Sunteți pe pagina 1din 15

Clasa: a V-a

Profesor: Nicolescu Maria Sorina


Unitatea de învăţământ: Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul: ,,Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă
Tipul lecţiei: consolidare a cunoştinţelor
Scopul lecţiei: Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris; îmbogăţirea
vocabularului elevilor şi dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru lectură.
Obiective operaţionale:
O1: să citească textul corect, conştient şi expresiv;
Toţi elevii vor şti: să citească în ritm propriu textul dat, rostind clar fiecare cuvânt;
Puţini elevi vor şti: să citescă expresiv, cu intonaţie adecvată impusă de semnele de punctuaţie;
Majoritatea elevilor vor şti: să-şi regleze vocea şi respiraţia în funcţie de cerinţele conţinutului;
O2: să identifice autorul, naratorul şi personajele din text;
Toţi elevii vor şti: să identifice autorul şi personajele care participă la acţiune răspunzând
precis la întrebările profesorului;
Puţini elevi vor şti: să numească rapid şi precis autorul, naratorul şi personajele care participă
la acţiunea prezentată într-un text narativ;
Majoritatea elevilor vor şti: să identifice autorul şi personajele din textul dat;
O3: să precizeze modurile de expunere folosite în text;
Toţi elevii vor şti: să identifice secvenţele descriptive, narative şi pe cele dialogate dintr-un text
narativ, cu sprijinul profesorului;
Puţini elevi vor şti: să precizeze diferenţele dintre descriere, naraţiune şi dialog, cu
exemplificări alese din text, utilizând corect termenii care definesc aceste moduri de
expunere;
Majoritatea elevilor vor şti: să selecteze corect din textul dat pasajele care conţin descrieri,
dialog şi naraţiune, rareori cu sprijinul profesorului;
O4: să caracterizeze pe scurt personajele din text;
Toţi elevii vor şti: să identifice trăsăturile fizice şi morale ale personajelor întâlnite în text;
Puţini elevi vor şti: să grupeze personajele în funcţie de anumite caracteristici precizate de
profesor, cu precizie, corectitudine şi argumente privind alegerea făcută;
Majoritatea elevilor vor şti: să identifice trăsăturile personajelor, în replicile care alcătuiesc
secvenţele dialogate ale textului;
O5: să răspundă corect la întrebările referitoare la conţinutul textului;
Toţi elevii vor şti: să formuleze enunţuri logice, simple şi dezvoltate;
Puţini elevi vor şti: să se exprime corect, clar şi precis în enunţuri dezvoltate, în care topica
este adecvată mesajului transmis;
Majoritatea elevilor vor şti: să se exprime corect, clar şi precis în enunţuri dezvoltate;
O6: să povestească pe scurt conţinutul lecturii, ţinând cont de momentele subiectului;
Toţi elevii vor şti: să relateze în rezumat, conţinutul lecturii, prin înlănţuirea ideilor
principale;
Puţini elevi vor şti: să povestească pe scurt textul, cu precizie şi corectitudine, ţinând cont de
momentele subiectului;
Majoritatea elevilor vor şti: să realizeze rezumatul oral al textului precizând: locul şi timpul,
personajele, desfăşurarea pe scurt a acţiunii şi sfârşitul întâmplării povestite;
O7: să extragă mesajul educativ al textului.
Toţi elevii vor şti: să extragă mesajul textului stabilind cu ajutorul întrebărilor puse de
profesor, legături între informaţiile nou însuşite şi cele cunoscute anterior;
Puţini elevi vor şti: să înţeleagă rapid şi precis, semnificaţia globală a mesajului, stabilind cu
uşurinţă legături între informaţiile receptate şi cele cunoscute anterior;
Majoritatea elevilor vor şti: să înţeleagă, cu mici ezitări, semnificaţia globală a mesajului
textului stabilind cu puţin ajutor din partea profesorului legături între informaţiile receptate
şi cele cunoscute anterior;
Strategia didactică:
Metode şi procedee:
* conversaţia, explicaţia, lectura explicativă, observaţia, exerciţiul, brainstorming, explozia
stelară, metoda pălăriilor gânditoare, lucrul cu manualul, munca independentă;
Mijloace didactice:
 Manual de limba română pentru clasa a V-a, Editura Humanitas Educaţional,
Bucureşti, 2007, autori Al. Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian;
 Fişe de lucru, planşe, marker, fişă de autor, vocabulare;
 Cinci steluţe inscripţionate cu întrebările: CE? CINE? CÂND? UNDE? DE CE?;
 Ilustraţii cu casa lui Ion Creangă, cu ţinutul Neamţului, portretul scriitorului;
 Să dezlegăm tainele textelor literare, Editura Carminis;
 6 pălării din carton colorat.
Forme de organizare:
* frontal, individual, pe grupe;
Resurse temporale: 50 de minute
Bibliografie:
* Creangă, Ion, Poveşti, povestiri, amintiri , Editura Eminescu, Bucureşti, 1987;
* Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, 1996;
* Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limbă şi literatură română, MEC,
Bucureşti, 2004;
* Iordăchescu, Carmen, Să dezlegăm tainele textelor literare, clasa a V-a, Editura
Carminis, Piteşti, 2008;
Nr. Secvenţele Ob. Conţinutul Strategia didactică
crt lecţiei Op.
. instructiv - Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
educativ procedee organizare
1. Moment * Aerisirea sălii de conversaţia cărţi şi frontal
organizatoric clasă; caiete
1' * Pregătirea
materialelor necesare;
2. Verificarea * Elevii sunt antrenaţi
cunoştinţelor într-o scurtă discuţie:
predate
anterior - Cum se numeşte
O2 lecţia pe care aţi avut- frontal şi aprecieri
10' o de pregătit pentru individual verbale
conversaţia
astăzi?
O5
- Cine este autorul ei?
- Cum este numit Ion
Creangă în literatura
română?
- Daţi exemple de frontal aprecieri
poveşti, povestiri şi verbale
amintiri scrise de el. conversaţia
- Unde s-a născut
scriitorul?
- Cu cine a fost
prieten Ion Creangă?
- Cine este naratorul
într-o operă literară?
- La ce persoană
poate povesti
naratorul?
- Care sunt cele două
ipostaze în care apare
naratorul?
3. Captarea * Se descoperă pe portretul
atenţiei rând planşele cu scriitorului
portretul marelui exerciţiul Ion frontal
3' povestitor, cu Creangă
bojdeuca din Ţicău,
cu muzeul memorial „ diferite
Ion Creangă” din planşe
Humuleşti.
* Elevii privesc cu
atenţie planşele.
4. Anunţarea * Se anunţă elevii că conversaţia frontal
temei şi a astăzi vor dovedi cât
obiectivelor de bine şi-au însuşit
O5 fragmentul intitulat
2' (La cireşe), care face
parte din marea operă
Amintiri din copilărie,
de Ion Creangă.
O7 * Se va citi textul, se
vor formula întrebări
şi răspunsuri, se va
preciza care este
mesajul textului.
5. Dirijarea - Cum se numesc conversaţia, frontal
învăţării cuvintele folosite
O5 numai în anumite explicaţia
20' zone ale ţării? aprecieri
- Daţi exemple de verbale
regionalisme folosite
în Moldova.
* Elevii sunt
organizaţi pe grupe de
nivel (minimal, mediu
şi maximal). Ei fişă de
primesc ca muncă lucru
independentă
completarea unei fişe
Creangă – izvor de de
dragoste şi veselie.
* Se verifică
cantitativ tema de
acasă.
observarea
O1 * Se verifică fişa de exerciţiul individual sistematică a
lucru. comporta-
* Sunt numiţi 3 elevi mentului
care să citească lecţia elevilor
Amintiri din copilărie
pe roluri.
* Se adresează
elevilor întrebarea:
- Cine este personajul conversaţia
principal al
Amintirilor din explicaţia
Discuţii copilărie?
6. generalizatoare exerciţiul frontal
O4 * Aţi avut ca temă de aprecieri
1’ făcut caracterizarea verbale
lui Nică.
* Sunt numiţi doi
elevi care citesc
caracterizările făcute.
* Se fac aprecieri evaluare
asupra felului în care reciprocă
a fost caracterizat exerciţiul
Nică. brainstorming steluţe din
* Ce alte personaje carton
O5 care au pe grupe
întâlnim în acest text?
întrebări
* Sunt numiţi elevi scrise pe
care caracterizează pe ele
scurt personajele.
* Elevii sunt
antrenaţi într-un joc
O1 intitulat Ce ne
întreabă steluţele? Ei aprecieri
sunt organizaţi tot pe
grupe de nivel verbale
(minimal, mediu şi
maximal). exerciţiul individual
* Se citesc de către
elevi întrebările de pe
steluţe şi apoi vor da
răspunsurile.
* Se fac aprecieri
asupra felului în care
au răspuns elevii la evaluare
întrebări. reciprocă

* Se efectuează citirea
selectivă, fiind
antrenaţi cât mai
mulţi elevi:
- Citiţi fragmentul în aprecieri
care Nică se furişează verbale
urcându-se în cireş!
(4) brainstorming
- Citiţi fragmentul în
care mătuşa încearcă
să-l facă să coboare!
(6)
- Citiţi fragmentul în autoevaluare
care Nică e pedepsit
de către tatăl său! (10)
O3 * Întâmplările sunt brainstorming
prezentate ca şi când aprecieri
autorul ar sta pe o verbale
laviţă şi ar povesti.
- Care sunt mijloacele
prin care autorul
creează puternica
impresie de oralitate?
O6
- Care sunt proverbele
şi zicătorile întâlnite aprecieri
7. în acest fragment? jocul didactic verbale
Asigurarea - Ce moduri de pălării din
retenţiei şi a expunere sunt folosite carton
transferului în text? conversaţia

8’ * Întâmplările sunt pe grupe


povestite cu haz de
către narator, stârnind
veselia.
- De unde reiese explicaţia
umorul în fragmentul
studiat? aprecieri
verbale
* Sunt numiţi elevi
care fac rezumatul frontal
oral al textului.
O7 brainstorming
* Elevii participă cu
interes la jocul autoevaluare
Pălăriile gânditoare.
O5 Pe masă sunt aşezate
şase pălării de culori
diferite. Pentru fiecare
pălărie va veni un
copil care răspunde
cerinţei scrise sub
pălărie. De asemenea, aprecieri
jocul didactic individual verbale
tot el poate numi alţi
colegi care să
răspundă cerinţei.
- pălăria albă:
INFORMEAZĂ
,,Care este învăţătura
întâmplării
povestite?”
jocul didactic
- pălăria roşie:
SPUNE CE SIMŢI
,,A procedat corect frontal
Nică? De ce?”
- pălăria neagră:
ASPECTE conversaţia
NEGATIVE explicaţia
8. ,,Ce părere are Nică
despre mătuşa
Încheierea Mărioara şi despre
lecţiei moş Vasile?” aprecieri
- pălăria galbenă: verbale
5'
ASPECTE POZITIVE
,,Credeţi că tatăl l-a
iertat pe Nică? De
ce?”
O5
- pălăria albastră:
CLARIFICĂ
,,După ce este jocul de rol
pedepsit Nică se
pocăieşte sau face haz
de necaz?” individual
- pălăria verde:
GENEREAZĂ IDEI
NOI
,,Imaginează-ţi că ai fi
tatăl lui Nică. Ce ai
face tu în locul lui?”
* Se adresează frontal
elevilor cu potenţial
ridicat de învă-ţare
următoarele între-
bări:
- Ce critic literar a
făcut afirmaţia: „În
Amintiri din copilărie,
Creangă povesteşte
copilăria copi-lului
universal.”?
- Cum interpretaţi
această afirmaţie?
* Sunt numiţi 3 elevi
care au pregătit în
secret o surpriză
colegilor lor. Ei recită
pe rând strofele
despre Ion Creangă.
Un elev interpretează
rolul lui Nică.
* Se vor face
aprecieri asupra
modului în care au
răspuns elevii, se
notează elevii care au
răspuns, se fac
recomandări.
* Se acordă diplome
elevilor care s-au
evidenţiat pe
parcursul orei.
* Se va da ca temă
pentru acasă
exerciţiul de la pag.
136:
- „V-aţi aflat vreodată
într-o situaţie
asemănă-toare cu
aceea trăită de Nică?
Povestiţi-o pe scurt.”
„Într-o casă cu şindrilă Ne-a deschis o Smărăndiţă Acolo-n sat la Humuleşti Acolo-n sat, la Humuleşti

cum puţine mai găseşti, cu Ozana în priviri… râul Ozana curge lin în zvon de crâng şi de talangă,

s-a născut regele vorbei cum mai deşartă prin casă parc-amintind, sub cer senin îl simţi cu tine şi-l iubeşti

Nică de la Humuleşti. cofele cu amintiri. de cel care ne-a scris poveşti. pe cel ce ne-a iubit… pe

CREANGĂ.”
CREANGĂ – IZVOR DE DRAGOSTE ŞI VESELIE

CONCURS

(NIVEL MINIMAL)

1. Uneşte imaginea cu povestea:

La cireşe Capra cu trei iezi Pupăza din tei Ursul păcălit de vulpe

2. Marcaţi cu “x” răspunsul corect:

 Autorul textului este:  Băiatul se numeşte:

T. Arghezi O. Goga I. Creangă Nică Vasile Radu

 Mama l-a rugat pe Nică :  Mama îl găseşte pe băiat:

să sape să legene copilul să citească la şcoală la scăldat la bunici


CREANGĂ – IZVOR DE DRAGOSTE ŞI VESELIE

CONCURS

(NIVEL MEDIU)

1. Legaţi regionalismele de explicaţia lor:

* a-ţi mânca liftiria de la cineva * nuia

* a da palancă la pământ * primar 2. Înlocuiţi expresiile


subliniate cu altele
corespunzătoare din text
* vornic * a se urca
notate în coloana
alăturată:
* a se aburca * a doborî
* Nică a lăsat de o parte întâmplarea. * şi-a luat ziua bună

** jordie
Nu voia cu nici un preţ să plece.* zgârcit * i s-a dus buhul

* Moş Vasile era un zgârcit ca şi * în ruptul capului


*mătuşa Mărioara.
cărpănos * a pierde încrederea cuiva
* a lăsat-o moartă în
* Nică şi-a luat rămas bun de la mătuşă. păpuşoi

* I s-a dus vestea pentru întâmplare. * zgârie – brânză

CREANGĂ – IZVOR DE DRAGOSTE ŞI VESELIE

CONCURS

(NIVEL MAXIMAL)

1. Răspundeţi corect la următoarele întrebări:


* Cum reacţionează mătuşa Mărioara când vede că Nică a păcălit-o?
.......................................................................................................................
* Ce învăţăminte trage Nică din această întâmplare?
.......................................................................................................................
* Care dintre personaje rezumă învăţătura întâmplării povestite?
……………………………………………………………………………...

2. Scrie trei trăsături pentru fiecare dintre personajele:


Mătuşa Mărioara: ....................................................
Moş Vasile: ……………………………………
Tatăl lui Nică: …………………………………

3. Pune în căsuţe numărul corespunzător pentru a reconstitui planul simplu de idei:


□ El speră ca întâmplarea să fie uitată.
□ Nică pleacă la moş Vasile să fure cireşe văratice.
□ Băiatul se simte ruşinat pentru pozna sa.
□ El se preface că a venit să-l ia pe vărul său Ion la scăldat.
□ Nică e pedepsit de tatăl său.
□ Sunt prezentate ocupaţiile locuitorilor din Humuleşti.
□ Moş Vasile cere despăgubiri pentru paguba făcută de băiat.
□ Nică se furişează urcându-se în cireş.
□ Ea se împiedică şi băiatul reuşeşte să fugă.
□ Mătuşa Mărioara apare la tulpina cireşului cu o jordie în mână.
□ Nică sare în cânepă urmărit de mătuşă.
□ Mătuşa încearcă să-l facă să coboare.

Explozia stelară
De ce
povesteşte
naratorul Cine îl
Ce figuri de pedepseşte
întâmplările la
stil pe Nică?
persoana I?
întâlnim în
lecţie?
Unde se
Când se întoarce Nică
petrece după ce a
întâmplarea făcut pozna?
din text?

Pălăriile gânditoare

- pălăria albă: INFORMEAZĂ!


- ,,Care este învăţătura întâmplării povestite?”
- pălăria roşie: SPUNE CE SIMŢI!
- ,,A procedat corect Nică? De ce?”

- pălăria neagră: ASPECTE NEGATIVE


- ,,Ce părere are Nică despre mătuşa Mărioara
şi despre moş Vasile?”

- pălăria galbenă: ASPECTE POZITIVE


- ,,Credeţi că tatăl l-a iertat pe Nică? De ce?”

- pălăria albastră: CLARIFICĂ!


- ,,După ce este pedepsit Nică se pocăieşte sau face haz
de necaz?”

- pălăria verde: GENEREAZĂ IDEI NOI


- ,,Imaginează-ţi că ai fi tatăl lui Nică. Ce ai face tu în locul lui?”

Reţeaua personajului – Nică

Nică prietenos
jucăuş
neastâmpărat
sănătos

fericit vesel

COLEGIUL NAȚIONAL „ION MINULESCU” SLATINA OLT

Str. BASARABILOR, Nr. 33, SLATINA, OLT

Tel./Fax 0249/413081

E-mail: colegiulionminulescu@yahoo.com
Se acordă elevului/ elevei ……………………….................., din clasa a V-a,

de la Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina, Olt

Director, Profesor,
prof. Ionescu Marius Christian prof. Nicolescu Maria Sorina