Sunteți pe pagina 1din 15

Plan de marketing

Instituțional

2021

Elaborat: Postolachi Raisa


Proiectul PLANULUI de dezvoltare al instituției reprezintă un document de politică educațională
instituţională, bazat pe prevederile politicii educaționale naționale și particularitățile / necesitățile social-economice,
demografice și educaționale locale, elaborat fiind, plecînd de la o analiza complexă şi realistă asupra mediului intern și
extern în care activează instituţia preşcolară, asupra mediului organizaţional şi prin intermediul căruia se trasează direcțiile
de dezvoltare strategică a procesului educațional la nivel de instituţie și se precizează finalitățile așteptate.

PLANUL este orientat spre atingerea unei dezvoltări durabile a procesului educațional din instituție, a unei educații de
calitate pentru toți copiii și la obținerea unor performanțe maxime cu cheltuieli minime în baza a trei piloni: acces, relevanţă,
calitate. Fiind parte a gîndirii pe termen lung asupra viitorului în planul dezvoltării procesului educațional, proiectul planului
prezintă alternativele, posibilele scenarii de dezvoltare gîndite astfel încît să se ia în considerare cît mai mult din potențialul
de dezvoltare în procesul de implementare a politicii educaționale a statului.

Proiectul are menirea să soluționeze o gamă largă de probleme care afectează performanța procesului educațional și se
axează, în special, pe valorificarea eficientă a efectelor de sinergie și complementaritate între anumite măsuri și proiecte din
variate domenii ale politicilor naționale și locale de dezvoltare. Prin intermediul planului are loc coordonarea activă a
proceselor de dezvoltare care au loc în instituție luarea în considerare a caracteristicilor, a schimbărilor din mediul exterior și
se face posibilă abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare a actului educațional.

SCOPUL Planului este de a trasa direcțiile efortului de dezvoltare a procesului educațional în concordanță cu
necesitățile de dezvoltare, stabilind resursele și responsabilitățile pentru implementare.
Menirea este de a aborda proactiv direcţiile de dezvoltare a procesului educațional la nivel de instituţie pentru a lansa
domeniul educației ca domeniu prioritar și asigurarea dreptului fundamental la educație de calitate pentru toți copiii în scopul
promovării celorlalte drepturi ale omului, implicare în formarea conștiinței și identității naționale. În partea de soluții la
problemele depistate planul propune alternative ameliorative de remediere. Per total proiectul reglementează activitatea
tuturor actanţilor și responsabililor din procesul educației. El focusează dezvoltarea instituției pe imperativele educației în
contextul dezvoltării europene a Republicii Moldova.
Prezentul Plan de dezvoltare este o analiză a stării actuale a situaţiei din instituție, identifică principalele
probleme la nivel de instituţie, propune acțiunile cele mai potrivite pentru rezolvarea acestora în conformitate cu
esența politicii educaționale a statului în domeniul educaţiei.

Beneficiarii – vor beneficia copiii, părinții, cadrele didactice, comunitatea locală.

ANALIZA INFORMAȚIEI DE TIP CANTITATIV


Populaţia instituției

1309 de elevi în 42 de clase (elevii provin în majoritate din mediul urban)


Prsonalul didactic:

129 de angajați;
93 de cadre didactice de bază, dintre care 12 angajați noi;
12 angajați prin cumul;
9 tineri specialiști.
Nedidactic:
2 asistente medicale.
Auxiliar:
Bucătărese;
Paznici.
Nivelul de calificare a cadrelor didactice:

12,1% GRAD DIDACTIC SUPERIOR

20,2% GRAD DIDACTIC I


45,5% GRAD DIDACTIC II

22,2% FĂRĂ GRAD DIDACTIC

Nota medie examene absolvire


8.76 BAC

ANALIZA INFORMAȚIEI DE TIP CALITATIV


Activitatea desfăşurată de-a lungul anilor de cadrele didactice cuprinde o gamă largă de acţiuni conducînd la succese
remarcabile.
Climatul afectiv și relațiile interpersonale din instituție sunt propice desfășurării unui demers instructiv-educativ
eficient.
Se urmărește în permanență crearea unor structuri participative în care să fie reprezentate toate grupurile de interes ale
instituției.
Echipa profesională a liceului are o relație activă cu mediul social, asigurînd un parteneriat eficace, o implicare
complexă și profundă a instituție în comunitate.
Relațiile cadre didactice sunt etice și afective, iar sistemele de comunicare sunt deschise pentru colaborare și de
echipă.
Elevii instituției sunt pregătiţi pentru obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la învăţătură, obţinerea de premii la
diverse concursuri naționale.
Instituția satisface cerinţele părinţilor, acest lucru reieşind din nivelul de pregătire al elevilor, numărul mare de
solicitări pentru înscrierea copiilor la liceu, scăderea abandonului şcolar şi a transferărilor copiilor către alte unităţi de
învăţământ similare.
Instituția are preocupări în formarea şi integrarea elevilor proveniti din familii defavorizate.
Liceul desfăşoară o bogată activitate extracurriculară: serbări, concursuri, excursii, vizionări de spectacole de teatru, circ etc.

Problema asupra căreia va lucra colectivul profesoral este: Dezvoltarea competențelor digitale: premiză pentru asigurarea
calității și eficienței procesului educațional în diferite contexte educaționale.

În anul de studii 2020-2021, activitatea educațională va fi realizată în conformitate cu actele ce reglementează activitatea
instituției (Codul educației, Planul-cadru, Curricula Națională, etc..)
CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ

În cadrul instituției este încurajată exprimarea personală și profesională.


Relațiile profesionale înre cadrele didactice au continuitate și în afara instituției.
Personalul didactic se implică activ și responsabil în deciziile și problemele privind activitatea liceului.
Unitatea dispune de un avizier care funcționează ca un canal activ de comunicare și informare internă și externă.
Elevii și părinții sunt în centrul preocupărilor colectivului didactic, educația fiind centrată asupra acestora.
Elevilor le sunt atribuite sarcini și responsabilități accesibile în grupă și în instituție.
Succesele copiilor și ale cadrelor didactice sunt popularizate în cadrul festiv în fața tuturor membrilor.
Consiliul de administraţie are în componență membrii aleşi în conformitate cu reglementările in vigoare.
Proiectarea și organizarea activităţilor este bună.

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI

- Instituția are statut de persoană juridică independență care gestionează mijloacele bugetare conform necesităților;
- Spații dotate și reabilitate: săli de clase, laboratoare de chimie, biologie, fizică și informatică, sălă de dans, sălă de
festivități (350 de locuri), sală de sport, sală de cor și solfegiu, ateliere de artă plastică, cabinete pentru limbi moderne și
instrumente muzicale;
- Reușită școlară bună la btoate treptele de școlaritate (primar, gimnazial și liceal);
- Personal didactic calificat, cu experiență valoroasă, cu entuziasm de muncă, interesate de eficientizarea procesului de
învățămînt;
- Număr mare de copii cuprinși în instituție;
- Rezultate foarte bune ale elevilor și monitorizați permanent;
- Climatul de siguranță și afectiv pentru elevi și cadre didactice ;
- Crearea cadrului corespunzător pentru integrarea cu succes a copiilor cu CES;
- Parteneriate educaționale locale, naționale derulate și dezvoltate;
- Oferta educațională atractivă și variată;
- Baza logistică minimală asigurată;
- Schimbarea pozitivă la nivel de gîndire și comportament a întregului personal care deservește instituția;
- Organizarea și desfășurarea de seminarii pe diverse teme cu participarea cadrelor didactice din alte instituții pe țară;
- Starea fizică a spațiilor se încadrează în normele de igienă corespunzătoare;
- Acțiuni organizate în scop educativ în echipă cu diverse instituții;
- Antrenarea copiilor în cadrul unor manifestări locale, naționale și interanaționale cu diferite ocazii;
- Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare/perfectionare;
- Cunoasterea a cel putin unei limbi de circulație internatională de către cadrele didactice;
- Întîlniri și activități comune ale cadrelor didactice în afara programului de lucru (cresterea coeziunii grupului);
- Întîlniri frecvente între cadre didactice – parinti – elevi;
- Oferta şcolii satisface nevoile beneficiarilor (clase cu profil arte, 4 limbi străine: engleza, franceza, germane, rusa).
Interes sportit față de implementarea mijloacelor moderne de comunicare (sete-ul instituției: liceul-ghibu.com, rețea internă
de comunicare, table interactive, calculatoare, etc)

PUNCTE SLABE
- Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în educație;
- Rezistenţa la schimbare, vizibilă sau invizibilă, a unor cadre didactice;
- Resurse financiare și extrabugetare limitate;
- Suprasolicitarea cadrelor didactice (27 ore) din cauza lipsei specialiștilor didactice tinere la disciplinele reale;
- Resurse financiare extrabugetare limitate pentru activitate în perioadă de pandemie (COVID-19) și a reparațiilor capitale;
- Insuficienta pregătire psihologică a unor profesori în domeniul consilierii părinților;
- Lipsa de cadre nondidactice și auxiliare din cauza salariului neatractiv;
- Datorită programului încărcat al părinților, dar și din cauza lipsei de atenție și comunicare sunt elevi cu un limbaj sărac;
- Lipsa competențelor digitale la unele cadre didactice de vârstă înaintată;
- Sunt elevi cu probleme de adaptare;
- Situații de neimplicare a parintilor în formarea si educarea copiilor;
- Lipsa proiectelor naţionale şi internaţionale de dezvoltare.

OPORTUNITĂȚI

- Politici educaționale, la nivel de MECC, în conformitate cu nevoile benificiarilor;


- Planul de dezvoltare strategică a sistemului de învățămînt din mun. Chișinău 2020-2021;
- Colaborarea strînsă cu Primăria Municipală pentru alocarea fondurilor necesare;
- Implementarea strategiilor privind asigurarea calității serviciilor educaționale la nivel de instituție;
- Așezarea strategică a instituției;
- Atragerea copiilor din alte zone ale orașului în liceu prin oferta educațională atractivă și de interes;
- Respectul și aprecierea comunității față de corpul didactic, elevi, părinți ai instituției;
- Proiectarea unor activități curriculare și extracurriculare deosebite în colaborare cu parteneri din comunitate;
- Inițierea și dezvoltarea unor proiecte de parteneriat educațional cu instituții locale prin implicarea activă a colectivului de
părinți;
- Premierea elevilor cu rezultate deosebite;
- Varietatea cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice oferite de instituțiile republicane, internaționale;
-Instituția este situată în apropierea domiciliilor copiilor, aceștia nefiind expuși pericolelor în drumul lor spre școală;
- O relație bună cu autoritatea publică locala și DÎTS;
- Desfășurarea unor proiecte de parteneriat la nivel național, internațional;
- Organizarea unor schimburi de experiență cu cadrele didactice din țară, străinătate;
- Resurse financiare pentru desfășurarea eficientă a activităților de toate tipurile și nivelurile.

AMENINȚĂRI

- Refuzul absovenților claselor a IX-a de a solicita admiterea în clasele de liceu la profilul real;
- Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii, perfecţionarea, activităţile
extracurriculare,confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.);
- Scăderea motivaţiei unor cadre didactice pentru organizarea şi participarea la activităţi extracurriculare;
- Insuficienta conştientizare a părinţilor elevilor la rolul lor de principal partener educaţional al şcolii;
- Migrarea cadrelor didactice tinere spre alte domenii de activitate.
- Riscul de retragere sau abandonare a liceului pe motive economice / financiare;
- Lipsa de supraveghere a elevilor în cazul familiilor dezmembrate sau ale celor plecate în străinătate.
- Populația școlară în scădere;
- Slaba motivare și stimulare a cadrelor didactice prin politicile salariale practicate/existente;
- Locuri vacante la disciplinele exacte din cauza demotivării cadrelor didactice tinere să intre în sistem;
- Programa curriculară nerealizată din cauza incompetențelor digitale ale unor cadre didactice de a preda la distanță;
Mijloace bugetare insuficiente pentru acoperirea necesităților în perioadă epidemiologică (COVID-19).
PRIORITĂŢI
Cultura organizaţională a instituției este istoria ei de-a lungul timpului, ceea ce o diferenţiază de celelalte unităţi
similare:
de aici, preferinţa părinţilor pentru alegere, deaceea:
 prioritate se va acorda aspectelor care sunt necesare pentru îmbunătăţirea vieţii şi activităţii elevilor din liceu;
 culegerea informaţiei despre barierele în calea colaborării factorilor implicaţi în actul educaţional;
 comunicare permanentă cu toate compartimentele (educativ, administrativ, contabilitate), solicitarea și găsirea unor
soluţii posibile folosind metoda cauză – efect;
 implicarea personalul instituției în munca de echipă;
 oferirea unui context pentru analizarea progresului şi îmbunătăţirile aduse activităţii liceului;
 stilul democratic de evaluare şi autoevaluare a personalului, modalităţile de realizare a feedback-lui vor fi abordările de
bază ale activităţii de conducere.
Accentul strategic se va axa pe resursa umană, pe comunicare, motivare, implicarea directă, sau prin reprezentanţi,
coerenţa asupra unei noi viziuni a schimbării. Se va porni de la viziunea de ansamblu asupra viitorului instituției, înţelegerea
misiunii acesteia, o atitudine empatică dar şi raţională faţă de elevi, părinţi şi salariaţi, pentru ca această triadă să colaboreze
în realizarea unei unităţi de cerinţe necesară dezvoltării armonioase a copilului.
Vom promova:
• Încredere în oameni;
• Iubire faţă de copii;
• Respect faţă de instituţie;
• Dorinţă de promovare a instituţiei;
şi nu în ultimul rînd,
• Un nou cod profesional prin: „PROMOVAREA VALORILOR“.
Valorile se referă la sistemul de opinii, concepte morale şi etice care vor sta la baza viziunii instituției.
OBIECTIVE ALE PLANULUI DE MARKETING
Obiectiv general:
îmbunătățirea și promovarea imaginii instituției în cadrul comunității educaționale

Obiective specifice:

• Îmbunătăţirea managementului la nivel de clasă şi şcoală, vizând antrenarea tuturor elementelor care participă la
eficientizarea procesului educațional;
• Crearea unui climat democratic şi creativ de dezvoltare pentru fiecare actor educațional (profesor, elev, părinte);
• Ridicarea standardului demersului didactic, transformarea învăţământului în unul euristic, formativ și nonformal.
• Promovarea unui sistem modern de predare-învățare-evaluare.
• Încurajarea competiţiei, ridicarea nivelului de pregătire față de activitatea didactică în scopul obţinerii de performanţe
în învăţare a elevilor,.
• Consolidarea profesionalismului cadrelor didactice prin organizarea formărilor la nivel de instituție;
• Ridicarea nivelului profesional și etic al cadrelor didactice;
• Aplicarea strategiilor de personalizare a procesului de predare-învățare-evaluare;
• Aplicarea standardelor de predare și evaluare în procesul educațional;
• Dezvoltarea competențelor de utilizare a TIC , utilizarea TIC ca instrument de predare-învățare-evaluare;
• Creșterea responsabilității tuturor actorilor participanți la procesul educațional(manager, cadru didactic, elev, părinte,
comunitate).

ACȚIUNI ȘI ORIENTĂRI STRATEGICE

Domeniile de bază ale activităţii din instituție se vor axa pe:


• Procesul didactic, de educaţie: curriculum, strategii didactice, stiluri de învățare;
• Resurse umane: dezvoltarea personalului, bunăstarea elevilor, dezvoltarea profesională, protecţia muncii şi a vieţii;
• Legătura liceu – comunitate: implicarea părinţilor, relaţia instituției – comunitate, dezvoltarea participativă;
• Managementul instituției: stilul de conducere, reguli, regulamente, proceduri, structuri.

Strategii de creștere
internă:
● îmbună tă țirea activită ții de pregă tire a elevilor capabili de performanțe superioare în vederea obținerii unor
rezultate reprezentative la olimpiadele școlare

TERMENE DE IMPLEMENTARE

Etapa de implementare a Planului vine după discutarea şi aprobarea planului, adică atunci cînd el este împărtăşit de
corpul didactic din instituție şi APL. Termenele de monitorizare sunt stabilite potrivit complexităţii sarcinilor şi obiectivelor
planului, ele sunt indicate la capitolul termen de realizare( 2020-2021). Altfel spus acţiunile care sunt la temelia dezvoltării
procesului educaţional din instituție s-au planificat pentru debut, iar acţiunile care generează o consecinţă pentru alte etape de
realizare au fost planificate suscesiv.
Termenele de realizare şi implementare nu vor depăşi perioada pentru care este elaborat Planul, adică anii 2020-2021.
Acţiunile planului de dezvoltare se vor operaţionaliza în planul anual, în care termenele vor coincide.
Echipa cu funcţii de monitorizare a implementării Planului va propune spre discuţie corpului didactic din instituție şi
va aduce la cunoştinţă disfuncţiile constatate în implementarea planuului. Pentru abaterile stabilite vor fi identificate cauzele
de ordin obiectiv şi subiectiv şi domeniul lor categorial – lipsa de finanţe, lipsa de competenţe în implementarea
documentelor strategice, reactualizarea anumitor obiective / acţiuni şi altele. Depistarea corectă a cauzelor va servi ca temei
pentru o bună revizuire a termenelor de implementare ulterioare.
BUGETUL

Bugetul liceului în anul bugetra 2020-2021 constituie 15,90 mln. lei

2,0% ENERGIE ELECTRICĂ 4,0% REPARAȚII CURENTE 12547.20 LEI CHELTUIELI PER ELEV
0,0% ÎNCĂLZIRE 0,0% FORMAREA PROFESIONALA 98,0% EXECUTARE BUGET
2,0% RECHIZITE DE BIROU 7,0% CHELTUIELI CAPITALE 68,0% PONDERE SALARII
MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA

În contextul implementării planului de marketing va fi organizat un proces de monitorizare a celor realizate. Procesul de
monitorizare va avea drept scop corelarea priorităţilor cu obiectivele şi acţiunile specificate. Pentru a facilita procesul de
monitorizarea acţiunile planului de dezvoltare se vor regăsi în programe concrete pe domenii, gradul de îndeplenire a cărora
se va evalua permanent prin:
- organizarea unor şedinţe periodice ale echipei de proiect;
- urmărirea de către managerul de plan a aspectelor-cheie privind derularea şi monitorizarea;
- acumularea şi analiza informaţiilor din surse externe;
- monitorizarea şi controlul bugetului;
- folosirea informaţiilor obţinute în procesul monitorizării;
- redactarea rapoartelor de performanţă.
Monitorizarea implementării va avea un caracter continuu cu elaborarea unui raport de evaluare a atingerii obiectivelor
propuse
Raportul de evaluare va conţine propuneri şi concluzii referitor la echilibrarea acţiunilor şi termenelor din perspectiva
priorităţilor lor.
Raportul privind rezultatele monitorizării şi evaluării va fi prezentat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, APL,
pentru cunoaşterea stării de lucruri privind dezvoltarea procesului educaţional şi în scopul solicitării de asistenţă şi
implicare partenerială.
Criteriile de raportare vor fi:
- indicatori statistici şi calitativi prevăzuţi de plan şi realizaţi;
- valorile indicatorilor de performanţă şi cheltuielile aprobate versus cele suportate;
- influenţele mediului extern în care se implementează planul;
Rapoartele de performanţă intermediare vor conţine preponderent starea indicatorilor de produs, în timp ce rapoartele
finale vor fi focusate şi asupra gradului de realizare a obiectivelor asumate şi a indicatorilor de eficienţă şi rezultat. Raportul
de monitorizare se va structura conform domeniilor:
- schimbări calitative survenite în urma implementării;
- impactul de implementare – educaţional, comunitar, economic; costurile implementării;
- cauzele neexecutării sau executării parţiale.

S-ar putea să vă placă și