Sunteți pe pagina 1din 28

Noţiunea de continuitate

• Omul a ajuns la noţiunea abstractă de continuitate,observând aşa numitele medii continuie, care-l
încojură:solide,lichide,gaze, de exemplu metalele,apa,aerul.
• În realitate, însă, după cum este bine cunoscut astăzi, orice mediu fizic este o acumulare a unui mare
număr de particule izolate,aflate în mişcare.
• Aceste particule şi distanţele dintre ele sunt însă atât de mici în comparaţie cu volumul mediilor care
intervin în fenomenele fizice, macroscopice, încât multe dintre aceste fenomene se pot studia într-un mod
satisfăcător dacă vom considera, în mod aproximativ, că mediul studiat nu prezintă nici-un fel de lacune,
adică este distribuit continuu în spaţiul pe care-l ocupă.
• Pe această ipoteză se bazează multe discipline fizice,de exemplu: hidrodinamica,aerodinamica,teoria
elasticităţii.
• Noţiunea matematică de continuitate joacă,cum este şi firesc, un rol important în aceste discipline, ca şi în
multe altele.
• Noţiunea de funcţie continuă.
• Funcţiile continue formează principala clasă de funcţii cu care operează analiza matematică.
• Ne putem face o idee despre o funcţie continuă, spunând că graficul ei (curba) este continuu, adică poate
fi trasat fără a desprinde creionul de pe hârtie.
• O funcţie continuă exprimă matemetic o proprietate pe care o întâlnim frecvent în practică, şi anume că
unei creşteri mici a variabilei independente îi corespunde o creştere de asemenea mică a variabilei
dependente de ea ( a funcţiei).
• Exemplele foarte potrivite de funcţii continue sunt diferitele legi de mişcarea corpurilor: s  f  t 
• care exprimă dependenţa de timpul t a spaţiului s parcurs de corp .
• Timpul şi spaţiul sunt continue,iar diferitele legi de mişcare a corpurilor, s  f  t , stabilesc între ele
• O anumită relaţie continuă, care se caracterizează prin faptul că unei creşteri mici a timpului îi
corespunde o creştere de asemenea mică a spaţiului.
• Să considerăm o funcţie oarecare y  f  x  şi o valoare bine determinată x0 a variabilei independente.
• Dacă funcţia noastră reprezintă un proces continuu, atunci valorilor lui x care diferă puţin de x0 trebuie
•  
Să le corespundă valori ale funcţiei f  x  care diferă puţin de valoarea f x0 în punctul x0 .
• Aşadar, în cazul când creşterea x  x0 a variabilei independente este mică, creşterea corespunzătoare
• f  x   f  x0  trebuie la rândul ei fie asemenea mică.
• Cu alte cuvinte, dacă creşterea x  x a variabilei independente tinde către zero, atunci creşterea
0
• f  x   f  x0  a funcţiei trebuie la rândul ei ,să tindă către zero, ceace se poate scrie:
• lim  f  x   f  x0    0 . Această relaţie constituie definiţia matematică a contnuităţii unei funcţii în
x 0
punctul x0 .
• Vom mai extinde această expresie de continuitate pentru toate valorile lui x aparţinând unui interval,
adică dacă, în orice punct al intervalului, egalitatea de mai sus este satisfăcută .
• Aşa dar, pentru a introduce definiţia matematică a proprietăţii unei funcţii care constă în faptul că graficul
ei este o curbă continuă (în accepţiunea obişnuită a acestui termen) , a fost necesar să se definească, la
început, o proprietate locală de continuitate ( continuitatea în punctul ), iar apoi, pex baza acesteia să se
definească continuitatea unei funcţii pe un întreg interval. Această definiţie dată pentru0 prima dată
Cauchy la începutul secolulului trecut.

lim  f  x   f  x0    0  lim f  x   f  x0 
x 0 x0
FUNCȚII CONTINUI

• Definiția continuității
• Fie funcția f : E     .
• La limita funcției într-un punct x0 s-a studiat comportarea funcției în jurul punctului ( punct
de acumulare al domeniului de definiție al funcției f ), dar valoarea funcției în punctul x0 nu
este luată în considerație deoarece limita funcției f în punctul x0 poate fi egală cu valoarea
 
funcției în punctul x0 lim f  x   f  x0  sau poate fi diferită de valoarea funcției din
xx0

•  
punctul x0 lim f  x   f  x0  sau să existe limită în punctul x0  E și valoarea funcției
 x x

să nu exist lim f 0 x   l si f  x0   nu există
x x 0
• La continuitatea funcției într-un punct x0 se studiază comportarea funcției f nu numai în jurul
lui x0 , dar și în punctul x0 și anume se compară valoarea funcției înx0 cu valorile sale în
punctele vecine cu . Pentru aceasta, este necesar ca funcția f să fie definită în punctul x0 ,
adică x0  E . Problema se poate formula : “Fie funcția f : E     și x0  E , să se
cerceteze dacă, atunci când x se apropie de punctul x0 , f  x  se apropie de f  x0  .”
• Definiția 1. Se spune că o funcție f :E  este continuă
x0  E într-un punct
f  xpentru
, dacă 0
orice vecinătate xU 0
a lui există
x Vo vecinătate
E V f a xlui
 U . , astfel încât
oricare ar fi , să avem
• Observații.
• Definiția continuității seamănă cu definiția x limitei
x0 într-un punct. Există însă și deosebiri:
• În definiția limitei se impune condiția ca , în timp ce la definiția continuității această
condiție nu se mai pune.
• În definiția limitei x0 ,este punct de acumulare pentru mulțimea E, dar nu aparține în mod
necesar lui E.
• În definiția continuității, x0 aparține obligatoriu lui E și nu este în mod necesar punct de
acumulare.pentru mulțimea E, ci poate fi și punct izolat al lui E.
• 2). Problema continuității nu are sens în punctele în care funcția nu este definită.
Definiția continuității nu se poate aplica în aceste puncte. Exemplu:
f :  0;    , f  xpentru
  ln funcția
x, în punctul x  0   0;  
problema continuității nu 1  0;Sau
x sepune.   în punctul nu se
1
discută. f :  \  0  , f  x   , x  0   \  0 Pentru
funcția x
în punctul nu se pune problema
continuității. f :  \  2k  2     , f  x   tgx,
  2   3 5   are sens  să fie pusă problema
• Pentru funcția x   , , ,    \nu  2 k  1 
continuității în punctele  2 2 2 2   2

• 3) În particular problema, continuității nu se pune în punctele dela , deoarece aceste
puncte nu aparțin domeniului
f : E   de definiție. x0  E
n  x0 , xn  E , avem f  xn   f  x0 
• Definiția 2. xFuncția , este continuă într-un punct dacă și numai
dacă pentru oricare șir
 f  x 
n n
• Observații xn  x0
1).
f :E Faptul
 că toate șirurile au aceiași limită se demonstrează ca și
pentruxlimite de funcții, fără a mai pune condiția
0  punct izolat al lui E.
. x0
V  E   x0  xn  x0  xn  E  , 2). O
funcție este continuă în orice punct al domeniului ei de definiție.
• Deoarece xn  E  că xn  V  E , adică xn  x0 , deci f  xn   f  x0  si deci f  x n   f  x0  .
• Exemplu: mulțimea E   x1 , x2 , x3 ,....., xn  finită, atunci E este formată numai din puncte
izolate, deci orice funcție definită pe E este continuă în orice punct din E.
• 3). O funcție f : E   este continuă într-un punct de acumulare x0  E dacă și numai dacă
are limită în x0 egală cu valoarea funcției f  x0  în punctul x0 .
lim f  x   f  x0   f este continuă în x0  E
x  x0

• Puncte de discontinuitate
• Dacă funcția f : E   nu este continuă într-un punct x0  E , se spune că funcția este
discontinuă în punctulx0 , iarx este punct de discontinuitate
0
• Definiție. Funcția f : E   este discontinuă într-un punct x0 . dacă există o vecinătate U af lui
x0  ,
astfel încât oricare ar fi vecinătatea V a lui x să existe un punctx  V  E , astfel ca f  x  U
0
• Sau după a doua definiție
• Există cel puțin un șir xn  x0 , xn  E , astel încât șirulf  xn  să nu aibă ca limită valoare f  x  . a
0

funcției  lim f  x   f  x0   f este discontinuă în x  x0


x x
• Observații 0

1). Problema continuității nu se poate pune decât pentru punctele din domeniul
de definiție.
x0  E 2) Punctele de discontinuitate sunt de două feluri; de prima
speță și de axlimdouaf  x speță
 ls  finit   .- Punctul este de discontinuitate de prima speță,
 x
0 
dacă limitele laterale sunt finite și diferite
lim f  x   l  finit   x  E este punct de discontinuitate de speta I
x x0
d  0

ls  ld 
• Sau la capetele unui interval când limitele laterale la care se pune problema sunt finite iar celelalte nu
există.
• Punctul de discontinuitate de speța II este atunci când :
lim f  x   ls  finit  
x x0


lim f  x     sau nu există    x0  E este punct de discontinuitate de speta II
x x0

 sau invers  

• Exemple
f :  1; 1  
 1 pentru x  1
2). 
f  x    x pentru x   1;1
 1 pentru x  1

lim f  x   lim x  1

a). pentru x  1   1;1 avem: x  1 x 1
  xlim f  x   f  1 
f  1  1 

 1

x  1 este punct de discontinuitate de speta I al functiei.


lim f  x   lim x  1

b). pentru x  1   1;1 avem: x 1 x 1
  lim f  x   f  1 
f  1  1 

x 1

x  1 este punct de discontinuitate de speta I al functiei


f :  
1).  x pentru x  0 avem punctul x0  0  
f  x  
1 pentru x  0
lim f  x   lim x  0 
 
lim f  x   0

x 0 x 0
 
x 0
  lim f  x   f  0   x  0 este punct de discontinuitate
lim f  x   lim x  0   f  0  1 
 
x 0
x 0 x 0 
de prima spetă al fuctiei f .
f :  1;1  
3).  1 pentru x   1; 0 

f  x  
 1 pentru x   0;1

lim f  x   lim  1  1
Pentru x  0   1;1 ; avem: x 0 x 0
  lim f  x   lim f  x   x  0 este punct
lim f  x   lim  1  1  x 0 x 0
x 0 x 0 
de discontinuitate de speta I .

f :
1
4).  pentru x  0 în x  0
f  x   x

 1 pentru x  0
1 1 
lim f  x   lim    
x 0 x 0 x 0   lim f  x   f  0 ;
f  0  1
x 0


 f este disconntinuă în x  0, este punct de discontinuitate de speta II .
f :  
 1
5). sin pentru x  0 în x  0
f  x   x
 0 pentru x  0

 1 1 
lim f  x   lim  sin   sin   sin     nu există 
x 0 x 0
 x 0 
  f  discontinuă în x=0. Este de speta II
 1 1
lim f  x   lim  sin   sin   sin     nu există 
x 0 x 0
 x 0 

f : 
6).  x dacă x   ; 0 în x  0

f  x  x  
 x dacă x   0;  
lim f  x   lim   x   0 
x 0 x 0

lim f  x   lim  x   0   lim f  x   f  0   f  continuă în x  0
x 0 x 0 x 0

f  0  0 
f :  
 sin x
7).  x dacă x  0 în x  0
f  x  
 1 dacă x  0

sin x  sin x  
lim f  x   lim  lim    1
x 0 x 0 x x 0
 x   lim f  x   lim f  x 

   x 0 x 0

sin x  sin x  
limitele sunt finite
lim f  x   lim  lim    1
x 0 x 0 x x 0
 x  

 f - discontinuă în x  0 si este punct de speta I
f :  
 xn  an
8).  dacă x  a în x  a
f  x   x  a
 m dacă x  a

lim f  x   lim 
 xn  an 


  x  a  x n 1  ax n  2  a 2 x n 3  ....  a n 1   
  lim
xa x a
 xa  x a 

xa 

 
 lim x n 1  ax n 2  a 2 x n 3  ....  a n 1  na n 1
x a

 1. dacă m  na n-a  f este continuă în x  a


f  a  m avem: 
 2. dacă m  na  f este discontinuă în x  a
n-a
f :  
   
9). arctg 
f  x    dacă x  2 în x  2
 2 x 
 a dacă x2

      
lim f  x   lim  arctg    arctg  arct     
x 2 x 2
  2  x  0 2  lim f  x   lim f  x 

  x 2 x 2

       si limitele sunt finite
lim f  x   lim  arctg    arctg  arct     
x 2 x 2
  2  x  0 2 
 f  este discontinuă în x  0 si este de prima spetă.
10). Pentru cevalori ale lui a funcţia este continuă
x ?
 în
punctul

4
 
f :  0;   
 2
  
 a  sin x  cos x pentru x  0; 4 
  
f  x  
tgx  2a  ctgx pentru x    ;  
  
4 2
a 2 2 2   2
lim f  x   lim  a sin x  cos x      a  1   1. dacă  a  1  1  2a  f este continuă
x

x
 2 2 2   2
4 4 
lim f  x   lim  tgx  2a  ctgx   1  2a  2. dacă 2
 a  1  1  2a  f este discontinuă
x

4
x

4
 
  2
2 2- 2
din  a  1  1  2a  a 
2 2 4
CONTINUITATEA FUNCTIILOR PE O MULTIME
• E
Definiție. Se spune că of :funcție A   pe o mulțime
este continuă , dacă
este continuă în fiecare punct din mulțimea A..
• Dacă funcția este definită pe o mulțime E și continuă pe tot domeniul său de definiție se
spune uneori, mai simplu, că este continuă fără a mai specifica mulțimea.
• Funcțiile elementare sunt continui pe tot domeniul lor de definiție.
 f :   ,

1.  x0   , avem lim f  x  f  x0  c
 f  x  c
 x  x0

 f :   ,

2.  x0  , avem lim x  f  x0   x0
 f  x  x
 x x0

 f :   ,

3.  x0  , avem lim x n  x0n  f  x0 
 f  x  x
n
 x x0

 f :  \  0  ,
 1 1
4.  1 x0  , avem lim   f  x0 
 f  x  n xn x0 n
x x 0
 x
 f :   ,

5.  x0  , avem lim f  x  f  x0 
 f  x   an x  an 1 x
n 1

n
 ...  a0 x  x0

 f :  \  x / Q  x   0  ,
 P  x P  x0 
6.  P  x x0   , avem lim   f  x0 
 f  x 
x x0 Q  x Q  x0 
 Q  x

 f :   , lim x
7.  x0  , avem lim a x  a x x0  a x0  f  x0 
   a
x
 f x x  x0

 f :  0;    ,
 

8.  x0   0;   , avem lim log a x  log a lim x  log a x0  f  x0 
 f  x   log a x
x  x0 x  x0

 f :    1;1 ,

9.  x0  , avem lim  sin x   sin x0  f  x0 
 f  x   sin x
x x 0

 f :    1;1 ,

10.  x0  , avem lim  cos x   cos x0  f  x0 
 f  x   cos x
x  x0

  
 f :  \  2k  1   ,  
11.   2 x0   \  2k  1  , avem lim tgx  tgx0  f  x0 
 f  x   tgx  2 x x0


 f :  \  k   ,

12.  x0   \  k  , avem lim  ctx   ctgx0  f  x0 
 f  x   cot gx
x x0

• La fel toate funcțiile trigonometrice inverse sunt continui pe domeniul lor de definiție
• Aplicații.
• I): Să se studieze continuitatea următoarelor funcții
f :  0;5  
10.  x 2 dacă x   0; 2
f  x  
 x  2 dacă x   2;5
x   0; 2  ; f  x   x 2 este continuă  este functie putere 
x   2;5 ; f  x   x  2 este continuă  este functie polinomială 
Rămâne de studiat continuitatea în x  2
lim f  x   lim x 2  4  lim f  x   lim f  x   4 
x 2 x 2
 
x 2 x 2
  lim f  x   f  2   4  f - continuă în x  2
lim f  x   lim  x  2   4  f  
2  2 2
 4 
x2
x 2 x 2  
functia f este continuă pe tot domeniul să de definitie: 0;5 .
f  2;    
2 x 2  1 pentru x   -2; 2 
20. 
f  x   1 pentru x  2
5 x  1 pentru x   2;  

f1 :  -2; 2   , f1  x   2 x 2  1 este continuă  functie elementară 
f 2 :  2;    , f 2  x   5 x  1 este continuă  functie elementară 
Mai rămâne să studiem continuitatea în punctul x  2

x 2 x 2
 
lim f  x   lim 2 x 2  1  9 
 lim f  x   9
lim f  x   lim  5 x  1  9   x2   lim f  x   f  2   f este discontinuă în x  2
x 2 x 2
 f  
2  1 
x 2

f  2  1 
functia f estre continuă pe multimea  2;   \  2
f :  0; 2   
30.  sin x pentru x   0;  
f  x  
3cos x pentru x    ; 2 
f1 :  0;    , f1  x   sin x este continuă  ca functie elementară 
f 2 :   ; 2   , f 2  x   3cos x este continuă  ca functie elementară 
Mai rămâne de studiat continuitatea în punctul x  
lim f  x   lim  sin x   0 
  lim f  x   nu există  functia f este discontinuă în x  
x  x 

lim f  x   lim  3cos x   3 x 


x  x  
Functia f este continuă pe multimea :  0; 2  \   
OPERATII CU FUNCTII CONTINUI.
f
f ,g :E  
.Teoremă. Dacă f  g , f  g ,  f , fg ,
sunt două funcții continui, atunci funcțiile
g

sunt deasemeni continui.


• x0  E Demontrație.f si g
• a).Fie xun
0,
punct oarecare. Deoarece sunt continui pe mulțimea E, sunt în particular
continui lim
și înfpunctul
 x   f  x0  
  lim  f  x   g  x    xlim f  x   lim g  x   f  x0   g  x0   s  x0 
x x0
adică
lim g  x   g  x0   x x0   x0 x  x0
x x0 
s f g x0 ,
• Funcția sumă este continuă în punctul ales oarecare din E. Cu alte cuvinte funcția f+g
este continuă pe mulțimea E.

b). p  x   f  x   g  x 

lim p  x   lim  f  x   g  x     lim f  x    lim g  x    f  x0   g  x0   p  x0 


x  x0 x  x0  x  x0   x x0 
 că functia produs fg este continuă în punctul x0 .
Cum x0 afost ales oarecare  că pentru orce punct x  E functia produs esate continuă.
fg este continuă pe E.
f  x
c ). c  x  
g  x

 f  x   xlim f  x f  x 
lim c  x   lim   c  x0 
 x0
   0
x  x0  g  x   g  x  g  x0 
 xlim
x  x0
  x0

f
 că functia cât este continuă în punctul x0 .
g
Cum x0 afost ales oarecare  că pentru orce punct x  E functia cât esate continuă.
fg este continuă pe E.
Exerciții rezolvate.
I). Să se cerceteze continuitatea următoarelor funcții
f : 
e x  x  1 pentru x   ; 1
1) . 
f  x   1
 pentru x   1;  
 x 1
f1 :  ; 1  , f  x   e x  x  1 este continuă  deoarece este o sumă de functii elementare care sunt continui 
1
f1 :  1;    , f  x   este continuă  deoarece este un cât de functii elementare care sunt continui 
x 1
Mai rămâne de cercetat continuitatea f în x  1

x 1

x 1

lim f  x   lim e x  x  1  e 

1 1   lim f  x   nu există  functia f este discontinuă în x  1
lim f  x   lim
x
   
x 1 x 1 x  1 0 
 functia f este continuă pe multimea \  1
f :
 2
2) . pentru x  1

f  x   1 x 
2


 5 pentru x  1
2
f1 :  \  1  , f1  x   este continuă  este câtul a două functii continui 
 1  x2 
Trebiue cercetat continuitatea în punctul x  1
2 2 
lim f  x   lim  
 x  1 0

f  x   f  1  functia f este discontinuă în x  1
x 1 x 1 2
  xlim
1
f  1  5 

 Functia f este continuă pe multimea  \  1

Continuitatea funcțiilor compuse


Fie funcția compusă f : E  , h  x    f  u   x   f  u  x  
• Fie x0  E un punct de acumulare.

1). lim u  x   y0  F  
• Dacă  x  x0 atunci lim f  u  x    f  lim u  x  
• 2). Dacă f este continuă în y0  F x  x0
 x  x0 
• Demonstrație
Fie xn  x0 din E; deoarece lim u  x   y0 , avem u  xn   y0 ; notăm cu yn  u  xn   F  yn  y0
x x0

avem f  yn   f  y0   lim f  y   f  y0   lim f  u   f  y0 


y  y0 u u 0

lim u  x   y0
Din
x  x0 
  ulim
lim f  u   f  y0    u0

f  u   f lim u  x 
x  x0  x x 0

 x x0 

 lim  f  u  x     f  lim u  x  
u u0 
• Teoremă Dacă este continuă în punctul
x E și dacă f este continuău înx  , atunci funcția
u  x
  
compusă f  u  f u x este continuă în x0 .
0

EXERCIȚII REZOLVATE
1). Să se studieze continuitatea funcției lui Riemann:
f :  
1 m
 n pentru x  , cu  m; n   1, x  Q
n
f  x  
 0 pentru x  m , x   \ Q   0
 n
• Soluție.
p
• a). Fie x0   Q
q
p p 1 
 xn   Q, xn  , xn   f  xn    0 
q q n 
Dacă   limp f  x   0
p p
 xn   R \ Q, xn  , xn   f  xn   0  0  x q
q q 
lim f  x   0 
x
p

q   p m
Din   limp f  x   f    În fiecare punct rational x  , functia este discontinuă
 p 1 q n
f   
x
q
q q  
si sunt discontinuităti de speta I .

• b). Fie x   \ Q
0
1 
 xn   Q, xn  x0 , xn  x0  f  xn   0 
Dacă n   xlim f  x  0
 x0
 xn   R \ Q, xn  x0 , xn  x0  f  xn   0  0
lim f  x   0 
  lim f  x   f  x0   În fiecare punct irational x  x0   \ Q, functia este continuă
x  x0
Din
f  x0   0  x  qp
si în x  0
• 2). Să se studieze continuitatea funcției:

f :
 1 pentru x  Q
f  x  
 1 pentru x   \ Q

Soluție
Fie x0  Q
 xn   Q, xn  x0 , xn  x0  f  xn   1  1 
Dacă  lim f  x   nu există
 xn   R \ Q, xn  x0 , xn  x0  f  xn   1  1 x x0

lim f  x   0 
  limp f  x   f  x0   În fiecare punct rational x  x0  Q, functia este discontinuă
x x
Din 0

f  x0   0  x q
si sunt puncte de discontinuitate de speta I
Fie x0   \ Q

 xn   Q, xn  x0 , xn  x0  f  xn   1  1 
Dacă  lim f  x   nu există
 xn   R \ Q, xn  x0 , xn  x0  f  xn   1  1 x x
0

lim f  x   0 
  limp f  x   f  x0   În fiecare punct irational x  x0   \ Q, functia este discontinuă
x x
Din 0

f  x0   0  x  q
si sunt puncte de discontinuitate de speta I
• 3). Să se studieze continuitatea funcției:
f : 

 x pentru x  Q
f  x  
 x pentru x   \ Q
• Soluție.
• Fie x0  Q
 xn   Q, xn  x0 , xn  x0  f  xn   xn  x0 
Dacă  lim f  x   nu există
 xn   R \ Q, xn  x0 , xn  x0  f  xn    xn   x0  x x0

lim f  x   0 
  limp f  x   f  x0   În fiecare punct rational x0  Q, x0  0 functia este discontinuă
x x
Din 0

f  x0   0  x  q
si sunt puncte de discontinuitate de speta I
• Fie x0   \ Q

 xn   Q, xn  x0 , xn  x0  f  xn   xn  x0 
Dacă  lim f  x   nu există
 xn   R \ Q, xn  x0 , xn  x0  f  xn    xn   x0  x x
0

lim f  x   0 
  limp f  x   f  x0   În fiecare punct irational x 0   \ Q, x0  0 functia este discontinuă
x x
Din 0

f  x0   0  x q
si sunt puncte de discontinuitate de speta I
Fie x0  0
 xn   Q, xn  x0 , xn  x0  f  xn   xn  0 
Dacă   xlim f  x  0
 xn   R \ Q, xn  x0 , xn  x0  f  xn    xn  0  0x

lim f  x   0 
Din x 0
  lim f  x   f  0   În punctul 0  Q, x0  0 functia este continuă
f  0   0  x 0

Funcția dată este continuă numai într-un singur punct x=0


Observație
Dacă există asemenea funcții continui în cel puțin un punct, se ridică
întrebarea cum le găsim aceste puncte? Răspunsul ni/l dă următoarea problemă:
Fie funcțiile g , h :    continui pe mulțimea numerelor reale.
Să se determine punctele de continuitate ale funcției :
f :  
 g  x  dacă x  Q
f  x  
h  x  dacă x   \ Q
Soluție.
Fie x0  a  Q lim g  x   g  a   xn  a  g  xn   g  a 
Din ipoteză avem x a 
lim h  x   h  a  
x a   xn  a  h  xn   h  a 
 Dacă  xn   Q, xn  a  f  xn   g  xn   g  a   T .luiHeinne
  g  a   h  a 
 Dacă  xn    \ Q, xn  a  f  xn  = h  xn   h  a  
numai în acest caz functia f este continuă în x  a
  xn   Q, xn  a  f  xn   g  xn   g  a 

Dacă g  a   h  a      xn    \ Q, xn  a,  f  xn   h  xn   h  a   lim f  x   nu există
x a

 si g  a   h  a 
atunci functia f este discontinuă ăn x  a
• Deci muțimea punctelor de continuitate pentru funcția f constituie mulțimea rădăcinilor ecuației


următoare

x   / g  x  h  x 
Aplicațiile la această problemă
Să se găsescă punctele de continuitate ale următoarelor funcții:

f : 
10.  x 3  x 2 pentru x  Q
f  x  
0 pentru x   \ Q
g  x   h  x   x 3  x 2  0  x 2  x  1  0  x   0;1 sunt punctele unde functia este continuă
f : 
20 . 1 pentru x  Q
f  x  
0 pentru x   \ Q
g  x  h  x  1  0 este fals.  f nu are nici - un punct de continuitate
f : 
30 .  x pentru x  Q
f  x  
 x pentru x   \ Q
g  x   h  x   x   x  2 x  0  x  0  functia f are un sin gue punct de continuitate pe x  0.
f :  
40.  x pentru x  Q
f  x  
1  x pentru x   \ Q
1 1
g  x   h  x   x  1  x  2x  1  x  f este continuă doar în acest punct x 
2 2
f : 
 x 2 pentru x  Q 1
5.0
 g  x  h  x  x2   x 3  1  x  1 unde f este continuă
f  x  1 x
 pentru x   \ Q
x
PRELUNGIREA PRIN
PRELUNGIREA PRIN CONTINUITATE
CONTINUITATE

Fie f : A  B si A  M numim prelungirea functifei f si o notăm cu f functia


• f : M  B f este prelungirea funcției f la mulțimea MA
f  x   f  x 

• Exemple:

• 2).
f :  a, b, c, d    1, 2 prelungirea sa este f :  x1 , x2 , x3 , a, b, c, d    1, 2
• Numărul de prelungiri pentu o funcția dată este dat de card  M  A  prelungiri.
card  B    27  4  23  8
• Fie f : E \  x0    unde x0 este punct de acumulare. Funcția se poate prelungi la întreaga mulțime
E în mai multe feluri, dându-i în punctul x0 o valoare arbitrară.
f : E  
 f  x  pentru x  x0
f  x   
 pentru x  x0

  nici una din aceste prelungiri să fie continuă în punctul x0


Este posibil : 
 Este posibil ca pentru o anumită valoare dată lui  , f să fie continuă.
• Dacă funcția are limită finită în punctul x atuncă prelungirea sa este de forma:
0

 f  x  pentru x  E \  x0 
• f  x    În acest caz este oprelungire prin continuitate .
 x  x0  
lim f x , pentru x  x0

• Exemple: f :  \  0  
0
1. sin x
f  x 
x

 sin x
• Avem: sin x  pentru x   \  0
lim  1  prelungirea f :   , f  x    x
x 0 x  1 pentu x0
f :  \  0  
20. 1
f  x   x sin
x
 1  1 1 
lim  x sin   0  deoarece xsin  x sin  x  0 
x 0
 x  x x 
 1
 x sin pentru x   \  0
prelungirea prin continuitate este:f :   , f  x    x

 0 pentru x  0
f :  \  0  
30. 1
f  x   sin
x
 1
lim sin   nu există  functia f nu poate fi prelungită prin continuitate.
x 0
 x

f :  \  0  
40. 1
f  x 
x2
 1  1
lim  2       functia f nu poate fi prelungită prin continuitate.
x 0 x
  0
1).Analiza matematică vol I. Editura didactică şi
pedagogică Bucureşti. 1977.
Autor: Un colectiv de prof. Univ.Bucureşti.
2). Calculul diferenţial şi mintrgral vol.I ,noţiuni
fundamentale. Editura ştinţifică şi enciclopedică 1985.
Autor:Gh. Sireţchi.