureşti).ă

Decizia Prefecturiiă Iaşiă pentruă numireaă şiă


confirmarea personalului administrativ din
cuprinsulă Pl şiiă Tg.ă Frumosă (17ă octombrieă 1944,ă
Iaşi).ă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 159

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Memoriul locuitorilor Satului Ulm-Polieni,

an
ComunaăBelceşti,ăc treăPreturaăPl şiiăTg.ăFrumos,ă
prin care se cerea înlocuirea delegatului statului,

om
aflată înă func ieă dină timpulă „cuziştilor”ă (26ă
octombrie 1944, Ulmi Polieni).

R
Deciziaă Prim rieiă Municipiuluiă Iaşiă pentruă fixareaă
funcționariloră bugetariă şiă diurniştiă (ff.ă 66-75) (3
noiembrieă1944,ăIaşi).ă
e
al
Procesul-verbal de constituire a Comitetului de
e
Ap rareă Patriotic ă ală Comuneiă Cotnariă (3ă
al

noiembrie 1944, Cotnari).


on

Deciziaă Prefecturiiă Iaşiă deă numireă provizorieă aă luiă


Constantină Gafi aă înă func iaă deă agentă veterinară ală
si ti

ComuneiăTg.ăFrumosă(13ănoiembrieă1944,ăIaşi).ă
Ia Na

DeciziaăPrim rieiăMunicipiuluiăIaşi nr. 12948 prin


care stabileau atribu iileă primarului,ă aleă noiloră
e

ajutoare deă primariă şiă aleă secretaruluiă generală (ff.ă


AN el

123-124)ă(18ănoiembrieă1944,ăIaşi).
SJ hiv

Ordinulă deă prestareă aă jur mântuluiă deă c treă


func ionariă dup ă formulaă anterioar ă dateiă deă 27
Ar

septembrie 1938 (f. 129) (20 noiembrie 1944).

Reclama iaă luiă Froimoviciă Ştrulă împotrivaă


primarului Comunei Cucuteni care nu i-a permis
stabilireaăînăcomun ă(22ănoiembrieă1944,ăIaşi).ă

Procesul-verbalăalăşedin eiăConsiliuluiăComunalăală

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 160

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
Comuneiă Belceştiă prină careă seă hot raă înlocuireaă

an
ajutoruluiădeăprimară(26ănoiembrieă1944,ăBelceşti).ă

Deciziaă Prim rieiă Municipiuluiă Iaşiă pentruă fixareaă

om
salariz riiă func ionariloră înă concordan ă cuă
importan aă serviciuluiă (28ă noiembrieă 1944,ă Iaşi)ă

R
(ff. 149-152).

Raportul Prim rieiă Comuneiă Belceştiă adresată

e
PreturiiăPl şiiăTg.ăFrumosăînăcareăseăprecizaăc ăuniiă
al
legionariă şiă „cuzişti”ă auă fostă aleşiă membriă înă
e
Consiliulă r nescă (f.ă 158)ă (30ă noiembrieă 1944,ă
al

Belceşti).
on

Deciziiă aleă Prim rieiă Municipiuluiă Iaşiă pentruă


reîncadrarea unor lucr tori,ă deă exemplu,ă şefulă
si ti

Abatoruluiă Iaşiă (f.ă 199),ă caă urmareă aă avizuluiă


Ia Na

favorabilă ală Comisieiă deă verificareă şiă triereă deă peă


lâng ăPrefecturaăJude uluiăIaşi.ă
e

Tabelă cuă func ionariiă Municipiuluiă Iaşiă careă auă


AN el

func ionatălaăPermanen aăTârgovişteăşiăcuăcei care,


SJ hiv

r mânândă laă 20ă augustă 1944ă înă Iaşi,ă auă fostă


men inu iă înă posturiă (f.ă 208)ă (20ă decembrieă 1944,ă
Ar

Târgovişte).ă

Tabelă ală Prim rieiă Municipiuluiă Iaşi,ă permanen aă


Târgovişteă c treă Prefecturaă Jude uluiă Iaşi,ă
con inândă func ionariiă Prim rieiă Iaşiă careă fuseser ă
respinşiă caă necorespunz toriă deă Comisiaă deă
verificareă şiă triereă (ff.ă 212-214) (20 decembrie

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 161

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
1944,ăTârgovişte).ă

an
Procesul-verbală ală şedin eiă Prim rieiă Comuneiă
B iceni,ă prină careă eraă înfiin ată Comitetuluiă

om
Comunală pentruă ajutorareaă familiiloră nevoiaşeă (7ă
ianuarieă1945,ăB iceni);ăProcesul-verbalăalăşedin eiă

R
de constituire a Comitetului IOVR al Comunei
Scobin iă(22ăianuarieă1945,ăScobin i).

Adresaă Prim rieiă Oraşuluiă Târgovişteă c treă e


al
Prim riaă Municipiuluiă Iaşiă – Permanen aă
e
Târgovişteă prină careă seă cereaă schimbareaă imediat ă
al

a doi oameni de serviciu, la cererea Comisiei


on

Aliateă deă Controlă pentruăAplicareaă Conven ieiă deă


Armisti iuă(f.ă328)ă(24ăianuarieă1945,ăTârgovişte).
si ti

Deciziaă prim rieiă Iaşiă prină careă erauă majorateă


Ia Na

salariile personalului Uzinelor de Tramvaie (ff.


330-337) (25 ianuarie 1945).
e

Decizia Ministerului Afacerilor Interne referitoare


AN el

la organizarea Comisiei române pentru aplicarea


SJ hiv

Armisti iuluiădintreăRomâniaăşiăNa iunileăUniteă(ff.ă


338-339)ă(26ăianuarieă1945,ăBucureşti).ă
Ar

Deciziaă Prim rieiă Iaşiă prină careă luaă fiin ă


Întreprindereaă Comunal ă aă Uzineloră deă
ElectricitateăIaşiă(21ăfebruarieă1945,ăIaşi).ă

Tabelulăcuăfunc ionariiăPrim rieiăMunicipiuluiăIaşiă


trecu iă prină Comisiaă deă triereă şiă reprimi iă înă

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 162

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
serviciu (ff. 409-410)ă(4ămartieă1945,ăIaşi).ă

an
Raportul secretaruluiă Poli ieiă Huşiă înă careă faceă şiă
refeririălaăsitua iaădintreă23ăaugustă1943ăşiă6ămartieă

om
1945 (ff. 417-424)ă(4ăiunieă1945,ăHuşi).ă

Tabelulăcuăfunc ionariiăPrim rieiăMunicipiuluiăIaşiă

R
propuşiă aă fiă îndep rta iă dină serviciuă (ff.ă 433-439)
(Iaşiă1945).ă

e
al
Ordinul circular al Ministerului Afacerilor Interne
c treă prefec iă şiă primariă pentruă înl turareaă tuturoră
e

„elementeloră reac ionareă şiă antidemocratice,ă înă


al

vedereaă respect riiă deziderateloră maseloră populareă


on

exprimateă laă 6ă martieă 1945”ă (ff.ă 426-428) (11


decembrieă1945,ăBucureşti).ă
si ti
Ia Na

Tabelă cuă func ionariiă Prim rieiă Municipiuluiă Iaşiă


careă seă încadreaz ă înă Decretulă Legeă Nr.ă 217/1945ă
pentruă purificareaă administra ieiă publice,ă art.ă 2,ă
e
AN el

transfera iălaăalteăinstitu iiă(ff.ă442-443)ă(Iaşiă1945).


SJ hiv

Volumul II, Exemplarul I


Ar

Exemplarul al doilea al documentelor din dosarul


92. 92, volumul II 1944-1945 446
Volumul II, Exemplarul II

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989
| 163

Nr.
Nr.
vechi Con inutulăpeăscurtăalădosaruluiăsauăregistrului Anii extremi Nr. file Observa ii
Crt.
al u.a.

1 2 3 4 5 6

i
ie
„9” – documente din perioada 1948-1965 (IULIE).

an
om
Fişeădeălectur ăprivindăaniiă1945-1946ăînăOraşulăşiă
Jude ulăIaşi.

R
Extrase din Moldova Liberă, nr. 83, 1945, nr. 383/1

e
ianuarieă 1945ă privindă statisticaă sanitar ă aă oraşuluiă
al
Iaşi;ă nr.ă 404/26ă ianuarieă 1946ă privindă infiltrareaă
„elementeloră r uvoitoare-legionare”ă înă comiteteleă
e
93. 450 s teşti;ă nr.ă 459/2ă aprilieă 1956ă privindă faptulă c ă 1945-1956 28
al

„Întreprindereaă ASANă aă dată importanț ă deosebit ă


on

colabor riiădintreămuncitoriăşiă rani”.


si ti

Rezumatulă unoră documenteă deă arhiv ă ,ă cuă


Ia Na

men ionareaă sursei,ă referitoareă laă „Ajutorul-


Alian ”,ă dină raportulă delega ieiă CFRă Iaşiă laă
Conferin aăPCRăMoldova.
e
AN el
SJ hiv
Ar

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR, Sectorul din Iaşi, 1907-1989