Sunteți pe pagina 1din 20

FCTtL HtHLtAN FCTtL HtHLtAN

EFECTUL KIRLIAN EFECTUL KIRLIAN


Prin Prin expunerea expunerea unui unui obiect obiect sau sau a a unui unui
organism organism biologic biologic la la un un camp camp de de inalta inalta
frecventa frecventa si si amperaj amperaj redus, redus, se se observa observa in in
jurul jurul acestora acestora o o anumita anumita stralucire stralucire (halou) (halou)
fectul in sine este cunoscut inca din secolul al XV fectul in sine este cunoscut inca din secolul al XV- -
lea si este ilustrat in multe picturi si icoane vechi lea si este ilustrat in multe picturi si icoane vechi
fost fost descoperit descoperit intamplator intamplator in in
1939 1939 de de savantul savantul rus rus Semyon Semyon
Kirlian, Kirlian, care care ss- -a a expus expus
accidental accidental unui unui flux flux de de electroni, electroni,
observandu observandu- -si si aura aura mainii, mainii, pe pe
care care a a imprimat imprimat- -o o pe pe film film.. Unii Unii
oamenii oamenii de de stiinta stiinta biofizicienii biofizicienii- -
au au considerat considerat ca ca la la baza baza
efectului efectului Kirlian Kirlian sta sta bioplasma, bioplasma,
explicand explicand- -ul ul ca ca fiind fiind un un curent curent
de de particule particule subatomice subatomice ce ce se se
deplaseaza deplaseaza prin prin tesuturile tesuturile vii vii..
ISPOZITIVUL KIRLIAN ISPOZITIVUL KIRLIAN
Schema simpla Schema simpla
baterii, legate in serie baterii, legate in serie
intrerupator intrerupator
transformator transformator
suprafata metalica de suprafata metalica de
descarcare descarcare
condensatori legati in condensatori legati in
paralel paralel
V V
AS ISCHARE AS ISCHARE VISUALISATION VISUALISATION
GDV GDV- -vversiunea computerizata ersiunea computerizata
a camerei kirlian a camerei kirlian
ispozitiv creat de dr. K. ispozitiv creat de dr. K.
Korotkov. Functionarea lui se Korotkov. Functionarea lui se
bazeaza pe stimularea si bazeaza pe stimularea si
inregistrarea stralucirii inregistrarea stralucirii
electroluminoase din jurul electroluminoase din jurul
fiecarui deget fiecarui deget O persoana isi O persoana isi
pune pe mana o manusa pune pe mana o manusa
neagra, simuland o camera neagra, simuland o camera
intunecata, egetele sunt intunecata, egetele sunt
asezate direct pe film sau asezate direct pe film sau
emulsie. Suprafata fotografica emulsie. Suprafata fotografica
este pusa sub tensiune si se este pusa sub tensiune si se
inregistreaza descarcarea inregistreaza descarcarea
luminoasa. luminoasa.
Experimente stiintifice Experimente stiintifice
Fotografia Kirlian nu inseamna o fotografie Fotografia Kirlian nu inseamna o fotografie
obisnuita. obisnuita.
a utilizeaza campuri electromagnetice de a utilizeaza campuri electromagnetice de
inalta frecventa si fluxuri de electroni pentru inalta frecventa si fluxuri de electroni pentru
a lua imagini ale energiei pe care nu numai a lua imagini ale energiei pe care nu numai
fiintele vii, dar si obiectele o radiaza in jurul fiintele vii, dar si obiectele o radiaza in jurul
lor. lor.
ExperimentuI frunzei fantoma ExperimentuI frunzei fantoma
(phantom leaf) (phantom leaf)
fost efectuat la Centrul pentru fost efectuat la Centrul pentru
tiin[ele Snt[ii din cadrul tiin[ele Snt[ii din cadrul
Universit[ii California Universit[ii California
O frunza proaspat taiata are o O frunza proaspat taiata are o
stralucire puternica, fiind stralucire puternica, fiind
inconjurata de multe puncte inconjurata de multe puncte
de lumina. Mai tarziu,aceeasi de lumina. Mai tarziu,aceeasi
frunza va avea o aura mult frunza va avea o aura mult
mai deteriorata, fara puncte mai deteriorata, fara puncte
luminoase. luminoase.
SS- -au observat schimbri cnd o au observat schimbri cnd o
planta a fost n[epata sau planta a fost n[epata sau
taiata, iar por[iunea taiata, iar por[iunea
strlucitoare a pr[ii lipsa, strlucitoare a pr[ii lipsa,
apare n continuare pe film apare n continuare pe film
ExperimentuI muesIi ExperimentuI muesIi
fost fost efectuat efectuat de de H H.. Oldfield Oldfield i i R R.. Coghill Coghill pe pe baza baza
efectulului efectulului Kirlian Kirlian
n n dou dou fotografii fotografii Kirlian Kirlian se se face face compara[ie compara[ie ntre ntre
clasicii clasicii fulgi fulgi de de porumb porumb care care au au suferit suferit diverse diverse
perturba[ii perturba[ii mecanice mecanice i i chimice chimice i i muesli muesli( (amestec amestec
de de cereale cereale naturale), naturale), care care nu nu a a suferit suferit nici nici o o
modificare modificare chimic chimic..
n n cazul cazul muesli muesli ss- -a a format format o o imagine imagine intens intens
luminoas luminoas ca ca un un glob glob solar, solar, pe pe cnd cnd n n cazul cazul
fulgilor fulgilor de de porumb porumb trata[i trata[i termic, termic, nu nu ss- -a a emis emis nici nici
un un fel fel de de lumin lumin
In urma testeIor, se considera ca boIiIe organismuIui viu apar
ca o pat Iuminoas pe aur nainte de a se manifesta fizic
Persoana sanatoasa femeie bolnava barbat bolnav
Mugur de linte - viu Mugur de linte - tratat
Cartof prajit de tip Mconald's Cartof proaspat taiat
Suc de portocale natural Suc de portocale pasteurizat
Ciuperca in natura
Ciuperca pentru comercializare
pa
)++o++oo o++ I+_eI. C +o!+o o++ Co+e+o 1eg+!o+
Sa fi fost piramideIe Iocuri de vindecare?
SI TU POTI SA 'VEZI SI TU POTI SA 'VEZI
seaza seaza persoana persoana a a carei carei aura aura vrei vrei sa sa o o vezi vezi in in
centrul centrul unei unei suprafete suprafete albe albe sau sau in in culori culori "moi "moi- -cerul cerul
albastru, albastru, fara fara nori nori de de ex ex si si foarte foarte putin putin iluminate iluminate
(un (un fundal fundal colorat colorat va va schimba schimba perceptia perceptia si si
interpretarea interpretarea corecta) corecta)
lege lege un un punct punct pe pe care care sa sa- -l l fixezi, fixezi, de de exemplu exemplu cel cel
din din mijlocul mijlocul fruntii fruntii ("al ("al treilea treilea ochi, ochi, "ochiul "ochiul mintii mintii
sau sau "Brow "Brow chakra) chakra) sau sau un un punct punct situat situat putin putin
deasupra deasupra capului capului..
Priveste Priveste fix fix acest acest punct punct aprox aprox 1 1 minut minut si si cu cu ajutorul ajutorul
vederii vederii periferice periferice vei vei realiza realiza ca ca in in jurul jurul persoanei persoanei
apare apare o o alta alta culoare culoare decat decat cea cea a a fundalului fundalului
Concentrarea Concentrarea este este importanta importanta si si daca daca inchizi inchizi ochii ochii
pentru pentru cateva cateva secunde, secunde, vei vei vedea vedea numai numai aura aura..
Nu Nu te te stradui stradui prea prea tare tare si si nu nu dispera dispera:: e e posibil posibil sa sa
nu nu reusesti reusesti de de prima prima data data
Relaxeaza Relaxeaza- -te te si si incearca incearca iar iar ..
Semnificatia culorilor aurei Semnificatia culorilor aurei
SimboIuI puterii spirituaIe, ganduri nobiIe,credinnta puternica, conducator spirituaI, ideaIism SimboIuI puterii spirituaIe, ganduri nobiIe,credinnta puternica, conducator spirituaI, ideaIism
SpirituaIitate si reIigie,echiIbru, pace, energie, speranta, puteri de vindecare si de comunicare SpirituaIitate si reIigie,echiIbru, pace, energie, speranta, puteri de vindecare si de comunicare
PersonaIitate energica si puternica, concentrare,putere de decizie si infIuenta, generozitate PersonaIitate energica si puternica, concentrare,putere de decizie si infIuenta, generozitate
Vindecator, echiIibru energetic Vindecator, echiIibru energetic, , reconciIiere, armonie, ganduri pasnice, simboIuI fertiIitatii reconciIiere, armonie, ganduri pasnice, simboIuI fertiIitatii
Bucurie, Iibertate,inaIta credinta si spirituaIitate, intuitie,inteIect superior, generozitate Bucurie, Iibertate,inaIta credinta si spirituaIitate, intuitie,inteIect superior, generozitate
Semn de putere,inspiratie,capacitate de asimiIare a nouIui si indrumare, conducator spirituaI Semn de putere,inspiratie,capacitate de asimiIare a nouIui si indrumare, conducator spirituaI
Semn aI iubirii fizice si materiaIiste , putere si dorinta de putere ,sexuaIitate si pasiune Semn aI iubirii fizice si materiaIiste , putere si dorinta de putere ,sexuaIitate si pasiune
EchiIibru perfect intre spirituaI si materiaI,dragoste de mama, afectiune, prietenie,compasiune EchiIibru perfect intre spirituaI si materiaI,dragoste de mama, afectiune, prietenie,compasiune
Simt practic, simboIuI casei, prieteniei, cuIoarea pamantuIui Simt practic, simboIuI casei, prieteniei, cuIoarea pamantuIui
NeutraIitate,ganduri intunecate, depresii, partea neIuminata a personaIitatii, confuzie NeutraIitate,ganduri intunecate, depresii, partea neIuminata a personaIitatii, confuzie
urere, manie, neIiniste urere, manie, neIiniste
Speranta, credinta, puritate,simbolul adevarului, pace interioara,fericire, clarviziune,transcedenta Speranta, credinta, puritate,simbolul adevarului, pace interioara,fericire, clarviziune,transcedenta
Concluzii Concluzii
Corpul Corpul omenesc omenesc are are o o componenta componenta ,electrica, ,electrica, cu cu un un
efect efect de de ,camp ,camp in in interiorul interiorul si si in in exteriorul exteriorul acestuia acestuia
M Matrice atricea a electrica electrica este este afectata afectata de de starea starea fizica fizica si si
mentala mentala a a subiectului, subiectului, ea ea putandu putandu- -se se modifica modifica..
ceste ceste caracteristici caracteristici se se pot pot masura masura cu cu ajutorul ajutorul unor unor
anumite anumite dispozitive dispozitive de de masurare masurare electrica, electrica, inclusiv inclusiv
dispozitivul dispozitivul Kirlian Kirlian
Corpul Corpul uman uman radiaza radiaza lumina, lumina, care care este este in in concordanta concordanta
cu cu starea starea psihica psihica si si fizica fizica a a acestuia acestuia
aca aca un un corp corp este este plasat plasat intr intr- -un un camp camp de de inalta inalta
frecventa, frecventa, interpunand interpunand o o suprafata suprafata impresionabila impresionabila din din
punct punct de de vedere vedere fotografic, fotografic, atunci atunci se se obtin obtin diferite diferite
configuratii, configuratii, care care pot pot duce duce la la o o combinatie combinatie de de stari stari
fizice, fizice, psihice psihice si si mentale mentale ale ale subiectului subiectului