Sunteți pe pagina 1din 5

Str. Gh. Doja, nr.

36, Lugoj 305500


Tel./ Fax 0256354912/ 0256353639
e- mail: municipal.lugoj@smlugoj.ro
Operator date cu caracter personal 17228
Nr. _________ din 07.09.2022

APROB
MANAGER
Dr. Ionuț COCOȘ

CAIET DE SARCINI
privind achiziția de “Servicii de dezinsecție și deratizare” suprafețe cu substanțe omologate, pentru
spaţiile ce aparţin Spitalului Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj

I. Informații privind Autoritatea Contractantă:


Denumirea: Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj
Adresa: Str. Gheorghe Doja, Nr. 36, Lugoj, 305500, Timiș
E-mail: municipal.lugoj@yahoo.com
Telefon: 0256/354912; 0256/353730 int. 230

II. Obiectul caietului de sarcini


Autoritatea contractantă, conform prevederilor Ordinului Nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor
de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, intenționează să achiziționeze Servicii
de dezinsecție și deratizare – cod CPV 90921000-9, cu substanțe omologate și avizate de Ministerul
Sănătății, în vederea încheierii unui Contract de prestări servicii, cu un singur operator economic, pentru o
durată de 4 luni cu posibilitate de prelungire conform legislației în vigoare.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de
deratizare și dezinsecție constituind ansamblul cerințelor tehnice de bază, minime și obligatorii.
Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la
nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță de exploatare, precum ș i sisteme de asigurare a
calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele
asemenea. Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la executarea activităților, la verificarea,
inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative
și reglementările în legătură cu desfășurarea activităților de deratizare și dezinsecție.

III. Descrierea Serviciului

Serviciile de dezinsecție și deratizare sunt necesare în scopul eliminării sau prevenirii apariției
rozătoarelor și a diferitelor specii de insecte în incinta instituției.
Serviciile solicitate trebuie să îndeplinească cerințele privitoare la funcţionalitate, eficiență,
fiabilitate în conformitate cu specificaţiile producătorului pentru substanţele și produsele utilizate și
garantate de acesta, astfel încât acestea să îndeplinească scopul declarat anterior.
Serviciile vor fi efectuate în prezența unui reprezentant al beneficiarului.
Conformitatea substanţelor, soluţiilor, materialelor şi/sau produselor utilizate de prestator este
dată de faptul că acestea sunt menţionate într-o fişă tehnică emisă de producător în care să fie
specificate toate caracteristicile tehnice funcţionale, instrucţiuni de utilizare şi eliminare, de depozitare,
efecte nocive asupra populaţiei sau mediului înconjurător precum și alte informaţii pe care
producătorul le consideră utile.
Responsabilitatea în privinţa alegerii/selecţiei substanţelor, materialelor şi/sau produselor
utilizate, îi revine prestatorului.

1|P a g i n ă
Str. Gh. Doja, nr. 36, Lugoj 305500
Tel./ Fax 0256354912/ 0256353639
e- mail: municipal.lugoj@smlugoj.ro
Operator date cu caracter personal 17228
Nr. _________ din 07.09.2022

DEZINSECȚIA
Va urmări distrugerea insectelor dăunătoare si a celor parazite (țânțari, muşte, molii, gândaci de
bucătărie, ploşniţe, purici, furnici, căpușe etc.) utilizându-se insecticid. Substanţa chimică activă ce stă la
baza insecticidului va trebui să aibă un spectru larg de acţiune asupra întregii game de insecte zburătoare
sau târătoare specificate anterior.
Produsele ofertate (insecticide) pot fi autohtone sau din import și să fie avizate/autorizate de
Ministerul Sănătăţii - Comisia naţională pentru produse biocide, pentru profilaxia sanitar-umană.
Insecticidul folosit trebuie să fie microîncapsulat, biodegradabil, să nu prezinte miros persistent, să
nu denatureze suprafeţele pe care se aplică, să prezinte eficienţă în combaterea insectelor..
Vor fi acceptate numai insecticide sigilate în recipiente care vor fi în termen de valabilitate şi se vor
deschide în prezenţa beneficiarului. Aplicarea se va face prin pulverizare în încăperi și spații închise, pe
pereţi, în colțuri, pe plafoane și pe pardoseli utilizându-se pompe manuale sau pulverizatoare de mare
presiune. În încăperile în care se află aparatura tehnică lucrările de dezinsecție se vor realiza fără a fi
afectate echipamentele. Utilizarea insecticidului nu trebuie să aibă efecte negative asupra florilor
decorative, pereţilor sau mobilierului. De asemenea serviciile se vor presta fără scoaterea personalului și a
pacienților din încăperi.
Diluația de concentrat pentru alcătuirea soluţiei de stropit se va face având în vedere recomandările
producătorilor.
Pentru insecticidul ce va fi utilizat, prestatorul serviciului va trebui să prezinte :
 Declaraţia de conformitate a produsului;
 Fișa tehnică de securitate.
Serviciile de dezinsecție se vor presta conform tabelului de la cap. VI.
În cazul apariţiei insectelor dăunătoare sau parazite după efectuarea serviciilor, prestatorul va
efectua suplimentar serviciile de dezinsecţie fără a percepe alte costuri pentru achizitor, în termen de
maxim 5 zile.
DERATIZARE
Produsele ofertate (raticide) pot fi autohtone sau din import şi să fie avizate/autorizate de
Ministerul Sănătăţii - Comisia naţională pentru produse biocide.
Forma de prezentare poate fi batoane sau blocuri hidrofuge/parafinate, să fie prevăzute cu orificii
pentru a putea fi ancorate în canalizări şi alte spaţii cu umezeală ridicată şi sub formă de staţii de
intoxicare care pot fi închise cu cheie şi pot fi fixate în podea, sol etc., adaptate spaţiilor uscate.
Raticidul trebuie să prezinte eficienţă în combaterea şoarecilor şi şobolanilor, să aibă rezistenţă
mare pentru spaţiile umede şi să fie amplasat în conformitate cu precizările producătorilor/deţinătorilor
de aviz pentru profilaxia sanitar-umană şi cu metodologia de lucru recomandată de specialiştii
colectivului combaterea vectorilor, toxicologie, pesticide din cadrul Ministerului Sănătăţii.
Vor fi acceptate numai raticide sigilate în recipiente care vor fi în termen de valabilitate şi se vor
deschide în prezenţa beneficiarului.
Pentru deratizare, ofertantul prestator va amplasa momeli raticide ancorate în gurile de canalizare,
staţii de intoxicare, tăviţe plastic/carton etc.
Ofertanţii vor descrie în Propunerea tehnică modul de amplasare a substanţelor raticide, aşa cum
se regăseşte în Fişa tehnică/Avizul emis de Ministerul Sănătăţii a produsului utilizat.
Pentru substanţele ce vor fi utilizate, prestatorul serviciului va trebui sa prezinte:
 Declaraţia de conformitate a produsului;
 Fișa tehnică de securitate.
Serviciile de deratizare se vor presta semestrial, conform tabelului de la cap. VI.
În cazul apariţiei rozătoarelor (şoarecilor si/sau şobolanilor), după efectuarea serviciilor, prestatorul
va efectua suplimentar serviciile de deratizare fără a percepe alte costuri pentru achizitor, în termen de
maxim 5 zile.
Perioada de garanţie a serviciilor: 90 zile.
În perioada de garanţie, după repetarea tratamentului, prestatorul va suporta toate cheltuielile
suplimentare pentru servicii necorespunzătoare.

2|P a g i n ă
Str. Gh. Doja, nr. 36, Lugoj 305500
Tel./ Fax 0256354912/ 0256353639
e- mail: municipal.lugoj@smlugoj.ro
Operator date cu caracter personal 17228
Nr. _________ din 07.09.2022

IV. Executarea contractului:


Activitățile de dezinsectie și deratizare, se vor aplica la următoarele obiective si suprafețe după cum
urmează:

SUPRAFEȚE SUPUSE DEZINSECȚIEI ȘI DERATIZĂRII:


NR. DENUMIREA SUPRAFAȚA
CRT. OPERAȚIUNILOR TRATATĂ (mp)
1 DEZINSECȚIE SPITAL x 2,5 29.329,45 mp
2 DEZINSECȚIE BIROURI x 2,5 950 mp
TOTAL DEZINSECȚIE (mp) : 28.844,45 mp
1 DEZINSECTIE CURTE PARC 24.000,00 mp
1 DERATIZARE SPITAL 11.351,78 mp
2 DERATIZARE BIROURI 380 mp
TOTAL DERATIZARE (mp): 11.731,78 mp

PERIODICITATEA EFECTUĂRII OPERAȚIUNILOR DE DEZINSECȚIE ȘI DERATIZARE:


Operațiunea de dezinsecție se va efectua trimestrial iar cea de deratizare se va efectua semestrial, astfel:
Nr. LUNA OPERATIUNEA
Crt. Dezinsectie Dezinsectie spatii Deratizare
spatii interioare exterioare
1. Septembrie 2022 x - x
2. Decembrie 2022 x - x

V. Oferta financiară va conține prețurile în lei/mp pentru:


- servicii de dezinsecție;
- servicii de deratizare

VI. Criteriul de atribuire


Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică pentru – “Servicii de dezinsecție și
deratizare” cod CPV 90921000-9 este “PREȚUL CEL MAI SCĂZUT”.
Se vor compara prețurile ofertate pentru întreaga cantitate de servicii, exclusive TVA, solicitate în
caietul de sarcini.

VII. Recepția și decontarea serviciilor


Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj va desemna o persoană care va însoți și va urmări
executarea serviciilor de către prestator. Recepția serviciilor de dezinsectie și deratizare, se va efectua
de către persoanele desemnate pentru fiecare locație(medic șef/coordonator secții/compartimente
medicale, asistentă șefă), pe bază de proces verbal semnat de ambele părţi, iar la finalul activității va fi
contrasemnat de către reprezentantul desemnat din partea spitalului(asistent CPIAANM).
În procesele verbale de recepție se vor înscrie: locul, tipul serviciului, suprafețele supuse acțiunii,
constatarea calității serviciilor.
Termen de plată a serviciilor prestate – 90 zile de la emiterea facturii de către prestator.
VIII. Cerința de calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă:

1. Cerințe de mediu:

3|P a g i n ă
Str. Gh. Doja, nr. 36, Lugoj 305500
Tel./ Fax 0256354912/ 0256353639
e- mail: municipal.lugoj@smlugoj.ro
Operator date cu caracter personal 17228
Nr. _________ din 07.09.2022
Pentru a preveni degradarea mobilierului și a
suprafețelor se vor utiliza substanțe care nu lasă urme după
aplicare.
Resturile de substanțe biocide, insecticide, raticide și ambalaje utilizate se vor colecta și transporta de
către prestator, în vederea neutralizării acestora.

2. Cerințe tehnico – economice:


Substanțele trebuie să fie nominalizate în lista substanțelor avizate pentru profilaxia sanitară
elaborată de Ministerul Sănătății.
Substanța activă a insecticidului să aibă acțiune soc și să acționeze prin contact sau ingestie.
Să nu fie toxice pentru om și mediul înconjurător sau toxicitatea să fie redusă, iar antidotul să fie ușor
accesibil.
Substanțele utilizate să se afle în perioada de valabilitate indicată pe ambalaj, fără prelungire.
Să elimine riscul de incendiu.
Ambalajul, transportul și manipularea să nu impună condiții deosebite. Ambalajele cu substanțe
trebuie să fie preluate, fiind interzisă depozitarea ori distrugerea lor, în zonele unde se fac deratizări și
dezinsecții.

3. Cerințe de securitate a muncii


Prestatorul își va desfășura activitatea în Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj, în
conformitate cu prevederile Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, H.G. nr. 1425 / 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă
nr. 319 / 2006, cu completările și modificările aduse de HG 955/2010;
Prestatorul, în timpul prestării serviciilor, va deține în dotare – fișe cu date de securitate și
instrucțiuni proprii de SSM – conform Legii 319/2006, art. 13, lit. e.

IX. Apărarea împotriva incendiilor – A.I.I.:


În timpul desfășurării activității în incinta achizitorului, personalul prestator va respecta întocmai
prevederile Legii nr. 307/12.07.2006, cu modificările ulterioare privind apărarea împotriva incendiilor
precum și Ordinului 163/28.07.2007 al Ministrului Administrației și Internelor, pentru aprobarea
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

X. Alte cerințe :
Condiții impuse personalului :
- Personalul care efectuează lucrări de dezinsecție și deratizare trebuie să prezinte certificate de
instruire profesională a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, conform
reglementărilor în vigoare (ord.1225/24.12.2003 emis de Ministerul Sănătății și modificat prin O.M.S.
nr.232/2004).

- Personalul care prestează servicii de dezinsecție și deratizare trebuie să prezinte “Certificat de


Calificare Profesională” pentru meseria de „Agent dezinsecție și deratizare” eliberat conform O.G. nr.
129/2000 şi H.G. nr. 522/2003.
- Personalul care prestează servicii de dezinsecție și deratizare trebuie să prezinte fișe medicale de
aptitudini și aviz psihologic în termen, la data deschiderii ofertelor.

ȘEF SERVICIUL ADMINISTRATIV


Ing. Vasile CRÎȘTIU

Întocmit
Olimpia Ciulonescu

4|P a g i n ă
Str. Gh. Doja, nr. 36, Lugoj 305500
Tel./ Fax 0256354912/ 0256353639
e- mail: municipal.lugoj@smlugoj.ro
Operator date cu caracter personal 17228
Nr. _________ din 07.09.2022

5|P a g i n ă

S-ar putea să vă placă și