Sunteți pe pagina 1din 4

Introducere

1. Prezentarea moderatorului.
2. Explicarea esenŃei metodei focus-grup.
3. Prezentarea generală a temei.
„Bună ziua mă numesc… activez în cadrul Centrului NaŃional pentru TransparenŃă şi Drepturile
Omului. Astăzi vom discuta un subiect care ne interesează pe toŃi: admiterea în cadrul instituŃiilor
superioare de învăŃământ. Pentru a avea o discuŃie mai eficientă vom stabili nişte reguli:”
− Această discuŃie nu este un test al cunoştinŃelor, astfel, nu pot exista răspunsuri corecte
sau incorecte;
− Pentru noi contează opinia dvs. şi de aceea vă rugăm să răspundeŃi complet şi sincer la
întrebări;
− RespectaŃi opiniile celorlalŃi participanŃi, indiferent de conŃinutul lor;
− VorbiŃi clar, tare şi pe rând;
− Este necesară participarea tuturor în discuŃie.
4. DiscuŃia noastră va fi înregistrată audio. Acest lucru e necesar, pentru a prelucra informaŃia
obŃinută. Înregistrările se vor folosi doar în scopurile cercetării. Anonimatul este garantat.
5. „Cu permisiunea dvs. vă propun să începem. Pentru început ar fi bine să vă prezentaŃi, ne spuneŃi
− numele dvs.;
− de unde veniŃi (localitatea);
− şi la ce facultatea v-ar plăcea să studiaŃi”.

Blocul I: Întrebări introductive


1. Ce părere aveŃi despre învăŃământul superior din Republica Moldova? De ce?
2. Cum credeŃi care sunt principalele probleme cu care se confruntă instituŃiile de
învăŃământ superior din Republica Moldova la etapa actuală?

Blocul II: Motivele obŃinerii studiilor superioare


1. Care sunt în opinia dvs. sunt principalele motive pentru tinerii de azi de a deveni
studenŃi?
2. Dvs. personal de ce aŃi hotărât să vă continuaŃi studiile la universitate?

1
3. Ce instituŃii de învăŃământ superior se bucură de o mai mare popularitate în rândul
tinerilor? De ce? Ce instituŃie au ales colegii / prietenii dvs.? De ce?
4. Dvs. ce instituŃie aŃi ales pentru a vă continua studiile? De ce?

Blocul III: CunoştinŃele privind procedura de admitere


1. Dvs. toŃi aŃi depus actele pentru a vă înmatricula la USM. Ce presupune procedura de
înmatriculare la USM? DescrieŃi succint etapele procedurii de admitere.
2. De unde aŃi obŃinut informaŃia respectivă?
3. Ce părere aveŃi despre această procedură? De ce?
4. Trebuie ea modificată? De ce? Cum?
5. În ce măsură cunoaşteŃi cum se calculează media de admitere la instituŃiile de
învăŃământ superior din Republica Moldova?
6. În ce măsura dvs. sunteŃi satisfăcut de modalitatea admiterii la studii superioare în
bază de concurs?
7. În ce măsură dvs. cunoaşteŃi regulamentul de admitere în instituŃiile superioare de
învăŃământ?
8. De unde aŃi obŃinut informaŃia respectivă?
9. CunoaşteŃi despre atribuŃiile comisiei de admitere? Care sunt ele? De unde aŃi aflat
informaŃia respectivă?

Blocul IV: PosibilităŃile de corupŃie în cadrul procesului de admitere


1. Cum credeŃi, în ce măsură există posibilităŃi de a simplifica procedura admiterii la
facultate. Cum poate fi realizat acest lucru?
2. În opinia dvs. în ce măsură este răspândită corupŃia în cadrul procesului de admitere?
3. Ce forme de corupŃie (mita, protecŃionismul, cumătrismul etc.) pot fi întâlnite la admitere
în instituŃiile de învăŃământ superior?
4. Există în opinia Dvs. alte posibilităŃi de a mări şansele de a fi înmatriculat? Care sunt
acestea? (falsificarea documentelor)
5. Anterior am discutat despre forme de manifestare a corupŃiei, sau alte comportament non-
academice, mai puŃin etice, dar Dvs. AŃi auzit cazuri concrete de oferire a banilor,

2
cadourilor cu scopul facilitării admiterii la facultate? CunoaşteŃi pe cineva care a fost
înmatriculat la buget prin metode ilegale (mită, nepotism, protecŃionism)?
6. V-aŃi confruntat personal cu necesitatea oferirii unor sume de bani/cadouri în cadrul
procesului de admitere. PovestiŃi-ne despre aceasta situaŃie.
7. Dacă candidaŃilor li s-ar propune contra unei sume de bani asigurarea admiterii, în
opinia dvs. care ar fi procentul care ar accepta acest lucru?
8. Dacă cineva v-ar propune simplificarea/facilitarea procesului de admitere la buget în
schimbul unei sumei de bani, dvs. aŃi accepta? De ce?
9. În opinia dvs. Cine sunt cei mai expuşi/predispuşi la actele de corupŃie în cadrul
procesului de admitere? De ce? Cine în opinia dvs. este iniŃiatorul actului de corupŃie?
De ce? CunoaşteŃi cazuri concrete?
10. Ce actori mai sunt implicaŃi / care alte persoane mai sunt implicate în procesul de
corupere? Cum anume? Care este rolul lor?
11. Cum credeŃi care sunt cauzele ce determină apariŃia corupŃiei în cadrul procesului de
admitere? (de data asta de insistat ca ei să facă legătura dintre cauze şi actori, sa nu ne batem
capul pe urma)

Blocul V: Profilaxia corupŃiei în cadrul procesului de admitere


1. În opinia dvs. Se întreprind careva măsuri de prevenire, combatere a corupŃiei în
cadrul procesului de admitere?
 Da – NumiŃi. De către cine sunt realizate? Cum?
 Nu – De ce nu se întreprinde nimic? Cine ar trebui să se preocupe de această
problemă?
2. În opinia dvs. este posibilă sau nu eliminarea totală a corupŃiei din cadrul procesului
de admitere la studii superioare? De ce?
3. În opinia dvs. ce măsuri concrete trebuie de întreprins pentru a reduce la minimum
nivelul de corupŃie în cadrul procesului de admitere?
4. Cum credeŃi în ce măsură studenŃii sunt predispuşi să se adreseze în instanŃele
specializate în cazul solicitării de mită din partea persoanelor implicate în acest proces?
De ce?

3
5. Dacă v-aŃi confrunta cu un caz de corupŃie, aŃi apela la careva organele? Unde? De ce?
6. Ce ar trebui de făcut pentru a responsabiliza absolvenŃii pentru ca aceştia să se
adreseze la organele existente de combatere a corupŃie?

De obicei se face o paralelă dintre corupŃia la admitere şi corupŃia la Bac. În acest context vă rugăm să
va exprimaŃi opinia privind acest subiect.
Supliment: CorupŃia la examenele de absolvire a liceului
1. În opinia dvs. cât de răspândită este corupŃia la BAC?
2. Care, în opinia dvs., sunt principalele cauze ale actelor de corupŃie la examene de
BAC?
3. Dvs. Personal v-aŃi confruntat cu cazurile de corupŃie la BAC?