Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

2
la Regulamentul privind modul de organizare qi desfrgurare
a concursului de selectare a candidafilor la func(ia de
membru al Consiliului Nafional al Monumentelor Istorice,
aprobat prin Ordinul nr.l9 din 09.11.2021
Curriculum Vitae

TNFORMATII PERSONALE Dumitru Eremciuc _

Lor
tr Sexul: M data nagterii: I 6.03.1 989
Naf ionalitatea: Moldovean

EXPERIENTA PROFESION
Arhitect $ef, Manager de proiect;
iN oon,mNrur, ,,Ierconi-Grup" SRL, Chiqin[u (str. Vlaicu P?rcilab, 45)
Pro iectare de arh itecturl, amenaj area teritoriul ui,
PROTEJARII MONUMENTELOR construc{ii idustriale gi construcfii in zone protejate.
ISTORICE Proiectarea, verifi carea calitnfii qi managementul
documentafiei de proiect livratd de echipa biroului.
Patrimoni u arhitectural-i storic, Urbani sm gi amenaj area
IANUARIE 2021-PREZENT
teritoriului, Arhitecturi, Construclii civile gi industriale.

$efal secfiei cosntrucfii in zone protejate;


SEPTEMBRIE 2O2O-OCTOMBRIE Direcfia Generald Arhitectur6, Urbanism gi Relalii
Funciare.
2020

Manager de proiect, Administrator;


,,Ierconi-Grup" SRL, Chiqiniu (str. Vlaicu Pircilab,45)
MARTIE 20 16-DECEMBRIE 2OI9 Proiectare de arh itecturi, amenaj area teritori ului,
construcfii idustriale qi construcfii in zone protejate.
Proiectarea, verificarea calitdlii qi managementul
documentafiei de proiect livratl de echipa biroului.
Patrimon i u arh itectural -i storic, Urbani sm g i amenaj area
teritoriului, ArhitecturE, Construcfii civile gi industriale.

Arhitect
SEPTEMBRIE 2OO9-MARTIE 20 I 6
,,Institutul National de Cercetdri qi Proiectdri INCP
,,URBANPROIECT", Chiginiu.
Proiectare de arhitecturd, amenajarea teritoriului,
constructii idustriale gi construcfii in zone protejate.
Proiectare, modelare 3d, desene tehnice, de executie.
Patrimoniu arh itectural-istoric, Urbanism qi amenaj area
teritoriului, Arhitecturq Construc{ii civile gi industriale.

IANUARIE 2014-2018 o Administrator


o Asociatia Arhitecfilor,,Archilitic"
- promovarea gi dezvoltarea culturii arhitecturale;
- sensibilizarea autoritifilor, precum Ei a populafiei in ceea ce
privegte patrimoniul arhitectural;
- educarea membrilor societtrlii intr-un spirit de protejare gi
promovare a ariei arhitecturale;
- elaborarea gi implementarea normativelor europene cu
privire la proiectare qi construcfii.
urmeazl se:
- organizr,ze qcoli de vard, conferinfe, traininguri in domeniul
proiectirii qi construcfiei;
- promoveze lucrdrile tinerilor arhitecli prin organizarea de
expozifii;
- acorde consultanfa juridic[ in pregitirea documentafiei de
proiect;
- se implice in grupurile de lucru create in vederea elaboririi
9i implementdrii Eurocodurilor cu privire la proiecare
o Coordonator de proiecte, management.

TITLURI $TITNTIFICE

LUCRARI $I PIIBLICATtr $TIINTtrICE

ACTIVITATEA DE PROIECTARE A Relevee qi Propuneri pentru etapa II de restaurare a


INTERVENTIILOR ASUPRA Cet5tii Soroca (2021) in cadrul Expertizei tehnice.
BTINIJRILOR DE PATRIMONru Repara{ia capital5/Restaurare a Blocului (A) a L.T.
ISTORICO-CULTURAL IMOBIL Gh. Asachi, Chiqindu (martie 2018)
Reconstructia Bisericii Sf. Alexei din satul
Pohrebea, raionul Dublsari (2016\
Amenajarea teritoriului gi organizarea spafiilor
comerciale in parcul din cadrul complexului cultural
- turistic ,,Cetatea Soroca" (Soroca)
Restaurarea monumentului de arhitecturi qi
construirea unui complex locativ din str. Al. H6jdeu
120,122.
Proiectarea qi amenajarea teritoriului monumentului
lui Pan Halippa.
Complex locativ din str. Bernardazzi 110.
Restaurarea Hotelului din Via Milano 10. Milano
Restaurarea vilei cu recondifionare in azilpentru
bdrini din regiunea Riccione, Italia.
Restaurare vil6 in stil sarma{ian, regiunea Sorrento,
Italia.

ACTTVITATI DE SENSIBILIZARE A o Organizarea primei qcoli de vari de arhitectur6 din RM in


OPINIEI PUBLICE REFERITOR LA cadrul AO,yA,sociafia Arhitecfilor,,Archilitic,,
PROTEJAREA BTINURILOR DE #$VAIP20l5 Ei 2016lraport foto/ video, reportaje la
PATRIMONIU ISTORICO- televiziunea nalionald, comunicate de pres6.
CULTURAL IMOBIL o Organizarea proiectului ,,Ecoul strdzii,,
-vizite de studiu
ghidate la un qir de monumente istorice din RM. Cu raport
foto/video.
o Intdlniri publice deschise cu arhitecli emerili, prezentarea
lucrdrilor reuqite gi a unor practici aplicate.

BLTNURI DE PATRIMONIU
ISTORICO.CULTURAL IMOBIL
CON SERVATE/RESTAURATE

EDUCATIE $I FORMARE o Curs de instruire ,,Conservarea Arhitectural[,,


Twinning Project MD 13 ENPI OT 01 16
Septembrie 20 1 8-august 201 9
(MD/26) Suport pentru promovarea
patrimoniului cultural in Republica
Moldova, prin pdstrarea Si proteclia acestuia
o CunoqtrnF despre clidiri istorice, inspecfia lor, analiza
geometrici, tehnici de constucfie
o Analiza clidirilor istorice, surse istorice de arhivtr
arheologia aplicati arhitecurii, fenomenele de
degradare.
o Proiectde conservatre, proiectarea tehnici de conservare
o Proiect de consolidare structurala, probleme seismice 9i
reabilitare
o Evaluarea economicl/ estimarea lucririlor de
conservane, acte pentu org;anizarea tenderurilor pentu
lucrlri de conservare. Analizagantierului de conservare.
o Elaborarea proiectului de conservare ,,Sala Mare a
muzeului ,,Zemstvei"

IULIE.AUGUST 2013 o Scoala de vari international[: Sustainable Development


of Spatial Evironment
o UniversitateaTehnicnRIGA
o Interventii cu structuri mici in spafii istorice din or. Cesis
din preajma or. Riga.
o Analizasiturilor istorice existente.
o Studii de c,aqintervenlii internalionale.
o Comunicare cu publicul sondaje de opinii.tsupra
intervenfiilor viitoare. Lucru cu comunitatea locald-
necesitlfi gi dorinP.
o Proiectarea structurilor- echipa,,lt4onumentum"

SEPTEMBRTE2OO7.2Ol4 o Arhitect, Masterin Urbanism giArtritecturi


o Universitatea Tehnicd a Moldovei, Chiginlu
o hoiectarea de arhitecturl
o Restaurare
o Urbanismqiamenajareateritoriului
o ConstrucfraclIdirilor
o Fizica construcfiilor
o Abilititile acumulate: Proiectarca qi intervenirea asupra
clIdirilor exitente. Proiectarea clldirilor noi . Analiza gi
amenaiar€a sifirilor.
COMPETENTE LINGVISTICE Scriefi limba matern5/limbile str[ine
Indica{i prin incercuire nivelul de cunoaqtere a limbilor
strdine
Limba matern5 - RomAnI
Limbi strdine - Rusd CZ;EnglezdB2; Italiani 81;

Oectan pe propria rdspundere, cd datele tnscrise in acest formular stnt veridice. Accept
dreptul autoritdlii pablice de a verifica datele dinformular.

Data complet1trii .2,-i2. ""t


27-

S-ar putea să vă placă și