Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „SEPTIMIU MUREŞAN”, CLUJ-NAPOCA

DE AGENŢI DE POLIŢIE „SEPTIMIU MUREŞAN”, CLUJ -NAPOCA COMISIA DE ADMITERE SESIUNEA- august-septembrie 2011 A P

COMISIA DE ADMITERE SESIUNEA- august-septembrie 2011

A P R O B Vicepreşedintele comisiei, Comisar şef de poliţie,

dr. RUSU GABRIEL-VIRGIL

TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR LIMBA ROMÂNĂ şi LIMBA ENGLEZĂ VARIANTA 1

Fiecărui item îi corespunde o singură variantă corectă de răspuns. Aceasta va fi marcată cu un “X”, conform modelului:

Nr.

d

întrebare a

b

c

1

-

-

X

-

2

X

-

-

-

3

-

X

-

-

1. Există cuvinte aparţinând numai vocabularului

fundamental în seria:

a)

casă, pâine, pe, mama;b) mama, binoclu, munte, timp;

c)

an, de, apă, calculator;

d)

soră, deal, varză, calorifer.

2.

Există vocale în hiat în toate cuvintele din seria:

a) ghiozdan, erbacee, mutaţie, mezozoic; b) lornion,

deodorant,

geologie, aeroport; d) ocean, alergie, aerisire, idee

3. Există numai paronime în seria:

a)orar,oral, a proveni, a preveni; b)

prevedea, prepoziţie, propoziţie;c) prolix, prolific, masă,

rasă;

a

iniţiere; c) aritmie, inhibiţie,

explicaţie,

a

proveni,

d) temporal, temporar, compoziţie, prepoziţie.

4.

Există numai cuvinte polisemantice în seria:

a)

scaun, cameră, pod, a lucra; b) pod, crud, resort, vier;

c)

vier, a lucra, cameră, val; d) val,voce, cameră, trac.

5.

Există numai cuvinte compuse în seria:

a)

bunăvoinţă, fiinţă, fiindcă, untdelemn;

b)

binevoitor, binevenit, fiindcă, inginer-şef;

c)

bunăvoinţă, binevoitor, cooperativă, câine-lup;

d)

fiindcă, CEC, corporaţie, nedumerit.

6.

Cuvintele posturi şi posturi sunt:

a)

omofone; b) paronime; c) omografe; d) antonime.

7.

Există numai sinonime în seria:

a)

nenorocire, catastrofă, dezastru, calamitate;

b)

zăpadă, omăt, burniţă, lapoviţă;

c)

steag, drapel, catastrofă, omăt;

d)

dezastru, distrugere, bucurie, necaz.

8.

Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:

a)

clarvăzător, nou-născut, rău-făcător;

b)

Baia-Mare, nu--uita, zgârie-nori;

c)

contabil-şef, viţă-de-vie, rea-credinţă;

d)

fărădelege, pasărea-paradisului, triplu-salt.

9.

Există un pleonasm în structura:

a)

scurtă alocuţiune;

b) zece procente;

c)

roman cunoscut;

d) scriitor celebru.

10. Cuvântul libertin înseamnă:

a) nesupus; b) indecent; c) liberal; d) iubitor de dreptate.

11.Există hiat în toate cuvintele din seria:

a) idee, înnorat, leoaică, miere;

b) alee, cooperant, fiinţă, aer;

c) piaţă, aici, iederă, ruină;

d) auriu, ienupăr, păpuşă, piedică.

12. Sunt pleonastice toate îmbinările de cuvinte din

seria:

a) un procent de 10 la sută, alocuţiune persuasivă, lipom

de grăsime; b) hipertensiune mare, a convieţui împreună, averse de toamnă; c) cel mai optim, a repeta din nou, protagonist principal; d) primul prototip, teleghidat la

distanţă, deviere de dreapta.

13. Selectaţi enunţul în care adjectivul pronominal de

întărire este scris corect:

a)

Ele însuşi vin.

b) Ei însăşi vin.

c)

Maria însăşi vine. d) Maria înseşi vine.

14. Sunt corecte ambele forme de plural:

a)

nivele/niveluri;

b) monede/monezi;

c)

chinezi/chineji;

d) îngheţate/îngheţăţi.

15.Nu se foloseşte virgula:

a) între numele predicativ şi verbul copulativ;

b) între atribut şi termenul său regent;

c) între propoziţia subordonată circumstanţială de cauză

şi regenta ei;

d) între o propoziţie principală şi o subiectivă

16. Este corect realizat acordul în următoarea structură:

a)

fata a cărei probleme; b) soluţii ale căror rezolvare;

c)

băiat ai cărui părinţi; d) copilul a cărui atitudini.

17.

Sadoveanu sânt pasaje care nu le agreiez” există:

În

enunţul:

„În

romanul

epic

a-l

lui

Mihail

a)

patru greşeli; b) două greşeli; c) cinci greşeli;

d)

trei greşeli.

18. Cuvântul subliniat din enunţul: Am luat-o pe jos

spre casă.” este:

a) pronume personal, formă neaccentuată în Ac., fără

funcţie sintactică; b) pronume nehotărât în Ac.;

c) numeral cardinal în Ac.;

19.În enunţul: „Luptă împotriva ta.” cuvântul subliniat

este:

d) articol nehotărât.

a)

pronume posesiv în cazul G;

b)

pronume posesiv în cazul Ac;

c)

pronume personal în cazul D;

d)

adjectiv pronominal posesiv în cazul G.

20. Cuvântul subliniat din structura: „Decizia alor săi a

fost arbitrară.” este:

a) pronume posesiv în G.; b) pronume posesiv în D.;

adjectiv pronominal posesiv în G.; d) adjectiv pronominal în D.

Pag. 1 / 4

21. În enunţul: „ Nu-ţi mai spun părerea mea” cuvântul

subliniat este:

31. Cuvintele subliniate din enunţul: „Copiii intrau în

cameră câte doi.” sunt:

a)

nume predicativ;

b) atribut pronominal datival;

a)

numeral distributiv cu valoare adjectivală;

c)

complement indirect;

d) complement direct.

b)

numeral distributiv cu valoare substantivală;

22. Cuvântul subliniat din enunţul: „Pedeapsa va fi

c)

numeral distributiv cu valoare adverbială;

aceeaşi pentru toţi.” este:

d)

numeral multiplicativ cu valoare adjectivală.

a) adjectiv pronominal demonstrativ de diferenţiere în

32. E scris corect cuvântul:

N., subiect; b) pronume demonstrativ de identitate în N.,

a)

înşală; b) aşează; c) crează; d) agreăm.

nume predicativ; c) pronume demonstrativ de identitate

33.

Adjectivul

din

exemplul:

„El este nespus de

în Ac., complement direct; d) pronume demonstrativ de

deştept.” se află la gradul de comparaţie:

diferenţiere în N., nume predicativ.

a)

comparativ de superioritate; b) superlativ absolut;

23.

În enunţul: „ Nu mai ştiu nimic despre ai mei.”

c)

superlativ relativ de superioritate;

 

cuvântul subliniat este:

d)

superlativ relativ de inferioritate.

a)

complement indirect;

b) complement direct;

34.

În fraza: „Unde el nu are probleme, crede că toţi

c)

atribut pronominal prepoziţional; d) nume predicativ.

oamenii sunt la fel ca el.”, propoziţiile subordonate sunt

24. Cuvântul subliniat din enunţul: „Spune-mi ce crezi

despre el.” este:

a) pronume relativ, N., subiect; b) pronume relativ, Ac.,

în ordine:

a) circumstanţială de loc + principală + completivă

directă; b) circumstanţială condiţională + principală +

complement direct; c) pronume interogativ, Ac.,

completivă

directă;

c)

circumstanţială cauzală+

complement direct; d) pronume interogativ, N, subiect.

principală

+ completivă directă; d) circumstanţială

25. În enunţul: „ Ai noştri au sosit.” cuvântul subliniat

este:

a) pronume posesiv, caz nominativ, subiect;

b) pronume personal, caz genitiv, atribut pronominal;

c) adjectiv pronominal posesiv, caz genitiv, atribut

adjectival;

d) pronume posesiv, caz genitiv, atribut pronominal.

26. Cuvântul subliniat din enunţul: „S-a opus plecării ei

de acasă.” este:

a) adjectiv pronominal posesiv, D., atribut adjectival;

b) pronume posesiv, D, Atribut pronominal datival;

cauzală + principală +completivă indirectă.

35. Este adjectiv invariabil cuvântul:

a) alb; b) vesel; c) tânăr; d) mov.

36. În fraza: „E foarte ocupată, de aceea este de-a

dreptul previzibil că îşi va delega atribuţiile altora.”, propoziţiile subordonate sunt în ordine:

a) principală + principală + subiectivă; b) principală +

circumstanţială cauzală + subiectivă; c) principală +

circumstanţială cauzală + completivă directă;

d) principală + principală + predicativă.

37. Subordonata din enunţul: „Mizez că va veni.” este:

c) pronume personal, G., atribut pronominal genitival;

a)

atributivă; b) completivă directă;

d) adjectiv pronominal posesiv, G., atribut adjectival.

c)

subiectivă; d) completivă indirectă.

27. În enunţul: „El este apreciat, căci este harnic şi va fi

premiat.” există:

38. În fraza: „Să ştiu că nu s-a întâmplat aşa, aş fi mai

fericită.”, propoziţiile subordonate sunt în ordine:

a)

2 predicate nominale şi 1 predicat verbal;

a)

circumstanţială condiţională + completivă indirectă +

b)

2 predicate verbale şi 1 predicat nominal;

principală; b) circumstanţială condiţională + completivă

c)

3 predicate nominale;

d) 3 predicate verbale.

directă + principală; c) circumstanţială condiţională +

28.

Cuvântul subliniat din enunţul: „Vine la ora zece.”

subiectivă + principală;

este:

d)

circumstanţială condiţională + circumstanţială

a) numeral cardinal, Ac., complement circumstanţial de

timp;

b) numeral cardinal, N., apoziţie;

condiţională + principală.

39. Subordonata din enunţul: „Vine dacă îl chemi.” este:

c)

numeral cardinal, Ac., atribut adjectival;

a)

atributivă; b) completivă indirectă;

d)

numeral cardinal, Ac., apoziţie.

c)

condiţională; d) completivă directă.

29. În enunţul: „Mă făceau în toate felurile.” cuvintele

au, în ordine, următoarele funcţii sintactice:

a) complement direct, predicat verbal, atribut adjectival,

complement circumstanţial de mod;

b) complement indirect, predicat verbal, atribut substantival, atribut adjectival;

40. În fraza: „Ar fi greu de aflat care dintre ei este

vinovatul.”, propoziţiile subordonate sunt în ordine:

a) principală + completivă directă + completivă directă;

b) principală + subiectivă + completivă directă;

c) principală + completivă directă;

d) principală + subiectivă.

c)

complement direct, predicat nominal, complement

41. Subordonata

din enunţul: „Rămâne cum ne-am

circumstanţial de mod, atribut pronominal;

înţeles.” este:

d) complement direct, predicat verbal, complement

a)

predicativă;b) completivă directă;

circumstanţial de scop, atribut pronominal.

c)

subiectivă; d) circumstanţială de scop.

30. Cuvântul subliniat din enunţul: „Decizia luată nu

este potrivită situaţiei.” este:

42. Propoziţia subordonată din fraza: „Mă pasionează să

văd lucruri noi.” este:

a) substantiv în D. cu prepoziţie, complement

a)

completivă indirectă; b) completivă directă;

circumstanţial de mod; b) substantiv, D. fără prepoziţie,

c)

circumstanţială condiţională; d) subiectivă.

complement indirect; c) substantiv în D. cu prepoziţie,

43 Subordonata din enunţul: „Cum treci Siretul, apa-i

nume predicativ; d) substantiv, D. cu prepoziţie,

rea si lemnele pe sponci.” este:

 

complement indirect.

a)

circumstanţială de mod;

b) cauzală;

c)

circumstanţială de timp;

d) completivă indirectă.

Pag. 2 / 4

44. Propoziţia subordonată din fraza: „Era mai

importantă prezenţa ta aici decât să te ocupi de altceva.” este:

d) complement direct+predicat nominal+complement circumstanţial de timp.

54. Cuvântul subliniat din enunţul: „Nu te doare gura?”

a)

circumstanţială de mod;

b) subiectivă;

este:

c)

completivă indirectă;

d) atributivă

a)

substantiv în acuzativ, complement direct;

45.

Propoziţiile din enunţul: „Şi cum vara e anotimpul

b)

substantiv în nominativ, subiect;

cel mai frumos, trebuie să fii pregătit să faci faţă.” sunt

c)

substantiv în acuzativ, complement indirect;

în ordine:

d)

substantiv în acuzativ, complement circumstanţial de

a) circumstanţială de mod + principală + completivă

directă + completivă indirectă;

b) circumstanţială de mod + principală + subiectivă+

circumstanţială de scop;

c) circumstanţială de mod + principală + subiectivă+

completivă indirectă;

d) circumstanţială de cauză + principală + subiectivă+

completivă indirectă.

mod.

55. Este scris corect cuvântul:

a) preerie; b) prooroc; c)ideie; d) contraargument.

56. Este corect folosită forma verbală de imperativ în

enunţul:

a) Nu fă!; b) Nu fii!; c) Nu aduce!; d) Nu creea!

57. Cuvântul subliniat din enunţul: „Na-ţi-o frântă că ţi-

am dres-o.” este:

46.

Propoziţia subordonată din fraza: „Cum am ajuns

a)

interjecţie predicativă, predicat verbal;

acasă, am şi adormit”. este:

b)

interjecţie, fără funcţie sintactică;

a)

circumstanţială de timp; b) circumstanţială de mod;

c)

verb predicativ, imperativ, predicat verbal;

c)

completivă indirectă; d) circumstanţială cauzală.

d)

verb predicativ, indicativ, prezent, predicat verbal.

47. Propoziţiile din

merită să mă chinuiesc de unul singur.” sunt în ordine:

a) principală + completivă indirectă + completivă

directă;

b) principală + completivă directă + subiectivă;

enunţul: „Uneori mă întreb dacă

58. Cuvântul subliniat din enunţul: „Documentul a fost

adoptat în unanimitate.” este:

a) verb copulativ + nume predicativ, adverb de mod;

b) verb copulativ + nume predicativ, adjectiv propriu-zis,

N.;

c) principală + completivă indirectă + subiectivă;

c)

verb copulativ + nume predicativ, adjectiv participial;

d) principală + completivă indirectă + atributivă.

d)

verb predicativ, predicat verbal, diateză pasivă.

48. Propoziţiile din enunţul: „Sigur că ar fi ideal să se

întâmple cum am prevăzut.” sunt:

a) principală+subiectivă+subiectivă+completivă directă;

b)principală+subiectivă+subiectivă+ circumstanţială de mod;

+

subiectivă;

c)

principală

+

completivă

directă

+

subiectivă

d) principală + completivă directă + completivă directă

+ completivă directă.

49. În

treabă.”

subordonata este:

fraza:

„Nu-ţi

arde

te-apuci

de

59. În fraza: „Crede că mă impresionează când se poartă

indiferent.”, propoziţiile subordonate sunt în ordine:

a) principală + completivă directă + circumstanţială de

cauză; b) principală + completivă directă + circumstanţială de timp; c) principală + completivă

directă + subiectivă; d) principală + completivă directă + subiectivă.

60. Propoziţia subordonată din fraza: „I-a fost scris să

reuşească.” este:

a) subiectivă; b) completivă directă; c) completivă indirectă; d) circumstanţială de mod.

a)

completivă directă

b)subiectivă;

c)

completivă indirectă; d) circumstanţială de cauză.

Choose the correct answer:

50. În fraza: „Nu va putea fi niciodată ce îşi doreşte.”

subordonata este:

61. The news … presented yesterday at 10 p.m.

a) has been

b) were

c) have been

d) was

a)

subiectivă;

b) completivă directă;

62.

Sarah is … her friends today because she has got

c)

predicativă;

d) completivă indirectă.

very good results at the English test.

51.

Există doar cuvinte omonime în seria:

a)

the happiest

b) more happy than

a)

sol, lac, somn, ceară;

c)

happier than

d) the most happy

b)

capabil, somn, baie, potenţial;

63.

They … live opposite our street but we hardly ever

c)

somn, sinus, izvor, negru; d) mediu, lin, cor, nas.

see them.

52.

vocabularului în seria:

a) pâine, poezie, barabule, copaie;

b) soacră, nas, poezie, computer;

c) tastatură, archebuză,madame, şaibă;

d) casă, deal, vulpe, pâine.

53.

numai

Există

cuvinte

aparţinând

masei

În

enunţul:

„A

fi

înseamnă a exista mereu”

a) should

64. The two policemen talked to the suspect but … of

them could make him confess.

a) both

65. She … worry; she’ll be fine as he is a good doctor.

a) can’t

66. Laura … piano lessons since she was three years old.

c) will

b) may

b) either

d) would

d) all

c) neither

b) mustn’t

c) may not

d) needn’t

cuvintele au, în ordine, următoarele funcţii sintactice:

a)

took

b) has been taken

a)subiect + predicat

verbal + complement direct +

c)

has been taking

d) takes

complement circumstanţial de mod;

complement

circumstanţial de timp;

c) predicat nominal + predicat verbal + complement

circumstanţial de mod + complement circumstanţial de timp;

b)subiect

+

predicat

nominal

+

67. I wanted to go by … plane, but he insisted that we

should travel in … car.

a) -/-

68. I wish I … my friends about the missing envelope

yesterday.

a) tell

b) a/-

c) -/his

d) the/his

d) had told

b) told

c) have told

Pag. 3 / 4

69. Nick, together with his family, has recently moved

into a … building.

87. He looked … as he was passing … across the

corridor, towards his room.

a)

ten-years-old

b) ten-years-olds

a)

cheerfully/silently

b) cheerful/silently

c)

ten-year-old

d) ten-year-olds

c)

cheerfully/silent

d) cheerful/silent

70.

If Sally … for six hours without a break, she … so

we discuss this matter, … I understand it.

exhausted now.

a)

The more/the lesser

b) The most/the lesser

a) hadn’t driven/wouldn’t have felt

c)

The more/the less

d) The most/the lesser

b) wouldn’t have driven/wouldn’t feel

c) hadn’t driven/wouldn’t feel

89. My grandmother gave me three very important …

about marriage.

d) weren’t driving/didn’t feel

a)

advices

b) advice

71.

This was a friend of … .

c)

pieces of advice

d) advice’s

a) me

b) my

c) mine

d) our

90. He denied … the vase.

72.

Andrew … to the party last night because he … his

a)

to break

b) having broken

leg the day before.

c)

to have broken

d) to be broken

a)

didn’t go/broke

b) hadn’t gone/broke

c)

doesn’t go/broke

d) didn’t go/had broken

73. There isn’t … milk left, is there?

a) some

74. Is this the … or the … night when they are fighting?

c) any

b) no

d) the

a)

fiveth/twelveth

b) fifth/twelfth

c)

fifth/ twelveth

d) fivth/twelvth

75.

Your home is

away than mine.

a) farthest

76. Are there … cinemas in this area? I see … film

posters on the walls.

b) farer

c) far

d) farther

a)

some/no

b) any/any

c)

any/no

d) some/any

77. You are not aware … the consequences.

a) about

78. By 2020 Robert … for ”U Mobitelco” for twenty

years.

b) of

c) with

d) for

a)

will have been playing

b) will be playing

c)

is going to play

d) is playing

79.

No sooner … the room

the lights went out.

a)

had he entered/when

b) he had entered/when

c)

had he entered/than

d) he had entered/than

80. She gave me an object … people in her area use for

opening jars.

d) where

81. If the little girl … her parents’ advice, she … in

trouble now.

a) who

b) which

c) whose

a)

followed/wouldn’t be

b)

had followed/wouldn’t be

c)

had followed/were not

d)

followed/wouldn’t have been

82. Mike is very interested … bird-watching and he has

succeeded … publishing a book about his hobby.

a) in/on

83. The postal worker confirmed that the parcel … its

destination in due time.

b) in/in

c) on/for

d) for/in

a)

doesn’t reach

b) will not reach

c)

has not reached

d) had reached

84. Sam didn’t understand … about the project so he

started research on … different.

a)

something/ anything

b) nothing/ something

c)

anything/ nothing

d) anything/ something

85. This is impossible! Nick … the car as he doesn’t

have a driving license!

a)

might use

b) must have used

c)

can’t be using

d) should have been using

86. That was his … promise.

a)

hundred

b) hundredth

c)

hundrieth

d) hundriedst

NOTĂ:

- Fiecare răspuns corect se apreciază cu un punct.

- Timp de lucru 3 ore.

- Toţi itemii sunt obligatorii.

Pag. 4 / 4