Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECŢIE

Instituția de învățământ: Şcoala cu clasele I-VIII nr. 16 Constanţa


Data: 5 octombrie 2011
Clasa: a VIII-a C
Obiectul: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Genul liric
Tema lecţiei: Neologismele
Tipul lecţiei: mixtă
Profesor: Penu Daniela
Competenţe generale:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvatăa limbii române în producerea de mesaje scise, în diferite contexte
de realizare, cu scopuri diverse.

Valori şi atitudini:
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului
asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă,
responsabilă din punct de vedere social
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru
dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural
• Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI ASOCIATE


1.3 sesizarea adecvării elementelor mijloacele interne şi externe de îmbogăţire
lexicale utilizate la scopul mesajului a vocabularului; împrumuturi lexicale,
ascultat neologisme sesizate în mesajele orale
ascultate
1.5 aplicarea principiilor ascultării active în ascultarea atentă a interlocutorilor în cadrul
manifestarea unui comportament lucrului în echipă; ierarhizarea ideilor
comunicativ adecvat receptate; receptarea şi reţinerea ideilor şi a
argumentelor dintr-o expunere sau dintr-un
monolog
2.2 utilizarea în mod nuanţat a categoriilor utilizarea corectă a neologismelor în
lexicale într-un mesaj oral contexte diverse
3.2 sesizarea valorii expresive a -comentarea rolului neologismelor
categoriilor morfosintactice, a mijloacelor -mijloacele externe de îmbogăţire a
de îmbogăţire a vocabularului şi a vocabularului
categoriilor semantice studiate
3.3 identificarea valorilor etice şi culturale elemente etice şi culturale în texte literare
într-un text, exprimându-şi impresiile şi şi nonliterare şi exprimarea propriei
preferinţele atitudini faţă de ele
4.1 redactarea diverselor texte, adaptându- comentarea unor secvenţe din operele
le la situaţia de comunicare concretă studiate sau din texte la prima vedere, pe
baza unor cerinţe date

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia euristică, învăţarea prin decoperire, problematizarea, explicaţia,
exerciţiul oral şi scris.
2. Mijloace de învăţământ:
a. resurse materiale: manualul, fişe de lucru, material bibliografic, portofoliile elevilor, caiete,
flipchart, markere
b. materiale de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back-ul raportat
contribuţiei elevilor, autoevaluarea, interevaluarea, notarea

Forme de organizare a învăţării: activitate frontală alternativ cu activitate independentă sau


activităţi combinate, inclusiv munca pe grupe.

Resurse:
- număr de elevi: 28
- clasă omogenă, ritmuri de învăţare apropiate;
- fişe de lucru, prezentare Power Point, fişe de evaluare;
- programa şi planificarea semestrială a curriculumului de limba şi literatura română, clasa a VIII-a;
- timp: 50 de minute

Material bibliografic:
1. Programe şcolare. Limba şi literatura română. Clasele a V-a – a VIII-a, Bucureşti,
2009;

2
2. Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian,Limba română. Manual pentru
clasa a VIII-a, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003;
3. Parfene Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura
Polirom, Iaşi, 1999;
4. Goia Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2002;

3
Momentele lecţiei Timp Elemente esenţiale de conţinut Competenţe specifice Strategii didactice
Metode Mijloace
1. Moment 1 min. Se vor asigura condiţiile unei bune desfăşurări a lecţiei, Conversaţia Manuale
organizatoric se va pregăti materialul didactic, se vor nota absenţii. portofolii
Fişe de lucru
etc.
2. Verificarea 4 min. Se va verifica tema pentru acasă atât calitativ, cât şi Conversaţia
cantitativ.
temei și Explicaţia Manuale
Elevii au avut de explicat următorii termeni construind
reactualizarea enunţuri cu aceştia: Exerciţiul scris
Arbitrar = fără a ţine cont de părerile altora. Ex: A luat
cunoștințelor Portofolii
decizia de a pleca în mod arbitrar.
anterioare Arbitral = hotărât de arbitru. Ex: Scorul meciului a fost
arbitral.
Caiete
Dependenţă = situaţia de a fi dependent. Ex: Combatem
dependenţa de droguri.
Dependinţă = încăpere accesorie într-o locuinţă. Ex: Ai
mei au mai construit o dependinţă.
Familial = referitor la familie. Ex: Şi-a rezolvat
problemele familiale.
Familiar = obişnuit, cunoscut. Ex: Îi vorbea ministrului
pe un ton familiar.
Inept = prost, stupid. Ex: Procedase într-un mod inept în
acea situaţie.
Inapt = nepotrivit pentru o anumită sarcină, lipsit de forţă
fizică. Ex: A fost declarat inapt la educaţie fizică.
Maestru = persoană care a adus contribuţii valoroase într-
un domeniu, considerat model, şef. Ex: Unchiul este un
maestru al pianului (virtuoz).
Maistru = meşter, meseriaş. Ex: I-am spus
maistrului să repare yala.
Miner = muncitor în mină. Ex: Bunicul a fost miner.
Minier = referitor la mină. Ex. În zonă era mult
zăcământ minier.
Mochetă = ţesătură pentru covoare. Ex. Am spălat
mocheta.
Machetă = reproducere la o scară redusă a unei lucrări de
urbanistică sau a unei opere de artă. Ex. Macheta
propusă a fost apreciată.
Elevii sunt solicitaţi să definească paronimele. Ex:
Paronimele sunt cuvinte aproape identice ca formă, pe
care le diferenţiază unul sau două sunete
(temporal/temporar; conjunctură/conjectură), ordinea
sunetelor (a revela/a releva), sau apariţia unui sunet
(miner/minier).
3. Captarea 4 min. Solicit elevilor să sublinieze termenul potrivit contextului
1.3 sesizarea adecvării Exerciţiul scris
din următoarele enunţuri, scrise pe flip-chart: flip-chart
atenției elementelor lexicale
Ex. 1.A procedat statuar/statutar.
utilizate la scopul
2.Sunt solitari/solidari cu el.
mesajului ascultat
3.Trăieşte pe speţele/spezele părinţilor. coli
4.„ Ştiţi, coane Fănică, renumeraţie/ remuneraţie mică…
după buget..” Învăţarea prin
5.Nimeni nu ştia că acest fapt va avea descoperire markere
repercursiuni/repercusiuni asupra lui.
6. Moţoc era un înveterat/ învederat, aşa cum îl numeşte
Lăpuşneanul. caiete
Pe lângă faptul ca aceşti termeni pot crea confuzii
paronimice, gândiţi-vă în ce categorie lexicală îi putem
încadra! Elevii vor recunoaşte neologismele şi vor
explica semnificaţia acestora.
3. Anunţarea 1 min. -Voi anunța elevii că astăzi vom studia neologismele. Explicaţia
-Se va scrie titlul pe tablă și în caiete.
subiectului şi
- Elevilor le vor fi prezentate sarcinile de învățare pe care
prezentarea trebuie să le rezolve pe parcursul orei.

5
sarcinilor de
învățare
5. Dirijarea 30 Elevii, grupaţi în perechi, vor primi o fişă de lucru pe Exerciţiul scris Fişa de lucru
care sunt scrise o serie de cuvinte, cerându-le să facă nr. 1
procesului de min.
distincţia între împrumuturile mai vechi şi împrumuturile
învățare lexicale noi: brazdă (slava veche, secolul VII), oraş Învățare prin
(maghiară, după secolul X), halva (turcă, secolul XV),
descoperire
acurateţe (italiană, secolul XIX), abilitate (franceză,
secolul XX).
Supraveghez şi îndrum activitatea fiecărei perechi,
1.5 aplicarea
observând în ce măsură colaborează fiecare cu perechea
sa. Solicit ca „raportorul” fiecărei perechi să prezinte principiilor ascultării Conversaţia
răspunsurile date.
active în manifestarea
Se precizează că dintre aceste cuvinte împrumutate din
alte limbi, cele intrate în limba română începând cu a unui comportament
doua jumătate a secolului al XVIII-lea poartă numele de
comunicativ adecvat Explicația
neologisme sau împrumuturi lexicale neologice. Se
notează la tablă şi pe caiete definiţia. De asemenea,
profesorul precizează că aceste împrumuturi noi s-au Tablă
realizat din:
- limba franceză (monument, poezie, sergent, bazin, Cretă
candidat, serviciu, teatru, etc)
2.2 utilizarea în mod
- limba italiană (operă, duet, partitură, spaghete) Caiete
- limba rusă (steag, combinat, procuratură) nuanţat a categoriilor
- limba germană (chelner, chiflă, sortiment) Rechizite
lexicale într-un mesaj
-limba latină (fabulă, literă, conflict, pictură, tezaur,
glorie) oral
-limba engleză ( derbi, computer, corner, radar, miting,
jazz, ofsaid).

Voi atrage atenţia elevilor că sunt neologisme cuvintele


3.3 identificarea
recent intrate în limbă, dar şi o serie de cuvinte formate
în interiorul limbii române prin combinarea a două sau valorilor etice şi
mai multe elemente formative, dintre care cel putin unul

6
este neologism (nefavorabil < ne – prefix + favorabil – culturale într-un text,
neologism).
exprimându-şi
Precizez că tendinţa actuală a limbii române este de a impresiile şi Explicaţia
asimila cuvinte în special din limba engleză, iar pe baza
preferinţele
exemplelor, elevii stabilesc diferenţieri între neologisme :
Învăţarea prin
a) neolgisme care şi–au păstrat forma din limba de
descoperire
origine (show, week-end, bridge)
b) neologisme adaptate fonetic (miting < meeting,
sandviş < sandwich).

Solicit elevilor să găsească, în scris, sinonimele


3.2 sesizarea valorii
neologice pentru cuvintele: adâncime, cutremur,
expresive a
amănunţit, a bănui, a cere, iar apoi, pe baza exerciţiilor
categoriilor
realizate, să identifice rolul şi importanţa
morfosintactice, a
neologismelor într-o limbă. mijloacelor de
îmbogăţire a
Pe baza răspunsurilor elevilor, formulez concluzia că vocabularului şi a
neologismele au un rol deosebit în dezvoltarea categoriilor semantice
vocabularului limbii române, fondul lexical neolgic al studiate
limbii fiind extrem de bogat, conţinând în prezent peste
40.000 de neologisme.
Exerciţiul scris

Problematizarea

Explicaţia

7
6. Obținerea 8 min. Voi cere elevilor să individual fişa de lucru nr. 2. 1.3; 1.5 ; 2.2; 3.2; 3.3; Exerciţiul scris Fişa de lucru
Supraveghez şi îndrum activitatea fiecărui elev şi solicit
performanței și a 4.1 Problematizarea nr. 2
apoi să prezinte răspunsurile date.
feed-back-ului
7.Tema pentru 1min. Precizez elevilor sarcina pe care o vor efectua acasă: 1.3; 3.2; 3.3; 4.1 Exercițiul scris Caiete
redactarea unei compuneri de 15-20 de rânduri în care să
acasă individual Manual
se regăsească cel puţin 5 neologisme cu formă modificată
şi 5 neologisme care şi-au păstrat forma din limba de
origine.

9. Aprecieri 1* Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra Conversația


generale participării elevilor la lecţie atât pe parcursul orei, cât şi
la sfârşitul acesteia. Se vor nota elevii care s-au remarcat
prin activitatea lor.

Fişa de lucru nr. 1


8
Faceţi distincţia între împrumuturile vechi şi Fişa de lucru nr. 1
împrumuturile lexicale neologice, grupând fiecare termen din
prima coloană a tabelului cu cel corespunzător din coloana a Faceţi distincţia între împrumuturile vechi şi
doua: împrumuturile lexicale neologice, grupând fiecare termen din
prima coloană a tabelului cu cel corespunzător din coloana a
brazdă italiană, sec. XIX doua:
halva slavă veche, sec. VII
oraş franceză, sec. XX brazdă italiană, sec. XIX
acurateţe maghiară, după sec. X halva slavă veche, sec. VII
abilitate turcă, sec. XV oraş franceză, sec. XX
engleză, sec. XXI acurateţe maghiară, după sec. X
abilitate turcă, sec. XV
engleză, sec. XXI

podul palmelor domneşti înainte de a fi întinse lui Hristos ca ofrande, sunt, de fapt, tot
atâtea chivoturi. (…) El [chivotul] este receptacolul sfinţit care păstrează Trupul şi
Fişa de lucru nr. 2 Sângele lui Hristos.
(Sorin Dumitrescu)
Oricine păstrează în memorie imaginea consacrată a tabloului votiv tradiţional,
în care sunt figurate chipuri de voievozi smeriţi (…), fiecare purtându-şi în mâini ctitoria 1. Identificaţi neologisme din textul de mai sus. Alcătuiţi enunţuri cu trei dintre aceste
ca pe o sublimă machetă cerească. Aceste biserici în miniatură, care zăbovesc cuminţi în neologisme, la alegere.

9
……………………….. ………………………………. ………………………… 1.Identificaţi neologisme din textul de mai sus. Alcătuiţi enunţuri cu trei dintre aceste
……………………….. ………………………………. ………………………… neologisme, la alegere.
……………………….. ………………………………. ………………………… ……………………….. ………………………………. …………………………
………………………………………………………………………………………………. ……………………….. ………………………………. …………………………
……………………………………………………………………………………………. ……………………….. ………………………………. …………………………
………………………………………………………………………………………............. ………………………………………………………………………………………………
… ………………………………………………………………………………………………
2. Consultând DEX-ul sau Dicţionarul de neologisme, precizaţi care dintre neologismele ………………………………………………………………………………………
identificate la exerciţiul anterior sunt împrumutate din limbi romanice: latină (savantă), 2. Consultând DEX-ul sau Dicţionarul de neologisme, precizaţi care dintre neologismele
franceză sau italiană. identificate la exerciţiul anterior sunt împrumutate din limbi romanice: latină (savantă),
……………………………………………………………………………………………… franceză sau italiană.
……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Arătaţi sensul neologismelor subliniate din expresiile următoare: a. climat de bună
înţelegere; b. explozia preţurilor; c. spectrul sărăciei; d. mediul familial. 3. Arătaţi sensul neologismelor subliniate din expresiile următoare: a. climat de bună
SENS înţelegere; b. explozia preţurilor; c. spectrul sărăciei; d. mediul familial.
a. …………….......; b. ……………………; c. …………………..; d. ………………… SENS
Cu ce sens, propriu sau figurat, sunt folosite aceste neologisme? b. …………….......; b. ……………………; c. …………………..; d. …………………
....................................................................................................................................... Cu ce sens, propriu sau figurat, sunt folosite aceste neologisme?
.......................................................................................................................................
4. Subliniaţi forma corectă a neologismelor:
stres /ştres, feminin /femenin, proprietar /propietar, filigram /filigran, complect 4. Subliniaţi forma corectă a neologismelor:
/complet, salariu /salar, corigent /corijent, promt /prompt, escală /excală. stres /ştres, feminin /femenin, proprietar /propietar, filigram /filigran, complect
/complet, salariu /salar, corigent /corijent, promt /prompt, escală /excală.
5. Scrieţi corect neologismele care se pronunţă: cau-boi, dizain, bluz, hobi, stiuardesă,
pic-ap, bestselăr, uestern. 5. Scrieţi corect neologismele care se pronunţă: cau-boi, dizain, bluz, hobi, stiuardesă,
…………………………………………………………………………... pic-ap, bestselăr, uestern.
……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………...
………………………………… ……………………………………………………………………………...

Fişa de lucru nr. 2


…………....................................
Oricine păstrează în memorie imaginea consacrată a tabloului votiv tradiţional,
în care sunt figurate chipuri de voievozi smeriţi (…), fiecare purtându-şi în mâini ctitoria
ca pe o sublimă machetă cerească. Aceste biserici în miniatură, care zăbovesc cuminţi în
podul palmelor domneşti înainte de a fi întinse lui Hristos ca ofrande, sunt, de fapt, tot
atâtea chivoturi. (…) El [chivotul] este receptacolul sfinţit care păstrează Trupul şi
Sângele lui Hristos.
(Sorin Dumitrescu)

10