Sunteți pe pagina 1din 84

Cuvânt înainte

Colectivul de redacție

Revista „Dealu Spirii” ne oferă ocazia de a rememora şi retrăi principalele mo-


mente ce ne-au marcat, de-a lungul timpului, existenţa şi dezvoltarea instituţională:
28 Februarie – Ziua Protecţiei Civile din România, 15 Mai – Ziua operaţionalizării
S.M.U.R.D. Bucureşti, 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România.
Revista reprezintă rodul şi oglinda activităţii de zi cu zi a cadrelor Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti şi ne oferă ocazia de
a împărtăşi cu dumneavoastră experienţele, trăirile, satisfacţiile şi emoţiile noastre.
Este un spaţiu de meditaţie, de relaxare, cunoaştere şi iniţiere în care fiecare dintre
noi se regăsește şi care ne permite să trăim, clipă de clipă, sentimentul apartenenţei la
un spaţiu comun, urmând acelaşi ţel, având aceleaşi obiective.
Totodată, aici este locul în care se întâlnesc şi se întrepătrund principalele activităţi
ale ariei de competenţă a Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului Bucureşti, fiecare număr al revistei reflectând diversitatea şi complexita-
tea misiunilor îndeplinite.
Vă mulţumim cu acest prilej dumneavoastră, cititorilor revistei, precum şi tuturor
colegilor noştri, pentru că daţi sens şi consistenţă demersului nostru şi vă promitem
că, de la un număr la altul, vom încerca să acoperim cât mai multe dintre subiectele
de interes pentru cadrele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului Bucureşti.

2 DEALU SPIRII
1. Mesajul Subsecretarului de stat Dr. Raed Arafat……… 4
2. Mesajul Inspectorului General al I.G.S.U
col. Marcel-Sorin Lucaciu… ………………………… 5
3. Mesajul Prefectului Municipiului București Cristina
Coruț… ……………………………………………… 7
4. Mesajul Inspectorului Șef al I.S.U.M.B.
col.dr.ing Stelian Duduș… …………………………… 8
5. Mesajul coordonatorului SMURD București
Dr. Bogdan Oprița……………………………………… 9
6. Mesajul managerului general S.A.B.I.F.
Dr. Alis Grasu… …………………………………… 10
7. I.G.S.U. Forța națională de intervenție în situații
de urgență… ……………………………………… 11
8. SMURD București la ceas aniversar………………… 13
9. SMURD București trecut și prezent… ……………… 15
10. Formare profesională internațională……………… 18
Revistă editată de 11. Brigada de Pompieri Paris………………………… 20
INSPECTORATUL PENTRU 12. Cooperare internațională… ……………………… 26
SITAUŢII DE URGENŢĂ “DEALU 13. Too Quick Too Quake… …………………………… 27
SPIRII” AL MUNICIPIULUI 14. Pompierii SMURD… ……………………………… 28
BUCUREŞTI 15. Școala altfel… …………………………………… 29
Fondată 2012, ISSN 2284 - 5674 16. Comunicarea în situații de urgență… …………… 30
17. Comunicarea este cheia…………………………… 31
WWW.ISUBUCUREŞTI.RO 18. Viața, ca dar de la Dumnezeu……………………… 33
19. Salvezi o viață, salvezi o lume… ………………… 34
e-mail: presa.isumb@yahoo.com 20. Un gest nobil pentru o cauză nobilă… …………… 37
21. Misiuni umanitare ale ISUMB……………………… 39
COORDONATOR LUCRARE
22. Misiuni de salvare, iarna… ……………………… 41
Col. dr. ing. STELIAN DUDUŞ
23. Scafandru… ……………………………………… 44
24. Timpul… ………………………………………… 48
COLECTIV DE REDACŢIE
Col. Adrian POPA
25. M5 – În continuă dezvoltare… …………………… 50
Col. Lucian CRĂCIUN 26. Importanța SNUAU………………………………… 52
Cpt. Alin BOGDAN 27. Primul ajutor voluntar… ………………………… 54
Mr. Ovidiu PANĂ 28. Sfaturi pentru părinți……………………………… 57
Cpt. Alin LupȘa 29. Presiuni psihologice… …………………………… 59
Cpt. Cristian TARBU 30. Proiecte benefice… ……………………………… 61
Lt. Marinela Iancu 31. Autospeciala descarcerare grea… ……………… 64
Plt. Bogdan TOMA 32. Punctul mobil de comandă………………………… 66
33. Camere de termoviziune… ……………………… 68
Revistă realizată de cadrele 34. Utilitatea detectoarelor portabile de gaze toxice… 72
I.S.U. Bucureşti, cu sprijinul 35. Eroii anonimi… …………………………………… 74
Asociaţiei „Dealul Spirii” a Capitalei, 36. Curaj și devotament… …………………………… 78
certificată şi individualizată prin 37. Profesioniștii în situații de urgență… …………… 79
obţinerea codului ISSN - 2284-5674
38. Fairplay… ………………………………………… 81
Revistă trianuală

DEALU SPIRII 3
Ministerul sănătății
Mesajul
Subsecretarului de Stat,
Dr. Raed Arafat

O
peraţionalizarea Serviciului Mobil de urgenţe şi scăderea presiunii majore pe care a resimţit-o
Urgenţă Reanimare şi Descarcerare din acest serviciu în desfăşurarea misiunilor sale.
cadrul Inspectoratului pentru Situaţii Totuşi, cel mai important rămâne impactul asupra
de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, populaţiei prin intervenţia mai eficientă şi mai rapidă a
în colaborare cu Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, sistemului de urgenţă integrat care include, din punct de
a însemnat o schimbare radicală, în ceea ce priveşte vedere medical, Serviciul Mobil de Urgenţă Reanimare
acordarea de asistenţă medicală de urgenţă în Bucureşti şi Descarcerare, precum şi Serviciul de Ambulanţă
şi judeţul Ilfov. Bucureşti – Ilfov.
Această modificare este una cu impact semnificativ Creşterea capacităţii operaţionale şi implicarea In-
atât asupra populaţiei, cât și asupra instituţiilor care spectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului
deservesc populaţia prin sistemul Serviciului Mobil Bucureşti au făcut posibilă reducerea timpului de reacţie,
de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare, respectiv astfel încât majoritatea intervenţiilor de Cod Roşu să fie
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului asistate în cel mult 10 minute de un echipaj de prim aju-
Bucureşti şi Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului tor sau de un echipaj Mobil de Urgenţă.
Floreasca. Răspândirea echipajelor Serviciului Mobil de
Dacă la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare la nivelul subunităţilor
Urgenţă al Municipiului Bucureşti, până la operaţio- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului
nalizarea Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Bucureşti a favorizat în mod clar reducerea timpului de
Descarcerare, misiunile principale au fost reprezentate reacţie.
de intervenţii pentru stingerea incendiilor, descarcerare Activitatea acestui serviciu în ultimii patru ani s-a
şi salvări de vieţi în situaţii fără un caracter medical defi- dovedit a fi una intensă şi de mare importanţă pentru lo-
nitoriu, în urma operaţionalizării, misiunea principală a cuitorii Bucureştiului şi ai judeţului Ilfov.
devenit intervenţia în vederea acordării primului ajutor Totodată, nu trebuie uitat rolul major pe care îl
mobil de urgenţă. Concomitent, şi celelalte categorii de poartă acest serviciu în cadrul accidentelor colective şi al
intervenţii au păstrat o pondere egală în impactul asupra eventualelor calamităţi.
populaţiei. În concluzie, consider evoluţia Serviciului Mobil
Din punctul de vedere al Unităţii de Primiri de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare din cadrul
Urgenţe a Spitalului Floreasca, implicarea în coordonarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului
medicală a acestui serviciu a însemnat depunerea unui Bucureşti, ca parte componentă a sistemului integrat de
efort major din partea personalului medical şi o implicare intervenţie, ca fiind un experiment reuşit. Ajungându-se
directă în acordarea asistenţei medicale de urgenţă în faza la un sistem matur, dar care este încă la început de drum,
prespitalicească. este nevoie de multă muncă şi multă dăruire, din partea
O altă instituţie care a suferit schimbări importante personalului care lucrează în cadrul acestuia, la toate
după operaţionalizarea Serviciului Mobil de Urgenţă nivelurile pentru a-şi păstra nivelul actual ba chiar de a-l
Reanimare şi Descarcerare este Serviciul de Ambulanţă perfecționa în continuare.
Bucureşti – Ilfov, care face parte din sistemul integrat Doresc pe această cale să transmit tuturor celor
de urgenţă al municipiului Bucureşti. Aceste schimbări implicaţi în activitatea acestui serviciu „La mulţi ani!” şi
au fost reprezentate de creşterea capacităţii de reacţie la „La mai mare!”

4 DEALU SPIRII
ministerul
administrației
și internelor
Inspectoratul general
pentru situații de
urgență
Mesajul Inspectorului General,
Col. Marcel–Sorin Lucaciu

Î
n urmă cu doar câteva zile a fost in- rememorăm momentele de început ale
augurată ultima locaţie a SMURD în SMURD Bucureşti şi să transmitem un bine-
România, în judeţul Teleorman. meritat mulţumesc tuturor celor care au spri-
Această operaţionalizare a închis cer- jinit realizarea acestui proiect în capitală.
cul strădaniilor conjugate ale unor oameni Corpul Pompierilor Militari, iar ulterior
obişnuiţi, dar speciali, prin tăria de caracter IGSU au fost instituţiile care au privit acest
şi devotamentul cu care au înţeles să-şi dedi- proiect cu înţelegerea şi deschiderea cuveni-
ce de-a lungul timpului, eforturile ca să pro- tă unui demers ce se alinia misiunilor speci-
tejeze şi să-şi salveze semenii. fice de salvare a vieţii şi aş dori să mulţumesc
Ceea ce a fost doar o idee, în urmă cu 20 întregii galerii de comandanţi care au dove-
de ani a devenit realitate, iar contribuţia dom- dit viziunea şi înţelepciunea necesară adop-
nului dr. Arafat, un bun prieten al pompieri- tării şi integrării acestei noi misiuni în trebu-
lor, în toate demersurile legate de tot ceea ce rile zilnice ale subunităţilor.
ştim că înseamnă Serviciul Mobil de Urgenţă, Operaţionalizarea modulelor SMURD
Reanimare şi Descarcerare, a fost majoră. de pe teritoriul întregii ţări, realizată cu im-
În Bucureşti, acest proces a fost finalizat portante resurse financiare şi umane, repre-
în urmă cu patru ani, la consolidarea aces- zintă un real succes al tuturor românilor şi
tuia participând, deopotrivă, pompieri, asis- demonstrează valoarea deosebită a colabo-
tenţi, medici şi chiar voluntari din toate pro- rării între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
fesiile, cu sprijinul mediului de afaceri şi, nu Administraţiei şi Internelor, materializată în-
în ultimul rând, cu implicarea a două dintre tr-un sistem integrat şi funcţional de acorda-
cele mai importante instituţii ale statului – re a primului ajutor medical calificat.
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi În parteneriat cu Serviciul de Ambulan-
Ministerul Sănătăţii. ţă al municipiului Bucureşti şi Ilfov şi In-
Această aniversare ne determină să spectoratul General de Aviaţie, folosind

DEALU SPIRII 5
la capacitate maximă, personalul propriu şi colegilor mei, pentru implicarea în derularea
tehnica din dotare, SMURD Bucureşti a re- programelor de operaţionalizare regională.
uşit să transforme situaţii limită în speranţă Dragi colegi, mulţumindu-vă pentru tot
de viaţă. ceea ce aţi făcut şi realizat în toţi aceşti patru
Rolul Inspectoratului General pentru ani, vă cer să rămâneţi aceiaşi devotaţi sluji-
Situaţii de Urgentă a fost şi rămâne acela de a tori ai concetăţenilor voştri, să înapoiaţi îndo-
asigura intervenţia imediată în toate tipurile it investiţia de încredere a locuitorilor capita-
de urgenţe care pun viaţa oamenilor în peri- lei, să răsplătiţi aşa cum se cuvine încrederea
col, echipajele SMURD fiind acolo unde are pe care o avem în voi.
loc o explozie, un incendiu, un accident de Vă cer ca atunci când interveniţi să fiţi
muncă, rutier sau casnic, dar şi atunci când prezenţi nu numai cu mintea, ci şi cu sufle-
organismul uman cedează. tul, vă cer să manifestaţi empatie, solidarita-
Dezvoltarea şi perfecţionarea SMURD te, discreţie şi respect faţă de cei aflaţi în su-
în capitală reprezintă o nouă provocare, atât ferinţă, vă cer moralitate şi responsabilitate,
pentru conducerea ISUMB, cât şi pentru în- vă cer o atitudine onestă, înţelegătoare şi pri-
tregul personal SMURD. Va trebui să vă stră- etenoasă cu toţi cetăţenii, vă cer eficienţă în
duiţi permanent pentru a găsi soluţii viabile cheltuirea banului public, cu alte cuvinte, vă
asigurării unui timp cât mai scurt de răspuns cer profesionalism!!!
la solicitările celor aflaţi într-un moment de Vă cer să rămâneţi loiali valorilor adânc
cumpănă, printr-o repartizare cât mai judici- înrădăcinate în conştiinţa tuturor angajaţilor
oasă a resurselor pe întreaga zonă de respon- Inspectoratului General pentru Situaţii de
sabilitate, o îmbunătăţire a capacităţii tehni- Urgenţă, vă cer determinare în îndeplinirea
ce de răspuns, o abordare multi - dezastru misiunilor cu – aşa cum scrie pe emblema
şi multidisciplinară a planificării şi pregăti- instituţiei – „curaj și devotament”!!!
rii pentru situaţii de urgenţă, perfecţionarea Acum, în ceas aniversar, vă doresc suc-
pregătirii personalului şi implicarea în pro- ces şi putere să îndepliniţi orice misiune! Am
iecte de responsabilizare şi instruire a per- convingerea că nu vă veţi dezamăgi cetăţenii
soanelor de orice vârstă, pentru a putea acor- în slujba cărora vă aflaţi şi că vă veţi strădui
da primul ajutor în caz de necesitate. să câştigaţi întotdeauna lupta cu secundele
Aş dori să aduc mulţumiri autorităţi- care despart o tragedie de bucuria de a trăi.
lor administraţiei publice ale Municipiului Și nu uitaţi niciodată deviza SMURD:
Bucureşti pentru sprijinul acordat constant „Cine salvează o viaţă, salvează o lume!!!”

La mulţi ani, SMURD Bucureşti!

6 DEALU SPIRII
Ministerul Administrației
și Internelor
Instituția Prefectului
Municipiului București
Mesajul Prefectului
municipiului București,
Cristina Coruț

A
cum patru ani, în București, ca și cu victime multiple sunt intervențiile la
în alte județe din țară, își începea care este solicitat SMURD – București,
activitatea cu pași mici Serviciul ceea ce cuprinde toate urgențele care pun
Mobil de Urgență Reanimare viața cetățenilor în pericol imediat.
și Descarcerare – SMURD București, o În aceste momente de aniversare, doresc
structură pentru acordarea primului ajutor să fiu alături de paramedici, asistente medi-
medical de urgență ce s-a constituit la nivelul cale, medici, de toți cei care, la orice oră din
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă zi sau din noapte, ger sau caniculă, sunt tot
„Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, timpul la datorie, salvându‑ne bunul cel mai
având coordonarea medicală de la UPU de preț, VIAȚA. Am speranța că și în viitor
SMURD Floreasca. SMURD-ul se va perfecționa, asigurând per-
Accidente rutiere, explozii, accidente de manent servicii la cele mai înalte standarde
muncă sau casnice, stări de inconstiență, sto- europene. Din tot sufletul, vă urez
puri cardiorespiratorii, suspiciuni de infarct,
insuficiențe respiratorii acute sau accidente LA MULȚI ANI!

DEALU SPIRII 7
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI
ȘI INTERNELOR
INSPECTORATUL PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ
„DEALU SPIRII”
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Mesajul Inspectorului Șef,
Col. dr. ing. Stelian Duduș

15
Mai 2008 va rămâne în memoria Trecerea timpului a consfințit justețea deciziei
cetățenilor capitalei ca momentul din acel moment. Scăderea timpului mediu de răs-
în care serviciul medical de urgență puns la apelurile privind urgențele medicale, profesi-
s-a schimbat în mod fundamental. onalismul cadrelor din componența Serviciului Mo-
Operaționalizarea Serviciului Mobil de Urgenţă Re- bil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare – SMURD,
animare şi Descarcerare – SMURD București a re- aprecierea de care se bucură acest serviciu în rândul
prezentat, deopotrivă, un deziderat și o provocare la cetățenilor, transformarea acestuia într-un „brand”
adresa fiecăruia dintre noi, cei care activează în Sis- cunoscut şi recunoscut la nivelul capitalei şi, nu în
temul de Management al Situaţiilor de Urgenţă. ultimul rând, vieţile salvate în cei 4 ani de activitate
Cu mijloacele moderne de intervenţie aflate la sunt tot atâtea argumente în această direcție.
dispoziţie, personalul Inspectoratului pentru Situaţii Pe această cale, doresc să vă transmit cele mai
de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, sincere felicitări dumneavoastră, cadrelor din struc-
în colaborare cu cel al departamentului Unităţii de tura Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Des-
Primiri Urgenţe – SMURD Bucureşti al Spitalului carcerare – SMURD, pentru sacrificiile pe care fie-
Clinic de Urgenţă Floreasca, a intervenit în anii de care dintre voi le face zi de zi, eforturi fără de care
funcţionare la sute de mii de cazuri. nici una dintre realizarile menționate nu ar fi posibi-
Plecând de la o singură autospecială în anul lă. Reprezentaţi un exemplu strălucitor de excelenţă
1996, parcurgând o perioadă grea, un drum anevoios profesională, de curaj şi devotament, în acelaşi timp
de acumulări şi perfecţionare profesională, în pre- reuşind să rămâneţi aproape de cei aflaţi în nevoie,
zent Serviciul Mobil de Urgenţă Reanimare şi Des- de oamenii obişnuiţi.
carcerare – SMURD cuprinde un elicopter SMURD, Sper ca, împreună cu celelalte structuri din
19 echipaje de intervenţie pe ambulanţe de prim aju- componența Inspectoratului pentru Situații de
tor tip „B”, două echipaje de intervenţie pe ambulan- Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București, să
ţe tip „C”, un echipaj de intervenţie pe ambulanţa de ne aducem cu toții contribuția în continuare la no-
transport neonatal, un echipaj de intervenţie pe au- bila misiune care ne revine, aceea de a contribui la
tospeciala Medicului de Urgenţă, două echipaje de îmbunătățirea și creșterea siguranței cetățenilor ca-
intervenţie pe autospecialele de intervenţie la acci- pitalei, beneficiarii strădaniilor și eforturilor noastre
dente colective şi calamităţi, echipaje de interven- zilnice.
ţie pe autospecialele de transport personal şi victime În încheiere, vă urez putere pentru a continua
multiple şi 17 echipaje de intervenţie pe autospecia- activitatea cu seninătate şi încredere.
lele de descarcerare. LA MULȚI ANI!

8 DEALU SPIRII
ministerul Sănătății
UPU – SMURD Floreasca
Mesajul medicului
coordonator SMURD
București,
Dr. Bogdan Oprița

Î
n urmă cu 4 ani, inauguram în Bucureşti la diagnosticarea, tratarea şi transferul pacienţilor
activitatea SMURD terestră, care se alătura critici către alte unităţi sanitare.
activităţii aeromedicale, precum şi a Maşi- Avem în prezent o dezvoltare la nivel naţio-
nii Medicului de Urgenţă. Astfel, SMURD nal a SMURD-ului, în urmă cu puţin timp inau-
Bucureşti oferea asistenţă medicală întregii capi- gurându-se puncte de operare SMURD în toate
tale, alături de Serviciul de Ambulanţă. judeţele ţării. Echipajele SMURD beneficiază în
Întregului sistem i s-au adus importante îm- acest moment de o dotare unitară, precum şi de o
bunătăţiri în toţi aceşti ani, atât la nivelul soluţi- pregătire continuă a personalului implicat în ac-
ilor de diagnostic şi tratament, cât şi al timpilor tivitatea acestora. Aceste premise fac posibile in-
de intervenţie, preocupări constante ale noastre. tervenţiile coordonate la nivel regional în cazul
Operând în acest moment cu Echipaje de Prim unor dezastre, calamităţi sau accidente cu victi-
Ajutor, motociclete dotate cu echipamente medi- me multiple.
cale, Unităţi de Terapie Intensivă Mobilă, o Uni- Menționăm colaborarea deosebită din ul-
tate de Transport Neonatologic, Autospeciale de timul an cu Inspectoratul pentru Situații de
Transport Personal şi Victime Multiple, Maşina Urgență al Municipiului București, care a condus
Medicului de Urgenţă, un elicopter medicalizat, la eficientizarea intervențiilor SMURD la nivelul
precum şi cu un avion sanitar, activitatea noastră capitalei. Consemnăm, de asemenea, cooperarea
s-a lărgit, numărul de cazuri în care am interve- apropiată cu Inspectoratul General de Aviație,
nit, precum şi gradul de complexitate al acestora cu ajutorul căruia activitatea aeromedicală a
crescând de la an la an. SMURD- ului s-a desfășurat în condiții foarte
Sistemul de Telemedicină, care asigură o bune. Amintim și cooperarea cu alte structuri și
transmisie de imagini video de înaltă calitate, unități subordonate Ministerului Administrației
precum şi a semnelor vitale către Departamentul și Internelor (Poliția, Jandarmeria), cu sprijinul
UPU-SMURD al Spitalului Clinic de Urgenţă cărora SMURD a reușit să fie mai aproape de
Bucureşti, implementat în cadrul mai multor cetățean la nivelul Bucureștiului și al județului
Unităţi de Primiri Urgenţe din Regiune, a ajutat Ilfov.

DEALU SPIRII 9
ministerul Sănătății
Serviciul de Ambulanță
București–Ilfov
Mesajul Managerului
General,
Dr. Alis Grasu

D
acă sistemul sanitar are un exemplu de profesio- rezultatul este cel scontat: asistență de urgență de calitate și re-
nalism în care populația are încredere, acesta este alizată în timpi de intervenție din ce în ce mai scurți. În toți
Sistemul de Urgență. Vorbim despre un sistem acești patru ani au apărut modificări, atât la nivelul sistemului
integrat și, în același timp, integral în adminis- de urgență, cât și al Serviciului de Ambulanță, care a devenit
trarea și coordonarea statului. primul serviciu regional de ambulanță.
Sigur că această integrare a sistemului de urgență nu Cadrul legal al sistemului de urgență s-a perfecționat și
este un proces care s-a întâmplat peste noapte. El este rodul se perfecționează continuu, încercând să răspundă schimbări-
unor ani buni de muncă a tuturor celor implicați în momentul lor permanente pe plan medical, precum și nevoilor crescute
de față la asigurarea Urgenței în România. Nu a fost ușor. ale populației.
Lucrurile nu s-au întâmplat pur și simplu și nu au decurs lin, În cei patru ani de colaborare au existat momente de
fără turbulențe, fără disensiuni din partea celor implicați. bucurie pe care cele două Agenții le-au trăit împreună, de
Peste tot, această integrare la început a fost privită cu satisfacție profesională când împreună au salvat vieți. Au fost,
reticență, pentru ca ulterior, cand ea s-a realizat și când toate cu siguranță, și momente de tristețe, dar un lucru este cert: am-
serviciile au înțeles cât de important este să lucrăm împreună bele servicii au avut multe de învățat. Am învățat în primul
pentru a asigura rezolvarea urgențelor indiferent de natura lor, rând să lucrăm împreună, dar, mai presus de toate, aceste în-
lucrurile să capete cu totul alte conotații, alte valori. cercări ne-au unit și ne-au făcut din ce în ce mai puternici. Un
După patru ani de zile, în București și Ilfov putem să spu- lucru este foarte important și a fost înțeles de către toți: în toa-
nem că efectul a fost benefic pentru populație. Față de situația te serviciile de urgență lucrăm noi, români pentru români și
existentă acum patru ani, în prezent este un plus de resurse, un pentru toți cei care au nevoie de serviciile noastre. Populația
plus de echipaje, astfel încât beneficiarii activității serviciilor ne percepe ca un tot. Trebuie să fim conștienți de faptul că
de urgență din București și Ilfov în momentul de față primesc vorbim despre o echipă: SABIF, ISU SMURD, Unități de Pri-
asistență de urgență în timp mai scurt, în timp real, mai ales la miri Urgențe (UPU), echipa al cărei liant este numărul unic de
urgența de cod roșu care pune viața în pericol imediat. urgență 112. În timp s-a dovedit a fi nu numai un liant, ci și un
Faptul că avem cu cine să ne ajutăm este un lucru ex- mecanism foarte riguros și performant, prin care s-a putut re-
traordinar, lucru resimțit de fiecare din agenții în momentul aliza integrarea sistemului de urgență, și aceasta a fost posibi-
în care apare nevoia stringentă de sprijin. Fiind servicii cu un lă pentru că și la nivelul acestui serviciu există o echipă care
scop comun: rezolvarea urgențelor populației, ne ajutăm între își dedică cea mai mare parte a timpului alertării, informării
noi și toată această activitate de zi cu zi, armonizată și din ce agențiilor implicate în rezolvarea urgenței în toată complexita-
în ce mai bine pusă la punct, vine în sprijinul unei populații tea ei și face acest lucru cu răbdare, curaj, umanism, empatie
doritoare de servicii de urgență de calitate. Populația privește și profesionalism.
sistemul de urgență ca pe unul competitiv, responsabil, singu- Aproape jumătate de milion de intervenții în ultimul an,
rul sistem disponibil oricând, oricum, oriunde, indiferent de zeci de mii de vieți salvate împreună, avem de ce să fim mândri
condițiile climatice, indiferent de perioadele din saptamână și de ce să avem încredere în viitorul acestei echipe.
sau din an, care permanent este pentru omul aflat în nevoie: Vă dorim, dragi colegi, pompieri, paramedici, medici și
„TOTDEAUNA ȘI TUTUROR, GATA PENTRU AJUTOR” asistenți, „La mulți ani!” și „La multe alte succese în această
Fie că intervenim separat, fie că lucrăm împreună, echipă”!

10 DEALU SPIRII
IGSU – Forța națională de intervenție
în situații de urgență
– componentă a Sistemului Național de Management
al Situațiilor de Urgență –
o necesitate în continuă dezvoltare
Col. dr. ing. Stelian Duduș

P
lanul strategic de dezvoltare instituţională, su- serviciile de urgenţă voluntare să fie eficiente atunci când
pus dezbaterii de către Inspectoratul General situaţia nu impune un răspuns imediat pentru a fi limi-
pentru Situaţii de Urgenţă, sub deviza „O na- tate eventuale tendinţe de extindere, fapt care determină
ţiune pregătită”, reprezintă un proiect inovator un timp de reacţie ridicat şi imposibilitatea concentrării
de armonizare legislativă şi operaţională, conform stan- resurselor suficiente pentru rezolvarea cazurilor. Chiar şi
dardelor internaţionale privind situaţiile de urgenţă. în situaţia în care acţiunea este de durată, apare un alt
Obiectivele stabilite, printre care se numără şi con- factor necesitate, adică suportul logistic (6.) adecvat aces-
struirea unui sistem naţional de management al situaţii- tor tipuri de acțiuni, ceea ce implică costuri speciale.
lor de urgenţă capabil de a stabiliza orice situaţie în maxi- În aceste situaţii, IGSU – forţa naţională de inter-
mum 72 de ore de la producerea evenimentului, conduc venţie în situații de urgență,devine o necesitate pentru
la ideea formării unei forţe naţionale de intervenţie în crearea unui răspuns coerent în 24 de ore de la produce-
situații de urgență, care să fie caracterizata de mobilitate, rea evenimentului şi stabilizarea situaţiei alături de cele-
interoperabilitate şi capacitate de răspuns imediat. lalte forţe ale S.N.M.S.U. în maximum 72 de ore.
În acest caz, aşa cum se propune prin planul strate- Pentru dezvoltarea forţei naţionale în situații de
gic de dezvoltare al IGSU, este nevoie de viziunea şi im- urgență, care să aibă puncte de lucru astfel încât să redu-
plementarea unui nou sistem de voluntariat la nivelul că timpul de intervenţie la 8 min – în mediul urban şi 20
comunităţilor. de min - în mediul rural, este nevoie de o construcţie bu-
Deşi voluntariatul, în sensul strict al cuvântului, in- getară care să asigure atât dezvoltarea, cât şi menţinerea
duce ideea de activitate fără costuri şi relativ uşor de or- acestora în stare de operativitate permanentă.
ganizat, în domeniul situaţiilor de urgenţă apar diverşi Alcătuirea unui buget pentru asigurarea interven-
factori, respectiv: ţiei şi îndeplinirea obiectivelor enumerate anterior poa-
1. tehnica de intervenție specifica – costuri de te fi realizata prin alăturarea la bugetul naţional destinat
achiziție; situaţiilor de urgenţă a unor parţi procentuale din buge-
2. întreţinerea și mentenanța tehnicii – costuri; tul consiliilor judeţene, consiliilor locale şi din valoarea
3. pregătirea voluntarilor – costuri periodice; asigurărilor bunurilor mobile şi imobile. Acest model
4. neimplicarea comunităţilor, din diferite motive bugetar este deja funcţional în unele state din Uniunea
(personale, financiare, de timp etc.), în susţinerea proiec- Europeană, alcătuirea lui având drept scop atât implica-
telor de voluntariat; rea membrilor comunităţii, cât şi dezvoltarea unei
5. timpul de reacţie a acestor servicii bazate pe vo- forţe de intervenţie în situații de urgență complet
luntari este destul de mare, acest fapt determinând ca profesioniste.

DEALU SPIRII 11
Buget gestionare situaţii de urgenţă intervin şi costuri pentru angajarea altor servicii care nu
- bugetul naţional destinat situaţiilor de urgenţă; pot fi asigurate prin voluntariat.
- parţi procentuale din bugetul consiliilor judeţene; Forţa naţională de intervenţie în situații de urgență,
- parţi procentuale din bugetul consiliilor locale; bazată pe o construcţie bugetară solidă care să implice
- parte procentuală din valoarea asigurărilor statul, consiliile judeţene, consiliile locale şi cote procen-
mobile şi imobile. tuale din asigurările bunurilor mobile şi imobile, precum
Această construcţie bugetară poate fi baza, in con- şi modificările de substanţă prezentate în planul strategic
tinuare, a dezvoltării IGSU- forţa naţională de interven- de dezvoltare instituţională a I.G.S.U. pentru perioada
ţie în situații de urgență, putând asigura servicii profe- 2012-2016 pot conduce la un răspuns mult mai eficient
sioniste în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor şi total profesionist în cazul producerii unor situaţii de
de urgenţă la nivelul întregului teritoriu național și nu urgenţă; de asemenea, creează posibilitatea concentrării
numai. de forţe în timp scurt, în diverse zone în care este necesar
Totodată, ar legifera situaţia deja existentă prin ca- acest lucru si asigura suportul financiar logistic de care
re diverse autorităţi județene și locale investesc în teh- are nevoie forța de intervenție în situații de urgenta.
nica pentru serviciile profesioniste de intervenţie, Concomitent, ar putea finanţa dezvoltarea la stan-
transmițând-o spre folosința inspectoratelor județene darde ridicate pentru:
pentru situații de urgență. - bazele de pregătire naționale sau zonale pentru
Prin acest tip de abordare bugetară nu se limitează situații de urgenta;
dezvoltarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgen- - bazele logistice pentru sprijin în situații de urgen-
ţă, ci se determină crearea unei forţe profesioniste care să ta, care impun concentrarea unui număr mare de forte si
execute misiuni complexe, pentru care autorităţile publi- mijloace in scurt timp si pentru acțiuni de lunga durata;
ce locale ar trebui să angajeze, cu cheltuieli destul de ridi- - suport financiar - logistic pentru forte capabile sa
cate, servicii private pentru situaţii de urgenţă. Astfel: asigure sprijin internațional
- acordarea primului ajutor medical - acest tip de Avantajul este acela că toate resursele aparținând
misiune presupune ca echipajul să fie pregătit să intervi- forței naționale de intervenţie în situații de urgență dis-
nă 24 de ore din 24, deci nu poate fi efectuat pe bază de pun de proceduri comune de intervenţie, tip de dotare
voluntariat, iar contractarea unui serviciu privat necesi- asemănător şi sunt perfect integrate în mecanismul de
ta costuri; răspuns în situaţii de urgenţă.
- urgenţele CBRN pot fi gestionate numai cu echi- Nu trebuie neglijat faptul că procedurile unui servi-
pamente speciale, iar echipajul trebuie să aibă o pregătire ciu profesionist de intervenţie în situații de urgență pot fi
de specialitate. realizate numai în condiţiile unui antrenament regulat,
Așadar, pe lângă costurile înființării şi susţinerii ac- iar echipajele unui astfel de serviciu acţionează coerent şi
tivităţilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, integrat, membrii săi având o experienţă comună.

Analiza comparativă, succintă a costurilor se prezintă astfel:

Serviciu profesionist
Costuri Serviciu voluntar
- punct de lucru -
Costuri clădiri DA DA
Costuri autospeciale DA DA
Costuri întreţinere DA DA
Costuri antrenament DA DA
Costuri echipament DA DA
Cost salarii DA NU
Cost scutire impozit NU DA
Cost intervenţie NU DA

Prin efortul conjugat al nostru, al fiecăruia dintre noi, perspectiva unei naţiuni pregătite va deveni un obiectiv
realizabil, care va conduce la creşterea nivelului de răspuns în situaţii de urgenţă şi, în final, la creşterea nivelului
de protecţie a populaţiei!

12 DEALU SPIRII
Serviciul Mobil de Urgenţă
Reanimare şi Descarcerare
Bucureşti
la ceas aniversar
Col. dr. ing. Dorin Oltean

P
ână în anul 1990, persoanele care serviciu, numit Serviciul Mobil de Urgență și
necesitau prim ajutor de urgență Reanimare (SMUR), avea în dotare o singu-
(pacienții care sufereau un stop ră mașină echipată pentru intervenție rapi-
cardio-respirator sau care aveau dă, fără posibilitatea de a transporta pacien-
să fie victimele unor traumatisme grave ca ur- tul (transportul acestuia urmând a se face cu
mare a accidentelor rutiere etc.), aveau șanse o autosanitară a Serviciului de Ambulanță),
minime de supraviețuire, fără a exista posi- la o unitate spitalicească.
bilitatea să fie asistate de o persoană califica- Până în octombrie 1990, noul sistem a
tă sau să fie transportate la spital cu mijloace funcționat în totalitate cu personal voluntar.
sanitare adecvate. Mulți dintre pacienții ca- Conducătorii ambulanței SMUR erau studenți
re puteau fi salvați pierdeau această șansă din la facultatea de medicină, medici sau volun-
cauza inexistenței unui sistem special destinat tari ai Crucii Roșii din Târgu Mureș. După ce
în acordarea asistenței de urgență calificate. încercările de colaborare cu diferite instituții
În septembrie 1990, situația de mai sus nu au avut rezultatul dorit, în luna octombrie
avea să se schimbe. Sub egida Clinicii de An- 1991 a început o perioadă experimentală de
estezie Terapie Intensiva de la Targu Mureș, 6 luni, punând echipajul Serviciului Mobil de
a început experimentarea unui sistem de Urgență și Reanimare sub coordonarea ope-
urgență ce funcționa și în alte țări europe- rativă a Grupului de Pompieri Militari Mureș,
ne. Acesta avea la bază deplasarea unui echi- care urma în această fază, să asigure condu-
paj medical spitalicesc cu dotarea necesară cătorii auto pentru ambulanța de reanimare
la locul unde se afla pacientul critic, în ve- și spații de cazare și instruire pentru persona-
derea acordării unei asistențe medicale de lul medical al SMUR- ului. Această încercare,
urgență calificate. Echipajul era condus de ce avea să reușească și să devină permanen-
un medic pregătit în domeniul anesteziei și tă, a fost bazată pe modelele aflate în multe
terapiei intensive și în domeniul medicinei țări din lume unde pompierii erau direct
de urgență. În această fază de început, noul implicați în acordarea asistenței medicale

DEALU SPIRII 13
de urgență și a primului ajutor. de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului
În anul 1991, SMUR a primit prima București (I.S.U.D.S.M.B.).
ambulanță de reanimare sub forma unei Începând cu luna iulie 2007, la nivelul
donații din Germania. I.S.U.D.S.M.B., funcţionează „Centrul de for-
Începând cu anul 1993, Serviciul Mo- mare şi pregătire în descarcerare şi asistenţă
bil de Urgență și Reanimare (SMUR) a de- medicală de urgenţă. Tot în luna Iulie 2007
venit Serviciul Mobil de Urgență Reanimare are loc debutul activității pe Mașina medi-
și Descarcerare (SMURD). De la această dată cului de urgență.
și până în prezent sistemul a suferit mai mul- Anul 2008 este unul de referinţă în isto-
te modificări și imbunătățiri ajungând să fie ria Serviciului Mobil de Urgenţă Reanima-
unul dintre cele mai respectate servicii. re şi Descarcerare Bucureşti. În luna februa-
În luna februarie 1996, pompierii rie are loc debutul noii componente terestre
bucureșteni au primit prin donaţie din Scoţia a SMURD Bucureşti coordonată operativ de
o autospecială de descarcerare Ford cu acce- Dispeceratul Inspectoratului pentru Situa-
sorii specifice de descarcerare şi deblocare. ţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
În cursul anului 2002, s-au primit prin Bucureşti şi medical, de cadre ale Spitalului
contract de comodat de la Ministerul Sănă- Clinic de Urgenţă Bucureşti, primele 10 am-
tăţii 3 autospeciale de descarcerare dotate cu bulanţe de prim ajutor întrând în intervenţie
unităţi pentru dezastre care au intrat în ser- pe data de 15.05.2008.
viciul operativ începând cu data de 1 noiem- În cei 4 ani de activitate SMURD Bucu-
brie 2002, ulterior primindu-se încă 9 auto- reşti a demonstrat că este un serviciu foar-
speciale de descarcerare. te apreciat, sondajele de opinie clasându-l de
Despre SMURD la nivelul Municipiu- departe ca „serviciul cu cea mai mare încre-
lui Bucureşti putem să vorbim începând cu dere în rândul cetăţenilor”.
Septembrie 2004 când a avut loc debutul Cele peste 200.000 de intervenţii demon-
activității prespitalicești prin Spitalul Clinic strează eficienţa şi modul profesionist în ca-
de Urgenţă Bucureşti – ca operator medi- re aceşti „eroi” fac tot posibilul ca să ajungă
cal al elicopterului. În data de 23 septembrie cât mai repede la locul intervenţiei pentru a
2004, elicopterul SMURD Bucureşti, a exe- salva vieţi şi alina suferinţe.
cutat primul zbor cu echipaj medical şi per- Sunt onorat că am făcut parte şi am con-
sonal specializat în operaţiuni de descarcera- dus acest „vârf de lance” al SMURD- ului din
re din cadrul Inspectoratului pentru Situații România.

14 DEALU SPIRII
SMURD Bucureşti –
trecut şi prezent
Mr. Laurenţiu Marian Grigoraş
Lt. Octavian Fota

C
onform Legii nr. 95 din 14.04.2006 În luna august 2007, a intrat în serviciul operativ
privind reforma în domeniul sănătăţii, Maşina Medicului de Urgenţă, aceasta fiind dispusă
Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare la Spitalul Clinic de Urgenţă – Departamentul UPU –
şi Descarcerare (SMURD) este unitatea SMURD Bucureşti.
de intervenţie publică integrată, de importanţă După mari eforturi, începând cu data de
strategică, fără personalitate juridică, având în 15.05.2008, se poate considera că SMURD a fost im-
structura sa echipe integrate de reanimare, specializate plementat definitiv la nivelul Municipiului Bucureşti,
în acordarea asistenţei medicale şi tehnice de urgenţă, prin intrarea în serviciul operativ a 10 ambulanţe de
precum şi echipe cu personal paramedical, specializat prim ajutor tip „B” şi a 2 ambulanţe tip „C” – unităţi
în acordarea primului ajutor calificat. SMURD de terapie intensivă mobilă.
funcţionează în cadrul inspectoratelor pentru situaţii Până în prezent, în dotarea serviciului operativ
de urgenţă, având ca operator aerian structurile de al Inspectoratului pentru Situații de urgență „Dealu
aviaţie ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, Spirii” al Municipiului București au intrat nouă
în colaborare cu spitalele judeţene, regionale şi cu autospeciale de descarcerare, primite prin contract
autorităţile publice locale.
În perioada februarie 1996 – noiembrie 2002, la
nivelul municipiului Bucureşti a funcţionat o singu-
ră autospecială de descarcerare primită prin donaţie
din Scoţia.
Dovedindu-și necesitatea, în luna noiembrie
2002, au intrat în serviciul operativ, completând ast-
fel resursa existentă, trei autospeciale de descarcera-
re dotate cu unităţi de intervenţie la dezastre primite
prin contract de comodat de la Ministerul Sănătăţii.
În data de 23 septembrie 2004, elicopterul
SMURD a executat primul zbor cu echipaj medical şi
personal specializat în operaţiuni de descarcerare.
Începând cu anul 2005 funcţionează un nou de-
partament în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Flo- de comodat sau donație de la Primăria Generală a
reasca Departamentul UPU - SMURD Bucureşti. Tot Capitalei și primăriile sectoarelor 1, 2, 3, 4, și 6 și numai
în anul 2005 începe colaborarea cu Serviciul de Tele- în cursul acestui an, cinci autospeciale complexe de
comunicaţii Speciale în cadrul Platformei „112” prin intervenție, descarcerare și acordare a primului ajutor,
care s-a început dispecerizarea resurselor SMURD. precum și o autospecială pentru descarcerări grele,
În scopul pregătirii personalului în acordarea prin programul Operațional Regional al Asociației de
primului ajutor calificat privind efectuarea procedu- Dezvoltare Intercomunitară București – Ilfov.
rilor de descarcerare şi alte operaţiuni de salvare, în- Dispunerea autospecialelor de intervenție a fost
cepând cu anul 2007, în cadrul Inspectoratului pen- făcută în diverse locaţii astfel încât timpul de răspuns
tru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului să fie cât mai mic la intervenţiile de pe principalele ar-
Bucureşti funcţionează o nouă structură – Centrul de tere rutiere.
formare şi pregătire în descarcerare şi asistenţă medi- În prezent, SMURD Bucureşti înseamnă:
cală de urgenţă.  un dispecerat integrat cu platformă

DEALU SPIRII 15
de operare comună unde personalul
ISU”DS”MB şi personalul medical con-
lucrează la gestionarea intervenţiilor
specifice
 un elicopter SMURD Bucureşti;
 19 echipaje de intervenţie pe ambu-
lanţele de prim ajutor tip „B”;
 două echipaje de intervenţie pe am-
bulanţele tip „C” – Unitatea de tera-
pie intensivă mobilă;
 un echipaj de intervenţie pe ambu-
lanţa de transport neonatal – Unita-
tea de terapie intensivă mobilă nou
– născuţi;
 un echipaj de intervenţie pe autospe-
ciala Medicului de Urgenţă;
 două echipaje de intervenţie pe auto-
specialele de intervenţie la accidente colective şi Activitatea SMURD Bucureşti este coordona-
calamităţi; tă de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
 cinci echipaje de intervenţie pe autospecialele de „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti şi Spitalul
transport personal şi victime multiple; Clinic de Urgenţă – Departamentul UPU – SMURD
 17 echipaje de intervenţie pe autospecialele pen- Bucureşti.
tru descarcerare; Începând cu data de 15.05.2008 până în data de
 trei unităţi de intervenţie la dezastre; 01.04.2012, SMURD Bucureşti a intervenit la un nu-
 cinci autospeciale complexe de intervenţie, des- măr de 219262 de solicitări, din care 196929 acţiona-
carcerare şi acordare a primului ajutor; te. Pe tipuri de echipaje, situaţia se prezintă astfel:
 o autospecială pentru descarcerări grele;  echipajele de intervenţie pe ambulanţele de prim
 un echipaj pe autospeciala pentru suport logistic; ajutor tip „B” – 186021 de solicitări, din care
 o motocicletă SMURD cu personal paramedical 171770 acţionate;
care asigură acordarea primului ajutor calificat  echipajele de intervenţie pe ambulanţele tip „C”
în zona centrală a municipiului Bucureşti; (Unitatea de terapie intensivă mobilă) – 14136
 trei echipaje de prim ajutor fără capacitate de de solicitări, din care 13354 acţionate;
evacuare a victimei (autospecială de stingere cu  echipajul de intervenţie pe autospeciala Medicu-
apă şi spumă); lui de Urgenţă – 4023 de solicitări, din care 3967
 două echipe de prim ajutor fără capacitate de acţionate;
evacuare a victimei la Detaşamentul de Pompi-  elicopterul SMURD Bucureşti – 1676 de solicitări
eri „Palatul Parlamentului”;  echipajele de intervenţie pe autospecialele pen-
 Centrul de formare şi pregătire în descarcerare şi tru descarcerare – 13273 de solicitări, din care
asistenţă medicală de urgenţă. 6055 acţionate;
De-a lungul celor patru ani, în vederea operaţio-  echipajele de intervenţie pe autospecialele de
nalizării unor alte echipaje SMURD şi pentru acumu- transport personal şi victime multiple – 119 soli-
larea experienţei în acordarea primului ajutor califi- citări, din care 97 acţionate;
cat, personal din cadrul ISU „Basarab I” al judeţului  echipajele de intervenţie pe autospecialele de in-
Dâmboviţa, ISU „Vlaşca” al judeţului Giurgiu, ISU tervenţie la accidente colective şi calamităţi – 7
„Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa, ISU „Codrii de solicitări, din care 3 acţionate;
Vlăsiei” al judeţului Ilfov, ISU „A.D. Ghica” al jude-  echipajul de intervenţie pe motocicletă SMURD
ţului Teleorman şi USISU Ciolpani şi-a desfăşurat – 7 solicitări, din care 7 acţionate;
activitatea ca membri ai echipajelor de prim ajutor La intervenţiile SMURD Bucureşti, au fost asis-
din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă tate din punct de vedere medical 171021 de persoane,
„Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti. iar timpul mediu de răspuns a ajuns sub 8 minute.

16 DEALU SPIRII
Situaţia numărului maxim de intervenţii în luni, zile şi echipaje în trimestrul I 2012:

Luna Echipajul Număr de intervenţii Data


PA PACHE 17 09.01.2012
Ianuarie
PA 13 SEPTEMBRIE / 1 17 29.01.2012
PA 13 SEPTEMBRIE / 1 15 16.02.2012
PA PIEPTĂNARI / 1 15 24.02.2012
PA PIEPTĂNARI / 1 15 25.02.2012
Februarie
PA PIEPTĂNARI / 1 15 26.02.2012
PA CHIMIŞTILOR 15 26.02.2012
PA MORARILOR 15 29.02.2012
Martie PA 13 SEPTEMBRIE / 2 18 18.03.2012

În scopul scăderii timpului de răspuns şi al creş-  pregătirea întregului personal al Inspectoratului


terii calităţii serviciilor oferite cetăţeanului, se va pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” a Mu-
urmări: nicipiului Bucureşti prin participarea la cursul
 operaţionalizarea altor autospecialele de stingere de pregătire în acordarea primului ajutor califi-
cu apă şi spumă care au în dotare echipamente cat privind efectuarea procedurilor de descarce-
medicale şi pentru descarcerare rare şi alte operaţiuni de salvare
 operaţionalizarea celei de a doua motociclete  perfecţionarea pregătirii personalului paramedical
SMURD încadrată cu personal paramedical care
să asigure acordarea primului ajutor calificat în Trebuie evidenţiat modul eficient de colaborare a Inspecto-
ratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” a Municipiului
zona centrală a Municipiului Bucureşti Bucureşti cu Spitalul Clinic de Urgenţă – Departamentul UPU
 operaţionalizarea celui de-al doilea echipaj de in- – SMURD Bucureşti, Inspectoratul General de Aviaţie al MAI,
tervenţie pe autospeciala Medicului de Urgenţă Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Brigada
la Spitalul Universitar Rutieră a Capitalei, Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului
 găsirea unor soluţii pentru mărirea numărului Bucureşti, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Fundaţia „Pentru
de locaţii pentru echipajele de intervenţie pe am- SMURD” şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov.
Mulţumim domnului Subsecretar de Stat, Dr. Raed Arafat
bulanţele de prim ajutor tip „B” pentru sprijinul acordat, precum şi domnului Prefect al Municipiului
 operaţionalizarea sistemului de monitorizare vi- Bucureşti, domnului Primar General al Municipiului Bucureşti,
deo a intervenţiilor cu aparatura video portabilă domnilor primari de sector şi domnului Inspector General al
din dotare Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă!

DEALU SPIRII 17
Formare profesională
internaţională
Cpt. Eduard – Cătălin Voicu

C
ontinuarea schim-
burilor de experi-
enţă între România
şi Franţa s-a reali-
zat în luna mai 2011 prin pri-
mirea de către inspectorul şef al
Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Dealu Spirii” al Munici-
piului Bucureşti – domnul colonel
dr. ing. Stelian Duduș a delegaţiei
oficiale a Brigăzii de Pompieri din
Paris (BSPP), condusă de domnul general Directeur des Secours Medicaux) ce se desfă-
Gilles GLIN, însoţit de trei ofiţeri din condu- şoară la Grupul de Formare şi Instruire (GFI)
cerea brigăzii. din cadrul BSPP.
La încheierea vizitei oficiale, comandan- Formarea, în cadrul acestui stagiu, este
tul Brigăzii de Pompieri din Paris a reînnoit orientată asupra riscurilor specifice ale unei
invitaţia către inspectorul şef de a delega ofi- mari metropole. Astăzi, pompierii trebuie să
ţeri din cadrul Inspectoratului pentru Situa- fie pregătiţi să facă faţă atât accidentelor ca-
ţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului tastrofice cu efecte limitate cât şi a celor cu
Bucureşti la stagiul de formare COS şi DSM efecte majore, devastatoare.
(Commandant des Operations de Secours et Astfel, ansamblul factorilor de risc cu
miză economică, politică şi umană, a deter-
minat crearea acestui tip de formare, recu-
noscută şi agreată de statul francez, care es-
te adresată ofiţerilor şi medicilor pompieri
cu experienţă, să fie pregătiţi pentru ocupa-
rea funcţiilor cu responsabilităţi operaţiona-
le superioare.
Stagiul la care am fost propus să particip,
s-a desfăşurat în perioada 07 – 30.11.2011 şi a
avut ca principale obiective următoarele:

18 DEALU SPIRII
Concretizând, obiectivele esenţiale ale
acestui stagiu, au constat în stabilirea unei
idei de raţionament tactic, aplicabilă tuturor
tipurilor de intervenţie sau în cazul unei cri-
ze majore susceptibile de a surveni în mediul
urban (incendiu, explozie, poluare, risc teh-
nologic, accident de transport, atentat tero-
rist etc). Această idee de lucru este valabilă
pentru tot ansamblul actorilor, care participă
la o astfel de intervenţie (pompieri, poliţie,
 Efectuarea unor vizite în cadrul centrelor ambulanţă, servicii publice) şi care vor for-
de gestionare a crizelor din Ministerul de In- mula ordine de intervenţie.
terne şi Ministerul Apărării (COZ – Centrul În cadrul exerciţiilor în teren, stagiul a
Operaţional Zonal, COGIC – Centrul Ope- îmbinat intervenţia mijloacelor reale cu situ-
raţional de Gestionare Interministerială a aţii realiste, care au permis stagiarilor să se
Crizelor, EMIAZD – Statul Major Interarme pună în poziţii de comandă operaţională.
al Zonei de Apărare); Acest curs poate fi apreciat ca extrem de
 Învăţarea metodelor de raţionament benefic prin prisma acumulării de cunoştinţe
tactic; de specialitate de înalt nivel în contextul dez-
 Exerciţii practice în teren de zi sau de voltării socio-economice a capitalei noastre
noapte sau exerciţii de grup la sală având ca comparativ cu marile metropole, prin faptul
tematică – planul galben, exerciţii la metrou că permite o observare obiectivă asupra fili-
automat, spital, tunel, muzee, clădiri de ma- erei profesionale din sânul pompierilor pari-
re înălţime, foc de imobil, cădere de avion, zieni, bazată pe acumularea de competenţe
atentat terorist; pentru tot personalul, de la intrarea în sistem
 Returul de experienţă al celor mai titraţi şi până la părăsirea acestuia, cât şi o apropi-
ofiţeri care au participat la operaţiuni de am- ere camaraderească ce duce la crearea unei
ploare din zona de competenţă a brigăzii; comunităţi internaţionale a pompierilor fără
 Prezentări de materiale operaţionale şi frontiere.
mijloace de comandă;
 Gestionarea mediatică şi co-
municarea operaţională (media
training cu sprijinul jurnalişti-
lor experimentaţi şi acreditaţi
de la prestigioase publicaţii sau
posturi radio-tv franceze – TF1,
M6, Le Monde);
 Cunoaşterea responsabilităţi-
lor juridice ale COS/ DSM.

DEALU SPIRII 19
„BRIGADA DE POMPIERI
PARIS”
Cpt. Alin Bogdan

Î
n luna martie a acestui an, la Urgenţă al Municipiului Bucureşti
invitaţia comandantului Brigăzii şi inspectorul șef al Inspectoratului
de Pompieri din Paris, o delegaţie pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului
formată din ofiţeri din comanda Braşov, s-a deplasat în capitala Franţei
Inspectoratului pentru Situaţii de pentru perfectarea şi semnarea unui

Comandantul Brigăzii de Pompieri Paris şi inspectorul șef al Întâlnire cu reprezentanţii Bazei pentru Logistică a Brigăzii de Pompieri
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti Paris

Centrul de pregătire al Pompierilor Clădire destinată pregătirii pompierilor (machetă a unui bloc de locuinţe
în care se generează incendii pentru a aplica tehnici de stingere şi a verifica
modul de intervenţie al pompierilor testaţi)

20 DEALU SPIRII
acord de parteneriat (sub
forma unui calendar de
activităţi), în vederea
înfrăţirii celor două
instituţii (Brigada de
Pompieri din Paris şi
Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă al
Municipiului Bucureşti.
Activitatea a fost
Aplicaţie la o clădire înaltă din Paris
desfăşurată ca urmare a
unei colaborări anterioare
de aproape doi ani, timp în care ofiţeri Brigada de Pompieri din Paris asigură
din cadrul Inspectoratului pentru managementul situaţiilor de urgenţă la
Situaţii de Urgenţă al Municipiului nivelul uneia dintre cele mai importan-
Bucureşti au fost specializaţi în domeniul te capitale ale lumii.
managementului situaţiilor de urgenţă Astfel, plecând de la un Centru
şi au avut loc alte activităţi prin care cele Operaţional dat în folosinţă în anul
două instituţii au încercat completarea 2012 cu cele mai noi dotări şi cu un mod
şi îmbunătăţirea procedurilor proprii de dispunere al spaţiilor care asigură
de lucru. o comunicare eficientă între diversele
Pe timpul activităţii membrii dele- structuri de decizie, prin asigurarea
gaţiei au putut identifica modul în care unui management operaţional pe

Comandantul Brigăzii de Pompieri Paris şi inspectorul șef al Adjunctul pentru prevenire al comandantului Brigăzii de Pompieri Paris şi
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Braşov adjunctul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
al Municipiului Bucureşti

DEALU SPIRII 21
Vedere a Bazei pentru Logistică a Brigăzii de Pompieri Paris Imagine dintr-un depozit al Bazei pentru Logistică

trei niveluri şi continuând cu grupurile nu poate asigura un management co-


de intervenţie în componenţa cărora respunzător fără un suport logistic co-
sunt cuprinse detaşamentele de respunzător, Brigada de Pompieri din
intervenţie. Brigada de Pompieri din Paris a dezvoltat o Bază pentru Logisti-
Paris asigură managementul situaţiilor că care se întinde pe aproape 8 ha.
de urgenţă pe o suprafaţă de 375 km2 Aceasta cuprinde toată gama de re-
şi o populaţie de peste 12 milioane de paraţii la autospecialele din dotare: la
oameni. instalaţiile speciale, la părţile mecani-
Având în vedere că o structură ope- ce şi electrice, precum şi la tinichigerie
rativă, oricât de bine dotată din punct auto. Tot aici se fac verificările pentru
de vedere informaţional şi procedural, diverse tipuri de instalaţii speciale care

Baza pentru Logistică – atelier verificare reparare echipamente


protecţie

Baza pentru Logistică – atelier reparaţii auto

22 DEALU SPIRII
Baza pentru Logistică – magazia de echipament Baza pentru Logistică – depozit materiale pentru intervenţiile pompierilor

urmează să fie comercializate pe teri- modul în parte), sunt simulate incen-


toriul Franţei. Echipamentele speciale dii, personalul fiind antrenat în condi-
pentru protecţia servanţilor sunt verifi- ţii similare celor reale pentru diverse
cate şi întreţinute tot în această bază. operaţiuni de salvare, recunoaştere sau
Tot prin intermediul acestei baze intervenţie;
logistice se efectuează achiziţiile de pie-  un modul stil container prin care se
se necesare reparaţiilor sau de autospe- urmăreşte felul în care personalul ac-
ciale noi. ţionează în condiţii de fum dens şi se
Personalul care încadrează baza obişnuieşte cu folosirea echipamentu-
de reparaţii este specializat pentru lu- lui de protecţie din dotare (respectiv
crul cu instalaţiile speciale şi şcolarizat aparatele de respirat);
pentru reparaţiile care se efectuează la  diverse sisteme care simulează la o
autospeciale. scară mai mică (fără a fi periculoasă)
Pentru că pregătirea personalului fenomenul de back-draft sau modul în
este o parte esenţială în ceea ce priveş- care se pot forma sau nu atmosfere cu
te răspunsul în cazul procedurii situa- potenţial exploziv.
ţiilor de urgenţă, Brigada de Pompieri Toate aceste sisteme sunt controlate
din Paris a dezvoltat un centru de pre- de către formatori şi au rolul de a antre-
gătire complex care cuprinde: na personalul pentru activităţile de in-
 un simulator de incendiu, dezvoltat tervenţie efectivă.
într-o clădire cu două etaje şi prin care, În timpul misiunii delegaţia română
în mod controlat (atât dintr-un centru a participat la două exerciţii orga-
de control, cât şi local – pentru fiecare nizate astfel:

DEALU SPIRII 23
Exerciţiu de pregătire pentru stingerea incendiilor la clădiri înalte

 un exerciţiu de căutare-salvare a per- Semnarea calendarului de activităţi


soanelor surprinse în diverse medii os- comune ne oferă posibilitatea de a câş-
tile vieţii; tiga din experienţa şi modul de lucru
 un exerciţiu de pregătire pentru stin- al pompierilor din cadrul Brigăzii de
gerea incendiilor la clădiri înalte orga- Pompieri din Paris şi totodată ne oferă
nizat de Brigada de Pompieri Paris. posibilitatea efectuării unor schimburi
În cadrul acestor exerciţii s-a putut de personal pentru a vedea cum se ac-
urmări modul de acţiune pentru exe- ţioneazuă la nivelul unei metropole eu-
cutarea tipurilor de misiuni menţiona- ropene în cazul producerii unei situaţii
te anterior. de urgenţă.

Comandantul Brigăzii de Pompieri Paris şi inspectorul șef al Semnarea acordului de parteneriat


Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti

24 DEALU SPIRII
Aspecte premergătoare activităţii de semnare a acordului de parteneriat

Comandantul Brigăzii de Pompieri Paris şi inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti după semnarea acordului
de parteneriat

DEALU SPIRII 25
Cooperare internațională

Î
Slt. Daniel Vasile

n baza Planului de Relaţii Internaţio-


nale al IGSU pe anul 2012 şi a Proto-
colului privind cooperarea în dome-
niul afacerilor interne între Ministerul
Administraţiei şi Internelor din România, re-
spectiv Ministerul de Interne şi pentru Sport
din Landul Hessa, o delegaţie din cadrul
acestei organizaţii a efectuat o vizită în Ro-
mânia în perioada 13–15.02.2012 în vederea
discutării unor aspecte tehnicere feritoare la
modalităţile de dezvoltare a cooperării în si- inspectorului şef, dl. col. Adrian POPA, iar
tuaţii de urgenţă. din partea delegaţiei germane am fost ono-
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă raţi de prezenţa dlui Harald USCHEK, repre-
„Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti a fost zentantul Unităţii de Intervenţie şi Protecţie
gazda acestei întâlniri, manifestând totodată Împotriva Incendiilor, cu atribuţii în întrea-
o preocupare permanentă pentru dezvoltarea ga coordonare a acţiunilor în caz de incendii
parteneriatelor cu structuri similare, în vede- şi alte dezastre, din cadrul Ministerului de
rea studierii celor mai eficiente soluţii de per- Interne şi Sport din Landul Hessa, respectiv
fecţionare a structurilor de intervenţie. de directorul Şcolii de Pompieri din Landul
În acest protocol sunt stipulate colabo- Hessa, dl. Silvio BURLON.
rări şi schimburi de experienţă pe diferite Printre temele discutate de specialiş-
domenii de activitate, pe bază de reciprocita- tii germani şi români amintesc: sistemul de
te, între structurile celor două instituţii. conducere a intervenţiei în situaţii de urgen-
Întreaga activitate a fost coordonată de ţă, respectiv îmbunătăţirea modului de evo-
inspectorul şef al ISU Bucureşti, dl. col. dr. luţie pe scara profesională a ofiţerilor şi sub-
ing. Stelian DUDUȘ şi de prim-adjunctul ofiţerilor, conform ghidului carierei, astfel
încât să primeze criteriul competenţei.
Ca o continuare firească a parteneriatu-
lui, în trimestrul II al anului 2012, o delega-
ţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă Bucureşti va participa la o întâl-
nire oficială în Landul Hessa, în vederea în-
suşirii celor mai eficiente soluţii adoptate de
partenerii germani în domeniul situaţiilor de
urgenţă.

26 DEALU SPIRII
Too quick to quake
Col. drd. ing. Lucian Crăciun

I
nspectoratul pentru Situaţii de Urgen-
ţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti,
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucu-
reşti, în parteneriat cu membrii comunităţii
Swedish Sustainable Business au lansat proiectul
„Too Quick To Quake”. Această iniţiativă vizează in-
struirea elevilor din 36 şcoli din Bucureşti asupra
modului corect de a reacţiona în cazul producerii
unui cutremur. Prin intermediul acestui proiect se
urmăreşte schimbarea mentalităţilor, atitudinilor şi
comportamentelor referitoare la riscurile generatoa-
re de situaţii de urgenţă, mai ales în rândul copiilor şi
al tinerilor, precum şi cunoaşterea măsurilor de pro-
tecţie şi a modului de acţiune în situaţia producerii lor. efecte puternice asupra oraşului vor continua să se pro-
Elaborarea, în cadrul proiectului, a broşurii inti- ducă în capitală, iar şansele de supravieţuire ale populaţi-
tulată „too quick to quake” , constituie un mijloc mo- ei în cazul unor astfel de evenimente cresc direct propor-
dern şi eficient de informare a elevilor din ciclul primar ţional cu gradul de pregătire al acesteia.
şi gimnazial, în scopul formării şi dezvoltării abilităţilor Resursele financiare pentru derularea acestui pro-
privind modul de comportare şi de acţiune în perioada iect sunt puse la dispoziţie de către 7 din cei 12 membri ai
premergătoare, pe timpul manifestării şi ulterior produ- comunităţii SwedishSustainable Business (SSB), şi anu-
cerii situaţiilor de urgenţă. Odată educaţi şi informaţi de me AssaAbloy, Ericsson Telecommunications România,
la vârste fragede, aceşti copii, beneficiari ai proiectului, Oriflame România, Rombiomedica, Sandvik România,
vor avea un comportament preventiv şi o atitudine res- Secţia Comercială a Ambasadei Suediei (Swedish Trade
ponsabilă la maturitate. Council) şi Ambasada Suediei din România.
Lansarea a avut loc cu prilejul comemorării a 35 de În cadrul pregătirii elevilor, profesorii vor prezenta
ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977, da- o serie de imagini care ilustrează modul de comportare în
tă de tristă amintire pentru România. Seismul violent a caz de cutremur. La sfârşitul cursurilor de pregătire, copi-
provocat un număr impresionant de victime, în special în ii vor participa la un concurs care le va testa şi fixa cunoş-
Bucureşti, lăsând în urmă un oraş devastat şi amintiri de tinţele acumulate. Suportul educaţional a fost conceput
coşmar pentru supravieţuitori. de către specialişti în pregătirea populaţiei pentru situaţii
Deoarece activitatea seismică din zona Vrancei re- de urgenţă ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgen-
prezintă o continuă ameninţare pentru bucureşteni, con- ţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, aceştia fiind
form experţilor din domeniu, cutremure de pământ cu arbitrii concursului ce se desfăşoară în cele 36 de şcoli.
Concursul va avea loc în luna mai iar câştigătorii
vor fi premiaţi pe data de 1iunie.
În data de 16 martie a.c, a avut loc la sediul
Şcolii nr. 71 „Iovan Ducici“ sesiunea de comuni-
cări cu directorii celor 36 unităţi de învăţământ,
ocazie cu care s-au prezentat participanţilor mo-
dul de protecţie în caz de cutremur şi măsurile ce
trebuie luate PENTRU A REDUCE EFECTELE
SALE în unităţile de învăţământ.

DEALU SPIRII 27
POMPIERII SMURD
ză o v i ață , salvează o lume
e a între
Cin e salv agă

Î
n perioada 2-6 aprilie 2012, în instituţiile de învăţământ Plt. Magda Radu
s-a derulat Programul Naţional „Şcoala Altfel”. Acest
program presupune, în linii mari, deplasări ale elevilor la Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti şi-a deschis
diferite instituţii tocmai pentru a face cunostinţă cu acti- porţile pentru a putea primi un număr cât mai mare de
vităţile pe care acestea le derulează. vizitatori.
În Bucureşti, foarte multe grădiniţe, şcoli, licee au optat Copiilor le-au fost prezentate metodele prin care pot să su-
să-i destindă pe preşcolari şi elevi într-un mod cât mai atractiv pravieţuiască unei situaţii de urgenţă dar şi cum să reacţioneze
dar şi educativ. Aceştia au venit în vizită la pompieri. rapid atunci când cineva se află în pericol. Ei au putut admira au-
Această activitate a fost apreciată ca fiind binevenită de- tospecialele de intervenţie, accesoriile din dotare, alertarea Găr-
oarece reprezintă un prilej pentru a promova în rândul tinerilor zii de Intervenţie şi au putut să îmbrace costumele de protecţie.
metodele prin care pot face faţă unei situaţii de urgenţă. Momentul de atracţie a fost când copiilor li s-a permis să folo-
În perioada menţionată Inspectoratul pentru Situaţii de sească pistoalele de înaltă presiune ale celor mai noi autospecia-
le. În ceea ce priveşte alegerea carierei cu toţii vor să devină mo-
mentan pompieri sau paramedici pe ambulanţele SMURD.
Peste 3.000 de preşcolari şi elevi au participat la aceste ac-
tivităţi. Copiii au fost învăţaţi cum să reacţioneze în cazul pro-
ducerii unei situaţii de urgenţă şi au înţeles că numai fiind infor-
maţi şi pregătiţi pot face faţă unor asemenea evenimente.
Ce am învăţat:
 mici jocuri de rol descriind accidentarea cuiva, pentru trans-
miterea informaţiilor referitoare la ajutarea altora, dar şi la pre-
venţia sau ajutor simplu pentru propria persoană;
 completarea unor „fişe personale” cu numele şi prenumele co-
piilor, greutatea şi înălţimea;
 concurs de desenat / colorat ambulanţe / maşini de pompieri;
Elev Radu Dana Maria, cls. V B, Liceul de Arte „Nicolae Tonitza”  noţiuni de igienă personală şi igienă a alimentaţiei.

28 DEALU SPIRII
„ŞCOALA ALTFEL”
O săptămână altfel şi pentru noi

Cpt. Ovidiu Bârsan


Plt. Adrian Iordănescu

Î
ntre 2 şi 6 aprilie a fost o săptămână le-am captat atenţia copiilor. Cu acest prilej
altfel pentru elevii din toată ţara. Cu le-au fost prezentate şi efectele focului, sur-
acest prilej copiii au vizitat diverse sele de aprindere, cum poate fi stins un in-
muzee, au fost la teatru, în parcuri sau cendiu, ce trebuie să facă un copil în caz de
în unităţile pompierilor militari. Aproximativ incendiu, etc.
300 de copii au vizitat Detaşamentul Când le-am prezentat un aparat de respi-
13 Septembrie în această săptămână. rat au vrut să încerce şi ei ca să poată „respira
Veseli, gălăgioşi şi totodată încântaţi că ca Darth Vader” şi mulţi dintre ei ne-au spus
pot vorbi cu pompierii, copiii au putut să va- că vor să se facă pompieri atunci cand vor fi
dă şi să atingă tehnica de luptă. Le-a plăcut în mari. Nu trece mult timp şi tocmai ce soseşte
mod deosebit autospeciala MAN „pentru că de la un caz o ambulanţă SMURD. Copiii au
e frumoasă” şi au avut loc mai mulţi în cabi- sărit repede în ambulanţă să vadă aparatele şi
nă. Pe unii i-a impresionat APCA „pentru că e să-i întrebe pe colegii de la SMURD la ce folo-
mare şi puternică”, iar pe alţii nu i-a impresio- sesc ele şi cum salvează ei vieţile oamenilor.
nat „pentru că e ruginită şi scoate mult fum”. Aceste zile au fost un prilej de bucurie
Atunci când au văzut un coleg în costum pentru copii. Au putut să se urce în maşinile
aluminizat l-au şi poreclit „cosmonaut” şi de pompieri, să vadă furtunuri, să înveţe lu-
toţi stăteau în jurul lui ca să-l admire, dar şi- cruri utile de prevenire, să vadă „un cosmona-
au pierdut repede interesul în momentul în ut”, „o girafă” sau o ambulanţă. Bucurie a fost
care au văzut cum se ridică autoscara Bronto şi pentru noi pompierii, unii fiind deja părinţi,
care semăna „cu un gât de girafă”. În momen- alţii dorind să devină părinţi, întrucât, ce-ţi
tul în care am început să le explicăm la ce fo- poate anima spiritul mai mult decât inocen-
losesc anumite accesorii de pe autospeciale, ţa copilăriei?

DEALU SPIRII 29
Comunicarea în situații de urgență –
o altă abordare Mr. ing. Ovidiu Pană

Comunicarea reprezintă un ansamblu de acţiuni Pregătirea populaţiei prin in-


care are ca principal deziderat transmiterea de informaţii formare preventivă este una din-
sub diverse forme: mesaje, ştiri, semne sau gesturi simbo- tre activităţile pe care Inspecţia de
lice, texte scrise şi exemple, etc., între două sau mai mul- Prevenire o desfăşoară intens, toc-
te persoane. mai pentru a aduce la cunoştinţa
De-a lungul timpului s-a demonstrat că lipsa de co- cetăţenilor măsurile ce trebuie lu-
municare pentru transmiterea informaţiilor oficiale din ate în cazul apariţiei unei situaţii de
partea autorităţilor publice locale şi centrale, în timpul urgenţă (cutremur, incendiu, etc.).
producerii unei situaţii de urgenţă majoră – cutremur, inundaţii, Printre măsurile de prevenire care sunt diseminate către
accidente tehnologice etc., creează terenul propice pentru apariţia populaţie, se recomandă, de asemenea, ca fiecare dintre noi să ai-
zvonurilor, ceea ce produce implicit panică în rândul populaţiei. bă acasă un rucsac, care să conţină apă, alimente greu perisabile,
În astfel de situaţii, eficientă este comunicarea în masă prin un fluier, o lanternă, un radio cu baterii şi, nu în ultimul rând, o
toate canalele media, şi anume prin radio, televiziune, presa scri- trusă de prim ajutor.
să şi mai nou prin internet, mass-media având rolul definitoriu Luând exemplul altor state, dar şi legislaţia în vigoare, In-
pentru transmiterea informaţiilor oficiale către populaţia afecta- spectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Muni-
tă şi nu numai. cipiului Bucureşti şi Societatea Română de Radiodifuziune au
Cel mai uzitat canal media în cazul producerii unor situa- semnat un acord de parteneriat prin dl. András István Demeter
ţii de urgenţă generate de producerea unui cutremur este radio- preşedinte – director general şi dl. dr. ing. Stelian Duduș, in-
ul, deoarece într-o astfel de situaţie vor exista zone extinse în care spector şef, eveniment ce a avut loc în data de 10 aprilie la sediul
imobilele vor fi avariate iar energia electrică întreruptă, ceea ce va Societăţi Române de Radiodifuziune.
afecta atât folosirea televizoarelor şi calculatoarelor dar şi telefo- Acest parteneriat a fost încheiat pentru o mai bună medi-
nia mobilă sau fixă. atizare pe posturile Radio România (Radio România Actualităţi,
Radio Bucureşti) a evenimentelor şi a campaniilor iniţiate de
inspectorat pentru pregătirea cetăţenilor cu privire la com-
portamentul specific în situaţii de urgenţă, precum şi pentru
transmiterea mesajelor de avertizare în cazul apariţiei unor
tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă.
Este bine cunoscut faptul că, din punct de vedere fi-
nanciar, sunt mult mai ieftine decât susţinerea operaţiunilor
de salvare a forţelor de intervenţie. Acest lucru ne determi-
nă să ne concentrăm către promovarea măsurilor de preve-
nire a situaţiilor de urgenţă, generate de tipurile de risc, pe
orice canal media pentru ca informaţiile să-şi atingă ţinta
– cetăţenii.

30 DEALU SPIRII
Comunicarea este cheia...
Slt. ing. Artur Vladimir Sedei

17
ediţii... 17 emisiuni în di- Este un proiect sincer şi deschis cu un
rect... 17 angajamente res- scop declarat, gata de a introduce conceptul
pectate faţă de populaţia de „prevenire” ca o constantă în viaţa fie-
Bucureştiului alături de cel cărui cetăţean. Pentru că aşa cum experien-
etern: curaj şi devotament. ţa ne învaţă, de cele mai multe ori cu lecţii
Începînd cu data de 17.12.2011, amare, este mult mai eficient sa previi decât
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă să intervii.
„Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, în Sâmbătă de sâmbătă, de la ora 09:10,
colaborare cu presa audiovizuală, a demarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului
un solicitant şi ambiţios proiect de mass- pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
media. De la această dată, pompierii din Municipiului Bucureşti, împreună cu echipa
Bucureşti se află într-un dialog susţinut şi Biroului de Informare şi Relații Publice
coerent cu cei pe care îi servesc cu dedicaţie şi din cadrul instituţiei – dedicată şi devotată
sacrificiu de mai bine de 150 de ani. Instituţia misiunii de informare a publicului, susținuți
noastră, ca o veritabilă deschizătoare de de toate structurile inspectoratului – se
drumuri, a solicitat şi a beneficiat de apariţii prezintă în faţa camerelor de filmat prezentând
constante la televizor, fără ca aceste apariţii să cu celeritate şi profesionalism informaţii
fie condiţionate de producerea unui dezastru şi recomandări ce se pot dovedi vitale în
sau a altor situaţii de urgenţă. anumite momente din viaţa de zi cu zi.

DEALU SPIRII 31
Sărbătorile de iarnă şi perioada rece care populaţia Bucureştiului dar şi pe cea din zo-
a urmat au constituit ocazia pentru o serie de nele limitrofe încă din cursul acestui an. În
emisiuni informativ-preventive. Pentru asi- alte ediţii au fost prezentate activităţile festi-
gurarea siguranţei personale s-a discutat pe ve ocazionate de aniversarea Zilei Protecţiei
tema aglomerărilor de persoane în perioada Civile, precum şi programul de pregătire al
sărbătorilor şi, evident, s-a insistat pe modul echipelor speciale de scafandri care benefici-
de achiziţionare şi folosirea corectă a mijloa- ază în timpul intervenţiilor de aportul echi-
celor pirotehnice – a artificiilor atât de spec- pamentelor de ultimă generaţie.
taculoase și, în acelaşi timp, extrem de peri- Această iniţiativă, cu un succes indiscu-
culoase. S-au enumerat măsurile de protecţie tabil nu vine decât ca o confirmare a activi-
care trebuie luate de către populaţie în sezo- tăţii neîntrerupte şi neobosite de informare a
nul rece şi au fost dezbatute pe larg particu- mediilor sociale depusă de instituţia noastră.
larităţile codurilor de alertă pentru fenome- De la începutul anului 2012 reprezentanţii
ne meteo periculoase: codul galben şi codul inspectoratului au realizat 171 de menţiuni
portocaliu. În perioada ce a urmat căderilor în presa scrisă, în comunicatele agenţiilor
masive de zăpadă din luna ianuarie, s-a ob- de presă sau în mediul online. De asemenea,
servat o reacţie pozitivă a populaţiei la me- s-au înregistrat 486 de apariţiitelevizate pre-
sajele noastre, numărul de apeluri de urgenţă cum şi 203 intervenţii la radio.
scăzând semnificativ. Proiectele Inspectoratului pentru
De asemenea, au fost prezentate şi infor- Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
maţii de interes general, cum ar fi evoluţia Municipiului Bucureşti nu se opresc aici.
pozitivă a procesului de achiziţie a unor auto- Mereu vom căuta să venim în întâmpinarea
speciale de intervenţie, prin intermediul pro- cetăţenilor cu informaţii utile şi iniţiative
gramului operațional regional în Bucureşti – care vor avea ca scop evitarea punerii în orice
Ilfov, care vor deservi cu o eficienţă crescută fel de pericol a vieţii acestora.

32 DEALU SPIRII
Viaţa, ca dar de la Dumnezeu
Preot Vasilică Bîrleanu

M inunea Învierii Domnului, pe care o prăznuim în fiecare an în fapt de primăvară, este asemenea
unui far luminos ce se aşază la marginea celor două călătorii: una în viaţa de acum, alta în
viaţa de dincolo. Ea dă răspuns creştinilor la întrebările fundamentale privind viaţa şi moartea.
Învierea Domnului ne ajută să medităm mai adânc asupra sensului şi rostului vieţii în lume,
asupra îndatoririlor pe care le avem faţă de Dumnezeu, faţă de noi înşine şi faţă de semenii noştri.
La întrebarea fundamentală: „Ce este viaţa?”, Credinţa, fără să se opună altor încercări de a o defini,
răspunde: „Viaţa este un dar de la Dumnezeu”. De aceea avem o îndoită chemare, o îndoită cetăţenie: suntem
fii ai Cerului şi fii ai acestui pământ. Viaţa fiecărui creştin se desfăşoară pe aceste două coordonate.
Prin învierea Sa din morţi, Mântuitorul Hristos ne-a arătat că moartea nu are ultimul cuvânt
asupra vieţii, nu este punctul definitiv cu care se încheie viaţa, ci doar o virgulă care desparte cele două
părţi ale aceleiaşi fraze: viaţa de aici ,viaţa de dincolo.
Marele poet Alexandru Philipide spune: „Din om, când moare, piere numai chipul, dar neatins trăieşte
Arhetipul”.
Când primim un dar de la prieteni sau părinţi, îl aşezăm la loc de cinste. Tot aşa este şi viaţa
noastră. Ea este darul lui Dumnezeu. Ne-a dat-o ca să ne amintim de El şi să-l mărturisim, să o
îngrijim, să o preţuim şi să o îmbogăţim prin fapte bune.
Nu avem dreptul să deznădăjduim când ne aflăm în clipe grele, să ne luăm viaţa, nici să încercăm a
o lua sau a o amărî pe a altora! Viaţa, în lumina învăţăturii creştine, nu este nici comedie, nici tragedie,
este un dar preţios de la Dumnezeu.
Criza spirituală şi criza economică de astăzi reprezintă pietre de încercare şi durere pentru foarte
mulţi semeni de‑ai noştri. Vedem din ce în ce mai mulţi săraci, bătrâni, orfani, văduve, copii abandonaţi,
fraţi de-ai noştri care recurg la fapta necugetată de a-şi lua viaţa lor sau şi a altora.
Prin urmare, trebuie să fim cu multă luare aminte la necazurile semenilor noştri, la trebuinţele
lor, să ne ajutăm unii pe alţii, astfel încât să devenim unii pentru alţii icoane vii ale iubirii jertfelnice
a lui Hristos.
Dacă recunoaştem că viaţa şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, atunci trebuie să mulţumim
lui Dumnezeu pentru darurile şi binefacerile Sale, dăruind şi noi fraţilor noştri din darurile noastre,
sprijinindu-i în toate clipele grele prin care trec.
Lucrul acesta se poate face numai în comunitate, printr-o cooperare intensă între Stat şi Biserică,
printr-o serie de programe prin care să oferim tuturor dreptul la o viaţă decentă.
În aceste clipe, egoismul trebuie să dispară, pentru că nu ne putem apropia de Dumnezeu într-un
mod egoist, individualist, ignorând oamenii din jur, deoarece fiecare om este chipul lui Dumnezeu, iar
dacă vom înţelege că drama semenilor noştri este şi drama noastră, atunci conştientizăm că toţi suntem
fiii lui Dumnezeu, şi fraţi, iar viaţa este cel mai de preţ dar.

DEALU SPIRII 33
Salvezi o viaţă,
salvezi o lume... Cpt. Eduard – Cătălin Voicu

O
rice persoană poate fi un erou de divers este nevoie de un antrenament pe
în fiecare zi, dar pentru salva- masură.
rea unei vieţi trebuie să ai, în pri- Pregătirea pompierilor – salvatori sau, mai
mul rând, curajul de a crede în bine zis, a paramedicilor SMURD se realizează
propriile forţe. în cadrul Centrului de Formare şi Pregătire în
Cine sunt eroii? Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă
O privire rapidă asupra statisticilor care se din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
încăpăţânează să crească de la o zi la alta, de la ,,Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti.
deschiderea acestui serviciu în capitală, nu la- În cei şase ani de activitate, pe porţi-
să loc de echivoc şi te lămureşte imediat, peste le acestui centru au trecut peste 1.500 de
180.000 de intervenţii medicale la care au acţi- cursanţi. Statutul său este cel de centru regi-
onat pompierii-salvatori îmbrăcaţi în combine- onal, căruia îi sunt arondate, pentru pregă-
zoane roşii. Matematic, cifrele spun multe dar, tire încă 4 judeţe (Ilfov, Giurgiu, Călăraşi şi
practic, ascund sute, mii de ore, de luptă contra Buzău) dar, în timp, pe aici, au trecut subofiţeri
cronometru pentru readucerea la viaţă a oame- din alte 15 judeţe ale ţării.
nilor aflaţi în stare critică şi alte sute de ore de Activitatea centrului se desfăşoară în două
pregătire asiduă pentru a deprinde tainele şi cu- puncte de lucru, la Grupul de Intervenţie nr. 3 –
noştinţele despre modul cum funcţionează cor- Detaşamentul Chimiştilor (unde se află şi sediul
pul uman şi ce trebuie făcut în situaţiile cele mai principal) şi Grupul de Intervenţie nr. 1 – De-
dificile. taşamentul Pieptănari, fiind o structură direct
Priceperea pompierilor-salvatori
a făcut, pentru mulţi dintre semenii
noştri, diferenţa dintre ,,a fi” sau „a
nu fi”, în foarte multe situaţii. Pale-
ta cazurilor medicale de urgenţă cu-
prinde situaţii de la cele mai simple (o
sângerare uşoară, echimoze sau esco-
riaţii) până la cele mai complicate, ca-
re culminează cu oprirea bătăilor ini-
mii pacientului.
Pentru a răspunde prompt şi ca-
lificat acestui registru medical atât

34 DEALU SPIRII
calităţile vocaţionale ale personalului, dar
şi pe parcurgerea unui stagiu de trei luni
de formare intensivă în Centrul Naţional
de Formare a Formatorilor în Descarce-
rare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă de
la Târgu Mureş unde se obţine diploma de
instructor-formator.
Într-un an calendaristic din cele apro-
ximativ 255 zile lucrătoare, 200 de zile
sunt alocate cursurilor de acordare a pri-
mului ajutor calificat, descarcerării şi altor
operaţiuni de salvare timp de 4 săptămâni
pentru personalul inspectoratelor de situ-
aţii de urgenţă, alte 40 de zile de cursuri de
pregătire în acordarea primului ajutor de
bază pentru personalul din afara instituţiei
(poliţie, jandarmerie, servicii voluntare de
situaţii de urgenţă etc), peste 100 de gărzi
pe ambulanţele SMURD, zeci de cursuri
oferite voluntar în afara orelor de program
prin sprijinul organizaţiilor neguverna-
mentale către operatori economici, me-
subordonată prim-adjunctului inspectorului şef dia, copii de toate vârstele sau public larg. Toate
şi este asigurată de un colectiv ,,inimos”, care, acestea reprezintă numai o parte din totalul acti-
datorită devotamentului şi îndemânării, a reu- vităţilor care se regăsesc enumerate, ţinând cont
şit să insufle şi cursanţilor aceleaşi sentimente de că suntem militari şi răspundem ,,prezent” la or-
conştiinţă împăcată, prin rezolvarea cu pricepe- dinele primite.
re a unui caz medical. La nivelul inspectoratului, activitatea de
Cine sunt aceşti oameni? coordonare medicală SMURD se realizează de
Dacă în anul 2007 centrul nu avea decât doi către asistentul medical coordonator Plt. Co-
oameni încadraţi, astăzi numără deja 11. Doi lindeaţă Rodica, care, în colaborare cu şeful cen-
ofiţeri formatori – Cpt. Voicu Eduard – coor- trului Ooperaţional, comanda Grupului Special
donatorul centrului şi Lt. Diaconescu Valentin de Salvatori şi Medicul şef SMURD – Bucureşti,
– ofiţer specialist şi conducător curs, 3 asistenţi gestionează activitatea echipajelor de prim aju-
medicali instructori – Plt. maj. Badea Eugenia, tor, prin îndrumare şi control permanent, ceea
Plt. Cazacu Mariana, Plt. maj. Colindeaţă Rodi- ce nu este deloc uşor, ţinând cont de volumul
ca – asistent coordonator SMURD şi 6 subofiţeri mare de interevenţii zilnice dar şi al numărului
instructori – Plt. Calu Cătălin, Plt. Arsene Dani- de echipaje (19) şi răspîndirii acestora.
el, Plt. Ceauşu Robert, Plt. Căldăraru Cristian, La creşterea calităţii actului didactic au con-
Plt. Flondor Valentin şi Plt. Ioțe Ionuţ. tribuit schimburile de experienţă sau acu-
Accesul în cadrul structurii s-a bazat pe mularea de informaţii provenite din surse

DEALU SPIRII 35
de cea mai înaltă clasă. Astfel, personalul cen- Brigada de Pompieri din Paris, Societatea Fran-
trului a participat la manifestăații de gen, prile- ceză de Medicină de Catastrofă, Academia Naţio-
juite de organizarea unor congrese internaţio- nală Franceză de Pompieri, Inspectoratul General
nale, simpozioane sau prezentări de specialitate, pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Sănătăţii şi
dintre care enumerăm: Conferinţa Naţională de S.C. Softwin SRL. Scopul acestui proiect este de
Medicină de Urgenţă şi Salvări în Situaţii Spe- creare a unui sistem avansat de formare pentru
ciale – Search and Rescue la toate cele trei edi- profesioniştii de la situaţii de urgenţă, cadre me-
ţii (2009 – 2011), Congresul Mediteraneean de dicale şi paramedicale, printr-un simulator virtu-
Medicină de Urgenţă din Kos, Grecia 2011. al complex, în timp real, pentru pregătirea în co-
Totodată, personalul centrului a fost im- manda şi controlul situaţiilor de catastrofă, creat
plicat în cadrul comisiilor mixte interminis- doar în România şi unic în Sud Estul Europei şi
teriale dintre Ministerul Administraţiei şi o bază educaţională de tip e-learning pentru in-
Internelor şi Ministerul Sănătăţii, care au avut struirea profesioniştilor la răspunsul în cazul ac-
ca scop abordarea uniformizării procedurilor de cidentelor colective şi al dezastrelor.
lucru la nivelul centrelor de formare din toată Având în vedere experienţa dobândită în
ţara, şi pe partea de echipaje de prim ajutor. toţi aceşti ani, individuală sau colectivă, centrul
În calitate de experţi, coordonatorul centru- de formare a devenit un model de bune prac-
lui, alături de colegii săi, participă în cadrul proiec- tici care sperăm să deschidă calea şi pentru alte
tului „Profesionişti în intervenţia integrată la acci- forme de pregătire organizată în specialităţi ce
dente colective şi dezastre”, care va fi implementat se regăsesc în sânul armei (stingerea incendiilor,
de „Fundaţia pentru SMURD”, în parteneriat cu scafandri, salvatori de la înălţime etc.).

36 DEALU SPIRII
UN GEST NOBIL
PENTRU O CAUZĂ NOBILĂ
Lt. Valentin Diaconescu

T
răim în secolul XXI, un secol al copii, soţii, iubite şi părinţi, de tot ceea ce es-
vitezei şi al dezvoltării continue. te lumesc şi fac minuni: ajung primii la locul
Să fie oare un secol al vitezei sau solicitat, salvează oameni, „îi scot din gheara
să fie adevărat ce spunea Garabet morţii” şi îi păstrează printre noi până când
Ibrăileanu: ,,Timpul nu trece niciodată. Noi medicul vine în ajutor şi continuă misiunea.
trecem prin timp”. Într-adevăr, ne naştem şi Paramedicii sunt oamenii în roşu, in-
murim într-un ritm rapid. Uneori poate mai struiţi în acordarea primului ajutor, pregătiţi
rapid decât ar trebui. Accidentele rutiere, vi- în cadrul centrelor de formare din întreaga
olenţa, drogurile, bolile cardiovasculare stau ţară, centre aflate în subordinea Inspectora-
la baza deceselor în rândul tinerilor din zile- tului General pentru Situaţii de Urgenţă.
le noastre. Un astfel de centru se găseşte şi în Bucu-
Pentru a diminua numărul din ce în ce reşti, unde, o echipă de tineri instructori, ofi-
mai mare al acestor tragedii, s-a inventat ţeri, subofiţeri şi asistenţi medicali, şi-a unit
şi meseria de paramedic. O denumire forţele în realizarea unui singur scop: de a in-
neînţeleasă uneori de mulţi dintre semenii strui întregul efectiv de cadre al Ministerului
noştri, dar totodată arhicunoscută prin Administraţiei şi Internelor, care are ca
prezenţa la tot pasul a ambulanţelor roşii atribuţii intervenţia în situaţii de urgenţă,
cu girofarele aprinse şi
sirenele în funcţiune
sau prin asocierea lui cu
Serviciul Mobil de Urgenţă
Reanimare şi Descarcerare
(SMURD).
Ce înseamnă, de fapt,
paramedic?
Înseamnă un om cu
dăruire de sine, toleranţă,
multă dragoste faţă de se-
meni şi de meseria aleasă.
Paramedicii sunt cei ca-
re, timp de 24 ore uită de

DEALU SPIRII 37
în domeniul acordării
primului ajutor.
Aceasta este mun-
ca lor, diferită de a alto-
ra, frumoasă, dar deloc
uşoară.
O muncă de care
s‑au îndrăgostit şi alţii.
S-au îndrăgostit şi au în-
ţeles importanţa ei. Au
înţeles că poţi să con-
struieşti zgârie-nori, să
fii un lider exemplar sau
să ştii să proiectezi nave,
dar, dacă nu ştii să ajuţi o persoană dragă de cadrul Centrului de Formare şi Pregătire
lângă tine atunci când are nevoie, poţi să spui în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de
resemnat că „încă mai am multe de aflat”. Urgenţă Bucureşti, au realizat pregătirea
Au înţeles că, în lumea asta, în care totul pentru o parte din personalul ING, în diferite
se cumpără, viaţa nu are preţ. situaţii de acordare a primului ajutor.
În acest sens, în noiembrie 2011, s-a lansat Ca gest de mulţumire, ING a decis
proiectul „Lecţia de prim ajutor”, un program sprijinirea financiară a Centrului de Formare
de prevenţie şi educaţie, care cuprinde o şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă
emisiune tv difuzată pe PRO TV şi pe site-ul Medicală de Urgenţă, din cadrul ISU „DS”
www.lectiadeprimajutor.ro. ING Asigurări MB cu suma de 4.000 de euro. Banii vor fi
de Viaţă, în parteneriat cu SMURD, a dorit folosiţi pentru achiziţionarea unor piese
să ofere aceste două instrumente celor care se de mobilier: scaune pentru sălile de curs,
află în situaţii care necesită primul ajutor, dar birouri, dulapuri, aer condiţionat, refacerea
şi celor interesaţi să afle cum se acordă corect unor elemente de tâmplărie din cadrul celor
primul ajutor. Informaţiile sunt însoţite de două puncte de lucru ale centrului. Datorită
ilustraţii grafice explicative sau de filme. bunăvoinţei acestor oameni, confortul şi
Totodată, site-ul oferă şi posibilitatea de a calitatea actului didactic din cadrul centrului
adresa întrebări on-line şi a primi răspunsuri de formare va spori, iar viitoarele serii de
de la medici SMURD în 24 de ore. cursanţi vor beneficia de condiţii de pregătire
Partenerii de la ING nu s-au oprit aici de calitate.
şi, împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii Un gest nobil pentru o cauză nobilă, am
de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului putea spune.
Bucureşti, au dorit continuarea programului Pentru astfel de oameni care cred în noi
şi pentru personalul propriu. Astfel, cu şi ne sprijină să ne îndeplinim misiunea, nu
sprijinul instructorilor – formatori din avem decât cuvinte de laudă.

38 DEALU SPIRII
Pompieri în timpul serviciului,
oameni inimoşi în viaţa de zi cu zi
Misiuni umanitare ale ISUMB
Slt. Daniel Vasile

D
upă numeroase zile de izola-
re cauzate de ninsorile abun-
dente, un izvor de speranţă se
întrevedea… cu girofare roşii
şi însemne militare, înaintând anevoios prin
tunelele de zăpadă.
Nu mai conta pentru locuitorii din Co-
ţatcu, Podgoria sau Sălcioara ce reprezintă
acel convoi cu militari, atâta timp cât ei nu
mai văzuseră de zile bune apă, pâine sau o
conservă, iar troienele de zăpadă făceau po- pe lângă incendii şi salvarea de persoane din
sibilă deplasarea prin sat doar călare, ca în urgia furtunilor Bucureştiului, să răzbată şi
1948, după spusele înţelepţilor satului. prin nămeţii Buzăului şi mai apoi ai Vrancei.
Acei băieţi minunaţi erau pompieri... veş- „Scânteia” s-a aprins ca urmare a
nicii pompieri de altfel, care s-au încumetat, ca mobilizării generale ad-hoc a cadrelor
Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Dealu Spirii”
al municipiului Bucureşti,
sensibilizate de suferinţa
locuitorilor din satele afectate de
căderile de zăpadă.
Au dorit să ni se alăture de-
mersului nostru umanitar şi
agenţi economici importanţi din
municipiul Bucureşti, prin
prisma profesionalismului

DEALU SPIRII 39
Garantul succesului
pentru această misiu-
ne umanitară au fost tot
pompierii, care au ofe-
rit aceste pachete per-
sonal locuitorilor, din
casă în casă, până la ce-
as târziu în noapte, in-
diferent de obstacolele
întâlnite, suportând cu
stoicism viscolul şi ge-
rul năprasnic. Dacă îi
vei felicita pentru efor-
dobândit şi totodată dovedit. tul depus, probabil vor răspunde la unison:
Astfel, s-au organizat convoaie cu „Ne‑am făcut datoria!” .
alimente care au ajuns în locurile cel mai Îndrăzniţi să-i felicitaţi! Merită!
greu accesibile, unde comunicaţia rutiera era
întreruptă de zile bune, cu localităţi izolate „Munca unui om se poate plăti.
complet. Sprijinul oferit a fost substanţial, Caracterul, cultura lui, nici gând”
datorită cadrelor ISUMB şi cu sprijinul (Mihai Eminescu)
Asociaţiei „Dealu Spirii” a pompierilor
bucureşteni, şi a constat
în aproximativ 5 tone de
conserve, 2.000 de pâini şi
alte produse indispensabile
pentru prepararea hranei:
făină, ulei, mălai, paste
făinoase, etc.
La vederea noastră,
reacţia bătrânilor nepu-
tincioşi în faţa vicisitudi-
nilor naturii a fost inde-
scriptibilă, prea puternică
pentru a nu scăpa o lacri-
mă pe ascuns.

40 DEALU SPIRII
MISIUNI DE SALVARE
IARNA
Mr. Laurenţiu Marian Grigoraş
Slt. Adrian Dinu

P
oate că vă aşteptaţi ca acest articol faptul că, în municipiul Bucureşti, zăpada a că-
să prezinte modul în care pompi- zut, pentru prima dată în iarna aceasta, într-un
erii bucureşteni au reuşit să con- mod foarte neplăcut, brutal am putea spune.
struiască omul de zăpadă cel mai Începând cu data de 25.01.2012 ora 09:00
frumos sau cel mai mare. Ei bine, nu a avut şi până în data de 19.02.2012, capitala şi ju-
loc un astfel de concurs, nu pentru că nu s-ar deţele din sudul ţării s-au aflat sub o serie de
dori acest lucru, ci din motive pur obiective. atenţionări de cod galben şi portocaliu – feno-
Tocmai aceste motive obiective fac subiectul mene meteorologice periculoase, de intensita-
prezentului articol. te mare (vânt, ninsori abundente, ger). Au fost
Motivele care au împiedicat personalul perioade de ninsoare abundentă, ger şi tem-
Grupului Special de Salvatori să organizeze peraturi scăzute până la –18˚C, amplificate de
concursul „cel mai frumos om de zăpadă” sau vântul puternic care a depăşit la rafală 80
„cel mai mare om de zăpadă” au fost legate de – 90 km/h.

DEALU SPIRII 41
În primele zile de ninsoare puterni-
că, 25 şi 26 ianuarie (două ture de ser-
viciu), în care Bucureştiul a fost zgudu-
it de viscol şi temperaturi scăzute, cele
12 echipaje de descarcerare, din cadrul
Detaşamentului de Acordare a Primu-
lui Ajutor Calificat au participat la 120
de intervenţii, în condiţiile în care media
unei zile obişnuite este de 9-10 interven-
ţii, pentru toate cele 12 echipaje. Toate
aceste intervenţii, din perioada menţio-
nată mai sus şi din cele două zile de debut a Au fost şi intervenţii, care au constat în dega-
ninsorii, au constat, în special, în degajarea de jarea unor parapeţi care despărţeau sensurile
stâlpi şi copaci doborâţi sub greutatea zăpe- de mers pe autostrăzile A1 şi A2, pentru a crea
zii depuse şi în condiţii de viscol şi vânt foarte culoare de trecere autovehiculelor blocate în
puternic. Vorbim de stâlpi şi copaci care pre- zăpadă. Condiţiile au fost extrem de neprielni-
zentau risc de prăbuşire sau care au produs ce însă, pregătirea, echiparea corespunzătoare
pagube materiale, căzând pe diverse imobile şi dăruirea fiecărui membru al echipajelor de
şi autoturisme parcate. De asemenea, stâlpii şi descarcerare au făcut ca toate intervenţiile să
copacii doborâţi de vântul puternic au blocat fie executate cu succes.
foarte multe căi de circulaţie rutieră ale ora- O misiune dificilă şi foarte periculoasă a
şului. Există echipaje de descarcerare care au avut şi garda de intervenţie a Detaşamentului
avut şi 20 de intervenţii fiecare, într-o tură de Special de Salvatori, formată din două echi-
serviciu de 24 de ore. A fost o muncă titani- paje de salvatori de la înălţime şi din diferite
că şi o luptă continuă cu natura. Echipajele au medii ostile vieţii, care a intervenit în această
folosit accesoriile din dotare şi cinci motofie- perioadă dificilă, din punct de vedere mete-
răstraie cu lanţ pentru a tăia copacii în bucăţi, orologic. Misiunea gărzii de intervenţie este,
suficient de mici pentru a putea fi îndepărtate. în astfel de situaţii, de a degaja ţurţuri, ele-
mente de construcţie, ante-
ne sau panouri publicitare
care, prin cădere, ameninţă
viaţa şi integritatea trecători-
lor. Elementele de construc-
ţie dislocate sub acţiunea
vântului puternic constau în
bucăţi de tablă de pe acope-
rişurile imobilelor, bucăţi în-
tregi de izolaţie ale clădirilor
sau chiar acoperişuri întregi.

42 DEALU SPIRII
Coborârea elementelor de construcţie, a ante- Prahova (Româneşti), Dâmboviţa (Găeşti), pe
nelor sau panourile publicitare necesită teh- autostrăzile A1 şi A2, cât şi pe drumurile naţi-
nici speciale, mai ales când se lucrează în con- onale DN 1 şi DN 2.
diţii de vânt puternic şi la înălţime. Acestea se În toată această perioadă echipaje-
asigură cu corzi, pentru a preveni desprinde- le SMURD din cadrul Grupului Special de
rea lor pe timpul intervenţiei. După etapa de Salvatori au participat la un număr de 4.468
asigurare se trece la desprinderea elementelor de intervenţii pentru acordarea primului aju-
şi coborârea acestora la sol, folosindu-se pro- tor. În perioadele de ger şi temperaturi scăzu-
cedee specifice de alpinism. Ast-
fel de situaţii implică un pragma-
tism şi o atenţie sporită din partea
echipajelor de intervenţie, pentru a
preveni eventualele accidentări.
În dotarea Detaşamentului de
Protecţie C.B.R.N. există un număr
de cinci Autospeciale de Trans-
port Personal şi Victime Multiple.
Aceste autospeciale sunt foarte fi-
abile în mers, iar tracţiunea inte-
grală (4x4), coroborată cu o gardă
la sol mai ridicată, permite accesul pe dru- te, echipajele de prim ajutor SMURD au avut
muri neamenajate sau acoperite cu zăpadă. misiunea de prevenire a deceselor prin hi-
Începând cu seara zilei de 25 ianuarie, două potermie a persoanelor fără adăpost şi a ce-
din cele cinci autospeciale au fost detaşate la lor din spaţii neîncălzite. Acestă misiune s-a
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Co- executat printr-o serie de măsuri, precum: pa-
drii Vlăsiei” al judeţului Ilfov, pentru a aco- trularea de către echipajele SMURD pe trasee
peri partea de nord a judeţului, mai exact din raionul de intervenţie şi verificarea zone-
Drumul Naţional 1 şi localităţile adiacente. lor cunoscute ca fiind frecventate de persoane
Celelalte trei autospeciale de Transport Perso- fără adăpost (gările, autogările, pieţele agroa-
nal şi Victime Multiple au participat la un nu- limentare, parcurile, zonele cu case improvi-
măr de 51 intervenţii, în care au fost salvate zate sau neîncălzite). În urma acestor misiuni,
156 de persoane. Intervenţiile au vizat salva- 45 de persoane au fost identificate, asistate şi
rea, acordarea primului ajutor şi transportul transportate la spital sau la adăposturi special
persoanelor din localităţile sau autoturismele amenajate de către autorităţile locale.
blocate de viscol şi cantitatea mare de zăpadă. Aşadar, a fost o perioadă destul de
S-a intervenit în Bucureşti, Galaţi, în judeţele dificilă, iar cadrele Grupului Special de
Ilfov (Afumaţi, Otopeni, sat Izlaz – Brăneşti), Salvatori aşteaptă cu nerăbdare participarea la
Giurgiu (Adunaţii Copăceni, Bulbucata), Ia- concursul „cel mai frumos om de zăpadă” sau
lomiţa (Urziceni, Şindriliţa, Slobozia, Sineşti), „cel mai mare om de zăpadă”.

DEALU SPIRII 43
SCAFANDRU =

curaj, dăruire, pasiune


Lt. Nicolae Breahnea

„Dacă ar fi uşor, oricine ar putea face…”

S
cufundarea în necunoscut, cercetarea adân- Ca să lămurim sintagma „scafandru profesio-
curilor oferă omului o serie de provocări nist”, formulăm următoarea definiţie: acesta este ates-
asimilate cuceririi spaţiului. Prin curaj, dă- tat să execute scufundări cu aer comprimat până la
ruire, pasiune, scufundările deschid tuturor adâncimea de 40 metri, autonom, respirând prin in-
un nou şi încântător univers. Adâncurile sunt stabile, termediul unui aparat de respirat subacvatic format
inerte, dar ostile celor care le pătrund. Meseria de sca- dintr-o rezervă de gaze comprimate stocată în butelii
fandru este una în care există un risc permanent. Apa şi detentor; se poate mişca în orice direcţie şi pe orice
nu tolerează nici cea mai mică slăbiciune. A fi în acest distanţă, nefiind legat fizic de suprafaţă printr-un fur-
mediu este un lucru care impune o vigilenţă a tuturor tun de alimentare cu aer.
instinctelor, căci ajung numai câteva secunde pentru Echipajul de scafandri acţionează pentru:
a lua o hotărâre greşită care se poate dovedi fatală.  salvarea persoanelor şi animalelor aflate în pe-
Pentru a ajunge în armonie cu mediul acvatic, ricol de înec;
scafandrul trebuie să ştie să-şi controleze gesturi-  degajarea persoanelor înecate, a autovehicule-
le, respiraţia, orientarea, gândirea. Scufundarea cere lor şi a obiectelor căzute în mediul acvatic;
concentrare mentală, eliminarea tracului, emoţiilor, a  salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale
claustrofobiei, stăpânire a gândirii în stare de izola- în caz de calamităţi şi catastrofe naturale (inundaţii);
re. Cele mai multe accidente de scufundare se petrec  recuperarea de obiecte (corp delict) din me-
din cauza unor atacuri de panică şi mai rar din cauza diul acvatic la sesizarea organelor competente.
unor probleme tehnice. Regulile de bază în activitatea de scufundare

44 DEALU SPIRII
sunt strâns legate de starea de stres pe care o
provoacă „lumea tăcerii” şi ne referim aici la
paşii de urmat în situaţii limită: oprim orice
activitate curentă, inspirăm, gândim şi acţio-
năm pentru eliminarea efectelor care au pro-
dus stresul.
Pregătirea şi experienţa scafandrului es-
te legată de capacitatea intelectuală, de pregă-
tirea fizică, psihologică şi psihosomatică. Nu
oricine poate ajunge scafandru profesionist,
ci doar cei care trec anumite testări psiholo-
gice complexe, teste medicale complete, tes-
te fizice drastice. Probele fizice pe care trebu-
ie să le treacă un scafandru profesionist sunt
destul de dure: rezistenţă la alergat pe o distanţă de printr-o sponsorizare, fondurile necesare pentru a
3.000 de metri, înot viteză la 100 de metri, înot rezis- plăti contravaloarea cursului organizat la Centrul de
tenţă la 1.000 de metri, apnee staţionară în bazin, mi- Scafandri Constanţa pe parcursul a 8 săptămâni.
nimum 60 flotări/ 2 min, 60 abdomene/ 2 min şi 80 De 10 ani, scafandrii Inspectoratului pentru
genuflexiuni/ 2 min. Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
În fiecare an, pentru menţinerea aptitudinii de Bucureşti au menţinut ştacheta sus, reuşind prin
scufundare, fiecare scafandru trebuie să execute o muncă şi dăruire să se remarce printre colegii lor de
vizită medicală complexă la Centrul de Medicină breaslă, îndeplinindu-şi datoria la sutele de intervenţii
Navală Constanţa. la care au participat şi perfecţionându-şi pregătirea
În cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de prin multele ore petrecute sub apă.
Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti/ O victimă aflată sub apă se caută numai după ce
Grupul Special de Salvatori/ Detaşamentul Special se culeg informaţii de la martorii evenimentului, es-
de Salvatori este încadrat un echipaj format din 17 te marcat locul posibilei dispariţii cu ajutorul unor
scafandri brevetaţi la Centrul de Scafandri Constanţa. balize care atenţionează că în acel loc se efectuează o
11 dintre ei au urmat cursul de brevetare în anul 2012, intervenţie ce implică scufundare şi pentru evitarea
cu sprijinul S.C. APA NOVA S.A. care a asigurat, unor accidente.
Procedeul de căutare adoptat de-
pinde de condiţiile de vizibilitate, con-
diţiile de pe fundul apei, dimensiunile
obiectului care este căutat, curenţi şi de
alţi factori. Abilitatea de a alege meto-
da de căutare cea mai avantajoasă este
cea care determină succesul sau eşecul
operaţiunii. Vorbind despre eşec, aces-
ta poate interveni odată cu petrecerea
unui timp mult mai mare sub apă, în
condiţii de stres, vizibilitate şi tempera-
turi scăzute. Ca metode de căutare
putem enumera căutarea folosind
firul ghid cu recuperator, căutare

DEALU SPIRII 45
pe poligoane, căutare în zig-zag, în semicerc, etc.
Componenţa unei echipe de scufundare trebuie
să conţină minimum 3 scafandri: un şef de scufunda-
re, un scafandru de securitate şi un scafandru de in-
tervenţie. Nu de puţine ori, având în vedere numărul
mic de scafandri brevetaţi, intervenţiile s-au asigurat
şi din turele libere, de la domiciliu.
Aria în care echipajul de scafandri din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu
Spirii” al Municipiului Bucureşti intervine este destul
de vastă, acţionându-se şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa,
Hunedoara, Tulcea, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova,
Călăraşi, Olt.
Începând cu anul 2007 s-a constatat o creştere
progresivă a acestor tipuri de intervenţii. Dacă în anul
2007 s-a intervenit la un număr de 57 de intervenţii,
în anul 2008 numărul intervenţiilor a crescut, ajun-
gând la un număr de 80 de intervenţii.
În anul 2008 printr-un program al Naţiunilor patru persoane înecate în patru locaţii diferite (râuri-
Unite pentru Dezvoltare, program care a urmărit do- le Dâmboviţa, Argeş şi lacurile Snagov şi Colentina).
tarea Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă cu 2. 21.02 – 13.03.2007 – s-a intervenit pentru că-
echipamente de salvare din mediul acvatic, am primit utarea unui copil care se presupunea a fi înecat în râ-
ceea ce ne doream încă de la înfiinţare, adică echipa- ul Sabar, localitatea Sinteşti, comuna Vidra, judeţul
mente performante, accesorii care ne uşurează activi- Ilfov.
tatea şi ne oferă un grad mai mare de securitate. Cos- 3. 26.04 – 27.04.2007 – s-a intervenit pentru că-
tumele uscate, computerele de scufundare, lanternele, utarea unui copil care se presupunea că ar fi căzut în-
stroboscoapele, sonarul, dispozitivele de comunicare tr-un canal colector; căutarea s-a executat în 5 loca-
subacvatică şi cu suprafaţa, la care nu îndrăzneam să ţii (str. Prelungirea Ghencea, str. Jugureni, str. Oltului,
sperăm, au devenit realitate. str. Humuleşti, râul Dâmboviţa).
În anul 2009 am avut un număr de 87 de inter- 4. 17 – 22.05.2008 – s-a intervenit pentru cău-
venţii, la care s-a reuşit salvarea/ degajarea a 62 de tarea – recuperarea unui copil înecat în râul Argeş,
persoane din mediul acvatic, iar în anul 2010 s-a ac- acesta fiind găsit în cele din urmă la aproximativ 20
ţionat în cadrul a 78 de intervenţii, reuşindu-se salva- km de locul în care s-a produs evenimentul.
rea/ degajarea a 33 de persoane. 5. 18 – 25.04.2008 – s-a intervenit pentru căuta-
Pe fondul activităţilor specifice de informare pri- rea – recuperarea unui copil înecat în râul Ciorogârla
vind pericolul de înec, în anul 2011 s-a observat o scă- acesta fiind găsit, în cele din urmă, la aproximativ 30
dere la 62 a numărului de intervenţii. km de locul în care s-a produs evenimentul.
Dintre intervenţiile cu grad ridicat de dificultate 6. 13.09.2008 – echipajul de scafandri a interve-
la care a participat echipajul de scafandri din cadrul nit pentru salvarea a 4 persoane căzute cu un autotu-
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu rism în râul Dâmboviţa.
Spirii” al Municipiului Bucureşti menționăm 7. 20.09.2008 – s-a intervenit pentru căutarea/
următoarele: recuperarea a 4 persoane înecate în râul Dâmboviţa,
1. 25.06.2006 – prin constituirea a două echi- în urma unui accident rutier.
paje de scafandri, s-a intervenit pentru degajarea a 8. 24.03.2009 – echipajul a fost alertat să intervină

46 DEALU SPIRII
pentru salvarea unei persoane căzute în râul
Dâmboviţa (zona pasaj Mărăşeşti); după exe-
cutarea recunoaşterii şi din declaraţiile marto-
rilor s-a constatat că persoana se afla sub apă
de aprox. 2 min.; un scafandru care îşi puse-
se, pe timpul deplasării echipamentul speci-
fic de scufundare, a intervenit reuşind degaja-
rea persoanei la mal fără funcţii vitale şi în stare
de incoştienţă; echipajul ambulanţei SMURD
a început imediat executarea manevrelor de re-
suscitare cardio – pulmonară (suportul avansat
al vieţii); după aprox. 40 min. medicul a consta-
tat revenirea pulsului şi a luat imediat decizia
de transportare a victimei la spital.
9. 25.07.2009 – echipajul de scafandri a interve- 12. 23.11.2011 – s-a intervenit pentru degajarea
nit pentru degajarea a 2 persoane înecate într-o fostă unei persoane dintr-un autoturism căzut de pe pod în
balastieră situată în comuna Bolintin Deal, sat Ulmi. lacul Floreasca între pilonii stăvilarului.
10. 19.12.2009 – s-a intervenit pentru salvarea
unei persoane căzute în lacul Tei, persoana fiind sal-
vată şi adusă la mal în viaţă. Mulţumim, pe această cale, Centrului de Scafandri
11. 20.12.2009 – s-a intervenit pentru salvarea Constanţa, Centrului de Medicină Navală
unei persoane căzute în râul Dâmboviţa (zona co- Constanţa, C.M.D.T.A. „Dr. N. Kretzulescu”
muna Roşu), persoana fiind salvată şi adusă la mal în Bucureşti şi S.C. APA NOVA S.A.
viaţă. pentru sprijinul acordat! Ape limpezi!

DEALU SPIRII 47
Timpul, factor important
în desfășurarea intervenției
Mr. Marian Miclea
Lt. Andrei Caloian

„Oricare ar fi durata timpului, știința


întrebuințării lui îl va face lung.”
Seneca

T
impul este unul dintre cei și mijloacelor de intervenție, în vederea
mai importanți factori desfășurării cu succes a intervenției.
în rezolvarea eficientă a Controlul presupune analiza per-
situațiilor de urgență. manentă a activității pentru a urmări
Acesta reprezintă o durată ca- mersul ei și pentru a lua măsuri de
re corespunde desfășurării unei îmbunătățire a acesteia.
activități, unui fenomen, unui eve- Pentru gestionarea atentă a timpului
niment, unei acțiuni de intervenție în aferent intervenției în situații de urgență,
situații de urgență. sunt necesare:
Managementul timpului constă în pla- Stabilirea riguroasă a priorităților
nificarea activităților, stabilirea și planificarea obiective-  asigurarea măsurilor de protecție pe timpul
lor, a priorităților. intervenției;
Reușita intervenției cere ca timpul să fie utili-  evacuarea, salvarea și/ sau protecția persoanelor,
zat în mod rațional, în conformitate cu resursele de ca- animalelor și bunurilor și acordarea asistenței medicale
re dispunem, cu scopul de a asigura îndeplinirea unor de urgență;
activități precise într-un interval de timp dat.  localizarea, lichidarea și înlăturarea efectelor
Managementul timpului presupune să se aloce incendiului;
secvențe de timp, bine stabilite, pentru fiecare activitate  înlăturarea efectelor negative ale evenimentului
care trebuie desfășurată (planificarea), să se depună toa- și restabilirea capacității de intervenție.
te eforturile pentru a le respecta (organizarea) și să se Ordonarea logică a activităților
evalueze în mod regulat rezultatele obținute (controlul)  alertarea și/ sau alarmarea unităților și a
cu scopul de a putea fi îmbunătățite. subunităților pentru intervenție;
Planificarea, organizarea și controlul sunt cunos-  informarea personalului de conducere asupra
cute ca fiind pilonii managementului timpului. situației create;
Planificarea presupune a organiza și a conduce pe  deplasarea la locul intervenției;
bază de plan (acolo unde acesta există), a organiza o ac-  intrarea în acțiune a forțelor, amplasarea mij-
tivitate pe baza unei concepții sau proceduri, a repartiza loacelor și realizarea dispozitivului preliminar de
timpul pentru diferite activități (recunoaștere, evacuare, intervenție;
alimentare cu apă, localizare și stingere, etc.).  transmiterea dispozițiilor preliminare;
Organizarea presupune ansamblul de măsuri  recunoașterea, analiza situației, luarea deciziei și
privind stabilirea, asigurarea și coordonarea forțelor darea ordinului de intervenție;

48 DEALU SPIRII
 evacuarea, salvarea și/ sau protejarea persoane- mijloace în cazul intervențiilor complexe.
lor, animalelor și bunurilor; Dirijarea eforturilor spre activitățile
 realizarea, adaptarea și finalizarea dispozitivului importante:
de intervenție la situația concretă;  concentrarea efortului principal pentru salvarea
 manevra de forțe; vieții, bunurilor materiale și protecția mediului;
 localizarea și limitarea efectelor evenimentului;  organizarea și executarea oportună a mane-
 înlăturarea efectelor negative ale evenimentului; vrei de forțe și mijloace în scopul concentrării efortului
 regruparea forțelor și mijloacelor după îndepli- principal dintr-un raion în altul, în funcție de evoluția
nirea misiunii; situației operative.
 stabilirea cauzei producerii evenimentului și a  suplimentarea tehnicii de intervenție și a perso-
condițiilor care au favorizat evoluția acestuia; nalului în sectoarele în care se impune acest lucru (cu
 întocmirea procesului-verbal și a raportului de forțe și mijloace din rezerva de forțe și mijloace).
intervenție; Evitarea risipei de timp, ceea ce presupune:
 retragerea forțelor și mijloacelor de la locul  conducerea continuă, fermă, suplă și oportună a
acțiunii în locul de dislocare permanentă; acțiunilor de intervenție, respectându-se principiul co-
 restabilirea capacității de intervenție; menzii unice;
 informarea persoanelor în drept, conform regle-  cunoașterea atribuțiilor (conform fișei postului
mentărilor pe această linie. și regulamentelor de specialitate);
Eliminarea timpilor morți, care pot apărea  stabilirea unor proceduri clare și simple pen-
în situații precum: tru a putea fi puse în practică ușor, de către întregul
 necunoașterea raionului de intervenție (în cazul personal;
subunităților), lucru care poate duce la alegerea greșită a  cunoașterea procedurilor de lucru existente;
traseului de deplasare la locul evenimentului, precum și  executarea din timp a recunoașterilor (atât în
la amplasarea greșită a tehnicii de intervenție; privința obiectivelor cât și în privința traseelor și a sur-
 lipsa surselor de apă din zonă și necunoașterea selor de apă);
existenței acestora în imediata vecinătate, acest lucru pu-  echiparea corespunzătoare a personalului pen-
tând duce la lipsa continuității în refularea substanțelor tru a nu fi necesară deplasarea de mai multe ori între lo-
de stingere; cul intervenției și autospeciale;
 intrarea greoaie în dispozitiv a forțelor și mijloa-  existența unor mijloace de comunicații eficiente
celor sosite în sprijin, din cauza neprezentării coman- între participanții la intervenție;
dantului de echipaj sosit la fața locului la comandantul  luarea deciziilor la timp și transmiterea de ordi-
intervenției, pentru primirea ordinului de intervenție; ne clare;
 luarea unor hotărâri greșite, fără executarea unei  dirijarea forțelor și mijloacelor sosite în sprijin;
recunoașteri preliminare, asupra cărora trebuie să se re-  stabilirea, în cazul intervențiilor complexe, a sec-
vină ulterior; toarelor de lucru;
 necunoașterea de către comandantul intervenției  urmărirea, pe paliere ierarhice, a îndeplinirii or-
a misiunilor pe care le pot îndeplini forțele sosite în spri- dinelor primite.
jin, lucru care poate conduce la o utilizare necorespun- În afara resurselor umane și materiale avute la
zătoare a acestora; dispoziție, a cunoștințelor și deprinderilor formate, tim-
 neasigurarea corespunzătoare a fluxului pul reprezintă un element cheie de gestionat în realiza-
informațional-decizional între personalul participant la rea intervenției.
intervenție, precum și între comandantul intervenției și Acesta curge ireversibil, devenind astfel hotărâtor
punctul de comandă al unității; în reușita intervenției.
 neconstituirea din timp a rezervei de forțe și

DEALU SPIRII 49
M5 – în continuă dezvoltare
Cpt. Viorel Prodan

P
oate pentru unii nu înseamnă nimic, Modul de afișare a informațiilor este un
însă cei care i-au trecut pragul, și nu ecran tip video wall de dimensiuni mari, cu
sunt puțini deloc, au observat că fos- o rezoluție înaltă, care permite urmărirea si-
ta sală de ședințe, cu dotări modeste, multană a unui număr mare de camere, ofe-
a fost mult transformată, devenind demnă de rind astfel o imagine de ansamblu a valorilor
instituția în care este plasata, menită să ne adu- traficului urban.
că în secolul XXI, in care necesitatea îndepli- Prezența unei stații meteo în sală, co-
nirii funcțiilor operative se îmbină cu designul nectată permanent la Institutul Național de
modern și dotările de ultima generație. Meteorologie, face posibilă cunoașterea
Procesul de modernizare a sălii a început situației meteorologice si a evoluției acesteia
în anul 2011, prin achiziționarea unui sistem în următoarele ore.
de vizualizare a traficului bucureștean, care În acest an au fost și sunt în funcțiune,
permite accesarea unui număr de aproximativ prin eforturi proprii, șase monitoare de di-
200 de camere video de monitorizare, mon- mensiuni și caracteristici care permit vizuali-
tate în marile intersecții ale orașului, sistem zarea datelor afișate, din orice punct al sălii.
necesar pentru redirecționarea autospeciale- Două dintre acestea sunt destinate vizu-
lor de intervenție pe rutele optime, în timp re- alizării în timp real a datelor și informațiilor
al, precum și pentru vizualizarea eventualelor din dispeceratul ISUMB, permițând astfel co-
evenimente (accidente) produse în intersecții. menzii unității să analizeze și să decidă modul

50 DEALU SPIRII
de organizare a intervențiilor. Urgență” (S.M.I.S.U.), un sistem care va per-
Totodată, pe alte două monitoare pot mite preluarea conducerii intervențiilor în
fi urmărite planurile de evacuare și de cazul unor calamități, din această sală trans-
intervenție ale diferitelor obiective din zona formată în punct de comandă. Existenta ce-
de competență, factorii de decizie având astfel lor nouă stații de lucru S.M.I.S.U. în sală oferă
toate datele pentru a organizarea și conduce- toate condițiile transformării acesteia într-un
rea acțiunilor în teren. punct de unde se pot lua decizii privind mo-
Monitoarele permit vizualizarea ghidului dul de acțiune. S.M.I.S.U. permite vizualizarea
de substanțe periculoase si a planurilor pe forțelor alocate, a rezervelor, a disponibilului,
diverse tipuri de risc, întocmite la nivelul precum si a raioanelor afectate de calamitați.
Comitetului Municipiului București pentru Aplicația creează posibilitatea extinderii și vi-
Situații de Urgență, precum si analizarea zualizării zonei de intervenție la județele înve-
posibilităților de intervenție, raportata la cinate și chiar la nivel național.
situația reală din teren. Rolul de bază, acela de sală de ședințe,
În prezent, este în faza finală proiectul nu a fost neglijat, dotarea cu un sistem de
„Sistemul de Management al Situațiilor de conferință semiprofesional permițând luarea
cuvântului de către vorbitori, in-
dividual sau simultan, cu posibili-
tatea „amuțirii” acestora, în cazul
creării haosului, de către cel care
prezidează ședința.
Și cum nevoile sunt în per-
manentă schimbare, ne propu-
nem să continuăm dotarea sălii
cu echipamentul care va fi nece-
sar, pentru a o menține la cele mai
înalte standarde ale tehnologiei.

DEALU SPIRII 51
IMPORTANŢA S.N.U.A.U. LA NIVELUL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
INTEGRARE, COOPERARE CU ISUMB
Col. Cătălin Iancu

Sistemul Naţional conform cerinţelor impuse de către politicile


Unic pentru Apeluri de sectoriale de telecomunicaţii ale acquis-ului
Urgenţă 112 a fost im- Uniunii Europene.
plementat şi a devenit Pentru a face funcţional Sistemul 112 în
operaţional la nivel na- România, a fost nevoie de promulgarea unei
ţional din anul 2005, legislaţii adecvate care să includă obiective,
numărul unic de apel strategii, politici şi programe guvernamenta-
112 fiind rutat din ori- le, asfel încât să fie îndeplinite cerinţele Uni-
ce reţea de telefonie fixă sau mobilă, urmă- unii Europene.
rindu-se astfel asigurarea securităţii publice În ansamblul său, sistemul permite
şi un înalt nivel de asistenţă a cetăţenilor din următoarele:
partea autorităţilor statului.  recepţionează şi înregistrează automat
Sistemul a fost implementat de către apelurile de urgenţă şi confirmă locaţia aces-
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale tora atunci când este posibil din punct de ve-
dere tehnic;
Alți operatori de telefonie fixă și mobilă  analizează cererile şi le
dispecerizează eficient prin
rutarea apelurilor de urgen-
ţă către serviciile de urgenţă
specializate;
 în cazul dezastrelor,
trimite apeluri, date şi infor-
maţii la Secretariatul Tehnic
Permanent al Comisiei Gu-
vernamentale de Protecţie
împotriva Dezastrelor;
+ 41 Centre 112  primeşte şi actualizea-
Județene
ză datele şi informaţiile des-
pre evoluţia evenimentelor şi
intervenţiilor;

52 DEALU SPIRII
 centralizează, stochează şi face dispo- populaţiei, având ca principale grupuri ţintă
nibile pentru autorităţile competente datele populaţia tânără, cea în vârstă, turiştii români
legate de apelurile de urgenţă; şi străini. Eurobarometrul Comunităţii
 Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri Europene pe anul 2011 a indicat că România
de Urgenţă 112 este format din Centrele de se află între primele ţări din UE privind
Răspuns pentru Siguranţă Publică (PSAP) cunoaşterea Sistemului 112.
organizate în reşedinţele de judeţ, în La nivelul municipiului Bucureşti siste-
Bucureşti, în municipii şi oraşe sau în locaţii mul este coordonat de către Direcţia pentru
temporare sau permanente, în funcţie de Apel Unic de Urgenţă 112 din cadrul S.T.S.
situaţiile operative. Între această structură şi ISUMB, încă de la
La această dată, România este unul dintre implementarea sistemului, a existat o coope-
cele nouă state membre participante la Pro- rare permanentă, fără sincope. Aceasta a con-
iectul European HeERO, proiect care constă stat în pregătirea personalului care execută
în implementarea Serviciului eCall Pan-Eu- serviciul operativ în dispecerat, din Centrul
ropean de către S.T.S. Acest proiect intenţio- Operaţional şi din domeniul comunicaţiilor
nează implementarea, testarea şi certificarea radio, fir şi IT privind exploatarea la maxi-
standardelor europene în domeniul sisteme- mă eficienţă a posibilităţilor sistemului, cu-
lor inteligente de transport, cu scopul de a noaşterea modalităţilor noi de a folosi index-
valida conceptul de implementare al acestui ul de întrebări la diferite situaţii de urgenţă
serviciu în fiecare stat membru UE. Proiectul specifice unităţii noastre. După ce SMURD
a fost lansat la 01.01.2011 şi se va derula pe a devenit operaţional la data de 15.05.2008,
o perioadă de trei ani. Sistemele pilot imple- acesta a executat misiuni în comun cu forţele
mentate vor deveni operaţionale după termi- şi mijloacele de intervenţie ale ISUMB inte-
narea proiectului. grându-se rapid în sistem.
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale În momentul de faţă, în afara staţiilor
desfăşoară campanii de informare a de lucru din sistem amplasate în dispecerat,
s‑au instalat staţii de lucru
similare la nivelul grupu-
rilor de intervenţie, pen-
tru monitorizarea situaţi-
ilor de urgenţă, instruirea
subofiţerilor desemnaţi să
lucreze pe acestea fiind în
curs de desfăşurare, pe se-
rii de pregătire, la sediul
S.T.S.-D.A.U.U.-112, pre-
cum şi o staţie de lucru în
sala de decizie a Punctului
de Comandă (M5).

DEALU SPIRII 53
Primul ajutor voluntar,
o necesitate a societății moderne
Plt. Cristian Căldăraru

V
oluntariatul înseamnă altruism aeriene cu bol alimentar, imobilizarea frac-
şi dăruire. Este un lucru nobil turilor, oprirea hemoragiilor, tratarea arsu-
şi demn de apreciat, însă, pe de rilor, etc. Aceste proiecte au luat naştere ca
altă parte, presupune respon- răspuns la nevoia societăţii civile, care mani-
sabilitate, hotărâre şi angajament pe termen festă un interes din ce în ce mai crescut pen-
lung. tru învăţarea tehnicilor de acordare a primu-
Centrul de Formare şi Pregătire în Des- lui ajutor.
carcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă Un prim proiect important, „Roaba de
din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Cultură”, la care a luat parte Centrul de For-
Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bu- mare prin prezența unui instructor formator,
cureşti are ca atribuții pregătirea pompierilor a fost în colaborare cu Asociaţia Green Revo-
militari în acordarea primului ajutor califi- lution şi s-a desfăşurat în parcul Herăstrău în
cat și certificarea acestora prin acordarea de anul 2011 în perioada august – septembrie,
competențe ca paramedici . unde peste 100 de persoane au învăţat teh-
Acum mai bine de un an a început lărgi- nici de prim ajutor. Persoanele prezente au
rea ariei de preocupare şi
în rândul societății civile
prin implicarea în cadrul
unor proiecte de volun-
tariat, alături de asocia-
ţii nonguvernamentale
(Green Revolution, Re-
act), instituţii publice și
private, operatori eco-
nomici și nu numai, în
scopul învăţării publicu-
lui larg a unor manevre
de prim ajutor în situaţii
critice – stop cardio-res-
pirator, obstrucţia căilor

54 DEALU SPIRII
promovare pe diverse ca-
nale media şi de aceea
populaţia este foarte re-
ceptivă şi dornică de a
participa la manifestații.
„Să învăţ să acord
primul ajutor a fost un
obiectiv personal care
s-a putut realiza cu spri-
jinul Asociaţiei REACT
şi a voluntarilor entuzi-
aşti de la SMURD Bucu-
reşti. Am fost foarte bu-
apreciat foarte mult faptul că este vorba de o curoasă să aud că SMURD, o instituţie cu o
acțiune pe bază de voluntariat şi au fost plă- mare mobilizare şi răspândire în România,
cut surprinse de simplitatea gesturilor, dar şi s-a alăturat acestei campanii.” (Raluca Bra-
de utilitatea lor. Proiectul s-a bucurat de un garea – București, România, Director de
real succes în rândurile populației, urmând Comunicare la Ambasada Marii Britanii la
ca şi în anul 2012 acţiunea să fie reluată. Bucureşti).
,,O idee excelentă de curs! Tehnicile de
prim ajutor sunt esenţiale şi, din păcate, nu le Un alt proiect important, „Lecţia de
prea aflăm din altă parte. Mulţumim SMURD prim ajutor”, se desfăşoară în colaborare cu
pentru sfaturile utile! Un 10 pentru explica- I.N.G. începând cu anul 2011, unde instruc-
ţiile instructorului Căldăraru. Cu siguranţă, torii pregătesc personalul acestei instituții de
eu şi amicii mei aşteptăm următoarele cur- prestigiu în acordarea primului ajutor.
suri de acest gen!” (Robert Manea, partici- Acestea sunt cele mai importante proiec-
pant la cursul SMURD). te de voluntariat în care centrul de pregătire
Un proiect important, intitulat „O viață este implicat, dar să nu uităm că o serie de
poate depinde de tine”, se desfăşoară înce- evenimente culturale sau manifestații sociale
pând cu anul 2011, în colaborare cu Asociația – Safe Quake, Festivalul copiilor, O.N.G. Fest
React și are ca parteneri implicați Ministerul 2011 – a fost prilejul abordării tehnicilor de
Sănătății, Vodafone și Serviciul de Teleco- prim ajutor în fața unui public care s-a ară-
municaţii Speciale. Instructorii Centrului de tat extrem de interesat, de la cei mai micuți,
Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asis- până la persoane trecute de prima tinerețe,
tenţă Medicală de Urgenţă București instru- manifestații la care a participat tot personalul
iesc aproape săptămânal în jur de 40 de per- centrului (cpt. Voicu Eduard, lt. Diaconescu
soane dornice de a cunoaște tehnici de prim Valentin, plt. maj. Badea Eugenia, plt. Ca-
ajutor în caz de stop cardio-respirator sau ro- lu Cătălin, plt. maj. Colindeață Rodica,
lul „112” . Acest proiect se bucură de o bună plt. Cazacu Mariana, plt. Ceaușu Robert,

DEALU SPIRII 55
plt. Ioțe Ionuț și plt.
Flondor Valentin).
De fiecare dată în
prezentări, instructo-
rii au pus, îndeosebi,
accent pe lucrul reali-
zat cu manechinele de
pregătire, fapt ce a dat
posibilitatea celor care
au luat parte la eveni-
mente să conştientize-
ze mai bine atât mane-
vrele, cât şi tehnicile în
sine.
Aceste proiecte
beneficiază de un real
succes în rândul popu-
laţiei, fapt dovedit de prezenţa oamenilor de să ne dea imboldul de a continua pe aceas-
diverse categorii sociale şi vârste. tă linie, sperând în prezenţa cât mai mulor
Acest lucru nu face decât să ne bucure şi participanţi.

56 DEALU SPIRII
Sfaturi pentru părinţi pentru a-şi
ajuta copiii după un dezastru
(vârsta preşcolară – continuare din nr. 1 al revistei Dealu Spirii)
Cpt. psiholog Cristian Tarbu

Exemple de lucruri pe care le-ai putea


Reacţii Răspunsuri
face sau spune
 „Ştiu că alţi copii vorbesc că vor mai ve-
 Oferă explicaţii clare în legătură
ni şi alte tornade, dar acum ne aflăm într-o lo-
cu ceea ce s-a întâmplat ori de câte ori
caţie sigură.”
copilul întreabă. Evită detaliile care ar
putea speria copilul. Corectează orice
informaţie greşită pe care o are copilul
vizavi de prezenţa unui pericol.
Confuzie în legătură cu
 Reaminteşte copiilor că există
ceea ce s-a întâmplat  Continuă să răspunzi la întrebările copii-
personal care lucrează pentru ca fami-
lor (fără a fi iritabil) şi să îi asiguri de faptul că
liile să fie în siguranţă şi că familia ta
familia este în siguranţă.
ar putea beneficia de mai mult ajutor,
dacă ar avea nevoie.
 Spune-le ce se întâmplă, mai ales refe-
 Spune copiilor la ce să se aştepte
ritor la şcoala şi la locul în care vor continua
în viitorul imediat.
să locuiască.
Sentimente de a fi res-  Oferă oportunităţi pentru copii să  Ia copilul deoparte. Explică-i faptul că,
ponsabil: copiii de vârstă îţi vorbească despre îngrijorările pe ca- „după un dezastru ca acesta”, o mulţime de
şcolară pot manifesta în- re le au. copii şi părinţi, de asemenea, continuă să se
grijorări precum vinovă- gândească “ce am făcut eu diferit?” sau “ar
ţia sau incapacitatea de a trebui să fiu capabil să fac ceva”. Asta nu în-
schimba ceea ce seamnă că au fost de vină.
s-a întâmplat. Ei pot ezita  „Îţi aminteşti? Pompierul a spus că ni-
să verbalizeze îngrijorările meni nu a putut să îl salveze pe Peper şi că nu
în faţa altora.  Oferă susţinere şi spune-le de ce a fost vina ta.”
nu a fost vina lor.
Temeri că evenimentul ar  Ajută la identificarea diferiţilor  Când recunosc că îşi amintesc de dez-
putea reapărea şi reacţii la stimuli ce amintesc de eveniment (oa- astru, spune: „Încearcă să te gândeşti la tine,
stimuli ce amintesc de el meni, locuri, sunete, mirosuri, emoţii, eu sunt supărat pentru că ploaia mi-a amintit
momente din zi) şi clarifică diferenţa de uragan, dar acum nu este uragan şi eu mă
dintre eveniment şi stimuli care apar simt în siguranţă.”
după producerea lui.
 Reasigură-i, cât de des este ne-  „Cred că trebuie să luăm o pauză şi să
voie, că sunt în siguranţă. nu ne mai uităm acum la televizor.”
 Protejează copiii de a viziona la  Încearcă să stai lângă copil în timp ce
televizor emisiuni despre eveniment, priveşte la televizor. Cere copilului să de-
din moment ce îi pot declanşa temeri scrie ceea ce a văzut sau ştirile. Clarifică orice
că dezastrul se va produce din nou. neînţelegere.

DEALU SPIRII 57
Exemple de lucruri pe care le-ai putea
Reacţii Răspunsuri
face sau spune
Repovestirea  Dă voie copilului să vorbească şi să expri-  „Am desenat o mulţime de desene despre
evenimentului sau me în comportament aceste reacţii. Lasă-l ceea ce s-a întâmplat. Ştii că mulţi copii fac
repetarea lui în jocuri să ştie că este ceva normal. asta?”
 Încurajează rezolvarea problemelor în mod  „Ar fi de ajutor să desenezi cum ai vrea să
pozitiv prin joacă sau desenat. fie reconstruită şcoala pentru a deveni mai
sigură.”
Teama că ar putea fi  Pune la dispoziţie un loc sigur pentru ca  „Când se întâmplă lucruri înspăimântătoare,
copleşit de emoţii el să-şi exprime temerile, furia, tristeţea oamenii au emoţii puternice, cum ar fi fap-
etc. Permite copilului să plângă sau să fie tul că sunt supăraţi pe toată lumea sau sunt
trist; nu te aştepta ca el să fie curajos sau foarte trişti. Vrei să stai aici cu o păturică pe
puternic. tine până te vei simţi mai bine?”

Tulburări de somn:  Lasă copilul să îţi povestească visele urâte.  Creează „o cutie a îngrijorărilor” unde copiii
coşmaruri, teamă de a Explică faptul că aceste vise sunt normale să poată scrie îngrijorările şi să le pună în ea.
dormi singuri, cereri de şi că vor dispărea. Nu cere copilului să in- Fă-ţi timp să te uiţi peste ele, să rezolvi pro-
a dormi cu părinţii. tre în prea multe detalii ale coşmarului. blemele şi să răspunzi îngrijorărilor.
 Aranjamentele temporare în ceea ce pri-
veşte somnul sunt în regulă; fă un plan cu
copilul pentru a se reîntoarce la obiceiurile
obişnuite de somn.

Comportament alterat,  Încurajează copilul să se implice în acti-  „Ştiu că nu ai vrut să trânteşti uşa. Trebuie să
neobişnuit de agresiv vităţi recreative şi exerciţii fizice ca o cale fie greu să te simţi atât de furios.”
sau comportament de eliminare a emoţiilor şi frustrărilor.  „Ce ai spune dacă am merge să ne plim-
neliniştit băm? Uneori acest lucru ajută corpul să eli-
bereze emoţiile puternice.”

Tulburări somatice:  Caută să afli dacă există vreo cauză medi-  Asigură-te că doarme suficient copilul, mă-
dureri de cap, de cală. Dacă nu, oferă confort şi reasigură-l nâncă bine, bea suficientă apă şi face sufici-
stomac, dureri că este ceva normal. ente exerciţii fizice.
musculare pentru care  Fii realist cu copilul; acordându-le aces-  „Ce ai spune să ne aşezăm aici? Când te vei
pare că nu există cauze tor plângeri prea mare atenţie, le poţi simţi mai bine, spune-mi şi vom juca cărţi.”
intensifica.

Urmăreşte îndeaproape  Oferă copilului posibilitatea să vorbească  „Da, glezna mea este scrântită, dar e mai
reacţiile părintelui: nu despre emoţiile lui, precum şi despre ale bine de când paramedicii au înfăşurat-o cu
vrea să deranjeze un tale. pansament. Pun pariu că a fost înspăimântă-
părinte cu propriile  Rămâi cât de calm poţi, pentru a nu creşte tor să mă vezi rănit, nu-i aşa?”
îngrijorări îngrijorările copilului.

Îngrijorări pentru alţi  Încurajează activităţile constructive în nu-  Ajută copilul să identifice proiecte adecva-
supravieţuitori şi familii mele altora, dar nu îi lăsa să se împovăre- te vârstei şi semnificative (să cureţe molozul
ze cu responsabilităţi necuvenite. din curtea şcolii, să colecteze bani sau aju-
toare pentru cei care au nevoie).

Traducere şi adaptare după: „Psychological First Aid – Field Operations Guide” 2nd Edition, 2006, NATO

58 DEALU SPIRII
Presiuni psihologice
asupra membrilor
echipelor de intervenţie
Plt. maj. Alin Marin

D
e ce ne punem în slujba populaţiei? fi acolo, ce aş face?”
De ce ajutăm un seamăn aflat la nevo- Luarea decizii-
ie? De ce de cele mai multe ori uităm lor care afectează al-
de siguranţa proprie pentru a salva te persoane, într‑un
copiii? Sunt câteva întrebări la care nu se poate răs- timp scurt, este nu-
punde fără a ne aduce aminte că suntem oameni. mită de mulți „soluţie
Pentru cei mai mulţi suntem de neînţeles. De pompieristică”. Însă
ce alergi spre locul unui dezastru când instinctul câți stau să vadă cum
de conservare îţi spune să te îndepărtezi? Pentru că este „la cald”, cum este să iei aceste decizii sub pre-
știi că acolo e nevoie de tine, că acolo se află cineva siunea secundelor? Câte procese de conştiinţă îţi
care depinde de tine. faci dacă ceva nu iese bine? Cât stai şi întorci pe
Cei care ne înţeleg, ne sprijină. Sunt familia şi toate părţile decizia pe care ai luat-o să îţi dai sea-
prietenii, dar familia este cea care duce greul, ea es- ma dacă e corectă, dacă puteai să găseşti o soluţie
te cea la care apelăm când suntem cu moralul la mai bună?
pământ, care ne susține când nu mai avem ener- Presiunea este pusă pe umerii noştri de cei
gie, trăieşte bucuriile zilnice cu noi, este umărul pe din jur, păgubiţii sau victimele, pentru că li se pa-
care plângem şi palma care te bate pe umăr după o re că ne mişcăm prea încet sau că nu facem ce-
treabă bine făcută. ea ce trebuie, fără să înţeleagă că, de multe ori, e
Am putea spune că factorii de stres se revarsă nevoie să ne protejăm şi noi înainte să acţionăm.
inevitabil şi pe familiile noastre, deoarece, în afa- Colegii de lângă tine se bazează pe prezența ta,
ră de sprijinul pe care ni-l oferim între noi cole- când acţionează necondiţionat, la fel cum şi tu te
gii, susținerea cea mai importantă vine din partea bazezi necondiţionat pe ei. Cei din jur te conside-
familiei. ră de multe ori un supraom. Tu nu oboseşti, nu
Dintre componentele care exercită presiuni te sperii. Trebuie să funcționezi ca o maşină bine
asupra noastră am putea aminti uzura emoţiona- reglată, deşi de cele mai multe ori nu este aşa, dar
lă, faptul că stai tot timpul în priză, chiar şi când nu ai cum să arăţi asta pentru că acei oameni se
te afli acasă. Când îţi sună telefonul, primul lucru bazează pe tine.
la care te gândeşti este: „O fi de la serviciu!?”. Când Tăria, rezistența și curajul sunt rezultatul a
orice ştire îţi face conexiunea cu o situaţie de ur- sute de ore de pregătire, a mii de repetări
genţă, intri automat într-o stare de vigilenţă lăun- ale mișcărilor în antrenamente elaborate și
trică şi nu te poți abține să nu te gândeşti: „Dacă aş obositoare.

DEALU SPIRII 59
La multe intervenţii ai parte de imagini greu multe ori mecanică. Trăim într-o societate, care pe
de suportat, dar adrenalina şi faptul că cei din jur de o parte nu îşi permite să ne facă viaţa mai uşoa-
te văd şi se așteaptă să iţi faci treaba, te fac să nu ră din punct de vedere al dotărilor materiale, iar pe
poţi lăsa garda jos, să devii pentru ei un robot chiar de altă parte nu înţelege importanţa existenţei unui
și când în sufletul tău se dă o bătălie care are efecte minim de dotări. Vina ne aparţine şi nouă, pen-
pe termen lung. tru că ne-am obişnuit să fim oamenii din umbră
Întrebările de mai sus fac parte din rutina care veghează ca situaţiile de criză să fie soluţio-
noastră şi, până la urmă, dezvăluie ceea ce suntem. nate întotdeauna cu minimum de pierderi materi-
Da, inevitabil suntem oameni! Avem sentimente, ale şi de vieţi omeneşti şi, implicit, cu echipamen-
ne preocupăm ca totul să iasă bine și să ne putem tul nu întotdeauna extrem de performant pe care
întoarce printre cei dragi, nu pentru că banii pe ca- îl avem în dotare. Toate acestea reprezintă factori
re îi primim la sfârşitul lunii ar motiva cât de puţin importanți care declanşează sau accentuează uzura
activitatea noastră profesională. Nu! Facem toa- emoţională căreia trebuie să îi facem faţă în fiecare
te astea din pasiune pentru oamenii de lângă noi zi. Antidotul ni-l luăm din sprijinul oamenilor cu
şi pentru noi înșine. Microbul muncii de pompier care lucrăm umăr la umăr, în fiecare zi, atât în tim-
nu are leac. Viaţa fără adrenalină, fără recunoştința pul intervenţiilor, cât şi în repararea şi întreţinerea
străinului pe care l-ai ajutat necondiționat, nu îţi echipamentelor pe care le folosim. Toate acestea ne
mai dă aceleaşi satisfacţii. „Pompieristica” pe care ajută să ne cunoaştem atât posibilităţile cât şi limi-
cei din afară o privesc chiar şi cu ironie este, pentru tele mult mai bine, ne fac o echipă unită la bine şi
noi, un mod de viaţă. la rău, în orice moment din zi sau din noapte. „Îm-
Profilul pompierului presupune dăruire, cu- preună” este cuvântul definitoriu pentru activitatea
raj, decizii luate în fracţiune de secundă, capacita- noastră de zi cu zi. Timpul liber, concediile ni le
tea de lucru sub stres, inventivitate şi, de cele mai petrecem împreună. Statistic facturile noastre sunt
mai mari când plecăm în concediu pentru că tre-
buie să fim informaţi despre ceea ce se întâmplă în
lipsa noastră. Deşi plecăm împreună cu familia de
acasă, gândul ne este alături de cei care trebuie să
salveze vieţi fără noi. Lăsăm asupra lor presiunea
activității noastre zilnice şi ne bazăm pe capacita-
tea lor de a reacţiona la un nivel superior, fără ca
echipa să fie completă.
Deşi presiunile din partea acţiunilor noastre
profesionale, a societăţii în care trăim, cât şi a fa-
miliei care, uneori, se întâmplă să nu înţeleagă ac-
ţiunile noastre, sunt foarte mari, fiecare dintre noi
conștientizează că odată intrat în sistem, nu mai
există cale de întoarcere.
Dincolo de presiuni, birocraţie, lipsuri materi-
ale, suportul sau neîncrederea celor din jur, pentru
noi, cei implicaţi în sistem, salvarea de vieţi se trans-
formă într-un mod de viaţă, într-un automatism
asemănător mersului pe jos. Fără să conștientizăm,
gândim, interpretăm, acţionăm ca şi când fiecare
clipă ar reprezenta o situaţie de urgenţă.

60 DEALU SPIRII
Proiecte benefice pentru
comunitatea locală
Col. Liviu Dorcescu
Motto: Lt. Virgil Sorin Mătea
„Datoria nu este altceva decât conformarea faptelor noastre
cu aceea ce societatea în care trăim crede că este bine.”
Vasile Conta

Î
n 2008, administraţia publică locală de Până în prezent, Inspectoratul pentru
la nivelul municipiului Bucureşti și al Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului
jud. Ilfov înfiinţează Asociaţia de Dez- București a beneficiat de sprijinul Primăriei
voltare Intercomunitară Bucureşti – Ilfov Municipiului București, care a achiziționat o
(ADIBI), persoană juridică română de drept pri- serie de mijloace tehnice de intervenție, astfel:
vat, fără scop patrimonial în baza dreptului la li-  în anul 2008: – două autospeciale de lu-
bera asociere. cru cu apă și spumă MAN TGL 12240;
La nivelul municipiului Bucureşti, aceasta - două autospeciale descarcerare grea
este reprezentată de domnul Mircea Sorin Renault Mascott;
Oprescu, în calitate de Primar General al - o autospecială transport efective
Primăriei Municipiului Bucureşti. CITROEN JUMPER;

DEALU SPIRII 61
- o autospecială NISSAN Pathfinder profesioniste pentru intervenţii în situaţii de ur-
(cu remorca auto, marca REMA RUG 2025L/ genţă în zona municipiului Bucureşti şi a jude-
RELIAN) ; ţului Ilfov.
- o motopompă remorcabilă IDRO- După trei ani de colaborare între asociație
FOGLIA; (ADIBI), PGMB și Consiliul Județului Ilfov,
- o remorcă pentru transport ambarcaţiuni cărora li s-au alăturat ISUMB și ISU Ilfov,
(peridoc-uri) marca MALUMET; roadele acestui proiect au început să se vadă în
- o barcă pneumatică de 10 persoane cu decembrie 2011, când în dotarea inspectoratului
motor Yamaha(25CP); a intrat autospeciala de cercetare CBRN.
- 14 corturi gonflabile de cazare pentru De la această dată şi până în prezent, au fost
sinistraţi. achiziţionate gradual, prin acelaşi proiect, 15 au-
 în anul 2010 – o autospeciala scafandri tospeciale, astfel:
Iveco Daily.  o autospecială C.B.R.N. Mercedes Benz
 în anul 2011– două camere termoviziu- 816 D cu remorca auto, marca PANCAR;
ne tip DRAGER UCF 7000;  cinci autospeciale de lucru cu apă şi spu-
- o camera video marca SONY, tip HDR FX; mă Volvo FLL de capacitate mică, 2000 litri apă;
- 10 motodebitatoare cu disc MAKITA;  patru autospeciale de lucru cu apă şi spu-
Asociaţia nou înfiinţată are scopul de a pre- mă Volvo FMX 420 de medie capacitate 5000 li-
găti şi promova la toate nivelurile proiecte pen- tri apă;
tru dezvoltarea regională de interes comun pen-  autospecială de lucru cu apă şi spumă
tru unitatea administrativ teritorială. Volvo FMX 460 de capacitate mărită, 9000 l apă;
 autospecială de descarce-
rări grele Iveco Eurocargo;
 patru autospeciale comple-
xe de intervenţie, descarcerare şi acor-
dare a primului ajutor Opel Movano;
O parte dintre aceste autospecia-
le a fost operaţionalizata imediat du-
pă achiziţionare, înregistrând până în
momentul actual un număr conside-
rabil de intervenţii.
De asemenea, urmează ca în
scurt timp să intre în dotarea ISUMB
un număr de opt autospeciale de
intervenție:
Printre proiectele derulate de ADIBI și,  trei ambulanțe de prim ajutor;
implicit, de Primăria Generală a Municipiu-  trei ambulanțe de reanimare;
lui București, se numără şi acest program ca-  un centru mobil de comandă și control şi
re urmăreşte dezvoltarea şi dotarea serviciilor echipamente de comunicaţii aferente;

62 DEALU SPIRII
 o autospecială de intervenţie la accidente reducerea numărului de autospeciale utilizate la
colective și pentru salvări urbane. intervenţii, scăderea numărului de victime ome-
Având în vedere cele prezentate, apreciem neşti şi a valorii pagubelor generate de situaţiile
că, în urma primirii acestor autospeciale desti- de urgenţă.
nate muncii operative, la nivelul inspectoratu- În acest sens, în mod constant, inspectora-
lui, numărul autospecialelor cu vechime în ex- tul a reuşit să asigure cu succes îndeplinirea mi-
ploatare de până la 5 ani a crescut de la 78 la 94, siunii sale principale, şi anume, protecţia şi sal-
ducând astfel la întinerirea parcului auto cu un varea vieţii cetăţenilor municipiului Bucureşti,
procent de aproximativ 5%, iar după primirea bunurilor materiale ale acestora, mediului, va-
celorlalte 8 autospeciale, procentul de întineri- lorilor de patrimoniu. Toate acestea au fost rea-
re a parcului auto al inspectoratului va creste cu lizate şi pe baza principiului implicării autorită-
aproximativ 7% (de la 78 la 102). ţilor administraţiei publice locale în gestionarea
Se constată că, prin preocuparea continuă a situaţiilor de urgenţă.
autorităţilor publice locale, atât de la nivel mu- Cu această ocazie, mulţumim celor care au
nicipal, cât şi sectorial, parcul de autospeciale al înţeles să iasă în întâmpinarea nevoilor unităţii
inspectoratului a cunoscut o întinerire şi o mo- noastre şi să le confirmăm încă o dată faptul că
dernizare spectaculoase, fapt care a determi- acest sprijin este doar în folosul cetăţenilor.
nat scăderea timpului de răspuns al echipajelor Totodată, dorim să asigurăm cetăţenii capi-
profesioniste de intervenţie în situaţii de urgen- talei de faptul că, în continuare, personalul in-
ţă, realizându-se astfel o creştere a nivelului ca- spectoratului nu va precupeţi niciun efort pen-
litativ al intervenţiilor prin sporirea eficienţei, tru a-şi îndeplini misiunile.

DEALU SPIRII 63
AUTOSPECIALĂ PENTRU
DESCARCERĂRI GRELE
Mr. ing. Gheorghe Stan
Slt. ing. Filip Radu

Î
n luna februarie a anului 2012, a intrat mari, făcând astfel posibilă intervenția în cazul
în dotarea Inspectoratului pentru Situaţii unor condiții de drum nefavorabile, dezastre sau
de Urgenţă ,,Dealu Spirii” al Municipiu- calamități.
lui Bucureşti, prin contract de comodat, Echipamentele hidraulice marca Holmatro
o autospecială pentru descarcerări grele, marca din cadrul completului facilitează intervenția
Iveco, de la Asociația de Dezvoltare Intercomu- pentru descarcerare în numeroase situații difici-
nitară București-Ilfov. le, având în vedere faptul că tehnologia, în ceea
Autospeciala este destinată intervenţiei ce privește siguranța pasagerilor este într-o con-
pentru descarcerare şi deblocare, salvare în ca- tinuă evoluție.
zul producerii diferitelor tipuri de accidente (de Pentru îndeplinirea misiunilor, autospecia-
circulaţie auto, feroviare, tehnologice) sau catas- la are în dotare echipamente hidraulice, pneu-
trofe, în scopul eliberării persoanelor surprinse matice, de stabilizare, electrice și medicale, asi-
şi acordării primului ajutor calificat la locul pro- gurând astfel o reacție la cel mai înalt nivel:
ducerii evenimentelor. Este construită pe un au- 1. Echipamente hidraulice: depărtătoare,
toşasiu de tip Eurofire cu un motor cu nivel re- foarfece, unelte de salvare autonome; cilindri,
dus de poluare şi este dotată cu utilaje, aparate, cricuri și pompe hidraulice.
scule, accesorii specializate şi alte echipamente
necesare intervenţiilor specifice.
Garda la sol ridicată, puterea specifică ma-
re a motorului, precum și tractiunea integrală cu
posibilitatea blocării diferențialelor, permit acce-
sul în zone cu drumuri neasfaltate sau neamena-
jate, abordarea unor pante abrupte și obstacole

64 DEALU SPIRII
2. Echipamente de stabilizare: perne de ridicare; pene și cale;

3. Echipamente auxiliare: tăietor de geam cu cricuri tip pană, car pot fi introduse în locuri
manual Glass Master; protecție airbag Secunet; unde nicio altă unealtă nu poate fi folosită, per-
prelată pentru așezat unelte Tool Station; set ne gonflabile de mare putere care ridică greutăți
prelate ușoare pentru protecție pasager; motofi- de până la 40 tone, cât și cu alte echipamente
erastrău cu lanț Husqvarna; ecran protecție. specifice.
4. Echipament electric: motogenerator Autoșasiul, fiind prevăzut cu cabină du-
transportabil Stager 5.000W; proiectoare cu ha- blă, permite transportul la locul intervenției a 5
logen; bobină cu cablu pentru proiector; catarg servanți și asigură echiparea completă a acesto-
telescopic electropmenumatic cu telecomandă ; ra cu echipamente de protecție individuală care
foarfecă autonomă electrică; unealtă combinată permit desfășurarea misiunilor și în cazul unor
electrică; flex. acumulări de fum sau gaze toxice.
5. Echipamente medicale: valiza I de urgență/ Majoritatea coliziunilor urmate de blocarea
prim ajutor; valiza II cu materiale de imobiliza- ocupanților au loc între vehicule ușoare. Terme-
re; defibrilator semiautomat; targă lopată pliantă nii „vehicul ușor” devin din ce în ce mai greu
cu sistem de fixare al extremității cefalice; imo- de definit. În general, se referă la autoturisme
bilizator pentru descarcerare tip KED; și vehicule care au capacitatea de transport re-
Autospeciala poate asigura intervenția și în lativ mică. Paradoxal, dacă luăm în considerare
cazul unor accidente în care sunt implicate cis- cuvântul „ușoare”, aceste autovehicule încorpo-
terne ce transportă substanțe inflamabile sau to- rează tehnologii și materiale avansate care con-
xice oprind, cu ajutorul echipamentelor de tip duc, în caz de accidente, la o rată mai mare de
„tank sealing”, eventualele scurgeri de lichid. supraviețuire, amplificând, în schimb, dificulta-
De asemenea, pe autospecială se regăsesc tea intervenției.
cilindri gonflabili (flow stoppers) ce își dublează Având în vedere faptul că fiecare accident
prin umflare diametrul, folosiți pentru izolarea este unic, autospeciala este dotată cu echipa-
țevilor sparte sau gurilor de canalizare, împotri- mente necesare pentru a face față unor situații
va scurgerilor. complexe și diferite, date de variabile precum ti-
Comparativ cu descarcerările care se aflau pul și numărul vehiculelor implicate în acciden-
deja în dotarea inspectoratului, autospeciala te, poziția, numărul și starea victimelor, perico-
poate interveni cu succes în cazuri de deblocare lele externe, atât în cazul unor accidente ușoare
a persoanelor aflate sub dărâmături fiind dotată cât și al unor dezastre de mare amploare.

DEALU SPIRII 65
PUNCTUL MOBIL
DE COMANDĂ ŞI Coordonare
Cpt. Alin Bogdan
Motto:
Lt. Virgil Sorin Mătea
Nu-i nevoie de vorbe, ci puneţi-vă nădejdea în fapte.
 Ovidius

S
ituaţia de urgenţă este acel eveniment ex- decât dacă persoana numită „comandantul inter-
cepţional, cu caracter nonmilitar, care prin venţiei” deţine toate informaţiile necesare condu-
amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi cerii unei astfel de acţiuni. Informaţiile transmise
sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, comandantului intervenţiei de către membrii echi-
valorile materiale şi culturale importante, iar pentru pajelor din teren trebuie să se facă în cel mai scurt
restabilirea stării de normalitate sunt necesare adop- timp, pentru a se putea lua deciziile corecte privind
tarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resur- modul de intervenţie.
se suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi Întotdeauna conducerea acţiunilor de intervenţie
mijloacelor implicate. se asigură din teren, iar pentru acest lucru comandan-
După cum reiese şi din definiţia situaţiei de ur- tul intervenţiei are nevoie de o structură specializată
genţă, reglementată prin actele normative în vigoa- în colectarea datelor şi informaţiilor şi transmiterea
re, pentru restabilirea stării de normalitate trebuie să ordinelor şi deciziilor către echipaje. Această struc-
se asigure un management unitar al forţelor şi mij- tură specializată este PUNCTUL DE COMANDĂ al
loacelor implicate, ceea ce presupune lucrul în echi- unităţii, dar cum acesta nu poate fi deplasat în teren,
pă şi o coordonare foarte bună a acestor forţe, care din experienţa anilor trecuţi s-a ajuns la concluzia
de obicei sunt resurse ale mai multor agenţii cu rol că este necesară existenţa unui PUNCT MOBIL DE
de coordonare a intervenţiei sau care asigură func- COMANDĂ ŞI COORDONARE, care poate să asi-
ţiile de sprijin. gure toate funcţiile necesare pentru conducerea unei
Un management unitar nu poate fi asigurat acţiuni de intervenţie, în condiţii optime.

66 DEALU SPIRII
În anul 2012 Inspectoratul pentru Situaţii de Managementul Situaţiilor de Urgenţă, eşaloanele su-
Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti va perioare şi cu echipajele aflate în teren. Acest lucru
fi dotat cu o astfel de autospecială, achiziţionată prin este foarte greu realizabil în acest moment, cu auto-
Programul Operaţional Regional. Pe această cale do- speciala aflată în dotare.
rim să mulţumim autorităţilor publice locale, care s- PUNCTUL MOBIL DE COMANDĂ ŞI
au implicat şi care au înţeles faptul că nevoile unităţii COORDONARE poate îndeplini rolul de extensie a
noastre sunt de fapt nevoile cetăţenilor. unei agenţii din cadrul Sistemului Naţional pentru
În momentul actual, Inspectoratul pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, dar tot atât
Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului de bine poate substitui Punctul de Comandă al unei
Bucureşti are în dotare o autospecială care agenţii, cel mai interesant lucru fiind faptul că, la
îndeplineşte rolul unui Punct Mobil de Comandă, nevoie, poate fi folosit ca un „Public Safety Access
autospecială care nu poate asigura nevoile actuale Point” local al Sistemului Naţional Unic pentru
ale inspectoratului, în cazul în care s-ar produce o Apeluri de Urgenţă 112, sistem administrat de către
situaţie de urgenţă majoră. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
Noua autospecială Centru Mobil de Comandă PUNCTUL MOBIL DE COMANDĂ ŞI
și Coordonare are rolul de coordonare și monitori- COORDONARE constă într-o suprastructură cu
zare ale situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor, rol care două încăperi: compartimentul de comandă desti-
nu poate fi asigurat de autospeciala existentă. Prin- nat prezentării situaţiilor și luării deciziilor şi com-
cipalele funcţionalităţi ale acestei autospeciale sunt partimentul operatori, iar pentru a-şi putea înde-
descrise în continuare: plini funcţiile autospeciala este dotată cu o serie de
 Identifică, declară şi monitorizează zonele echipamente care asigură fluxul informaţional.
de risc; Sistemul de comunicaţii prin satelit prin fluxul
 Asigură managementul situaţiilor de criză în de date de pe un canal satelitar, indiferent de locaţia
cazul producerii evenimentelor; efectuează activităţi autospecialei, asigură următoarele servicii: comuni-
de analiză, evaluare și sinteză referitoare la situaţiile caţii voce, comunicaţii date și transmisii video.
de urgenţă; Sistemul de videoconferinţă permite realizarea
 Elaborează concepţia specifică privind plani- de legături audio şi video cu participanţi situaţi în
ficarea, pregătirea, organizarea si desfăşurarea acţiu- alte locaţii realizându-se un schimb de informaţii vi-
nilor de răspuns, precum și concepţia de acţiune în zuale şi auditive în timp real.
situaţii de urgenţă; În raport cu amploarea şi intensitatea situaţiilor
 Asigura mediatizarea situaţiilor de urgenţă de urgenţă, consecinţele acestora, numărul judeţe-
prin mijloace audio, video și internet; lor şi localităţilor afectate şi resursele de intervenţie
 Centralizează solicitările privind necesarul alocate, Punctul Mobil de Comandă şi Coordonare
de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, poate fi întrebuinţat pe următoarele niveluri: strate-
premergător şi în timpul situaţiilor de urgenţă; gic – corespunzător urgenţei a IV-a, tactic – cores-
 Gestionează baza de date referitoare la situa- punzător urgenţei a III-a, operaţional – corespunză-
ţiile de urgenţă precum și întreg istoricul de modifi- tor urgenţei a II-a.
cări aduse acesteia. În concluzie, această autospecială destina-
Altfel spus, după achiziţia şi dotarea cu aceas- tă conducerii şi coordonării intervenţiilor de ma-
tă autospecială, comanda inspectoratului are la în- re amploare reprezintă un nou pas în lupta servicii-
demână toate instrumentele necesare conducerii şi lor profesioniste împotriva evenimentelor „care prin
coordonării unei intervenţii majore de la locul in- amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea
tervenţiei, precum şi menţinerea legăturilor on-line populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi
cu alte componente ale Sistemului Naţional pentru culturale importante”.

DEALU SPIRII 67
Camere de termoviziune
din dotarea ISUMB
Col. dr. ing. Stelian Duduș
Col. Adrian Vasile Popa

P
ână în anul 2011, termoviziunea, ca tehni- deosebit de dificilă din cauza temperaturilor ridicate
că de lucru pentru pompieri, era un vis fru- şi a acumulărilor de fum. Folosind camera de ter-
mos, atât de îndepărtat, încât pentru a nu fi moviziune, focarul a fost identificat în timp foarte
catalogaţi ca visători, nici nu îndrăzneam să scurt şi incendiul a fost lichidat înainte de a produ-
îl aducem în discuţie. Pentru unii dintre noi, aşa cum ce pagube însemnate, au fost salvate zece persoane
am mai spus-o, a fi pompier înseamnă vocaţie, pasi- adulte şi patru copii; un autoturism VW Touareg a
une. Urmărim cu obstinaţie filme documentare, ma- ars în totalitate, dar 14 autoturisme, o motocicletă şi
teriale de prezentare şi articole despre activitatea co- două A.T.V.-uri au fost afectate doar indirect, fiind
legilor noştri din alte ţări. Nu de puţine ori, în aceste acoperite cu cenuşă şi plastic topit.
materiale, se vorbea despre camere de termodetecţie, Un alt caz în care camera de termoviziune a
care îi ajută pe pompieri să identifice focarele ascun- simplificat intervenţia pompierilor, reducând astfel
se, să găsească victime în spaţiile inundate cu fum sau pagubele, a fost cel al incendiului la un grup de locu-
cu vizibilitate scăzută, să urmărească şi să stabilească inţe din bdul Alexandru Obregia. Cu ajutorul aces-
cu precizie evoluţia unor focare, să stabilească direcţi- tui echipament s-a reuşit identificarea poziţiei foca-
ile de acţiune pentru protecţia structurilor posibil a fi relor care se manifestau în interiorul plafonului şi al
afectate de incendiu. pereţilor şi lichidarea acestora în timp foarte scurt,
Astăzi, acest lucru a devenit o realitate şi cu pagube minime.
pentru noi, pompierii din cadrul Inspectoratu- Exemplul cel mai elocvent al utilităţii acestor
lui pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al echipamente tehnice este reprezentat de intervenţia
Municipiului Bucureşti, în dotarea subunităţilor la acoperişul turlei bisericii Sfântului Pantelimon,
existând patru camere de termoviziune, patru mode- caz în care s-au folosit două camere de termovizi-
le de top de la trei mari producători ai acestui tip de une, localizarea incendiului realizându-se într-un
echipament. Specialiştii din cadrul Centrului Ope- timp relativ scurt, având în vedere soluţia construc-
raţional au avut ocazia de a le folosi în intervențiile tivă folosită la conceperea acoperişului şi turlelor bi-
la care au participat alături de efectivele inspectora- sericii (lemn căptuşit cu tablă zincată). Au fost salva-
tului, convingându-se de utilitatea acestora pe tim- te bunuri de o mare valoare spirituală şi materială şi,
pul intervenţiilor cu grad ridicat de dificultate şi în mod absolut, surprinzător pentru slujitorii locaşu-
de mare complexitate. Dintre acestea, menționăm: lui de cult şi locuitorii din zona respectivă, chiar în du-
intervenţia din strada Franceză nr. 30, biserica minica următoare biserica a fost resfinţită, reluându-se
Sfântul Pantelimon, garaj subteran din Complexul activitatea. Toate acestea au fost posibile în condiţiile
Rezidenţial Băneasa şi un grup de locuinţe din car- în care de obicei după un incendiu de o asemenea am-
tierul Berceni. ploare, recuperarea fizică, materială, dar şi morală du-
În toate situațiile, camera de termoviziune şi-a rează chiar şi câteva luni de zile.
demonstrat utilitatea, simplificînd munca pompieri- În acest moment, în dotarea unităţii noastre
lor prin informaţiile oferite, astfel încât acţiunile de se află patru termocamere produse de cei mai mari
localizare şi lichidare ale incendiilor prezente au fost trei producători ai acestor echipamente, şi anume:
concentrate asupra zonei focarului. Concret, în ca- DRÆGER, MSA ŞI FLIR. În prezent, acestea sunt
zul autoturismelor incendiate din parcarea subtera- utilizate de către specialişti din cadrul Centrului
nă din zona rezidenţială Băneasa, intervenţia a fost Operaţional şi de către ofiţerii care asigură conti-

68 DEALU SPIRII
nuitatea conducerii în afara programului de lucru din trei modele, drept pentru care vom încerca să rea-
cadrul Grupurilor de Intervenţie nr. 1 şi 2., în viitor lizăm o analiză comparativă a acestor echipamente,
acestea urmând să devină o tehnică nelipsită din dota- cât mai obiectivă şi echilibrată.
rea tuturor structurilor operative ale inspectoratului. După cum rezultă din comparația de mai
Am avut oportunitatea de a lucra cu toate cele sus, toate aceste trei camere de termoviziune
Prezentare comparativă camere de termoviziune din dotarea ISUMB

Camere
termoviziune

Caracteristici

Dræger UFC 7000 MSA 5800 FLIR E50


Dimensiuni (L x l x H) 125 x 110 x 280 mm 205 x 112 x 275 mm 184× 97 × 246 mm
Greutate 1.4 kg (3 lbs) 1.3 kg (2.8 lbs) 0.8 kg (1.76lbs)
Display (tip/ diagonală) LCD / 9 cm (3.5”) LCD / 9 cm (3.5”) LCD / 9 cm (3.5”)
Rezoluţie 160 x 120 Pixeli 320 x 240 Pixeli 320 × 240 Pixeli
Zoom 2x 2x 1–4×
Lithium Ion Lithium Ion Lithium Ion
Tip baterie
reîncărcabilă reîncărcabilă reîncărcabilă
Durată operare 4 ore (la 23°C) 2 ore 4 ore
Video, 1000 imagini, 60
Capacitate de stocare 120 min şi 1000 imagini -
secunde voce
USB-mini, USB-A,
Interfaţă USB 2.0 Conector SMA video out Bluetooth, Wi-Fi,
compozit video
Rezoluție Infraroșu 160 x 120 Pixel 320 x 240 Pixel 240 × 180 pixeli
Detector Microlobometru plan
Microlobometru cu rază
Senzor infraroșu Microlobometru a-Si zonal focal zonal din oxid de vanadiu
spectrală nerăcit
nerăcit
Răspuns spectru
7 to 14 μm 8 to 14 μm 7.5–13 µm
infraroșu
-40° to 320°F –20°C la +120°C
(-40° to 160°C) - Sensibilitate (–4°F la +248°F)
Display digital -40 °C … 1,000 °C
înaltă /
temperatură (-40 °F ... 1832 °F)
-40°F to 1040°F (-40°C to 560°C) 0°C la +650°C (+32°F la
Sensibilitate scăzută +1202°F)
80°C/176°F > 30 minute
-40 °C … 85 °C
120°C/248°F > 20 minute
(-40 °F ... 185 °F) / –15°C to +50°C (+5°F to
Temperatură de operare 260°C/500°F > 8 minute
150 °C (300 °F) pt 20 minute / +122°F)
-30°C/-22°F > 40 minute
260 °C (500 °F) pt 10 minute
-40°C/-40°F > 25 minute
±2°C (±3.6°F) sau ±2%
Acurateţe ± 0.035°C (0.063°F)
din citire
Orizontal: 47° /
Orizontal: 36° / Orizontal: 53° /
Orizont de vedere Vertical: 32° /
Vertical: 27° Vertical: 41°
Diagonal: 62°
Policarbonat rezistent la căldură şi
Protecţie exterioară Material cauciucat EPDM -
zgârieturi
Carcasă Plastic rezistent la temperaturi înalte Bayer PCPET Makroblend -

DEALU SPIRII 69
Standardizări şi teste
Dræger UFC 7000
Clasa de protecţie – IP 66; IP 67;
Siguranţă la foc – EN137:2006;
Siguranţă intrinsecă în atmosfere explozive – ATEX zona 1;
Standarde de protecţie la explozie – IEC 60079-0:2007; IEC 60079-11:2006;
EN 60079 0:2009; EN 60079-11:2007;
ANSI/ISA 12.12.01; CAN/CSA E60079-0;
CAN/CSA E60079-11;
Clasificare pentru Europa – l M2 / ll 2G, Ex ib l Mb / Ex ibllC T4 Gb.

MSA 5800
Clasa de protecţie – IP 67;
Protecţie la apă şi praf – CEI IEC 529;
Simulare acţiune flacără directă, efect căldură – NFPA 1981-2002 Ed., NFPA 1982-1998 Ed.;
Standarde de protecţie la interferenţă radio – CE/EN 50081-2:1992, EN 50082-2: 1992,
FCC Part 15;
Rezistenţă la vibraţii a încărcătorului transportabil – MIL-STD-810E;
Rezistenţă la şocuri mecanice a încărcătorului transportabil – NFPA 1901-12-1.7.

FLIR E50
Rezistenţă la vibraţii – IEC 68-2-29 (25G);
Rezistenţă la şoc – IEC 68-2-6 (2 G).

onorează producătorii. Cu toate acestea, fiecare din- siguranţă la foc. Nu este mai puțin important fap-
tre ele se detaşează de concurenţă la capitole diferite. tul că oferă cea mai largă plajă de măsurare a tempe-
Modelul E50 al companiei Flir dispune de cea raturii, de la –40 °C la 1.000 °C, păstrând în acelaşi
mai largă paletă de interconectivitate cu medii di- timp o acurateţe remarcabilă: ± 0.035°C.
gitale externe: USB-mini, USB-A, Bluetooth, Wi-Fi Camera de termodetecţie MSA 5800 reprezin-
sau compozit video. De asemenea,alte aspecte de or- tă vârful de lance al companiei, din punctul de vede-
din tehnic au fost ridicate la un standard superior: o re al acestui tip de echipament. Una dintre inovaţiile
frecvenţă a imaginilor de 60 Hz, un orizont de vede- lor cele mai apreciate o reprezintă conectorul video
re extrem de larg al imaginilor surprinse şi un zoom SMA, ce poate transmite semnalul video preluat de
de până la 4x. Toate acestea sunt asamblate compact, cameră în apropierea locului intervenţiei până la o
cu o greutate aproape insesizabilă. distanţă de maximum 5 km. Este, totodată, o cameră
Compania germană Dræger a pus în primul foarte robustă, fiind rezistentă la apă, praf sau la ac-
rând accentul pe siguranţa operatorilor. Camera lor, ţiunea directă a căldurii şi a focului. Singurul minus
UFC 7000, este verificată în conformitate cu nume- notabil care poate fi menţionat este durata de viaţă re-
roase standarde internaţionale şi europene, precum lativ scurtă a bateriei după încărcare – 2 ore, precum
cele de protecţie anti-explozie, trecând şi teste de şi faptul că nu poate stoca direct imaginile colectate
siguranţă intrinsecă în atmosfere explozive sau de dacă nu este prevăzută cu conectorul video SMA.

Dræger UFC 7000

70 DEALU SPIRII
MSA 5800

FLIR E50

În data 9 aprilie a.c., a fost distribuită o autospecială de intervenție și comandă Grupului de


Intervenție nr. 3 pentru a veni în sprijinul misiunilor și intervențiilor desfășurate.

DEALU SPIRII 71
UTILITATEA DETECTOARELOR
PORTABILE DE GAZE TOXICE
în TIMPUL INTERVENȚIILOR SPECIFICE
Col. Liviu Dorcescu

M
eseria de pompier este adesea solicitantă și riscan- enumerate, principalele pericole sunt date de atmosferele potențial ex-
tă. Odată cu introducerea noțiunii de „Situații de plozive, monoxidul de carbon și lipsa oxigenului. De reținut că în anu-
Urgență”, atribuțiile pompierilor au crescut, iar mite condiții și monoxidul de carbon poate deveni exploziv:
intervențiile au devenit dintre cele mai diverse. În 2CO+O2→2CO2+466kJ
aceste condiții și riscurile la care pot fi expuși pompierii au crescut. Unul Pentru gaze și vapori cu potențial pericol de explozie se
dintre aceste riscuri este acela de expunere la gaze toxice ori explozive. defineşte:
Problema securității oamenilor la locul de muncă este deose- LEL - Lower Explosion Level (limita inferioară de explozie) ca
bit de importantă, fiind tratată cu toată seriozitatea de legislație. Pen- fiind concentraţia minimă a unui gaz sau vapor combustibil care se
tru fiecare potențial pericol cunoscut este prevăzută o modalitate de poate aprinde în aer dacă este prezentă o sursă de aprindere.
protecție. Astfel, pentru lucrul în medii care conțin gaze toxice sau cu După cum se observă chiar din definiţie, LEL este influenţată
potențial exploziv sunt măsuri și echipamente specifice care trebuie de concentraţia de oxigen în atmosfera respectivă. De aceea este im-
folosite. Determinarea prezenței și măsurarea concentrațiilor de gaze portant ca, odată cu măsurarea LEL, să se măsoare şi concentraţia de
combustibile cu pericol de explozie și a gazelor toxice care pot condu- oxigen.
ce la accidente majore și în masă este una dintre cele mai importante În conformitate cu OSHA, o atmosferă potenţial explozivă pe-
sarcini ale sistemului de securitate în muncă. riculoasă este accea în care gazul sau vaporii inflamabili depăşesc 10%
De-a lungul anilor, în lipsa unei aparaturi dezvoltate din punct din LEL.
de vedere tehnologic, oamenii au folosit metode empirice, dovedite Un alt pericol deosebit de important care poate apărea în spe-
multă vreme a fi foarte eficiente. Unul dintre locurile în care perico- cial în industria petrolieră, dar şi în urma descompunerilor organice,
lul gazelor toxice explozive sau a lipsei de oxigen este extrem de mare este hidrogenul sulfurat (H2S) care produce decesul la o concentraţie
sunt minele. Este deja celebră utilizarea în trecut în aceste locuri a unor de numai 0,05%.
„detectoare” cu o funcționare foarte simplă, dar care, din păcate, erau Determinarea concentraţiilor de gaze combustibile sau toxice în
de unică folosință. Astfel, echipele care pătrundeau în galerii aveau cu aerul atmosferic se face cu metode care folosesc fenomenele de modi-
ele colivii cu canari. Aceste păsări sunt mai sensibile decât oamenii la ficare a unui parametru electric al unui senzor, cuprins într-un circuit,
gaze toxice și lipsa de oxigen. Astfel, când se observa că pasărea nu mai atunci când gazul de analizat reacţionează chimic cu o altă substanță
cânta sau era moartă însemna că era un pericol iminent. Tot pe post de din componenţa senzorului. Acest senzor nu identifică tipul de gaz ca-
detector de gaze erau și șoarecii sau șobolanii care circulau prin gale- re provoacă arderea, ci determină doar prezenţa acestuia.
rii. Atunci când aceștia părăseau galeria însemna că este, de asemenea, Din punct de vedete al modului de utilizare, detectoarale pot fi
un pericol iminent, inclusiv pericolul de prabușire a acesteia. O meto- portabile sau fixe.
dă de a determina existența suficientă a oxigenului era urmărirea flă- Având în vedere specificul intervențiilor pompierilor, în acest
cării lămpașului de gaz. Când lămpașul nu mai ardea ca posibilă cauză articol sunt prezentate detectoarele portabile de gaze. Acestea pot fi
era lipsa oxigenului. monogaz sau multigaz.
Astăzi, evoluția tehnologiei permite detectarea acestui pericol Așa cum sugerează și denumirea, detectorul monogaz are un
utilizând sisteme electronice de detecție a gazelor. singur captor pentru un singur tip de gaz. Alegerea utilizării acestui fel
Cu excepția avariilor tehnologice, pericolele majore apar în spe- de detector implică o cunoaștere anterioară a gazului potențial în zo-
cial în spații închise, unde se pot produce acumulări de gaze toxice sau na de intervenție.
explozive. Sursa acestor acumulări poate fi accidentală sau reprezentată Pentru a putea acoperi un domeniu mai mare de risc, exis-
de procesul tehnologic industrial. Exemple: siderurgie, minerit, fermen- tă detectoarele portabile multigaz. Acestea pot detecta de la două pâ-
tări organice, descompuneri organice, canalizări, subsoluri, parcări sub- nă la șase gaze și, în consecință, pot monitoriza mai multe gaze în
terane, garaje, cutremure și, nu în ultimul rând, incendii. În exemplele același timp. Utilitatea acestor detectoare este de o importanță majoră,

72 DEALU SPIRII
activitățile pompierilor fiind foarte variate, existând situații când nu se • Greutate: 84 g (fără agățătoare)
cunosc dinainte gazele care pot apărea la locul intervenției. De exem- • Temperatura de utilizare: –20°C până la +50°C
plu, în cazul unei salvări dintr-un canal, poate fi posibilă existența hi- • Alarma vizuală – LED roșu, 2 tonuri sonore, vibrator standard
drogenului sulfurat, a monoxidului de carbon, a gazelor cu potențial • Niveluri de alarmare: Avertizare și pericol
exploziv sau lipsa oxigenului. Un caz de acest fel a avut loc de curând • Etanșare (Indice IP): Etanș, submersibil (IP 67)
la o mare companie petrolieră din România. Detectorul multigaz ofe- • Nr. evenimente memorate: 20
ră informații în timp real despre apariția acestor pericole, mai ales că, • Informații memorate: Ora începerii/ sfârșitului evenimentului,
uneori, este greu de intervenit în locuri cu potențiale degajări de gaze Durata evenimentului, valorile medii și de vârf
toxice cu aparatul izolant de protecție respiratorie. Dacă situația per- • Datalogging: Aproximativ 120 de ore la interval de 1 minut. În-
mite, se pot face mai întâi măsurători ale atmosferei și apoi se poate registrează nivelul de gaz, temperatura și durata. Toate datele
interveni. Pentru aceasta se utilizează o sondă atașată detectorului și o sunt downloadate în baza de date la fiecare dock.
pompă electrică sau manuală. În acest fel pot fi evitate accidente din-
tre cele mai grave. 2 DETECTOARE MULTIGAZ
Este cunoscut faptul că atât anumite substanțe toxice (de exem- 2.1 Domeniul de utilizare
plu, monoxidul de carbon), cât și lipsa oxigenului în atmosferă nu pot Detectoarele multigaz se utilizează
fi detectate de organele de simț umane. Pe de altă parte, efectul toxic al în acele locuri unde există riscul apariţiei
monoxidului de carbon este cumulativ, doza de risc putându-se atin- simultane sau nu a contaminării cu noxe-
ge după mai multe minute sau chiar ore de expunere. De asemenea, le respective (CO, H2S), a lipsei de oxigen
concentrația gazului toxic/ exploziv poate fi semnificativ diferită în- şi a atmosferelor potenţial explozive. Cazu-
tr‑un spațiu închis, în funcție de înălțime sau adâncime. În acest ultim rile cele mai frecvente le constituie spaţiile
caz poate fi extrem de utilă prelevarea de probe cu ajutorul sondelor. închise cum sunt subsolurile de blocuri sau
Având în vedere evenimentul produs la Sighetul Marmației locuinţe, pivniţe, puţuri, rezervoare, cister-
în data de 19.02.2012, precum și cazurile recente care au avut loc în ne, garaje subterane sau închise.
București (explozii în urma scăpărilor de gaze) care s-au soldat cu O situație deosebită este reprezentată de activitatea echipelor de
pierderi de vieți omenești și pagube materiale deosebite, Inspectora- intervenţie în caz de cutremure, avarii sau scurgeri ale instalaţiilor de
tul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București gaze, demolări şi, nu în ultimul rând, incendii. În urma unui incendiu,
a întreprins demersuri pentru obținerea și utilizarea unor detectoare după ce acesta a fost „stins”, în spaţiile închise pot apărea cu uşurinţă
portabile de gaze. acumulări de monoxid de carbon sau lipsă de oxigen. Merită menţionat
Astfel, inspectoratul are în folosință, în vederea testării că nici una din aceste situaţii nu poate fi sesizată de organele de simţ ale
eficacității acestora în timpul intervențiilor specifice, un număr de omului şi, în consecinţă, poate duce la urmări din cele mai grave.
cinci detectoare portabile de gaz de ultimă generație. 2.2 Date tehnice detector patru gaze MultiPro
Enumerăm mai jos cateva dintre caracteristicile acestor detec- • Monitorizarea celor patru gaze în mod continuu și în timp real;
toare portabile de gaz: • Senzori: LEL (0-100%), O2 (0-30% vol), CO (0-999 ppm), H2S
1 DETECTOARE MONOGAZ (0-200 ppm);
1.1 Domeniul de utilizare • Port IrDA pentru comunicarea cu PC-ul;
Detectoarele portabile monogaz pot • Autonomie de funcționare în mod difuzie: baterii 16 ore,
determina şi identifica prezenţa unui sin- acumulatori: 22 ore;
gur tip de gaz, în funcţie de senzorul ales. • Autonomie de funcționare cu pompa de recoltare:
Detectoarele portabile monogaz sunt utili- baterii 12 ore;
zabile acolo unde există riscul apariţiei unui • acumulatori 18 ore;
singur tip de gaz, cunoscut şi determinat. • Alarmare: atenționare: Pericol, STEL, TWA, semnalizare LED
1.2 Date tehnice frontal, semnal sonor 92 dB, vibrare;
• Tipul de instrument: baterie și sen- • înregistrare automată a ultimelor 20 evenimente, înregistrea-
zori înlocuibili ză nivelul maxim, nivel mediu, durata, timp pornire/ oprire, tip
• Autonomie: maximum 9.000 ore senzor, download pe PC prin port IrDA (infraroșu) sau soft-ul
• Senzori (gaze detectate) O2 (0-30% vol), CO (0-1000ppm), CO+ IQ Express Dock;
(0-1000 ppm), CO-H (0-800 ppm), H2S (0-200ppm), SO2 (0-50 • Înregistrator tip „cutie neagră” pentru: citiri gaze, timp pornire/
ppm), NO2 (0-20 ppm), PH3 (0-20 ppm), Cl2 (0-20 ppm), ClO2 oprire, temperatura, starea bateriei, data ultimei calibrări și se-
(0-5 ppm), NH3 (0-100 ppm), HCN (0-100 ppm) tări, tipul și seria senzorilor, setările curente pentru alarmare;
• Dimensiuni: 84 x 55 x 29 (mm) • Etanșare IP65.

DEALU SPIRII 73
Eroii anonimi Mr. ing. Ovidiu Pană
Slt. ing. Artur Vladimir Sedei

Niciodată când mergem pe stradă nu ne ridicat de risc, existând în orice moment


gândim la cei ce trec pe lângă noi. Nu stăm să posibilitatea de a fi rănit sau chiar să-ți
luăm în considerare ce fel de oameni sunt cei pierzi viața, atunci când te lupți cu flăcări-
care stau gânditori aşteptând autobuzul sau le pentru a salva viața oamenilor și agoni-
aşteptând la stop. Nu ne mirăm când vedem seala lor.
un necunoscut zâmbind pierdut sau râzând Poate și din acest motiv, pentru că în ori-
de-a dreptul. Oare ce poveşti ascund ridurile ce moment pompierii sunt prezenți în viața
lor? Oare ce amintiri le întunecă sau le lumi- comunității, fie să stingă flăcările, să acorde
nează deopotrivă momentele de visare? primul ajutor medical de urgență, fie să sal-
Cu siguranţă, nu ne gândim că un astfel veze pe acei teribiliști care se avântă să pes-
de necunoscut a salvat astăzi o viaţă. Dar pen- cuiască la copcă atunci când temperaturi-
tru unii dintre noi, a salva vieţile semenilor a le sunt ridicate, iar gheața nu mai prezintă
devenit o obişnuinţă. Cine sunt aceia care tră- siguranță, sondajele CCSB din luna februa-
iesc aprope zilnic întâmplări pe care majorita- rie indică faptul că pompierii militari se bu-
tea le văd doar în filme şi în documentare? cură de cea mai mare încredere din partea
Este unanim recunoscut faptul că me- populației, cu 94%, urmați de armată – 81%,
seria de pompier se înscrie în cele cu grad biserică –79%, etc.

74 DEALU SPIRII
Pentru cei cărora „salamandrele”, așa și ei la ISU Vâlcea,
cum sunt numiți pompierii de către Cristian aflându-se în afara ser-
Burcioiu – jurnalist la cotidianul Libertatea, viciului, au auzit țipete
le-au salvat viața sau bunurile, sunt adevărați că cineva s-a aruncat în
eroi; ei sunt totuși oameni obișnuiți și nu fac râul Olt. Nu a contat că
altceva decât să-și facă meseria pe care o în- era luna februarie, tem-
drăgesc și nu așteaptă să primească lauri, sta- peratura era scăzută și
tui sau alte recompense. apa foarte rece, iar ei
„Nu-mi place să mi se spună erou. Ne nu erau echipați adec-
facem meseria.” – spunea într-un interviu vat, ci doar faptul că un
pentru revista BeWhere, Florin Chirea, unul om avea nevoie de ajutorul lor. Au acționat
dintre pompierii care a intervenit la Materni- în consecință, iar Nae Marian spunea în ace-
tatea Giulești. le momente: „Greutatea misiunii a constat în
Și pe bună dreptate, exemplele pot conti- faptul că…”. Aș concluziona aici faptul că, deși
nua. Totuși, acești oameni simpli vor fi tot tim- aceștia erau în timpul liber, misiunea lor de a
pul gata de a acționa, de a-și pune viața lor în salva vieți este mai presusu de toate, chiar și
în timpul liber.
Unul dintre nenumăraţii pompieri
profesionişti din Bucureşti este Cristian
Colţeanu, angajat în cadrul Inspectora-
tului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu
Spirii” al Municipiului Bucureşti. În pre-
zent, el este încadrat la Detaşamentul
Special de Salvatori din Grupul Special
de Salvatori, deservind autospeciala de
transport scafandri Iveco Daily. În data
pericol și a nu sta ca spectator. Dumitru Gigi, de 12 martie 2012, într-o perioadă în care fri-
un coleg de-al nostru, care în timpul său liber a gul şi temperaturile foarte scăzute nu dispă-
sărit în ajutorul semenilor săi pentru a salva cu ruseră din capitală, echipajul său a fost aler-
mâinile goale viața a patru copii spunea pen- tat în jurul orei 14:00 şi s-a deplasat pentru
tru cotidianul Adevărul: „Am intrat în cocioa- salvarea a două persoane de pe Lacul Pante-
ba cuprinsă de flăcări și am văzut o mânuță de limon. Accesul autospecialei de scafandri a
copil. Am încercat s-o apuc, dar chiar atunci a fost posibil până la o distanţă de aproxima-
explodat o butelie. Copiii au murit, iar pe mine tiv 1,5 km de teren avariat de malul lacului,
m-a frământat zile în șir această nenorocire”. restul distanţei fiind parcurs de echipajul de
Un alt exemplu pentru noi este și Nae intervenţie pe jos. La faţa locului a fost obser-
Iulică, a cărui activitate se desfășoară la Secția vată o persoană de sex masculin care se afla
Grozăvești, care împreună cu fratele său Ma- căzută într-o copcă, fiind susţinută de al-
rian și prietenul lui Diaconu Ionuț – pompieri tă persoană. Cei doi se aflau la o distanţă

DEALU SPIRII 75
de aproximativ 150 de metri de mal, în condi-
ţii de gheaţă subţire, instabilă în mare parte.
Cristian Colţeanu s-a echipat în costu-
mul uscat de scafandru, cu calmul şi hotărâ-
rea care nu îl părăsesc niciodată şi împreună
cu colegii servanţi au luat minimul de echi-
pament necesar de la autospecială (coardă de
salvare şi colace de salvare) şi s-au deplasat
către malul lacului. La pătrunderea pe ghea-
ţă, s-a observat că aceasta, în anumite zone,
era subţire şi instabilă, iar înaintarea era gre-
oaie. Ajungând în punctul unde se aflau vic-
timele, s-a constatat că o persoană se afla în
copcă, în stare de hipotermie dar conştien-
tă, iar cea de-a doua se afla pe o scândură, pe
gheaţă, susţinând victima din apă.
Bazându-se pe experienţa acumulată în muţumită intervenţiei rapide şi profesio-
anii de serviciu, scafandrul s-a deplasat până niste a echipajului condus de către Cristian
la locul în care se aflau victimele, a luat mă- Colţeanu. Acesta din urmă a revenit la subu-
suri pentru a echipa victimele cu colacul de nitate, pregătindu-se de o nouă misiune. Iar
salvare, cea din apă fiind transportată prima singurul lucru care îi rămâne nu este decât
cu ajutorul unei corzi de salvare trasă de co- un alt rid pe o frunte deja atît de încărcată.
legii de pe mal, fiind supravegheată de către Alţi oameni care au riscat furia destinu-
scafandrul de intervenţie, pentru a fi în mă- lui, luându-se la luptă cu soarta crudă, au fost
sură să acţioneze în cazul în care gheaţa ar fi colegii noştri din cadrul Detaşamentului „13
cedat. Apoi acesta s-a întors după cea de-a Septembrie” din Grupul de Intervenţie nr. 4,
doua victimă pe care a susţinut-o în condiţii Ion Silviu, Ricu Bogdan şi Adrian Enache.
de siguranţă până la mal. Amintiţi vor fi mereu în rugăciunile unei fa-
Ambele persoane s-au recuperat complet milii din capitală.

76 DEALU SPIRII
La începutul acestui an, în luna februa- fost acordate primele îngrijiri medicale. Feti-
rie, garda de intervenţie a Detaşamentului ţa în vârstă de 4 ani, aflată în stare de incon-
„13 Septembrie” a răspuns unui apel de aju- ştienţă, a fost resuscitată la locul intervenţiei.
tor venit din incinta Căminului militar din Ulterior, toţi membrii familiei şi-au revenit
str. Năsăud, prin care se anunţa un incendiu complet, mulţumind pentru această a doua
de apartament. şansă care le-a fost acordată.
Ajungând la faţa locului şi executându‑se Aceşti trei pompieri nu sunt decât ulti-
recunoaşterea, se constată că întreg aparta- mele elemente ale unui lung şir de eroi ano-
mentul era inundat cu fum, iar incendiul se nimi care şi-au dedicat viaţa pentru ajutarea
manifesta cu violenţă deosebită în interiorul celor aflaţi în nevoie. Eroi anonimi, pe care îi
acestuia, existând pericolul propagării la ce- vedem zilnic, fără să îi cunoaştem, fără să îi
lelalte locuinţe. Fiind înştiinţat că în interi- recunoaştem, sau poate stau lângă noi pe o
orul apartamentului sunt surprinse persoa- bancă în parc, bucuroşi sau trişti, îngându-
ne, şeful G.I.S. a ordonat constituirea unei raţi sau relaxaţi. Dar ei sunt oamenii pe care
echipe de căutare–salvare formată din Ricu i-am vrea aproape la nevoie, oameni obişnu-
Bogdan, Ion Silviu şi Enache Adrian. Aceş- iţi de lângă noi.
tia au pătruns în apartament, riscându-şi, ca Și ca ei sunt mulți alții, neștiuți de noi, iar
în atâtea alte ocazii, propria viață şi au salvat faptele lor vorbesc de la sine și cred că nu mai
4 victime. Ion Silviu i-a salvat pe Georgescu sunt necesare alte cuvinte, poate o singură re-
George (37 ani), intoxicat cu fum şi cu arsuri marcă, după cum bine spunea Florin Chirea:
la nivelul feţei şi pe Georgescu Teodora (4 „Dacă nu am fi noi, ar fi altcineva”.
ani), mezina famili-
ei, intoxicată cu fum,
în stare de inconşti-
enţă, care se refugia-
se sub patul din dor-
mitor. Ricu Bogdan a
salvat-o pe Georges-
cu Mihaela (37 ani)
aflată în stare de şoc
şi intoxicată cu fum
iar Enache Adrian l-a
salvat pe Georgescu
Vlad (7 ani), de ase-
menea intoxicat cu
fum.
Victimele au fost
transportate la am-
bulanţă unde le-au

DEALU SPIRII 77
Curaj şi devotament Cpt. Alin Bogdan

D
ata de 28 februarie este cunos- Râmnicu Vâlcea, au intervenit pentru salvarea ti-
cută în rândul cadrelor Inspec- nerei a cărei șansă de supraviețuire era susținută
toratului General pentru Situații de o anvelopă auto plasată în apă de una dintre
de Urgență, și nu numai, ca Ziua persoanele prezente, pentru a substitui colacul de
Protecției Civile, Arma Vieţii, aşa cum mai este salvare până la sosirea echipelor de intervenție.
aceasta denumită. Analizând situația, cei trei au decis să înfrun-
În ziua de 28 februarie 2012, zi de sărbătoare te temperatura scăzută a apei pentru a ajunge la
pentru instituţiile salvatorilor, s-au împlinit 79 de victimă, deoarece exista riscul ca aceasta să intre
ani de la înfiinţarea primelor structuri cu atribuţii în şoc hipotermic până la sosirea salvatorilor.
de apărare civilă în România. Totodată, acest mo- Marian a fost cel care a înotat primul spre tâ-
ment aniversar a marcat curajul și devotamentul a nără. A recuperat-o și a urmat calea de întoarcere
trei dintre colegii noștri, onorând astfel motto-ul către mal, numai ca, la aproximativ 15-20 de metri
Protecţiei Civile: „Cu viaţa mea apăr viaţa!”. de limanul izbăvitor, din cauza temperaturii scă-
Datoria a fost mai presus de orice pentru acești zute, a lipsei de echipament adecvat pentru o astfel
colegi, care, în timpul lor liber, au devenit salvatori de intervenție și a efortului fizic excesiv, capacita-
într-o situație cutremurătoare, în apropierea Po- tea de a înota a fost mult diminuată. Sesizând pe-
dului Goranu (municipiul Râmnicu Vâlcea), care ricolul, Cătălin, fratele acestuia, care se afla alături
face trecerea peste râul Olt. Ei au fost martorii dis- de Ionuț în așteptare pe mal, s-a deplasat înotând
perării oamenilor aflați în zonă, alertați de strigă- până la cei doi și, folosindu-se de anvelopa auto, a
tul pierdut de ajutor al unei tinere care a ales să își reușit să îi aducă pe aceștia la mal.
încheie socotelile cu viața, aruncându-se în apele Oamenii care au asistat la intervenția reușită a
Oltului. cadrelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență
Fără ezitare, conduși de curaj și sentimentul le-au oferit acestora hainele proprii și păturile din
remarcabil de altruism, plutonierul Nae Cătălin, ambulanța sosită. Tânăra salvată și cei doi frați au
subofițer operativ principal în cadrul Inspecto- fost transportați la Spitalul de Urgență Râmnicu
ratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” Vâlcea, pentru monitorizare și stabilizare termică.
al Municipiului București - Secția Grozăvești și Gestul celor trei pompieri nu definește doar
fratele său, plutonier Nae Marian, subofițer ope- un moment de eroism, ci un mod de viață, un an-
rativ principal și scafandru autonom în cadrul gajament etern în slujba oamenilor. Cu siguranță,
Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, ală- oricare dintre noi, într-o astfel de situație, ar fi pro-
turi de plutonier Diaconu Ionuț, subofițer operativ cedat la fel.
principal în cadrul Detașamentului de Pompieri Felicitări, dragi colegi!

78 DEALU SPIRII
PROFESIONIŞTII
ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
Col. dr. ing. Stelian Duduș

D
e la începutul anului 2012, Inspectoratul pentru Situa- Din cauza zăpezii acumulate pe acoperişurile construcţiilor, ca
ţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti urmare a căderilor masive de precipitaţii sub formă de ninsoare, în lu-
a fost solicitat să intervină la un număr total de 22.088 na februarie a acestui an în municipiul Bucureşti şi temperaturilor ri-
de evenimente, din care 774 incendii, iar 18.635 – inter- dicate care s-au înregistrat la scurt timp după această perioadă de nin-
venţii ale Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare. sori, exista pericolul ca, în urma desprinderii unor ţurţuri de gheaţă
Tipurile de risc care s-au manifestat pe teritoriul municipiului sau a unor blocuri de zăpadă şi gheaţă, acestea să cadă şi să produ-
Bucureşti, conducând la crearea unor situaţii care au impus interven- că astfel pagube materiale sau chiar afectarea sănătăţii unor persoa-
ţia serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, au fost diverse: ne. Un astfel de risc s-a manifestat şi în zona construcţiilor din cadrul
de la degajarea de ţurţuri în scopul prevenirii unor evenimente nega- Academiei Tehnice Militare – bdul George Coşbuc şi a Institutului de
tive sau transportul unor persoane aflate în imposibilitate de deplasa-
re, până la salvarea unor persoane, victime ale imprudenţei lor ori ale
efectelor unor incendii.
Pentru gestionarea acestor diverse situaţii de urgenţă, este nevoie
de CURAJ ŞI DEVOTAMENT, calităţi pe care cadrele Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al municipiului Bucureşti
le‑au dovedit cu fiecare ocazie, la fiecare intervenţie, chiar dacă de
multe ori aceştia au fost nevoiţi să acţioneze în condiţii vitrege şi
punând viaţa celor aflaţi în pericol mai presus decât propria sănătate
sau viaţă.
Printre intervenţiile care au avut loc în această primă parte a
anului în curs, câteva dintre ele s-au remarcat prin amploare şi inten-
sitate sau prin condiţiile deosebite în care s-au desfăşurat.
În data de 19.01.2012, garda de intervenţie a Secţiei de Pompieri
Grozăveşti a fost alertată pentru stingerea unui incendiu izbucnit în
spaţiul de depozitare al magazinului S.C. Demiuma Impex S.R.L. din
cadrul Complexului Comercial Carrefour „Orhideea”. Operaţiunea de
stingere a fost îngreunată de condiţiile meteo nefavorabile, de degajă-
rile masive de fum şi gaze toxice şi de instabilitatea elementelor com-
ponente ale plafonului. Cu toate acestea, s-a reuşit localizarea şi lichi-
darea incendiului în limitele găsite, reducând astfel valoarea pagubelor
materiale. Din rândul personalului Secţiei de Pompieri Grozăvşti ca-
re a acţionat pentru stingere îl menţionez pe Şeful GIS – plt. adj. şef Studii pentru Ordine Publică – Şos. Olteniţei, fapt constatat şi anun-
Vâlcu Cristian, cdt. ech. IVECO – plt. Dogaru Mihai, cdt. ech. ţat de personalul acestor instituţii la Inspectoratul pentru Situaţii de
APCA – plt. maj. Simionescu Marius. Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti. Pentru gestionarea
acestor situaţii sem-
nalate, respectiv de-
gajarea acestor con-
strucţii de zăpada
acumulată pe acope-
riş şi de ţurţuri, au in-
tervenit: plt. adj. An-
cu Cristian, plt. maj.
Iordan Petre, plt.
maj. Vlad George,
plt. maj. Hâncu Nelu,

DEALU SPIRII 79
plt. maj. Trifan Sorinel, plt. Gheorghe Andrei din cadrul
Detaşamentului de Pompieri Apărătorii Patriei – Grupul de Intervenţie
nr. 3, plt. adj. Barbu Adrian şi plt. Roşca Virgil din cadrul Detaşamen-
tului 13 Septembrie – Grupul de Intervenţie nr. 4. Activitatea acestora a
fost remarcată şi apreciată de conducerile celor două instituţii.
Tot în această perioadă a anului, cadre ale Grupului de
Intervenţie nr. 2 au participat la misiuni de înlăturare a efectelor pro-
duse de manifestări ale fenomenelor meteo periculoase (ninsori abun-
dente, viscol, polei) în zonele de competenţă a Inspectoratelor pen-
tru Situaţii de Urgenţă ale Judeţelor Buzău şi Vrancea. Printre aceştia plt. Roşu Mihai, plt. maj. Fecioru Petrică şi plt. Ene Ştefan.
În data de 19.03.2012, un echipaj din cadrul Detaşamentului
Bujoreni – Grupul de Intervenţie nr. 1, compus din plt. Epure El-
vis, plt. Diaconu Ion și plt. Savin Marius, a fost solicitat să intervină
în sprijinul unui echipaj SABIF pentru transportul unei persoane cu

se numără: plt. maj. Drăghici Marian, plt. Nedelea Cristian, plt.


Albeanu Dorin, plt. maj. Ursei Nicolae, plt. Cristea Mihai.
În data de 12.03.2012, în timp ce 2 persoane, ambele în vârstă dizabilităţi la ambulanţă. Conform scrisorii de mulţumire transmise de
de 65 de ani, se aflau pe Lacul Pantelimon, din cauza slăbirii stratului doamna Dobre Aurelia – persoana asistată, la adresa inspectoratului,
de gheaţă, una dintre acestea a alunecat şi a căzut printr-o copcă în „echipajul prezent la faţa locului a acţionat cu rapiditate, profesiona-
apa rece. Evenimentul a fost anunţat prin Sistemul Naţional Unic pen- lism şi a făcut tot efortul de a găsi cea mai bună soluţie de transport în
tru Apeluri de Urgenţă 112, la caz deplasându-se 1 UTIM, 1 PA şi un condiiţiile deosebite în care mă aflam”.
echipaj de scafandri din cadrul Detaşamentului Special de Salvatori – În data de
Grupul Special de Salvatori, format din plt. adj. Colţean Cristian, plt. 21.03.2012, garda de
Ene Adi Cornel şi sg. maj. Videscu Octavian, care au acţionat pen- intervenţie a Deta-
şamentului „13 Sep-
tembrie” a interve-
nit pentru stingerea
unui incendiu izbuc-
nit la o casă de locu-
it, pe str. Valea Timi-
şului. Incendiul se
manifesta violent pe
aprox. 90 mp şi exis-
ta pericolul propa-
gării la imobilul în-
tru scoaterea din apă şi aducerea la mal a celor două victime, în con- vecinat. Personalul
diţii de siguranţă. Una dintre victime se afla în stare de hipotermie, iar participant la inter-
cea de-a doua prezenta tegumente reci. Acestora le-a fost acordat pri- venţie a acţionat cu
mul ajutor medical de către echipajul UTIM din cadrul Detaşamentu- profesionalism, li-
lui Mobil de Acorda- chidând incendiul într-un timp scurt, limitând astfel extinderea aces-
re a Primului Ajutor tuia. Dintre participanţii la această intervenţie, menţionez pe Şef Gis,
Calificat – Grupul plt. maj. Pietreanu Florin şi comandanţii de echipaj: plt. Zamfir
Special de Salva- Marius, plt. Calciu Florin, plt. Brânduşel Iulian.
tori, compus din plt. Asemenea celor evidenţiaţi, în aceste pagini pot fi amintiţi ori-
maj. Miu Adrian, care dintre cei 2.500 de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din com-
plt. Ghiţă Bogdan ponenţa ISUMB. Sunt convins că fiecare dintre ei deţine aceste două
şi un medic şi de că- calităţi, „CURAJ ŞI DEVOTAMENT”, un motto care s-a transformat
tre echipajul PA din într-un „modus vivendi” pe care toţi îl experimentăm zi de zi.
cadrul aceleiaşi sub- Am încredere că fiecare dintre noi ar acţiona la fel în situaţii
unităţi, compus din asemănătoare celor prezentate anterior.

80 DEALU SPIRII

Fairplay-ul Plt. Florin Bratu

F
airplay-ul înseamnă respectarea dezvoltată. Principiului succesului, exprimat
regulilor, renunțarea la avantajele în termeni de concurență, victorie și înfrân-
obținute pe nedrept, egalitatea de gere, trebuie să i se suprime duritatea. Bu-
șanse, comportamentul preventiv, năstarea, jocul în comun, experiența jocului
respectarea adversarilor sportivi și accepta- ca atare, calitatea lui, precum și trăirile inte-
rea celorlalți. Totodată, ne oferă o mai bu- rioare trebuie să constituie scopul.
nă orientare într-o lume plină de elemente În timpul jocului trebuie să respecți câ-
concurențiale. Cel care joacă după regulile teva reguli, precum: să joci cinstit, să nu
lui, respectă regulile scrise și nescrise, ia în rănești pe nimeni în mod intenționat, să
considerare principiile decenței. vorbești prietenește adversarilor tăi și să faci
Acolo unde domnește fairplay-ul, nu lip- cunoștință cu aceștia, să te bucuri de joc, nu
sesc curajul civil, non-violența, corectitudi- de victorie, să fii atent la indicațiile arbitrului,
nea și dragostea pentru dreptate. Pentru a fi să rămâi calm, chiar dacă ceilalți te provoa-
fairplay față de adversar, trebuie întotdeau- că; nu-i asculta pe spectatori când îți pretind
na să dispui de toleranță și echilibru. Inami- un comportament dur. Tratează toți jucăto-
cii fairplay-ului sunt viclenia, șmecheria și rii de pe teren în mod egal, nu ironiza cealal-
înșelăciunea. Acolo unde se luptă cu banda- tă echipă, ci felicit-o pentru joc! Mulțumește
je dure, unde se plătește pentru a fi numărul coechipierilor pentru jocul comun, chiar da-
unu, ispita de a încălca și a leza regulile jocu- că nu a decurs totul bine.
lui, de a te concentra doar asupra propriilor Grecii, oamenii care în antichitate au
avantaje este mare. revoluționat toate ramurile științei, îi consi-
Fairplay-ul este expresia unei atitudini derau semizei pe sportivii care erau devotați
umane, care denotă comportamentul plin în întregime vieții sportive, ei fiind cei care
de considerație față de sine, față de alții, dar au inventat și au pus bazele Jocurilor Olim-
și față de mediul înconjurător, manifestân- pice. Sportivul, fiind un semizeu, trebuie să
du-se cel mai vizibil în sport. Este calitatea aibă și calitățile lui: cinstit față de adversari
esențială, care trebuie să definească relațiile și suporteri, cu o voință de neclintit, dorința
interumane. Un comportament în spirit de de a-și depăși limitele, iubirea pentru ceea ce
fairplay presupune ca oamenii să aibă anu- face.
mite calități. Atenția, cinstea, încrederea în Aceste însușiri, îmbinate cu mult antre-
sine și eventualitatea de a pierde reprezintă o nament, duc sportivul nu numai la glorie și
condiție necesară, care trebuie promovată și respect, ci și la o stare materială bună.

DEALU SPIRII 81
A A
sociația Sportivă „Pompierul” București sociația „Dealul Spirii”
s-a înființat în data de 13.03.1992 a Capitalei este o asociație cu ca-
și este constituită potrivit racter nelucrativ, nonprofit, apo-
Hotărârii Ministerului litic, umanitar, constituită prin
Tineretului și Sportului nr. 1821/1990, a liberul consimțământ al fondatorilor, bazată pe
Ordinului Ministrului de Interne nr. 81/ libertatea de conștiință, dreptul la asociere și
1990 şi a Ordonanței de Guvern nr. 26/2000, acțiune în scopurile prezentate în statut.
cu privire la asociaţii și fundaţii, modificată prin Scopul asociației este crearea cadrului
Legea nr. 246/25.07.2005, având, în prezent, un număr de 2048 organizatoric pentru asigurarea desfășurării
de membri. activităților cultural-educative, recreative, de
Asociaţia are caracter nelucrativ, nonprofit, apolitic, umanitar, promovare și protejare a tradițiilor membrilor
este constituită prin liberul consimțământ al fondatorilor, bazată pe asociației, organizarea și desfășurarea de
libertatea de conștiinţă, dreptul la asociere şi acţiune în scopurile activități cultural-educative cu membri
prezentate în actualul statut. asociației, desfășurarea de activități de
Scopul Asociaţiei este crearea cadrului organizatoric pentru realizarea binefacere pentru ajutorarea copiilor și
desfășurării, coordonării și conducerii activităților de educație fizică, bătrânilor instituționalizați, editarea de
sport și turism, precum și pregătirea loturilor sportive formate din publicații cu tematică specifică activității
membri Asociaţiei, în vederea participării acestora la concursurile membrilor asociației, popularizarea rezultatelor
și campionatele interne și internaţionale, organizate conform activităților cultural-educative la care participă
calendarelor sportive și a regulamentelor competiţionale. membri asociației, dezvoltarea colaborării
Asociația Sportivă Pompierul București, prin întreaga sa activitate, cu instituții și asociații din țară și străinătate,
vizează realizarea următoarelor obiective: participarea la activități cultural-educative și
Realizarea pregătirii fizice complexe a membrilor asociaţiei; de turism organizate de asociațiile și instituțiile
Organizarea de activități de educaţie fizică, sport și turism cu membri mondiale, europene sau zonale, atragerea de
asociaţiei și membri de familie ai acestora; sponsorizări, donații, ajutoare materiale din țară
Menţinerea și întreţinerea sănătăţii, dezvoltarea calităţilor fizice și și străinătate pentru susținerea programelor
morale ale membrilor; și activităților desfășurate de către Asociație
Editarea de publicaţii cu tematica specificaă activităţii asociaţiei; în vederea îndeplinirii scopului acesteia,
Dezvoltarea colaborării sportive în ţară și străinătate, participarea desfășurarea unor activități de întrajutorare
la activităţi sportive, cultural-educative și de turism organizate de pentru membri asociației și pentru membri
unităţile sportive mondiale, europene sau zonale. familiilor acestora (soț/soție, copii și părinți)
Atragerea de sponsorizări, donaţii, ajutoare materiale din ţară aflați în situații deosebite: decese, spitalizare,
și străinătate în vederea susţinerii programelor și activităţilor tratamente medicale, întreținerea materială și
desfăşurate de către asociaţie în vederea îndeplinirii scopului acesteia. financiară a bisericii cu hramul „Sfântul Mare
Activităţile desfăşurate de asociaţie se organizează şi se desfăşoară Mucenic Gheorghe și Sfântul Ierarh Iosif cel
conform programelor de activitate proprii şi a calendarului sportiv Nou de la Partoș”, ce aparține asociației, pentru
anual. asigurarea condițiilor optime de participare a
Toți membrii, indiferent de categorie au dreptul să participe la membrilor și familiilor acestora la activitățile
activitățile asociaţiei şi să folosească amenajările sportive ale asociaţiei religioase desfășurate în lăcașul de cult.
sau pe care aceasta le întreţine (ex. săli de sport, piscine, terenuri de Sediul: București,
sport, etc.). Calea 13 Septembrie nr. 135, sect. 5,
Asociația Sportivă Pompierul București are sediul în București, Tel.: 0374.140.011
str. Elie Radu, nr. 2, sector 5, iar președintele acesteia Fax: 021.316.57.34
este ing. Dan Dumitrescu. email: asdsc2001@yahoo.com

82 DEALU SPIRII
Sponsori:
1) Primăria Municipiului București
2) Primăria Sector 1
3) Primăria Sector 2
4) Primăria Sector 3
5) Primăria Sector 4
6) Primăria Sector 5
7) Primăria Sector 6
8) Fundatia pentru SMURD
9) S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM Vienna Insurance Group S.A.
10) S.C. Burda România S.R.L.
11) S.C. Gabrielle Print S.R.L.
12) S.C. Euroinvest Intermed S.R.L.
13) S.C. Sema parc S.A.
14) S.C. Prest Construct CO S.R.L.
15) S.C. AIG Lincoln Dezvoltare Imobiliara S.R.L.
16) S.C. Real Design Trust S.R.L.
17) S.C. APA NOVA Bucuresti S.A.
18) Asociatia Rotary Club Atheneum Bucuresti
19) Raiffeisen Bank S.A.
20) S.C. Butangas Romania S.A.
21) S.C. PBT Invest S.R.L.
22) S.C. Universal S.A.
23) S.C. Practic S.A.
24) S.C. PRO TV S.A.
25) S.C. Gealan Romania S.R.L.
26) S.C. Bricostore Romania S.A.
27) S.C. Helvethrace S.R.L.
28) Asociatia Dedeman
29) S.C. Dragonul Rosu
30) S.C. Niro Investment S.A.
31) GDF Suez Energy Romania S.A.
32) S.C. Adelma Servicii S.R.L.
33) S.C. Upground Estates S.R.L.
34) S.C. New Genial International S.R.L.
35) S.C. Business Smart Consult S.R.L.
36) S.C. Sanex S.A.
37) S.C. Setum S.A.
38) Dräger Safety Romania S.R.L.
39) S.C. Prosalv Buzau S.R.L.
40) S.C. Eliade Business Center S.R.L.
41) S.C. Rubinio Club S.R.L.
42) S.C Billa România S.R.L.
43) S.C.Kaufland Romania S.C.S.
44) S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L.
45) S.C. Carrefour România S.A.
46) S.C. Cora România S.A.
47) S.C. MEGA IMAGE SRL
48) S.C. INES GROUP SRL
49) S.C. Unirea Shopping Center S. A.
50) S.C. ELCYROM REALTY & DEVELOPMENT S.R.L
51) S.C. YOUR LINE TEXTIL SRL
52) S.C. Autovit. S. A.
53) S.C. MICROTEHNICA SRL
54) S.C. ALKA CO SRL

S-ar putea să vă placă și