Sunteți pe pagina 1din 6

CHESTIONAR DE SUBIECTE

pentru proba de examinare cu caracter de sinteză


la câteva unităţi de curs fundamentale şi de specialitate
destinat studenţilor Departamentului Arhhitectură (DA)
specialitatea 581.1 ARHITECTURĂ

CAPITOLUL I – PROIECTARE DE ARHTECTURĂ*


MODELUL TEORETIC (SARCINII DE PROIECTARE)
1. Programul de proiectare: cu sarcinile generale, principale şi indicarea obiectivelor.
2. Cerinţe referitor la planul general: cu indicarea zonelor principale ale sitului propus spre proiectare
etc. (mai desfăşurate vor fi în cazul tematicii conceptului urbanistic).
3. Cerinţe referitor la soluţionarea spaţial-planimetrică: cu indicarea componenţei şi a suprafeţelor
încăperilor (atunci când tematica prevede conceptul spaţial-volumetric).
4. Cerinţe specifice (după necesitate) cu privire la soluţionarea constructivă, tehnologică.
MODELUL PRACTIC – SCHIŢA-CONCEPT (COMPONENŢA RECOMANDATĂ)
5. Schema-situaţie a parcelei alese la scara 1:1000, 1:2000; 1:5000.
6. Studiul urbanistic.
7. Schema zonării funcţionale a teritoriului, scara 1:500, 1:1000.
8. Compoziţia spaţial-volumetrică conceptuală a edificiului sau complexului.
9. Schemele zonificării edificiului sau complexului.
10. Informaţie suplimentară: scheme, piese tehnice, schiţe, analogii etc.
CAPITOLUL II – STUDIUL URBANISTIC*
JUSTIFICAREA ALEGERII SITUAŢIEI
11. Zonarea funcţională a teritoriului (parcelei alese);
12. Deservirea cu transport (organizarea circulaţiei transportului public) şi accese pietonale;
13. Amenajarea teritoriului (spaţiile verzi, deservirea socială, culturală, de trai);
14. Regimul de înălţime a construcţiilor;
15. Valoarea istorică, culturală sau arhitecturală a obiectivelor.
Responsabil lector universitar Sergiu TRONCIU _______________
CAPITOLUL III – DOCTRINE URBANE*
RELEVANŢA OBIECTIVULUI ARHITECTURAL
16. Esenţa conceptului arhitectural - urbanistic. Argumentarea amplasamentului şi caracteristici
cheie ale terenului şi zonei.
17. Problematica proiectului şi obiective propuse.
18. Aspecte ale principiilor fundamentale reflectate în proiect. Sustenabilitate.
19. Aspecte ale principiilor fundamentale reflectate în proiect. Accesibilitate/conectivitate.
20. Aspecte ale principiilor fundamentale reflectate în proiect. Diversitate/compatibilitate.
21. Aspecte ale principiilor fundamentale reflectate în proiect. Adaptabilitate/ competitivitate.
22. Aspecte ale principiilor fundamentale reflectate în proiect. Densitate/identitate.
Responsabil lector universitar Natalia IACHIMOV _______________

1/6
CAPITOLUL IV – CLĂDIRI DE LOCUIT**
GENERALITĂŢI PRIVIND PROIECTAREA LOCUINŢEI
23. Date generale despre locuinţă. Mediul locativ – obiect de proiectare. Scopurile proiectării
clădirilor de locuit. Principalele niveluri de proiectare a locuinţei.
24. Nivelurile structurale ale mediului locativ. Elementele mediului locativ.
25. Clasificarea clădirilor de locuit după toate particularităţile.
26. Tipurile principale ale clădirilor de locuit. Scheme.
27. Factorii principali, care influenţează la proiectarea locuinţei. Demografia populaţiei şi
structura fondului locativ. Norma asigurării cu locuinţă.
CAPITOLUL V – CLĂDIRI și EDIFICII PUBLICE**
GENERALITĂŢI PRIVIND PROIECTAREA CLĂDIRILOR și EDIFICIILOR PUBLICE
28. Generalităţi (noţiune, funcţiune, amplasamentul, rolul compoziţional, regimul funcţionării,
legătura cu elementele structurale ale urbei etc.).
29. Importanţa urbanistică a edificiilor publice. Procedeele de amplasare a edificiilor publice. Legătura
clădirilor publice cu mediul înconjurător.
30. Descrierea criteriilor, cărora trebuie să corespundă clădirile şi edificiile publice. Factorii care contribuie
la formarea particularităţilor tipologice ale edificiilor publice.
31. Clasificarea şi tipologia clădirilor şi edificiilor publice după toate particularităţile.
32. Organizarea sistematizării spaţiilor în interiorul edificiilor publice. Schemele principale de grupare a
încăperilor în edificiile publice.
CAPITOLUL VI – CLĂDIRI și EDIFICII INDUSTRIALE**
GENERALITĂŢI PRIVIND PROIECTAREA EDIFICIILOR INDUSTRIALE
33. Generalităţi (noţiune, funcţiune, amplasament). Tipuri de edificii industriale.
34. Procesul funcţional-tehnologic. Influenţa tehnologiei industriale asupra soluţionărilor
spaţial-volumetrică şi constructive.
35. Particularităţile modulării, unificării şi tipizării edificiilor industriale.
36. Principii de soluţionare spaţial-volumetrică şi constructive ale edificiilor industriale.
37. Clasificarea construcţiilor industriale auxiliare. Soluţionările spaţial-volumetrice şi
constructive ale acestora.
Responsabil lector universitar Diana ANDRONOVICI _______________
CAPITOLUL VII – ARHITECTURA PEISAGERĂ**
PROIECTELE PEISAGISTICE DE RECONSTRUCŢIE, RESTAURARE, REABILITARE ECOLOGICĂ,
CONSTRUCŢIE NOUĂ A SPAŢIILOR VERZI
38. Caracteristica contextului natural peisagistic. Aspecte pozitive, negative, zone de
vulnerabilitate, factorii de risc natural şi antropogen.
39. Program de măsuri propuse în proiect în vederea obţinerii unui rezultat sustenabil.
40. Impact (imediat şi pe termen lung) ecologic şi de imagine pentru zona de proiect.
41. Descrierea conceptului peisagistic (originea ideii, stilistica, dacă e cazul – principii de
restaurare sau reconstrucţie (inclusiv argumentarea gradului de intervenţie).
42. Structura spaţio-volumetrică, continuitate, conexiunea cu structura şi ţesutul urban existent.
43. Asortimentul dendro-floricol. Principiile de selectare (ecologic, estetic etc.).
Responsabil lector universitar Natalia IACHIMOV _______________

CAPITOLUL VIII – CONSERVAREA PATRIMONIULUI**


2/6
MATERIAL DOCUMENTAR DESPRE UN OBIECT DE ARHITECTURA
44. Identificarea valorii culturale a clădirilor istorice;
45. Definirea conceptului de reabilitare a unei clădiri/zone istorice
46. Etape de abordare ale unei operaţiuni de reabilitare.
47. Evaluarea stării de conservare.
48. Stabilirea diagnosticului.
49. Identificarea potenţialului de utilizare.
50. Conversia funcţionala – compatibilitate si durabilitate
51. Valoare culturala versus utilizare contemporană.
52. Stabilirea intervenţiilor compatibile cu clădirea istorică;
53. Tipologia intervenţiilor de reabilitare
54. Studii de caz - reabilitarea unor clădiri cu problematica speciala
55. Reabilitarea la scara urbană
56. Studii de caz – reabilitarea unor ansambluri sau cartiere istorice releveu grafic si fotografic,
documentare in sit si bibliografica, organizarea informaţiilor şi prezentarea lor sintetică.
Responsabil dr. arh. Sergius CIOCANU_______________
CAPITOLUL IX – ESTETICA ARHITECTURALĂ**
GENERALITĂŢI PRIVIND DEFINIREA CONCEPTULUI ARHITECTURAL
57. Definirea arhitecturii. Natura şi sensul arhitecturii.
58. Expresia arhitecturală. Limbajul arhitectural.
59. Poziţia de bază a esteticii în arhitectură. Categoriile estetice de bază.
60. Estetica şi mediului arhitectural.
61. Viziunea formei arhitecturale în estetică.
62. Forma arhitecturală şi procesul funcţional.
Responsabil dr.arh.,conf. Aurelia CARPOV _______________
NOTE:
* subiecte obligatorii, pentru toţi studenţii-arhitecţi.
** subiecte opţionale, conform conţinutului tematic specific: proiectare urbană, conceptual-teoretic sau
spaţial-volumetric.

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ
CAPITOLUL I – PROIECTARE DE ARHTECTURĂ
1. Tronciu S., Oleinic S., Andronovici D. Practica de documentare (de licenţă). Secţia de Redactare
şi Editare a UTM, Chişinău, 2011. CZU 378:72(076.5) P 89; ISBN 978-9975-45-190-1.
2. В.Т. Шимко. Архитектурное формирование городской среды. Учеб. пособие для архит.
спец. вузов. - М.: Высш.шк., 1990.
3. К.В.Кудряшов. Архитектурная графика. Москва, Издательство «Архитектура-С», 2004.
4. Н.А.Сапрыкина. Архитектурная форма: статика и динамика. Москва, Издательство
Архитектура-С», 2004.
5. А.В.Ефимов. Дизайн архитектурной среды. Москва, Издательство «Архитектура-С»,
2004.
CAPITOLUL II – STUDIUL URBANISTIC

3/6
1. NCM B.01.01-2005. Sistematizarea teritoriului şi a localităţilor. Termeni şi definiţii.
2. Buletin informativ Nr. 1 – 2016. Lista documentelor normative. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în
Construcţii “INCERCOM” Î.S., Chişinău, 08.02.2016. http://www.incercom.md/ Buletin
%201.2014.pdf, consultat 13.12.16.
3. Planul Urbanistic General a oraşului Chişinău. Regulamentul Local de Urbanism al oraşului Chişinău,
2007. Sursă electronică consultată 12.12.2016.
http://www.chisinau.md/public/files/Uploads/Regulamentul%20Functional%20Urban
%20rom_New.AB80D1A5D5BA4AC2A59271FFB772AA32.pdf, consultat 13.12.16.
4. Planul Urbanistic General al oraşului Chişinău. Elaborat în cu conformitate cu Decizia Consiliului
Municipal Chişinău nr. 9/5 din 6 aprilie 2004, elaborat de INCP Urbanproiect.
5. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002.
CAPITOLUL III – DOCTRINE URBANE
1. Mumford L.-The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects, Harcourt, Brace
and World,1961, ISBN 0-15-618035-9.
2. Hall P.- Oraşele de mâine. O istorie intelectuală a urbanismului în sec.XX, Bucureşti, Ed. ALL
Educational, 1999, 558 p., ISBN 973-684-059-X.
3. Florescu T.-Formă şi trans-formare urbană. Continuitate şi discontinuitate în abordarea şi evoluţia
organismului urban, Ed.Universitară ”Ion Mincu”, Bucureşti, 2009, 166 p., ISBN 978-973-1884-41-7.
4. Sandu Al.-Sub semnul paradoxurilor. Eseuri de urbanism şi arhitectură, vol. I, Editura Fundaţiei
Arhitext Design, 2007, ISBN 978-973-85482-5-1.
5. Sandu Al.-Sâmburele care face să crească. Eseuri de urbanism şi arhitectură, vol. II, Editura
Fundaţiei Arhitext Design, 2007, ISBN 978-973-85482-6-8.
6. Sitte C.- Arta construirii oraşelor. Urbanismul după principiile sale artistice, Trad. Din l.germ.
R.Eftenie, H.Derer, si M.Eftenie, Bucureşti, Ed.Tehnică, 1992, 142 p., ISBN 973-31-0378-0.
CAPITOLUL IV – CLĂDIRI DE LOCUIT
1. D.Prudeanu, P.Baciu, M.Gheorghiu. Arhitectură şi sistematizare. Bucureşti, Ed.didactică şi
pedagogică, 1990.
2. G.Roşu. Spaţiul arhitectural multifuncţional. Editura universitară Ion Mincu, Bucureşti, 2005.
3. С.Г.Змеул, Б.А.Маханько. Архитектурная типология зданий и сооружений. Москва,
Стройиздат, 2001.
4. Под редакцией А.В.Степанова. Объёмно-пространственная композиция. Москва,
Издательство «Ладья», 2000.
5. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., В.Г. Шарапенко. Проектирование жилых и общественных
зданий. М.: Высш. школа, 1998.
CAPITOLUL V – CLĂDIRI și EDIFICII PUBLICE
1. E.Neufert. Manualul arhitectului. Editura A.G.I.R., Bucureşti 1999.
2. Под редакцией И.Е.Рогожина, А.И.Урбаха. Архитектурное проектирование
общественных зданий. Москва, Стройиздат, 1985.
3. Ю.Н. Коваленко. Краткий справочник архитектора. Киев: Будевельнiк, 1975.
4. В.В. Адамович, Б.Г. Бархин и др. Архитектурное проектирование общественных зданий
и сооружений. Учебник для вузов. 2-е изд., М.: Стройиздат, 1985.
CAPITOLUL VI – CLĂDIRI și EDIFICII INDUSTRIALE
4/6
1. Л.Шубин. Архитектура гражданских и промышленных зданий в пяти томах. Том V
Промышленные здания. – Москва, Стройиздат, 1986.
2. Л.Серк, Б.Варгазин, К.Карташов; под ред. Л.Серка. Архитектура гражданских и
промышленных зданий. Учебник для ВУЗов Т.III: Общественные и промышленные здания
и их архитектурные конструкции. Москва, Стройиздат, 1949.
3. Под общей ред. В.Предтеченского. Архитектура гражданских и промышленных зданий.
Учебник для ВУЗов Т.II: Основы проектирования – 2-ое изд. Москва, Стройиздат, 1976.
4. Под ред. А.Фисенко, С.Демидов. Архитектурное проектирование промышленных
зданий. Учебник для ВУЗов. Москва, 1973.
5. Под ред. С.Демидова, А.Хрусталева. Архитектурное проектирование промышленных
зданий. Учебник для ВУЗов. Москва, 1984.
6. Под ред. И.Николаева, В.Мыслина, Е.Матвеева, Н.Морозова. Архитектурная типология
промышленных предприятий. Учебник для ВУЗов, Москва, 1975.
CAPITOLUL VII – ARHITECTURA PEISAGERĂ și AMENAJAREA TERITORIULUI
1. Bell S.,- Elements of Visual Design in the Landscape, Spoon Press, New York, 2005, 230 p., ISBN
0-415-32517-X;
2. Simonds J. O.,- Starke B. W. Landscape architecture. A manual of Environmental Planning and
Design. 4th edition, Ed.McGraw-Hill,USA, 2005.
3. Rogers W.,- The Professional Practice of Landscape Architecture, 2nd edition, Wiley, New Jersey,
2011, 563 pages;
4. Waterman T.,-The Fundamentals of Landscape Architecture, AVAPublishing SA, 2009, 209 p.,
ISBN 978-2-940373-91-8;
5. Clinovschi F.- Dendrologie. Editura Universităţii Suceava, 2005, ISBN 973-666-157-1
6. Черкасов Н. Эстетика ландшафтной архитектуры. Москва, 1976.
7. Ильинская Н.-Восстановление исторических объектов ландшафтной архитектуры.
Л., Стройиздат, 1984.
CAPITOLUL VIII – CONSERVAREA PATRIMONIULUI
1. Gheorghe Curinschi Vorona. Arhitectură, urbanism, restaurare. Editura Tehnică, Bucureşti, 1996.
2. А.С. Щенков. Реконструкция исторических городов. Учебное пособие в 2 частях: Основы
реконструкции исторических городов. Исторический опыт развития архитектурного ансамбля.
М.: Памятники исторической мысли. 2013.
3. С.С. Подъяпольский, Г.Б. Бессонов, Л.А. Беляев, Т.М. Постникова. Реставрация памятников
архитектуры. Учеб. Пособие для вузов. М.: Стройиздат, 1988.
4. Под ред. Щенкова А.С. История и теория реставрации памятников архитектуры. Сб. науч.
Трудов. М.: 1986.
5. Г.Т. Попов Л.Я. Бурак. Техническая экспертиза жилых зданий старой застройки. 2-е изд., - Л.:
Стройиздат, 1988.
6. Carta de la Atena a restauratorilor şi inginerilor, 1931. http://www.unesco.org/culture/
natlaws/media/pdf/guatemala/guatemala_carta_de_atenas_1931_spa_orof.pdf, consultat 13.12.16.
7. Carta de la Veneţia a conservării şi restaurării monumentelor istorice, 1964.
https://ru.scribd.com/doc/69601715/Carta-de-La-Venetia, consultat 13.12.16.
8. Carta grădinilor istorice, Florenţa, 1982, https://issuu.com/fac.arhitecturasiurbanism.
upt/docs/gabriela_pascunote_de_curs_evidenta, consultat 13.12.16.

5/6
9. Convenţia pentru conservarea patrimoniului arhitectural al Europei, Granada, 1985.
http://lege5.ro/Gratuit/g44tcmzz/conventia-pentru-protectia-patrimoniului-arhitectural-al-europei-
granada-3-octombrie-1985, consultat 13.12.16.
10. Carta oraşelor istorice. Toledo, 1986, Washington, 1987. http://www.slidediscover.com/carta-oraelor-
istorice-surdu-andriana-arh-121, , consultat 13.12.16.
11. Carta protecţiei şi gestiunii patrimoniului arheologic, 1990. http://antim.md/files/Culegere-legi.pdf,
consultat 13.12.16.
12. Carta patrimoniului vernacular, 1999. http://acs.org.ro/ro/legislatie/139-1999-carta-privind-
patrimoniului-construit-vernacular, consultat 13.12.16.
13. Convenţia privind peisajul european. Florenţa, 2000. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommon
SearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f3fb8, consultat 13.12.16.

CAPITOLUL IX – ESTETICA ARHITECTURALĂ


1. Mihai Păstrăguş. Estetica în amfiteatru. Editura Performantica, Iaşi, 2004.
2. А. П. Мардер. Эстетика архитектуры. Теоретические проблемы архитектурного
творчества. М. Стройиздат, 1988.
3. Ю.Б. Борев. Эстетика. Москва: Издательство политической литературы, 1981.
4. В. Л. Глазычев. Эволюция творчества в архитектуре. М.: Стройиздат, 1986.
5. А.Я. Зись. Эстетика: Идеология и методология. АН СССР, ВНИИ искусствознания
Министерства культуры СССР. – М.: Наука, 1984.

Aprobat la şedinţa DA
procesul verbal nr.5 din 06.11.2018
Şef departament Arhitectură,
dr.arh, conf., univ., __________________ Aurelia CARPOV

6/6

S-ar putea să vă placă și