Sunteți pe pagina 1din 7

DECIZIA

Nr. din J/. 12. 2012


Directorul General al Administratiei Nationale a Penitenciarelor
in conformitate prevederile Hotararii Guvernului nr. 1849/2004 modificata
completata, privind organizarea, atributiile Administra\iei a
Penitenciarelor;
in temeiul articolului 5) din Anexa nr. 4 Ia Ordinul ministrului nr.
94/C/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea, compunerea modul
de purtare a uniformelor echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut
special din sistemul administratiei nationale a penitenciarelor, precum regulile de
acordare a drepturilor de echipament;
Emite prezenta
DEC I Z IE:
Art.1 - Cu data prezentei , valorile reprezentand , Echivalentul cotei parti anuale"
a drepturilor de echipament pre\urile de decontare a articolelor, pe tipuri de uniforme
categorii de functionari publici cu statut special, sunt cele mentionate in anexele 1
2; parti integrante ale prezentei decizii .
Art. 2 - Valorile ,Echivalentului cotei paf1i anuale" , Lista preturilor de
echipament" valabile pentru anul 2013, se comunica Ministerului unitatilor
subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
Art. 3 - Echivalentul valoric al cotei pafti anuale a drepturilor de echipament
de decontare a articolelor pentru func\ionarii publici cu statut special din
sistemul administratiei penitenciare, stabilite In conformitate cu prevederile Ordonantei
de Urgenta nr. 19 din 16 mai 2012 pentru aprobarea unor masuri pentru recuperarea
reducerilor safariale, sunt valabile In perioada 01.01.2013- 31 .12.2013.
Art. 4 - Directia Economico - Administrativa unitatile subordonate vor duce Ia
indeplinire prevederile prezentei decizii .
Str. Maria 47. 2 Romfm1a
www.anp-just. ro
Nr. 'f8J I D.E.A. / / 1. 12. 2012
Anexa nr.1
Echivalentul valoric al cotei parti anuale
a drepturilor de echipament
pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
pentru anul 2013
jl:T. EFECTIVE
I
I -----t UN/FORMA DE SERV/CIU
1 . : Ofiteri :
1
- chester 1.095,30
pentru comisar 1.085,36
I _ - ana Ia radul de comisar inclusiv - - - - ... ____ 1.020,73
! 2. Ofiteri femei: ,
I pentru comi saq;ef 1.041 ,01 I
L __ i - ana Ia radul de comisar inclusiv __ ___ 973,05
L-... _1_:___ A enti barbati - - - -- - --------- ----- 1.025,35
i , ___ 4_.__ - . ___ .. ---- . _ _ - _ _ - .. -- - ___ _., .... _ . ..
l .. --- __ __! _, ____ - ---- UNIFOfiM.A PE .Pf3A$ __ ,, --- - . -l--- --.. - . - - . - I
I
' 1 . I' Ofiteri barbati :
-chester 1.073, 71
J 2 --. --.. . .... - ---- -----
1 ; - pentru comisar l 918,92 !
f- - --i-c I a} _r:adu_l_!!_e _ _ _. _ _, _ . _ . ____ __ .. - - 61 .J
! __ !: _ :: .. !

.. .. _ .. _. __ - __ _ _.. _ .._ -'- _ .. .. _ _ l


COTA PARTE ANUALA
_ '"" ___ _ __ _
+--
/'' - ,
. \
.: ... . \
Comij {lr .. de penite.nciare
: .. Di rector -'\. \
Admil"!istrafia Ia a Peif e iarFior
:!
Nr.
crt.
0
1.
f---.- ....
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
r----
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
_ ....... _
24.
25.
26.
27.
-
Nr. f-81 / D.E.A.j/1.1 2- 2012
Anexa nr. 2
lIST A
cuprinzand costurile de achizitie pentru articolele
de echipament pentru functionarii publici cu statut special
valabile pentru anul 2013
Denumirea
I
Pret de Observatii
articolului achizitie
1 2 3
UN/FORMA PENTRU ORA$
l
OFITERI BARBATI
C?,mga_r:,n cu .. .... _ ....... _ ... _ J 4,54_
camgarn cu 95,41
c--..... _________
$apca tergal cu emblema 94 12
Sapca tergal cu chester 108,29
Caciula cu emblema efiteri 233,61
Caciula cu 76,75
Cestum camgarn chester 531,88
Cestum camgam cu dei pantaleni 349 75
Costum tergal chester I
497 11
Cestum tergal cu dei _pantaleni 332,39
Bluzon 181 ,55
cu mesada 118,81
. . .__ .,_
lmpermeabil pentru ploaie 208,26
bleu 24,30
bluza cu maneca scurta , 33,65
. ----- -- --.. - ... +--------.. - f----- ---
bluza cu Junga 1 35 25
Pantofi de vara 74,04
Pantefi de iama 72,92
Ghete 86 66
Cravata

16,02
Fular _, ... _ _____
! 9,28
Manu!?i piele
I
42,74
-- - --
Curea ' 23,00
,.,, ,._ ., , ,._,, .,,_ , .,,_.,.,,._ , , , _ ,, _ ,. , - -- oo - -t"-' -----
- --- --
Cierapi , 6 17
Emblema cu sigla pentru maneca 8,53
Suport pentru epolet cu i nsemne de grad pentru
i
34,14
chester
..L.,_
-- - ----
Suport pentru epolet cu insemne de grad pentru i
33,761
umar pentru comisar !
1
I
J!
28. Suport pentru epolet cu insemne de grad pentru 29,14
umar
29. Petlite ofi\eri 13,02
30. Eghilet dublu cu accesorii 72,91
- AGENTI BARBA Tl-
1. Sapca camgam cu emblema 84 25
2. $apca tergal cu emblema 83,29
3. Caciula 76,75
4. Costum camgarn cu doi pantaloni 349,75
5. Costum tergal cu doi pantaloni 332,39
6. Bluzon 181,55
7. Scurta cu mesada 118,81
8. lmQermeabil gentru ploaie 208,26
9. bleu 24,30
10. bluza cu maneca scurta 33,65
11 . bluza cu maneca lunga 35,25
12. Pantofi de vara 74,04
13. Pantofi de iama 72,92
14. Ghete 86,66
15. Cravata 16,02
16. Fular 9,28
17. piele 42,74
18. Curea 23,00
19. Ciorapi 6 17
20. Emblema cu sigla maneca 8,53
21 . Suport pentru epolet cu insemne de grad pentru 31,15
umar
22. Petlite 11,78
23. Eghilet simplu cu accesorii 49,60
UN/FORMA PENTRU SERVICIU
1. - OFITERI BARBATI-
2. Boneta camgam 53,53
3. Boneta terqal 49,26
4. Caciula cu emblema ofiteri 233,61
5. Caciula cu emblema 76,75
6. Complet modular (scurta + bluzon) 415,16
7. Pantalon tergal chestor 92,04
8. Pantalon tergal 86 77
9. Pantalon camgarn chestor 99,45
10. Pantalon camgarn 90,77
11 . Pulover cu anchior tara maneci 55,86
12. Pulover cu anchior cu maneca 55,86
13. Tricou cu maneca scurta 22,28
14. bluza cu maneca scurta 33 65
15. bluza cu maneca lunga 35,25
16. Pantofi de vara 74,04
17. Pantofi de iama 72 92
18. Bocanci 123,39
19. Ghete 86,66
20. Centura
!
40,94
I
21. Ciorapi 6 17
22. Emblem8 cu sigl8 pentru maneca 8,53
23. Suport pentru epolet cu insemne de grad pentru 34,14
um8r pentru chestor
24. Suport pentru epolet cu insemne de grad pentru 33,76
um8r pentru comisar !?ef
25. Suport pentru epolet cu insemne de grad pentru 29,14
um8r
- AGENTI BARBA Tl -
1. Bonet8 camgam 52,72
2. Bonet8 tergal 49,26
3. C8ciul8 cu emblema 76,75
4. Complet modular (scurt8 + bluzon) 415,16
5. Pantalon tergal 86,77
6. Pantalon camgarn 90,77
7. Pulover cu anchior f8ra maneci 55,86
8. Pulover cu anchior cu maneca 55,86
9. Tricou cu maneca scurt8 22,28
10. C8ma$a bluz8 cu maneca scurt8 33,65
11. C 8 m a ~ 8 bluza cu manec8 lunQ8 35,25
12. Pantofi de var8 74,04
13. Pantofi de iam8 72,92
14. Bocanci 123 39
15. Ghete 86,66
16. Centura 40,94
17. Ciorapi 6,17
18. Emblema cu sigl8 pentru maneca 8,53
19. Suport pentru epolet cu insemne de grad pentru 31,15
umar
UN/FORMA PENTRU ORA$
- OFITERI FEME/-
1. P81arie cu emblem8 117,47
2. $apca tergal cu emblema 94 12
3. C8ciul8 cu emblem8 pentru comisar $ef 233,61
4. C8ciula cu emblema 63,40
5. Costum camgam cu pantalon $i fust8 332 43
6. Cos tum tergal cu pantalon $i fust8 313,70
7. Bluzon 180,21
8. Scurt8 cu mesad8 118,81
9. lmpermeabil pentru ploaie 205,58
10. C 8 m a ~ 8 bleu 24 30
11 . C8ma$8 bluz8 cu maneca scurt8 33,65
12. C8ma$8 bluza cu manec8 lunQ8 35,25
13. Pantofi de var8 56 07
14. Pantofi de iam8 59,82
15. Ghete 97,45
16. Cravat8 16,02
17. Fular 9,28
18. M8nu$i din piele 42,74
19. Cure a
I
23,00
20. Ciorapi 6,17
21 . Emblema cu sigla pentru maneca &,53
22. Suport pentru epolet cu insemne de grad pentru 33,76
umar pentru comisar ~ e f
23. Suport pentru epolet cu insemne de grad pentru 29,14
umar
24. Petlite
13,02
25. Eghilet dublu cu accesorii 72,91
- AGENTI FEME/-
1. Palarie cu emblema 117,47
2. Sapca tergal cu emblema 83,29
3. Caciula cu emblema 63,40
4. Costum camgarn cu pantalon ~ i fusta 332,43
5. Costum terQal cu pantalon $i fusta 313,70
6. Bluzon 180,21
7. Scurta cu mesada 118,81
8. lmpermeabil pentru ploaie 205,58
9. C a m a ~ a bleu 24 30
10. Cama$a bluza cu maneca scurta 33,65
11 . Cama$a bluza cu maneca lunga 35,25
12. Pantofi de vara 56,07
13. Pantofi de iama 59,82
14. Ghete 97,45
15. Cravata 16,02
16. Fular 9,28
17. Manu$i din piele 42 74
18. Cure a 23,00
19. Ciorapi 6,17
20. Emblema cu sigla pentru maneca 8,53
21. Suport pentru epolet cu insemne de grad pentru
31 '15
umar
22. Petlite 11,78
23. Eghilet simplu cu accesorii 49,6
UN/FORMA PENTRU SERVIC/U
- OFITERI FEME/ -
1. Boneta camgam 53,53
2. Boneta tergal 49,26
3. Caciula cu emblema pentru comisar $ef 233,61
4. Caciula cu emblema 63 40
5. Complet modular (scurta + bluzon) 412,49
6. Fusta tergal 81,43
7. Fusta camgam 86,77
8. Pulover cu anchior tara maneci 55,86
9. Pulover cu anchior cu maneci 55 86
1.0 Tricou cu maneca scurta 22,28
11 . C a m a ~ a bluza cu maneca scurta 33,65
12. C a m a ~ a bluza cu maneca lunga 35,25
13. Pantofi de vara 56,07
t--
- ----
14. Pantofi de iama 59,82
15. Cizme i 86,77
16. Ghete 97,45
17. Centura
-
40,94
18. Ciorapi 6,17
19. Emblema cu sigla pentru maneca 8,53
20. Suport pentru epolet cu lnsemne de grad pentru 33,76
umar pentru comisar
21. Suport pentru epolet cu lnsemne de grad pentru 29,14
umar
- AGENTI FEME/-
1. Boneta camgarn 52,72
2. Boneta tergal 49,26
3. Caciula cu emblema 63,40
4. Complet modular (scurta + bluzon) 412,49
5. Fusta tergal 81,43
6. Fusta camgarn 86,77
7. Pulover cu anchior fara maneci 55,86
8. Pulover cu anchior cu maneci 55,86
9. Tricou cu maneca scurta 22,28
10. bluza cu maneca scurta 33,65
11. bluza cu maneca lunga 35,25
12. Pantofi de vara 56,07
13. Pantofi de iama 59,82
14. Cizme 86 77
15. Ghete 97,45
16. Centura 40,94
17. Ciorapi 6,17
18. Emblema cu sigla pentru maneca 8,53
19. Suport pentru epolet cu lnsemne de grad pentru
31 '15
umar
Cazarmament ce se acorda o singura data Ia prima echipare
1. Patura buc. 86 77
2. Geanta buc. 116,79
3. pat buc. 13 08
4. Fete perna buc. 9,89
_,. _,_,. ...... ..
........
!"' . -. . .......
/ -:. . \.,
OBRICA
: . . Director General "'\
Admin_istratia a Penit n ar\lor

S-ar putea să vă placă și