Sunteți pe pagina 1din 14

REGULI DE DESFASURA R E A ACTIVI T ATII I N LABORATORUL DE MATERIALE ELECTROTEHNICE

I.

Prezenta la program,

la ora fixata In orar.

 

2.

Se cere un caiet de laborator

(sau dosar),

In care se noteaza

toata activitatea

desfasurata In

timpul lucrarilor. Rezultatele

indrumator

de fiecare

la sfarsitul fiecarei sedinte de laborator.

obtinute

student

vor fi verificate

de cadrul didactic

3. Continutul referatului:

a) Nume, prenume si grupa ~i numele cadrului

b ) T itl u l lu c r a r i i

c) Chestiuni studiate

d) Schema montajului

e) Tabel de date si rezultate

f) Exernplu de calcul

g) Diagrarne, grafice (printre puncte)

h) Interpretarea rezultatelor (cornparatie cu datele existente In bibliografie, explicatii privind rezultatele obtinute)

didactic indrurnator

4. Predarea referatului

de laborator

se face inainte de inceperea

studenti i care nu au predat referatul.

sunt adm isi In laborator

urrnatoarei

sedinte de laborator. Nu

5. Notarea referatelor nu se interpreteaza

de laborator

rezultatele

se face de la [ la 10. Se acorda maxim 7 puncte daca In referat

obtinute

(lipseste partea rezervata

discutiilor

si eoncluziilor).

Referatele de laborator nu se refac.

6. Fiecare student are obi igatia sa faca un grup de masuratori

cornplet si ea!culele aferente acestora

in timpul

sedintei

de l ab o r at o r ,

Studentii

care nu vor respecta

aceasta

regula vor f declarati

absenti.

7.

u exists sedinta de refaeeri.

Refacerea

unei lucrari se poate face cu alta grupa, numai cu cadrul lucrarea.

didactic eu care era program at sa efectueze

8. La fiecare

sedinta

de laborator

se dau

teste

din proprietatile

si utilizarile

materialelor

electrotehnice:

a) Notiuni de structura

(ex: tipul de retea cristalina),

densitate, temperatura

de topire,

prelucrabilitate, proprietati mecanice, etc

b) Proprietati electrice (specifice claselor de materiale):

u t e t a l e (p) ;

s

i zo l a t or i (Ps, pv, e . , Em, t go ) ;

e mi c o n du c t or!

(p , s , w . ) ;

in at e r i al e ma g n e t ice (H(, B s , B r (BH)Il1<lx,~Lr, t ~,temperatura Curie 8) . c) U t i li z a r i .

Testele de proprietati

nu pot f refacute.

9. In tir n pul desfasurari

masa de lucru. Parasirea

indrumator

Fiecare grupa poate sa primeasca

lucrarile desfasurate In laboratorul de materiale electrotehnice.

i ~ed intei de laborator,

mesei

studenti i au obi igatia sa ramana

In permanents

la

de lucru sau a laboratorului

Tara acordul cadrului

didactic

este interzisa.

Studenti i care nu VO l' respecta aceasta regula vor fi declarati

(contra cost) un dosar care contine

foile de platforma

Pentru aceasta,

absenti.

pentru toate

seful grupei se va

adresa personalului

de laborator

(sala EB 1 1 9) .

II. Bibliografie:

"Mater ia l e pcntru clectrotchnica",

P.Y.

otingher, Editira Politehnica

Press,

:W05,

" Ma t e r ia l e

Electrotehnice",

Curs,

A.

I f rirn ,

"l l l dr - um ar de laborator

d e Ma r c r iale E l ectrote hn ice" ,

Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea Electrotehnica,

P. Y.

otingher,

EDP, Bucuresti

1992 ;

A. Ifrim,

Y. Notingher,

D. Stanciu,

1 9 85 . "Materia I e p e n tr u electrotehnica.

Culcgerc de prob l c m e" ,

P. Y. Notingher, F. Ciuprina, L.M. Durnitran, Editura MatrixRom,

2005.

LABORATOR DE MATERIALE ELECTROTEHN I CE

Lucrarile de labo r ato r

p e n tru studen t i i di n a nul I I - In gine ri e

CICLU L I

E l ec tri c a

1.1. Deter min ar e a r ez i s t i v i tat i i d e vo l u m $ i de s u pr afa t a a mate ri a l e l or

e l ect r oi z o l a n t e sol i de .

M at er iu l e d e s tudiat : poli c l o r ura de vi nil ( P CV ) , mi c a s i pr od u se p e ba z a d e m idi.

1.2. D ete r m in a r ea

e l e ct ro i zo l a n te s o Ii d e .

pe rm it i v i ta t i i s i a factor u lui

d e p ier d e r i p en t r u m a teria l e l e

M a t e r ia l e d e s t u d i at : r dsini e p o x i dic e, m at e rial e s t r a t i fi c a t e , po lie t i len a ( PE) .

! . 3 . D e t e r mi na r e a rigi di t a t i i di elect r ice a unor m ater i a l e electroizo l ante .

M at e r i a l e d e s t u d i a t : ul e i u ri m i n e rale ( ul e i d e t r a n s f o rm a t o r ), s i nt e tic e ( c loru r a t,

s

il i co n i c) s i c a rt o n e f ec tro t e h n i c ( pr e spa n ) .

CICLUL II

11.1. M asu ra r ea un o r pa r a m e t r i e l ectr i c i a i m ater i a l e l or se micond u c t oare .

M a t e ri a / e d e stud iat: ge rm a ni u

s i s ili c i u .

11.2. D e t e rmin a r ea

un o r p r o pri e t a ti m ag n eti ce a l e m a t e ri a l e l o r

m ag n e tice m o i.

M a t e ria / e d e s tu dla t : a l ia j e c u p e r m eab ilita t e m ag n e ticd m a r e , t ab l a s ilici oasa .

II . 3. D e t er m i n a r ea p r o pri eta t ilo r

p

r in c ip a l e

a l e fe r i tel or m ag n etic

M at e ri a / e d e s tu d i at : f e r it e m agne tic m o i .

mo i .

P

un cta j :

L abor a t o r :

Se m in a r :

20 % . ( co l o cv iu

1 0 %, r e f e r at e 5 %, te s te pr o p r i e t at i 5 % )

10'Yo ( t e rn a d e ca s a 3%, a cti v it a t e 5 % , p r eze n ta 2% )

1

. 1

D E TER MIN A RE A R E ZISTI V I T A TILOR DE V OLU M SI DE S U PR A F A T A A LE 1 1 1A TERI A LELELOR ELECTROIZOL A NTE .

,

.

1 . C h e s t i u n i

d e

Se v o r d e t e rm i na

s tudia t :

r

ez i s t i v i ta ti l e

d e vo lu m

s i de supr a f at a

.

a le . u no r m a t e r i a l e

e

l e c t ro i z o l ante sol i de s ub fo rm a d e p l a ci.

 

2

. Ma t e ria leu

t

i l i z ate :

1 - Sti c l o te x t o lit

5

- T ex t o l i t

2

- P er tinax

6

- I zo lat i e m i x ta

3

- P C Y p l ast i f i a t

7

- Mic a nita

4

- PCY n e pl a s tifi a t

 

8

- Presp a n

3

. M od

u l d e e x p er i men ta r e :

 

D

e te rm i n area ex p e ri r n e n t a l a

a r ez i st i vitat i i

d e v o l um p , s i a re z i s t i v i t a ti i

d e s u pr afa ta

Ps s e f a ce ut i l i z a n d i nstal a ti a p re ze nta t a in f ig . 1 a l e ca re i c or n p o n ente p r incipal e s u n t :

a pa r a tu l de masura Hio k i 3455 dotat cu sur s a d e tens i u n e c on tin u a r eglabi l a 0 , 25

- 5kY ;

s i s tem ul d e elect r oz i de r n as u r a e1, e2 s i e3.

,- - - -- -- :-- - ,

, ,

,

~ -- - ----- -

I

I

,

I

I

I

I

I a

,

,

k

,

I

,

I

I

I

b

I

I

I

,

--- - -- -- - ~

Hi o k i - H V T este r 34 5 5

-- ------- --- -- - .

F i g .! . S c hema de p r incip iu a in s tal a ti ei u tiliza t e p en t r u dete r m i n a r e a rezisti v i tatilo r de volum s i d e

s up r a f a ta.

I n ve d e r e a ob ti ner i i r ez i s tiv i tat ii de vo l u m p , s e va m a sura inte n s ita tea c ur e ntului

e l e c t r i c l , ca r e s tr a bate esa nti on u l d e l a e l ec t r o du l el l a e l ec t r o du l e2. I n a c e as t a s i t u ati e

c

o mu ta t o r u l

k se va fixa p e po z itia a , con e ct a nd

a st f e l e J e ctrodu l e ) 1a p ot e nti a lu !

e l e ctric 1a

e

l ectrodu l u i e l s i impied ic a n d astfe l ap a rit i a c ur e ru i l o r de f u ga pe s u pr a f a t a pr o be i (i n

a

ceas ta situatie e l ectr od ul e ) po a r t a n u me l e de elec t rod de gardd) .

 
 

Deter min a rea

r ezis ti v it a ti i

d e supraf a ta

p , s e face pe ba z a in t ensitati i

curentu l u i

1,

c

a re s e scurge pe s upr afa ta

probei in t re e l ectrozi i

e] s i e3. Pentr u aceasta comut a to r ul

k s e

fi x eaz a pe pozitia

a cea s ta s ituatie, a p a r at ul

care, pe b aza valo r i i lui L; determina t a

b, co n e ct a nd

e l ectro d u l e3 la po t e ntialu l

electri c a l e l ectrodu l u i

e-, In

d e r n as ur a va i n dica intensit a tea

curentu lui

t ota l II = I; + Is, din

an t er i o r s e poate obtin e Is.

Observatie

L a mdsurarea i ntens itdt i i curentilor electric i, cit ir e a va l o ri lo r i n dicate de ap ar a t s e f a ce

dupa u n in t e r va l de t i mp (b ine p r eci z a t) de la ap li ca r e a tensiuni i, de o a r ece imed i a t d up a apl ic a r ea

t ensiu n i i c urentu l pr i n esa nt ion sca de as imp toti c datorita fen o me n e l o r c ar e a par f n ma t e rial u l

e l ectroizo la n t s up us acti u n ii cd mp u lui e l e ctric (incarcarea con d e nsato r ul u i , p o l a r iz ar e , dep l as ar e a

s a r cini i spatial e, e t e . ) . As tfe l , v a l o r i le cu r erui l o r se vo r cit i dup i i un minut de l a aplicarea t e nsiuni i

(cd n d, in gene r a l , valoar e a cu r entu lui n u d ife r a c u 1 0% de v a loa r e a d e r egim stationar).

a) Determin a r ea

rezisti v itat i i

in care S este suprafat a el e c t rodu l ui

a p li cata.

b) Determinare a

r e zistivi t a t i i

de volum :

R = U

v

I

y

e], d este grosir n ea placii d e mate ri a l s i U tensiunea

de suprafata :

R = U

I

~

R = R . R I

S

R . - ~

p , =

R P

s - ,

g

i n c are P reprezinta

di s t a n t a dintre e lec t ro zi i

l ungirnea r ned ie a co r oa nei ci r cu l a r e d in t re e l e c t r ozi i e] s i e3 s i g e s te

e I si e3 .

S et a re a a p a r atului :

- . pune r ea In f un ctiune a a p a r a tuJu i se r ea l izea z a a p a s a nd ta s ta POWER timp d e 2 s; pentr u af i sarea

intensitati i c ur entu l u i se ap as a ta s t a D IS PL AY pa n a c a n d pe ecran ul a pa r at ului a p are i ndi cat ia ) . L A;

-

pe nt ru f i x are a va l o rii ten s i uni i de m a su r a se a p asa ta s ta TE ST V OLT A G E ; al ege r e a v a l o ri i d o rite

se r eali zeaza pr in apasa ri succes i ve a l e t as t elo r 0 r espect iv o .

- f i xa r e a timpului de r n asu r a ( 1 mi ll ) s e p oa te fa c e pri n apasare a t astei TI MER ; al eg er ea va l o r i i dor i te se r e ali z e aza prin apa s ar i s ucc es i v e a le tastelor 0 re s pectiv o .

4

. Tab e Ide

d ate

~ ire

z u I t at e :

M a t . d [ nun] U[V] 1 v [ A ] R dO
M a t .
d [ nun]
U[V]
1 v [ A ]
R dO ]
p V[0
m]
11 [A ]
RI [0]
Ps [0]
i z ol a n t
I

.

.,

12

DETER M 1NARE A PERM1T1 V ITA!11 ELECTRICE S1 A FA CTOR U L U 1 DE P1ERD E RI L A M A TE RI A LE LE EL E CTR01Z0L A NTE S OLIDE

~

1 . C h e s t i u n i

de

s t u d i a t :

Se vo r de t ermina v al o ri le marirni l o r t g8 s i Er pentru diferite mat e r i ale e l ectr o izo l a nte

v indruma r sa u il l cur s ul tip a ri t)

si se vo r com p a r a cu ce l e di n tab e l e (e x i sten te in

D e t erminar ile se v o r fa c e l a frecvente l e j '= 1 0 0 Hz,f=

1 k Hz ~ i f = 1 0 kHz .

.

2

. M at e ria leu

 

t i I i z a t e "

 

1 -

Pr esp a n

 

.

2 -

Mi ca ni t a

6

- R as in a epoxid i ca

 

3 - T e x to lit .

 

7 - P e r t inax

4 - S t i c l o te xt o li t

 

8 - P olie til e na

5 - PCV p la s t if i ca t

9 - S t icl a

3

. F or m u l ed

e

c a l eu I "

· A Co == cO' d ;

Co. = capacitatea cond e n s a to ru l u i eu aer a va n d configurati a geo r netr ica iden t ica cu -

e

e a a eo n densatoru l ui de in ce r ca t ;

A

d

= a ria suprafete i elec t r odul u i, eu diame t r u D = 1 0 e m

= distan ta di n t re e l eetroz i (e g a la e u gro s i m e a probei )

C r

C c

C p

~

.

RLC-m et ru

c

C

r C o C, = c a p a c i tate a eab l ulu i de rn a sura (cor np ensata de R L C - metru) ; C, = c a pac i tatea rea l a a co n d e n sato r ulu i de masura ;

C p = capac it atea pa r azi t a ; C , = 4 3 p F

= _ r

Co = 8 , 85 . 10 - 12 F/m. RL C = 22 0 V (-)

. R e z u I t a t

4

e I e

v 0 r a p

ar e

in

t r -

u II

t a b

e Id e

for

M

a t . d e

G ro si m e

Fr ecv .

Cx

Cr

Co

e;

I

tg 5

O b s.

i

ncer c a t

 

d

f

 

D

U1 1

H z

p F

pF

p F

a dimen s i o n a le

 
 

I

m a :

- .

i

13

DETER Af I NAREA RIGIDITA T!I DIELECTR1CE A UN OR MAT ERI A LE E LECTROIZOL A NTE

r

1 . C i te s t i u n id e

s t u d i a t:

1 . 1 Det e rmina r ea ri g id i t at ii die l ect r ice a carton ul u i e l ectrotehn i c (p r esp a n) .

a) Deterr nin a r ea rigi d it a tii d ie l e c tr i ce a ca rt on u l u i e l ect r o t eh nic

n e a nd o i t .

- dime n siun il e prob e l o r 3 00 x 3 0 0 m m conf . STAS 106-67.

b ) D e terminarea rigidita t i i di e l ectri c e a c a rtonului e l e ctr ote hnic indoit ,

- epruvetele de 300 x 3 00 r n m se in d o a ie la 1 00 r nm de m argine .

1 . 2. D eterminarea r i g id i ta ti i dielect r i c e a ule iu l ui m in era l p ent ru t r ans f o r mat o r la temperatura camere i.

1 .3 . Conturn a rea prob e i d e s t i c l a .

2 . S cite I1l a

A

ins t a I a tie ide

,

AT .

L

I u c r u :

B

TIT

R

E

E

p

- pu te r a a pa r e n ta a t r ans f on n a t o rului es t e 3 kV A.

- r a p o rtu l d e tr a n s f or m a r e es t e : U p / U s = 2 2 0 / 60.0 0 0

3

. R e l a ! i ide

c ale u l:

Es = U s

d

Es - est e ri g id i tate a d i e l ec t rica ; Us - est e va l oa r ea efect i va a te n si un i i d e st r a p u n ge r e ;

d - e s te di s tanta din t re e lectro z i;

M a rimea U s se ca l c u lea z a e f e c t u a ndu- se m e dia tensi unilor de s tr a pun ge re

ob tinute prin i ncerc a r i s ucc es i v e de s t r apungere. Se c al c ule az a s i a b a t e r e a me d ie

a m a ri m il o r d et e r m i na t e :

A=

nx

. 10D

X i - e s te v a loarea indi v iduala amarimi i , i a r

n

. est e v alo a r e a m e d i e obti n u ta in cele n i nc e rc a ri.

4.

Tab e I de

d ate

§ t

r e Z u ! tat e :

.

.

N r . cr t .

Material

Gro s im ea sa u

di s t . d i nt r e

e l ectro z i [ m mJ

 

U s

E s

U p [ V]

U s [ kV ]

med iu

[k Vlmm }

[k V ]

I

U p - este va lo a rea te n s iu n ii d i n prim a r d in m om en t ul st r apungeri i m ate r ia lu l ui.

III

MAsURAREA

UNOR PARAMETRI

ELECTRICI

AI MA TERIALELOR

SEMICONDUCTOARE

1. C It. e st i u It ide

s t u d i a t

1. 1. D ete rmin area ti pul ui de conduc t io elec t ri c a ill mono c ri s tale de Si ~ i Ge .

1 . 2. Mas ur are a r e z i st i vitat ii prin m e toda celo r pa tni s o n d e ~ i deter min a r e a p e baz a

a ces t e ia a concentr a ti e i de imp u ritat i.

M

d. t e ria leu

t i I i z at e:

P lac h et a 1 (S i) 1 = 2 34 J-L1ll

P lac h e t a 2 ( G e )

Plac h e ta 3 (Si ) 1 = 3 5 0 J-L1ll

Re l at ii de caleul al e re zi st i vi t ati i e l ec t ri c e:

Q

,-

s

.

U

= -- ' - 2 n sund e s = 1 . 6 m m

. -

1

.

.

.

s

.

P = ~ U.e und e 1 e s t e l ungimea de dif u z i e p e nt r u f ieea re pl acheta

~21

.

1 > 3 s

1< 3s

1 . 3. D ete rmin a r e a expe r im e n ta l a a va ri ar i e i r ez isti v i tati i electri ce a unu i m o noc ri sta I

d e G e e l l te mp e r at ura 1 >3 s .

1 . 4. D et e r m i n a r e a l at im i i benzii i nterzise pen tru un s e m icond u cto r d in G e .

2 . S c h e m

R e l a t i a de c a l cu I e ste:

W == 1 725 ( l n p ] - l n p2 ) T ]T 2

I '

T 2 - T ]

a . m o n t a j u I u i

U(roY)

S e m i co ndu c to r

l O - 4[ e V ]

~--~» . ~ - ----- - - - --- - ---~

3 . Va ria f i ar e

Z i s t i v i t i ff

i i S i , G e, G a A s cui

r

~

~

'<

IO ,' • •• . •

~

J

1 0 '

i < :

~

s

I

J

t

10 '

-~'I+d'\"

do!. +,

,. ,. ", :, ., -

_ , ~[ B

~

:SUO " ,

T

~

---- sf:

.

.

---'---

G DIf J '

. P:- G'QAs

: ' , ~

~ •.

{ I , , " f '

 

.

;

.

.;

,.

' ' ;'' ' '

 

.

~ ' - . - -

:',.:

 

' "

' ·

i .

·

m pu r

,' ,.,

,

i t i f { i I e

r 111111111111111111.:i.~~. ~: -t ; ~~i . ljJJj

4.

T a b e l e d

e

I

I I

d a t e ~ i r e

J « ss 4 ' 1() " ?

J " " ; ro 4 I () a C ! " . ~ ' 5li . : 6.,tJ 1O C! l f . 5 & ' 4 ' , ; "

Con c e nt r atio n d e s ii ri Puret e ~Icm - j

z u I tat e

NT. p r o b a

' .T i p s em ic o n d u c to r

Tip

U

I

P

C o ncen tr atia d e

 

[ mA ]

[D m ]

i mp . [ i mp / e r n " ]

con d u c t i e [mV]

T e mp era t u ra

U

1

[K]

[ m V]

[ m A ]

P

[ D m ]

II i

,

DETERMIN AREA MAGNETIZARE

PROPRIETATILOR

iN . REGIM STATIONAR

MATERIALELOR

MAGNETIC

MOI

DE.

ALE

1. C h e stiul1i

d e

s t u d i a t

- Ridicarea curbei de prima rnagnetizare B = f( H) s i M = f(H) ;

-

- Determinarea

Ridicarea curbei J = f ( H); .

lr

valorii inductiei de saturatie

(Bs) , a valorii magnetizatiei

de

saturatie (Ms) si a valorii maxime a permeabilitatii magnetice statice (; Lr).

2

M at e ri a l e

u t i l i z a t e

- Proba din tabla ele c tro t e h n i c a (F e -Siy;

- Proba din otel moale pentru electrornagneti;

- Proba din fo nta .

3

]V ! 0 d u I de

e x p e r

i In e n tar

e

Se introduce bara de studiat In jugurile permeametrului si se dernagnetizeaza.

as t fe l:

- Se stabileste inbara un camp intens (H:::::200 -0- 300 Alcm) prin reglarea curentuJui

de m agnet i zar e la valoarea co re s pu nza t oare

d ed u sa din r e l a tia (1).

- Se reduce t r ep t a t

inversor cu aproximativ

alternative caracterizate de cicluri de histerezis, deci $i de inductii remanente din ce In ce mai r n i c i , palla la demagnetizarea complete a probei. Pentru ridicarea curbei de prima magnetizare se deterrnina valorile inductiei magnetice pentru urrnatoarele valori ale curentului de rnagnetizare:

acest cu r en t pana

doua rotatii

la anuiare, ratind In ace l as timp comutatoru! pe secunda; se realizeaza astfel magnetizari

~

0.025 ; 0 . 05; 0 . 0 7 ; 0.1; 0.125; 0 . 15; 0. 2; 0.25 ; 0.3; 0.7 ; 1 ; 1.5; 2; 2.5 A

W

K ~ '

< -

.

Pentru f i ecare valoare a curentului de magnetizare se efectueaza cornpensarea (anularea fluxului magnetic In miezul bobinei de control al cornpensarii), astfel:

Se trece comutatorul K , pe pozitia 1 sau 2 si apoi se roteste comutatorul K ell

180°. Daca astfel apare 0 deviatie a fluxmetrului

ac;t: . 0 i n s e a m n a

ca nu este realizata

compensarea si va trebui reglat reostatul de compensate (Re) pana cand, la 0 rotatie

cu 180° a corn utat o r u l u i K, se obtine ac = O. Intensitatea carnpului magnetic din bara se determina cu relatia (valabila dear atunci cand este realizata cornpensarea):

1000

H=- - I [Ncm]

4 1 f

(

1 )

Odata obti nu ta c o r npen sa r ea s e trece comutato r u l K , pe poz i t i a N = 25 s pire

$i apo i s e r ote s te com ut a t o rul J( cu 1 80° , m a s ur a nd u- s e d e vi a t i a a a f l uxulu i . Induct i a

m a g netics I n mate ri a lu l d e s t u d i a t se va ca l cula In acest caz c u re l at i a:

4 Tab e l

Matcrialul

magne tic

d e

date

B = O,02a [T}

s i

r e z u l t a t e

(2 )

D i n r ep r ez e n t a ri le graf i ce s e d etermin e s , [T} , Ms[~J s i J lrm a x

J

M ontajul

u t i l i za t

I - - - - J ~v ~

I

(11

Q

I

~.

I

I

I

I

I

I

1

-- - -- ~

' .

I

I

,

1

I

I

J; M I;r;.:'

fi:J r,.

r

- - - - - - - 1

II 3

D E TERMINAREA

PRINCIPAL E LOR

ALE FERITELOR

MAGN E TIC

1 . C h e s t i u n i d e

s t u d i a t

PROPRIETATI

MOI

1.1 . Masura r e a r ez i st i v i ta t i i elec t r i c e a f e r i telo r .

1.2. V a r iat ia re zi st i v i ta t i i elect r ice a f eri telo r c u temper atura .

1.3. V a ri ata in du ct i e i rna g ne ti c e de s a t u ratie CBs) c u tempe r atu r a .

1.4. D ete rm i n a re a p u nctu lu i C u r ie, Tc.

2. M a t e ria l e u

t i I i Z ate

2.1. F e ri ta El fe rita z lj (MZ6). MleztipE42/15.

2.2 . F e rita m a ng a n - z in c . P e ri t a t ip t o r cu dimen s iun i le:

Diam e t r u

Bobina a r e 55 s pire .

cD = 20 m i l l, gros im ea g = 5 mm ~ i i n a l t ime a h = 10II1 . I il.

3

. Mo d

u l d . e

ex pe r

i m e n t a r e

,

.

3.1. Dete rm inarea r ezist iv i ta tii elect r ice se face pr in metod a ce l o r patru sonde . Rela t ia

d

e cal cul este:

.

p=

u

- 2 7 7 : 5

I

ded u sa pent ru med i i sem iin fin i te ~ i omog e n e, unde s = 1, 6 m i l l .

3 . 2 . D eterminarea experi m e n tal a a va r iatie i rez i s t i v i tat ii e lectrice c u temperaturase :

face masur and rezistivita t e a electrica p r in metoda celo r patr u so n de . Mate r ialU l st u diat se afl a int r - o in cint a termosta t .

3 .3. D e t e r m in a rea , p e n t r u d i v erse ter n p era t u r i i m pus e , a d ev i atie i a a f l uxmet ru l u i,

c are e st e di r ect prop o r t i o n a la c u i n duc t ia d e s atu r atie , B ;

4

. k Jon t a j ul

u t i L i z a t

36V

b :

F

I _~

In

I

I

;5;10""",

5 . Ta be l de d a t e ~ i r e z
5 . Ta be l
de
d a t e
~ i
r e z u l t a t e
U
1
p
a
Bs
ITemp~aru r a I
I-
mV
mA
I
flm
d iv
I
T
.
I
I I
.
I

B = ~[T]

s 5 5 .

Pentr u fer it a t ip to r se v or t r asa gr a fi c ele: Bs = 1(T)

p = 1(T)