Sunteți pe pagina 1din 13

Motto: „Capul copilului nu este un vas pe care-l să-l umpli, ci o făclie pe care s-o

aprinzi, încât, mai târziu, să lumineze cu lumină proprie”

Plutarh

DATA:
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
CLASA: a VI-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL LECŢIEI: Amintiri din copilarie-„Pupăza din tei”, Ion Creangă
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Autor. Narator. Personaj
TIPUL LECŢIEI: fixare şi consolidare de cunoştinţe
DURATA: 50 minute
PROPUNTĂTOR:

MOTIVAŢIA: Este o lecţie valoroasă prin folosirea unor procedee şi metode de predare activ-participative; cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii
de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii; stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate; cultivarea unei
atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare; abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi;
să devină conştienţi de propria gândire şi de folosire a limbajului personal; dezvoltarea interesului faţa de comunicarea interculturală; c ultivarea sentimentelor
de dragoste faţă de scriitor şi opera lui.

Competente generale:

 Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
 Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

Valori si atitudini
 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate

Competenţe specifice:
3.1 identificarea ideilor principale după citirea globală a unui text
3.2 recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ
3.3 identificarea expresiilor şi a cuvintelor noi într-un text literar sau nonliterar
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate
3.5 folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu textul/ cartea
4.1 redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, urmărind un plan

Competențe operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

a)cognitive
C1-să citească textul corect, conştient şi expresiv;
C2- să identifice autorul, naratorul şi personajele din text;
C3-să alcătuiască propoziţii cu expresiile noi (regionalismele) întâlnite în text;
C4- să precizeze modurile de expunere folosite în text;
C5- să răspundă corect la întrebările referitoare la conţinutul textului;
C6- să povestească conţinutul lecturii;
C7- să recunoască părţi de vorbire învăţate;
C8- să utilizeze corect elementele de construcţie a comunicării;
C9- să caracterizeze personaje după datele furnizate de text;
C10-să cunoască opera marelui povestitor;
C11-să extragă mesajul educativ al textului.
b)psihomotorii:
C12-să utilizeze corect mijloacele auxiliare;
C13- să ortografieze corect cuvintele.
c)afective:
C14-să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul grupului
C15- să evalueze şi autoevalueze corect munca lor si pe cea a colegilor;
C16- să manifeste interes pentru opera marelui scriitor Ion Creangă ;
C17- să participe activ la activităţile desfăşurate.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

I. Resurse procedurale:

1. Metode şi procedee:
a) de comunicare orală:
 expozitive: explicaţia, expunerea, povestirea;
 conversative: conversaţia, discuţia colectivă;
b) de explorare:
 directă: observaţia dirijată, jocul didactic, citirea expresivă, investigarea, învăţarea interactivă

 indirectă: tehnici din gândirea critică:


 Explozia stelara

Forme de organizare:
 individual,
 pe 4 grupe,
 frontal

II. Resurse materiale:


a) pentru profesor:
 manualul
b) pentru elevi:
 manualul
 caietele

III. Forme si tehnici de evaluare:


 observaţia sistematică
 proba scrisă
 autoevaluare
 evaluare de către colegi
 evaluarea interactivă

Resurse umane: -clasă de nivel mediu;


-capacităţi normale de învăţare a elevilor;
-cunoştinţelor lor anterioare;
Locul de desfasurare: sala de clasa

BIBLIOGRAFIE:
 Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru limba şi literatura română. Clasa a V-a, Bucureşti, 2009
 Creangă, Ion, Poveşti, povestiri, amintiri , Editura Eminescu, Bucureşti, 1987;
 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limbă şi literatură română, MEC, Bucureşti, 2004;
 Iordăchescu, Carmen, Să dezlegăm tainele textelor literare, clasa a VI-a, Editura Carminis, Piteşti, 2008;
 Limba română, manual pentru clasa a VI-a;
SCENARIU DIDACTIC
DOZARE
OB. ETAPELE CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII RESURSE RESURSE
OP. LECŢIEI ACTIVITATEA PROPUNĂTORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR I II

1 2 3 4 5 6 7
- asigură condiţiile optime pentru buna - se pregătesc pentru începerea orei de -frontal -rechizitele,
desfăşurare a lecţiei: aerisirea sălii de limba română materialele
I. Momentul
clasă, pregătirea materialului didactic şi 2’ pentru lecţie
organizatoric
stabilirea liniştii

Elevii au avut de realizat o compunere -elevii ascultă cu interes compunerile


II. cu titlul: O întâmplare hazlie din viața colegilor
Reactualizarea mea. Verific tema,atât cantitativ cât si -frontal -caietele de
5’
cunoştinţelor calitativ. temă ale
anterioare elevilor

Le citesc elevilor o serie de citate, -elevii ascultă citatele și descoperă ce au


solicitându-le să descopere ce au în în comun acestea. -conversaţia
C8
C2 comun acestea.
De asemenea, un elev, îmbrăcat în
costum popular prezintă o scurtă -aprecierea
Răspuns: aparţin aceleiaşi opere
dramatizare, realizîndu-se astfel trecerea -frontal
literare (Amintiri din copilărie, de Ion
la conţinutul propriu-zis al lecţiei.
Creangă). -auto-
evaluarea
NICĂĂ – din ,,Ămintiri din copilăă rie”
- fişă cu
Eu sunt Nică cel hazliu poezia

Şi de pozne mă cam ţiu.


De la Creangă aţi aflat
II. Captarea Câte mi s-au întâmplat:
atentiei/ discuţii
5’
pregătitoare Pupăza din tei am luat,
Cireşul l-am scuturat,
Am fugit şi la scăldat,
Mama hainele mi-a luat.
Pupăza din
tei
Chiar şi râie am avut!
Anexa 1
1. Identificaţi arhaismele şi regionalismele din text. Daţi forma literară a regionalismelor şi explicaţi arhaismele.

2. Daţi câte un sinonim pentru urmă toarele expresii:


-„c-o falcă-n ceriu şi cu una-n pământ”
- „i venea să lăcrimeze”
- „ceasornicul satului”.

3. Indicaţi modalităţile de realizare a umorului. Ce stârneşte comicul în cazul de faţă şi cum comentaţi zicala: „Cele rele să se spele, cele bune să se-
adune?”

4. Găsiţi sinonime pentru cuvântul „pupăză” ce se regăsesc în textul de bază dar nu numai şi completaţi matricea semantică găsind sensurile şi rolul
acestei pupăze

5. Identificaţi sensurile verbului „a fura”din textele date şi completaţi schema.

6. Daţi 3 antonime ale verbului „a fura”. Credeţi că a fura este un lucru bun sau rău? Argumentaţi.
ANEXA 2

Fişă de lucru - ,,Amintiri din copilărie” de Ion Creangă


Ideile principale

Puneţi ideile principale de mai jos în ordinea desfăşurării evenimentelor în text, numerotându-le în partea stângă.
.............Băiatul se întoarce acasă şi aude pupăza cântând.
.............Mama îl trimite dis-de-dimineaţă pe Nică să se ducă cu mâncare la prăşitori.
.............În târg, un negustor îi dă drumul pupezei care zboară.
.............Nică pleacă la târg cu gând să vândă pupăza.
.............Băiatul se întoarce de la ţarină, se urcă în tei, ia pupăza şi o duce acasă.
.............Mătuşa Măriuca îi spune Smarandei despre pupăză.
.............Smaranda pregăteşte un praznic în semn de împăcare.
.............Nică se abate pe la tei cu gând să prindă pupăza care îl trezea în fiecare dimineaţă.
Momentele subiectului

1. Expoziţiunea
Situaţia iniţială
În expoziţiune se prezintă coordonatele spaţio-temporale”într-o dimineaţă”,”înainte de răsăritul soarelui”.
Nica este sculat în zori.............................................................................................................................................
2. Intriga
Cauza care produce Ca să nu mai fie sculat cu noaptea-n cap din pricina unei pupeze, Nică se gândeşte ..............
evenimentele

3. Desfăşurarea acţiunii
Şirul evenimentelor

4. Punctul culminant
Momentul de maximă
intensitate

5. Deznodământul
ANEXA 3
Explozia stelară
Scrie minim două întrebări legate de textul studiat, pornind de la întrebările scurte aflate în colţurile stelei.

Cine?

Ce? De ce?

Când? Unde
Anexa 3 Amintiri din copilărie
de Ion Creangă

CINE? UNDE?

Pupăz
a din
tei

CE? CÂND?

DE CE?