Sunteți pe pagina 1din 90

ooEgnEflfir g DE EsffsgfisEff00

EggeErffifiu

'

I n I n

ABREVIERI

ac al arh arm bet

a(r:ili(il construcliilor
llirrrrrrliiri cu
arnlAt trt il()r apd

!rllitccturi, detalii de arhitecturi arntdlrrri pentru beton,


fasonarea

fabricarea gi - bctoar,. 1i ruortare, Pullefc'r l{)r irt oPeri coqr - collslrilrlii irgrozootehnice cat cailcr cLrp - constrtlclil llc aeroporturi - c[i fcnrln, construc]ii pentru cdi fecl ra t0

nav igr l)ilc chim chitTli0 itt cotr"tr'rtclii - construclii pcllnr imbundtiliri funcif - ciarc cmet - construclii ntdtu lir'c: calculul, proiectureir 5i incercarea concpi - strucliilor csc -construcliisocial-crrllurale csub - construclii subteralIc, tunele, metrouri drum - drumuri, constructii rrrtiere * economia, organizatea qi planifiec
el
elcon elmet

ch

con!'tilrelii lrirlrotehnice, b.araje, cdi

subterafle, mc- canica fluidelor hmec - hidromecanizatea in construclii izolalii, lucrdri de izolalii, materialo izol ii etantiri inst - instalalii tehnico-sanitare lemnoase, prelucrarea lemlm - materiale constnlclii nului pentru lucriri executate cu explozivi Iexp - maqini utilaje pentru construclii ma$ $i - matematici mat - misuri, unitSli de mdsurd, tehnica mds - misuririi mec * mecanici teoretice, rezistenla materialelor, teoria elasticitSlii qi plasticit[1ii, statica qi dinamica constructriilor min - lucrdri miniere, suslineri miniere, me-

hidr

hidrologie, hidraulici

a66K

m. (arh)

abacd

1!y1 naga$tnc..(c??dl abacd de pararaxe aorrruflfl t, (geot) ablaliune


a6pasfir m. (lin, tmec) material abraziv,
raziv
ab_

a6pas'ienoqrr

r{cKiccTBeHHbrfi material abra2iv sintetic MenKo3eplficTbni pulbere abrazivd TBepIbrfi material abraziv dur

aGpaslrnocr6ftnocrb f. rezistenti la abraziune a6pa3fiMerp m. (mds) abrazimetru aSpiA3ur t. (hidr) abraziune ; (geot) roadere. eroziune

- f. abrazivitate

&3 loM6rprnifiits, (bet, trans) auto_ - camion special pentru transporlul beto_ nului fird agitare / malaxare c AoM6utr{Ba}f,treM (bet, trans) autoca_ - mion special penlru transportul betonu_ rul cu agltare / malaxare asro6eroHoMeual|f(ia f. (bet, nrA$) autobeto_
nieri
aBroGficHoHac6c de beton
ur6axa tum

m, (bet, ma$l autopompd m. v.


aBTofuToHoMe_

aBlofrToHocMecfrrem

56pnc m. (geod) schild de parchel -[oKBapr6rBnHft . aocu,qA I. (arh) absidd, aft6p6ep m. (inst) absorbitor, vas de absorb_

amo6myruor6z m, (trans) autocistern5 de bi_

schile

mtr pod sud lmec


tehn tele teras termo trans urb

carea construcliilor electrotehnica in construclii, instala1ii, aparate qi utilaje elccrrice elemente ti detalii penlru construc-

canizarea lucrdrilor miniere materiale de construclii, industria tna- terialelor de construclii * poduri, constnlclii dc poduri aparate qi lucr[ri tlc sudurd -'suduri, tehnologie mecanictr qi l[cltu6cric lrr - construcfii lucririlor de - tehnologia gi dispozitive construclii, unelte, scule telecomunicalii

aourr_K m. (lehn) ab$tec, dreplar aBaHOeK m. (pod) avanbec (tehn) consold

a6cop6fiponat a absorbi aft6p6ryra f. (fiz) absorblie aKycrftqcxar (ac) absorbtie acusticd KamunfpHar - (hidr) absorbiie capilari - absorblia luminii ,-- cR6ra (fiz) de montaj

Ile

lii

tin

- tru. construclii finisarea construcliilor, mat(:riale fi- nisate


fizica construcliilor

elemente pi confeclii

mel;rlice pen-

Bbrpmru{6fi
c'bEMHbrft

lucrdri de terasamente termotehnice, instalalii de transportul in construclii,


incirca re-descirca re urbanism, sistematizare ventilalii, condilionarea aerului feminin

zirc .
do

Iui)
aBaHsSn m. aDaHK6Mepa

f.

scutului) - consold mobild (4 (o console denontabiii

,ru,ii_

arro$rcn6rrrep m. (trans) dispecer de mig_ care /- dirijare a autotranspbrtului arro.gop6ra f. (drum) drum penlru automo_
brie, autostradd, $osea
aBTo3aMbrxi4teJrs mL, mat

m, ( trars) autocamion aBroiry,upoHdmp m, (drum, maS) maginl rurnal bltum, autogudronator


aBTo-rpy3oBfu(

nivelalor de pietris aBrorpdfiAep m: (dr;m,

aBToreHliiltK m. (sud) sudor autosen aBmJpaBnJMp6Bqr.tK m. (drum, haS) auto-

arroBoxsfn m. autogari aBrorapdx n. (trans) autogaraj aBrof6n m. (sud) aparat d; suiuri autogend

mag

autogreder

de

(arh)

aBaE-r6pr
aB:rHcq6Ha

venl
m. n. pl.

liz geot - geotehnice qi fundafi.i geod - geodezie, topografie,.fologramn)etrie geol - geologie inginereasci, geontorfolo- gie, petrografie

- masculin - neutru - plural - vezi -

m. (ch) avanport

avansale (ch) antecamerd,

(et) intrerupdtor

auto-_

aB1 ap m. (trans) autocar


aBroKapdrpao m. (geod) autoQartosraf
de

aDapfiforccrb avarle

f. (arh) avanscena f. propor{ie de accidente /

aBTu(nAB

neEnrxSmnrrfi

m. (mtr) autoclavd

defect, 'ux6.nilf f. avarie, accidenr deranjament, pane de functionare, - grfirare.na (maS) pand de motor - Ha rrpoH3B6.qcTBe accident de rnuncd - rurorftrrbr (ch) ruperea barajului cereBSr - (eI) pand de curent / de elec_

onrHMerrbHar siguranli optimi aDapfifutbifi de siguranli, de avirie

.-

napogneKTpfiqecxfifi

zire mixt5, cu vapori gi electricd - nepuolfiqecKono gdticTBHr autoclavi cu


alimentare discontinui

Epa|qilaq{f,cr - autoclava rotatiya nrpusonr6nHufi - autoclavd orizontali

autoclavd verticald

autoclave cu incEl_

co mnarru - pac amovibil n6xyxoru autoclav5 cu.caTyltr|K6Bbtft autoclavil cu capac gi un catricitate pdt mobil eKcruyaraqx6xtas (ma$) accident I SneKrpriqecrcrft avarie in exDloatare- autoclavi electrici aB[.36 n. (ec) aviz; inqtiinlare, scrisoare de aBTOKJraBfipoBaHr.re n. (mtr) autoclavizare
avrzare aBro663a

ploatare aulo
aBTo6eroHoB63

f.

(trans) auioba;e, unitate de

aBT()KrldBHbrft ex_

(mtr)

de autoclavi

aBro}rcne66Hrr- n.

speclal pentru transportul betonului

m, (bet, frazs,)

autocamion

oscilatii autointrelinute, autovibra{ii


ircournuerpfiwms
slmetrtce

pl. (tiz; mec) autooscilalii,

11mec)

autoosciialii ne_

ABTO...
aBToKonedSrilrt

6yxcfrpruffi
Irecere rpy3oB6fi

KoHcrpfKqHit (mec) autooscilatiile

tovibraliile construcliei

au-

- rrr6q automobil de depanare - tru orice npoxoff*rocrn automobil penteren / cu mare capacitate de
Bbrc6xofi

anronnr6rc.rr m, (maq, mtr) alimentator


tomat

au_

7
noAoorr{:rxnsarou$rji rofug

SFPETAT - (chim)
agent hid-

aaron.nar$5pr*a
camron npysoBafi

. (trans) plarformi

de autd-

aEroKoJt!5HHa

f. (trans)

coloand de autovehiautomacara

cule

. rpyron6ft

anroxp6u m. (maS, trans) antomacara


HenoJrFronotsop6THbrfi

tire incompletd
at

cu ro-

('

noxuonoBo$rHufi completi
aBToJre6BAKa

automacara cu rotire

.tl ill'll
ltr nl

macara automat (e)


anroaecoe6s m. sportat lemn

f, (trans) camion-troliu ; vinci /


(trans) autovechicul de tran-

bet

aBToxeconorpisqr{K ropoAcKar

car

c4f

cI
ch

- autostradd in perimetrul oranoA36MHar - autostrade subterani aBroMacTepcKafr f . (tmec ) autocamion-atelier aBroMST m. (nla$) automat, magini automa6; (eI) intrerupitor automat
Eului

tor pentru lemne anronarucrpiln f. (drum) autostrada

m, (trans) autoincdrci-

- autocamion - 6onrur6fi rpyrono.qtirwnocru autocamion greu f de mare tonaj npy3on6iA 6opr6rufi - autocamion-platforma rpy3on6fr nerxxfi - autocamioneti rlceuraunrrfr - autovehicul pe genile AByx6cHr,rfi - autovechicul cu douX osii AByx6d{brfi - c Eprir{enoM autovehicul cu doui osii qi remorci - Anr rroAMerSrmx irnaq (drum) autovehicul pentru mdturat strdzi gra nolfinxr,r 9tlrirl (drum) autovehicul - pentru stropit strizi (drum) - g;u nocfrnxH necx6M gop6r nisip autovehicul pentru imprAstiatr - uas pap6$cbrlaHltr necnt (drum) camion pentru aruncarea imprdqtierea nisipului

. aBronorpi3qfix m.
tor

fdrd latcrale anron;rfr m. (drum, recg/ autoplug


(maS,

- Gs 6opt5r (trans) platform| de autocamion


trans) autoincdrcil_
au-

* (chim) agent spumanf nyxxaunslou1ui1 - (shirt) agent de vuica_ ntzare


rcn6uuBarcfiilrfi
ge@;roxy;n?pylorgilft

rfilo.nrufi - autoinc5rcdfor cu furci nfmoqurrfi - c pa3rpisKoft n cr6pouy toincircitor cu furci


ta

persare

cu descXrcare litera_

mroroxosilronilfi
multe cupe
oAHoKoBlrr6Br,!fi

- autoincircitor cu mai
autoincdrcltor cu o sin3axBSmM

- sea anficorosivi
noary.riipyloulraL
gula re

Ars ocBerr6rru,s - limpezire a apei

de deflocurare

- (chim) agent de dis_ ro$ir (chim) agent de

- (chim) agent de -

coa-

gurd cupi

c - .rl.rx,BfirorrHbrM

M.,ro.rt{Hfi

v.

anron6rpfs_

Har6odrou4l{4 - (termo) agenr de incdl_ ztre nnacru$uqfipyrou.1lrfi (chim) agenr plas-

necoB63rrbrfi

rasocBfpoquHilt

3aulrirrroro orKJuoqiSru{r (eI) - de deconeclare pentru proteclie artomat saqftrllrltfit * (el) automat de proteclie o4nor6vevHrfr cB6porrHbrfi - (sud) automat de sudurA cu un electrod - perynlrp6BKl,| noAArM r6ruMBa (termo) automat de reglare a consumului
bustibil cB6poqHblft

ryroB6fi cBSporrHbtri - (sud) automat suduri cu arc electric

td cu

gaz

-.(sud)

automat de sudude

tru transportat
nox6pHbrfi pacq6rHbrfi ce46m,nufi
noJrynpy3oB6ft

autocamion forestier
lemn camionetd

pen-

no;ryrycenfi.ruufi vehicul semiqenilat


vehicul etalon - autotractor cu $a ! c 36AiruM onporfigunaunenr xflona

autovehicul pentru pompieri

arronpllq6n m. (trans) autoremorcd cegdlrutlfi - autoremorci cu scaun aBropacTEopofr3 m. (tt.ans) autovehicul sDecial pentru transportul mortarului 6es - pentru [oniruilBartr{fl autovehicul special transportul mortarului fdrb aeitare

cTperon6ft ^j, autoincircdtor cu bral

ttltanl

IrporlrtsoarrntoTr{rMpyrou{Hfi

agent antiaglutinant
pa66"nafi

- (chim)

c AoM6urHBaHHeM autovehicul - pntru

aBropacrBopocnnecfire;lr

transportul mortarului cu agitare

sfecial
auto_

malaxor de mortar
caasTocanilocB6Jl aBToccpBuc

m. (bet, ma$)

mion cu bascularea benei in spate

aBToFeryJffipoBanue n, reglare automatA aBrcperyJMp6BKa f. autoreglaj

de com-

gneKTpocB6poqrrbrir

- lru alimentare

- (sud) automat de sudurd TonruBorllfli*w (termo) regulator pencu combustibil - (sud) automat de sum. ( ma7) stivuitor automat

aBToMo6fin!'-&roHoB6s m. maqini de trans-

cnewaJllr3f{poBaHHbtf, rpy3oB6fr autocamion specializat TexHfiqecKofi n6Mouln automobil de depanare yrrxerEuuurfi -autocamion greu

portat betoane

aBToMo6firb-Bflru(a m. (/rans,) autoturn


aBroMoSfirb-Mac,repcK6fl

durd electricS
aBToMAT-)rKnAAlrlrK

lier, camion-atelier
aBroMoofinb-necxoMr
aBmMo6fiJrb-caMocBSn

f.

(tmec)

autoate-

aBroMaru3e4Hr

automatizare cTpoftTeJibrsrx pafuT automatizare a lucrdrilor de construclie

f. (tehn)

mobil pentru irnprXptiat nisip

m, (drum, mas) atto-

asrorstiq m. (trans) autotractor


aBroqeMenTon6z rn., ( trans ) autovehicul' / au_ locamiorr de transportat ciment c np|aHy.qfrexrbHofi pasrpfsrofi autove_ - hicul pentru transportul cimlntului cu des_ anror4ncr6pna f. noJrfinoqHaq

tor aBTorFK m. (trans) pisri auto

aBtvrpaHc$opM6mp m.

m. (trans) autoservice romeralle f., noSs6ruHar (arh) staTie auto_ araoncprir m. (bet) agloporit subterani ar.nonopnro6er6u m. (bet) beton de aslooorit aBrocrpSla f. (drum) autostradS arcpa f. (arh) agora, piald aBTOTpaHCnOpT m. autotransport arpenir m. agregat, instalalie; grup; unitate;
aBrocrofrHKa

m. (trans) autobasculanta. autocamion cu descdrcare automa{d

lizant cyurfirbHbrfi (chim) agent de uscare xo,ro4firnnufr- (termo) agent frigorific de r6cire / frigorigen - 3p63lnl (hiclr) agent de eroziune arronrepiir m. (geol) aglomerat arloMcpeqrlr t. (mtr) aglomerare i (urb) ag_

oeToHe, (bet) anlrenor de aer, aditiv se_ nerator de bule gazoase (in betonul por6s) crabr4nr.f3trpJ4oulNfi - (chim) agent stabi_

- (lerrno) agent de lucru - cr}1q6rrl{r (chim) agent de ingrogare --coyfitu1 rrysupux6e r6la (o nofficioru

(ell

autotransforma-

bloc Gensuuorenep6TopHbtfi
6nrynron.nanfireJtbHbrfr

gen cu motor de benzini

(eI)
( rntr

grup electroagregat pen_

tru topirea bitumului -"


6ypon6fi

n,

(lrans)

autobascu-

aBT,oM6TnKa

f. automatici

lantd

- ranla automati pentru gaze sreKTpocucru automatica electrosiste- melor


anrolrat*qecrctfi automat. automatic
aBroM:r[dHa

6eson6cuocrn, r63onar sistem de sigu-

c 6oxor6ii - cu descircarcpa3rpt3xoft lateralS

autobasculante

rpysorSr

rpyson6a

Texn6Mou[r (trans) atrtocamion de de- panare alroMo6ilnr435 qlr f . ( tra ns ) motorizare


aBroMo6fiJb m, (lrans) automobil, autovehicul

cu inc6rcitor cu furci

(traw) autocamion - c Bfinotllbrnal nontunrxamr norpfsvnxamr (mag, trans) autocamion

f. (trans) autovehicul

c 6oxon6un - tobasculantd onpoKfrlHnaHr.renr xlrona,aucu basculare laterali a benei c aaArilM - tobasculant5 onpoKt&rtraHueM Kt3oDa aucu basculare in spate a benei c aAAHefi - descircare pa3rpf3Kofi autobasculanti cu la spate aBToMobfinb-Ttrfq m. (trans) autotractor, autoremorcher
aBToMoSfiJrb-rlncr6pna

ararMr m, (geol) agalit

de stropit

circare fo4atd (trens) autocisterne - (drum, mc5) autocisternS

neHnmrqn6nHsp ulare

(maS) agregat de foraj - (vent) agregaide ven_

arSr m. (geol) agat


arr.morunSr4r.r t. aIHT m. agent sorb!ie

texnfiqecxr.rft

- ( (mtr) agat tehnic


shim) aglutinare

a6copSfipyougafi agcop6qu6nnuit blie

(chim) agent de

ab-

olonfiTeJrrrrbrft - (ternto) agregat laiie de incXlzire cu aer cald


BcnoMoraTeJrbHufi reHepiropwr,tit

cire a apei ros4iurnufr, morfrrerbHbrft / nosgfruro/


insta_ (eL)

(mas) Cn6finurii ; insralalie de_infigere a pitolilor prin uit ruie 8l9p9np9cc{loqHu - (mas) agregat f instatatre de vtbroDresare Bogooxrrax,q6rorfrf ftnst) agregat de rdntr6ponrr,Sr,rNnaroiryrfi

aBroHac6c

m.

aBTonaBuJrb6rr

6omu6fi - cui de marerpysonolpeMuocrfl tonaj

autovehi-

aEronepexnoqfr]fr (eI, inst) comutator automat

togirii, peron de stalie acoperit

m, (arh) salS de agteptare a.au-

(mail

m. (trans) autocisternd
autopompd

- (chim)

agent de adsor_

axruBftpylorrlnf
re

- (chim) agent de activa-

rarocnSpovHufi

nunpardrearnuit - (el) grup (sud)


gaz

grup electrogen auxiliar

redresor

cu

agregai de suduri

reHep6ropHbrfi

- (eI)

grup electrogen

Af,.FfiE"A1f
arpef6l'
r-ri;tFaa,rf.EqefKr4fr ^, (ttl{t,,s) grup hidraulic f i1.4po3r'!eKTsqeclori"'l ,- (rtc;J a gregat h idftt ek:ctric

urnar(.jriBolrrrbrri

- (fin, maS) agregat de ruryxa'rfpHufi - (fin, na;) agregat de tencu ire xo:rol:rfr;:r,tlolii - (irtsl) agregat de ricire /
gpiciuire

aKKyMyJrsqMs

frigorific

(hidv) acumulare (de aluviuni)qficraq - (hidr) acumulare nete aK"'IitHa f . (Seod) linie aclind
K6)KytEarcr
eKperrraM"iiI m. (chim) acrilamidd aKpIdJrAr m. (chim) acrllat

aparenta

I
a:r:rronn6,'rr,nurfi
( ge ol

AI\mnplTvAA

- ynp6ueuuar no.n6usauu (arh) pergolra amonp'u m. (mtr) alopren (cauciuc clorural), clorcauciuc
a.utbnsfi m" (geol) aluviune
a;rymfir m. (geoJ) alunit
aJrhne6Jra

rp6fi$epn*ri4

p*se.rrb -FeFIel]5'fiili[tL:li

(ntaS) instalat,ie cu gr-aifdr

3,'roxrirocn6poln-n

ml

gen cu rnotor diescl

- (ct)

grup

el.clio-

arp,enfipneaurae

gen penlru sudur; n. n6ne.ns agloinerare

- (sud) gruP electroa

ahlv

ial,

ah.rvional

ntac'rMaccbl [op6An'r csaFe{rris - rrr4l, B43ryxOM .4!dcT6B agregat pentru suciarea foliil<;r riin mase plastice cu a,er cald

cdturilor
anpnilpoBaHtre

{!ehti)

n.

n6!,rxr4

aglomerare

pra-

fului
arpecciisHocr'},

Eo3r4p6BoqHblft Dresor

,,sklobi1" cr.r bitum in exces - (nztr) agregat de dozare KoMnp6ccoptibt{t - (!na.s) ag(egat de comNOnanqnonepa, BHTlrJI;TOpIla,xya

IrUr yrir6,4Ki! cneil,r4ais*tGro pyn6HHoro - Marepptera <<cxro6ftTt> c t!356tTo'rHl'ri'1 Ko.rrfrqec'rnotur Gfxrynla (lin) agregat pentru afezarea materialelor speciale in rulouri

t. (chim) -

agresiviiate, grad de

nocivitate roppcrl.r6*lxax

agresivitate de coroziune

noE36Nltt6lx no;1 agresivitatea apelor sub-

axp6r!o-'r6 m. (arh) acropoli aKpoi!ftT m. (art) acrolil aKpn6pl4fi m. (arh) acroterA aKceccydp m. acccscriu am m. (ec) act, Proces-verbal - sF,!JIBJ!6s[!fl Ae+6KToB proces*verbal de , coilslatare a defectelor Ha [ieAocTATKt{ proces-verbal de consla-

alrhpa rn. (arh) a.ltar


aJrbTpH6?op

f. (arh) alveold

armwna6rpn-a f . (eeod) altimetrie aJrbrlrrJreM6rp m. (gead) altitelemetru arnopnrn6r m. (chim) aitrminat

m. (el) alternator

.- agresivilate sulfaticl agecrpyNrfinnutfi nedisl ructiv


cyrr,SSrnaff
a$fa6arixqecrcrh ( ter mo ) adiabatic a$.!T5t{ m. (arh) sanctuar
a,uc0p66l-ir a.[c6p6{s4s cialS

terane

tare a lipsurilor ,: [!a noj!6ifi(y proces-verbal de defectare de execulie - o6 ncno:rs6nul4 proces-verbalreceplie npHAMKLI proces-verbal de npudu-cn$ro.ltl)lia .- proces-verbai / act de
pentru incercdri tehnice revizie tehnici

6esdnrmr& - aluminat anhidru - Kexlr{lrff aluminat de calciu a*onafis*ft m. aluminiu rx.icrog6fi - (eltnet) tablS de aluminiu afionoci4lnrx6r m. (chim) silicat de aluminiu
amor,ro$eppfir m. (chim) alumoferit

agregal de condilionare a aerului cu venl.ilator


Ko?EJrbHbrfi

(vent)

m. (fiz)

- (termo) agregat de cazane ' (Jiilj agregal penlrtr vopsit Maxipnbrft - llanilpr{oilo m,AponlieBf*iarfiqecKotro a6ilcrnEs (fin, maE) agregal deManf,pfu,rii vopsit cu acliune hidropneumaticd de inalt6
presiune

t. (liz)

ncB6pxHocrHaq asapaureH Lrmeniei )

- (fiz) adsorblie superfim. (arh) azarejen (arhitectura

adsorbant adsorblic

predare-primire - TexrifiqecKolo r.tcrg'iT6nH-fl proces -v erba I

r{err,lpexK5fibu}4esld
calcic
ana66p

K6rh[44fl aluminoferit de calciu

alumoferit teffa-

TexHrlqecKono @M6Tpa proces-verbal de


de

,-, Texli*qecKoia nponeprul proces-verbal


aKT:4BAqId.q f .

avm6Ir m. (arh) amvon anm6*r'r m. (geol) amiant, azbcst


annaruftponar*ae n.

rn. (cagr) hambar

verificare tehnicd
aclivare

rur6relrtlofi

eafr$r

(al)

amo-

de magind - Maffi**r (mas) agregat agregat de spllat (maS, mtr) M6e.{Hb!i-f


Hac6cHErfi

6snnayt m. (geod) azimut roEe3f{EecKnfi - azimut geodezic

aKTnBfiXlOBarb

-*

(maS) grup

pare oKp6coqjubtfi

agregat de pom-

reciiei precedente
a3o[!5Jll][iocl't
afiBAH

npbfueusorut HanpaBJIEtiH.g azimutul di-

a activa aKrMBripyrcu$.rfi ( chi m ) activant


ruApaBr{l'-{ecKaa Iich

oronfiTeJll.Ho-treHtu,'uqn6rmufi - ( lermo) inslalalie de inciil;ire qi venlilare (1ermo) instalalie de inororrfrrerbnr,tfi


cdlzire

- (fin, -

maS) agrega! de vopsit

m. (arh) aivan (,{sio Centrald) aKAHT m. (arlt) acar't, frunza de acant

f.

azonalilate

arrftonocrs f. crracter acliv, aclivitaie - E*)Kyrrrero (mtr ) activitatea liantului

axapoifA (Apen6cnar cMo,rA) m. (chim) rd$i-

nI acaroidi aKBad)pu.fl t. (hidr)


apa

zrcvatariu, suprafaJl de

aKrHnM3Sq!4gr f. cenen6ft

- ( mtr ) activitaie hidrau(mtr) acllvitatea varului - ftgnecrn KopposMorrHa* - (chim) activitate corosivS MoA6Jm (ec) actualizare a graficului relea

aumnonnacr m. (mlr) aminoplast auum6x m. (chirn) amoniac auo3r?r m. (mtr) amazit aMopr[.r36Top m. (ma$) anlortizor 6l$eprufi - amortizor-tampon sn6pdwtfi - KoJeGeHMfiamortizor de vibralii amortizor de oscilalii -

nizare a apei potabile

oxJratrirreJlllHo-BeHTtlJlt!.[r'IdFlll o11a It
Ir
rl

(v

nt

agregat de rdcire-rentilare a aerului norpi3oqnr,tii - (maq) agregat de incdrcare noM6rbHo-cyu&*usurii - (ma$, mlr) instaflpeo6pasoBiareJlb]rb:ii

nopr6Bar - suprafala de apd acvatariu portuar


ar.ne,qfx

portului,

aKicrMKa f. acuslicd apxr.rrex'r!'puax ,"- acusticA arhitectrrald

pe3firxoBbrft - amortizor de cauciuc anaoprushqun f. arnortizare - o6oplgooarlry,A (?c) amoirizare a insla-

m. (ch) apeduct

infcrioarl a inciperilor

{,
tIl

- (el) grup converlizar npox6l.{ecxr4ft - (ma$, ttin) agregat de inaintare rrycKoB6fi - (nu9) agregat de pornire / de
tar
cpae66finbtfi

lalie de mecinare-ilscare

apeduct aparent / la suprafald no[36Mril'1fi - apeduct subteran


Ha36MHbrft

ax'hrocdpHat

rpa&oc'.pofiTeJ|bHat

acustica atmosfericA

,.- rloMeqdnfiil acusticd a inciperilor


KoMno3r{qH6I{HatFt

^, acustici urbani (arh)


accent

cs6grarnia

- apcduct boltit KpflJrl'flMll c BbIXoAHf,tuu - apeduct cu aripi mrScuuMuintrare eYazale la (hitlr)


forlrl.a-

crpof{?erh!{ar
axi{6}rr rn.,
compozilional

acustica construcJiilor

axycrir.recruii acuslic, fonic

demarare pacTBopocMecfire.nlnuil - (bet) agregat de amestecare a mortarului, malaxor de mor-

aKKylvlyJrfi poBaH[re n. acumulare BoA6r B Bo,&oxpaHfiJgqax

rp!6.ratrdi - apeduct tubular


re a rezervclor de aPi

(sud) agregat de sudurd c BitrrroBdrM pacrBopoHac6cou (bet, ma$) agregat cu pomp6 de mortar cu melc cMecfiTenbretfi - (mtr1 agregat de amestecare
cB6polrrbfr cyudirbHHft
TnnoB6fi

(maS) agregat de

bitut piloli

- (1srmo) agregat termic rpyfunSpoqubrit - (sucl) agregal de sudat


tevi

* (mtr) agregat de

uscare

- acumulator hidraulic - rerut' (termo) acumulator de cdlduri rr,r,qporrHeBMarfiqecKlfi - acr-rmulator hidropneumatic npyxfiiilrblfi * acumulator cu arc refinoB6ft - (1ermo) acumulator de cdldurd 3neKTpaqecxJ.tft - (el) aatmulator electric aKKyMyni4.r-fl f . (geol, ftidr,) acumulare
ruApaBJfrrrecKrfi

aKxyryJrfimp m. (ma$) acumulator Bo3du$Lblii - acumtllator pneumatic

aKKyMyJuipoBarb

a acumula

are66crp m. (mtr) alabastru, ipsos nop updvop pl5ci de ipsos, - oKp6rllengl,riimarmurd inritalic dc
ane6acrpftr m. ( mtr
a.rexprilr

m. (geol) alevrit aneBpomir m. (geol) alevrolit


axnqlila

pseucloalabastru

f. (seod) alidadi - c .ur6n"poM alidadi cu pinule cu lunetd - c noA36pHofi rpy6oft alidadi arHA6[a-KnEH6Merp m. ( geod) alidadd-cltnoa.rfir m. (seol) alit
metru a.natfrponaune n. alitare

$6ugoe - ocHoBHdlx de bazd (ec) amortizare a fondurilor - 'ro;rqK6s (maS) amorttzare a qocurilor - yEApoB v. a*roptur6r4aq roJiqx6n auoprur6ponarb a amarllza arra6p$uufi (chim, fiz) amorf ar'rmfip m. (arh) empire (stil) aMruIr,rril{a f. (mec) arnplitudine - agroKone6Snlrft amplitudine a autooscilaliilor / autovibraliilor - 6v1r,:ltah amplitudine a bitdilor vibraliilor ,- BI{6pfipoBaHNN amplitudine a - BonFil;l an-rplitudine a undei deformaliilor - le$opMSr{ufi amplitudinea ,-, gr.firandrvecKHx Harpi3oK amplitudine a

laiiilor

sarcinilor dinamice Kone6eHr.rs amplitudinea


vibratiei

oscilaliei /

- Kofie66rmr ruApororfrqeclo.txa xapaKTegircrux (hidr) amplitudine varialiei (/izl - Kone66Hlrfi ciu6| cBera luminiiamplitudine a varialiei intensitelii
caracteristicilor hidrologice

aJu6t f. (drum, urb)

alee

AMIIJII{TyAA
aMIIfl{ryAa

10 (termo) amoli_

MeM6pAHHar
nd

- (cpi)

analogie de membraaHKep6BKa

Kone66Huri reMnepaTtpbt

aa'

.tt
at,'ll

- a oscilaliilor nivelurilor MaKcr{MinbHar - nopfrBa amplitudinea maximi a unei rafale (d.e vint) - nABoAKa (hidr) amplitudine a viiturii - pacx6loB (hidr) amplitldine a (varia_ - c6p6ca (geol) amplitudine a faliei - fponueri (hidr) amplitudine a(varialiei) nivelurilor
aM$fireArp m. (arh) amfiteatiu aH6rnlr$ m. (arh) anaglifi aH6nu3 m. analizi
rald aM$Hnpocrirrb m. (arh) amfiprostil

tudine a oscilaliilor de temperalurd Kone66Hfifi TerrJroB6no norfira (termo) amplitudine a varialiei fluxului termic Kone6Sm{fi fponueft (hittr) amplitudine

aurSp m, (carp) hangar;

aHaMe3rir m. (seol) anamezit

- s [Byl|ri

aHr6p-yxpgrrue ( carp) hangar ad;post

doui nave / cu doul

nponTaMu

(carp) hangar
deschideri

(cf) hald,

temizd,
cu

.uBof|t|As

- ancorare dublS gryxnpoanlar - ancorare pe doud deri

1I
deschi-

AIINAPAT

axrulpfrr m. (seol) anhidrit


npr.r$4rurfi
aHnrApfiroBbrfi

aurugpfip m. (chim) anhidridi

{iei) debitelor

au4eetin m. (geol) andezin, plagioclaz


aHgp..rrysfrr

auuep6rep m. (maE, teras) buldozer (cu impinger ea pdmintului lateral)

(geol) -(mtr) anhidrit de anhidrit

natural

dnt

hrt
t'at
a'al

t: l'

(l

cul

apxurexrfpHufi - (arh) analize arhitectu_

ch
lt

(ll
a'tl

hl

al^

/ aerometrici a probelor de aluviuni - (mtr) analizd ura_ nu lometrici 4rcnepcu6Hnufi - (fiz) analizd dispersio_
metrice
rpaHynoMeTpfrqecrnfi

fiz) analizd a sazelor ra3oo6p53Hbrx npoAiKroB roprtuu-n (ter_ mo) analizd, a gazelor de ardere rHApoMerpfrqecwffi - (hidr) analizd hidro_ -

rt3oBbrfi

(chim,

nali

(rl
dr

t't

- ucnoxHeHlrr cm'rw (ec) analizi a inde_ plinirii devizului Ki.recrBenubrfi - analizd calitativi uexar$qecrutfi - v. a:g,leruz, rparry.nor"lerpfi_ qecrurft unuepaaoni.recKr.rfi - (chim) analizd mi_
neralogici

aHn3orponirr t. (fiz) anizotropie - soAoil6cHoro ntacrl (hidr) anizorrcnie a stratului acvifer le4lopMaqH6HHas - (mec) anizotropie a deforrnaliilor aHnrorpdnnocrb f. v, auusorponfia aruroufiporanue n. ( chim) anionizare aHuourit m. (chim) anionit 6Hxep m. (elcon) ancoraj; ancori; tirant axrileHHii - ancoraj activ apuarfpuuii - ancoraj de armdturi sI,HToB6fi - ancore cu Eurub npEnnennufi - ancoraj provizoriu filetate bucsl

anAerfir m. (geol) andezit aueu5rpa@ m. (mds) anemograf aueu6uerp m. (mds) anemomerru

m, (seol) andaLrzit

- r(oHraKrHofi c6rn (cf, el) ancorarea re{elei de contact - ocHoBaHltr ancorarea fundaliei c$grrsr - ancorare la mijlocul deschiderii distanlei - cqeruroHHeM ancorare prin aderenla - TFca v. aHKep6BKa xaHdron auuorSqlra f. (cpi) adnotalie anoffponamre n. (chim) oxidare anodici
auoprfir m. (geol) anortit
aHcAM6nb

,(ecrKar - ancorare rigidi - KaHemB ancorare a cablurilor

alrrosnnJrrtrr m. (geol) antof ilit aHTpec6xb f, (arh) antresol, mezanin: balcon

interior

Snru pl (arh) ante


aHSnn6Aa

- mezanin locuit aHrpec6nb-KrraAo#t f. (arh) mezanin depozit aHrypSx m. apro.rrcrrfplruir (arh) anturaj arhitectural
)rr;.l.n6tr

Suumyr m, (cf ) rangd cu articulalie; pirghie de manevrd ; drug ; lom pentru ridicarea ciii anarfir m. (geol) apatit ano,umr6pnfi m. (arh) apodipteriu ano$fr3a f. v. ano$fira armapaT m. aparat; dispoziliv (v. gi annapa-

f. (arh)

anfiladi, sir

ano$fira

m. ansamblu apxnrexrlpnuia - (arh) ansamblu arhitectural Snra f. (arh) antd

f. (arh)

apofize

ripa)

m. (arh) antablament at-rr.5nna f. (tele) antend anruuryuonir ,- antend cu antiparazitare


aHra6neM6Hr

naroro:ry.renfr
canale canal

- anteni pentru mai -

multe

o,qHoKaHeJlbHar

antend pentru un singur

nfinrgonrtfi - ancoraj cu bucge rfi.nu:osuli HaperH6fi - ancoraj cu buc9e

npneMHar reJreBr{3t{6Hua.g

,- antend cu directivitate pronunlatt npunnral - antend de receplie


ocrponanp6n.rcr{Har ceplie pentru televiziune

antene de re-

rr{Jrb3ocTep)Krre&bfr

- ancoraj din bare cu

tl
el

- HarffqHbrx pacx6AoB soq6t (.hidr) anaLiz| a debitelor disoonibile - ormirtr{BaHuer (geol) analizi prin sedimentare
ceAr.lMeHraqn6HHbrii
BAHilCM

li
Ji
8t

- v.

aHdJrus orMgrrH_

cfirosHfi - (metr) analizi granulometricd prin cernere


TepMorpaBuMerpfivecNzft TpMOMarHfrTHtrit

I
g

lizi termogravimetrici - (termo) analizx termomagnetici

- (termo)

ana-

ana.nnr6mp m. analizor uexaHftqecxr.rri - qiirurcn BoJtH6Hr4a (hi(lr) analizor mecanic al inregisrrdrii valuiilor - cn6rrpa rrl.tu (hidr) analizor al sDectru-

- ancorai din bard T-o6p5snrrfi - ancoral in T, rt)KH6fr - ancoraj de intindere aHKepax m. v. anrep6rxa
SurepHlrfi de ancoraj
aHKepoBiiHHe

crax6r*nrfi - ancorl crepxnen6ft

coelfl,rHfiTerbrrbrft

r.nuuor6li - ancoraj cu pan5 rproxon6fi ancoraj cu cirlig Harflr0l6fi - ancoraj de intindere - ancoraj de tirant - orrfrxxn nnanalouu{fi - ancoraj flotant nonep6uHUft - ancoraj transversal np6no.novnufi - ancoraj din sirm6 npo.q5rblrbrft - ancoraj longitudinal penynup6Boqrrbrfi - ancoraj de reglaj
Dahar

rnyx6fi - ancoraj fix rpanurargl6nnb!fi - ancoraj gravitalional 3aruBH6fi ,-, ancoraj cu mufi

aureSfmca f. v. aHrcQfrrc anrunu6p6rop m. (inst, maS) amortizor de vibf . ( geol) anticlinal aurnnoaryl-firop m. (chim) anticoagulant

aHrSfi(c m. (arh) antefix ralie

- (mag vibrator Bcnp{tcKt{B:lHrir qeM6Hra (tinn) - Inr pentru injectat ciment aparat BuKnrcq6touryrfr - (el, maS) dispoziriv de intrerupere ra3ocBfpowHfi - (sud) aparat de sudare cu gaz f de sudare autogend rpaB[Taqu6lrHrai - (mtr) clasificator gravimetric - Arr nporirrxu (lm) aparat pentru impregnare - A}lr cBApKH n.nacruScconlrx So:lrr r6xanrur Buc6roft .racror(t (sud) aparat pentru
wr6parg.r6nnrrft sudarea foiiilor din mase plastice cu curenli de inaltd frecvenfi

nrrgHsu6fi cnrn6:lrnurfi - (int, naq) dispo_ zitiv de semnalizare a apelului (min) aparat prorerrpurno6eron6cHbrfi jat contra exploziei -

aufl{KrmH6rr

a*rruxopposn6wttir
auilrorurcJffiTens
anTlrmdp6Hbr

chi m

ancoraj de legituri

stanle ignifuge aurupeson6nc m. (mec) antirezonante aHrHceftclldqecKxft ant iseismic aHTuc6[rr!.rKr.r m. pl. (chim) antiseptice, produse / subslanle antiseplice nogouepacrnopfiMbre - antiseptice insolu-

m. ( chim) antioxidant pl. (chim, ralr) antipirene, sub-

anticorosiv

tru sudarea

Anjn crbrKoB6fi cn6.pxu

,,cap

la

(sud) aparat pen-

cap"

Ao3fiSBoqHbrfi dozator Epo6ecrptfinbrit

lat cu

- qymr6ft cffipxu (sud) aparat de sudare cu arc electric


u3BecTeracfiTenbHHfi

alice

(ma$,

mtr)

distribuitor

(fin, mtr) aparat de sab-

bile in apd

- (mtr)

stingdtor de

nogopacrnopfrubre
ape

antiseptice solubile in

nrac.nrnficrue

aHrracenrfifronanr,re noB6pxHocrHoe

lui valurilor

aHan6rllr f. analogie rngpo4uuardvecKar rodinamici

r6rrKocru norr,r6la r{eM6HTa (mtr) anali_ zor , de finele a mdcindrii cimentului

aH(ep6BKa

- (cOi)

a1v1ori" 6iU_

f. (tehn) ancorare aBfi)MarfrqecKar - ancorare automati - apMarypbt ancorare a armeturii --B rptnre ancorare in sol / in pimint npnaermaa - ancorare provizorie

n. v. aqxep6Bra

- antiseptice uleioase n, tratament antiseDtic - [peBeclfobr tratament anrisepric al limnului

- lratament antiseptic de suprafald cyx6e - tratament antiseptic pe cale uscatd aHrncenrfrponarb a antiseptiza aHtficenrfrqecla{fi antiseptic aHrucrapfire:m m. pl. stabilizatorr anrnctfrnx m. agent antistatic aHfl{Opfi3 m. mfr) amestec antlcongelant

cu spuml necKocrpifiHHit
lare/de sablat

- (sud) aparat de incircare cu sudurl - oAHonirHofi 6aoxup6rnr (cf) aparatbloc pentru linie simpld oxnaxAercuufi - (termo) aparat de r5cire neHor6HHbrft orueryufrre.nrurrft .' stingAtor (fin, ma$ aparat de sab-

mdcinare HanneBoqEbrfi

xceporpa$fivecruaft - (cpi) xerox uo.lrorfi.mrnrfi - (mtr) concasor, apbrat de

noB6pxuocrrou:i rnnoo6M6motfi

mo,) schimbitor de

- (tercilduri de suprafali

e
AIINAPAT
12

ap6opfir m. (metr) arborit (ptdci de lignind


presatd)

Spxa

anrmpiir rrycKon6fi .- (mail dispozitiv de pornire/ de demaraj, demaror

apnmrSqur f. (geol, metr) argilizare apruarfrr m. (metr) argilX compactd


toasd; (geol) arg\lit.

vir-

Itblreorcdcurarcryfi
peeare.nrrufi

argili
cnfpourufi
.|r sl
a,l
I

- aspirator de praf - 4lr rurfinm (rntr) tdietor de

Qll
Ite
i

('{l

l'rl
a'tl

(J

t'l

r'l
t'l
ai

- (sud) aparat de suduri cneroxorupor6rnnuft (cpi) heliograf cMecfirJbHbrfi - (mtr) aparat cu acliune prin amestec/prin contact, malaxor cr6nopmlft - (mail aparat de oprire crp6.nowmr* - (tnds) aparat de mdsurat cu ac indicator crpjrtrufi - (termo) aparat cu jet cmtnocn6po'rurtii - (sud.) aparat de sudare cap la cap cynrfimufr - (mtr) aparat de uscat, uscXtor remooSu6nuufrt - (termo) schimbitor de cdlduri repMoKormponirmrufr - (cpi) aparat de termocopiat qearpo66xno-nynbcar\n6HHbrft - (cpi) pulsator centrifugal eJreKrpoueraJrJlr{3aqn6H[srff - .(fin) aparct de metalzare electrici (arh) sai6 de.aparate armap6rnax t,
annaparfpa f. aparaturi ; echipament; dispozilive; aparataj (v. gi annapar) - aBroMarfrqecrono pery.tfiWF;lAus (el) ecliipament / aparaturi de reglaj automat
Iogup6noqHac
re

aph f. arie ap6ua f. (arh) arend - cnopTfiBrmfl (arh) aren6, sportivi ape6Merp m. (nttds) areometru, densiometru apeocrfiru m. (arh) areostil 6pra f. (arh, elcon) arc, boltd ap66cKaq - arc in potcoavd plin - 6er nponra arc(mec) arc fdrd 6eo.napHfrpHar articulatrre

- (mec) arc continuu Hecnuverpfiunas, - arc nesimetric HecxnoeH6s arc fals / -arc resturnarorb o6p6rHaa osSJrbaax - arc ovol o,4HonporeTHas - (mec) arc cu o deschi_ dere ognoqenrpoe6a norryxpfrlax _ arc in plin
crntru
ogHoruapru4pHaa latte

xepaspesHil

13
supraindllat.
acoladd nelat

APMATYPA

aTp6Jpsarar sosrdurremra,

- cri!/[s Tt64op arc Tudor cTpefibtra?ar arc ogival -

/ gotic, ogivd --arc' og]vai


arc gotic in

crp6.nvaral layxcKiiTHa,
crp6.mvarar sy6v6raa

(mcc1 arc cu o articu_

arc ogival creafc gotic tur_

o)rq,BaJlbr{a.ff

a'

a,

.l
a'

(mtr) aparatur6

de doza-

t'
a

- (cpi) aparataj de inre/ inregistrator gaufirsaa aparatura de proteclie - (cI) (cpi) aparaturi de inrqenorrdre.mHas cercare uccneAoBarerbcKat - (cpi) anaparype ae cercetare xomp6;rrno-uruepirrelr*raa * ( ad,s, tehn)
earfrcunarcqat
gistrare

aparataj de misurare gi control uggeafrpyroqas - (cpi) aparaturd de mo-

d,elare

nicxo-perylfipyorqar
reglaj
rice

simulare

de pornire qi reglare (cpi, peny.rrfipyrcnran

- (r*il

aparaturi
de

tehn) aparaturd

. aparaturd comandd - ynparlonl,Ea a.nerrponpuo6pa*rr de a


t

(el)

dispozitivelor elec-

xpyx6.ntHaa

- arc din beron evantai - arc inarc venetian renequiHcxar Br{3aHrf,frKar -arc bizantin sosrfiruerura.fl arc suprainellat -arc incastrat rcrp6ermaa ru6xaq - (mec) arc elastic rmnep6omft'recxafl - arc hiperbolic r.rryx5n - arc,-plin olandez ro.nlanlcxas arc rorfi.necKas in - arc gotic / arcogivddoui arnnyxnaprffiplrat - (mec) cu ticulalii 4exoparfinuax - arc decorativ - ns ficKtccrBeHr$rx 6;r6xon arc din blocuri artificiale xereso6er6Hlrafl - arc din beton armat xcrxar - (mec) arc r'igid arc - xec"KocTll (mec) plin de rigidizare aan6JHeHuis - arc (mec) arc izostatic ngocrarfiqecxa'. Kiftrerura.f, - arc din piatri xra;renfigpraa - arc ?n acoladd xupufi.rHax - arc din cdrimidd x.neiuac - arc din lemn incleiat x.n-ruoo6pisuas, - arc in formi de pand xonrx6sag - arc de coamd x6po6onax - arc in formi de rniner de cos Koc6q - arc oblic xpenxua.a -arc de suslinere KpyreBi6s - bolti / arc circular(i) arc xpyron6r ,qryxilrapHfipuaa - (mec) dublu articulat xpynonia nr6ctaq - arc pleo$tit xpyronSx no.n6rac - arc (pleo$titl denivelat / in pantd
BeepHar

6er6sxax

- arc /loltd parabolic(i) - arc pla{, platbandA "p;;;;;i ruieen{arl.recKas - ari gonflabil noxiruremrar - arc supiaindtatnogxceoo6pfsHa_fl - ari in (formd de) .pot_ coava
n.;15craa.

napa6o.nfrvecxafl

arc in ogivi

tit / in ogivi turtit crpmvaral cx6ra.s


zat

crp6.muaraa nordoreura.s

arc ogival aplati_

Tpeyr6nbuar

;arc

rpxl6nacrHaa
MI{

lpxrp6nnar

triunghiular v.5pxa c rpeMi 46Hrpa_

arc triedric

- arc de suslinere tonnpfxsas - arc de ramfoSsare


tai'lre no.4benrrcrar

nopr6puar

nogopfxEaa,- arc butant

rpxqeHrponir arc cu trei centre rpexruapHfipnararc cu trei articula_ rpnyruSfurruar - arc de triumf ynpyrar - (mec) arc elastic Qaarudnaa - arc fals $ynq6nrennral - arc de fundalie verrrp$:qenrpoala - arc cu palru centre

de in_

nolsiuaa arc rampant nonorar -- v. apKa, xpynonSx nr6cxa.fl -----

::1{1lf""r rIOfiyKFyrna.fi ria


nonfr;*eunar

- v. 6pxa,-ioruilruenHas _ v. ipxa, oa'oqeHrpos6.fl


arc pleo;tit

no;ryuplpxymnar
no.ryxpjrnaa

- v. 6pxa, o,qnoqeHrpo/ turtit

qricrag

in

acoladd

*- arc Dorlal - ari cu s5geatd mare nanu{eHrpo*6x ry arc


EOpTaJrbHat

nplrn6lnarar

de descircare pcGpiicraa cu nervuri perurrarax- ry arc cu zdbrele


i{.

pasrpjsovHaa

- arc arc

clr cinci centre

HA.t

reazemele lncastrate castrat

- c BHc6Koli ule,rilmii v. Apxa, non(rrueu_ - c aaA6n^aHHbtuan on6pauu (mec) arc cu

- 3a,qeJraFrHbtla,r nnrdrrs (mec) arc in-

- arc cliosoidal srurnn'rylqecxas -- bc,lrd eiipricd aPK[,qa f. (arh) arcadd r:ryxiie - arcadd oarbi .qeroparftnHar - arcaturd apnarfpa f. v. apr6.qa, aeroparfirgan apKbyrirr{ m. (arh) arc butanat de sprijin / apuarlpa f. accesorii ; (arm, inst) arm:dt;re Oa_!KH armAtura unei grinzi pfiHron5.s - armituri in spirali / fretat| rrarA.a - arindturl din toroane cu fire din otel
nogonpoc6.quax

u.mrnconfilFa'.

- bolti reald ruapHr'lpnaa - (mcc) arc cu

articulatie

: c letfl{cruofi crnxofi arc cu orn scrndurl inc,rucigate


.c turi dreDte

- c aari)r(Koft arc cu tirant - c KF{B6|lr{| arc ogival / gotic

tei de
inimd

aa5

- (inst) armitura - (inst) armlturi

conduc-

rogopaeS6pHaa bulie a apei

de distri_

eolor.nfacras

nprMoiruHdfinrrmir nosci{nau arc cu cen_

eaexrpolrsuepfrreJrbHar
armapdnb

rataj electric de rndsurat

(cpi, mds) apa-

laml6nraa - arc suprainelpt ryrx6naa - arc in segment de cerc rrranpnr6ucxax - arc in potcoave / in stil
maur
NreraJl.tfrqecraq

-arc

de cintre

s K,rrcq6 arc cu articulalie ; chele tn ^._3,-"p*I)ov

- co crurofiu6ft crGnxofi arc cu inimi plini - c rpeui q6Hrpa*u arc trilobar q6Hrparvr arc venelian ogi_ :,., rn patru vat / l:roll:ri centre
arc din elemente prefabricate arc in secerd

f, (cf) rampd de incdrcare / de acces arnuruxil4ua t. (Jin) aplicalie; aplicatd anrurur6 n. (arh) orqament aplicat ancfrga f. (arh) absidd apa66cx m. (arh) arabesc apa66cxa f, v. apa66cx aparoHfir m. (eeol) aragonit

rworo;r6nacrsafl

arc metalic

MHonorleHrpoBhs

tre uononfirna.n - arc monolit - Mocr6 (pod) arcul podului sarur6lruaa - bolti inclinatE, arc rampant

arc multilobal arc cu mai multe cen-

cepnonfigmr
crcosH6s

c66plral

caunrerpfr.nraa

crunursfs - v.6pxa co cruorun6fi crrntofi crarurrecKl.t- onpe.qe;frruag _ arc static de_


rcrmrnat

- arc simetric arc traforat

- armdlure auxiliard - armiture de inalte rel zistcnlS sitgatas - arrnituri legatd ra3oBar - (inst) armaturd penfru condqctd de gaze ragonpot6Asar - v. apMarj.pa, r6:onaa "' rirdxas - armEturi flexibild u54xaa - armiturd netedi rnlraa - armiturd curbi ropauerSranar - armeturd din olel lami nat la cald
nrrcoxoup6vnar

scnol,rorSre_'xbHas

- arm5turi din fibre

- (elmet) articole de fierdrie pen Arofis6a - armituri dubld gryxptAHaa - armitur; pe doui rinduri
ABepH1r

tru

u$A

"."*+&.
APMATYPA

t4

apMarypa Al4aroHeJrbHat - arm5turd diagonald [Eq xene3oSer6Ha arnr5turi pentru be-

npegeapfire.nruo Hanprxnnar armE{upretensionatd (maS) armdturd de npe4oxpar$reJrbHafl

ri

apndpouarme

fon armat
3ar6pHar

derea conductelor din retrea


3arx{eMJreHHafl

- (inst) robinete pentru inchi- armature incastratd - armituri din fier v. apuarfpa )KeJreaJiff

xeer6sHaq ul
ill

,- xere30@r6na

3o6er6Ha

ht

- armdturd rigidi san6pnar - arm6ture de inchidere usuepirrdrruat - (mds) arrndluri pentru mdsurare r6Semuax - (el) arrndtrtrS de cablu xana.rursaqg6H*as * (inst) armdturS penxr6cr"ran

atl

tru

canalizare Kon6HHH armdtura

tl

xaw6rHar

arn at )

armXturd

in

stilpilor (din

toroane

beton

KoJrbr{en6i! - arrn6tur6 circulard KoM6r.rrifrpogaHnae - armdturd cornbinatd

noncrpyrrfrnnaq

xorffp6.,wuaa nocSx - armdturd inclinati K6cBeHHa.a - armXture tangenlialS xo,r6.rrnar - (1ermo) armdturd pentru cazane cu abur (termo) arrnitura cazanului - KorJra naSopar6p*laa - (inst) robinete f accesorii / arnhturi de laborator MnoropfiAHaq - arm;ture pe rnai multe rin-

- arrndturi constructivd armdtur5 de control

duri uour6-xnas
HaKJIoHrra.e

- arm5turd de montaj - v. apruaripa, roc6r uanpanieuan - armiturd pretensionatd Hanplxdrulaa - v. apMaripa, nanp.nr6elit

- npoBoI6B (el) armdtura firelor suspendate npbronoqnafl - arrniture din sirmi npo&6.n Hafi - armdturd longitudinald nlrorunonox(ip[rar - accesorii de incendiu npoxoEuSs sononpoB6A!{afl - (inst) arrndturd de trecere a conductei de api npfigerat - armdturd din toroane de ofel nyor^xr6xar - arm5turd din fascicule de sirme - paG6raxorqan na pacrxx<6rme arrndturi solicitati la intindere - pr566ramqas ua cx6tne armdturd solicitati la compresiune pa66uax - arm5turi active armituri de pacnpegerfire.nnsas - (inst) repartilie / de distribulie pac,Euyran - armituri intinsi pery.wlpyroufaa - (inst) armxturd de reglare ca*ner6pHax - (inst) armdturi pentru instalatii sanitare c66pHaa - armiturd prefabricati criapnSa - arm;turd sudati c6rqaras - arrr5turi din plasd c;x6s'as - armbturd comprimaii cuecftrsunas - (mail armdturi de amesteca re cfirrpiirbuas - armiturd in spirali crexronoloNrrf,rcr:lt - armiturd din fibre de sticli crexloruScrmoR&s. - armdturi din fibre de :;ticioplast crgpxuenSl - armAturi in bare - reniloe6fi c6rrn (termo) armitura relelei de termoficare
repna;iruecnu

siguranli no.qnecsis

.-

nonep6vnoe - armare transversald - np6ro.[o.lHoft cerxofi armare cu refea din plasri metalice rolatd nfroA6rbHoe- armare longitudinala pasg6roHoe - armare separati - cBaprlilMrr cerxauu armare cu plase me-

15
td)
aprepcrq6Ha

AC{D.A,JIbT

apfix m. (ch) canal de irigalie (Asia Centraac66cr m.

(mtr)

f. (arh)

ariersceni

azbest

talice sudate
le

creKroBOJioKn6U armare cu

fibre de stic-

66m1fi - amiant, azbest de hornblendd soroxl{ficftrfi - azbest in fibre

l.rrn*onoloru*cr{rft
scurte

apufiponarmlfr armat

xoporxono.noxu6crbrfr

azbest cu

fibre lunei azbest cu fibr-e

apldporaru a arma apuoxapxic m, (arm) carcasi de armiturb


apresn6Hcxrni ( hidr ) artezian aprprrfl f . (drum) arterd de circulalie, magistrald apx6fix t. (arh) arhaicd apxeo;r6rru f., apxurexripuaa (arh) arhaoap:orn6.rcr m. (arh) arhivoltl apxrrrKr6nllKa f , (arh ) arhitectonicX apxurenrordve cu*#t (arh ) arhitectonic apxHrextop m. (arh) arhitect

apuoqeu6urrndi de armociment ipo.*ufi (elcon) arcuit, boltit, in arc

pc66cr-auro$n:rafi
dolit
acSecroSen6n

rficrosdfi

azbest

in folii m. ( nttr ) azbest-antofilit


azbest-crizotil
azbest

acGcr-xpusorfir

m. (mtr) beton cu

m. (mtr)

logie arhitecturali

acS6crosuil de azbest acGcrorieM6nr m. (mtr) azbociment ac6ecmqeu6nrrufi de azbociment ac6o6er6g m. v. ac6ecrofu6u ac6o66ryM m. (mtr) azbest bituminizat, azbobitum ac6oBIddn m, (mtr) azbovinil ac6o[6H m. (mtr) material izolant pe bazd de
azbest

ac6oSynrSra

(mtr) hirtie cu '(mtr)

azbest

lan4u6$nrrarft - arhitect peisagist apxnrenripa f. arhitecturd aurfrqHaq ^. arhitecturb antici

enirnercxas

geperfinnar - arhitectur5 in lemn gp6rslsa - arhitecturd veche

sugaHrffcxaq - arhitectur; bizantind BoHHar - arhitecturi rnilitari rorft.tecKag - arhitecturi goticA rpaxglncxaa - arhitecture civilS rp6uecraa - arhitecturi greacA

acdorypfir r,t

materiale silicioase ac6oxapr6u m. (mtr) carton cu azbest ac6on:iScrux m. (mtr) azboplastic ac6oun6cmKn m. pl. (mtr) mise plastice cu azbest

amestec de azbest

$i

de

ac5ope3frr

n. (mtr)

8r 8. 8t

- Hacfua (ma$) accesariile unei pompe uenanp:rr6ema-a - armdturd netensionati nenpep{rrnaa - armXturd continud neeiulax - armdturd de rezistenli / portanta

Maf,

ynpo.rurmar

rezistenta mdritd prin tratament termic npydonpon6awrl. - (inst) arm6turd pen-

afmiturd

cu

ynpouudnuax sftr.axxofi $ac6nuaa


xorognocnrr6lqeHHa.fl

tru

conducte

- armdturd obignuiti oplln6rruar - armbturd simpli / unici oAuopi,Unaq - armeturi pe un rind ox6nnas - (elmet) articole de fieririe pentru fereastrA ocserfirelmna.ff - (eI) armdturE de ilumio66r.{Haq nat

Hfixltqx - armeturd inferioard

rezistenla rndritd prin pretensionare

armSturb cu

armetur; profilati

zatd la rece apuarfpnul"r de armdturd


apnraTi'putnn n. apr,dpoBaHfie n.

arrnlturd aplati-

nBofildfo 4acn6pcuoe

(lehn) fierar betonist (arm) armare arnare duble

or6ruyrax -

armdturd indoit5
(1ermo) armitura con-

naponpon6g*ian ductelor de abur

&nuan
nepeKpecrHafl - arm;tur6 incruciqatd - nepnod{qecKolo nffiHnr armiturd cu profil periodic nonet'uran armEture transversali

naponpoB6Eon

v. apmarfpa,

naponpo-

- armare dispersd - armare rigidi xoru6urfrponat*roe - armare combinati K6cBeHHoe - armare in spirali nanprxinuoe - armare cu o{e[ pretensionat
xecrxoe
HerrpepriBr{oe

ry armare continud

- ou6nblrblMr{ crEpxfl.nltr] armare cu ba- nn6cKun[I cBapHirMr.r xapx6caur.r armare cu plase sudate

- arhitecture clasici langlS$nua: arhitecturi peisagisti :roxnoxiraccfiqKilrr - arhitecturi pseudoclasici uonyueur6.r,uar - arhitecturi rnonumentald uap6guar - arhitecturi populari HaqtronS.mnal arhitecturi nalionale ueoxraccfiqecrax - arhitecturd neoclasicd opraufi'*rar - arhitecture organicd 6plepuor - arhitectura ordinelor npolvdlru.nermas ,- arhitecturd industriald p6nacxal - arhitecturi rornand pouSucxax - arhitecture romanicd caA6naJr parcurilor - arhitectura apxr4rexrfpa, .nan4caa6so-nfpxorax - v. ur6$nnaa cB6TcKaq - arhitecturd laicd c6nlcxaq - arhitectur; rurali corpeu6rmar - arhitecturE moderni / conlemporanA QyrxryronS-mnar - arhitecturi funclionalS
xf.mronaa

xraccfiqecrcaq

r{HTepbdpa

arhitecturi egipteani arhitecturi de interior

arhitecturi bisericeascd

ac6orpf6rr m. pL, (elem) tuburi


Dest

baza azbestului ) ac6ocrnoa6 f. (seol) azbomicl ac6orexcro;rfir m. ( mir azbotextolit

azborezild (material la

tevi de az-

ac@au6pa

f. (mtr)

ac6oqeru6nrruft m.

ac6oqem6ur m.

v. ac6etroueu6Hr

placd de azbociment
ac6ecToqeM6HrnHfi

v.

acumuenpfir f. asimetrie, disimetrie - 3oH6rbHocrH asimetrie de zonalitate acrrlipArop m. aspirator crpjfiursul - aspirator cu jet acrup6qun f, (rtaS) aspiralie - Mexbril.rqbr (maS, mtr) aspiratie a morii accenlrs6qnf, f. (slf,) asanare; (aI) vidanjare acrparfur m. ,(arh) astragal acSS:nr m. (drum, mtr) asfah 6epr'rflcxr.rft - asfalt de Bermude. bitum natural - 6nr ogrxeTfipoBaHus.asfalt de brichetat - laq gop6rutoro noxpfrrua bitum asfaltic

acefi cil{irrrecKr.ili aseismic

apxmenriplrufi arhitectural, de arhitecturi,


arhitectonic

ruuer ecr6crneHsufi - asfalt natural xdcrxufi- asfalt rigid )(IilKr{fi - asfalt lichid - n3 Kftcnoro ryAdHa asfah din gudroane
acide

apxurpdr m. (arh) arhitravd

IrcKtccrBrtrrbrfi

asfalt artificial

ACOAJIbT

t6

aco6nbr asfatt de cirbune / din KaMeHrioyr6nsrefi gudroane (de Ia distilarea cdrbunilor de pd-

atl

,,1

llt

,uI

hrt
a'tll
I
a

tll
tlt

tl

(h

tht
rl
|ill

fi{rtfi - asfalt turnat u.irnrfi - asfalt moale HarYP6.6I&fr .,- asfalt natural Heoqf@eHHbtrl - asfalt brut HeS/rtH6.t - asfalt de petrol o3prfifi - asfalt de lac / natural oKncJrEHHbIfi - asfalt oxidat (suflat) odqem{!,fi - asfalt purificat necqfnbri - asfalt cu nisip / nisipos npecc6BaHlrbrfi - asfalt comprimat npnp5AHuft - asfalt natural npo4iTe[i - v. ac@Jbr, oK]rcneHHbrit pasng|x(ers{blfi - asfalt subliat rpuilgaAcKrlfi - asfalt cle Trinidad yx6raHr*tr1 - asfalt cilindrat - xon6Agofi yKJIAIKU asfalt aplicat la rece ac$arbreHbl pL (mtr) asfaltene, asfalt tare ac$arbrfrpoBar{He n. (tehn) asfaltare, gudronare gudronare la cald xor6AHoe - gudronare la rece ac$a:rrfiporauuufi asfaltat, gudronat ac$arbrfipoBars (tehn) a asfalta, a gudrona ac@;rbrup6nrqnx r:ir. (tehn) asfaltor ac@nbrnp6grrlnK-S{*{td[ep m. (drwm) asfaltor finisor ac$ar6ro6er6u m. (mtr) beton asfaltic Aop6ruslfi ,- beton asfaltic pentru drurnuri beton asfaltic fierbinte ropiwfi . xecrKnfi - beton asfaltic compact rpynnoeepnficruii - beton asfaltic cu agre-

mint)

asfaltic pe cdi de rulare ac@rnro6er6ruur,rK m. ( tehn) asfaltor ac$anbroBSpKa f. (lehn) cazan d.e pregitit asfaltul ac$6roroauft asfaltic arerrordrqnocrc f. (geol) aspect atectonic at.nSur rn. (arh) atlant arMoc$6pa f. atmosferi neqfi6r - (mtr) atmosfera cuptorului

Ha p6r6coBoM

xogj'distribuitor de beton

aepox.iro6

(trans) ' 6opn6psrfr - margine pneumatic de

jgheab de transport

(trans) jgheab - 3aKpr;IToro r{ma de tip inchis de transport pneumatic Han,'r6urnfr - (trans) jgheab inclinat de transport pneumatic

aspor*rre:drpoBanrie nivelment aerian

n. ( geod)

aeronivelment,

Bc,u.gH6ro

- (chint) atmosferi oxidanti aruoc@pocr5ftrurfi rezistent Ia intemperii /


orurcrfrrenbHas

pori de api

nflpa (mtr) atmosferi de va-

aspono.mrrou6l\ue f. (geod) aeropoligonalie aspon6pr m. v. aepogp6*t a3porirrbna f. (mtr) ciment fluidizat prin aeraaspocfi.r m. (chim) silice coloidald agfrocMecb f. v. aeponf;rrna
aepocr$rror< re

6ryufi m. (arh) atrlum


6rpmynn m.

la agen{i atmosferici arMoc@pocr@Kocrb f. rezistenld la intemperii I la agenli atmosferici


v. 5rpufi

Srrnx m. (arh) atic


rinle rpynnoaSr

m. (geot) fotografie aeriani aepor6ux m. (al) bazin de aerare, aerotanc *ruororopug6puslfi - bazrn de aerare cu mai multe culoare
Hu:nonan6pHr'ni

aypr6pnr f. (arh) auditoriu,

sald de confe-

sI

presiune

bazin de aerare de joabazin de aerare cu un bazin d0 aerare cu o

- Konpi berbecLri sonelei ,- M6rora berbecul ciocanului 1 sonetei naponSa - berbec cLr abur mteslaari?.recKa-q - berbec pneumatic py.mdt - (tehn) mai, bdtdtor de pdmint manual 666xa f. (elcon) .pap; (tmec) pdptsd - Ryrchvlux crpordl.E stilp suspendat (la o de acoperig)
crponfi.nrHar - popul fermei 6ar6r m. (arh, elcon) baghetd nnr6ft - baghetd rdsucitd/ in spiralS
lenn6r"r
Sarpantd baghetd ornamentatd

666a t. (mas, tehn) berbec nirgenrnaq - berbec diesel

o4noropng6pnufi

- sal6 de curs nor5.lgar - aul6 ay${T6pfi-c-aM$rdr5rp f. ( ar h

ropftqee

rlr
( ll,
rlr
,'l
t

fiteatru a$;mfi m. (arh) afeliu aqersn6H m. (chim, sud) acetilend aqer6n m. (chim) acetond aap6rop m. (vent) aerator, ventilator aapSrophf pI. (aI, vent) dispozitive de aerare
aep6qr.rs

canal de aerare o4rrocrynenqaralfi auditoriu-am-

treapta - c paccpe,{or6qenqnil'e nnlcroru bazin de aerare cu intrare dispersatd a apelor


uzate

6ar6p m. (tehi) cange, cirlig 6ax6f${ax m. (min, tehn) muncitor la scheli 6aaui f. (mas) benl, cup5, chibld ; (kidr) son-

sculptatd

dd turbidimetru (flacon) pentru aluviuni


to are

aspm6ur-orcr6ftHsn m.
qi decantare
aspor6HK-cMecfireJrb m. amestecator

(al)
(al)

bazin de aerare bazin de aerare-

rp6ii$epnaa - cupd apucitoare, graifXr - Ha can63Kax beni glisantd / alunecdonpoxir4unarcuprcfl

(,.

gat mare mar6ii - beton asfaltic turnat


MenKo3epuficr!,rfi

eln

gat

lln
ttz 8fl *?| 8rt

necq;irsd - beton asfaitic cu nisip plastic

f cu

- beton granulalie fin(d) -

asfaltic cu agre-

Mexatlirsecxaf, - cr6qrrrx wg (al) aerare mecanicd a apelor uzate rnrbsvartrqecKar - cr6$srx aol (eI) aerare pneumatici a apelor uzate rnennromexarffiqec!s - cr6qrux BoE (al) aerare mecanicopneumatic5 a apelor uzate aspfponanne n. v. asp6tglr - qelr6ura n. (bet) fluidizare a cimentuaspfrpona"b a aera,
trans

[ie, aeralie

(vent) ventilare, aerisire ; ventila-

asporonorpSSwx
asporpruarry;r.fr

aspo$fiamp m. (vent) aerofiltrtr a3posoroarmaph m. (seod) aparat de fotografiere aerianX aepo$ororpauu6rpux f . ( geod) aerofotogrammetrie aopo@roK6uepa grammetricd

\r n f .

f. (geod) 6erotopografie ( ee od ) aerot ria n gulaIie

nomrnrar - beni de inchrcare

bene basculanti

6ag-Hasdc m. (c4grl qopron 66sa f. baz5, depozit, centru de materiale; (cf,

- c pacKpblBaloulltMt{ct cr6rn<auu benl cu pereli mobili - c pacKpl,tBSrcull.tMcq AHfiqeu bend cu . fund mobil / cu fund rabatabil
trans)
ampatament,

f. (eeod)

camerd aerofoto-

axe / osii; (geot) fundalie, tal.pe; (arh)


bazd

maS,

distanlt

dintre

lui prin

aeratie

ruacrft'ntni - beton asfaltic


cpeAHe3e@crnrfi nulatie mijlocie

beton asfaltic cu gra-

de beton asfaltic acoanjbroSemHocMecfiTeJlb m. (maS, nntr) malaxor de beton asfaltic - Hd rfceHHqHoru xogf malaxor de beton asfaltic pe ;enile nepeABHxiH6ft - malaxor de beton asfaltic mobil craquon6puuft ,- malaxor de beton asfalfic staiionar ac@rbro6emuoyr;d,qruK m. (drum, maS) distribuitor f repartizor de beton asfaltic xoli - Ha r9oeHnqHoM qenile distribuitor de beton asfaltic pe - Ha KonecHoM xoltt distribuitor de beton asfaltic pe roli

ac$arbroffiHrerii

xor64mfi -

beton asfaltic preparat la rece

portul pne umati c ) aeporpa$ m, (fin) aerograf; pistol de vopsit asporpa$nr f. aerografie aspogrdrsle n. cfiroca (cagr) fund de aerisire al
silozului asponp6ls m, (carp) aerodrom, aeroport 66sonrd - aerodrom bazd rt'rrremrarfi - aerodrom provizoriu lByxnoJrScHbrfi - aerodrom cu dou6 piste 3aBoAcK6fi - aerodrom uzinal aerodrom pentru rurf6no-cnoprfiBHrfr

ventila

; a fluidiza

(!a

a3po$orocr*iMox m. (geod) fotografie aeria-

rn

na

agpo@rocbeMKa

nopusonrlnruufi nd

f . (geod) ridicare fotoaeria/ fotografici aeriani rudpurplrHaa - ridicare prin fotografii aeriene luate in serie

fotograml orizontal|

6eouapufipuar stilp incastrati


s6nHas

65urHn baza turnului

Kon6BHbr

(elcon) bazl de

xcrKar tarea

3BeHoc66poqHas

(cf) ampatament fix / rigid - (cf) $antier penrru monpanourilor linie feratE
de

bazX nauticb

o4.rHSpuar
simpl6

- ridicare fotograficd aeriani ridicare fotografici aeriani

Kajwrelpo6fr.rbrua
casare

H3Me[r6Hr,tt bazd de misurare

naHop6muar

.cluburi sportive

oanoramicd nepcnexr{rrHa-a nE perspectivi

ridicare fotografici aeria-

coloanl

Kon6rfibr

- (mtr) stalie de con(arh, elcon) bazd de stilp / de

ron,dndporarn*rft
MHoronorfoHblli

o$$non6cHbltl

Ha nrreBr@KorEoronr

xogf distribuitor

de

beton asfaltic pe pneuri

aerodrom permanent - aerodrom intermediar aspoxeJd m, (vent) canal de ventilalie

pisti nocroinnrni

aerodrom cu multe piste

aerodrom mixt

aopooororonorp6$t{s f. (geod) aerofototopografie

nn6nona.s pland

ridicare fotograficd aeriani

aerodrom cu

singurd

npouexfrowrni

- MaufrHbr (maE, trans) ampatament nopuarfinno-cnpino.ruaa - (cpi, ec) bazd normativi de referinld / de informatii bazd de intrelinere - o6c,rr9:ruoauua (ma$ de rezemare de / - on6pbl (elcon) bazd reazem f de sprijin nepen6lovHaa - (cf) centru de transbordare

Dictionar

DA3A
66ga

t8 (cf ) v.6aea, J. .r v*e.,

xongencaqt6urolfi
condens

(termo) rezervor de

neperpt3oqnar

noAx6cnat
n6mrar-

Ha.e

,rsrE*rur_ neperf;rov-

- (cf) amparament total ngoysl6lct;s*ro-*dn-o.*rgao{rar.zA de

stilp cu contrafiqe

Kon6HHbr

(etcon) baz6

de fiffiiLtJTt'iffiil"r- (*ul
yePPtfi

.r.::^.il:I 9:

xpacnonanner6t.*otfi^_:_- (fin) vermorel, -_-_--., rensiure p.nt.u,uopr"u

6fura @r6mrar

rizervor

de

p;ducfi'irrtiompr"ta."

npoasr64crueHHo-pacnpeAenfiTJrbHnfl

*"r,"^it.cuvd de spdrare *:y-lytfi :(al, inst) bac colector le?ervgr de consum se de coopHblti (ywil dimensionali crre"cnreantntfi - (mtr) rezervor de ameste:.ti:Yjp* .baza peMoH?Har (tmec) bazd/ centru de revqls/ LE'rru oe reyparMtemnufi n (hidr) bazin p^tr?l: - '.' de echili:-' tmec) bazd de asam- laxefin m. (mtr) bacheliti ;ffit:: ;.:i:!r,
!ii#,!:ifl:t.I|t'"rexHfiqecxaa (on6HHbr (elcon) bazi Pleaturiar ---'-' tv'vv"/ ua'q stilp izolatibazb

3::: g: p;;afi i" ;';i!;bqb

bary

- (hidr) rezervor de misurare (etalonare volumetricd) j=:qTq - (hidr) '.""".,uo. de presiune "ruratemr|blft - rezervor ae almeltai"

teh-

nior,rr-rrownr*'

; bilanl Lu'r)rruc-balanId, orgtutui -.-" .-* construc- :1118 1_e_3 ;ff!i"*P"** - balanld / bilanl conra_ ll::"Tfo**a bazd, de suduri a con- r6q.;n _ (hidr) bitan! hidraulic
-c.p9fire"mry1
r6po,qa baza q! de

1ffiTfrff

i.;no,o'o, (ercon) bazd

de

4T*':T;it"l*jt4r=,*. (ec)

itibrare: (ma$)

de bazd 6az6mr m, (eeol,hrr) 'azdisusffi


oasaHfit m. (seoil flaznxhna 65glrc m. bazi

#iiY.i,ffi#

xoa6suu (etcon) bazd

de

$'ilJtrtr#ilgffi

211!"ryrn oe ua"e, oa*$enirr (geol) badeleir (inst, naql conducti de :lunac 6uLT: ,m.

t':";|,|il;,, ";:::',,::X;t lerasamentelor ":;o*.XH." " ba;nit y::gff"q. - oltlnJ de mareriale r.'("a,i)'rr""irl* leruIoBou -.. (termo) bilanf termic (seod) bazd geodezica ::lyl:crudfi - v. 6a,r5xc, rennos6fi ::-.1?111g"ryfi -, l,p_Trisovurni - rsiZb aaza ae.';;.d;;; ;:|]fiT;"1;flHffilorft - biranl enerqotorpanauetpfrqecruli _ (s"oal - tEEUq/ odza roiiii'togrammetricd - rpygordrx pejfRcor balanli a resurse.i ifr.Ti {f[:,!l"r?^,^ de eroziune, niver u*.T:"6*.!,tile a. ecrrlru.are; baransier
prastic
,

bazalt "i'-\*t,t

cu

BoAoxos_frficrrelrubrfi gospoddrire a apelor

;iffiff:T.;lt6yua..1ve"11 blanlur de_ (al, inst) bilanl de

tunaam"ntat

* l;:i:"u*o (ma$) ;JSXtH;f^:'iliiilliilfii" n,_ ropilrosn6fi _ (naS1 baransier cu rogoHan6puufi


suD preslrilte

uu..-..""i"o1i'."i,p,"n, -

ocolire ;

on6"p1nrf

ffff;""tu*it _

(mas) uutunri". baransier

*-u."i"
reazem

;PoA6;rr,Hufi

- (*il

(elcon) balansier de

l"";it;ll:
brase

(inst) rezervor de

apd

no4ru6ri
apa
-

- (al,

inst, nraql rezervor de

.AnjE

f:g:l : re- l#*:;*":,':"i.'if '1""'1i, i::tf:gl6;.;'Hil,.,i"i,T gPovuar - grindd-in aic ma;) rezervor f:lrytourfi 'qo3Hpotr

'il;i;;""ff#'rr?7,J"itiii,"", _- peltru impregnarea traverselor


ufbrfi

rezervorut sisre- 6;;;;;;."^tt tTi*:|1 r. mului hidrarrlic ,(a.rh) balahana (arhitecrura Asiet uentrate) ei Centrale) aspaqlru (al, inst' pentru aerisirea apeior u?17'.!!l--!u'i" !9amx6n m.'(arh) baldachin p::tr:::iisirea de scurgere
staticd slaticd

rtrn^^-r,^^a---/ rnApocucr6nru (mas)

Ga.raHclrp6nxa t. 0;;;,"*";;'tatunsa.e, ..hilrorare Ar.r,Har{ft.recKar echilibrare dinamici

balansier

al

frinei

_/ bistal xoarqeaA.e _ grindi inelari oorourenpo.nprnar _ grindd ." rnrii ,"ii" travee / deschideri a;nrnfr srindd cle tungime finiri - KoHutoft _ xosc6.rnnar grind-a ln consoli 9p*4" - grindd de centure IgryIomr _ v. 66tna, Berur6raa ua66Pa grindi Kopggqarar ,:""H,m# - grindi_cheson opycqa?ar "Hi:f#"* grindi din lituroaie :3I9DjT"" nosrvxorpoBo4{ar - grindd. cneson pentru Ber*qoaar - grindi de coami aerisire Kop66taroro ces6nu, v. 6d.rra, Berportut _ grindi de contravintuire - qaTat xop66_ - urrpengenr grindd Vierencieel xoplrooG'pieuar _ grindi_ca Eucirrtar_ nal - grindE suspendali xpa_eBar ncnouonbre.lnnax _ grindi auxiliari - grind; marginald / de centurd grindi de iacara' rmpocreuonnas _ griidi ;d;;;;;/;; il';;: ;Tr."*r lnc6xac grindi_irere xploo"n*l6fuiaa _ grindd curbi rucryn6mqaa - giinaa in consold xpoleJrbHar ^" arbaletrier rBo3AeBas - grindd bdrutd in cuie rr4oKas _ giindd elascicd ^, xpiTJroT np6$uar grindd cu secliune circularS ruraBHilr grindi principali unoroon6puar rnaBH:l:E - Mocr6 (nod) lonjeronul prin_ - grindi pe mai multe reacipal al podului uHoronpo;iraas _ grindd cu grindi, mai multe *-y.l::ry"* lur{DoKorr dubtu T, grindd r travee f deschideri AByTatspoBar moHo;olrnag _ grindd monolit - grindd I iu uf;pllur"*'pnvrr&Iro{Har vocron6n _ grindi de potl Aayxxollc6.ruHaa grind5 cu -g.i-naX pe doui console -r;;;;;; Alyxcn6pnaa doul 1 y^omm6ro xp6ua grinda podului rulanr gp3xnpoadruaarpyrnou6u - ra fundalie ocuoffit*r,tt'(ge4 ;;;;:; grindE a"rU a"..iiil de "" grindE cu doud panre - HS nBFx on6pax grindd sirnplu r.ezema_ f:l]::fly' td, grindd pe Oou-a reazeme _ AnlxcrefiHas - grindi cu inimS dubli AB]rxcreHsaTar - 11,1jcrxl,rx on6pax grindi pe reazeme v. 66.m<a, A"V*""?"n", rrglde Aeftcrrfire;nnaq - grindi ."uia" --""*" IUit!*rHar - grindd tunei - H?_,H6r.enrx grindi imbinatd cu cuie de lemn loul6ras - grindi din-dulapi l&r6rmx aoulSro-rnoelenrin - Ha reazeme on6pax grindi pe mai mul_ qd.di din scinduri Ie bitute in cuie xe,resoG.T6tEra, _ grindd - Hacrfina grinda plangeului / fablierului xitrxaa - grindi rigida de beton armat - Ha !fipiT'rtx on6pax 'g.iraa,p.-i""r"rt elastice xecrro3aA6JranH&c _ grindd incastnatd ri_ grc - na ynpircM ocnonanuu grindd de mediu elastic - x(6crKo eag6larurulfl ou ry Ha ynpyrofic,qfrJllmlx on6pax h ; il;; dTi;i;-H'H f:,:ulH..i " grindd pe reazerne cu tasare elasticd - x(crxocr& grindi de rigidizare Ha,limSHKitx grindd cu pene 3a,qenarrHa.s - grindd incastratd Try"inqq - grindd neporranre 11rutgeex 1 nEpr*rero yntwmlnun (ch) nepaspesubx gnnda superioari de rezemare - g-indd continud saxpenannaa - Hecurwue?p*ruOrO Ceq6fln, grindd cu grindE rigidizati conso_ secliune /
lrdata asirnetricd

oncrarbnhr

grinrti de

grindi bimetalici

beton

19

BAJIKA

crarfqccxas

- echrlibrare echilibrare

yna.

^^"t^/

65'nra
cea

r. (elcon, mic) e.inJ;, uu.a (seot) ; vitgrindd de ancoraj

x.neegar#puar ta
KJr6ermr

ycoyHal ^, grindi

imbinare in praguri r,r3oFt{yaar - grindd curbatd

:?*q:^yl1*u, __ v. 6{:rxa, 3yoFrarar cccrannSg _


casetate

ryindd.;;;t-;;

sa.u6naHuar

/ grindi di" pt;""J'il;i;;;:


cu

chesonatd

- Us

flon& (ins-t ( i nst'

at

^(inst,

aozare

de

KJrerraHar

yeTal. 1 c.rlau6po* cr6uxofr grindi rru.md plini din placaj incleiat

grindi incleiati grindi nituitd

:::yT"r - grindd de rezistenld f portantd ooBfi3orfita.fl - grindd de leglturi grindd uqoaid 7 de descdr:::Ieene'nat o.uuorolrc6rulrar _ grindi cu o consoli o4Ho^npor#"Hal - griiO; .u o singqre-Oesl cnldere/cuotravee g1u3.9N!uar - grindd cu o singuri panfi / cu un slngur versant
ogIocr6n.rara*
oKalrro.BaHHa,

oecKoHCrIHo Nt(*anas

infiniti

e grindd de lungime

xoJrocrnln6sar

a grdtarului

(turmo) grindE de reazem

glind6 ry oleprar.Ha o&{6M de ciop-lituri tpoBHe giind; cu


zemare la acelagi nivel

grindi cu o singurd inimd


re_

I
EAJIKA
66xwa

20

orxpdrlax - nepe(p6rr-$rn grincli aparente de planpeu


napaSo;rftuecrls - grindX parabolicd - nepeKpdlrr{r grindd de pian6"u / de
van
fa_

denivelati on6pHar ,' grindi de sprijin ocnoBHaJ| _ grindd principali

oneFTar na p6:r*lx fpoaHnx grindd cu rezemare la nivele dil.erite / .ri*"*nrur"

paeperud-a rezenlata

pannonpoaEt.rrar! grindi cu d.eschideri egale / cu travee egale paBF:ory)Oqrrar - grind5 de egali rezisten_ ta

6a.lra

- grindi independentE /

cBapHAs

simplu

- grindi sudatS cBoSol*lone)Kirlar - (mec) grindi


rezematd cnoSoanoon6prag.
)KAurafl

c56pliofi0 nepeKplilrr{.s grindd prefabricat6 pentru planDeu


simplu

2t
65.nxa

EAJTTOCTPMA

HapHiipHo-KoHc6.m'Haq

le gi articulalii
ulap{rfipilo -orlepraff

grindi cu conso-

pe6pficrar

grindd macaz pacn6!*raa - grindd de distantare pacnpe,qeJrfiTeribuas - grindd de distributle


(cmet, elcon) grindd cu ner(cntel, mcc) grinLld cu zib_
sine

pacx6crna

v.' GaJfila, c.$o6oAHone-

articulati
urne.nrepruax

grindi cu rezemare
grindd cu tdlpi late - grindi in

cg63egas

. , -

nepeMr{Horo ncnei#uruoro ceu6uraa grin_

dd cu seciiune variatrili

perur.rarax
rele

vuri de rigidizare p6r6coBar - grindi din -

cBs3fictqafl - grindi de legdturd cpfiepigafl - grindi dubld cxBosfiar pacK6cHa.fi - v.66nxa, perfiArqaTan

grindd de contravintuire

urnpoxon6.rowr65l

grindb U

rrrr{FoKori6noq}lar AByraBp6Baa

tI

(cu aripi larei)

rrepeMHr{ofi nr"lc<i,rrjr grindi-r

variabild nepSopfrponanlxa, fcratE

cu inil}ime

puSonfinnax
ondulatd

grinde cu inimi per_

- grin<tX lenticuiari - c BoltMcrofi cr6uroii grindd cu inimd


turd. pe douX rinduri c AEoi&{6fr c'r6sNofi grindi cu
ta
c,UByM.,q

- clrr{BferpfirrHoro fil simetric - cme,lerpfiqnoro simetricd


liune

npo$fiJtfl grindd cu proceti6Hu.ff

grindi cu

sec-

n6naa grindd scobird nonep6vuaa grindd transversali noflep6sta* - nFrosxeft q6crr! Nlocrd r - (pod) l(oHr\e ntloreTa antreloazd de cap

- grindd plani, nnoulii[oquafl ^, grindi de pociest noABecHSr - v, 6fuxa, ngcri.ras rroAKocofpHar - grindi buiandrlre nogxp6*rona_u - cale de rulare, grinii a ciii de rulare a macaralei 7 u p"iutu; rutani nogcrpo:rillrnaa - grindd .sub ciipriori; panA noAq)6pilreHHas * babd - noKp(rril;t grindd de acooer.is _

ru6cxax

- c Bil.aMH grinda cu vute - c neofur6* apruarfpofi grindE cu ,' saueprrmlrlrla*t xoHqduu

armd_

cKBo3rrar - v. 66nKa, peuieTrxara.s coerutr*?lJlbErar. - v, 6a.ma, caxsfioulaa cocraBr{6s - grindi colllpuse

crufrreFrgaf
crur,olllHer
K6ft

inimi

dub-

cnJiSqeHHar

c Kop66qarhil,.{}t norcaMH grindl cu t6loi


casetate

KoHqAMrd grindi cu ex_ tremit6{ile incastrate c r.la5myrofi 6cro grindd cu axi curbi c Koirc6rsMH grindi cu console

c gaA6Jra}nsri,fl!

incaslrat; la ambele caoere c Asyru* cr6Hnanff grindd cu doui inimi

grindl

dinlati - grindd cu dinii / cu pene Ha llfi6HKax grindd - v. 66-'lxa co cnroilxriorl c!eHde olel

/ centrall ulnp6}ferhHar - grindi cu tirant oJuurntirsecKar - grindd elipticd 65;rxa-xonc6nr f. .(elcon) grindd in consoli 66uxa-cr6r*<a f. (elcon) grindi-perete 66lNa f. pl. (elcon, mec) grinzi - ;KecT&ocrn grinzi de confavintuire / de rigidizare
de pivot

l|rr(B6pHenar

lui

(cf, mail traversi a pivotu-

66axu-nog6cxn

lirie

pl. (tehn) grinzi de


trans) remarcd

sche-

6aJrxos6e rn. (maS, 6a.nx6u

crarbnSfl

cTarftqecKr,r HeonlEAeJdrMas

- grindi

nedeterminatd

grindd static
static

cTarfuecKr onpeAenirMes
determinatd cTponfiJrbsas

- grindi

- noctofilsoro
ne constanta
constantd

ce.!6Hilrt grindd cu secfu'-

nocrofiHHofi srrcol6r grinda cu inxllime

la o extremirate ,-, c oEu6ft cr6Hxoft v. 66.rra ol{HocrSnqa_


aas

- c r6Manof, 6cr,m grinrJ5 cu axd frinti - c oAHfiM gaulera.n$sHu.'u xoltq6nr grindi incastrate

crpyr{o6er6HHsa - grindd de beton precomprimat f armat cu corzi

- grindi

de suslinere,

ciprior

5a:rr6mrwl de balcon 6a.rr m. punct, notd, grad KoppoS!{6*r!rb[ri - grad de coroziune


ceficndqecru{fi micitate

m. (arh) balcon rearpd-enuri - balcon de teatru


coeficient

pentru transportat grinzi

camion

grad de seis-

nocrofoiHoft xecrKocrH grindd de rigi_ ditate constant; noron6rrHar - grindl de plafon norcHSn _ grindS de centurd npegrapfr?eJrbHo-r6rnyras grintii pre_

cKBo,:|r{6& creHxoii grind; cu inimd - co goluri cu

npeIBaF*?enblto-uanpxxr*rax
pretensicnatd

curbati / cu contrasdgeatd

_ grindi

- co cnnonllH6fi crnxofi grindd cu inimi olind - c napa6oJrirqecrcfl*r n6rcoM grindd - c


talpd parabolicd

- cryneHqarofo np@ilnr grindi cu secfune variabili in trepte ranp6nax - grindd "f I \n form[ de T roHxoctHrrar - grindX cu pereli subtiri Tpaneqer.rgirb*ra5l - grindE trapezoidald rpeyn6:oHar ^, grindd triunghiulari rpexnoflcaifl - grindE cu trei tilpi / cu talpi triplx TfrxflponpTsar - grindd cu trei traveb / deschideri - yronK6Boro ceqeril{s grindii din profil coinier - yexon6:lovuar pyraBp6Bar - grindd din profil dublu T cu tilpi ingusre yn6puas grindi de sprijin f de reazem yrpinar -- v.56lxa, rirSxax ynpyro3alcJ'raHH6s - grindi incastratX elastic
ycirneunafl
sate

6ar.n6cr

- balast de nisip - balast- de zgurd ule6Hossni - balast de piatrd sparti 5a.lrn6crep m, (cf , nra,t) balastor, mafind de
nec.|6Hbni

m, (nn$) lest ; (c/. drum) balast Eolonpo*rlrq6errbtri - balast pe.rmeabil Bon m6fi - balast de riu rpaairfuiufi - balast din pietrig Kapbepribei - balast de carieri
ulllexonbtri

flpoKirHas lamlnati - grindd (elcon) npovexcfrovriaa grindi inter_ mediard ; (cf) traversd interm;diard npocrSn - grindd simpli

v. 66:llr.a, Blrc-iqas npoA6reuar - (mec) grindi longitudina_ l5 ; (elcon) lonje,ron, longrini

lponf,curar

tdlpi paralelg

napann6JrbJ{blw{ noscSlwa

grindi
cu

rp!'6uarar - grindd tubulard

- cfleflexpic"Hofi creHxofi grindd din

doul

upTt6"

AByxon6pHar

reazeme

- grindi simpli

pe

[pocrpS$crBeHHTs npoQu;rfiponauuas

np$royr6rbrias unghiulari

- grindd spa]iald - grindx profilatd grindd

pficrat - c ycfineFsbrMr norcaMu grindi cu tdlpi


consolidate

- c.n6nKatro{ pii3Hoft nemawrs(r grindi cu tdlpi neegale * c n6nKofi grindd cu talDi - c nocneAyr,oulHM HanpruK6nueu grindd cu posttensronare - c-p6paral xltcrxocr[ v. 6i:rxa, pe6qipci

scinduri incrucigate c rroAK6caMu grindi cu contrafigi

inimi

- balastor cu doua deschideri KoHc6nbnufi - balastor cu consol5 6aa.r6crep-Aos$p6rrryil( m. (cf, naq) magini de dozare $i balastare
6araacnftponar (cf, dtum) a balasta
6aruracmp6nxa (cf, drurn) balastare cu - rp6rueu balastareciii pietri$ nyril balastare a - rpy6onpon6aa (tehn) lucrare de balas- tare a conductei - ur66[ieM balastare cu piatri spartd 6arr6crnrnl de balast 6Sumnocrr f, (seol) grad de seismicitate 65:rowro-cr6e.rHttfr (elcon) cu grindd ,qi montant 65ao.n11,1fi (elcon) de grind5, de fermd
6a;rrHeorprse.req66rurqa

balastare [ByxnporreTHbrfi

- grindd consolidatd / ranfor-

cu secliune drept-

rrycrsrnar pi*loro

conporuBJr6H[r v.'6i.nxa,-pan_

grindd cavd / cu soluri

- c qepemdrM!.t 6pycK6Mr grinda cu pentru


c66ptat
ticH

HOnp6qHac

- lrind5 prefabricard coopHSr.- MHoronpoJprHa, Hepa3pe3He' - gnno,a preasamblata continui

simplu rezemati
xpe6rSBar

$ac6mraa - grindd cu secliune specialS QrrrireHae - grindd fictivi SyHASMenrHac - (geot) grindi de fundalie q6nbilar - grindd dinlr-o singuri bucati qerbuofiponBrHvs - grindd prefabricati

- 1sf) lonjeron central ' ru6HAopHar - (ch) grinda unei vane rrrapHfipHar ; grindd cu articulalii / articulati

riu balnear oentru bdi de ndmol 6a.mueore.t66*M\af . (arb, csc,) sanatoriu bal6aa6cma f. (arh) balustru 6amocrp6m f. @rh) balustrade
near

f, (arh, csc,) sanato-

"u
BAJIrcCTPAAA
6aarccrpSna

22

al

,l
al

np6roaowruii - (elcon, elmet') bandaj centuri de sirmi (elcon) -,cnffiuurfi - banca bandajul pilorului o:fHK m. (arh) 6anr6r m. (ch, drum) bancheti

executd baluqtri 66nmep m. amortizor - anepu6fi - (elcon) amortizor de uSd 6an,q6x m. (cf . mas) bandaj, centura - Bpaqa|ouleftcr n6.rn (mtr) centura cuo_ torului rotativ sf6rarnfi - (maq) bandaj dinlat

peurruarar - balustradi cu grilaj plin -perete cnro|Itrr6.fl - balustracli cu de balustradi 6athcsua f. (arh) baluslru, srilp oirxfrcHlrx m. (tehn) muncitor / strungar care

- (nwg, trans) tob6, de intindere o6e:n5xrnarorqwfi - (mtr) tobi de deshidratare otcScrnapu+al - (mtr) tobi de aspiratie no,urinrorfi - (nnS, /r'czs) tobi / timbur
de ridicare

HarrxH6fi

6accl.fia

6eccr6qrrlni

opbr3raJeHbrft pnn stroprre Bo.uoc66pHbrft

(ch)

bazin colector

- (hidr) bazin fdrd, scursere - (termo) bazin de rd-cire - (al) bazin de recepfie;
(at

23
ur_

SAIIIITfl

glamuriior 6arapa

r6vosttri * (al) bazin de sedimentare a

nparfinrnufi
dreptat npHBo4{6fi

(ann, rraE) ciliridru de

in_

de aclionare nponrunH6fi - (ma$, mtr) tambvr de spi_ lare nuley.nonfire.mrnrft - (mtr) tobd de capta_

tivului de aclionare, nmbur conducdtor /

(maq, trans) toba dispozi-

- (ch) bazin deversor. :pl:qqrt$rfi -- (mtr) bazin de tucru cuptorulut vand)


EoAocJfrBnbr*

6arapl6 n. (ch) barardcu

6acrn6s m. (arh) bastion axxauyli:ropnao - (el) baterie de acumulator xr6m.{Hag (cagr) bate;ie de cu$ti

f.

barerie

:1ry-:TtPt*ry:n. roqo.E r9r-r (ch)


turbi nelor

re a prafului

- r.pyHroBfrx no[ (hittr) bazinul apelor subterane - ryylgirrioro g6ftcrwra (ch) bazin cu - g;rx nn6nanua (arh) piscind - .4rur x.nopl:iponanun (al) bazin <le clori_ sanacH6fi - (al) bazin de rezervd - KaHanfiBgDSHns. (al) bazin de / pentru canaliz{re
xoary.nsr$-r6Hnrrya

(ch) egalizare - bazin bazin de (lnaintea de cap

KoTr6E (termo) baterie de cazane orsxxrErurx (termo) ba_ terie de incXlzireuarpeeSre.muaq

- co urxan6fi (mds) tambur cu sradatii cruecfilerusufi - (mtr) tobE de urn.-.t".ui"


coprnp6rowrnni ciur rotativ

dubli

ac{iune

66nq f. (arh) baie, camer5 de baie i baie publicd

__-

rurorfirru (ch) picior de baraj

(mtr) tambur

de sortare.

rpeeSTerhnar ororur6*s,r-n napon6rs o.ron:r6nres (ternio) radiator -_ f calorifer cu abur napoE*x xot&ha (termo) baterie de cazane de abur
6arap,_a, ua_

orofifireJuua.s

(termo) v.

cynfr.rrnufi
care

(mtr) tobi

tambur de usde

- KoM6rdpoBaunoro rfina complex de sili de bii


Samucrpwi m. (arh) baptisteriu 6ap m. (arh) bar t (ftz, mds) bar: (hidr) bard1' (maq) bral, bare BoJrHOB6fi - (hidr) bard aluvionari forma_ td prin ac{iunea valurilor - B icrbe sart^Ba (hidr) bard la gura gol-

cyrfrlrnutfi sq6fixonhfi (mtr) tambur -

yuaxnfirelruo6i
de urnezire QopruSrruft

uscare cu celule

- (nttr) tambur /

tobi

xoppercg.l6nurfii aeq66mtri MaccHbt*

6apfurrurx m. (cagr) berbecirie

rnp6nowoni 6apix m. baraci

, - (mtr) cilindru de formare 6apa65n-xlaccr$Nx6nop m. v. 6apa66r, cop_

- (arh) bazin pentru lratament - (mtr) bazin pentru barbotind (ch) bief amonte, .""".uo. lan6pHyl oe preslune ocaAfiTenbur,&i

- (al) bazin de coasulare - (al) bazin de ..'..*; xpfirurii udsarerbHuri - (arh) bazin aco_ perit de inot

oaTreHcbr m.

de 5-10 cm 6aq6x m. rezervor

oarrenc m. (lm) dulap (scindurd) pl. (Im) cherestea de export, dulapi cu li{imea de l6-20 cm gi cu !rori."u

oaTo,,rifr m. (SeoI) batolit 5ar6irecrp.6yr6l ma m, (hidr

gH@6EroB

(al, ch) barerie de


)

sifoane

batometru_f lacon

'

fului

KoBlrr6Bblfi

ycrbeB6ft api.; (maS) bard , lui,de m. (arh) tambur, de iegire 6apa55n


rimpan

(fti.a$) bra] - (hidr) barX Iacu cupe virsarea

6ap6xox m., or6nnH6fi (lm, tehn) rindea de qlefuit canturi


6ap6an5u m. (arh, ch) barbacand 6ap6oa6x m. (chim) barbotaj 6ap6orp m. (chim) barbotoi 6ap6orfpouarue n. ( chim) barbotare 6aptoxpamfi.nmqe n. (cagr) siloz de borhot

ggSaoqsrrn
dlmentare

- (al) bazin de sedimentare - kt) decantor, bazin de se_


bazin de limpezire

anrcr"rarfiqecum& crurrpn6ft - (inst) rezer_ vor automat de spdlare no,qogosnp6nouundi - (al) rezervor de do_ zare a apei

cursu_

rpaauecoprup6ro.ntui
t
I

bd, _cilindru; tambur, colector, colandru - 6emuocnec,[neaa (ma;) tobi a malaxo_ rului de beton nenirqwi -,(ma$, trans) tobd de aclionare - B6pora (maq, trans) tobi a cabesianului rpaq6ror4dca * (nwS, mtr) tambur rotativ racfi.mrorii - (mtr) tambur extinctor clasoare de pietriq

; (mail to-

nrecx6reru,nalie-

orct6ftrnfi - (aI) lal de decantaie bazin marSre.nanuii (aI)

oceerr*rcnbHhrfr.:

6apur-ce;rfirpa t. ( geol) barit-salpetru Gtpr.froKilnbqnr m. ( geol) baritocalcit


OapKanakT
guS

6apem6g m. (arh) basorelief 6apfir m. (geol) barit, baritini

norop&rrufi

de manevri - noI36nfibrx

- (arh) (ch)

bazin de aiimentare

bazin pentru ioali bazin de intou.."." f


rpyu_

nar.ner:6rearnalfi sanp6novluuft _ (a!) rezervor de alimentare cu refulare npuer,$rbrfi - (cI) rezervor de receptie

BrJcoKopacnoJrax6enrnffi -, cnaunn6fi rezervo_r de spilare de in6llirne

(insf)

cruecfire:u,rsifi
tecare
oatrrndirK

(maS,

mtr)

tobd, de

gpo6irrrHbtri
concasare

(ma$,

mtr)

tambur

Sap6xxo n. (arh) baroc 6ap6.nrocrr f. (arh) aspect baroc

construclie preryrat din strunjituri, rumegi pie presate)


(arh

m. (mtr) barcalait (material

de

ropr6Bhtrl - (ch) bazin porruar nopr6aufi ilr,uos6lanurlfi - (ch) bazin oor_

mufix

noA

(hidr) v. 6acc6fur

ctlt:t'rau6fi

Bon

luar cu

ecluzX

sarptso.rrurfi
clna var

-(nraS, mtr) tambur de

sar_

ngnecreracfi;lrurrft

,- (mtr) tobd de stins

x66emHu# - (el) tambur de cablu - *glfi (drum, mag cilindru compactor, tivdlug, rulou xau6rrnli ,' tobd / tambur de troliu / de
cablu

semiluni 6apr6p m. barierl, gard


sarqfiTrrrni

6apc m. (tehn) mai 6apx6n m. (geol) barcand, duni in formd de

6ap6'rrrui

) .baroc'

pacnpegoffire:rrrnfr tor

[pnenffibil?_- (ch) bazin de recep]ie

- (al,) bazin-distribui_

erynon6fi

xfuo.la (arh) tamburul cupolei / domului .lre66&ar (maE, trans) tamburul / toba troliului
(-maS,

6acc6ftr m. bazin ; rezervor axrytrryrfrpyrorg{fi - (ch) bazin


acumulare apr3naflcrg,ili

- tnrieri de proteclie barieri - (ac)5am6ua sonori (arh) balustradd - rea"p6nbHorode teatru a balconului : /
lac de

m6evno-copn|p6nowrui de spilare qi sortare

.n6nacrrnni

mtr)

- (mtr)

tambur cu palete

aepary6mrlni
aerare

tjmbur

66rrsrfi

bazin de inot, piscind

- (aI) bazin artezian - (aI) aerofiltru, bazin de xyn6.muo-ru6rare.mrrrfi * (arh)


1\

- caf'u (elcon) sabot Ae pitoi ropuosu6ft - c.Hr{3o86ft croponfr rLDoTfiHbt (ch) bazin - (nnil saboi de frini din avalul baraiului - S6pnffi (elcon) talpd de ferrrrd c Sorndnov. (arh) havuz urapmftpnuft - (elcon) sabot articulat cGperire.nolrui,t - (al) bazin de retentie cmpHbtru (ch) v. 6acc6l"ln, npndm*1fi 6aujvarui m., .pl. uanpau.nircqxe (elcon) pad-e ghidare ceneB6ft -.trne - (al) bazin de innoioire cnaecfire.mnurfi (al) bazin de amesteca_ oau.trt.g i, turn 6aptqnangnSas re; (mtr) rezervor de amestec - (cagr) rurn de pompare a borhotului coe.Errrirlre.nrnrfr (ch) bazin de joncliu_ SeronoJdrrnas ne / de leg5turi - (tehn).turn / instalalie pentru turnarea betonulur ypanufire.xrxuit -(al, ch) bazin de com_ 6erouonogrnnru51 pensare / de uniformizare - (tehn) turn elevator pentru beton y-cror<ofire.nrrrlg (ch) bazin de linigtire, saltea de apa

- perylfiponawu (clr) bazin de compen-

coloanei, cuzinet de coloand-/ de stilo - (geol) sabot de iriu.l.eni onbprc'lft -. (eLcon) sabot / papuc de sprijin

- .(elcon) sabot de un**." - ryceHfiE{br (maS) sabot de genili rarplso*ufi - (ma1) saboi de sarcini Kaoergubfr _ (el) papuc de cablu - Korr6rrHbr m. (elcon) bazi / picior a(l)

aHxepr+rii

m. (elcan, meS) sabot; tulpd: ouou"

- (al) rezervor a" uniJr_ (inst) rezervor de sndiare

uxre;frpmrft

B.AIXII{fi
66ruH.s

24

- M6Kpoto nou6.ra (mas, mtr) colersans penlrrr micinare umedX c Bpa4ll6Kln(eiic.' qiiruerl (maS,

raclre cu lrrar
ronoBHa.fi ql lare .qo35pnar

- (aI, ch) castel de ani - BoEolTpfiitwtx.lri.a (al, ch) turn tJe ani uogopaeG6puaa * (ch) lurn de priri -.'. - sologSp6ca (ch) tnrn al tleversorr:lui srrrsxnda.-. rpaairpmu (termo) r,inn J"
iartt) turn froaral /
<le

"lf|ltu*o"uo BoAoHafl6pHar

(at, ch) turn tle .upiu.. a

stecdtor

c HenoABfi)Krroii ori4[Ueef (maE, tnlrS

cMecireJnbribre
amestecare

cu cupi mobili / u^";_ rccelor f colergang cu cripi fixi


colergang
(maS,

mtr)

{rcpcr nr.

99rr,*r,ir'r nt. (geol

ame-

mal, ldrm, coast5 anrnyrr*ylx,ifiurmlfi - rnal de acumulare (/or_

(ltidr)

bentorritd

25

EETOTI
B o6M6rxe

rnal din aluviurti)

m/r/ iolergang

de

i:6rlrytn*l

fig"6pry. - .l1lf rera nesubrnersibili

cu bari de nisip para_

Ial

(-

o66ftue) beton fre-

rpanyrr4*r6um6a

- (&gr) turn de grariu_


foc

prrncioal

c nepMoAiiqecxoii ruanp!,sxait (maE, mtr) arnestec.dtor / colergang cu aciiune discontinud


colergans

ralei funicular

valle xeileso6er6rMla5i - turn de befon arraat - rc{^6eruruoro xpfuta (ma5) r"." ;i ;;;;:

* (arh) fci;or

de obser_

tl

turn cnnomuocr6nraras rete plin


TeJreBr.r3H6HHa,

c nosc6.nrrc /rncs) turn d-e consoli / dc descdrcar. ralel tui]lcular "i ;;;,_ n9*i"ryy - aepogtrr6rua {carp) tnrn de oe33n'y'qHocrb f. fdrd surret desen"i.rrelfi insonor control al acr.oporlului 6ess6.nrmil? fdrd cenusj xolrrp6rmraax (carp, cf) rvrn de control 6errn.6prorfi firii prciiune - Kp6Ha (ma,S) turn al rnacaralei oe3onacnocrb f, securitate, siguranld xpenocrui* (arlt) lufll de cerai* oKlrci'rHteJr$,Ha, _ ( mtr ) turn - o6orfxu*ar*at siguranft in exploatare de o.xidare Eo.x(apHas oxJralK8anillar (mtr, termo) gradtr, - siguranlx ccntra iniendiilor -- rpylp securitalea muncii turn de rdcire oe?onicliblq lipsit de pericol, fdrd pericol nepetrBr.i)Klt6fl_ - (maS1 turn lransportabil oe3ocraHrlroqHblfi fdrd oprire, fiid inlreru_ pcrpanc:rnqra6nrra.n ( e ) t u r n o"'."t.iil _ pere, neirrtrerupi, coniinuu oe3orKa3uocTr! peuldTqarar (cnrct) turn cu Tdbrele oe3fia3Mepi{brfr f.,siguralrli iu funclronare adirnensional ceHar(Har - (cagr) siloz de nutret verde oe3pacxocr{bu; ( e t' o n ) [dr6, co n Lra v inr u re, cflrHaJrbrras - (cl, rlrum) rurn de f d_ semnali_ rd contrafigd zare 6erp6.nrcoeufi (tlrum) tdr6 gine, ruiier cfiroclrar - (cagr) siloz turn / in forrni oe3yc6Aoqffirfr fdrE contracl ie de
|e!
I

r(aHdrHoft gcp6rr.r

oe3no3gyliltmii flri aer 6ernp5,q**tfi inofensiv, ncvdrirni.iror oe3Ao)r{&\e lipsl tJe ploaie, tirnp secetos, se_ -n.. cetd, usc;ciune 6ernopdxre n..lipsh de drumuri; perioadd in _ care drumLrrile tlcvin impracricabile

pe:ltru mdeinare uscarai 6e.upo n. cx.n6ruol (geo!) fianc al curei ocasortlrbrfr (\co-|.) arid, lipsir de apd

- cyx6rc nc*6na (mu\, mtr)

- t;irm cu clune mal inundat naipueerd -mal inundabil Han?peuribrft mal I l5rrn expus la vint o6na.n6sarx*rii- rnai i.,digu rt iii ,rl'7) Nmint) ora6ctsrfi * .mal I coastd abrupl (d) oTJromfr - tdrnr lin orpdrBrrcfluft - {irm eiodat norFy-x(6Hiir - noAtrfli.i4, {irm de submergen}i ldrm dc enrergentd z_ oeperoBoE riveran. rJe coasti, de 1drm, de mal Gepenoyxperm6w^rae n. (clt) consolidare a ma3ar6nneHHr,iti Gepticra f. (lm) strat exterior al cojir de mesteacdn 6pna f. bermd ; bancheti ;1trag (fiSie de teren dintre ganl ;i cavatierci) aMqi-lrrc6rpa (arh) gradcn -

,ulbmrft

nrcp#*rnrfi - tirm secundar B6rrryKrbrfi - mal convex Ae-Hy&awrofil{brfi - mal de denudalie

- mal concav nosa*ruenusrii _ plajd inalr:i

naryyndpoearmnnit neprimxyafi.rcrHfi

- beto. vacuumat - belon cu vermiculit / cu periit expandat - v. 6er6qtBlr6paqfi6naHj.rpeHsunr su6p6m_

Blr6pfipoEanr*rtq
nrsi
n*6pfipoaauwud
poM beton

nradpaqm6urwft

beton vibrat

_vibr-at cu BtcopoTpeM0oBamsurft

pcrvibralor

prin vibrarc cu

qcc

- beton
beron

compactat

- 86AHo,-0 rBcpAcrtr{ff beton intarit sub and BoAoFleflpcic1,rifel,sui beton hidroetans


aer

-,

Bo3.Bi1$Ho!-o

.rsep46r*ls

inrlrii iri

no4oyirSpHtd

hidrostatici

beton rezistent la presiunea

nos4iri$elfi
aet

Bosgyxo!{enpollmqSeveuft ,- beton gazoetans - beton aei.at f cu goturi ad

Irtrlior

ncnf*el*rufi - beton expansiv BdrBe?pHmrft


ziune eoliand)
apa

- beton alterat (prin

ero-

-.

tsbtA6p)r(MBaesrfoui n xog6

beton p;strat in

tra.t

Bbrllcp)io{Eaevrrii rra n6:4yxe betor_r pds_ in-. aer

-, KaHaBhr (drum) bennfi a lanlrriui - H6ci,xnpr (car, .(teras) bancheti j .l-iieutui orx6ca teras) ba,nchetd i;i,i;i;i " (ch) berrnd a barajului - rlryori{Hbl * npficbrlxHa-s (drum) contrabanchetd oeceEKa t. (arh) pavilion, chioqc
oecxnana-rnrstfr

BbrcoKoKeqecTBerxirbfr

superioard

- beton de

calitate

BbrcoKoorHeyfi5puoni _ beton inalt refractar Bhrcolioxrp6qHbrit - beton de inaltd rezistentd

rnnpatmlfi
rfincoenu!

- (elcon) Iurn cu

pe_

I
I

_ (md$) turn telescooic (elcon) turnui cogului de fum ryufr.mHan - rurn de ,ring.i" u i;;;;ii_
r_pyobr

- (tele) turn de televiziune re.necxorMqecNas

oennx.a

6eilecos6rocns f. zoni albitd 6etuzn{ f. grad / indice dc alb

6erhruor m. (ch) baraj cu vane oelr m. (i:o!, ac) bel

pl. (chim) culori albe minerale insolubile in apd

vane, fdri ventile 6ecxapxicrmlft fdri carcasd SeccsfisruEl (ge.ot, mtr) nccoeziv prrlverulent ; oeccTpyKrypHbrfi lipsit de strucruri, fdrd struc_ turd

(nnS) fdri, sul)ape ; (it:st) [drd

n}_],qpryrexHfiqecrutfi

rHncoi{eMeHTonyquon6HoBblfi crrnent cu rpsos 5i trass

beton cn hidratare avansati - beton hidrotehnic beton cu ipsos

_ beton
ipsos

de

rfincoqeu6Hruurii
ment

- beton cu

;i ci2g

lor
.

lur

ypanMre.ruHas - (ch) castel de echilibru xnocronda - rd6eJllnor.o xp,6na conl rrasutp al macaralei_funicular frnoij - sKcKarfropa (ma$) bralul excavatoru-

66urur-aHreriln

oarrrHr-OeToHoMeurefi

betonaj (cu betonierd) oeryH. m. (ma$, mtr) rold alergdtoare /de malaxor

f. (iele) turn antenX I. (bet, maS)

alb de baritd alb -alb tle de litooon cultq6Bbre plurnb_ EI|Hr(oBHe - alb de zinc 6e;rfir m. (mtr) belit 6eafirosuft (mtr) belitic 6enhrs (fin) a spoi, a v5rui

iltron6noeue

Oap!.rToBbre

rosruri, fdrd suduri OeroH m. (bet) beton

tlecuapr$plcrfi nearticulat, fdr5 arricLrlatii


oecluoBHb|fr

6ecqs6rrrrni incolor, lipsii oe culoare

Gccryn6nvarufi firi trenre

rot6usrfi - belon marld rplnr.liirnrfi beton cu pietriq


[oa,4.{arueocrur.tln6Blrbrfi
zile

fdri

- beton la

aBToKJraBHoro

ctavtzat

$ep4uux beton auto-

6e.rrne,q6p

:|urn de

6eruen{-fl f . (arh) camer5 pentru lenierie oeJbsrirx( m. (arh) mezanin, balconulinrii (/c

m. (arn) belvedere

teatru)

$rVH6u m. (arh) briu de ziddrie oeryHoK m. v. 6er0n


6er.vm;1

de fdrirnitare

!..ot. (ias, mtr)

cotergan',

- ffi#'#Trffi;ff:liH

moar6 ::llnlr9croftlocrb f. rezisrenld la benzini 6europ6r m,.(tmec) aparat de tiiat cu benzi_ na / cu ilacara de benzinE (nwE, mtr)

vent 6eHrmronpon6.u m. conducld

6ensfin-pacrnopfir.erb m. (chim) benzind sol-

de benzind

6"l.i6|":,.,,;.;'ihHlfi.l."tur
apei (ca mediu de existeild a

orsiniiiitoij

de fund ar

- beton cu liant cu bariu Snfirouri - beton dc baritind oecnecqAHbrft - beton fdri nisip Oxrylrnrn:i -- beton bituminos oblcTpocxBarbrBalo[flii (cs) - beton cu intarrre / cu prizd rapidi -_E MonoA6M n6spacre beton proaspdt turnat

6Spuealni

- beton armar ac66cr$B}ilta - beton de azbest ac$AJ-ibroBbdi beton asfaltic / bituminos agpoApSMrff*i - beton .t" ,rurap.oi.u-piite / de aerodrom

apltrfipoEaHrsfii

,4o#x(retft ,- beton rutier


turi ridicate
x(apocr6ftxfifi

Ifl{aToIwAToBHft

AerreBbrfi - beton de gudron ,qexopar'tenrJfi - belon decorativ

beton cu diatomif;

beton rezistent la tempera_

ten16 virloasd

xapoyn6pHbtfi - beton refractar xecrKr.tft - beton virtos - x<de,rKoft roucucr6rn4rul beton cu consis_

xfip*rfr - beton gras - saBOICK6ro u3mToBneHrfi beton preparat in fabrici

- ga6lrtot beton de blocai 3arBepAetrrrHi - beton in curs de intdrire seneubfr - beton tinir y' crud

EETOI{
6e16H

26

ugnecx6no-ru.nSronuni
zgrdrd.

- beton de var qi

[gsecrx6sHfi - beton de var xepansfrronufi - beton cu cheramzit (ar-

gild expandetd) rurotoloyn6pr*li - beton rezistent la acizi xo.rl,lon46.mrneifi

Hecxsarfinurfiftcr
n6BuMfi gar*tLtft oS.nerqrursrfi o6.rulq(rnovnr,rit

- beton tensionat Hanp-sxeHHo-apldponaHHrrfi - beton cu armiturd tensionati HacfrueHHbtft - beton saturat HeapMriponaHr{rrfr - beton nearmat nesarnepg6nunii - ,-beton neintirit uenroposocr6ftxr.rft beton geliv neo'rA6larulrrfi - beton brut / nefinisat - v. 5er6H, Heoarsep-

Haflpff5loqt,tft

6e16n

crrcw6nbrsrfi
medie

nalie speciali cp[He3eplfrCrblft

beton special

cu destigranulatie

27
^

FETOTI...
MeroIoM oroqeHnr 6er6nnoft cM6cu betonare prin metoda diluirii amestecului de beton

beton

cu

xoncrpynrfinxo-rerulonsolxlr.r6urnrfr
a,

beton coloidal

r'

ul
ill
arl

ha
a'u

- beton ugor r6rxrafi - Ha n6pr{crbrx sanor}drerf,x beton utor cu agregate poroase ;rdnxufi - c noplls6naununr qenaHt*r*r rimrenr beton uqor cu piatrd de ciment poxrKrafi
roasa

ton de umpluturi termoizolator xoncrpyxr{r*uri - beton de umpluturE rpyrmon6pucr,ufi - beton macroporos

be-

o6esno:gfuennuft

v. 6er6n, aaxyyndpo-

tiv
o6brxrioB6rrrftilfi

v. 6er6s, :r6rrufi beton aparent / decoranornial (densi-

TeruorrsoJrrr{u6nrou? - beton termoizolant ToB6pls,rfi - beton marfd r6u{nii r beton cu dozaj sdrac rpan 66Bamrrlft - beton bdtut cu maiul r,paHcnoprfipyerubrli - beton transportabil TpaccoBbd - v. &roH, nyrglor6uoertfi

HaBecH6e

Harr6pHoe

HeflpepfiBnoe

betonare in consoli betonare sub presiune - betonare continui

TpeqfiIiocr6flxHfr
surare

beton rezistent la fi-

-.beton obiqnuit / - beton refractar oc66o lEmrali - beton superuqor tate sub 5A0 kg
orueyn6puurii

all

(l

a'tl

.'h t'h
.'l I

rcconssecrr6rrrfi - beton cu loess gi var llrmonirronrrfi - beton de limonit nar6fi - beton fluid nrarnerimonufi - beton de magnetit
Maron6pHcrbrfi

oc66o rsxr:mrri - beton supergreu (densitate mai mare de 2500 kglm3) n6Msosrfr - beton de.piatri ponce, beton

/mr)

rozitate reduse
N{accftBrerri

beton compact

/ cu po-

lil
r'1,

altl a,l

- beton microfisurat - v. 6er6u, 3ereHbria tltolrolfirnufi - beton monolit iuoposocr6lixuir ^, beton rezistent la in
uo,'rogdft
ghet

*rearoeeprfficrufi - beton fini / cu agrea{e fine


MtlKporpeutrllHoefrr,!ft

beton masiv

cu

granulalie

tlr

el

- Ha aJrnonopfire beton cu algoporit - Ha rp6B*ru beton cu pietri$ - Ha xfi[xonr creKne beton cu solutie de silicat de sodiu / cu sticld solubili ,- Ha KuprfrqHoM q66He beton cu c6ramidi spartd na lerrurx sanonHfirer.flx beton cu agregale usoare Ha Mr{HepSaurorx n6x<yu4.lx beton cu

,- beton cu nisio n"racrn$*o-llipcBaHlrbrfi - beton plastifiat nfiacrir.rlsrft - beton plastic nJr6"rnbri& - beton compact noAoilxrsufr - beton rnoale / fluid rtoln6.Usfli - beton turnat sub apd noplis6oanrnnl - beton poros npe,qnapfire;rrro HanpffxeHr{r,rfi - beton precomprimat npoSyx,(Enubrfi - beton activat npcn6peuur,u"r - beton aburit rryqr{oISHoBbtii - beton cu trass - pa66ramuq{di ua pacrnNr6nne beton su-. pus la intindere pa66rarcergifi na cxirne beton supus la nec.t5m,l-ri compresiune

SporrgiOs

tlt
olt

lr,
tl t

pacn4ry6ne$e!ft - beton decofrat lracr6uymni - betoq intins pailrupirolrluftcr beton cu liant expansiv

lianli minerali

8r

lra wrHeFiaJrbHbrx ganorr{fiTe;lax beton cu agregate minerale


ton cu agregate nesortate Ha o6brKHoB6nr6rx Bano,lnfiTer'tx beton cu agregate obiqnuite lianfi organici
Ha HecopTHp6narmux 3arronrMTen.nx be-

peumeuoraqfiTi{brfi tectie la raze X

,- beton pentru

pro-

- beton greu - beton rezistent la qoc y.UoSoyru65uraenoIfi - beton iucrabil yn6xeHHLel - beton turnat yn6)KeHrstrl 6emsoHac6cawr - beton turnat cu pompa ynnoTHeHHbrfi - beton compactat ycfireHr$rfi - beton consolidat Sarrfpnm -. beton decorativ xnrr,fil.recKn crofi(Irft - beton rezistent la aqiune chimicl <<xo;r64nrrft> - beton aditivat pentru lucru pe timp friguros qBeTH6fi - beton colorat beton de ciment qeM6HTHo-s3BecTK6Bbfr $i var qeM6nrHo-necqfuufi - beton de ciment qi nisip ueMHrrsrfi - beton de ciment qeurpr$y{pommrbflt - beton centrifugat t$rKJrordqecKnft ' treton ciclopian uu6KoBbrfi - beton de zguri unbrK6Ea[Ilibrfi - beton pentru imbinari qero.{ecr6ftKrd - beton rezistent Ia medii alcaline slexrponpoo64*Ift - beton electrocopductor s.r6ncrufi ,- beton celular 6er6x-nftrya f, (mail aparat de injectat beynaplsfi
rrxGJtb!ft lon Gemrfrporarue
betonului 6esuan6pnoe

6eronftr m. (mtr) betonit, cirdmizi poroase . de beton. bloc de beton 'nporniperu&rfi

- betonare pneumaticd - betonare sub api6de semiumnoJrypasAenbHoe - betonare pluturd nocr6ftnoe * betonare in straturi pa3l6JrbHoe betonarp - betonare de umpluturi de pe estacade - c gcraK6Abetonare pe timp rece xoJr6[Hoe 6eronfiponarr (bet) a betona
nHeBMaTfirrecKoe

nos6nroe

tdrit prin aburire f.

betonit

bloc de beton in-

6emnor6renne n, studiul betonului


6eronon6n

6erouor6g

m. (bet) conducti pentru beton m, (bet, lrans) autobetonieri

6eronos6sxa

(bet, trans) clrucior pentru

transportul betonului 6eronor6ru m. (bet) spergitor de beton, rangi pentru beton


compresor de spart beton Mexaldr.recKnfi 6eroxonreur6.nxa f, (bet, ma) malaxor de beton, betonierA 6emuonac6c m, (bet, ma$ pompd de beton

ru,qpawfr.recxrni nopilu{e86ft - pompi de beton hidraulicd cu piston uexarffi{ecK{ft - pompi de beton mecanici noFrlseB6fi - pompi de beton cu piston npnqeru6ft - pompi de beton tractatd cauox6Erstft - pompS de beton autopro-

pulsati

x.
7r

- c BoBJreqeHlrbrm n6sryxona beton cu aer, antrenat / cu antr_enori de aer - c np6tsHeM v. 6er6n, rp6enfiHurfi - c KpjTrlrbrM eanoJrdrrereu beton cu agregate - c M6nKr4M. ganoar*relem beton cu agregate mdrunte c Hac6qxoft rroe6pxuocr:rl beton drigcuit beton autocomprimari

- Ha opraHiruecxax nixyqlrx beton - Ha opranfiqecxr.rx ganomffiTeux


cu agregate organice

cu

beton
cu

- Ha rur6TH6rx 3anonHfrTeltx beton agregate compacte umedi

brut canrouanprr6rurqvfica
mat

Ha qeM6Hrax r6nroro nr6xporo noM6Jra beton cu ciment oblinut prin macinare

- sa uuSNonbrx Bixy[Frx beton cu lianli de zguri Ha6nnnofi - beton bitut / indesat

finl (colgruth)

nat cBexr.tfi

c66prulfi - beton prefa.bricat cnexeyn6xeHHblil - beton proaspdt tur-

- betonare firi cofrare 6:r6qHoe * betonare in blocuri EE6paqrt6Hnoe- - betonare cu vibrare - E [Ba npox6Aa betonare in doud straturi 3frrdree - betonare pe timp de iarni - HH&,eI(I{L!6HHbIM Cn6CO50M betonare prin injectare - M6roAoM BepruKSJGr{o repeMerqSIoueficr rpy6$r betonare prin metoda depla6eron6rySo.moe

n, (bet) betonare, turnare ,-, betonare f6rd presiune

6eroHonr6cr m. (bet) betonoplast (plastitidnt) 6erononpon6q m. v. 6emnou6r Seronopar4irwx m. (bet, maql distribuitor
de beton

urarfrmo-KpuBorrfinubni cu bield-rnaniveld

pompi de beton

Henpep$rBHoro

6eroHopacnpe4orfi?eJrb m. (bet, zor de beton

beton cu funclionare continue

AeficrBtrt distribuitor de

tnal

reparti-

6eronocnrecfirew m, (bet, mas) betonierl, rnalaxor de beton

- betopi la Fpte zile - beton comprimat crufiKaflDtri - beton silico-calcaros


cem{$l6BHbrft
cxaTbtr:i

beton proaspdt

nare prin metoda amestecului ascendent Mero,uoM BrpaM66BHBaHm 6er6rurofi

sirii pe verticald a tubului M6roroM MrcxoAfurleno pacrl6pa betocM6cn betonare

prin metoda vibrdrii

amestecului de beton

prin postvibrare

- betonieri cu axi orizonta16 rpaBrflarry$mrblfi - betonierb cu cidere liberi Aop6xrfffi - betonieri rutieri nordclrlb,lft - .tietonieri cu Inletg - Ha rtceHlrqHonr xo,4i betonieri pe qenile
roplr:onr6.mrnrfi

rn6paqn6mrnrfi

betonieri cu vibrare

EETOH...
6etoxocrrrecfire.nr

28

Ha nHeBMoKordcnoru xoff betonieri pe pneuri - HenpepfiBHoro AeftcrBrrt betonieri cu actiune continud - Heflpep6rgnoro A6ficrBnfl c rparnraqu6nHbrM nepeMerqeHneM betonierd cu acliune continud cu cidere liberd

6ncxrfir m.lnrlr) biscuit $ainrcoaufi - faianlS in formi de biscuit 6firyu m. (mtr) bitum
ac$6rbroBbfi - bitum asfaltic nlsKrryi - bitum viscos

6lecx m. luciu, strdlucire oTI tn_. bloc, grup, unitate ; semifabricat in rorm_a_de p araj cl ipi p-ed
111_mycrnarnrno_xorificrnerq atfi _ ( ar h ) Dloc / co.rp adrninistrativ_gospoddresc auxeprnni * (elcon) UfoJa,i i.rcib LliolTip"p:"t, iuryfuiwaa _-it" ""."*l an cut cofrajului gi armiturrr aptlrarfpu (arm) bloc de armfturE :ly_frp&T:brfi (arh) -'(etcon) uro" uirui SITmpp*l - (mtr) grup de sili de cursuri oer$rrffilfi bioc de beron .nnyrpenrufi creuon6fi _ kt"oiii bloc.de perete interior *ry9rfi ; (elcon) corp de poarrd qex6s (irh) corp ar

29
_ hrc$ hans) Harrxu6fi _ n6pyl
xars;*ar6fi
scara rulantd weno4sfiuw*,til
* ^

; corp ; 1_olj r.-.ji"ii agmlrncrpa.rfi ruo_6rrlo (arh) 61st 1 corp sociar-administratilmH -

5JIOK
scripete de intin_

u
rt

nplrHyEftHenpepgrBHoro A6frcrBur TeJrbHbrM nepeu6unluarmela betonier5 cu acliune continu6 cu amestecare for-

pentru hidroizolalii .qop6xrofi ,- bitum rutier ncrfccrBeHrslfi - bitum artificial xpGxumoarefi - bitum de cracare xp6ne;orunl - bitum de acoperire

Errr BoloHenporru46emofi onl6rxn bitum

crrucior a" inr nli.J"u,"ff

llf,*#"lffii
t'.
element

tru izolarea acoperigqrilor

pen.

tl

ll
h
al ll al

nepe[unxn6fi

Iat6

- actiune intermitenti - csoS6AHoro nalemrt v. 6etonocttecfrrelr, rparuralga6mtfr - c Heoflpoxg,ulnirM 6apa66xou betonierd cu tobd nebasculantd ! c onpoKtudrrvr 6apa6Snorvr betonieri cu - c npnlVAfil]erblrbl}| nepeM6lrMBal{lleM betonieri cu amestecare fortatA qnKnfir.*rbfr rpannraqu6r**tfi - betonierd ciclicd cu cddere liberi I gravitalionall 6emnoyxr6,4nax m. (ma{ distribuitor / nivelator de beton Aop6xrnrfi - distribuitor rutier de beton, finisor rutier IrHeB[4arfiqecKr,[i - lransportor pneumatic pentru beton 6eromunplqnlaurfota f. (bet, ma$) maqini de gpriluit beton / de torcretat 6er6uqnr m. (bet, tehn) betonist 6eqesrfrx m, (csub) bancheti de halaj a tunelului beurlrxep m. (mo.$, mtr) alimentator fu15 n. (inst) bideu tob6 basculantd

neludolfrqecKoro I6ficrBr4fl betonierd cu

betonieri mobili

MeAJreHnorycr6rculufi lentd virxnli bttum moale

bitum cu intirire

ue$rxnQfr - bitum de Petrol orulcannufr - bitum oxidat ocrSrownul - bitum rezidual noJryx$gxufi - bitum semifluid

;jftrTffi:?"*:_ Tpeno{ rpysono4ren*rurir


au$ibepenryerb -w,ui.t

oe"fry,"m
spa{ial

^._ 3yalblu oubemrtfli _ (etcon)

T":Fylm _ krmn! btoc u$urar / usor - oocny:ltupatoln (arh) -b1". 'd;-;Jr"jU; - oocryxxgauiax naceaeHu, forn,- iiii peutru / a. ..rui..uioputltiJ
_
apartament

tpufi^r-plrt""'"l!rdw

",eiw** ? ""; ; ;'iil.' Hecyi4.tri odlnrmni

l'

(m

;: :*"J;,

(elcon)

;" il'i"fi;",1ilil:;"i:.n",,
x6ruHarv ( etco n) etement
element
(et_

noayrrdlmd

- bitum.scmjsolid npilp6lsufi - bitum natural pasBeAElilrbtrl - bitum diluat pa3)KI,t)'KCHITDni - bitum subiiat cr5*n1enuui - bitum de $ist n#pru'fr - bitum dur

(termo) bloc de arzdtoare


uqd

_ (mcil ...ip"J a" iiai_


(maS) sciipere ctublu

|fi"til1'$;;la
$:fyn spalial de acooeris
onreyn6pmrii

lyFlxdii - (elcon) btoc ,SBy)trxrofrBlcr*

noxpfnun (elcott) -

-'

( ma

s) r..ip"i" Oif._

ffi:r,f.?j,tu

:P:ryqt,""eruripuo_xlxon*rfi cabind si,aliari-oe

r,_il';;

rcp$mr6fi -.bitum de turbi ryronrirxufi - bitum cu punct de inmuiere inalt

(
t-

$nocfiponaHurpi - bitum fluxat - xor6l$Iofi yKr6,!Kn bitum pentru aplicare la rece

I
t1

6nrrre
a

n. (mec) bdtaie (loviturd


f. (tehn)

ritmicd)

6u;r.nernp6rxa
6rfrao

presare a marginilor

I I
r

n. (maE, mtr) ciocan 6rn'rom6ur m. (mec) bimoment


ziune

pieseior turnate

bituminizare ropi.rafl - biturninizare Ia cald - rpfuta biturninizarea pdmintului xoJr6mrar - bituminizare la rece 6firyrrnoIfi (mlr) bituminos, de bitum 6uryuoa6r m. (maq) gudronator - Ha aB?oMoSfimnon uraccfi autogudronator -. Ha noJlYnPnq6nax gudronator semiremorcat gudronator - Ha npuqcnax(mtr) carton remorcat asfaltat 6nryiraoxapr6n m. 6nrynarsfu1ur

f. (tehn)

'l

xaFSS*IhrA cteuou6ri corni'd de percte

(o*S) scrrpele cu xapml*rd- _ (e!ion) rl"i u.

:ly:-r*,y xaHaTHllii

:?ge^nry

arperdra - T:_ pentru eaexrpocr6n4uu (arh) agregalul cenlralei .1";;i;; -._:orp rIbMoBeHrHJrfl qa6Huwii cresondfi _ i;i;;;; Dloc de cog de fum .5}4"fi (arh1 616.^ de tocuinre :-I"'61 :#i#it[Til',*n+iun r" u'ij',;^"i',i :^1Wi krh) bloc, corp de ctddire

_ (*il

(mtr1 bloc de piirra

btoc'de

.uiru-"-

o.".*e,rn.i f"l_ 9i6Ti",r de con) bloc - fereastri geam triplu onepaqx6*nnrri - (orh.tu ".T
c- r6rofirdrna
<

(elcon) bloc refractar o.qrouudrrrnrfr - (ma T9I*g (ercon) urSl al"iio.!t',,J*plu oxoy11fi _ co cn6pennarrrl nepenaErcxl (e/_ con) bloc de fereaitrd cu ramd dubld

(etcon) bloc
o"

#"iia

cablu

de

i3:Xl#* ox6nnufi 'trf*;H nepeiop6gowufi


neperdqe$bdi

JF";i;, :' ?",#; r::i


y - (elcon) blo. l;i;j;r; eencs6ii
(etcon) panou cu (elcon) bloc despd4itor

noxp6rrnfi
perlFurl

m.

carton asfaltat pentru aco(tehn. trdns) termos pentru

6foinep m. (drum) binder 6uoxopp6snt f. coroziune biologicX, biocoro-

6uryrtrm6prvroc

6nocr6finocm f. stabilitate

6nor6r m. (geol) biotit, micd neagrd

gici

rezistenld biolobiologic

bitum 6n@ypx5rys furcare

t. (hidr) bifurcalie ; (drum) bi'

6w

6no4furrp m, (al) biofiltru, filtru 66ruer*rxfr - (al) biofiltru turn

SopM pannon6uu (hidr) ramificate a formelor de echilibru m. (elcon) stinghie de lemn

BbrcoxoHarpyxiertsrft - (al) biofittru de mare incircare x6ne.nrrnrft - 1al) filtrn biologic cu picurare, percolator 6nn6pa f. (mec) cuplu rezistent la torsiune

6raroycrp6emtni amenajat 6raroycrp6ftcrto n. amenajare r6rnoe' - (hidr) amenajare pentru im-

bunitilirea condiliilor hidrologice

urrxeuepnoe

6ftpxa

f. (arh) bursi recn6.r - (tehn) depozit de material lemnos

- echipament tehnic Haceneltrfix rtecr (arh) edilitate


crpofrIrbHofi mouta.uXu amenajare a
qantierului

spalial lenticular nnro,.ronycrfrmni mulfiple

Ilp+yyT-& c qerEeprrrru (etcon) btoc oe cdrdmidi in sfert :]^:T."d - (etcon) elemenr de srru*uri Incterat xginnrm - (elcon) bloc mare xyx_omro_cro.n6wit _ (arh) spafiu penrru / oe prepararea gi servirea meser xlxoHrorfr -_(arh) bloc corp -i1""rccrrmwo_;rigrosbffi / r, ii, de bucdririe {ilr'rl -' { 1 rerxo6er6nr*ni _ (etcon) bloc din beton u$or o*tr:op* oGrnrsrpi _ (elcon) element
.

(m!r) bloc Iep$fisecrcrfi xrrprdurufi _ -(etconi tro" ccramic

ll."amio;

: w!.y" (et) btoc de atimentare 1g1er6fi-1 furh) bloc alimentai no.qDuxn6fi - (mail scripere mobil - no.4.ufmrmor (fta$) insamblu'-de
1tory3_qrurryt oe perete sub cornisi
crenos6ri

mH;$-"*

".-6r;;;;:
la_

(ercon) btoc

I9lox9tilnry

X8ffili"*rO

- (etcon) sorbanc creHos6fi u. dro,." ,,o'o_

(etcon) bloc cu goluri

:3191iIryffi MHgestrilfi

crenon6fi

v.

6noK, nepe_

6aangfixc m, (mtr) alb de

baritd

'

nanpaurirouu.tit

- (mail

scripete de ghi_
broc exre-

npocrnowrufi

:,1hff #f;a[?*y-*uir -

I9'.qii - r i uii)''vtJ:.0'..i::H''u lf1""Yff*rf,it - (etcon) btoc de cenru_ npnno,An6f - n6pywt, scrtanhropa (na$) aciionare al miinii
curenr; ra.scdh

no{p6nxr (elcon)

bI,

:'lpJIT{ creuon6fi - klcon) nor de perete

i:ffiSf,f*t

(ma+) scripete inter: (elcon) bloc spalet

vr'rror6n

r,ioii\ii",pu-

BJIOK
6;tott

6rox-x6ncrata f. (eJcon) element spalial pentru o camerd 6nor-xlxm f, (elcon) element spalial pen-

$
li

f. flanc, parte lateral5 6oxc m. (arh),box6; (el) rnufd, cutie


6oronfiHa

3I
Sysniuennufi
re

BPAKOBKA
bulon

nicmr6rnft cg.rfiHrnrfi
din sticld cu goluri
perete

nvcror6ru'1ft

(elcon) bloc cu goluri

(elcon) bloc

- palr,rAropa (termo) corp de radiator pr,qoB6fi creuon6fi * (slcon) bloc curent de


striat - c na36Mu (elcon) bloc bloc cu sferturi c trerBepTir*t (elcon) cirlrtoHeciuld - (elcon) bloc autoportant canaonecfuulfi odsn'muni - bloc spalial autoportant caMoycraHeBfi{Barcu$lficl - (mal scripete cu reglare automate caiumSpno-rexfr.recKr.{fi - (elcon) celula. I

6rox-.n6cnrnqa f, (elcon) bloc spalial de scard


pinzE sublire

tru bucdtdrie

element

6lor-nourSxt m, (eI) contact de blocare 6rox-o6or6.rxa f. (elcon) element spa{ial din


6lox-nepenn(nxa

tI ll
t{

6oxcfir m. (geol) batxitd

- (arh) rezervd de spital mufd de cablu - (eI)(eI) r.|,1116 de cablu magiMarucrp6nbHbtr, stral pacnpege;Mre.nrnurfi - (el) c,ttie de distribulie
6o1161fr*6fr

*65emsrfi

yn6pmfr - (cf ) bulon opritor ; (mat) Surub de fixare / de blocare

f.

(elcon) bloc pentru bu-

bloc tehnico-sanitar c66pnufi - (elcon) btroc prefabricat cerM6urubrfi - (elcon) bloc din segmente cn6)Krrbri - (mo|) palan, mufld, sistem de
scripeli crJrormr6fi

iandrue 6:ror-<.noljuu<a> f . ( elcon) bloc-talpe $yngiarreurHax - (geot) bloc-talpi de fundalie 6aoN-c6xqu.s f. (arh) tronson de bloc xur6s - (arh) tronson de bloc de locuit 5.uox-crax6n m. (elcon) bloc de tip pahar o$r,dnfisrft - (elcon) elernent spatial de tip pahar 6m*-rpy56 f. (elcon) element tubular (elcon) eiement spa{ial tubular o6bemHar

6oJr6sr6 f., recc6nnaa boald de cheson (boald provocatd de trecerea prea rapidd de la o presiune mare Ia cea normal.d)

uiprufi - Anr ,[6peBa qurub brut pentru lemn unpfrpmui - bulon de articulalie urecrurpfunrnrfi - qurub cu cap hexago6orrfurxa-rueru6:n<a f. (ma$, mtr) malaxor (pentru barbotind de argtld) 66rrnepx m. (elcon) zid de ciptuqealS 6orourenpoaBrlryfi cu multe deschideri 6opaqlir m. (geol) boracir 6opn6p m. bordurS; platbandd ; chenar ; margine

pentru fundalii

gurub de ancora-

6oa&ro n, mlaqtini

{' li
I
-lr

6nox-eaenr6ur m. (elcon)

element-bloc

- (elcon) crulourn6ft creHon6fi te plin


cregog6fi

bloc plin ( elco n) bloc de pere-

cmKirrHllfi Oyryt6naeurrmfi
de fundalie (de tiP) pahar

-.

(elcon) bloc

6r6xn m. pl. blocuri; (ma$) sistem de scripeli 6nolc?ponaur,re n. v. S.noxnp6nxa 6;roxfrpopam a bloca ; (arh) a grupa 6aorup6rxa f. blocare; (arh) grupare

f;
ii
1,

crerroB6fi

OynAarueursuril - (elcon) bloc de fundatie perete crep*r.nnsaqn6uruia - (arh) bloc de sterilizare - crpyKrfpbl (elcon) bloc de structurd riuresufi - (naS) scripete al palanului / muflei

(elcon) bloc-perete

<(B

6Jsq'> grupare

in

spic

6roros6s m, (trans) transportor de blocuri


5r6.xrurfr din blocuri pozat tubinguri

Kpecmoopa3H:rfl

'

grupare rn cruce

I
#
N

6.noroyxrdrrur m. (ma$. tehn) magind 6nixa f..non6lu (tehn) cdug (de casma,
sapd)

de

a
,t

6m6nle n., crer*I6e ( geol) denivelare in stepl


de

r6xeBbrii no[snxH6fi - (mail scripetele mobil al palanului / muflei renaneparJprufi - rpy6oryos6@ (termo) tronson de conducte intre doud lire de dilatatrie

6o6fina

f. (el) bobini:. (mos) tambur (tobd) pentru cablu 6o6rirnma t. (tehn) purice ; (mal bridd; (lm)
on6pnafl - (tehn) purice pentru armdturi yu6pHaa * (tehn) prag; purice (pentru 6oeefir m. (Iexp) cartus de amorsare 6odn m. (tehn) platformd pentru amestecul
manual al betonului artndturd) coltar

I I

,I
t

- arl,roc$6pHono nqrSrna-a mlagtini alimentatX din precipitalii atmosferice 6egr6cnoe ^, mlaqtini firi pddure nepxon6e - mla$tini convexi (ridicatd deasupra niv elului re giunii ) Bnciqee - mlastini de coasti - rpynror6ro rE|rer{Ir mlaqtini alimentati de ape subterane necu6e - baltd / mla$tind impiduritd meeorp6$noe - mlattind de tranzilie de la cele eutrofe la cele oligotrofe Hr.lsftuuoe - mla$tind concavd / de depresiune n.n6croe - mla$tind plati n6fimennoe - mlattini de lunci inundabil6 cM6uraHHoe - mla$tind mixti 6o;rr m. (elmet) qurub, bulon aEapffi$fi - gurub de siguranlS hurepnrfi - bulon de ancorare 6o;rnm6ft - c KBaAIrerHofi ror6rxofr (cl,) tirfon Bfinoqlrbni - qurub cu cap crestat nucoxonp6.nrnfr ^, bulon de inalti rezistenti 3aetrxEmslfi - bulon de scelment saxtrMHwi - bulon de blocare / de stringere 3aKpennftou&{fi dere

; baltd;

b6ltoacd, mocirld

6orror6ri (tmcc, tehn) cu bulon, de bulon 6oarfiuxa f. (mat mtr) malaxor

nal

o66finrni
Sopruarufoia

6opn m. (geod) bornd


66por m. (elcon) canal orizontal de fum Ylermo) canal principal de gaze de ardere no136Mubrfi - canal de fum subteran 6opon6* m.(tehn) poanson, dorn, preducea, priboi

de giurit

(fin) marginea taperului - (mag, tehn) bormagind, magini f.

&ipo"ne

6op6smarwi

_ no;unN6.r

t. (geol) fisurd; (cft,) brazdd" rigoli" (fin) Sanl in tencuiali rrnonrbs * (ch) $ant de evacuare
qinPlel ; (cagr) $anl de -(lin) riflat, stnat irigalie

ll
I
T

$urub de fixare

de

prin-

6opn m. bord, margine; bordur5 canalului - xan6na (ch) taluz alaI carierei - Kapb6pa (car) bord orxunr6ft - (trans) perete / oblon raba-

tabil nonep6wufi
despdrtritor

- rennfuI kagr) bloc de sere rr,rrroB6fi ;rtr{n6ft - (arh) bloc de locuinle tio ropq6rrfr - (elcon) bloc de capdt yrnor6fi - (elcon) bloc de col{ yr.non6ft creuos6fi - (elcon) bloc.perete de coll - ynpau6uur (el) bloc de comandd Syslirrreurmrft - (geot) bloc de fundalie iogfficrseHgbni - (arh) corp utilitar * (elcon) bloc din beton
[ururorfrqecrur6
ciclopian qenH6fi
rete

l1

6ofr m.

- nno)ro,rK6 ,(maq) tatd / nului, percutor


deqeuri BosBparHbtri

cap

a(l)

cioca'
;

(mtr) spdrttri. cioburi, sfdrimituri

I
I
I

i, .

q6xorruuft

(maS) scripete pentru lant

(slcon) bloc-soclu de

pe-

ru.naro6er6nnuii zgur6

(elcon) bloc de beton cu

- deqeu refolosibil n3fi6mrft deqeu de fabrica]ie Kepardqecrurfi - spirturi ceramicd nrapmG"nrfr - sperturi de cirbmidi crcx;lfirnnlfi - cioburi de sticld creKfurbHbtri - v. 6ofi" creKriHtrblfi spdrtura de gamotd uraMdrrnbfr r m. (termo) boiler, fierbitor
abator

ll1

- qurub de blocare, bulon de sarf,xn6fi - gurub / bulon de stringere xnalpirrufi - gurub cri cap p;trat .nfnqarlfr - gurub cu cioc / cu cilcii, bulon cu gheari HaKnS[r<rl (cf) ;tift,'bol] de legitur5 on6pnrnl - bulon de suport nyreB6fi - (cl) bulon de cale / de eclisd - p6mcorofi Hax;liaxn v. 6o.nr, nyreuifi - c BeprJ6xHofi ceptr6fi qurub cu pereche Ei inel
3an6pubtri inchidere c laofu{6fi uapEsxoft gurub cu filet dublu cxmsH6ft - bulon de strdpungere - c lErofi pest66fi purub cu filet stinga coegnrfrrerunufi - gurub / tirlon de imbinare

(trans) perete transversal

cberwsrfi - (lraru) perete / oblon demontabil 66pno< m. bordurd, margine 6oplo.qepxdreJrb m. cro$et de margine 6oprocx6cxa f. (trans) ansamblul echipamentului montat pe un vehicul
6opy:nan

6opr66

eneKTporennoaKKyuy;rfi

pytounal bloc electroterrnoacumulant

( te r mo

66ft.nep

eueprerfivecnnft
tic

- (arh) grup energe-

6mx-6aurudx m. (geot) blcc de fundalie 6,nox-rcr6rxa f, (arh) bloc de legSturd

- boiler, fierbltor cu abur cexqn6lilrbtri - boiler seclional 6oiuftra f. (arh) ambrazurd


fiapoBolmr6ft
66ftr{s

6or m,

J. (arh)

coast5, latur5, parte' flanc

I _ lt | fll 11 | I fl '/ iI JI i, lr tl l/

- c Kopp53Hefi combaterea coroziunii - c HAreilb|o (termo) combaterea pietrei de cazane ruiMoM - c m. (arh,combaterea zgomotului 6orm ch) remizd pentru ambarca6W n. (el) aplicd ; bral; armituri de lamp6
de perete 6paroac6ftcnru
scoarlei pdmintului 6paxep6x m. rebutare 6pax6ramuft rebutat 6pax6axa f. u 6panep6x

f.

m. (mtr) borulind
combatere

tiuni

- c or6nryrbrlr ronq6u qurub cu cap indoit cr6nopronl - bulon de blocaj crulton6fi - v. 6o.nr, nyren6fi
ro*Hbtfi
crnxH6fi

m. pl, (geol) oscilalii lente ale

v. 6o.rrr, gargxn6fi

bulon strunjit

FYMATA

34

6ymira f. hirtie a6parfi*raa - (tin, tmec) hirtie abrazivd anrnroppoeu6ntan * (mtr) hirtie antico_
j'

f. (cft.) pinten, epiu 6firxep m. buncir necor6fi - (mtr, tehn) buncdr cu cintar - ,ql}r.f, sanonrfrreneft (ma$, mtr) buncd,r
Efn"
pentru agregate
qeM6HTa

t
I

6firxep-ru.rr6rem m. (maS, mtrJ buncdr-alimentator

35
MarHnroc,rpruqlr.r6nnoe

EyxTA
t.
foraj prin
mag_

caruox6lnufr
propulsat

buncdr-alimentator auto-

rosivd

ac66croBas

6axemasfiponan"ua zara

(mtr) hirtie de azbest - (mtr) hirtie bacheli-

tare

Am

sarpfsouufi

pentru cinrent

(mtr, tehn) siloz


de

buncir
alimen_

6yn.xeponirr (tehn) a pune in buncir; a inslloza 6yp m. _(mag burghiu-sfredel ; sapd ; trepan nparq6reJrbrsrfi sfredel burghiu rotativ rurr .umipor burghiu sfredel penrru gduri de puscare

netostricliune

6r.rryufiponannaa
;
1

B6rMancKafl
desen

- (mtr) hirtie bituminati (cpi) hirtie watman / de


v. 6yru6ra, nnaroup6+rar

tare; (mtr) pilnie

(mail buncdr de

inclrcare / de alimen_

naanonp6vnaa la umiditate

- (mtr) hirtie rezistenti (mtr)

n.naroct6fi[as

ryApoHfiponaHHar apnairponamrar

hirtie gudronate armati


rymuftponaruras

- IJI'

. -

(la aparate) Hs cr,trrrerfiqecxux soJ6rofi (mtr) hirtie cu fibre sintetice ns crexaosor6xoH (mtr) hirtie din fib-

caMorfrcrles (caN{onitr[vurui noll_ 66Wsl (cpi) hirrie penrru inregisridri

- (mtr) hirtie

gumatd

re de sticli

uso.nxpr6nno-nponfilovnar impregnatd izolanti


unrurdunfiponaHHar

hibitor x66earuas

- (mtr) hirtie - (ntrl hirtie cu in_


(geod) hirtie carto-

tru cabluri
graficd

(eI) hirtie (izolatoare) pen:

Kaprorpa$frqecKar
ordonate
cd

/ pentru hdrli roopguHSruaa - (geod) hirtie pentru cororapu$ndvec*6s1

(cpi) hirtie logaritmi_

din mai multe foi pentru saci nax,qS.ulaq (fin, tmec) hirtie emeri / de qmirghel o66fiua-a - (fin) hirrie penrru tapet oruecr6ftxas - ( mtr ) hirtie rezistenti Ia foc nporMtarwa.n - (mtr) hirtie impregnati nporr{BoKopposr{6uuaq - v. 6yu6ra, anrn_ xopposu6nuar porer6n -i (mtr) hirtie in suluri .. cBeroxonprposSmnar - (cpi) hirtie helio_ graficd (ozaiid) repMor.eKrorpa@fivecxaa - (cpi) hirtie ter_ rnohectograficd repMoKorrupoB6nnax - (cpi) hirtie ter_ mosensibil6
repuopeaxrfirraa
activd

nacrur66uo-xoop[Hu6rnar - (cpi) hirtie milirnetrici ueru6.rsax - (trans) hirtie pentru saci


Meur6.ruas rrnoroc.n6fiuas

(trans) hirtie

- (mtr) buncdr in treo_ MHoronq6firorsril - (mtr, tehn) buncdr mulricelular mycoponpu6mrufi - buncir-recipient de gunoi, pubeld Mycopoc66pHbtft buncdr colector de gunoi naxorfrrernnu;y - (mtr) buncdr de acu_ mulare (stocare) norpjsowufi - v. 6fxxep, earpleovnmi npnnarufi - (tehn) bunc.dr de primire 7 de receplie npneunufi - MycoFrnIroB6[A buncdr de re_ ceplie al burlanului de gunoi npo[6nbnrIfi uenen6fi - (tehn) buncdr cu deschidere longitudinale rnr.rcc66pnufi * (mtr,tehn) bunc/ar de praf parrplrounuft - (tehn) buncdr de descir_ care pacx6p1mfi - (ma$, tehn) buncdr de servrclu / de consum peru6r.raruii -,(tehn) buncir. cu grltar - 9 nopour<oo6p6snilrn ,EIfiuleru 7*tr) buncdr cu fund tronconic - c ecrcrner$roft r6lrpysr<oi (tehn) btn_ cdr cu descErcare gravitalionall - c nprurynfire;lruo* nf,irpytxoir (tehn) buncdr cu descircare forlati c66pnufi -, (tehn) burcir colector cKnaAcK6fi * (tehn) buncir / siloz de de_ pozitare
uHorncrynnuarufi
te

g6;ruolft- (1ermo) buncdr pentru cenugi rfma -' nsrK6Borojgheab (ma$, mir) buncdr in formd de u6pr Ifi - (mds) buncEr de m5surare - [ecKocrp9ftHoro annapAra (ma$) buncdr al aparatului de sablat

/ /

foraj umed - foraj inclinat uanp5ueunoe - foraj dirijat nuerrrrarfrqecxoe _ perforare pneumatici
sax,r6nsoe

m6rpoe

rmeruoyg6puoe
percu{ie parnd.qowroe
rar.e

go.ndrvarufi
daltd

sfredel cu tdis in formd de sfredel cu

- foraj pneumatic

prin

lo.n6rqarurfi ,[BofiH6fi formi de dalti dubli


Ko.[6nrcosrdi

[rs yA6puoro 6yp,6grr - perforare percutante


;

tiig

(geol, min) Ioraj de explo_

in

sfredel pentru

r6xequufi
gurd

- (geot, ma$) carotezd pentru - (geot) linguri forat luat probe de p6rrint (hidr) cap de - burghiu / sfredel spiral (tehn) poanson

cu lin_

cm.rpfurrnnft

- c or66poM x'paa (geol, geot) carotai c npondraxofi perforare umedd (cu i4l - jec(ie de apd) - TBapAocruarnrllwr nop6nxauu forai cu coroanX de aliaj dur - reploivecxoe - forai termic rypffirmoe - foraj iu turbind y[6pno-BparqArerrbuoe ,- foraj percutant
rotativ
y,uSpuoe
yAapHo-KaHaTHoe

_ - burghiu de foraj oyp-pacur{pHTeJb m. (geot, n?dt,) sapd de ldr_


gire

unr6xorufi-

YI6pnufi

--foraj

percutan!

lu

foraj percutarr cu cab_

6ypfu m. (ma$, tehn) burghiu, sfredel perforator


(maE, tehn) a sfredeli, a perfora !vn{"rur m. (mag) sfredel / burghiu mic 6yp6uue n. (tehn)

lyn6nnrr

foraj ; sfredelire ; ferforare, rorare a;lm6suoe - foraj cu diamante / cu sapi cu diamant - Gs or56pa x6pHa foraj fdrd luare de carote Oucrpoyaipnoe - foraj prin perculie.rapidi B3pbrBHfo - foraj cu explozivi
ur6paqr.r6rnro-BpalU6rc.nrioe

oypfiMocrb
tate

!Vn{mHu* (tehn) de perforare, de forai t. (min) forabilitare, perforabili_

- foraj percutant cu y.mrpasryxor6e - foraj cu ultrasunete uap6urevnoe - forai cu role ruH6KoBoe elicoidali - foraj cu sculiperforare gneKTpon{ApaE.rMqecxoe electro_ hidraulici
prijind

ya6pno-rm6nronoe

-. oypKa

rotativ

forai vibro-

9ypo"of (yzin) 6s foraj, de sfredelire oypolep)Karerlb m, (ma$, min) mandrinl


6ycc6;rn f. (geod) reogeefrvecKaa
IOrezer

- n9p6_IDr . rezistenla rocii la I. (mln) Eaurd de'mini

perforare

s[6pary6uHoe

npaqirelwroe

cu role

BpaqirerbHo-y.Aipnoe - perforare rotopercutanta npaq6remno-unp6ruevnoe foraj rotativ

foraj prin vibrare foraj rotativ

busoli; declinator
declinator geodezic

oyr m. (metr) piatrd spartd 6$1nu (tehn) a umple cu


(

-,ronorpa$frvecxar 9ycbf pl._ (arh) ast/agale

busolf topografici

cuecfire,rrrrrfi
amestecafe

(mer,

mtr) bunclr
buncir

srrcoKo.tacr6Tgoe gneKTpoMarHfiruoe

de

r6nrrrsnufi tibil

* -

(terrut) buncir de
(csub, /e&z)

combussubte_

tpauur6ftHufi ran

ycpeffirelrnuft
omogenizare

lromrltfr
iment

(termo) buncir de clrbuni

raj electromagnelic cu mare frecverild reo.roroparr6govxoe - (geol, min) foraj pentru prospectdri geologice IlrApoMorfhropuoe - (hmec, foraj cu hi_ oromonltor rlrgpoyA6pHoe - foraj hidraulic prin per-

:-

fo_

or66pHuft - blocuri- de piarrd alese nocr6rmcrufi piatri bruti cioplitE

brutd

(mtr, tehn) buncdr

de

- (cpi)

hirtie termore-

qenrEnrnsui
c

(mtr, /eftn) buncdr oentru

ueprinolan - (cpi) hirtie de desen 6ynaona6crrax rn. (mtr) hirtie impregnald


rdgini

rpanfrunaa

(mtr) hirtie din cirpe

cu

- (mtr, tehn) buncilr Ju deschi(mtr, moS) buncdr prismatic -.ittru,{H[,fr- oyrfKep-Ao3arop m. (ma$, mtr)
dere

qelen6ft

gere de carote

foraj geologo-ingineresc xaH6rnoe foraj cu cablu rauirno-ygipuoe - v. 6yp6Hue, xas6rnoe r6r6Hxoroe - (geol, geot) fora: cu extra-

upo6osoe ,' foraj cu alice nnxen6pno-reo.[orfiqecroe

culre

de piarri 9V:*4. m. teh.n) bimrufi brur, din /.concasor brurE de piatrd oyQep m. (cI) tampon : (ma$, mec) amorti_

9yro99mH m, (bet) beron cictopian

pietrig

(geol, geot)

lor

btncdr_doza_

xycron6e - foraj multiplu - nor(e.fHbrM.6tpu (geot, geol) foraj cu frezi rotativi manuali

6ixra f.

oyxapbr

pecc6p$di

cu resort de

zot nrgpauffiuecxufi ffi$ta tampon amortizor hidraulic de -ascensor (elcon) tampon de uqi - AB9W npyxfinnnfi - .rilSri rampon amortizor

(ma$ tampon (arh) -bvhara


colac, buclS

ascensor

cu arc

apuarlpnaa
KaoerrbHar

(arm) - (el) colacbucli de armituri


de cablu

FyxTo...

36

6yxrc{ep>,<5rerru m, (el) suporr pentru colaci ,ic cablu 6y".ip:a f . (tettn) buciardii 6y.iap4iipoaanrae fl. (tehn ) buciardare
6y.r6ur.re

|.

BaKyyMfipoBanr.te

D,at

6er6ua (bet) rratamentul betonului prrrr


vrd

37
enHms(re

BATA
- valturi elicoidale - cilindri / valluri de irrdoir Fpi6oro
rroM6ra valluri cu mdcinare grosierX

_-

6rrx m. (clcon) arbalctrier; (pod) pild. palee SHrepnsifi - (clcon) pila ancorath ' ' oeperoB-Ofi * (pod) culee, palee uocron6ii - lpod) pili de pod

6er6na buciardare ;r betonului n. umflare

raxyyiuo6pa66rKa f. prelucrare in vid raxyyrv$opruon'i*ue n. (ntr) formare sub vid

rir6o.rgHe

#rl.!:(:!),
BaroH

pirghie pcnrru ridicarea cdii; Itrans) bara de traclrune


tom

m, (cf, trctns) vagon

obrcrpuHa
riu)

pflx86rfi

- (r'h) pill de cdsoaie f. (hidr) zond tle curenr rapid


t

(pe

onpoxfiauearcusrfict
rryreucrraepfireJrbHHft

OyHKepHbrfi

vagon_buncar

durcrponucrrxi m.uluit ( c I i n ) c u usc are ra p idi obrcrpoBi)Kyt{ui,r (chirn) cu acliune rapi,li de


6rrcrpoa6ft crnyrouruia

I lcat calea penncour,rhdrorii,urrlii


a 6inelor

vagon pentru veri_


v a

vagon basculant
go

n. (arh) mulurS, tor; (ch) dig; (maE) arbore ; (teras) rambleu 6eperor6fr - (ch) dig longitudinal, val de pirnint pe mal 3eMJ.rrH6ii - (teras) rambleu de pinint xapg6HHr,rfi - arbore cardanie xo,r6u,ratuii - arbort' colir - Meu.reJrKn arbore al malaxorului I aI agitatorului

'

gesrurrerphropHbte
toare

valturi

dezintegra-

- n,'|r roptqero
cieiat la cald

cxa6nnauns vallLrri de incKJrcrrBaHHs

- AIrr xon6AHom incleiat


la
rece

valturi

de

dyde

qlef u i re

ua>xinnsuft
Dresare

lipire / de lesare

- arbore I val\ / cilindru

cle

6ucrpoox,raxlelrue n. rdcire rapidd


repede

ac 1 i une

rapi

di,

rapid

::::ryY-ry"*"" f(chim).cu. inregisrrare obrcrpocox-nylutd.e fy:l sicativ,

rapidd

care se uiucb

nar6n-6!'rrxep m. _v. nar6u, 6!Hxepurrri

luna|olquficr

pelr6Hrrrufi - vagon_atelier cauopaerpyxiroulufica .- v. Bar6n, onpoNfi-

latd / rapidl 6srcrpox6artrfi (mas) cu mers rapid, rapid, cu turalie inaltd 6nq6x m. n.rorftHu (pocl, ch) palee / pili micd

pilotului 6r'rcr6rnepA6roulllir (bet) cu intirire rapidd obrcrpo.roK m. (hidr) curenr for{al ; pantA ior_

6ucrpocxnsruBarcuxnficr (bet) cu prizd rapidd 6urcrporS f. vitezd, rapiditate - cxB6rbtBaHlis (t)et) vitezl de .prizd (a betonului) - sa6ftaKfi cBav (tehn) vitezi de batere a

:::::_j:$t<T.T9n aaroH-KpaH m. (trans) vagon_macara aaroH6rKa f..(m(r, Iehn, trans) vagonet


[

r:

(c

v agon-_defecroscop

narsxHdfi - arbore de intindere o6opoHffrenburrq - (ch) meterez, val de apdrare o6pSrHtrii qerBeprrr6fi - (arh) sfert de tor lntors onpaxgiirorquil - (teras) rambleu de proreclre.

* valluri de spitare - valturi de amesfecare -rap6.nu.rarale - valluri cu capace BAHHa f. baie: cuvi ; (inst) cadi ncrp6euuaa * cadi ingropati
npouunnfre
cuecAre.rioHbre

pararea pietrelor

[po6*fl,Hbre - valluri concasoare ruirpvarue - valluri cu site KaM$eBbr4eJtfrrerbHbre - valluri pentru

se-

Oo,ruruerp!:Har
cl

tate

vagoner de riare capa-

or66pa u6l4tocm arbore de prizi de


tere

pLr-

ruoHop6lnconat - vagonet monorai oo)|(ilroBar! -ryvagonet pentru cuplor otrpoTfiA}raq vagonet bascutani neqHar - v Bar0H6TKa, 66xurona.s no{BecHSr vagonet suspendat IrIaxTHaf - (min, trans) va}oner de mind nanoHoonpoxfilbrBareJrb m. (mlr, n"s1 iis_ pozitiv de risturnare sau basculare ;-;"g*nelor
BaroHopa3rpt3qrrK ln. (trons) descdrcltor de vagoane BaKyyM m, vid; vacuum - -6er6n m, (bet) beton vacuurnat

orxfinar*1fi
postavul

- noAbgMltHKa arbore al ascensorului npnroqn6fi - arbore motor / de antrenare / de aclionare ' npuxdrndlI,rit - v. Bar, HaxfiMr$rf, npupj'caonurfi - (ch) dig pe malul apei - fiprM6fi qerBeprH6fi (arh) sfertde tor dipa3ABi.r)rG6fi

- (mtr) cilindru pentru Dresar la magina de azbociment

Jrte

o6rnapouuax*(tehn) baie de fierbere - (tehn) baie de incleiere KpyrJio66prHar - cadi cu margini rotunKrreeBSx

KynanbHar MSe.ruar

6m91 .y" Saxx6pronorfi (elcon) palee demon-

6re$ m. (ch) t:ief

tabild

qerBeprH6ii
BAJMK

- -u.ft1-r<a f. (metr) malaxor cu vid - -Hac6c qeurpoGxrulli pompi de vid 6e6yp5 n. (urh) ttaburd, corlarA centrifugali 6rcs6r m-.rMrr,en6fr /in.s/.) buveti - -on6.ny6xa t. (bet) cofraj vacuumatic olopo n. blrou - -npecc m. (naa$) presi cu vid apxrrexrfpxo-xoucrpj'xropcroe (cpi) - -cMecfiTenb m. v. efxyynr_nr.filxa brrou de proiecrare in construclii qi arhiteC_ - -cyu_d.rxa f . (nrtr) uscdtor cu vicl turd - -ycTalr6BKa f. (mtr) instalalie de vid . - }'3o6per6ilHfi oficiu de brevetare - -Oftrbrp,m. (mtr) filtru dL u;;r;; - -gu,nrpiiqnt f. (mtr) filtrare cu viJ - -S6pMa f. (mtr) ripar cu vid / cu vacul um / pentru vacuumare - -$oplrNporfvue n. (mtr) formare cu va_ cu um '- -qt{T m. (mtr) panou vacuumatic - -sxclrKaTop m. (m/r) exsicator cu vid
BaxyyMtpoBalMe n. tratament prin vid, vacuumare

- bief de partaj - KaHeJra bief de canal (navigaiitl urfixunft - bief aval pa:g6mnrrfi ,- bief despirlitor coeAuHfirem,nsd,r - bief de legdturd

l6pxurrii - bief amonte Bolopa3l6Ibr{brfi

"

vacuum

sHc6xrfi _ (fiz) vid inaintat - -KiMepa f. (metr) cameri de vid - -Kop66Ka f. (metr) cameri 7 ciopot

Oe

Bbfrr;*tt6fi - (mas) cilindru de intindere gauSxrisaloutuir - (ichn) rulou de netezrre \al

don; (cft)

gal ; ( nas) val1, cilindru,

,- arbore telescopic - (arh) siert de ior m. (arh) mulwd semicirculartr : astracligulel

rdvilug ; (szrl) cor-

- cadl de gabarit mic de spllat - cadi pentru Hoxrri.s - cadi picioare nr6gaTenbHor.o 6acc6fnra (csc) bazin de inor flponfirorrHar - (lm) baie de impregnare npxuo66prHax - cadl cu rnargini diepte cu6po.rHar - (sud) baie de suduri cu\futus cadd-scaun vyrfuna;l-- cadl din fonti gMa.[r4p6BaHHar - cadd emailate nSnuar t. (arh) baie, camerd de baie eenra f. (cmet) cabtu (de construclie susMa,roraoapirTHan pendatd)

cad6 de baie

npcccilotlln&

(maS) cilindru pentru pre-

una - cmpH6rrl(arh) (sud) cordon de sudurd B6HTy3 m. (ch) ventuza n6nru f. pL. (cmet) cabluri, tiran;i din cabluri - cryn6ru (na$, buza treptei na.rxfr m. pl. din otel mtr) valluri, rulouri, cilindri (v. qi na,'rrqrfi) aap m. (mtr) smoali topiti; gudron Apo6firbHbte - valluri de concasare / de r6pxa f. (mtr) tapire sfdrimare BbrcoKoreMneparlpnaa - topire de tempeorp6couuue - (fin) rulouri pentru vopsit raturd inaltd npox6rnr,re - cilindri de laminare - rinca calcinarea ghipsului mriH m. (ch) anrocament cKopocTHer - topire rapida n6.nrpra f. (elcon) coamd BapfrBnar t. (arh) varivnia (arhitectura BieKoHrlqecxa{ - coamd conicd Iorusiei ) n,r6cxas - cosmi plane n6ra f. (mtr) vatd sa.rr,qeufrrr.re n. (mtr) mlcinare, vdlluire ac66cmnar - vati de zrzbest raar4Snxa f. (tmec) mandrinare 6as6mrosar - vatd bazalrici narr,q6nqun m. (tmec) mandrinator rlprny,rfipoaau{afl * \. atd granulatd narr4ir n. pl. (maS, mtr) valluri, cilindri, rulo-eBccHas - vatl de lemn louri (v. li nalxri) nci(yccrBeHHafl - vara arrificiali'
I

pery.nup6noruult lare

(ma$) cilindru de reg-

KonbrleB6r - cablu inelar rorfi,xbna-fl .' cablu de creastd Haripflralou{ae - cablu intinzdtor rleciqar - cablu portant on6puax - cablu de suslinere pa${iArbHar - cablu radial BenroBbrfi de cablu

BATA
Bilra
K6Memrafl

3E MrHepfnbHat

[eSEKrHafl

de piatri buc6ti

- vatl

minerala

rouon6s rrrnnePi.rruar MeDreftxaq

vat6 minerala in

mului de lucrdri BeA6il6lft (mag) condus; antrenat ; aclionat Beffiqnfi (ec) conducdtor, de conducere ;
BExa f. (arh) vigie

xoun.nexr6noqn*1 - (ec) borderou de furnituri (de Evrare) - o6beMoB pa66r (ec) evidenla volu-

-' (mas) situalie de defecte

s6nrrur pery.mp6no.*ru6

- (ma$ ventil de reglaJ cruecfirelruufi - (inst) baterie de anlestec rpdxxo4on6fi - (inst) ventil cu trei cii ynron6fi .- (!t"t) vlptil de col1, robinet cu ventil de coi1, ventiI collar ncScunapunfi - ventilator de aspiralre nurlsx$bfi - exhaustor
aBapfifiHofi nfiraxrn ventilator de evacuare de siguranld

39
- c
lalie
mecanicd

BEC
MerGHliqecxlrr,r no6yNg6HueM venrl-

\I
I

neHrn,r.frrop

m. (vent) ventilator

- vatd marnoasd oriecr6firag - vatd ignifugl / rezistenti -la foc creKJr.iHHat - vati de sticli cupSr rwrHep6Jlbnat - vat; minrale brutA repMotlsorqUu6truaq - vati termoizolanld reinrlqecxas - vatd tehnici ueuror6sHar - vatd de celulozS ura6rosaq - vald de zgure Barepnac m. (mds) boloboc, niveld cu bul6 de ier, cumpind de aPb BareprdcoBia f. (seol) nivelment prin metoda

(rnat) motor; de antrenare;

conducdtor

BBrex6A m. (trans) vehicul pentru orice teren Benr{iMHA f. mdrime, valoare ; cantitate

xcx6ngafl inilialS

- (cpi, nat) valoate / mirime ci- orqra (mds) valoate a diviziunii / tirii, valoare cititd npunelHHar - (mec) valoare redusi pacqerflat - (cpi) valoare calculatd / de
calcul ycraHoBfiBr[arc^ regirn permanent

mirelor qi nivelei simPle narp5 f. (arh) vatrd (arhitectura Rom&niei) b6us6rr a bate, a introduce prin batere BBSpHBarb (sud) a fixa (in interior) prirt sudare

(hidr, maq,) valoare de - stalionar / Benolop6xKa f . (drum) pisti de biciclete ne:roap6ru m. (drum) velodrom Benocnn6ruat f. (arh) incipere perttru biciclete ne.norD6x

ocen6fi - ventilator axial . noron6qxrrfr - ventilator de plafon npnr6vrrurfi - v. BcHTr,triTop,' HarHerSre.lrHbrti

;r6nacrr*tft - ventilator cu oalete sarrrcrsTerurrurft - ventilalor de refulare

AyrbeB6fi * ventilator de insuflare g6urnqHstfi - ventilator cu hord xp(Irnuarrtfi - ventilator cu aripioare rpdturnuii - ventilator de acoperig

iorat; de temperaturi ypanuon6rueuHar - ventilalie echilibrati aep6rua f . krh) cerdac, terasd xun6s - verandd de locuit uepEnxa f. (tehn) funie; fringhie; sfoari nepnaery.dr m. (geol) vermiculit
rcnfveuurlfr - (mtr) venniculit expandat o6oxxsnuril (mtrl rennovermiculi!
CUIII
(

- c renroB(tM no6yx.q6Hneu ventilalie dagradientului

nepra.rxy.ngro6erbla

m. (bet) beron cu vermi-

repoir*rocrr f .

) probabilitate - (mail inrerval de fiabilitate - paepyu6uur (cpi) probabilitate de runtat

4onepii,re.nrua.a

pere

nruerSfr - ventilator de nraf


1

nur.leyldurmeanu4aft

nr6pxa

sudurd BBforquBaHHe n. (tehn, /mec) inqurubare BBo[ m. intrare ; racord, bran$ament ; introducere a6on6nrcrr.rfi (el) brangament la abonat - anrnHrt racord la antene in func;iune - B l6ficrBne punere / dare

f. (sud) incdrcare cu

pistd de ciclism nes6um. (etcon) cadru / rind de birne ; grin-

s. (drum)

/ in exploatare api - solsnpoBSaa (all brangament de Bo3Eitltrlo-cr&fiblfi rene$oHHHil - racord'aerian telefonic Pe consold
Bo3,uturHbffi

dh: (mail coroanS; (arh) coronament ey6v6orfi - (ma1) coroani dinlatd - Kanerit (arh) boltd de caPela oKna[H6fi - (elcon) grindi de talpi on6pHbtfi - (elcon, maS) cadtu de reazem nerrfiponarue nl.. (lm) furniruire
ne,rr"rdrporaxr're n. aerisire, ventilare nentnrfrporarr a aerisi, a ventila n6nrulr m. ventil ; supapd ; robinet

ventilator radial perepcfinlufi -- ventilator reversibil - c.4nYcrop6m*ru nc6curnalfieM ventilator cu aspiratie dubl6

de praf paarS;rrHrrfi

venrilaror aspirator

nepcri f, rind de pe marginea zid5riei nepci6x m. (tmec) banc / masd delucru; (lm)
tejghea de timplirie

creciipnuft
tu5erie

* (tmec) banc /

masd de

licd-

nepcr6rxa
mizilor

f.

xuprua,ri (tehn) alinierea cdr6-

- c yBnaxufireneM ventilator umidificator 4enrpo66xnuft - ventilator centrifugal BeHrraJlfTopnar f. (arh) sala ventilatoarelor
1

senurrrqlr6nxufi de ventilalie
Beurnn"iqlla
avarie

f. (vent)

anapfifuiax

ventilalie de siguranli
aspiralie

ventilalie ; aeraj, aerisire

de

neprorr-xp.au m. (trans) elicopter-macara BeprtritKa f. moriqci, virtelnili, disc rotitor: ' (ntr) tambur penlru colaci de sirmi
nepxo;ris m. muncitor (care lucreazd) la mare indllime neprHue n. rorire, invirtire; pivotare nepufiua f. creastl ; virf, pisc ; culme

reprnx6ar f. (mat) verricale, linie verticald. (Iermo) canal de incdlzire vertical nepr.r6r m, (elmet) lifnl

Bo3lflutro-cron6on6fi reie$6nnblft cord aerian telefonic la stilP


rlan
f

ra-

clapetd; vani

; valvi

rSryyfranaa

- (el)

racotd

branqament aede

am'pfifinufi * (mar, /eruno) supairi de'si-

gurinti

noa4inuufi - sJteKipocern (eI) racord


ider

6afui6cnu&

rdrosulft

abonat ' (el) racord de energie - 9reKTpo3u6pruu e lec tricd Bn6HKa f. s naz (tehn) imbinare cu uluc ^.tr5bJmBai{ne n. ( teras) indesare ; (tehn) intto'
ducere prin presare nl,6srmBarr (tehn) a infige ; a infunda ;.a tasa B,r6l;nlBarbc.fl B rpynr (geot) a se cufunda in teren, a se tasa E[6JxsnHbrfi incorporat, incastrat agya6nue n. insuflare, suflare BegEHile n. pa56r, napa;t.n6lruoe executarea

gaze - ra3ox6noB racordul conductelor de xe.negHo.uop6xrurft - racord de cale ferati r66snnr,rfi - racord de cablu racord termic la renror6fr a6onentcxufi

racord de

gaze

- (inst) robinet al conBo4ocrrycKH6fi - (al) ventil de golire rrryciH6ft - (mas) supapd / venlil / robiBoAonpof,6[t{blir ductei de aPd

(aI) vand de ocolire

'!'

,qeqeurpa..ms6nauHar tralizatd,

surnxuAr - ventilalie prin

- venlilalie in depresiune - ventilalie


desceni

net de admisie

ncScunam$fi

aspiralie, nuqYcxn6fi - (maS) binet de evacuare san6pHrrft

(na.;) supapd / ventil

de

supapd/ventil/ro-

- ventilatie naturali - ventilalie zonala ucrlccmeunal - ventilalie artificiali tononHfiponau[as. - ventilalie combinati \exaHliqeci<aq - ventilatre mecanicd /fo4ati uanuerire.nlnar - ventilalie prin refulare segan*lcnrr,rat - ventilalie separatd / indeoendenti
ecr6ctsemra.n
goHa:rnnag

, -

6pru,r (elcon)

(hidr) creastl / front de val Kpr;rrrKr (elcon) virf f coamd, a(l) acoBonH{r perigului
reoperftqecnord rpeyn6.rnHura

virful arcului

ful triunghiului teoretic (in

(ch) virsecliunea

barajului de greutate) nepurfruulrx m. (lm) lemn din ccroana arborelu i

n6purHnx m. (on6HHoft rurlr 1nepn6ft p6rvu)

o6ecnfra*rnanqar fuire
o6qeo6rrl6rrnaq no;xdpHaa
r,

- ventilalie de

despra-

din lemn
Bec

(elcon) buiandrug (de fereastrd sau de usd) m. greutate; pondere

liei

- SyHu6ndeura (geot) tasarea

funda-

tar ; clapeti de relinere ; (inst, ma$) robinet de inch.idere cu ventii nr6arqarulfi - (mail supapi cu ac (ma$, termo) supape de nepenycKx6ft
suprapresiune npe,qoxparfrTeJlbHHfi

(cll

robinet cu pani

cu ser-

opraruasQoauHa.q

- )ventilalie

ventilalie general5
organizatd

- ventilalie de incendiu noror6qHan - ventilatie prin plafon npHlryAfiTe,'rbHafl ,- ventilaiie / aeraj for1at

specificd aparenti
uEprnsrft

ficrusrrufi yl6.ntnsrfi - (bn) greutate specifici real5 xdxyu1lircx yarbHbrfi - '(lm) greutate

in paralel a lucrdrilor

pfifiuuft npoxoAlr6f, * (maE) robinet de trecere npolyBH6fi - (maS, termo) ventil de purlare

- v. nuflur,

ana-

npur6vnan - ventilalie in suprapresiune npur6uxo-nutrlxnbr - ventilalie prin refulare gi aspiralie


npom6tru.nenuat

(i)

* (maE) greufate moartA f proprie Han.nAsreHHoro ueri.nna (sud) greutate a metalului depus in cusituri (prin sudurd)

aaoruocrr

f. (ec) situalie, borderou, listd' raport;ta,beli,evidenl5 - :--

npauor6unuft

(inst, rnag) robinet cu ven-

til

dreot

cxlosHis -ventrlatie transversali

-ventilalie - ventilaile radiald penyny'rpyeMas - ventilalie reglabili


pa.UrfrbHat

industriald

sacunn6fi - (mtr) greutate in vrac o6rErusufi - rpiHra (geot) greutate volumetricl a soiului oordunrrfi - cKen6Ta greuhte volumetrici a scheletului (materialului)

BEC
Bec

40

negjqaa - (ma\) ramuri motoare /


cdtoare

condu_

reqectn6

oTHopfiTeJlbHbtfi

nor6HHbrft

.-

. :

de lungime
no,'r63Hbtfr

- greutale relativd greutale metricd / pe metru


utild
totald

- greutate de calcul / teoreticl c66crceHnHil ! greutate proprie


cqenH6li
rp6ucnoprHulfr ^ (trans) sarcinh de rrani_ port ygerbHbrfi greutate specifici qficrurfr -greutate neto oKBfiBar6HTHbrft

pacqeTHbtii

n6lHufi -

greutate -greutate

Ha6er6rcr\aq HagxpfHonar
deasupra

rpysorAr - (trans) ramuri de transport - _Kor6HHbr (clcon) consold cu srilp

(mul) greurale de

aderenld

HfixHsr ferioard
on6praa

Heciqar - KonB6fiepa (trans) ramurd oortantA a rranspoflorului


KoHBdfiepa

- (maq) ramurd intinsd - Kor6ltr{bt (elcon) stilpi$or grinzii de


rulare

- (mtr) liant, adeziv - agent corosiv xp6crulee - (chim) substanli coloranti, colorant
r.n6aqee
KoppoAfipyroqee

nwfqnfipylorr1ee rsp(rnvame ploziv de amorsare

- (lexp) ex_
.

4l
B3auMonpoHt4xuon6wre

BI,IAAYK

?mbinare B3ar{MocBi3b

n. interpitrundere BafiMocBi3aHHocTb f. legdturd reciprocd;


proca

f.

interconexiune,

legituri

reci-

a transportorului

(trans) ramurd

in_

;rerf,ree - (chim) substanle volatild' uer6rernHoe B3pdlBqaroe (lexp) explo-

' B3aHMocoqeTeHue

ztv rcnI
ral

secoBfr
BecoB6ft
Bec6K

.
ii .

lul Becrn66,'rb BxoAH6ii

m. (tehn)'iir cu plumb, cumpina zidaru_

greulate echivalentb f. (arh) spaliu de cinrlrire ponderal I gravimerric


m. (arh) vestibul - hol de intrare, vestibul

nogrpfuonar de stilp sub grinda de rulare - cr6rirn (elcon) ramurd de stilp cornpus ; consold a stilDului
B6rKa

- (elcon) ramurd incastrati on6pbf (elcon)

unHepS.nruoe

nixyulee - (mtr) liant mine-

n. combinare reciproci n:axp6fi cu suprapunerea marginilor, cu mar_ grnl suprapuse

ngnecr

f. (mtr)

consold de reazem KoJr6HHbt (elcon) consold

HeopnaHtrttecKog - (mtr) substanid neorganicd o6e3B6)KrBaprqee - (chim) agent ./ sub_ stanIA deshidraranr (d)

BsB6urexHbrft pensle

(mtr) ponderat; cinterit; in

materiale

in

suspensie

sus-

f.

ramurd

xe:rerHo.qop6xnas
cale ferald

(cf ) ramificalie, linie

- (cl) ramificatie /

de
)

roc'uiur,rqHrrfi - hol de hotel K6cconbtfi - hol cu ghiEee

racord de canalizare o6x64uan - (cf) Iinie de ocolire


dard
sald de

KaHaJM3aqr{6t{Har coeAnntrre il},Hrarr

(al

secun-

v. BeulecrB6, onregauffirn6e - (mtr) substanld organicd orBepx,qarcqee (mtr) agent de in-terire oxna)Ktrarcqee - (1ermo) substanld rdci_ - frigorifici, toare f de rXcire / ageni frigo_
opraHfiqe-cKoe

oruecr6ftroe

olHe3a[drlroe -z (mtr) subslanl5 ignifued

.B3.utr{e n, u4flare ; umflEturd


B3pbrB

B3B6rluBaHue n., nupo,&tHaw{lrqlec(oe ( hidr forld accensionald dinamici a aoei

m. explozie, impuqiare 4eroHaqlr6uHufi - explozie prin detonare - Ha c6poc explozie de dizloiare / de um-

- rna3ipfi (mtr) umflare a elazurii (l9xp)

fldturi

rllrc

MerpononHr'sa (csub) vesribul


metrou

coegrlufire,rnnarr
EerpoB6ft de vint

(cf )

linie de ionctiune

oqnq6rcqee -

it
I

- Merponojiur6Ha vesribul de metrou de suprafalS pacnpe4e.nirelbHbrft - vestibul de distribu_


necnr66;rr-raplep66uaa m. (arh) vestibul_ garderobi necfr pl. (mds) balanld; cinrar; basculd anmuarfivepxne ,- cintar / basculi automat (d)

Has6NrHurft

tie

m. (cf) paravinr Berpop3 m. (elcon) vizetd a co$ului de fum nerpocr6Hqr.rn f . centrale elecrrici eoliand serpoyn6pnsrfi rezistent la vinluri
BerpooxpaHfiTej,e.

Berpo3arrlfiTHbrir (cagr) de apdrare tectrie contra vintului nerporuEp m. (mds) anemomerru

nerpor6u m. (vent) ventilator

de pro_

veFulentd npeAoxpanfiTenbnoe rspritBrturos


')

nrp{rnvaroe itexp) explozlv ln cartuge nnacrfiqecxoe - (mtr) substanli plastici nor6pxHocrHo-axrfmuoe agent tensio_ activ / activ de sr.rprafali noporuKoo6pS3r{oe - (mtr) materie pul_
narpoHfipoBaHuoe

(chim) agenr de

spalare

reruroB6fi

zanului de abur noqs6uHufi - explozie subteran6 - c ono3A.4Huena explozie intirziatd

napoB6no Kornat

(rcrma) explqzie a ca-

cii la acliunea explozivului aspuninne n. (Iexp)- explodare, impuqcare


tirziere micd

xonocr6fi - explozie oarbd nepuaieuocrr f. nop6g4 (lexp) rezistenla ro_

explozie termic5

exploziv de siguranli
npoMeximrrHoe

- (lexp)
substanl|

aBroMo6itnbHbre

auto 6j'HxepHue
Bar6rrHbre

basculd penrru vehicLrle

Hna vagoane

puvixnue - 66qem basculi-pod cu


sistem de

cintar cu buncir

eeru6une
HasHaq6-

n6rxufi vetr-rst, ddrdpdnar n6xa f. (geod) jalon, 1druq.

intermediari a clincherului
nporr{Boa,ure3frBHoe antiadezivS, antiadeziv npsfnBonHfinocTHo ,-

KnfiH(epa

(mtr) materie

- 3apfiAon explod'area incircituiii' /</e exploziv ) KOpOTKOSaM6ATeHHOe ! explodare cu in_

n. (qeod.) jalonare

(chim)

pirghii pentru

. - ola ce6h,> (geod) jalonare ,,pe sine-insugio e6ura f. (geod) jalon, jalonetd ;'rr-rrn giodezic: balizl
neulecrn6 n. substanld, materie 6a;;.r6cr+roe (mtr) material

tiseptici (contra putrezirii lemnului) pa66.ree - (termo) substanli f agenl


lucru

(lrn) su6$.rt5 ,r_


de

MHJ|JMCeK'H,UHOe - explodare inrr-o mili_ secundi - Ha,Bfr6froc impugcare de debleiere (de aruncare afard a materialului) orHes6e - explodare cu firil, aprindere cu

- balantd dozatoare .qo:fipyroupe * v. Bec6t, Ao3r{p6Bot[{He KoHBefiepHbre - transportor de cintdrire KpAHoBbte npyx(fiHHbre - balanti cu aic pentru macarale
Ao3r.lir6BoqHHe

Iecqrfiqutle - balanld f cintar zecimal(d)

de balast 6nryrrruu6sHoe oixyqee - (mtr) tiant bitumlnos


n:pfieuame explozivi

(lexp)

exploziv,

substanld

pentru macarale (p6HoBbre slexrp6Huo - reH:omerpfrvecxne


elecl romecanica.

xp6uonue 3JleKTpoMexaHitqecKrde

balantd

rale .r6Hro.rHHe

- balanl5 maca

electrono-Iensometricd Dentnl

nspfinvaroe npeAoxpaHitrenbnoe - (lexp) exploziv de sigr"rranli no:4iruHoe efxyqee - (mtr) liant aerian no.roruficroe - (mtr) material fibros scn6Hr.fnafiiltee *(chim) a1ent I material Bt)Kyrqee ac$iiJrtroBoe chit asfaltic draulic nrMuncroe
los (oasii)

ngafiusoct f. reciprocitate - fiepeMeqcrMit (mec) reciprocitatea deplasdrilor

cM6HBa0uIee

- (chim) agent de diluare pacmopfrmoe- (chim) substanti solubild csfi!rclllee ,- v. Be[lecTB6, Bixyqee - (mtr)
adeziv

pa3xxx(6Kluee

re electrici nrpunire.rn m. (lexp) amorsi, explozor rrpur6ru (lexp) a exploda rrpunrfrx m. (lexp) anificier
B3pbtBH6fi de explozie

3reKTpfiqecK@

flacdri / cu firil

explodare prin aprinde-

B3pbrno6e3on6cnocrr B3pbtBoonecHoc$

pa69T canlc

(mec) reciprocitatea lucrului.me_

B3plrno6e3grdcHbtfi antideflagrant, contra e*ploziei Bpblaoon6cHblfi explozibil, deflagiant nrpurocr6fixnfi rezistenr la explozie plozivd
B3pbrxJr6Hue n. (teras) afinare esirne n. luare, prelevare - KepqoB (geol, geat) carotai

f. siguranld la

p.ot"lit

explozii

MoHop6nbcoBbre rlH$ep6x6rHbre

- cintar cu bandd

rtersficrrrft ramificat e6rrr f. ramurS; bral; ramificalie, derivalie;


Dran$ament

Mocros6le, n,rar$dpueuuure -- pod_bastuld . - c nepe.qcuxH6fi nirpefi balanld romand ernn pl., coe.ulnfi're,ruHue (cl) linii de jonc_ liune / de legdturd

monorai cu cadran

- balanli

rixyqee - (mtr) liant

spumant

- Fe6xq6ii (mec) recipracitatea reac-}-iil6r o:anuog6ftcrane n. (mec) interacliune. acliu_


ctt.n919e

f. pericol de explozie
ex_

(mtr). liant /

rr.tApaBnfirrecKoe nixyu-qee

- (rntr) liant hi_ / liant argi_ /


substanld

a rotlt - qaclfi interacliunea pirlilor


nente

ne rcciproci - Koreci u Aop6ru (maS) aderenld


(compo_

nrfo.rrr6xa f , (lexp) exploziv, substanlA

- (geol) -

subsranld

rsawuog6ficmoBaib a interactiona
B3aHr.{o3aBficr.lMoc6 f , interdependen{d ngaru"rosarueHieMocrb f. interschimbabililate sgal's{osaMeHieMbd interschimbabil ngalnroorHoru6Hlie n. raporr de reciprocitate ;

- (tcrmo) combusribil gpeoecfimroe (lm)


ropbvee
lemnos (oasd)

marerial

- npoq (geol, geot) luare de probe - c.M6cra (maS) demaraj, demarare, pornlre

neg6uar

(ma$) ramurA condusi

nuagfx m. (drum) viaduct, pasaj superior, trecere denivelatd

purtate

3allfirHoe - (mtr) substanl6 protectoare (lermo) cenugi 36nbHoe

corelalie

ipovrolfi - viaduct in arc

BI,IBPATOP
Bn6pirop.m. (ryas) vibrator, generator de cilnii / de vibratii nuj'rpenunfi - uib.oto. de interior
sltcoxoqacr6ruoni
ven{5 ru.(paBJMqecKxft

42
os-

, Yndpuufi ,or
mase

clepxHeB6fi cu rijd

vibrator cu bara

/ cu pivot /

vibraror percutant, vibropercu_

- vibrator de adincime n.ny6i*rnui nuenuarfiqecxnfi _ vibrator


adincirnc pneumatic

rury6finnHfi

- vibrator de inaha rrec_ _ vibrafor hidraulic


de de

- vjlDrator centrifugal / cu excentrice urTbrKoB6fi - vibrator cu baioneti -r".unirnl exCrleH,rprxonrni - vibrator "u excentric s,rexrpouarufirHufi
netic
SneKTpfiqecKr.ili

4eHlpo66xnrrfi

nir6po65.ma f . sn6po5a6r( m.

nu6pdaqr'i f. (trans) beni vibratoare

nn6pfrpoaarr a vibra pyrouu.rfi vibrant nr.r6poaxrNr6qlr f. qeu6Hra vizarea cimentului


npr6pfi

4t
( t r ans

BI{BPO...

) v ibroacn-

- instrument vibrant portabil nu6porar6r m. (drum, mag) cilindru iornpresor vibrator


AByxBarbr{6Bbtri

flepeH6cHbrft

r,ry6irnHufi - c rfi6KHM n6aou vibrator adincime cu ax flexibil


n-rry6ilHlmlfi

vibrator electric _ vibrator electromag_

ru6po6o.n6eru

rpynroynloruinquft

- co Bcrp&HHbrM 3jreKrpoABii_ rareJ'IeM vibrator de adrncrme cu motor electric inglobat vibrator


pentru
be_

3JleKTpoMexaH{|.glecrJ,1|ft vibrator electromecanic sneKTpoMor6pHr,rfi _ vibrator cu motor elec_

trlc

compactarea solului

!\Jrn
10n

yruorn6uux Gr6ua vibrator de

.Un.fl ynJroTH6HH, urBoB

compactarea rosturilor

vibrator pentru

[onoJrHr?TeJrbtrbrft - vibrator auxiliar ,qop6)GHfi - vibrator rutier r6nycnrrfi n.lauer6pHuli - vibrator conic planetar

' (arh) ""ffyu,-tlitde vibromasai sald de rnasaj prin vio(are / Bnopaqu6Hrutfi vibrant ' 8n6p6qnr f. (mec) vibralre au-oprurfiponaHHa, - vibralie amorlizare nFAHaq - vibralie nocivd, / d;;;;i;;; .qByxqacr6THar - vibralie cu doui frecvenr" xpyrfi.nrHaa - vibralje / or.ifuii"-d. I"er,ll clre
f

ip6Honuli
raua

- vibrator manipulat cu maca_


vibrator pendular

Ml{oroqacrbTlrbrri frecvenle

M6rrrtr{KoBbtri

- vibrator cu mai multe


combus_

uor6pnufi vibrator cu motor cu tie internd Halecu6fi vibrator suspbndat HapixHbni- vibrator de exterior on6.ry6ovuuri vibraror ae cofiai

frecvenle ueauoprnrfipoBaHHar _ vibralie neamor_ ttzata Hu3KoqacrfrHaa - vibralie de joasi frecvenli


npolonbHar - vibralie axiali cloooAlrar - vibralie liberd rpdxvacrOruax - vibralie cu trei frecvenle
non63Har - vibralie urili nonep6.ruaa vibralie transversald

- fpyv6Hnr vibralie / oscilalie rorsionall JroKarbHar - vibralie locald Mex:u{i,fiecKar - vibralie mecanicd MHoroqactfrHar vibralie cu mai multe

vibrantd nu6po6ylan6 f. (mas) vibrator cu lance nu6po6lHxep m. (trans) buncdr vibrator nu6po6!p m. (maS) vibrosfredel nH6po6yp6Hne n. ( tehn) vibroforare, vibrooerforare rr.r6ponaryyrrdrpoB:lHr{e n. ( le h n ) vibrovacu umare, vacuumare cu vibrare nredpona.nrqSr pl. (ma$, drum) \al1)ri vibratoare nx6ponos6yffireta m. ( maS) vibrogenerator, vibroexcitator ge6anincnrrft - vibrogenerator cu o masi excentrice 3JreKTpOAMHaMirqeCxuft vibrogenerator
electrodirramic nu6porcrrfur.rramne
bra re

sn6po6pfc m. (mas) grindi vibratoare, rigid

f. boald provocati de vibratii

(mail grind5 vibratoare (tnS) butuc / reazem vibrant

doi cilindri vibratori

compactor vibrator cu

oAHoBanbq6Bblfi

! compactor vibrator cu un singur cilindru vibrator


cilindru vibrator compactor
cilindru compactor autopro-

npxqenH6fi tractat carvox6lHufi


pulsat
Bu6poKor{Bftep

Br.f6ponon6ra

mti) moard vibratoare nn6p6rvrerp m. (me$) vibrornetru Bu6poM6nor m, (ma.$) ciocan vibrator, vibroru6po*r6;nnarla f . (maS,

nn6poror6x m. (trans) jgheab *"ibrant BubpoMaut'tr{a t. (nu|) magini vibranrl

. (tehn) 'hopati vibratoare

m. ( trans ) transportor vibrant

c$ftprfi pilolilor

percutor

vibropercuror penrru infigerea

n. (tehn) infoiere prin vi-

rn6ponarox6vurrK m. (ma$) cap vibrator ru6pou6x m, (mas) culit vibratbr pentru t;ie-

nepeM6HHofi

n.naHer6pHufi nny6fil{Hbui netar de adincime


mrenuarfiqecxr.rfi
noB6pxHocrHbrfi

nlaneriprurfi

ventA variabil;

qacror(l vibrator cu frec_


vibrator planetar '-

vibiator

pla_

-; vibrator

norpyxHSli - v. or.r6p6rop, nnjrpennnfi nofl{qacT6THblfi


TOrHbrri

1ii dirijate

noBSpxHocrHbrfi - c KpyrcBfrMr il;;6i: H.nsuu vibrator de supraiili cula re l-o]fnxuocrnr.lir - c Hanp6ueHHbuto.t Ko_ Jreo:lnurMlr vibralor de suprafalE cu viUia_

vibrator de'suprafaj

pneumatic

ynb'rpa3ByKoBi, nlca
BH6pifponaHr.re

- (fiz) vibralie

ulrr.aso_

nn6porcrpixtBaHr4e n. (tehn) vibrare prin scuturare nn6porrrrlSxlrBauue n. ( mtr, tehn) vibronetezire nx6ponisrocru f . (fiz) vibroviscozitate - rpfHra (geot) vibroviscozitatea pdminrului / solului nn6poraeo6eroHoMeurAnr t. (bet) vibromalaxor pentru gaz beton / beton celular er,r6poraro6eronocprecrirelr m. v. ru6porasc6emHoruertrirxa nn6poracfrre;rr m. (maE) amortizor de vibra-

rea rosturilor

uu6poo6pa66rxa

f. (bet) cofraj vibraror au6poonpoxfi.urrBareJrb m. (trans) culburor


Bil6pooniiry6Ka vibrant
ar.r6ponar6r m, (maS) grup de vibratoare montate pe un cadru comun Bn6ponepeM6[DrBan[e n. (tehn) vibroames_ tecare nr.r6poneperueuq6nue n. (tehn) deplasare prin

prin vibralii

f..(tehn) prelucrare

tatare

", ;l;;iii;;_

de beton --n r.n6my vibrare in casete BHyrpeHHee - vibrare interioard, pervibra_


re

!. (bet, lehn) vibrare - oeToHa vlbrare a betonului - 6er6nnofi cu6cr vibrare a amestecului

grnaufrvecrolfi

Ill

BridponlApo[peccoBeurle

- amortizor (
n.

re hidraulic5 wfiporpa$ m. (cpt, mds) vibrograf


nnSporp6xoa

mag

dinamic ) vibropresa-

vibralii nr6pomlr6rern m. (tans) alimentator vibrant s*t6poruar$6pua. f . ( maS ) platformd vibrantd Bnoporul.fra I. (ma.$, teras) placd vibrantd niApaBJfrqecKaa -, placd vibranrd hidrau_
llca HaBecHar

- r'. nr.rOparop,

:.^:.Tl*"?t"ou sucoxo.tacr6rHoe
ventd

MHoroqac-

- vibrare de inalri

nop,i.uxe vibrare

in

Eah

frec_

brator cu mecanism de actionare cu elec_ tromagnet

m. (mnS, mtr) cilr vibrator c npfiBoAoM or sJreKTpoMarHfira ciur vielectromagnetic

purtatd
sabiiS

placd vibraloare sr.rspendatd

np!{KpennieMbrfi

p6ropHtd
pyrlH6ft

terlor

- vibrator fixabil la

ex_

manual c.rfi6xnru BAroM vibrator cu arbore f lexi_

vibrator -vibrator cu rotor


.qBfiraTeneM

ven{i

uap!'xHoe - vibrare exrerioari / pe cofrai Hx3KoqacrfrHoe vibrare Oe joisa

r.rry-6fiuHoe - vibrare intern5 / in adincime H3oilpaTeJrbHoe vibrare selectiva

3reKrpouarnfttrrrft - ciur vibrator cu vibrogenerator


nx6po45r"rnx

rn6po4oe6mp

m. (cpi) t;ductor de vibralii

frecl

Er46ponpoSfirKa

bil

motor incorporaf / inglobat cTaHKoBbrii - (ma$, mtr) masd vibranti CreHAoBbrfi - (cpi) vibrator pentru stand
uE rncercare

- co BcTFelrHbrM

vibralor

cu

- vibrare volumetricd :_?:i"y6^" v. rn6pfiponaune, Hapfxuoe noBepxHocrHoe - vibrare superficiiii noRr6pHoe - vibrare reperata npoAoJtbHoe - vibrarc longitudinald - c-fipnrpt3Kofi vibrare sub sarcin5 cBoCD.qHoe - vibrare liberi

o6tnanoe

rn6pouso.nirop m, (ma$) izolator contra vinN6pou:oriqna f. (ntaS) vibroizolalie, izolare contra vibraliilor
axrfinnara
naccfixna.e

wr6poxEao6 m. (maS) jgheab vibrator sn6poru';r5 f. (mas) lance vibratoare

m. (mnE, mtr) ibrodozator f. (maS, rnlr) vibroconcasor

- placi vibratoare depla_ no,qEecHer 1\ Blt6porulrr6, uanecu6a npnqenHSr - placi vibratoare iractatd pyqH6r - placi vibratoare manuali caMonepelBHrSrorqarcr - placd vibratoare autodeplasabilA
nepecTaBnieMag

e;rexrpirvecxar
sr.fbponrourSafia 6Jr6.IHag
f

braliilor

,- vibroizolalie. active ^, vibroizolalie pasivE nuSponucrpyv6nr m. (Iern) instrument vibrant

me vibratoare - reazeme vibrante nHepqu6HHar - masi vibranti de inerlie p6Jr&rar - cadru vibram p3or{6Hcr{ar ^, masi vibrantd de rezonant5

placd -(ma$, vibratoore electrici mtr) mas6 / platfor_

- c

- vibranti cu vibragii

vibrantd cu vibralii verticale c rop*t3oHTii;onrrml roleo6rtrl.arw.r


orizontale

Bep"r{K6rbHbrMlr KonedaHilcMr,r mas6


masS

B!{FPO..
* ti

44

nuopourraunonhuue
categone

Bu6ponnoqa,q(a c KpyroBfiMr.t Konedeilru'ltilr mas6 vibran-

aunipufi m. (cagr) vivanu

n, (mtr)

vibrogtan{are
;

BHI m. aspect, formd, fel ; mod ; vedere ; dp

cu vibragii circulare yISpHaq - rnasd vibropercutantZL ' yAepHoro 46ficrnna masd vibranti cu acliune perculanla

oeprnxSlrnuft - (geod) elevalie (geod)


vizor, rnird, cruce de nivelat de vizare nnsfipxa f.. ( geoct) jalon rurfiporaurre n. (geod) vizd, vzare o6p6rHoe - viz"a / vizare inversb npru6e - vizare directi
nnsirp m.

sudurd) enHrooSpfsrnui

nnHroo6piruocrr f. rdsucrre (deformalie

de

45

BIAII(HO...

- rpiHra (geoel).

natura solului

nup6x m. (drum) viraj re.norp6xa viraj al pisrei de ciclism -BlrpaTb a ridica incdrcdtura cu ajurorul
nucroanu6rp m. (na$) viscozimetru

in formd de qurub

au6ponorpyx6reJrb rn. vibrosoneti, vibroin-

figitor

anpryil*rufi virlual,

caralei

ma_

rmaginar

Br.f6ponorpyx6uue n. (geot, pocl) infigerea / baterea pilotului prin vibrare nu6ponorp!'rvr m. (rnag, trans) vibroincilrcAtor _ - nr.r6ponp6cc (na$, mtr) vibropresd ou6po.npeccossHue n. (nrlr) vibrorrresare slr6ponpox6rurBaHne n. (rrtr) vibiocitirrdrare

nncxo:uuerpr?qecrufi viscozi metric

sfinxa

f. (el) tisd; (mas) furcl,

Bn6porpoK6r m. ( tehn) vibroperforare

Bu6ponon3iqect

vibraliilor
nu6ponp6.ruocrb

f. curgere i fluaj

darorird

rezistenle la vibralii in vibrare ru6ponpox6r m. (mtr) vibrolaminare Blr6popSsKa f. (tehn) tdiere prin vibrare Bt{6pop6fiKa f. (bet, maE) rig\d vibraroare ru6popeurEr<a f. (mtr) grerar vibraror B[6popHxn6Hne n. (tehn) vibroscarificare
Bu6ponprdrpt3 m. sarcind

f.

buafinne n. (clrutn) serpenrine; (c// gerpuire a call nfinnepr m. (arh) Wimperg m*rr.naqer6r m. (chim) acetat de vinil uunu;r6ponrfi.u m. (chim) bromuri de vr-

rirosaq - (trans) furcd / bard de iractiune a remorcii nulroo6pisrufi in formi de fr,rrcd Bfinta f. (arh) vild

nnr6r m. (_el) spird; (maS) spira fiterului


xoporxosiruxnytrfi
cultata
Br.rrp6x(

nnciwrfi suspendat, atirnat unr6fi rlsrrcil, in spirald

nncxosuu6rpnr f. viscozimerrie

(el

) spir6,.,-,.t.ii_

umiditate de legdturd - umidirate o"1o.Uii" sxcnayaraqu6ulra, ^ urnidirare dL prelu-

copdqu6uHa.n

cnisanHal

nnirpemrar Lrmiditare d.e consritLrlie - rHAparaUltlr umidirare de hidratalie ryr,qp6rHaf, v. Er6ra rluperarlm,l rpyHron6r - umiditate a solulr-ri - crpoirre,rr,uax r{:6dlro.tHar u miditate excedenlard a elemenlelor de consrructii rdne.luHan - umiditate de conden, ' naru,uipnar umiditare / apd capilard Koresu6Hgar - urniditate ae coe"iune '- _ v. noBepxHocrHar
Br,rera, nH6unrr.n

nil

euHu;rxlopfl4 m. (chim) cloruri <le vinil BnHnJfr{,qeHxJrop{q m. (chim) cloruri de vinil_

mtr) sitd vibritoare m. (maS) malaxor vibrator nr.r6pocoprr.rporfurue n. (mtr) sortare prin viru6pocnaecfirels

Bu6pocenaperop m. nn6pocirro n. (ma$,

ma$

vibrosepa.rator

iden; diurit sunrnrScr m. (chim) viniplast (produs de plasBuHr m. (elmet) qurub ; elice 6ecroH6.muft - gurub f6ri sfirgir / elicoidat . rpy3oB6ft purub de forli qtyxsax6gunrfi - qurub cu doui inceputuri

tificare termicd a clorurii de polivinit)

wrxper6rii rurbionar Bfir\a f., Saurfiunar (ch) snop de fascirrd BKarIbBaTb a ingrooa

.riicrutft - virraliu t.anrpurenr nrrpfiHa f. larh) vitrind nfixpr m. (hidr) viylsi, turbion
ny(elion)

cnJrolrrH6ii

m. (arh) vitraliu xrasord{crufi - virraliu de arti ,'r6Hro.rHdfi - vitraliu bandi vo:afi.rHrrfi vitraliu ilr mozaic

cra re

- vitraliu

nlin

erarosHIer6HHe n. separare a apei n,raroEuxocrr f. higroscopicirarL. capacirate ' de retlnere a apei / a utnezr,lii aocoJnoTHar o capacitate absoluti de ume_ ztre

"xl.6A"jg umpluturd) rLv (de

adaos

elemenr corlsrrlrc_

n.narorraSp

alarouro,rlqru f. izolalie conrra


m. (mds) higrometru,

./ capacltate capllara norHar higroscopicilare totald" urniditate 4e saturalle, capaciratb maximd de umezire Bnarou3obrrKr4 pl, excedent de umiditare
_higr:oscopicirare

xam.{Jt.n.ipuar

hidro_

brare. vibrosortare eu6pocoprup6nxa f. v. u6pocopruporiHue BubpocreHl m. (cpi) nrasd de vibralii / de scunu6pocrEpxeur m. (tehn) vibrator+iji nu6pocr6fira f. suport vibrator nlr6pocr5fixnft (mec) rezistent la vibratii au6pocr6firocrt t. (mec) rezistenld la vibralii
.

turare

de incercXri la vibralii

gryxxogor6fi
gaxfinrnhft

rarpenfrrr.mHu; - gurub de. fixare / consolidare xpenExc*fi v, BHHT, saxperffire;lruuli

BuHr, gryxrax64uufi - v. de qurub


stringere

de

au6pocrS.n

rn6pocrfurnx m. (mat, mtr) mas6, vibranti / vibratoare / de laborator eN6pocyurfilxa f. (metr) uscdtor vibrator nnSporexno;r6rnR f. tehnologie de vibrare
MqporpaM6oBiinue n.
nn6po.rparra66nKa

m. (ma$, mtr) masd vibrantl

orxinarufi lanlare
nolfbeMHbtri

- gurub de reglare uaxrirw$rfi - gurub de presiune on6pnurfi - qurub de sprijin '

HaBolH6ft

BKrtoitdrb a cupla, a branga, a conecta, a pune ln luncllune; a include - BoAo[poB6AHufi xpau (insf) a cleschide BruIoqaTenb m. (el; maS) inrrerupdror; burorr oe conl.acl ; conlunclor

,- strat fonoizolator rurHepaJroBaTHbrft - strat de vati minerali TepMor,t3oJrrrlt{6nsuri - st ra t termoizo lator nx.nftHnnam,re n. intercalare, impinare - " '
robinetul de an5

3ByKon3ontqr,t6xHufi

anraceftcrdqecxxfi

garniru rd aniiseismici

- Anr

ApBecfiHur aparat

umezelii umidornetru

ditatea lemnului

de mdsurat umi_

enaroo6M6H m. schimb de umidirate uaroonAiqa f. cedare a umiditilii Bnanoor,qenfiTerb m. separator de aod

n, acumulare a umezelii rr. umiditate de saluralie BramHenpoHr,rq6enroct f. etangeitate, impJr_ meabilirare (la ap) BnanoHenpoHuqdenolii imperineabil (ta apd)
BnaroHa(oru6Hr.fe

BraroHacbluleHue

qurub de desprindere

de dis-

rr.r6porpaxcnoprp m. (trans) transportor vibrant nn6poyx-nig.r.rr m. (clrum, ta$) repartiz.ator

f,. (mar, teras) mai vibrator.

( te ras

vibr ocompacfare

- gurub de ridicat no AepeBy Surub pentru lemn no MeT6nJry Surub pentru metal c'KBaAdTHoft rol6proft qurub cu cao pdtrat; tirfon

rfiapaerftqecKr.ri - (,mas) disrribuiror robinet de pornire-oprire

BKJtroqeHHe

vibrator'

nu6poyntmH6fi[e
pactor vibrafor
rvrHoronlfifirurfi

sn6poymorHfirerb m. (drum, mas, teras) com-

n. v.

nu6porpana6or6nne

f. (maS, mtr) tipal vibraror un6po@pruodnue n. (mtr) vibroforrnare


BH6poS6pMa

mulre pl5ci

compactor vibrant cu mai

nufi

- c Kpyrnofi nor6Br(ofi qurub cu cap rotund - c rur6cKoft rol6nxofi gurub cu tap plat - c norahr6fi ron6rrofi qurub cu cap inecat cauonaper6rcqyl - gurub cu autofiletare creerrairou${fi - v. BtHr, sanpeufrrear-

brare au6poura6l6n m, (tehn) sablbn vibrator rr,r6porurSwr m, (msi, mtr) matrill vibratoare

wr6pox66or m. (bet) tub transportor vibrator M6poqeMeHrfu4t f, (tehn) cimentare cu vr-

coe4r.rHfirelrHHfi - , $urub de asamblare cr6nopmrfi - qurub de blocare / de oprire - cr.fixKa purub de stringere cqenu6fi - gurub de cup[are yn6pmrfi - qurub opriror ycran6novxufi qurub de reglare / de ajustare

re, co.neclare, cuplare; amorsare : ptrnere in lunclrune / in circuir anroruarfi.recxoe - pesGpna (el) cuplare automatA a rezervei - B nefi35x( inserare / inscriere irr peisar tluop64Hoe - (rntr) incluziune - cfiS6Ha (inst) amorsare a sifonului crer-nosfiAnoe (mtr1 incluziune vitroasj stunoq6u[q n. pl.-impuritdli, incluziuni erurloqHHnft incorporar, (el, mas) legar, co_
pornl

n. declanqare ; inglbbare, include-

lie a umezelii BJranonornoq6Hne n. absorblie de umiditare a- urnezelii

o.laronor.louldelrocru [. capacitate de absorb-

uaronpoB6.qroc$ f. transmisie de umiditate Braronp6qnocro f. rezistenid la umiditate aranocogepxiinue rr. conlinut de apd de
umezealS

fug

/ de umiditate a6sgyxa continut de uniditate 4l aerului nflpa (termo) conlinut de umiditate al aburului la umiditate, hidro:
la

Brarocr6fiKlrfi rezisteni MarocrSfiKocrb

nectat, bran$at, cuplat; intercalat. irrclus.


t

axordw{naro a infige (prin batcre)


BKOnaTb

stlgron6fi elicoidal
EI.tHroBepT

m. (tehn) qurubelnild

miina f. umezeali, umiditare a.Ure3r46HHar - umiditate de adeziune a.qcop6qx6HHaa - umidirate de adforbtre BHeruurr - umrditate superficiali

EKpecr perpendicular i in cruce, incruciqat

axpau6aue n. (geol) incluziurre

a lngropa

umiditate Mar0yn6psbtri v. saarocr6fiKHfi BJlaroycr6fi wBrul v. srarocr6fi Kfi fi p.nAxuocn f. umiditate, umezeali BecoB6r umiditate gravimetrici

f. stabilitate / rezistenld

rurpocKordqecKar

Dlca

nului Aonycrfruar

- umiditate higroscorn{rya umiditare a pdminrului f a tere_

,'

.UpesecftItbr umiditate

umiditate admisibili a lero-- '

BJIA)KHO...
BJT6x(HOCTT

46
umiditate nor-

poluati cu bacterii

6arrepronorfrrecxn earprsnnnat

ap6

so,qii

de referinfi a lemnului ofrEmran - umiditate volumetrici - oc5,qo umiditate a ndmolului / a rnilumald

ApeDecfiHbr, crantrSprHar

- umiditate remanenta ornocfireJrbxar - umiditate relative (procentuald) - rl6pa umiditate a vaporilor de api n@aqn6mar - umiditate pe fracliuni npnp6nn, - rptma umiditatea natural5 a pimintului paruon6cuar - umezeali de echilibru perydrpyerrraa - umiditate controlate cranUaprHar - umiditate de referinta yt6.rrxar - umiditate specifici ycr6ftrIlrae - umiditate stabili Sopr,dnoruar - umiditate de fasonare srcruyaraqr6nHar - umiditate de prelucrare
Brexgblft umed nsafimrce

ocrilo.nrar

lui

r.,r n6.IBe (hidr) apd de sol

- (hidr) api sub6urorir cr6utar - (al) api menajeri - B r6pax (hidr) apd intersiliali
6eruan6pnar noge6mrar teran6 cu niVel liber

* ''

uacru{6uns

neo.nfiqeHHaq

(absorbitd de statul acvifer ldrd pprderea contactului prticuklor solide)

(hidr) apd de saturalie

47
cTotqat

BOAO...

Henpur64nar
tabilS

- (al) apd netralate 4ll-a nnrri - (at) apd nepo-

uuirure n. influenlS

ru6garr (fin) a chitui; a


BM63Ka

- (mec) interacliune, influenfd reciprocd o6p6rHoe - influentd inversi - npoMep3SHna (geot) acfiune a inghefului BrtxoK (nop6ttox)

- (hidr) apd din amonte - (al) api din conducti / Brfrramrar - (hidr) apd de irhbibalie Ecrp6qHar - (hi&) contraburent de apd - Bhrc6KoroIaBnrMr (hidr) apd sub presiune inaltd BbfooKorMfloparfpuar - (termo) api supraincdlziti rulparaqr6ffian - api de hidratare nap6nraa - v. Bola, nr4rarau|6Hrrat rryGffisar - (geol, hidr) apd de adincime r[y56xat nol36nerat - v. so[6, ury6ftrHAfl r6nras rura nnrb' - api potabild / de biut roptsar - (termo) apd fierbinte rpaBrfrary|loHHaa - (hidr) api gravitafiona16 rproUar - (termo) api de incdlzire rpynrorfn - (geol, hidr) apd freaticd I subterand
Bepxorar
sononpoD64raa de la robinet

Nenpor6,maa Hecnigasuas

- rfrxHero Hfigxaq - (hidr) ape mici, etiaj uHsoBSs - (hidr) ap6 din aval / din cur_ sul inferior o6op6rnaa - api de circulalie o6p6ruaa - apd de retur ocneraEnna.n - apd limpeziti o,rpa66rauuar - apd uzatd utilizati ox.naxlSpqas - (termo) apd de rdcire" oxJra.lx,qriuar * (termo) api riciti
nai.mnaq
Ha9

- v. 80[61 3acT6ftHat - (hidr) apd liberi 6sEQa (ch) bief aval

,fiicrag

$u:nrpaqu6Hlr61 - (hidr) api de infiltralie xn6pHar - apd clorurati xosftlcrlenHar - v. 80[6, 6nron6r cr6wrar lftupKynffln6mras - (termo) api de circulalie f recirculati / de rdcire
BoAo66fi m.

cHPAc - (al) a'd brurd rBp[8r - v. BoI5, xgcrKat rtxfua* - v. BoAir npor6sHat

v. roA6, Henpor6qHat cro.fuia,a ueovfiqeHuar (at) api de canal

bruti

qero.nr{r

n api puri -'(hidr) (ch)

Haxn6nmri

tare nepenp6rar

(sud) lichid de decapare, api v. 80A6, nHcoxorenmeparf;p-

ape

c odp6r+rrnr yKn6HoM radier cu conffapanta


r.paMrufrHHono

radier inclinat

ap6 alcalind disipator de energie, radier

bulini la

Tfira prag aval tip tramapeduct, conductd de

BoAoB6A

m. (al, cft)

deversor

t. (tin)

chituire;

unge ungere

(mtr)

bucqelor (pilniilor) EMecrfrJ[flre n. recipient Elnecr*Moclb

el,.n$are a

f. volum; spatiu; capacitate paorfiar - capacitate de calcul EMecrfireJlbE(rc$ f. capacitate, spalialitate


ruecrfirr a cuprinde
EMecr{rreJbubtrl incdpltor, cuprinzdtor, cu capacitate mare

riMoHTf.rpomt a incorporA a ingloba

ruarp6li prin suprapunere


EnaxJtecrxy caplama,
BHeAtsHrre

prin suprapunere n, introducere, pdtrundere, pene(tmec) descentrat, deplasat fa(

tralie ; aplicare
nHeq6Hrpemro EHeq6HrpeHrHfi

|5 de centru in josul
lui rului

maS,

Etftfs lro req6!ffro


apei

mec) excentric no pex6 (hidr) in aval,

- (inst) api dezaerisiti m$Syrrl6luar - apd de difuziune lnr naur6unr fisnecrn de - glr ryruEru.r onr.fi apd apistinsstins var de incendii lo66Eoqrar -(1ermo) apE de amestec / suplimentarE loxgeret - ape de ploaie / pluviald xetrKar - (al) api durd 3arps3nerfiar - (al) apd, poluati sarui9xeltrrar - (hidr) api indiguiti gacr6fuiac - (hidr) api stdtdtoare - sarBotsuur apd de amestecare / de completare tts6ffrosHar - (hidr) ap5 excedentard / in surplus lrsnecrK6Bar - api de var fi.nosas - (hidr) api miloasd / cu ndmol ucKonieMar - (geol,hidr) aph fosili / de
Aeaepfipom$Hut

rpyuroBit cBi3arurar subterani de constitulie

(geol,

hidr)

apd

non6prcrocrxaa fald
no4s6rr,rHar

- nepeHacbrudnax api de suprasatura$e nepeoxrraxAeHHar ry (termo) apd subrdcitd mrr6remra.r - (aI) api de alimentare nnrlerS,.s v. 80A6 r6Arraa .uJtr ruTbi nracrorfs - (geol, hidr) apd, de zicimint - (hidr) apl peliculard rt.tr6soutaa - (hidr)
apd de supra-

6eenan6pnnfi

nepuraryr&tufi - apeduct de derivalie lpex6xnufr - (cf, *um) canal de dren


xenegoderSunufi
armat HanrerArenbHbfi - apeduct forlat Han6pufr - apeduct sub presiune

apeduct

cu nivel liber

conductd de beton

i1

rnyrpnropogcx6fi intraurban

zdcimint xapr6pnan (car) apd de carieri KnroqegSr - (geol,,.hidr) apd de izvor


Kouleucirrpr6irHaa
densare

rxyrpmocrp6ecHblfi

in

interiorul Fntieruae-

(termo) api de con-

* (hidr) apd subterand, / vanoAnprar - (hidr) ape barate, remuuri no4nfrroqHar ,-, api de adaos no4n6vneHnar - (geol, hielr) apd frearici noApeureTuar - apd pentru afinarea patulul n6qsegHar - (geol) api din / de sol rlpenoMnemtar - (hidr) val difractat npGcnar - v. 8oA6 n6trHa_r .Err nNtrl qpousB6AcrBeH^u, - (aI) ap5 pentru produc[ie npordrnovlrar - apd de spilare nporufruuenxas cr6qnat - api rezidrrald industrialS Hpor6quar - (hidr) api curgitoare peryrpxya.nqu6nHat - ap5 de recirculare c6pScunaenraa - apX desiircatd / evacuat;
doasE

- norrroulieMaa $l{Jllrp6ryrefi de infiltralie

(hidr)

apd

- apeduct fere autoregularizare o6x6nrufi - apeduct de ocol,ire - orrcpoxHnnr apeduct de golire ruranugfi - apeduct de alimentare no1Dolfu4efi apeduct de. aducliune nolsi!trcffi - - apeduct subteran - c orKpfrrbrM iponneu canal deschis, apeduct

necauoperylfipyrougficr

cauoperylfipyou4lfi
regularizare

apeduct cu auto-

no4onnicx m. B urJrrc3 (cftl deschidere intr-o ecluzi BogoBfrnycK m. (at, cihl evacualor de apd;
evacuarea apei

rn It mput constructiei ) ryp6firmrni - apeductul turbinei

f canal de descdrcrpofireaurrui - canal / conducti / gale: rie de construclie (pentru trecerea-apelor


care

cfoocn6fi

conducti

EoBxeq6r{rc n. n6sryxa

(vent) antrenarea

n6myrufi

ro16 f. api (v. qi Bonil) arpeccfinnaa - apd agresivd I nocivi


corosivd

(rat)

concav

xot"nsnas - (termo) api de cazan Ko[JdEas - v. soAA, xm.6uac Kpael6:n - (hidr) apd marginali ufruar - (hidr) ap5 tulbure / cu turbiditate ufrnar - (aI) apd moale / cu duritate

cereeiis

cnA:ar*ra-n rpyrnon6x terand legatd / fixd

- (hidr)

A6m*ift

apd sub-

cnycr6enraa

apd din relea - (aI)api de golire de scurgere / cpeEuefr x<Ecrxocrn (aI) apd
medie

rroKpfrTbtfr pactfiremnOCruo evacuator de api stabilizat cu vegetalie

evacuator de fund

pa66w{fi
sifon
_

evacuator de lucru

al

apei

cu duritate

cu$6urmfi
fulare BoAorpfua

evacuator cu sifon ; golire cu


rur5flauoM conducti de re-

qKrynryrfrporaHHar

(hidr) ap6 colectati

narp6rar - (aI) apd incilziti Han6prar - (al, hid.r) ape sub presiune

scizuti

* (aI) api de canal f lizare : api rnenajerd f uzald; duale


cr6qnarf

de

cana-

ape rezi-

c o6p6*nnu

f. v. lotroNarper6rern

BO.4O...
noAorprseneqd6rurla

48

cu narnol BoAo.qenrirrb m.

f,

(csc,) sanatoriu de b6i

Bo[oM r,n. (al, inst) bazin de ap6 de relinere

- c aarn6poM distribuitor cu inchizdtor -

(al, inst) distribuitor de an6 $s- 3rn6pa distribuitor de apd fix'/ fdri inchizitor
de api mobil

rezervor
de

soAoa6s m. scafandru r,onoaeq66ltr{qa (csc) secfie


pte BoIIoM6p

trunderii apei nogoucr6rnrxx m. (aI) sursi de aoi

ro,qosaq[qHnocrb f. proteclie impotriva pi_

de apd prin puluri / um6puft - prizd de api cu pinten BoAo3a6pHbrt de priz5 de api cu puf

Qurrplrouufi - captare de apI filtrantd ulaxrHHrl captare

BOA@TBeAeHtre

BoAoorB6A

cuare a apelor

n. drenare a apei m. (ch) drena.;, conductd / canal de scurgere / de evacuare a apei nnfrpenmlfi - conducte interioara'de eva-

49

BOAO...

rolononux6rnre n, (hidr) epuisment, scidere a nivelului apei subterane


aaxyyrrdponanHoe epuisment cu ajutorul pompei de vid - rpj6uarurvn xon6Ar{auu epuisment prin puluri tubulare troosmoz{ noAonmpe6l6nue n. consum de api 6esnosn$ruoe - consum nerecuperabil de
ap5

rcp6xredi uapfxurrfi
cuare

f.

de hidrotera_

ueoprarme6raunrni drenaj
zat
opraur.r36Barrsfr

a apei

drenaj rutier
conduct5 exterioari de evaneorgani-

Jtoxip_rnrfi
incendiu

(inst) rezervor de api

natval

3neKTpo6cMocou epuisment

prin

elec-

loAoEmcoc$ f, (hidr) capacirate de absorblie

a apel BoAo3a66p

66uenrufi - prizd de api turn 6ecn:ronftlufi - captar; I prizd de api 6u.uc6luf


fdrS barai
ap6 cu deversor triunghiular repruxfmlruft - prizd f captare de api verticaltr nry6ftnnrft - prizd f captare de Api de adincime roprcornSrunrri - prizd / captare de api

(v. Si noaonpnEurux)

m. (al, ch) prizd

captare de

api

- B6HTyprr apom6tru / dispozitiv Venturi Aficr(oBbni - apometru cu d'isc xpfi.rrvarufi & apometru cu palete o6nnnrufi - apometru volumetiic nopumen6ft - a.pometru / contor de ap6 cu plston
qgrar$6llrrbrfi

m. (mds) apomerru

non6pxxoc*rui

- noKpftrbfr ras6norr,r rigole inierbate npo,u6mrufi - (cf) evacuarea apei de-a


lungulliniei/acdii
BoEoorB6Arefr de drenare, de evacuare a apei

drenaj organizat drenaj de suprafalE

rogonorp66Hocrb

Kp6BJtrr

drenaj acoperit

pentru amestecare

f. (mtr)

necesar de aoi

- prizd de api cu palee n nfi4e rpeyfrbHoro EoAocniira

tiv

apomerru cu piston rota_

no,Uoorr6Aqtx m, (termo) separator de condens

orizd de

- apometru rapid ryffixHrui - apometru cu rurbini oo1our m, (hmec) hidromonitor


BoAoHarpen6rent m. (termo) incdlzitor de aoE

cxopocrH6fi

napoB6no ororu6rus separator de condens al instalatiei incXlzite cu abur Boloor,q6qa f. cedare a umiditalii

- 6er6xnoft cu6cn necesarul de ap6 pentru amestecul de beton - urnaMa necesarul de api in pasti aogonpunnrur m. (aI) prizd / recipient / bazin de ap6 (construclie
sau diipozitiv pentru primirea apei) 66ruenrtlrfi - prizd de apE, turn / castel
de api
une

anro[rarfrqecxr.!fi, r6sonufi apd cu gaze automat rapid

incilzitor

de

6ucrpoldficrsylou{.tfi

- rprnoBfix Bo[ captare de ape subterane / freatice A6rtrtufi - captare de apd de fund, capta_ re de fund qlr6 - r,rs-noA uPn distribuitor de debit / pri_ cu alimentare pe
perynfiponannue Bxo4r6e - su6rourrdprizi

orizontali

incilzitor de aoi

,tf

rogoorlel6uue n, separare a apei ro,loor,usMre.m m. separator de aoi noloormin m. (min) evacuare a apelor ; (hidr) drenaj; indepdrtare a apei prin epuismeni,
epuizare

Gesuan6pruli
r.rry6ftHxnfi

bazin de apd fdr6 presi-

n6lo-ro1xr6fi
apd-aph

schimbitor de cdldurd
gaze

uxocnrufi

r63olbrfi

incilzitor de api cu
incdlzitor de
incAlziror de

clme mxpfrlufl suprafalE

r.ny6fiHrolfi

epuisment

epuizare de adin_

non6pxuocnnul $u.nrrpjrouplfi

epuisment deschis

mulare (boiler) -

api cu acuapi de con-

norpxnoctxufi

epuismeit /epuizare de

- prizi de ap6 filtranti BoAonpoB6A m. (aI) conduci de api;


duct; relea de alimentare cu api tare

prizd de suprafati - xeno6oM prizi de api - c AepeBiHHbMjgheab remporard cu


din lemn
ape-

prizd de adincime

;fi"du

suli

sta_

ronr6xrnnft
abur-aptr

tact napoBoArnr6fi

g1*gc"trr
labild

de apd cu admisie reg-

schimbitor de cdlduri

ltppllrra|s{&trrhfr

lngatll

prizd de apd pentru

nondpxnocrnufi - incdlzitor de suorafatd npe4rruuorurufi - inc5lzitor ae ap; primar

ro4oovncrfire.na (aI) epurator de api rogoovficrxa f, (al) epurare / puriiicare


apet

- epuisment subteran - epuisment natural ro4oomfurxtnanqnii hidrofob, hidrofug


cauorqrorfi

no4s6rur*rfi

toare Hrf3KoHaf6pHuf, - prizd de api cu cidere micd ruarlvuft - prizd de ap6 plutitoare / flotantS

lryrea6fi - slptare de api radiald Hecraquoniiprufi - captare de apd pluti-

npor6vnufi

ardere

acumulare de api npor6.rorfi, r6sosbrfi schimbdtor de cdlduri fdrd acumulare-de ap5 cu gaze de

schimbitor de cdlduri

fir6

reruon6a mici
BoIofl6A ractd

epurare a apei pe cale terepurare chimic5 a apei cEdere de api, cata-

E{MfiqecKar

(hidr) -cascad6,

cxopocrn6fi

nnsrfinnrd

fati rprm;rorfunufi - v, BoA$a66p, n.norfiH_ Hdfi pasg.mrsrfi 6eperon6fi - captare de mal separativi pfc.uoauft -- captare de apd in albie cosueq&fiLlfi - ptare de mal combinati - c n:prfinofi Boltono,qliMHoro Tfrna caD_ tare cu baraj pentru
apel

noE6pxHocflstft

prizd de ap6 cu baraj


captare de apd de supra_

elexrpfiuecxufi - incilzitor electric de aoi rolosacuuGrtrle n. (geot) saturalie cq api soAonacfuteuqocu f. grad / capacitate de saturafie cu api ro4onacgrupmrbrii saturat cu aD6 uolonenponrat6euoct f, impermeabilitate (/a

16ficmyrcrqrfi

v. Bo.(oHaFFerfrenn 6ucrpo-

absorbi aoa secon6e - absorblie eravimetrici de apd Bororiomol.6BKa f. (cl) trarare /. imbundtiro4ono4orpenSrexs de api

lolonoilront6euocrr f. (hidr) capacitafe de absorblie a aoei Bo.qonorrorqeHne n. absorbtie de api - 6er6na capacitate a betonulur de a

lire calitativd a

apei

m, (termo) preincilzitor

apd),

etanEeitate

BoAoHenporuqierorfi - impermeabil etang, hidrofug BoAou6osrfi acvifer, imbibat cu api


BoAoo6ecn6rrenlte

la api,

ridicarea nivelului

n. (al)

rpaxu6fiffiril ryrn6.muufi
Iurr

captare de apd prin qan-

BoAoo6ecneqeHHocrb gurare cu aptr

f. (all

asigurare cu apE
capacitate de aii_

reruo$araqn6Hrcrfi - preincilzitor de api in' releaua de termoficare rpf6vaorfi - preincblzitor de api tubular roAono.4ru m. (hidr) refulare a apei prin
pompare

*r6crsnfi

preincilzitor de api local

priz6 de apd cu

galerie

no.qoo6fi.nrnocm f. abundenli de infiltrare a apei


Bo.qooSM6H

api;

grad de

m. schimb de api

BoAono,qb6uflfi m. (al, inst) elevator de apd, hidroelevator ao.,{on6nb3oBaHue n. folosire / utilizare a apei

de alimentare , IpoFBbrfi - v. Bolonpon6A, napfxrnnl Aou6nml - v. BoAonlronon, $rgiiennul 3oHHHfi - relea zonald de alimentare cu api nan6pnopaenoniqufi - conducta de distribufie sub presiune Han6$srfi conductE sub presiune uapfxnrrfi - relea exterioari de alimentare cu apE o6op6rnufi - conducti de api in circuit inchis ofbe[rHeurmi - conducti de apd in sistem unificat npmuBonoxfpnnfi - conductd de ani pentru incendii pasnerudm&nl - retea ramificatd de alimentare cu api pas,u6nbHbtrl - conducta de apa in sistem divizat caMo,r.fibtri conducte (de api) cu curgere liberi iruAuft - v. BolorpoB6rT napixnrfr, xo3.flficrBeHHo-nutues6fi - retea de alimentare cu api menajer5-potabili cu apd
xo3ificr8emro-npousB6Acrneurtbd de _alimentare cu api rnenajeri

nrfrpeHnxfi - relea interioarl de alimencu instalalie interioara de ap6 -ap6, relea grupat; rpynnoB6fi

(fdrd a o consuma)

logici

- relea fi tehno-

BOAO...
BoAonpoBodMocrb bilitate a solului

50

6es 6oron6ro

cx6rt{t

deversor

flri

con-

'

f.

n6.IBbI (geot) permea-

6esriryymlrfr

rononpor6rutni (aI). de distribulie a apei

rononpon64nrx m. (al) instalator pentru ali-

$ canal) rogonorp6n m. mpeloro rg@ra (tehn) incdlzire cu api fierbinte a pimintului inmentiri cu apd (de
ghelat
apd.

6oxor6fi - deversor lateral r6xyyurorft - deversor cu vacuum

- deversor fdrd vacuum 6es 3arn6pog deversor firi stavile deversor

traclie laterale

BOIoCrn6x6Hue

npornnonoxSpnoe - alimentare cu api impotriva incendiului npauor6.rxoe - alimentare cu api in cir-

5l
Bo4oycr6ftqusocfr

BOAbI
f. v. BoAol/n6p$tfi

cuit

san6ci|tai
siguran{d

de rezervi /

de

deschis ucn6Jlb3oBartrreM

3ar6n.llemrbui

Boronpounqeeuocrn

la

f.

geod) permeabilitate

s3MepfiTenbHblfi

apd

;utt6fututi

- n6.rBbr v. Bo[onpoHuqaeuoct rplura nogonponuqSeunft permeabil la apd Bo5onp6nycK rn. (ch) rigolf de evacuare,
evacuator de debit
noAopas66p

rptgra permeabilitate a solului

u6prrntr - deversor de mdsuri (pentru mdsurarea debitului) Hegal6nnengrtft - deversor neinecat HeperyJdrpyem'tfi - deversor firi organe

deversor inecat - deversor de etalonare deversor liniar

- v. [olocHa6:x6xue, npoqenrpaJms6raxHoe - alimentare cenralizatd cu api


TexHftqecKoe
NdtrrrneHEoe

alimentare cu ape subterane

rpynronirx rp,f, ful)

BoAocolepxiHne n. conlinut de api

- (aI, inst) rezervor-tampon nepxor6e - bazin din amonte nup6nHunarouee - bazin de compensafle - tl}Afitnrono pery.rMporanr.rx rezervor anual
6frseproe

vor de acumulare de api

npn yKn6IKe (bet) conlinut de apd in momentul punerii in operi a betonului

AJts perynfipoMHur n6nolros lac de acumulare pentru regularizarea / ate-

de reglare

m, (al, ch) prizi de ap5, punct

de prizd
BoAopas66pHbrfi

Ilonce.n6 deversor Poncelet

npaxrfiqecKoro

uonopacrpelerfrrerlb

pulverizare a apei roAopacnbrJfrTno m. pulverizator de api BoAopacrBqpfiMocrt f. solubilitate I grad de uolopacnbrr6nne


solubilitate

tor de

(al) de distribulie a apelor m. (al, inst) distribuin.

profil practic

n@Hnt

deversor cu

npeEoxpaflfiTe.rcnufi

apa

- deversor de sigurannponopqlronSmHHfi - deversor cu debitul finiar proporfional (cu indl(imea sarcinii) - nprvoy6.nnuoro ce.teHHr deversor

BoAocntcK m, (ch) dispozitiv de evacuare a apelor, evacuator A6rIrG[i - evacuator de golire a apei de fund rpt6.rarbrft - evacuator tubular TyHH6JbHbn? - evacuator cu tunel Boltocr6fiIrrlfi rezistent la aPd Bo,qocr6fixocrb f. rezistenl5 Ia api
Bo,Eoc16K

nuarea viiturilor 3irllfiero 'perynirpoBarM-r rezervor de iarnd


KOMneHCfipOBaHHOnO

perymfipoBariur ba-

- v. rogoxpaldmarqe rounencfiponanxorc peryJfr poBaHrlt


r(oMneHcirpyoqee

zin de compensalie

nmorolErnero peryJffipoBasur

acumulare cu regularizare muitianuali

lac

de

in

dreptunghiular

m. (ch) canal penru

HirnuBH6e

scurgerea

apd

BoAopacrnopfiMbM solubil

aPi BoAoperynirsp m, (aI, inst) regulator de debit mAop63 m. (ch) epiu, pinten, spargeval (dig) BoAo$A-Kan{onirporanue n. (aI) tratarea apei cu cationi
BoAoc66p receplie

in

pery;frpyeuoIfi

- deversor comandat c 6oKoBfIM cx6TneM deversor cu contractie laterali

apei; dren ; jgheab ropo,qcK6ft - ,canal de colectare a apelor npen6xrnlft - cahal de scurgere / de drenare
-

rilor

bazin de acumulare a. viitu-

-HeA6nbHoro pery;rfiporamrr rezervor


siptiminal

m. (hidr) bazin hidrografic

de

Bo,[oc66pHaK

m. (ch) colector de api, de acumulare; (min) jomp

BotroH6cHoro cn6r lrplnro#rx nol) (hidr) bazin colector al unei pinze acvifere (al apelor subterane)
bazin

descdrcare; evacuator aBapfrfurbfr - descdrcdtor de avarie 6fulennrni _ descircdtor_turn 6eperon6ft - descircitor de mal - B T6ne rmorfir*r descircdtor in corpul

cno66uruu:i - deversor liber - c aarE6paMr deversor cu stavile 1 c :arn6pannE na rp66lre deversor cu stavile pe coronament - c noAD6AoM 863[yxa deversor cu aerisirea vinei - c r6urutM pe6p6r'r deversor cu muchie sublire - c lIn|p6KuM nop6rou deversor cu prag lat - T6rwrcona-deversor Thompson

f:u,tutorfi (pe) srradd


ploaie DoAocrreTs[K

Jfrrnenrrft

canal de scurgere a apei de canal de scurgere

rfr{soB6e bazin din aval npo:rnBon6DoloqHoe lac de proteclie con-

tra viiturilor
pfc.noooe

a apei

pery.nfrpyronfee
de

BoAocr6srrsi de scurgere a apei BoAocrpffuefi cu vinb de aPi


metru

m. (mds) contor de apd,

apo-

Kpfnbqarbrfi

porarlu6HHblfi

-TpaneqeHI6J'Ib!{orc ceq6nua
trapezoidal

deversor

Tpey6rbHoro ceqnus deversor triunghiular

TypoftIfib[i BoAor6trnr.fr m. (hidr) jgheab roAor6x m. (hidr) curent / curs de api

apometru cu elice apometru rotativ apometru cu turbind

Eolon6cr m. (hidr) statie limnimetrici


n6gDr

rezervor de apd sczonier - c Hac6cr6ru axxyuydrpomHrieM rezervor de acumulare prin pompare - ciTo.$ono perynfipoBagr.u rezervor zilnic

- bazin in albie ce36HHoro perynfipoBaHnr

rezervor de compensare

f. pl. ape (v.

gi nonf,)

barajului r.ryEfrnurni - descircdtor de adincime Ko*lc6J6RbEi descdrcdtor in consoli

descXrc6tor sub presiune descircdtor cu nivel liber ape mari - descdrcitor de de supranon6pxnocu*rii - descXrcdtor

uail6ptlr!ft

niro4xorufi
orxpflTblfi

- deversor-pilnie BoEocJfrBHbtft de deversare a apei BoAocn6ft m. vind de ap;, zona urnedi Bo[ocMecfrTeJb m. agitator de aPd Bo[ocHa6x6HHe n. (al) alimentare cu apa;, distribuirea apei
ropfree
Hcn6J63oBaHueM ryytrroBdrx Bo[ ns66rco{Hofi non6fi alimentare cu apd excedentari KoMwfyt{SJrbHoe - alimentare cu api comu-

urfxrnuft

BfMeHHbni
porar

curs

curent de apd tem-

BfrnpaMenrufi - curs de ap6 regularizat orxpfrrbrfi - curent de aPd deschis noE36MHbrfi - curs de aPd subteran I|ocroirfibfr - curs de apd permanent - ycr6fi'runorc npoA6JtbHono np6$ulx curs
de

fali

orn6Eoru rondr descircdtor devierea apei lateral cn$6Hnrrfi - descirc6tor-sifon TpaHru6firufi - descircitor-canal rpf6varufi - desclrcitor tubular rynn6mnufi - descdrcltor-tunel uSxrnufi - desclrcdtor-pul Boloc6p$cnbrfi (ch) de descdrcare a apei BoIocJfrB m. (ch) deversor - Fag6Ha deversor Bazin

- c 6oxoe&Nr cu

- alimentare cu apd ialdd rpyHmn6fi BoA6fi v. nolodra6N6mle c

no.qmpf 6rnM acvatubula r BOAOyBJTDKH6me n. umezire


Bo.qoyEep)KeHfie

api cu profil longitudinal

stabil

BotroyKa36rerb

nald

m6crnoe

o6op&ruoe

alimentare locald cu apd

cuit inchis []rrbeB6e nonr'6pHoe

alimentare cu apii

in

cir-

no4oy.norfire;r m. rpa1ftpru6 (ch) captator de api al turnului de ricire rogoynrrrv6nue n. (al) dedurizare a apei, reducere / micgorare a duritilii apei
BoAoyrmr"rtre$b m. (chim) reducitor de du-

n. retinerea apei m. indicator de nivel al apei BoEoynABJMBaHrre n. captarea apei

alimentare

cu apE potabili api in-

npourfturrenuoe
du$triald

v. BoAocHa6x6ulre, o6op6flr6e

ritate a apei
BoAoW6p

alimentare cu

m. (elcon) strat impermeabil

Botroyn6pnocrb f. stpbilitate rezistenli BoAoyn6pHbtfi hidrof ug, irpermeabil

apd

- ape aluiionare arnrocS6prure cr6.rtue - ape de scurgere pluviale ropolctde cr6qnue - ape urbane uzate rpyuronrie - ape.de adlgge / freaLice / subterane 'fFruobnf.msrre - ape deluviale Iox,qeB6re cr6.rHue - ape vzale pluviale |droeKqu6ltrftIe cr6qr6le - ape uzate contaminate xftc.nue - ape acide Mexn.racrosfre rpyHTonfie ape subterane captive (intre straturi) HaAMep3n6THbre - ape deasupra zonei de inghet Han6pHbte noAB6[,iHHe - ape subterane sub presiune ueodqennue cr6rrrue - ape uzate neepurate ocgerngnHbre cl6qr6re - ape uzate decantate oqfilqelfibre cr6qnue - ape uzate epurate I|olMeputorHbre - ape sub zona de inghel noApicJloBble - ape subterane
aJrJtroBrSJIbHbre

BOAbr
B6ALr

52

- ryy (sud) amorsare a arcului cy*gSnroe - (chim) a.tlui"aie Ju-sufat de calciu refl,ros6e - (fiz) agitalie termici yl?_pTo" - (ma$, mec) exciralie prin im_ puls / pnn $oc qero.rH6e - (chim) activizare atca{ind Bo3BeAeHile n. execulare ridicare ; ; construire - 3A.{HHfi. (tehn) executare a clddirilor (tehn) executare a egafodajului-/ - "nec6_B - ;icum (drum) executare a rambleu- cs6Aa (tehn) construire a boltii - coopy;rrufi v, mgseA6rule ga6rufi -tro3EoJlfiTb

activiza nos6yxg6ril.re n. excitalie ; excitare ; agitalie amorsare

uos6yafireg m.. excitalor; agenr - xo;re65rufi (mec) gsns14167 4g oscilaIlr norSy;xAfrr a excira; a amorsa; a agita; a
;

industriale xogfiicrseHHbre cr6qHHe najere DoIsH6ft de ap5, acvatic

nporcB6trcTBeHHbrb cr6vHbre

& ape uzate


ape uzate me_

ynpanrripqee
comandA

- acliune exterioard nosuyqSrcrqee - acliune perturbaloare - Mgpo3a acliunea inghelului cTaTftqecKoe - solicitare statice reruon6e - acliune termicd - acliune de reglare /
de

nn6unree

Bo3AyxoB6A

uarucrpfurrnr,rfi
aer

BbrrJD(H6i 1ie a aerului

(vent) conducti de

53
aspira_ de

BOJIITA

conducti magistrala

qeurpoS6:xHoe

- efect centrifug urlnaa, np6moe efect nociv -al zgomo_


telor

npr.tcraBH6fi-

Han6pHbrii noguecu6ft

nos46ficrnN-r n. pl. acliuni ; solicitdri; efecte arMoc(pepHbre - acliuni atmosferice

solicitdri dinamice rcmnrarfi.recru{e - acliuni climatice MexaHHqeCKHe - solicitdri mecanice nepeu6xnore ,- - solicitdri
m.rHaMirqecKne

tar a npnr6qrsrfi - (vent) conduct5 de improspalare a aerulur crmpanbHo-HaBluH6ti - conductX de aer in spirale
m. (ma$) aerometru, contor de

conductd de aer comprimat conducte de aer suspindatX conducta de aer suplimen_

- (mas) distribulia aerului cu nmci:r6qHoe - (vent) distribulie a aerului prin plafoane perforate
x.nanasnoe
supape

Bo34yxopacnpe.qe;pirem de aer

m. (mag/ distribuitor

rnxpen6fl

Bo3AyxodBKa f. suflantd ; ventilator Bo3,[yxo3a66pHux m, (tehn) prizd


BO3AyxOM6p

de

aer

pa,EHaqu6mrue

variabile

sJlei(TpoMarHfirHHe netice s6sAyx m. aer

'-'--' ceficnd.{ecru{e - solicitlri seismice cluroBf,re - acliunea forlelor renmeparlpuue - soticiidri tennice rexuo.fiorfiqecKrle - solicifXri tehnologice xr.rrwi.tecnre .- acliuni chimice

- efecte ale radiatiilor

aer no3,ryxoHarpeBiluve n. (termo) incilzire cu aer Bo3ryxoHarpeBSrsrr m. (termo) incdlzitor cu

r6sosuii la aer

Bo3AyxoHenpoulrqieuocm

aer cald, aeroterrni - aerotermi cu gaze

f.

impermeabilitate

- actiuni electromag(vent) aer de


aspiragie

a schelei

BcSchrBaeicel

::P-l?_1Yto*d -umed Bna)KHbrfr - aer BOBreqEHHbtri aer antrenat

SVHs6Mema executare a tunafriei-

- x;l64ry a zidi -:?p6r m. inapoiere ; restituire ; intoarcere retur, re-venire ; recuperare ; rapel
aBro_MarFtecKr.ttr

v. Bo3@rtn6rb

l9T-*rry secundar pllmentar / bustie

- aer aspirat NrA ropewr'. (termoS

aer de combustie (termo) aer adi[ionat/ su_

ce aer Bo3,qrxoofurpes m, (terrno) incalziie a aerului Bo3lyxoocyrrfrTew m. (mtr) uscitor cu aer Eo3lyxoorB6,q m. (vent) conducti de aerisire Bo3,ryxooTB6Arerx m. (vent) exhaustor de aer Bo3ryxooxnadrerb m, (termo) rdcitor de aer
Bo4frH6ft
apa

rosryxonenpoHrqaeFsrfi etanf fata de aer Bo3-ryxoo6M6rr m. primenire a'aerului, scJrimb

Bo3,rryxocr6iiKocrr f. rezistenld la acliunea aerului rosryxoynnaxNfireJrb m. umidificator de aer napoB6ft - umidificator de aer aclionat cu abur Bo34iruHo-cyx6fi uscat ;cu umiditate normald : uscal la aer nosgjrur*rfi aerian, de aer n6exa f., riqeqnar m. (trans) transport cu roabe qi cu tomberoane rosmyu6ule n. perlurbare; excirare; perturbalie n6spacr m. virsti ; vechime a6co,nforrnrft reo.norfiqecrurfi - (geol) virstE geologicd absoluti - aKrrlBHoro fi.na vechime a ndmolului acti-

nos,ryxoc66pnuK m. rezervor vas de dezaerisire

distribuitor turbionar de aer

colector de aer.

AorbJn*rrbHb!ft - v. E63Ayx, Jlo66noqsuft Ayrbeu6ft - (termo) aer iniuftai / d;;;;:


xfir.purulh - aer lichefiat sarpxsHnruft aer -aer poluat sac6can$rfi - aer abiorbit sacl6fiHbd ry stagnant r,tH$rqnponarfl{blft - aer indus

rdcitor de aer pe bazi

de

oporu6erorft

noB6pxuocrlrbrfi

rdcitor de aer prin itropire

_ (mar) revinire

fald

rdcitor de aei prin supra-

auto_

- B lr{cx6.uHoe noloxerue (maS) revenire in pozilie iniliali - ryAgt..(B pryl (hidr) revenirea apei (in - P.i3.?, ne%* (mtr) reinrroducere a prarulul rn cuptor - 7erw5 -(termo). recuperare a cildurii Bo3BpaTrbei / revenire in pozilii no:sb-Ir6Hr{e n. uapfxHoro p"*ca (.j) .rpru_ rnatlare a pinei exterioare no3BbrureHHocft f. colind, tleal, ridiciturd,
lnalllme
Bosropaenrbrfi inflamabil Bo3ropdune n. ardere, inflamare

de aer penxru rdcire preliminari pacc6rb$tft - recitor de aer cu saramurd

npe,uMpnrcJrbrroru oxJrax,q6Hgr rAcitor

n6fiiox m. (mtr) pbl6, ac66crorufi - pisld de azbest - u3 creKriiHnnx rfrrefi pisld din fibre
sticld manepalonSnr66i

structurii (unei cdi) Bospoxg6nr,le n. (arh) Renagtere

vat 6er6na (bet) vechimea lui

/ virsta betonuB6pxHero crpo6Hnr (cl) virsta supra_

de

albie)

KoMneHcaqH6Hnbtri

-Kglt${tlromlpoBaHnbtfi olllonat

inapoiat, intors ; revenit ao$par46nne n. n.rcx6,qHoe nolox6nue ,"--i;tliati rea_ ducere

o6orarqnHrni
oxtgenat

de compensare - aer(vent) ui. .on_ rulc.nop6noM aer supra_

qupxylfirgaefi r6s- c npnrydrenblrofi cu circulalie forlati-, lyxa ricitor de aer

a aerului

- aer ambiant oxnax(lSrcflllfr - aer de ricire neprfivlrsni - aer Drimar


noABoAfrubpl

orpy:ralouryfi

Bo3.Uyxonoliqa f. alimentare cu aer Bo3,ryxo[o&ror6BKa f, tratare a aerului Bo3Nrxonolorpenarern m. (termo) preinctrlzitor de aer

Qopclnorrufi

rdcitor de aer cu duze

dus

t. (chim) sublimare Bo3ropieMocrb f. inflamabilitare


nogr6Hxa

a construi : a ridica ; a indlla ;6 clidi: a zidi *:Hffiulirl"construire ; ridicare inillare


aO3,!F|{raTb
;
;

B@A6ficrsxe n. acliune, efect, influenld, soli_ cltare

- v. n6sgyx, cnprbtii qfipKynflIH6HHHft - aer de circulalie lo34rxoBoBreq6nne n. antrenare de aer aerului


Bo3,qxon6,q

yairrunnrui_

r6noqrso:..- v.

cr$prbtri - aer vici;t -

c)r(elh!ft

pe$fipryrsw6rilftd - aer de recirculare cn6xrfi - aer proaspEt


aer comprimat
B63.Uyx

npnr6urnrfi

adus

aef de alimenrare

intro-

aer improspltat

rurc rop6m{q

- preinc6lzitor de aer cu n.nacrfinqarrrft - preincdlzitor de aer cu pldci pe6pficrufi - preincilzitor de aer cu nervuri peFeneparftBHbrl - preincdlzitor regenerativ de aer rpi6qarbfr - preincdlzitor de aer cu tevi Bo3rlxoflpueMtuK m. v. B$ryxo3a66pnxK
BO3ryXOnpOB6A

rraAKorpi6nbfr levi netede

m. v,

D03ryXOB6A

- rfupa acliune a vintului

aeraj

m. (tehn) conductd de aer nernurfllu6unufi (vent) conductd

de

Bo3lyxonpoHnqaeuocrr f. permeabilitate [a aer Boslgrxoflpont{qfunruft permeabil la aer Bo3ryxopacnpeIendHne n. distribulie a aerului 3onorHxK68oe - (ma$) distribulie de aer cu sertira$e

- pisld din vati minerali - phle minerali no.napon6.mung pisli de lustruit npox;riloqrttfi - - pisld de etanqare creKnirilrlfi - pislE de sricli crpofiremnwi- - pisli de construclii reruouroruqn6nnuft - pisld termoizolal0are rexrdlqecKrdi - pislS tehnici ruepcr.nx6ft - pistd de lini eoxaS;r m. gari anr66yc1nrfi - autogard - agpon6pra aeroport 6oxon6ft - gard laterali reprOnarruuft ry aeroport pentru elicoptere xene3nogopSxmm - garI de cale firati MopcK6fi - gard maritimd o6rerurxmrnrfi - gari mixttr ocrponrffi - gard insulard pe.ru6fi - garb fluviali ryrnax6nufi - gard cap de linie soJrHS f. undi I virl, talaz axycrirvecxa.a - (ac) urldi acustici 6ernuxpen6a - (hidr) undd fdri virtejuri rspunu6u - (lexp) undd / suflu a(l) exploziei
twarep6;urufi

BOJIHA
BOJTHS

54

6aser6roBoe
n6P:mee

- v. BOJrr{a, aKycfirqecKat I undd seismic(E) KonbqeBar - (hidr, rnec) undi inelari - narpyt(Gnns (hidr) undb de incircare o6pSrHan - (hidr) undi inversi oAHH6qHaq - (hidr) undi solitarb ocnoruiq - (hidr, mec) lndd fundamentald n6noArosas - (hidr) urrdd de viituri n6Jtatorqas - (hidr) undi incidentd val de deplasare - neperteucHun (hidr) de remuu noru6pa (hid.r) und'd - noHroK6wrs (hidr) u]ndd de scidere nouepeqnas - (mec) undd transversalS npeprkuras - (hidr) undd de qoc npra66foiax - (hidr) val de resac npx.rfrrnax - (hidr) val de flux [rpoA6,rbHar - (hidr, mec) undd longitu3ByKOB6r

3eMnerprc6Hut val

fibri tensionatd nxfmnoe ,- fibrd de iuti gpenScHoe - fibri lemnoasd


(mec)

nfrrrryroe -

- fibri din bazalt (mec) fibrd superioari

Bop6HKa

sarpjsovHa.r -

gas6ro.tHan

(mfr) pilnie de alimentare

55

BNI{TbIBAIIHE

u6rxoe

fibrd find

wruepS;rrnoe

ctr6n (mec) fibrd extremi narypS:nuoe - fitrri naturali Heirrp6:nnoe - (mec) fibri neutri nenrx6roe - fibri de cinepd norpe;xgEnuoe

HaH66nee ygaldnnoe

- fibri

minerali

or

nefirp6:t$noro

v. Bop6HX4 noaocnfisH;, -.crycKHal nop9T .. (maql troliu, vinci Bopora m. pl. (elcon) poartd aHrapHble - (carp) poarrd de hansar oa"rfaHcllpHbre - (ch) porli cu balaisieri (la
ecluz4 doc) nepruxdarno-craaAndre pe verticald
(

:tT:.5,* _

-(mtr).pilnie

mtr 1'

pil"1";"-i;;;;;;:--''
oe

;;.;ii"

rocx6axa f. hirtie ceratd nocxon6fi de ceari, cerat rocxoo6pArrnril cu aspect de Ceari aocr-cup6q m. ceard brutd
socnraNaeu6Hhe mare

n. (termo) aprindere, inflaf.


(ternto
mo

_ poartl plianti
suspen_

nonroe$fipuoe pacrfireluuoe

pacrfiryroe cxSroe - (mec) fibri comprimati cunrerfrqecxoe - fibrd sintelicd cxpfvcnuoe - (mcc) fibrS rdsuciri
sionatE

- fibrd degradati fibri poiiesterich - fibr6 vegetali -(mec) fibrd intinsi

tor-

- (htdr, mec) undi simplS npblri(6Bat - (hidr) und6 / val de salt


npoctSa
npflMa"f, - (hidr) undi directd ceficnrirqecxan - v. 8o.rrtli eeu:rerpacenn.l 'dc compresiune - cxintts (mec) undd ygSpnaa - v. B0rH6r rpepflruax (fiz) undd uitrasonord ynbrpa3ByKoBiin

dinali

hidrauiic, salt hidraulic

nomup6nxa

f.

ondulare

6ecnpouS,qoqnar
intermediar

- ondulare fird

strat

sotHficlr,fr ondulat valuri permeabil

no.nunp6rqux m. mapini pentru ondulare nomrficmcT r, f. ondulozitate - xp6uox ondulozitate a muchiilor

no.noruroocaxl6nne n. depunere de fibre BotocH6fi capilar Bon6cEocrb'capilaritate ro.roconfina f. (elcon, elmct) fisurd fini, roaocooSp6sru,rii f ilif orrn noloqGrure n. (tmec) tragere, trefilare

- fibrd de sticli barei - c*prxl{s (mec) fibtafibrii termoizolanren.nouso.nrqu6r$ro t5 qe.nrnor6snoe - fibri celulozicb urrfurc.rrnoe - fibri artificialE, celofibrd gracroM6pnoe - fibri de elastomer ro.noxnoo6pa.ros6uae n. formarea fibrelor
creKnfinsoe

f/d ecluzd, lc doc) poartd de acces rnpnsornSmHo_cula,qlfie _ poarta plianti pe orizontald Aayn6.mnue - poartd cu doui canaturi ,UBycrBopriarbre - (ch) poartA bucsatt fde ecluzd)
rse:$nire

B{rneHyre

aara ta partea superioarl

::l1i:":l:.rire

_. poarrd gtisauri

ch) porli inrerioare

) inflamabilitate ) inflamabil rocrurarr.teHirr (termo) a aprirrde, a inflama rocnpolreneA6une n. reproducere ; reproductie ; redare nocnpolaenogfit a reproduce; a reda; a renocn.naraen.fieur$t ( ter

tocnnauenierrrrocrs

constitui

nocnpouss6,4crBo

toccragonrire.nt m. (chint) reducitor. clezo-

soccraHSsJruparr a reconstitui, a reface: (mec) a restabili i (lmec) a recondiliona xidant

n. v. nocnpolrsnegdnue

illlr"U.noor**Hbre
sanacHfte
MatrHI'tKoBbIe

(cf

noccranou6uue n. refacere ; recorlstruciie,

poart| de

cate

restabilire, renovare i
(tmec) recondilionare

(mec) reveniie:

- poarte de siguranld - poarte basculantr poarti cu mai multe caHflrgnonbHue Hariruure -- poarte rulalttd Harosfie - (ch) poartd aval ollHonorbHbre _ poartS cu un canat onycrHfie - poarti-ghilotind / coboriioare orKarHHe - poartd rulanti / glisantE nono@rr+re ry
[o.UBecHfre

npErueruloe

':' -

- restabilire provizorie / tempoi"pr6"o.o noxp6ra refacere a slratului 'vegetal


Ae1ArM

xarmr6.nrnoe definitivd xparxocp6vHoe tie provizorie

(tmec) recondilionare a
restabilire

piesei

reconstiuclie

restabilire

reconstruc-

somroracilrerr, m. (ch) disipator de valuri nponuqienrrrfi ,-, disipator / amortizor de


rorHor6rr.r

- tragere / trefilare la cald trefilare - npOBonoKH tragere a sirmei la rece xo.ir64roc / trefilare soroqfiru (tmec) a trage, a trefila Borq6K m., ruryxarj'pauft (fin) malaxor de
ropfiuee
tencuialS ro.nu6p rn. (cagr) volierd

T9]!1:y*" olcatoare
pacnaumrire
pl,treJtbHHe

poart; 7 ugd turnanti poartd suspendati poarti care se ridici

ri_

paaqnrxHdre
zlslenla

no:4fur*rfi - sparge-val pneumatic nranjvwl - sparge-val plutitor


mrenr*arfi.rccKril

m. (ch)

sparge-val

; dig de larg
eos4iur-

- poarti pivoranti - poar(i cu antretoaze de

- v. aop6ra, orxdrulre

re_

ro.n{vra

f. (arh) volutd

rnrfi
cxnosFroil

- v. nornol6u,

noauonpo4j'xrott (hidr) generator de valuri

sparge-val pe coloane

noo6pax6mae n., npocrpducrneunoe repfezentare spaliald noopyx6rure n. (ec) inzestrare, dotare

rexl$qecnoe

(in

laboratctr hidrawlic)

nornrop6e
D6nHbr

f. pl. unde, valuri KoJre66ren6Hhr" - (hidr) valuri oscilatorii non6pxuocn*re - (hidr) unde de suprafaP
late

m. (ch) epiu, pinten ; dig de larg

nopdnxa f. pilnie; crater acnnpaqu6nnas - (mail pilnie de aspiratie - B3pftBa (lexp) pilnie de explozie nolonpmenatax - (hidr) piinie de colectare

nic(i)

echipament

echipare teh-

- poarti automati cKonb3flqHe - poarti glisantd crBopqaftre , poartd cu / in canaturi rpryrrrgtfuiurus (arh) u.b ae t.iumi'yprrnoo6rueHu_ure - poarta .ontiu!r"u_
tafi

caruo.qrfia<yu.g.recr

td cu cearl noq6sne n. (finl ceruire


soulHbrft cdldare

opI (Wntru incercarea betaanelor Ia in) soqiHxa f . (mtr) pinzi sau hirtig impregnatindere

tecturald. octogonaW in vechea Rusie) nocrudpxa t. (bet) pigcot / piesi in formi de

rocruepfix m. (arh) vosmerik (structurd arhi-

ynpfroe - (mec) revenire

elasticE

sniArlna f. groapd, cavitate, adinciturd


6eccrb.rHa.fl

(in)

cerat

-, (geol)

depresiune inihisE,

"u

yTenreHlrbte

- (hidr) valuri sparte / deferretwreparipHus * (termo) oscilalii de tempas66rue


peratura ynpfnNie elastice - (rnec) unde (zruecJ ynpylunilacrfir{ecxfie unrle elastoplastice

- (al, ch) pilnie de golire / de evacuare a apei eoAocr6wras * (aU gurd de scurgere a apelor de ploaie
rogoc.ru?nnat sc6curnarculafi
Hag
ste

aper

ecluzi in doud canaturi ur"u6sH6re - v. BoptiTa [un63a ruJuo3rlbte onycnufie - (ch) porii de ecluzd
coDorltoare

ruflO3a

(ch)

poartx termoizolantd
poartd de ecluzd

rerronfiqecxas - (geol) fosi tectonici. graben nninnaru (tmec) a lipi in interior


nn6fixa

lnJ.ro3-a,^4aycrn6puarue

(ch)

poartd de

fixat5 prin lipire

f. (tmec) introdtcere prin lipire ; piesi

rnepeuisxy legatd (ziddrie )


anepelr6xrxy alternativ

urrr6:.rllre-nonop6rnue

zd rabatabile uyrq3lste nogtnruue

v. Bop6HKa, acmapaqu6ude admi-

tdnor n. (drwn't)

potecd

nxo4ufr * (hitlr) lrapd I pilnie

nonorHficrurft fibros BonoKn6 n. (mtr) fibri, marerie fibroasi ac66crosoe fibrd de azbest

ApenSxlrar

- (ch) barbacanb - 6po6l6n*rr (mtr) pilnie de sfirimare

(cf, csub) guler de tunel - Kon6HHbr (elcon) guler Ae socK m. ceard "ofoana .9Pryi - (geol) ceari de piminr, ozo_
Bopo.rffiK-m.
cheritd

zI

ridic6toare

- (ch) porli de eclu_ - (ch) porli de eclu-

rrfrcunaeuocrr f. n ra6apfir (trans) inscriere rn gaDarlt


rrMcunanNe n. n xpr.nfrc
b5

(c/)

inscriere in cur-

lie

T[6ccbr ltrybru (dlum) trasarea drumu-

rllor

nrMrurnaeuocra
BntrrbrBarure

f. (fiz)

capacitate de absorb-

n. (fiz)

absorbtie

Kp6co.ruoro cocr6ra
vopselei

(lin/ absorblie

; imbibare

BNJIOTHYIO
BnnorHiro

56

Bp6Mt n. timp, vreme ; ora

lipit;

in

contact strins, aderent, strins ;

etanq

. rnorg6pena (elcon) din jumitdli de lemn, in

B[rolp63Ky leiar

jumitatea lemnului

snor6fi inecat, ingropat nnpuxfiru presat(5) (la ziddrie) nnpwnfinxy (Im) prin suprapunere, alipit strins prin cioplire pland rnpnc{rx prin injectare
nnpneripxy (tmec) rodat unpnrfix cap la cap nnpficx m. (nte$) injectare, injec{ie

timp de - B3auMo[6ficnilr timp de interacliune agteptare - rulepxl'raHur de prelucrare de lucru BfipafurKrl / - rrilpariquHtimp de hidratare durati - san6sfrBaurrr ,[e$opMeqlal timp de sta- bilizare a deformatiilor - Harp6Dq durati de incilzire nenpor.rsnoSfreJrbHoe - timp neproductiv - ofiopfra (cf) timp de rutaj - o6crfxnaarnns duratd / timp de intre-

rpf6xa

BrrpncaK imbinare

fix

in

jumdtate cu cep

57
in cruce

BCTIbITI{E
cu

rnp(rcxnnarue n. v. nnpficr
nrpficruanam a injecta
BnycK m, admisie, acces EoAfr (lridr) admisie

nnycronr6nrcy (elcon) zidire cu rosturi neumplute npas66xxy alternativ opaa6frrxy pe sdrite npar6p6c imprdgtiat, in dezordine
Bpa3r6HKy decalat

nenocroixHbffi - (termo) admisie variabilS - n6pa (termo) admisie a aburului

a apei

rpaspip.xy distanlat, rdrit, spa{iat rpacn6p proprit BpaqarerbHb!fi (mec) rotatjv, de rotalie npaqitr (mec) a roti, a intoarce, a invirti Bpau5rcuryrficq (mec) rotativ

- ocaxu6Hnt (aI) timp de decantare (al) timp de limpezire - ocBerneltr{r v. rt'nm Harp6Ba - oTonJr6Hx.n timp prestat orpa6{rraruroe duratd - nepeMerrrnB:lHul timp dede agitalie - parr6na (maE)(ac) timp demarare de reverbera- penep&pdquu tie cxBiarbrBalmn (bet) timp - rtspA6rru-a 6er6na timp de prizi de intirire a - betonului - ycraHoBjr6Hnn perioadi tranzitorie mers - x6taf.(cl) timp deprovizorie construclie BpeMilrKa Bp6Mr-[uK ord de virf de intensitate maxi_
rp6neur la (acelasi) nivel
ma

tinere

BnpnTfiK imbinare cap la cap Bdpnrf,rK Ha no[65.nxe imbinare cao la cap cu subgrindd BnpHr;tK c rp66neru imbinare cap la cap cu prag B qAHKy r.. npf6xa p 66ro rJryxriM cx6nopo4reru imbinare oarbi in coadd de rindunici groftruirrv sfboru imbinare cu dint; dublu imbinare cu ceo dublu lnoforiq qex6na.r

- c Kpec?oBfi4rnrru rff6uelr imbinare prag c HaKn6,4KaMn, tali cu eclise

lo6on6r imbinare fron-

guy:f6ax ro6oBar- -, imbinare fronrald


prag dublu

cu

rpy65rr (tehn) a imbina; a incastra - Bnon&epena a imbina in jumdtatea lemnului npf6xa f. (tehn) imbinare (in lemn) ,. reierurd (in lemn, piatrd) 6nccexrpficual ao6os6r - imbinare frontald pe bisectoare 6xccexrpficHar yr.non6n - imbinare de coll

rpaq6rue n. (mec) miqcare de rotalie tatie ; invirtire ; rotire ; risucire


eaiueglennoe

ro-

incetiniti a corpului

Tena miqcare

de

rotalie

,- 3aMK6M imbinare cu ceD / cu crestdturi Har.naffi6ura sarr{K6M imbinare - Koc(rMcu eclise oblicd - xocfru npnpi6oM imbinare cu teqiturd oblicd - Koc6rM crfmou snonA6peBa imbinare in jumitatea lernnului cu joantii oblici ainofi v. rp!'6xa n:r6ny ao6or5.fl ,' imbinare frontali HaKr6EKofi imbinare cu eclise - Ha..yc, Ha(xaAH6r imbinare de col| cu - ecuse npope:n6a imbinare de colt cu - Ha yg bucea cep gi - otrHirM sf6ou imbinare simpld omrorj'6nar .no6os6s - imbinare frontald cu prag simplu oproroHS.mnar ao6os6.fl - imbinare frontal5 ortcgonald - nisoru n rS6Heu imbinare cu lambd
qi uluc (nuf Si feder)

frontalS cu cep de capdt crponfinbHaq - imbinare in prag la ferme de acoperig, imbinare dulghereasci - topq6BbrM rp6neu imbinare cu prag in coadd de rindunici yrn6B imbinare in coll / de col| - yr.non(rnr cn6nopognena irnbinare de coll -

- c ocTATXoM imbinare cu coadi - c norafiirfiu ruun6rvr imbinare in T cu cep nepdtruns - c ropq6Bbru ruun6u, m6on5s imbinare

- co BcraBH{rM 3t6oM, ro6os5.r imbinare frontali


cu cep fals

in coadi de rindunici - urHn6M imbinare cu cep ^, uiln6M n nre:q6 imbinare cu cep


bucea

gi

u{ex6na.a - imbinare cu cep simplu rpyvHflo manual, de nrini BcaA m. gaurd pentru coadd la topor sau
cl oca

la

Bcac m. aspiralie; sorb sc6cHraeMocD f. capacitate de absorblie ncicHsaHfie n. aspiralie, sucliune, absoiblie,

nc6cunart a aspira, a suge, a absorbi


Bc6crtBalouprfi aspirator, absorbant, de absorb-

admisiune, aspirare

de rotalie uniform variard a corpului crc66Alroe rotalie liberi Bpegfire;u pl. gpenecfintr ddurrdtorii lemnului
re3ogbre - (vent) poluanli galoqi npourn6gcrnenuus - poluanJi industriali rp6nuufi diundtor, vitimitor, nociv Bpe3

panuoupuo-nepem6Huoe

nepeu6unoe - r6.ta migcare de rotalie variati a coroului in sens - no qacoitoH crp6"rxe rotirerotire in orar sens - nilorur qacoB6fi cTpelKt,r trigonometric panuonr6pnoe - l6.ta migcare de rotalie uniformi a corpului

r6na miscare

sp6[Hocru pl, noxe, poluan]i

m. (elcon) nut

- (de rindunicS; - s 66ro c noreMKoM imbinare cu ceD : nestrdpuirs Bnon,qepeBa imbinare in jumdtatea lem- nurur - sn6nl6peBa, xoc6a imbinare in jumdtatea lemnului, oblicd - BnorrA6pBa, np-flM5.fl imbinare in jum5tatea lemnului, dreapti
^:
B[onA6pe$a c KocfrM ropq6M imbinare in

pe bisectoare - B 3aM6K imbinare cu cheie

B .ll6rry imbinare in cep B n6cro.rru.rn xBocr imbinare in coadi de rindunicd n 66;lo imbinare in jumdtate de coadi

spo:lr6r*urfi
de eroziune

(geol) adincituri provocati

) incastrat, chertat, in gropat Bpes6rb (elcon) a ingropa, a incastra


Bp6BaHHbfr ( e I c o n Bp6sKa

saMxf (elcon) - nnorfiHbr (ch)broasci ingropatii incastare a baraiului apesu6fi incastrat


Bp6MeHHbfr

de intrare

f. incastrare; crestdturi ; (csub) capdt

cufite

jumitatea lemnului cu capete obtce Bnoritr6FBa c 6crpbrM ppq6ru imbinare in jumdtatea lemnului cu capete as-

provizoriu, temporar, vremelnic

ropq6BblM - Bnonn6peBa clemnului, cuyr.n6lr imbinare in jurnitatea marginil.e tefite - BlonA6peBa, yrJroBSr imbinare cu coll in jumiitatea lemnului - ! noJrynafly imbinare in jumState de coadi de rindunicd

imbinare - noA KocgtM yr.n6naimbinare inoblici jumdtatea [onycK6Bopo.queru - lemnului in coacld de rindunici / - noTafuir;lM rp6ueu imbinare cu ceD nestrSpuns - norafutfrM cx6nopogHeu imbinare in coadd de rindunici ascunsd - npope3n6fi l5.noff imbinare in T cu cep nestrdnuns 4nofiHdrnr urnn6u - npope3rilirM coadi de rindunici imbinare crestate in - npope3m;rM opyu6pnrru uun6u imbinare cu cep simplu str5puns - npocrfiu s!6oru imbinare. cu cep simplu strepuns npoj'ulrHori imbinare in T cu - npqM6fitreime cep in - npfidrM :!'6otr irnbinare in lungime cu cep drept nax.namlim saMx6nr imbinare - npnmirucu eclise dreapt; g!6orrr imbinare cu prag simplu - c - cKBo3rdrM rmm6ru irnbinare cu cep.qi bucea / in cep gi buzi - cKoBop6$reM v. lpf6ra xanofi imbinare - c KocfrM narrxx{rnainsaMK6M cu pene in lungime cu dinli sigeati

!ie, de aspiralie scx6[Ka f. sipare rcrpfrrue n. deschidere; (min) deschidere (a unui zdcdmint)
6ecrpaum6ftHoe
tran9ee

lucriri

de

- (min)

deschidere

firi

tranlee - 4op6xHoro uoxpfrrna (drum) desfacere a imbr6cdmintei drumului - noKpgfTlrfl (teras) deschiderea unui strat acoperitor, desfacere a imbricdmintei de drumuri ncrp6rua f. (car) descopert6, dezvelire, decapare; (teras) debleiere a stratului acooe-

- rpynnorfrnru rpaHrlref,MM (min) grupate dere cu

deschi-

ritor rEpxnnr - debleiere superioari


Brl6ilrriJrt

BHiTpeHHrr
ste ri le scn6HeHHHfi

- descopertare ! extragere a intercalaliilor


in

ncnnfrrne n. iegire la suprafatd


slune, emerstune

spumd, inspumat f. spumare; emulsionare BcneHMBaHfie n. spurnare, formare a ppumei, rnspumare Bcn6H[Barerb m. ( tmec) agent de spumare, spumant i (mtr) dispoziriv de spumare Bcn6nnBaTb a expanda ; a spuma

ncn6uunaetrocrt

/ din imer-

BCTI.JIbtrTTTE
. ECTUI(ITUE

58 a
conductei

Bn6[na.r

ncniqenffiffi umflat rcnirunaeruocrn expansibilitate rcnfvr.rnarme n. expandare, infoiere, cre$tere, umflare, bombare

Tpy6onpoB6Aa emersiune

npoxoglr{r - (eI, inst) manlon de trecere ByJndr! m. (geol) vulcan


BynKarrn3frop m. (mtr, aparat de vulcanizat ncuoRaor6telrxuft

(ma$) bucgi de stringere nanparr"fioqar - un6rrrlr sarairya (ch) lagir de conducere axului
3aKperrfrrJrbuas,

- (el)

fiqd de intrare

vanei

rpt3eB6fi

tu$elll BcrrytMBarb

- ropHs6Hra wt6t (hidr) creqtere / umflare a nivelului apei r rp$Hra (geot) umflare a pimintuh.ri - o6u.rrinxlr (f in) Eonftare / umfiare a cdp(geot) a se umfla

- vulcan noroios tehn)

vulcanizator.
reazem

BxoA

Byr m. (elcon) vutd, ingrogare de m. (arh) intrare (in clddire)

- degradare fizicd - degradare chimici BbrBnlHBa!ilre n. rurltr (tehn) aLiniere a dalelor BbrBSEmBarb a agdla, a atirna
xErdqecKoe

BgrBcrfi v. BbrBoMrb - H3 cr[6r a scoate din funcliune BbIBTprBaEre n. degradare ; dezagregare Mop63no - degradare prin inghet-dezghel TeruroB6e - deza9regare termici

s9
npeABapfirenbHoe

BbTKJIAA

BbrA6pxHBaTb a menline ; a pastra ; a conserva nfiAepxxa f, menlinere (timp de tratare) ; con-

-'

menlinere preliminara

$nsftrecxoe

servare

- 6er6na (bet)
beton

ncrdrxusan a se inflama, a arde timp foarte scurt, a licdri Bcn6uu(a f. aprindere, inflamare, scinteiere BcTSBKa f. introducere, intercalalie, inserlie ; montare; adaos - B na3 (elcoil incaslrare - Iura 6roxxp6nrra (elcon) element de incadrare pentru alcituirea unui ansamblu r66emuar - (elcon) tronson de cablu intercalat
Mex(q/Kon6Hr{aa narr6.trsa.x

c.nyx66uuit

intrare auxiliari u5rnufi - intrare- principali sanfcnnrri - inlrare de rezervd

BfrBxHTurb (tmec) a dequruba abrf,fiHcrDarb v. Bg|BrtHTHTb B{rBo[ m. scoatere; deducere, concluzie; (el,) borni de iegire BbrBodTb
BfrBo3Ka

Bxo,un6ft de intrare acces inclinat(d)

- intrare

de serviciu

Ha K6prryc

(el)

Ebe3A m, intrare, acces (pentru vehiaile) Har.n6ullsrfi - (drunt) ranrt| / drum de

f, scoatere, evacuare; transport rr6rna6 m. (mec) curbvi; sdgeati de inco- curburi / incovoiere preliminard EDEr66rb (mec) a incovoia, a indoi BblrndxJ.rBaHue n. c6lcare, netezire
Bblrop6Ere n. ardere cornpleti
Ebu0p6Tb

a deduce; a

Iegare la masd
scoate

umed ' ffire.ntnaa conservare / menlinere prelungiti lr3c/repldqecKar men]inere izotermi - Ha B63[yxe conservare / menlinere la - cn6n extragere a pilolilor a palplangei - ur[yHTa extragere / scoatere n{rnor6lenuwi scobit, diltuit, sdpat cu dalta B(upa f, (elcon) Slil de pazie
BHAyBSHne

conservare / menlinere a ului B Bone conservare / menlinere in api Bo Bnii:r<tlofi cpeg6 conservare in mediu

rra n5csrnu (drum) - rambleu

rantp6, de acces in

voiere, indoitur5, incovoiere HaqAnbr$rfi - sigeati initialS o6p5rrorfr contracurbura

- noA ,qaBJdHneu menlinere sub presiune BHAeprI{BaHne n. (tehn) smulgere, xtragere

nou de completare MexlyoK6rrnal nau6m*ns - (elcon) panou de completare intre ferestre naH6J6Has - (elcon) panou de completare nn6BKar - (el.) element fuzibil no4orSHrlar - (e!con) element de solbanc upsM6r - (ef ) panou de completare in alinrament
coe[r.rHfiTenbHaa

- (elcon) paintre stilpi

zafe - 3aKxgnoK (tmec) scoatere a niturilor - xirfrHues (tehn) scaatere / sl5bire a oenelor nu6fis6rr (min) a demonta (stilpii armdturii),
n6I6ofir<a f. (min) spaJiul . galeriei

s66erurb (fin) a albi, a inilbi BH6!4B5!*re n. scoatere (prin batere),. expul-

rril6en m. iegire

npeABapfirnbnblft
convex

n. suflare

rfuir5mfr

a arde complet m, (tfans) dispozitiv de descdr-

- JMcr6B suflare a foilor de extrudere - Ha sKCrptAepe suflare - .nneHrur suflare a peliculei n*enana f. (drum) debleu; (car, excavare, excavafie, slpare; sdpdturS, adincitur6 Bxo,Ur6r * (drum) debleu de acces - rpfHra f. (teras) excavare a pimintului
capete, stripungere debleu pentru linie dub-

teras)

nfu'pe6 m. hazna
BblrpyxarcJnb care

nH6npSrr a alege, a seleciiona

a scoate orin batere

indepirtare a armilurii din

/ tronson - crKJrA (elcon) cTeHoBif,

piesd

- (slcon, pcd) antretoaz1, de legdturd

Kprln (tehn) demontare a sprijinirilor


mi

glasvand rraH6Jrbrnfl - (elcon) panou de completare de perete

roKot{soJdipyrcutat - Ha rpyfunpafiAe (el) inserlie de izolalie pe conductE yrnoBSr nand,rbHar - (elcon) panou de completare de coll rcrirr<a-y4rnan{rre.irr f. prelungitor trcraBnlTb a introduce, a intercala ; a monta ; a pune; b incadra BcraBn6fi de inserlie; introdus, inserat, inter-

f. (tlrum) grirbrrurS, adincituri ; gauri in imbricdmintea rutieri rgrfupxa f. extras ; sortare, selectare, alegere ;
n6t6onua

n)

dezbaterea

armiturilor

calat; rllor

adXugat

ncrp6una$ a incorpora, a introduce


ncrp6ua

f,

Hepnbp (arh) interseclie a nervu-

- MarEpnSJroB (tehn) extras de materiale - n6sa (lm) tdiere / scobire a ulucului nepnoAfttrecKar - seleclie periodicd npeACTaBIlTnbHar - selectare reprezentativd cucreuarfiqecxan seleclie sistematici crry'feiiHar - selectrie f alegere aleatoare .rernepr6t (lm) executare a falturilor nril6poc m. eruplie, {iqnire - rpiHra nsprirnorrl (teras) debleiere a piBH66Irue n.

selectie

- extruziune prin qoc xoJl6trHoe - extruziune la rece BbrIierMBaTb a presa, a stoarce, BHAAn6mrBauHe n. diltuire, scobire
y[6pHoe
BbrA6nSmEarr,
Bbr'EBr.rr(I{6fi
BbilAeJr6Hile

nnenuarftqecxr'rfi - descdrcdtor pneumatic, dispozitiv pneumatic de descircare Bbnpyxarb (trans) a descirca B6flpy3Ka f. (trarc) descircare Bbr,Uf&nHDaHHe n. presare, stoarcere, exlruziune - rpfnra extruziunea terenului

[Bycrop6HHtt

- (csub) sipare din ambele

lByxffirHat - (cf,) ta

extruda

(naq)

(tehn) a tiia locaqul ulucului


telescopic

n. ( mtr ) sculurare, agitare Bcrpixr.rBarerb m. (mtr) agitator, vibrator Bcrp6xr{B:lrb (mtr) a agita, a scutura Bcrl/riaTb B crpoft a intra in construcJie / in
Bcrptxr.rBarfl,ie exploatare

ncrp6eHnuii ( elcon ) inzidit, incorporat BcTp6fiKa f. construclie interioard, amenajare

Bcrfir. (elcon) cap la

cap

canism de impingere / de incircare BreK{Hr{e n. (hidr) scurgere a unui curent de BTinxa

nr6:rxurare.nn m. (maS, trans) impingdtor, me-

une, incetarea funclionirii B6Ban m. nop6gH prdbugire a rocii BHBAJnaBaTs (trans) a.descdrca prin aruncare nrnSpnnarwre n. fierbere uutnSpunart a fierbe ofiaepra f. ajustare, reglare ; verificare

- nyrir (c/7 suprainallarea ciii n: crp6l (maS) iegire din funcli-

minrului prin explozie

,- spS$rocrefr emisie de noxe - peCipCOB separare a resurselor - re{U|6 degajare de cildurl BfIAerKa f, (tehn) execulie; lucr;tur; . - nrirAp nerrn6fi rpy66r executare a qlilurilor cogurilor de fum

n. degajare; separare ; eliminare; emanare; depunere ; repartizare ; alocare

- 3euJrrt (teras) sdpare / excavare a piminiului u"Aerlfr,ir - pieselor H3 S6pMbr (mtr) extragere a din tipar Kapb6pnar - (mr) excavare in carieri - MaccftBa (car) excavare a masivului oTKpflrat - v. BfieMKa, xapucpna.a pacxpfiraa - (car) excavatre deschisd cK6J6sar * (tehn) derocare, sEpdturd in
ycrfrnral - (car) excavare prin tranqee in
trepte
Bhrxo4rar$.re

stincd

- n6,uyr realizare a suprafelelor curbe ru,[el-firr a elimina, a degaja ; a separa i a emana


BbrA6p)KrrBaHr{e

- nDn6BIsr ne{r6fi rpy66I executare a capetelor coqurilor de fum - orrfiBa neqg6fi tpy66 executare a soc.lurilor coqurilor de fum

- rpflrra (mtr) ardere a pdmintului - no AePeBY (arh) Pirogravate BIil)KHN.!6HUe n. Stoarcere ; presare, tescuire
'BbrspB6Hr4e n.

n, (termo) arderc

Bbrxr,rMdTb

a stoarce ; a prcsa, a tescui


n. (tehn) dezgropare

6er6[ia (bet) intirire a betonu; excavare,

lui
BbIK6nblBaH!.le

api in altul, aflux f, bucgn, fiq5" mangon,

c6maqi

BHnepirb (tehn) a ajusta, a regla ; a verifica BfiBecKa f, nyr(r (c// suspendare a liniei

nunprunat Itntec) a deluruba

epaudrcrt\eftcr n6qH axei cuptorului rotativ

(mtr) reglare

materialului lemnos 3tmHee - 6er6sa 1bet7 protejarea betonului. pe timp de iarni

n. mentinere ; conservare ; pdstrare - nperccla$bt (Lm) pdstrare / conservare a

sdpare abrK6rlbrB:rrb (tehn) a dezgropa; a sipa BHKiqMBilH,te n. evacuare prin pompare, porn-

pare

nurrfi.rnnarr
pare

a pompa, a evacua prin


ciptuqrre

pom-

EfrKnaru

f. (teltn) zidire

BO.qbI

s2

16ru' nponsn6lcrnenHHb cr6yHHe - ape uzate industriale xosfoicrBeulsre cr6.ruue _ ape uzate me_ najere BoIrH6fi de apd, acvatic
Bo3oyAxrenb m. tll nos6yx,q.,Arr

xo.rre66md (mec) gen6r:ator tle oscila_

excitalor; agent
amorsa

- M9po3a acliunea inghelului cTaTfiqecKoe - solicitare statice reruor6e - aqiune termici ynpaBnstoqee - acliune de reglare / de comanda qeurpoSerxnoe - efect centrifus - urjrwa, rpeAroe efect nociv -al zgomo_ telor
nos46ficrarx n. pl. acliuni; solicitiri; efecte

rn6ursee exterioarE - acliuneaqiune perrurbatoare nosMyq6rcqee

Bo3Ayxon6A

sbrrrxu6ri

uarucr@rnrnrfi
aet

1ie a aerului

(vent) conducti de

53
aspira-

BOJIHA

conductd magistrald de

a acnvtza roo6pxg6ra.re n. excitalie ; excitare agitalie ; ; amorsare

a excita; a

; a agita;

6iz) - (ma$, agitalie termica nec) exciralie prin im_ Il?^plo" puls / pnn $oc qe.noqu6e - (chim) activizare alcalini Bo3BeAeHite n, execulare ridicare ; ; construire (tehn) - rec6l (tehn) executare a clEdirilor "A6grd executare a egafoOajului-i - a schelei - iliicblrM (drum) executare a rambleu- . - cn6,qa (rchn) construire a bohii - coopyx6rufi v, msBel6rue ga6rl,rft - $-pg6rrrenra executare a fu"auiiei--EOSmIfTb v. loslprrarr - rr64rry a zidi rosrp6r m. inapoiere
aBTo-MaTr,rqecrurit

reruos6e

:ltffl*" -

- W

(sud.) amorsare a arcului (chim) activ;zare-cu surfat

eaexrpouarrfrTHbt
netice

- acliuni atmosferice - soiicitdri dinamice rcmnrarfiqecrc{e,* acliuni climatice uexar$.recxue - solicitdri mecanice nepeu6unue - solicitdri variabile pa4uaqu6rnrue efecte ale radialiilor cefictr$qecrtue - soticitlri seismice curoBfue - acfiunea forlelor rcwreparipnue solicitiri termice rexHo;rorfrqecxr,re- solicitEri tehnolosice xnlr?.tecnre .- acliuni chimice
AlrHaMifltecKue

aruocQ6prure

f. suflanti ; ventilator nosgyxosa66prux m. (tehn) prizi de


B@.qyxodBKa Bo3.ryxoM6p

,- conducti de aer comDrimat conducti de aer susoendatd npncraau6ft- conducte de aer sublimen_ tard npnr5vrofi -. (ve-nt) conducti de improspatare a aerulul crnapa.nrno-uanusH6fi - conducti de aer in spirali
uan6pnrrft
noAsecH6ft

- (maq) distribulia aerului cu (vent) distribulie a aerului noror6quoe prin plafoane- perforate
x.ninanxoe
supape

Bo3;ryxopacnpepp;ffire.m oe aer

m. (za,p/ distribuitor

BuxpeB6fi - distribuitor turbionar de aer roslyxoc66puaK m. rezervor / colector de aer. vas de dezaerisire

Bo3lyxocr6ftKocm

BosryxoHarpeBirsrr m. (termo) incilzitor cu aer cald. aerotermi r6gonuft - aerotermX cu gaze


BosAyxoHenponr4qiieuocm la aer
f

aer nouyxouarpenSune n. (termo) incilzire cu aer

m. (ma$) aerometru, contor

aer
de

imperm e abilitate

ry acliuni

electromag_

n6rgyx m. aer acrupaqH6nrnni (vent) aer de aspiralie -umed Bnaxqbrft - aer aer antrenat nosJreqdurGtri ry nchcunaemfr aer aspirat - (termo) - I.jtfl nop6wttr(termo) aer de combustie ,qooaEoqHbdi aer adilional/ su_ plimentar / secundar
.uononrdTerhrrbfr - v. r6slyx, ao66noqnnrfi syrbe86ft * (termo) aer iniuflai / d;;;:
bustie

nos,qxoocyudrretn m. (mtr) uscitor cu aer nor,ryxoorr64 m. (vent) conductd de aerisire ro:,lgxoou6g.nrx m. (vent) exhaustor de aer Bo3.ryxooxnadreJrb m. (termo) ricitor de aer
BoAaH6fi

Bo3ryxoHenpol|rrqeelrftIfi etanf fald de aer nosryloo6ru6n m. primenire a'aerului, schimb de aer nos4xoo6orp6s m, (termo) lncdlziie a aerului

aerului Bo3lyxoyBJraxldrreJrb m. umidificator de aer nlnorofi - umidificator de aer actionat cu abur Bo3Aturuo-cyx6fi uscat ; cu umiditate normaltr : uscat la aer nospSurmni aerian, de aer B63Ka f., r6.{eqHag m. (trans) transport cu roabe qi cu tomberoane uogrvryq6rme n. perturbare ; excitare ; perturbalie

f.

rezistenld

la

ac;iunea

r6spacr m. virsti ; vechime a6combrrofi reo.rcrfrqecKnfi sti geologici absoluti

(geol) vir-

; restituire; intoarcere retur, re-venire ; recuperare ; rapel

(mag) revenire - in pozilie iniliald - wtit..(n p6rey) (hidr) revenirea apei (in albie) p. iy-" rrc (mtr) reintroducere a pra_ - rulul rn cuptor - reruii inapoiat, .(termo).recuperare a cdldurii rosrpiil$d

mata B r{cx6AHoe no.no:x6mle

(ma+) revenire

auto_

/ *".-r111:Tr"
Bos-B[[ur.

-1?.T16"1" n' r
oucre

rna4are a ginei exterioare

revenire in pozigia ililir;.* n. Hapfxxoro pemca (cil supra_

intors ; revenit rcx6,qgoe norox6rnre rea-

eHr{ocrr

Bo3ropaeifffi inflamabit

nocr6HKa f. (chim) sublimare Bo3ropeeMocrb f. inflamabilitate

lnallrme

f.

colina, deal, ridiciturd,

'

dus

orllonat - o6orarqHHrfr rulc;rop64orrl aer supra_ oxigenat oKpyx6uryrfi aer ambiant ox.m:xlatouryft- aer de recire - primar neprfrvnuffi - aer de alimentare nolBoAfi{btrt - aer / intio_

- aer lichefiar sarpasxmrufi -. aer poluat sac6canrufi aer absorbit - aer skgnanr gacr6ftrui nHgyqfpoBarilerfi - aer indus compensare xorwrencaqn6mnfr - aer de Tglrlr{rlr{otl.porarurbrfi - (vent) ai. con_

xttruc{fi

aer prin- rdcitor dede aei prinstropire non6pxHoctmrfi supra_ - rdcitor fald - nlreABapnTenbnom oxnax,Enu.a ricitor de aer pentru rdcire preliminard pacc6nbrufi - recitor de aer cu saramurll qupxynfiprefi r6e- c nilfiydreJrbHoft cu circulalie forfat6, Iyxa ricitor de aer

opouiemlft

api

rdcitor de aer pe bazi

,-

aKrfiBHoro fiaa vechime a nimolului acti-

Gr6na (bet)
lui

val

vechimea

Bep)fiero crpodrua

de

structurii (unei cdi)

/ virsta betonu(cll virsta supra-

n6fi.rcx m. (mtr) ptsl6 ac66cmnslfi - pisl5 de azbest

tsospox,q6nrae

n. (arh)

Renaqtere

$opcinonufi ry rdcitor de aer cu duze Bo3Ayxonol6qa f, alimentare cu aer Bo34rxono4rvr6BKa f, tratare a aerului Bo34rxonoAorpen6rern m. (termo) preincil-

a aerului

; a indlla ; a clSdi: a zidi nos4sflx5rlle n. conslruire ridicare ; ; inillare ; clidire;


zidire
Do3A6ficrBfie

Eogmp6Hrre n. ardere, inflamare Bo3,{Bmarb a conslrui : a ridica

n. aqiune, efect, influenlE,

soli_

Efrlra acfiune a vintului

f aerului Bo3A.xoE6I m. (tehn) conductd de aer BeHrnnrr{u6uxbrfi - (vent) conducti de aeraj

aer proaspar uer co-pii.at cnepruft - aer vici;t r6noqffiui..- v. r6s,ryx Arr, rop6uu-g ynnumBbfr cnpil1ft - v. r6:qyx,de qnpxylnln6mlbrfi aer circulalie - antrenare Eo3lyxoBoBJeq6nte n,. de aer
cdXrri cxiilnrfi -

perulpryffrtH6rllfitri

npur6vrufi

adus

,-

aer improspetat

aer de recirculare

- preincilzitor de aer cu . uacrfmrarsq - preincdlzitor de aer cu pl6ci pe6pficrufi - preincdlzitor de aer cu nervuri pereneparfianul - preincilzitor regenerativ de aer rpj&arni - preincdlzitor de aer cu {evi nos,ugxonpx6nn*rK m. v. r3,ryxo:la66pnrK
tevi
netede

zitor de aer

rra4torpf6nnfr

nor.ryxonpon6g m. v. mr4xor64 Bm,ryxonpofirrqieMocrb f. permeabilitate La aer noe,qxonponnqfurvruf, permeabil la aer Bo3ryxopacnpelelnne n. distribulie a aerului 3onorHxx6noe - (mal distribulie de aer

cu sertdrage

- pisld de lustruit - phl6 -pisH dede etanqare crKrixHb|ft sticli crpofrremnrfr - pislS de construclii reruoueonrqn6nxufi - pisli termoizolatoare rocfrqecxltri pisle tehnicE uepcrrn6fi - - pisltr de lini roxsii.n m. gari aar66yqrufi - autogari - asponopra aeroport 6oxor6fi - gard laterald reproaatrmnl - aeroport pentfu elicoptere xe.tesnpgopSxffifr - gari de cale ferati mopcx6fi - gard maritimi oOrencrnnrlfi - gari mixtd ocrpoBdfi - gai6 insulard peqs6fi - gard fluviald ryrmr6nufi - gartr cap de linie no.rru{ f. un&i I val, ralaz axycrfiorecxar acustici - (ac) undi f5r6 6eennxperSa - (hidr) undisuflu virtejuri rrpurrrr6a - (lexp) undi / a(l) ixnoJMpoDirHftr6
npoKna,qoqr,ftrfi

sticld mlnepalon6russ;i - pisli din vati minerald malep6.:mnHft piild minerald

r,t3

crexniurox rfrrefi pisli din fibre

de

ploziei

BbIKJIA,4...
BbrKnAAbIBaHue n.

60

rurop.rErurarn (tehn) a dezrddicina, a def'. rrmpAuuranne (mtr) sfdrimare, fdrimilare, mdcinare : (tmbc) $tirbite - F6xyureft xp6m<n W3\6 (tmec) $irbirea tdiqului de culit rlta

n6noc

n.drrKofi (tehn) cdptusire cu

mil(eraxa (geod) scoaterea pichetajului


rrpoMfirrlnertrrhrx npe4rpu.frfini mutare a

6l
a rectifica
nunpamfire.nr

BblrrycK...
;

snxr6AbtBarr (tehn) a cbptugi, a zidi sHKnoq6renb m. (ell intrerupdtor, disjunctor


comutator

plEci

aoapfiftnufi

- intrerupetor de avarie 6ecxourfumuufi rryrer6ft - intrerup5tor de pozilie fird contact


BBoAH6fr

- pe$rf (tmec) qtirbirea culituluiciptugelii - gyreSexu (mtr) sfdrimarea refractare


se

auxpdurunatuca a

sfdrima, a se firimip, a

se

Sponfiponaurufi ftare
globat

nn6uuufi

intrerupitor

blindat

intrerupdtor de in-

micina efixovxxa f. (arh) racordare ; rotunjire ; scafd


a6dpoo6p6euar - (ch) qardonetS; scafd in formX de evantai

sftHocxa t. (cpi) linie de rapel ornr6rox (geot) marcare a - BblcdrHblx nivel cotelor de Bb&r6cJtrrBocrb f . ( me c ) durabilitate, rezistenlA la oboseali; andurantd nu6parp6nnar - rezistenlS la vibralii xopporn6nnaa - rezistenld la oboseali in condilii de coroziune ycrS.nocrnax rezistente la oboseali

intreprinderilor industriale

nunpaufiro a indrepta ; a potrivi ; a corecta

(eI)

redresor

nr,rnpxu.n6nue n. corectare, rectificare ; indrep-

acrp6ennufi

inlrerupetor ingropat

in-

o6p6r*rar

nuxoln6fi
rr6BHbrfi

de linie saseMntroqllfi - intrerupdtor


de legare la pdmint

tor principal

intrerupitor de iegire - intrerupetor principal, comuta-

- scafd semirotundd - scafi dreaPta sbuexnBanue n. (mtr) maturizare (in depo'


npru6r
zit
)

norryxpfrlar

scafi intoarsX

srllnar m. (lexp) explozie, pugcare comandant5


nuu6puramae n. (termo) vaporizare tratare cu abur

gbrna.qH*.le n. ocSara precipitare, B B6rryWe


vid
presiune

depunere

(mtr)

(mtr) tratare cu vapori in

- p6rbcbt (cf) a indrepta qinele nrilnyx.nocm f. (drum) bombament; (mat) con vexitale - Aop6)KH{rro noKpdlrrrr bornbament al im. brdcdmintei rutiere - ruocron6fi bombam.ent aI pavaiului - sa no#pxsocrn ridicdturi, proeminenld,
rftnyxlufi

r.rcrplru6Hul (arm, cf ) indreptare a curburii / a indoiturir nurnpaulirr a corecta, a rectifica ; a redresa ; a indrepta

tare; redresare

comutator

'

umfldturl

- intrerupitor de proteclie xu6no.rHbfr - intrerupitor cu buton KoH6"rHr,tri - (mail intrerupltor de capit rouqen6fi - rm$na intrerupitor de capdt de cursl a ascensorului
sailfrrnb!fi
Mroronosl4ql,!6nnHfi

sfuet

r.mrH6l dospire

a argilei

lui in

m. sigeati, lungimea consolei


consold

bralu-

convex

rfmycx m. evacuare, golire ; emilere ; lansare soli

bombat
;

gaxfino$ni

multe

cii

comutator cu mai

norop6rnnfi rotativ
neperurfffi
gropat non.nam6nurfi

v. BslrrJrloqarcft, xH6no.rHHfi

intrerupitor basculant intrerupdtor / comutator

no.ryyr6nrenHuft

intrerupdtor semiin-

- Kp6Ha (ma$) taz6 de acliune / de deschidere a macaralei neperu6nxnft - (ma;) lungime de consoll variabili narpfsxofi (na$) bral in consold - se1 sarcini sub - cr[renrir xp6ua v. a(l.ner rPfuia pdtlonrxa spargere prin dislocare ; bucati spart5; excavalie nop6gu (min) dtslocare a rocilor . - $yrep6rxtt (mtr) dislocare a cdptuqe- 1ii refractare gurrr6gurarl a unge, a freca, a intinde
nHrai.nHsarr (mtr) a mdcina srri,fll.Mraurle n' (tehn) udare, inrnuiere a r.nfisr,I (mtr) inmuierea argilei

- ,p pe6p6 onPoxfigunarut (mec' maS) lungimea pind Ia muchia de resturnare - ionc6au (mec) Lung\mea consolei

qrzpxya.iryrr.r (termo) va- nplr 6(rcrpofr conveclie forlatX porizare prin aurfrfl{Ba!ff{e n. (lm, tehn) tdiere dupd contur: debitare mrfrlsnart a pili ; a debita ; a teia ; a ajusta

emisiune; lot; gurd de vdrsare / evacuare; ieavd de refulare ; (arh) ieSind, rezalir, corl-

araprfiftnnfi
6eperob6ft

apruarfprr (arm) mustdli de armdturd

(al, inst) conductd de avarie

Burup6ffire n. impingere rllqpo[uHaMftrecxoe - tplura (geot) impingere hidrodinamicd a terenului BfnrtcKa f. fec) extras; tablou - 3eMntH(Ix pa66r tablou al lucrdrilor de
terasament

pentru scurgerea apei


nogonpon64Hufi lire a apei

rolpcr6.firHfi - conductd de mal

(aI, c/r) conducti de go-

BgruaFxa

- intrerugitor cu flotor nperoxparilTJlbmfi - v. nurutovirelo,


rea ascensorului
cTeHH6fi

ariruaru f. pl.,

f.

(sud, tmec') toPire

saudr*rrtfi npeB6fi - ffiSra intrerupdtor peniru opri$oroe.nerrpfivecxufi - intrerupitor cu comandd / cu elernent fotoelectric(6) urncelusuft - intrerupdtor cu figi eneKTpoMamfitufi - intrerupdtor electro-

s(nnecx m. nyrfi (cl) desfundare a balastusgruecxr n. pl. (cf) spdlare a balastului (de m. preaplin ; revhrsare (din f ormd) ru{,n;l$me n. indeplinire, executare, realizare - pa66r realizare a lucrdrilor qepre,'.t('i / a, ryana (cOi) - executarenarapaHgaur6in creion in tuq desenului / d urBoB (sud) execttare a sudurilor; (cf.) confec{ionare a joantelor
EgmnbIB

in

xovrneucaqn6uHHe compensare

(ec) pll1i

- (al, ch) canal de golire a ro1ocr6.rntrfi - (al, ch) deversor de ape


Bo1oc6$cHl,rft
meteorice
apel

lui cdii

intrerupitor de perete

cdtre torenti)

- nol$r (hidr) ie$ire / evacuare.a apei - B63ryxa evacuare a aerulu.i - Bne*A or46nnux pc[68 Kna,[KH (elcon) ldsare de strepi in ziddrie rSgosbrfi nenmaxqx6rurria * (yent) gurd
de evacuare pentru ventilalie r'lry6oxon6arorfi BoAocrS.trrHfi
apei

luuiuEnatr (drum) a

magnetic sbrKJtroq6re['-aBroMST

m. (el)

intrerup5tor
a a

nulreDlrt a misura sHu6umBarb (bet, mtr) a frdminta, a malaxa B6IMonHa f, (hidr) eroziune (in albia riului),
afuiere nrnnop6xnnarue n. inghelare
BgIneIB

Pava

ductd de mare adincime pentru scurgerea

- (ch)

con-

- goxyuenrSqun editare a documentaliei g5nHuft (ch) orificiu de scurgere, eva,r1peH5xa

rux.nrcq6rr a intrerupe' a decupla; a opri; deconecta; a debreia; a teia contactul; nectare; debreiere
asTol.rarfiqecfioe
mat6

automat, disjunctor

cuator de fund.; (termol purjare, suflare


(ch)
eu.rd de vdrsare

deschide (circuitul) rrilcmoq6mre n, intrerupere, decuplare; deco-

- rpfnta (geot) m. sp5lare

inghelare

a pdmintului

- (el)

decuplare autba sifonu;

- cfiffHa (al, inst) dezamorsare


lui

- necKf sPf,larea nisiPului sbtlr6lniHue n. spilare (a terenului sub con'' structie), antrenare / evacuare prin apd rpinra ocnordsns - nului de fundalie (geot) spillareaterebftseceHHuti separat: scos in afar6, extras
sfruoc m. ieqind ; proeminenli ; scoatere ; antrenare

r$rrrro.{eHHbrfi intrerupt, deconectat, decuplat debreiat

nu.no.nHirt B cpoK a respecta termenele, a executa la termen n6mop m. ridicare - rpFma (geot) bombare a terentllui nfoior m, transpirare, aburire nrmoret6rure n. exsudalie, transpiralie a6mparxa f. indreptare; corectare ; potrivire; rectificare - KpnB6fi (cf, drum) rectificare a cur-

a drenadeversor

iului
He carmpH66pa

(inst) ventil de scurgere

r{rxonannufi (tmec) forjat


af,IKoaorra

gtlxonarr (tehn) a dezgroPa ; a sdPa nfixonxa f. (tehn) slpare; dezgropare


nuxop.rEnuramre

f,

scoatere (prin batere)

rpfHra - burai de(ch) gol de eroziune (intr'un Pdmint) ' Kaplifi3a'(elcon) proeminenla a corni-

n, (tehn)

scoatere

a rddi-

cinilor, defriqare

ronc6;tH (elcon) consol|

sel

Kp6futrl (elcon) streaqini a acoperigului

a cdii - qytfi (cf, drum) rectificare indreqtare a ginelor - p6rrc (cf) v. nfmParxa nunpanl6rnae n. pexfi (ch) corectare f tegtLarizare - cursului de ap5 a albiei - pfcna (ch) corectare

bei

xre1xlt - prA6r rcaprul.r6zidirie (elcon) consoli din rinduri de de cdrimidi - qeneurSquw (ch, tehn) conductd de injeclie " aunycKirr a elibera; a produce; a emite; a
scoate

-' (elcon) ieqind in forornpfirrul - (ch) gurd de evacuare liberd / deschisi orKpflrblfi noAocr6.*rhrii - v. B;rflycK, Bonoc16qnuft
Kpecmo6p6srrllia md de cruce

r4Haauoaqu6nr*tfi de canalizare

- (al, inst)

; a elabora ; a goli

BbTNYIIHBA}IT,IE
Bbtttir|I,rBaHlte

62

- npima (geot) infoiere a pdmintului lnnaMiiqecKoe - (mec) umflare dinamicd nonep6vuoe - (ntec) umflare transversali - rpy6onpoB6\a (mec) umflare a conductei nClny.ruHa f. bombare, bombaj, bombament,
Bbrpa6drblBarb a produce, 4 fabrica, a face; a elabora; a alcdtui ; (min) a epuiza (prin exploalarc ) r6rpa6on<a f . produce re, fabricare, elaborare,
umf

6oron6e

n. umflare, infoiere (geot) infoiere laterald

K6pHr wsa (tuec) tdiere cu dalta a gordonului de suduri nupunAnne n, dezgropare ; extragere rfipurr, a sipa ; a dezgropa

rucor6
MolynbHaq KoopAr{}taquoH[a[

nnrcScusaurae

- ron6BKr4 refularea capului n6ra{ - l5rgire xol6gnas - refulare / forjare la n. aspiralie

indltime modulati B cBeri (drum, pod) indllime li- rrrocd(csub, pod) berd - Harnerixur (hidr) indllime de refulare - Har6pa (hidr) indllime de cidere / hid-

srilKA

ar h

63
orizonturi;

BbITPABJIEHHE

- trjBilr pacqTHar (sudl indllime de calcul a cordonului de sudurd - erax6 f. (min) indtldme a unui etaj / (arh) intre
in5llimea unui
etaj

rece

lSturi

nulcScHra$ a aspira rr,tcn6p;urarr a giuri, a sfredeli


sfrcesKn pl. (drum) savurd
r6rraennue K6KcoBbre

^ *

alcdtuire, intocmire ; produclie ; productivitate ; randament; (min) excavatie ; galerie 6ypos6q - (min) lucrare de forare o6nonn6q - (min) galerie de ocol / de in-

coniur o6r6nnaq

- v. n{Ipa6orxa, o6n6Allar o6x6[nas - v. nflpa6orra, o6s6Iuas orKp6lrat - (car) lucrare minierd la zi orrp{trar r6pual - (car) exploatare la zi noE36MHafl r6pnu" - ( nin) exploatare subteranS" excavalie / gaterie / lucrare minier6
subterand

surcoxoanrfinHutl foarte activ, de activitate inaltd nucoxonfgrufi de viscozitate ridicatd BbrcoKorJMHo3uucruft bogat in alumind Eblcoxoofup6rrrbtf^ (ma$) cu turalie inalti 7
mare BbrcoKon6pr,Icrufi de porozitate

nucexSft i rucr66.nunart a rizrti, a scobi

cribluri - (drum) termo) cocs mdrtnt - (min, a ciopli, s sculpta a grava; a ddltui

- pare de refulare a ponrpei / - sScunu (cf , drum) indllimea rambleului runerftpHaq - indllime de nivel - Hfr3a npongrnoro crpodnnx uocr6 san gonfl (hidr, pod) inillime / in6\ime relarivd (hidr) - orcScr,narus (elcon)indllime de aspiralie coti a plangeuiui - ueperp6lrnn no[r6ua (geod) in5llinrc - (maq) inillirne de ridicare a Danlei: - noAbEMa KproKe (rur.t,) inalfime de ridi_ care a cirligului noaGguag - indl{ime utild npune,udnuar ,- ga.n.n6nna (hidr)
ne
oruoc(rrearuas
fporueru rd sub pod (peste nivelul apei)

rostaticE Han6pa BoA{r ineltime de cddere a aoer Han6pa rpyurondlx wA (hidr) cora hlarostatic; a apelor subterane Han6pa uacfica (hidr) inillime de pom-

srax<e

total6 a unei enc6trulfi de mare indllime


nucororr.rEp

e$$exr*nnar - 65mu' (eicon) indllime grinzi m. (geod, ndsl altirneiru,


hipso-

a etajului

u wcror6 (cr&/ inillime liberi

metru

libe-

rrircnarxa f. aqternut ; ciptugeali - ruriirxauu (fin) acoperire


placr

/ pavaj cu

(geot) coti

altitudi_

$aruftrurax * (ch) pat de fascine xropocrnuSa - (ch) strat de nuiele - ru6urxarux (elcon) pardoseali cu pavele
cubice

BbrcoKon$qnblfi de inaltd rezistenld, zistenld mare sfrcoJr m. eflorescenli

ridicati

cu

re-

rttcrp6nnarure n. aliniere nftcryu m. proeminenl{ ieqind; prag; rebord; treaptd; (cfJ.denivelare (a capetelor SineIor ) 56.nxr,r

roHH6nbnar

ru6xrHar

in formi de nflpa6orxn f. pl. lucriri


genutrHfie

de pul ruro.nrnoo6p6sroa

- (csub) expavaJie a tunelului (min) lucrare minieri in formd - (min) galerie


lucrare minieri

sucorS f. indliime, altitudine, cotd a6colr6rHar - (geod, hidr) indllime abso-

nupSrrnrnaruae n. egalizare, indreplare, nivelare,. netezire ; compensare ; aliniere ; finisare

- lucr5ri

de terasamente

luti 6pxu (elcon) - (sub chele ) sdgeatd a arcului / a bollii - 6,'r6ra 6eroHrltrxxannt (bel) inillirne de cofrare / dc betonare * Bonufr o'6o:r6qru tmec.) indltimea undei
pinzei sutrtiri
'ncecorsauran

lichid)

cotl piezometricd redwd (exprim.ald in coloand de

rp6rc<rl np6crym (elcon) protil al unei


trepte

(elcon) consol5 a grinzii

(teras) nivdlare a solului cn6q @r6sa (bet) egalizare / dripcuire a Srratului de beton - urryrarlpnoro cr6q (fin) egalizare a strafului de tencuialX BbtpaBHHB:rrb a egaliza, a ntvela, a redresa, a indrepta, a potrivi nupax6nue n. expresie, exprimare : reprezentare npa$fiuecr<oe - (cpi) reprezentare graficd rupasitreluxocTb f., apxl'lreKr!'pnar expresivitate arhitecturale nfrpes m. (elcon) t"aietuti, crestitur5; fant6;
n6qBbt

rpiHra (teras) nive\are a terenului - gaur6Hnfi egalizare a presiunilor - Kr6,[Ku (tehn) aliniere a ziddriei

lie -- BcAcbrBaHnq, -

tul,inst) indllime

de aspira-

BaKyyMMerpirqecKa.t (hid.r) inFilime vacuummetricd de aspirafie BcacbrBanuqr reoMerpiiqecKat (hidr) inillime geometrictr de asPira{ie

B cBeri (min) in5'llime liber5, luinini Br6rbrBanrs. (hidr) inillime de ridicare f de prelungire (a valwlui pe un taluz) Boxoc66pa (hidr) nivel al apei in bazinul de recep{ie

- inbllime de gabarit reque3frilecKar - sc6curanus (hidr) in6Llime geodezici de aspiratie (la pompe) - ruApaBrfrqeCKoro. rp6lxK6 (hidr) in6\a saltului hidraulic
ra6apfirHar
q6ficrnyrourpa - indltime efectivX za66tr (car, min) inillime a abatajului - 3BfKa (ac) indllime a sunetului -

cxopocnr6r

- npo63)Kefi y6crr.r nog uocr6lr v. sucor6 uocri n creri fipoxo]$r{r - iniltime de trecere nreonnerpfivecKas - (hidr) cot6 piezametrici pa66var (hidr) i11611i^e disponibili - pa3rpt3r\il (maS) indllime de descdrcare pacvruaa * (cpi) indllime de calcul pacvruar sralrii (cpiJ inillime de calcul a etajului rplnra (aas, - q6saunfl pimlntului teras) inillime de tiiere a - cBapH6ro utaa (sud) grosime / indllime a cordonului de suduri cnq56${an - iniltirne libera - cn6Aa (elcon) iniilyrme sub cheie; (ari.) sdgeati a boltii
cN6t oc6,qxon de precipitalii

streaSini a acoperiEului - Kpfrunl (elcon) falcd a eclisei - HaKn6/IKn (cf) (cuQ6na) (aI, inst) nas orrnoHfuutlrii

de amorsare (al sifonului) - pq6n x.l6,u5n (elcon) de ziddrie


stilpului

rebord al asizelor

- c!ac6,qa (arh) profil de faladd - uepoxoB6Tocta asperitate Bbrcryrr6rb a iegi in afard, a depdqi - rs 6eper6n (hidr) a ie;i din albie, a se
rucryn6rouufi proeminent, ieqit in afard
BfrcyureHtstfr uscat rHcHxSTr' a se usca, a seca rurcnx6mu$rfi care se irsuci, sicativ nur6lxurare.ltr m. (mas) impingdtor, aruncitor, extractor
Bb[rK6I{se n. scurgere nurcr6m a se scurge, a curge afari; a decurge; a ieqi sfirecarr (lm, tehn) a ciopli
BblTecg6Hne carenX

zidului - cregfr (elcon) ieSitttrl arezalit (iesindul ruragrc.r (arh) - cron66 urdin planul ztdului)

revdrsa

nucutxSuue n. desecare, uscare. secare

lime

(hidr) indllime cineticd - (hitlr) indltime a srratului


inillirne a spectru-

:HfryHolg loxp6ca inillime a inveliqu-

lui de zlpadd

rupesSHne n. (tehn) tEiere, decupare nftpe:na f. oSpasq6n decupare a epruvetelor


BbIp63HBaHue n. decuPare, tdiere Bblp63blBarb a decuPa, a tdia

qlil; locaq; scobiturd

cn6K?pa *ffgrrocreft lui de nocivirate

Kanr{nntpHono BciacbtBaHnn (hidr)

inillli-

crpol'tre.nrnas - inillime de construclie - r6o{Xn 3pI{r.r inil}ime a punctului de

re ; descongestionare; Bl'rrecf$renb m.
nopurHeooft

n. inlocuire, dezlocuire ; elimina-

(ildr)

deplasament;

me de aspiralie capilari
KarrnnJr;pHoro no,UHirr{s ( fiz, hidr

urrpy66rt a ddltui, a tdia, a ciopli; a dobori


nrirpy6xa tiiere ; cioplire; doborire ; tdieturd' crestature

3aKJIenoK

(lmec) deznitujre

- n6crlmquoro uitpuua (elcon) - a rarnpei scirii

time de ascensiune capilard KonAHrjE (leras) cotd a sdpiturii

) in6l-

indllime

.' .-

observalie yn,non6ro rwa.(sud) indllime

de coll

sudurii

vi'pnurrun_ (maS) indlgime a excavaliei rfrfrxrr,r trftlna (arh) indliime a pulului itsccrrsorului

ycrj'na (ccr,) inHllime a treprei

(rn7) impingdtor impingdror cu piston - irnpingitor cu gnec ufiGepmfi sfiroqKa f. (tmec) degajare; qanl; git;

canal; adinciturd formati prin strunjire BbrrpaBn6rme n, (tmec) corodare, decapare

BbTTPABJII,TBAHfiE
Dt'rTpaBJMEaEre

Bfrnryulee

64

MexeBar

EurpaBniTb (tmec) a decapa (o supralald me-

n. v,

BHTpaBn6BUe

sllriru[artrte n.

talicd)

tie; tragere;
Kysx6rrnoe

alungire

?ntindere, extensiune : extrac-

na6mogfrc:nnar - turn de observalie napau(yrnar - turn de para5utigti nepABnxn6r - turl6 mobili nox6pnar - (arh) foigor de foc
cavonogtmras
toare

(geod) borni de hotar

liant magnerien nnicHesn6nr,r{oe magneziu u6i.nenno cxB6Tbrpalog{eecfi - liant cu zI inceatd

de

pri'

(maq)

turli

autoridic5_

wnelffi.nrnoe Heoprtuli4rlecKoe liant mineral Heopraufteecxc";: - Iiant anorganic / mineral


He&nftinoiroe
opra*iifrrc.cKoe

re

/ - rhr (fin, tmec) tragerea profilelor decoraJive la fatade Snl6nxn (lm, tehn) intinderea panouri- lor

- y1. (tmec) alungire / ftagere prin forjare

intinde-

cropoxerii.r
triangulalie

renecKorfrqec-ran

rpranryrflIrl6ru{as
Bbmleneqruaeuocr
zafe

(arh) bovindou
(ma$) turlE telescopictr - (geod) semnaf de

-- liant pe brzd de nefelind - liant orgaDi rmrqoriuo,soe - tiant pe bazd dc ptrzzolattd pirelit.r{iJrryrutloc ''' liant pc bazii tlc cnu'
cLlalrt(c:l6ut,lloc, '-' liitnl pr' lrllzii clc iiisl rrri lril it ttttttitrltst'
cw(:i lra
rrr

ulSailirr rn, gabarit ; ancombrarnent

f. capacitate

ciuc gi bilrrrn
rrr

de solubili-

tlt:

cr'lltttlid -

BHtirxBarb a intinde ; a rage, a extinde sfrrrxxa f. (arm) intindere, linie de tragere,

tragere; (arh) co1 de ventilalie - apMartplofi cr6su (arm) alungire a o1e-

Dft:fion m. (termn) evacuare,

M6crtlaq - (vent) evacuare locali - perm6fi (zaS) intinderea curelelor E6rr')(H6ft de tiraj
e$apament

lului

beton

nurqerS.runame n. spilare ; extraclie prin dizolvare - cno66,Urofi irluecru spdlare a calciului liber ruuleaSur.ruarr (tehn) aspila, a antrena ; a dizolva nuru6une n. descopenre ; ctaFificare ; pune-

r,,

^'' \'.

Iril M

t J/ I i

('{),

x.crrvl6r'rrt i'iponau

HOe

cyrrr,r$a'oocdri.i(o":

rurixr'noe - liant cu zgura nfixyuru& (mtr) liant i aslrirrgerlt I aglrrtinant


uireKa

riea sulfalilor

'- liatlf rezisicilt la acliu-

- Gegonfcllocrra - r&l!sHoEsp6xnux cTsi)6En'Iii (cf) ca-. barit ai constructiilor de caie fcratd .* xftHrau e"nernp'anepep&" (el) gatrarit al liniei de trensfrort al energiei elecffice .- p!6c.ra. (pad) gabarit de pod de irrclrcare - rrorn$ciffi (trans) gabathEabaiit el ma' - ilotr-ehlrrlrorococrSra (cfl .noJlMocrsBbfr (cf , drum) gaira|it de sub pod clc treccre sub Pod ruuradrnx6nlrn ctpo6n*1fr (<:f , d.rurtr') ga-

gabarit de sigriratrld

terialului rulant

re

rfixol

aBapfuoi - (arh) iegire de siguranld 6er6sa (6et) debitul


betonului B63Ayxa ieqirea aerului 3anacH6fi - (arh) ieqire de rezervi - lag 6eper6B (hidr) revdrsare (peste ma-

elcon) ieSire

m. randament ; extracfie ; ieSire; (arh,

scoatere in evidenl6; depistare HencnpaBrl(rcrefi (moil depanare

^, -

f. imbinare, incheieturd apn{ari'prsrx xapn6cou (arrii) asarnblare


a armittlrii cilrcat;clor apMaripl'! (urm) nsintl'>lttrc a irrrlrlttttii En$JiE6pesa (lrn) inrbinarc irr jurniitatea
lernnului

Btt(yqee n, (mtr) liant

pistare a defec{iunilor

de-

- [3recTK6Boro r6.cra (mtr) randamentul pastei de var tr} crg6n deteriorare, - ng rPY6fr (maq) din conducti defecliune iegire K6qecTBelnsrfr - randament calitativ xo,rrfuecrnemftni - randament cantitativ - Ha noE6pxHoc* (geol) afloriment octdunuft - randament volumetric / in volum norr<fpHbrft * (arh) iegire de incendiu - no ofruy randament volumetric paslerrbtrl.- randament teoretic / de calcul snaryaryr6moni - (arh) iegire de evacuare Eblxo4{6f, de iegire, final
nuqneriuue n. decolorare ; eflorescenli sbulBer6ft a se decolorJ a&t\nerbr pl, ef lorescenJe au.r6pnuranue n. golire, scoatere, extragere,
epuizare, curilare t lpfrofi (chrncc) curdlare cu draga, dragare

Iuri )

tirire in

- liant hidraulic - liant cu ipsos cu iltsos rnncoM3BecTKoBoc - Iiant |i f[ncoqeMeurHonyrlqonbuonoe,rfnconoe


ipsos gi cimenl puzzolanic r;rfiHucme liant argilos

aer ruapanrffivecrcoe

rire in autoclavi ac$iArbronoe - liant asfaltic 6firymroe - liant bituminos Bo3fiislnoe - liant aerian f aerat

aBnDf,rrSBHoro rnepgrulx

liant cu inti-

cu in-

v51 - ( e lc o tt ) ca dr" ul ga rpan tei noflcfl6rr{'{afi ,- ( el.co n) legl turii tr'ansversali - $:rrrrLrii'ru (r'lr ) lrrscirr;ri, lcgal'c a fnscinolor BfiBKrrIii (/rr'rlr') viscos ; (tttrt ) drtclil, lr-'rr;tct U.fiaxoc,iff. t, (h.idr, mlr) 'tist:r,>r,il:tl;: (rn.t'c) ie-

no;lciglDrift nrin

barit de apropiere a c':nltttrcfiilor !il'.)crp$pcrseglrl,ti - uop6rn (t!rttnt) Eauirit iridiinerrsional / spa!ial aI drunrtrlui rada.pfi'rnocrl f. dimensiuni de gabarit rAsar& f. (ch) bazi* portuar ; port naturai /

var
cu

liant

* (hidr) viscozitate absoluti - np$HTa (geot) viscozitatea terenului nr{r&MfrqecKas * ( hidr ) viscozitate dinarrriadc.cljrrbtn&q ca
r6xym"ar.rc.sr

naciiate, cluctibiliiate

rreS;'illnaJat / lnlc rapf,r? rn, {arh) gailt (athitecttit'a Arrteniei) na3 n'I. ga:, ; gaze {1'. fli ra3hr} 6ar"u6n*ruft .' (tcrmo) gaze inrtruteliate 6Ur.;p4ii - (lt'',,.'t Eaz- [)tillrtl ttz cfsniC B3pfrrro:I,r$di .- 1,;c cigrloziv -' mnr.:6r.orw Ereixeut{d ifizt 2a-e de inc{t5' preslune

trdrrenoe

|a

ugnecrx6roe - liant de var ngneclr6so-g6,rsxoe - liant de var qi cenu-

ry rurr

repMeruzilqran

-liant pe bazd de gudron


chit de
etan$are

kidr

r,'iscocitatre aparentd

ropi{r"fffr

xtr*leiutrT'fcorccnnsl

nrnecrx6no-xpemregnrrcroe zd de var gi silice


n3BecrK6Bo-n6M3oBoe rd ponce

liant pe ba-

liant de var gi piat-

sfitrer m, (ec) retinere E[$lrcn6nx{e n. calcul - od$rn (geot) calculul tasirii, n&uropon m. (arh) etate rfturna f. turn, turli 6ypon6r - (mail turn de foraj
no4ormn6pnan

ucrecrr6Bo-nec.tanHcTse - liant de var gi nisip usnecrx6no-nyqqo.uiflonoe - liant pe bazi de var qi puzzolani rl3BecrK6Bo-Tfrene.'rb[r@ - liant pe baz6 de var qi diatomit r:necm6no-rf$oBoe - liant pe bazd de var
H3BecrK6Eo-qeM6nrHoe

vilscozilatca arnesfecului - cmbat ( nt.l.r )viscuzitale statici ^, crpyxrj'pnan .-'. viscozital structurali Typ6yr6ttrtratt - (ltidr) v?scozitate turtru-

njraclfiqecnar,-.
crarfiqecxafl
lentd y.q6prran
$oc

rnatici - na x6'rtorly thrt:lrbilitate la frig onHocirreirbilafl -. ( h i I r ) viscozi Iale relaf


( c lt i

hidr

r'iscozi'i:ate cine-

ivi

m)

visctrzit ate plasticd

- s:tul; -' {terwzo) gaz cartr'.1!:ant / colnb',rstibil, combustibil gazos }KfiAliidfr N Eaz'e tichefiate ncn$ecrrer'r*m;a '- (cklm) gaze altifioiale saulfff*mlfi * (chim) gaz de protec{ie I inert !(aHa,qr{3&Ilr46r!H.pi - (al) gaze de canal o?xotrfulu{fr * (ma$, ternto) gaze arse f
noPoACK6ii

de evacuare

oxraxqqarowtii
cire oqfiIlteHnbtri

(n\q,;' terffio) ga7'e de (A'

! gsre epuraE-

- (mec) rezilieul5,

rezisten{d la

yAEnbH&x

ti tuf

nr:rmexfw.rii viscofluid Bmroynpfmfi vlscoclastic

yc.n6ntmn - rrrxdMa

- viscozitate specificb viscc,zitate conventional[ -(m.tr) viscozitatea pastei

' (chin) gaze de iluminat rdnruarlIn& a V. r83r roPrixrufi " rbnoqub!fi - (termo) gaze de a"rdere ra3r6nbAep m. re4grvor de gau
ceerfinbrrngfi
rrrnorosB6nrnbfi multe tronsoane

npupbtrndi - (geol, termo) Eszc tlalurale (chlm) gaze industriale nDoM{urnenldbrg

rezervor de gazc

cr-r'

mai

var qi ciment
usBecrx6no-uu6rosoe var $i zgure

reqlesfiqecxnr - (geod) furn geodezic lcpeBforuar uosr6xnag - (tehn) turn de


lemn pentru montaj

(al)

liant pe

baz.A de

Iiant pe baz6

de

castel de.apd

xapoyn6puoe

xr,rc,'roroyn6puoe

liant refractar

gaz -de - rfrrxoro A3s.t6lfilfl rezervor .le joasd pnesiunc oAHO3B6HH6rfii ! rezervor de gaz cLl un trons0n

- Anr rpbrxx6r I sirit in api

l6gy trambulini pentru

fiunea acizilor (n5[o.rHoe - liant de zidarie KoM6rudrpoBaHHoe - liant mixt

liant rezistenl [a

ac_

rasr{bru{ftposarva gazifrca, a alirnenta cu gaze ragoSanr6n m' (termo) butelie.de gaze raeoSe!6H n, (bet) gazbelon, beton poros 1 ce' lular
5 Dictio0aI
;,,:
I

rA30...
rasoder6n mente neportante TerrJlor{3oJulqu6Hnufi izolalii termice

66

pacfipegeJlfr?eJluurfr

distributie

conductd de gaze de

arroX.ilasrsni - gazbeton autoclavizat (oHcrpyKTfiBllHfi - gazbeton pentru ele-

ra3onporpeB m. Mep3rlono

c66prs$i -

conductd de gaze colectoare

il fl
-il'i

raJrep6.{

67
rap6N(-cro;FrKa

ilAI5TE}U?gE

rplwa (tehn) ingaze

relonpurqeeuocrb f. permeabilitate la
rasonpoufu46erofr permeabil \a gaze de gaze
ra3op63 m, (sud,

cdlzire cu gaze a pdmintului inghelat

A&lrat - (ch) galerie de fund (ch) galerie


4rersdm{ac lector
eaw.fi'r.lgaq

gazbeton pentru

ra3deroHohlelu6rma penlru gazbeton


ur6.nNa

f. (bet, mas) malaxor m. v.


rago6eronoue-

rasopacnpe4eJl6r*te n. ( maE, lermo) disribulib

I
T

de drenaj ; coa

\i
{ li
I

- spitrerblloro sSxa (arh, cscl galerie


unei sdli de spectacol

(ch) galerie de protecfie

raplep66 nd. (arh) garderobi grycrop6ffiMfi - garderobi trilaterald omocropSnnml - garderobd unilbteralE garderobi insulard ocrpoB|sfi
paccpepoldqeuHbd - garderobd dispersatd qenrpa..rms6rarnrrfr garderobi centrali

m, (trans) garaj-parcare

ragoSeronocnaecfilerm

tehn) apatat de tiiat cu

gaz

ragorwre.u6npre m. degajare de gaze risosufi gazos, de gaz; (min) grizutos tilenE

raeorenepirop m, generator de gaze aqeilu6Hopufi - (sud) generator de acerasoninc m. (mtr) ipsos celular ragosoro6er6u m. (bet) gazobeton cu cenuqi ragogoaocmnrxSr m. (mtr) silico-calcar celu-

raL:rop63EMK m. v. ra3op63 rasoc66pHnK m. colector de gaze rasocsapKa f. (sud) sudare cu gaze raSocBApqI4K m. (sud) sudor cu gaze rasocenapSTop m. v. tagoor,qem?re.m ragocuJmKAr@6er6s m. (bet) beton celular cu

xanraxHas -

v. rarel$fi, uo,qoc66pnaa KopMopa3g6rorrHat - (cagr) galerie de distribuire a nutreturilor

raplep6SHat
rapnr6ruar
ductd

f
tr

naB!{rio3arqfirrratr

t
)

silicali
ralocuecilrrc.nu tor de gaze
nasocHa6xeHr.f e

m. (chim, lermo)

ame$eceI

ij

tra.avalanqelor uanoconepexrfrmoalou1ar - (ch) galerie de depunere a aluviunilor o6x6xnas - (ch) galerie de ocolire neurex64uar - (csub,urb) pasaj pentrupie-

(cJ,

tlrum) galerie con-

f., apxnrexrlprax (arh)

f. (arh) vestiar

armonie

arhitecturali napnurfua,f. rpyffi (inst) garniturd de conrapconr6pxa


rapqeoSnne

lar cu
gaze

cenugd

ra3o5itrca

f, (termo) sufldtor / suflantE de


(izol) izolator /
izolant

rasolreonnryabnuadt

contra gazelor
rasoKyKepNffiT m.

(bet) beton celular cu cenude gaz,'gaz.ametru,

sd din tisturi
ra3oMep

ra3ocr6ftK&fi rezistent la gaze ra3oyl:u6rrHe n. degazare [a3oyJ-IoEilTeffb m. (tiz) separator de gaz ; coIector de gaz raeox6n m. (elcon, lermo) canal de fum / de

n. (ma$ termo) alimentare crt gaze, distribulie de gaze

toni

nopxSglar - (ch) galerie de acces npoMbrlr{ifl - (ch) galerie / conducti


spilare

cului uscat de tencuiald rapq6BrqnK m. (bet, tehn) Iopdtar, muncitor la amestecarea mortarului
racfinbulr.rK m. Iigwcrer

n. (bet, tehn)

t. (arh) garsonieri
lopdtarea ameste-

de

(mtr, tehn) stingdtor

I
/l )
i
I

nporlrroo6Biifi,var contra surpdrilor


npoxqnuria
pasn6gounax

(cf, drunt)

var (Iucrdlor)
(cie,) disipalor

de ;

galerie

racfire.m m. stingitor ; exlinctor ; amortizor

n. (mds) contor

debixmetru'de gaze ras6uerp m. v. ra3oM6p ra36n m. (csc; urb) gazon, peiuzd pas4rfirerbxtbIft - fi$ie (de gazon) despdr-

n. rezervor de gaze no4g6mlloe - (sub) reuervor de gaze subteran ra3olrrxaKo6eT6s rn. (bet) gazbeton cu zguri
raSoxpaldiJrnH{e

Eaze

cllorponir - (ch) galerie de vizitare cnerosaufirrian - (cf) galerie de proteclie

tare

de explorare

de trecere - (ch) galeriegalerie de cerce- (ch, geol)

66:ro.rns? - (ch) disipator cu grinzi nilitaardqeexuilr - (r'na.$) amortizor hidraullc 4.rHaufr.reclufr - (mriil arnortizor dinamic - Konc6furrrii (mec) amartrgzor de vibra{ii / de oscilalii - Ktyrfus,HhD( KoneSdumi (ras) amortizor al oscilaliilor I al vibra{iilor de torsiune
M[rTgr,rKoBbrfi

- rlApaBxfi.rcxortl yg6pa (hidr) arnortizorul loviturii de berbec

rSgu m. pl, gaze (v. qi ras)

litoare

ra3o*iexnpofir4u,5enocm

ra3or{enpo}iuq6eMbxft (izol) imperrneabil / etans la gaze raSoHoclelii gazifer raroobpasrrurft gazos ra3odpasoB;iuue n. formare I degajare de gaze
ra3ooTEeJlfire,lu

irnpern-reabilitate

la

gaze

m. (izol) etan$eitate f

m. (inst) separator cJe gaze

ra3ooxnaAfrreJr m. r6citor de gaze

raeoo&{crfrrerF m. (inst) epurator de gaz, ragoorficrKa f. epurarea gazelor


rasonpoB6A
gaze

scruber

- rop6Hnr (termo) gaze arse / produse de ardere Ipnaog(rc * (lcrnxt) gilzt: cle ardere.(arse) / de coq riftxa f. (ma$, tekn) prul\trd - Suxepnoro 6om6 piulila gr..rrubului / bulonului de ancorare; (geot) piulila gurubului / bulonului de fundaiid xop6nvarax - piulit5'crenelati KorneqrgfiBar - piulild-capac 6apfuiaNoaaa - piuldS-fluture - HopMdrbEoft r6quocrre piulild de preciti precizie peryrrn$Boqrras
cr6nopwar tarc
uEpHaa ycraH6tsoqHas

- (ch) galerie de legdturd r{eMerrraq[6nrrat e (ch) galerie de injectacoeguufirexbuas,

contra zipezilor

re

m. (tntr) pietri1 ranr6rb f. (elcon) pervaz; (Im) rindea penlru uluce 6i profiluri, holcher; (maS) racorl6JIeqE{prK,

run63oBar

(ch) galerie de

ecluzd

dare

r:MT6nbHr{K

ranr6nra
selor
ra|}rbKa

m, (lm) rindea profilatd f. (tmcc) r:trrzi[area sLrprafe]ei

piemdrde

m, (termo) conductd / leavd

de

zie normald nop;fiuengofi r6qgocfl{ piulild de inal-

xpervurar
oKAraHHar

giritar ; (g.eol) galeli

f. (mlr) pruftiq, pietriq de riu,

BtrirpIlrnM

,' conducti interioard de gaze Bnyrprl6om6nblfi - instalalie de gaze in interiorul clidirii


Br,rc6Koro Aas.n6nns conducti de gaze de inalth prcsiune ryrpogaK6ft ' coirductd de gaze urbani /

nnyrprexraprfipublfi - instalafie de gaze in interionll apartamenIului

- piulitd de fixare / de monde reglare f cu giuri de fixare


piulil; bruti - piuiilh prelucrat5 - rn. (trcec) qurubelni1[

- piulili de reglare piulild de oprire de blocare /

r5.mc6auA m, (elcon) colier (la

riu rotunjit

- pietriE silicios - mdrg6ritar rotund, pietrif


porlile

- (ch) disipator cu pilo{i - ygipuoro N6frcrawa (mag) amortizor prin / de goc nr6rue"r*rbffi - (ck) disipatcr cu gicane, pili de frinare - llIiua (ac) amortizar / atenuator de zgomot - sn6pnnu fclz) disipator de energie racfirenb-Ee$r6xmp m, (clz) deflector
cnifinufi
racfitn a stinge I a amortiza ; a'disipa

lar

- (moil amortizor

pendu-_

busca-

te) raHq m.

(arh)

ganci (arhitectura Asiei Cen-

rafiirrb (drum) a podi

qircraq

orSgeneascd

Inop6ssfi trald
na6crnurfi

MailrcrpS.riblrr'!fi

instalalie de gaze in curte - conducti de gaze magis-

mecanici, rafu(otseBr cheie mecanicd de ingurubat piulile nuxep6.s f . (arh, ch, min) galerie ; gang oogosaffipHaa - (aI) galerie de colectare a
apei

trale ) rap6rx m. (tians) garaj; boxd arrcrpSucnqprmtfr - garaj auto 66ncosufi - garaj tip boxe

/ a amenaja un drunl mocirlos cu fascine (sau birne) ra:rs f. (ch) dig provizoriu (de trecere printr-un loc mocirlos de fascine sau de buqteni), tablier de fascine sau de birne
6pen6nuarar

fisnecrb (mtr) a sringe varul

- Mt paSM0p6;i(MHar.ndr box5 dezghelare


K6l\4flreKcrsrfi nere tehnicd

pentru

birne raru6ruae
disipare

- (ch)

dtg (provizoriu) de

- garaj cu anexe de intreiimanej garaj mecanizat

n. stingere, extinclie; amortizare;

gono.turfirerbHss

- conducti de gaze locald Hapixllblri - conduct5 exterioard de gaze - nfisxoro Ia;BJTCrrrnr conducti de gaze de presiune
;casi

ropnpa6nnrar -

(ch) galerie de aduclie Bolofipo86Anas - (ch) tunel hidrotehnic, galerie de aduqie, apeduct BoAoc66pHar ry (ch) galerie de captare

DrcxaHuSfipoBal{{blft nanoros'r{xgbp1t - garaj multietajar orSn.nunaerwrfr - garaj incdlzit no1c6ttffsrfi - garaj subteran paMrroDtfr garai cu rampi

MexrexrIor{! rftrra garaj

tip

r. lfrSnou garaj cu lif{

,- (mtr) stingere suplimentari - fisgecrn (mtr) stingerea varului stinge- figsecrn ra5rofi s6c1yxa (mtr) rea varului prin umiditatea aerului - fignecru r r6cto (mtr) stingerea varului
in
pastd

T..AXIIEH$EE
rau|tr.re

68 (mtr) s;ingerea va-

replesricT m. geodez
reopegficr-selrreyc"pofiTeJrb

I I

rH,qp6|{r

negx,m6crlruii

fisnecTr,{ B nopouitur

,-

rului in praf

tor, topograf neoA6sur f. gcodezie


elipsoid c@p&uecxau.

m,

( ge od

ar pan-

pprtativ no)irfiljitbri,i de incesdiu - c ryna6+.rii gurii elc apE cu coloan;', hidrant

hidrant - hitlrant

69
Giirynailaa

nm&430...

Harfpa - ilr6prnu (cft) disiparea presiunii (ch) dislparea energlei rBo3,DfrMbNii (tehn) bdtvt in cuib
rBo3,qoA6p $1.

Kr.tr{flrucKofi on6pruH energiei cine{ice

(cft)

disiparea

Ha oJurul|cdHge geodezie elipsoidald

pe

unghie de caprd
rB63I{b

(tehn) ciocan pentru scos cuie,

- 6e: uuinxH cui fdrS cap I lloare B&l{roB6ff - cui cu filct rrcnton6ft - cui dc dranili gpiuovurufi ry v. rBO3Jtrtrr ronrnr6ii saeprrennbrfr - cui cu tijd de scelment
striatd

m. (elmet) cui

reocr*m;lyls6.m
reorexrSnr.rxa

reo{l,q m. (geod) geoid reom6umleKc m. (geol) complex geologic neorrerpns6qnx t. ( geod) geometrizare reoMeTpfisM m. (geod) geometrism reono4ocndBa t. (Seod) plan geodezic de baz6
f . ( geol) geosinclinal f. (geol) geotectonici

reognrvfrp m. (gcod) gcodimetru

gecclezie sfericd

pe sfer6

candnblia -- lririr;lnt de gr$dind .rugpatJrqur t. (r:hi nt) hidratare - rfo$fjpli.rloc,ilr!:.fi hidratare srrporficial6
r?tl(pf.Triitri{}nirIi:}:u,rii' hicil.atat

Jc srrPra[:'l),

6pronenet

flIIpa1{,,f,:r,rii}'dii'

rhi rti:) hirlrogenarc a liidrogcirir runpoaxpclirl lrr. {r,;,r;r) lt11lc1,,;rl lridr'lrrriic de


(

rltnpfilxrnarrlrr.r

u
t

a hiellata
i tn.)

- protecfie inr6rclriva rirniditdtii prin injecrare rm,rLn - izolafie hidrofu.gri turnatb Rserralnfiqecxafl ^, izolalie liidrofugti me* al!c3
f

x<dcrna_fl unseruryn6renan

- izolalie hidrof irgd bif uminc*sd iaolalie hidrofugl blirrdatd - izolalie


hiclrofugii rigirii

f,ulpilixrBax'r,

( ci

r'mr*,;p6;l*uax
Mr;*lr,f.ipyeMar

., -

{cri'rl* mirreralc

irolntie hidrofr.rgli clin maizolalie hidlofugii cu ele-

ac{irrt r:r lr: r}iltrpoLlKNyi!ry.[irr,r.4l rrr, (rncr.y] ra ulic

cu

mulalor hid-

reor6xu*rx& f. (geot) gcotetrnicx reo$fis!.rKa f. gcofizictr


rrrerpfi

nd,r(Ixiahiis]r1{iKa rrrApoaJiror,{r4Har

ro$oronpaMMcrpfrn (ua:6nllraa $orrlnpanr_


repaKnfrr m. (mtr) heraclit repruerasdrprr f. ermetizare, etan$are -. - rrepehilr;rqKH (ch) etanqare a bataidoului crftKoB (ch, elcon) etan$are a imbin6ri^ Ior repnnenasfiponalrnrnt ermetlzal, etallqat repMgrnK m. (mt) obturator din material plasetan$eitate repuerfi.nnfi ermetic, etan$, impermeabil repuoneperop6,qrcaf. (elcon, maS) perete pa_ f nou de etan;are rerepor'6HHocTr, f . ( mb ) etcrogcnitatc rerruiSxc n. (chin4 ell gcrinax

sa3i6peulafi - cui striat

gramrnelrie (erestre

n) t.

ge od

goof otogra tnrnctr.ie, ioto_

minat de caiciu rptApcaiffi)ilpoM m. (carp1 hiilroa.erodrom n!4lpo$iig m. (muil rcz.elvor hidraulic

l. (fiz, }idrJ liidroacusticd m, K6Jxb!-r,rt-n (mtr) rlidroalu-

mente prelabricate oSna6eoqna.s - izolalie hidrofugi prin lipire .oK;I6equar .- hidroizolare prin incleiere oxp6co"ruax * izalarg hidrofugX prin vopsirc noxp:,ro{mui.an - izolatie hidroiLrgX de aco-

perirc

- cui forjat - cui pentru rabli xpfn.rurfi ^- cr.ri rotund (at sec(iune
Kp6Berbtnilft
d/d)

ratd) lt6nanqrnl

rugpofifp rn, (maS) hidroferez6

nponirr{lunnar
pregndre

.-

iz-olalie lrirlr.of ugii

prin irq*

rolun_

- cui zincat - ,-cui de parchet nn6lHpr.n*1fi cui de dulsher noJrcs6fi ^- cui pentru parioseli np6BoJr,0.r*thrii - cui de sirm6 - c 6otnur6fi uufinnol"l cr.ri cu cap / floare
oqnux6namrb!ft

Hapesli6ilt - cui pentru lernn o66fiHtlri - cui de lapere odurllnoqnufr - cui <te r?mpldrie

repuerftwoclr f.

tic

napKfTletfi

mare

cu

cTpoiixeJrbHhrri

- cui perntru / de consruclii yr6flreHuofi rorlbBr{ofi cui cu can ilr_ - cilndat l

rfi6na_f. (arm, lrnec) incbvoiere; indoire - 6es saxpyr.rnral indoire idrd racorda-

rugporencpb.rop n. (lra,y) hidrogcnerator, gencral(tr hitlrarrlic rugporeo.nor m, ( geol) hidrogcolog ru4lrcrneo*6ru1x t, (geol) hidrologie rl44pi]Atsf{rereJr* n, (maS) motor hidraulic, hid,'o rnol or aneladruuo-nopruHesdfi d nlotor hidraulic cu pisionaEe axiale

ru4poxxSpiirlran L (l'tit!r, mec) hidrovibralie rr.lJnpos,r6poylrriorlnirrpre (geol, hntec) vibrocornpactare hidraulicd (a terenului) nu,qponcrqflma f . (hmec) decopertare prin hidrornccl iill.al'e

rrqpom6pSr'c,p nt. (mcS) r'itir:r1or hiriraulic

mrynarfpuau
culre
r"rdlprlrr3orB63br

izolalie hidrof Lrgii pr.in ienhidroizopieze

apelor arteziene) tr{ApoKorrB6fiep m. (maS, hmec) trans.partor f conveier hidraulic rI{ApoK6n rn, (ch) aspirator (la turbina hidraulicd) ruAporraKo$r6r m. (lzol, /tz) hidrol[cuire rragp6wre m, (ch.im) hidrolizd
Ft4ppoJi6rmrr
nerea-3cA

nii de egctld presiune a

f, pl, (hidr)

(li-

f.

hirlrologie

lru)ilteli6prdaft

hidrologie tehnicd

ingi-

raxcacr6-lr m. (arh) hexasril rerrc6pason6rme n, (chi.rn) geladnizare, gelificare ne.reodpaeowlr;m rn. /cirirn) agent gelifiant r6nb m. (chim,liz) gel; (drum, c/r/ gelioloidal
trco6parilxtrr!,nii

- cui penlru carton asfaltal ud$egrufi - cui de / pentru ardezie , urqmar$pururii ry cui de f pentrv renclriald rAftcon rn. (arh) coroand a corni$ei
r6;lennda

- JrrcroBorA MerSnxa indoire / fllruire a tablei ,' c saKpynrcHueM indoire cu racordare xoJ6l$raq - indoire ia rece ridKxft (npc) flexibil nfiGxocrs f, (cpi, rnec) flexibilitate ntaunp6fttmas elasticitate de partiu npe,qerrilrar, f rrFoA6riuuaq

ropiqas - indoire la

re

?n unghi

cal.d

ronac'nn5ft - motor hidraullc cu oaletF rropuillce6fi - rnolor hiclraulic c, 'pirton pa,u;a.irrunrr.nrr;urrrxc:;!oii - r:rotor hidiaulic

cu pistonaqo rutlilrlc
ttlec?epErnqa"x,rril!

(lm) jgheatr pentru transpori;ugtcuilor" ultrc pentru bu;ten1, iilio rmEpoMd:cca f, (hidr) masd hidraulicA ru.qpoMerpr.rn f, (hidr, mds/ hidrometrie, mEmgpo.norfix tn,

tui

o6parianrulii

^,

- gel lixotropic I'eJrb.ldeM6Hr m^ ( mtr ) gel-ciment reM!.irporMr f. (eeod) hemitropie


ThKccr$y6nfih!fi
tena ^ so.nsSSnprii

gel ireversibil g.el reversibil

npofxr:ras ^ flexibilitAte uroiecrita

- ftexiililirare
I

lexibi{itate tirniti longirudinald

pacr6ruan ^ flexibilira\e Je calcul & coopy)Ker{}ir flexibilitatea construcliei

m. (nta$) dispoeitiv de stringere hidraulic flfApoafir m, (mtr) hidrozit (material pentru


r!,fApoealxfiM
i

I cu ro{l dintate t. (hi tlr ) hidrodinamicd ru4po4o6ilr,a f . ( h mec ) exploa fare hidrornecanicd rlrlpoIi.omfipar n, (nmq) cric hiclraulic
nugpo,4mrfiruuxa

grenaj

^- tnotor lridraulic cu an-

suFarea debiteior
rtdnpoMexaHr.fs'agwn f . (car, hmec, teres)

, -

mecanlzare seMJrrHgrx

ltidro-

mecanizare a lucririlor, de terasamente rMApoMexar:na3w m, (ma$) mecanism hidraulic rlagpeln*exSruno f. hidromecarric5, mecanica

pilGifi (hntec, teras) hidro-

fluidelor

mpe r meabi li zare

ci me nt ul ul

^"

cocTaBH6ro ce"l6Hus
compuse

supletrea sectiunii

reHepeTop m. generalor; oscilator aqe,rlrJ!'ro$brfi - .(suti) geilerator tle acetil.nexrpr'roi:irr.ri,i

/mec) gerrerator de o:cilalii

rranpocxond?oruocro

exploatare l'f.r6a'Mu41 de curbat, de indoit

- c'r6p:qnrs flexibilitate a barei eNcnxyaraEu6Hilas - (tehn) flexibilitate de


-_ rp9!!ra

hidrofuge ril.rr.porissJrlrw6Htwtt ( izol, mtr


ru,qpouao;lfinqr,rn f ,

rngposo,ronnfix rn. ( tw$ ) d:istribuitor hidraulic p!{Apo}r36rr nt. (lzol) hidroizol rugpouao.nfip6BrrlMK m. (tehn) muncitar de izo-

tn, (car, hmec, teras) hidromoniror, monitor hidraulic namonnome rn, {tnal) motor hidraulic nr{Ipo!{srpi3KA t, (maS, cprl inclrcare hidraurr{ApoMo}D|16p Iicd

lalii

lrlc

(e!. ma5) gcneratrr elei-

f. (liz)

elex.npocr6p,o'lt*tit 1ru sudar'e cu arc


reH[rpoexl5{pdB]qun m.

- (sud)

generalor perl-

(gcrrr.1) higroscopicilatc rartrPig:rfiva t. ( lti,!r ) hitlrar,lit,I flagpan.nfi vccr.r.rfi h idra u I ic

higlcisccpicitate a solului

hidrotug6 ; hidroizolare aH?!.rKoppstr6uHar izolalie de proreclie impotrila coroziunii -/,anticorosivE g*ry1y$ryPrpaWeom|aq izoialie lmpotriva
apei apMli{rcBaHHar

(lzol) hidroizolalie, izolalie

hidro\zolant

raulic executat prin hidrome canizate


rrlApoo6crn;rnuBax{ue

fuire

n, (mlr)

hiclrodeslrrd-

infiltrdrii

zax; abatere / tdiere hidraulicd nqpoorud:r m. (hmec) depozit de steri{ de la


hidromecanizare

ru.qpoor66&Ke f., (hmec) abataj hidrormecani-

(cpi) proiectant general

rugpaBrruLnfir rn, (mtr ) hidrargilit rragpiur m, (al, irxt) hidrant

ea$6rbrolan

^/

AOXABATeJT.g aspersor

hidroizolatie armatI - izolatie hidrotugi

asfalticE

rulpofliapx m, (hmec) hidroparc ruAponoA rffiB rn, v. nrApoorS6firta

tt

il

rilAPO-.
hidraulic
rr{AponoAtiirwrf4r< rd. ( hme c, maE,
tr

70

cr,rron6fi '

ruAponepe[eqa f. (mas) transmisie hidiaulici ru,qponepooparap m. (ma$, tehn) pefiorar.or


ans

ynpan.n6nvll cilindru hidraulic


mandd

cilindru hidraulic de for{i

de

co-

fllnc
BblcoKoofi)KfiFoBbtli

7I
ipsos calcinat la ternrnaEftJro

TJT.PTFTA

nugpoorenfirop m. (hmec, trans) elevator hidrlrgFosJleKTpocr6r.[rtrHn f. v. rugpocr6rqna axxyMynftpyrcqxas - centrald hidroelectrici de acumulare Gfsncnas - central5 hidroelectrici de bazd 6uqir6sa.a - central; hidroelectricd cu pil6 micd - BonocJfmHoro rfina centrali hidroelectrici cu deversor BblcoKoHan6puag - centrali hidroelectric6 de inaltd c5dere

peraturi inaite
Bl,ncol,(oilp6qHblfi ABynljpnrbriA

dd ru,Upopa3xdtM m. de detrlocare

pre:;d hidraulici I'IrAponpfiBoA m. (maS) aclionare / transmisie hidraulicE rulporu,ureyAareHfle n. (mtr ) desprilf."tire ume-

sor hidraulic rlrAponpecc m.. (maS,

raulic

ascen-

grnoi.in6ro

66xnra ipsos dublu calcinat

ipsos de mare rezisteniS

n. (teim) netezitor f. (arh) cdlcdtoare rrra3 m., 6n;'{60trrfi (arh) ochi de bou
uraA#Jr6[raJ{

mlr)

)roKeubrfi |(arLqlrHfrpoBaHHbrii - ipsos calcinat MeA,\e!.llrocxBaTtrBa[ou.{r.{iac.f ipsos cu priMeJxKoseputcrr,lii - ghips fin rn6cinat nEpTnooboxxi!rrrntrii ,- i1-rsos ars / mort M6prnbrii - anhidrit insolubil
Mo,q6Jxbtn'!fi

ghips -ghips arsbihidratat

rra36K rn. ociri, vizor ABepri6ia - (elcon) vizor (pentru uSd) te.

ristruicd de observare rra3ipb f. (mtr) srnail, glazurd


aBaHTlbpf{}roBa

zd lenti

6eccxunq6sa.n

(ma$) dispozitiv hidraulic

6lecriulaq HtriHrrias

g - glazurd aventuri4 glazu:rd fXri pliimb -glaz:urd strdlucitoare

ru,qpocena@rop m. (maS, rnlr) separator hid-

raullc runpocuxnxer m. x6,'urqM.r ( mtr de calciu


ffiApocucreMa

) ltitlrosilicat
hiclrotehnic:

rfiIpocoopy)Keune n. (ch) constructie hidrotehnicd rngpocr6nqma f. (ch) centrald hidroelectric5 rurgpocr6rnxa t. (hidr) hidrostatici ru4pocraritvecxrafr ( hidr ) hidrostatic ,rugpocym&oa.rroMlrnar m. x6.mq*ra (mtr) hidrosuifoaluminat de calciu rugporepnrfivecKMft hidrotermic ,'t&por6xrfl,rK m. (ch) hidrotehnician ,u,qpor6xrmxa f. (ch) hidrotehnic5, inginerie
hidro{eh nicA

(rncq) sistern hidraulic rugpoou6cr f. (hmec, tehn) hidrornasd,

f. (c/z) sistem

- centralx hidroelectrici cu acumulare (prin pompare) gepllraqn6mrrafl - ccntrali hidroelectricd de


rriEpoaKKyMyxfrpytoqar derivalie

- ua SuTon6m cl6re cd pe firul apei

central5 hidroelectri-

- ipsos pentru modelaj MpaMoplihrfi - alabastru HeoSo16j6esrsrft - ghips brut / nears orAer0"Ilrblfi - ipsos de finisaj neHucrb["r ipsos spongios / spumat / poros cxy$m!'puufi delaj crpofiTeJrbHblfi rBBpAbIfi

*rr{3KoHarr6pHae -. centrald hidroelectricd de joasd c5derc - oTKpdlrono rfrna cenffald hidroelectricd de tip descoperit

nepexnEfllrbrfi v. rnfic, MeprBoo6oMmruftfioryB6AHhrfi - sulfat de calciu semihidratat ghips natural rpup6AHbrfi

ipsos de

sculpturi

de mo-

fi*xouaq - centrald hidroelectrici de virf - no,4ts6AEror$ rfina centrald hidroelectricd


de tip subrners

cup6fi - ghips brut


rexl{f{liecKrrft
TbTft

ipsos de construclie

noge6mrax

terani

- cent.ali hidroelectrici

iPsos intdrit iPsos tehnic

sub-

Tor{Ko3epHircTblii

- v. runc,

MeJIKo3epHitc-

cefi,croxosiftcrEeFrr{afi ricolS

hidrotehnicd as-

ruApo{exHfiqect<uilt ( ch ) hidrotehnic ru,4porpeHcnopn m. (car, hmec, trans) trans-

port hidraulic

ngl*r:rnnuaa .- ccirtfali hidroelectrici care foloseste energia marcelor npfltrJloTfrmlaa - celltrald hidroelectricd cu banj / in corpul (la piciorul) barajului, cen-

noAn6ilxoro tfiila centrald hidroelectricd de tip cu remuu

$opnadnoulufi

ruryrarj'pnrrft - ipsos pentru tencuieli / pentru


urryxarfpurrfr 6e3E6EIsIfi - anhidrit pentru tencuiali rl{rrc-3crprlx m. (mtr) ipsos estrih Funco6er6H m. (bet) beion cu iPsos sq6[rcrbfr - (bet) beton celular cu ipsos
rfincoderolroMelrraxKa

ghips de turndtorie

stucaturi

- gns 4!a6Hca glazuri pentru faianl5 Kpr{craJlJdlqrecK6s - glazutd cristalina JrenKonnfBxala - glazurd fuzibili nenposp6vuaa - v. nJlasfpb' rJxyxSrl oKpdrueHHag - glazurra coloratd orcKoqdlgurar - glazurd sdritd I desprinsi ocr{oB!{6r - glazurd de bazd rroJryMiroBas - glazurd semimati rrpospi.erafi * glazurd transparent; cBuHq6Bas - glazurd de plumb coJreg6r - glazurd de sare Teri.rafl - g\azurd curgdtoare Tpequr{oni6Tart - glazuri fisuratX glazurh greu fuzibilS TyronJrABKas ^ $pfimonan - glaz;'tr| Iritatd xyA6)KecrBeHH451 - glazurd artisticd (SeoI) glauconit
rnayKoHi{r m.

66puo-ceimq6a6s - glazurl. din bor-plurnb - glazurd de argild rnyxet - glazurd oPacd AJ!,I K66erefi glazurd pentru cahle

r.naxrfir m. (arh) glahtun (arhitectura Armeniei)


ri!63ep m. (kn, ma$) calandru, satinator

transport hidraulic al pXmintului rlrlpoTpaHcrropnrpfivxa f . (hmec, trq.ns) tfansrtrAporpaflc@pMSrop n. ma$ transformator hidraulicr hidrotransformator lygpof:ea n. (ch) nod hidrotehnic BoA<xa66pllbrfi - nod hidraulic de prizi nr4poeueprerft qecKrd - nod hid roeneigetic rp6ncnopu*n:i - nod hidrotehnic de navi(
(

- rpiura

traiS-iraraj

port hidraulic

picrooaff - centrala hidroelectrici cu priz5 din albie cotsMeutrerHas centrald hidroelectrici


cornbinati

f.

(maS,

mtr)

malaxor

- centrale hidroelectricd de cddere rnedie rx44po3reKrpoisen m. (ch) nod hidroclectric rltAp0siiepr6rr{xa f . hidroenergetici
cpegreHan6pHas{ fl.lApo3Hcprreq energia apei acurnulare

pentru beton cu iPsos rrinco6r6K m. (mtr) bloc de iPsos rirflcosblfr (mlr) din / dc iPsos
ipsos

rH[coKapr6H m. (mtr) plSci de carton cu


rr{lrcoMeilr6;IKa
i

gafie rngpoyr6r.nraaruae n.

f. (hidr) energie hidraulici, fugq;, cdmaqi (a cilindrului);

I.

(maq,

ftttr) mala\or

penrru

rfl{6x m. (mtr) argil' naturala arsi ruMHa f. (geol, mtr) argilS" humi aAcopoqlr6Hua n - argil' adsorbanti Fftnas, - argild albd 6erfirbnaq - hum5, argild albi pentru zugrivit G.noxrriuprcr * argilrd albitd la ardere 6enrosfironas - argild f marnd bentoniticd

mt r

h;draulici pentru cuptoare rfiApo{Seppf{r m. K6rrhrtt{' (mtr) hi<lroferit de


calciu rraApo$o6ns6qlis, rl,lgpo&o6mas{6ra

rn,qpoyn6pu rn. pl. n6vn (mas, mtr) lirnitatori

captare

hidraulici

aKKyMyJlxh)yeMa-s

energie hidraulici de

rfi.ilrea

f.

(trarsr)

'rr4ncofieprll{ro6er6s m' (bet) beton cu ipsos $i agrd.gate de perlit runcofilJraKo6erott rn. (bet) beton cu ipsos qi

osos

6urymmri6snax
6.narop6gnaa

man$on

rugpofu6&36rry n. (fiz, Int) hidlotobizator

f. (fiz, lm)
f

hidrofobrzare

rnlpoqnxl6u m. (mtr) hidrociclon rr!1poq!{rrfiH.W m. (ma$) cilindru hidraulic,


hidrocilindru raulic cu acliune dubli

. v. r}rlpo{bo6usdqur

toare cu cadran rnncrp !ir. (arh) hipetru nnnocti4nsr*fa (ar h ) hipostil


Irlmrc
arifi,r,ii,E:tfiJli{btri

; (mdfl bral de firare la compara-

z{urd
rlrpr.fiHAa

nrfiorp.axorrr{fi m. (arh) hipotraheliu

rn. (mtr) ipsos; (geal) ghips

raulic cu acliune simpli

'

Anyxrop6Hrrero

[6ficrBur cilindru hid-

- anhidrit 5esn6guofi - v. rdflcr aHrfrEp{AHbrff BoroKinircr5;fi - ghips fibros


BblconoKfqecrnerlublfi

fuporeoAorrirr m. (geod) giroteodolit ri{pbna f. (arh) pandant (ornament sculptat) rncr6peeuc m. (eI, fiz) histerezis Drarrni{TFlbrft - hislerezis lnagnetic MexarffiqecKr,rft - histerezis mecanic
rucrorpaMMa

f. (arh) ghirlandi

- argile bituminoasd nobild - argili blocuri eraticd de m.rfnrrax - argild cu I morend / cu bolovani argild expansivi / exBclriwltsarcu{atcfl pansibili
fifrnoBatr

'

BropfiqHat. - ar5ild secundard ruCoxoxosrol4lianbuaff - v. rurina, GnroBbrcoKooclr6BHas

ynpfrufi -

f. qacrSr (el, fiz, mec) histograturn

histerezis elastic

td nrrpoctsoni{qecKatt bentonit

arri|d. cu bazicitate inal-

oltrocrop6HHero A6ficrBr.n cilindru hid-

ulryKartpuufi - ipsos de calitate superioari pentru tencuieli


,i i

ma frecvenlei .rnaBe f. (arh) cuPol'

r.nllnKa f. (arh) seascd)

/ cupoli

Ia o biseric[

(ra-

rna,qfrrKa

f. (tehn)

mistrie, drigcd.

- argild higroscopicd, gerngparfiporaunat - argili deshidratatd npo6nI*rafl - argild concasatx xen63r{crat - arg:ld feruginoasd ld;rruas - arg]ld cu filoane xfipuaa - argili grasa

Ir

r.,ilIAFIA
rJfiHa

,F2

lllatrc0rHas
soJrotsas

; argili inslabitd / $16r3n cloasa

nroale tipi_

cenugi
mrurims"nqr.u

argild <}e / pentru garnolb _ -argild colica / cu csfllinut d


f

r.lry6r4Hii

rae*ecfl(6saq - argil5 calcaroasi mgrecrr6no-xeress{crafl _ argilX calca_


roasd feruginoasil
r,rtoe$rasr

aegnur6nan
.ndccoa/rArla

rnacqbna.a ^" zrrgilii alnurroasl IicllaMfrqecKas - argild peil{ru c(ratn;c; kt pnrdqnan - argild penir.u clr$mizi KpactrJrbruiw - argild colorantd xpacnoxr$tuanr:fl - ar.gild irrrogird jn oiclerc xper.rHdoan * urgild silicioasi

",

argild nqy'oio:lsi

rnfillzc"noail (geof ar gi los fJHf-{olreT{,H .rr,..(mtr) btio:r clc a16itX

jectar': de arrilii

" (ch, csub" nin) argilizare, in_

&

ocyurArutx (geol) affincime de asanare sudurii


npoMep36Hmg adincirne de inghe!

onyaKelfrds KoBtEr6 frnag, me de coborire a cupei

teras) adinci-

73
rud:.rr

r(}notsKA
f. (lm)
putregai

nrruoerfftxocsb f" rezistenld la putrezire


oeJra_s tsaF/t(,p!!aJE

rru*{o01druuft'{r,ttt

p{lte tacate j

) dc pa,ar,td (clc argrld cu


dalaior

rat
saooJtctir-ta.n

r!iltregai alb marnoo_

rynpoMep3Srr?rs
lntnlutul

rmauoSo.nrfulxa
c'iEMfiosanipre

rur, arglla cu reousa

a-

- argild glaci:rri
ar.g
i

rurrrlosdMr.icqL#u

n;r'arrolanic+u:K nt. (mnq, fl/rJ ms161,J1 p,3fl1ru arEilS r'numirdm n. (geo!) alumin?j, oxid de aluminiu

n. v.

, (mag mt)
r,J|l{t{H36:iprm

rpfrrra,

uopnaam?nna,a

(g,eot). adincime normatH de inghel a pd-

Ma,ronfiacrliu*ras MepreJrricrfir

.liljcI

la ilsc rn ;i nii oarc


I

llnc alulirinii
i(;cs$u

(chim) con{inind /

_ argiti cu

h,r.ssoid

plasticitate

r;runonncruiLjxa f. v. r.rullolanacsllr rsftllonrfi.nKir f . (nuS, ntlr) rxralaxor ti: argill rnulrolrac,rurpS,reJlh m. (nu:i, rntr),nalaioi

"a."

.on_

^ ngrrnaxallutr ( pod) adirrcimc a l.ise i / a pilotrrlui, arlincilnt clc piitrun,lere nfx)crparicTna o0r,5rra (geocl) profunzi- me a p63aumlr (maE) adlncime de tdiere p63(ocrr,r (geod) claritate in profunzime p63Kocn{ il3odpa:K6ffi.a pnofun-_

cimpului obrecr

- argild marnoasa llor{rygt}rrniroHfircnas _ argilS nroutrnorilrollltica

pentru rnirrrntirca argilci npfr;rurii & rnalaxor iircular pentru nlerun'1irea


argilei

Mopftrna{

arg-ili de rnorenl

cu

bo_

rranoco.n6nra

r.nauocuccfi,rcnb rn. v. rulr,iFto3an5H!,iK

ue rlJ|acrrinrHatR

OOO)!(X(fH&ra$

or].brr(fioc0rrlNJr

^ argiii

nrplasticd obignuirb

i:irgil:i arsd

orHeynopHaff

@rMyqc[rdtafl

oca,qoqHas ocTAmqHar! argili rezidualH qroeJlbHidr - pdtnint / ai.gitd decoloranr (b) -

- argild refractard argild strarificati


sp;"Jatd

- argild

(arh") c:rnamert strpaiin piarri lrl"9 T. f. adincime rryol4r{tt - 6ypuxs (min) adincine de perforare shrroBa.n * (hidr) adincime in regirn natu_ r^l

atmestecat cu rnfis-warrfr_ (geol) de

t. (fin, ntdrJ tencuiald de lut paie


argild, argilos

- yrui64or r6&rs (el, teli:) aaincime Oe agezare f de pozare a cablului - {*6nor rpy6onpon6loa (al) adincime de pozare
a conductei

zrme rn clmpul imagine

|g";il / de focalizare

ruryo.fHo.Mp

- -'r6pilanut v. ruy6uu6 rondruts rJryoHHHbtfr de adtncime, in adincille. de fund-; (geod) baimerric, de iund '
aotncrmea

m, (hitlr, mds) aparat de mdsurat

rofloaa
zer

Ion r0A6ppES m, (fiz, mec) hodograf nuuieHAep m. (ma$, mlr,) holender

cul nrJnb n. incovoiere, indoire, curbare - allMari'prrt (arm) curbare / incovoiere a arrndturii ! ApcBecfinril (/nr) cril,bare, / irrcovoiere a lernnului - no ura6r6Hy (arm) incavoiere drrph qab_

- putregaiul albrrrnului inlmi c,rsoJosaq _ putrelai rle trunchi cyx6r - .qpenecfiHbt incingerea lemnului rrdrrb a putrezi \ nr$rbrfi curbat, indoit, ihcovoiat rr$q a incovoia, a indoi, a curbb, a ar;
Iiorfbqets*$ pufqegai ir:elar cep41esfi*lrnaa fiurregai de

--,qFeBecr?Hb| putregai de lcmn

oxpficrlt{ .- v. [JrI-|H61
nep8MqHa-fl nesaHHcTa.E

^ argiid

xeJr6SHCTa,

BpesSu[{.fr (maq) adirrc\mc <ie pdlrundere R4l63Kn (lrzr) aclincirnc a sc.rbit,.,rii

. nlacTilqHaR argili 'fitoftMoBan - argili tr,1;lstici aiuviorrari nriJonsi cerefiou4a.l - argild lianld cJrAHqcBar - argilii gisrcasi cilJrcfi6c*rafl - argli' saliferl conoHqenS?ar * argild cu siruri _: c npfiMecbto Gfporo yrnfr argild cu conde cdrbune - c coAep;xaHlteM cJrro,Uir arg.ill cu conlinul cle rnici crpymryplrat - argll:rnsibilj la rcrnarriere / ra pcrlrrrb:lrea slruclrtrii cydfturoilfiroRon ^, arEiti srrhb:,rro,,irj.i Cyxat - argili ril+'ttJ, rrr;rrrrJ 13p/l.o - argill tare / virtooid / cornpac16 TtincoTp6ilHar.- argiii tixotropicii foqar - argilS slatri / neplasiicd roqaq oflteyn6Beiaq .- aigild reir,iciarh * (teras) strat ale argild
grastr

argild prirnard ^ argild grezoasl

crcsliituri

- ::-lf$-"
-^ -

- nfrem<r ( tttras)
(csuh,

adin<:iure

min) acrincime ie-ex-

slpb.turii

3arer6rfl.fr rpplronrlx tul apelor freatice


sanox{6f;{r!.fl (geot,

3a6fiErur ad?ncime d,e balere

crrnr conJugate rury6oKon6.$rbdl de apb adinci, de rnare adrncrme, submersibil (despre pompd), sub_ marin (despre cablu) Dryxapb m. (cf) tirfon Pryx6ii orb; blocat, infundat i plin r.r5nn6xne n."arnortizare, atenriaie (mti,) ma;
rufyulfoTnb tn.

nn4ludrop*rrlfi -- compar?tor de adincime nry6fiHu f..pl., conpnxHiue (hitfil aaii-

n6p*{s.r

f.

calr

ul,u6sa (ch) cap amonte al ec}u*

zal (hid.r)

rive_

zare

lrnut

brun

sa,rox(6Hrd.q

f de pozare

inst) adincirne

de age-

/ (geot) adincime a fundafiei


{ryl,q5*,leula

ocuoraHua

3aMopSJrorBawwx

glrel

(teras) adincirne de lncle

seMreqepnS*wa (hntec) adincime gare

dra-

rd6e,'nrrori rpannrdlr (el, tcle) adincirne a trat)fcl'l pcrtlru pozar.c;t cablurilor {apl,epa (rtrrl adincime a urrei cariere Knil{an$r:KRqrua grad Ce dctaliere a cla_

rlresgb

rnff{r{eMep m: (rn{i}) mdsuritor de str,alucire rHesaa n. pl., 6ann6crunre ( mtr ) pungi ae uaiasi

rft6ospdGfrnr"e f . (drum) riv5lrfu sreiar rntlrq m. lustru, luciu, glanl

nndpfiqr,rft /rnu;,1 anrcrlizor dc vibralii Bc6cbr:tilunu (ntq, vcttl) ufan,,ufoi i" 11)rrducrir dc aspiralic - rrryMa (ac., ma5) aienuator de zgonrot rudr6fl f. bloc, bulsdre cxaxbH_ar - (g.col, mtr) bloc mare de piarrh -- m@1 (mtr) monolit de zgt rd

tare, opactzare atnortizof, al$lilalor

- p5m6ol (rAl capul diguhri - $rora (ch) cap de mol **T" - wrdsa (cl,) cap aval aJ ecluzei - csfn (elcan) capd pitoiului - rurn6sa (ch) cap de ecluzd IbJrOBfia f. cap, capdr - aBrofl6flr{r,i {cf) cap de cuplare - 9o.fira {e[ftret) capul gurubului / bulonu_ ILII 69pa-(ffiin) floarea / capul sfredeiului - BHHr6 (elmet, lmec) n. ru",6sxa GoJrre ^ BblqyBHa.fl - (na$, terrrto) cap de sr:flarc - roo3&i (elrnrt, tehn) cap de cui, iloare
,rgeHqepFa..t

^, (in:t)

cap de tlrenccr

cul arc elcctnic ,EyrheB6ff - (qtr)

eailrrJu.{a

v. r0fi6;&a, ralgynn6a safijyro(lt (elrnet, tmec) capul riitului

sificirii,/

slaba

rpaMfi6BauHar
compactrutX,

argild biituli TvnonJtfiunafi - argitd grtrr fuzibilir

(ch' seat' reras) adi'cime 5;Tfffiii. npurilnrecran ..- upoorepeiiuun

I- r{oprgca :?T"TT]

ma;.,.teras) a.dincime de sf;pare (cpi ) adincirnea ccnsrnrcliei


a

loca;, scirtlr, adincituri ; (tele)'brc5;'; borni; jac; prizii - 66rru (el<:on) loca:; penlru srimd;l

pcrct('pcntru fixarca unei !raverse; (mq$)

n. nigb, pilugd; scobitu*

intr_,rn

ortgtna.[ al n.it'urlui 3aF/ibr{6mrelar - ganunnn (elrnet, lmei) cap de inchidere drrpd nit.rirr, cap tte Jorma_ re at nltLll[tr

3aK"':enrc,

telmu,

tnii)'iilriti

snbrfoo6pi4elrag

tsJUnOqeH|4rt

anteni

aH'rlllrlr (tdl(,i l,ucli

de

l*4$48i.r!ry6jrhHoe
ur.r6rrcc.nr,uoe

1]{rr6fl ,- argilii

11xe1an l{Berrldfl

^ arglfa grea / con)pccta - argilh colorari.. .{igle !{epcn&qHar - argild pentrir

^ pf_rrra (t<'hn, ictut.) -tiirrcirne criticd de Inghel a pirninttrlui - s5cftS (tt'ras) inXllime a umpiuturii - onycK5fiun crpcx& rpAna (rna.l) nivel
de cobor ire a bralului rnacaralei

cablu nere

post telefonic individuai - Nna r66e.fis


gnais

re.ne$6nuoe (el)

(rcIe1 pyizE 4"

rx6fic nr. lseo/,i

rtMenfte n. lrrrtrcrire, putrefaclie, descornpu_

^- mirxdxnol:a (termo) cap .de injector * (elrnel) cap pitrat - KSiio$Hh! (arh) capitel ^- xoxoctsdKa (.te,tneo) capul grllarului xorsrlirecms - (elmer) cap con.ir.r(pyruras * (elmet) cap rotund
KBa]qpjarlr&s

steit m-lr.:rngire.ntlna'. - ( fiuts) de idr,terL?t, sondd

v?rf in fornri

de

crp rlc md:urit /

NOJIOEKA
rox6BKa HatslKHSff

74

cu butlrolZl /nonyri,craitu6u

- (elmet) cap olat no.lrynpfrlnn sa,r,ll,lx6ronqar - 3aKJlnxH (crrcl, ntc::,s) cap c1e nit semirotuncl format
nn6cxa.s
(nu";S) cap iirecat (ma;) cap de. presd (mcq, trctns) cap de aclionarc

- (ma$, lrans) cap de intinelere fi.c,{ (termo) capul cuptorului

nolaf$riq 'fipeeontrfl
npmuopp;in

^. (tna:;) c;rp

serniinecat

murilor ropffirJlb rn. (Int) spros, lXtunoi, margine IreJIoE6i& - ldtunoi utilizabil - ox6rlri$ro nepenlra v. nop6nr"il6x oxui rop6ff(a f. (termo) arzdlar ; injector 6er4yrueeaa - arz\,k)t' cLr aspiralie

rop6bur6K m. oKHA (arftJ spros de fereastrd ' (6nn6) EJrr sacrex"lr6ru.ls (arh, elcon) spros (1a Iereastrd,) rlentru fixarea gea-

ropHs6rrxl

- rFyr{roB(rx tsiaq (geol) orizont f nivel al apelor subterane f al pinzei freatice - I43o6par(6rrr4x (geo{l) orizont al imaginii, linie a orizontului - (geol) orizont de demarc&re / de rel.et Har{siicffla;! - Bopii (hidr) nivel maxim
maprirapj-loaErii

75
lcorugeucaqu6rrFrrui!

TPAtsMffi

condens cu

rsBrbqecrb
te

f.

plutitol'/ flotor
combustitrilitate

,.- c non:ranxolra oali

de

; inflamabilita-

.-

npopesrui.u.- (ch.ttcl, nuq) cap


cnSpo.lual

crestat

p6.n""oa (cf

Cnp;ittirlteglttan

teras, trans) capul bra.!ttLui (la rnacara, excavator etc) c(rpfiuecnax - (elmet) cap sferic ^ ropmo3;r6ro pyraa| (cl) cap / gheard de aruolare de frin5 - rpflI6)Klir,lKa (mds) cap al trepiedului / al slelivulrri rpy6rir (inst) cap de leavi - y46prrono 6!pa (min) cap / trcpan riietor

c"peJn;r

'- (:ud) crp tlc sutlarc - (i nsl) cap dc rprincler (nu6,

czrp

dc i;in;i

- 6ec,'r"nSnaenuororop6uaa arzbtor cu arderc laia 1lacara ra3onas - arzAtor de gaze na:oraaay"ruax - arzilar cu gaze qi pdcuri pnyxr:,r'pii?lran ^. .\rzitor cu jet dublu AgyxxoA'liiit '- ar7,:itor cu flacbri dublS Al,r$qry:ll'r6nni!fl - arz.iitor cu diiuziune / de amestc:c
w y[{Jl64l('r - Arrr onJraBstgl],nsMarepui;la cneqllSlnpyJr6urrotro
HoI'o
<<cx.no6frrr>

ragd{troolrlr"rM xorulqecnaort 6fteynaa arzitor pentru topirea fi agezarea materi-

alelor speciale in rulouri ,,sklobit" cu


bitum in exces

- (elmet) cap cilindric urecnrrpfuinaa * (ehnet) cap hexagonal lrrt{drogle,'IbHae - ,(ms$) cap- de rectificat UII'aTtItsa v.
qp{ril4lrApfiqecKa.s

rqeren6n

FOJIOEKa,

san6r6rlar{ - arzdlor I flacdrd de veghe unx6riropnaa - bec I arzdtor al injectorului, cap de ardere al injectorului xormqee6x - arzdtor inelar f toroidal KoH${}Fotfilar - arzdtor pentru ma;ina de
gdtit

' nopgopu*ni v. rcpils6Hr, uan6puuni nol(cCqxr4 (teras) - n6rlu (gr:ol) r;t|a.t orizont de debleiere de sol (Ititlr) strat accm56gr*,nt nonoll6mlbilii (cu nivel) liber vifer ' c Kc.ili{S6ilJ{rt4fri. (geol) orizont f strat cu
c0ncietiuni

r6crmranr- n. (arh, csc) spita-I 6#$a (ch) etiaj rocrftHar f. (arh) salon 65srdafi - holul hotelului ' riariJdmrfbrii no4ou6,cru,w-r -- ( hirlr) strat roc?filia-a-crsr6nas f. (arlr.i salon-sufragerie acvifr:r inclirrai I'scTidr{fiqa f. (arh) hotel Hani,'i!t',riia ,- (hitlr) nivel de riitenlie xyp6prua-g ^ hotel de staliune climatericd neorparr{a.lenub!fi Bo,qorn6cn6nl npxagop6xuan - (hidr) - rnotel stral acvifer nelirnitat r6rr4Ka f" (arh) gctic, stit gotic Hi{xuero 6s6t$a (ch) nivcl al biefului ' nrpr.6'nax - zlddrie in stil gotic aval, nivel aval n6slft{fl.s - gotic tertriar / flamboiant on6pnbifi - (geol) orizont de reper f de p6urirm - gotic primar f lanceolat / timspriJln
Har&uisilrnrii (in.) asonLe

observat a1 apei

-ro$rsqeKaraHblft laminai

roptb\Mi:l combustibil ; inflamabil

la

cald

e6pxuero

sNcrpysl.r6r*raa dere

"peHOX(HUKa - (elmet) cap cu fanti (ma$, mtr) cap de extru-

xplr,'laa - injeclor cu ajulaj circular ..-n'fftoron:raraettllafl

ropuscwthnr'l [. pt", c oEur*l6roonuol napalSncom (gead) curbe de egali paralaxd ropasc*mil'rn f . (geotl, ffi6t) crrrbe de nivel ; orizontalli.

crri{rurn.ir (,o.eod} or irrrn tr.rltr i

orizont al irnaginii, linie a

purIu cp6"ulrrrr - golic scct.rr.rdar / rcionant rotfiqecre{r? (arh) gatic ror6Br{ocrrn f. grad de pregdtire eaeopcxS.a - grad de pregdtire al produsului industrial ,-, o6opiAotsaw{fl utilaj in stare de functionare

-. sJieBiropa (nrus) cap cle elevator fcnoqeFl m. (geol) holocel


roMofelxr.i36Top

flicdri
il4uor$6ne.ur.rtaA

irrzitoI cu ruai

multe

rouonetroraiqus - B cMecriTenuurm npN,r46x omogenizare in instalajia de amestecare Henpepi:EHar - omogenizar-e continud nepneEglqec{as - omogenizare periodic5

n. (mas, mtr) omagenrzator {. ( m! r ) ornogenizare

fla,- injector in depresiune o'rn6luafl nolarbil{a:r - injector in suprapresiune p63arerbHar - (sud) arz\tor de tdiat - c EEyMi orBepcrfirMu v. roprKa, [ByxcrpiiAliat

cdri

'rrz,dt-or cu o singurX

- a5l)6cr*r{Ka (&cod) fotografie aeriand oiizontalS mgr6r:rua* -' (clti, geod) cotd raqie npo6x:,..lil:a * (cpi, geod) cc:td de proiect [Op]x:ict{iii:'riii',itnA!lr,,ie n. (fi'lds) orizoqtalizare :
riillna f., c*prapdoouuan (c/) cocoaqi de triaj
n6],qo
(ma"q) r:t\are

nare, pregdtii p,:n1rur func{ionare roT6Eblft preg,itit ; termlnal, finit - K ni'criy n xog, pl'eg5tit penlrll intrafea in functiune r64)p m. onCulaiir, 96[13j
rrxppraponhnlre

- o6r,6nra K MoHraxri grad de pregdtire al obiectlrJui de montaj SKcnfiyaTaqi-.r{utHa:rn - gala per lru f unclioI

n. (elcon) gofrare, ondulare - apMaripx,! (arm) fasanare / indoire a armdti:rii

n. (ch)

,6,1v5.

(a

nueplrarfi"IecKat
licd

cBepoqHafl

oilogenizare pneuma-

dup6 nletoda sferllrilor npegnapfirenu{afi - omogenizare prealhDlla


f . (clitn, liz) omogenilate roMolHHf"ui (chim, Iiz) omogen roMonoJirnil6pbr m. pl. (cftim) homopolirneri roH[6JIa f. (cf, lrans) vagon de rnarfi descope-

a tro ru6nogy

KBaApAFTToB omogenizare

n6sgyxa - c npidHynireJrbHoft nolaqeft sub pre(termo) arzlator cu aer insuflat siune

- (sud) arzilor

de sudura

ctrllzatura rcp.rir-Bf*i& f ,

aspiratoru,hriJ ,. desstrangulate de incdrcare

--

(eesl) ripd; (hidr) secliune


M6.Eb,t{riqll (niaE,

(tekn) git, orificiu, deschidere; mtr) gurd

ro$4rnp5aau:$,ni gofrai, cndulat rpa66pxa f. (tekn, lrans) tomberon np66eu rn. (geol) grahen rp66rwr f, pl. g'{u rn66r{n (leirru) grebii pentru pietrig

rpardpr'ial
trip

frinnepciilmuar - arzdtor universal qerenSs - arzdtar dreptunghiular f


ropexbe{b n. (urh) altorclief nop6Hue rr. /rr'rrno,i aidcrc M6trre!{Hoe - ardere lentd

cu

roMor6ri[{ocrr,

fanti

rit

odp6rfioe
prealabilS

rorut6rpa4t

roHlroM6pHs

r6Hr m. (lm, mlr) drani15, gindriti find la cca 1,5 m) nop6furxa

ronu6uep m. (geod, mris.) goniometru f. (gead, rds) goniometrb (miisurate dc unghiuri)


;Si1va

n. (geod)

goniograf

npegxi4neepuoe precombustie,
BoAoI{6cI{hIfi permeabil - Bo&6t

ardere inversd

descendentS

ardere

roprr36Hr

(lungd.

m. (geol) orizont; (hidr) nivel - (geoi) orizont acvifer BoAoyn{}pr"r,rfi - (geol) strat / orizont im(fritfr) nivclul lpci
(geol) orizont de efervescen-

rp6ebmuufi - ;indrild pentru acoperig rop@ruK. m. (lm) rindea cu talpi semirotundi

BcKHfllrarlpr.fl

ropcl rli. igeol) harst ropru("'x nt. (termo) aa.ld


xoru,4elrcau,n6iluulii

eir;i;i:;cr'.nden1.5 oi;[,){r,tir"rr'a onnexu4nLirr,a nliueuena - o p1or cu c{r tlar:.irI inversi r6plri,iu{a f . (,trlt ) casl ririt rc rop6gn.fi i. (arh) gcrocinea (schelet de birne ufixpl..it cu prrim?nt sc:t V:ietre) ropogcrifu,l (xr&) orSgenesc, urban

- cr6nqlfi4 (cf ) zana macazurilcr ropr! L-i. (n1!r) cupLar; vatrd <le forje ^- c Eocx{}!.ftttifii/F mJ[htreeHeM cuptor cu flacT:pbJrs'ix{ar

a incrii

rpanraenuge"niare"rrh

f. (teltn) atelier tle gravat m. (mtr) separator

cle pie_

rpaniae"u6nxa

rpanuena6iilia

pietrigului prin contracurent

nporano,r6vuax ^. instaialie pentru spilarea

f. (mtr) decantor de pietris f. (nztr) spdtdtor ae pietr;q

-copr,Lrp6BKa instalalie pentru spilarea $i

scriarca pietri;ult'i

rpanueraanue.r6Tej{b m.

(nir)

f. (mtr) sortitlor / tlistribuitcr de pictriq rpanHecns'cK m. (ch) descdrcdtor / evacuator de pietrig, dispozitiv / orificiu pentru evarpatslfecoprr.rpiana
rp6Br.rft

fularea pietri;trlui

apatat pentru re-

f. umflaturi

rpoxoq6Hnr (maS, mtr) orizont de sortare / de ciuruire

ta

xtxrgcllcaqu6rrsmfi

- oali -

de condens

oali tlc

condens cu efect dublu

AEojAH6ro

n6iicrllu

cuarea pietrigului rn. (mtr) pietriq, prundig soAoH6crsrft - pietrig acvifer rop6lrrKotsbxfi -'prundig / pietrig cu muchii
rotunJrte

rPABIdfr
rp6sufi

76

npaufiqa f, limit5, margine tie


a.qn*rxmc.rparfiB[6afl
nist

limitd de separaLimitd, ad,mi-

.J

'i

pr6rau*rufi

- pietrig rotunjit pe"m6fi - pietriq de riu sortat coprnp6Eannb!fi - pietriri $paru1monfipon&Hr.rrlrfi - v. rpfnr.rfi, ooprr.{oK6"aHHEn'l

gpo6r&ilnfi - pietrig concasat rapr6prrfr - pietrig de carierd 4plrmuft - pietrig grosier / rnare M[nprfi - pietrig fin / rn5runt, mirgdritar

rativi

, (urb)

rpfnr repxorix

rpannm6rp m, (fiz, rzrds,i gravimetru rpa.nupaen6gxa f,. (geol) prospecliurle gravirpaA6qMs f. (nfi,t) gradatie pasru6pon gradalic a climensiunilor paoru6pon gratJalia rnodulard ru6gy.ntuah a . rpaAHeHr m, (fiz, mct) gradient

metrici

dimensiurrilor
E6.iqmono

s6pxa.m (geol) gradient hidro-

statrc

fere reMrreper9pHril$i - noMelqdHmr (termo)' gradiont de temperaturd al inciperii rpa,qtpnr f, (termo) turn de ricire, gradier

- (hidr, mec) grad'ient la ieqire rnppan.nfivecnmfi - (hidr) gradient hidraulic Harbpirr,nl ,- (hid.r) gradient al p?nzei acvinuxogn6ii

arnaoc@pmn
66rffcunac pire

- turn de rdcire cu cos Gprirrralr,nar - turn de rdcire piin stro. ,


se;rnllfitopuafl
lator

turn de rdcire

descoperit

turn de rEclre cu venti-

orizont - nfiAnmoc'ru w66a (geot) perirnetru a(l) - rbpo,qa (urb) limitd / oragului - gop6xuofi no.noc(r (tlrum) limita benzii tlrumului - 3M6rlblrblx y.riflctxor (geod) ltmitd i>arcelard f de proprietate KaHainr3oBarfis (aI) limita - Kopposn6Hriofi cr6fixocrU canalizirii . limiti de re_ - zisten{i la coroziune - orB6.qa (cf) limitd a zonei de expropricre rpurrl4a - orrryx(A6nrrr v.limita orr6ga remuului - nofln6pa (ch)e6lbl (urb) limit| a zonei - npftropo,4roi.i suburbane pas6p6ca limird - pacnpo.crpa&Enuade dispersie(ch) & no.ipr6pa limita / coada remuului - cx{prM6eMoi{ r6.mqu rp$'sra (geot) limita stratului de piirnint compresibil (urb) - reppm6pxu (fiz, limiti a teritoriului Seod.) limitd / inrerval - yae.mavnua de mirire ycr6fiolnnocrvt - 'de stabilitate (mec) limita dorneniului - r.qpe ceq6uur (nrec) limita simburelui central rpatfo4rdopfir m. ( geol) granodiorit np6xy.na f. (geol, mtr) granuld rpany:idsrmrfi (mtr) granular rpany.nfiporalrue n. . ( mtr ) granulare rpanyrdrponau*trafi ( mtr ) granulat rpany:rfiponarr (mtr) a granula

r6pxnNn - ri6.nl u6rrycxa (zrds) limitX superioard a cimpului de toleranli

^ ruo,rfttnt (ch) Wrament amo,r nte al baraglui roAoc.lfirrs-s - (ch) fa15 deversantE scnouoriTenbgafl - fali secundari mdnsag - fald principald sf'rorrr - (ch) paiament / f.a16 aval nr4qeB6fl - v. rp6ns, nepxoria nnqeBfa r6nnennaa - (elcon) fatd vtrzutd a ziddriei uan6pnae - v. rp6[b, repxonSr Han6puat ! nJroafiHbt v. BepxoB6r - ruroTfiHhL . rusoBS-n ! v. rpaHb, g5,4nrt Hr{BoB6r r 6brqK6 (ch) cap aval al pilei r*rgon6g - rurdrr*Hhr (cft,) parament aval al barajului rep64mr - nnorgubt v. nepxorSa - rulor{4le,r cnnBn6r - rurorftrbr (ch) ta\d deversanti a barajului - Qyug6ilrerra (geot) marginea funda!iei

77
nrorfrHht

rPno
(c,)
creasri

tului ropt6Bhdi - lnapx6ra) (lm, Iin) Iambd frontale fc parchetului) rpe$rxa f. .(el) regletd; (lm) lambd; (ma+)

npru6fi - (elcoil lamb6 dreptunghiularf, - cr6lt (elcon) lamba palplanqei / a pilo-

barajului niro[6.lnnbrfi - lnapxGra) (ltn, lm) lanb6 longitudinald (a prchetului)

coronamont

a(l)

nennu4n6nn61

preptene, sector drnlat

rp6fircp m, (drum, rnas) magini de profilat,


greder

ventilalie crri4irraa - (ch) rind de piloli rpe66n m. (tehn) lopdlicd

(vent) distribuitor

de

nPar66em m, (tehn) rindea de curbtat nuturi rparocrunrdre.nn m. (tehn) dispozitiv de lndepdrtare a bavurilor

rpar m. (tehn) bavurd

lrompus6ranuufi * greder cu motor npuqenH6fi -. greder tractat / tmorcal calox6rurufi.. ry autogreder, greder autopropulsat

rerK{fi

greder ugor

, crpe6r6rnu:i
scarificator

rp6figep-Kr.fpKonqfix m, (drum, ma$) greder cu

greder cu rizator

rp6Snx m. grafic, diagrami - Harpt3Krr curbi de $arcin6, grafic de


incXrcare

natural $au6unan - amenajare de rdcire execu-

orxpglran ,- v. rpaAptpHfl, a-rnaoc$dpliaa nrixroquan - turn de rHcire cu oeliculX - c ecr6ctpcuHofi rinofi trrrlr de ricire cu

gaKpgrrar & turn dc rdcire acoperit KSnenbHar - turn de rdcire cu picurare

tilaj

rpauyrffir m. (seol) granulit;

rpalocrpo#relb m. arhitect
nist
rpAAOCTpOitTeJrbCTBo

tatd din fascine

inginer urbaco

n.

urbanism,

ilstruclie tarare

de orage
rpaflyfipoBaHHe

rpanynoMdrp m, (mds) granulometru rpauyaorrrerpfi.recrufi :1mtr) granulombtric rpEryfioM&Fpfi r ( mtr ) granulometrie Heilpep$lnuas - granulomeirie continud npeprirrlrcrir d granulometrie discontinui

(mtr) argiIi

expandatE

rpiAya m, (fiz, mds) grad

n. gradare, etalc]nare,

Bqsxocfll (fiz) grad de viscozitate )Kdcrnocrfi (chim) grad de duritate (al

dwi)

rpasydpsufi, v. rpaHynesHhrfi rpanyxirop m, (maS, mtr) granulatar 6apa66urmlfi - granulator cu bmbur Barx6ahrft - granulator cu lalfuri
Tap6fi!,iraTbrft

rpan6Hue q. (tehn) $lefuire

rpf,xga

f. (arh)

grajda (Rusia subcartmticd)


granir"

rpalMr m. (geol)

nrenxosepr*crrdi

rpamftro-rfl5fic m. (geol) ortognais, graniro, gnais, gnais graniric / granitoid rpaxsfrb (tehn) a Elefui

nopoHFdtsfiAnb!ft granir prirfiroid rqeJroqH6fi granit alcalin rpanfirrrhrfi (geol) de granit, din granit, granitic

granit nticrogranular

; granulare umedi - nfirm granulare a prafului cyx6.s - granulare uscat6 - cupbeBbfi uyrfi granulare a fiinii de materie primd - runAKa granulare a zgurii rp6ru f, fa$" faletii ; muchie ; rnargine 6oxoodn * fald Latersld nepxonir (ch) fa16 / napar',renr
na6*par
AMOHTC

rpailyirir$,rsl

granulator cu discuri (ntr) granulare, granula{ie f. -

rya$oM6rp m. (geod) grafometru rpa$ocrdnrxa f, (mec) statici grafich rpa$Sfiro n. (arh) graffito rp6Gur m.- (elcon) coam6, creasld, prag(la imbindri) ; (Im) lambd; (ch, geol) creastd, coronament ; (mds) virf de asperitate

Han6trxtB (hidr) fdr - fio pa66raM (ec)grafic piezometric actiasroMarfiqcKr.ti - graiflr / apucitor auloeraf.ic orientat pe - vitdti mal (ec) grafic orientat pe trryxxauSruaM - graifdr cu doub cabluri - no co6frrnrltpe noduri evenimente / / bicablu cereB6fi - BMacrrr66e rperueru (ec) grafic' IpyxKafldrmfi mronoqemocrn6fi .- graifdr relea calendaristic bicablu cu mai multe fdlci cereB6fi 4aperrfnmd - (ec) grafic-re1ea xanarrblfi - graifdr cu cabluri directiv .mrororan6rrrffi - graifdr cu comandi prin cerer6fi Kanen16pubrfr - (ec) v. rp6$ux, mai multe cabluri ceret6fi r macrsr66e rStrreru mroroqsubcru6l - graiftrr cu mai multe creB6fi oilIoqereB6fi - (ec) grafic-refea filci cu un singur nod final Mor6puHfi - graiflr cu rnotor cereB6fi - npor3B6AcrBa pa66r (ec) graficosfo(au6rrsrfi - graifdr monocablu / cu relea al lucrdrilor un s-rrgur cablu rpaffr m. (geol) grafit oguoras6rm,rfi [BJrr(qen!oc?r*66 - graifir rpaonrouaicr m. (mtr) material plastic armonocablu cu doui filci mat cu grafit ynurepc{lrurd ; graifir universal . rp6Suru a linia sxcxaoaqn6uHsl6 - graifdf de exc4vare rpaSfrrecruft grafic, de grafic rpefl$epftcr m. (tehn) graifirist, excavatorist

vator rp6fiOep m, (ma$, /raas,) cupd cu ghebre, grai-

rp6fiAeesreBfrop m. (drum, rug) greder-ele-

., &

v. rp,66enr liiu6u BoIocJfrBa (ch) creasta deverborului r6pxu (cf) virful cocoagei AAM6br (ch) creastd a digului [ocKfi (Im) muchie a scindurii xp*utr{ (elcon) coami a acoperiqului
BAna

de ciuperci rpn6ocr6fixocrr
percl

rpurxa f. (termo) incdlzitor rpr,r6-geperopaspyufrrenn m. (lm, mtr) ciupercH care atacd lernnul rpu6oBfr,uuocrb f. (sud) deforrnalie in formd

f;

(Im, mtr) rezistenli la ciu-

f. (arh) gridnili (camerd de. primire in vechea Rusie) rpu36finb t. (fin) grizd (picturd in tonuri de
rpfnil4qa
cri

HScbnM

(cf, drum)

rpfr3rm pl. (maS,

creasta rambleului

rplf$ m. (cpi) grifon

mtr)

ciur

{'pss{pCIFl

rpwl
t6
rpy6oro.noxufacrnffi (n"rrr) cu fibre groase rpy6oeeplfficrnrii (mtr) cu granule mariT sro_ siere, cul granuialie pra"e rpy6orrrrue.m"u w.rt+iil ( n r t r ) m inu rll i grosier
;

rpn($6H m. v. .rpFr@ rposo3au!*Ta m. (et) protectie contra lrisnetuiur

npoxo*Hrrfi (tntr) sart^t, clasat pe gritare, trecut prin cilir

6oa6rucrnn&

saJriHHrfr

rpo3opa3pftrfilK

f. (el)
m.

paratrdsnet

FpoMKorioneidfi,eJtu

rp6nncocm f. anfna (ac, !iz) volurn acustic, nivel clc inlensilatc sano!.j

( tele

) difuzor

rpySaon6pelt;il..rfi (irml q6j;1 grosier. rpy3 m. iEcxrcF.turd ; sarcini; greutate

"n$*-T. oapaoaHrulr{4

- ciur cu aclionare rapidi narmtSend.r - ciur cu raituri rildpaqmdunuii - ciur vibratror, sitd vibra_
toare
nra6pomo,'locullxuisl,lr'i

- clut roraliv, ciiindru frior Srrcrpox6gt*d

(ms;, mtr) sild" ciur: ciuruitor

tragreutate ; marfi incXrcati (trlas) lest 6au6crurndi - rpyfunp4]E6xa (cJ) 6alrlldctEll,lfi lest de -

con_

- sol / teren iaturat de soAo#dclibtfi - sol / teren acvilcr no.qoo6ir-mr:uu? - (crcn imbibat cu apd, pd_ mint bogat in apE (leras) - pdmint pirnint Lxcavat / tercn clisos, sol viscos ra3ot{acdtu{eHHLlrf - sol / lereil sjaturat cu
n(rruyrr'1fi
BoEoflpoHtai{eenmffi

BeqHoMeps$r,ffi nogouacdruger*rufi

teren -teren cumliqtinos bolovani

79
pact
nrrwn!"ruafi

rPynrrAx(
teren curgdtor

sol ingheldt perrrranent

gatof

milos, sol cur-

nogcmu6rcqra6-x (geot, teras) pat


morycnflunnnrii'l

teren permeabii

npoc6goqgbrp ultlezire

teren / sol semistincos * - (geot) p5mint sensibil la

shsxi{rt

conducti
(atr)
MipTDbrii

xo:ruqendri&

6a-'ll6ctr*fr - rpydorryodga lest inelar de conducti

loare
napar4u{wrutdi

- ciur cu bare vibra-

greuta{e prrlpric

gaze r6JeEx{t{Komrilfi

rnf,rnsrclufi
rmirSoeuut

ropasonr6;nnufi
AftcxoaEer uuep:qm6rruruii

^ ciur giralor - ciur orizontal ciur


cu discuri ciur cu inertie

IlepeAglrxfi{}ift
blla

uaniro"rirbrfi - (tran:;) inciircituri in vrac Ha'rgxrr6fi ^, (ntus) riarcirrai de irrtindere

(nrct:, lrcurs) sarcini mo_

xo*ocl*rx6surfi Kaqeft)u{$iicc bare


KoJlbqen6fi

KoJrocxllitr6Bbrfi uenp,qnfi:txuolft

- ciur / sitd

grdtar / ciun cu bare


basculanl(d)

nor63lrbrit utild

* (trans) sarcind / incdrciturX

ciur fix cu

rpoxorr6Hue

m. (maq, trans) autocamion-cisl+rnd - ciur cu excentric rpy:onnrecefiygcrn f. (traw) capacitate de SrexTfrsMafiddrrrrrft - ciur ac{ionat cu elec_ rncarcare tromagne t rp6xor-ru[accn$un6rop n. (maq, mtr) ciar rpysollorXrEuuollb f , ( t ra$, tratrs ) capacitate de i,tcircare / de ridicare, sar.cind / for!d de clasare / clasor de.riclicare ; (mec) capacilate porlaritX, to_ rp6xor-nneraren m. (mag, mtr) ciur alimenta_ naJ tor rpoxorfirb (nrr) a cc'rrre, a ciurui - Kpdua (nwS) sarcinl nlaxirn5 a,nacaralei, forfl pcrtanta a macaralei rpoxoaSnryuri m. (mtr) operator la ma$ina cle sortat - Mocr6. (pod) sarcind rnaximii a podului,
npysonfax-quc,rpna
3Kcr{6HTpHKoD6I&

- ciur inelar xosli.recrcaii - ciur colic rerlror{&htr! - ciur cu bandi HenoEEfi)KHbrfi fix - (tchn) grilardesl:idratare Ot,e36tliKfitAK}t|[rfr - siri de nx6cKFr..:A - siti plan5 npoldrno*rw"lfi (hidr) filtru de limpezire perueT"tarrilii - ciur cu srdtar p6ru,lxonuii - ciur cu rJe cen{Ir6r*ib!fi - ciur cu trepte coptmp6ncvHuft - ciur- penlrl! sorlare corprcarerrr,rrbrii - ciur / sitd oscilant(d) c?epxtrren6ra - ciur cu bare ygiprrni - ciur cu impact qenH6iq ,- ciur cu lan.t I{r{JErEEpfrErecKr{fi - ciur in form6 de cilindru

cocpe4or6ueru*l{r
concentrata qeurp6no"rr+mii

pa3rrEunh[i 6at.n6'crnarr"r - TpyfioffipoB6.qa {aI) lest de conductd separabii' ^ ce.U4otsirgr-mlii Garuif,crrorii - rpy6onpon64a (al) lest de conductd de tio sa -

(drum) incircdturi de probd np$nryF paq-q{fi - {nosunmorc xfiwal (iansj - lucru (d rnacaralei) sarcin5 de

rpane.ur?crufi - v. FplErT, rSl{eqHuxosttfi ryaBi;fiHbrrl , v. rpyHT, rdxe.u*rr<onufi rpauy.nouert'uuecxa oxuop6guatft - ( geol., geot) sol cu granulometrie uniformd / mo_ nogranular Apectsfirrbrft - grug, sar'ur5 sac6ilenirrmft - teren impregnat cu sare saroffinamufi - sol / teren impregnat cu
turDa

- teren stincos

- Leren cu pietris teren argilos'

- pXxnint vegetal - so! / pdmint afinat canponFtenufi - sapropel cs-iisqrufi - teren / pdmint / sol coeziv crruwfiennlft - leren compresibil cKa.s{lc.{r'ffi - teren / sol stincos cxduluul,nl - v. TFVHT, cKarficTbrii c;r66rurii - teren / p5mint slab cnorsbroullrfi - leren / sol aluneciton
pr;rxre{fr
cpeSSrcn6pucrufi locle

aiuiabil pacrfire:nundi

lrHJneBeTrilfi - sol pulverulent pa::mlru6ezururfr - pdrnint erodabil, teren

^, teren cu porozitate

mij_

(cpi,'mec) sarcin|

rpy3oBfiK m. (maS, lrcms) autocamion - c onpoKfiI&rBanou+{sfcr K9sOBOM auto-

npy3firb (trans) a

- sarcitr5 de centrare ruapnfiprrulfi Ga.nlSc1tqr,lii ^- r.py$orqpou64a (al) lest tle conclucld cle rip aiticula'l ' npysfiJro n. (fiz) fir cu plumb, contragreutate
?ncdrca_

carnion cu bend basculanti

ne

- sol calcaros fimrcqutit - teren / scl milos raaoBSc.bd& - v. rpyH,n, {anuarwti raCnfcc'rnetr*tnfi - terc:n artificiat / de umpluturi xauenficru$i - teren / sol pietros xricrmu? - pdmint / sol aciil Kpymloo6:lrlMcv*wft ,- rocl detritici mare Jeccopbrii / sol - pErnintpimint cle loess MaKpon6pr{c?b.ffi - sol puru.acrcporos MaJloc;frMMier,Al,rfi Iin compresibil ue,'lxoeepruftcrnpi ; pimint cu granule fi_
LrsBecTfi6Bbrr:i

IAI rnepgonx$p*"nnrfi

- sol stabilizat cynn&nlrcrnut - teren argilos cu nisip brxriwrfr ,- sol / teren nelegat / iriabil cnrryuenadpa:anfi - teren / sol afinit inghe_
pdrnint plastic curgi_

cra6nJul3ri?ponanrnrpi

TeKyqernracr,*qnnfi

_- pdmint tare inghelat rndpguii - pdmint tare


pimint curgXtor

tor
Texiw{p-t

rpy3osfiK-fiJraT@pnra m" (ma;, trans) autoca_

mion-plalfornri

rd, ra ntblr u 'uacfnqennnufr

uopdllunlii,i - tcreir dc morene Mp3rbni - sul irrl:h...1a1 wrxonnac'rfi.rmriii - sol moale piastic Hanluncfiiii .- v. fplc*r, a.mronr.r6.nnruui,i u4curur6fr - (teras) pimint de qlltplut-u,

tare; cernere, ciuruife


XOnrp6aniiOe

n. (mtr) sortaie, clasare pe gri_

iloc-E6,qoBaTxbHoe ciuruire succesivi minard, sortare grosieri cyx6e - sortare uscatd


npeABapfiTefi,Hoe

multe faze M6Kp0e - sortare umedi IloB6po"rrioe sortare de probi


sortare

cernere de control norocaaMfrsoe ,- sortare / cernere in mai

capacitate portante a podului noMfiH6.rrnaq.- tifi@la (naS, !ren.s) capa_ cltate nomlnala a ascensorului rpfsvrax m. (maq, tehn, trans) incirchtor

de control

clasare preli-

cxp6neprnrft - incircltor cu screper rpylrT m. (geol, geot) tcren, pimint, sol ; roci ; (fin) grund, primul strat, strat de bazd ai vopsitoriei / al rencuielii annoBfanbHbrfi ^7 pemint / teren / sol aluvional

rp6ftSeprufi - incdrcdtor cu graifir / cu cupd cu ghearc

\
I

Iat

necrriHbni - sol / teren nisipos ruactfiqr,rt,rfi plasti- pdrnintpSmint nnacrnnrnona$psJerft plastic inghe. -

lerrn curgilo, - (geot) - ocHoB6lil.ffi (ch, teren de fundalie ornSrunnir teras) rnaLenal cXzut 6irem, erdtrcrug - pdmint foarte urned
OnoJi3ileHbm

- og*logfignufi n(} coc.r6my sol cu granu_ lornetric unjlo;mb / ornogcn

ueog*ropry1iwfi - (no4 ndvsofi) pimint neomogerl (sub stra.tul de sol) uenpor*lq6eur,lfr - teren irnpermeabil Hece*er*trt - pXmint n*.o.riu, teren nelegat / tArA coeziune Heabrni.&rfi - 7. r!)YHT, CSf,AUUTfr o5r6*rc'll;,,'r4 ^ sol-/ teren detriric

- srl / piimint

sai..rrat

gtiinfa solului npynr6nxa f. v. rpynro*6.rruae rpdrnrir,ax - grunduire cu bail npyr*rou6c m. (geol, geot) caroiier l ciuoitor rpy'ar,-rurusfir m. (geol, geot) teren curgitor

rpyunoSer6la m. v, rp3'lrrderdu rpyurolhril{e n. (fin) grunduire, chituire rpyuroB6ar; (fin) a gnindui, a chitui rPyryIou6gemrae .n. (geol.) studiul terenLlriior,

- sol cu pietrif - pdmint / sol colian rpyntac$b.lrnr rn. (mtr) aslalt de pdmint rplmrfic"oH fi. (mlr) belon de pdmint rpyarn66e,m m. (tehn) rindea de adirecime
p6n0Bbrf,r

E{eoetu{cTt$"r

tyronlacr6vnw; - pdrnint gneu plastic u.t'fyKer9;!r.Jz (fin) grund de terrcuiald -

rpylrrocMecfirern rn. (maS,


pamrnt

mtr) malaxir

de

rpyuroyll,rorrifr?eJrb m. (mas, teras) compac_ tor tle pdmint rpfnma f. grupd, grup xunSs ..- (urb) grup de locuinle -.)Knrdrx AoM6B v. npiruta, )orJr6,
KryaoErHo.KpyxKoBSfl
cu
11

incdperilor penrru aclivirAli de club qi cer_

(arh, csc) grupa

npynn6xr m, (arh) sali de primire a bagaje_

lor

TPSTEIMHP@BKA
rtrlui

ES

rpynru{p6nxa f. grupare - rxpolfiItr6n (el, tele) grupare a firelor paga6rop;l (termo) asa-miriarea radiato_

npyrTnos.4s

t. (arh) sali

ele

,- pi'ijlj de gria{:r; Mopii,t!i4rI -' slral lnorcnic Helxfi,ii]ra.fi - strat ele depunere rtr'cx{tlr;en ^ banc de nisin cK6,?t,rrafl A. prag cle stini.rj clrecFrreJrbrra_s * (fin.) 51r.at de alncstec rpigKe t. strat, r;izor ^, ptr.cTts6wd (fir;) !,r:rt (le !noi.i.rr. ,rpnsenf,tx rn. (t:f .) siic cli:j ltiinlol ; (irct,ltrmo) colnctor Ce niinrol ; i;l/) c:arlerii de ciourare / de elecantare / de :jeLlim:j.ltare rF -,reei'lqsc?'r, f . rirfi .rn rpa {l;r;,,1.,} ctrpacitate de
n6metuft;rj'!

de Jrrcru rpsA6 f. {c}) strai

?ritilnire a echipelor

ryp? m. (arh) centnrYa rypxauS t,, (arh) gurtrana (arhiiectura Asiei


Central.e)
f

nynarrftponarme n- ( chiwt) eauciucare ryMi,{rrpsBaH!$rtr ( c.hi m ) gu ma t, cau ci ucaf , irn_ prcgr);i. cu cauciuc rfruyc rn.. (geol) huutus, pErnint vegetal

Aasr6rue gerea-terenuiui / pimintului - rpyHlts e cocroir.u*r mait&n (ppot) ore_ siunea solului in s{erc cle repaus'
Aollyc]raeMoe.

- rp9qra

(gerLt,

min)

presir.inea

imnin_

8t
-,

.qAMFA
nperc0B6Hns (ntr) presiuue sare / de fasonare

de

apd-

rtceuuqa
1 piarg

ryceurr,rHr,rfi (nruq,

. (ma;, /r.al"s/ qeniii


trttns) pe
genile

i des I consistent nyCtrra l. ccnsisrcnti i dcsirrrl:


dens

rycrd!$i tuiii

apu',lponam;A (arm) derrsiraiu

a alm;i-

l'ycUK

tatie

In. y'*rft) dLt:irrir, ciubuc de ornamen-

xpdmtxrr,*ii

caralct

.- (ntut) rap Prelrrrrgilor. ll

rria_

rollriere :r filtrului rpxse,r**{i:rrrqa t. {arh, csc/ senatof iu &entru


Irf,i;.:;:":r.l (,\ . -.,ii,.:

- riu:,ilrii riltlrrrrrtlii / - tlu.:irr:i (ll e itDta ryrran6pqa f. (chim, izeil) gutapercil. rfrrcr pl" (arh) gLrI\ piclrur5
o6p6l.nutii
nparrntlil

irrvtrrs"i

t.tcrnrriTc.nl,uot * it.l,i ) y;rcrituri: tlc pl.eba / de rl.li arul I r / (l(. lcrjlarc - r.rr'.e\r6t ns (/zr"drl p,resiune de scurgere xanr,iJi.rr*prJoe * (,fiz1 trrresiune caoilard - xOr;lfttCdquu (,.lrirrto /ci.,ru,r l.:.r...irr'rrc de
condensare

fericir)

-.supraprcsiune ; exces de ore_ upjii trenta rd / cr.ceclerrtard / Ge suDrasa-rcinx r,tsobt,rsqlroe naanonaerpfi,.recKoe ,- supra_ presrune rnanomefficd (fa(ii, d.e ce(r etmosstu ne. presiurre

L3"-13_":f3": M3tlbrts.fi{.-.:g

(ccl

.- (rnec) preriun*

adrnisibila presiune acusricii ;;;t /

TPMleABunoe ti / redusS - presiune apiicatd paooqee - (aat) presiune de regiur / cle ucru paBr[cMipHoe .v l.]iesiune uniforilrii !)aBHOMFiro pacnpele;rrmoe - i)resiune ulif orm distribuilI pac"rlcoe y/tr6Jrr,rioe * (rnuS) presiLrur: spe_ cifici cle calcul -, ctsfi3lrocTil (geol) presirrne de coeziune - crop6Frr4s (cl.tint, ternrc) presiune de artiere

(tncc) presiunc rapola_

npu,l6xeunoe
!

- presiune finald nonr6utgoe *(ntec, rlars) 11pg5i11111: cle con_


1ac1

xon6.{lloe

rhzan - cnicmgerzos (lermo) culrri


cOfitrltxrillllloc ,.-

pi-esiLrnea arneste-

rraaNcnmS:rntlot-.

rpnee,nin;il [. clc,tirrrfirr de n*:l.oi


rpg3e0'rr::1\i$ir:I4t
I'pXgS)'.]!(],rfrt'ti fi"]r,.r ili. npnsetN6lail,ir"uuBtq!_r I r. []iizi f rp.sse.ieFll16jr_Ka ( trn,:c

t!tauc'*e'rp*vcc Ki'){.

-,

l)rc:ri ll

llf

il.,/.

I f.i$3rljli,[]rfie! ljelti:: r ! O ilr: li

trrrc rnn:romelrici

( ( lt i il

t,

r))a >,i rrri


I t,

r nt tt

Drcsi.

r$lina

ghirrl

f, (imec) fatcit - falch dc str?nscre rflro4#txs,rx : rucijijn talJ.I fir.a de rnensa;c6n?ffa.s

'i.

r int0[ l rJe n,imol ) clffgd de nltnoI

Ma[rfirrbr ria

fpyHl

nqouu,lr:tu6n ^. fulc,i rnobilX rfdinr,r f. pt. r6e.rniono Kjrrc.rd cheii ( perilru tti ulilc ) r y6"eA'nri ( n, I r ) ii'nn tst ;
" rrobr t" ltt (tftic() llrcrr.;, fjlri

,- [IArIJeTaitilr, 1D.t,:irrrro c]c rcfrtJirrc - tta I pJ,tlt. /r;r'r,/ i Pr.t.sirrrt\,it |l(. t(.j,.ll - lra oll6py_ v. .r1ilu:l6Hfie, ondprroe ! Hil.ocrtoBarme (geot) presiurre pe tefe_
a preria ; a a4l)asa .(acJlellldc tr. prc:sitttto; apiisoie
AaBlITb aKcrah.rll'lloe

na6yxhuus (geot) ;tra;iture cle unrflat.e

magilrii pe terclr

(nKt$, trans) presiunea

lalfe / de coll,s()li(l:tr0 $r.r"rrurXraqu6lrrrae - (hir.Lt.) presiunt- de l.ilt_ ra l'c

.l]l.r.:j;i[](r corr.ir.rgi:li Vll('_[t,]t(i0 -r. l)r (.rr!lLt(, sltecii'icii yn,,IOTu6ilu)t (!!tt)l ) ltrt,sitrrrr,: (lc colli!itc-

srcnlya-laqfroHuoc
re IlSBHoc"b f. prescr.iplicr
ex

-- (rrla,i)

pio,l

ta

presiLrne de

flelrr)

fdlcile

--

sexlrm{tlorylle

.-

ryApdl| {r'mfr/ gucliorr


aa{r6,r6,N}Bhlii

Lra,:uri

fhlai de menghind

- gudron de asfalt Eop6?6rrdh[& .- gudron rutier e,rdnqemrft - gudron de gisr ryAsotd"op m, (drute" tW) gudronttor, ma.. Sin,5 Ce asfahaf / de gudronat $pFiq"(efili6fr - g!.rdio{lator traclrr / rernor_ cal caMoxolEr$,!ft ,- gudronator, autopropulsat
gudrcnator'prof i [a tor ryApoH$rop-$fiHrlulep rn. (drurn, nator -finisor nare af,trilnuire
muS

gutlro-

tr\ch aNrfinsoe -- np$fi,ra (geot) implngere activ6 a pdmintului Gror*csoe - presiune de siguranld 6owoa6e - presiune / impingere taterald B n6pax (hidr) intersii{iald - B frst presiune la presiune bollii, na$terea oaxyyurr.rerpluecKoe - presiune de vacuunt vintuiui - eerps lresiunea presiune mdsurabill B3Bdur{Barolltreg BHfrpennee - presiune internd / interioard Blryrpr{fl6poBoe ry v, ,UaBJ!6HMe B n6pax BOJI[foo6p63Hsc - (mec) presiune ondulatorie nrop6e Npurfiotecxoe - presiune cr:itici secundard

irnpingere 0r'csiunc :lxial5, agr6sare cen-

- rla ocb (trans) inciircare pe osie - ila no46!xBe rfyHlfucura (gcorl prcsi_ Irne pe ralpa fundaliei
[racbru{6Hr.rrj (l.ermo) pre:;iune cle satura-

nul de fundare

IIaKpoH m. ( rnlr) tlttron .4a,nnuo6(riitlrcrr, 1.. no:4!uruori c.rpyf.r ( / a r m o ) l"ri t;rlrr .j,..t rr lrr i rlt. ;rt.r Aa,'rbHoM6p m. (gaod) tciornotnr - Agoiin6no usoLipax{:r*l,r.s Leietnetru cu

tie

- (.ti:) l)l.eiiun(. lrorrrrala / c0respurrzi loa r.c) nornlcr uopti.tatlinltoc * I)r-r:sirltc rrorrrttlivA o0paTrloe - ( nr(( ) c()trlrnt)resiune oguocmp6rurcc -. ( nrcc ) prcsiune urrilateralra on6pnoe * (ntec) contrapresiune, presi_ une / sarcinl pe reazem , ocets5e ; p|asiune axiali I cerltrici ocrSToqlroe - presiune remaueltt; / rezi_ duali
nopmS,rsnoc
orprzrl6TeJrbHoe hi(l,r) ' supraprcsiune daroritS .apei iniersriliale nap6B ( lrt-no) presiurrca vaporiior naccn&toe - rpyHTa (q..rt, miil) prcsiililc / tmplngere pasrvd a t,Smintulrri

Ha.

yCr6ii (,ltrrrtt) pr,.sirtrrf l)c

(.UJec

f. disranlii, tlepir rar.u - nepeueq6una npj'ura (trans) distanl:acle fransport a p6rninluiur . -- n.r^e3|l\tt (trdn,\) lungirne a traseulLri UaMoa, l. (c/r/ dig, baraj, sravilar.i (drtrnt) tamDieu
46,ru+rcc'ur,

coincidenli

6eperoxSa - cjig de rnal oepeno3alql4Tlrar _dig cle ap'rare a ma-

lului

nepxonSr.a

,-.

clig, ar[otrtc

Bo.Eolaxpd-rHafl

soAonoAn6prra:r. aper, DaraJ, stdvrlar

^ tlig de caplare dig l)entru - dig auxiliar / f

bararea

nbporoe

(seoL,

BoAoy,Uepx('rBatoulaa capl are BcnoM_o[6reJ'rbt{aq

clig cle relinere

de

dar;

batardou

secun_

rf$r&nue n, (arh) galerie exterioard ryJmldeta t, (arh) Buldasta ryna6fua t, (ark) gurnbaza (arhitectura
Centrale)

ryepoldipBafiw& (drwm, mtr) gudronat ryJ{po*Srposeb ( drum) 4 gudrona


A,siei

rXarurXscrfu m. (inrt, lermo) hidrostat. ufilidostat rybttnmxfig na. (chim)

- (min) presiune geosta- (hidr) presiune tridraunflIpoArdHaMf{qcKoe - (hirlr/ presiune hidrodirrarnicd rnqpocrarrlqecsus - (hidr) presiune hidrostaticd
neocrar*qecxoe
ticS &fgpaBJffiqetKoe licS

Bbic6Koe

inaltd presiune

rryx6.e

E\Jtfr 3a|tr\hTH oT Bbrc6KHX Bo"q

dig inchis.insubmersibil
dig de procontra viitll-

noBep-{HocrHoe

ficialii

- (hid.r) presiunc super_

-' :

Evryt6-rac,serrac f#m"f,""?'1"9'i'fffiji'rT?t'i?;r["yi,(lt ,,

::

;.r";iiii

l;i

.- nor3yqeclM (mec) presiu.ne de fluai norHoe ,- presrune totala n6poBoe - v. ,qasr6Hr.te n n6oax - nopdlbr (gcot, geol) presitine exercirard de st?nc6 npeA6:$rroe .- (ntec) presiune limitd
6 Dlcirenar

rttor larpa4iltcar,rran - tlig tl., inchider.e 3anoerlan -. dig adonnit / plritsit sa.ronr.teMaa - dig subnieriibil 3arqr4rr{a.fl - dig de apdrare I de proI

teclle contra apelor mari

ecl te

3eMr.nr{6"s

- dig

de pdminr

.-^

l::";.'];,

r
&ASfFA
r.{3 np6Brd_fl

82
dig construit din rambleu
cle

nr6.atulrNosrrfi lant
MeMdpeHH[,rfi

- traductor / caplor oscica_ ABes6

pleln$

^ dig de piarrd x6naeuHo-ua6p6cHa.s - dig de anrocamente xo,mqen6l - dig inelar / inchis ,lasurroor66lilrar -. dig de abar:r.e a ava_
lanqelor

x5nlenua.s

erarocrHslfi - fraductor pacitiv cu membrand - M6qHoTr{ traductor de putere

-, clig maririm - v. Aiiru6a, 3arufiTnarl - dig aval - . o6nanondripln dig de apdrare contra inun_ daliilor f contra revdrsdrilor de ape onpaAfi{eJrbrrar - v. 46v6a, garpaEriren'i_ Han
MopcKils
Han6pHa.fl HueasSs

nrleeMarilqecto{fi
moelectric

slunr rurgrooracr6rHblfi - traductor de joasd frec_ ven!d ,-, nepeMell6Hr{fl traductor d;e cleplasare

HanpsxaHHii captor 7 rriducror de ren_

.qBycrBopqarafl
noularar sa,4*r.lx1l6a AexoparrioHaa

4eofiufa pal4wrxru6_n - u;d culisanti tjubld .4Byrr6.lrruas ugd iir O"ua .rnuio.i''"'"

83
- co cri-qa.qt{dl[{i1
ruri
pliarrLe

ABzuKEHTs
cTB6pKaMH u5a cU calla-

- v. ABepb, 4nyu6,louax upb - din dccorarivd uld


scinduri
u$e glisanli

cn.nourwas

3ailacHar

llFreBMo3JreKTpficec!(Hti

traductor

- lra<iucior

pneum.atic pneu_

noi{yrrpoBoAHtil<6sbrft

noJrO)KeHnE

araductor cle pozilie

onoficunarcu4aq raj-inel

clig-incl

ccntLrrir, ba_

conductoare non,ranN6nurii

orKJloliiloqat - dig deflector / de cleviere orKpfiras ,-, dig deschjs


no[ep6r{Haff .-Y dig transversal nop?6nal - dig portuar npo46.noHaa - dig longitudinal pevH5n - dig fluviat pixcBar - dig de cdsoaie - . c_ np6e3AoM tlo rp.65Hro (cl) baraj cu cale de trecere pe creast; cB6iiHan - dig cu piloli

tor np6no,lovnrlii
rezlSttv

- lraductor cu semi_ - captor / traductor cu flo_ - [ra(luctor


po ten_

rroreul(lroMeTpfi qecr(t,rii

liornetric

- ugd lrasculantd - u$d de apartament r(oMHaTHaq u$; de camerd J'IHqiroBar - u-sd de lifr
MHoron6rr,Ha,

rectie Kaqarc-ulaqcg KBaprtdpHar

- ula cu gcar)lurr 3au-(ttTHaff - u5i elc l)r()l(r.lic 3au1ilrHo-repMertrqllal _ u$A eransd

reteiui gacrexadHuag

safioAJilrqo co crerc6fi

_ugd

de siguranld

uqi in planul

pe_

de pro_

conpoTraB.ru6Hr4, traducXor

cvflefrfias

- dig dellecror / de / de dirijare / de coreclie TpaHcnopTrlar - djg care asigrryi 1rga.a.,


gliidare
navelor

ett ) crpyerranpae,,iim,u1ae

schelet de capre de lemn conpfir6rotl1as - dig de racordare cn.nourn6s - dig irrper.nreabil (la valuri

- dig de piatri 9i de nuiele l:e

- traductor piezometric ceticMiFrecKMr? - tradudor seis.mic cr4non6ii - traductor de forli - c{ztrtt v. 45rwn, cunoB6ft - conpoTHBn6Hilr traducror de rezisrentd ren:otuerpfiuecKr,fli - traduc or tensomel ric - yc{wtuir v. gdrunx, culon6fi. S6soeufr ,- traductor cle fazd rporoe.nexrpdiu ecx*rilt - t r:rdilctor / sesizor fotoelectric
I

netlc nreaonaerpfivecKnft

nr,esoNra*dlHbtri

traductor

piezornag_

_ u$d in multe canaturi - {ta (arK6x uqd ru{antA 7 p" -1"-""" - +{a nr6HKax ugi cu stiuehii' - Ha iln6ltKax trsd crr t.Lrr.irr.i HaBccHar
-uge pe balamale

,Unrirareflb-

- uEd tern.rcizolantd uqi in riblii $un-d,nuatax rlepAaqriar - u$d a pcdului casei qe4urocr:er,riuHafl. - u;d din fbaie de sllcla rfiexrHa.r - u$d cle acces la paliere ullrots5r .- uqd dinrr-un sirrgui panou lur0plrar + usd-draperie tllr{roBifi MaccfiBr{ar - ug din panou masiv u{nroB5r nycror6,ral - Lr$d din nanou cu golrrri 4nepr-nepr!'ura t. (clntet) zdvor, [oraibdr
ytelrJ'rerinas

crn5p.iarax - v. IBep6, crn6puan crer.n*s*rasl & v. ,qBepb, OcreKadHHaq rpxn6,'lnua.n u$d in 'trei canafuri

cra6pna* - ulii in canaturi

us,i piind

orryc-KHar
tlce-Ia

HapyrKrlal - u;a exterioar4 onHecrofixaq usd ignilugarir oAHonoJlLHa,-_ u$a intr_un singur canat o4socrn6pvara,r, - v. .4Bepb, oIHOn6,,rr,Ha, oKopau+iar xe.n6:onr _ u;a OtirrUara / f"_ recatd / cdprrrlird eu olel

aclruxpouHulfi
acfiHxp6Hrib{r?

m. (el, ma;) notor

acnnxp6uuuri

motor asincron cu inele

! Inotor asincron ,* c KoH?SKTHslnrr x6:rnqanrx c


KoporKogeMKHy"6rr.?d

ugd_ghilorina, rrsd glisarrra ver_

p6loponr motor asincron cu rotorul in icurt_ circ uit - BHiTpel.{}rcro crop6rrlrl rnotor cu artlere _ lnterna

I6T.rlrK rrx. (maS) traductor; detector; sesi_ zor 6a.raucl.lpbnovnufi traductor pendular
osciiant

.Sarufinl{a'l - dig Je I'ascine .lapoa3r.{ m. (arlt) darbazi (Gruzia) trapBa3e t. (arh) darvaza (Asia Centrald) trapcxaHa f. (arh) darshana (Asia Centrald)

) In6pua f. (elcon) usitd. portitd 3arpi3orrHar - ugild'7'uEa Oe incdrcare orKraAFAs - portild rabatabild, ferestruicd
oragului

- traductor electrodinamic (hidr) vani in formi de acooeris 4axn6p m. a6.ra f. (arh) vild (cosci cle oclihna in alari

3re(Tpolr.{ilaMfrqecrcuii

orKflAr{ar -

::::ij1"ur oTKar,Frat

v.

::lryT?9t'{"raa orKpbtBarou{arc.q dublS barantd


ornprrsii{oil{a-ficq

uq.d cu seamun ABepb r{a KaTKex u;d rabarabi.id

/ virrat|

ry} qa 66e cmponrr _


BJr6Bo

rngpaalfruecrolfi axcn6;lnnoncpunen6rt _ motor hidraulic cu pistonage axiale trulpaBrfi.{ecKr.tri .nonacru6ii - mofon hi_ draulic cu palerc
I'i"UpaB,rtii.{ecKi4ii paApr6,lrqonopruHen6ii

simpli

batanrd
usa

de cohtrol

rro.qAyBdrrbHar

6ecxomdr<n*,rfi

nn4panlrla.recnnfi

- traductor f6ri. contacte - traductor hidraulic. - ,qaB"!6r.u{R traduclor de presiune - Ae(hopM6uufi capror. / rratlLrcror de de_ rorntalll t

$arulul E8epb

,-, porrild de tiraj / a


uld

::iry_,.6-o,,il;; ffiffi u;d neredd :l?:Iu" - _ (elcon) (din panet) rlJrorHrfqflar. u;ii duighereascd; - v. ABep6, rpaqdroulaaca - v. 4Bepl, onycxu6R no.'ryro.pan6,ruHar - uld i-ntr_Lrn carrat;i
noqr,6nasas-

; jiTr:"JJil:;

cenu_

noBop6rHaq

(tnin).u1d de aerai

cu carburalor nla.noo6op6rnurii
1ie joasA

motor hidraulic cu pislonaqs radiale rlr4pan-r::-t.rcfltnii ruecrepduvaTb[i tnot or hidraulic cu rogi dinlare 7 cu angrenaj Kapo$paTopHbrr4 - motor cu exOlozie /

-- rnotor lenl / cu
r6ra rilotor

tura_

npcuucru6a

t.

(etcon)

u$ita penlru curhlar co;urile

nepeu6nlroro te rna tiv

cle curent al-

4llnar'aonrcrpli.lecrpril metric

ra(l uc

tor

ci i

lanlo-

n:uepfirc,ruHuili

ennocrnr,rit -

.qlrcKp6THbtri c ret

traductor disconlinLru
tradLtcror canatiriv

dis_

BHyrpCHHrr

anapfifinaa - u$d de siguranla apoqHar - uEd in arc Galrc6rulral - uqi de balcorr dponup6raunas - u$; blinclati - B HaKoH6qHun uqd de cap6t. scnrm.mqr6HHar -. u$i de Leraj

tinuu circular
MarHIi,ntblri

xoHr6xr*lr,lfr xpynondfi gucxpcrH.urii ,-, traductor. discon_

- rraductor de mdsurarc traductor cu contacte

UaHOnaerpr.rnrCCKt4di

- traduclor rnagnetic - captor rnarrornerric

catnere sau comperlimenle ) Bparqaro[trarcr - u$d turnanti BpaqalouArc.ff Ha q6n$ax - Ll$i turnantd pe ptvoll nxoguhx - u$a de intrare repMeru3{tpoBaHHar ,- uEd etanqeizati nriyxiir ,- uEd oarbd lnotiHer cxra.{Hiq - u$e pliant; in doud. canaturi
.

lte ( rnlre

, utA inrerioard de

separa-

peu#rvaraa .- u;il tlin grilaj - c oKH6M uga cu geari

ascensorulLri

/ nporlrnono-x5pHar - u$A de incendiu pa3ABrrxHaR - u$d glisanld 7 culisa nt:i pacnaurHSa - v. xBepb-, orx44U5a pacnauruan nfi$roean - ugi rabarabild a
mascatd uqd cu feresrre infundate

lumatate norafiH6-s

- tllluu

nocTo.fittlioro r6na moror cu curent con_

u;.a ascunsi

- motor (e aclronare -, moror de pornire SLlSuqeor,rfi - moror cu flanSA I.BtDKEHne n._ mi;care ; circulalie ; trafic Oe3BHxpeBoe - (hidr, ,?cc,l miscare irota_
npr,tBo,qH6x,"r

nycKoB6fi

- i,9ryyl**n Dlocate
-

tionald 6esuan6puoe - (hictr) rnrscare cu niyel liber, cddere liberd 6ecnopfi4owroe (hidr) ,,fierbere,. (aaarenld

caMeo3aKpbrBero{qqicx

ugd

cu

autoinchi_

B3B6uJeH+rhrx

c4Bfu{#{an

ctto,ur.iqar
cKpbtTafl

cr.na4uia

use dubli ugd pliantd


ABepbr pa3.qBnJrgiifl
ABep.b,

.de corpuri plutitoare


suspensie

nan6cos (hiclr) transoort / de aluviuni in

- v. v.

noraiHaff

- (mec) rnigcare elicoidald Sxpey - (hiclr) curgere mi$care lurDlonara


Bnr{fo*be

ABrryKmHlga
.qBuxHue
Bo3Myrr{CHHoe

84

yc,rauonfieureeffl - xli4xocsrr (fnec) mi$care slaqionard a fluidului


yc.n6r:rvnnoe

cale tlubli . - g6unr,rx Hau6con


aluviuni
BaM64reninoe

* (mec) mi$care perturbatd Bpaut6TeJ'rbHoe - ( mcc, r,4d.)) mircare de rota lie ropoEcK6e ! circulalie urtrand rpysoB6e rrafic de rndrfuri gnyNnlruoe-(truns) circulalie pe linii cu - (cf) (htdr) transport
de

gim Iral
re

(ma$, mcc) miqcare de re-

Aedrar6rverp f . (hrdr, iza,ll debilrnerru (apar:at cle rifi.surqt debi tu.l.) 4enn6rop n't, (rrtl) eJeviaror' - 4e{rrpmir4nr,'r cjcvia toru I tief or:na1 ii lor

8-q
4errri re.nu

JqEplKATEJtb ir,

{tn,rnrpaqm6Nuoe
.rac, riiqlroe

-(hirlr)

rni-scare de

fil-

f" cleviafie ;4era:i'ncp m, (tertno) degazor


&eEMaiitir. Aere,lr,nn.lrllsiqras f, cr,5'jH[,rx . heiiniiiza.rc' a ::prloi uzate
J-{e|r4t1!}a1'5Ltt:.? f J1e:_uf

Iinnp.r{}K6r

f f

,ir? dc.v

torLr

err :ti

Lt

loi.

- HaH6coB n nle,rnv{l:lureii sepur?crocrn (hiclr) miqcare parlidld a aluvirunilor cu granulalie iind xo,'rocr6e - (mas) migcare / curs5 in gol .re,rn6'*ioe * (mec) circulalie irr arnbele
griixnrenr \n, (iln$) propulsor
sensuri

rog i/rir.1r]

de_

( t rit r

4e:6ai:i.i:p, t';'t. ( cagr ) bar-j,-:r-i clc tlczinioclit:


ierpi:'l.lr1t tt't.
( tit/r

ciesliid I'ala r.e

de firirnilartgesull{rf:lir 4r.vr

( j /."2.

i!ll

clr, r.;)

l { }

1,

ii l)i t ilij l

intirziat:i

- (mec) mi;care inccriniti /

l'.

rlt

zi

rr I

trcl
rle

ir.,

tie.:ri n I ect;.i

llrrepqni.nuuoe

lto.lc66re,,rcrroc nie

.* ( lncc ) rni;c;rrc irrcrlialii - ( mc t: ) m iqcarc oscilatorie t(pHBoJil4[I6filiog * (mec) migcare curbilirotalie


de

nj'ccnnvllr,lfi
ABOp tn. crrrle

xo.ndcrrr-u"r

propr-rlsor cu rogi propr"rlsor cu ,;enilc


itl.( it(l(,

^-

s1'[,1y11,1s tr3y,, (el Li zi)l.E

le

zitiic,ctar.e a airelor
cleior.riza re

ge3{.}Aoil:iiiu;t
geuorrrr:i:rr,r,rx

apetirlorU,lii

apruarj'pnsrii

(,ttt) - .-(urnr) r'ul tr. Clt

rpynoe6e -(mec) miqcare circulard /


,ra-*rlrn6puoe

- (hidr) curgere f mi6care laminard mruonrrnoe tu, nJrocKonapalao.nrnuoe - (hitlr) mi;care sub presiune nenuxpen6e - c qupKy-{iquNefi (hidr) miqcare irotaiionald ciclicd
Han6prroe
HepaBHoMepr{os

inelard

luri nnfrperrrufi * curte in[erioard / de lumind


e{ry.rrno-Nopr'ros6fi

atr:licr pultr(r armdpen-

46ficreue n. acliune arpeccliuu*e


allel

t.

l,

( c h i nt

)
(

rlezorlor.izare

B.qtll{t

chint)

lJonar.; func';iui.ie

efecl

a apei
l,ur;c_
a

operali6r

tru furajare
rpy3oB6fi
3Slurarii

- (cagr) pa<Joc

wcj_l.{!.

aciirirre irgg'lsiv;i

lic.rriurta l'. llL)rlilnlc (drtttn) lot, l.xtr"tirure


s;ip:r
I

- rlLrJ:i rt-i- j. ',1,r..; iq. cro,'rfipuoe -- tirrfrliirie erFClrtr,tttrt()? - !Or, lllr(liC - tltiptrOC - I.rr'lr:!irr, ic l'pJl:tunoe - clren:lj no.no4i.rLrluoe - f rigoteirrrie ,tq6*ura-qpenecfnra f, (lnt) lerrn-c1elta, lemn larric.itrt / deIt,a (strutilic&t), piacaj elecrroizolant / irnpregl.t.rll qi presat la calcl
lr'(,iF;!4{i;OC

clivizor', irrrpiir'1itor '4r2p1 I apilrill penlrLt divizarea pr0belol. I16.to n. ocupalie ; ac,iiune ; cr).Llzd ; ;ilacc:rt-' ; llroc..s ; .]cI ; illircpt'i|r(lere ,Uop6xir{c0 - lehnici i'iriitrL-i.. r'r:)Kr:::ii:t(,e - i,rLirr(r';(.

npo6 (ntlr,

*,'r..,r,.,,oe

cle

nagazie de rnirfuri

(mec) miscare plan-paraleli instantanee

formd
uecno66Asoe

supusi la legituri neycrauonfinuleecl


stabilS

- (mec) curgere neuni*(mec) rnigcare consrrinsi ,/ xrfiAxocrn' (hidr)

- curte de serviciu rvronr6xHuii - (tehn) atelier de rnontai on6ny6ovnurfi ^ (tehn) alelier perrtru prel fabricarea cofrajelor npoxo,lpr6ii ,- curte de trecere (cu dou,i .- v. EBoFr nHjrpenHnii C,lyx66uurfi - cuflc {l('serviciu crpoiirerr,uilfi - lanticr dc colirtructie, incinta yurticrtritri 4uop64 rrr. trra /r/ prrlat - 6paxoco.lerilrrnii palat / casd de cdsdtorii - Kyrbripbt palatul culturii j c.rbpra palaLul sporturilor
AB6puK m., BnirpenHnfi

nar.:iicl--r a viniul ui 6pn:6uriroe - (l.etxp) aclii:ne brizanrd BBCAM'IIr

-. ( nttc) t'Ir'ct r]i' lt,;)ti (ol trunsitti l.erii lorl,clor ) aepo,allHaivr;hecKoe .- n6"r.pa a c u n e a er.otli 6po.,nrri:
pi

V..- i\

iesiri ) cBeros6fi

np]'nnor;6c --. ol'L)t,l (l() grui) (ul pti.lttri_ lor, ctl. piktlilLtr) :an;i4'rreui:oe .-, (lcxp) aciiune intirziatl f
incetinitd
$autrfernoe lector (oare)
r,rc'r.vrpir.r'uqee

exploatar^c

irrrnct

ilr

J-tincliune

) I'inlruris gcnnorriSx rn, demonlare, dezotenrbrqie, desl';.cic ; (ir/a\ttilL,l l'(. Ii,6Mffrinlr n. (nte<:) amortizare ; efect amorti7.Ol'

t'Lnliurrrh'le'lr,tt;rl1 t iv;i Jrc,'ri. :ellit tn. { tt!tr

-,

1'.r;,'rtl

lr,rr.cclii contprara-

in

miqcare ncstalionare :r fluidului ueycr6iiuwnoe - (mcc, hidr) tniscare in-

(izol) cfect / actiune

gen,ratlirul.tn l. ( ntc ) 'roal;rrc uepanlltur,l6plrarr .^- \/ori1i)re ner.irguIafd

.Uerr,nt$t'p trt. ( rrt,t,l ii illOt-l;lOf .4oIrr.ruc.l.frqlrn f . ik:nivcllrrc: g,errnfrrty"ut,l pl. (u r I t ) tlcnl icLrli

pro_

cno66.qnal

ocecunr*erpftuuoe

sla 1ie paBuoM6pHoe - (hidr) curgere uniformd; (mec) niEcare uniformd


paB{roM6Fro-nepena6uHoe tuniforrn -va riat d

neu,rex6AHoe ' circulalie de pietoni nJr6cnoe - (mec) miqcare plan5 (mec) migcare de tranrrocryn6TerbHo

axial simetricd nepeu6cuoe -(rnec) migcare de transport

N (mcc, hidr)

miscare

flcca rc KoucdiJ,r-rloc

v. aBop, nujrpeHHuii gnycn6rnr,rfi (arh) luminat din doud pdr1i, cu doui rinduri de ferestre
,DlycTB6pqarblii (elcon)

acttunea consoleri
noppos*rdui.uoe

- (ntec) acliu,ne de uzL:r2i prin ^. (mt:t,) ;rcliunc in conscld,

rlcn6

- (mec) mi;care pannorvl6prnr-rrp*rlo.nlln6l)irroe - ( mt' c ) r ni$care reclilinic urriforrnl


run

4uyranp6rufi (elcon) in dublu T gnyxon6punr$i (mec.) cu doud reazeme


EByx6c*Xbrii biEixial

in doui canaluri gnyrSrp m" (elcon) dublu T ( profilin rlublu T )

AEycKi6THbrfi

(arh) in doud ape, ctr doud pante

- aclirl]L: corosivi naillondusoe - efert spontrn, acliurre iiislalltaliee oxJ'ralKA6roryee *(chin, termo) efect de rdcire pa3pym6}ou{ee - elect / ac;iune distructiv (d)

ciei;ou circular f de remizd ri nOrtdlwOe - rr'ntizl (lL' porlrPieri qeenori,r.rSpraii n. (arh) depozir de rai"itdli
n6epncre
ci rcu ia

celroHr,ls vo;rlarea secliuuii lr. /ci ) d(.pou

vc:tlare jiberti

.qenp6cCfdr! pera
t Lr

rir',p rcsi r:

nc

reuneparfJlra2l
rb gSpeno

(1r:ntu>) cidcre .de tem,

n. lcntn ; ponr, itr.i;orc, copac xS6ersuoe - (pl" intt) rnSnunchi de conduitoarg

guyxo1r6cil6lfi v. gnyci<irxr,rri gnyxnpo.nEr,lil,lil cu cloui cleschideri


gnyxurapnfiprrulfi cu ar'iiculalie dublS geaN.r6yaar6ilda n. (ar h ) ambulatoriu gearpS,rop m, (termo) degazor, dezaerator Aeagp6qnr f. evacuare a aerului, dezaerare
I

panttou6pHo-ycrirpeulloc

cre4fiulee - ( mat) miqcare de urmdrire crpj'dl"raroc -(hidr) curgere laminard rerronfr.recroe (geol) niScare lcctonicd
rpincnopruoe -(lraas) tratic

iform-accclrrali pa:pnwu,5e - (mo^;) rniqcare discontinud cKaqKoo6p63Hos * (maE) miqcare in salturi (,stide slip" ) cxopocru6e - circulalie rapidd

mtc)

rrri;care

,4ryxc.n6iirrr.iiir crr

doui straturi

- actiune / efect terrnic(i) ynJloTl{.fimqee - (geot, le,,Qsl actit-trie .ro.;ipncranfi AeNaafiu m, (cltim) decalind, decahidlonaftalint (srtLvent) gexanrfiqria f. (a/l decantare [exacrfi.ris m, (arlt) d.ca:;ril
.&eKJlr4n6fpa$

ren,ros6e

nt. ( mds) dcclinograf

typ6y.n6llruoe * (hidr) nrilcarc / curgere turbulentl, curent turbulcnt: (termo) sc\rgere / migcare turbionard
ycK6peHHoe

^ soAfr (al) dezaerare a apei TepMftrrecKar - (termo) clezacrarr: termic:d Ie6fir rn. (hidr) tlrltit - 6ypog6ii cKsiix&rubr dcbitrrl sondei - oloarir tlebit- ..lr ;-lrr;i ^- nan6i),rce llfflroro !,ponna Boaft debit de j
ct i;i

n. (cf ) Linie decovil / cu ecartament ingusi .qexperra5u'r m. aaryx6Hun (nrecl decrementul afenuErii / amortiziirii
Aeronir,rr
&eKcrpllH
datie

4er,urn6nirerp

m. ( mds) declinon.,ctru

xnoi;iuoe - lt.lnh de r.aiinoasc 4epen66er6u m. (bet) beron arrnat cu temn .[epeBo3eMJ'tru6fi de lemn Ei pdminr gepenco6gfuovgur m. muncifor la prelucrarea pieselor de lemn Aepenoo6Adnoquurfi de prelucrar lemnul gepenon"'tll6 f, (clcon) placd de lerrn
rnos,4eo6n
cu ie

ttpScmoe - lentn ro9u ,'{f,ieeeelluoe - iemn de ioioase

- placii dc lernn inibinatd


placd de lomn ?ncleiatd

cu

KJreEHar

(mec) ntiscare

accelerard

yA6xr'Hbrfi
Ae6fir-M6Aynb

r'ndpar,rx rcJr debir solid

-n. debit specific (hidr) debit-modul

'l

g6rce,rr m, (tehn) tesld n. (ch.im) dexrrinS A6.narn ctirurry (geod) a executa o ridicare qel6une n, inrpbrlire, divizare ; diviziune, gra-

- placd de lemn laminatii cro.nfpuax - placd de lomn de tirnpl6* nc


.EeplI(6Te.rb m. srr[)orl

cnokc'ras

.qgpK.Aq'Efib
t{ep)K6Tei'rb

g6

cra!;lipTli.ifl -. piesi normnlizal;i cTpCf4TeJIitrtafl - ( clt0ti ) eleincnt


:l:-rlcl
ie

(1it con-

[e4]cpMeqnn

6uxepuulli - (r:lcon) supor-t de altcorare - A,Ifi r{peflr6rilr'| TpSeepc ( t:i } bricld I coiicr / srtport rlc llriit{lr'rf;r lraversel npyxfillns;li - srrllolt cLl rL's()rl flepr.rRatlu6rrrlr,tiA (t h) tlc ti:rir:rirt .qepHBitrir;r l'. (r'lr.l rirliv:itic 6cgltarriil-)tr:ir '-. tl,:tir'rLiie ljbtr-i i cll scLlrgcre libe;'Jr / clr nivel lrber uan6p*el ^, tleriv;.r!ie sLtb prc-siune, pnzi oTB(]$,,tqrlda'| - deriVaiic cli: t'ri5;it o'r'Kp{rrafi ,-- v. l{cp!.reai!1nr, 6r:ruan6pnan noABo/Iirru.arr -- dcriv;ri,irt tic rrrirrr.t irrrrr: ctlti:Lu;tllllnll -- rlr:r'iv;rilt ntj)itir,' err rrivcl libcr si sLrb l)l (r.iiLlrt Tytfil6J]bx!a,{ -- tltrivulru ln iLuirtl (stLbleranii )

'ifrrliOBitI -, irie::i iiir /:;t:rntiarrl

Aurlari,rirrlecKar

r'piHTa (geot, tcrd\) clrt'ormalie a solufur

E7
pa3pyilrhhxlxleq

AHrsTX,
(icl'or]unre distructivd/

S;ri;itunaa Hilrrr,Kbnaq -.' (t'lcon) elclnenr


$ziciiHqax J!.jT!{ili-iiili -. (c{coII) rlL'lrtr'nt in

,nOr:ycrfiUa.R -,1..11r1

in forti.ii tlc llrluJ dc

co;rrrrli

jglr':r,ti;

d)eciriuaa
ct.t lr,.ceie

Lrf.lr'eK6Erha,t

--

111;11i.' ;',lrnisibila g6ngnHaq - dcl'oritr;i1ir: pr-cscrisd - 3afi63,[t'rBaHnfi ricloi lll:i|i: intirziatd - 141:.'!fiil6Fo no r,.r,,i { /, /.1(, l('.1 ,i (ie-

tl.' l'o r rn a ! ie

cl

in

icd

de ruu:re

pacrJ4-\i6Hi!{ff v. 5,etpopnifr'"r,ri:l npi{ pacT.fl>Kr

iprt{

alcott

elernenr

3tlai:Off eFeld6HHast

$ac6utran nepe).iir:iuitfl ilepaF{rc66l<3fl l:lcoir/ elerne;rt de treccre cu lai,,"r


gi le
cpaicSrinax y;..n':]!16r{

rpe-

clcon) clr.rilf;lrl in fi)rm;i tli: uIghi cu lalLlai egale


(

pes!io66xar -

col.)iefe Kortaqtlaq IOfSiLlt)(:

-- (li.l ii. I :l I id rr ti,'nr;;ltl:i - Ir3i'&6a deforrnltlir.t ilr ilt':;irrrrt' / rlc in. I

fr-.rlia1ie a te!';.1siilrl.rI I ltlUi

pacqdrr!ir -

(cpi) del'orrnalie de

- cl.ei[ia ec a:'{)
ll

deformalie langeniiaid

calcul de alu-

xpl.tlfr.lccra:l -, r!rrlor rri;lIirt criIir-.ti

rlol(iit1t;lli. lin:rii'i / Iiriitl'r


de

lnaJialini;tfl -. 1:irr;i llrololip / etalorr .l!.eT!ifl,,-'!( rtt. (,irlt ) ri, liri i /r'r.frrlt' irt t'L,cltea

- Iipytl{rili.!u rlcl-r;rili;i1ic rlc r':isueire /


,letur

,rulti'ti,ras - tlct'uIrn.rlii l!rriaId


M6crHa.s

elfr.rio;tlc p;'r.:i;.rbricare 11e r:orslruciii cTi-1[j* fCII]HLIe --' clclr]t]itt.j ile coirsri'r,rc!ie [iri.rib f. iriesd, reper' ; aln;uijilt, tietaiiu ; preap:r.r.r'neir.ripruE lllal

,qepu6axa f. (clt, rirun) gazLrni)r., br:izduire - cr[i6coG brdzduiic a taluzLliliol ,.' n,1a{r1Mh Lla:otral'J plini-i ,/ r;einticrupii i{eptlopo3 1-11. ( n1lti, 1{';',:jril plug (lc ii{rsielenire .q6ppm!( ut. ( t;itr;;) ilai:ara in;irlltili--:: r, rlitrrick ufrm'utlgr,rii ^' llr.:i r ir:i.: cir t;rlliit, ;it,tellr:t-del.rick arreorlt;i cir c;lbltr .'KiicTK$ililf lti.i .-' |n:l'ji)r;l-(1tr i'rirli c Lr pr cio*re rigide E6ppi4K-KpaH rn. { h.iLt1 } rna{ra iit -11.i'i !itk dSureslr.qrii? ..- nlac;ira-derricii 1,.r i n llit&!1rhri:t ,- rr-i:,tcaril,derrick cr: cltr.irrr [ec6pdt{rjt l- (/l.;,] tlcsc;rb!ie Uitciitil(Lir,il.r i. rlcr-rittilro-, al;ic;trf, distruclrc oIt.rc.ilil'FrJlr,!i:lr] . - Il;r,I friciic rtr;:14ti!i''i ?opv?rit!i l.(:r;iii il -.. li',t Iri i:i i,-, I c ri. i.:i Aeci'!-rir'iit rrr. (/t!lt ) r.cl' rlc ccll:iri ir ile gr',rpii / (l1r lrLrltt ili' lrrr'r'Lr J[,tl;"r,tir l'. i)1" l,iasr". ;rcccsri;'ii, a:].r:tianle ht llny{t rltl{itJr!. |r]rc c.l'll{r!'tTa-rrriti rte -. ( nxt r )
r

AepHcBerrrie

n. v. Aepi[5B(a

'. ,,' i ,.a r'r. , /, .,, ,l, tlir,rlt, ;rrrr , .r -'' 3alil6AJIurliii\r'o lri;'iii"fiirlr! ;rrrror':ii eLr efect
irtiir';zi;,lt

rurt;o:i'rtgat -

nar'<

ciKeTr.{s rlefortnalie c)e conipresiune C,'16:dliil 4 '- dJi{)nilli;r' .ornpusa - cNdili'iis ticforrnaiie (1e riirivire c66claei:,,aa - dcforrr:,:lic PloPrie cra"ftliecKafl - deformatie staticd - coopJvrt6riMa def orrnalie a const rucliei TaHreuquS,luua-s v. Ae{bopN16q}rr clBfira

iristarrtlrree

!-i!i:r.selKi-!CLiftblii{ .3i(;:.' r in. tlt i. -;


BH6iri+i".rri

.- rilnorsd tnteilrredrarl

lili'l'peruuur-r -

-- delcct exlerior / vizibrl


dtl'rrcr i!ttei"n

- Ha ilpeA6re reKi"l3g1il delorntagie la limita de cllrgere - Ha6yx6ur.rr (,gi'ol) ilt:l'orllrl.ic dc int'oii-re / (lc urnllal c sau66,ruuraq f,'r/lBri;1il - tlclLrrnr;rlic plincipali
maximd

deformalie lccalS

rer,rneparfpuaq - (n1ec) deforrnalie tcr' mici'. ('r r tt,t ) dilafalie r.c1l9rrl1 - ( Tcrrno) v. licrfiopr*5ums, Ter{nepar'!pl
rarr

^, nprr crlill)rio (/7t.r', slrri) defortna!ie unghiulari la sr"rtlare


yrnoB651

y.&6"qi,rla;!

--

r.r3r'oroE,.lirrir'ir{
!

r1{ll.ct,/ viciu cle iiibrica-

Heo6parftMar
remanentir

- del'ornlalre ireverribili / - deiorrlalic


lrcr)rnogc.nd

tard

dc'l'orntal

ie spcciticd /

unr-

yfipira-q
I r) r I t.

ir:

'- ri,itii!-,iTp5'!{!ist;1 {liiecl cie cotislruclie - .'J tTa.;\l d .i....: . : i,rrnt.rj cil;l:;;lixrrnnr-u -.- a descopel'i tlci'ecrrLi - ,,f,t;6:':r::,1 rl... t ,lc llTriltLr'.!r'\ ll()l,iilpXlloc{rir,,ii'' ii,,l,.'ri 11e srrpr;lil1i
- (]$til)hrI rl'. ir t I ,]r-' .;rril;lt-c cl,-Njlirrtnil.il (l( i,. r I .i ,, ilirI ;r ilrlillllr',1 rl.itctitl Yr"iirillli:'ri;,' .qi-'i.ll,- i\ I|r i{!tr ri, l . (lr.' I f (: I rirrJ itirrI C jit Br. rici cr !osc{]p jt,JrprJrr. i'trln: ;r.!.,.1.,.:;..."..1i.)t i. .r, i. . ir, c()i,ie cleLecioscopie rnagrreiiczi ai:,rarti{Tira-9t - riltoc66qr.ioatrttq coniroI raclioscoltic

Heogt{op6Alrar o5'L6ltHtlg

o6parftuatr '' tlcl'olrtt:rtirr cl:rst ici 65u1ax - delofrnatic 1ot;rl.i

- defonnalie elasLicd ynpyroBfi3Kas - deforn.ra!ie viscoelasticd - ynpiroro cAefira de[ofrnalie elasricd de


\':i r\'

ynpynrln-;r:rc'rrl.iccKat

- ilcforrlalie volurnetricir OqrtOptl4uan - dclorrrrrlic otitogenj - uC!t0i|6ilhfi /gcoi,l rlciur'rrr:r1ie a tcrrirLrlrri


nen1,l Ia lorsiune
oTrrccfiTeJxhrraq

yce.qoriuafl -'
Iasa

pl ast icd

- dcfrtiutalic'
clcr

elasto-

clcfonn:r1ic

contractie

cle fundare ocrarc.rHaq - Kpy"r6![ui cieform:riie retra-

.' dcl'orinalie relativd


alte-

nracri.rqccxaq
nnOCKafl

(lr'l{rr 111086pxnocr!rar

;rccc:;orirr alpr:?raripftaJr - {iil:;i) piesd rle

flhrical ;

"y -'

arrniturd
Lie

r.r It

) cl;..iaiiu ;irhiiecio-

x{eJI\r'}(}i;{,i,i}rrrIi1rt'' (titttr: ) i)t-i..iilijricat

bcioli afill:li i"i

3;AI(Jlalltli-!tl

3aNtac;iijri '
l'e7-ui

-' lt liort) Pit'str irrlrlrrh:rtti ( n:tt ,\) 1li,-'sii t i)r'{,-'ri(}t-iu

ric

- Kor,,c'ipiftr.lrtyt (arh, c/c.)il) d.lirliu cie e, l;\'rU.i'r / d. c\ecrllie Kpeneix{l;a;q .- (t:lcon, te iin} pi,:;sd de armdturi / de sciiei;rie,i cle susiiner-e / de sprijin / cle ijxrre nepexi)&{ra'| ^' ( t,lcon) piesd tie racoi-d noru)l[/i)l{!ralr -' (t'!ct;tt ) baglrl,ti tle lernir c66prrax ,- (t'lton) oleulenl lrrel-irbricat cBaprr6fl * ( clt 0tt, ,zr.;,) ltiesii -.rrclati coelulriTeJrbria'/" - (elcort) deraliu / piesd
de irnbinare

l]:il:0riliorci{;tf; - li::l':ctoscopie cu raze X, L ,i;i: l r. 'licri.rl i. cBeF.{gEynorr::ir - Cclecroscopte ultrasorric.r,/ cu ulLr?,s!lilsi!l Ee4r:r,i$p6Tsil rn. f lrri,s, r/tl' ) del-ibrator Acd,uCii'lop m. (r:iLi tli:l'lector, disrrozrtiv <Je r.ic','icre ;r LlriLii .illrenl Ireql;lov, y.iriirtrnn l. ( I i ii t ) tir-' l'loc u la rc nt'r]topuar:ftntiiN:'rt' l'. i;;l(c') tlc'l-orrnabilitate Ai.(hoptuii'rl',[.{[r l . pl. yl l.ni.r'iirinLlH. (,qeo t, t eras ) rjc l'or-iiriri ii (lo cr)lrp:1i1.:l:'c &e+opr'!i[Ur1ri l. ( ntac ) dr:l'orrnaiie ; clefo|nlare OonoeSri - ny"t'{t (c,i) curbare / dcforrnaie ic.lerralS a, ciii (ii:rtttc) 6ecron6.rHo n{iq.[a,rx - del'oi-ri]alid ,/ eici'orrnare infinit mic,i 8i4p:ly6rbr{n}t - (lci'oil}iirli{' vii iLialii -- Erier{6{rrl,}crirrcrfo fiacrr-{]r.6rlN:. c!el'cirna1ie rli irt'rr.,li|r' ( \..( trlr i,;l BHi'r'pc{r}nrix! - cleiorinaiie interioarir B03r*6)rcrar - deforrnaiie posibiid r.irdBnarr - defofrnalie principalS / pe diL' t

del olnralie plastici - rllirli!' l,l.:il1 - (drttrit, .qtol, ltiir ) rare superficialS

Ae$opMirpoBaHme

nonr6p*raN - deforrnalie repctali - rioA {'larpi3Kofi .ielormalie sub sarcind suL, greulale

- v. AeqropM6r{rr, ynpiras n. ( nrcc ) cleformare B-A3Koe - defonnare viscoasi xourSr,llroe ,.- clef oimare de colttact HacI6AcTEerrxroe - dei'orrnalie remanentd olHoKphTHoe dcl'oi-inare - (lcl'orrnare piaslicd nonr6pno-ncpco16rnloe ..' (lol'onililrc
n,'raclft'{ecr.oc
tatd-varia bil ii

ie - ycl6i;ocu,r clciorrnalie la oboseali .Iftcraq - tlelormalie purd


gr'raorfiiqecKafl

de

-,

cu o singurd fazir repc-

- no,'r3irrecrn de1'ornralie de tluaj / cle ciirgere leniS n6,rHar - \'. [e6opM6uirr, 66u]a5 nonep6oruaa - cleforrnaiie iaterali ,/ trans\ cIrtli
nocneA6iAcrBr{.fl
def

npeA6JrltHar gonycrfinraa

ormalie intirziatd

miti

ad

- npt{ pa3pylil6Huu rlcl'ornralie la nrpere - npH pacTrrx6uilrr lrrngirc- ; dcl'orrnalic de


inl irrdere

rnisibili

cleformatie li-

nonep6vlroc - tlcforrn:ire Iransversald npo46.ntuoe def ormare longitr"rclinald ynpiroe -' deformare elasricd xoJ'r6AHoe - (1mec) cleforrnare la rece .qe$opM;'poBaHnurii ae$oprrar Ae$opM*pyeivrocT r f. tleforntabiliLate le$opMoM6rp m. aparat cle mdsurarc a de-

forma!iilor

AexJ'Iopfi poBaHve n.

(c

4euru$pfipoeartre

npcg6nbHa.s

deformalie clc. forlecare - npr! cl)63e,-,

a3pocui!MI(OB

li n. ) cleclorurare n. (geot!) iuterllrelare iillcrpretalrc a l'otogralneiuterpretare inginereasci

npocAAoqHar

reclia planLrlui principal

de ldsare / npocrSx - deformalie simpid npocrp6HcrBefrlP.afl, -- deIorrnalie spalialA (starca gcneralii de defornalie) paAl4anbHas - deformalie radiali

de tasare

deformalie longirudinald (geot, lerc.s) deforrnalie

lor

r{H)xeHApr[oe nata

KoM6uilnpcBaHttoe noaen6e

- irrrirnretarc

combi-

,qe3pauHfl I. dezaerare AenoTb m. (mtr) gudron, catran

- interpretare pe teren grafiilor- aeriene - gudron bituminos

foto-

6irrynauufi

ASrom
,qro,s

8E

* ychnnfi

( mec

eurpomfifruan

- gudron cu cirbune..brttn .4irrurfi t gudron viscos aop6xHufr - gudron ruticr ,upen6cuuft - gudron de lemn xgnrenuolrorsnufi - gudron de huild n6rconurft d gudron de cocserie rp6ne.nrnuii - gudron pentru invetitori Han6lsermttfi - gudron filerizat o6egs6xegHr,rfi - gudron deshidratat oqfrqeHnuft - gudron rafinat nepnfivxuli - gudron primar / newelucrat criHqenuil - gudron de 6ist cocr6slenrlr,lft - gudron rcconstiluit cup6fi - gudron brut rop$-4n6ft - gudron de tr.rrbd. a6rre6er6n m. (m,t) betop de gudron./ cu
6ypofrornuufi

alrSraerp m. diametru

) diagrama efortu,r.ilor it - v. &rarpeMlra, tennorSl

IR*u6naNxa

- B cBeri diametrf interior (lumind) napfxmrfi - apy6onpon64a diametru exrerior al conductei

ycn6nerriir - Tpy6onpoBoAa diametru conventional al conductei Ailanas6n rn. gami ; interval ; domeniu ; zond';
diapazon - noAr6ma

.- cbrnirux cpeg dina.mica mediilor friabile f pulverulente - TBeMoro r6.ra dinarnica corpului solid . ,y T6i.rnu dinamica punctului - ynpfrofi cpe,qri: dinamica mediulili elarc
sl

E9
rpanntaqn6HHar
nal5.

rcBAEKA

41r$Si3xocrs

- diferenliere gravitalio$ymr4uoHSmuas - diferenliere funclionald t. (fiz) coeficient de difuziune


rn. difuzor

,4auanfiir m. (Le.rp) dinamird


S4tr?M6Merp

anSfieop

neururrqu6nnupl
tator Bo3Atxrnbrr?

,(nacrfire m. (arft) diastit


tencuil )

de ridicare (a sarclnii)

(rpfsal(mail limitd /

domeniu

gnaronfir m. (mtr) diatomit (afgild pentru


gnaSp6rvra f . (elcon) diafragmd, membrand ; ecran.; mascd ; voal (de injeclie) hpovrraa - diafragmd irr arc

. ru4par.lfi.lecrnfi - dinamomctru hidraulic rpynron6fi - aparat pentru tndsurarea lensiunilor din sol
npyxfiuHuri gfrnrep
BA6Mbni

m. (mds) dinagrometru apnaar$'pnufr - aparat pentru mdsularea tensiunii, din barele armdturii

(vent) difuzor de ventraec de

cBeropacc6r{BaNolqr4fi

difuzor -(1ermo) (inst) de

lumind cryn6nvarur)i

difuzor

u6srHuronufi -

ntvrue f. lungime

difuzor in treote / etajar

adaos de gudron nopiur,rfr. beton cald.

6er6unan

de gudron preparat la

xon6,qrrufi

bbton de gudron preparat la gudronat

nogouenpouu4iMil.r - diafragm6 impermeabili la api de etansare rfiApor{soJlsr${6uHat - diafragmd de etan$are

nerponir - panou de contravintuire

- diafragmi de

bcron

AncK m. (nrat) disc, platan

dinamometru oendular dinamometru cu arc ml, (arh) dipter, dipteral, clddire cu doui aripi

,qnresttfi (mtr

norp6nufi (mtr) carton asfaltar A4rronaune n,. (drum, tehn) gudronarc g6pH mi brazde de inierbare / de iarbd
AeraeKatrr6H m., r,)KeK ,qnaf'eH63

' xcrrocru (elcon) placd de

- disc anrenat / condus - disc conducdtorde inchidere a - 34asfi)Klru (al, ch) disc vanei nonupoBfnbHbrg - (fin, lnec) disc de posenfqrafi
lizat

lungime a pistei de decolare-aLerizare rorH(r o6o,r6qr<ra (mec) Iungime i undoi unei pinze s6urera xp6ua (mas) razd de acliune'/ de bdtaic a rnacar:ller i lungime a consolei

Bsjr6r.I{o-nocaAoqnoft no,roc-rir (carp)

KoHrd6pca no ocsor6Huro (c'h) fungimea contrafortului

norl63Har
cdii

yryrh (cJ) lungimea

utili

m. (min) perforctor

Auam6crxxa f., rexrfrqecrir diagnostic telnic Ar.rarTaMMa f. diagrami, grafic

m. (guaren6sncl (geol) diagenezd (mec) linie de influenli

g6nn6nrae-ge$optt6qax (mec) diagramd presiune-deformalie geQopedqd (mec) dtagramd a defor-

BIluArrlz.r

rigidizare - pr3 xiuKor.o pacrB6pa (geot) ecran de injeclie (la {undatie) r,lr*,repfire;rtnaa --' diafragmd de mdsurare KoHqeBer - diafragmd de cap{t diafragma pinzei - o6o.n6qrn (ch) diafra9ma inina baraf - nrortfHbr iutui npoiran@nlr,rpaqu6nHan - perdea I voal de etanqare nycror64ar - diafragmd cu goluri pae4e;rfiternnar - diafragmd de divizare /
seDaratoare

p6unoro conpmura6uux (mec) disc de egald rezistenld rurx6bBbnbHbrilt r (tmcc) piatrd cle recti-

EpHBeAeHHar

npo6xmar

ficat

cqenneHlrfl disc de ambreiaj, placd de


presiune

AficK-pucKSrbp

. (arm)' d\sc
turti )

n. (aprrarfpHux cr6pxHefi)
f

de ecartament

(al barelor armd-

(mcc) lungime rodusd - (cpi).lungimea de proiect -(elcon, mec) deschidere, lunfiporera


gime a deschiderii
paer6na

csagu6ft gyr{r (sud) lungime

a valurilor

fiw

(hidr) lungime

de formare

lui de

a arcude- dis-

sudurd

4rcxpenas6rqna
f

(cpi

maliilor 3epH6crocru

nqe6.ru,nonracrfiqecra:r de deformalie ideat-plastici

(mec) diagramd

- granulometricd(mtr) curbi / diagrami - HanpffK6Hne-IeoopMaqr,rr (mec) diagrami tensiune-deformalie' Haflpsxi6Hufi (mec) diagrami a terrsiunilor nepeMeu6Hnfi (mec) diagrama a deplasdrilor
p6nHux cu;r cnSra (el, insl) diagrarnd
izocandeld

crlrourl6s - diafragmd plini


de beron

pacradpnaf, - (geot) diafragmd I icran din mortar injectat peurdruaraa - diafragmd cu z5brele

4raoror6qur , dislocare ' paspunu6n - (lehn, /e.rp) dislocare explozivd cKJSA.rarafl

discrelizare

AlfrreirrnocTb
tinctie

f" pasnuu6nnr duratd

nnfiqe n. fund

* (geol)

&HcrlaHcp

ropq6rar - diafragmd. frontald I de capdt qeHTpSrrbHat 6er6snas o masci centralE rurr6sosas - (ch) diafragmd a eeluzei runyurorSa * (ch) diafragmi de palplanqe, pinten din palplanqe (la piciorul amonte aI
baraj ului )

gncnepr5rop m. (ma$) dispersor nnxpenfifi - (ma.q, ratr) dispersor turbionar gucnepcur f. dispersie p64Has - (ftidr) dispersie apoasd , - 3BfKa (cc,) dispersia sunetului

m, (arh)

dislocare de cutare

uumbsa K6Mepbt rul sasului

n6na (ch) ndiefund conic cu in-

dii;pensar

Konfiqecxoe non6roe

clinare micd
x6po6ouoe pe6pficroe

cr6**roe

,qno n. v. rufrrqe

(e!9on) fund - fund cu nervuriminer de cog - fund demontabil

gucn6pcroc* f. (fiz) grad de dispersie -

.'.

cn6ta (el, irtst) dispersia luminii

4xr6firr rn.

(mec) -.paCTqx(eHMn
liune

pacnpelei'r6r(nq distribulie

(lcrno)

cliagrarnii de

4fiserr-nr6ror n. (maq) berbec


.lr,r{3eJbrpaM66at<a

clesign

Eprcnerqepns{iqfia f. dispecerizare, dispecerat graccunfr4ua f. disipare, disipalie

diesel

runerfi.{ecxoft sn6prurd (hidr, mec) di-

[.

(maE,

teras) mai compac-

dlag.ramA

de lrac-

cxlrvl - siune (mec) diagrami- de compre- cr6Na (hidr) curbd de regim a debite, lor rnnoBhr - (termo) diagramh termicb / entropici, diagrami T-s tep*rognHamfrvec(as - ( lL'rnto) rliagramh termodinamicX

a.ftrropcxan t. (arh) cabind a crainicului An,ra'rdHcNq f. (/iz) infoiere


Ar{ra16Medp

tor

diesel

siparea energiei cinetlcp 4raccoqniqna f,, repufivecNas


termicd

(fiz)

disociere

Aucr6pcltq

Iu.naro*r6rprlg f . (f iz ) dilatonrelrie rurH6uuxa f. dinarnic;i ,y ocronSnnfi dinarnica solului de fundalie nracrfiqHofi cpeffi dinarnica mediului

m. (mdq) dilatometru

4rarpnufiS

f. (mec) distorsiune - distorsi'une reziduald n.nacrfiqecxas - distorsiune plasticd ynpfras - distorsiune elasticd . m. (arh) ditriglif (diitanla
ocr6roqnas

- xoprind (drum)' palul drumuhri Heycl6fi"{fiBoe - (hidr) fund nestabil orKnEEfu - fund rabatabil rur6croe - (fuidr) fund plat parnrur6ennoe - (hidr) fund erodabil nnoyr.ny6.n6rnae n. (hmec) adincire a fundu-

nirevxn (drum) fundul debleului .plturii nnofm6e - fund dublu

si-

dintre

lui; dragare gpS6nxa f. (mtr) adaos; addugare adaos activ axrfiwrer adaos produc6BosruXoBoBneKaKrula{
tor de btile de aer, agent aerator

- plastic ! cucrMbl dinamica sistemului - coopy)i6Hltfi dinamica construcliilo. ':'

doud trigllle) nu4$epeHryr6n m. (mat) difere$iald t(maq) diferenlial au$SepeuquSqvn f , ( mlr ) diferenllere

BfnxaHfigedKox) npOI{CxoXI6nHg adaos de origine vulcanicd

rugpos65uaq - adaos hidrofob &rcnep$pytorqas - ildqos dispersat ,

A06AtsKA
A06eBKa

9S

cxD5TbnEarxpre (bet) aclaos - 3&MeA"nfir0iltra.fiprird intirzietor de (bet) adaos - 3arneAJxi{roulafr rtscpJl6lrp{e inlirzieior al intdririi - n 6e'r{urY (bcl) lnalcrial clc adaos la bei'u (agregate) r,m6prnafi ,- adaos inert rfic.nas Fi,iAllap,'ifiqecrar - adaos hidraulic

- 3arFS3Klr ueranr6sra doz6 de incdrcare a metantancului losarop m. (mtr) dozator, dozimetru antomar:ia"qecrurii - dozator automat neconGii dozare gravirnetricS, - aparat de de greutate dozator gravimetric / necos6vi - 6er6srroii crrrlcm (bet, mtr) dozator de gl'eutate al an.restecului de beton necoeSii -- lqrntirrra (b?t, ftttr) cintar / dozator dc greut?.: penlril c;trent

trOJInOBTIHOCTII

,- coopy)K6tiliii v. AoJrroseqllocTt,

9r
KoH-

AOM ,' cliidire


de locuit

crpiKunfi rpoirrerrr'Hux t"rarepnS;ron durabilitate

6,'roxfiponai-*luli.i xra:r6fi

a materialelor de constructie

de tip celular

ycrhntrcruaa
seala

(maS) durabilitate la obo-

acid

Koppel{'i'ripyrorqat rector
Kpac,fit.i\fl.fl

corector,

acla.os co-

- (bet) rlozator de ai:5 rpynnon6ii nm;oro$paxqr.r6uelurl - dozator "multif unclional


4uyx@pamr4n6nHxilii

BoEorlpog6Ar{brfi

Budpaltnfu*{brlt

dozator vibrant

f. {ma4, mec) rezisten\d in/ durabilitate AoJrrocp6qHbfr pe termen lung, indelungat AoJrnorbe n. (lm) lemn rotund lung
AoJn'onp6qHocm'

xerpoaaufrrnufi xu.n6ii - cas; cu proteclie contra vintului Bblc6rrul,Ifi xu.{r6t-r - clddir:e de iocuit de
mare indllime lateral

delungati

,-. rarepefiHoro rfina clddire cu coridor


lateral

lonflnKa (tekn) turnare


trotfrHe

suplimentarir

f. vale anreqeA6m'nlizrr

,-. valc antecedentd

aclaos clrlorartt ad?.os dc silice rpeurrelnmctar

^-

- dcrzator pentru materiale tlin cloui clase gravimetrice !tCnp,,'a"l:rBtx()[-O

orou{6rou{e.fi

- adaos degresant nJracrr{@rdlfipyrouarl adaos


ant
sioacriv

r1ii,i(rr,lrrl rlrr71161 cu

zlc{iurrc,. orrlirrtrii

plastifi-

o6r,drusi,rd& elemerii:are

oAlio(ftiraKqlt6lr*Ij6li,i

troBllpJi]iocrEto-aKTfisHas adaos ten-

- dozittor volLrrncl.ric granule - dozalor de

Kopbrroo6p6guatl * yale ?n formi de jgheab o6ceKBHTHar - vale cbsecvent6 nepBoHar{arh}raN - vale iniliali / consecvent5 - vale cu fundul plat norpe56uHilfi - vele infundari no6B6,4Eias ^, virlc sutrrners:itr!lii ndftnseqrrafi - vale inundabild strlpungeirr - npoffira vale de B6JraMr{ vali: cu rnaluri- c fipHpycnoBbr&m{ de bariere le albiei in formd c-picJroltutM np6eonr vale cu albie minord cr(DosH6-f - v. Ao.nliua fipo3',rirrm cdtrt')coe - crj/n6tt,xarp,Ix forrnl devalc;r 1:rliilor de alunticari: in trepte, vale de falii in terase / in trepte cy6cermSntrmn - vale subsecventd - TeppacfipoBaliHafl vale cu terase rn. dolomit
nJlocKo4(niuafl
mfirup,rcrulfi

Buc.frqa.fl - vale suspendati KorreqHbrx c6p6con vale cle

falii frontale

- cladire tronso- rocriirer.iHoro rftna cladire tip hotel - Ers ogfiH6qe* iocuinle pentru celibatari / nefarniligti xr.u6il - clddire de locuit - 3aBoAcK6ro r{3roroBI6}fl,rr casi din elernente prgfabricate industrial 36iopo5t{b{ii - vili amplasati in afara periraJiep6fiHo-ceKr{[r6HHblfi

nati cu coridor

nretrtrlui oraiiului

,qoSenra-sanreE[ilTeJlb

- adaos de expandare bet) - pr.r'yrfipyroula-fl cxB6rr'IBaril4e (priz6 adi' tiv lrentru reglarea tirnpului de cM6,{r?Baloxlla.fi - adaos cle udarc / de umezire / de muiere ycrtopf,mir{ar - r 6er6ny (bet) adacs accelerator de prizl (Ia beton) zg'.rrd - run,ixa adaos de f. (nir). adaos inpacxj.ri.lpi,rlDu{afi

,qo36rop-BoEce{6p

- pearcnta dozalor dc iea" tivi Tap6rr,qar*,xft - daator cu laler n*raKoBt!fi - clazatar cu gnec
11r.

r,ia o6bdNr{l,lx 6;t(xtos lneute spalialc

clitlirc din

ele-

lrlr,rqnnugyfu'm,*hrnll"t

duali
Kap{iAc$rlii

- casi de locuit indivi- cliidire cu schelet


cu schelet de rezisten-

v. Ao35,T'op, nogonpon6g-

K6pr6cE{o-na!{6:rsuuft

r{brii

de rezisienld 9i panour! mari

lator
Eo3STop-cMeefrTerb

m. (mtr)
dozare

i5

casd

dozator-ameste-

rnplrrlr"lnoli.i
miclS

cdtor
Eo3irposaHme

.de

cetinirc
[o6ABx(a-rraniorufi,em,

f. (mlr)

adaos de uma,cceleratd

f. faclor de calitate i. (mtr) exploatare, extraclie - orKp{xrbrM cn6co6or* extiactrie / exploatar; in carierd - rioi{36MFrn !M cn6co6oilr extraclie / exploatare subteranS AoB6AKa f. finisare, rectificare, neiezire
,Uo6p6tl,;oc'l'r,

lo6irsNa f. cnin (geot, lcln.) batere clefinitivA a Dilolului

Ao6er6rruc n. Bo.q(r (hidr) curgere a anli

pluturA

Ao3iipoBa'tb

Han6pHcc -' dozarc prirt Iricsiune caMoreqlloc - tloz:rrr: prirr crrrgcrc liberi

n. (mtr)
doza

xnaptfrpur,rii
mente

- casd din zidirie de cird.* cli,:lire de locuit cu aparta-

,.- Kopttl{6Flroro tfina clidire cu coridor


central
cl dctrire

ir

Ao3r.Ip6BK,a f

(v.

;i

posfipouarue)

. (ilr)

clozar-e, dozaj

mEsurare

troJror.d{T

dnrynrlul6anl,rii

aBToMdrirqecKas,

* d}zare automatx a
agregatelor

go66tva

- 6ei6na dozare a betonului BecoBafr - dazare gravimetrici


AoK6M6pMfi

*Epor:frpcnaunufi

- dolomit bituminos dolomit argiios


gudronat - dolomitdolamit dublu (rzlr)

noplagdpuo-cexqili)Hnr'rft soane cu cofiJor cenlrai


xpynno6,r6.lusl$'q
( prefabrica!e

din tronmari

6ncrir*6no 66muna

3afloJrHfiTeJ{efi dozare

calcinat

m. (geol) precambrian

EoKoMlroHt6BKa

mentar (a)

f, aranjarnent /

a.ranjare suplia

AoKpAruuuatipee

n. (fin) prelucrare finall t. (cpi) documentare; -

AoB6,q,{Hr(

nl. finisor, netezilor, sculi de nete-

zire
Aor6ul4BerrrrD
(

vopsirii gonynaenrbgna mentalie

docudo-

n.

g6rrep rn. (gcol) daggar. jurasic rncdiu


lonoBop m" confract noppt.r4rlrrii - contract de anlreprizi c56n,lo94rwfi - contrrct de subintreprizd .UoropAFI&{? n. ardere pini Ia sfirgit, uiiima

mtr

siingere suplirrrcntari

(.r1ono,rlrri're;luuoe naur6lrie )

Hopua, ftotto-"r'exHi{rlecKas{ (F{TA) curnclltllic lehnico-normal ivd

npo6x'riran
pa3peurfr
1ie

- documentalie de proiect re Jbn{ atr'- autor izalie de cons truc-

gorpj'sna f. (trans) incdrcare supiimentari


4o.q6rx;r
Aox,qenp,r,rjMrrl4tx

fazd a arderii

documentatie de - rn. (tnxec) aparaldeviz mortezat de Ion6frrb (tmec) a d6ltui, a rnorteza ; (tehn)
cM6THas

[on6ex{r{r4r{

goxfiru m. stringere su.plintentari


,46sa

m. (elcon) guri de scurgere a apei de ploaie sifon per.rtru api de ploaie

f.

remediere

finisare

completare

AorSnHfie n. scobire; diltuirc, rllortezare, - nr{e3.46 (lchn) ddltttire a locaqului


AorroB6qr{oc'r'b
f

a sdpa, a ciopli

. durabilitate

f. dozi

- lului

Bo3BpArHoro

fita

doz/d de

retur a nimo-

- lor

6er6Ha durabilitatea b6tonului sLeHMfri durabilitate a cl69[irilor KoncrpiKql4ft durabilitate a construclii-

,- dolomit caus:tic - dolomit rrlainos necq6nuclui& - dolomit cuartos nell16pucrr"ria - dolornit vacuolar , npoxalBuru,rit * (mtr) dolo;nit calcinat cb,Ip6ti - dolornit crud IoJroMIl?p{s5r{Hs f . (seol) dolomirizare go.nor6 n. (tzin) sapd de foraj; (t:nec) daltd - 5j'pa 1[i;rrt sfredeIului 6ypon6e - (tmt:c) ctraltd de gd:urir. i (min) sapi de foraj 3j6"raroe -- daltl dinlat5 npecrdnoe - (*;in) sapd in ci'uce cs6capliare - daltei tle ldcitugerie V,{6pnoe - claltd de percuiie [onbm6rl m. (crlr,) dolmen AoM m. casd, clSdire, imobil (v..li :n6nue) - 66ureunoro rfirta bloc-turn '6ecnapxScru,rdi ,clddire fIrI schelet de
naycrfivecirurii
M6pre,.THCrr.,Ifi

xe.r6gp{crbufi - dolomit ferugirros u3llecrlibBMcTr,rfr ,-, doiornit c;tlcilros

Kpytflicllilxtc]rbuarfi - cliclire ciin panouri mari (prefal:;iicete) nra;rolrSxunu.l - casa. cu pu{ine etaje fi{ancap,r{*Ibrii ,' casd mansardali

- clidire diu blocuri

- cersi cu nr:ri multe lallococeruq*fi;;uir,rilr .- clSdire cu mai multe


muoroilnapnfiprrr,rii.
apartamen'10 lrons0a11c

- odtiir,tuo-6*6qilbriA - v. LoM
6.nGirr'*

r.!3 ofirdrunux

CrHortuapripeE:"i
tament oArroc*x-t{rabulrarii

cas; ctt urr sir..zrrr aparcr.r

trcnlicll

- clddtre

un
(

slngur

naqti,'liu',tii -- casd din trannrrri


rnulte
eta.jL'

prefab-

ricate ) - fioBdrllleHlrori :aSxHoc'ru cldriire cu rnai

ndftIocff)frllt!ft * clddire integral prefabrica td

pa366pubrdl cata

casd dernontabild

prefabri-

rezistenll

Fogfirn*s-ill pf6,'rerorii

- (csc) maternitate - casi din bilne

Aaw
IAf)&J

e2

xpynnonal.l6;roF{ce <iirr panorrri rnari

-,
^'

corlstruclie de locuitige
Bop0m
co
n s
f

-- c

do locuit crt partiu el;lttic al


inrn'ului

rfr6xof{ fl.Ea{rptpdeKcii rr'EaprfiE} ci5dire


aparte-

KpytirFou'neiltL6FrTHoe

rlr

ie d e loctrirt -

.Bo6F{i{o_Eoneg6q

^- c Ko.riJleiirfinrlr,t*l o6c;lf:xlluauraei"': c]5-riir"e dc lolril cu tJ::se.t rlt c r-'t:ic,clirri c56ilr;r: .6;;,\'r-' tfi l ['i1i:i -' (]a!ri:i irrr:iabr icli 5 d i tr
lJit
t'
i

cdodfta+r,oe ,' construclie el- nr,.r:lr S1:rlialc

lc din
clin

elcrncntre rnari

de locuinle'din

feratd mititard de campanie Bp6MeHHafi - drum provizoriu


BcilOlr,ro!'6TeJrbHa.fl

xeJr$sfias -

(cf)

cale

93
publici
o6'r"esEu6s

tr0porA

66urern n6Jn$onaHnr drum de folosinld odqerocyA6pcreenuoro sHa.rcHlaJr dnrm nalional

o5r"pzrnu6r6"irrcc
blocu

tr)

.- cclirsf ruclie de iocuinle i)rr'fatlricarte lriciimerrl;ionale fio.'rl{oc6Sprioe - construclie de locr.ririJe ri


cornEiet plefabiicate

- drum auxiliar EropocTerr6HHeg - drurn secundar BTopocTerr6*rHas r(en63HaJr - (c/)


ratx secundara

cale fe-

6irpr rtr -ulrllt',u {.:tt


i

^'

<'.1

i u.l i r

ef ;:b r lc

e t

ii ci in

panoul

-cercl.'.'a6nrlnii

cdi,p;';t"lil

^, r:l itlirc (:u 1.i"e,r,Joai lg cil:ipcl;llslr-l ^- 1llii1li1t: c'LrplllI c'rilu,,ta1:r'rtt'ttii ." t liitlirc Ii1r / :;inl'rlattlizalii - 'l'Lrlilliri::t){.}i\t riUril r:liitliro iit lt ri'l;t: \ ( t trii 'fr : rtpr : ttljif i/;ll. l'lill';i'ir!
|,ti'r:Lt';t

casi i:rlriabrica'cir

I{Orr}K{rr{ rn. (crrh.) t}ortjon ;tr{rr-runri? cie fund

fi$sfipaffil'Fna
sare

t, (fin) preiucr;ire fiiratd, iinireleza.re finaii (l.t:rnn) ult.inra fazd de

IooxLra;riAiluac n,
c: -c gonXrctcdr'l*ia
I'as()iii.lfrj

i1or.r6p!6ra

[. (lm) l.
(

ri-

tttlr) prt'r:rtc

Bb6.rHa.E - drum pentru animale r6puax - drum de munte fopolcKtq - drunt urbeln, stracli rpanfrfrrran - drurlr dc Pi0lril rpyHToBiafl - drurn natural / dc pirnint I de cimp / de care AByxKaHArrraJr - cale suspendali, funicular cu doud cabluri

- v. lo$ra, o6xoguSrr ognoxau6ruax - funicular cu cablu pur1itor, cale suspendatd cu un cablu


(cf

o[HoKo.riaHar simplS

o4{onir}rar J{en63fraff * (cf) cale ferate


oArioperrbcoBaq ]Ken63Hilfl

) linie cu cale

simpld

ra, nonop6lrconar opgoS.rucorar nollnecH6t xeJr63nafl

- (cf) v. Aop6-

ltrlrlirticttiitrd,

::al

ycfi4lefirauii crisd individualS T Aor"{-6filirns 1n. v, llo 4 66r,uemlono fana Aoifi-l-Iriirc'i'f{Ha ra. (o,rh) casX-lam;' (de locuil) ,)loMtip6r r;. (tr:h.it, lrttcc) cric, v\rtci jihi!'r{)1,)aii1i .- ntic f vint,i c',r';trrub / elicu

^, cliiiire de ltcuit cu

rt?'

^,

r(l.rtlrrulrir l)tori.tlc;r

:r cirln-rizii

drrlrli / sttIiitttoirfard
micE

&5flycK rri. tolet'anfii, acces

xdcrltrtft .- toleranli stlinsX /

crrirlirl

<:tit.. B*,!lr!(lotteriti l'u11yr:;rir.ufiuecxilri';

.-

yXiloilu5lo !,i:i.ie:r'nux cric cu tlubl5 aclionare (cu d.ttblu efect) Aayclropfililiui.a - cric bilateral

,-

f vittr;i clc slco.llcre ,-, i;r'ic f vinci hidraulic

- FlA - de fabricalie
n6p4!ue

rd3A6rfi.s loleranJa piesei

elemeDlului U3r[}T{}BJr6[rrre toleranlir de execu{ie /

- leleferic cu doui cabluri gnlxnirnaa xcen6suafi - (cf) cale ferata dubld, linie cu cale dubld I(eJresr{ar - (cf) cale fera15 )(eJr63Har - HopMSrbuofi xolef (cl) cale feratd cu ecartament normal )KeJresr{ar ropoAcKar - (cl) cale ferata
EByxKaHaTHar noABecHar

(c/)

rnonorai suspendat

^'(cf) oale feratS de centura ocrroBHer - drurn principal n6pKoBat * alce (in parc) nepeBiiJrbHar - drum prin trecdtori
oKpy)|(Hasxer63Hafl neruex6m{ar
nq[*ecN6"s
suspendat$
qind

I6nyci(}l 'rr. pl. toieianle

Aony*:SL,';Lrfr adnrisibil, pc, t,ris

urband 3a3oAcKiir

- drum*pentru pietoniferati (c{) cale 'i(erlesHat / monorai / monope o SinA

A'.r{ixh.i}iefiq!.relsnutii ^' cric difereri!ial .- ,q.{51 xri}r'rrtcnffix apnaa'r!'pbi cric pentrtt

ru

irtlindcrca armdlrtrii
p0lil
I

/t.rr

$ npc,r{xti}pfi 'l'cli,uono I lanpfl

r.'-Fls4

t{ c: ri c

- toleranle in plus ri3rilroBf,irenleir*e * toleranle de executie - Jrr4rr6fiH!'rx pasr*,r6pcn loleranfe a-le dilnensiullilor liuiare t"t(tilq'6xiltstc - loloritltlo (l(: tlt()ltlai - t{a lrtirtlyc loloroltlo itt trtitttts - rla rurr(x; v. ;U,iuryt:nm, rfpxllnc de f abriIc & Loloraltle caIie / tlu ('\c(l'lic ycTiiHi)B0r{iiir,[e - v, A6ilycKI4, MOfiT6]Ktfl,Ie - HrepoxoBaTocre{ floB6pxHocTt{ toleranle de finiserc a suprafeiei
rliloli3lli)Ac'r'ilolrt!iit

* (cf) linie industrlal5 3frMH-fl.ff - drum de ialni sf6varaa )Ken63nar - (cf) calc ferati cu iremalierd lr3B&JMcrag - drum sinuog / in serpentind

nolBcHar KaH6T*rnt - funicular, cale de transport cu cablu suspendat nognecr6,n KaHSrH:rt - Eafl yAar6HH{ EcKp#rmu (car, min) funicular pentru malerialul rezultat din descoperti
noABecr{ar nan6rua.s npaBreHneM ABr4lK6HI{s

tt prolctls;ioltare

ncr"nrqcuirt?

(:ric JtOltr'oolru"!t:A 114 6;,.y1i11r:'-1>,1 r

,- rra 'rilcllire cfic cu trepied rt;r!'sxtrlfJf.i - cric dc intinclere nHeErt{adfli!cK[il? - cric / vinci pneumatic gveegdfi ^, (cf) cric de cale piryrfapyr,urr;fi * cric I vinci dc reglaj pEe.*rcrii - cric cu cremaiierd pr,r'rfxtuufi - cric cu pirghie / cu lcvier ^. c holrirrtecKoft :fdtaroft nrpeAiqefi, Er4Ft'roralii cric / vinci cr-r ;umb qi aogronaj
cric ctr clicltct Terecxonfi'tecruii - cric 1t'lescoiric qenli6i.i - cric ctt lant u{Mrorbia - cric penlru deplasarca scutuconic

^' t'ric f virlr:i inelar clt bainda tit ilc eirulior

- funicular xor6finas - (cf) drum cu qine KoJnbr{eB.{s aBroMo6frrlbrar - autostrade de centuri KOrr!,qcD6E xcn6rnan - (cl) cale fdrath de centurb r(pynJroJxexlNeBal - drum podil cu trirne
KaI{aTHat rotunde .ilen(I!e&6r
recH6-.,r - drum forestier JlecoBd3Hafl - drum pentru transportul lem-

no,qBecfra-fl Ir'ronop6JlbcoBat - v. Eop6ra, oAHop6rhcoFafi rroABecHSt ri(ex63Hafl

c nepeMe*rrrblM nafunicular / teleferic cu mi;care alternalivi


.

noABecHer naccaxfipcras - teleferic noll36xrHa.fi )r(err63*rat - (cf) cale ferate subterana

AonycKiiTb a tolera. a admite .qonycrfrMr,rft v. AolrycKaeMblia Aopi{"rearilrft (arh) doric "

- drum

de birne

Aoplr rn. (tmec) dorn, Piibot

- c

rpeuqfvrx(oii

,qop6ra f, (drwn) <1rum, 9osea, cale aBrorpyHToBeq - drum de p[mint pentru autor.nolrile, autoclrurn de pimint stabilizat aBm,npylKeB6fi - drum / 60sca peulru auto fi pcr)lru l.rr)cliune animal6

nului recoB63Har xer63Haq

- (cf) cale feratd forestieri .n6rnsr - drum de vard p wrexlynafi6,Uroro 3HaqHn't drun international

sHaqeHr4fl drum de serviciu - nouc66Horonr6cry drurn cale de acces / - no4x65a n la pod nol'be3l$iag - tlrurn tle acces noceJrK6Ba.s - drunr de larzi nocrp6evnan - drum provizoriu / de qantier npriropoAriafl xeneslrar - (cl) cale feratd

suburband

drum f0restier auto aB'r'ojrecoB6sHa.n aB1$Mo6fiJbFraa - drum pet-rtfu automobile


ac$Snb'roBafl

lui

rsosea

AoM6r"!

. [oilrocrpoEllrae

nr. (mtr) mdcino'te suplimentard n, construclie de case / de lo-

ac$aJlbro6erdHFraq

/ drum asfaltat(6) d drum cu imbr6c6-

cuinle

- constructrie inelistrializata de Iucuinlc, cotnhirtal dc casc kolrn6illcgxloe -. coustruclie de locuinle in bandi Kpyntroo6bertarloe - oonsl ruclie de loctlinte dirr clcmenlc spaliale Inori
saBo.r{cKo6

de:Jrucorar - drum f5rb qine 6eroufipouauHa:r .- drum betolrat


6.naroycrp6ernmq

rninte din beton asfaltic

- McrHoro 3HaqH?ut clrum local MoHop6JrbcoBar * (cf) rnonorai, monotind *rouop6.ri,conafl - rt tso3.Iliuruofi nogiruxe (cf) cale feratl rnorrorai pc perni cle aer MorqeHafl dmm paval
i

nprlMl'IKailttq
1i

(cl)

cale feratx de jonc-

une

nBorfJroriuar - drum pentru prornenadX npocnoqHam -v.,Eo$ra, EoceJii(6Bat npoSunfipouauHas rpyrlToodf ^ drum na-

Moud$Has rq66rrerrr

tural nrofilert
pa,u,H6Jrhllatr

spartd

drutn pavat cu piatri

- druln ermeuajat - 6om'ufix cxopocreii autosffadi 6pen6n.ralaa - drum de birne 6pyc.rSrau - drum pevat (cu piatrd) - f, BfreMKe (cf, drunr) cale in deblen Eeriocun6AHas - pist6 penfru ciclifti
I
I

HaAs6ftnrag xen63Har

* (cf)

cale

ferald

de

- drum neanrenajal Henpo6:xar .- drum impracticabil .. Hep6Brtat - dntm accidentat - o6.nacnr6no 3gaq6Hnfl drum regional o5xoln6s - drum cle ocolire / deviat

suprafald Heonaroycrp6cHlrar

- tlrurn radial pa36irrafl - drum desfundal pa3w;trafi - v. Eopdra, pa36frrat pa3'66s)Ker{Hafl - drum bdtdtorit -

pecny6.rmx6ricKoro sHarreHfifl v. Iop6ra, o6uerocyEifl pcrBesuoro 3Haqem{r c ac$ArrbroBblM rroxpflrueu drum.asfallat c 6er6nur,rM trot(pfiTfieM drum belonat

l6cx6

-/'.

AOPOTA
trop6ra

94

cu lrafic mare - c SecKoH6qHblnr KaHAroM transportor cu cablu fdrd sfirgit - c 6ymirxrnunr noxpfiruenr drum cu imbrd.cirninte din bolovani de riu - c rpaDfifiHbrru noxpfirnem drum cu im-

c 6orbtll6fi rpy3or{anpfrxreHrrocrbro drum

- (csc) patinoar re[ru6r 6eros6t - pisti de patinaj varucrpS:rruar pynxnaa - (carp) prstd
r<onrxo66xnaq de rulare principalX neuex64saa - (drum) drum pentru pietoni noc6,qoqnafl

$pfisonar

Sponmrfr

qeprxHar urcroo6perHir

(elcon, /n) scindurd de (elcon, lm) pazie plangetd de desen

frizi

95
a6co.monro cyx6s

,qPEEO"..
Iemn perfect uscat

pynenclar

- (carp) bandi de rulare

(carp) pisti de aterizare


drum de rulare1' (maq)

,' c x(dcriorM

brdcdminte din pierrig

- c uHTeHcfiuru,ru .qnr,rx6npleu drum cu trafic intens K6MeHHoft - c ilexEcTKr,rM on6;nnofi drum pietruit noKp6|TueM gosea cu im- c brdc5minte elasricd - c TBSpAhtM noKp;rrueM v. ,qop6ra,. c
x6cmnu
rloKpdtmeM
1

cdminre rigidd

noxpdrruena gosea cu imbra-

coe4a*ifrrei:rsas pynrrnar de rulare de legdturi

(carp) pistd

cu muchii rectangulare nrnyur6rauuaa - (elcon, /n) scindurd cu lambd qi uluc AocK6-uaqxbuux f. (elcon, lm) scindurd de acoperire a rosturilor Accrfrxa f, livrare, furnizare; aducere i transporr KouB6ftepnafl d6

(lm) scindurl ecarisatd

tonier Aop6xcrbrfi (drum) rutier, de drum AocK6 f. (Im) scindwd, tlulap, blani ; (elcon)
placd

Ao$xrrnrt m, (lm) felpitor, rindea pentru f5l1uiri ; (drum) lucrdtor la drumuri; cah; (drum) 'dald Inff BhtpiBfilrBaHus (urryKaTtpKH, $furra u r.xl (tehn) driqcd

crSpronax

(car.p) pisti de decolare

(1rans) lransport cu ban-

ac-

4ogrlrruocro f. accesibilitate neurex6lnaq - (d.rum) accesibilitare pietona[5

caMore'rHar *(1rans) tfansport gravitational / prin cidere liberi .Uocrasairb a livra (la), a furniza (la) I a aduce (la) ; a tfansporta (la)

noxp6rrueu drum cu im- c qefrHorrHr|M piatri brlcSminte din concasatd / spartd cK6ansKa.f, - drum alunecos cr<opocru6r asroi o6iuunax - autostrade ' cu circulalie rapid6 coeAllMrenbHat - drum de racordare i
_
,

d,i

brelea

urocc6filra.a

cara funicular fixb rpanaiurax - drum de tranzit ysxoxo;rEftnar xer6suas - (cf ) cale feratd ingustd / cu ecartarnent ingust ylfuuleuuar - drum ameliorat rmrpoxonoa6iiHal xe.n6gnas (cf) cale feratX largh / cu ecartament larg !
$osea

craquou6pnaa noABec*{es ran6rirag

ma-

deqeuri de lemn monr5xna-a - (lm) placi de'montaj astereali - Ha66pa .rEpnono n6xa (elcon) de radiaHa,[pagneropH a - (elcon) graf

lucru a schelelor sa6ulH6fl - (geot) palplanse - u3 ,4p6DecHbrx orx6lon (lm) p\acd din

neurex6pro-rp6ucnopruaa - (drurn) accesibilitate pentru pietoni gi mijloace de


transport

cBap[r6ro

urf (sud) accesibilitatea cor-

donului de sudurd

.4oyr.naxn6rnae

- scindurd brutd ' Hecrp6rauar - scinduri ncrir-rdeluiti o6r6nHaq - scindurd de proteclie o6socnfur - (geod, /rnl scinduri de trasare

narq6nuraq - scindurd pentru acoperirea rosturilor ; qipcd


neo6pesu6r

mentara a apei 4oynnorHdHue n. (bet, geot, teras) compactare

dutui de umiditate 4oyuarv6nme n. nog6l

n. (vent) completare a gra(al) dedwizare supli-

suplimentard troq6vxra f. scinduricd ; t6blil6; pldculi napK6rHafi - (elcon) lamd (bwcald) de parchet, frizd (de parchet) gp6ra f. (hnnei) dragd. maqini de dragat

ruoccftporanuatr
u1e6uonuax
spartA

excnp6ccuaa
i,i
i]'

- tnacad,am drum pietruit


$osea

/ /

din piatri
magistra-

o6pe*r6x

,-

scindurd tivitd

principali

ecarisati o6rufiaooffias

cu muchii

i
{

ocral{6,uuar - (cf) cale feratd aeriani ,Eop6xKa f . (elrum) pistl ; bandi ; (maS) cate, qan{, bandi 6eron6r -'pistd de alergiri Berocmn6Anar - (drum) pistd pcntrr"r bi-

la srex,rpn$lrqfiponarrnar trea6guas - (cf) cale feratd electrificatd 'cale feo;rexrpft.lecra.a )KeJr6sHiur - (cf) rati electricd

ona.ni6ovnaa

oKn6eHuas 6an6pofi

scinduri de ciptuEit

fraj

-(lm) -(bet, lm) scinduri

panel

de co-

rugpouc6curaloqas - dragd aspiratoare IparnafuroBar - draglind geurec6cuar - dragd aspiratoare xosl6saq - dragi cu cupe rruonrvepnax6rat - dragd cu lanl portcupe

ornnrn6-a

pentru scurgere

(elcon, lm) jgheab de scinduri

napK6rHas - scindur6 I lameli, de parchet no4rop6{rronas, - (lm) margine, lStunoaie nogxpyxS.muafl - (bet, ln) dulap pentru cintre noAoK6HHar - placi de pervaz

ognoqepnax6Bat - drage cu o singurX cupE c?aquoflapHas - dragi stalionari lqlmrq6Bar. - dragd cu graifdr ,qp6rep m. (hmec) mecanic de dragd gparup6nxa
,qparJt6fiH

AparftponaHue

(carp) pistd de decolare nsrBruo=nochAorilra_ff - (carp) pistd de decolare gi aterizare


rg;r6rnas sslErno-noc6goqnar SeroHfipoBaHnat (carp) pistd de decolare qi aterizare din
beton

cicliqti

no4napn6lHar (elcon, lm)


oarbd

duqumea

noaonas lle

scindurS pentru du$umea de tavan - scindurdscindurd de protecnpeAoxpanftTeJrbHa.fl -

noror6wlas

- draglini convertibile / uniruarirouufi - draglini piqitoare gpar.nifiu-rrrSsr m. (ma$) draglini-gigant ap6Hxa f. (elcon, ln,) qindrili ; dranilS gp6uxa
o6parfirvrrfi
versal6 trpeHb

m. (nw$) draglini

f. v. gparfiponanrae

n. (hmec)

- Iemn ecarisar fag - lemn delemn uscat in curent Bos,(iruuo-cyx6.a de aer rfrc5nuerurar - lemn uscat artificial rlIl,lner - lemn putred nr$rar - lemn iurbat Aeros6r.- lemn de lucru / pentru industrie ,ry56rar - lemn de stejar ga6o.n6mlaa alburn, lemn de alburn earoT6BneHHal - lemn fasonat 3Aop6ras - lemn sindtos lemn artificial ucrfccmeuuax - (mtr) xlreHar - lemn incleiat x6mras - lemn care poate fi despicat ugor ro;lsqen6poraa - lemn cu poroiitate inelard KoporKoBonoK*!fitctaz - lemn cu fibrd scurti xp6uerat - lemn strimb Julctnennag - lemn de foioase - ;rficrnesnux nop6l v. .qpeBecfiHa, r6cTBetlIIaff uelnoc6pruan - lemn de lucru mirunt Mfrnaq - lemn de esentd moale oppa66rauuan lemn fasonat - lemn ignifugat orgecc6frKa-fi -lemn cojit ox6penlrax or[6loqla.a - Iemn de finisai unacne$rqfiponaunas - lemn mulat nr6r"uan ,* lemn dens noA6.[o.{Frar - lemn de lucru / lucrabil npecc6naunax - lemn presat nponSpeuuax - lemn aburit npofdiramas - lemn impregnat npamocl6finan lemn cu fibri dreapti csrrresiral - lemn cu fibri creald cloircras - lemn stratificat cloficro-npecc6Baunar ,' lemn
6pycx6nax

6pereml6l

antiseotizat 6axe"tiasftp,oBaru{at lemn bachelizat 6ecc5r.m6nax lemn fdrd noduri

anliseptice

anrncenrfrpprHilas-- lemn impregnat cu

-lemn rotund

6fxorar

dragare

presaf

stratificht

scnoruorfre.nrnaa py,rxuar de rulare auxiliard - ,Unr MoTor6nox (drum)

ciclism Anr flnaBaHun

- (carp) pistd listd de moto-

(csc) culoar de inot

- c KareBKofi scindurd profilat5 cep4qenfi&nas - scindurd cu inirnd . cxr6egnar - n3 Oau6pbt (Im, mtr) placaj c.nans5.n -(elcon,lml scindurd de scurgere - cocraBH6fi 66mu (elcon, tm) scindura unei grinzi compuse clp6ranilras - (lm) scindur6 rindeluitd Qamq6rannaa -(lm) scinduri filluitd

- qindrili de invelitoare - qitd (lm, ntr) gipci pentru nrCyrarfpnaN tencuieli ruuroe6s - (lm, mtr) qipci / draniid pentru
t-n6s1s
xp6rerrnaa
panourl

f. v.

crp6ranaa - lemn rindeluit crpofire.mnaa - lemn de constructie cyrrKoBeTar-- lemn noduros / cu noduri - 'rnepqoft nop6rur lemn de esenix tare $au6puaa - lemn de placaj / de furnir, lemn pentru industria placajelor - xr6iinux nop6g lemn de rdqinoase tAp6Bar - duramen, lemn perfect ApeBecHoBonoKHfierfri (lm) din fibre de lemn

cro*ipnar- -

cocn6sar

lemn de oin lemn de mobild

Iperecuocrpfxetu#t (Im) din talaq


rat
.qpeB6clr,tfi

aglome-

\
I
I

Atae m. (tehn) geal6u, rindea npeBecfiHa f.(lm) lemn, material lemnos

ApelgBAn

frisat

(lm) lemnos, de lemn m. (nnt) echipamenr pentru

de-

"qPEBO"..
cupi
td

96

ApeBor6.{er{ m. (lm) sfredel pentru lemn 4peru6fiu m, (ma;) draglind, excavator cu' trasd

'

xanr-urhpluxl - drenaj capilar romqen6fi - drenaj inelar roMdrrdrpoBaHuufr - drenaj combinat

1po6finra
MOIO'IK6BATI

97
conca$or

AyI$HI{K

.qperr f, (tehn, tmec) maqind de gdurit rnanuaap6sa

f. (ch)

dren
(a:Sezate

in

6epenonir - dren de mal 6ecrp!'6uan - dren firl tuburi 6pycvSral - dren de grinzipoare
forr,zd de gratare suprapuse) neprmn6"mua* - dren vertical
scScr,rearulr1an

npcn6nurfi - drenaj-cirti}S Hacn6Hrsrfi - drenaj la piciorul taluzului HecoBepilrenubrfi - drenaj imperfect orx6qlgtfi - drenaj de laluz orKptftrh!ft - drenaj deschis necq6r*dii - drenaj cu nisip

'

concasor /, ^i-p6'copa (rvrycopoxpoSfinKa) gunol moard cu tembur Pentru

cu

clocane

concasor monorotor concasor rnobil con'niensapi{rersHafl ,wyxBanbq6nan - grodoud va\uri penlrtr sfdrimare ;r;;
o.uttop6TopHaff

&

f"Pti""ninat slera

tr66Hq concasare a Pietrifiului f. (mtrl de.qeuri de lernn mdrunlrle n'oo5n6snfi sfdrimat, concasat ntoSsrrn' fraclionar I fractionat
noo6.nrlxa

niOn

o. m, (arh) drornos n'ooxalue n. vibra{ie ; tl'epidalie : trernurare


gpoccerfipoBaHve n' gituire ; strangutare

nn6clilrfi

ra;rep6finaa metru mare

dren aspirant -dren cle conducte de diaclc

rouvipnax
gSurite

(ll'el

lul,ruri (dc cerurticii)

nou6pxHocrur*fi - drenaj de / la suprafa!d nolxlos6rHb,rfi - drenaj sub rigolE notrn6'rnertrelfr - drenaj subteran - noJlorlr6 drenaj de terasament no.nnpus6naHuufi slelcrpfivecxrait - drenaj electric polarizat
nonepEvuulrii

drenaj plal

";

(hidr' tnot) lamlnare;

- dren de scinduri xepgen6a - dren de prijini saxpfirax - dren acoperit sacrHHar - dren situat in spatele unui zid de sprijin repardrvecrar - dren din tuburi ceramice xo.m6xropna.a : dren colector Kpor6Ban - dren-cirtiii xpfrrar - v. t1p6Ha, eaxp6r'rail ,n6nqas - v. gSHa, rolnenr6pna.a orxpdrrax - dren deschis necqSna.a - dren de nisip n6plrcrax - dren cu pori npucrEnnaa -.dren situat in partea exterioard a fundaiiei peny.ufapynulag - dren de regularizare co6upSTeJrr,Har - v. .[PeH& xon.nexr6pna.R ry C BO.UOCI6KOIU dren cu
,uourfrar
coBMel|IeHHAt canal tle scurgere

nonirttr,ri?
npoAiuir,Frt

tii

^- drcnaj

npnnadli s.nenrpfavecxltii

lransvcrsal clrerraj st:ctttttlar drcnaj lortgitr.rtlinal

direct
conepru6*rnuft

drenaj crleclric

drenaj din fascine - drenaj din pietriq s;rexrpfruecxnfi - drenaj electric gpeufiponauxe n, (ch) drenare; pompaj de
eouizmenl 3eMerbHom yrrecrxa drenare

4SarduHcln rqe66Ho.rnllfi -

rpi6.ia'rldr

- drenaj Perfect drenai tubular

terenu-

lui
n;ror{a,{6fi drenare a lotr.rrilor

ApeHfipoBarb

(ch) a drena [peHirpytor$rfi (c},) clrcnanx


ApeHoyKraAqnv,

n.

Ad;;#b;;;'inii,, *o;t a ramina; a situi; a slrangula d concas(rr / moard cu rolor o6roogaq drosel, dispozitiv..de oo6.!* ^. (Mdr, rnas,l hidraulicd reglabili ; (:ollcasor cu co-"tt*gufut"'; rezistenld - c'BepxHuM no.qs6cofit nurile susPendate obturator; bobind de qoc cu cllgrde - c rl6[xnun ra;lxfuWr concasor np6ccerlr*ra* de laminare; de strangulare ; dri netezi Eituire cu valnviur f. ar.. linie curbd - c ey6.rdruut*l BanKSNfl{ concasor " luri zimlate nnrirnHai- (sud) arc lun9 peulbtnoft concasor cu i rolouuax6aoii Kop6rKet - (sud) arc scurt - eril6 (sud) arc de ac' cu clttr -'*6"*nto"o A6ficrnu.r tiune indirecti - i npoc6unanueM concasor / cu vercrepxHeusr - moard cu barc tt"vin6fisnuut - (sud) arc instabil gele miorftraa - (sud) arc .r-reProtejat (sud) arc de acFung vnSpHag ry concasor cu lmpacl concasor cu per - npru6ro leficTBnfl ya6i+io-orpax6rc.rrnar directd culie Si reverberatte cBADoqHas - Gud) arc de sudura qaittp6e6*""" d concasor cenffifug crx6ras - Gud) arc cu PlasmA qe.<ictr6s ' concasor cu filci ccaSIirrbgar - kud) arc srabil ruaoonfr - moarA cu bile qenrccrH6fl ;;;-fi*dr - v' IUrd, cra6ftnbnaf ul.i,o*, - v. apndfrnna'o66ux nlx conine*tofsecras - (el) arc electric ilu"on6r - c ra"ieHlteu! trvrnacfi m' (geot) douglazit casor cu doui fllci oscilante arcuit, d concasor cu excentrl- qyrorfi,urbtnarc' cu in formd de arc gKcq6HTp[txoBa' arc de
-'npenuapfrnefl,llono,qpo6n6gilfl
prtmar
. .

concasor

(nr.u6) tnafina
dezagregatd concasor

dt:

sapat

drenuri
,qpecB6

f. (mtr)
f,

rpatrurEfinal

$aruitugan - dren cu fascine inopocrrH6n - v. aP6Ha, QarufiHHaa ruenen6r - dren cu fante trp6ua-cociH m, (ch) dren asPirant Ip6Ha-yc f. (eh) dren cu ramificalii
diar

{pt6.Iarafl

canal / qanJ - dren tubular de drenaj

mdrunt

flatib

; (seol) rocd
(ma.$,

savurd, grus, piatr5 spartd

prin

de-

de npo6"n*a-op6xo'l f' @aq) utilaj combinat concasare $i sortare (ma"',l concasor-sepalpo6rfinxa-cenapArop f.

ce

rpaHfiruar ry grus de granit


Apo6frn[a

mtr)

fator npo6itvocru f' nop6rur sfirimare a rocit

(mtr) rezistenll

la
a

trwoB6fi qyToo6pasoudBilen' (et' sudl amorsare a arcului electric ryxrr.u6rtrerp m" (naS) dgctilometru fr*tA*no"i" f. (inn) ductibilitate a asfaltu' -'-- acOestv (fizl ductibilitate

6apa66uuar

gpeH6x m, (ch) drenaj; asecare 6esrpeairfuiblfi - drenaj fbrd strat interme6ecrpamu6fiuufi 6ecrpf6nrril - drenaj fXrb tuburi

drenaj fdrd

ganf de

;- 6onur6rc

oonpofllBJl6uu.g

drenaj

mare rezistenl5

neprux6;rrHufi - drenaj vertical nir6opounufr - drenaj fragmentar - rny66Koro ga.noxr6rrus drenaj de mare
adincime

, '

concasor vibrator - BToplfiqHono gpo6.n6nua concasor secundar rupaqu6HHar - concasof girator gryxuifurnnar MonorK6Bat - concasor cu ciocane cu doi arbori [rficronaa ! concasor cu discuri d nx.r xpfnHoro ppo6.r6una concasor pen-

BanK6Bat .:, concasor cu valturi v. Apo6iulKa, naln6nal Ba;rbr{6Bar

concasor cu tambur

gpo6fr.b a f6rlmip, a m5rur4i, a sfirima'

rr.rfuaIy6unaa

- &

N.6;;"

zdrobi, a concasa

sfdrimarg zdrobire' concasare tmPfr.Illoe - ddrimare secundartr .n{'# - sfirimare grosier4 antezdrobire' oresfdrimare, sfirlmare / concasare prrmara

t. (m!r)

fdrimilare, mdruntire'

. lui o"**d 6' (trans) dunpel, aurobisculantd frontald / cu descdrcare lrontala Evtilfr m. (geol) dllnit ffiit--. i.ir) sticld duplex / incasabilil
frp"noe"t m'

rfn||(

irVxctaqffirc" d

concasare in doui trepte

iri*oyrd""dloe - v' gpo6;r6rme' ElyxcrasftturcP il*5"n6o*"o" ry con@sare selecfivi


iiot'niro* - v. lpo6l6rue. rP96oe .t?nroe - concasare / sfbrimare find
nr6xnoe

fr'td" ;''pl. "-y@TipKtr imptr|ca rea tencuie' rii *t"g ". (lermo) insuftare ; (eeol) .umflaro -6trpo" '- (termo) insuflare directi
*--LOuntt
Ay.uta }-', re

(nrlr)^.duroPlast m. Perete umtlat

ieeol) umflare a terenului rmrynru*r (mtr) pflnie de evacuadu$

Aop6xHbtfi saKpdtrblfi

- drenai orizontal * drehaj rutier - drenaf inc.his Kpfmroro Ka,rftrg drenaj de piatri - t{3 cyx6fi xfruelilrofi KraIIKtr drenaj de - m fdrd mortar oiatr[ xaGHnona6p'OcHbrii ! drenaj cu anroroplr:oHr6.$nufi
carnent

ur6.mqara.s - moard cu valluri zimlate, concasor cilindric cu ace 3y6q6rar - concasor dinlat ,- KaH:uu3ar[tSuurx or6p6con malaxorul degeurilor de canalizare KacK6IHafl ! concasor in cascadd K6HycHar -.concasor spirgdtor cu conuri| concasor conlc ru6.nxorci [po6n6rMf, . concasor pentru

tru sfirimare grosieri

-.

sfdrimare

fini

- sf[rimare umedi ,il5P6con mdrunlire a doqeurilor nepBfiltrloe - concasare prlmara nrldlpapfrremsoe d concasare prealaorla sf6rimare intermediard "*t""i - -concasare uscsta cYx6e t6n^o" - v. ,4Po6n6*le, MelKoe rperfi.tttoe - v. mo5.[6llr|e, u6'lxoe sfXrimare / concasare prin Ioifupn* - soc vlrc / Prin
'

[yru m. (inst)

^';;;ilfi;*#
rolc"6,n

nognftrrrm:& - duf de aer xo.miren6il - dug inelar ry;;"d r. furh) baie cu duPrri aer ProasPit

dui de api

duf cu stroPire aeriani

(vent) c,serrt ily"tpotauuni n.' Bo3lf,lrfioe

de

ryt-tili
lui

m.Tinst) gurd de introducere a aeru-

cald

Dtcttt'ttt

AbrMApb
[tftnnlnx m. (termo) horn
.Uur"tOgre6A

98

nblM6pb

m. aparal furnigen

eAfiHcrBeHHocra f. (mat) unicitate eAiiHcrBo n. crftnr (arlr) unitate de stil

elfruml unitar, unic


eBAe

m. (termo)

coE, coleclor pentru

evacuarea fumului ,urntooln6Armrfr (termo) izolat fum

I protejat

de

(/a un pod) - n6Hney (pod) calea ,ios (la un pod) - c npilrcrl croponr;x (cf , clrum) circula{ie pe dreapta
inc5piror, voluminos

f.

mers, circulatie n6nepxy (pod) calea sus

xenaruHfipolaHue n. (chim) gelificare I(ECTKOCTb 99 n. (non6pxrocrn &rfual (fin) sclivisire, netezire (a swprafelei betonului) xtuo6 m. rigoli; canal ; qanl ; jgheab, scoc, xer63ra f. py66nra (elmet, tehn) cutit / lami uluc de rindea aspaqr6HHbtfi - (al) canal de aerisire
r(ene3rr6Hne

xere3rtfirh (lin) a sclivisi, a netezi


xeJre3nfrK nr.

gpruonor'.norfiretw m. (lermo) fumivar (care

lpruoc66prullr. rln, (termo) coleclor de fum

uruaff

nntocrr

1up5 f. gaurd

gazelor arse, drum de gaze arse, canal / cog de fum, horn gilr*na f. (arh) pepena;, ditcd (tlctuliu ornamental in frn'rui de pe petrc)

tor pentru fum AhrMox6A m. (ternto) canal de evacuare a

absaarbe lutnul) 1bmocbc rn. (termo) aspirator de fum, exhaus-

(trans) bend

f. capacitate, volum;

capacitanld;

arlty+ry.rlfrpy*ou1afl - c4pa.ilate de acu rn uIare EecoBas - (trans) volurn de sarcini ;45ficrsynflr{as - capacitate efectiv6 geraorpa$rftuecnae - repprcr6puu capacitate

xex63o n. fier

ol) rninercu de fier 6ipuii - (gcol). limonit

(mlr)

Brdpa4f6xrrb,tfi

cdrdmidd prea arsd; (ge-

transportor) vibrant
BoAoorl6n{brft

(maS,

trans) jgheab (de

viere a aoei
soAocr6qusrfr a apei

- (ch)

canal

/ rigoli de dede scurgere


( elc

dr'mograficd a unui lcritoriu

- or c)^{KA (Im) gaurb de nod [brpoxon m. pertoral.or ffiprarrrfi perforat, cu gduri 4rrx6lnle. n. pesepny6pa ( i nst ) aerisir ea r ezer nqnep m. (al, inst) conductd sub ap5, sifon
lnvers
BoAorrpon6.ryrldfi - sifon invers de conductd Kana.m.fsax{H6lr]Ibnfi - sifon invers de cana-

r.

nr66e.nr rn. (elcon) diblu

vorulul

ghermea

- pt npuna 6cl(lua l)clti pcntnl bcion Aodeno.tnar - capacitat.c suplimentari:i \- eHAoB6 (n xp6me) (nrftl volumul cloliei | (la acoperi$) - ltcritsil6 (maE) capacit-ate a cupei norrar*r6;rrrmg - capacitate nominala fioJresHar - caDacitete util5 n6.Eras ' capa;itat'e totald peryJfipybrqaa - cncr6M[,r KaHaJrusAqr{H (atr) capacitate de reglare a sistemului de
canalizare
yg6-rlbnafl
eHAoBii

6el6lllloii cru6cm ben5 de - g.nt no.&6w,rpentru arile.*jtecul de beton alinrcnlarc

apMartpHoe - olr:l-l)clon 66;roqsoe - ()lol profilal. / clc grinzi norrnicroc ,- tabli ondulatii qny'ranp6noe - olel T, olel in dublu T xe,\66qar@ - tabl5 de olel striatx
3aKirdfloqHoe - olel de nituri 36roBoe - olel Z K6rar-ruoe otel laminat

- (elcon) jgheab -

oogocr6.rnuri Kapltrir3xsr!'i de streatind Bogocr6rruufi Hacl6nHbrfi


BoAocrbqribrfi de acoperig 3arpi3o"rHbrfi

on) jgheab

- (elcon) butlan Aoxleffit - (etrcs/ igheab -

K6BKoe - olel forjabil /maleabil / moaie xop66oraroe - v. x(cJr63o, urnSlrepnoe Kp6ner!,xnoc - latrli dc acoprrri; / de olel penlru acoperig JM{:'roBfo

K6salioe

- olel lorjat

- (mlr) jgf*abde alirnentare x66e.nn6ii - (eI) Aanl pntru cabluri (1rans) jgheab oscilanr Ka.r{rc;qr.rficfl
.

Kraccn(bnu,f{pyroil${ii clasificare
Kp6BeJeHbIft IolriAeE6fi

-- (mtr) jgheab

de

v. xLro6,

Ec[ocr6.ri{hxfi

Kpiilroe - olel rotund

Jtr{c,roBbe m{,pitpoBa*ffrroe

- tabli

de

otrel

Iizare - Kor6tre3Horo rfina sifon invers,tip put orBoArrcii - sifon de evacuare Etop6r!, m" (mlr) dural [rcp6Merp m. (rna$) durornetru

epyn6K

pnr m. (elrnet) perie rnetaiici; bari cresta,ti


lBepH6iA

f. (arh) dalie n. (tehn) echer de tlcstupat.

capacitate specifici timpl5rie

ondrrlati
m,rcrou6e nl,ol(irril:)c

- tablS de otel

"- lairlir dc olel lami-

,-

bulon de scelernent pentru u$i

AJrfi fipoqticrr{H A!'rMoi'6l Hnrx

xpendN<*luuii - bulon dc scelernent ereK m. (arh) iatac (llomdnia)

mo) perie de

rpy6 (/crlevi de fum

.g|croB6e pn$rer.xH(e - tabli de olel striaia eNcroB6e $ac6r*roe ,- l'abld de ojel profilotS JrHceosfo qeprioe - tabld neagrd norK6Boe - tabll d|r olel ambutisatd rryxBuoe rrr,lctsn6e - tabli alb5 / cosito-

nata

ritd

Mejrroc6pTnoe oqr4[rx6nauHoe

norocos6e
encrfrrru m. (arh) evstil eruaufata f. (wd.s) unrtate BecoBSfl - unitate de greutale

naKornoe

zincatra

- profile mici de otel - tablt de olel galvanizatd


olel

- (mtr) jgheab de alimentare nonop6runrii - (mtr) jgheab rotativ noEneurdr:r -- ( rntr ) jgheab susperidat noAEecir6fi noEocrS"IHstila{elcon) burlan de scurgere in consotri noABo},iru,irdi - v. xdJIoS, sar[jrisoqrrbrfi npunmarfi - (hidr) jgheab cle colectare pasnpiso"{Hbrft - (e!con) canal / jgheab de desci icare pacnpAeni{reJrr'ush - (elcon) jgheab / canal de distribu'tie - p6-nuca (cfl canalul qinei c66purrfi - (elcon) jgheab colector
nolafi,ilS.ifi c6pocn6fi

)Karrro3fr

de sisternatizare spaliald ocllonruis - unitate debazd

BdMeHr - pamrennn unitate de timp unilate de presiune - M3ruep6Hr,rq unilate de mdsurx- u6ccn unitate dc masl nrorrrixuar - (tchn) unitale de montaj - M6u${oc1.[{ unifate de putere o6berwfo-flna*il.{@aou*mr - (urlr) unita\e

- jaluzele de ventilalie - jaluzele de fereastrd nonopdrrrue jaluzele pivotante no,rybMrr!,xe - jaluzele care se ridici co.nuqe:au4ftrnx"1g - jaluzele de proteclie contra soarelui / parasolare xa@rip6qHocrs f . (termo) rezistenlX la incblzire I la temperaturi inalte
nenTpuraqa6ran5ls
oK6rrHbre

n. (elcon)

ialu2ele

{
I I

xene3o6er6H xapoc[6frKuE? - beton armat refractar lrxrd - beton armat u$or MOHOJrfiTHbrfi ^, beton armat monolit
npeABapfiTerbHo-nenp.ilKdHr-tl"xii

- olel T - labli groasi de o{el roHKonHcroB6e - tabld sublire de otel yr.ucn6e - otel cornier; collat Sac6mroe - v. >Ken63o, coprof,6e rus.naePuoe - otel U m. (bet) beton armat
raBp6Doe
ToJrc',roJrlicToB6e

coproBfo

olel lat, - olel profilatplat-trandi de

olel-balot

- (trans) jgheab de transrlryxa?ipnr,rii ^. (lin) jgheab de tencuit tKero6fiTb a canela, a stria, a cresta x(eno6,6K m. canal; Fanl ; canelurd ; jgheab
rpaHcnoprH!"Ifr

c.u4Bl{6ft cflycKrx6ii port

(slcon) - (elcon) jgheab de


(1rans) scoc

evacuare

igheab

c1e scurgere

)KeJ66qarbrfi canelal, ondulat, striat x(ex6l-iKa f. (geol, geot) lingvrd de foraj spiral ; (seol, hidr) sondd-turbidimeru, sond5 / fla-

con pentru aluviuni

6yponir - linguri de
uopllIner5a

- AIt or66pa x6pnon lingur; pentru extragerea probelor din interiorul


sondei

sond5

nor6uuar - unitate de lungime / liniari npr.tBe&elrnafl * (mec) unitate redusi c66poquar - (elcon, tehn) piesd, de asam-

fundamental5

termo) refractar nepoar6fiKocrh f. (te{mo) v. xaponp6unocrr


)r(aponp6wrbrft
(

'x(apoyE!6plroci6

f. (termo) v. xaponp6rrHccrb

xryT m. cordon ; funie ; toron


ac66crour,Ift
Mr{HepaJIoB6rHp

t
$

- cfiru (mec) utitate de forii - reru!6 (termo) unitate de cdlduri JrqdTuar - unitate de control

blare

- funie de azbest toron - (mtr) funie / vatd rninerald creKroBSrblfi - (mtr) funie de vate sticlS

de
de

- beton armat autocomprimat c66prno-naono.drtunfi - beton armat pref abricat-monolit c66pnufi - beton arrnat prefabricat r.sxdrbrii - beton armat greu rqaucrbrfi --beton armat celular xene3o6el6lilr6i't (bet) de beton afmat 'cirirnidd arrnati xere3oKr{pnfiq m. (elcon)
car,{oxdanpax(EtrHbrft

armal precompnmat

beton

;rep,qn xtec"K!4fi rigid, dur, fix )(6crKo-apMfipoBaHr'rbrft (elcon) cu armare gidd

sond; cu piston f. (geol,- geot) prdiind

ri-

xecrKocrb f. rigiditate; duritate


nului

- 6er6mofi -

cuecrt (bet) consistenla beto-

guna.rairvecxaa Kfrii,r1eeax

- 3aI6,\Kfi (mec) rigiditate a incastrxrii


EoA!6!

(mec) rigiditate dinamici

(chim) duritate

calcice

a ,apei

X(ECTKOCTb
&{ECTKOCTb

100
Boa{r (cftinrJ cliiritate carcon-

c -maS)Hir3Koit reMneparfpo& ( antigel


cMii3oqHo-oxJraxA6muaq gere ti rdcire

saMep36Hil,

3a66ii

Kap6on6ruar . bonicd a apei


H.oHCqHar

lichid de un-

* (rnec) rigiditate finali - Xo[rcTpiKr\rlu ( mcc ) rigiditate a r$tructie i

)Kr4xec66pHnK
llt

xugxonenfvecrs f. fluiditate n. (cagr) colbctor pentru dejec-

MerH!4eBaJr nelice a apci

oo&ril (chim) ,Jvr\tale mas-

-- nriacrfinnr (tnec) r\giditate a unei pldci - nrrrfi v. xecrxocrb n,nacrfiHur nocrofiusaa - ( mec) rigiditare consranra - npH ri3ndl6e (mec) rtgiditale la incovolere

oruocfirelrHas - (mec) rigid.itate relativl nepeM6nHar - (mec) rigiditate variabild

ocriloquaq - (mec) rigidilate renranenth ocr6ro"rua.fl - noA(l (chim) dvritate rezi+ duali a apei

- nrocr6 (pod) rigiditate a podului 6i6ufas - rogw (chim) duritate lotale a aDei

urnorEnuas

- (mec) rigiditate inslantanee

(gttr) vlabilitate a ainestecului de polimeri - cBq3ilou{ero 1mtrl viabililate a liantului xur6q m. locatar noJrraMepHbtx KoMflo3fiqrfli

xu.rnecnoc66nocrr t. viabititite

- front de lucru terminal treprc - front / sipdturb in . - urrp6Ka front al galeriei de deschidere sKcKau6ropul,ifi - (car, teras) frant de excavatrie sa66fiKa f. (lexp) burare, buraj noA-nuir - burare cu apb sondei - cKB6lK}$rbr burare a gdurii mind a g5urii de - Nuipa burare bard de burare, fultuitor; sa66fiHuK m, (lexp)
"op{68b|fi ycrtnr{brfi 3466p mt (elcon) gard, zdplaz, ingiSditur6,
priz6 axypttblii - gard impletif - EoAgr'prizi de ap6, captare a apei ingrlidir.e

r0t

3A,BOA

lrsrexr$r6r*ran -B annl6Bofi (ck, ltidr) aluviuni injectate npor*rnoQrumparluSrnran - (ch, hidr) pe". dea de etangare

npor*ro$N;llrpa4n5mlar

cnoSo,quonucfiutan qerur6x

unl

hid-r) perdea

n a.lrn(renfi (crr mascd de elanqare in aluvi-

lucrltor la buraj, incircfitor

dc gduri de mind

f. sr.rprafatai IocativX xi.n.nt n, v. rxnllinuc nc.rpo.n6nxa l. ( inst ) separator


xurnnfiuqagu
SINII

ntr.r,uiurc n, (ctrh) locuinlh xl.rr6fi locativ, de locuit

; (hidr)

sar6ca-cr6sna nului
3aB|ftHqr,lBarb

xr.ipoycr6iivunt>crn l'. (in:;t) rezistenli de grd-

tie grisimi

xypn6.r m. revistS, jurnal


unee.rup@nouurr6 velment

- (geod) carnet de ni-

& -

npu Kpy.reHt'M (rnec) rigiditate la risucire f la lorsiune npu pacr-n)K6wtu (mec) rigiditate la intindere npn cABfire ( mec) rigiditate la forfecare npu cx(erru (mec) rigiditate la cornpreredusi prelu-

siune npHBetreHHat

- (mec) rigiditate nyrfi (c/J rigiditate a ciii - pacTB6pa (bel) maniabilitate / crabilitate redusi a mortaru.lui
ceqeHur

carnet de leren ga6fipxn (66firca) (geot) jurnal 7 carnet de batere a pilolilor - crpofireJbHbrx pa66T carnet de $antier - TaxeoMerpitqecxoft crijuNn (geod) carnet de ridicare tahimetricd - reoAonfiTHofi cturn ( geocl) carnel de ridicare cu teodolitul

no.[er6fi

rurreraxnuli - (geod) carnet de pichetare (geod)

I
I

B6s.qyxa (vent) aspiralie; tirai - :de aer, captare a aerului / prizd \ - npo6 (geot) luare a probelor - c Ko3brpbK6M gard cu streasinf, cxrosi{6fi - gard cu grilaj cnnoruH6fr - gard plin seSop6nH pl, (arh) zabaralii (acopertsul pa-

(izal) perete de etan$are f, eanfisKa f. infdpurare ; infdgurbtoare ; spird garriu,{HBaHne


n.ct6u (tehn) in;urubare
a

$unrrpfnrqar

de lanluri susper:date ren.ilon6lil .- (terno) perdea de aer cald


perdea filtrantb

(+ntr) perdea

pilo-

ganuc6une n, Marepr.!6na

csdfiHofi

sajwlui exterior superior de-a lungul ziducetdtrilor cle lemn) 3a66pKa f. (elcon, tehn) cbptuqire cu scinduri
scindurb Ba6p6no n,

(mtr) fislliyss materialelor saBficnMocrr, f. dependenlX; funcfie, rela{ie, corelalie runemarfrqecx6e - (mec) dependen{d cinennacurri6Hac - (cpi) corelalie de scard Mexanfiqecran * (mec) dependen{t mecamaticA

(tmee) a inquruba

rilor

"{

tru prinderea corpurilor plutitoare

(ch) vizier5;

perete inecat

pen-

nici

pac.rErHar
temperaturE

i
I

- cfiMila (al) fonului


t, (mlr)

peretele inecat din fafa si-

reMneparfpuan

(cpi) relafie de calcul

(termo) dependentd de

Ba6trra

umpluturd in ziddrie, zidtrrie

cTbf

xoBefl -. ( me c ) rigiditate de contact ynpyronracrirvecKar - (mec) rigiditate


elasroplasticd

(met) rigiditatea secliunii crarriqecKae (mec) rigiditate static;

xecrb f. (elmet) tabli, tinichea, toli 66naa - tabli cositoritd / albi


oqunn6nanuas
cala py.n6Hnaa

ffi
3aaHKesuBaHr4e n
(

{
$
ir': .N

qdpHar
rfiirBonlrcb

AeKopsrftBHar

- airb +p6cKo picturh al fresco, fresci * picturd decorativi KieeB6r - picturi in clei vHorocl6finar - picturi in revenire / in mai multe slraluri no cB6)Keii ruryrar!pne pictrrri pe rencu-

tabli - (arh) neagrh p\cturd f.

- tabli gdlvanizatd I - tabld in suluri

elcon) ancorare; ancoancrasare


;

de umpluturd sa6yr6nxa f, (elcon) zidlrie brutd de umpluturd ; rind de umpluturd ! nycr6r (tehn) umplerea golurilor Ba6i.MBarb (tehn) a executa o ziddrie de um' Pluturd saB6n m, n[ruire; surpare; (Seol) avalangd; ' zond de surpare saB6pxa f. (sud) lncircare prin sudur6, suda-

sarur6K m, (arh) spird, volutb samaxp6uue n. (hldr) turbion, virtej saD6A m. uzin5, fabricd
apnaarfpHufi
ment

mdturilor ac6ecmqeu6Hruufi

atelier pentru fabricarea ar-

zin-

raJ

rc (a retusurilnr)

- fabrici de azbociac$amro6erimnfi - centrali / fabricd de beton asfaltic - ac-$a.rbro6firyMsofi cru6cs centrala / fabrici pentru prepararea
rnlnos

asfahului bitu-

sa6r.rn6Hne

saSus6ru (tehn) a bate; a infige; a infunda

dare; (v, gi ra6nnxa) (mag)


(mail a ancrasa

n. (tehn) batere; infigere ; infun-

T.p6qllH sudare

rilor

a flsurilor

Ia

crdpdtu-

salBprKs

sa6ifnxa

I. (tehn) balere ; infundarc ; astupafe ry fBo3tr6fi baterea cuielor - nocrul6ft s un6xbl batere a crampoanelor in traverse

I
..1

$6prowaa
3aBepru6Hne

gBeprr6r - zbvor de uStr HaKnaIH6t - zivor aplicat oK6flHar - z6vor de fereastri

f,

(elrnet) foraibir, zdvor, cirlig

6er6rurufi - cenfraid / fabricf de beton 6er6nuuft - repnur6mxofi cx6rwl contrald / stalie de beton de tip vertical 6er6nmrfi - napr6profi cx6li,Et centralll / 6er6r*ruf,
stafie de beton de tip orizontal - qrsrfitecKorb .u6ficrailq centrali / stalie de beton cu acliune ciclicd ,/ dlscontinud - rfincosr,rx usn6.mai fabricb de produse

cheiere

finhare, finisaj; terminare, in(elcon) coronament cu crenepara-

cremor1

^, no cyx6fi ruryxarjpxe picturi pe 1enctens6s - picturi mural5 xfilKocrb f. fluid, lichid


ru,qpaufivecNan

iali proasplti
cuial6 usca(5

- cs&fi (geot) incercare de batere a pilolilor, batepe experimental6.a pilo6nnrua.E

sy6lSroe

- (mat) lichid hidraulic ( pentru aclion(tr c hitlrauli cd ) KpeMnufiopraHriqecxal - (mu;) fluid l-+ichid de silicon (hidr,ma.y/ lichid de presiune Han6pHax pa66var - - (mo.S) lichid de lucru

cuaft (geot) baterea - runfiaer batere a pilolilor lintelor 3a6irpKa f. ingrddire

lilor

3aB6ca

f. (tin) perdea; oblon; cortind; van; (ch) perdea; masci


irxepnar

luri

din

(ch) perdea de ancoraj


aer

sa66fi m. (car, min) front cle lucru in abatai ncxpuun6fr - front de decopertare rcrpGvunfi - front de strdpungere aEftcruyloqnfi - front in exploatare

noegfurnar - (termo) perdea de (ntr) perdea rl-lp:rfiHgnas qenu6r


turi in ghirlande
un.rerqu6HHal de injeclie

de lan-

de case gpoSiraruo-coprnp6nouuufi

6er6xa) instalalie de pregitiro a a1regatului (pentru beton) gonaocrpofiremunfi fabrici / combinat

r [jr'

ipsos

npnroroBJr6ril{c sano.elliTerr (Ars

Hs sa6HBHdrx csail

(clt)

(ch, hidr) perdea

perdea din piloli

voal

casare-sortare )Kere3o6eT6nHHx Hgl6Jlr.rfi

statie de con-

Kaph6pa

front de abaraj

npox6[Kk front de inaintare

elemenle din beton armat urrecx6mrfr - fabrici de var

fabrici

de

3ABOA
3a85.tr

102

3au6p-pr3roroBftrerr,
san6g-qenrpo.nhr.rn.

(be

nurbi - KAMeHHoFoturnat6 fabrice de produse din piatrd n3 Jr6['Kono 6er6ua fabricb de - KaM*r6fi din beton ugor blocuri KaMHeApo6frrbuuil - instalaiie / stalie de concasare KepaM3!4ro5er6nur,rfi ,- fabricX cle beton de

centralizatd sarogimu a porni, a demarb;' (tehn) a introdltce (din afard) - K56erl, u :g6nue (tehn) a introduce un

m, uzini producitoare ) inst alalie de 1urnare


t

3aFpa)KA6Hlte

uaH,U6pHoe

grrnzr

- (ch) batardou / stxvilar


panouri

r03
de

3A.4BHx(KA
fiz) substanti de inpresare

ugrtor6e
merare

* (ch) stivilar cu

sarycrfire.4r m. (chim,
gro$are saAeBfl.rBaHne

3arpoMoxAeilre n. ingrdmddire ; blocarq aglo-

cheramzit xeparafr"lecxuii - fabricd dE cerarnicE ruapnftw*1ft - fabrici de'cdrdmizi, cir5middrie - KpyfiHonaH6.nlHoro [ouoc'rpc6ru|' fa* bricl de case din panouri rnari
Ky3H6.illo-np6ccoBbrii - atelier de forjarepresare JrecoxrrMfiqecKl4ii - stalie de tratare chimici

f. nlourirpyeuono olen'lonra (left,n) pozare a elementutrui de montaj saras6sanuocrn f. nouierqEsldt ,(vent) grad de concentrare .a gazelar intr-o inc5pere sarfi6 m. xtpwr<e (Grm) indoirea cirtigului (lc
3asSEKa

cablu in clidire

3arJnq6ilre n. (tehn) indesire n, (geo't, tehn, teras) detor-

3arpyx(4rb.a.inc6rca ; a alirnenta ; a irnpovira I a sollclta


3anpylK6uHe n. incblcare, sarcind ;

mare, tasare, introducere prin

umplere (v. Ei sanpj"exa)


MrroroKpeTHoe

incircdturi

armdtur,i)
zarw6S,ave

rar'r66'ru a indoi; a f5llui - Kp6MKy (cmel) a indoi marginea, a bor-

n. indoire; felluire;

incovoiere

$ .tl

3arlixanagnc n. (lirr) ilclczirc

'

dura

olnocrofi6r{uee - (mec) incbrcare unilaterald 3arpi3Ka f. incdrcare, sarcin;i ; (v. gi earpy. ' r(6nne) solicitare ; garjd; alimentare cu ma-

needrrognciiues mai <lcfavorabili

- (nac) inclrcare repetate - (mec) incdrcarea cea

sa&ilHve

n. sarcina, temd apxrarenrfpno-fira${p6ndrruoe arhitecturd qi sistematizare

- o6on6r!K[ (mec) delarmare a membraner (prin incdrcare) * cv6u (geot) infigere a pilotului - temd
de

a lemnului

Mycoponepepa6irwanqmi lucrare a gunoaielor

stalie de pre-

_- uirxux

de materiale in suluri pentru invelitori

Kp6nerbg!,rx norepufulon

fabrici

- noB6tlxHrf,CTn nelcziro a suprafe{elor - IIrB0B finisare a rostrurilor - urryKari-pKn scliYisirea teflcuielii garrSxnearn a netezi salnyS:ritu a ad?nci (fundaliu),' a pdtrunde
(cu cupa de excavator) sailryrusHHocrt f. (Iiz) opacitate
sarxinu(a

teriale, incdrcdturi ; umplere

- !'ps.EAMM (tehn) incdrcare in straturi Kirrn**tr - ( I.chn) irrciircare in grXnradi l*arufiulral * (lrttn.s) irrcircarc rnecanied M6flIouXr4x reJ!

5a&nen6s * (trans) inc5rcare - 6a.u6crorrr (al, nlar) lestare

cu

Ha r.rpoexTfipoBarMe temd I sarcind de , - proiectare - Ha rr4nil36r{filo (cpi)' temd de tipizare npobrtrroe - (cpi) terai de proiect 3aA5qa f. problemd; sarcine; scop; obiectiv;
misiune Konr6{(Ttran - (mcc) problemd de contact KpaeBSr - (mat, nrec) problemi la lirniti - o FacKt)5e (tehn) probletna trasdrii

bene

- o66Nmo-6J6.rnoro gouocrpofmra fabricd de elemente spa{iale penlru locuin- fabrici de


parchet

napx6rrerfi

nepeEBr{xH6fr 5er6e{Hurfr - cen$ald I fabricd mobild de beton notr36Mubrfr - uzind subterand - no Hpon3B6EcTBy fi3BecTil stalie de fabri-

f. (elmet) capac f placd de inchidere; dop ; placi de obturare, capac orb a*reeirr6pnan- flangS de inventar - cMor.poB6ro ortspcrHr (aI, inst) gurd /
cinlin de vizitare; dop de curdiire

rialului de miiruntit

(trrtr) incdrcare a

mate-

o&EioM6pHoft

(mec) prablema unidimensional5 a riei conscliddrii

reSp'ara

Ko!{coJrrlA6qHu

1eo-

nempepriruuar

care a varului

npuo6b6KTHb!ft - instalatrie de gantier pacTB6pnb!fi - fabricd de mortar


pacTBopocMecfi,r,eJrbHHfi

3ar'lir.rn6re,rb rn. fi,ra, orKgliltrbrii (a1., septici deschisA

$;rSuqenar

rpy6onpoB6,ua obturator de leavd

flan$d oarbi

inst) fosd

de mortar

- centrali / -

3aroph)Krftarb a bloca; a inchide (calen, drustatie oarop6prra

pe*r6nruo-ruexanir.iecKflft

uzind de repa-

.ratrii mecanice - c6pHoro xe.neso6er6,lra

- construclii .
craqr,loH6pHbrfi

fabricare din beton armat cS6pribrx 66:ror centrald I fabried, de grinzi prefabricate cS6pnnx 6er6r*mx il ixereso6er6rIfibrx oJreMenroB fabricS de prefabricate din beton gi belon armat craJrbH|;rx Kor{crpiKt$4fr uzind pentru
metalice

fabrici de pre-

garm6sxa f. semifabricat ; piesS turnatd ;. pregitirc, prcparare apnnarfpraa - (arm) element semifabricat pentru arrodturi - apMarfphr (arm) fasonarea / pregdtirea armdturii

(drum) barierd

mul);(ch)aindigui f. (elcon) gard;

parapet proteclor;

- oSopi^onnrms (rru.l) 1;racl tlc ?rrclrcare al utilajului noor6puaa - (ntec) sarcind repetati pyqi{6n * (tehn) incircare rnanual5 - cB6pxy (tehn) incdrcare pe deasupra cxraflos6x * (77ans) incXrcare cu schipuri ro*rroer6riHax - (mtr, tekn) incdrcare in strat sublirc * qepegirou{HM}rcs noJrocbMr.r (mtr) incdrcare in zorre alternative sanplr"rnrc n. (ntu$, truns) incdrcvator
uexarufiqet:xl.rii canir:ri p(lJllrt(oBbrfi
cniin,oprurft

tirrui

(titr:g, l;'ans) incXrcare con-

rrpocrpS,HcrBennlil

rialS c,rarfiolecmpl HeonpeAe.lrfiMas

- (mec)

problem5 spa-

Tp6l{ciloprnar - (mat, trans) problemd de transport :a4nli;xNa f. (elmet) zdvor; (al, ci) disc de inchidere a vanei ; (inst, maq) van5, robinet cu panS; registru; fuber; qicand; obturator
nogonpoe6gua-n

bleme static nedeterminatri crarfiqecxri onpeAeJrirMar blemd stai ic dctcrnrinatd

- (inec) pro- (nec) pro-

.- rlisllozitiv

de

incircare me-

,- vani

per.rtru conducti

- incircitor pe role .-- inciircitor cu


schin

6ertiunuri

fix6'de

beton

stalie

/ fabricd

- cTHoBdrr( t,|s)16r]rfi stalie pentru prefabricarea elementelor de pereli nnarep*r6lon - crpof{rerblrbrx de consfructii fabrici pentru materiale
Tenjloi430Jrsqr46riIrblx

$aiuconuft - fabrici de faian{-i QrI6porftronnft - fabricE de stabilir ueMeHTHbIfi - fabrici de ciment


ufr$epuuft - fabricd de ardezie

- bricd de rnateriatre termoizolante - ToBApHoro 6el6na fabricd de beton marf6

uarepnSton fa-

pregdtire a firelor qi cablurilor de stand n. pacre6pa (bet) prepararea mortarului 3arpalxx6Hl|e n.'blocare; gritaj, gard; (ch)
sarororurEuiae

tehn) - Eerarrei4 ((cmet) pr eg'tirea pieselor confeclionarea panouri- Kaprfitr lor de tabld pentru invelitori npecc6earua.n - (smet) semifabricat faso. n;l - nponog6r u K56eJrefi, crlr4oeas (er)
I

- incircdtor cu screpcr rosnocl6ftrmii .- dispozitiv de incircare in


cxp'rrcpuufi

f - obturator u;i.vand. de gaze - zdvor de ABepH6ff - c Kpirfl'tli iuluxornr zdvor uqd_cu


ABepHAq

de apd r63ogafl

de

locag rotund

strat sublire

4xepll5,t - c o66firvlanan zdvor cu elemente de ghidare


ABepFr6r locag plan saM6.rHaq -

:arpyno6nuraru (fin, tehn) a grundui


sarpxsu6nue n. impurificare, murddrire, poluare, viciere, inrbicsire i (ma$) ancrasare, infuniLare

urndnogbrfi

- incdrcdtor cu gnec

rrr6cxr.rM &ulnxorur zdvor cu

:an6puar

EoA degradare / poluare a apelor or(pyx(6mrrtreii cpegrir poluare a mediu-

baraj
aaapfifinoe - inchidere de avarie 56,'to'*roc ^. (ch) batarclou / inchidere de

grinzi

nog poluare a apelor uzate, - cT6qHbtXpoluare al grad ele apelof uzate - cT6's{6rx *sn6ruengnrx eog poluare a apelor uzate cu suspensii
cr6wrhrx rpyoogaxen6pcrrurx nog poluare a apelor uzalc cu suspensii grosiere sanycrcehcrr,locra f. (t'iz) capacitate de ingro-

lui inconjur;itor

sydv6ra* - yane cu comandd prin angrenaj

limba / zdvor:ul lacitului - vanl de inchidere / de izolare Barl6puas - co cr6liKoft van5. cu coloani de manevrl vand-ochelari, vand-pand .- vani cu sertar cilindric
arc
cre-mond,

rlranonfiguaa
xoanueBS.fl

nar-flxnbn
crenlon

JnyMo vand l-udlo

- fcf, drarz,) inaprejmuirea drumului la trecerea de nivel .cn5finoe - (ck) ingriditurb de piloli crMqeuoe - (ch) stdvilar cu ace
rlepeesAHoe

oK6FHar - zdvor de fereastrd,


oK6rrua"q EpeBHSr

- zevor cu

sanycteo6uuc n. (./lz) ingro;are,

$are

tere a viscuzirilii

rnliire /

creg-

- cremond inecatd napa;l,r6risnax - c pacn6publM KJIfiHoM vand cu fdJe paralele pi sertar cu con

3AAtsI.IXKA,
Jaa8irxKa
rrapaJU!Jbuas caMoynJroTH_firlloulascr

r04 va-

fifi6c(all - vanii plarr"l / crr gcaune paralele npcttoxpaufir^:ltr:tn - v:u,ii rlc ..igr,ranii npy)Kifltrrafl lqBepuAfl - hroasci / incuietoare cu resort a u$i
pesrpiiE(eHFiafi - vanh echilibrale pryJrftpyrcIllafl - registril / vand de rt,elare pe36oo6s ^ lobilt('t (.u l):trlj / rani r.rr inrrfii

ni cu fele paralele qi arc pentru presarea suprafelelor de etan$are napoB6t - vani pentnr colrductd ttrc abur

- TperrlHlr astupar a fisurrlor ry y ocHoBiHilil incaslrare la bazd yflpirar - inca.strare elasticd ynpyronogiiraunaq -'litcastrare elastodeforrna'bil5 (care cedeuzd tpys,qAnaeura (ts

3a3eM nr4Tenl

oracqiu'{uas - (nec) incastr.are parliale rostuire - h-!BOBpl. lront la.E.{bt m. de lucltr, rezervc tlc lucriri (destinate asiguribii lrontului de lucru in
saAerlrBa?b

trare a fundaliei (in piimlnt)

r,piFrre) (geot) incas-

elastic)

la:rip

crcJr]ir,,*reu6fi .' eleclrod z,a tle pirnint

vertical perlttu pri_

t05
c

3AKpEn"."
6o"rnoo6p6rr+ofi noa6snofi nit cu cao sernisferic / cu cap bombat. c ro,'!6tsKo* nog uo;lor6x nit fofntal cu
ci oca n rrl

filetari

- c

Bc[roMor,it'rcnbut,tM MOT6p0il

servornot()f

villri

crr

- c trbrABrtKH(lm mnfir{qe.reu vani cr.r tiii. ascendenti - c ffi/rpaBrirqecru,tM npftBoAOM van; cu comanda / cu acliune h.idraulich - c ayS"rdroii p6fiNofi van6 cu conrandi prin crernaiierd - C KrilHoBirM gaTn6pOM vani c..r :;erlarpanA

- xdcTKo a incastra rigid ragep.u;furllc n. rqliltrr(' : oprire ; irrtirziere :axdlnr rn. (chncl) [rrrilar;i, colicr tle stringere, clcnti, briciii .\ ( lmcc) stlirrgcr.c, fix;lrc: ; cleste I tlisprrziriv rlt'strirr6rre / rlc fixare; (t,/,,1
bornd

limpul iernii (v. *;i ga16a) (lehn) a incastra; a astupa; a inchide; a ingloba intr-o masi de lnaterial

aBrpMaru3ftpolaHnbrii - dispoziriv de stringre automat 6oxon6fi - falc-d de fixare larerald 6oilros6fi - clemd cu $urub, clement / tlis-

3a,u6n

- c HeBrJrABilXUfinn urnl'.lHAe.neu vaui cu ti.li de aclionare f6ri deplasare axia15 / cu tijS neascendenti - c pyrrHfrM npirnoAoM vani cn acliune / cu comandd manualS ypaBxoBeurenuar - van; echilibratd $r6rrqenat - vani cu flange urfiGepnar -' vand cu scrrai i urKaOHAfl - zlvor cle dulap
rn. (lehn) front de lucru, rezervi cle lucrdri ; (cc) sloc pest.e necesar f peste normritiv

pozitiv de sringerc cu gurub

rolonn6ii - clcmi frontall rpynnon6fi - clernii in grrrp

bornd cu gurub - clerni ondula{i r;ryx6ft - clemi / bridd fixd


sorHoB6ii

dispozitiv de stringere cu vicl Brc$i6ii - borni de intrare snumn6fi * (elmet) clemi cr,r qurub ; (e/l

BAKlTMHb!fi

tle ljpi." - rost r(xl sudurd I d"joc crmroedii - /(./ ) tlc rlilatagir.. tlc joa nti topq6nluZ - rosl rk' r:r|;ll :"S81 (cf) ioc de joariri; (ctt.ott) joc de tmDinare ga1arerflre n. (hidr) irnpotmolire (la caryle.
naiInbHhtfi Lat'uri, rt:t'rytr(r(,,, .' (l( l),It(.relt rnilrrlui. irtnirntrlirc, irtlultrlirrc trr rrril q eolrn;rl:rr.., irrnisiparc - Bo,qoxpaHfir'turq colnratare a bazinelor de
acrr

KOricTpyKl.MBHto!''i - rost construct;v joc naos,r6xnnrfi - jac de montaj * Ha yKnSnKy f rezervd la agezare I la monlore Hopnrup6aanslr;r joc prevlzut prin irorme

u:o:llqutullrr,ril .-, rosi dc izolare Ko,{r,.t1rtnf)!.i - joc inelar

lonycrilnaurii

rn. rost de dilafalie; locaq,.rost; degajanrenl ; fantl ; joc, lult; (ntag) joc, ,rpa1iu, distanlii, rosr ; interval ; /e/) intrefier attcr,r6,m*rufi - jcc axial 6eeon6cgocr't rost de sigriranl5 6oron6fi .-, joc ialeral sosuitr*uorii ^ /e/,) rosr at.r'irrr ge{rcpNlaqn6llnr,ltii rosl tlo (lfl'oitjiire

.-'

1or' arlririsiLril

- c no.x6BKofi noA o6xirrv nit cr.r cap format crr buterold .y c K$Hftq{:ci{ofi nol6nxol"r nit cu caD conic - c Kpirfioft cg.r6si{ofi nit cu eao rotund - c {^r6xfrumofi raa6nnofi rrir e rr tlap buterolal - c nJ6cxoia rol6nxofi nit cu cap plat - c riolyKpirxofi ror6[Koii,ilif-.eu caD selnirotr.rnd / ci.r cap bombat - c noJlynor&iiH6fi r,o,'!6nxofi nit cu cap serri?necat

laxndrqLr&anr4e n. (lntec) nitttire ! BHaxJicTKy nituire a pieselor suprapuse - c HaRJlSAKofi nituire cu eclisi

- c ilo'{.i{iir{6ii no,'l6nwoii /rnrif) nit cu cap ingrtipat f trcztrt /inecat .' c y'r6nrlenlloii no,r6,ngtotii (mus) v" garrdrlra c noraiitr6ii ro,,l6euofi rpi6"{arar - (maq) nir rubular I ghurit - xoJl6,qHofi xldnxu nit monlat Ia rece UArbHar - nir plin (cmet, earururwrx
nt.
tehn, tmec) nituitor

saKrnuruaru (cyct, lmec)


rarr.minunaHue

rnulare

raxr6Axa
(

v ftIfl

OCTCKjt{.rrml

geamurilor

clclrra Pcrtlt u ,)lurrtarca

NS6eaunurii
Krrr,fuotr6ii

npo6llrlrulii - (cpi) plornbi in proiectare galraltnr,rfi a:jlupat ; incastrat, inzidit ga,q6rxa f, (tehn) incaslrare, inzidire; astupare, urnplere; inchidere ; imbinare

clemi cu pand;(tmec) dispozitiv de stringere cu pene xo:inqeu6fi - ciemi circulari / inelar| n0,UBeaH6fi - bridd de suspendare

(el) - (elmet)br/agari de cabltr

- isxepnux

K6irycoB stringerea conLirilor


cJe

npyr.c4rlnufi de imbinare
xpocson"6fi

de ancorai

coe4mnfrelr,Hrfi

- (tmec) bornd elasricd - (el) clemi de iegare /

- n cr6uy ?nca;-trare / inzidire in perete ruy66naa - incaslrare / inrbinare idincd xec'r'Ka.s ,- irrcastrarc |isidi - x6ueurioft r.lr6Axofi r'tlrrs,rlitlarc t.lr zi,ldrie de pialrb & Kor{r{68 np6BorroK / x66eleii (al, !met.)
oTxpftrat - incastrare
no,qSrJr[Bar imbinarea capetelor de cablu
deschisd

rumgS astuparea loculLri fixare a grinzii n .nhny irnbinare in dinte


6S.noquano

3aldlMr,r m. pl. cleme, bride


strS

- (el).clerni de capdt ll.inroeslfi - clemd de srringerc

lbcrponue - (el, elmel) cleme perrtru lu-

larrnr<a t. (t:lmat) rit - nnordii rrit cu cap irrr:cat nt'rraellrran - riit pi t-rvizoritr - ropk{eii xilbnru nit rnonlal Ia cald ,qByxcp3nar - nit cu cloud scctiuni de forfecare

rambleiere prin cltlere liberi - @yrrg{rnrcrlra l)unerca ternelici, cxccnta_ rea / lrrrrt;rr'r.lr Irlrrl;rIici gax.ndnalrrurii nituit

cauorlr,uran

rambleiere hjclraulich n4T6ro 6er6na turnarea beionului nHestlarn.lecxas - rambleiere pneumatice

rambleiere rrApaBJffirrecKa.fl
mi

n)

t. (tehn)

; ;

punerea terneliei ; ziclire:


rambleu

Ia biscrici ) sar6u rn. .lcgc

gax6ru-nnx_m..'(iehn) ciocan de cioplit piatrd. sanoudpa f. (arh) zacomard (secliune"semi_ circulard srrlu'rioaru u zidurilor exlerioare

: ( muS) calar.e. grrpare - r.{Hc'rpyM6}rra (iehn, tmec) inlepentre f gripare a sculei gaxJtrAurinarb a fixa, a impdna, a inlepeni - uurtrurcoft a fixa clr pene, a impdna' 3aKJdrri[a f. intepenire
Inlepenlre

a nilui n. irnpiinare. fixare eu parrh;

grilrx6+rul t6uxu'(ntec) legea tlc rrrii;r:are a punctului

rraMMHApHoii SH,rr,rpdqr,ru

iilrraliei laminare

(hidr)

leeea

noalft)KHas ^ incastrare cu deplasare a:iiald - pacrn6ponn umplere cu mort.ar -. cr{tKa ur*a pocru6potr uinplere a rosturitror cu lnortar

mec) incastrare partiali

cyx6r - x66enn (cl, lnsl) ingropare a cablirlui

uscald

,' (el, clmel) clerne de $ir lax6p rrr. (hitlr) zitltor par\ial (care produce o slrangulare a secliunii de scurgere) ; ingrdmidire de sloiuri ; pod de gheali ; embaclu gaseMa6ur.le n. (el) legare la pErnint aH6IHoe - legare la phmint anocjicd sari{{irxoe ,' prizd de pXrnint / de proteclie ! ulMH legare la peiminl a l-rarelor 3asenarfrrem m. (cl) prizd cle plmint ^ Iao:uruesaulfirr,l pi"iz;r de phrnint a paraH&ff)pilbre
tr6snetul ui

' * IrrrcoeAns6uug peun6ir (maE) nit pen. tru imbiniri de curele xouSuufiponauHafr - nit combinat uHorocpetrmt - nit cu mai multe secliuni de I'or'leca rr.
MoulSxHaq - rrit de montaj / pro,rizoriu uecfqa-a - nit portzrrrt ognocp6orml - nit cu o singuri secliulle de
. forfecare n6;raa - (ntaS) nit tubular

coxpaHHH.a MOM6H?a Rofiii.lecrna ,qBU-

tului cantit5lii de miEcare / mornentului


ci net

x6nut (mec)
ic

legea conservbrii momen-

^ nocexelllrar ropiqnM cn6co6or't


nonlat la cald

nit

saxpenl6nne n. l'ixare; iirlepcnirc, I'ixaj; in_ tdrire ; consolidare dnxepnoe - (elcon) ancorai - apMaripbr (arm) tixare a armdLurjlor

- ynJlorHe*Nlrr (geot) legea compact5rii 3aKo*roA6rerbcrro n., crpofirerbrroe legislatie in constructii rarpSuHa f. (elaon) reborcl, trorduri

nporaxiurmii - prizX de

pdmir-rt alungitH

' fiocf)Kerluax xol64nuru cn6co6ona nit rnoillat la rcce noqcilfl .* rrit pcntrr"r .talpi nycrorGlan - v. 3aKrEnKb, n6na,

- punctelor geodezice - rpfHToB (geot, teras)


renurilor

6ypoB6fi cxn6x<raHbt (tehn) tubarea sondei reoAesfiqecKux niHXroB (geotl) fixarea

consolidarea te_

3AKPE[I.".
3aKpe1116llr{e

106

ApeHA)Ka runtri dren

(ch) infundare /

asrupare a

3ail.ta 3,{;t

- rpir{roB, rpMirqecKoe (csub, geot) consolidare termicA a solului / a ndrnintutui - rpiHToB, e,rexrprTrvecxoe (cittlt, gaol) consolidare electrici a solului a- rpiHror, f,JreKTpoxr4MfiqecKoe 1csub, geol,) consolidare electrochirnicd a so_ lulLri / a pdrnirrrului - r.r3orriTopoB (el) fixare a izolatorilor - KAIpoB (tehn) consoliclare a cadrelor - Kalr6ra (elcon, ma;) fixare a cablului KoHUenbe - (cl) ancoraj Ia extrernitSli (ru ttnci linii elcctriu) - KpaciilcJtrI 1/i/t7 I,irare u ilrrrri r.olo_
ra

nt

' Ha SyHAeMeHre (geot, nra,|) fixare pe


fLr

HailptfaeMofi aplrarj'6ir,r (dr;i.t) fixare a

nda 1 ie

- Eop6,q (geolJ consolidare a rocilor . nocrofr{Hoe - consolidare definirivi /


lnallenli

arrniturii

pretensionate ner-

ixronufr- sali de spectacote / de festivitili siHFrrlia - sald de baie Bfrcraeo"rnbrii - sal5 de expozilii nunocT fimHnrfi - sali,hipostild jan,arrosrlfi rpfire.nrrrufi - v.sali polivalentd MHoroqeneB6fi - sald nauoroilpycurrii cu multc nivele - oxr.i.USHr{r sal6 de a$teptare "rur6,runr,rfi - sal5 de lecturd gaafin nr. (hidr) golt nopottroo6p6rrbtii - ll{)lI i1 f,rrr]tj d.,pilnre 3aJII4BKa l. Iltrltarc : lrnll)l( r(: - Serr5rra (bct) ttrnarta lrctorrului - 3aa6poB (tehn) ut-t,plerea rosturilor ' KoHL\5B r66e,leli (inst, tehn) impresna_ rea capetelor de cablrr - npfrcKoM (bet) turnarea beronullli cu * !
canciocul

rpy6onpon6ga (inst) ir-rfundarea .parea trnei conducte ta:n m. (arh) sald, ar.rli, amfiteatru

astu

t(it()Jfr-4fi{)!;ft'| ^ chit de caolin cu borax ray,lyli.onAn - chit de cauciuc rrnc.,rlryl c..'',i'ri.irrax - chit antiacid Itr..l,r:-rl,uvivililpllafl _ v. 3aM53Ka, KMJIOTo_ cririii';i l It.lrcr^g;'rrr - t.lril crr clci Mr'lr(Dna)l r llit (.u ( t.atlr rvlpllwtotrlllal .- r.lril rlr nll-rrrrrr.ii - rra lr.[ilrlrr t.lril tlr rrlci rlc irr ^. Ita { {il{')til' ,il,.,it,It.;.(rr.0 c,l.cx.rtli clriL de sticli
r I

xcac roclpnxonax - chit de miniu de fier xarcfillogafl chit de cazeind

t07
3aM6K

3.AHECEHI,TE
rlenb (el) a inchide

^:

; incuietoare antonaaril.{ecKlr; - gn6pa inchizitor auto_


mat al u$ii (liftului)
?pra.r (arh aHn;rftiicxnfr

broascd

/ a stabili un circuit m. (elcon) cheiabollii; (elmet) lacdt


broascd enelezd

sr,lrririli.i

npuxnA'rxaru,ru

(cncl, .srrd) consolidare

- npD6KaMfi (reltil) fi\Jre cu cepirri - npoBo.qdB (el, instt fixare a Iibrelor - nyr{t or yr6Ha (cf) fixare / ancorare a
liniei impotriva
fLrgii

nrirl purlcle de srrtlu|a

TFuTrr (tehn) umplerea crdpirr,rrilor Ilsuiallor


rrreoB

uepr6llr:,aq

pacn6pnaMw (cmet)

(cnet) ancorare / fixare liranli cu.issstu (cnlc1) consolidare prin conpacqerKaMn


cr"r

re clr colttfafise

fixare / consolida-

rlirvirr

rrr

sarpen,rHuocm de consolidarE eSnporrt m. siloz de depozitare noABr.txcr6& - Axri cffipa Micopa tomberon eaxpyrl6Hne n. curb6; rotunjire; racordare; raco rd - gop6ru (tLrunt) curba drumului - uocK6 (nogoc.nunrr6fi rulorfinu) (ch) racordare, rotun.iire (a pro[ilului dever-

- cnoS6ii (elcon) fixare cu scoabi - rpaccbt (geocl) pichetarea traseului - $arrfpu fixarea texturii - s,reuEnra fixarea r,rnui element grad

ri

(lcltn) a astupa rosturile sarox6Hlle n. (geol) situare in adincime;

mului etc) 3arfitsu-(riK m. rrrBoB (tckn) dispozitiv de umplere a ro:turilor 3arfiTb a urnltlc ; a lurna ; a uda - pacrpio cnur[(ru (lcltn) a nlurnbui o joarrL;r, a garnisi rrrr trrb (.11 111111;15

(tehn) turtare in rosturi (a bittt_

- lteltn)

cimenta:.e

?mbibare ranaeg,r6nne

u{ij,ronrcc'tvix'ir<:rfl ,-, cllit rczisl(:nl la alcalii gauiglrr,,alruc rr. lt'ru1ruri (/c/rrr) trrrrDlerca fi_ sttrilor satur6.{[4narrMc u. r.ullecl;.lro, Lrlnezire inmuiere ; ;

{rcrrti,rurax -. t.lrit [q:rrolic qet\ri:rrlrtrr - r lril rJr. cirnerrt

rea geamuriior c$.{i{q6aar - chit cle plumb Cltil'l.g'rc'rnlCCKa,s - chir sintelic cplongn6n ,-- chit de gudron ctclrir.Ilr,ltan .- v. :r?Mi3Kil, oxirrrfias clpullro:lrr - el,ir ,lr. rrrirrirr t[. I,lrrrrrlr ynlo'rllftmlqau - cllit dc clansarc

- ll:t ocntlBe 6nlrcrE *ier6,l,,la chit ne bazd dc oxizi metalici ox6nsax ,- chit de geamuri / pentru fixa-

) cheia a..rlui 7 de bolti Br,lci.ri4rl A*ep[r6t:i ,' lacit de uii BpesH6fi ,-, broasci inecatd f. ingropati rde_quuii - siguqanli de piulili rapA;xnnfi - broascd aplicati 4noiful6ft - broascii dubid KaH6rredi - sigurante de cabluri, clerni pentru cablu HaKJraArr6fi lac6t anlicat o4*.ruiipm,lii --. broascd simnli - nJt(,Trhtht ((./r, pinten de t,talr'are al rtJLltUl
ba_

pr,l,l'ix;nt.lii - lrrtr;rsr.a (.ll urc / crr pirghie - c rac6pont-rau-(d.nroi;! irrchizijror iu -dis_ pozitiv de siguranld
cTpxorint

SMqa v. rana6r 6pnu lti - /c/,1 irrcuietoare de macaz cryneHlr (elcon) imbinare a teptei (ii
scdrd)
rlnge rc

c'i,alGt6ro xclnq6.
sl

lacitul colierului

de

IIlBbr

"(geod) ecartament (dintre curbele de nivel) sH6r[Hee - amplasare in afara perimetrului exploardrii nay66roe - Syn,q6rvreHra (geot) fundare de
adincime - r6cTru{qHo!.o per scarll

*t6pun (elcon) baza ram"

vurttltti ) - xoppirsn;.r {cy'r,ril inhibitor. de coroziune nuporexuft,rccxllii ..* (lc.xp) intirzietor piro_

- cxeirr,rBaliu_a qem6ur,a (bet) intirzierea prizei cimentului - rnepqcunl 6e#na (bet) intirzierea in_ tiririi betonului sauegnfirelH n. (mtr) incetinitor, intirzietor ; ( mtt.y ) rli:;ltot,itiv rL: incelinire, incetinitor - tAruirnr.{n ( trtlr ) iiliy1.ig1,rr clc stirrgerc (a
tehnic

n. intirziere ; incelinire

qu:rftll4pomlfi lacit cilindric sracrfi,lnurft - - brotsca cu arc


gaN4onoJ!!2vr4naH&te

zhvctr pontru u$ilc balcoa_ nelor $6.nenorii - inchizltor manual SpauqfscKraii ^, broascd francezd.

cyB;irblrrb!ii

.-

3aMopajx(Mtsatrme

n. (c66pHo_nroHo,tlrHoro )fieJre3ooe?oHal (tehn) monolitizare (u bc_ tonu.lui ar mat prefabri cat )


n. (termo) congelare,
inghe_

tare

M6rKoe

- r6crruqu (elcon) baza sc|rii

- (geot) fundare la adincirne mici - orx6ca (teras) taluzare i (geot) invetsul / unghiul pantei - rpyfurpoB6.[a (tehn) pozarea in adinci- $yHlhnrenra (tehn) turnarea
me a conductei daliei
fun_

cxaa.rhrttilH!,

3aM6Ha

f. ?nlocuire, substiri_rire ; npfara s ocnoe6Hprr.{ (geot)

zielor cle nrizl

tr

lx,t

) incetinitor I intir.
inlocuirea

- rFilrTa rllor .* FIriHra -

corrgelilr.c

inghelare a terenu-

iurS.qKil inghelarea

.npll terenurilor la executarea fun<laliilor

@yH,ry:ipoBariurfl

inghelare

nocrene*rnoe
gaMorq6rr[4e

- nyrf{ (cfl curb[ a clii * yr':ne (geod) racordarea


3aKpyqnBaHrae

sor

unghiului
( v e nt

turbionarea curentului de aer

n, Bo3AilrrHoro norfixa (vent)

3aM63Ka

dispozitiv pentru turbionarea aerului 3aKp6rrue n. inchidere, obturalie, ocluziune,


astupare

3aKpiqr4Barenb m. Bo3[irrrHoro troroKa

turilor :arfnopxa f. infundare ; astupafe capsulare


ocluziune; obstrucgie

-.qoporH (elrum) inchiderea drumului inchiderea unei linii - nyrir (cl)(car) rpalrHr6n inchiderea $antului - [rsoB (tehn, drum, lzjrlr) inchiderea ros.

irrchcicre

f. (fin, mtr) chituire; chit ac66croBar - chit de azbest 6ftrymnas - chit de bitum elaroycr6fi.nrnafl - chit. rezistent / durabrl la apd, - IIrc 3acTeKJr6ur,u chit pentru fixarea
fare pentru imbindri de conducte ynrorn6nnr rpf6nux coe$lH6ruti - pastA pentru etan$area imbindrilor de
AJ'rq

I,

rre' Sr-tDStlluclll gaueufirn a inlocr-ri,


3aMep

trerenlrlui de fundalie - cfii66oro rplmta (geot) inlocuirea tere_ nnli.ri slab gauendlre.nu m. inlo:;uitor, malerial de inlocu_

- congelare gradatd f
zrd

zidiriei

Irep-

n. (drum) pavare
inzidire

3aMypoB6rr,
3aMyp6EKa

gannrndnire n. tlxnoB

f. (tehn)

(tehn) a aitupa un

geamurilor Ir.s nor6B chit de pardoseali gJtr rpi'6Hbrx coeAnu6nuft chit de etan-

- mdsurare de control 3aMep36Hl!e rr. ingheiare, congelare; inghel 3aMec m. (mlr) amestec I lrdmintare np66rur,rfi - ameslec de orobi :auec'rfi rc.nu m.
gauGruunarrne

xourp6,rrHurt

m. (miis) mdsurare

sr_rbstilui

; a

schimba

gah{Hn6riue

rllor

(tehn) andlare a

rost].I_

n. inchidere, legare, inzivorire xoporKoe - /,,/) scrlrtrirt.rril - na :6nrurlo (el) punere la plmint Ha K6pnyc q,c1) punere la tnasi

3aMrrHHa
3aHanec

f. (elcon) lraversd

rarr,mn,iru

sarueufrn a inlocui, a substitui saveu6nr.fc n. (ec, mtr) inlocuire, substituire

n. (mtr) frimintare

subsriruent, inlocuitor

a inchide

Incendtulur gauec6nne n. (hidr) umplere, infundare - rpitBlreM umplere cu pietrig

.mD

npornronoxdpuufi cortind contra

iuroM colmataj, infundare cu mil

levi

3AF{ECEF[T4E
3ArrecHue

- fiyrir (gr6rorvr) (cl) blocare a liniei


ziipadd)

(crz

'3aH6c m" troian; capoiaj ; derapare . 6oros6ii ; (ma$, frans) derapar'e lateralS ,- pgp6rn cu6non{ inzipefire a drumului

3al{ocfirb {lu,lorv. (hidr) a inndrnoli sallir6Hne n. (el) legare la ntr{


3&n63Ab,iBaHt{e 3an6AHHa

- nonoTH,A ,qop6ru cH6!'oM (c/) inzdpezire a platfoflnei cdji cHe)Klrbrfi * (cf" drum) tnzdpezire
n.
,Ee$opM6tdnn

(hidr ) norlgcinHslx noA, ectectneuuue (hidr) surse naiurale de aPe subterane Lno[g6prnux BoA, sxcn.ryaraqu6unue (hidr) surse utilizabile de ape subterane 3anafrrb (tmec) zr lipi, a imbina'prin lipire sanfir m, (lehn) trcstAt|]rA samf,'r6e*a f , (tmcc) ajustare prin pilire, pilire :anrfrfiru (tmec) a pili sanupiinne n. blocare, inchidere, zSvorire sarulpi6rr' a bloca, a inchide, a zdvori :ardrcra f., no-scxfrre.nuttaa (cpi) memoriu

'

3ano,'rlrfiTerb

Sartrrrrufrrr, llst u l)il

rrxdlurfi - agregat greu yn.raxiltilrruril - agregal umezit yr,nonfrurii - agrggat colluros SpattrlnolrfrponaHnr,rfi - agregat sorlat
.

r09
cn,roil$r6flr

3ACTPOfiKA
^,
ipcdrcituri alungird -incircitur6 fasonati
irrcdrcdturd continui

yErEHeHlSrfi

a complela, a intregi ; a umple,


inchidere

gan6p nr.

(tlntt'l) inchizitor;

lnt'Dtl(tfi - zrivor rlc ulii


rr.rcxattft.rccrnii

fanti - incdrcdturd cu etaj - incdrcdturi inaniorsare a sifci3ap.fiEKa f. cra66na (al, ch)


uleneB6fi

$nrfprorfi
fipycrulfi

(rnec) intir'
dc:ttive-

/ justificaliv san,r6.ir.fK n. (arh) iinposti ;


explicativ

zierea deforrna]ici
repmoxSpcTooan lare lcrmoczrrstica

f.,

(gcol)

sanos6ArrlaK m. (urb) zond (d) ; rezervatrie

prag; guler; eta[aj


apxntcx'rfputrk'
tecturalei

(ma$) umdr i

tlcrt'ntt'cirrtitil
fora i sanpSnqr.rx rn.

- (r'lr)

rlispozitiv dc inchr-

nului gacScursalMe n.- (vent

sanorcrf,rrtac rt, ( lt rno

/ teritoriu rezervat

sanpfnxa l. 6!pon

) corrclcnsarc (lnttr) asculire a saper de


de

) aspiralie. absorblie - p6sAyxa aipiralie a aerului - cnAu (geot) scoatere a pilotulur 3aceBieHue n. orK6cos insaminlare a laluzurilor
3ac6qxa f . (Seod) interseclie;marcare;semn;! vrzare

3an6fiKa

f. (tmec) li1linrth 3andr m. (lexp) amors6, capsd; aprindere - 3aM6AJreHHoro AeficrBl{t capsd cu acliune intirziati .

zond de proteclie arht-

ucr6pur(o-apxurcxrlpttr,rii teclie arhileclural-isloric[


ganoA"qr,rq6

zorrii de prola

dus inserlia de cablu sanpecc6nta f. (tmec) stringere prin presare . sanpila f. (ch) dig, stivilar, baraj, batardou,
iezdturd,,zdgaz

xryr6 (tmec) maEind

intro-

6onon6g

M6n3yrbuar

in acelaEi plan. [a acelaEi uivel ;

MrHoB6HHoro

[elicrsflq capsd ctt acliune


Percutantd

instanlanec

nivelul suprafelei gano;rH6xue n. (tehtt) utnplere; completare i

Srarfirsnuii - capse cu fitil sreKTpilqecKfiii - aprindere electricd 3ane,!y6Ka f, cn6na (bet) execulie a unui cofsan6mnnr m., n6:orufr aprinzdtor pentru gaze 3an6nr,quK m, (Iexp, min) artificier

Y46PHnfi

- capsi

rai

de boltd

gSnaut f. (ch) sldvitar; ingrddire nnan!'.rax - ingrldire plutitoare n.narfrax re[ogautrtimaq d construclie plutitoare de apdrare contra ghelii Banepra f, (tehn) aburire, tratare cu aburi

San6c m, rezerv6, stoc; provizii i (mec) rezer' ' vd de rezisterrld - npxa coopyx6Hr'lr HaA ropn36HroM Bode siguran{d a constructiei

i (mtr) material de umpluturtr - umplere cu piatrd - KapKAca umplerea carcasei dintre grinzi Mex(66rolrgoe - umplutura oK6urioe - fereastri dubl6 i noc,r6fiuoe - umplere irr straturi - npoeMoB completarea golurilor cTHoB6e - completarea peretelui repuourorfipyrou{e - umplutur6 termoizolafoare - $axn6pra unrplerea perelilor de paiant6. - ulBoB umplerea rosturilor gano.nrfrrstr m. (mtr) umpluturi ; (drum) filer I (bet) agregat (la betoane, mortare'), .
intregire
(6MeHHoe

Wag de fund nJrerH6Bat * zdgaz de pinrint |i cle nuiele sanptxr.rnaHrre n. (ch) indiguire, zdgdzuire

g6nHar

'-

ganu.nuHocrn f. concentralie de praf sapacrdru,re n. Bo3.ryxoB6gon (inst, vent) depunere a prafurlui in conclucta de acr rapeny.rfiponalnrocru L cornpensare ; grad de

sanpfxnram (ch) a bara, a indigui, a zdgd,zui, a face un lac / un iaz 'prin barare

repcraj dc direclie, reperarea direcliei, rcrperaj oSp6nrar - interseclie / reperaj invers(i), vizare inapoi nprnr6a r- interseclie / vizare inainre ! pa3pgrBoB vizare a punctelor de rupere yraon6a - interseclie r,rnghiularb @rorpuaHryllqlr6HHaa - interseclie prin

HanpaBJr6ur4a

interseclie laterali - interseclie cu plangera

fototriangulalie

uniformitate - pevu6ro cr6,Ka (hidr) grad tate al cursurilor


scurgerii

3acr6nKa

aapes6Hue

deasupra nivelului aPei Eolrir B qr6re (hidr) echivalenl

.q6r

intllime

ry rpyHroBtrx roA ( geol) rczetvdde


atice

in apd zdPezii m,qdl I crrexnoM noKp6Be (hidr) rezer' v[ de api din stratul. de zdPadd
al
ape

'

.a9regat BbrcoKonp6qHbrfi zistenlS ry pacKnl{Hq6Hc{ filer

material inert (mineral sau organic) - 6er6na a9regat pen'tru beton

- urnaJr (c/) sabotarea traverselor sap.fig rn. (le xp, min) incircituri (de explozivi) ; (chim, /i:/ sarciuii

3api6Ka f . (seod)..reper varc, scobire

pragurl

uniformrapi n., rpe66ruaroe (tehn) tdiere cu


de

vani

fuber

f. (lermo, venl) 'oblon; clapet5; ; registrlr (lu c'uptor, la coS) clap6;


registru al ca-

de

^. :'

B BeprN4KinrHou rasox6Ae

nalului vertical

; (ma$) fdgaq; .ha-

n o6nogu6u ra3ox6.qe registru din cana. lul de ocolire a gazelor neHru.naqn6nua.a ; registm / clapi de ven-

tllalie

de inalti re-

fre'

- oT[6ca (drur4) rezervd a taluzului sigu- np6qnocru (mec) coeficient de rante d (uen.n6lmfl (mec, ma$) rezervil de ade-

r6nti reru6 (termo) rezervi de cdldur5, c6ldurd acumulatd ycr6ftwrnocr:v (mec) tezetvd de stabilitate

x6ua (trans) autonomie (a unui mijlac de lransporr)


m. (lehn) depgzit de tezervd
de tambur) infiqurare a ca-

BanAcHnK

3anacdBxa f. infdqurare (a unui

KaHeroB (maq, trans)


blu

fir

rilor

- agregat inert ucrfccrrenrrrfi - agregat artificial x6ruensufi - qgregat din piatr6 rpeuuesumrc$1fr - agregat silicios Kpylll{blll - agregal mare .rLhxr.rfi - agregat uDor * reuaAHofi 66pvu agregat lamelar MEJrKUfi - agregat rnbrunt o66rqHufi - agreget obignuit / ordinar or6rannufr - agregat rulat np,rfiroBbIfi - agregat perlitic i n'.n&runfi - agreg,at compact n6pncTblfi - agregat poros nplrFltslfi .., agregat natural pe.iu6fi - agregat din piatrb de riu cru6ruanrorfi - agregat mixt coproB6fi - agregat.sortat / seleclionat / de calitate
uu6prHblfi

[rc

B3p&nqarono BcqecrB6 substarrli crJrlozivd

incirciturd

cu

- Bfi6poca inclrcdtr.rrl explozivb pentru tlisloca rt n;ry6fiHnufi - incircdturi de adincime rpynnon6fi - incircdtr.rrh grupali ruruqufipytolqufi - incdrciturd de amorsare K6MepHbrfi - incdrcdturd de camerd xoa6rxontrft - incirc6turd vertical5 in Dlind gaurd
ror.non6fi

r63oBar - claperi de gaze Ip6ccenbHat - clapet; de strangulare luruonS.a - registru de tiraj / de fun

rosgfurHar - clapetd de aer

flepenpeBare.na

clapi a

supraincdlzito-

rului

vani; cutie de distribulie urfi6epnar gacuornsufi (drum) rezinificat sac6B m. (elmet) zdvor, cheril5, incuigtoare,
cremond

pery.rrup6rovHar

'

clapet5 de reglarb

tyrrry.nrrfrnuufi
sar<.rafft6fi

incarciturd - HopM6tbHoro normald de sflrimarc orxpfitrIft - (el) \nclrcitur5 supcrficialb

- incirciturd aplicari gpo6r6Hr.ra

incdrcdturd de pul * (el) sarcind cumulativd

dacopEnre n. imbicsire ; infundare, astupare; ancrasare ; murddrire

gacrfna f., ropo4cx6a (drum) barierd ordgegacrerur6Hne

n. (lin, tehn) punere nlontare a geamurilor


construclie

neascb

npeuflruufr * (el) incdrcdturd limitd npocrp6.novuurfi ,- incdrcituri de perfgrare


paccpegor6uenur'rfi

noB6pxHocrHbrf incdrciituri concentrati la suprafalS

sacrexadHHl,tft cu geamun sacrp6fira f. construciie, ansamblu

; regim

de

rpe66nvaraa xnapr6;runan
xorp6aa-a

,' -

construclie

BarulcH m.

pl, rezerve; (ec) stocuri

crxruufict ,:. agregat aglutinat cyx6fi - agregat uscat

aglomerat

. - puxaSrrna - c orKS3oM incdrciturd cu refuz. cocpeporfveHurlfi - inclrcdturE concen-

tinul

- incdrcituri disconincdrciturd !e afinare

xtutils -

in

pieptene

ansan-rblu de locuinle

construclie pe cvartale

J6nTo.rua.s
.man6iinas m6cconax

construclie continud construclie in lanl constructrie in aliniament construclie in serie mare

earn6p

3ACTPOfrKA
3acr6iiKa
MHotogxifuKHag - constructie cu multe nivele oAHopiAHafl - construclii pe un singur rind ofln6pua{ - conslruclii de bazd - n6pam{ .qonr6n ansamblu de case cuplate

stavild-segment .BepTnKAnbHbIft 4lrJetHApfuicr(I.rft

na.nrq6ruril

cilindrici verticali

va4d

cno;Ilsirqnfi - r;ani / stavile glisanti c;u.rnu6ii - vand de golire ; (inst) rabinet I


supapd de golire

Iu
culetl.l

3ATflX(KA

se466n!cxa (orrpurinqld mr6pcrue n6mxo n6nuocrbro) deversor / p,reaplin

neplluerp6muat - construclii perimetrale

,- construclie liniard cBo66AHat - regim de construclie liberd r6qeqHaq - constrLlclie punctiformi


pagon6r

noBgrtl]eHHofi srSx*rocru construclii te

inal-

chizdtor / obturator hidraulic de siguranlE nrrycxu6fi -, vani de admisie f-o6p6erll,rft ,' vand cu cirlig nrApaB.rrfrqecKfi;1 - (muS) inchizdtor hidraulic

BoA;H6fi

(cu deschidere completd) npe[oxpaufitelusuft

crfrqemrii - stivilar cu ace cr6quuft - vand de golire


crpofite.nrr*rfi

/ de evacuare

a rosturilor, rostuire - urBoB netezirenetezire driqcuire a ten,-, rrrryKaripKn /


saron.n6*rne n. inundare; inundalie; scufundare np6ueruroe - inundare temporari - KeccOHa (ch) scuftndare a chesonului

(mail in-

T6.rK!,!
doza.tor

inchizitor d,e alimenlare (ln


)

stavild provizorie

un

rerecKonfiorecKilft - stavild telesconicd ronu6.mlrurfi - (elcan) dispozitiv ric inchidere a tunelului


TypSftHubrfi ruapon6ii

cruowr6e -

inundare totall I continud - crpoirreJ{b*roft nlouthAru inundare a Eantierului

iJruqu co.nstruclie s.lraclald, atrsamblu de


construc!le a slrazll
constructie. frontalS

3acrp6ftqnK m. beneficiar
:acrp6nnaaanue

$ponr6;rrnar -

- vand de adincirne noaonu6ft - stavild de cap IByxc6KTopHbtft ,- slavild cu doud sectoare ,u6nnuft - vanra cle luucl
rury6riuunli

- Tpyfonpo56ga obturator de conductd - van/a sferici pentru turbine -

sar6p rn, ingrdmEdire, dap; .(drurn) blocare a circulaliei


garoori{rs (tmec) aG{psfinuax raztve
annn6guaa

[6Hubrii cerM6ntrbtii
fund
Ap6ccerbHbrff

stavili-sector

de

ypanHot6rrleHHufi '----lnchizdtor greutate yparHon6ruenncda xa6naHur,rfi

cu contrastavild cu

sar6qxa f. (tmec) crestAturd; gil ; asculire

ascu\i

asculire

at (materiale)

ab-

clape echilibratd

ricryn m. (tehn)

n. (tehn)

Iegare cu cabluri

cazma, hirLe1

3acbrnerenb rn. rpauur6n (mas, teras) dispozi3ac6rnarb (tehn) aastupa ;a acoperi ;a umple a rambleia

sacunn6fi
KaTK6Bbrui

tiv de astupare a ;anlurilor

ur6.nrqarsfr - vand. Johnson (muS) inchizdtor cu ac

-vand

stavilS cu clapetd

qenu6ft ldrniie;

stavild de rezervd

ttrp

- inchizitor cu lanl qenrp6;rnurdi nogrrr5ft - obtr.rrator hidraulic central


r1lllmHlpfiqecKilfi - vane cilindricii trraHg6plsrti - vand balardou uapon6fr - van5 sferici unfr6epuuft - inchizitor cu clapeti IlJrrcson6ft - vand dc ecluzd unaron6fi - (n.rorfinul) slavil'a f vand din

aH6guo-naexauftqecxaa mecanicii

asculire cu diamant

- asculire

anodo:
de

6oxon6n

3acfrnKa

umplere (cu malerial gra' nular) vrr,p\rturd; (sud) incdrcdturd cu sudurra (teras) rambleu, umph"rturd; ramble-

f. (tchn)

Kr6naHHhrft
Knanarr}{brfi

- Hie[aor umplerea /
sdpdturilor
excavat seMnefi rambleiere

asluparea gropitor

,-

BSrHyrrJM

tptHroM umplere cu pdmint

- v. 3arBdp, Ap6ccerbHbrfi - c nporuBoB6co*r stavila cu ctrapete qi contragreutate pe balansier Korecnbut n.n6cnrd - vari pland pe role rosfiqecrurfi - vani conicd ; obturator conic ronrp6.m+trrft - iand de control n6nycxorfi KnAnaHHbIfi - vand f clapeth conicd KpbrIrIeBfiAHbfi o[Hoc6xToplrt'rfi

vand pe role

36Auefi nor6pxnocrir ascuJire


a$ezare

ascutire lateral5

a felei

gS.nuns

IdHcrpynteHTa asculire a sculelor (aqchie-

detalonare

taare)
nepoArieii non6pxnocru asculirea fe{ei de
dcgaj
a

nr6rpan

panouri plene (la buraj)

asculire cu lichid de rdcire


re

rarr6p-an'cone6r ram6p-penfisr.afl

rparuifuraa - umplere cu pieLrig sa ycr'6eM umpluturi in spatele culeei ugo,rsun6nnaq


turA - rSnruem urnpluturx cu piatrb nenpep(rBHaa - umpluturd continud

gur

segment

vand cu canat dublu


slavild

vand cu un sin-

- strat izolator de

umplu-

rutanfvufi

o6p6rnar - incirclture de sudurX; metal de aport - n63yx (tehn) umplerea timpannlui necrraHafl - umplere / umpluturi cu nisip

sac6nxfi f. pl. urnpluturi ; materiale de umpluturd

- cr6n um.plerea pere{ilor - rpaHlucr{ rambleiere a tran+eelor / a Wnfurilor ullIfxosa.a - umpluturb / umplere cu zguri

- stavil5 plutitoare ru6crrei narr6mfi - stavild Stoney - [oap6 stavild Poire noD6pxHocrHblfi - stavila de suprafali nqlbg[fibfr - stavili riilicdtoare nopurHeB6fi - robinet cu sertar apemxparrfrrenblrblfr - inchizdtor / obnrrator de siguranla nporl|blBlroro otBepcrnir.vani de spdlare
npyxfinflrgfi
pa66wfi
afc

(caHnpn66poo) (insr) inchizbtor de revizie (a obiectelor sanitare) rarnop6nNe n. (mtr) pf,parare - 6er6ua preparare a betonului - pacrn6pa preparare a mortarului - qem6nra preparare a amestecului de ciment

f.

m. (al) vani

autornat5

earpfru f. pL. (ec) cheltuieli; costuri;


sumuri
egurroupr6ueuubre guri datd

con-

- cheltuieli fecutc o sincorisumuri pe tipuri de

- no BfiAaryr paffia lucrdri - no pe zor

3fieMHralr NoHcrpfxquft consumuri

3arBopirb soq6f,t (tr:hn) a amesteca cu apd


saacKa

I a

uda

inchizitor

obturator de

peryrnpf;reUufi pacx6l Bo.4tit vand de reglare a debitului apei

vand de,lucru

n. (fin, tehn) netezire prinzfrecare, scliVisire, drigcuire sclivisire cu mistria - rra,ufiJrKori sclivisire cu cimenl - qeu6Htour driScttii 3artpruft ( tehn 1 3arr{peTb (tehn) a netezi prin'frecare, a drig3aTlrp6Htre

traverselor

f. runal (c:/) r;abotarea /

cioplirea

aaryxSlme n, (mec) amortizare, efect amorti-

elemente de construclii TpyAA con\um de manoperd

- Kore6i6unfi amorlizitre a oscilatiilor gpux6uur - cKopocrofi vitezelor nilegyxa (vent) - atenlrare a de miqcare a aerului

oprauiiqecKrG TepMou3ont4rd6HHbre - materiale organice de umpluturi termoizolanti 3ecbrnb f. umpluturi; incdrcdturd 3ar6nr[Barb (hiclr) a inunda, a ineca; a scufunda
3arBepleBeHlte n. solidificare, intd,rire
3aTBepAeB6rb

a se.solidifica, a se intdrin .a se invirtoqa 3arB6p m. obturator; inchizitor ; (al, inst)


vand i (ch) arnpfrfi*rbrilr

stavili ; stivilar
v

tra

vafie de avarii

de siguran-

6riIcrpog6ftcrrytou$ei

asroMarfr qecrurfi -

and automatd - vand rapidd

- vand cu crernalierd penn6urrufi - stavilE de reparalii - caHnpa66po& 6yrrimowruft robinet tip de gaze pentru obiecte sanitare - caqnFr66poB, r}ultaBr|riqecxl|fi inchiz6tor hidraulic penrr obiecte sanitare - caHrpilE6poo, [syxofup5rHbrfi inchizbtor pentru obiecte sanitare cu doud circuite - cafinp,r66po& Koc6fi inchizitor pentru obiecte sanitare inclinat e5p6cuuft - stavild de deversare clp6er*ofi - vand dubl6 (cu doud corpuri) cerMeHaHh!fi - staviHl-/ vand-segser,tt c6KropHbffi - stavil6- / vane-sector cexrln6ruuft - v, sa$6p c6tctop*tfi
peeunblfi

cui. a sclivisi - TpKofi a sclivisi

recroM a - 4eu6nrnrna de ciment netezi f a sclivisi cu pastd :arfipxa f. (fin, tehn) drigcuire, netezire prin

cu driqca

/ a netezi prin

frecare

- reMneparipHbrx xo:re66*nafi (termo) atenLlare a oscilaliilor de ternperaturi 3ar]'udBKa f. retugare gar.firnparu.re n. (ttnec) stringere ; inqurubare - r6,&Nra stringere a piuli{ei - BliJrKM stringere a bucgei gariNxa f. (elcon) tirant; coard6 ; chingi;
(tekn) stringere; (min) cdptuqire;
bandaj

" cu argili

frecare (v. qi sarrap6urae) 6er6nsa.s - drifcuire de beton rfinconas - dri$cuire f netez\re cu ipsos, glet american rmaninaq - dri$cuire f nerezire / iipitufd

HaKpfrBorrHono cn6fl driqcuire a stratului

de suprafal6
fioBepxHocnr Ha

- Sprn tirantul arcului - 6ottrh (tnzec) stringere a bulonului neepooSp6:r'rar - irant in evantai srurrosig - tirant cu qurub rir6rag - rirant flexibil x6crras - tirant rigid - n56eas n rpf6u (tehn) tragere a cablului in tevi neuenilnas - (elcon) fretd

- felelor

cffrp driqcuire a supra-

cojite

3ATmX(KA
3ATft.XiKA

t$2

KrlcJ.loroc1fiitKas

,-

protectie contra acizia.

316ttr{C

,- tirant fascicular cno,ua iirant de bolth lirant de otel ' ctannn6g - - tirant-barii ctePxneran crpomir.ntltan - tirarllttl f('rrllci (lc acoperil sayccrleq m. (elurn) bavwra onx66 rn. (arh) xahab (qnexri exteriaarii Ia zitlurile Iortdrelelor cere proleje6zd partile ) laxshr rn. (nw6, tekrt) dispozitiv de prinCere,
nWK6B&t!

- Fpi3a apucEre a sarcinii cu lnacaraua . xo.nuqen6fr - dispozitiv inelar de prindere n6re.'rbgh!f, - (slcon) .dispozitiv de prindere in form6 de or:hi
;inere pas66Milr'rii
care pexbcosr'rfr

cle,;telrinzdtor ; grit-5 ; iixator ; clemd, prindere, cpucare; captarc; razd de acliuuc (4 unei ma4ini de lucru) ninyyurunii - dispozitiv dc plindcre cu vid sforoornufi - dispozitiv de prindere in furcb ; prinzitor bifurcat rpdftSepriufi - cirlig-cle$te pentru macarale

Flfidpepa (c/rl ecrarr tip - o'r rnuEnna (In") protectrieNipher impotrlva pu- rezirii (ch) protecfie impotriva - or FlaBo.qrr6twttviiturilor inr-rndafiilor ./ - npooKra (cpl) suslinere a proiectului uporr4noreipoD6s - proteclie contra vintului npc/rrdBonHfinocTilas - v. 3a[4[{ra or run6HT,Ift rrporr{Boropposn6uHas - v. sru{firar anrraropposlr6unaa nporunot6rnrc.rHafl - proteclic corttra insolalici nporuDoulyMoDSs .- (ac) proleciie contra zgouotului per6itunr ,- (cll prolcclic prin lolce ren.noulolfipyrouae - (lerrno) protecIie terrnoizolatoare
t

lor

3BeH6

- dispozitiv extensibil de apu- (cf) dispozitiv de prindere a sinelor rpaB6pcnbrii - (cf) dispozitiv pentru apucarea traverse{of rrrrbrpeB6fi dispozitiv de apucare
3axBAaKa

rezervat(6) unei echipe ; (drwm) lot; (nta$) diepozitlv de prins; prinzdtor ; grifd
n, Cr6.{HrrX
BO,U

f. (telxn) front de lucru /

cu tije

portiune

- sarqfirsono KorrnaK6 (elmet) verigd a capacului de proteclie - KorJrf (termo) r,irol6 de cazan - F{acrfilIa (elcon) tronson de pardoseald aoptd-xrnoe - (elmo) inel de portal, guler p6.nrcoooe - (cf) tronson de qind coeMHfireJiblrbs - (elmet) element de legdturd - rpyfti (elmel) tronson de burlan (csub) inel dc lLrnel - TyHHCJIIrx6crruqril (clcon) panou al sc6- xoAos6il rii de acces
3B6Hbfl n,. pl.

tronson; (ec) echip4 grupd

n. verig6, za; element; ine'l; panou;

. folosire

- cl$dire adaptabild alnrusncrpadinrroe 4 cl6dire administrativ5 ,- 66rueuoro rilna clXdire tip turn 6ec ecT6crxlenr{oro ocneufnnq clddire . - f5rd lumini naluralS 6ecxapxioroe - clidire fird scheler 6ecnoru5.nruoe - clddire fdri subsoi 6ec$ouf,proe - clSdire fdri luminator 6roxfiponauuoe - clXdire monobloc 6o;IrruenJro*nEenoe - cl5dire cu desciridere mare - 6o,rnur6i:.r otSxuocru cltrdiro cu mul.te etnje / mullictajatii nspr,rnoycrbfi"rnsoe - clidire rezistenxd la explozii - BHaEM cl6dire pentru inchiriere nogonmo-nogonoAtnsoe - castel de apfl Bo3Ayxoon6pHoe clddire pnelrrnatici n$ueHuoe * clidirc provizorie ncnonor6re;rrnoe - clddire auxiliarS slIc6rrroe - cliidirc de maro inXllime - ranep6iiuof'o 'rfina clidire cu croridor lateral repMerr43*po_q4ril{oe - clbdire eianqd rfi5xoe - clSdire cu partiu flexibil IlByxnporlernoe - clddire cu doud deschideri geuonrfipyenaoe - clSclire dcmontabild xeJreso6er6uHoe - clddire de beton armat xn.n6e - clddire de locuit sSmruquoe - clXdire pentru spectacole Karu{renblroO.- clXdire cu duratd lungi de
aganrfipyeuoe
KapaHTilfia cladire pentru carantind KapKecuo-naueJtbHoe clddire cu schelet

lr3
je
rrrgofogtaxuoe
nivele ueorfiu;nrsaenace

3.nAFXp!E

'

clddire cil mai multe eta-

de incdlzire

clddire

fird

instalatii

oSrerrEunce

- clddire penfru prest[ri o6u6crnermoe ,- edificiu / clddire public { i) o,u.+ionponrnoe - clddire cu o singuld deschidere o4uo$yuxqnouSnsnoe - ciddire monovaleriti onHoqeres6e ,- v. B.qAH!4e, oguo$y*Kr4r.roc5c,r!'.xnnarcu1ee servlclr n6lu.soe

cliCire utoard

ognoerixuoe

ocHosH6e nporn3B6IlcTBerrHoe

cl5dire cu un singur nivel

dustrial6 principali
or[6.,rr,uo croiru{ee

cl5dire in-

crrxn6ro Ko:rt;\A (elmet) verlgi

SAXOpOH6HI|e

evacuAre a Ape-

lor uzate in pimint 3atreKiHKa f, (tmec) qtemuire, aplatizare


3adcrra t, (fin) finisare ; curdlare - rptEra (geot) netezite a gropii de fun-

oB6HKocr!, f. fac) sonoritate sByK m. (ac) sunet

ale colierului de stringere

fi
^1

panouri prefabricate rour6pcxoe - clidire pentru birouri

ry d

K.p6Mot( $lemuire rIIEoB Stemuire a

a muchiilor

rosturilor

dafio tKwt or s?oJriqtrH (el, inst) curdlare a conductorilor de izola{ie Kp6Mo[ netezire a muchiilor floa6pxgocrrr netezire a suprafe{ei IlBa netezire a rosturilor

- impuls sonor, sunet cu imPuls o{pa)K$HHbrfi & sunet reflectat cJdlrrrrerufi - sune{ audibtl crpyxrfuiru& - sunet de structuri Jlipnnfi - sunet de imPact enyxousorfiqna f. (ac) izolalie acustlc6 / fo&rvny.nrcrufi
nicd

16ps46pflono

rllna cl5dire cu

coridor

cenral

- cl5dire izolatir - na[rlJ$r6lxHor.o Tfrna ha]X nauErrnoe - clddire din panouri (prefabricate ) nepeg$Irxd6e - clSdire deplasabili naen,uorairrScHoe - v. 3Aalrne, Bo3,qyxoondpnoe ,' noA Krilorr cl6dire gata la cheie noa36MHoe cMJIoB6e - clidire subteranX pentru instalalie de forfd noAc6Snoe - v. 3,q5Hfie, ncnoprorSre;usoe nonyrft6roe - clXdire cu partiu semiflexibil Ilorry3aKpiToe - clSdire semiinchisd noJryorrsgnoe - clddire semideschisi - ltponerHono rrfora clddire lip hal6 npomlnurenuoe - clddire iridustriald nporq;KeHHoe - clddire cu lungiine mare nyrer6e - (cf) y, rgfnne,.nun6ftHoe pasuoupo.nruoe .- clidire cu deschideri
neegale

xpynno6r6'ruoe - cltclire din blocuri mari Kpynnonafl6nbHoe - cl5dire din panouri mari rpyunonpo,nerHoe d v. sAiiHna, 6ornurenporErrroe

pfumo,xapx6cnoe

pailurpteMoe
extindere

cadre

clddire cu schelet

fi
de

clddire cu posibilitili

snlxoru6rpur

sByKoHeflpoHnrlSeMocrb

oaurnax;reBbrBatane

n, (fin, lehn) tngere


incastrare dubld

cu

mastic

3arnteMJ|6rr}re

pyetrodrurce
qacrfiqnoe jare

n. (mec, tehn) incastrate; (ma$) calare ; blocare ; inJePenire


semiincashare

: chituire

gatrlerurtsHurri (mec) incaslrat; (ma+) calat f. proteclie, apirare, ocrotire, prote3aufiTa


aururoppo:u6nHar - proteclie in-rpotriva coroziunii (anticorosivd ) Apeu6xflar
6er6na protejarnn betonului - prorec{ie prin drenaj plantalie de proteclie trg'znls

ticd, impermeabilitate la sunet sByKonomoflfirejrls m, (ac) absorbant ,acustic, amortizor de zunete rorortuftcrrfr - absorbant acustic fibros

f. (ac) fonometrie f, (ac) izolalie

acus-

Kyxb!$Frc-npocselfirerunoc - clddire social-culturald req6ftroe - clSdire pentru uniteti curative leq66uo-canuripNoe clddire rnedico-sanita-

pffueHoe
priwounoe

furilor

clidire din bile de lemn


clddire pentru dsfacerea mXr-

. .

rr6pncrtlfi - absorbant acustic poros sByKoilornoqiwl*tfi (ac) absorbant de sunete,


,

fonoabsorbant
sBJmonorndq6une

lui

n, (ac) absorblie a sunetu-

sByf,.onpoBo.UHocrb

acustici

sunetului

3ByKoycun6urre

rlinue

(v. si nou)

n. (ac) amplificare a sunetului n. clidire, edificiu, imobil.; construclie

acusticb

f. (ac) conductibilitate / fonici

- (ct) canton cu deschidere - clddire mici naaropr6xnoe - clbdire cu puline nivele , unoroxsaprfrpnoe - cl5dire cu mai multe apartamente, constructie-bloc uroronpoaernoe - clEdire cu mai multe deschideri nanoru$yuxqnou6.nrnoe - cladire multifunctiona16 l*roroqelesde - v, 3A6ntrre, ru*loro$y*lqraoH6nbHoe
Jtrdg6fiHoe

rtr

uaronporEnuoe

-' -

MocroEilirM xpSuorr,urr o6opi4oaarmell

clddire cu pod rulant

Hen6nHHM Kap|(6coM cl6dire cu carcas6 pa4ial6 c seciryrl}tr{ cr6Halw{ clbdire cu ziddrie

c
c c

portanl6
noABecrdrM rpiHcnoprnnun noABerueHflb|nal
Barrr,reM

clSdirc cu transporl suspendat

Mopfao-

sril|(arwr clhdire cu

nivele suspendate
n6JErbrM KapK6coM

clidire cu carcasl

fSrd alte elemente portante


eKcnnyarfrpyenaofi

rp6uefi clddire

cu

acoperig circulabil

Dict'i0n;rr

3,&AFIME
3Jl5[i[,re

tt4
cldCire prefabricati - v. :g6Hne, AenroHrfi-

r.lrfimlcraq

cS6pnoe
pyeMoe

cftpuo-pas66pnoe
ceiicnaocr6linoe

-- clSdire penlru depozitare cr-vxe$rio-"e,-*r-{il.r*{ecxoe ,- clXd ire de Cesercxlxa,ncKile

lremr-rre ce.n[cxoxosi{f,{c,t.6[rHoc - cldclire aqricoiS cu.llon6e - t larlirr: pcntru illstaialie de forld

- clidire

rezistentd la cu-

raH$ys6puar - pimint cu infuzori HaridcHar - noroi aluvionar, colmatai odrmE6rovnal - (mtr1 pdmint pentru strat acoperitor - 66qeno n6rnsonanul teren in. folosinld
comund

- pimint

argilos

3HAK

Brrsilprfblft

BeMn*Frdtii de pdmint

nbxornas - (teras) teren arabil pacriire;r,naa - (teras) sol vegetal pdrx,'rar - (teras) pdminr / sol afinar
rlna*lqE4ft

rcp6xlrblfi - (drum) indicator de circulalie / de drum / rulier (drum) indicator de ineanperyirou[rfi


terdiclie
KlrnoMerp6Bblfi
Me)KeB6fr

zare reo[e3irqecKtrti semn geodezic(d)

(geod) semn / semnal de vi(geod) marcd

ll5
BolooxpaHHat nfrcrasoquaq

30HA
zond

f teper f

teclie a apelor - BflpafurKlr zonb de lucru

perimetru de pro-

- zond de expozifie - Bbru.\eJi6r&IEawrs (mtr) zoni de spilare - ro,uoBfrx Kore6arud-reMneparip rpiHra zoni a varialiilor anuale de temperaturd
a solului

(clrum) bomd kilometricd

- clr6ursmrofi D'rSxnoc.lm clidire cu nurn5r de nivel* var;at - cfiJoilsl6fi sacvpdiixfi clic]i|r: cu conslruclie coml;acti
cta,'re6c'r,1]Huoe

vire tehnicl

- gajare a nocivitililor r-\eHrperbHo-KinoJr*,Hoe (hid.r, clddire cu cnpoli - rpyHrrlBfrx soqfreatice geol/ nivelul pincentratd zei acvifere / Aof]6xrHoe - oglindh de drum - tq6iaxoBoro dana cl[dire de tip celular '.q6rure-ncr6nxa f . (arh) clidire-plombi - rdcnaF6HMs ( {iz) su;trataSd / oglindi <le .eMJIeBOs m. (teras, trans) transportor de p5vaponzare mint - p!'cra (urh) oglinda asizei ,' cB6Ia (arh) plafonul bo\1ii .3MJ!eK6n m, (teras) lucritor terasier, sepetor 36pua n. pl (mtr) granule, grdunfe SeMJreMep m. geodez, lopometru a6paefiw*re - (fin) granule abrazive 3eMnen6nb3oBaHne n. folosire a terenului r.tr,roe6rHe - granule alungitc 3eMrep6firrbrri (teras) de sdpat ofi6Tauubre - granule rotunjite ')Mrrec6c m. (hmec) pompi de nimol dragi nn6cKue - granule plate / plane ; cu sorb / aspiratoare / refulantd sepl$c?ocrb f. (mtr) grad de granulalie, gra,nula1ie, granulozitate nnanirMi - dtagd cu sorb / pompd de ndmol plutitoare 3eprdicrb[f, (mtr ) granular, griun]os :MJrerpsc6nile n, cutremur de pirnint sepxoexn6g m. (cagr) depozit de cereale :urevepn6.nxa f. (teras) lingurd pentru te:epnoxpaw?mqe n, (cagr) siloz de cereale rasamente; (hmec) dnagi, maqini de dra3praparx6na f. (arh) ziarathana (Asia CentraKogrrr6Baq

rr.lnog6e ,- cl5dire tip TopF{}Eoe - clddire comerciald Tpanc6opMilpyeMo - clidire trarrsformabile yruIoB6e - clSdire de / pe coll 3tnx6.ri,r;oe - clidine unicat - ycilUe6nofi 3acrp6ftor clddire tip vil5 yq66t{oe - clddire pcir;ru inv5ldmini $axn6pxonoe - construclie / clddire de paiantd

ton armat

clidire / conslruciie

cle be-

(lm, lehn) rindea de fiiluit, rindea-gurd dc broascit s6HKep m. (trircc) adincitor ; tcqi{.or ; ldrgitor ;
eennepon6nue n. (tmec) adiucire; lirgire; tegire; larnare ; zencuire 3eHKepos6rb (tmec) a adinci; a lirgi; a te$i; gexmou6n*e

sat :ene$'6c"un rn.

cauox6pliuli -

- hidromonitor plutitor hidromonitor

autopropul-

- (geod) born5" piatrd de holar uuxen6pnrrfi - (cf, drum, gcoll reper de


nivehnent

- rodriuq (termo) zond de ardere rpar{fiqHat - KarrujulipHocru (hidr) franj


caoilar rptureBfi,rriafl
siune

on6pHbtft

npeEyrlpeAfiTenEnuIfi - (drum) setnnal de averlislnent / de Prevenire

- (geol)

rePer

- cukrnn

(geolJ bulb de prezomd de drurn

lamator ; zencuilor

npegynpexg6*oqelii avertizare
nyretsbia

(drum) indicator

de.

.qop5x{rflo-K-nIIMarfi.recKas

- 46raeiqnu

zond de degazare

climatic

n. (mec) v. serxepoeduue s6pltaro n. oglindi; luciu - E.fJAoxpaHfr&{n|la suprafata lacului de retlnere


Br,!&ex6rir4-s Bp6ffirocrefi

alama;azencui

pa3diieo"rH*ifi - (geot) reper de trasare T$uaI{[yJU{i6,[{6'Irtluii,- (gctttl) i:ndicator I semn / reper de lriangulalic (drurn) indicator cle diynisr.Inanqraii
rectie

- (i.rum) indicator rutier -

suprafali de de-

semne 3l{hr{rc n6*,"'ryp**,te ycJr6tlllble

m. pl.

o6o6ui,ululure ycJr6Bllt'(c'- sctlllle conventionale generale ycrilBui,le - semne convenlionale 3Haq6ru4e n. valoare ; seinnifica1ie ; importan-

\enlion:rle tlc coltlttr

(ge

od.) scmne con-

' -

- goclun(lr (mtr) zonra de uscare completT )Kurifl - (urb) zotth de locuir.rle eanor6,Eflan - zond de restriclii 3aulirrlla$ - zor:ld de Proteclie - 3aElirr'br MoJrH&teordAa zond protejatd a paratrXznetului
1ie

srirEftrbr rpydonpoD6Ea zon6 de protec3pfir'eJ,u,ltof,o nocnprtiiliaR

3enegan

a conductei de apd ^, (urb) zon[ verde

zoni de vizi-

bilitate

:iruqecqno n. arhitectura
xS.meruroe

1I; rol

,- arhitecturd ?n Piatrii
cenuqi

xo3ificrBelrHoro - HHTeHcirBIxonovalorificare intensivdocBo6trtr. zond de (mir) zond de calci- KaJE4prHfipoBaI{I4iI na rc


KjruMalidrrecKas - zand climaticd - KJrr{uKeFoMpa3oBS[rHq (mtr)

s6Aqupi rn. arhitect

soj/.'

f. (tcrmo)

zond

de

Sypoiro.ntrran

,-

c{irltrsii de lignit
It ra

clincherizare

rugpor$odlrrrlponar

fl "- c:c n u,s5. h

d rcr

obl

KoMMyrr6JIIlr{o-cKJIa,qcKSt

T6nJrr.{BHat - cclltti;ii <lc coinbustibil 3OJiO6er'6n m. (bt'l) bl'loll cu ccnttia 3onoy,t6B.ilrfBaHwe n. (lerrtvt) captare a cenu-

gii zburdtoare 36Ha f. zoni, bandi


aKTirBHar

necanlox6g,uan oAuoxourrr6Bar

nmoro'repnax6nafi - dragd cu cupe Hac6crxafl - dragS refulanti

gat; excavator - dragi cu cupd

Id)
slrrMarui{Ha
f

. (lmec)

sraxrypAr m.

(arh)

rnaqind de profilat tabl5

zigurat

- dragd nepropulsalir - dragi cu lingurd - nsr6quoft cracr6naur dragi cu actiune conlinu; - npprfiBuoft cncr6Mbr dragd cu acliune
inlermitent;

3MeeBfr( m. (geoL) serpentine; (inst, termo) serpentind Er.il{roB6fi - (inst, termo) serpentind elicoidald
[rarpeB6TeJrbHbBi

aKTfiBuaj[ - KoHcoJII4A6IqJd.v (geot) zond activi de consolidare aKrftBHafr - ocqoB6Hus (geot) zond activd a fundatiei - a3peqlu (vent) zond de aeralie - 6eson6cHocrs zand de siguran{d
6f$epnaa - zond intermediari Bepoquafl - v. 36lra nJraBr6utr.t ^. s6qnofi MepsJlorfl (geot) zon"a a ghelu-

(geal) zoni activi

de concentrare a tensiunilor Kyp6prHafl - zon' de staliuni climaterice - u6c'r*rofi TeKirlecru (mec) zond de curgere locali Mogr6xHa.n - (tehn) zond de montaj ,- HarpeBa zoni de incdlzire - llaKoflneHfl.R zond de acumulare HeHanpfixeHrrae - (mec) zon5 netensionatd

KoHrleHrpar{uu nanpfx(eHnit (mec) zon6

pozliare comunala

zond de de-

lMneqepnaHue n. (hmec) dragare .nrml f. pl. piminturi, teritorii ropo4cKfie urbane - teritoriifond nocy46pcrEeHHbre funciar national :wtit f. (geol) pimint, teren, sol

qennSl - dragd cu lanf

3lu6fiKa f . (clrum) serpenlini rutierd 3IraK m. semn ; marcd ; sirnbol ; noti ; reper ; semnal - 6eson6cHocru semnal de securitate / de

incdlzire xoaogft.nrmrft cire

- (termo) serpentini

- nirsxr.rx teuue@Tip (terma) zoni a temperaturilor joase - 66xnra v. s6na rodrllff ,- o6gotn6[nl, zonA de reconstruclie
de pribugire a rocilor

de

rilor

vesnice

- (termo) serpentind de 16-

' B3B6NeHHoFo acaI.ra tului in suspensie ' B3JreTa

(fiz) zoni a strazohd, de deco-

- o6p!'urenr.fl (geol) zond de surpare - o6pirrlelug r6pHblx naphq, (min) zon6

u noceAKn (carp)

BitAnMocru zon6 de vizibilitate wtmhttus zond de influentd

lare gi aterizare

siguranli

- BHeurHflln - arroMep6qvv periferici de aglomeralie

(urb)

zond

ypSaruls6qwt (urb) zond - orpaHfiqeHHofi urbani de delimitare - o1${cJr6F[tt (chim) zond de oxidare onecHa-fl - zond periculoasA - ocax,uetil,tt (al, mtr) zona. de depunere susDensiilor

3OHA
36Ha

rt6

caHurapllofi saqf,rrrt

zoni de

proiec-

- ocBerJrgHlnfl (al) zana de limpezire - oxJIaxAeHIrt (termo) zond de. rdcire oxpiemrafl -v. s6uao saqirrHatl oxp6nuas! - flAMsrHr4Ka zond <le proteclie
a unui monument

- casuripsorl oxpi4uu v.36Ha cadr4ripHofr 3audirbl cerfire6nan * zone construibil5 c{65ran - (mec) zoni de compresiune /
de contraclie

lie

sanitard

ll7 3onirpoBelme ueAur{rHcroe - K:/p6pruoro pafi6ua zonare medicalS a unei regiuni de tratament noscx6e - zonificare prirr centuri rIooOKTHoe - zonificare proiectati zotrif icare sacaunt6pllo-narneHf,rqecxoe
nitaro-igienicd
crpoirre-nunoe

- 6lp4wiremux.naHgurS$ron zond de proleclie a peisajului neperpt3K4 (mec) zond de suprasarcind nepex65r-rar - zo.:.A de receie f de tranzitie / intermecliard - neuex6AHoro 4nux6unn (tlrum) zond pentnr circulalic pielonal6 - nelnpx6,qilofi locrfnuoct[ (tlrun) zon'a de acces pietonal * nraBr6nHr (sud) zond de topire / de fuziune'f de aliere cu metalul de bazi nralMp6BoqHaa - (urb) zon5 de sistematlzare nracrtlqgafl * (mec) zoni plastici - nnacriflHocrv (mec) domeniu plastic (termo) zon5 de preincilzire - no,qorpcBanoAsertHbtx non (hidr) zond no.sn6pa de acurnulare a apelor subterane

cx6ran - KorlcrpiKrtr{il zonE comprimatd


cKJraAcKArr

calitifi
.nule

nocBxKa zonare a unei lo-

a elementelor de construclie - zoni de depozitare

tottortt" nt, (geol) vermiculil cclcinal irr gra3oHr m, copertind

dvnxunon6,muoe

zonificare luncliorlali
hotd

nr&6 f. ac - Enxd

cn6ca zond de dernolare coe&r*i6rs.{'r (elcan) zond de irnbinare cfiex6ur4.q (mtr) zond de clincherizare
cmtaBr6HH.r

v. s6Ha

ruraBJl6Hr,rg de

crpoirre.nwar - zand de construclie /


Sa(ltier

- TepntriqecKoro sJMlls4s (termo) zond de influeni5 termici ToprfBar.- zond comerciald rpdHcnopruan - zond de transport - TpaHcfloprHoffi AocTirtrrocfl,r zon6 de acces a mijloacelor de transport

crpofire.nrrrc-xaul,rarirqccnar - z.oni climaticd dc cor$!r"(rqii - ci'urKl4 (netr) zon:a de uscare - reHfrcrocrr.r zoni de umbrd

Bbr".st${6ft - hoti de asPiraiie d p$epByApa copertina rezervorului sonr-xoeuIp$n m. copertini de proteclie 3pSnurq$fi (csc) de sPectacole epG.nocrr f. 5er6na ( b et ) maturitatea betonului sf6 m, dinte ; prag ; Pinten Bolo66iiHbrii - (ch) prag disipator rop6JoqHbtfr * (termo) vatra arzdtot'ului - 4epslHrrbrfr Ao eoloyn6pa (ch) perdea totaLd I in conxact cu terenul impermea-

rennalqqll6Hur,tii ^- holii de ventilaiie Bolosaulf{Tlri,Ift - copertine de proieclie contra aPei

i (insl)

ac Vicat (pentru incerco-rea liantului) Bchcblna[ou{ero K6nyca (nat) acul supapei de aspiralie traductorul palpatorul

{g.rue

ucru'lt6nufi sfixyurr'ax) (cpi;)

- n6r*raxa (cpi, mds) acul / ui


xr-r6naxa

qr.l<loirAHr,lfi aciform, acictrlar

rH6t - (.hidr) ac de gheala pasnr0rouna.a * (tmec) ac de ffasat peryflnp6BoqHa^ - (maS) ac de reglat


JreE

(inst) ac de

suPaPi

preuscare npeEnrapfircrbHono Harp6Ba v. 36Ha no-

naltcjt;dd{iu
Aorp6Ba

(mtr) zond de

zona siXrii de npeA3tBoAcrdt -

$FeAr&Horo paBnoB6cfir

rplnra (geot) echilibrulirnitd a solului


zond preuzinald

rp6HcnogrHofi'sarpisKlr - a mijloacelor de transportzond de incircare - rper4r,fr{o86racTu (mee) zoni de fisufate - rpeuuHoo6pa3oB6r{n{ (mec) v. B6Ha rper$monSrocru

recc6nnufi * (el.con) culit de

bil

urro$fr.nrrp m. (hidr) filtru acicular urp6}. (maE) joc, lult ; lolcranld : combinalie 6oxos6q - joc lateral / la flancuri joc intre cilindri - EarIK6B oceirSq - joc axial / longitudinal
rarponis
rrA-uo6r6cr

cheson KoRIrrisrcxausropa (ma,s) tlint:c al cupei

m. (geol) idioblast us66rmr m, surplus, prisos, excedent'


umiditate - Bniflr (mtr) exces de masf, (mlr) exces de
Lr3BecreracitJn(a

I. (arh' csc) sald de joc

exces

Hrasonbfi

de excavator - noAo66q (ch) valr6 nrgrfrHbr (ch) prae de baraj $mo66ta (ch) dinte al risbermei (poslradieruJui )

M6ccbl

u3BecTefacfrrenv

f' v. usnecleracfiTenb m. (mtr) stingdtor de var'


ma$ind de

- npelrlwir{ecrBeltHoro pasBfiTHs (urb) zond de urbanizare cu prioritate npn6p6xnar - zond de litoral npfrropotnar - (urb) zonb suburbani - npfimpoAnono c6.m"cnono xogificnna zoni ag"icold suburband - npoMepsaH*ts (geot) zon6 I adincime de inghel - npoMepsaHnt rpjfira (geot) zand de
inghet a lerenului npom6lurremras - r6peAa zonl irrdustriali

' rsrsr6nn.a zonii de atractie - ynpou6una (tmec) zond de ecruisare ynpinaa - (nec) zond elastici ynpfraa - ynpfrocru v. 36Ha, zond yp,Saurasfrponanuar urbanizatb yu6Gno-rperup6ooqflafl zond de studiu gi antrenament $yHxquonSrnHan n (arh) zoni funclionald xo36ficTaeHlras

3y66rKa f.. (tehn) dalt6 dinlatd 3vffIr m. (arh) crenel 3v6iuo n. (tchn, tmec) daltd mrenruarfi.recroe - daltd pneumaticS slerrpfruecxoe - daltd electricd ry6.rdrna t, (tehn) dalfl cu dinli; (ma; ) roa' td dintatd

magini de stins var 6apa66r*nd - mafini de stins var cu lambur 6envnx6nnfr frezd

Spesepuurfr
r3DecTeHac60

mafind de stins var


PomPS de var

stirs var cu role


cu

qemrer

a oraqului

nponrnonoxrApuar Ira incendiului

zone de protecjie con-

r &

qepre)KiA po4iune I zond a desenului eKcreHctrBHoro xo3kf,crBeHHoro ocso6Hra-r zond de

(mail

zane gospodAreasc; zona lanJurilor

s{6.rarurfi (mas) dinlat ei6.rr,rr m. (arh) denticul


sfnaraep

syMn$ m. groapd de colectare a apelor Hac6ca groapl de colectare a apelor pen-

m, (inst) buzzer
epuizmente

ucBecrxoB6xue n' (chim) dedurizare cu var [3BecTK6DHil de var, cu var; calcaros r.r3BecrnlK m. (g,eol, rntr) calcar, piatrd de var' piatr6 calcaroasd

m. (mtr)

ic$6mtonufi
6nornrurl

pagnS.m'uoro

cila[ta (mec) zorri de forfecare radiall

gon6runocrn

- zoni de influenld a apelor subterane pacrirHyraa * KoHcrpfru{ran zonb intinsi .


a elernentelor de constructie - perylfiponauul racrp6frru zonh de reglementare a construcliilor - peKoucrpfru$tll zond de reconstmclie

paSrptdoqHafl - zond tle desclrcare - pael6la zonS.de separaliede rupere paapyu6una (mec) zond - paspfma v. 36Ha paspylllel{r8 - pa3ynpo$H6uug. (geot) zoni de inmuiere - pacnpocrpauerurn rpyrnorfix naa (hid)

tfotlB (geol) zonalitate a solurilor

zonalitate rpyHroBftx sop, (hidr) zonalitate a apelor subterane

f.

valorificare extensivi

sfr6socru f,, npeg6ltnar (mec) delotmare'


limitb

- tru

soHSmHHri zonal

ooHtrfipoBaune n. sondaj, sondare; explorare. axycrfruecxoe - sondaj acustic - 6yp6rrseu sondaj prin forare rly66xoe - sondaj de adlncime - rptHTa sondare a terenului ,quHaMfiqecKoe - sondaj dinamic
ceilcnrfiqecxoe statica crarfiqecxoe - sondaj renrneparlpnoe - sondaj termic y:rr,rpasulntonbe - sondaj cu ultrasunete arerrpfi.recxoe - sondaj electric

- calcar asfaltic - calcar biogen 6urvnrar6grulfi n calcat bituminos rfttpa - iuc6norocarbonatcalcar cu conlinut ride calciu dicat de rrl&paB.dflecKufi - calcar hidraulic rnfiHscrlfr - calcar argilos rDvso3eurictslfi - calcar Srosier noio*ltiugfporannrrfi - calcar'dolomitic no.lorufirrorrrfi d. v. r{sBecrHfu, Aolonmfl{sfiPoBaHHbIfi

xeneSucrr'Ifi - calcar feruginos 3epHircrbfi - calcar granular / granulos

- son(hj seismic de penetrare

rdxn6ugufi - calcar cu crinoide /ro-eruslicrolfi


entroce

calcar silicios

cu

Kpr.IcrarnfitlecKlil
naa,rnesu6,rsuufi magnezian

calcar cristalin calcar 'cu magneziu

perpea4lr6unan - zond de agrement - cauurepHorl Bp6[Hocru zoni insalubrd

eonfiponanue

n. (urb) zonificare,

zonare

MSBECTF{ffK
I{3Beefi{fiK M6prefiHcrb!f,{
fnSrnos

tt8
marnX calcaroasd; calcar

r43neru.eTeJib m., nox<6pllu$i

avertizor cie incen-

diu
l,i3BfiJfldl{a

n3roros.n6*tne

n. execulie, producere, confec-

nrurepo:epuficrl"sfi
HyMm]'i!fiTonbilli
ooJrfi"r0nhr;.ji

-- calcar cletrilic ^, cilicar 0olilic oprauon6u*rufi '- calcat' organogen fieJuiroM6M{rbnilt ^. calcar pelitomorf uecqSrmxicsriit - calcar grezos necq6uuctgrit - calcat arenaceu nriiirqarbsft - c?llcar in pidci nfi6lHsori& - calcar coinpact n6pucrulii - calcar poros pilnimerr!rbtii - calt:.ar l;.lcuslrrr / cochilifer pf.rtponuffi - calcar recifal pftxnuit * calcar friabil cfi'!"rarbtfi - calcar spongios r$@onr,rfi - calcar tufaceu . yg.nonSmrft - calcar cu nodule $ycy.ffinouuft - calcar cu fusuline xenronsiHilfr - calcar hemosen irrsecru f. (mtr) var Genfiruuar - cloru-ri de var SuCrpOraCirri,afiCfi - var cu stingere raoS.n6rvloquurii

^- calcar numulilic

- calcar cu bobul fin

bucld tnlandru : indoiturd. colirurS . ^ &op6[M Serpuirca drunrului


sinuozitate

f.

serpentin;-

-'

per.ir r:reandru

cnr ai r?ultri

tul u3sfinlrcrocrn f . sinn,:zi tate ueenex*rn a exlrage, 3 scoate usgneq6Ht{e n. extragere, s{loateie - rn:y6 (tehn) extragefe a tuburiior HsrftG m. (riec) ?ncovoiere; flexiune; cur-

/ al fluviu-

dustriald - KonB6ftepHblpr cn6co6oru

tionare, fabricare 3aBo4cKfu - fabricare, confec{iondre in-

II9
o6rmq6no.rHbre caj ca*rTexHiiqecxue sani ra re

[I3MEJIb{IATb
(fin)
elemente de pla-

fabricare in

laflt

(inst) prgduse / obiecte

burl

elementelcr prefabricate u3rorcaJril'!'b a executa, a produce, a confecliona, a fabrica


r43I6JIr.re

nolprr6nnoe - confeclionare in poligon nocrp6e.*roe - confeclionare pe $anlier - c66pnnx sren!6Hron confec{ionare a

c66puue crs"rripHbre

de timpldrie
cBaplxrire

- (elcon) prefabricate

Koc6ii,--ittcovoicrt oblici / dunil


irccl i i M6cTlu,tfi
tl

ropftvuft - (1mec) incovoiere la cald gulranrilorecnlrft - incovoiere dinaraici snawoneperu6urur,lil ^- in covoiere alternativd
doud

n. fabricarf, proclus ; articol ; picsX 6e.r,6uuoe .- (clcon) element / piesd de


beton
KeMei{Fro-Kepandrqecroe
ce

- (elmet) articole din fierdrie ; armdluri de uqi Ei ferestre crorfrFHbre - (elcon) produse / obiecte de timpliirie
cKo6qur:,!e

- (cmet, e/con) piese sudate cBero"exl&iqecn-s - (cl, insl) articole pentru iluminat

- incovr:ricrc localii rratroroxpd.rnr"rfi - ilcovoiere repetatd oguorpSrmdl - incovoiere la inc5rcare rrnici - v. usrft6, :uaxonepenn6uurrfi - incovoiere piani nonepauuufi - incovoiere transversale nonep6unwfi - B yrlpif,oii ce6gnr.l inco,,'oiere in domeniu elastic npo.q6rouo-no*ep6vusrfi - flambaj qi incovoiere
na6ex*rfr
nEr46nu:-*,rft - tlambaj npog6.nr,lruft ,-- n ynpfroft. cn64nn ftambaj in dorneniu elastic npog6musrfi - 3a npcld6nor,i,r ynp!'nocru
npoAbJNr,Hbtii

o;lera:rlo: - (clcon) prodLrs finiut pa:AyeSenroe - (elcott, iirsf) prorlus gonflabil


caunriXlno-xepanafiqecrtce sanilard din ccranricii
mat

dus

ramic

elcon, inst ) pra-

@opnn$naumre

lnulate

- (elcon) -

elemente

piese

4eruri:zlnnc-uepularty,nirom,re - ( elc on ) pr o dusc 1-rc Lrazir clc cimcnt fi vermiculit (cl, inst) articole ::rerr, ponxollrhNrubte

(i

1,,;/J piesl

nepem6r**lr"r

cr.{J.lr{riaro6eT6rrHoe rreapM6pofi}elrruoc,'- {clcon) elernerii diir beton silico-calcar r-lear-

crpti.rreruwoe
str
r:,ci

pidd

i.

^. (elctn.)
^(

elernent clc cor.r-

olen'rpoycran6sol{nbre - (cl) ariicole pen1ru instalalii electrice nr,46p>xxm t. pl. (ec) cheltuieli nBr6M in. (mtr) rupturd" sp5rturi, lrinturd; rupere ; (geol) falie
uryrft so,'t('{lirilcTslii"i
drrec'r.fi

penlru ciectromontaj

gras - varvar aerian noegfu*:lax / dl r Br,rcorKo3xgo{,ep&rfi"{lrarr * yar ai

s6ncxa.s

Terr,'not{goJ'Itlj,r.r/lultoc

t ! t r t rt. i t; i 1, ! t r n i o t:!t:a 14 inst

prcdus lcrrnoizolarrt
To*{KorrepalylfrqccKoe

)'

ma
pa{1.11,,rrit

^- rLriliur; fibroasi / filifor-

rtipturl

l'-:cioa.sX

- \ar sllns r l6cro - var-Dasti rarusag or46novuan - var stins pentru lucrdri <lc finisaj rugpauafivecrcafl -- var hidraulic nu4pi6rnaa - var hidratat / stins in pulbere AoJ!0fr{f{TOBiLs .- var dolomitic / neeru 6"qxas - hidroxid / hidrat de calciu" )ruKeHas - var ars / calcinat xSpnax - v. fisnecrb, r6ucralr Xap6Oxr6firas - var carbonat K6Motsa.u - var (in) bvlgdri I(ycKoBitfl - v. fismecrb, r6rurooax naanmetn6,lr*lalt - 1ir n)agnezian naeEleruroracfiuiaqc-a - var cu ..itinqere lentd M6rorat - verr mr;cinal gefaurHax - var !i{'str'r:i ueoSoNox.Binuafl - vilr ricais / uocirlcinat o6oxxalnan - v. Jmnecro, Nxduas IleperKx""e$Has - var supraars cBe)KeralltHas - var proaspet stins cnepxrrgpanrffirrecKas - var superhidraulic cBo66AHar - var stins (liber tle apd) cpEpnra - var mijlociu / semigras cTpoirrerbuar - var pentru constructii r6u1aq * var slab frgnecrn-Nun6.nKa f. var nestins (?n) bulgdri fisrecrr-nylr6nxa f (mtr) var nestins mecinat I (in) pfaf
rauiEmag

citate riclicatd

exotermi-

ranrdrras

flambaj dincokr dc linritzr de elasiicitate - co clrpirrMBanuenr flambaj


cu torsiune

din cerainicd fini $ac6rr*roe * (elcon) pfcdus fasonat grardu!{oe crpofirelnr:oe - (slcs:2, in.sl)
produs-etaioll
I,r3Aerxmn

protlu:;

- 1r11r111pj sl)ar!pfi.l rrctctld .- rsplula / grlr:i sepuficc,ri.i ^, srpdrturX granulatd, rupturd


Xriip!r'btfr

- incovoiere sub sarcini - pemf{ (hidr) meand:ru / cot I cotiturd I buclE a(l) unui r?u Kpyq6Hsrenn ihcovoiere cu rdsucire - c pacrff)K6Hnenn incovoiere cu intindere - c - cB6&a (arh) curburd a unei bol'fi cJtbxHbrfi - incovoiere comousS - co cx{5T}reM incovoiere cu compresiune crarftqccKflr? - incovoiere staticd ymp$lvfi - incovoiere elastici ynpylonnacrfi.{ecrfiii,- incovoiere
nyJrhcrapyxrlrry& pulsatoare
e*asto-

n. pl. produse; arriccle; tr]iese a6pasfinmrle - (lmec) produse abrazive

/ clr'rnclrtr alri()clavizate aprorarigrun're ,- (urilr) proclrrsc tlc arinare 6r.rtymone gr:riii'nonbre - ( t!cort) praduse f elemente pc br:zii dc bittrm qi perlitX
cluser

aB'ror(JlirI]l!iono 'r'EepA6Hl,ils

elc<tr.) pro-

- rupluri cristalinl matS- rupturd rupture MeJxKoiepliific'fh[l.i cu gr:anulatie f ind


m5'l'or':,,1i'r

grdunloasi xpnclc*,rftveciiuda

uepbnu*,rih

nepnaury.lfi'rolu,xg .-- (t'lc<trt) produse cu ver-

miculit
ro*r.r6puule

--

ro't6Bble

produse cle ceramir:i produse finitc

nla:;ticd

xo:r6gur,rii

- incovoiere ciiindrici "uillrufi - inc6r76ls1s purd / sinipli r.t,si'[,l65]ifie n. (mec) curbare, incovoiere, indoire (v. qi raerfi6) MsnxSSm (mec) a curba, a incovoia, a indoi ;
m,r4rfirrgpfrrrecKr4ft

(tmec) incovoiere la

hrrente din beton armat Kr4cJloro;m6pu6l's - (elcon,

inst)

elemente

rece

prodxse antiacide

culoare - rupl'.lr;i <leargintie deschisd - rupturi pistoasi c.naHqenfignuri,i - ruptuf5 cJoflcrr'!fi - rupturi stratiforml crexroeutp$nlft - rupture sticloasi f vitroaSA ycrS.rrocr*uii - (mec, mtr) rrpere la obocB6T.rxr"lii

oc'r5'l'o*riilulfr ,- spdlfurii reziduali n.nacriin.{art4l"r - rupturS lamelarX phxonrncrurit rupluri concoidali

- tp\rIuri, neuniformi

cepeGpficruit

xreHue

a flarnba
tufe)

x6saur,re - (clmet) piese iorjzrte roiun,,reNrfrou4we - (e!.rott) piese de coirpletare xpen6xulrc * (el.ccn) piese / elemente de

cleilie

(elcon) piese / elemenLe in-

r.r:.ryude*"r*,

xpiuK*ifi - luPPre fragili ut'l@pm"lri;ii - sp[rture de

seald

ard.ezie

m. element radiant

diator ua:rfwrma

; (termo) ra-

ugrr.r66nou$afi ( me c ) incav oietor, de incovoiere irrrnpopu f. gard, irnprejmuire (de nuiele sau

fixare

xlrnfis - gard viu gard


xo.m6qas

zdplaz

Kllynr!{ora6apirrFiLle dimensiuni rnari

- (elcon)

elemente de

r{3rofoB[rTenb m. producator. executant

din sirmd ghimpati

- i c!,:on) eicraente din ;lr:ltillilirirllt)ie (<'!t:1',n) - Fla fRrXpfix, ar;;,r:lblaie piese tiin l":irrn cu cuie orHeynbpubte - (mlr) prod'rse refractale
adr*oderr3nrft,rB

bet:n

r":1or

f. cotituri, cot, l,crpentini - pemfi (hitlr) catitura I bucl6 I cot I a(l) unui riu, rneandru ugne:rnordenaocr'. f. (mtr) capacitate de a m5cina / de a rndrunii, concasabiiiiate uanae.ilr,"r,i'rers rn. (nzoE, ni:lr,) dispozitiv de fdriinilare f de rnEiunlire ora6parya6nnnlfi - moarei vibratoare nsn{erxbqbru (rntrr) a fiiiimila, a mdrun}i ;
a mdcina. a
concasa

II3IVTETbqEHHE
x3Menbin6Hrfe

r20
;

Brcp{rtgoe

maclnare. concasafe - B-noIx)u6K pulverizare

n. (mtr) fdrimilare, mdrunlire


concasare secundard

- firimilare / mdcinare grosieri 4acn6pcuoe - micinare de dispersie o&tocTadfiHoe - mdcinare intr_o singu_ re traptd lepBfrqHoe - mbcinare primare norr6puoe - rndcinare iecundard r6nxoe - micinare fini u3MeH6Hr{e n. modificare, schimbare,
.

rpf6oe

- ou6roc'ru (geod) declivometru nsHarrrtlnaeMocrr f, sen:ibilitate la uzuri; tactor f grad de uzura usgiutrlnaHne n. v. lrsg6c usnfunrrarr(cs\ a (se) uza, a (se) toci, a
(se) roade
ugu6c m. uzur5, uzare
aGpasftn_i*1fr

HsoJrtqnt

ro:t'unaa atr

izalare cu aer

cu strat de

t2l
Iop6xnue
l.rHxeu6puo-reoJlorfiqecK.ue

I{F|,{EKC

,t

so.norudtcras

rial fibros
delta

izolalie de fibre

de mateazbest-

A6;rrra-ac66cmBafl

izolalie de

mare, varialie

iransfor-

r'aAuaSaTfrqec(os

varialie adiabatici

(1ermo) lransformare /
a

. re

rrly6unfi 66per.a (hidr) modificard adincimii la tdrm

l,xroTeplrdrrccKoe

Konef (c/,) schimbare a ecariamentului

varialie izolermd

(terwo)

transforma-

- (mail uzuri abrazivi - uzufd ondulatorie gonycr6ertn? - uzurd admisibild ecrcmesrmfr - uzuri naturalX Nopposu6rnrufi prin coroziune - uzurdmecanicd uexarifrqecxlrfr - uzuristratului acoperilor - noKpdrTur uzuri a npe,q6.nsuun? uzurd la limitd - nonpxHocrefi (nas) uzurd ' - rptuuxcfl in conlact a suprafelelor uap6n (mtr) uzuri a bilelor ercruryataqu6usrdi - uzuri de exploatare
BoJHoo6pAsrc!fi

rpnnngmir (drum) schimbare de curburi yxa6na (geod) schimbare a decliviti_


trii

nsuococr6fixr.rfi rezistenl la uzuri nlHococT6fiKocrr f. rezistenld la uzurd ugn6rueunocrr f. uzuri; grad de uzurd r.r3o66ra .f. (geod, hidr) izobatd; curb; bati-

f6-Ott- (mec, mtr) schimbare a formei ; deformare usM6nruBocrb f. variabilitate; instabilitate,


nestabilitate

- Harpi3oK (maS) variabilitate a sarcinilor - cr6xa (hidr) variabilitare a scurgerii usMepexne n. misurd;
re mdsur6toare, miJu.a_
66sncHoe misurare de bazd B.lI{llt}tocrt4 mdsurare a umidithtil rpa.onMerptiqecxoe mdsurare gravimelri_ ca (geod) mdsurare teleme_ Ia.nnuom6puoe

uroSpax6nue n, (cpi) reprezentare; imaeine - B opTonoH6.nrnnrx npo6xqnax ,epr"iertare ortogonali sepxii"mxoe - reprezentare in oglindi MacunaoH@ d reprezerrtare Ia scari - MecTHOCTtT reprezentare a terenului rn perspectlvA npau6e - reprezentarc
nepcnexrfinuoe
perspec(ivd, reprezenta:e

metrici

cxpfiroe

cosMeuldHHoe

mnorpagriuecKoe topografici
usorrftnca.

teprezentare discretd' & reprezentare supraousd

fideli / directi -'-

- izolalie turnate crpoirTeJrbHbre - v. r.rsorfqua, axycrfrvecxa_a - cercetdri / studii ln con_ xpemmftopraHf,rqecxas etantare stru cl ii -cu mactic cu silicon Macrfi"tuaa anexTpoKoppo3n6nuue - etangare - cercetXri asupra ua6unH6a - izolalie dc etan$are coroziunii electrice napfxuar - izolalie exterioard ugucx6re;rrnrni de cercerare o6MSgoqHan - izolatrle cu tencuiald o6u6mqwag - izolalie aplicatd prin infiutt m. (hidr) mil ; ndmol $ufare axriisntd - nimol activat / activ oruecr6fixan - izolalie ignifugb aKrritnnbni nosnpdtrnfi 1- nimol acriv de orrde.tnas - izolalie aplicati prin lipire, , rcclrculare izolalie-fapet ' aNrrinrmfi ncru!',mnuufi - ndmol activ inoKo6goqnar - lzolalie prin. vopsire grofaI orldroqHar - izolalie aplicatd prin implenficyruer*mft - nimol uscat Irfe r:drnucrrd - (geol) mil argilos o{paxeTeJrbHas $rar6mornfi - (Seol) mil cu diatomee - izolalie reflectarrti nogcu6e centure o6egr6xeHnurfi - izolalie dedin plutd - nbmol deshi<Jratat np6Sronaa oc6nrrrui - mil precipitat - izolalie nporunonra6paqu6nnas x.nornerfi1nuft ndmol - (ma$ izolalie fi.mlcoui ndmolos,-rnilos floculos antivibratorie nporunocfrpocrHar - izolare contr.a ume_ u.nlrcunH6rop m, (elcon) luminator zelii l.uouaxonfirenr m. (al) decantor de nimol nporranorulrwran r.tnonpon6g - izolare contra zgomotu- nnocclopurlx m, (tehn) conductd de ndmol IUI m. (ul) colector de nXmol - npdilB nor6plr ren.n6 izolalie termic;, uroc6c m. (ma$) pompd de ndmol termoizolalie
snyxonir

sanfiBoslas

- (geol, geot) cercetrAri / recunoagteri tehnico-geologice npe4nocrp6evuus (cpi ) srudii piemeigdtoare construcliei npo6xrnue - (cpi) studii de proiectare

(drum) studii pentru drumuri

(geod) reireientarc

trrca

ynpoqEnnoe - imagine simplificatd scKttsnoe - crochiu, schili

misurare - (eeod) indirecrd - mdsuraremdsurare liniard H&Tlplxo direcli - oc6Ar&f (geot) mfuurare a tasdrii a napaunxrfiqecxoro yrnit (geod) md_ ;usEfuloe
surare paralactici

K6cEeHHoe

mctric6, izohipsd -capac-itale r.r36ruyrocrb f. de in<.loire / de rncovolere / de curbare Mror6Ha f. (Seod) izogond usoKnfiHa f, (eeod) curbd izcclinald, izoclind

f,

(eeod) curbd'de nivel

- (el, maS) izolalie de cauciuc - coero{H6HHii izolare a imbinarilor rennouir ,' izolalie termici rEnnofrffiKan * izolare contra cdldurii urryxarfprma - izolalie de tencuiali u3oMerpfir f. (chim) izornetrie r.rgonSra f, (hidr) izopagil
pe3fruoBas

r.r:royrorfire.ln m, (al) separator de ndmol u;roynnornfirem m, (maq) compactor de ni_


mol

alti_

rson6xra

UpeBbrur6Hmfi

usuep6nna z. pl. mlsuriiri, mdsur5tori

renlelor de nivel

(eeod) misurare a

ctife_

ug6l

*r""gy"q a lnaulmllor

(Seod) alrimerrie,

,iru.ur.

usvepfrrelr m. aparat / dispozitiv ) i"rtiu1:!t d:. mdsurar, indicaror_eraton ; mlsu_


ralor;

diferitd pannor6uuue

T.e-parnor6.nrrre

- misur5tori duble mroroxpiruue mdsuidtori repetaie nekonr6xrnrre - mdsuritori i.rdir""te Anofurfre

ueorirop m. (eI) izolalor


nqlnecH6ft

nsorup6rqux m. muncitor izolator


rurrrpen6fi
de baston

ueo;rfiponarn a izola nronriporaHrmfr izolat

-(mtr) isol (material tle etaryare pe buza de bitum Si cauc.ittc)


m.

misurdtori de precizie

izolator de.suspensie

np6grl.ltuur,rfi p cahld profllatE nprn!6ft cahl5 planb yraor6fi - cahld de colt - de cahlE H3pa3q6Bbfr nsivennocm f. reppur6pur gracl de cunoaSugucr<inue n. cercetare, investigare galie; studiu ; prospecliune

usorg.ran6r m, (chlm) izocianat !.f3pas6q m. (mtr) cahl6, placd

nsocr6ra f. (mec) curbE izostatici lrsocratfi.tecxfitt ( mec ) izostalic usm6pna f, (termo) izotermd

rtrqr$H m. (chim) izopren

usona6ra

f, (hiclr)

t, (hidr)

izopecttr

izopleti

- impuls instantaneu - impuls inilial o6o5lr1HHblfi - impuls generalizat - cfirnr irnpulsul forlei ygdputrfi - impuls de ciocnire, percusiune unnapa6ur m, (mec) invariant (mat)
na.r6mnbrfi

uunr6gufi m. (urh) impluviu nun6cr m. (urh) imposrh firurry.lr,c, m. (ntec,) impuls, ;oc
MnroB6HHbtfi

invariant

numdr

de

teracota

ne$opruSqr+i - Hanpg)KeHHoroinvariant al deformaliei cocrfrHr.tfl invaiiant al - stirli de tensiune

uuna6fiporanr.re

izolare

in

formd de tijd

tere al unui teritoriu

investi-

mXsurdtori echiprecise

neonir{Hfl
$are

t, (izol) -

izolaJie; izolare:

etan_

dtstantier uar.a)trurs apMaripbt

misurd a tensiunii armdturii

(arm) apanl

de

-izolalie cu azbest / Ionicd - izolare cu asfalt 6ftryrwrar - izolalie / etanqare cu bitum EaKJTlnaHafl - izolare prin vid
acoecToBar

axycrfivecxaa

izolalie, acusrici

ac(piurbroBar

ugr.tcrSr*ls n. pl. cercetdri; strrdii ; prospectiuni B6Ar&19 - (hidr) cercetiri.hidrologice reoAesfiqeque - (geod) ridicdri. geoilezice rqqporexHirrecKre * (cft) studii hiorotehnice

- oKHcnSuar inhibitor de oxidare ftnlenc m. index, indice no:,qfuuoro udva (cc) - fisoriquuizolatie ei zgomotului indice de aerian & r,rsoriqwr ygiproro u$rua (ac,) indice de izola{ie a zgomotului de goc HanpeBnenHocru

uurn6frrop m. (chim) inhibitor neTi.Mft - inhibitor volatil

bare a degraddrii

n. geeSp!'xqwn (chim) inhi-

vllate de scurgere

(fiz) indice de directi-

rexfqecrn (mec) indice de fluiditate

I{HAEKC

txz;

- scule 1 atrarate pfielrI cu aclionale pneumalicl (fiz) indice de sensi- fixcyna f. (urD,) insuld - bilitate unripcur f. (arh) intarsie u$Nn(aTop m. indicator ; detector ; cornparator uHTerpaqHr f., npoerpbuc'rsewuan (arh) 'tn. - nn6p6qrfr (mec) indicator / inregistrator tegrare spafiali

fu,qerc qseaoilepe[Awr (fiz.) indiee de transrni-

uexaHlsiposaunue e.nerrpfiqecKrde - scub I aparate mecanice cu aclionare electricd


nHesmarriqecrure

r,rcnu16slle

p*6x0rocrucie
lectivd

Bfr6opo.rlroe

incercare -incercare prin ta umiditate sondaj / se-

t23
* Ha Koppo3rr6nuyro

I,[CnbxTAtil{H
ycrSlocrn (mtr) procorobd de obosealS Ia coroziune

tere a $ilorii $ygcrlfirsrlbrrocrl'l

rnatice

rapaHrirffloe
rece

rrdppau.nfuecros

incercare de garanfie

probd de presiune la

(mtr) Probd de - Ha Kopp6swn ziune


x(6Hr.or.

Ha KOp[f3HrO npm HenpepfIruorra norpy-

- rpinra ua cnetlr incercare ia forfecare a lerer)ului

un4rxarpica f,
de difuziune

qu$poubft

de vibralii

(mds) indicator numeric pacc6ruur (fiz) indicatrice


f.

lrrrreHciiBHooTb f , intensitate

- lwrxenar (trans) lu1

gann6wufi

(hidr) intensitatea presiunii


intensitatea traficu-

r.ilrAycrpr|eJff{36qua

crpolirelrcTBa industria-

lizare a constructiilor f., crpofire.ruuafl industria constructiilor !{Hx(6KTop m. (maS, termo) injeelor uu6pqns f., rcnlouSn (termo) inerfie termici r.tuxen6p m; inginer

uH[icrpr4r

- Harpisrur (nz4t) intensitatea sarcinii / inchrcirii - Harpt3KI{ s r6qKe (mec) intensrtatqa - Hanpx)|(eHtlA (mec) intensitatea tensiunii - nor6na (hidr) intensitalea fluxului EHTepB6Jr rn. interval ; spaliu liber ; distanli;
pauz6 ranrepxo.ninmuui m, (arh) intercoionament rnnSaroSura f. (mec) linie de influenld

sarcinii intr-un punct

- xrectKocru incercare la rlgiditate - 3HaKonepeM6luofi narpfenofi incercare prin sarcini alternativd xowpecol6rmoe - incercar,e la compresiune

terennlui cu sarcind de probd - 4anl6unena incercare la presiune guuardruecxoe - incercare dinamic5 ruirrerbnoe - incercare de cluratd

- ap$u?a Ha cpes v. llcnuranne rpfuta na ctril{r 'uarpfsxodi incercarea - rylum np66nofi

(seat, hidr) incercare la coroziune prin imersiune continui Ha Kpyq6m{e incercare Ia rdsucire / la
lo rsi
u

ne

Ha Me,qreHHoe ct(6Tlte incercare

la comla

oresiune lenld rra M0A6J&{ incercare pe model lra Mopo3ocr6ftrocru (mXr) piobd de rezistentd la frig Ha Ha6yx6use (geot) incercare la infoieHa HaIeil(uacra (mas) iucercare rda He[poHHq6eMocrb proba l, lte I de impermeabilitate

- ina *r*roto*p6tuufi ltsrirS incercare incovoiere repelata

re

- npo6Kra inginer-gef de proiect r.n6su"rfr - inginer-lef cr6purnfi - inginer principal uro*endpuo-reonorftqecKnfi tehnico-geologic

xoncrpyrnftrnufi - interval constructiv

lruxen6pno-crpofitenru'ril de tehnicd a cr:nstrucliilor r.rnrulnnbr,retp m.' (seod) inclinometru, busoli de inclinatie lrHcorir{rlfl f. sgiefififi insolalia clidirilor
r,rHcrpj'xqua

ulrreKrfipoxar*re n, (tehn) injeclie ; injectare rrur{or{eM6Hruol'o pacrn6pa injectare cu

f. no

npoenrfipoBarlrrio prescrip-

- solulie din argild gi ciment sa 66A6rKy injectare in dosul ciptuqelii - crfrKoB urnon injectarea c rturilor ro,'
/'
stu

sistenlei betonului incer- KoHcllcr6Hltrliu 6et6nllofi cmacrt de becare a consistenlei amestecului ton Konrp6.llr"Hoe ^, contraprobd, probl cle con-

KoHcr.rcrdllttr.nl

6cr6na inccrcare a con-

de fiabilitate

probd

dp etanlei-

trol

lie pentru proieclare uucrpyra6ur m. (tekn) scul5, scule ; instrument(e) ; unealti 6ypo*6it - garniturd de foraj rucmonaEpntlfi - (geod) altimetru reogecfivecxr.rfi - (gead) instrument topografic Aepenoo6pa66runaroulrft - scui5 I cutit de
prelu"-rat lemnul sa6fiEo"erHfi - unealti de b.atere 3arirpowibd - uneaitd de drigcuit
.

rilor uur6xqllg f, v. nntexritpooaHr,te

uoHfrqecxufr (arh) ionic ucKax(Gflfic n. distorsitlne r4cKpuM6n!.ie n. dcforrnare ; deviere ; distorsiune ; indoire, curbare : strirftbare ily\r6 Bu3i.rpuoro cr6re (fiz) distorsiune

earfipouunfr

scula ele dri,scuit penliru lucrXri de tencuieli

IJrs ruryxar$pnnrx pa66r

msuepfirenruuft rat
nffideHqrcrsrft Konp,orbil{btft -

ry

instrurnent de

rnds

l-

racn6.mgosan*ie

- a razei de tumini in vizor - pEmconoft sorcfi {cf) deforrndgie a liniei - coopy){6Hlrn (cstr} deforrnarea / ctrrbarea constructiei ncnap6nxe n. (fiz) evaporare nor6pxuocrnoe - evaporare superficiali intrebuinfare, fon. utilizarq
amenajarc a - EoAor6Ka c xacrd,qe cascadd unui curs de apd in noBr6pHoe - nol6I reutihzare. a apei nonr6puoe - rda?epneJoB reutilizare a malosire

incercare cu soneta rparronpdnaeunoe - incercare de scurti duratd ra6opar6pnoe - incercare de laborator ManilrioMerpfrqecKoe - incercare magnetometricd u6Elennoe cpuftronoe - incercare la forfecare lenlS Mocr6 incercare a podului
Konpon6e

- la alungire relativi incercare - Ha norxo|xq6nue incercare la amortizare la deformare - Ha noJn3irrctn plastici. sub sarcind ( cedare-adnptare ) I la fluai - fia flpuJmnfirwe (geot, mtr) probd de & -

Ha odpdlB incercare la.rupere Ira oAHop6Anocm clpoeruu incercare a omogenitSlii structurii Ha ori{ecr6fixocT'D (mtr) probd de rezistenlS la foc Ha o-rHocfiTenhl{oe yNMH6rlue incercare

- Ha 66lcrpl,!fi c.qBfir incercare la forfecare rapid[ - Ha Bu6llocr6firncm inccrcnre de rezistentd la vibralii - Ha B!.l6pocr6llAc aprindere .Ha 'Bcecrop6riltee *
brant Ha BocfulaMeilt{eMocrb
comDresiune triaxiald

itrcercare pe banc vi-

aderenlS Ha nil)AaBffdBaHile incercare la plesnire He flpoE6rbrmrfi rtsrft6 incercare la flambaj He npoHuKdtrl{e K6Hyca incercare la penetrare cu conul (la betoane)

(mtt) ptobd

de

- Ha npocr6fi care simpld

cAsl'rr incarcare

la forfe-

nr6rnH'rlilIft

r.fHcrpyMeErH

psruorunrurfi de trasat pe)i\ytqufi ,- scurld agchietoare pyrxr6fi - sculd manuald cnecSpshn? - sculi de licitugerie crpof{reJrbublfi - ure}te f scuie pentru construc!ii yrror,a6plerft - (ceod) goniometru, instrument / aparat.de ndsurat unghiuri (tehn)
m, pI.
te

unealtd de dulgher (mds, leftt?) instrument

scule de cioplit piatra instrument de control

(ch)

c)K6TI'Ie incercare la

Ha npbqHocrr, i'ipH cx(eTlII4 incercare de rezistenld la comPresiune Ha pasp6lB incercare la rupere (prinin'

fia B;r*6c.ltr{ww (mas) incercare de an-

terialelor

onntu6lrnoe resurselor

pec!'pce, folosire.optinni a

- oc;irua utilizare a depunerilor racnnrr6une n. (cpi) incercano, verificare ; probe

scule, iruirumen-

,'

Anr Kp6Beftnux pa66r instrurnente pentru lucrdri de furvelitori

Mexalrl!3frpoBaHHue aclionare mecanicd

scule

aparatc cu

(o6pasq6) incercare - 6eg pasp]'rxr6fla,sprobei) nedistructivi (a Ha pacnngtB - 6erbnaintindere' incercare a betonului la - B oA6r{erpe (geol) ineeraarc 1o edomefrLr nndpaqu6uuoe - incercare la vibralig probd de vibralie / de vibrare

tate I.de anduran{d repMerfrqHocrb (i/tst, ru$) incerbare - Ha etangeitate la - Ha Jlur{anrf,Iqecx!,!fr H3rfiI6 incercare la incovoiere dinamicd - Ha aorFoBerrHocrb v. r,rcnnrSnrae, AnfiTenbl{oe

duranli f la untrd, probi de durabili-

tindere) / la rracliune pacrsxterute incercare la intindere / - Ha tractiune la - Ha cBSplBaevacrs (mtr) incercare la su' dabilitate

- na fisrfi5 lncercare la incovoiere - Ha u3H6c incerCare la uzurE - Ha u3rr6c npfl ncTrlpaHlil{ incercare frecare
uzur5 Prin

cIIEur incercare la forfecare - Ha C[D}rr KoHCOnfiIfipOBaHHOrc o6pa3q6 - HA incercare a probei intirite la forfecar Ha CEEHI'KpyqerMeM incercare la forfe- care prin torsiune ry Ha c,UBur, l6nacmloe (n/r) incercare la

la

forfecare cu Paleta
lete

-HA

-Ha -

cercare la forfecare cu moriqca cu pafoicercare

compactare Ha KoPPo3u6unyo

crfimocrb (mtr) probi de re2istenli la coroziune

'- Ha cx6firc

compresiune

If,CNbITAHI{E
ucnbrTalrue Ha cKpin{nBaHile incercare

I24
la
rxsucire

' -

yaipnoe - incercare la lovire dinamicl (prin loviri repetute) yJrbrpasBtKoM incercare

runoe6e

incercare curentd

orin soc /

125

KAJIAHAP

HA Cpe3 incercare la forfecare Ha crap6nue (mtr) incercare la

imb6trl-

nire
Ha cxBarstBnuue

prizd
Ha cqen.n6*ue
aderentd
Ha

(mtr) incercare pentru


?rrcercare la

ultrasunete ynJforri.fieMocru (geot, teras) ?ncercare la compactare s:lexrp6Hno-axycrfivecroe incercare eleclrono-acust icd

cu

(cl, lrans)

ry

"BEpEoQrl duritate

(mtr) incercare

probi la

,y

rnrfpnoe
16
:

soc - . Ha yAapHyr,o BfisKocrb incercare de rezilientd nd - *ra lnpfrocrn probd de elasticitate yc6lxy - cimentwlui) (bet) incercare Ia tasare /c Ha - Ha ycreJtocrr incercare la obosea.ld xo.floE (rnlr) incercare la frie - Harpyx6lnrepr n.nr.ns'l incercare je ilt- cdrcare pe placi (naocr6) tncercare prin in_ - sarpt3Kofi podului) cdrcare (a / in situ
incercare

presiune triaxia16 Ha TpeuMlrocr6fixocru (mlr) incercare de rezistenle la fisurare Ira yA6p (mtr) incercare la lovire / prin

HA TeKyqecTn incercare la curgere Ha Tpex6cHoe cx6wre lncercare la corn-.

srar6Hnoe - incercare.etalon ucnurSmrq n. pl, (cpi) incercdri; probe agecrpyxrfinrrue - incercdri .adisructive rocygApcmenune - incercdri oficiale sago.qcxrie - incercdri de uzin6 / uzinale
separpyurSrourrae i ncercsri -nedist rucl i ve nolrengre rpfnmr incerc6ri de terenuri

Ka66H.rfK

m, (rclr) cir6midd de faladi

xf6e.mmfr de cabluri, cu / de cabtu Ka6erbp6cr m. (el) suEindtot de cablaj, suport de cabluri cu mai multe console Ka6ec"6u m, (rnS, transi) cabestan xa6fina f. cabind; gheret5, chioEc ; pavilion ; compartirnent ; boxd s6$nas * (inst) cabin5 de.baie
,,ka-

bancik"
xa6e;reEepxSretrc

rcrp6ernraa [}'IrteBif,r
du$ incastrat

- (inst) cabini cu

m, (elemel/ fixator de ca-

la fala locului
ycx6peuHrle tare
uccnS,qoBanr{e

blu xa@renpoBoA m. conductd pentru cablu cabluri n65ern m, cablu D6uronbfr

- (inst) cabinx pentru dug KonglaquoffiponaHHar - (inst) cabind cliAyilrex6r matizati

- irrccrclri accclerate ercrilyaraqu6Htrue ry incercIri


analizd

Ka6reyKn6gslx m. (maS) magini de pozat 6eewuyxqn6nfisrit - (tele) cabiu ecranat - .(elmet) cablu de suspendare ( la construclii suspndate )

de exploa-

ncnun6remnufi de probi ; experimental arycrftiecxoe

n, cercetarg explorare ; studiu,

in

mErime natura-

I
I

- IroI uarpj'xofi incercare * nol Kolrp6na incercare la sonetd sarcind sub nonen6e - incercare pe teren / po gantier 'incercare pe platformd noJntlot{Hoe npegBapf&enbrioe - lncercare preliminari - 1e[. xenpepirrnonr rrcrpyx6lum probi de imersiune continuil r npu flepeM6nrrcnr rrcrpyxErua probd de npu nocrofrruoru o6ltrre lncercare sub
volum constant
rmersrune alternantt

orfleB6e - (mtr) incercare la foc ,* nilo|Il6HueM incercare pfin strivirF nnelluar*qecr(oe - incercare pneumatici

o6pasq6B incercare p epruvero

d cercetape ac.usticd apxurexrfpnoe - studiu arhirectural rury6;lrnoe - examinare vizuald reoaorfiqeq(oe - explorare / studiu geolo. cic(tr) cercetare - rpyHTa ocnor6runa terenului - [pyHTa terenului decercetare / recunoa6fundalie ,tere a raSopar6pHoe d cercetare de laborator pe model - Ha MoA6JM cercetare studiu propag6al - x9[a n6soAKa (,ierl rii undci de viiturI excnepnuenr6lbHoe - cercetare / studiu
experimental (A)
trcc.rreAoBamaa

!3pbtBu6fi * (lexp,tnin) cablu de minare / pentru aprinderea unci incfircfitr,rri cxplozi-

- di$,ra (trans) cabind de ascensor oflepSropa (cf, hidr, - comandi de nranevrEmas) cabini de / o5ftrar - (nail cabinh tapisati - noIb6MrMKa v. KaofiHa nfiSna npnu6pouuan - cabind pentru probe caunr6puo-rexufiqecxar * (inst) cabini
lch nico-sanitard

- (el) cablu (de) inrerior rosgiunrufi - (el) cabfu aerian gpyxxfi.mnr,fr - (el) cablu bifilar / cu doue conductoare
rnfrpemufi
Anyxnpon6grHfi

ve

v. r66e.nr, .qnyxNfi.muufi Anfl Hapf)Knofi npoKraAKlt (eD cablu de exterior rura npokaS$(l| BHyrprfi roMeqwfi (el) cablu pentru instalaJii interioare xpyumfl - (elmet, tw;) cablu cu toroa-

/ in toate pX4ile ynparn6ruar cabind de conducere / de comandi Ka6nn6r m. (arh) camerb de lucru, birou,
iate totald
cabinet Ka6JfrpoBanue n, (ma$) cablare Ka6nY'I6K m. (arh) tal.n' ciubuc ciubuc intors inversat o6pirlrlIfi

c KpyroxfiM o6:61ou cabini cu vizibili-

ry

B Harfp

n. pl, cercet6ri, studii cercetiri pe teren

Anr rxufiqecKoro npo6Kr.a studil de prolect

npe4rapfire.nrnue - studii preliminare re:arfrrecnre - cerceteri / studii tehnice ncreq6rue n, (hifu) scurgere, pier&re (dc

npulrroe

- probl de recepgie np66uofi Harpfsxofi lnceicare de punore


mb sarcind

cro66lfroe - scurgere l.iberd ry q6pe3 BolocJf,i scurgere prin devereor q6pes nacSgox - {6pes orrpcrile scurgere prin ajutaj scurgere prin oriiiciti ficrrpiHre n, uzurd prin frecari; roadere; frecare; abraziune
ucTOqHuK m,

fluid)

- lncercare distructivtr - ctrctr6MH incercare a sistemului cmBAiprHoe - lncercare-standard / normalizatE crarfiqecxop Ha ,q@pM6qr{ro incercare la deformafie -staticE cr6H,qoloe - (mail incercare / probd la banc rrnrcs6e - (mtr) i.ncercare termica renno$lls*qecxoe - (termo) incercare termofizicd rexnoronfiqecxoe - prob6 tehnologicd

pagpyubnufee

surstr; izvor u6trnono rmr6mrc (al) surcd de alimentare cu api


BoEocHa6x&rrrr

cildurd. sursd caldd * renn6 (termo) sursl de cildurb - feruocua6x6tun {termo) surj6 de ali-

DocxoAfru[rfi - (geol) izvor ascendeht m-pfiruf, - (ternn) generator / sursd de

nrmirfirr

v.

ucr6.nanx

s64nom

mentare cu cdldurd ene[rpocHa6xenus (el) sursi de alimntare cu energio elecJrictr

nporur64or (ar6r m. (cagr) siloz de clmp Hecytrs.4 * (ma$, trans) cab|t purtator KaI6ctp m. (sead) cadastru oanon{puufi - v. K66erb, pyxxfi.rruuii nonmrn - cadastru al apelor orxqntsr+.rfi - (el) cablu de ramificatie - 3eMeJrb cadastru funciar rmrfnrlt (el), cablu de alimentare xiglroafi m., xilrrHfi galben de:cadmiu rmrfrcrqrfi - v. tt66elr mlr6nur x6npu m. pl. (ec) cadre nogsGnnrrfi - (el) cablu subteran / inrp6nlerune - personal zilier gropat ,. Ka,[yq6fi m, (arh) caduceu - rryfrsoAa (ma$) cabln de transirisie Kacafur m. (chim) cazeine nprrcoelHr$re.lrnsufi - (ely' cablu de racord Ka3fiflioBbrfi .de cazeind - npoxn6gblBarb - s xrrcG (tehn) a poza. xafui6 f. (tehn) picon, liu, tirndcop cablul in canal Arycmp6*rrm - tirnEcop dublu pa3A6fiHBarb Mx - (tehn) a desface un cablu - rnoi nrirxux nop6A tirnecop pentfu roci ,1*rlcBfoll (tele) cablv do telecomunicalii cxpfgennrfr - (maS, tr4ns,) cablu torsa- xannrereqrac - dalrd de cioplit piatri i,dat I crt,toroane duble cocrars6.r - tirnlcop cu virf- detagabil coeAnuftremnun - kI) cablu de joncliu- xafi.n6nne n. (tehn) sdpare cu tirndcopul ne / de conexiune xaful6 n. v. Kailn6 cra.rrn6fi oruegn6rnrrut - (maS) cablu com- Kafiir6lu1nK m, (tehn) lucrbtor de abataj ; pound ciocan de abataj mKonpoBoAltrprfi - v. rclbelr rurr6nlrq xafif. (arh)kala (arhitecturaAsiei Mijlocii) nr.il6nrosldl - (el) cablu in manta de KaneHIp m. calandru, cilindru netezitor ; sacauciuc tihator x56ern-rp6r m, (ma$, lram) macara-funicular rpaBupoB6rbHhrfi - (tehn) calandru de gravat

;X"l#fiil"*u|.

/ -ciubuc - (drum) drept xara;rr6p m, cavalier, val de pimint ne cablate (depozit cle pdmint scos din. ganl / din uarucrpd.mntrl - (el) cablu principal / de deblcu) transport Kas11rflqus f. (hidr) cavitatrie HaMdrbrlarb - rra 6apa66s (tchn) a ruJa' axycrfiqecKar - (ac)'cavitalie acustice (ac) cavitafie ultraso'
npqMffi

*66.no rur,

,apix'ofi

;t?;*snvxon6a

KAJIAHEP
KaneHIp

126

B11gfrw!fi 3aMK6rsli1

pandantd

(elcon) cheie de bolti

'KAMEHh

orpe3H6fr bitare pe lat


rxan$Hbrft

* (tehn) piatri de tiiere / - butis4

t27
den<reE$'uuraa

KAMEPA
BoroKHooca)K[6Hn-fl

orn6;row*rfi - (fin) calandru de finisat KaJraHrrA f &rh) foigor de foc, turn de veghe KaneBiirb (tehn) a rindelui (ciubucdrii) xa.nrxa f. (arh) mulirrd, ornament de cornigd, ciubuc; (tehn) rindea profilatd / fasonatd
pentru ciubucuri KaniBocHnK m. (tehn) rindea fasonati latd ( pentru ciubucuri )
KaxcHne

runco6er6uruia
beton cu ipsos

(elcon, mtr) bloc din

nepeafisowrtdi

cdrdmidd arezatd

- (inst, maq) camerd de aer (rntr) camer/a de


de

rfincomui - (geol) ghips, piatri de ghips rpaHfiI&t ortryx,qctil'lt (cf) borni a limi- tel de exproprtere

- piatri tdiati nfirbuufi - piatrd tbiatd cu feristriul


nJx6BreHre$i

/ profi-

- piatrd cioplitd gro'sier / rpy6omcaHrufi - v. KAMeHT', rpy6oor6'


rpy6oor6.rImtlfi brut
norbrft

nllrs*r,cx6nh!fi

nonnfrmlfi - (slcon) piatrd de


(ch)
crapodind

- roci / piatrd piatrd platd

nxorEis * (al, ch) cdrnin de intrare (terffio, vent) camerd EbrrffKu6r


asprraiie

precipitare a fibrelor

topitd

rSsonas
reazem
;

* (instr) -

camerd de gaze

Kanfi6p rn" (tehn) calibru, qablon

n. (tmec) cdlite

t. (elcon) Portili raropfifirrocm f. (termo) putere calorificl


Kanifrxs
Kanopi{Me'rp

m. (fi.z, terttto) calorimetru

xalopnuerpftvecru'ri'i calorimetric xalopnririrpitn f . calorimetrie


F*rorclxoEoB6fi

xarobA+ep m. (terrno) calorifer ; aerotermX, corp de incilzire, radiator multe circuite


oAl+o>ur&os6f{

- calorifer / aeroterrnA cu aburi n;racrfiwranuft - aerotermd / corp de incilzire cu plSci / cu lamele trpeAaapsrp4b*loro noAoilp6Ea aeaotermd - cu preincilzire crna$fuuxlro-uan*rsH6fi ,- calorif er-serpentintr e.nex'rpfixecxrnl - calorifer electric Kar6ryra f. (csub, min) caTotd
naponiri!

un ci', uit

- corp de incilzire cu mai - calorifer / aerotermi cu

naoq6nraa (drum) piatrd de pavaj - 4rx nacrfira (drum) piatri de acoperire - rurq npaBlor (tmec) p\attd de ascutire - rurfr manual6 AJrff - $eu nepeKp[trms (elcon) panou de planIpo6.nduurii - piatri sparte I concasatd [6rpraruEsi{ - (elcon) bloc cu gduri ecT6cTDeufiblii - piatrl naturalS 3aMK6B!,ffi * (slcon) cheie de boltd, bollar 3alrslll(fuol!+a? * (elcon) piatri-cheie

v. rilreur, on{ipHbrfr - piatri semiprr:lioasd noffi"**n"aHluoIfi - v. KAMeHb, rpy6onog$epMellrslit ordcaltnui,l


noJryEparBq6n${51; n6pP{crr'!i.i ^- piatrd Poroasd uoc'r,6.nlrcrur'i * piatrd pland

ral'lrerildt 3H6pnfi'r (al, sipare a energiei

ch) camerb de di-

r.nyurilreNnuax

contact Plane npup66urnfr - piatri naturald

I cu fele

de

nagr6uus (ch) cameth de - de contrapresiune (a stavilei)echilibru / [e3lqHserqM6fiHat ,- caaerd de dezinfeclie r Ei[x 3aMsp6xusafluq camerS de conge(mtr, - Axfl necnocrpffiuofr oqxicrru,r tmec) camsri dc sablare &po6r(r:rrsllas * (mtr) camerd de concasare Ayrren6s -'(repMo) carneri de insuflare Ayrr-len6ff - (inst) carncrd de duSuri - l('xepa (aI) carnerd a sifonului invers sar.nyrunnar ' v. r<5naepa, 6esSxoaas 3arpisoqnas - (rnil camerd de incdrcare - 3aKxlolt6sus, (arh) carneri de detenlie rapf,;qrran - (texp, min) camerd / spa1iu de rninare / de incdrcare (cu exploziv) - 3arD6pon (aI, ch) camera vanelor snyronoruraulSron\ts - (ac) camer'a folare

nop6Hns (termo) carnerE de ardere combustie

camerd de amortirare

de

nycr<rr6lr*fi - (slcon) piatrb / bloc cu golurl nflTolr6ii ,- v. rfmcllt, on6Pltttfi


paauiilr,lu'riir

r' piallii latliall

r.!33ecTK6pbrfi'- piatrd de var


HcKgccrBernrr"I;

ticd

piatri artificiaiS

sinte-

pBfinilil - v. rftnacttl', xapl'6prlt'tii pyoT6natrffr,Iii .-' (el<ott) piatrir r<lsluiti cBnrsrruuuii '' (cl<ttrt) piatrd / bloc de

Kaplnls*w#

nap,6pran? xeDandr"{ecrcaft

xlrrorgepoeHri - v. - xlruersr,, nepcror6fi rtnroufr.qnnfi - piatri in formX de pand rrftlrxerb,fr - (elcan) bol{ar, bolJar in pani (clcon) piatri de cheie &moqeBdfr

(elcon) piatrd de corniqe / de carieri - lelcon, mtr) bloc ceramic


piatrd brutd

KAJxbKa t. calc, hirtie de calc ; desen executat pe hirtie de calc rta.nau,mrirop m. (mtr) calcinator KoHB6fieplsdi - calcinator cu bandi rulan-

td / conveior NarngxsSwrq f, (mlr) calcin4re xa:nqunfiponaHne n. v. KaJrbEr{H6qut


Kan'reHftrbtrl Pietros

xfuenrs,fr de piatr6, de zidirie din piatrd xanreno:r6Ma-s f. (car) .carierd de piatri KaMeuorec m. (tehh) cioplitor de piatrb r6nremqraxt. m, (tehn) zidar xsnreHnruN-rraSctep m. (tehn) meqter'-/ maistru -zidz,tr x6Drernrtrpcx-noApi.tHbtfr

m. (tehn) ajutor

de

xiuens n. (mtr) Piatri; bloc iuxeprurii - Piatrli t1e ancoraj 6er6rmufi - beton lntdrit, bloc de beton 5opti6pmfi * (drwm) piatrd de borduri 6oprc*6fi - v. KiiMeHh, 6opru6pued
6yndr;rruuii - bolovan 6fronuri.i - piatrd brutd Gfrcuufi xapn6prmii - molon na.niuanrl - bolovan mare neperonbfi - (durm) piatri indicatoare / kilorrretr:ic5, bornd kilometrici / hectornetricb dcm.rsillni - (gcol)
ardezie

zidar

K6nadbrii - v. KAMctih, 6lronorii KopA6riHtfi - (t:!cttn) platria de plintd nor6lonurji - (lermo) crustd, piatrd de cazav KpaeB6fi - v. riuenr,6opn6piruft xpaeyr6.ntuufi - piatrd unghiularS / de coll rerKoder6nrefr - (elcon) bloc din beton usor JreK6.[bubrfi - piatrd profilatd Jgr6fi - piatri turnatd .nsqesofi - (elcon) bloc cerarnic de faladd roxl<68bfr * piatrd buni pentru a$ezat I cu o fali plani rlnnnii - (geol) piatrd de luni' filinit uexer6fi - (geod) born[ de piatrd Mogafiqrlrrft - piatri de mozaic Mocrog6ii - (drum) pavele ueo6oxnEnnrrfi ucxfccrnerurnfi - piatri artificiald nearsd Herpcr.ltrrcrtrq - piatrd bruti collurosi Hrcol6ft Ba.[flrrrbffi - bolovani de carierd o6rnqdroqrnfi - v. K6[{errr' nuqeB6ft o6oxtirnnrft ![criccrBeHHblft - piatri artificiali ars5 o6reca1aorfi * piatri cioplit[ orHey!6pHHfi - piatri rezistentd la foc or6raur*,rfr - piatrd roluiti ox6lornfli - piatrd diltuitd / ciopliti on6pnorfi - (elcon) piatri de reazem' cuzinel

.- (tlutn) bloc stratificat -' (<'lctttt) hloc plin crelrondrll - pi;rtti pcnlrtr pereli ctpofireJ[bltt'ti.il - piatrd_ de construc]ii rcanuft ,- v. xdueru',6j'roonfi xapb6pgblfr ro.&?rble!fr - (tmec) piatr6 abrazivb / de
c.nrfirclr,riN

lcgi

I rr

rii

cn.noull(rii

polizor

TbrqK6nbrfi

- (elcon) bloc transversal yrnon6ft - (elcon) bloc de col'' collar $ynpfnrenrnug - piatrd de fundalie qeM6lrrltbtti - piatrd de ciment urfixrtu'rii .-, pitlri dc qarjd ru.naxo6cr{runt'1iN - (el<:ott) bloc tlin beton
gi zgurd

- (terma) camerd de evat{cnb!?6reJsbHas - (cpi) camerE de incerciri / de probe xaHamleaqu6nuu^ - (aI) cimin de canalizare KorrbqeB6q - Nr m66pa n6pa (termo)
ucflapf{TeJxbr{ag

noabscrbantd

pofare

(6Merfb-BuraA;rtt trt. (ttl<'ttn) ziddrie de um-

,- (t'futtr) piatrzi de talic urc.ler(rl.l .- (alutn) bloc cu fanld


un'f.nrutii

pluturii rlin piutrl


I
1

f,fMelrb-caMoUn6t rn..

piatrii prc{ioasd
ccluld

xinrepa

.f

{ *
\

rl

- (lermo) cameri de aspiralie 6ecSxoBaq * (ac) carnerd surdA / anecoidii / firi ecou
acrnrpaqn6Huaa

f. caurerd; seclie;

camerd inelard pentru priza de abur xou,uraqronfrporauuat - (vent) carnerd de condilionare MOpOsfinbHAt - (lermo) camerd de congelarc I refrigerenti MycoponpueMHa5l - (inst) camerd de preluare a gunoiului Mycopoc66pnat * v. r6ruepa, Mycoponpumra.s HarpeBalenbH4a cXlzire

;l

t
ri

6frrrepnax ^- (tehn) inc5pere de depozitare B6KyyMnen - (al, lermo) camerd de vid r6po"uran -. cnlncrir cle vulcanizare la cald neutu;ul(udrnrssl - (vcnt) cameri de ventilalie camerd umedi

uajnmn6g Hace,EoqHar

- (termo) cameri de in(tehn) cehrle de umplere

nan6puaa

rrdxxas - (inst)
noAonpon6[nas

f.

I t , I
I

- ful) cameri de distribulie a apei Bq[flffn - (ch, hidr) camerd de apd no:np6rlran * (termo) camerd de intoarcere (la
cuzart)

(1ehn) camerd de msntare - (ch) camerd de presiune (b.et, mtr) ca' - HopMSJbHoro rBepA6Hut merd de intirire normali (mtr) camerd - o6bcn6xrnamr.f, aoc6lKa de deshidratare nbmolului o6xm6re.ironas - (chim, mti) camerd de
calcinare

opocfirejrbHat - (mtr) carneri de stropire l- or66pa (aI) emerd de Prizi

KAIUMPA
fiAlrepa

r28 (mtr)
carnerd de ume_

plirr

KAJI
xanfui
OT,I

oT&r6j*irrBauun

fr tr#"#"1* :,fr '; j;: fr: T"ffi


^,
,ui

:#e,t"ffi,; :,?f X,,ok;:; yti )i,,

ItftMllr lilr tllir rll(J

H:il:

:#fffi,;

u(cf)
(

canat

ae vizitare; (at)

^",,

XAJIAI KAJIEI

raar cir
pe

xar
la
KaJri Ka"'Ir ' KAJI
KAJI

:r'ffi#;,
-

E*,*'jfT *i,"; \?hr?,,,j3ff ,, ^f : ffi##ff ftfi:ri ;:itn",::H


rn e

:ffif'trJT*li xa'a.&reaqlrd' NaE _ (at) : q ffiffX,?" 'ntr ) camerdde maiurare /

rd rri*o ri ri c d

iru#jCrl

*l ;:#;,

":,:,,

Tj l,

*,

: nffi:Jfid,ry'bi#.1ff
npelnap#re.ruFrtf,yr

:'##'ca

'f":

KAJ
KAJ

K:U

XA

*"8ffi f ;s:#mifi?:t|;fi

rv

;;
;;

rc Ui- ili,',,ri r,.', r(' l ) fifft"ntUn,lrnai -' (tntrt


dif icr
I t

ili,ii,if
L

"

ll rlilr'ro ,r1po5.;i6Hn-a concasor pelltru l,rr rIrjil, / , orrcrrsare internrediard ,ti u,,r rr,iir ',lllCKonh.fl - conaasor cu fblcr h,f nrf r lrri'rrx;r l. ( mtr ) prinzdtor ,/ separator rlr I'r' lrl 1'rrrr fil11rl illrli v. xaurrenfi.qlftrfi ,rrt^rilt.r,rlir|l[lt|( il), v, KaMHe;rcn!,Uma rffhfffrrf;rl trr (trtlr) grohotiq, grohot rfrhrf. fi r rrt (rtttr) cioplitor de piatrf,, dispo. rtr' ,lr ',,1r llll lllalrd r,'f nrtf \t,altrr!nti nt. (drum) greblS pentru piet,, 1t, llrt) rlrr;,rrri de indepbrtat pielre (de
r
f rf

129
ppenSxHuft eKcavafor

KJr.F{1:ill

dc

6an1r,rri de

drenaj nauoroxos[6gurft -' excavati)r de ,5an{uri cu mai multe cupe n-nfxuurii - excavator cu plug pentru s6pat ganluri pr6roprorft - excavator de ganluri cu rotor fu5eepuufi - excavator de ganluri cu frezd raHanocqncrfireta (nag /eras) magini de curalat gropl KaHhno.{rrux m (tmec) dalt5 specialS pentru
c?tnale

l', tttt Itt.,tl


,,

r,frnrff, l,lf(lfritf('.ttt, il't. (ch, hm Cc) SeparalOr de I'I lr, , ( irl'(;iltit pct]lrU pltlre

ran6n

m (ch, drum, hldr) canal; conductd,

galerie

nc

rd cle ti mi-

<.arircrd de

;ffi#'",:*r**lif?ffi ;'r:s " ii|:,:; :; ftTHi .";


u .h;;-ffi 1: 9"j," ;,:;.i#jfi
;, FasrPseowae E

TIbiJIC ru.ray;ronrfirc-,u^--

IITI*Tffff, - (mtr, kkn) camerd de nu.DeocS4o.rqa, ! ":"'',::-_se desprsf ire l""i#ii3f";#,,, _ :.^" :? de oesprSfuire
u

ffiffiHffi yl- ii:': 1" a-duclie - Xf "ffff."J" ", i ii.,!? ff :1 i: jTjii:


^

fill-

$f,y*-*

(termo) camerd de fumi_

^')

Ta.Mep4 rnurerfs

trffi ff, ffi:'iw",.",?,.J;T"*:f T'J i:f,m#i:, - n{termo) camerd rrigori- [t?T:;;,f;"o (ct ) cqnardde pds{raa -2,",."m..":"'m:m:#,lT-0,,yff#""7

*#ffrd#:#?:;..,JffJ,,

dc a nor

i_

*f; "T#^ :y*ik ;;;f ##f u :- : ^2^2, i".T:#lji


)^

ro ro ru

r,rurr'.rt';rrflrrtrlt n. (lcltn) scoatorca plctrel r,,rnrl:rflitl;r l, (rtrlt ) tirrrrlriurila r(,r[il,rilril'r t!t. (rlll ) :;lrlil rittt/rtrrr I l,rrrl; rr1lol,r; r;rrrrrl (, / ) l;url rlr '.r lrl" t, futtft.ilttlr rlrtttttt tll",l:t '1, 1rr rr Ir,rrrr lrr Iir (, l, lxrrtrtt/rrt ) -,rrr1 l.rli r,rl 'ltrrrrr Irrt'r,rrirrr fflrlllrln'rrtil;tt: tlt ttttt ) 1.|tl ll rltrrrrrt!rtt 'rirr trt rttl\r\ it ( rl, tlturrt ) I lr' ffrfr li .rtlr,tlol ,,,ilr1 ll lirll/[llt ',ilr,rl ( tl, |ilt ) ,,\\l 7 I tllrlit r||,^ [tf{flfrf Df'rI|ltfi [ , |,r ltrl|| | ,rlrr l,'l {, /l) ,rlritl ,11 rl11'11;1; tll i11,11.111 . lrlrtrttt f;rill (lf (:()l()ciilrc a Irrrrrrllril{'MilIit ;rl': r, |(-1( plol (l(" ilpil norlrrr (iirpuirr * (rlrutn r,xlnl colector rxt,trx r{r'uritr - (tlrttnt ) r'i11ol:i de iicurgerc

6er6*muft
6oxon(rii

- canal de beton - canal lateral - n nlircMKc cirnal in dcbleu - D rtircl,nild t:rrral irt rttnrblelt ttl(rriilr,rii - (:iini]l (10 urlrzrrc norrmlrnu6Hwwilt - (vant) canal ile ventil;rgie / de acra.| rrrrgosa66pnuft - canal de prizl no&oornb[uufi - canal pentru scLlrgerea apei i}ogonpurraHr,Ift - canal colsctor receptor / tlc reccplie nogocfurplruil - caudl pentru captarea apel so,qoc6p6clrnfi - {)onal de clescdrcare noAqn6fi - conductl / canal de apb nor,qyxora66prslpl - (vent) canal pentru
crptarea acrulul de rdcire cu aer ur'roo.Un6ft - csnal afluent nurnrxx6fi '- (termo) canal de tiraj; (vent)

"If,,ff ;H,e,*#""; Fffiff#:mr*", _ rcnnocenr (turmo)

ffi$;#uffiT!.Iili^i^!J:,,",!,1 ?tr*:ffi *#Tfl


(nwq,
27s71

,**ffir,*,*F',fffiffi:;';

(r'lr) p;rrrl I rigolh dc dre,rlllf'ffnnriru ilrilr ,/ ,1. rltt rr,rj; ,;rrtttl rlr u(:ltrfotc titltrrttr( rl;rrt 1..url rlr'1,;rrri;l / ik^irpiirare r /r ,) 1;rrrl rrjrrrrolil talit[r rilrilrt rf(rtt{()]|rrrfilrttiltiilt lrlrtvn) 1,;rrrl, rrluc (rlt rrrrt, lt'trt;) l,rt) (.r' / ){tnI r',ll'ttltrrt
1

tso3,uyu$roFo

oxrax.q*lu.s {termo} eanal

- ff;'tffiu*"

camerd de pur-

$.ffi#i#r#j$#;,.::
ff;::;f*"*z - (termy cameri de re_ * neperop646r*
:a;:qesn"n
(termo)

(4illreApoffinlra

f, (nnf, ,wr)

concasor de

Ilrr'/4lrrrr v xJrrinulr.utGnlx{:rual ogrtxitttrtt,ttirrt ('//) rnl tlc rrrlialie rrtflJrrrnnrr 1r h, rlrrurt) rtliol(r dc scrtrgere yrurl rI r'vitrlr,rlr' ot'tt{x'lr (r/r rlll rirsrrr l pt,ry x pailfir.c.Ibu{r'|' v KartieBa, cadaHxeTr r

lrillrrt irrllr. ( it)

- (termo) - nopCJrxu (termo) gnyxcerqnfuxurfi .rSsonlrfi

canal de aspiratrie

canal de gaze canal de arz'tor canal cu dou5 secliuni 4nyxur.reftxouulfi - canal blcelular lepmaqu6nnufi - canal de derivalie - gnrapMartpu (arm) canal pentru armdt

urd

illl tl

l1rrr,l1t4r(rxunn ( drunt lanlul drumulur g{,(t/ trangee Fanl de l)u ll{.]1(}r||rrr


r lPkrt;rt
e

- TJF"I" 4ffiffro

rtrffitriz,:#:l"n*x ;Tflffiffi'$iftlr:;: cir,nn6fi 7pyfrfi znst) carnerd de prea-

r: n;rt(.n{lnrr,rMlr cr.[uxtmll (fcras f anl lt Jrt|r'l,rrl{lirl ( u lx'r(:ll iltclinAlr cnarrr;xur/rl - t'lr/ tirnal de vrzilarc de
|

- [rr orB6Ea np;rAesrftx noA canal pluvial - gal cr6uHtlx gol canal pentru ape uzate 4peH6xnuft - canal de drenaj g5lrraos6ft - (termo) canal de fum qnlrrormycnr6fr - v. ran6.n, gpruon6fi xaponoft - (termo) tub de flacbri ilncbrcare
sarpfaovnxfi

('vtzr('

#ffi)jffir"trlii#::il,."-

t'r$'rilal - v. KaHAna, mrrogr6.man |(till{rnril l. 1;rrr1 ; clrnelura; nut ; rigol5; canal nnrftrrn{ru - (rutS) canal clicoidal " nrr;1rxr1;lruur{rH - (tlrum) 5an1 / rigolS de s(urgclt'lr irlx'l ao,qtltlxrrrllfirrl$n ' ,ti[ll lxrnlru ap5 xauanoxolr6rt.ill, tn. (moS, Ieras) excavator pentru / (lo gonluil, sd;'r5lor de ganlurr

canal de rapprraqu6nrotfi - (cagr) canal de irigalie r56e.nrnufi - (el, inst) canal / galerie pentru cabluri Kansru3aqu6nnrffi - {cl) conducti de canalizare

no.nn6xropnufi

nonrp6.nurufi
r-r6sqlrfi

colector

colector canal de control canal colector (ln drenaie) : dren

* (at, inst) canal

nrarnchpd.rnuro? na6,rrfffi - ricolA

canal magistral

KAFIAJI
r(aH6Jr

130

(cagrl canal pentru - HaBo30]'I{aJI6Uw evacuarea b6legarului nar6puuft - dren colector, $anl de descdrcare / de gardd HarpeBareJrbHbrft - (1ermo) canal de incdlzire
Heo6Jnlq(Eanrsn?

moficare roHs6.mllodi
conducte

Kalral'

- (ssub) canal de tunel rpy6onpou6unsir - (inst) canal pentru firi


ryrnax6nsni
ieEire

Jtsyxrrpir.qrruii - cablu cu dor.rJ. toroane ^, JtJft no.Ilb6lu[|r4l(oB (trans) cablv de as( (r ilsor

131
ypanncrs6nnanaiouryfi

E{AE'TC}*JIb

cablu Ce echilibru

min, trans) contra-

canal inchis la un cap, cadal

,' canal necdptu$it

ypannfire,rrnnft - canal de compensare ran6l-xpar$nulqe m. (csub) canal de stocaj

rarpiltrl,tfi - cablu inchis rnxplirn,rii -- lrr Qac6uumrx npdocnox (eltnt'|, mt$) cablu cu contur inchis din sirmd
prol ilati.i - n3 T{tJt(:Tltx np(tnoLltllt grnasil

reHdr-xon*n;iynnm. (mar) cablu (de construcKaHafllK rn. (elmet) toran

i'nopuufi - v.

KaH6T,

al*epuurfi

fie)

compound

HefrpoxoA#fi

o6noln6fi - canal de centurd o5soas6fi neBolow{blfi ,- canal de evacuare la viiturd


oAsocerqn6Hnmfi

canal nevizitabil

de inmagazinare KaHaJiH3aqil6Hrcfr de canalizare xarra&rsSqurr f. (aI) canalizare

cablu cle sirmi

* n't

6*rtos6s -

canalizare pentru evacuarea

oSxn6re.nunr'rii - (termo) canal do ardere o6xonn6ft - canal dc ocolire

apei menajere uzate BniTpenlrtfi - retea de canalizare interioarS

- canal cu o secfiune onHoqqftKonl"1fi - canal cu sec]iune unicd opocfirersubtfi - (cif) canal de irigalle ocyurfire;r*ruft - v' ras6:t, Epen6xnrrfi olrBotrH6ft - canal de evacuare I de deorBoeiulr4i - canal de fugi orxpgrruii - canal descoperit (termo) canal de racire - oxlax.q6sust
napoE6ia

nopogcrdl - canalizare ord;eneascd Anop6nar .' relea de canalizare din exte-

- glric cablu impletit(d) in cruce / r<pyllonpi.4nuft - cablt.t cu toroane rotunde - .rtfr&la,

t'6nKl.rx lrpilnuutox cablu de sirmd srrhtirc / l'lcxibil r1rcr.:'r'6ntrli cnhw<n (elmt:I, muS) frin-

/ cu cablu / funie /fringhie n. (elcon) poftcablu ranarodrawocrr f. 6apa56rm (mnE) capacitate de infdgurare a tobei / a troliului Kararop3Ka f, (tmec) dispozitiv de txiat caran6runrfi de
KaHarsEepr!(eTem,

xanaroyxr5guan m. (ma$) repartizor de cab-

bluri

luri
Kau6rb! m. pl. nNciuero mocr6 de suspensie a tablierului
nanue.nrfupa

riorul unei clSdiri

,qeUerIrpa.n&s6naHttafl

,'

si:;

tem cle canalizare

descentralizati
KoM6rerrftponalfi{at

rivalie

lizare
.m?nsenas

sistem

mixt de cana-

.ypaBlros6ffLlsalou-Er.sl (trans) cablu de echilibrare al ascensoruiui Mr{orcnpfrAnbtri - (elmet, rna{,) cablu cu mai multe toroane

(pod) cabturi

rok6:nanax

canalizare Pluviald canalizare locale -canalizare locald

incilzire cu abur
neperrycxn6fi de transvazare

- (termo) canal f conductd

de

kl) canal de scipare./ / de reflux / de preaplin nnr6rous*"r - (aI) conductd |'canal de alimentare nonaoln6ii ^- canal / conducti de aduclie / - v. KolIaJIr no4nogn6fi canal subteran - (csub) canal sub pardoseali nonn6,'rbHlir"{ - (aI) no.ux6fftuIft ^ canal de sosire norynpoxo4rr6;i - (al) canal penlru connonnoAirquii
nox1r@"rgbfi

nap!'xnar - relea exterioari de canalizare Hei!6Jllras pael6mnaa - sistem de canalizare pa4ial separativ
6GEan

tr6crsar -

HarrrxH6fi -(lrctns) cablu de tracliune neclrqufi - (lruns) crtirlrt portant / purtdtor oBaJronpij{Hbril ,' t:ablu cu toroane plale - orpagu'rfircln c:x,ilpocrn .nftdr.ra cablu al lirnitatonrlui dc vitezd la ascensor oAllonpfirurt'rii - (:tl)lu cu ttn siltgur toron

xiur m. cant; margine; chenar (c/) - p[.ruca, pa6ovuiiginei suprafa{i / margine de lucru a xSurux t. (tehn) dreptar Karrroph;lfra f. (tmec) ciocan-buteroli; cipuitor pentru nituri xanrorinne n. r6sturnare ; ecarisare ramonirerm m. (telzn) culbutor, dispozitiv xauroe6m (tehn) a bascula, a culbat4 rdsturna ; (lm) a ciopli in unghi drept,
de rdsturnare, rSsturnitor

ti. (urh) canelurd

de aduc{iune

sistem de canalizare unitar o6'd{ecrrnagnSq - canalizare unitard noaypaeg6:ruuat - sistem de canalizare semiseparativ sislcnr dc cltltaliz-arc cll ctlrgere nor6qtlag

orrRxtririi - (akrm) t:ablu rle suslinere - rIapaJlJlcJlblt0ii cRfiunn citltlrt cu cablarepa ra lell nenux(rsbrii - (lehn) fringhie de cinepi
nr6cxqfi - cablu plat Kax{6r,
nnocKonpfi,EHi,trl

a a

libcrd npourMgcrueu

ducte, semicirculabil npler6vr*Ifi - v. KaHa4 noAroln6f,r

canalizare industrialS pa3l{6Jtr'Hat - sistem separativ de canalizare cannoewa.g - canalizare de evacuare graviralionald (a arylor uzate) xosftficnnenno-$er6:nnax canalizare,
Ha e,

no,[bEb*rbtfi (min) cabht no,'rysaxpirruIfi

oBaJ{onpfi.4Hblfi - v. (trens) - extractie cab]u de ridicat; de

ecarisa ' xanr6sxa f. (tehn) culbutare intoarcerq ; culare ; (lm) earisare


KAHToEbrfi

bas-

(elcon)
f

- cablu simplu semiinchis n6.nuii - cablu cu secliune inelard / trrbular npfnufi ^. cabl[ cablat la dreapta
npe4oxpauirrc.rtl,l

KaorrdHl,I3iliulil

npur:6umd senrrl:rsr4fi6m{brf1

- (vent) ca' nal-prizd de aer, canal de aer proaspdt nponauon6fi - canal de sPdlare - npoptrBa canal de eroziune npoxoln5fi - canal vizitabil pacnpepc.nl:i'renuuufi - canal de distribulie (a - pery.nliaponatrtl'I canal de reglare dcbipexM ,lenal, cartal rlavigabil (al unei ape) c56pHbrfi - canal de colectare c6pocrr6fi - canal de dcscdrcare / tlo cva-

menajer-fecaloidi qeu,pa.nng6aasuat centralizate


Kar{aJrH3ots6Flr.ie

lt'tli ."- cablu de sigrlranli


metalic
,

xaruS6rxa f. (elcon, lm) birnd doud feie plane Kandnm f. (arh) capeld
xSnemr+.rx

xan m. (lm)

cant:' (lm) tivit, ecarisat ) caolinizare excrescen{i ; (mtr) bavurd

c,,t

( nttr

ciopliti

cu

sistern de canalizare

n. v. raua,'Ius6qur

- v. hiltlirr, wAiuMd'l nponncSmquii -' cablu destins np6po,no.iur,ti.l - clltlu dc sirrnd


npunogu{rii

rarumaxo*.nox6nun n. pl. (ec) investilii

m. (arh, elcon) lilcrinar

nalraloronSrenr m. (maS) excavator de canale Kar{aJroorrncrfiT'eJrb m. (maq) curdlitor de canal KanSr m. (elcon, elmet) cablu ; fringhie, funie
auxepur*fi - cablu de ancoraj / de ancorare aprraaTipnulii - (bet) cablu de armare
6ccrorr6nrrrr,rii

din fire de rnclal

rarmr6;n f. (arh) cap\tel

coftfrcrBylorque

investilii paralele

tului )

^, (mq, lrans)

cabht

flrd sfir-

tir

Sypon6ii

cn6.wa'I'usl - canal boliit - ce;rcH canal de comunicalie c,qianu6ft - canal de scurgere cnaorpnn6ii - galerie de vizitare co6upircruubxii - v. ran6;r, xo.l.neNr6pnufr cnycKH6fi - canal de evacuare cr6wrufi - v. KalrSr, clunH6ft ctpofire.nnnrtfi ^- canal cle devialie pe timpul construc{iei barajului

cuare c6p6connd'r

,- v. xaH5"l, c6Pocu6:l

- (tchn) cabilu de foraj segflqttii - ( maS) cablu de aclionare


conducdtor tire

t
I
I

- npoll6rblori cufinrrr'fringhie cu irnpletituri lorrgitudinali npocrno;rr*rurir - (tehn) fringhie cablu gudronai (d) pasrpieo.nruri - cablu de descircare cr.rrnftrunuft - (elcon, trans) cablu de
semnalizare

capitel suplimentar ,qo56no.rsan ;, - Hecj'Illax Apxy capitel purtitor al arcu,lui ymonAx - capitel de coll xanmnsS f . (arh) caplama (arhitectura Romdniei )

cxp6nepuulii - (maS) cablu de screper - co cDf,!RK0|i.lr Jlirlra v. xau6r' napa.r,n6x},tt,ufi cBftnxn

nur6ft - (mafl cablu torsadat ntdrcraii - cablu flexibil / de sirmi sub-

c6rrrcryruft

rl6snwfi ^

6nau5'rHofi lfopom) (trans) cablu purtdtor / principal (al funicularului) rpy3os6fr - (rnas, trarc) cablu de sarcini rpysono,Er6r*olil - (mas) cablu de ridicare a sarunlr - 1noffi6fi (Ufcorofi) cnkwxn (maE) cab' lu duplex / de constructie dubli
l

cftrlpan5lloft cwitsril (elmet, maS) fti'tghie impletitd in spirald; cablu cu cablare in spiral6 rSrenurft - (maS) cablu de palan rpxnpi4nurfi - (elmet, nrag) cabltr cu trer toroanc (naS, lrans cablr.r de tracrironuii liune

- c.iblu sititplu inr:hts

raruenenporuntr6e**,rft impermeabil, protejat contra picAturilor xarnrecodupSrew m. (termo) colector separator de picdturi xanneylorfire:rr m. captator de prciturr

xanporaxrSu m (mtr) caprolactamd ranp5s m. (mtr) capron rSnce.rr m. (mtr) capsuli; cutie de

;,

refractarl
sra]|t6poqHrrfi orxpdtruft cu etaj

$arnotA

capsule deschise

-, si
'
,F, r,?i

Kancrpofirenbcrao n. construclii capitale K6nclonb m. (Iexp, nrin,) capsuli, pastile, amor-

f"lCfi}JXf'*"." m, (lexp, ntin)


delona.nttr

r32
capsulS

nonp6{r}rbni

xincro,'*"-,qerlnSrop

de cliidire npo46nbn!,rii

3AA}Mr schelet transversal

KapHfrs

rrli.rrrlr,r9 .-. ccrni:i5 <1in plici

t33
r"l;drre:rnsnrii

KA'FAfig{3... ca_rtolt a:;taltt,t

Nanl6.x rn. (kidr) calitare


n'rftpo:lerixr*fr ca.ptat xarryc'rrxpalrftJrlrqe n. (cagr) d,:pa.Ltl preiltru
na

dellnitoare /

np6Bo,'loqFlbrri apfvra.r,fpunrfi

armdturd din sirnrd de otel de clSdire


npocr,p6Hcrder{i.lo-coirenuril

carcasa de

3AAHnq schelet longitudinal

tlycrtvli'.nl,lii - c()rllif;r cr.r goluri -- r' ('rtr.ll,ncfiM nrilxitco;it tlrnigi. cu iegitu16

ilo,rojir.,ui,lil ^".corni;i de nlafcn, scafl rllltr,rt'xrj/towr;urii ^, corni$ii intermecliarb


il1., | (.

titori
Jil{IieBoii
Jxou]errhtfi

/ de

?nve-

rap66rr rn. (chim) carbcnra (parte co,nponen-

va(za

xafifi.a m" (chim) carburi -, K5.rrbq&r.x carbid, carburl de calciu - Kp6MHnt (tme<:) carl::<tt-r.rncl, carburi de
siliciu
Kap6o,'rfrT
ase

t'i a bitumului)

n. (mlr) car-bolit (ntttsd


L:

plustieti

mdndloarc hachc li t
f

Kap6.rE{;i'rer36qws

KapdopiuJ{ rn. v. xaSlr4 Kp6Mr{ilff

(chim

)
ca rl,.ona t.are

pSoerro-caiseeturi - schelet in cadre risidizatc pSBsrrLdi - schelet in cadre pefyx-i{ptrbxii - schelet regulat purcrrsno-cr6c,rrl]brfi schciet cle grinzi pe

spaliald de armlturi

npocrpaltcrae-Htlbrii - v. KapKAc' o6rtrHrlft npacriliarlcrEeHHbtii apMarfpHbrfr carcasa

!ial cu

schelet soa-

etrbrele

ctl l t,;irir .- (rrrui|;l


(:IIJI{}rrilti!ii

--

llrr,i,r,,ar:i
^.- (:()11ifij (ie lllo-

c(}r

y'lert.uiiuill,t*i'.

cnl.tlllul,tii ururr-lirrnr,lji Ittlt tltrll',llr. t t ;tsr';i


t or

ilifai lllinui

tcuil rro{rJiocn6i.lqr,rfi

.- carton aparent - carton neted I satinat / - carton elin mai -

lus-

slraturt oSfipo"lnulft

multe

stilni

KapK6c rn. (elcon) carcasd, schelet; cadru;


osatura carcasd cie armituri Spo.luu$i ^, schelet de arc 66Lroqso-cr6e,{*rbrfi schelet din grinzi
nl Geepfxre.ntuo-cr6qx{brla
s t1t

xapna,figa

t. (arh) cariatidi ,'

cnapit6di

C6ilpiltlii ^- c;r|casi'r prcfabric:rti

,- (apnar!'prrr,lli)

(tle armtiturti)

carca..iii sudati

NapHfi:r*,lii de corniSa Kapu,Jxi m. (geol) carotaj K6pra f. bartd; (ec) figS

ntrylrali,plrr,ri.i llolrlrirornr,l[,i ^- cornill de piaiorr rlirr ftU(:alrtrii Kaprtft3urn( nt. (Lm, tr:hn) rindea fasonati f profilati / pentnr profile

rri;ii tcllroiz.tllrlii

. ' i

,- carton pentru garnituri - carlon impregnat n5rrr4c,x6filibxft l@pnp6nauHufi - carton gofrat cu dou5 fetre
npoKri6AorrHblii

nOAKJTeAoLIHblii

ca-rton pentru pereli & carton pentru cxptu$ire

sporrilTanHl"fi

cKr6eli!{hfi? - carton inc}eiat Crpofire:rnrrufr carton pentru

slrlrclii

/ de con-

apnrarfpuuiil

$i

cgi3eabn; - schelet contravintuit c*r6uraeuuft - schelct mixt cocraBfi6il apMaTipHblli - carcasd de arrn6lurd compusl
ctil{p5fir}Hf,tfr aFMaTtpHbrft

a3p!.r$ororpaMMe"pfiEecKa.s aerof olr4lrammcl rici (,o tllv('t $0/l(xri).Dt'r!(*xrlillr:


Xosire rr zrll'i
.

( geod")

hartd

I'Ctut('H.3()Jr*lu,U6lrur,tfi

^. u t'(lpt4li()lI'r-ir.tttix. ( l:(otl) harlii cu curlrr (/rlrlr') Jr;rrlI de


fcr

lcrlnrcc .'fepM()r4:l()Jmr1u{}lllr*[.i
ulcu.nqu6rrilurfi

lll

carton peiltru izola-

- v. Krtp'ri}]{" .renl|o-

fdri

grinzi

schelet <1in stilpi

miturd in spirald
cral{bll6fi

* carcasi de ar-

: ,

Mrrc.'r1ryrrluirinr17<7

6pycv6n'wl

;:

I
L

ii l:

- schelet inlerior ni*awufi (apruarfpuufi) - carcasd de armdtLr.'5 legaib Br,rABp{n$ii}la * (nra$) carcas5 arnovibili rfiGrolil ^, { elcott, mas) schelet flexibil IepDi{[t{r}riit - sc}relet din lemn ,u,orr{6Tr"rii ^, sarcasi din scinduri xc.nc^lo6er'6n*lhrii - carcasd din be10n ar_ mat xUc'lrsafi .' scholet rigid )Ke{tr!o.{fi EF)bio'x.iprrt,l}1 - carcasd rigidd cte a r mlilu rI - sAriHns scheleiul cladirii .- ns rFy6 arm5turd tubulard Kdm6ni{f{i}onar${i}r!X - schelet colnbinat ^ Kpfiu:r,! schelet'dl acoperlului irterax.nfi.recKr,rii - schelet / cadru rnetalic rtanoro*pyc"uud.i - schclel pe mai multe etarje gen6.unui-r .- ',r i,r..lrl irrl,irior
HepnyJlfipl.tbxii

BFIr!.peHtNe{';

carcas4 de grinzi

- carcas; din olcl cTeHoB6fr .t earcasd de pereli c,i-epxnea6ft aputar$pllur$i - carcasi de armdturd din bare - carcasi unificati / ctalon / tiniz-ati qe;lsilofier6rr,il,ri.i - sclrclc( rlc beton / in intrcgirrrc rlc bclon
ylfler$r.ru{df]otsa!{lrblpl

(.t't'tu! ) pllrrr rlr carlastru n'rtrttll:ir,rill rrri, rrrlr,rr.r nenail ^. ltittl)i ( yt t4irtt./i<.ri) rlrrrl;i llollrr,lriilrnllal ^, lif;li dc notmrrc trno;rUa:t - (ec) l'lan dircfliv pas*ron.ncru15.,4ty.os - (geod) harfl echiva.

fia.rlitlrdpluxur

..

-., ( It,Irn) Ii:;ii tlc inst.ructaj

- v. Kapr6H, xp6ae_r*wuil - carton triplex $fiGpcni,li ^- ciirton din iibre ftiyM$irolJtou{6mu{uii & carton fonoa-bsorr{r.uenr.!}i

Tpdxcr6riHb!fi
ban

lJreK.r'pox{3o.nxqrr6nml,lr}

izolant

cartron eleclro-

KaprSHHr"lfi

de

Kaprocx6me

f.

/ din carton

hartS-ciiagram5, hrrrLir-schemi

lur:

Kapro{FeJrexpaHf,iau[4e

l:5

riJtbur'[fi apruaarip*lufr - carcase de arm5_ turd completd sTalKepo.{t{r}!fi schelet etaiat

c"ren6r{ - harfd oarbS / f6rX indicalii renroe5s - (termo) diagrarni de incdlzire Texrr-i.trorfrqccx651 - ( tehn) fisd lehnologi.
ca

Kaprirfl m. (arh) cartvg (orno",nen{.) Ka,pbep m. (car) carierfl; (teras) groapE


,

tru cartr:fi

n. (cagr)

deperzit pen-

xapit6clio-sacstr*r6ft de pdmint

cu schclei qi

umplutura

ronorlucfifi.rr:cu,at ficir
ruyMoxrirr

.-

(1y'ott) hartl topcgra.

'

KapKacHo-irecrilnH6i,i v, KapKAc*to-sacbmH6ft *<apx5*ro-o6urai!H6rX cu schelet qi cdptu$al6 KapK6crio-naH6.rrsrruff cu schelet gi panouri KapKAcHo-&{i{ron6*i v. raprScno-nan6.niunr#
KapK6cHr,tia KapMAH m.

velului tlc zgonrol

rlc - y'tiita 1i,;?i(ut:)cvitlerrlli ,-, tlr;rlic de dk;ti.jtrulie a ui

de balast - v. Kapb6p callacra 6yroure6iwovl*,n"r - carierd de piarrd sparr6


6an*6crrruii
{'JraHtrrBrfi

lrnprumut - Gawthcra balasticrd" caliers

de

rhpra-gNcx I'. hilrt ai-ilonlcnclator


KapTfipoBrilrue n. (gct.ul) cartarc KapmnpaMMa f. (gcod) carrogram}

fr'l'

..-

sc lt

olot

norefr,

Ll

tit I

r[ccit-UMii apn;atlipur,rii

de arrndturi
oGrn+surft

- car..,,.', ti,aiiali

l](,rl

jilllil

oGlraxi*lnuff - carcasi aparentii


sionalii

xAplllil rn. ((r//r, { /((-iil,/ eornitil Apo'illurii - oorlri$5 arcuitrS in arc /


arcadd Berrqarcus.tfi - coronalnenl. FrABi{r,$; cornir;A principald

tso3AturHr,rfi - (hidr, inst) pungd cle (mtr) bd:;ic[t, rncluziune (de aer) cllcrop{}il '- (urh) niqri cle lumini

cu schelet; cu / de carcasd cavitate; loca$; buzunar; punge

Kapr6rpa$ m. (geod) carlograf


Kayr6H rn.

aer;

(mtr)

carlon, mucava

cu

r'zlr"cosb

lrirlir:rcrr

- carton armat - carton de azbest 66-nwfr gpen6cF{r,!fi - carton alb de lemn 6firynrnufi - carton bituminat f asfaltat 69pulii tpes6cltrrlfi - cartoil / mucava brurr(5) (t:onfeQionat(d) dln pastd de
apft,rfiposaHHrilfi acdcT$tsbrfi

- carierb de arsili - trnl,rsilrr.S, caricrri dc pictril rpyHToB6fi - carior'b de pSmint {.!3EecT}rrK6Bblfi - carierx de calcar KeMeHlerfi - carierd de piatrir MpSMopHr.rft - carierd de marrnoril fiecq6Hr,El - carierx de nisip fipm"pecaoBh!fi - carier6 pe traseul drumui' lui l:, - urolquolo S6M*{s carierfr de piatrl de i talie
rpaBrdubrfi
KapbepHbrir de

on6pubifi apMar.ipnrrf,N lura Dcnlt'u rcarern

oru'i,ofiporTre.lii oAHoirpycHh|fi -

^.

schelet cu o deschidere schelet cu un nivel

K6${nanrr{L,ir1
ccnsote modeletA

lemn)
pe

KoHc6!'rbnb!fi

carcas5 cie armh-

{ corni;i in consolh /
frontali

cornis5 interioard

aOIOIlelrp0Hr.rqacnastii

refl1r6fi nryrori(i{$tbrfi $c6{l85fi

nr6crtlrli - carcash plani nn6cKl{$! apvarlpnsrii - car(as; plari}

.- corni$5 de plafon

noruircrufi ,- carlon ondulat

bil

(a

rtr,tl

iiltr)ermea

armituri
n6mmlfi

tie

nHeBMaTf,rqecr(mfi

.-

schelet complet

schelct gonflabii

odonpeirievlurfi ,- corni$5 incdlzirh o6runwr6fi ' corniFd ciptuqitl ff'Kpfr!'brfi * c0rni$5 deschisd

corni$X

gnyxuliriillr,rii ro$pllp6nauuufi ^ gofrirl p(' t> fale


Ay6,rtr1bnartur,rii

r@pHf6BaHHbrfi

carton gofrat

cartofl

gByKom3olnln(xlrrulff

carlon tluplcx

ulorxrllr6lnnlii -

carton pentru izolafii

- carlon fonoizolant

KacK6l{ m. (hldr) cascat),6 ., ! nrrlpovcTar{6nox (clr) construetii / in_ ': stalalii hidrotehnlce hr cascadb KnccCTa i. casetd , ' aBroK,'x6aa f, (mtr) spafiu de iucru in ' interiorul auloclavei Karari6M6bi t" pl. (arh) catacombeKa?iufir36Top
,ia
rii:

K6cxa fie

f., 3aulfiTnar (tehn)

carieri

ca.sc6

de profec.

m, (chint) catalizator

KAT'AJ{8.,{3"."
KaraJrp{36.rsp

134
de

K6raHKa

- cxBerbrBaHHst (bet, chim) catalizator prizd intdrire - rBepl6H}{fl catalizator de in colaci f. (elmet) otel beton

- v. rar6x, peSpricrr"lii py'ln6ii .-- tdvdlug rnanual - c nrfAKMMn raurqA,r.*l v nar6x,


pNr.$"n6urut

I
L

KBaprllpa

r.ri6qcu

* c lle6pticrbrnan
valturi riflate
caMox6Atn6,ri4
pr.rlsat

Ifi,:l'i

eanoq6nrn

(frzl rulou

Irolclier J1trvrKi)Mltlrnafl ^ ailarlament cu c'i';irJ calll('l f

- r! ARyx iponlrax aparta.ment dupiex - r'ocr'fiuHrrrroro r*na aparta.ment de tip

!35
xyA6)KecrtseHHo-6rtqx6g tru decoratiuni casnice urauoruag - $amoli

K&{OCK

- ceramicl

pen-

KeTartrfi laminat

- rulou

compactor autopro-

,rluyxllirxltar - v. Knaprilpa
IUItK

ABix ypo-

3neKTp{yrexHirqecKaq electrr:tehnicd

ceramici pentnu

xar6rr a rostogoli, a rula ; a lanrila

Karao&r m. (drum) strat reflectorizant

Karer6p[n f. pl. roHcrpfxrluri" pacnrerHr,re categorii de calcul ale constructriilor


Kar6K m. (mag teras) rulou compactor,

pactor rutier autopropulsaa 6apa65nurrft - rulou compactor cu tambur - 6eryH6s (mtr) cllindru de la moara de fdrimitare rn6par4rbnrufi - rulou. compactor vibrator olr6paqu6nuufi npraqerm6ft - rulou compactor vibrator tractat ru6paqubnxufi caMox6gHblii - rulou vibra-

ti; (elcort) ro[5, galet; /csc,) patinoar aBToMoSiulbHbtfi Aopoxclu,lii .- rulou comvdlug, cilindru

caMox6grir,rii uuSpa.qlr6uuufr 4nyxe6;rnu,onulfe - rulou compactor cu doud valfurr vibratoare, autopropulsat canox6Aurr!* ur.r6paqu6nuuil rpdxnS:ru-1oBbrfr "- rulou compactor vibrator cu trei

,-,,tUril Miur()ccMbiilIr,[x apartamelll ]rerriru

.sq6uc'ras - cerari-licX celularS, produse cerarnice celulare


KepaMirr m. (mtr) keramit neparvrittecrutfi (mtr) ceramic

o l;rrrrilie prrlirr

rrrrrnt:roasl

x.epiuxxoerrii

( m tr

valluri, autopropulsat cnepxrxxrdauli - rulou compactor supercerna6rrruui.i


meltU
c'raT

Sreu

- ruloll compactor cu

seg-

- Jl.lDr O/l*ilril,lcl< ga|sr:nieri rflna - v,1r1-r1r.t1riprr(lr'o t:crrlral ilpilrlarileilt ,-u {:orirlor irrlcrior narola6apirrlrart - zrpartament mic - 1111111gf,p4uoro rfrna apartament mansardd ollHoK6}fia?Har - v, KBafrrfipa F,Jrfl oA!4n6qex - noBfrrlteHHoft xor'a$6pruocrr.! apartament TunoBa.fl

cerarr,ic

xepm6r m.

/ de ceramici (mtr) cermet (material metalom. (tmec) tiietor / suflai

ceramic ) Kep!{ rn. (geol) carotd de sondaj K6pHep n. (tmec) cherner

fiqocr<lrii

r@xocnr,n*l

- t"ulou colltpactor static - rulou compactor cu trei val- rulou de batere


pentru

Kepocnriope3 petrol
Kecc6H
tA

cu

rpana6j'nuqrui bbtdtorit
TpoTyiiplrbtft

lurl

cu confort sporit nosri)Kuaq - apartament pe etaj

m. (ch, tehn) clieson; (elcon)

case-

- rulou compactor cu val{uri netede qrepu6fr * (elcon) nuci de broasci pentru


n.nanr!,ifi

tor compactor

autopropulsat

- rulou compactor pentru tiotuare Tr)Kgrbtft rulou compactor greu rar6r-:an1ilruxa m. (elcon) iiucd automali de
broascd xa'r{rN-.rpana66n*a m. (maS, teras) rulou maqind de bdtdtorit p5mintul Kayi{$'K m. (mtr) cauciuc

KBaptoBatrrc n. sfcrtttirc
KBApq

ropq6nar - apartamcnt de cap;t yrnoB6s -apart.alncnt tlc coll

apartament tip

,- rulou compactor cu doi cilindri - v. Kar6K, ABoftn6fi nar6rrur - E,rnrulmenl @pru (elcon) ro16 galer a(l) fermei de - g.na S.maxonHx xoHlx6a ring pentru pa( tinaj cu rotile ' yr6'rxr,r gu5 nau5s rulou compactor - &nr
Asof{H6fi

risi

xrapqfir rrr. (g,,o// crrarlit KBepruJr6r nt. (min) gak:ric transversaL', (ch) fcrcastrii (tle utu<')
xene.nu66rt

- np66,r (tntr) slcrttirc a m. (gcol) cl]|arl

probei

,qryxna:uq6unr?

aitpnaA.ruufr - cauciuc acrilic x6<fu4pa l'., nponon64lrilrlecKar


VOI'I

cirie

rn. (cscJ popicdric, teren de popi-

urh)

am-

Kenbhda

K6nb,fl

f. (tehn) mistrie f. (arh) chilie


(,csc,

x6$e,rr ( mtr ) cahld, placi de reracota r6{rclulu,rii de c:rhli


xa,rirnnc rr. pcndu!are, osciiare, balansare le-

x6wusn m.
KepaM3fir datd)

n. (mtr) cheramzit (ctgriki expan(mtr) beton din


argilS

arb)

camping

chcscn ermetic / etans - cheson inchis KoJrbIIeBoI; - cheson iBelar HanJlaB[t6fi - cheson flotant 'nraBia{fifi - cheson plutitor nnesruatirqecx!4ft - cheson cu aer comprimat / pneumatic nollBfixilfl'xfi - cheson mobil Eoron6.*rbrfi - cheson I casetva de tavan peSpfrcrurfi - cheson cu nervuri - c oTceKarw' cheson cu compartimente sb6rrfirl'u1 - cheson detagabil ToHHCrr,Hbili - (csub) cheson-tunel Kecc6*r-Kor5Ae\ m. (tehn) cdmin-cheson Keccoxftpoaar{lre n. (tehn) sdpare sub cheaaxp{rru1fi
son Kecc6HHl,trl Kecc6HuIMK

nepvrerfirfluft -

cheson

pentru fund de tranqee Aop6xHhrfi - rulou compaclor rutier ecr6crner*lrrft ,- patinoar natural ncKiccrBe[r]rbrii - patinoar artificial
Kyra.{KoBbrfi - rulou compactor poane, tavelug cu picior de oaie

cu cram

renrurft

urexanf,lqecxuft

- rulou comDactor mecanic - ila nHeBMaTfi.recxr,lx ruftsax rulou compneuri


pactor pe

rulou compactor u$or

Ha pe3i$roBbrx rufisax

v. xar6n Ha

rrHeB-

ruarfiqecrrux ufiHax

- rulou compactor cu un on6pnbrii - lelcon) rold de reazem de


olHoBarbrl6Bblii

cilindru

sprijin napon6ir

xoncrpyxrftnn5lg - proprietili constructive xoqoadre - (cf) caracteristici / proprietiti de rulare sxcmyarar4m6H[r!,le - performanle, calitili / proprierili de exploararc x6.{ecrno n. calitate ; insuqir.e, proprietate - cTpoirre.TLcrsa calitate a constructiei - u,Beroilep.eA6'wt (fin) calitate de reproducc
(

- *rac.6cow (hidr pompare ra"q6'ri, a balansa, a iegZna, a oscila ; a bascula raq6mrqlqficfi oscilant; basculant; balansier xa.{6}eie n. (mec) rostogolire, rulare Keqecrm n. pl. calitili; proprietili, insugiri axycrirorecxr.re - (ac) proprietili acustice .

genare; basculare

repansuro6e,6a m.
expandatd

cu

BbrcoKonffqltbrii - luton din argild expandatd de marc rczislcnlii KepaM3[frc,macr6cr6rr m. (nilr) beton <1in

Kecc6FrlqfiK-snexrpouorrrSxriu.rx m, (tehn) .montator de echipament electric de che-

m. (tehn) chesonist

/ in chesorr

argili expantlatir cu rd;ini repfrruxa f. (ntr) ccralnicd


apxnrexrj'prro-crp,{rftTeJtb}ra.s

sinteticd

rca:e,trrip n. (mtr) kieselgur, diatomit


Kri"'r6p

son

- ceramicl penlru arhitccturi apxrmexripuo-xy[6xecrBetil{a.fl ceramicd artistici

KilMa

m. (arh) chi\er (arhitectura RomA:niei) . (arh) cimazd,; (elcon) ciubuc

lg,lM6r;rir

m. (crh) dusind

rr.rHoannapSrnar

t. (arh) cabini de proiec-

gexoparfinniu ornamenlald
tare

Fra3ySEaHHaq - ceramice emailatd npf6as - ceramicd bruti

iie
Ki.rHo36JI

m. (arh, csc) sald de cinematcgraf

ceramici decorativl

xunonastilrb6H
lonron:roq5,4<a

m. (erh) studio de filmare f. (arh, csc) cinematograf in

compactor cu aburi mteBrvroKoJ|cHbrft - v Kar6K lra nfieBMaTiiqecKr{x IIIfutax


nogJl6pxr{B:lrorrq4fi
l'l

^ rulou

re a cirloliior

xapocr6fircar

KBa,qp'nr m. cvadrallt, cadran, sfert de cerc

produse ceramice refrac-

aer liber xrmonpoerulu6t*tas f . (arh) cabini de proiecxlruoreSrp

ere

- (elcon) rold de suspsemr

geod) clir,csmetru xoalpfu'a t. (qrh) cvadrigd


KBarnMeTpMf;

nonyflpH[emr6fi
remorcal npmqenn6ft pe5pi!rbtrl

- rulou conlpactor

,-, rulou compactor remorcat (f in) rold nervuri / riflati - npm4erm6ft cu rulo$ cornpactor peureT'ra"brfi cu grAtar, tractat

xnaplAn m. (crh, urb) cartier, cvartal ,v.ll.li6r:i - cartier de locuinte IlponrdruuneirHutfi -- cartier induslrral
mezanin

f.

calimetrie

xnaprfrpa f. (arh) apartament, locuinJd - aHTpec6rr,Horo sirna apartament la

m. (arh, csc) cinematograf . ,UDyx35,T,IIbIfi - cinematograf cu doui sili i saxpfirbrfi ;r6rwui - cinematograf de varl ' acoperit tru instalaJii sanitare crpotrreJnHar - ceramica dc construclie ; MHoro3airbHbul o cinematograf cu mai mulS te sili TSJrbKoBar - ceramice de talc $ac51pran ,- ceramicS. de faladi ecran circular $utrpfnufar - produs de ceramici fil- l'" Ku6cK m. (arh) chioqc; cabini trant ; filtru de ceramicd
rezistentl la ac\zi n6puc, a-n - ceramici poroasi car$rrSpuo-crpofireJrutla.q - ccrail]icd pen-

rurc,roroyn6p*las

- ceramici

antiaciclS

|ie cinematograficE

KP{GCK
Klr6Ci( BerirldJi'rqH6HH;,1it

i36
- (veitt) cabind
de ventislivZi
;

rfirra f. (ntr) balat ; tczrnc, grirnad;,


v

la{ie

KI.rn6JIKa

KPIil6lrile

t. (nttr) var nc:itltls - var ncslins lllii(:ilrat TorrKoM6Jto.r.at - vztt rtcstins nricinal fin
M6J',orar

raf

- cdrdmidd din ar ,qByxcjiof,i!r,!i,i .' clrirnitli in doud slraturl gsyxcr{uisr,rft ceNail tle,qeB.6il ,: cir dm idd in douJ \irtrl[; i ( rl srlrl( r{)luri Eua?orvftrost'ii.i -- c:irimidi de diatomit ,DJ4ar6M{!irbi}i -' v. r.llpnillv, 'ufiax'oMitroBblft $iHacerr,tii - cirdnridi clinas / siiicoasi
r"rrfiurint,{,:

gili ar'r

cftix.xiittl.:l"lii

Klrprir{tl

lro..rrouilrnla'rr,lir,- c[r"irmid?1 junrdiate rrolr!rotrxrurii - cirdrnidi de unu gi jumdtate


r

t37

KNANKA

rirl ;li.c"r'o. luitnr.:.l't'btil

,',1il

rl

^ cirdrnidd
poroasd

poroasA cu poroa-

16pirc"r\)-lrycrur6llttp-i
s:1 ,

- cdrdrnicli
cirdntidi

ycJr6nri{,rri,- clrimidd convenlionaii &ac;it{rlr'Iii ,.- clrirnidd de fa}adi {rac6*rHr,rii - v. Kupnfiq, rcK6,'IbrlbliA
<popcrepftronulfr

lrilpu(:r't,tii,- cilrirrnidi

rr 11'lttt i
l;rI

- ciirdmidd cle f orsterit Sylep6no.rnuil - cdrdmidS de cdptugire


de cXptuqald

silic?i

nJldHoquoe - -fierbr:re pclictrlard Knfl6BKa t. (mtr) lellarc irr b:rlot, balt'rtare nunp6rc,rr, rn. (geotl) :rlitlatli cu itrrrctX ; lttnctA

n. fierberc 6lpuoe - fierbere globulard

.Eo,qor'tfitoguifi - car-drnidi de dolomit gop6xriruii.l ..- czirarnrdi de pava.l

|r()(:'r'irrlJrcrilrr,rii *la "'rNq6

agezatd

ffjrp'rarbrli -' citrarrtrli celulard / cu giuri

xe:rtl6qarr,rir - cjr.imrdl cu jgheaburi xxiittt.li - e;trrtrtt,li .trsa


l.r

' l()clarrtJrcrrrluil ila trrnli ciiriirrriili a;t"zatd irr llit io:tt r, * n(ilr'fisrt'rrrruii ila po6p6 ciriirnidi aEezilt0 l)c (,'atlt
noc'r'Auae

pt'

,- cdrimidb cromiticd - v. rutpnftq, MarHesllS.lmr ro- x p6taonttfi "racrfiqqo r,ria3)p6Balfi{blfi - cdrdmidS par
xpoMfi'I'oBblii
xpoMoMar[re3f.lToBbrfi

topogral'ir:i Kfinq'rfr:rutltrn n. ( lcrtn<t) f icll)iilor ; borlor n63oB$ii - boiler clr gaze nHpKA f. (tehn) tirndcoq jlBycrcFdHrifl-s - tirnilcop cu dorti virfuri ./ dubltt
KnpK6-KSMclrqI4Ka

sa6y rtiuur,rii .- citrirnrilS de urnpluturd saMKi)frt,ri.i .-' t:il irtttclit t ontcl / pentrll bolte

lmrti't cr6firun v. Kltpni{q' no-

lirr:r'Hirrrl r rtirtltrt,lti .- t:liliuttidi tlin ar gilri 1i c:tlr';tr


ilt)(]'r t(i)u1! :rfr..rrt,t

l.r-i

ir,lrl -.

cri Ilir

rr

irl

ii

cltlcaroa

cr6aneu:trtfi Ha nona npcc6oanltbrfi - cirdmidl presatii npoabfr,rtuulii - cirdmidd profiiatl nprM6fi - cirArnidd ordinari / rectangula

- cdrdmidd de un sfert - cirXrnidd de $amotd zgurd ur.nixonrrfi - cdrXmidi de / din umyHrorofi - cdrimid; cu nuturi rofpnilq-cbrp6t{ m. (mtr) cdrdmidd crudd
ulaM6TrrL,Iri

qcrBeprt{6fi

tial smllluitd

(lehtt) ciocan de zidar KnpKh-Morflla f. (tehn) sapit tirndcop, tirniKr,rpKoBeIrtre n. ( tehn) scarillicare KHpK0B6TL (tehn) a scarifica KHpK6BUTHK m. (drum, mas)

sd cu ccrttt;;i tr3$ecrKilBo-rrcc.{eHi'Ifi calcaroasa


!t3BecrKi]s{)- r.t[Jriixosl,:

ctrrdrnrdX siLrcocI ri
m

nycror6ni,rr"r '.' clrXrnidZt cu goluri nyc'rcx(.nr,rii o6:trtqfitttt'tr tt'tii --' c?ir I nidii de
r

ri

Kupnri.rrio-Kp5cuuri rogu-cirbmiziu ; bric ; hav;t n

xr'rpnfi'raurfr de cirdrlidl Nr,rc,rorec'r6iixocrt f. (chint) rezislcnld la acizi


Ki

cop-sapi

Kr4pKoMqrdrra

Kflpo.iKa f..

muchii Kxpnirq m. (elcon,


aJrirr,qoBbrii

f. v. rnpN6-naor*ra (tehn) ciocan de zidar Inycrop6Hnrlr! - ciocan de zidar cu doui


aBToKJr6Bilh,rdi cirimidd autoclavizala

(tehn) sdpltor cu tirndcopul

scarificalor'

ci rirn idd izolan tii u:orsqn6nlrurii olrrcyn(rprrsrii - cdrimidd


n3onuu,H6lil{r}lii

rd $i calcar

ii -

idd

cli

gu -

frrlailil r tt

1l,rlttt

nyc'r,.)r()Ju,tii <:rtrurtrli!

.-

ciir iirnit15 cu goluri

cro?oyn6pllbrit (chim) rezislent

/ la acliunea

acizilor

la

acizi

purlru ziiliirir:
rrrlnlr0rttn,rr)i
I

iiriimi<l:i cu cirrci gluri

refractard dc izoLare KaJlM6p6EaHHbrt? - cdrdrnidi calibratd


KBapqer!'Ii{tf:crslil

rit t tsvrt tsi t lt'

.'

antiacid KHcnoraycri)fiqnnoc'ru acizi

f. (chim)

stabifr+ate la

py'nr6il rlr<4rniluru r;iiriirnitili rnrtlatl mallllJl

- cirirnidi de argild cua rloasi xnc.noToyuilpuutii clrirniclS antiacldA


xitcrtt'ti,i

xnctr,

flfr)

cdrdmidd

ittrt,l;t ;t, i'1.. rutfeureJlttl'lti'1 .-. ciir :irrrirlti tlc <:lirtr:hcr xJtfitt.ra'[sti.i '.- lrollal tlc ciilirrrtitld
t;rt

ailoMocr{nHKSTrlbp"r

minoasd 6.nurii - cbrtrmidd roz apMfrpooaHltblli - cdrdmidd armattr soarta '6oxcirrogufi

cXrdmidd cu alundum - cdrlmidi silico-alu-

xocoylil.uulIt,ti.i

6nryv/rpouar*rufi - cdremide cu bitum 6irrm:i - alic.irie de cirdmidd ; ctrr6midX


nepne.rKyJrtrToBunl

cXrdmidd de bauxiti

no.qoyc'r6fi.nanulft

aclrunea apel - Ro3Aiurltoil cj'ulrr-r clrinridd ujicali na-

cbrdm idd de ver

rn

icu lit

.rrcl'Ko$6cnLrli cirirnidii poroastr cirrdrridi profilatA Jrer(enbru"tii JrlrqeB6fr - cdrinritld aparenti / de faladd JroxK6Bblft - cdrdrnidd Pe lung MarHe3}raJTLHo-xp6!.4oBhlli - cirimidd de crom-magnezit / crorn nrrgrrez-iiici ManFre3fiTosbrfi - cArimidd cle malnezit Nrafi.{Hilri - cdrdmidi de orielttare / de reper MlroroAfrpqarbrii
r,{6.qynbubrit

clirriirricli obItcii

pe suprafata {ro,1tal6 caFr[*ri-rbIfi - chirpici c$6[cBr'tfi ,- cdrimidd de bolti v. Ktrpnfi q, usBecTK6no-necc*rj'rFK6Tr{b:r?


qiru,tp"t

- c pr44rJr[!rilcLvI ciirinrirJi gof ratd - c S6crcori rra r6pqe cdrdmidd clr fa-letd

KncJroroxpaHfinr4ule n" (arh) d,epaz\t de acizi f. (tehn) pensuld Bo;i0crH6.n ,^- pensuld de piirpcnsuli de pieplene rpeoeHqarirfl
t(GJ:oHKSBar

,- pensuli

de jder

Kpirrari
ry6rru6r{

cr.rJ{.rrrihteil}:rroBhtfi

cik'l)6rri!:,ri'r
liz.a

^-

- cArarnidd de silinranit c;IritrniilS (lo / pcntru canagi

- bidinea de viirr:it / zugrSvit ; pcnsuld de zugrivit uraxoniis - bidinca de spoil pensulS latd cle vopsilorie n,rdcsan
Marr*p+iae

pensula rotundd

bidirrea (de spoit) de papwd

rr:

c;raltqer(r.nt,ttl,tii,- crir'iirrritlii clin ;isturi


cctttrlS

co (:r{./rl{rcrtt('ril rpirruto ciiriunicl} cu tnu-

cn:rr:rtutririi

cdrdmidd rezistenti la

luftrl

Bot'u'iur+rblft

B!'(c6Koro o6xuna peral uri irraltc BbrcoxoonHeyilSpub*)i

^,

- clrintitJ;t -

ciirirnidi .rrsi\ Ir
cb reirrr id

rterrrsi

trn1-

- cdrlrnidi cu mulle goluri ,- cdrirnidi moclulatd MynirirroBblli - cdrimitld cle mulit ttach.no.ltn,rfi - cirr?rmirlii clc rrntplutrtri neo6ox<xiiltttt,rii -, cirr'irnidi ncarsd ' rropMiJrr'rrot.o ii6xtlrra cdrirnidd arsir norInal

creKrolliury{t t!.! - ciirxmir]il vitrificatd creKJr*Eurtlil c'rlrof ie,'lbrlblfi - cirirnicll de


stic I d

- ciriirnitli'i filrS goluri / trasivii / plin.i / tiornpacti - cirXntidi lyenlnr pereli / de crpo{N'r'r.x'r.irL!fi -' cdrftnidii de / peniru concrer{oriirr*i zicii rie

cfriilt:

leqitr.:

lirr ii Ekl)Osi),ri(ae * (iiil) pensula de 1 lre,itru pict urb u-{erfrriHas - 1fin) pensllli de pbr de porc x-wcrn-nnar.ri6su\a f . { /e hn) bidinca p}i}bti

- perie tupfer bidinea TpaSapArHas * peil6ulA-$ablo11, IJentru zugriveii cu ;;:rblon $u.nflrovira.n ^ pcrrsulS lrniari 7 pcnlru iras
ropl.AorrulrHar

Kr4crh-p3cxircrKa
Kr4tTL-pyrtlifiK
fiJi6cKa.a

'i. (tehil) per.rsuft manualS

f. (tehn)

pensulA-qlagEr

sitorie.

pensulii nianuall latzl

'

de vop./

ina

I rei-

o$rer.{r!*lrrii

factarS
BbrcoKofrp6qu],tfr

zistenti n.ua:yp6nar*trtfi
r.nusodfirtruni

curailati / glazuratir

- cbrirnidd de mare re^ cXrImidX smbliuiti


cXrdmidd de argilir
de

o6.j!r-{r{6roqnbiii pentru placat

- cdrirnidd u;oari placare - clrdniidd de


]Kx{enhril

strtlcli;

HHCrb-Topr{6BKa

.-

obignuitii et6srxHon6Hnurii,oftreyn6prrbrli ^ cirimidd refractard


Krrpn['{{r, oSrrKnon6lluurl cSrimirli cle bazd nerrol{HaToMirToasri.i - cdrbmidd spongioasd

oSoxxrttrii - v. Kr4pflfitl, cdrirniclS


oar,rH6pHbrli octro8H6i;i -

cr)Ipq6$bIii - ciirltrridi tirutii ?iranenbu[,rii ,- ciiriirrritlii r.lr,' print?rr1el / cu atlaos de pirmirrlr:l (cirintitk'i t:u pitnirtl de

KHcrr,-Srr'iq f. (tehn) pensiliii canadianii . kttl / rle estornpare

v. K&rcrt" ?'optl6Bovi;at!
r!r,,lcro-pacxJti!{1Ka

Tripoli)
rLnri(oublfi
cLr

y,, "y
v.mi1q;

11',-,rEpr.a

f. r.

Tpx.{cracgl'[16])i

ru1lHox0l|orc'r'tllii

pdmint argilos

^ ciriiruicll clcr bauxiti

- v.

ryr'o{}reut{rri'i
r'lllc7,lf

sfei'tur:i - r:ii'iirnidl tlei fuzibild - ciirdrnidl grcu lat .- ciirdmidit alczatii lle Iin

:r
t1 I

F.lgrHoilrJlaKonuft

rudlH*rbtrl

^ ctrrtruricli de zguri - ctrrtrnidd dc argild

de diatomit

1i tt

Ilepe)K)(eH[{h[[i - v. Kr4pnfrq, )KxHbIfi noxrrorcrrbrlii - cdrdmidd plind

yrrron{}i;i .'.- crir itmitll collat y,l6xtcrurr,lii [!JIa!.uMi * cdrimidi agezaii hr lung

rn. {tchn) cyocan pentru pixlrd liHtriiii,ir t. (f ehn) ciocan tje lemn ii,'r[!i!ra f. (elcon) zicldrie: (lehn) zidire, execr.ltirea ziddriei ; a;ezare; punere ; pozare aprlrfiposafiHa.s ^. zid5rie armal5 - 6pox zidirea arcelor despacrn6pnan - zidirie uscati 6er6rmag - zidirie de beton

r
KJE,A,qKA
KJIaI{;ia

[38

6lroral - zidirie Jc pierrii brurl / sparrd 6ylitean .- lra UcM6t!Tc zi,liiric tle piatrl
brutd cu mortzir c1e ciment 6!"roean - noA sa,tfin zidirie de piatrd

ziddrie din blocuri ziddrie din piatrl bruri 6y'ro6er6rnar - ziddrie din beton ciclopian I de piatrd brutd qi beton ciclopic
6,'i6'rna-ft

6yr*xuaa -

uscati KfMerrlras ,- H6cyxo ns nnn'rFrsxS (ch) an. rocamente aqezate in stratrrri K6iae*rHaq - c oK6rKoi4 zidirie de piatrl cu cioplire ttSr,rennag - c no,u,f;ilpoi\,i (ch) anrocamente
agezate cu mina

rSuensas - Hecyxc zidXrie uscatl /

piatri

de

x,l64r.a-

in

nor6,illo-xoun6iiepnal
lalt{

- zidire

r39
executata Br,tnycKn6fr

KNAIIA}I...

aaa prloBiAs KAMeHHaT - ziddrie de piatrE in rinduri regulate, zidlrie apare_ iat6
npSw.rn

xapaolpuax

nuiele sau de trestie

trruti cu mortar

turnat

6j,ronaa

- Eo;tr ronarry zirlirie de piatrd br'uii extscutirti iu rnistrin -B LDa nl.lprrnu.'r z-idiric

B nonKlrFr.r!{q6 zidirie de o jumdtate de


cEldmidd

B 6,'rKy zirJi.rie cu tesitura rindurilor in lormi de V B oAfrH xrapnfiu zidirie de o chrXmidd

c no.nosfqlrofi xupnu'ri zicliric doul cirirnizi ;i junlLatt:


.u,Ba

dc doLri clrdr:rizi
dc

- Ki,rFnnq6 a cdrdrnizilor de) aqezr're - Kr.rpn!{riA 6es pacru6pa ziddrie inirll fdri mortar KMprrHq,! E JrKy

- (ch) zidirie de fascine cle zidire d: cXrdmidi ; (modul


de

nycroreraq ziddrie cu goluri pacr*Hyraq - ziddrie solicitati la intindere - zid/arie pycr6nanHal rostuitd

cirl-

v.

' -

c 3anoflr6ilneu ziddrie cu umpluturi c o6.rruq6nnoii zitlirio cu ciptugeali


c c
c
nafx)rlonp6nona

pFfiAl\ru

zidlric in

asizc

zitlire sub aburi

ApeHiixHbrfi ^, supapl de drenare Ap6ccer6r6d - ventil de reglare a debitului / de laminare i strangulare ; reduclie, dro_
sel

- clapeti / supapd dubld [Eyxxo[oB6ii - ventil cu doui cii


lBorfu6it

- supapd de evacuare ; (a!, ch) valvd de golire, ventil de scbpare / de evacuare, valv6 de descdrcare na3oBo3Aiutr{brii - supapd de gaz-aer F63oBbrfi - supapd de gaz

rcr6ANa

KrrpfiHq6 nno,rynpuctrx

rniclii mixti
KfiprlHrra RnpH)KitM

zidirie de cir5-

s tMxy

t<upnu.re

6el6una.fi

$i betoi)

Kr.rpnilq!'inr
KoJr6,qqeBar

tsEpcr zidire a rindurilor nm6poliupnf.rvuafi - zidire cu vibrarea

ilonropfl Kr4prMqA zidSrie de o cdrimidd gi jurnetate E rerurrKax zidirie in spaJiu incllzit


B

luri

- zidirrie de cirdnridd ziddrie - zidlrie de / din cdr5midi din cdrimidi cu go-

v.

N.r64Na Brlpr.tr(iiM

rrrrtur;f rransver sald rrpo,q5rn uoii apwarfpori zrdlrie cu armdturd longitudinali c pacurfirxofi rusos ziddrie cu rosturi
aparente
3,rreKTpcfiotrl*DoM 1r ic

rloncp6\Hol,i apMar,!'poii ziddrie cu ar-

,UbrMoB6fi

gistru

- (termo) supapi de fum; - (tcrmo)


clapetd

re-

qoruon6:onrdi de gaz

registru supapd

' c
zati

zidirie uscatd elec-

de rc[inere a fumulrri gurxirc,'rurulii - ventil de aerisire


sul lare

EbrMo3a.q6pnffMro[Ir4fi

(termo)

de rd-

cB6)Kal

cuc;x.cy.tril.llr.ctrtlal

'- zidiric

.-.

cxi:cul:rlz'i rccelll
:rirlii

ric proasltilt

cird-

mizilor
(

En[Ju)Kfrr{

pri

aeeq6irrpenlo clKaTas siune excentrici

n infigerea cdrdmizilor ) - zidlrie cu compre-

zidirie executati fdrd

mistrie

- ziddrie din blocuri rnari xpynHonane.nrHas ,- zidlrie de panouri mari uerxounluHal - ziddrie din blocuri mici - M6ro.UoM r6pMoca ziddrie cu morlar cald Mo3afirrgar{ ,.- zidirie mozaicat; /cu rosturi
KpynHo6r6qHaa neregulate

a;e_

Tdcotnfi (rr:c{roal}
talie

t'ctt.rt.r,l qr.n[rllyro!tlitii l"c 1('l trir, il

cn.nolllilill -' ;:iriiiiit rrrasivi cyxi,ll -. z.i,Lilit rr:;,.:r rii / f :lri rnortar

cnafun;tnnal

.- zirl,irie

rtrixld

clapete - supap5 de inclrcare - poanlou cu ac, ac de reglare, ac obturator,


nr6,'r6o{aTbll?

sargl$rso,luurii

zitl:iric Jl ntrrr izola-

'-

z_itlirc

Ha JrrKoM pacrc6pe zid"lrie cu mortar


ulior

din

piarr.d tle

pra::jtune

r,lycoponpaHin*ro1fi - (inst) capacril curii (tle dt'.tcdrc<tre a tubulrti 1 de gunoi rrar se'r5're,rullr,[ii - \ul)al)d de iefulare , de

KonocFrraK6Br,rii - (cf , termo) KoHf{qeaH},il'i - supapd conicd

gritar mobil

- nrrprrcfiK zidlrie cu rosturi tesute nogp{exoii paarB6pa ziddrie - Efipl.tcr;rK c curilate cu rosturi - El-lpnrflK zidirie cap la cap - Bfiyct'oru6Bry zidiric cu rosturi neurnplute

- Ita pacTB6pe zidil'ic cu tnorlar - rla rflxejroM pacrnbpe zidirie cu mortar


grcil

Tlo{bi.[Har - (ch)
rapusd)

rpxea'.lrirnan - zidire execuiatd. pe trel frcnturi


de lucru
saltea de fascine rsup_

Ha,'l6tro.ul,ri.i
srbil d

oSpdrrrr,tir -,.l11pt:ia
onne:a,&6Lrxr.rnak3r-[r4i!

t.lal,ela de reglare

rl-' relirere

rever-

- BpacniJp zicl5rie in qanlr-rri - Bcyxilo v. r.ni4ra, 6erpacru6pHar no,r,r6ugcxal - ziddrie olandezi 4*yxsaxn6rHax - zidire cu doui fronturi de lucnr 4eyxc.n6iinax - ziddrie in doui straturi - A@B agezarea / stivuirea lemnelor )(ere3oKr4pflfiqfiafl - zidirie armatd din caramlda
3t{MHqfl

- [ra qeMOHTHonr pacrn6pe zidirie cu mortar de ciment HaAcB6${as - timpan - Hecyxo v. KJTAAKa, Gspacrn6p+rax
HeapnafiponaHHas

Heciu{arr
1e

- ziddrie nearma_td ziddrie portantS / de rezistenziddtie uSoarI z|J\rie cu placaj

- rlrysAiuesra zidirie de fundalie qcrlrir..,l.cnopoc-lu6r^ .- zidire rapidl in lani U,res.jkri;'11'vsgqinx ^, ziddrie ciclopianl ipycu'.r-ra",lidrru;ll zidire execulata pe frorriLu i tlt' lrrclrr KnaAoEel i'. (trt lt ) c;irtrar:i ; rnuqa;lie, clcpozit,
aitirr:1t0; ii
tt.ruii4o,irr"l

oS.flerqiirnraa

o6anq6oovlraa luialS

/ de tir-

K,'ri.[[air

sanoi'rHerrufl zidirea umolLrturii

s!6varar cryn6Hrrarar - zidlrie din(atd in trepte - u3 rpi6ocncasnono x6r*asn ziddrie de piatrd ciopliti brut

-. zidirc pe limp il.' iarni

- H3 rpySoox6.nororo K6rvfin zidlrie moloane


smiliate

de

- lr3 raMH6fi npABr4rbHoft S6pnr,r ziclirie din piatrd de formd regulati - n3 KpinHbtx 6n6xor zidirie din blocuri mari
litd / de piatre de ralie KaMeHHar - ziddrie de niatri
,

H3

rcaHonox6uus ziddrie de piatri ciop-

6pKy ziddrie boltiti / care arcul ontcyn6pnax - zitl'arie refractare ry ofpax.qeHfiii ziclire a imprejmr-ririlor / a clcrttenlclor rlt. rr rn1-.lrr I u rd olpro:axnhrnaa - zidire cu un front de [ucru - oclioBaHHf punere a temeliei - no.q 3al*BKy ziddrie cu mortar turnat intre pietre - noA ron6rKy ziddrie executatd cu mistria ,- noA paquirnxy ziclirie cu rostufi pline - noA cKo6i zidire cu pablon noAB6AHaq - zidire sub aod noas6alras 6!,ronan - zidEiie de piatrd bruth sub api noA3KpaHoBar - (ch, tehn) pal de anrocamente sub ecran

- o6pasfieu{ar formeazd

z,irlijric rrj.r,t) supapz'l ; ventil, clapeti (ctl, <:lt) corr dc iirchidcr.e; valvd anap*iitir,:ii - supap;I de sigLrranli asroMa"*qecKxn$i - sLlpapl automatx aMcprr,,3f,rplirclx[tri - supapd de amortizare 6r,rc.rpogiiictsyrou&.n-r - supapa ventil cu inchiCcre rapidd

rl. {ilsl,

iI llc

Bo3d/urHhj[,f ,- supz]pJ clapctir dc aer, pap.i pneumaticd Bo3lqiulHr,r* nrrycr:u6li - clapeti de aer ; papi, de adrnisie d': acr

a aerului

Boljly;{uo},rfiycrrr6i,i -- supapi dc cvacuare


su_ su_ su_

nerr',ur.;ra4ui'uttitnfr tila i ic

- (vent) clapeli cle ven_

distribrrlie peryn*pyloulraii ,-, claperS Ce r-eglare, supapd regulaicare, vand de reglare


pegyxqlaSrlru;iii

- (vent ) c]aoetd anrifoc o'rr<q&H6ii - ciapetl rabatabil; nAp0pacnpe.EeIfire,rulltIr,i - l.ernts suoa}E de dislrihulic a abrrrulrri nepeftycKHbrl - srip;_pe de preaplin , de derivalic: vorrii cie rrrccre .* ciiircher Eor$p6Ttlbrr? fioA6dM[rhtr": ^, cl.!pet; ridic.itoarc, non.na&K6B['r'ii - vcntil cu plLrlitttr nplgoxparrirrr.Jib!tbtr.r - supipi rlc sigrrranld np*dnaltulil - srlapd tiu inrrarc / de aspiralie nF,oxoAr{6fi - supapi de trecej-e / directi p::rpj:cuur,lii .' supapd de tlest,drcare paag,enftlenluuriA - clapetd de separare pacnpeJ.e"rire,rsrr,li.i - v, nril 7 robinel de - reducor /

auleslec

c[lccfiri,'t6!i!rii - clapclri / supapd

siune, ventil cle reducere - cJ[r,rBHr3r:r rpyorlr supapd dc preaplin

supapd de pre-

de amestecare

de

cHycror6r'l

rc.r,p6rlro-crnfpqarb[fi papii rle aer cu clapctl de relinerc blryllllr,;rii "- sLtllapii dc aclrIisic
noe;4.ilumuru-r

cr6rTopnBr*

cru6pvaruni ^- clapetd fluturq

- v. Kn6$5H, arrrrycxE6fi supapd de incliiderc supapi de egalizare

acrcLryalou$tii

supap,i de aspiralre

clapetl de re{inere x,rinas-orcexaTexrb m. supapd de blocar.e

ypeEHir,reJ'rr,Hbrii KnAnaH-3axJroEKa m.

i;i.,,

"l

L-

KJIACC
rJracc m, categorie, clasd

r40

Ms:raBft Ho-&opMajxbAet'fi,tr'Hriii

adeziv

ieo-

KJICTKA

tr41
x,qur:ou?Atlutfi cuneiform x-nwnos6fi cu PanI
KJMH6Me"P

KOAT'YJI".. ;
in forrnX de pani

formaldthidic

clas,l rle prer":izie - T6.*r@Tu {nii}s) Kraccx4Ka f. (arh) cltt;ic uacc;r$ux6ri.rp ln' (l/".r')' , r/r) ( lil\{rr BcrphxriBaKlui|}4liit - clalor vibrzltor rpaeulaqufin*lrtFr ^' t-'iasor gravitalional clasor corric' cotl clasor / de r.orryc*tr,ri'l

spfnnocrra (mtr).clasd de rndrime - Hu;eJfiponarutns (geod) ordin de nivel- rnent

- clei de sdprrn nop<uuxoo6g:5ellr,l* - clei ptrl veruient, adeziv / clei in praf pacifire"tr,r*rii ^' r:lci vctli:lal pe:rtr:onud ',- \'. Kr.bl' r'"ay'lii{orrnii Fe'ropr4ft,ntutvit ^' clt; dc rpzorcini iat*olty.rrt,,:tlt,s!'tirr'.1 .'irrr - clei aulovulcan*ilL'rumuIfi

r6crHfiqrla.s sBaKyaqll6Hgas - (o-rh) cag scdrii de evacuare .nfiSlra (arh) casa liftului/ a ascnso-

ruliri, Pulul ascensorului x-q6lr(er Pl. (tmec) cle\te xelea cle$te de apucat - .Ilflt rl,lcToB6rrc
3aKjlcflOlt cleqte pentfu nrturr - &'rg nepefi6ca p6nbcoB (cll clelte pentru aIfl - clcplasarea;irtrlor (rvi - gJlfi rPY6 tl';lr: tli $,rpol1ilO6r4Blir;lc ,.- clcftc dc perlorat :axfirullltle - clc;te de strirrs cle$te iie forjir / de fierdrie Ny:rrl6'tsntc F6:rscooue
tablA

x.drflun pl., :e.n$true (urb) spalii verzi

mdsut'at Panta taluzurilor

m. (ntds)

clinomefru, aparat de

nizabil

c.r.un4KAtiloBbrfi

- clasor cu riicllrle clasor cti ctlpc r4eEi'r$)o66){rlhlii -' cia:sor c(:lt r f trg xNaccu$i:rihql,rl [, ci;.rsif ir:rr rc ; c] rtsa re BoBE uwan ,- (nir) cl;rl;are in cureut de aer r'HAp; Br'ni{,reeK;- 7 * ( mt r ) cl asare hid raulicd a defecte- geSbx.rot {te&n) clasiiieare lor
cKpe6K6Bbri'i

clasare

clrure tirqecrirtpi
cMonr.qr6ri

qSuiepbtii

c'ru:rfiPuui.i - clei ck: tirnPlirie rcpnltul:lacul"ltctttl:i'q ^' a rit,ziv f ern roplasli c


repneotl.rlac'rr'a"trtl,tii

riiginos

artrezir'

adeziv / clei siliconic adeziv - 'pe baz\ / clei sintetic de gudron, clei

rrfrpoc m. (arh) stranl r.ny6 m. (arh, csc) club K,'Iy6erIeK m. (lrn) nodozrtate KJrloq m. (tmec) cheie; (hidr) izvor arcului / a bollii - aprui (e!con) cheia

n/&lo'o&icr,IAE Txla.*I.

ciiriior Ei construr{iilor - clasificare dupx nrai nlulte caracl.el'tstrcl (tntr) 'iol'tare tiratlrttrornEt- no Kpifitloe'i*t
rica

sgstlrlfr fi c*op.v)ti6E{Mfi ciasificare a cl6-

"' v. iirtoii' I'dlpM()tlj;areiuuopc;lrrtlrrt tr';i,t ^' tltltzil' 1t:'rtlrui catr:1 iv vrll,lr(riJcfiJtx,itr,lfii ^' adeziv universal ftiaun;rr,mit .- ticJez,ltv / clei pentru placaje xtr.u6Enr:rc ornep-'xgriuax clei f adezl'v - cu ?ntirire la rece emy.nr,rtt6t;lxudt '- adeziv in etriulsie, clei
crft\ecftl,lil

treptt*rot* qenHfre

- (cl) c'leEte de transportat;tlte (sud) cleqte pentru sudat


sll llra

- cu ianl - clefle( tm.',') clc)tt dc lrlitl KnAulr't-Kyce'lKI4 pl.


lrxii.{Bepc6j*lHble

'rpi6tt'le - cle)te de 1'avd cle$te-patent


li:rrrl,'t'ltziv

(ch) che\a barajului A+roqtmil - in arc nncTf'ruu soc*o.qiulufi - (hidr) izvor ascendent r6e"{Hrril - (cf, tmec) cheie pentru ptulile / fixd / de tirfoane nie"illt lfi asnnr'rftexrlfr - cheie universali / rcglabilii f lrartcczA rhl.rurrri4nycxrpirtulnrfi - chcic (fixd) dubI;i
riequuli'i
sirnoli
ree.{nbrft pa3BonH6p'i
o,qHoc

r.ncxtlrraii eh'it's, KJlt{ll ln. piltlil

ropSrulrrlft

tt.rtvlltitx nr. (gr',r/) r;liv:rj

- cheie (fixd)

- noJlstr\ll{'It*x so,E {lild,"j lor suu-ierane


KJr'1

clasificare a aper:'

putcre do adeziune / de incleiere r,"refij.xti{br*cTep r*. (d.ru.nt) calup, pavea de

emulsion;it x,rdpiiic,c'rr, ;tiezivitate, adercniS' viscozitate,

6pycvSturil - (cl) pirtri ctt riccliunc dreptunghitrlartl ncpxou(ri.:t (tutrrrfitlt,t)'- (t /r,) urilPlutura
rle :ltrttrrtlt) 1'u lxtrujrtltti ) npytt'rrrrr6ii ' (clt, 11t:ttt.) ltLtn"i

cezi)

x-naccta$luirfo[iarfl rb;fr ei'sil i ;a KJlaccr,r:i ;iqf4:r;; la':'" a c!asifica


Klaccr.ru.tl
I
L

; cL;&-'tq

ft

p'irF

llt.r'ile

tr'

| ;1

i' i c;
t

t'a t. (;J ;i ) cl isi'i:nt a.r';t"il, fi Srrrr'*: a zidi KJf&C'fi) Kl pfifiq (lchrt) a zieli cu cdr[midE
rne6enricca

(tehri) a incleia KmeMR'n f " (et, elmet) irorn6 ; clemi ; Kjrofif;rJo rt'. (lmec) ciocalr d(. niitril Kreni,.'f\it+rx m. (. tn(t ) triltrit'rr
s;lrfi*rrw

piatrh (de 9iX9!8

ctTt) Lrri'i1ar6

t. (mtr) r[rslir, masd de lipit .- (fuum) rriasric <ie asfalt ,qern*pnan ,' (diutvt.) rnastic cle.gudron KfieeB6!1fii4 L. (rahn).p!'c|iar.tre e cleiului i caac66fiu roBlNn

ltrdni!nIllblfi (<:trrcll rriluil r.nelr6'rr (trnr:t:) a niltti


KrsnKa f.'(tr?el,
cloagf,

tnec) nituire; (rntr)

$ipx6'

tlc plmint tsib Ittrt,!ulir', itt ttrl'uL I'trtiultti) nr,or'rrl.-rit * panitlubli / tu dubliirrclinare aepesfiuwbtfi - (elcon) Pand de temn saaulreuoasaroul{$ - (elcon) pand dc ancorar saMbrxircrquia - pand de fixare / de blocare xpcndr(Hulft '- (eLcon) pand / clavetd de
asa
r

rae.{}il'Ifi ropu6Bbtii - cheie tubularA rS3oBbtii - (inst) cheie de gaze r'fi5oquufi - cheie Pentru indoire cheie pentru piuli]e - Ilna KlraApaTHblx iAeK
patrate saNa6'*rmii

universald

cheie reglabild (fran-

nHesNfarfiqeci,'uii

zan pntru ![ert clel

cap lnecat - sn*r'a'* nituire cu ttixari cu mirpKerlra.t{ - ({in, Jm) iamelii de parchet'
f ri:rX

KJreetsf{UHbrii cieios

rxeeEpodfirKa
xJreer.4cilIfi-ntia
KJleec;uecftTeJxr'

t. (tet,tn)

t. {t(\nt (orrclisJ' de clLi


rndl.rxor Llc clei

rTnr{ilat

- (f in, ngie!1r,,!:tritqeci'a,'l pnc,-lmalic


c'!o'r'aiaH6n

tm) lanelk

nituire cu

debitata

ciocanul

KfleElsiii irrci*iat

lil' v. KJleeruelflaJll(a Kxeeuifdrhlft iYlcleiat fl ci-l$ul nn6di m. (chtnz" tnlr) eiti*z'iv' clei axndyritillronn'ri;i ,' clct clc alhurnind uorturiaAiln"a ' arl*zir' / ":lr'i icz'istcrtt la ap5 clci trtt inlSrlre - mrpi}.{a{o otBe}tx(Aertlr!fi la caltl ;Kr4B6'rtibrii -- clei aninial sa3dlHosl'di - clei de ca-zeini Kag,GeftdrAiislra - ctei carboamidic ttav"riNosuui - ctei ./ soiulie de cauciuc roprnhnrnuii - adeziv / clei de contact lr6c'rulutfi - clei de oase Kpax${iliibt{blii '- clei dc auiidcu n6"renclll,tii ,- clei de latoi" n{aJflfiD}{s,lE"i - clci l)e lltru eugr iiv .'lt vrergpbaumi - cfei de pitl.r (ttl'lilut 'lin rci'
zdturi de Piele)
MenaMftno;brfr

- riiecff)B6ft}lcM niluire |r'in prestune yr6pirar - niillltrc Prln clouanlre x"6r*e I. celuta; pi{triiicl, ptilral I cufc'i' ct-riivie :, (rntr) stivii in crttce
66Lro"nlag 66,r,r"!rtara

- v'

KJrBrfi'"e tsllorAfi

- cuiuta (,'ir',trt) b,ri1;rr rrurt6u rt. (alcon) bollar ; (rlrron) split xrrfirtxcp n. (mtr) clitrr'lttr; cirjrnitli dc clrncher

tt bla rc rra.rrxrr(ri.i - (mal) pani dc pt,nere la tractiunc ireii' pi:n'rlr,Iii ctvtt6lI'la'fhlii - parlI neutr5 ill trcotc (a bauH:rouf)i:r - (ctt) urtiplitturl tle avttl raiului )

- cltcic clc lacdt (cu actionete) - cheie pne urna ticl nv,res6ii - (cf) cheie Pentru tlne - cnona (elcon) cheia bollii crn6,roquurii ,- (c/) cheie de macaz ^ roHil6,1fl (rylrn6.nn) ( elcon) cheia bo{ii
lunelului ropq6sbrfi - cheie tubulard rpf6nurii - (iut) cheie pentru levr rii6rft,rl qenH6ii * (inst) cle$te cu lanl penlru lovl furci de prtrjini / tlo prirtdere utrSnronr,ri.i

gatrra cheit ftn.iMKa f . (clmct ) clanld KriMMeP m. (clmet) agrafd KHexr trr., uiaapr6Bblll (tehn) babd de aeostare
KJrrcqeBirlla

f.

aJftroB!,Ifr

[ea cle grinzi a pirlii.carosabile 'nrapr.ra-rh (mtr) stivl de c5rdrnizi


,r$cp.ga.{}iefl

(t:l.t:ott) ielea clc grinzi


rl1po63)!(eia

gop6xxurfi

\acru (drum)

re-

- furh) casa schiii j5Scrfft"ri{a$ nnu;uas ,- (arh) casa scdrii'


exlerioarE
Jl6c'ilfl4'{illas

nrrlrpennRn ' (arh)

casa sca-

KJII.rlrRepI{3iAq}rt{

- clincher alitic drumu;'i - clincher pentru 6enirromlli - clincher belitic noB6pxttocrllhlfi - clilrcher cle supraf a1d noprraHpgeM6ttl'lltlli - clincher de ciment Portland paccr,Inarculuiics ^' clirrchur Iriabil (lo (:llllcllt ueMCHTl*,lFr - crlillchor f . cli ttc Irc r tz"a rc
f

KrJr.lroxparli{Jrp{ue n. (arh) depozit Krttrqa f. (elinct) Euseu


KH6nKa

de

edr{i

f. buton: Pionezd rryxin - buton fix n,rarnu6mas - pionezd de platiqeld nrx)'rfiBoBe'i'poB6s - (elmet) gherrnea fixa re cultti:ttl,an - bttlotl rlc scntttalizarc ^. ynpa.n.n6rt*,[' btrton de comandd

de

recT[!r'!q[:aE uegaAunt:riirlra5l

rii, irlterioarl
scdrii, er:rn;i

(arh

casa

KrfirlKep*{blfi de clinchcr r.nutrxeponiHrle n. v" KJIurlKcplt36u,H'l


N.[rarrxepoycr6fi ql"IDocrl',

xoary.nftponanne

n6crrlnqsas noats6,{brtsfl
sttbsolu lr'ri

- clei pe bazir de nrelamtirtr

r[crgjronr&fi {xepA6qt{afi dului

- (arh) casa scirii i a r h ) casa sc6rii po-

rezistenla malerialelor rcfracl;tt c la aclltlnea

'

()r'l

{cyfl6lx)B (rnlr,/

ciinclierului
KJtr{HKer

gulare (preciPitare) Koaryr!fi fryeMbIii coa gulabil

^ nodl (al" inst) tratarea


ln. v.
KOSryIftHT

n. (chim) coagulare . aper prln


coagularll

coa-

in pd4ile

n. (ch) clittcltoi,
ecluzelot'

vrincla : va'1e llllcl

roary,rinr m. (chim)

xoar-y.nnrop

KOA.Fy'J{.."
troaryr-Aqliq

142

t. (fiz) coagulare gp66nar (fiz) coagulare .fraclionatd Kr.rcfi&rnar - (chim) coagulare cu acizi caMonpor.!3$6Jrbgmr - (chim.) coalulare spontani xo6&:rxa f. (mtr) cdrirnidl nrntru sobe - (izal) co,tor hidroirmon@nuu6ft - (fin) covor rierforat - n3 Kepandlqecrofi nnfirxr+ ([in) covor din plici de cerarnica"r msodrpyrur4ufi (el, -(elcan) izol) covor izolant Kp6rcJTbHntii covor de aconerire eerufununi - (t'in) covur nelesur pyr6u*ruft - (fin) covor in rulouri crpi)KerlHbEi - (elcon) covor de talas rri.6rrr"d - (fin) c0v0r tesuf x6sra f. (tmec) forjare x6sKocra (tmec) f. forjabilitate, maleabilitate
covor (strat sublire) npa6pxriocrrsrit - (fin) strat de acooerire *ogT,.: (mnS.) bcni; cupii, cdu; ; Iingurd;
KOBplrK rn.
(

(fin) carron imitalie de piele K6)Kyx m. (maS) carcasd; cutie ; capoti ; manNoxnapr6n m.
ta

KoreSSHEre

xoep m. covor-{ .Hgpon:orrqu6HHbrfi zolant

de fum - 3arB6pa (ch) carcasd a vanei eau{hrublfi - (vent) mascd / rnanta de pro_ reqle
3ByKou3orffipyrcEsrfi

uyx6ft - carcasd errnetice prnaorfit rW6&, (termo) manta -

nur.a_xu6li

(veni) carcasi de

aspirafie
a co$ului

lare fonicd

- {nu;) capatd de izonapoBdro trro,Nlri (terfto) rnanta a unui - cazan /


de insonorizare

rature repnrfivecroe

- (ac) oscilalie acustici naexatdro{ecKoe - oscilalie mecanici (el) varialie de purere - M6rquocflrvarialie dc sarcind - Harpi3Kx ocrdoBHfu - oscilatie fundamettald nepex6Auoe - oscilatie tranzitorie cno66Anoe ,- oscilatie liberi c36Huoe - (hidr) varialie sezonieri c66crseHHoe - oscilalie proprie / liberb - reMneparipr,r (termo) varialie de tempesnyxoe6e

143
Ko,lec6 n. (mag) roatd

KOJIO...

proteclie la conducte npegoxpardire.nr,nnri.:l carcasd dc protecliu


crnap5m,ru'1fi
TenJrot43oJr.s4r,r6nuurfi

de abur nepex6pa rpy6onpos6aa (termo) tub de

- (lcrnro) oscilalie termicd ynpinoc - oscilaIie elasricd ' lponHa rpynronflx *og (hi{lr) oscilalia
nivelului apelor subterane

manta / cutie /

K63Jbr pl. (tehn) caprd; capra trisurii - BarcHerKr{ (trans) caprd, de vagonef, su-

moizolanti r6noqr*n? -

- (ch) cameri snirali - ( t e r m o') manta ter(termo) manta a unui focar

xore6i6rurs n. pl. (mec) oscilalii, vibralii ; varialii ; trepidalii urr'fi6uo-npyrfirbr-rbre - oscilalii / vibralii
de incovoierc cu rirsircirc usrf,r6rrue - oscilalii tlc iucovoicrc xsasr{nr#iillr,re - oscilalii cvasiliniare xpyronfie - oscilalii circrrlarc

!ia rura{iei

qncre oSop6ron (maS) vaialia

oscila-

gop6xeuax fXgag - (d.rum) (cf) al drumului xreresHoaop6rora'I ecartament al unei Iinii de caie ferati uopn'ra"rurian - (cf ) eca$ament normal p6,rtcoean - t'cli cale cu $ine j,sxas - (cf) ecartament / cale ingust(i) r<6,'rn-fiu,4er<c m. cr6quurx Bo!. (al) coli-indice al apelor uzate x{r.nn-'rfirp m. cr6qnr,lx wary (aL) coli-titru al

curea trapezoidald pa66.ree - rotor ; roati motoare / motrice riroso - (rnas, trans) roatd de tracliune xoAoB6e - (cf) roatd alergdtoarei (maS) roatd de rulare Ko,16 f. cale; ecartarnent; fdgaq; cale, linie

rcA6Mo - roatd condusd neglrqee - roatd conducdtoare sy6"l6roe - roati din{ati x.nfisonoe - roatb de transmisie pentru

tenn) cancroc
belon

GesouocrresfiTeJrr cllpa a

nalaxorului de

rpeli$epnnr&

cu mai multe filci onpoKfi,&rsaro${4ftcr


ncrpiaorrnbrft

.uo3rlpyotqufi - cupi cle dozare - ,[parr6HHa cupd de draglind sarpi3orrxfl,rfi - bend de inclrcare - 3eMJredffrrofi r,aarufinu cr-rpi a maqinii de terasamente ' KaHaBoKonare.nn cupd a sipdtorului de ganluri mnoroqe.rrocrn6fi np6fi@prnr6 graifir

re, graifdr rpeft@puufi - c ruIpaBJr6qecKlrM ynpaBn6_ rulem graifXr cu comandi hidraulicignlxu;rmcrHufi cupi cu doui f6[ci

cuFd apuc5toare

cu ghea-

- Kpena (maS) cadru al macaralei mourSxsure - (tehn) trepied de montai ttost4rx m. (elcon) copertind ; vizierd - EaJfi,rl6Boro earn6pa (crtJ ciocul stavilei
cilindrice
BeTpon6fi - apdrdtoare de v?nt - gr,rlron6fi 'rpy66t (termo) deflectorul co-

porturi ale cutiei vagonetului

rpyrfi.nulrle risucirc
.natlEiinurc
u6.grlrmronr,le

oscilalii de torsiune /

de

f. (tehn) despiare ; spargere - Knprfdrri (tehn) cioplire a 'c;rdrnizii xdrxnfr care se despici / se sparge uqor; inn6.:rna

apelor uzale

sului de fum sarqifrlmrit - coperlini / vizierd cle proteclie KoHc6JrbHrdft ,-- copertind in consoli onprufr ,' copertin5 rezematd orK}fAridfi - (ch) clapetd (la un stdvilar sau

,- oscilalii neperioclice napah{erp{rqecrlee - oscilalii paiametrice nepnoffiveciclle - oscilalii periodice nonep6vm*re - oscilalii transversale. npog6.rrno-n:rfi6uule - oscilalii longitudinale gi de incovoiere
HenepiloAfrqecKXe

()scilat;i liniate .- oscilzrlii pcrrdularc Herxlr6iilrblo - oscilalii ncliniare

lepator
KonJreKTop

npo46luHore
at

la un baraj)

caMoltos6ylrq6Kllr{Hect

oscila{ii longitudinale

orpa:*(6TeJit,Hr,rfr

- bend basculantd - cupi de incdrcare - c rn[paBJDiqecKXM ynpar.n6rnaena cupi cu comandd hidraulicd * c orrpurRSrourynrcg.Unftu{enr cupi cu fund
nrobil

np0rlrBoocJEnnfryi{,ii! - vizieri de proteclie coJrril{e3arqfiTur'rfr - copertind parasolard (ch) stSvilar cu ace pe creasta crg{qeB5fi

deflector

barajului xoxouocyu$:iNa

caMopa3rpyxfrcu4aiicx ^, cupd
descdrcdtoare

/ beni auto-

xoJlac

cKp6repHbrfi
screper

- l - crSnepa band de
cupe cu inehizEtor

- (tehn) cancioc - 3KcKaBSTopa cupi I bend de excavator 3neBi{ropruft - / e.rendropa bend / cupi de elevator KoBur-&rarJr6ftu m. (maS) ben6 a draglinei
KoBru-c6Kon m. (tehn) canciocmala r<owrr6nufi cu cupi K6rru m. pl. gheare

ruryxarfpuulfi

crB6pqarbrfi

m/r) coLas (bitum rutier) xorfcra f. (mtr) colastd (matcrial plastic penlru mod.c lare a or narne ntLtlui ) no.nedSnne n. (mec) oscilalie, vibralie; variafie ; balansare ; trepidalie
6oxos6e - oscilalie / vibra{ie laterald nfrnyxgeunoe ,- oscilalie / vibra{ie forfati

rorr6fi:n-xo.rr.n n. (arh) salE pentru cocteil Korl m. par, fdruq, teapd; pichet, jalon (geod) ldruq de pichetaj nux6rrrr,lfi

f. (cagr) uscltor de coconi

yrurpa:nyxonfie - oscilalii ultrasonore xoae6dreruru,lii r:scilant, osci lato r ro.ne66rncg a oscila; a se clltina; a vibra:
a vatia
Kor66nroqr.lr'ics oscilant, oscilator ; vibrator : variabil KoneHo n. (elmet) cot, cot de leavd: tub curbat

tate / autointt'clinulc cuuxp6nnr*c - lrscilalii sirrcrurrc cry.{6iiubrc .- oscilatii zrleatorii cM6urauHote - oscilalii compuse 1ruonfie - oscilalii pnghiulare

oscilatii autoexci-

nosp$nn*,1fi - (termo) colector de aer 4peniixuuft - (ch) dren / canal colector (al) canal colector de evasSropoqnr,lfi

apetror meteorice no:gixopacnpetre.ffi re.nusuft coleclor distribuitor de aer

/ in Gacc6ftHosufi Kantarrniarlu6ril:r";tir (al) colector al bazinului de canalizare soAocr6qnr,rfi - (al) canal de colectare a
boltl
(

Spovnr,rii

m. colector - (elcon.) colector boltit

ternxo)

- (al) colector de canaxanrSxrrurfi - (ql) galerie de captare nfinueruft - (al) colector pentru apa d
naua.masaqu6nttotpl
D.Zare

cuare in afara ora;ului

m. (drum,

intre!inuti
nicd

rapuox'rnvecnoc

,-

oscilalie

/ vibralie armo-

Kowu-rond.ra m. ( maS) cupd-linguri

nrr6Bfloe - oscilatie / vibralie principald - np6MKocrtr (ac) varialia intensitdliisune-

tului

wo_Hripcxue

(pentru urcat- W stilpi)

(tehn) gheare de

picior

- 4aar6m.ra 3aryx6rou.(ee
zatd

- oscilafle vibralie

oscilalie de presiune

tsoi.irl6e ,.- cot dublu - [blMoX6Aa cot de burlan nepexogu6e ,- cot reductor / de r.acordare n.nSnnoe cu rrrare - cot cot raz-Amufi pacrpi6Hoe cu / cu mangon coeAnnp?lenrgoe cot - cot de leedturi de coniucrd - Tpy6onpoeora - rpyS{r cot de leav; Sr6HueBoe - col cu flan$:i K6rep m. (fin) culoare, vopsea, nuanld de
culoare.
1ou

xo,rr6nnii m. (chim) colodiu


KoJUr6I{.u

- (al) colector principal - noA:6nnux KojuIwyruKiqufi col;ctor general al cornr-lnicaliilor subterane ocHoBr,r6fi - v. Konr6KTop, MafxcTpajrbHblti orsoAn6fi - (aI) colector de evacuare - nApa (termo) colector de abur pa:r1r!'sovurni - colector de descdrcare pacnpeAeJrireJrbHbrfi - (al) colector de distribuiie
Mam.tc.rp6rxbr{brfi

ploi toren{iale

66rqrfi

n. (chim) coloid sarqirrrmrii - m. (chitn) coloid de proteclie / protector rorr6n4*rft ( chim) coloidal xo.n:rebeufi m. (geol) coluviu
rpygH6fi

KonoBop6r

amorti-

m. (tehn) burghiu cu coarbi - coarbd cu pieptar / de piept

KOJE$"""
KOT0BOI)67

fl44

r';r!'6uerurfi
dictme

trul

y3J'!oB6ii

- a rfieu{6rKof, burghiu cu ccarbi gi clichet KoJ[5ga f. (lnz) butuc, blr$Iean


ox(i!.rrlar
[Bepi{eJr

- (slcon) blcc de ulx - (el.con) lrloc tlu fere*rslrit KoJI6,qeq rn. (ch, hirlr.l chrniu i put, fintina a6xccfisc:xur:i -. irul 1ubil1 / abisinian apTesr4hHcxrdia - pul / fintinii arlezian (5) 6opemnofi - (csub) cimin cie mal GyBcnol'i * (1ehn) pu! de foraj
eAm'ryermrfi lraHanu 3a r{}J6l{riulii

$nm,'rparr.u6liH61fi - pLrJ f iitlant $r.r.m"rpj'ronpefi xartanruaau,u6xnougi

dc eanalizare

-' puf trtlrrrla r I r'rf]aL ( {:il. la 10 la 3a cm) ranalrn:a4r.r6llsr,ifi - ( al) citr*it't dc iillcrsc(lie
cle

Ncl"lt6suril

[ ,q:,

m*tcno:r6xsaq
*iatl
Moi-roirir':'!:?-ir oSua>i<Hl;uaq

r,*;oroirpl,cxar''- v,

-' stiip cu nlai tnulte


rnonciil.

nivele

Iti{?JL$rL{0
lr i'i

Kc.J:6t{!Ia, Lluoro>r'5x-

.- stilp

xo.rir.luri.[a f . (or h ) r.triotli:d;1 t.ltir'r(}ill;o*6pi::nu:l"a in f cl'ii'r ii iJe col oa bdtlt or-indesiiiot'


x{r,rol'l,r'i'r tle spical., spintecttt, cf no,'ro,r4grqe n" (le hn) bL-iere

pul filtrarrt al t:lrraliz;irii

"* (al)

necjitrlar - slilp porta;ri


o,u,ilor6tr<,,lrrian nrvel

KoJrclln{ts m. (lermo) bar6 (dc grtiltrr) nortrr$'ruNa t. (l.e hn.) eiocan de ler;ln, lrirliilor,

xo,'r6.E6q-$irlir,rp
ro.ndANa

) pul filtranl f . (elcon, tna$) &bot, talpra:- (cl)


nr.
(c

h,

hidr

plac5, regletii J:y65uxa (Im, tehn) corp de rindea Kor6K rn. 15ru$ xonoK6.nb[ir5 f (arh.) clol:orni{5 rio:l6nxa f. c,oloanI, tub verlical 6yponfn -' (thn) coloani de foral
Smxepltan

- stilp apar:'nt - stilp :;implu o&sonorlc6;rns;rq - stilp ctt o con:scii ofiiro:l';bi;xr;ax - slilp ctr / pe un:;il'rgttt
oanoipycHas .-- v. Iio.[6r I]ta, (tlt.]!o:]'r'it tiitat! on6puaa -* ool()arni l slilp tlt rcaz-crti
*'ut6nurto c'ro.'ltltls ^' slilp irlol.tl lrepellur.lxni:; nae;lal lm:{rp0n* rntasa .:ul,;,:t::- ttt( \':;t:iz'lla tn{,bil,;

lpat

xo,rnSlt ur. ca;iac;

--

(al

de dezacrisire al c:rnulizirii
*m,Uo66ilsurfi

sabot cje a.ncora;

;rcnrapaqrr{rrull,11 -' (vent) hoti de aspiralie nerrr*,rnr1mfuurll'rfa "- (vent) hotii de vertlil;r-

caioti i cioln; ciiciuli I hoti

cE mt tr
t

11e

noe,r.fnuclli
gul-rsx<lr6il

ao.&onpl.tlin'rruli.i - {aI) puf dc capl:lre a apci - utit{orrpou"6Eiilii c'r"la (cl; r:flmin al retreIei dc alimentare cu apii {urAoa{rri}p;iblft '- {{tl) p'.;\ colector *g,r5lcti,',:ltil'ti'r - pitl clir scurgere rpylx'rrri'riiri - sri:i (fitiii;tti) rpr'::e*riii tt;:ua"n.t:aqubttirr,lijl -' ( o l !,:6 nin

noilosrtln:l0utfirctrluii

c&tt)cri"i tle disiparc n ctlergie

( t e I t tt

-'

1lttl absttrbit ttl

de goltie

lt

bulie a apei ; gurb de ap6, hidrar.rt - (inst) cazan de baie cu gaze (oJr6*rma f .. (ar!r) coloan6, stilp :, (elcon) mon
nABoBas Bou,o!:;t'tauaq

- (irttl) <'r't.;nt ilc baii: nojiot piiiut r ( ;rLrrt tri'tttlll'l )' - ( i l ) irtcl'j zttor clc irlri ( Ju'nlrt: luit ) Bollopa3cr6p:ri]!t '. (ittt;t) coloani de distrjnhrulaq
n.s
l

* (na$) cr>loani monlant rotativ (e) - rloBopilrlloFa xpirla (irur;) coloatla tn:tcaralei rotiloare, c:.targ c1e trar:ara Frcji.ii[:r:iltoBil'l - slilp strb grinda tie rttlarc:
nosop6ruan
filJrb:l^ -' s1il1r lrrlrrrl:rr npe,qxrpirrc"ur"llo- IIatlpillir:illll;l'r

- (slcon) ciciulS de virt (venl) - "rpy6{'r ( ht:t'a de eva.,'Lrare !ernto cir':illi de sall1fin:r,rii *
proleciie a coptrltti tle
rrr.
l

xo:rlynafiAgruii
N<r,ni'rr

(ln, trhn) lr)l'rrr (l("rli.;1or /


:t l

m. (arh cohrrnl,itr

fun.t

petl-

rLl rlt'spit

ri{r-nl,lrrp.'tt

rrtiiI) l)rc-

Iarrall':;ll"j'ii

tr{l}iil-it-:i s}:r'! r;ititlr

-iih'

al

t t; ?t ilp\:i.(jt' r-il'J'1'altj Xpdritiilr;r{hl;i - Pr.;1 ,}e rJr::ilaj

i'rct lril-)f de ;ctl rge* traEere pentru tatilLr,

fl6-. erlb}{t

pi.:irii:u r:".1;i*ri,

ll ^-

catnr:li Ce ,i

t'clttb

} cameifr de

pui ric
z).re
s.{i[ i'r'p{i.]

r--atrlri

{taxiilrii,{3aul{6trittotp

- {ql) cdmin de carlalt(at

6eepacx6cnax AnyxEe'rBeBAn - stiip cu doui rarrnuri fdrd diagonale OecripSncwaa ,* stllp rle halE f 5rd pod fuia.nt - Bp,r.uron6ii fiecrHtr!\bl sfilpul rentral al sc5rii in spiralS

tant ; rstilp

comprinial npucr6uHan ,* stilp legat dr: perele nponaexclro'tHa; - stjIp iiriorlrri,'{liar' paxnonpS,lnan ^' (cl.tctt, lirr:/ lrilo:rnii rlt: egal5 rez,istcnli.i panxoyclirii'rr.utan ' (r'lLttrt, nrci) stillr dc:

n" (ltirlr) ctlll::lxiJr{: c.rllnataJ, xonumari*r,lrn t (hitJr ) colnr:iiitre (|t:htt li1


x<l.rtr,li,,a|iixt

nt. (litorl) lric)rt't, i:rlorr , i;itrt;

'irrlrrnrlare cu ri;il

.lecl,1e cu norol nt::ri,udr n. inel ; cerc, verigi ; rondeli; q;aibd a:,nnayr6,'n,uce - ( gieot!) cerc orizontal '

i,.',( lhf ii Kl [tr Jrt{s lr {r16ff tt*y6 irt!n d* corrir,.)l a[ *riralizdrii

ca -

,- coioelrli [0rs;il{it.|ti oDAoHar[6pHurI ,-. (ol) caslel t[c rpll e()ir)iirl;"t lre tt<li / sciivisiltr f',TAA!.s
stnt6q
no"rftorecna)r

anodiHiq

stabilitale urrii0rnLii pa3.[,6J{L}r[!fr - elilp corrtp4s pacK6cnar 6iayxeelnenAR perur'varar


plr$.:rd*aa

v.

KoJr6nlla,

ac66cronoe - (tr:rno) 11arnilut'I clc aziresl nuepsuoe -- (c/nrcl) lrrlcitrg no,qft.,rnoe - (lnt) inr,:l ilrtrtil (!a un urbore IN*ng KoJr6EIlxa (tltt;rt) illr]ll]a;!t circular

nzilrutal

JlM[l6:&r}.tItA rt.atla.nn

i1e ;riiniarnr.:nt

[{&{[op[unrii

- (al) cilrnin de decantare oc;rmfrre:rrbrur,tii -, pu1 de epuisrnent rurcr'ilinbrfi * (al) pul 7 c5min de decantare, pul decattfor / vertical fiepens,4tdb{fi sarua.rrugaqm6w1151fi - (.r1, i nst ) a6min de mpet'e de panf5 al canaliz5rir nepexr6.qr{blii aMor'f,)otsdfi - (cll cimiu de vizitare in cascndi rx0Bop6'rHbd r<attaru.rlar{ubnHas(r - ( u[, in:;l ) c,Xmin de schirnbarr a clirecliei tlc canaeieSJioqll*,rft liz,ate

'", o{iop{))rffi6Hwq (al,t clmiil de golire

ll carlalii:'drii .., r. noLlir,licq,

laull6rlruorft

- (riI)

ci4min

apresnSHcxufr

AEyxBg'rBeHHafi

[:oct'iin]{rrl -' :itilp golic eomplls r6ln5<r*l,ra.ltal -'1ilp-ciu,rerc a [Bef,:H6t - slilp clublu
trByxfipycuan afmat

,4Byxr{oHc6Jrb}ran

gopril"iecKali - coloan6 ,Joricd .'$(ere305er66garr - stilp / coloanb cle beton itre$eso6erorfiras

'- stilp cu dou5 ramuri - st?lp cu doud console pe


stilp douii niveie

.i

coloanS canelati - .- coloanl roslraiE pocrpSlr,rrar pycrnqi4g)Balruilr - v. No:riruua, pndrr6fia.a pycrSBannafl - .()l()ani; i'irstrica pqAon6g - sllll) (tllolll tlc st,ric - c KaHHer6paMrr v. fiolriurHir, pn(l).rrlxrar cSSpHas - slilp prt:lrrirricat cnaprr6n - coloon;i / stilp srrclar (d) cir,,;oc11ar -. (r.rtgr ) ct:lrrl[, / coioanE de
siloz

stilp cu z[brele

pruflbricat petrlrlr l,irlllri


pentru fixarea filierci

- ,qns 3aKpenrHrtn n,tSrir&pr (ttnec) mel ! Anr nor{affrMr ]Ke{j']tiocT!4 (elcon, nn.l inel de rigidizare ,- .s{i;crKocrl.r v. KoJlr'rio A.E'I fiF,r4.qAH!.i' }KeCTKOCTM

3a3eMr.frlorlee m:nl clinamometrice

* (sl) nlel de legare Ia pd- (nutS) incl


cle inccrcirr

ptcru,rr.6nelu11ot.

coloani din beton &rmat cu arrnAturd transversal5 in spirali


ga6erotiirpoBeHl{a.fl Me?'aiiirqfi{ metalic betonat

c K6cBeHrlott apMartpofi

Ka'{ -,

ril?lp

npuurrsrwfi

npomblBli6fi Kiis{arfi3al{li6iltlulf,i

- pul colector

c$v*in de spilare a[ canalizdrii pa'3rpyxdrcn{et!:i -- pui de drenare de


descdrca re

- ( al, i rr';t
ct

uotafiqecrax - coloqn5 ionic6 r.4ruexsan .- co{oan;i din zidirie de piatr5 KarrHeJlfipoBafllta.s .- coloanS canelatd noru6linirponanuan - coloanS combinatb
Ko[i.lleErcauH6ld'l,ay.

- v. rr{)Jr{tlilra" pturdr.taran cocraBuar -" coloani / stilp conrpus(5) cnnoruH6r - coloana / *ilp plin(5) cp6,e,H.t.s - stilp median clBJrbn6r,cKBosHIrn - (cmet, elcon) stilp de olel cu zdbrele qrpoirre,'nbuo-MourSxsas * (tchn) echipl
cxnorHSn

rarfiSepune
etalor.!are

- (nuis) calibru-iuel, inel de

- (mtr) circuitul clincherului - (clcon, maS) inel de reazem continuu - o6;r6;rxra (csub, nln) inel de cuvela.;
KrirxKepuoe
HeparpSrnoe on6pHoe

de muncitori pentru construclii-montaj

condensare

- (termo) coloand de

cr!'n6lrqarar - coloand in trepte


c4rn6nvam-ruortc6.nr'lraq in trepte

^' stllp cu

co.nsolS

pacripAerrilre,'rutlrlii

drstribuiie

put

rnri
e

de

noffin$cran - coioand corintici rnargirx'


Kpailrifis - srilP de
Kp6rrorafl
Kp3c'!'68afi de cruce

$brynirpvmruluv'l cNrrvl"[jo[oft - c:irnin clc vizt$&fe de regularlzaro c56pri**ii - v. KoJr6Aeu, npnetrnlrlti.l cMOTpoBbfi KaHalfM3aqHblluurf,,l - /all cSmin

- KSHa

(ma.O)

-,-

stilPul macaralei stilp suport al podului rulanr

repnroguffiysn6uHaq - (lerm.o) coloand de difuziune termici 10pr16tsaq - stilp de capdt


TocKalrcxar - coloanS toscanil rpexuerxeprH6q - coloand de irei sforturi rpi6.tarar - stilp tubular y'rtoBtr - stilp de cr:[1
I

- o546,'rrua roHH6,rr (csub, mi.n.) inel de ' susiinere a tunelului on6puoe - (elcon) inel de reazem nsron6e - (csub, ek'on) \nel de la naqtere a bollii pa3pe3n6e ontrrpnoe * (elcon) inel de reazem seL:lronat
pac'rfruyroe on6pHoe zcnl lenslonat

de suslinere

stilp cu sectiunea in formd

- (slcon)'inel

de rea-

dr: viriiar:e al ca.nalizXrii

n6)<rrag - stiip / coioani fals(5) M6trHr.rxouatl * stilp pendular Mer&nnifqecKas - {tmet, elcotr) stiJp metalic,

qeurpia*ro-cx5r'aq comprimat axial


I

(elcon, mec) stilp

- (slccn) inel de reazem crrx{Hfo - (tmec) brI}ard colier inel de stringere / de forlare
cxaroe on6puoe
conrprimat

0 Dfrlronar

K0Jf,hx.q0
KOJTbUO

146

ffr5ruouoe
scutului

ycraH6noqn$e - (lmec) inel de montare de reglare / de fixare / de rebord

- (mtr) circuitul pastei l!,{urf (tehn) ineld scutului - qnr6, Hotyen6e (tehn) inel de tdiere -

- [fur6, on6pHoe (tehn) inel de al scutului

reazem

KoJricoquat f . (a r h ) incEpere. pentru cirucioare de copii KoM m. (nztr) bulgdre, cocolog, bo1 KoMrHAoBa[Me n. (trticlr) coti de curgere KoM6Afilr rn. combini

6eronfipyloulraii
IOane

- (hel) cornbini de
de cale

be-

nyr86fi

KoM6wrer rop*lo-o6orarilrerbr{htrt - combinat de imbogdlire / preparare a minereului


lepenooSpa66rErBaKlrrp{fi

- (cf) combind m. combinat

prelucrare a lernnului

cornbinat

de

KoMrraf)Arop n'r, (Imcc) comparator KdMnac rn. trusolii, compas romrSyu"q m. (mtr) amestec; (el) compound rowreucdrop (al, termo) compensa(or fi'6,Y*#t - compensator elastic

- sald de desen dormitor - f. (arh) x6rvmara-ce@ cameri-seif x6ncraca-urra@ f. (arh) debara K6MHarbr pl. (ark) camere cru6xuonso.ffipoaatillble - carnre care comunicE intre ele qi au intrdri s.eparate cMex<Hble * camere comandate xoranSxruocrr f. (urb) densilale o6unaso-n.narn4l6BorrHafl - grad de ocupare a lerenului
cnf,aanar

65uras ^, camerd. comuni npoxo,quSn - camer; de trecere


pucoaifu.ruHan

AHeBli6ro npe6rn6rnal v. - 6uror6_a - camerd de locuit lr:o:dlposanna-fi camerd separati uyrur6,mnar - - sald de muzicb

xl.l,'rds

KOEfn'reKe

r0pr6Bbei

,'

complex comercial
co,rnplex energetic -garnitur5, cornplet,

t47
ffusd
;

KOI-TEEPIEP
coopyri(6Hr.!{'t

Bxpre!ftsecrofr
KoIrsu!6KT m. serie ;

- rurcrpw6Hro} (tmec) trusd de scule MoHrat}torbilri - (tehn) set co:rlplet pentru montaj
set de livrare perdfurb*l ssBerqfreaefi - (inst, wtaq) rper6;nrmfi curHar!{siflqr,flr ansambtru de relee pentm semnalizare de alarmd rexlroJrorf.rsecrcdi - echiparnent tehnologic - seprex(6fi r@6Kra (cpi) set de desene ale proiectului xonannerrdqlrx f. neare;m5:nnunm.r pec$pcator (ec,) asigurare cu resurse materiale Kcr\slileKrrroaT.b f. nocrasKlr (ec) ansarmblu de
KoMrureKdr@wlax t, (arh) sald de completare a cornenziior rowu6nnfi nt. (arh) compluviu ftotltrrosfoIr.rr f , (arlr, rtrb) compozilie ; con-

ansarrblu, set

KoMn#ecilq f. compresiune, corr.prirnare - rp$na (geot) cornpresiunea solului


Kotrlrrffccop m. (tehn) compresor nanorocryn6uvarar& compresor

tiilor

(arh) ahituire a construc-

lrocr6gottHHri

- (ec)

multe trepte

cu

mai

ocetsafi

conlpresor dc demarai - connpresor rotativ ronmp6ccopnas f. (arh) stafie / sald a com-

mycrou6&

nepe[Dtrtr{dfi d comp,.esor transportabil

compresor axial

p0raw6metr:i

presoarelor

livrare

.llilnsoeuri

.qondoc!,poiiTeJ6*xrd

struclii civile

combinat pentru con-

rmpoo6pA3Hbtri
MaHX(ETIrbIIl

- combinat de prefabricate pentru construclii industriale


3ago&ocrpofrrerbl:brft

Mera.nJfrrecK,!fi
talic elastic
I{aKnaIF{6fi

compensator lenticular - Iiri de dilatatie


Compensa tor-mangon

(inut

- confort indr_rstrial - grad de luminozitate TelffiooJrS)roloTHbrff - confort hidrotermic ren"rrondrii confort - f. grad termic KoMqr6p,IlNoaTr' de confort KoFxm6fiep m. bandx mlantd I transportatoare ;
cBeroB6fi

KoMS6pr m. confort araycrfiuecxrui - confort acustic

npolilndgffnsr*sttri

rfiGlsaft

coapensator m-

binar de panouri mari pen{ru conslructii civile reconftronsrfi - combinat al industriei de cherestea nporufiuuermudi combinat industrial crpofiTerbrrbfn - ccmbinat de construclii rennift"l*u,n"r - cornplex de sere KoM6HHe36il nl. cornbinezon. salooeta K6Menb nr. (lm) capXtul gros il brrqleanuxop$tfr

KpinFro-fiaFre.muoro,Eolrlocrpo6rurN com-

(cf) compensator cu eclise - compensator n-c6p5srrorfi in - compensator formd de liri ca:IbHnxoebtft cu presgarniturA - rpy6onpondla compensator de conductd yrlon6$i - cornpensator dc colt xonaneucSqur f. compensare
cioatA KdhtrureKc m, complex x6nnr.leaulfr

apxr{rerT$pno-n.narru@no'lua.fl cornpozilie arhitectural-u rbanisticd acxnnaerpf,luma.r - cornpa,zitia asimetrici r$a,qoarlx)ffi.eJfbrran - compozilie urbanisticE

apronexripnafl - compozitrie arhitecturali ,-

ndxyywrl*lri m*esnaarfisecKwfi (trans)


transportor pneumatic

transportator ; conveier

- ( trans ) transi]ortor vertircB6nirettsaroq}4ri * (ntr) transportor de cinBepr[r]r6lrbx{effi cal

tarit

4fr{arr$qeci(ar
KoMlrfKrlrafi

wloi.erlnfu6ffi.fl

compozitie -co&.rpozilie dinamic;

(lm) de

lui ; picior de st?lp; cioati - csafi (elcon) capul pilotului

xonnxor6nue

ciment

n. v. rcwiooSpason6rue - qein6nra (mtr) fornare a bulgirilor

f. pl. glomerule, bulgiri,

cocoloage
de.

arp6pno-nporrdurulesnufr - cornplex agroindustrial arpoflpoM{mrrcHretfi v. K6MnreKc, arpspHorryomiumer*rarft apxlmex,ripnufi - complex arhitectural - 6uror6ro o6srgxlasarms complex de deservire

o6rnaro-npocepSncmemrax spalialx tridimensisnalE ocenS.s - compozilie axiald


npocrpancrseHHarr

compacti compoEilie rnultiplani

- conp;zilie
spaiiali /

tridimensionaid cno66&a"s - compozifie libere onnner$waa - compozilie simetricl cratfioxra.n - compozilie static; cryn6HrnaTar - conlpozilic in trepte
tale

comFlozilie

pentru int6rire in ap6 - Bo3J$nmncro rspEdrffs (rntr, tehn) linie pentru intirire ?n aer
r4qpar"ufivecnvrffi

- (trans) transportor vibBFrHr$B6it - (mtr) traflsportor eiicoidal - p6"Eunro rnepgerfi!_a (mtr, tahn) l\nie
Brr6nlslpl6Hrflilfi

rator

raulic
rpaBuraqlrdnHlb(
:{d

(hntec) transportor hid-

n. (mtr, teras) formare de glornerule, forrnare a bulgirilor xonmondrur'r (mlr) granular; glorrerular, cu bulgdri
ron'rxoo6pa:oei6t*te
Itor*rr.o.ripo6fire

rocrftma.*rufr

ts m. ( teras) fdrlmildtor

- :X6ue*i complex de clidiri Haluuo-npol,rsn6pcrnexnrrii inlific qi de produclie

xunoft - complex de

cornplex hotelier
locuin{e

$porr6:rrnaa - cornpozitrie frontali f,pycua.r - compozilic in' regisrrc orizonKoMfioH6lrT m. cornponenta

complex qti-

nenl

; (elernent) compornodular

constituent

.doud gnecuri - AByxcropdmreft n'loJlprllbBKn (tehn) linie cu polizare bilaterali - Anyxcrcpar*{efi uwa$6rror (tehn) tinie de glefuire bilaterald xe.E66"rarr$
lanl dublu

gnyxnrurroffiii

vitalional

) transportor gra(trans) fransportor cu


( tra
r'},s

de

bulgdri nounryluinAquN

f. pi. comunicalii, legituri ropo1cde - cdi de comunicalii urbane rilrx(elreprsr comunica{ii ingineregti rmA36rffi&re - cii de comunicalii subterane - cBisn canal de legdturd rplncnopu.ue - comunicalii de transport KoMM]'?6fl0p m. (el) comutator - oHeparfiBHoii cn6as comutator pentru
legdturi operative
Tene$6lili!"u:i

*laj'vuo-rexnilrtecriMfi - cornplex tehnicoqtiin{ific npolq3ts6AcrBeiruuEl, curucxoxosificrBeHHHft - conrplex agricol de produclie npcrx*lguremrufi - cornplex industrial nu,rqen6gvecrorft - complex avicol cx,raacx6ft - complex de depozitare crpofire.murrft - complex de constructii cr1edl.recru,rfi - complex scenic renxii"*io-napulax6ahrii - complex de sere qi
rdsadnile

M6gyJmlibrfi struclie
KOMIIO&!6HTbI

cTpo#Teilbtil,Et

- (elcon)

(elcon) elernent

elernent de con-

m. pl. componente

jgheab

(tehn) transportor

cu

rnal\ei

rc@puriqrar! (mec) cornpomentele deformwmtr64rra (arft) cornponente ale peisa-

jului -

Hairp.g){rrrHoFo nepeMefitrfurwn

ponentele tensiunii plasdrii

cocroir&ts (mec) com(mcc) componentele


de;

K6h's{ara

6uma6s .- meri de zi - BciFeq sali de receplie

(arh) carnerl

comutator telefonic

reppnopuimno-rprp64rorfi - comphx teritorial natural


TeppfiTspHdnbHo-npoa3B6trCTBeHHhrft

rar"pfsowufi - {trans) bandE incirc.dtoare 3rcHbeB6fi * (tratu) transporlor cu lanl nHeF{H6HE&lii - (trans) transportor cu inerlie xau6rr't-.nnto"muft (trans) transportror cu cablu qi bandd rcrdrclngeics - (ruin) scoc oscilanty(Iraras,l transportor oscilant
KoEri!6obrfi

mplex teritorial de produclie

co-

xolrnc**6'nxa f. combinare ; aranjarc ; gruptre amplasare, dispunere

6n6wan -

(arli

amplasare

in

xpmornru6fulrul
f.ormat

blocuri

- (rntr) transportor cu cupe - (lrans) tranryortor de/ curbat' curbiliniu

KOT{FEfiEF}
KoH86fiep

148

DSKylrrwrhrfi

vid
x6nrurar*mrfi

r6Hrongo-qemr6;i - (trans) transpoftor cu bandi gi lanl

mera

- ^paret de condilionare sub - aparat de condilionare de ca-

f. p

f:"r;:J:q rl't.
ru lut

.,JJli"id l. icqgr ) ft'rr:i tl'. c: i capil. ex'1, rnilJi. : v:rr. c:r; : .'irlil

h49
Kouc6rh

$ I-:f

T'

p :rf"- t{M

['I

nsroqnsfi

bandd transportoarc
J|riuerr}tufi Mnoforopur6nblii
.

- (trans)

transportor cu bandI,

(trdns) transportor tip cdrucior

rIx.fl aparat de condilionare a aerului cu ricire indirectd prin evaporare


HeaBftofi6MHr,ti&

KfoneHHoro HcnapdiTenblloro oxnax[6-

(mat, mee) extrclriltafe a veeto- llilr'ropa *uc&xerurlr* - (cititct) i:ap;-:t ?ngrc;at / r"ef '"ilat fiiEci*ro3ajteranru+[i -- (clc',rn, rtteci ca.pEt

cuarern apelcl sr!btcf:.ine t. (elcoti) consrrlX, ruport, br.il ftto;.cp:'ln -. ;onroli de alrr:r'taj FielJ?rrK;dr,Ira.t - consoli-t Yerlical;
r(pyr'il'r,At{

- ( mtr ) elevator nnacrftsoraruft - (ttttr) transportor cu pldci nolJec*{bfi - (mtr) transportor suspendat
no:rurpaaa.nunnrft

dilionare a aerului

- oK6ffiroro de fereaslrd
nerrHbnt

- Aparal neautonom de conriina aparat de condilionare

lncas;ral rigid
ea5.fiF"eFierexl'ltl
3;:.,

*
(

er.i-fcrn;tate ancorai
:.:r-rla*:;$u:ri

(i)

(el:c;n, wtc) capit f


t

oniFFlefi ^, corrsolb de reazenl


ntrc,irrs6r;{cfiajl
g: t'l lJ iF
'

csnscld

cxlr'tr5.

.- (il1sil

ccnsolir cu conlra-

- (mtr, tehn) linie de polizare n6.mrqlluil * (mtr) transportor cu rafluri (mtr, - npp4napfrrenl,uorc rnep,I6unrl
p6:r*Nonrrrfi

Iui cu soumi

aparat de condilionare a aeru-

- npqi;6no ncriapfirnbHono oxJIa)K.u,CHrrt aparat de condilionare a aerului prin evapora rc

mtr) transportor cu role co criljr6r:6ft lcnroii (mtr) fiansportor cu bandd de olel


(

tehn) linie pentrtr itttirire,prelirninard

paA!,|ilTopilr,rii

radiator
qenrp6-nr,nr,Iii

trparat clc condiJionare tip


agrc.tsat cerrtral

itt illr:asti'al s n, ne c ) - ."lc ov. 1;11pix1, 3al(6Jl$rrbrfi *&6c,.rr,uuiil * (r:lnlet, cll capdt de r:ablu n:rwro'r6ii ^- (eLctnt) capA| Ie,Y.tiemii?te arcutrit (I) 'r'n Pafi;-: Kfii{86* .- (geod} putrct t}c iegire din curbi ^- 116.4r , s,'1!p5'3o"It:l,x[i (termc) gurii de
t'.rs 1:

:e*iera:r6rslmii

- ei';r;.:16 consol:t tiunchluir-ri xCrneo:lun*,:ii in / cu consold


Noucrau,a

[. (r'raf] e0nsllnl5 - 3ar'lr:p$esarxal-n (6edx;a) intlice Ce intdrire (a betonu!.ui).


n. (cpi)
proiect&re

citate (a hetonului)
rtrnc'r'pitrapeals*re ruire; alczllrrire
cc1?cM()c1{}ii11(}c

nrac"firilro{'na (6erfua} indice de plasti-

ini:ir*are r: cr:ptorultti
cuptoiului
n6**a, xc.rl6Ii].lil'Ift
fl{rt!,q"Jtr;rtthr'rpi

const-

de condi-

^-

n8"*e, pagrpisoqrlblfi

cagr de

desc5rcare al

cu lanluri c6rqartdr - (mtr) transportor cu site cyx6rc sopruos6mt,r (mtr) linie de fot-

c qertrdrM npfrBoAoM

(/rans) transportor

{ionare a aerului
s)KeKqu6Hrrbrft

^.

trlroirci..trcr allliseisinicd

aparat de condilionare a

aerului prin ejeclie


KOH&4r${OHfrpOBarr!,

n. (vent, termo) con/


condilionare a aeauto-

mare

ditionare, climatizare rului

uscatd

cyn.dntftLffi

KoHfifieI)'.rEITaTeJtb

unn$onf.rrnrrfi rsu6no*b$ - (mtr) transportor elicoidal gnesrcn6fi qenrdfi - v. KoHBefieP, qepBiqH!,ui - v. KoHE6fiep, Bmrms6fi
(

de uscare - (mtr) tralsportorde glefuire (mtr) linie

B63Ay)a climatizare

Dtenruit (i/d (cvrl cEo,liJl$*{x'.ilf n}?Hil


?,enIaxa

-- s6g cfl<Ny (rltttn) r.'tr1t t?iiat oblit: " (tlru'1, iri,rlJ cl1'lii rltirt:; / (l)! | r(r t
I i t

zoni recc a cupiorttltti

)iy116)Iic(l'ncillxip - alc5ti:.rl v.oftt'lpy{rpt:1,;trr, ;t ;,tt i|t!;i'


a

a c{'t'\trtri;

t:

r;l

lli pl

tt ro-

!{ollr'c;yKTut;itir.z n. (arh) ct tstru'-iivism KOr[( !p] si rlisHt"ti.i consi ruci i v I(OlrcTltiKTOI) m. C',JnS'rltttor, l'r('iecianf
r,"ollc'rp$nrcpcrutr-l <ie pr&iectare
!',ox{c?Frixu,tix,i

lcil trii

- B63ayxa, aBToH6MHoe condilionare nomd a aerului -

ceo56l(llslD ^.' cxir{'milal(r lihc r ii


cxr}fi'rl'rB.r:lttitt

n6eayxa, BoaoEo3.[iluHo condi{ionare a

ruapHfifrHo.otli!ilrI'lrii'- cllpiil ctt


articrr lat nraplri{ip!fidi .*' caFSt arl:iculal r(o*nK6Fc

(!ti:|) rrlirriil irl

prir.r,:i

rcazr:nt

mtr

transportor alimen-

n. (-terfilo) convector nnfit*rTycti!,rn - convector de plint 9neKTpft.{ecKr,rii - convector electric KorrBcKrll{r f. (fiz, termo) convecfie ecr6c1$eHHa{ - conveclie naturaLd cno66Elras ' conveclie libere renfionSt - convectie terrnicd Typ6yn6FrErafl - conveclie turbulentd Ko+rBepr m. (tehn) caprd de scheld KofiBSpnep m. (el) convertizor, convertor
KoHB6Krop condenS

tator

aerului cu aer si apd a - s6gAyxa, gtyxrauhlr,uoe condilionare aerului cu canal dublu

f, pl. construclii ; structuri ; elerneirte de construqii a-lilril:'iitHltellbre - slirtclLtai cle alurniniu ap[dtn]oMt{}It,'re,., s}6'n}r'1111' de ctinstruclii
armate
ep*1fl;iepeB.r*!*!bte rnate apMoKaMeu[rh]e -

m. (crh) sall de roparti'rare a cI-

- B63ayxa, ulltlyKll,l46ltlloc aerului prin induclie -

conclilionare a

463&yxa, rona6raufiponanuoe condilionare

KosnroMep6T m. (Seol) conglomerat Kolr,upncarocrtsb$rwK m" ( ter mo) Eeparator de KoH,UeflcaronpoDdl


condens

m. (termo) conductd

de

comtrinatd a aerului condilionare a ae-B63ayxa, KoM$6prnoe rului pentru confort - B63Ayxa, rpyraoroAfivuoe condi{ionare a aerului pe toatA perioada anului ,* n6guyxa, McrHoe condilionare locali a aerului - B63Ayxa, unono:on6.nruoe cundilionare multizonald a aerului - n6s,liyxa, oEuosoruArbuoe condilionare rnonozonald a aerului B63Ayxa, o,qHoKaH6nbHoe condi{ionare a
aeruhr

Kor{o}dirilri, (tmec) a cel6i5tui KOHoner.lMK nt. ( trnec) cSlXfdtuitor Kon@flS!'Ka f. (t:nec) cildfdtuire
Kor{ordtlf)i{tle n. \r. KolxonaTKa
K()IICei-r;i[')4Ht1
f

ldtolilor

corlstruc{ii de i:-l:rn ar-

conslruclii armate de zidc

dirie

de pinlr6.

apMonr4pr#"lln

rhilcctnrali apxll'fexTipliar! ^' n6na,grturxa e(!ns('t,iil(' ;r't'!tti ;ttr'nt:lnr:ttl intrcrirple - paffiT conservaroa', hrcriirijor xonceprfaponaap.Ie n' v. xotlf t:pnf,u,tln pr-T lcclie / irn- gpeeecfirru colls3l'vArt, / prelaare a lcmtrultli ilpechsayx6e - collr'trva,"-r pri,l uscat e KoHcracTelfllu'! f. (bet, nr'tr) consistenld

r:

ori

scl

r va f t {\!itt a r e ( t)llst:rvalo a

rc,

zidirie de cdlimid6
api\dol:aHeJt}rtble
at'n:\ate

te -, c)rl!truclii arnrate - structuli din

panouri

aprr4oqer"{Sr-rrrll't?'- elen)enle

de construc-

{ii dc cimenl

- conducld de condcns inecatd cyx6fi r conducti de condens uscati Ko[!,uSHcSTop ln. xoJiollfirhrloil Malr|f{Ilbl (/crmo) condensatorul maqinii frigorifice Ko*lAer{caToc6p*{uK m. (termo) rezervor de
M6Kpbrfi
condens

aerului cu un singur canal - 863,[yxa, n6.nnoe condilionare totald


i

-e6sAyxa, rsxao;lorfiqecroe condilionare tehnologicd a aerului


KoH,I[{qFroHilpoBarb

KonAeltc6qus
satie

f, (fiz) condensare; condensare

a condiliona; a

climatizh

conden-

Kfnerbnarr

in picituri
contact peliculS

xoHgixrop m. dispcziliv / bucEd de ghidare rpynnondfi - (tmec) dispozitiv de ghidaj

n"neHo.rim$ - condensare in cMemaHHaff - condensarc rnixtd Kolr.4{rtr4or#p rn. (venl) ap^tut f zrgregat de

xorm6xtltas -

condensare

prin

- Anr yltr6.ql".u aprvrarfpt'r (arm) tlispozitiv pentru aqezarea armdturii r{ors'rAxuralfi - (tehn) carte f instrucliune de montaj
KoHeK

in

gnrp

- 6eT6na consictenla betonului amestecuiui - fier6r*lofi cF6cm consistenla de beion r:6xlran - consislenlA rnoale / find .xrecrK&s - consistent5 virtoasd cfi'Floc{ireJlr,Ha"s ^' eorrsisterl}5 relativd $.nec?ilwla-fl .- coilsistcnlil pla'stici rlJr6rtias - consistenl, tarc KoHcErc!6hcerp ra. (ma$, Inrrl coilsrslon.lctru KoHcorrnA6r{.lrff f,. ( ga ot ) consoliclare, intdri re, compactare / indesare a p5minturilor coezivc aI[[I3trJTp6n*raq

Spovtu,le - cotlr;lruclii / structuri in arc acfuueruE[rr[rt'lc - (ilrin]ente de consiruclii de azbocirnent 66ro'{Ho-ct6e'{Fl},!e - strucluri din grinzi qi stilpi metalice portallte Geepacn6pnue laterale 5'esrapxdcnr,le -

arrrat

S6ro.rmsie - structuri din grinzi 6eg*ror6;ruxnue - con-strruclii f5ri elemente

llructuri firi

impingeri

constrlrciii fdrb schelet construclii din beton - constructrii dir-r blocuri 6:r6.rnue 6o.nsurertpoltdrH!'Je - sll'ucturj de / cu t!cs6er6nnue
chidere mare
6pycu6'rure
Gpen6H'rarr,re

conditionare a aerului

aBTor!6Ir{IIb|ft

lionare a aerului

- apaf^' 'rulilnonl de condi-

m. (arh, elcon) coamd, creastd - KpfIUrH coamd a acoperi$ului

HaKn6HHr,lft

- coami

inclinatd

- consoliciarc anizotropd BTcpftiniag - consolidare secutrclard - npi*xra consolidare a lerrertului nepBftqHac -- consolid,rrc piilnarb Sunrrpaqra6lmal - consolidare prin eva-

construclii din lemn rotund construclii din birne 6yio6er6l*rue - construclii din beton cic-

looian

e6nToxo-66,1o"{+rr{e

pe cabluri

- structuri din

grinzi

KOFICTPYKruPHE
KoHcrpiKrIPrH BaHTono-cref).Hrtree*e

150
structuri din mon_

nr,l6ponp0K6ru;re eiemente de ccnstructii din beton armat- executate prin vibrola_ '

tanti $i cabluri n{uronue - ccnstruciii pe cabluri

- structuri in /'cu consoli Kop66"raro-r[5x*!bte


central

xosc6.nrnue

r<or'.r6usfiFonagHlbre - structurl combinajte, K5Mn,'iaxcHble structuri completg

rollcrp!rqruN

- structuri cu s?:nbure
blocuri

minare

xop66rarue - construclii ir.r cheson Kpy)KAnL,Ho-c6TqaTbte - structilri reticulare KpynHo6r6rn{1,tre construclii din
mari

cu elcnente executate in Santier

- construcgii pneunratice de reazem nognecr$re ry v. KctrcTFixqtol, nucivne no5BiilKHbre - constrLrctii mobile - nocTp6erlHoro Earorox.n6r*afl construclii

nnea*roon5pnrre

151

KSFdCTpyKE{pIg - structuri
ru ct

crarfiqecKr.ie ueonpe4enfrmr,re

static nedeterminate

irarfiqecrlt onpe,qurf;uue determ;nate


crenlo6*6quni

st

uri

ta

tic

^. strucrr_lIi flexibile rMApordgoJlqrlMoiilrbre,- elem*nlo de const_


ructrii hidroirolatoare

rfiOKfie

- construclii suspeniiate Bo3l{yxo$ndpttbre - constructii pi:eumatice BcnoMordTcJ!'rirE$ -, conslru{.li; auxiliare rBo3Aetsgle - coilstructii iml'i,lare cu cuie
sr,rc6.{r{e

KFyflHorran&rbnbre

rnari
KpynHor[FojleT]ibre

consriuclii din panouri


v. lroucrpfrqran, 6o.m_

urenponhirbte
KSinoJrbHLre

- construclii hidroteh_ rpyiiToBgre - consiruclii de / din pimint ,qeKopaT*Bmde - elmente de conitructii decoraiive
,q6peno-se${Jiri*ilile

nn4pOrcxHfiveciore nice

pirnint

constr,:c1ii din lemn si lemn

talice ueranroltrepes;s*rbre metal

JrerxHe - construclii usoare .ndrxo6er.6unsrc - consiruclii din beton u$or J|t.rcTd]Erlc - consIructii tlin tole Maccflt}finlro - conslrt.rclii lllasive
MeTa,qJli{{ecKrcc

,.' structl{ri in cupoli

npe,qnapfrroano-ltanprx(6H!{bre - elemente de construclii pretensionate npocTpar-rc"EeHHbra .-, elemente de construc_ 1ii spaJiale nycroruue - structuri cu goluri pa:g6lurare ,- constructii dlin clcmenle separate

p6r'firo-6po.lur're
arce

structuri
structuri
cadre

in cadre

qi

- structuri din bare - v. K6rrcTpir(rlr&t, apxH"er(_ rlprn re crponiitxnr,re - ele mente de construclii
cTepxseBdre
Crpofi?e.nl'[{bre

- construclii din btocuri de sticii crex.loxeleeo6erdnHr"re - construclii din beton arrnat gi sticlS crer:riin*lore construclii .din sticlE

constrltc{ii structuri

me_
qi

- structuri din

lemn

AepeB.fti.lii:Je

)|(ere306sTa5!rHo-x.ireeHrile

IoruATLie' - cunsrrdsiii din scinduri e${KocTr{hre - conrstruc{ii de ciei:ozitare xapocr6itHrre - coilstructii refrrtcrare

"- ionstructii din

beton armat incieiate xene3o6er6$irbre - construclii di;r beton armat Xenceorc.rpn*rHrlre - strructuri armate din
zidiarie

- strrciuri

on6plrue

Mor{oJrf{Tnh{e - construc}ii monolite $do{ToBgre - structLlri de poduri na-6 rxne - v. KoricT'pi ri.t r$r, Bo3.Ayxoon6pHfl e r{a.qyBrdle - v. KoHcrp!,ru{p&d, uasAyxo_

structuri cu contravintuire pebpficrhle - elemente de conslmcfii cu nervuri

p;lurue - sfucturi in pacn6p+rue

pivHo-nau6.nrnhre panouri

in cadre qi

de garpantl

crpyxt,fpuue - elemente structurale crpyuo6er6nHbre


mat cu coarde

elemente din beton ar-

peutdrvail,le
zd,brele

elcrnenle de construclii cu

r6Hronnrc - slructuri {ip cort tenlou:ro.trqN6lrFlbte elemente de const_ rucJii termoizolante -

p!'6-rerue pixeBbre
soaie

din

KoF:crpix-qur.r, 6pycu6rue construclii / strucruri din cd-

v.

pinzi

rhna o6o.n6.ter structuri de tip placi /


sublire

HeHecilqr.le Hepa3pesn6e ilecno[r6enrue

Hecilt4te odrer'#fiHbre subliri

satucturi nepoitante - $rucluri ccntinue - construclii ignifuge structuri portante

rHnoadre - construclii -tip rxdHepue construclii lesute

xiic? firfc ^ \rru(:lriri rigidc * 3afioA,cK6ro fir3FgToB.nbw,rfl constructii prefabricate 3nyK()frorxouraH}ilxrie - elemenle de const_

oi5un6qeo*lure

- v. xorla.rpiKqnti, Jrerl(!{e ,- stn-rcrLrri ,tin piici I pi;;; structuri spaliale din

caMoHanF XeHHHe ^, collstructrii autotcnslonatc CarvoueCj'Eue -- construclii aufoportanle coopEro-Mo[roritrHbre - construclii din ele_ merrte prefabricate gi elemente turuat.e pe loc

romocr6nnsle

o6udnallo-;mcronlilc

ruc{ii fonoatrsorbanie
menie prefabricate

[43 c6pHbt.{ gjrefd}flfcB

struciuri din

ele_

xi66e.msue
KAMe*rF&re
!{apKa.er!G-

si qi panouri din tole


KapKhcHo-o&xliBFr{ne

sd umplute cu material granular KapKAcF{o-nerc?OFgie - construc}ii cu carcaconstrucfii clin car_


car_

gacbl[rHfie

v. KoHcrpgft!.4r{u Ea}rroBbre -coltstruclii

tole onpa]KA6mrq*{e - elemente Ce inchidere orpa4n"jrreql,le Eepe8_*flHbre - elemenre de inchidere din lemn orpa:x,rqflalrg{e KSMcH}&re - elemente de

- v. Koricrpfru,rca sauogcx6ro r.r3r0T0BJr6Htr9


c66punre cn6iluo-pixenbre - structuri din cEsoaie oe piloli ca'iiiutre - strucruri pe piloli cBapr{tie - constructii sudatc cnrlg*arrre - structuri in bolti
.

c66puo-pas66pHue cate dem0ntabile

! constructii preiabri-

roHxocr6suue npocrpSrrcTtseHlible - construclii spaiiale cu perefi subliri rpExor6i.iHue structuri cu trei straturi rp!'6varnre - structuri tubulare rpyXnocropSeruHe - construclii greu inflamabile

liri

- construclii cu pereli

sub_

din ziridrie de piatrd

inchidere din piatri

- structuri elastice - structuri ramforsate yrerundmrue - corrstructii termoizolante Saxe6pxoaure - structuri din paianti - $6proreHHoro riffia v. xoHctp$xqr.{H, peycirner{i{hre
HreTqa'!'bre

ynplnue

construcl ii cu iarca-

orpaxESpou{r,;e naera.E"nfiqecKr,re

de inchidere metalice

elemente

case ciptr.igite
rcapx6cxo- lrar"l6,mrurrr

case-panouri
I{ApK6afi{}'r"qlrTcBgre

- coll:jtructii din

$i panouri
KapKSc!fi>re Kecc6Hr&re.

construclii cu schelet

nepeKpecTno-pe6piilcr*re - structuri de re_ zistenld cu nervuri incrucigate nlaclnai4cconr,ae - elernente de construc_ lii clin lnase plastice n,riuovruo-ltapr6.csr,re,, structuri peli c ula re cu schelet
nr$Hooxlibre rrJ'roclu4e -

6nrrrnue - construclii expcrimentale naHerelrbre - c,onstruclii din panouri

v. Kol.tcr.ptxquu" pncn6prrule - constrirctii inflamabile ceilci.rfqecrule - construclii rezistente la cutremur


cniresule cropfeMbre
ceiicnaocr6ilxu qecliue

qe,rr,uorueral:ilqccKue v. Noncrpfxlplu, uera.rulfiqecKrle

xo.n6Anue

ruapufipnrre ru.rrosdre

v. Korlcrpf *lr,nll, ceiicr,rfr-

/c6rqatue

c6r.:arbrc

- v. xoucrpfrqrna, xpyx6lnHo- ionstruclii din


betcn

cn,usamSer6nnrre
silicocalcar
crtBo3H{ie

- struct.uri cu tiranli - v, Kolrcrpixqmr, naH6;rsuue sxcnepunreirr6nrlble - v. KoHCTpiKqldr, 6nulrrnle


s.r6ucrrre - v. Ko!-tcrpir.qra, c6ronue xoucrpyxqn6nHbrft structural, de structurd
KoHcTpiKEHr

rulilue runp6rre&nue

- structuri articulate constructii cusure

constrr.rctii neincilzite

ru{pnHrlrere cErimidd

ccrrslruclii cu schelet collslruclii chesonale constructii din zid;rie

sti-ucturi peliculare

de

nl|ocKlie Crut?$rmite
tinue

structuri plane / planare

- structuri

plane con_

cliJlal&rfie - sructuri pliante cNx64qarue strllcturi cutate

- v. xoHcTpiKlwa, peruErvarue

KJleentso3i{eB6re

imbinate cu ciei gi cuie KJreeufrThre - construclii cusute ;{i ?ncleiate KneeHbre - elcrnenle de construciii incleiate xJdnanbre .- eleinente de conitruclii ni_ tuite xdnaette - elemente cle construclii forjate

fii

elemente

de

construc_

- v. fir:}ric?pixqu*t, n.n6crure - v. KoricTpfxqrua, nor,qy_ xo:on6Frene ril{edMoB6}rTo8r,re - constructii / structuri


nJocKocTr{*e
nneorxaniro{ecl${e

cloircrsre - - elemente de construclii in


straturi (sandwich)
co.irmlesaqfirnue - construclii parasolare cocTaBli{rc structuri comDuse -structuri cclulari c6rosrre cnnorundte - strucluri continue

HuiHo:nrerltdaar construclie de impletiturl de nuiele cu -argild (elcon, rncE) construclie che3aKp6rx.ar


sonatE

constructie ; structurB

pneumatice pe cabluri

nr{eEMOKapKSAtEre - construclii pneumatice cu sehelet

structuri

- construclii consolidale - construqii / structuri din olel cTaHAegrl|trre - construqii standardizate


cralrrrrSe

cracriJtr{3*pyolllHe

KpeflenGrar * (elcon) garpanti mtrSx - (rnag) constructie turnati HaAcsS*sas suprastructuri pe pilofi

xaMurrfiroras - construclie din pldci stufit

de

nolypeurwarar - construciie
in formd de K

de.

zibrele

KOFICTpyK!.{pEs
KorrcTpiKl${t

\52

Mar[IHTorpa(9ff

iiecxnii

grafic
rrrexa*tfi'Jcci(tlli

- control
mecanic

magneto-

c66pHar r(eresodri+fiiae - constrrrctrie prefabricatd din beton armal c*,r6ruariHaq ^- construclie mixti rour6nr m. contact ; legrituri ; alingere ; cup-

lare ; joncliune, conexiLlrle xcrrrirtrop m. (dl, contactor


Korrrqiiqi,.p

n6.rm,:ft - control complet noone[]at{-{{6H!i,'lii .- verif icarea f iecirei operatiuni control preventiv npeABilpil'renbHb{ii
npegynpegfi"re.rtumulf,r

nepsii.*r,i/t - cciltrol preliminar

- control

f. (termo) ochi de plita, capac Ia ochiul sobei de gHtit Ncur$!'eop m. (inst) confuzor, ajutaj converKo*rdt6pKa

l3J
Aliee.irtnuIft

KOPEA4&P

gent K6*!xa f" pold

(arftJ acoperiq in formd de semicum. (mtr) concelltrat

espurx6fi - soneta cu explozie ,* soneti Dicsel - Ang :adfisxtr csaii soneti pcnlru batut

KoHxler{'rp5T

( lr,uts ) (unlainer - cunf;;rr('r cu clrcasi fipyTK6Bhrfi - corltainer cu vergcle cKJraJ{H6r"i - containcr pliabil / pliant cyxonpya*rutii .- coiltainer pcntru rnaterial

n.

rapxSctil,tfi

,[BaprirenbHhlii - rqp6qrtocra 6e'l6sa veril'icarea rezisten-

- v.

KoHTpo,'il" npe-

$futtpa concentrat rezultat din KOrilf,eHTp6TOp m. (mtr) concentrator, aparat

t{3 noE

- arre lra6*nrldlx ceaii mai pentru piloli pe loc


turna{i
*larufinr*-Il"t - sonetd mecanici i*exarr{l.recxr.rii - v. Kon6p, trlamfrrrl*rfi - Ha 65se aeronrodfi,ltl sonet5 montaid pe

piioli

filtrare

1ci betonult,i prrs

in operj

TexHirqecKr,rfi

Llsca t

tqulon^3iit,- colilaliilct- cu 1:lrLlrilrLri uac"r[l,urr,r4l -- contaiucr llt:libil


ror l'r6iiuep,rpifi ilrep nr. (/ra

- rel'lnepa'rj'pr,l controi al temperaturii y.rrr,rparnyxoeirfi - cnapnfrx coeAltu6unfi

control tehnic

r.r/

co

tai

uer-grai-

elastic

corrlr0l cu ultrasunrtc al irrrbinirilor sudate

de concentrare 6apa6i6nnuui - concentrator ctt titttiLur gan6qsr'Iii - ujreeta collcclltrator clc;ll:lm in spatele cuptorttlui vanrfi'r'tIotfi - aparat dc concentrare magneticd KglqeHTpeqlrg

: -

$i:l:jiu ar:to sa 65se 'i'pirropa sonetd montatl pe trac-

Ha 6;e3e 3KcKaBdTopa saneti montatd pe

excavator

fZir, coniainr:r apucdtor


xoHr6ftHep-rr:roil{6AKa
platf

m. (trans)
)

container-

ormi
( tr a ns

xoltrp(l.nl,tntx rrt. vt-'ril ic:tlor rott'l}0r'p;trxiir t'tJIh il1. ct)tl I l il t r-:l-lcctor xolrrppi:.ltt,c nt- ( t:J ) ctltti t ;.t5tttii MocT0E{5il - contra}ini de l)od

sp(rrt irl containeie xou'r6pa 1'. oficiu ; birou ; agcniic


tchni('e perur6rlruo-cep*irrc,rr,t:art 'ral ii -cons t ruci i i

rourelinepusirrys f .

coil tai n iza re,

tran-

xou'rffipc m. (arh, elcon) contrafort;


lee; stilp de intirii-e
SXrourirlii butant

cu-

- contrafo.t in arc f arcuit, arc-

,-' r,{a1ep1!AJrr,rro-'rexHfrqecxono caa6x6sug (ec) oficiu de aprovizionare cu llateriale ,- llnilate


de repa-

sr.{c.fiqHfi - conlraforl suspendatiir forrnd de contrafort BoJucroo6p63Hbrtl

polttzrrc a itll\'l(,r lllill(l ('()rl{rtrtfra, rpu'rfiuecnafl - !la!t{xl()B (ltr(1r, !ie criticd a aluviurtilrrt' - Hari6coB (hidr) conctntralic a altrviuni-

f. concentralie, coilcerltrare BcoE6.g - (intr) concentrare gravimetrici nopneoH'r5-rruuag - (mtr) concentrare orizoirtaltr ' 3arps3H6tiHft c'|irqltstx stln (al) gr:rcl dc

ilr1!(Ji6+xliL3: - solletX ?nciinati naJxrl+ir# - berbcc cu abur

tt.nlrrjlrr-rfi

* s"rri li I'ltrtitoarc ltrlurglirllttlil s'\tlcli l(1lil.\ar'(: pilrtl,(r)rl['iti - sorlela l)o flllc p6rr,crrut*i.i ^, lla 6il']e noeopr'r'rrtofi re*6xrua soncti pi: siine molltatd pe cirucior rotitor p6,'u,conslii nerotitor

L sa

lor

n6xrzua sonetd

66ee uenoeop6*torii repe s;ne lnonta-ti pe c5rucior


11c1

cr[]ofi"enbuar - birou de construclii xonrpaiui;ia f. (mec) conlrarlie, contraclar'r'

- r,{ocr5 (elcon, drunt). culee a podului - fiilol'ftHbr (clt) contrafort al barajului r6uryp n-r. contur; circuit; profil
n6p:-:r,r;"r

voiuid

'

HaEpr{}Kil}l[4it

( tn,:'t

) collcL:lltrit(() dc tcn-

rourpAcruocru f. (Seod) grad de contrast

" rorrrpnir.n m. (ch) conlradig


ron'np;15.n1{ia

- ocncrE6*lrs contrastul ilumilirii xorrrprfirxa f (elmet, rncr,sl contrapir.rli{5


t'. v. rionrpn6,r

unt:i caricrc rfi6rinii orr{rpxrr,trt


dl.j feaz0lll

.- rapu6pa {c(r/ corltur suf,r'rior

(arb) ilcirsitaic:r popula[ici - Hacc,'xf{tfirt ( nrtr.) concclttrztlie volumec6'bciuiia)l


panuorScnaa *
libr
rr

sittni

py.ilgi{i - srrnt:til
rnanualS ctsSiilrbxs:i xonp6erirr,rm

rnirii / cu

comandd

al

tricX / volurnii:i

caMox611ru'rii.'! sottcli atlloproplllsata


scnetei

.- (elcon) contur flexibil -- (elcon) contur


rigid

(fiz) concentralie de echi-

^- v. xorliiip lrr:r saStinlru c8.6fi n. ( tthn ) niecanic la instaialia


funingine
lance,

tlo t c,tzcltt )f(ljc'ii(.riii on6pi*,iil

Korrl'pt(rlf,rr{ n. ( t lcctn ) ci)ritrapanA ronT prra.lrfi.unir rn. (crrI) spalet

r(orrrpilrrnep rn. (?/) contrcler xorrrp6.tu, m. control . apxlruexrlprlo-cr1xr:il'e,rrurrp"t hiLcctrrr'al qi dc cortrtr uclic

- coiltroi arprin

3a3cMr{iuou(il& * (eI) circuiL de implmintare - Kairbpa (car) conttrr 4l carierei cn6pHbr-ia - ( elcon) contur de sprijin fipe,ifr'lrrHhrrl * I{-apb6pa (car) contur final

6iiaroscxaii

- control bancaf verificare viztiald Ei,{3y6"Th*rbli:r - yv6cTNa urna - tiaKpd{'r#e$r unei porliurriverilicarc dcsfacerea a sudui-ii. l :*Oll;t6ii - (')illr ui dc jtttr'arc

al unei cariere

r6rtyc ril. con Snxtpiturii -

.- $li,rr,r'piq*t '
F;r;rlioea

hiclr

) contur de filtlare

(elcan) con de ancoraj (l;ecl) con cle dejeclie


(ier6lrnori cv6.c*t (bet) lnccr.:areA atiicslecului de
,

(fiz) conceniralie qrecificd KoiD1I{Tpfi ponal i} a ccllcentra liollt-\r'rrr p{{'1.1t ilti"i co,tccni ric ttonqirnll.nr f . coilccPfie r<.orii,x6rurii tlc cortrttii, (lc crcilrlii x.ontbnmt l. (cu.qr) l,l;ll(l l)('rrlltr cat xconciiarite tltl ..t,,1t, t,,{tu.t c(x)pe rativd ;tpt.xfirwto-crpoillc:lt,ttt,tii Fal)lru colr\lrrrrIii tlr l'r, rrirtlc r.*:opArura'r6rpatlt tt, ( qr'ttl ) t:oorclortatograf xoopA}ruhtt'l f . ltl - ( li t ) ( )\' r (loll.r lc a#Me(i!thte - ( gt:ril ) c{)or-dr),li)lo provizorii neoleaf,tqccslil - (1;,.'otl) clli-lrd(lna1c geoyA6rl"?ias t t

x6norr'

) aspect lanceolat nonneo6pll:luuft (rntr) in formi de


x<rnuenfi.4xr,lli ( mtr

f. (termn)

Kopi f. v.

lancil'ornt
K(')irKa

Kop,[ rn. coardb ; cord ; cabiu - H3 c'r'eKrono-'loxlii cord din iibre de sticli r<anp6rronutii - cofd clitt capron xlomta'rtdiyrafixttt'lii - coarilii / cablu texrit (e)
KopIt6Er

n.

(ut

it, clcorr) biitr, cotlo,rr ; pliiitl

x6peru' m. rritiilr:ini

uirfxrprvru,l')! .-, cnilirol Pi'iit sondrr.i .-, Brr[(inai]Jt[IiriLrii,icv{ vor]Iicare pr irr giiuiirc e*,lx(l1i;iiiii ^' c()ntiol tlr: icfirc rAurvla-.,ly"lcil,ii .-' corl.r()l cLl r azo galna

I(J'!n prcincrrr./llrnn

dezlce

- urRa lcnrelJ baza sirdurii rcpmSop m. coridol', culoar


B$311i'rtlnhtrft sg-{ihl:o' rtoci,Ec'atltotil

.^' -

ltt:lrlir ulrci,tirrd (r:f

con lliniru

reoAe3ii\tct,-!ti:r'- contrul
rocy,[,iFrc'f
"nte

good,:zic

TejibHi,Ift trir arhitec, r.r -\ 1i con.,;, uclii nHBecrr,lqfiilHrri'ri"i - coillrol

brii pxi iro Kr i pi ro - c'r' i,]o f{ {frtcK} - controlul de stai pent:r


r ar

, fuum.) r:on al ranrbleului (lcrtLs) ct:tt de taluz i:t:>N,tt r'. *',6nyc rr6cr,rrc: rpiinJr (nu:c) con dc frecare
?p63IrI4

Koop"qM[tilq?1s f .

oceu:ie - coordonaie axiale nprxrpiHcrnel{tllde - coordcnate spaJiale


(

culoar aerian de decoln:e qi aterizare


o5r6g,Hull.i dare
r;cpec6go'r+r+,lr

car

mn:

r,

calitilii irnbirr.irilor sudate radopar6puurii - control de laborator

xhqecr'aa 6rr6ira controlul calitilii betonultti KA'rccrri;i [i,:r'6urtofi cn't6cfi controlul calit5lii artra.;lccrrlui de beton K6.{ec1 i,{a c*aplufux 6<xr,4nrt6tpr0i cont rolul

al investi;iilor

K5tlyclto{Tr,
r<oilycoi":i:p
cir61i

l. coricitrte

(gec!) ccn de eroziune

ccordonare modula15 Mi).qyrlttatl,- pa:vr6pon ccoriionilre modulard u rlinrr:p:;irrrrilof KonAJr in. (chim) copal (rii:;inii nuturaki) KofiSnKa f. (tchn) unealti dc siPat nonAnuc n. (tehn, leras) exctvalie, slpriturd m,l6y:lul;r.a -

) ccordonare

ocolire - culoer decoridar de transbor- (cf)


/

nepc'i66nu*? - (t:l ) c.orir.lor dc lrecore


r.le i::rcord;rtc ntrllrfnrrrurii n<r,r,u*ftirrsli.i
ziccos

--

(cf

KoHy{:tL!-r3 conic

n. (nils)

aparal de nl6surat coni-

in formi de con r{,orr$ep6HlX-ei}st n. (arh) sali de conferinle KoH(!)ilrypaqu5 f. configrrralie - Siine;ra (termo) coniiguralia fldcdrii
noHycooilpasHbdi conic,

*onirc:m n. (tehn) sipitor; oxcavator ti$rrlxh (iehn) a excava ; a saPa !:onp m. (ina\, tehn) soneld; mai; berbec 6esSxmcri.ni - soneti (ttutopropulu:ttd) fdrd qine
6esyx6cuufi
gepl$!(6JIbuhdi

dor sititllratt tlt:


bLt

, csub) coidistri-

par:r!;j.lacnri'renuruelr?

soneta

fard coulravinturi

- berbec vertical

- (mtr) canal de sortafe - (arh) coridor ou o singurl "yIrln(6sb{n! intrare / infundat


cop.n+pono.rnuil

cmo::,6tii - (urh) pasaj

itor

- icl) coridor

KOTHJThFXbTdT

$55
caza-ne

nalrofidfi Donor'p96Hbrfi

xoril$ rri. (tertno)


darap6ituulli

K0T6xr.HbN*

de

/ cu

cazan

ac4)arr""oBApoqnbrfi topit asfalt

(d.rwr.)

c';..2.*n de

- c BHijluHeft rdrnl''ol:r cazan de atrur nr:pox6ii ,' c Blli'rpexrnel"i 'rbrrxofi cazail de abt l' cu focar i,ricrior
na$)o86ft

lar /

cr.r l,evi

de apx

c&zan acvetubu-

Ko.rcr&p

xouSpa

cr: icr'ar cxlciiu,

K6uK; f. gare ) pisica de la berbecul - cniiisoro M6lrtyra

t.

m. (termo) fochist

(cag,r) saivan, stinh' staul penlru oi (maq) pisicd (dispozitiv de declan'

157

66'lynnufi

netr:r:11nlrxrr6fr

baterie de cazanc

sonetei (dispozitiv de declanqare a berbe-

pl1iiu bilum dep;la:;abil


G.rTyrr-rol1,uarir"lbf:brr.-

topit bituin
Bftf,Jronii"Ifi
Bo,EonpE:&rfllria

- (d.rur;t) cezan / rnobil - (tlrilm) c.tnan de


de

nefieEBM){(nS$i 6irryt*u.-ntnanfr.nauurui (drp-nt) cazan rrobil de topit biturn

nposE'rirulli

incilzit

apd
r

- .! caz n dc apd caldd /


r

cazan de f ieri

c.azP.n cu un singur canal arse rrFOT!4Fr{}T6qHbII] * CAzAn in Conifacurent np,nnacff6"rxuml - cazan cu circulalia dileci5 a apei

pelltru Eazc

cului sonetei) K6mKH f.'pl. (tehn) collari; gheare KorrrMA f., ctpirresnHaq (mtt) pisll de constructie Kos$SrrqlreuT m. coeficient' faclor
s.rad -- apttfrponat*s (arrn)

- ;ry.rrffi$s*ru (fita$) cocficient al dura- npreroncvuocrhr de funclionare I de tei de serviciu / durabilitate ^ Apsccerifilomtu.s (hidr, termo) coe(rcient de strangulare / de obturare / de laminare * ecrfcrnerinofi ocneqeHnocrl4 (fiz, inst) -

KO9@@nI{E4tErlr (fiz) caeflcient de difuzie

raport'

coeficicnl dc arma-

- (:itzan <:u lovi dt: api po&o r'lii'6r ulii rioll - t:a;,ii,l'lr x fi:l;,t urr,rrt'r nyfi :, tttn r,;r'tic;rkr cazsil (:u {rl'i tk: nop.*T ;:jrCiluril - c re:6r'*ry'rnrr-tu Tpldnrura
eo,.qn'rgr{'6uuii

cazan cu radialie Er;rp,;+aql.r6uuurt'i c aBroMaTfu{ecK(}iA Tbrtr(oia cazan

caze.n cl! {evi de api curbate Bono"pi6xrbrii - c Hoficpeql.rbrM pacnoJ{oJ4{6HEer{ 6epa65Ha caza.fl, acval.ubular cu tam!rt-ir transversai

e\ reg- l;rre zlritoinel|t - c huj/irlr$rilanl ne p*I.p::nfi'rr0rleM ca-zan cu sttlr';titrt';:l;itot irrt: r ior d C l$j!f r{)(:fi6ii l'irilxoii cazit n cu focar in
cortsol
A

(cpi) coeficient de sigu- 6eeon6ctlocm ran{i gpB.lfruar (geot) coeficient de - 6oxon6ro lateral6 oresiune

re

- c ArirdonapllhrMM de fum

Tp96aMH cazan cu $evi

* ! i
l
I

cazan rofativ raeorp$'6r*,rii .- ta.zan cu levi r-ie p.aze f tJe fum, caian i;lnitubuletr rnf nc$]5.fro!trrr rfi ^,(mtr) cazan penitu ardenFeilr,Sr*&(Ftfiari

^'

- c ecrecrBeH*Iofr qupKyr.{r1${eii cazan cu circulalia naturald a apei - MHonoKpSruoft npln:yA&rertnofi qlrpx,y.r#u,nefi cazan

6oxoaoro paffn'ipHr'r-s (geot) caeticient de imPingere latelald 6ypfinroclpr (min) cocfi<"ient de perforare Bn6xuocrn (ftilr) crrclicicrrl dc tttttiditate Boiros6cHocrr'r

on6P (mec) coeficient de - sarpyx(eilffi reazemelor incircare a v. xoa$@ra4la6nr 6e3onecH'J"fi - sanaca orcncullruocrlr (irzslJ coeficient sanAca - de siguranll a ilurninalului * 3a[6ca llp6vtr<xtll (rnccl coeficient de

factor de iluminare naturald xec?Kocru (mec) coeficient de rigiditate x(Ecrxocru ocgoainnfl (geot) coeficient de rigiditate a terenului de fundare

sigtrranlii la [czistcnli 3afloJrHcnH.fl (ardt) coeficiertt

/ factor

cu circulaJia

(hldr) coolit:ir:ttt

de scur-

orlath

ren

1'..llipsului

rr)pars0*lrfa.ri,uo-Eo'{crpfdH'slfi

levi .lt ap5. ori-ionlale


[Byx6ape6futr]6ria
AB:/x)r.aF4)Tpi6fiI'aili

,- caz&il

rrrultipld a apri

cu

,&86,tuof,{ - c x{aponirM!{ Tpi6aft{tr cazan dutrlu r:u tuburi de fla.clrd

cle

d -

flaciri
biturrr

cazan cu doi tambtlri caz?"rt cu doud tltbu-ri

^- a iiaAAiBoM caza,l cll ardere sutr presiune - e *!6cKorr,Kranm .rasox6galrirc cazan cu lilai multe canale peritru gaze arse - c naPonepengreB6Te.llcm cazan cu supra- c py.lir{)ii t'irrtxoil cirz:)tr crr alirrrr:nlare manual)i * c ni{rirlHofi pi;]IfleTxofi cazan cu griltar lanf ^, c :rrcr(Tpoo6olp6*ou cazan c.\t iytcllzire electricd - a#i{Hero gae;letna cazan de nredie
prcsiune incilz.it or

gere a aPei iolonpor'lnrl6en'r<rcrn (hidr) cocficient de rrermeabililatc BotrocnirBa (hidr) c<tclicicnt dc tlovcrsare

&nE nfipltri 6fi'r.rrma (dru.m) cazan de trrpit 11r:r o'l'on,r6riHs cazan

de incilzire
.de

! Bo3AyxocoEepx6ttrfl (geol, geot) .indice-/ procentaj / cifri a(l) porilor rapor;atle) la unitatea de volum (hitlr) coefic\ent de infil,'
Koltrypln,lii (cur, min) cae' - BcKpdrrxH, dczvt:lirc / rk": dcscopertare po ficient dc contur (car, tni") coe' - BcKpdrmil' |rpcacJtLlu'tii ficient limitl (lc (lcscol)crtare (cur, min) coeficienl ^ BcKpfir|ll{"reKir$'rii dcscopL'ftarc
curent de ".t*totn*ntno trali0

Bos,ryxofipolrnqieMocrt4-(/x'2.) <le .Permeabilitate la aer

coeficient

(urb) coeficient / densitate - 3acrp6fiM de construclie (lrirlr) cocficiertt de curgere - 3arcK6Hr.rt! (uc, ttet:) factor de atenuare 3arvxitlfrfl - sBvi{onox'Jrowtnus (uc) coeficicnt de - absortrlie acustici / a sunetului (ac,) coeficient de - sByxorxpouuq6eMocrn DHletrafie sonora (mus) cseficient / indice de - n3rt6ca
(iltt$) coeficient / factor - ucn6rbsotss.wty" de utilizare &6PKa (ec, - ircn6ar$,onaHrdfl MarrrlA{llorg a parcu,na.t,) coeficient de utilizare lui de nrasini (rnec) coef\- Hcn6Jfbsoa:uttlr tlp6qltorlTLl cierlt de folosirc a rezistenlei

de umPlere raFerYrfrF'c$atftloc'lel $acx6[oB Bo[oxpbrdrLmrqa (cft) coeficient de regularizire a debitului lacului de acumulare

uzuri

^.

pcniru al'rlril

)KaporpiSHtri4

fiacird
Sanhpltbrtr
KAMepHI'ti?

el lernnului ^- ca,Lan ignitubular /

cazan de aburi cazan cu carnerE de ap[ cazan cu tub de flacir6, KopirEadficxffft

^,

cazan Cornlvall

c-r{rEpiaH6pHbrft 6nTyiucnnaefiruHrrii (&um) cazan fix de topire a bitumului qeri:txiox6trepnuttt .- cazan monobloc qe*u*lccrmp*r6it * cazan integral sudat - HeliT0SJrbHoro oT0nJr6r{r4ff cazan de in-

naHl{nruilpcKHia

- caz&n Lancashire / cu doud luburi rle flacird - JIe$4rn6Pa cazan Locl'flcr - nn6:roll npora:nopr1re,'ltrilocrl'I cizon ou clebit nic unonocexrlu6nul'tii - cozan cloiat - na MaSt're cazal'l cu focar pr:ntru pIcurd - irrirsnoro IlaBJigHHfi cazan rle abur de joasd presiune oSoFpeBaeMi,!fi 3MeeEuK6M cazan. pentru
serpentin.i oal;..r6apa66nnLda -' ca7-an

^, cazan Scotch xordr-yurmrs6rop m. (termo) cazan recuperat0r xornoarpen{r m. (termo) agregat de cazane Kox'Jlonfitt nt. (gt:ot, leras) excavafie, groapd
,

":Slzire rfioTn6Htrc!{.rri

centlali

Bbrlr,eJr6t{lrt reruth

sbp.IltrrA dc frrrrtlir!ie

sY6 ngp6 - noA pintenul n.nmfixr'r {cfi tranSee sub diafragmei barajului - Qryng6ilflema (geot) groap6 "Je funda{ie r(clrJroBaHoKorx&"rens m. (ma$,
teras) s5pitor de

- s6rxoEa (mtr) randament (hidr) coefi' - Eix3Kocr!.r, alfiavdrqecKnfi cient de viscozitate dinamicd xlaHetlrarflrecru{fr (hidr) coe- Eir3fiocrlt, viscozitate cinematicd ficient de * pp14p6ufi'lecrofi yo6ftxrewru. .(hidt)
rn.{f}o/repMfi'recruail

(tcrmo) cocficienl degajare a cildurii

de

npon3B6gcrBeHHoft - ncn6JIb3oBaHH'lcoeficient de utilizare M6rrlnocrra (maS)

a caPacitdlii de Produclie ncfl6JrbsoBar&rt repp! T6pt{}r flpoMlilulreHlroro pafi6Ha (urb) coeficient de folosire a unui teritoriu industrial

coeiicient dc stabilitatc hidraulicd ^ (ftjzlr) cocficient hi-

- inc5lzirc cu

t'u un

singur

t. (geal) depreslune, vale, cSldare No'r:ronegl6p m. inspectoratul general cle conKor.noBirHa

gropi

tarnbur
oAr.ro)Kaporpi6ltbrfi

"-

v. xor'6,r, ropllnalf'tfi .u,'19

cxuft

oroilfirerbHl!fi - v. Korer
napoe6r?

oronr6H{t

xom6lrx m. (arh) vild K6yt'll m. (ma$, trans) pan5 de asigurare


cablului, cbug, ochi dc legare

lioneazd sub presiune

trol al cazanelor / al aparatelor care funca

- v, Korer,

sanSPHufi

. * 13ru6mu rpisra (geot) coeficient de Drcsiutre / de impingere a solttlui ftitteMitqHocru (mee) coefie ierrt de dinantit italc I ? &HcnepcHocr|,j. (fiz) grad de dispe|sie / 'de tlisPersare

drotermic a (ge- rry6urs6r 3aJlo)KeHr'rt dryrrrl6rue*rTfundare oll coeficient al adincintii de

[rcrnpaHl4fl (raag] cceficient de lizurd orin frecare (fiz, hitlr) coeficlent de ca- naunrhuuil vittt{ic x6xyiullrr-icR - noJl63no!'o nftc'rnltq ('na't,) rartdatitctrt aPalell{ - Kaqecrua factor de caiitate oscilafie Ko,te66nurl coeficient de , - K6Mn,rexcnoft uexal*nsSqvw (tehn) coe' - ficient de mecanizare comPlexd KonAe*Ic6qqpt (termo) coeficient de con-

densa re

K03@@I{rtr{EH?
Ko*Snwem
KOrfiIeHTpaqHH naEprx(eHnf,

158 (cpi, ntec)

naironpoHrulSenocrn (fiz, termo) coeft-

api

cient de perrneabilitate la vaporii

de
1

xoe$@nqN6Hr - pasrvr6pa (mat) coeficient rnensional

/ factor

159
di-

K0g@(DH[trp{Hf{T'
coeftcient crarftqecKono rpnur (mec) coeficient de frecare statied cr6Na (hidr) coeficrent de scurgere crpyKTipHofi np6.nroctr.r (mec) coeficient de rezistenlii a structurii

- coeficieilt de concentrare a tensiunilor - *pEuocrll nopba (geot) coeficient de rezistenld / de t6iere a rocilor - rnm6furoro nadyxinur (geot) coeficient de umflare liniari .nuuEfuroro pacurnp6lulfi (termo) caeficient de dilatare liniarE - r$anrkroft yc6W.*r (termo) coeficient
contractie liniari
de

neperpisKfi coeficient de suprasarcini de suprasolicitare f de supraincircare


nepeMellrr4BaHns
aniesrec

- pasrdtra ziune -

(geol, geot) coeficient de ero-

- craSiirbHocrr{a pic,'ra (hidr) de stabilitate albiei -

(mtr) coeficient

de

pasru.mv6euacrvt

(geot) coeficientul ca-

Eepex6la x npousedgr*u pacqeTHuftr conponnnr6rurnra (hpi) coeficient de trelrorxouleHHJ{ (fiz} coeflcient de atrsorbtie fioAeTmfiocTra oeHcoSrxEs (geot) coefi-

cere la rezistenle derivate din calcul

- parrirr"r6rurt (geot) coeficient de inmulere - pasnrn"r6nur uarcp.r5ra (mtr) coeficient de inmuiere a materialului

pacitdJii de inmuiere

- Mexar&r36qKua rpyilA (tehn) coeficient de muncii rnecanizare Mexa[!ftqecxMii no.newofo .qcfic'runn


ranti in tunclionare '- Hanorn6Hus (ma$) coeficient I grad de umplere - Hacaul{6w{l figsecrclo (mtr) coeficient
(ma;, nec) randament mecanic Harpislet (maE) factar de sarcind - flaAe)ttflocr!,r (ma{ cceficient de sigu-

- cient de compresibilitate al funda{iei coeficient de debit - no.qSqr (hidr)l66n (ec) coeficient de - noAnnrar[Hf, 3, inaintare (a frontului de lucrw) - Irojfc3iloro A6iicrsH.t (mas, mec) randa- nor63Horo geftcrrux xore.rmuofr ycrau6srur n6rfo (termo) randament net ^i
menl

- paic6anua (fiz) coeficient de dispersle - pacrnopfinrocet4 (chim, fiz) coeficient - pacrN;<6nus (rnec) coeficient de intindere - p6cx6ta (sotocnirna) (hidr) coeficienl de debit (al deversorului) pacx6,ua mn6pcrnn (/ridrl c:ocficicrrt
pierdere prin goluri
cle

pa3plilxn6Hus (tehn, /crrz.s) coeficient de afinare

cj'rovnofi - panxonr6pHocrn nogoorneg6*lnr (al, inst) coeficient de uniformitate a debi-

de solubilitate

tului zilnic de ape uzate ciTo.{Hofi - HepaBHoMpHocrn pacx6la renn6 (termo) coeficient de neuniformitate zilnicd a consumului de cXlduri - cr{enrell-s (maS, mec, trans) coeficient
de aderenlS volurnclricii

-reMneparfpHoro ugueu6r*aq (lcrma)


cocficicnt de tlilatalie termicd

oGrnra

cocficient de dilatatrie termici

-'f'eMrrcpartprrono pacurlrpeuws ( terrno)


rerrnneparfpHulg ,-, pacuE*rono conpofl,tn.n6su-s (mec, termo) coeficient al rezisten1ei de calcul la temperaturd

norye6nwrr - lrepaB[rol#pHocrrrneunifo.rrnitate insf) coeficient de


sumului (de aN)

de saturalie cu var E{eoAirodnfloeru rplura (geot) coeftcient de neornogenitate a pirnintului


(aI, a con-

al instalaliei de cazane flox3iqecrlr (mec) eoeficient de curgere lenti / de fluaj nonepdtrHofi IpSopMAqIilr (mec) coeticient de deformalie lateralS, coeficientul lui
Poisson

pacqdrlrlei - (cpi) cocficient dc calcul pac.rdruofi gtwfiidt (cpi) coeficient al

reuneparfuurfi - ([iz) coeficient de temperaturS

nonpSao.n$ni

Hecilrtefi cnoc66nocml (cpi, geot) coeficient / indice de poftanle (Ia calculul

- o6lr5ru.s (mec) (a *

sareinii critice)

(terrno) coeficient de dilatare volumetrici / cubici o6ur*rmi - coeficient de volum


o6udnaqoro paolrup6nr.rr

coef.icient de rcducere unei sec(iuni) 66lrleno &ononqfiror*roro BpMeEor fec,) coeficient al timpului neproductiv

- coeficient de corec{ie - Ha T6ts{ocr,b na''l6ta (mtr) coeficient de corecfie a finelii de micinare - n6pncmcnr (rpjnm) (geot) coeficient / grad de porozitate (al pdmintului) ; (hidr) cifra porilor - nocrfuir (geot) moiJul / coeficient de
noup5ro.*rrni

- lungimii de calcul - peryrdrponaz*tn (ch, ftidr) coeficient de regu lariza re - pery;rirpouannr cr6r<a (ch, ltitlr')a cocficient de reglare f dc regularizaro scurgerii ! peraKc6[4r,rn Hanps)*(6Hlr[i (nec) coeficient de relaxare a tensiunii

^, TeMneparyponponan6gnocrrn (termo) -

oA$rotsgleMoHHocgr

(mcqJ coeficient de simultaneiiate func{ionirii receptorilor

g6itcrBllr

npra66pon

reactiune .a terenului de fundafie, coeficientul patului de fundafie nor6pu (el) coeficient factor de pierderi npe$ol,srfufts (fiz) indice de refraclie npeodpa3oBArsrx coeficient de transforrnare / de conversiune 5lpranegenr.rx (rnaq, rnec) caeficient de reducere

- caMolrcnadwg (fiz) coeficient de autoevaporare cneron6ro npodrva - cBeronPonycKeHr,rr transmisie opticA a (fiz) cocticient de - cBo66Artofi noB6pxnocr'il (zrr,c) coeficient al suprt[c1ci lilrcrtr - cAnfira (mccl cocficicrtt clc forl'ocarc / de lunecarc
Ceficufrqecxlrfi

coeficient de difuzivitate renroB6ro paculrp6rurr v. xos$Snqu6nr renneJrarlpnoro pacuruff nur renrloB6ro pexfinra (termo) coeficient al regimului lermic

- Ten,'iooT,u6qu It3Jryq6FiHeM (terrno) coeficient de cedare de cilduri prin radia- Tenroon'AnqH KoHs6KqF{eri (termo) caeficient de cedare de cdlduri prin convectie Tefulonepe,&furv

tie

luminii

(termo) coeficient

de

transmisie termicd

ren.nonoapeSl6uux - ol[r@peM6mroeTn de simultaneitate (termo) coeficient a

o.Uuop6Alxrcrm riaarepraa.na (mtr) coeficient de omogenitate a materiali.llui

consurnului de cildur6

Gnurru,sii

tal /

practia

(ctz) coeficient

conductibilitate fl$}o[6eHoro werifia (mec) coeficient de flambaj nFlo3tllrrHocrw (fiz) grad de lransparennFroBoAfi[r{ocTr4

fel)

- (t:pi, trcc.) factor seismic - ceKiturroi.i Hcpanilorucpllocru pacx64a (hidr) cocticienl de norulifornritate a
debitului pe secundi cx{6rflf, (hidr) coeficient de cornpresiune
coeficient de com-

- TenronorJrou4duux noe6pxwoc.tu ( ter mo ) coeficienl de absorblie de cdlduri al


suprafelei

experimen-

- ope6p6uuq (termo) coeficicrnt de nervuri (raportul d,intre suprafala cu nervuri $i suprafala netedd) inzestrare (cu utilaj) orK$sr*etflie fcpij coeficient de deviere orKfoa (teras) panta f coeficientul taluzului
oc5{&srKu

(tehn) coeficiert I grad

de

- rporlmlieMa{;m (hidr) cneficient de penexralie / de perrneabilitate - np0nopquonSmnocrn (mat) factor de propo4ionalitate - npomycKAHr|' e,&a (fiz) faclor de tran- npocfi.lrBarmt (hidr) coeficient de infiltralie - np6qnoeru (mec) coefrcient de rezisnyr6rms (geot) coeficient - p&Bt{oMgpHocT}r coeficient de umflare & de. uniformitentd
tate srnisie

ta

- (a jetului) - cxr&.r6eMocru (mec) presibilltbte cxopoctr6fi vitezi

- renronor6pt (termo)
dere caloricd

coeficient de pier-

TenronpoB6.&rocru (termo) coeficient de

conductibilitate termici

cKorb)K6rMn (mec) coeficient de alunecare

renfioycE(Stll:1la

absorblie a cildurii

(termo) coeficient

de

(hidr, mnq) coeficient

de

' renroycr6fiqriaocrr.r (termo) termof icare

a luminii

cM6rs{ocrl'r (ec) caeficient de schimb cM6uffBaHua (mtr) coeficient de amestecare con[xvruBJt6mas coeficient de rczistenid conp(yrnBJteHnt cBafi (geol,) coeficient de

coeficient de stabilitate termici ren^uo<braxigwr (term.o) coeficient de

- orpax6Hurl (/ie) coeficient / indice de reflexie - oufr6ox coeficient / factor de erori - owtcrxn n6gnyxa (vent) indice de purificare a aerului

- pat6au6r*m (clrirzl
lie

coeficient de dilu-

- cfitra (el) factor de cerere

rezistentd a pilolilor coqereHl{i Earpi3oK fr?xa.t.) coeficient de combinare a sarcinilor

tepurogunaldr.recxr.rfi - non63HoFo n6ficTRrtt (termo) randament termodinamic - r6"luocrn npe,uFapfrre;llnoro xanp.nN6nur apmar$pu (arm) coeficient de precizie a pretensiondrii armdturii

- rpnus xaq6nns (meg) coeficient


frecare la rostogolire

de

Kc3q'}*xqqFdEH{T
xo:{S{}rn;.H6rlr

r60

"
*
*

:ff'fi ;ffJH::"il#::,,'A
(

nox6r (mecl coeficienl rie fre(nwc) c.,eficiett'. de


hidr) t:t,ericienr
de rur-

- riru

1!une

;Y,?,:Y#t't*x't'tt ( ma$ 1ys.n.\; coef;cieni de trac-

" ' -

" :{}rficTrr*Te,,u,Hocrrr coef iden f de san$bl!llalc .- rtJ/tscTRiTe,lbHocTU rJrr4 ,,'r,-/ ..r"ri.i",, i j" r",jli,X,,, j, "! J !{,iJ: ,^r la lt:i{,at r(, -- urt:proxot6rocll,l c:ocficrerrl ric rrrgozifate -c;

[(parl

t6[
r

KPAH
iLr
c'
i tt

rro[onpon68l$,til Bo3AyxocnycKrl6il

obrtrs de apti
r()btnet de evacuarc ,l

:1:lillM talc nOnIct

ii.n,oc.r.u
ar

(rt:ras) coeficrenr de ill:oouttu"

apanamentulur

x rn p.nir pr,r i n,j

i,,.

;;;de

[o:A!runut$i - robrnel de aertstte urrycxH6i.r ' roblnc( cle evacuarc de des ( arcare rn,rnyc*rt6r! - v KPall,enYcrH6ii lllt\pau.fifiqec{dmtit' nracara htdraultcd ilpcfirfrr:pusrii ^ rnacara cu grarlldr
rlryron<lEsrr,rrrblfi

.rerului de

vrcl

- r,){)trrL:l (le l)yl).1\J ourto(r6"rtoqHHri lrlc'ron6ii' rit.tcilr'J


oSxijurrr,lri srnqtird grtndti -otr<

*to.l6r+

r.t

(}r'ac'rrlt6t lr'tt'i

r'o bt

t t

r:l

cl

cnldere napoebfi 3aft6pri!,!ti


al)ul-rllLll

.-

r'cbirlet de irtclttdere

exca

nepeBAi'IottHblia
irl[:lircare
oa

l'nacat

a tle descarcare

5t

y-se npttya'Hris ( k_eoi)

rlcare

yF-rtarilHcrn n

de mdrire
(

coc-f;cicnt de ar"npli-

(e'()\|eh,) coericrenr :::T.1?.it6'r'w, r'): pt (ja ta rc


3CjX,ltiS:(TitE!roc,rrd
fi lto tt

-'. y:r lr{lta ( lt.ttn.s) t.orl'it.iorn or pilntzi " yipllLn" (tLiclr.) t:.<tafic:ienl de ad:ii_;o:,rire tt t'crsantultt! de vu! oi': y**c. ru6Hna i, ri, r"J r ri " conlpaclare / de consolidare "r:::i::i" ;1"

gli0

3t)\Jil/rF.efiti1g

ntr ) coeficierrt de umczire ( m((:) c'ocficienl dc alun_

- :rl]{})cltrfiauoc].i.r (ec) coeficrenr tle efica_

r1ll:cu6ii ^ roblnet de
rr'Ilai
Arryxl<trHcb,'ltutlii

-*
\

pu13arc \ macarG pc ferllle |i,ccunultufi - ttsoirrt6fr pery.nnpdnrtl robtrtct -

fllacartr de ndlcal
cLr

flepcrpi3o'tllb!!! 'tlf,cfrl !!illlt u lr drl 'b''r'


re
nepe&Bil

dul'

)tc{6ti xS6e"rruirerii

cl-,,iririrn r,,. r',,,r" r r .;r.r,,,,,r ,,. ,,.,, , ,.'i,'.1' :f,r::){..,


i.ocl icrt,rrI rlc
c,f

: n64crserlll

tlc

efi, rcnla

sr

x
a

I.iiltrt(n..rl!,t{,lt..Jr;1)i1;riflA
ir::rr: l;llc;l

1/..r/rt()
de

yripyrolo
n

t,tnr, ) cocficienl de ..oriiprcsiLrnc elastr ca ll eu


ll ormd

uepaarionaiplroro

c)*{aTI.lt

ciilrlrr.:i .*.ipruocr.n

schnlllulur

- -flctor rl.. lrrrnrrrnzilarr, rpa65 m r,ir.,4,i cro5er


Kpa14 rn_..muchlej

f/rzl coel.rcrent de sfrdlucrre


Jrmr

rprl cn!'cra ventil de golire I cle evactlal rlopir>ttllt'ttt .* lnacara rutiera [pix'r:t'.ttl'tll,lii - rol)in(jl de reglaJ rrtt'rr' tttrr,t1o1^lirlttttt,ti't' rnltcara ferovtat ti

ttlacara cu doua corlso,e


e

ili-pecraBH6ii - macara deplasabild frepecraBH6ii caMofloa'beMtjb!ii' tnacara deplasabil6 arrtoriclicdf oare nmr6'rcLtttItlfi ^ robinet de alilnctllarenltc,tuar'fi'lcct$ri.i - lnaL.Jt:l nltetrltlali(a
ooRop6Tlll][]ii

cri eabluri

nrac

ara niobil'

l:ll,{1"."
;:,,_"ri];,",,'

panrrou6prmo cx,arv,;n ( nec rJe ccrn;rrc:;iune t,laslrci rnr_

YrrP!rOfo cAefira' nt r: c ) coe, cll l (ie f or tecare elastic:i yripyrocra mec) coeficient de elasticr_

laie

ypa EFTO86ilJHBaHU' (m.aS,

ycinxu
r

de eclrilibrare
( r

mec) coelicren{

npan,r6

-.rop(irii i,t,,',,,',',-;..-l:H:ll: r (\c'|\'aIrcr cr((rutetiF!brii _ lelcott) muchre te$rta, felt lura xpaxe,r*ponawre n. (fri scoro.lrre
n. lelLrl glazrrrii

lrargrne, bortlur6, capAt Ia. ellrelnll;lc - ef,rpaiorNtr (tera.s

tttllr 'rl I ( llttlt)'ill;l tt,;'l"t!,tlltltJli ttttlr'.ltrt tlf irtr',itr;tft trUllyl0'llllnil 11111ir|lttt,til r,rl,trtr't ,l, trr( lll(l( l t' ti| Lr1rt tr i^ r(l(x'ril,ttotrr titll.l ttt,t,,tt,l llltll( Lllill l)t
| .l
I

(i rts! ) vat'a rotallva nonop6'rtlutil ?yar6'ftxbli{

lllilcdt'a pivoiaLrlA

/ ttrrnalllii;

norni:oquuil ,- macara de

fobinet-coltar
incArcat

uhlrl rrr,tlt'tii
Iut r.rlillrl,lll ||trrti:t tltlii
ttit t f'lltir

'l

||

||

a( I rc

g,cot, mcc,l coeficienr 0e trasa re

tie

corr_

KpaH rn. (irr.s/, rnu;) robt rrr'lr'r'|rr.'nas, rr,rr.r.r rrr;r,.;,.r,:;, ;i;l,llll''' acapuurtr,tii r lr.r\.il..r rJ ('illtllor"r"obrget

npM npo,[6,ibHoNr lrrri6e coefjcient de srabilrrate fa ffa_Oa; ,rrnccl Ycrotl:t4Boc.TH Synlhruerrra Ha casitr ( g^eo,t)

].]-:,-.,.", ycTol4q14aocTH

de corrdilii rle lucnr lrnrci coeficrenr cle oboseald .{:r'1rocB4 na ..aHnyvfioan ve ( qeot ) l:::1:,:-1r.,1, sraDttitate (!e

l"'::11.1 aHxep6rxn (/chn,, coeficienrLrr condiliilor cle ancorare yc:r6nuri pa66rn (tehn) cocficrcnt

lilr(:r'vcllllq

cle

itIr{rAt{}6it.]t!,!il,tii _ duloillacal.a ()aurcil,tbti.i _ Inacara -tLtrn


Oarueilur,rr?-nepe,ueHxH6ri _ Ha atsaoMofiirb_ Uotvt u:aCCfi mAcara_lurtl mobild pe autoca

mlon

ia

umflarc

.o.1t1yuHuiA xory mBrara_turn

nepe{Bri )KHofi

oauleHrbrfi ncpc4arxnofi

- Ha ryceslirtHoM rnobrra pe Senile _


nna"ro*o-

lll.l{ Jll ,l ' .rl/r I lll.l( ll! it l)i | 0ll h{)rlit(lllJri - tlil llll('tlM(x((l.ttll('ltttttt xolli tlla(,lr I l)( l,ll('lll l I(r)ll(()Jlt,lit,Iii - lllilcal'ii irt c0nsoi;r Ant o1'I!6Jioill lt'lx pa66T lnan0t tt'it..rtt,i ll,tii'*' ( irr ir ill ('ollti()lji llcntru lrtcrdri de fintsare rorrlirxrrr,tii trMulttll6li -' robinet de spilare IttIll ||ll,;rl(' rolrittt'l lr<lnlal Itotttl,'n/rli tlt:lt ;tt',t-L;ittlt'lll l(ltllllittll,lii' lll,l( illil ( tl ltltll',ll('l Mittttlitlttnil lllrl( llt 'l ('ll ( illilrg / rufi'llotrr t'tltlllrtr{rd'i (ll:'lill) -' llliical'a ru{t,t'ttrno t"l'1t,'.uottilil tltrtltrtctlt,lil

v xIrril x,tirt rtt,rri)t\) 'r'f4tla ilt,r.Uir rill.rtlil -

florbi3o.iHo-pa3rpi3oqHblii.- na rpysoBbM asroi,io6f,tre macara pentru incArcare-descircare pe arllotamloll flotrnecH6r"{ ..' pod r.{lartf suspendat

nont'irauldt'. macara
i'ror(eplrbrii

- gtlrl / norHonoBop6rllbtii -

nonsiqufi .- nlacura cdl;lriioare

rritrirrcl de iltcerrrltu

nlacara cu rotife corn' oleta noJlyKo3Jl6Bbtli - maca1ra sernicaprd no,'ryllopra'Jrbl{blfi - nlacara-semiponai norlr6rtnulii - macara plutltoare

nopri.nurto-cTpeaon6il
bra
I

- macala-pofta{ cu

lrt la alunecare

c,oefiaenr de srabilitat.
de

!'r6,txnr(hitlr) eoeficrenf

frr.arde

prertler.e

"u *::.Ty igot macara_rurn ,noO,ta pe pn"r-r, oailJe*rxbrfi nepelnnxll6fi _ ,a p6,roco*ona xo4y macara-turn_ cu deprasare Fle grne oaruenrrulii nonop6rHtrfi ' _ OlAcara-turn pl volanla
6irrtelllrt,li.i (.atvton(rfl,iiMru,rrit rnhcara_lurn aulorrdrclloare oaureurrr,lii crpoirre,rsuurri macara-turn penlru construclll _ 3a3gysrti cuc ropu3oHrf,,rrnofi crpe,r6fi macara_turn bral orrzontal :..::r u:r"Ju macara fdrd bral

(:u (':rlrttll 5r tirnrrt irttlirr;rt fr46,lfonrilil \ lllll{ilra ( l-ltll

l',

na{r.lnlnl;ii n6trront,lii Dert iclt ctt catrlrrri

lllircilt il-cillill

f"lro1lt.,r, (hr.rtr) coet'ictcnr cb fittra l': depcrrrrcabrlitirl<. qropnrur (gc,;1,/


f

ac

mA

ror

uottt6xHulii & macara de ;antrer Mocro.B6ft - c floBoftbTHofi crpen6ft pod ru lant cu barS transversali turnar-itd uoctru6ii npel-l@eprl'rft - pod rulant cu l',
rurailiir aulo
plx 6rxrlno6i,rLtt,ltou xo,qi lnacara pe Sasiu

rturfi - mscara-porlal npbfoxpaHfirelbHbrft - robiriet de siguranld le--nprrtoenuto6Elnfl robinet tle cuplare f sdturd fipnuen]t6fi .- lt)acara pe retnorci flp66KoBbrfi 4 robinet ctl cep nbo,qisoqHl'rfr - v. tipaH' rpq3eB6fi npoxoArlofi - roblnet de trecere nvreB6fi - (cf) macara de linic nyreyKnAAoqHbrit - (cf) macara de a;ezat
nopr6,'tt cale

cocficrenl dc for

pa[uttbHblii re radiali

macara

tadial' I cu

deplasa-

parrplrouHufi - Inacara
binet de descdrcare

de descdrcare; ro-

xo.noIi.luHurti "
:r,1,.^"":1

_ tct-tno) coeficienr ; :,:,:, ",$* i,i:l'f#, Tffi i:,,, :frigo_


|

+"'

.-. ltil l'-iccll!titl|()M x(tti v, Kpatl' t'fcctlnq-

oebirului orar de cildurl

;;: I "i: :: I?,!.r",rryol coeficienr de nerrniformirate


a

:? .(."t,,r,lsr,, coeficlenr clc neunrtormilate J,iif ' ;J;; ;x;,:ffi" ;: ;;;;

Hepaarrona6prrcrcrn aoroorne.q6-

apa; clSlnca

*oauau catarg cu cabluri de ancorare eeHrx,'rurrurfi _ rchinet cu vcnfil aoao:a66psurfi - (ul, insil. robinet gura ll^ip-1 hrdranri cotoana de aii,n"nrari

BaHTOBbrti

vSvroro-crpe,roe6ri

i]

BoroMepHbrfi
Bo.qonp6dHblrl

- (inst, ma$) apometru - roblnet O" .onr.oi -

I I I

ilr,rii lllilcirla pt: littc - lla p[Jn,coIroM xo/li lllitcnl a ltl()lllatA pe rril rpiKroptl()M xojli llil(l(lf llacTi'ttttr,tii -' lllit( ill'il (l(' l)( l cl(l llco ttttttltxrp{rrtlt'ti'i t tllil(ilfil llclolll()llr(r riclllirl'ilii ttit ttta't{:tlt'ttl l11il(ara de uz gelle - ir6ttlclrr

pacnpeAeJliire,'rulruIfi - robinet de distribu{ie peny!'u{p6Boqltbtfi - robinet de reglare peryrfipyorqnfi - v. KpaH' lryryrilp6BoqHblfi

'p6,rr,conufi
py.iH6;ii

- c OoJrbruirM s6treroM crpe,r6l macara cu bral de deschidere mare ' c Fopt{3oHT6.nsuoii crpel6fi macara cu
biat orizontal

v. KpaH c pyqHfIM nPfiroaou

v. KpaH Ea pcnbcoBoM

xolt

ral

ni.rinnu,

KPAFI
KpeH

162
rp6ft_

- c rp6lioepHblM 3axBAroM v. KpaH.


SepHbtri

ruaniroqlfr - macara piqitoare sreKTpirqecKnfi pentru iurnat beton

yHfiBepcaJrbHbrfi

:/KneAoqHbrft

macara stivuitoare

,l

macara universald
I

KpacKa

c KaHaTHo-cxpe6x6rsrrv xosu6Nr Inacara_ d raglind c Kaqeroqeiicn crpe,r6l'r lnacara cu bral


oscilant

xpaH-66.rra m. ( maS) rnacara-grind5


xpaH-6ero*lo1x,r6g.{fix m. ( maS,-bct

macara electrica

-1

macara

r.ll

- c

cu contragreutate mobild
B(rJreToM

nepeaBfoKHHM npoTHBoB6cou macara

KpaH-Bo3AyxopacnpAeJrfirern m. ( te hn ) robi_ net distribuitor de aer rpaH-46ppnK m. (maS) macara Derrick (pivo-

- c nepeM6HH!,rM
variabil

macara cu bra|

- c noBop6THurU rpj'no*r macara cu placi turnantd - c no.qbeMlrofi crpe.n6ii macara cu bral mobil / cu razd de acliune variabili - c nocro.fuHuu n{r.nerou crpe.l{r macara cu bral constant / fix * c pyunf,nv npHB6AoM macara cu comandi
manualS

Kpan-fleperpy)(5re.ru m. (ms) macara transbordor, macara pentru transbordare xpaH-rpeu6ra m. (tehn) macara_trepied
KpaH-TpyG)yKnfA.lnx rn. macara de lansat conclucte, lansator de conducte rpan-yx.n54.rr.tx m. (tehn) macara-stivuitor

lunli. cu bral oscilanr)

;l

idrol'ugI B0/loyn6pltar - v. Kp6cKa, ro4ocr6in<ar ooARil6'l - v. Kp6cKa, axrap6.nnuar '* lt nopotuKo vopsea ir.r praf / sub formd de
h

n6nHo-HsDecfl(6Bar - vopsrre cu api gr var nfquo-KxeerB6n - vopsire cu ap6 pi clei solocr6firaq - vopsea rezistenlE la api ,

163

KPATKO...

llblcoh()illx)riltaH - vopsea de rrrarc rczlslcllla ablcot(orcpMocr6iiran vopsea rezlslentA la tcrntrcratrrli ilralte npylr.r6rouilal - grund, vopsea de grundult
qesuHrdrexrlr.r6HH&r

prir l'

noJl!,rBr.rH!,rJtaqerdfttaq

nepxlopei.rdnoBar -- vopsca din percloruri de polivinil nr6rrag - vopsea densi , consistenti noArna39pHar - culoare sub glazuri nonr.na:yipuar repaldrvecXar -,-culoare ceramicd sub glazurd noxputBnil - v. ltpiacxa, Kp6rcqa,

de polivinil
no.nru6pHaa

vopsea

din

acetat

rycrordpraa - vopsea

pasta

riqini sinretice rigini sintetice

vopsea

din polimeri din


gr

artlculat - c sKcKaBe.ropnrN o6opf,[oBaftHeru macara-excavator carbwrKoBr,rft ,-, robinet cu presgarniturx cauonrorlrfipylou*tfica - macara automon-

- c rerecKorfrvecxofi crpea6fi macara cu bral telescopic - c rrlapHfrpHofi crper6fi macara cu bral

rparr-yx6cnlra n. ( muS, lc h n ) macar a-consol.d xpau-nra6e,r6p m. v. KpaH-yKJ'tiiArtuK xpau-ercxarirop m. (mag, tehn) macara_excavator xpauosrqitK m. (tehn) macaragiu KpAHoBbrfi de / cu macara; de cu robinet KpacirrbHrlrri de vopsit
Kpaci.{Jr6Hs f . vopsitorie

4exoparftmraa - Anr BFrirper**.rx pa66l vopsea de interior

- vopsea dezinfectantd vopsea decorativd

nonuuepqe*r6urHax

vopsea d.in ciment

' n,rr lpenecr?rrat vopsea pentrlt lemn - .I,qfi Sarut{Tbl Or I.Hueu{rq vopsea de prO_
teclle contra putrezirii

'
.

no.nncrup6nsuar

noJn ypeTaHoBas

KpacfiTe-[b

roly66fi
libden
3eJreHbtri

m. (chim) colorant;

plgment
mo_

:tyronon,raulfnular .-- (uc, chim)

firu*rcr6ftKaq v, KpAcKa, onqe3alrltiTnafl - vopsea x(apoyn6pltar rez.istenll la cildurd 3ByKou3oJfsUu(lural - ( ut', t:ltim) vogsea fonoizolatoarc
voosea

Mo.rn6,q6Hosr,rft

- albisiru de

tabili

caruonoAtdrvruuir

macar a autoridicdtoare cauox6gnufi - macara autopropulsatd - cBo66ffro cro,foquft Ha ro.r6Hie macara pe coloind

ctaqlontiput[i Crpe,'ron6fi

cvecfire.lrur,rii - robinet de amestec crwnu6ii ,- robinet de spilare crrycxr-r6fi .v. xpau, crl.rsH6fi
rnacara fixA

c.nreu6fi ,-, robinet de golire / de evacuare Cx;ragcr6li - macara de deoozit cKopocrH6fi - macara rapidS

bral telescopic cl6nopnufi - v. KpaH,3an6pHHri


crpe,roo6ii noncip6rHurft

- c relecxo[irqecrofi crpe;16ft macara Inztcd.r&

cu bral

Kpacnrb a vopsl. a colora: a zugrivi .- no rpa$apery a zugrAvl dup6 gablorr Kp6ctr.a f .,(chirn,) vopsea; culoare; (fin) v.opsire, colorare cu , aneap6.nruax ! vopsea acuareld arplll6traa - vopseo pe bazl de rdgini acrilice
alxir&laa ry vopsea pe bazd de riqini alchi_
otce vopsea de aluminiu

- colorant de cadi orncaftrelulu,rfr - colorant dc oxitlare nporpanu6ii - colorallt de ntorclailserre pacrnopfrur,lli - colorallt solubil rndpgblfi - colorant solid
qdpHbrfi aunafruonuft

xj'6onnrfi

xr,Icl6rnnfi - colorant acid

ro,'ry66li cru.lproa6rii - albasiru de alcool naerfuonufi - verde de metil

ii

- !culollc do uiirnint vollsca dc var xareftllonal - v()l)sca dc caz(.ini nay{,xonaa - vopsea pe bazd de cauciuc rurc;lorocl6fixaff & vopsea rezisten,td la acizi / antiacidb xr,rcloroyn6pnas - v. xplcxa, rnc.notocr6ftKa,l
nguectx6nal
t<reesiis

gelr;rnlril

fonoabsorbarrtd

npo:pivuar - nporenr6pnan qarl.lx6ruas ,* vopsea de pror teclie cu silicali npgrnnonlfiaocTnas v. r<p6cxa An.fl 3a_ uuirul or rnnr6Hfiq cneronp6vHar - vopsea rezistenti la lumini crerfqas(cq) ,-, vopsea fosforescenti cBr.ruq6nafl - vopsea de plumb CUrIIaJrbHAt ! vopsea
de semnalizare curtlKilTHar - vopsea de silicali coctasll6s - vop\ea compusd crpoirre,rnual - vopsea pentru zugrdveli crpofirelnHar vicaqHal - vopsea de ulei
pentru zugrdveli

^ vopsea din polistiren - vopsea din poliureten vopsea transparente

negru de anilinb

t'

v. KpAcKa, nruficr6rit<at nf.uf"" - - (ftn) vopsea de acoperire JlaKOBar ry vopsea de lac r6reKcHat - vopsea de latex lerlve-cruolllrSq *
dron

r6xr,urnas

vopsea de 7 cu clei

vopsea-praf TeMnepHar - vopsea tempera repruocr6ftxar - vopsea termorezistenti TepMoqyBcTBfrTerbHar - vopsea indicatoare

cyx6r -

de cblduri

vopsea pe bazh de gu_

cu bral

macara rotitoare

crpe,ron6ii carrlox6nuuni - ila aBroMo6finbirou uraccfi macara cu bral autopropulsate pe autocamion crpe.non6ft catrox6guurfi - lta ntceHHril.roM xoAi macara cu bral autopropulsati pe genile
crpe.nondft caMox6lHbtfi - Ha nHeBMoKo;r6cHou xoff macara cu bral au.topropulsati pe pneuri
.

aJrloMfiHrlenar !

.n6crponar - (fin) vopsea de lustruit ManipHar - (fin) vdpsea pentru zugriveli MantpHar - 'q.nr Brtrpewlllrx pa6in (fin) vopsea pentru zugriveli interioare
pentru zugr5veli exterioare
MacnopacTBopfiMar - vopsea solubili in uler Mecn'i'Jar r vopsea de'ulei tu6c;rgHo-c|to;r.*r5s - vopsea pe az6 de

vopsea preparare / frecare 4acalHar - vopsea penlru faladh Qynnaqfinrnr - vopsea fungicidi qena6HrHan vopsea de ciment 'i; qfiHxona.n vopsea pe bazi de zinc -

/ termometrici /

termosensibili

Tepr.ar

greKTponpoB6.qHar

toare
':.1

vopsea electroconduc-

alnnropposn6Hriac - vopsea anticorosiva ac$6,'rr,roBafl - vopsea de bitum arMocqrpocr6iixas - vopsea stabili la inl

uanipnaa - ulr HapixHwx Dfi6a'' (fin) vopsea

teri de celuloz6 rpacro,4frna t. (fin) ptstol.r pulverizalor de


vopsea
KpacKoMeurSJrKa

- vopsea emulsionatd s$upoqel;rrca63Ha.f - vopsea pe baz6 de est. (fin) malaxor /


(tin) conducti
amestecd_

sl,riresar - vopsea de email gMynbcu6rurar

en lpc

rii

6eHsocr6fixaq
zlna 6l:rrynruaa

vopsea rezigtenti

la

ben

ulei gi rEBini

crpe,ronbft - c ryCbK6Ar macara cu bral cap prelungiior. cTporlre.nuHurft rqfilzrcdril de construclii

qi

6.nec'rfrqar opoH3o*ar rapidd

6arcrpoeucux6loqar .6ucrpoc6xuyutaa

vopsea bituminoasd vopsea lucioasi vopsea de bronz

vopsea minerald M6u{aflcr ! -vopsea lavabilS - fia MfiHep6nrnoft ocn6m v. Kp6cKa

nflrHepaJbHar

tor de
Mr.rHe_

vopsea

p6ruuar

vopsea cu uscare

rl$xxo1on6fi - robinet cu trei cii


rya.n6ruufi
w.nou6fl

TeJrecKonfir{ecKu* * macara telescoDic; rpdKropHbrfr - v. KpaH na rpSxropuorv xo.q!,

- v

robinet pentru lavoar

KpaH, nonop6rHrrft ryaJ6rHbtfi:

- v, KpacKa, 6ucrponucurxinula.s sr.tuirroeaq ^ vopiea vinilici / pe baii de vinil n6l1uat - v rpiicra, aKBap6nbHat

HagmasipH,ar xepaufi.tecraa rarnicd peste glaeurS


HecMbfBAeMar

Haffna3ipnar - cuioare de glazuri

culoare ce-

orHesaulfilllaa v vopsea rgnifl,rgi / de pro_ tnctrie contra foculul orueftcr6firar - v. KpicKa! omt3a[tfiTHa,

poate

fi

$leursd)

vopsea

indelebili (care nu

xpficounocrl f. bogdlie de culori. coloristiil


KpacsuJr4fit

vopsele npacnraH6 f (lmt ro1eala lemnulut KpacHo3eM m (geol, geol) pdmint sol roqu /

rpacxor0pxa f. (fin) malaxor de vopsea, rnagi_ nE de frecat vopsele xepHoxia - mapind.cu pietre pen.tru frecat

rpacxorrfirrr m. (fin) pisrol de vopsit KpacKopacnburftre.m m. v. KpacKo.qtBKa

KpacronpoB6l m.

de vopsea

coloranl

nparxocp6uuocrl

termen scurr

,.;

:'

KPAT}{OCTh
KpA'ilroc'rb

r64
c,rdjn tle rnultil-;licirare

)hEcrl(oc

- Bo3AyxOo6M6,wa (itt:t ) lrccvenia scirrrnbului de aer - n0JMcn,rcxa ('t.r,r) f ;iclor rlc rirLrltiyrJicar r
al palarrului

f. factor,

- fixate 7 suslrnere ngrdl -. :a6Hsll6ii r<p6nur.o arrnare cu palplange,


:iuslinere ctlptuqitii 1 pnn patlrunclere

KpeflJrelII{e

nprrcrpaficTscrilro9.

paenirprroe

cu frigiri
:aCu,rrrirc
Inclirrale

'

* (tehn) contravintutre - ( rthn) sJ,rijirrire cu contraiislc


(

r65
fe orizontale
ropmlonr6lsllatr
p5r,,tr{ag

KPEIIb
,
susllir:r.e
c.Ll

h{!ruf \ .,rrlirrcir r,r

pii(-itrrarrau { ll:rfa'n,irv.)
t (: ;r

;r;rlplrllsg

lrrirr rrcrvrrri (a pidt.ilor)

te:hn) consolidare , arma


r;r

cad-

tupnsourh,lsnar

1ly,t1nir.uu,lx r',1',rpafirvlox susfinere

'

OrlroyMctn

Kpaq}l'-MerxriK ilr. (rrltr) rac rJe ]rii.tic Krafl Kpa+T-o6i:f)?Ka l. (tntr ) l)inic,sLtlf.11 ltcr)tru ambi)lal Kpa(tf - qe,T,ryKl,t6\a l'. ( t1 I r ) t.t I lttr.ij-:Lr I f it t, cc, iulozi tarc
t Lr

rl'rtr rc

tultltn (gtorl ) lt loto-r;rliei

ra1-,ort

tlr

re_

gaSuerr6c nplna6e drepte relescopict:

sLlslrnere cu lr.llplan$e

ll, r,rrrl,,r

cniriirro-firrricilrr,or:
il I l( (l f(r

3a66ixrioc.-

-, sirrijinire cu pilbti
cu pi!oir

lr,jitit.rC

(nln)

laocrpii$woe.- suriinere cu stilpt ascLrlilr , 3aileMJ']6nrera (n:riirox) fixare !riir in-

conscrlidare a irnet siipirlun susiinci c a unui abata;

cniriirro prrr:lrirJxloc ,. slrrijirrirc

$.PirlljlclIXe rr. v0psirr

rperiqnl6i,icc"':l'
KpeMalrb6pa
f

n. (geol) bioxid de liliciu, nbrJrenii,ql{hlii - silice pu}veririentl lpenurr'rcrr.rii


npog6,xrlroltl

:tului ) KpcMr{c3[M

fi\, (arh) crel]latorj!r fipeM6rtb n. ( E{ol) silex, cremcne, fiint kpeM,'Ib,n. (urh, urb) kremlin (forlureuqu oruxperrlal6q:raii silice

|t. ( tt,ltn) <lirllii irr


tnu:;) crctnillicf:1

t r Lrt.e

- :]r,.i,l,'tln6rx nilrpador,oN spri j ntrea uc ri rrlor lcfiisicrc . rculllllirx cl'&lox sprijirrrrea perelilor
i I

carilrare (a pkicilor)

siIiiios i{petr rn. (geot.) inclinar.e (u f undulici ) nonep6utrbti"t - ?nclinare transvcrsaiii


ilpeHb

- rt&(icll i.tn(.()rirjul t.ablrrltri - raer.lly,i6[xa (ll.rufrr.ox) lixarc err cjubuc (u ltlticilor ) n6neltnoe -* suslinere zicliti - Knd.qr,.:t. 6cr4omrp6rHoc frr;re :r zitlaricr fdri ajurorul cricului . ul6gxn, .qoMKpaTrjoe fix;rre a ziclirjc; cu
ajulorul cricului
&reeB6e _^ {n"rfiroN} pldci lor )

Irrr'l

illil<rr ltr.;rsicrc

-. suslincre bollitd cndAqarbnd'rl66uurorlr cuvei*i de cintre cM6rilaHHoc - suslinere rnixid csrxorulr6e - sprijinire continud , in rlesrq - C ilO"oJr6littrUu nacrli*olll sus{inere cu r Aptu;irea lavanului
cs,ilrryar,oe

cBaiiil()(l .-. slr r.irrrrrr: crr Irlo1i , cr(),rltl (r,1'uni'trrr; r;prijinir.oa 7 sr_rs{inert.:r / ;rr rrurr.l Irollii (lunclului )

corrllill ilr'

5i

olizorrrald cu scinduri ropfi 3oltr6nr,Hat cruro[rru6fr , srtslinerc orr zonlald cDntinua 4epenhrna.r ^- susiinere din lemn {(eJresDcerdHHafi -. sriefinere din beton ar,
mai

- a npo36p&Ml4

rjuslrnere

planqe verficale 3e6MBH6r Koc6n

x{ecrt<aq - sprijinrre sustlne.fe rlgidd la6$wtey. - spriiin {ire) cu palplanqe s aGH BH 6 s Beprl.tx6; bHa n - susfinere cLr pal"

inclinate
3affira:Jq4rlxan

susflne{'e

cu

palplange

,'

- a rxpo3ilpaMll sprijinire cu intefstllii ' c,rcrI(ilt)


liltrl

cw:ttnh (tt ltn.) fixarca geamurilor


l'^t ttv tltil.t

noLrrronltllotl corrsoliriarra ncre_

ftofinuJtoK'rtlaq - srlsliticre cu cadre complele Koc.t,iiroBa,l - srrsllnere cu lilivo

ltfMerfilar sustinere zidita ruprrfiuual- - snslinere cu zitJ din ctrramid5

suslinere de tbirtat

cTclt)xttord)o

*.

ci a trunchiului

- inclinarc longitu tlinalai f. (lm) excentricitale; creglcre exce11iri-

fixarea ltrrn )iptre (u

frpen)K rn., crpoit?erbwatii ( tehn ) spraiiuire

ln collstruclil

xpendxr'lmii de fixare xpenirAa f. fixator Kper[llrirlrl]rK tr1. ( min, telizr) rnuncitor carc

- xo"loqerdltru r(rdxlil.alru zlt.lnare ./ suslr_ rrere in inel inchis * Kocrp6Bofi rip6nruo suslinere cu slive - Kor','xoBStroB sprijinire a perctilcr gropilor rlc I'urrdalic - Kpccr()[r;ilr414 .ni]6t!til.ilMlt slr. liilc/(. ( || lU_
birrlitrri incrLrci;atc
Rp{rDJrut

-, :;llri.iirrirc cu popi ;i Crr{rc't,roe - rJrrijirrlrt. (l p,rlri


cT{}c'}uo-6!r,fi.ol}u(x) an c() rc

t'orrsolirlarc r-'rr b:rre

susiinere cu rndnunchi de stilpr ! sustinere metalica $,NexaHn3frpOB&HHAfr - sus{inere mecanizatb

KycroBir

npyxi,'ls*raa - suslincl.c cu cinlre

MeTarriiqecKafl

Mnonoytfrr,H{ir
rla'qroH*!6JrbHas
t

c'rtlc'nl()*prr{lti)pn(x) -- sltrijirrirc e:rr popi


conl

lafi;c

pi

uneiului

- suslinere poligonalb - sprijinire dearl-rpra bollii

xpenirlb ntirt, lcltn) a fixa. a consolitlir.


(

exccul:t lLtcriri dc susliltere


.l)r rJ)t)l

r.yflili:.nrr coilsolidare

Itpcll.lirrnc lt.

6er6Hsoe

aMopri,r3i!llyiom{ee - suslin.re amorlizatl auxeirfioe ry arlcorare r srrslinere cu arce {posaoe - 6eper'68 (clz) consolidarc a malurilor

1 tttitt, &,/rrr) f1.1.11.'; spriji,rrrc; sjpr:iilrrirt.. r i;liJi.zalc; suslinerc: arrnare (/a galerii, siiltiiturl),. consolidare (v. $i Kpenb)

)pfrrilrl. .r

it \U\l.lt(.

{avitrruitri urtui lrrrrel


I{ycroB6c

a]fl]tare

.-

purl
r6HTo.rrroe

sustilieJ-e cu stilpi a$ezali in gru_

yrroB6e - int5ritur-i / consolidare in colf ycirre!{H@ - suslinere consolidatd / int6rir6 - claiufcranau (cft) consolidare cu fascine cfrrdnqenoe - f'txare prin flang*

' * -

c,r6iixanau si-rllinere cu stilpi


ToHHOJT-g

suslinere a tunelului

rtbGnsranau tubai

onycxxfn *

onepexdroiqar

,qepeBfirular-- clptugeald lemn pierdut)i OFpalirTerirHar MexarrltsfipoB&[lHas v sus{inere rnecanizati de protectie

Heo6opa.rrunaeMafl

dr

- ul6xrtu,rx

crlllpurt
rrroll'ri.rxrroe

susjinere cu catlre de lernn in

Me'raJlJ'IitriecKoe

.' '

Ha Jro?KAx qn.nieror<).rigidizare pe radiere uaL)

- sustinere rnetalic;i ^ lixare rie monraj .,

cu cuvcla.ic runyu.n6ur-6nx('plroe qe s;i ancoruro


unyfiroB(rc

c,{'BoJr6B sprijinirea puturilor de lninii uixrr,r l(rSlrri.aMn :;urilrncroa unul put

velaj glisanr opr6ultan ' sustinere in o196 orK6cHas * suslinere cu stilpi lnclina{i
nepeA$lrx}.f6fl
ftepe,&oBen

sustrinere cu trusd tdtetoare, cu_

presuslinere

sprijinrre cu palplan-

- sustinere lirobild .- sustrinere lnaintat6 nepeKpfiIlrrla.F - suslinere de surpare acoperi$


no[6r,flraaq
RoIBecHS-s

in

qi popi

6o:lro*6e .- fixarc cu $Lrruburi ncuqontc - ua GhdKax suslutcre cu c:l(lr.c


- \u\lll(l(. (.1 | ;trlr.(.
desi;

suslinere de beton

(u pldcilrtr) ru lruirron) f'ixare uscratil (a plAciLor


trrb;r.;

Itcpa366plroe

..*

rpiiltru srr:;1irrctt. (.U (.(t(lrr. - v. r(penJr6Hlrc, 6o.n,ronilc B0flottcnp{)il14uiel.rce - (e/( dn, r]rotc\ lie impermeabild ; /nrlr) suslirrere impeimeabill - Bpas66xxy suslinere in cimpuri Bp6Meunoe - col.rsolidare / suslinere provizorie rnO:Aeu6c - l'i;,,;rtc irr cuic rOpulolria.lulk)c ^ sl)ri.iiltirc'orizontalii - r6pirr,rx n(rpa6olox suslincrc a lucririlor miniere AepeBiitrHo - suslinere cu lenrniric - A6peBoM v. rpena6une, Aepc8irrHoe
nl,Ir-lTcFr6e

in

BettquBtjc c:t,loltlt(rc

BciiUoBOii

suslinere elastici

* ()TIti)Ca r.0rts0lidafclt larUZLllut nan6:rtlroo - cuveia1 de panourt ,- ilepcBirsKofi fixare prin legituri ' nepex,rSgaun.armare cu ctrdre in cimpurr nr'rerHdBoe - consolidare cu gartl de nuiele no,qArrrdBoe .- consolidare e{asici; /pj1x)

brrrlarrc rle

sus(tnere rredernorrtahilii o6cir.rllrurnlu rpJ,6arvr.r llrr)aJ, susllrere cLl

runyn,r6Bo-paclr6puoc ptange qi contrafil'e

- sprijiriire cu / de palplan$e , sprijinire cu palsuslinere cu scuturt

nepeMelllaeMat - suslinere dcplasabila rmenMarfrqecfiar ! sustrinere pneumaticA

tII]rmB6e

urr6HraMx consolidare cu 7 pnn tije

xp6nocru f. (urh) ceratc, lorrAreala, (geot, gc-

Kperl'|eHHbrri consolidat.

intdrit

npenr f. (<:suh, elcon, min) sprijin, sprijinrre; suslinerc (v gi xperulCluc)


StlxepIran

ol, min) tirie, rezistcnld - nop6AH tdria / rezistenla rocil

sprijinire / sus{inere elasticd *- sustinere suspendati uo.qKpy)x6rbHar - sprijinire sub cintre nojl1tFo{{e.et{ar - suslinere potigonala noc6A(tsfiar - suslinere de tasarenocToiHHax * susFnere permanellfe npe[BapfiTenrHar - suslinere provizorie nplr3a66ftHan &
suslinerea

froniului

de aba-

taJ

.-

srrslirrerr'

prin

;rrr(.()rc

- nogx6canor fixate cu contrafige nocToiHHoe sustiltere / armare definitivi , nposoA6n -'[l66eJq]\rn fixare a cond.uctoriIor cu dibluri
ductorilor cu adezivr npoBon6B cnupiilauu fixare a coltducto rilor cu spirale
npouo46n npltKr6!.rBaHrNeM fixare a con

BeepHar - sprijinirc / sprijirr in lbrrnd de evantai Beepoo6pasHar - v. Kpenb, B6epHarl BelnloBac - susllncre cu ca(lrc opfnrelnlan - srrslincr(. proviz,rrir.
BCttoM()tiTCxr,Hafl

r44paHnjr.rccxitr rauilcl

^ \ilslilt(.rc

s(.(.lut(lard

sl.lslinc're crr

stilpt hid-

- suslinere segmentati sprijin(ire) mixt(d) -?ntdrituri cnrorxilr6r continui; (min) finere conlinui / in desig cpi6oBar - sustinere cu cadre cTaHK6Bar - susfinere cu scheli

cerM6HTHar cM6rlraHHar

cB6l.rarar - sustinere boltitl

susfinere cu cadre - suslinere in cinrpuri py,qHir.rHar - suslinere minieri

pAMHaq

&

pacn6pnar

sus-

KPEIIb
|(perrb

166
suslinere - sustinere aintdriti tunelului

uHrerp6.rru,Haa

crponfinbHat
ronn6.mHan

- cr6Ka (hidr) crrba integrald a debitului - ulr$nrbrpiir\trtr (kidr) curbi de infiltrare


curba de scdde- l{6asutr6t&rr cr6xa re a debitelor oc5,u,roa np!'nra or ualp!:K.r - 3aBficnedocru geol) curbra sarcind-tasare ( ch, tlrum, - 3aM6peHHblx pacx6Aon (hidr) c'.trba de-

KpHB5ff

(hidr)

rorm6lrnas 6uxepHaa - suslinere prin ancorare a tunelului Tl6SruroBat - sprijinire cu bolJuri ruapufipuaa - sprijinire articulatA
urapufipHo-6povHat

' -

p6nuoft ocnertenHocrr minozitate egal6 pAnuofi fipxocru I rrrnirtatrld

(fiz) curbi

de lu-

161
cM6xH6re

KPOBfl'I
(cf

piBuofi cfi.Dl cs6ra (fiz, inst) curbX de


irrlensitate egald a luminii

formd de miner de
Kpirn m. (mec) fluai

) curbe
co$

combinate

., in
de

(fiz, inst) curbd

de izo-

(ac) curbele nivelulut - fponnr urlwa zgonlot

ticulati
planqe

suslinere cu

bolti ar-

- suslinere / sprijinire a puluhi nmyuronS** consolidare / sus{inere cu palui6xrriaq


ulNronS.q steril
scut - susllnere cu elaslici - stlsliltcrc inqrruan sus{inerc ctt slive umplute cu

bitelor mlsurate 3anoJ*tetffs (hidr) cutbd de umplere 3arlD{fHHIr (mec) curbd de amortizare
de. atcnuare

pa:rrpfrxn (mec, mas) curbd de descar-

o,racrfiqrta;r

n*rrerp6,'lnHax mulate uurerp6.nrHan

* (hidr)

curba valorilor cu-

Kpecr m. (inst, maS) cruce pacrpf6uulii - cruce de mangon t$nauqeeuft - cruce cu flange
KpecroBfiIra

xpecr-rina m. diagonali de tensiune

xpecroo6pisuiulft cruciform, in formi de cruce npecroqnEr m. (arh) ornarnent in forrni de floare npn6 m. (ch) crlb, capdt de captare a apei

i. ramificalie (in) cruce:' suport in crucei (cf) inimd (de incrucisare)' (elmet, inst) ramificalie in cruce (din 4eavd) - r:lyxon6r'o nepeceol6w$ (clJ inimd de traversare, traversi dubli

,- cr6xa (hidr) curba scurgerii ' r.lebitclor cumulate ' r'lccrrn6nnr (hidr) curbd de curgere pentrll perioada str:cltlasit - mcron16rwr".r (itidr) ct;b'a de recesiurte ntrc/ curbi de comxorranpeccnduuan presiune N6po6oaar - (arh,drum,elcon) culbl / arc in forrnb de miner de Coq, curbi cu trei centre - Kpinuocrl4 (mtr) curbva granulometricd - MoMeHl'oB (mec) ctrba mornntelor - p-a6yv,S*r$fr (geot) curbd de umflare - HarpeBa (nttr, termo) curbd de incilzire - HarFi3KH (mec, mnS) curbd de sarcind /

curbi - pacrropfir*ocrn (hidr) de solubilitate curbd limnimet ' pacxitloo Bt\\i'r ricI, curba dcbitclor pe:ouAllcrtal * (mcc) curbi de rezonanl5 DyKoBo&ilfqaq - curbd PrinciPali noB6pxHocrr'l (hidr) curba - cno66.cHofilibere
suprafefei

tarc / dc rcvcnlre

xpunla f. curbl

aAua6arf{.iecxas - (termo) curb5 adiabatica oaruuerpritlecKafl - (hidr) curbd batimetricd nep6no.rtar - (mec) curbd funiculari ru6poxonrnpcccudlttlar - (1eras) curbd de

de incdrcare HanprufteHHe-A@pMallnt lmec) curbi dcfornlalie-tensiune Hanpsxet{},rfla (mec) curba tensiunilor rlopMfiJlllto[,o flaAcilMtt (gcol) profil de
ech

uenpcp6tBlnt ilibru

^, (mat) cttrbi

ccttitinud

ru6u*un (cn6na) - (ark) extrados nHj"rpeu*rnt (cnoga)- (ar'ft) intrados B6ruyrafl - (rnat) curbi concavd (mec) curbi de rezisten- Bblnbcfit{Eocrw !5 la oboseali rfnryn.raq - (mat) curbd convexd
rragporpaffi,recKas graficd

vibrocom prcsiune

o6ecn6'rcnn(x)Tu (eL-l curb6 de siguranld odpArltax - (cf) coni:racurbA - o6rEnrcrn rp!*ra (teras) curba volume-

lor de pimint

on.r66mlrtag ^.. M6pa

-' (ftidr) curbd

hidro-

runcorpaSfirecxat - (ftidr.) curbd hipsometrici / hipsograficd rpanfivrtaa - (mec) curtri de frontieri - rparily"{{"}MerpfN'lec[(oro coc'r6na ( mtr )
curbd

diagramii granulometricd garut6n*ra (Aar#ru{fi) (geol) curbd de presiune / piezometrici

- oca)KAclrlds (hidr) ct:rbd de sedimentare - 6cra cdta (srh) c&ba axului bollii rdcire - oxnal<I6$!4s (terma) curbii decurbd de nepeBoaHSfl crpeflo*^Has - (cf) trecere de n'tacaz - noBop6ra (cf) curb6. de viral erorilor - ilorpdrnltrocrefr (ma$) curba remrt - s6gn6pa (hidr) curb'a de de fluaj - noi3irrccrH (nuc) curbl,razd marc cu nor6ran ^ r'urbi lini / cu
panti dulce

tniec) curbd lntrlsecd, infS$urdtoarea lut Mohr - 6so:rsgs (geol, geot) curbd de alLlnecare

. tic - cB6Aa (arh, elcon) curbd a bollii (ma5) criteriu de siguranla cBfi3n (hidr, rttat) curbd de legdturd - ila.Etclocrr,t - c}i(ArM.c v. Kpr,rB5t, nounpeccu6rma.a on'rfiM6ffHocTIt criteriu de optimizare - ci{ToBo.o aHAJM3a v. rpunix Kpinuocrlt I Ae'repMnHf{ponaHHblft - cKo,'Ibx(6Hl,rfl (mec) curbi de alunecare i -on'rnM6JrbHocrll, de optirnizare crilcriu determinaut ofiTllMeJrbHocTt{, cToxacTfiqecrcl crite- cnfAa (hidr) arrb'a dc rlescre;tere / cle l ^ riir stohastic de oPtimizare sc id erc ^ or{6}rKil Ka'IecrBa criteriu de evaluare Cn_fiOrulric ,- crrrlri plinl a calitdlii cpSsblsamtlux ycirrtnfi (nte c) curbd a - l'ortrolor liictoarr' ^ I1Di165H5 (hidr, mec) criteriu de similitri<iine - cr6lrcnn ()TrliMa (hidr) clrbi Er gradu' (mec) criteriu lui dc cottstttrt - nFeA6nbFrono coTofiHllq de stare limitd cr6r(a (hitlr) cvrl>'i dc curgelg / de debit - cyMMipHoro cr6xa (hidr) curb5 integra- np,sqldocrtl (mec) criteriv de rezistenle - ld de debit i - pespyfict.ltvrtr (mec) criteriu de rupere ri - conp0[HBJr6Hr.rt v. Kpr'rr6pufi nP6qHocrH rapHp6BoqHar - (m^) curbi de etalonare crarfrqecrNft - (mec) criteriu static reKi"recrn (hidr) curbd de fluiditate (termo) curbd de tempe- . - ycr6fi.uwcru (mec) criteriu de stabilirerrrneparfprag ;,lr tate raturd ' sQsexrilnnoctn (ec) criteriu de efiropMo)KHll,l (ma$) curbd de frinare : r cienli fpouu (geol, hidr) curbd de nivel, izo - hipsi Kp6EerbHt tri de acoPerire KD6BenblqtlK m. (lehn) muncitor care execula ychtruit (nrc) anrbd a - ycrSrocrn (mcc) cnrbia eforturilor dt acoperiqul ; liglar ; Sindriler ; tinichigiu de oboseali / - rezisterrld la otroseall Kp6Brfl f. (elcon) acoperiq, invelitoare; (min) ,r acoperi$, tavan - q6urpon rfixecru .(mcc) curba centrelor ' ac6icmuena6gruaq ,"' invelitoare din azbocide greutale I 6cnNIsas - invelitoare de a.rdezie ' 6ecreplSrnaq - acoperiS fird pod 6ecur6anaq - invelitoare continui / f6rd rosturi Bordcrat - invelitoare din elemente on
nrnHoKaM[,rurfiToBat rnent

xprnoyct6fi'ril8ocrb f' (mec) rezislenla Ia fluaj; cedare lentd (Ia ctment) xpirnra f. (arh) criPtd xpunrcn6ptux m. (arh) cripte cu portic xpncra.ru*ir6qur f' crislalizare (mtr) cristal\zare a fibrelor - BorsK6H rpucrar.nituecxr.rfi cristalin, de cristal rpnr6prfr m. criteriu . rrauenaa'rfrqecKr{fi - (maq) criteritt cinema-

xapaxrepracrfilecKas - curbd caracteristicE gfiuesfiAHaq - curbi oval6 KpuBu3HA f. curburd (Seod) curburd geodezicd reoAesfiqecKat

lenpeccu6nnas - (hidr) curbb de depresie (a suprafelei libere a pinzei apei subterane) - 4eQoprvriqnu (mec) curbi de deformalie uorv6rnon - n3n.r66mtltruxincovoietoare /mec) curba momentelor usorepnrirwecxag - (lermo) curbi izotermicd / de temperature constantd, izotermi

genonmpeccrau presiune

(mec) curbd de

decom-

- de dilatare transversal5 npeE6n*rax * (mec) curbi limitd


ranla
)

no{xepgqHono pa.curnp6nn-a

(mec) cvbd
(de sigu-

flr6cKar - (mat, mec) carburd pland - no Kp6rfl(e (Im) curburd pe cant

curbura arcu|ui - ryrfi (mat)(mec) curbura ^y ofur6qKu

(.de curbd)

rnembranei

dulate ./ ondulatd rJ|AnKat - invelitoare netedi

nportlEog (mec) curba sigelilor de incovoiere npoAon)KfrrrenbHocrM pacx6AoB curba duratei debitelor

(hitlr)

- nyrfi (c/) curba ciii o;rba - p6nHoro o6'beMa (fiz) constant

volumului

- noBodTa (ma:i, truns) curburd a virajului - nyrfi (cf, drum) curburb a clii elcon) curbura - cB6Aa (,arh, (mec) curburra a bollii traiectoriei Tpaexr6puu KprfBoH6xKa f. (cpi) trdgitor pentru-curbe r(prrBgte f. pl. crrrbe (nul) curbe - pacnpelen6[.,lfl de distribulie de reparti{ie ; diagrame .lexA.rurttIc - (cpi) curbe de racordare / trase cu florarul

rnr.tronreturat - invelitoare din impletiturd de nuiele cu lut rJMHocon6MeHHaq - inveliloare din lut cu

cu lut

- invelitoar din sruf

ionror6s - invelitoare din / de qi15 gepeainHa.a - invelitoare din / de lemn [pAHo.{Has - invelitoare din / de gindrild
xen63tiat - acoperig metalic x6crKas - invelitoare rigidi
zatrusairq

paie

i.nvelitoare turnata

KPOBJIfl
qp6En.n

168 KpoH m. (chim) vopsea minerald galbend :l(exrbrfi - galben de crom


cer.rHq6nslff rp6nr.nex

'

us xen66qaTofi qeperMqu invelitoare de


olan
e

m. (arh) crondeh

|(pyt' AoB6JIo.lilJfi Irrstrrril


3ar6,urr,u"r

(1rnec) disc de

rectificat

de

t69
nepeu6nna.a

KPbII{IA
- (teras) pan16 variabild - (drum, /eras) panti limiti '(geol) panta
versantului.
torsiona

* (tmec) piatrl de asculit


(ma\) celc de rulare

MaciirqHar - invelitoare de mastic M.frxas - (elcon) invelitoare flexibilir o6pirHar - invelitoare-terasd lestali opoudeMar - invetitoare stropiti ruEsowrag - invelitoare peliculari nnfirqarar - invelitoare din plici

- cromat de plumb, minerald galbend


de plumb

vopsea

- KarAnnrc .* M6pa (rncc) cercu'l (lui) Mohr ilaxJli.rttbriN ,- (lmcc) disc de rectificat
dc pnrirghcl

npeg6,ruHar

qfinxonufi - cromat de zinc, vopsea grine rald galben5 cu zinc Kpotqftpxynb m. (cpi) conrpas de grosime, xpbuurr6rhr
rzolatoaqe

- cx"'!6Ha Kpirxa f. (mec)


risu
ci

npyrlirr a invirti ; a rdsuci, a


u.nghi
re

nn6ct(ar - acoperi$-1erasi, acoperiq plan nor6ras - acoperi$ cu pante dulce / lind py6ep6nqrlas - invelitoare din ruberoid
pyn6l{Hat

luri / din carton

invelrtoare drrr tnatclra} rn


bitumrnos

m. (arh, elcon, ma$) consolS suport ; brai u:o:rirmpHufi umrpee6ii '- (elcon consolb
x66e.lulufi - (elco,t,

balustru

ttaxAnnrii - (nn:i) disc de rulare naxraAH6ft ^ ( na.r) clisc suprapul


on6p!to-noBop&rrrurii - (nl4g) cerc rnel de sprijin qi lotire nonop6rnurit - (ma$) cerc / inel de rotire, placd turnantd noBopdTnbtri - cqeHbt (csc) v. xpyr cq6Hrq

Hunprx(6[]ril v. rtpyr

Mr5pa

su

l xpyrxonr6p Kpyr6ft abrupt, cu pantE repede xpyronS,qaroqnfi cu inclinare mare , abrupt rpyriunri de torsiUne, de rdsucire; invirtitor. Kpja f. pantd abruptd xpyu6xne n. (mec) torsiune; torsiorrare, ri-

de torsiune / m. (mec) torsiometru

de

- c

nn6cKxMr,| cxSrarur

acoperi; cu panre
:.

- co cK6tartrr acoperiq cu. pante cor6MeHHar - invelitoare de paie cTeKJtlHHar


era[Ibrc.I'J.

plane

Kaqfrcullriicr * ( nu$) suport


dular

ld pcntru

rnaq,)

suporr
oscilant

conso-

sucire

cablu

pen

acoperi$

metalic

:i

.'l

invelitoaie din sticlh - crpixe.rHar - invelitoare din qipci de lemn Tec6Bar - invelitoare din scinduri r6,resar - invelitoare din carton gudronat rpocruxx6nan - invelitoare din / de trestie qpenirqHa.s invelitoare din / de ligli .reurj'fi.raraa - invelitoare (din ligle) in formd de solzi
urfi$epHaa - invelitoare din / de ardezie oKcnryaripyeMaa - ( d.r um-/1n+elitoare cir_ culabil6
errryrrbc.u6rfiae emulsii bituminoase

- (slcon) consold suporl de reazem orKHAH6fi - (maO) suporl rabatabil - cBero66pHoq ru1sn(5r\r.n (cl, drum) consola platformei semaforului de fotosemon6publfi
nalizare creHH6fi - (slcon) consold de perete yrror6fi - (slcon) cornier de fixare

W6pHbrfi
spnJln

(mail suporl opritor

[rmoon6ltlrurii .* v. xpyn, a6pa:rlnurrfi Kpyrfi m. pl. (mlr) ficr / olel rotund (lade

BPaq6louffftct no,rr.rpon6rutfr ,:. (lin, tmec) disc de lustrult cenu6ururrfi a6parilnuufi - (tmec) disc abraziv cu segmenli - cpaBHelrl|r (orcura) cerc de referinti yrnoMepgblii - (getod) alidadS, cerc alidadi $ac6unurfi * (lin, tmt,<:) tlisc profilat / de rectificat minal)
tunde

- torsiune liberi - coopyx6Hnfi torsiunea construcliei ynpynonlacrfiuocxoe - torsiune elastoplasticd


cno6r5.ryroe

rlltcT(re

xpyrrrrfi torsionat f(pilr6 n. aripd; flanc ; (hicJr) paletd - arirnxruHfutn (geo!) flanc de anticlinal - 4nepu6fi ntr;r.a (ilcon) aripa balamalelor

- torsiulle purd

Kpyrnelrile rr. rotunjirc

- sn6nur (arh) aripa clidirii o6p6ruoe - cKrSAIor /geoi) flanc invers crK6cHoe _ (ruscr6) (pod) aripd sub unghi - rrrrorfiHbt (ch) aripa barajului noABepHyroe (eeol) flanc scufundat - pa3Bol$6ro uacri (pod) aripa podului basculant pacKpr,rBaroqelCe * Mocr6 (po.d) tnyee
xprt.mea6fi de

de

uqi

(drum) iiivelitoare

din

lrraprdfpuhtrl - (maS) consol5 suporl articulat (i) Kpocc m. (el) incruciqare intre linii xporon6Hne n. (c[) drenaj sisrern cirtilX, dre-

rpyr-nor!6qn pl. (teltn) cle.tte cu filci rolemn rotund xpyN6ro n. ((trh, miry tehn) cintru

(a podului)

xpyrnirr m. (lm, mtr) material lemnos brut

npolrvarnux m. (cagr) volier; adiposl pentru


iepuri de
KpoM tSif

naj-cirtild
xporu6uNe n.

cat al vechilor orase ruseSti) xp6nara f. canl, margine, muchie, bordurb.


BxoAHSr inslalalie )

m. (arh, urb) krom (centru fortifi-

casd

Kp6uxa f. grdunte. granuld, ciob a.rnndsHas * (tehn, tmec) pulbere de dia

(mtr) fdrbmilare, mdrunlire,

sfd-

rimare

BoAocJiliBa

(inst) muchie de intrarc (la

(ch) creasta deversorului


o.

BxoJtrfSr - glr4]6Ha (inst) buza sifonulur - Arlfl yxparuEuun (arh) mulvrd eaxpynanuaa - calr f margine rorunjir (i) Heoope3aHHafl - (lm) cant netivit o6psamrar - (lm) cant tivit 6crpar - cant / margine asculit(ii) - orprirBa ( hidr) muchie, de desprin,.lerc

(mtr) - (mtr) pulbere de marmurd - cauciuc,cauciuc fdrlmigar, f5degeuri mdcinate de . rimiturd de


MpAMopHac

rfraenllas - (druq) cribluri xepauftrecnar - (mtr) pulbere

ma nt

de

cirdmidd

p63ril{oBar
caucluc

Kpyr m. cerc

a6parfinrulfi polizor
de
asnuyrh.nrlrr,rfi
orizon (al arM63Hbrfi

(tmec) piatri abrazivi

'

- (geod) cerc

azimutal

(a curentului)

nonepdvuaa - muchie transversald; (rnat tdig transversal

(tmec) piatri

- npo63xefi uicrn (drum) bordura pirlii


pex(yqar - (mas) tdiq, muchie tdietoare
fasonattr carosabile

Be.qirrd - (tmec) piatri (lct rectificare


neprxx6;rrnufi
fd.rd centre)
Bparu6mutnricr Bpe3H6fi

retezat aliale dure

4na p6srul rnpggx crl'l5nos de. diamant pentru tiiat I


conducltoare

rpyrnron6pxcrufr macrgporic, cu pori maii Kp)trrHopa3M6prrrfi de / cu dimensiuni mari


KpyrtrtocepfifiHbd de mare serie, KpinHocrb f. mtrrime

epKx cintru al arcului c66puo-pas66piloe - cintru din elemente prefabricatc cr6eqrrce - cintru cu contrafige Kpyx(5nbrrblfi de cintru KpyxeB006p{3t rbril dantelat KpinKa f. (drum, nttr) criblurd KpynHo6n6qtlblii dirr blocuri mari Kp)rflllora6apfirrtHii de. gabarite mari Kpyilro3eprMcTbdl rnacrogranular, cu granule marl KpyrrHor{r6nr'qarbrfi macroacicular xp5nnrorpncra.n rfi qecl(xfi macrocristalin KpyrrHorraH6Jrbnrnl din panouri mari

' -

- creHff (elcon) aripa zidului / cu aripi xpn.rrq6 n. (arh) cerdac rpumvSrxa f rotor; morigci;elice;
lator ; piulilA-fluture

basculantd a podului - ceMa$6pa (cf) bral al semaforului

venti-

- BoAflH6ro sac6ca pei de api

(a/, ins/) turbina pprn-

KpHTb

in serie mare

- c Sti.mqeru margine f muchie cu fall - c SAcKoft margine cu faletd, muchie - margine / rnuchie tegiti - gftxa (sudl muchie a marginii de imbinat - yctina .,(elcon) muchie a unet trepte

tativ de tdiat
BparqAtorryrficr

* (geod) cerc vertical - (tmec) disc rocq6HH

cK6ureHHar

td a scenei ropn:our5lrtutfii - (Sead) qerc orizontal, luneti de aliniament IeJrfiTeJrbHhrfi - (tmec) cerc divizor

(csc) placd turnan-

- gepeg (rnil,) dituensiune a granulelor KoH&{qil6r{Ha.n - (mtr) rndrime maximi tolerate / admisi - noM6na (mtr) fine\e de micinare Kpyril3lt6 f. panri ; inclinare ; mdrimea rampei - tronHft (ftidrl curbura {alului
gBofiH6r

lui

SanoJHfiTeJta

(mtr) mirime a agre&atu-

- r6*rrou a inveli cu gild inveli - r.reperffiqefi aainveli cu ligle cu ardezie - urit$poM - qen6fi v. xpftrr r6nrora Kpglrrra f. (arh, elcon) acoperit {pq.on" - acoperb in arc I arcuit / boltit 6a.nrl6mra.fl - p$epny6pa (ins,) capai sferic al rezervorului
6eccrponfi.mHafl

a acoperi, a irrveli

riq plan

acoperig-terasb, acope-

6ecqepAS,rHar - acoperifi fdrtr pod nS"nruonas - acoperlf in patru Baflte, cu

collurile

teqite

(mat) curbei - KpI4B6ft (drum, pantd apante a taluzului orKfoa teras) -

* (/rum) inclinare 1:2

Buciqas ! acoperi$ suspendat aByxcKiTHiut - acoperig in doud pante 3acTexJrEHHar - acoperb cu geamuri

BeHndrfipyeMat coBMelqH$afl cu ood ventilat

acoperi;

KPbIil,IH
KpHlxa '-'.iOtu"uo

t:to

xprox m. cirlig ' aprrrarfpxoro cr6pxnr (arm -

xyerl6q r,r. f icrar, forjor -'' -- x6sKM

) cirli9tl

ba-

ferdstrdu - acoperif in dinli de. rbnc6;rrrur - acoperi$ in consold xpyr6r - acoPerig cu Pant6 mare

6vxcfimnfr

rei armeturii

rivso;6f - (mo$) cirlig de sarcini v. KpFre rpy3oBolr


noigonoXsEnntfr ds;pH6n - (elmet) cirlig de usa ^ .. (elftiet) cirlig
nre-pn6n - c neuft us5 cu bucld (elmet) foraibir - ruepn6ft nlrml' ruonral - (elmet) cirlig bicorn UrVP,Onoi - v' KFIoK, mofut6ft

(trans) cirlig de remorcare

pv.{rri,ii fot iare manuata xfrurn.rta l. (tmec) forjdrie, fierdrie uit,ro tn. (truns) bend; culie; iasiu
'
.orron,r (u(otnatoll-(lriic

forjor, fierar .i tmec

t7l
de

K9XPn3
in

(arh curte de onoare -il"e" ;. (arh; csc) sald de concerle


xwAonEP m.
statiune Kvof{Te,lbHas

'

*gitonu"ar - acoPeri$ in cuPold, acoperi$ mansardat r*,raHcSpnHaq


rruorocr6,uafl

a\'upcrq cu mai multe pante nereurn.nilpyenat coBMeuleHHat - acoperrs

- .-

de

KyKypyl(lxp$rri't.rtprruc

n - ( c/ ) cu tie basculan ti ; (t,irrrs) Platlornri basculantd de po'


n. (cLtgr) depozit

t. (arh) fumoar xypitusr Pt. (arlr) kurili


xyc6.rm
p7.

run)l)

xyplu -. kurumd. torent de Pielre de geini

cu pod neventilat

ourocx6rnar ocrer.nrlrlag

acoperi$

w o

ntru f. (irll) cLrlii (urhilt:clura Romhniei) nyrin "t. (trrrrf) t:altlii ; crabol ' bac ; falcd/ ra,xtuntttiril "' (trtrt't) bac de striirgere
clt: rlritttlt'rc KyJtyiltltr n. 1tl.

xvb;trur m. (cagr) cotel *"1** *. (arh) cisac (arhitectura


(tehn) clefte de tAiat

RomAniei)

(singurd)

no6m.loqnue - cle[te de tdiat sirmd [ycioBdrocrb f. (mtr) compozilie granulomet-

^, acoperif de sticld orr6rat - acoperil cu pante dulce / lind rMnoo6p53Hafl - v. xp{uua,.e!6'rara'n flfiIb Tar - acoperrg m $eourl nnsBarouafl - perepnySpa (insll acopertq rezervor
olutitor de
ir.n6cres
noJryBAnbMoBat

pantdlcuoaPA

lsyiropoHlffn

-'lati tru fixarca tuburilor

- v. Kprore nPofui6ft Kpenn6n!'l-s tpy6 (elmel) cirtig penp6rbcoB (cf)


cleqte pen-

culoare, coridoare pacnlreAe;lfilerblible ,- culoare de compartl-

(trh)

acoperis Plan

,-

acoperi$

cu doud pante

norvlgnU6sar ,' v.
,,i|

gi coliuri tegite

KpgIrua, D,UHocKArHat

il
,.:;'

pa366pnat ,-, acoperig demo.ntabil


pacKpblBenrqasct
chide

- acoperll care se oes-

I'"i nuc6*"ttr
mare

noxurrlolr acoperig cu panta

acoperiq cu inveli- c r6urosoft Kp6greft toare de fil6 i *py,ii*n cK6ramr acoperiq fuguiat /

nepen6cKu - grn transportat ;tne tru jgheab - xEro6a (elmct) cirlig de 3an6pHblft - (elmet) cirtig / zdvor de inchi-dere, foraibdr gaxr6ntrin - (elmet) cirlig de prindere ran6r*ru! - (elmet) cirlig de cablu Korreo6pS3lslilt - (tehn) cirlig cu gheare an"ap."t* - (elmet) cirlig cu un singur iillor*"ut",t - (elmet) cirlig lamelar ;;;ap;""t*ryttt - DJty. rpy6onPon6na (elm'ei) cirlig pentru levi / pentru conducte nor-{--6l}srblfi

mentare Kvrrb m. (mtr) sac de rogojini xyruap6u m. (chim) cumarond

rvcxos6fi in bucdli, in calupuri. in bulgiri *"." .. cuafi (elcon) grup de piloli (de ancora! ) rycropee m' (drum, ma$, teras) ma$rna oe
tdiat arbugti xyxe,ugfie rn. (arh) kuhendiz (arhitectura Asi-

rici

KwtfibHt f. (csc/

^irr", ; (mln) bolti <lom

,n. (arh, eicon) cupold, boltb' (eeol)

Piscind

$rsallrirficKniA,-. cupol5 bizantind uor.qrxo,un6pltulfi - ctrptrld gonIlati

rixsn f. (arh) bucltdr\e rpfl3eBet - (arh, csc) cameri de prepa-

ei Miiktcii)

nolshcrufi - cuPolI ondulali cupoll cu

cu nantd repede cu dolii - t oatro"nodxinm acoPeriq acoperig cu luminator ; lu- c OoHapEM minator
cB6l"Iaraf, ,-, acoperi$ boltit cx6rHat ,' acoPerii inclinat cxJrs,uqarat - acoperit cutat

c@Pfr"IecKat - acoperit sferic rn.nar - acoperi$ cu izolalie termicd rcoaa.fl - acoperit din scinduri xor6Anat ,- aCoperiE fdri izolalie termicd qu.narppfi.recxaq - acoperiq clindric / in boltd qepA6qHac - acoperi$ cu Pod qerbrpExcK6rHat - acoperi$ cu patru pante uraro6aac - acoperi$ in form6 de cort acoperig in formi de qed ur6nbBas doud ape) xpfima-r6pi6c a f ' x.pfurna f' - -"oe"*" caPac
(a r

trr"irrO*t - acoperit cu doud pante (in


h,
elc
o n

nDrnremt6ft - (lrans) cirlig de remorcare noqM6fi - (elmct) cirlig drePt (elmct) cirlig cu filet - c oe:r,66fi(elmet) cirlig cu ochi c vruK6M *"*t'6fi - (trans) cirlig de tracliune / de cuPlare ro6corls - v. KPIoK' KaHatrbrfi rhronuq - (tans) cirLig de tracliune remr6fi - (trPns) cirlig de trant rsaolfrp15fr - (trans) cirlig articulat KDIoc6K m. (elmet) zivor ; cirlig 'rcrPorofi - cirlig de vint sat&a${6ir v. xproK Pepn6fi nerflr 3an6pr$fr - v. KPIolq 3an6pHbfi KPruK m. (!m) buqtean, butuc 'Sau6Prrsrfi - buftean Pentru furnir unr6nbHr|fi - buttean pentru traverse m. (chim) xllen
de ridicat
rtcrrrr6n

(rna+) cirlig pentru matml

pandantive ncnApyrnerrllutii neoueifiqccntnii nnactfttlqarutfi ,.- cupola geodczie;i latttelari rl5fixuii - cuPoli rtctcdl eanerpcllnurii - cuPolE feriti de vint gsesAlarbtii - cupold itr slea 36HT[-rosfl,Ifi - cupold cu copertind xorffiqecrurft - cupold conici .rIfxo*ll.lmni ^, cuPold bulbiforrnd

rare a ndrnolului AoM6Bat - bucitirie de bloc xra.x6s - bucitdrie locuibild ( o6q6crsenuas - buc5tirie de cantin:a pub' licd) *9**i-Ay6Ot f. n xraprfipe (arh) bucdtdrle-

ri,xru-Hfiua'f . (arh) nisd-brtcdtdrie / de gdtit f . r xoaprirpe ( ar h ) bucbtdrie-

bufet in aPartament

unororpiunufi - cupoli poliedric5cupole pohgonaldworoyn6rmvur:i

naoa6;Jdl'recrc,fli - cupold parabolicd noeop6rrruIfi - cupold mobild / lurnata nofisur'rcrr,Iii - cupoli liftati
no.n6rrtr"r

" "iitrs-c"onO*r aPartament sufragerie in xixns-rux6@ f. v. xfxtu-rnfirna grdmada, morman I teanc, stiva iin" t. f "

xvScra

^il (mtr) grlmadd de incdrcdturd - -fn*t"t f. (geol) stlrcturd de falii in trepte xlnpu6pt i. (arh) cdprior (arhilectura Romhniei ) r<ton5t m. (drum, elcon) rigold, gan{ de scur cere

noayurapor(lii - cupolir semisferici emis' fericd pe6pfic'ro-noruqcn6ft - cupoli cu nervuri qi pe6lrfic'rsIii ^ cup()li cu ttcrvuri i6Oplmlil - cupol5 ditr elemente prefabricate cneruniloepiurlad cupold translucidd crnrarurfi - cupol5 reticulard cKJtaA'Iarbfr - cuPoli critatd c.rpmvaruff - cupold in ogivd cr$ePfa"lecr.rn? - cupole sferica rouxocr6rutrfi - cupole cu pereli subtiri vbeqdtffitlfi - cupole trunchiati ilapon6fi - v. Ktnofl' c@pflrecrg'rfr elimlfiqecruil - cupold eliPtice r!nor-o6ol6'ma m. (arh, clconl cupold din pinzd sublire

- cuPtlli Pleoftiti

6oxon6fi

inelr

xroe6t-pee6pn m.

- (t)runt) rigol5 laterali - snpfrfi (drum) casiu (drum rigold cu - c o6phctllr yrtbtov. inversd contiaPanti / cu Pantd graap'
yurfiperu*ni (teras)
de de

xrcseraion6retw m. (mc$, tcrcsl ma$ind sdpat rigole / qanluri *to#too*i.*TeJlb m. (mas, teras) curdlitor

de imprumut

f,c||JtoJfrr m. clSdirii

acoperif -terasd

rv6arfpa f' cubaj (volumul --'"*1'e*"-

(m/r) xilolit

inrol.y. cubaj suprateran al

in metri cubi)

xairpfir m. (ch) keariz (tunel pentru


rea aPei subterane)

$anlurl

scoate

con) zid frontal


f

- (inst,

maS) capac frontal


traPei

; (elEx I

65uot - 3[iimlq cubaj total al clidirii 3E6HIu cubaj subteran al


nor36nelafl

- r6ns (etcon) caPac al nenoldtq|ag - (ittst, fid$)


ixat mxraanS-r

capac

rabatabil - (inst, mas) capac no,&naMiloulaqcs - (inst, m4$,) capac mobrl (fzsl) clopotul sifonr'rlui - cH66Ha cmorpn6ro xog6Aqa (elcon) capacul - gurii de vizitare

- noueul6nns volum al inciPerii xv6ficM m. (arh) cubism ;"6";; f' (i nsl/ sali Jrnlru cazarre de fien apa de *y6ou5"-"""pnln'rgaqlr6mraq f' (inst) sald fiert qi sterilizat aPa xvs6ua f , (tehn) baros, ciocan mare / greu
xyn6,n

, clddirii

xlnomnrrfi cu / dc cuPoli, in formd


rYnoP6c m. (chim) srrlf;rt , vitriol " nrElrmrff - ( chinr) sullat tle cupru'
cu polS

de

pntri

vinhti ryPratlPa f' curburd


KYPBITM6TP

f. (mtr) ci\i

m. curbimetru

nonS-rropr$ - lac de copal f,pthffuf,o1ralsiqecrorfr * lac de silicon wr6c;rqno-cnro.rm6ft - lac de r5$ind qi uleiT pe bazd de uleiuri qi colofoniu uicl*rlni - lac de ulei ru6G.mnufi - lac pentru mobil5

lfuma

Hacr6mHa.s

.na6n$nr m. (urh) labirint; (ma$) labirint, dispozitiv in gican5, canlerd cu yicane


ta6opar6p.tfl
laborator anawmfiqecxas - laborator de analizd ruEporexrdr.recKafl - laborator hidrotehnic

HA oCH6Ee 'CflrtTerftqecxilx cMoJt bazi de r6pini sintetice

-<iMop63D

lac jivrat/cristal

lac

pe

ornecr6fixnfi

f.

' lac ignifug orBeprKgalolt[|ftcs rurcnot6fi lac lntdrit


cu acid

- lamp8 de masd nSrplrenar - lampi cu vapori de natriu ne6sorar - lampl cu neon napocn6rnal - lampi cu vapori de metal nai.rrnas - (tmec) lampf, de liPit nepen&Hart ; Iampi portativ5/de vint npox6xropuar - lampd de Proieclie - c MeraJulfrqecxofi nfirtrc lampd cu filament metalic cnemnanpan:rfooqat * (el, tehn) lampd
cM6rilaruroro cn6ra .lampi cu lumini mixtd rpt6qarat paspfi,unaa - Iampi tubulari cu descircare

173
onuo6apa6Sryuag tambur

JIEHTA

'

troliu. cu un .singur
un

olHosfrbnag

singur ax nair.rmosSxnas

(tehn) troliufgranic cu

- (hmec) vinci de dragi - troliu mobil rmisMarf{qdcKa" * (min, trans) .lroliu


nepelPnxnir
Dneumalic

org6Jro.rnbIfi

- laboralor de inccrcdri - laborator mobil laborator ucrrur.al{ruo Marepl46noB - no incercare a materialelor de noJienSr - Iaborator de qantier no.rcn6q nopegpnxu6r - laborator mobil de $antier cTporfiTenbHas - Iaborator de gantier .de constructii y.r66uaa - laborator de studii/didactic naSpaIW m. (geol) labrador Jrtdpagopfin n. (geoU labradorit
ucm*rite.nuuafi
uepc,qpuxnar
.narmrop6s m. sistem de tiiere/disrpane a avalanqelor .ninpa f. (arh) lavra (mdndstire de prim rang) nlra (elcon) Erinzi$oar6; talp6 de lemn r6repr m. tabiri ; lagdr baracament 6ap6'nufi nas m, (elcon) gurd de vizitare/de acces; cEnrin

- lac pentru finisare napx6mu& - lac pentru Parchet neqn6fi - lac penffu sobe noxpfrnourulfr - lac de acoperire npoep6ruufi ! lac transparent
nponfitounuft
c[JMK6HoBbrfi qectq{fi

cu reflector

nonsecn5s notrr6mras

ry V, Jl&Kr xpeuHnfiopraufi- de colofoniu/cu lac


lac-lerebentind
rd.qind

lac de

impregnare

r6unonar f. ldmpdrie, camerd de depozitare a felinarelor


.raHng56n m. peisaj

crurrug6pnbtrl

cMontlr6fi

'"(Seol) 6as6rsmgat - lavi bazalitici .nan*rm f, (geol,-hidr) avalanSb; lavinb

nfua

lav|; (min)

abatai

.naxlporiirue n. (fin) lilcuire r n6;rnxou l5cuire cu ruloul


oKyHSmtebr

cruaproa6fi - lac de spirt, spirt-lac qerrnlon6crre} - la! celulozic/de celulozi sM6neBb[t - lac-ernail anoxcfi,urui - lac epoxidic

'

aurponor6rnrufi - peisaj antropogenetic apxr.nexrfpHrrft - peisaj arhiteclural roponcx6ft - Peisai urban


,qerpalfpoDaxnldN

rymrfpxufi - peisaj creat ca urmare


intervenliei onrului

peisaj degradat

ldcuire prin imersiune ruresMarftqecroe - lScuire prin stropire cu


oistolul

- peisaj urbanizat .nasroua$ror6leuile n. sludiul peisajului rarq6r m., veprxnuil (cpl,) planqeta de deyp6annefiporarrHulil

oxpanleuufi

Peisaj Protejat

re6irulx aenii,ua f. (cagr) Padoc rerrorc m. (mtr1 cXrdmidd

^, v. re6el[m, HanecuSl - lroliu de ridicat npr.rBolFret - (tehn) troliulgranic (aclionol) firecanrc oeseDcitsHaq - troliu reversibil bw*fu" - (tehn) troliu/granic manual nurq5xnar - (tehn) troliu cu pirghie - c rfiroBbtM xaHarou troliu cu cablu de lracliune cxpEnepuaa - lroliu de screPer craqnon6pnas ,- troliu fix rpEx6apa6Srsafi - lroliu cu lrei tambure rp6xtoptlar - (tehn) troliu pe traclor rirorag - troliu de tracliune Spura1r,r6Hnaq - roliu cu fricliune e.renrpfiuecxar - lroliu electric m, (tehn) macaragiu.
poroasd/

f,

nyrbBeprsaqfie{
rizare

licuire prirF

pulve-

r6na f. bral; talpe; picior, labd; (elmet) gheari; (tehn) unealtd de scos cuie

sen

JfaKrpoB6rb

(fin) aldcui,
glazurare

a da cu lac; (mb) naxrporS-

a glazura raxnp6mn t.

wiell' (mtr)

(fin) ldcuire (v.'qi

rem$n:rulr6rnrot6 ventilatie

(elcon, vent) Elurd de

(tirma) gura de acces a supraincdlzitorului cu aburi tnrx m. (chim) lac erfflornt - lac acrilic aldntlfi - lac (pe bazd) de riqinl at-

cuorpon6fi

eyxonaPnnxa

(elcon inst) gur6 de vizitare

f, (mtr) hirtie ldcuitb .EoKmxinb f. (mtr) lesiturE licuittr .nanr6peren m. (arh, fiz) lanibrechin airuna f. (el) lampd
naKo6yM6ra

gexoparfonax

licuire decorativd
-1

- (mas) bra| gheara - iropg m. (arh)anborei laPidariu rannlSpuft


Harpe66roqat

Suxepnaa - gheari de ancoraj saepruilnnaa - talpd sffiatb

uqoard/cu goluri remor6cuufi de greutate mici lenrorosrop6enrufi uqor inflamabil lemo:retfwfi uqor volatil

de incdrcare

r;g*.rx m. ghelbrie m'"(cD sparghel (la poduri, sldvi".frpt.etc), pinten, epiu; (dtum) avanbec Iaie
Bbmocti6fi - spargheJ avansat pante - uraip6noro rfina sparghel cu patru teAocntci m. dispozitiv de evacuare a ghelii' evacuator de gheald

lerrona6rxufi usor fuzibil

napeK m,, rcPn6mrfi chioqc comercial

lArexc m. (mlr) latex rarepfir m, (geol) llterit


rigltr n6uMetf
.ne6egxa

nad6r rn. (ln, mtr) scindurd groas5, dulap'


tiranlilor de Piloni

aixyyrwrar

ua6pocrofixan'
si

lampi cu vid

lampd rezistenti la vibra-

m, (elcon) dispozitiv de prindere

chidicd

annaru-pporu6tnod

coroziunii
ac$iroronml

lac protector contra


:

s$c6trorD ,uArrl6rsrr, rasopa3pfudat


prbsiune Bilc6xoro AaBretil|.sr

tnalti

lamptr

or

descircare eloctricd in gaz de

armtmrfrqecxan
6apa66rmar

6axerMrontil

6&ryu*ni

- ropiqefi cfuuor lac cu uscare in cuptor rpynr6rowufi - grund, _lac de grund ry !.[r nnfupomm paffor lac pentru - gla naplxnHx pa6&r lac pentru lucriri exterioare sarIlfiTHufi - lac de proteclie sByKon3bnflln6rmufi - .lac fonoizolant/ insonorizant ugoanlx6nnrni - lac izolant xnuoyn6prulfi - lac antiacicl
lucrdri interioare

Bos.uttElofi

- cfiruu lac cu uscare la aer

- lac de asfalt - lac de bachelittr lac de bitum

cu gaz - lampE/tub descircare in gaz lampd cu rG.nuera.fl - lampd cu heliu ,upKoparfiBqer ,- lampd decorativi Jtlu rplr66por - gnern6ro cn6ralampi pentru aparate ; lampl lumina zilel .ryroni.r - lampd cu arc seprirrnar - lampd cu oglinzi J6uroqHas - lampd cu bandd de wolfram rnoloarecq6n*raa - lampb luminiscentl rwtmau6pna.a - lamp6 miriiaturali - HaKAJDrBaltrIr lampl cu incandescenltr nan6.mna.s - lampd de pardoseali
ra3on6fi|aq
ragocn6rnaq

vapori de mercur

la

prfmar lampi

cu

presiune inalt6

- troliu automat troliu cu tambur - troliu de remorcare 6yxcfirpnai 6ypor6e - troliu de foraj/de sondd rxnoaEfr.recrar - troliu hidraulic

f,

(ma$, trdrc) lrolilu

l6xest m. (elcon)
on6ornrfi

crustd de ghealE, formare a unui pod de ghea16, inghelare a unei ape curgXtoare rexS.nr f. (drum) Plitd
ralpX" talpd inferioard'
teqit

sonetei - xonD6 lroliulle61lo xonpi ronp6nin - v. rpinonan - troliu de macara mfrondn - troliu de ascensor . .rrroirixnar - (tehn) troliu de montaj HaBecn6.fl - (tehn) troliu suspendat Hacr6gHar - troliu de Perete

mvx6aDa66HHat - troiiu cu doui tobe -' turr- nolbeMa uupgonfrx sarB6pon (cftJ troliu Pentru vane - 3MneqePn6rv'u (hmec) troliu de drag6 r566muar - troliu cu cablu v. le6fira, r66e.nlnar xas6tuas

- talpi de reazem npol6rbHbtfi - talpd,longitudinald; (cl" drum) longind cruouu6fi - talpi continui r6uue n. (tehn, tmec) tdig; lamb
.l6fixa

longrini ; lemn rotund

rer6.ro n. $ablon, calibru de formd/profilat' florar


file

f, (drum) pilnie de scurgere

orx6cuoe - (tehn, telas) gablon de taluzuri p6maycuo-)'r.lIou6 - (tehn) tablon de pro-

.rrexr6pnft m. auld

(arh) lectoriu, sali de conferinte'


azbest
;

rEH m.,

r6nra i. figie, band[ ; panglici ; briu.;.cordon


colier

r6Pnd (mtr) ; (geod)

panglicd topometrice

JIEHTA
16ura

174

aepenimtre - scheli din lemn raHneHr6pHue - schell demonta ild (rea_


Koflc6rbHbre
KopeHurire

JrecTHr{q,a

a6pazfinaan
1i

beton armat
{

xe,rero6er6lruag -

- (geot) fundalie de beton con_ tinud rurncoxapr6nuas - (mtr) fiqie de ghipso_ carton, bandd de carton cu ipsos
6er6nuas

9[ef"uit

(tmec) bandd abrazivi.,

de

rarivue -

tilizcrbild)

(,'lcon) cuziner din

scheld de rnontai nepe.uauxnfte - scheld mobild

- scheli obiqnuiti/fixi - schelh metalicd uolniNcnrre ,uera.n.rfiqecrcae

schel5 rulantl * scheld in consoli

ulr5.s v. l6crrsua. nr,srron6.a nrrlrpennax - scari interioard BnyrpnKmprfipHaq - scard interioard in


aparlament

Br{t{ToB6s - scar5 in spirald/in elice Bxc.*qas scari suspendatl

t75

JT}THHfl

- srylrpf6, qepenfir*lax scard incastratd


din lemn

nepeu6cuue
no.qBecnfie eqafodaj

I
J

3eMrreM6pHar - ( g|eot!, 'iri.s) panglicd de mdsural pe leren r{3oJrirpynu.{ar - (cl, iutl) lrancld izolaloare ronnul,iicplrax - (fttu,t, lruns) ltandd tle

no4q6p.xnnarcug4e
nogr,euuue

scheli - schell

deplasabili

suspendatd

scheld de suslinere,

transportor

- v, necl, nepepWrxHrie c55puo-pae66pH!,re - v. ,recd, uHnenrilpHbIC

M6pnas - (geod, nc's) panglic5 de mdsurat, ruletd crurxoaA.r - (tehn) bandd de etanSare/cle acoperire a rosturilor rpaacnoprpxas - v. ,l6sra, rosn6rlepnas ynjloTlillTerbHat - v. .n6nra, cruxonax Spur<qu6nuan - (ma;) bandi de frictiune r6Hroqrrsrii in forrlS rie l)an(li nenr(a f. (arh, fin) modelare, nodelaj

rpenx*lal - (blcon) briu de consolidare

crporire.ltrrule - :jcllcl.i penlru constructii crpfrtlrure no4necurile - schell suspenclaid


pe cabluri
TeJrecKonftqecKt,re

recS-crerrrhrut
portabild
Jrecon6s
.necosae6.1 m.

rp!'6.larue - scheli rubulard yHnnellci6rErHbte ,- scheli universali

,' schell

telescooicd

m. pl. (tehn) schel6

trans

lens6i'r (urh, fin) ornamentat, sculDtat


JrenHfiija
n6nu$,rK

;lep

tec m. (lm, nntr) lemn, material


6pax6oarnluft
apelor

r6pKa

n. (csrzD) tunel f. (tmec) bac de liftat, filierd


lemnos
a

m. (tehn) ipsosar

t. (arh)

ciubuc

fabricd de cherestea recouarepnil m. (lm, rntrJ material lemnos (v. $i lec) - B ASre materiai lemnos in lucru
[eJrots6ia

m. (lm, trans) camion forestier

xanr6aanurrfi

lemn de lucru

no,qooxp6llrrurfr

lemn rebutat

pddure de proteclie

Kpen6)Krrr,rft - lemnXrie de sus{inere xpuaocrn6:lrr-ll,rrii .- rnaterirl lernnOs din trunchiuri curbalc

material lemnos ecarisat

beton armat ntonolit rra6fibtr:ifl .-. :;carii rnotrolit llanccrr6ir ,, v. :lirc'ruilula, niacitqasl HaScMilas - (lcrus) sci.lrzi pe laluz - tra Ko(oipax scari crr vangtiri - rra ruu{T6 scard pe placd

- scare secunclari - scard de intrare gnfrxynlarcx - scard rulanti!, escalator gnyxnaAprucuar .- s;ard cu doui 'rampe xeaego6er6uuas - scari din beton armat sa66x<r{a.fl ^- r.. rcruuqa, nururoeia sanacHSs - scari de siguran|i - [r3 c66pr{bxx g:len6nron scard. din ele_ rnente prefabrricate xoHc6.nnna.fl - scarl in consold xpuno.nnr*ftuar ,.- scar6 cu ramp.[ curbd ruSpirenar - scari curente Meta,ufiolccxairr scari rnetalicd ntnoroolipnlcrmr- scari cu mai multe rampc Mouolfirltat rne.relo6cliunuafl .- srare din
EC[foMonATeJI!:Ha.n

sxoIIHA-s

;r6crunwoui de scari aer$vecrr f. volatilitate leri"*rfi volatil neq66ulqa f. (arh, cscl sanatoriu neilrigra f. (mtr) piatrd concasatd de formd
plala

urnfilrge.nuxa_r - scarX cu perete median oBaKyaqr!6uHafl - scar5. de evacuare r6crHnqa-crpeM_&HKa f. (tehn) scard, dubld,

r6iqagr f. (arh) palra (nttr) lespede,


J'r4BeHb_m-

raioHec6p6c !. (ch1 gurd de canal pentru ploi torenliale marnecr!'cx m. (ch) deversor pentru ploi to_ renliale rM36fra f. (tehn) mistrie marnu,u,iil_tlt4 f. lichidare ; evacuare - nepe66prnn rpytma (teras) evacuare a pdturi
rpsne6n

aversi, ploaie torenliale

dalE

surplusului de piilnint rezultat din si_

m. (hidr) Iiman
liman cu elaie/etaiat
'

rv*ronoirpycrmfi
cru!6Hogbsi
.lmnn6

n6{verrsrrii ,- liman de luncd m. (ntds) cerc gradar,


lirnan cu versan{i
lirnb

- Ha EFM56!rHax, lemn

nos de dirnensiuni mari xopo.rxorvr6purlfi - lemn scurt, scurt;turi rpenxuulft - schelSrie, lemn pentru armare

- Bo3Aiurrofi cj,u:ra lemn uscat la aer gotrorr,r6puurii ,.- lemn lung, material lem_

KpynfiocJ6itHbrfi Straturi groase


ueo6pa66raHunu?

ntaterial lemnos

cu

xpfrmrfi crpoitrenbnb!fi lemn rotund constructii


Kpynr{oM6pHr,rfi

de

aficrnerrur,lft

npxmocrn6.rr,uufi
cnSftHsui

- material lemnos drent pyAHi.ulblfi - (lm, nin) lcnn pentru a;_ tnare - lemn pentru piloli cnexecpi6.nenlrtrft - lemn verde cryoee6fi - lemn de construclie ro,'rcrona6pnufi lemn gros .ronnou6.prufi - lerr.rr sublire xs6futrrii lemn de ri$inoase (elcon, tehn) scheld; qafodaj n"9 .. pl. 6Sruennue - scheld-tureld" schei5-turn 6es6olronrire e$afodaj fdrd quruburi/fird buloane

nutEnrrft -

- lemn cu diarnet.ru lemn de foioase -lemn ecarisat,

mare

cherestea

- material lemnos brut lemn necoiit - lemn necioplit o6pa66raHnrfr - maleriaf lemnos prelucrat rMn6r{b|fi ry material lemnos ecarisat noArosrbni material lemnos de lucru noryKpiHHfi -- lemn semirotund cronipHbtri - malerial lemnos de timplirie crp6ranarft - cherestea/lemndrie geluiti crpofiTerbrrbrfi ^- lemn de construclie cyx6fi - material lemnos uscat cyvxoriruii - Iemn cu noduri cbtp6ii - lemn verde rcanufi - material lemnos cioolit ro,|crOr"prufi - maferial lemnos sros roHKoMepHbrfi - material lemnos sriblire recorua6nue n. (lm) debitar.e a lemnului ;recordrrxa_ f. (Im, tehn) joagdr de t6iat bugueoxopEhnffi neorcasrrufi

uap!'xtraN - scari exterioarf - Ha ?e?MBAx scari pe vanguri de lemn - Ha L(erirpfirbHoia Koridlfr{e scari cu stilo
central
ognomSpuleuan

cu trepte rezemate pe praguri

Jr.eFeEAfiHa.s

scari

de

ruM*rfirpa{$ m. (hidr, mr}s) linnigraf, limnimetru inregistrator rlunffirrM6rp m. (hidr, rnds) limnirnetru .maruson5rns f. (hidr) limnologie r!!!NEitKa f. (cpi) rigli! linie aorapl$,r*iluecKafr, rigld logaritmici
nracrur66na.s cu scard

JlltNeir m. limile

- rigld gradati/ieductoare/

ocnonnhg

napa&far nolsecufi.r - v. :s6cnmqa,

^"

scai"5 principald scarai principali/de incendir.r

scard cu

o rarnod

c.rrrias
aiaruu.r

f. pi.- linii

risld de calcul

(ln)

taladd

npncraenfa & :jeilra nrohili/simpld fiprMe"fl - scari dreaptS/cu rampd rJreaptd pacnanurS.a , scard cu doud aiini

npnpesnia gepcnilrual - scard tle lemn cu trcplc iilrastrillc ill v:nttrri

noxfpuas -- scarii de

nuc.fi"eax

JII,IH!..!-E

,cm,ron{le mailzatd

f. l1rlre anmnaarfiorecxafl

- (nrcc) linii de forli (tehn, /rlec/ linie auto_

anmma,rfiqecral cnfpovual autornata de suduri

- (sur!) linie

- c

nepeKpecrnuilar nrSpruarolra
incruciEate

icard

cu

teni; fabrici de cherestea; gater

rpii xru6pruenal

cnacereJttHar ,.- scarl de salvare crnrpiauual ^. v. .tl6cruur{a, Br4HToa6lr sndnuas - scarl tlcrrrontabili

-,rampe cooplrar - scare prefabricatd cwtal,yhg ^- scard plianri c.ryx66rraa - rcard de serviciu

rn'1 linie de siguran[d (a pir4ii ccrosabiie a drumului) euz{t,puaa - ( - BnrtpaBawua) ( geod ) linie ae vtzare 'linie ruaxpeoan turbionard - (hidr) p'rilItwrstr o6oSq6mrag (mec) ^'

- GSnxttn ynplraa (mec) linie elastici a unei grinzi - dcronicsocru (npo63'(eft .rdcTu loDG (d.rum)

influenJi generalizatd

linie

de

necocKneA
.n6cc

recocyurfi:xa

m. depozit de materiale

6r6qnr'le
nr.rciome

EblrrycKH6le

- scheld suspendatE ; - scheld in corrsoli

scheld-bloc

leaedn

m. (geol) loess .n6crunqa f. (elcon) scard anapirfruar - scari de avarie/de securitate

f. (lm)

lemnoase

usc6rorie de lemn

q6puar

xoAonfl - scarl de acce- scarl de partcr qep[aqlrafl ,-, scari dc nod


q6xo.nr"uax

SacS.quaa

.- s;cari cu trei rarnpe v. lilcrrurrr\a, nap6guan' v.


.n6c,nlnqa, c,,ty)K66[ra,

- 6e: npocsera Mex,uy nrdpruamlr cU lrcapti ;i contra treapth

scard

lerupextriprueBar - scarA cu pat.u rampe rurrosHar - (ch) scari de eiluzd

fluentS inregrald - BHyrpeHHero oqepT6xru, (elcon) linie a rntradosului boltii no4onan6pnar - (ntar) linie piezometricd * BolonpoB6,EHofi c6Tfl, nramcrpfurruaa (al) conductd magistrali u ."1"fii-A" ai mentare cu api - BoAopaslena (ch) liiine a cumpenei apelor

nrrLtkrttd&, cynm,rdplrax

(mec) linie de in-

L_

JTHHP.Efi
fllA'{l/-A

176

Hyretdrn
fcrinlS

- (mut, uais) linre

zero

,7e re"

,lf iliM5l

117

JTF{CT

neAobrsBs{x{r{

(t!, in:;!t iniillirne de a$!pr-

- rcttit iirli* ajurjtoarcTde rapel reoflesf,{qeci{afl - ( g,r:ril) linic geodrzicd rF&FIft'rrr&fi - linie lirttiti fpySopSq - (m.et',t llrrit' tb irrrirc;rre - ,qan.ndrmft ll\idt, tiru$) [inie de sarcir]a
[blHocHArx

rfltin

oA,:cln!rrtin .- tcl) lrrrie..r -alc .OCeua.g

oSpdrna (nt.r:c,

mtr) linie do rLrpere


irr't-lpl6

,'rrtcrl ,l l;,rit' ,rri:rla, ar j. ,* (c// linie principal6 ors6cnas - (tehn1 linie veriicaia, tir

' cu.iprtua {sud.) axa cordonului de sudurii - (;Bt3!r ( tele ) Itnie de telecomunicalii -. cBir3er, aSou6urcras (lele) lk\ie cle abo- cafieil, ciryr(65Haq (tele) liitie ile servicitr de telecomunicalii . cni:u, coefiia*rftrensuar (tek) linie cle
xuran,ftl
fiat

ocrtognSq
plurnb

- fiff Ftitr{e8olt ocH6ne linoleum pe suport - text)t o^0.llccilu{rti,tri - iirtolctttn crr rttl 'irtgttr
sIl"a'a

cu

oAnoqeflHltf,r

'

g.dftcrnug cd4.rb{

de presiune, r:nrlti de X;resitine

tkrie rJe actiunL'a furlei SHCJIoKaru4hirliaq - (rr,'/ j Iirlrc de dirilocare Ape[t,{,}t{r'!,{fi


tal.i7

fft.c)

rlii'ec1ia iortrer,

- /r"/r) 1r';tr;lLri tlrcrr;r,Jillut linit de cale ffeJte?Ho,l1op6)t(f!&:{ -.(lll -

- (ch) liitie, crrcr-rit de eva- o'il{6ea ( le rcs) linie a taluzuiur cn'c6c[,rBa]orl{afl - v. nfiHnsi, sc6csteaur,nx - naA6HMr (geo!) Iinie de pantd ' nepeceqeiii,rA (otat) .{inie de intersectle - nepex66a, nfiguruiln (drum) ii.nie de raorso&n5n cuarl

noJTr4aMlrHjrxJlopir.4Hbflir

'

rniercc rnunicalie cy{e6a (tehn, tmec} lrnic

vinilic
peefiuo**,rfi ductor

- linoleum unicolor pol - no m


t

e.r.r

cl

or16-

cKoJrI'xaFIMt fatd de alunecare eoe[rardme.nur*aa - (el, itr:tt"

Iinie - (fiz)(geol, de forli rilcr:) 'linie

ile

pliert:

no,rus""ffrprutri;i ;ini policsterir:e

- iinoleurn pe baz'a de
lrnolcunr cauciucflr

supra"
de

sreKTponpoBbgHbtii

tclc) linre

- linoieum electroeon-

l'e-

' -, *

x*puan - qcpi) [inie intiiritd /


conirtruclii

ingrogati4 3aAeB-rKKrr {relgl linie de intirziere 3acTfjdiaxra {urh-, ge'td) aliniamentr de

Iiepcxo[{a nfrennwu u n!.i--ri:ufir, (t::ras) l\ltir tlc grarrilii ?rrlrc r.lcblru 5i rarrrblcrr tlepex6,qa, alcBfr,Uat*.rarI Iirric cltr ritc(rrrlaro

cordarc

{}parclil1;-r

3aIi!fiJr6't-t[!q {hidr) linie de inecare 3pf{'[enbr[a]a -. (geod) linie de viz;tre" tazA

vizualii rj'6.ra'ran 6etrler'.re6*


crenelata

riollpefi{,q6eM{}cTM lii}ie,Je dcteriorare lr0{eHEHAJrbH0fi jri6prM!.e ( hir)r, rnec) linie piezornetrlctr nor'6qna.a '- {Tpr}!{5s6Acraa (ti.:hn} linre de

invizibili

- (cpt) linle contirrufi cp6.qH.fl-fr - (rtat) linie mediani c'ryn6lrEaras * (cpi, md.s) linie gradati - c?SrKa (tehtx) linte cle irnbinare, linia Ten.l]oB('ro nor6t<a ( |t'rrtro
term ic

racordare cruorxrr6.n

JrlrHapfir m" (ge-oll liparil

; aderent; onctuos (Ia Lttbrifian(i ) rfirrxoc'r'b f. adez-ivitare ; onctuozira-ie (lct lubriIiunli )


..rrIrp

:l.hruuril lipicios; cleios; adeziv

cusiturii cap la cap raxco06iruar rereclr6Huar - (teit:) linie de telcfon public (clr laxur?)

- l'pirlfa (garil, ltrasl


nrirtl t:lrrr

a(lcl,rvrlatea pd-

l lini0

r:lr l'lrrx

JrMcr m. foaic

rn, (sk:or) balusiratli ; tild ; (utlr) tablit; foare , rold

^ (lridr) linie t1e i5rm


'

produciie in flux

- fi3rgMa (mea, ftlt'/ linie a rLlpturii


a spdrturii
uson6Ha

(geadl linie izogonald ^' ( geocl) aliniament ini{iat r4cx{t&{r&s- y'el) linie x.66eJt,orms de cablu xoli6quar - ( geod) aliniament final - K6n'rypa ce"r6rrfir (mec) linie de confur
a:;ecliurrii
l(()op.qfirfaUn6tlttrx u54yluuaF. - (urh) li' nie coordonaloarc rno(lulari KopoJr$Bfis - (ch1 linie a buscului a pra-

npuaft*cNrrax - linie de refer-in;i - frpsB$Ar!6fi te,hgu (lcle) linie de telecornunicalie cu fir - ftiio$sgHSri crf:*, noa4'iuman ( tele) linie aeriand de telecomunicatii

Txlf(ulorir{iecliail' ( l!lut )
gicd

lrrrrr-: tohnolo-

-- 'r6xa (hirlr) linia i:ttrt:ttltthri - r6ra 4!Mrti"'rpitll.,!r (lridr ) litic rit


tral,ic

urfrl-

- fipoBonrbfi cB63r.r, K66erbHaA (tele) linie de teleconrunica[ii cu cablu . npoBo.qf f6il cn.irsl,r, cT ire.til an ( te l.e ) linie aerianl de telecomunica{ii pe sttlpi

'

Tpy6rJnFoB6ga

(ul, rn:;t) traseul

eonclrrc-

acdecroqeradutn rii **onrdrc'rsrii placd ondulati de az,bociment ac6ecToueMr!'ruufi npo$pe.ttftpooanur'Iii - placd prcfilati de azbocimenf BoJrnficrrirfi - foaic onilulald 7 golratd nunconaprbenn qii ' placA cle ipsos carfona (a

placd

tei

nie aeriarrd dc tolccorirurricalii 1ro console npoBoAr!6ii cnfis*1, croa6os6f. (tele) li-

gului (la acluze)

npo.{6.rruar npepft&rcrar nie longitudinbld intrerupti


rrpoA6r!,Hafi cfifiolll}l5fl longitudinald continub

(drum)

Ll-

KpAcHafi

nic ro;ie
rlfqeE6f,
tadd

- (urlt) -

aliniere ; aliniament; li-

(drum)

tinie

ynpfnan * (mec) tinie / ax6 elasticd - ypesa sal.(l (hidr) linia rnaiului apei * $rponrm (hidr) linie de nivel - ycl6nuoro lpoiltn (geod) plan de comparalle
c$ac6.qnar

yg6pa {nec) direclie de qoc / de ciocnire $:nofe t<one{r (cf) linie ingust6

z&5**4fi

(rirfi) alinjere de

fa

stral5 ; linie/conducti principali

marNcrp6lrsas -

(al, drum, ch)

magi

uarucrpf.n*raR rerre{flrnarr principald teltrforricE

- ( tele linie - t\tcTpotrofll4Ti'lta (('/, (salrl litli+ (lc m tt rou .- HanrleTaHr.rn (itl, insl) inirllirue ilc refu la re

proiecr - fipocr$itiAHr{n (g.eol) linie a stratulur rpnM6r - (pat) linie dreaptS; (cft ali niamenl nyHr(dpuax - (cpt linre punctatd

fipo6{rHar -

(cpi) linie de

- p6nurx rioreq*t[nos (hldr mec) li ruie 7 curbd echipolsnira[5 pa.quopeJr6fiHafl - (tclc) lirric tle radiorepa4uorcrc<lr6lumn (lclc, lilre
lefonictr ' pasrpanuv6ruu linie lirnilatoare
lerr

(hidr, - q6rupon(nuf rntntcc) lirria cenfrelor , c) lIn{i;rrr - srla (sud) linia c:usdlurii / sudurii rlgryrrrsBSs * (elcott) percle do palplan;e urTpuxnynxlfipuas - (cpi) linie din liniule Si puncte - sneKrponepe]{.hw (el) linie de transport
qeru{6q

xogoB6.{

(arh) lirrie dc faladii * - (slcon) lirria pasLrlui ( st:tirii.l

radiote-

t. (cpi) linie de rapel ruuxpfcr n. (mtr) lincrustd, xilolit


rfirrils-srimocxa
JMH6JreyM

a energiei electrice

'- tibld gofratb noparrcMi.lHl4enn$ - tab{6 de duraluminiu }I(eJr63nblft - tabla de fier )i(ecrKfiA - foaie rigidl sanonHtrolllprfi - foaie de unlplulurd 3au{f{Tubr& .- foaie de protec{ie KaJlaHApflpoBaHr|bfr - foaie calandratd xiranufi - tabl6 laminati Kr6BepHbrfi - (drum) trifai (interscc(le in fornri dt trifoi) Kp6BeJrbubrfi - tablii de acolx'r't; ${apurpyTrlblfi - (truns) foaic dc parcurs uera;r.nirqecnufi - tabli naocron6fi - tabl6 pentru podurr o6ruu6no.$rbrfi - foaielplacd de finisare o6urflsn6ii - placi / tabld de cdptuqire - o6mson6rsoro np6$unt foaie I tabld profil normal
ro{rpugdnanuuii de
oFHe3aqitTrrilfi
oulrHK6BarrHr"tfi

ropauerirattutil - ra[;li larntrratA la

cald

'

Han66tbr.rtr{x rc6TeJlbt[,rx Hanpfl)Ke-

tttr.fi (mec) linie

a tensiunilor

tangen-

HaHM6HLuem conporrfsJr6Hr.tfl (mec linie de mininiS rezistenlii

tiale maxirnt.

Han6pnan

- (inst) linle plezometricdTde presiune - HaqerbHoro nanbpa (in:;t) cotii piezometricx iniliala

- pasA6ra (ma.$) Iinie de separare pa3Mepna.q - (cpi) linie de cotd pa3M6roqHnr - (tmec) linie de trasare pa36MKHyrar - (cf) linie deschisd - pssu6sla (cf) Iinie de evitare * pacrrpeleJrirreJrbHa.s rJes6Hyr fl (tele)
linie telefonic6 de disrribufie

m. (mlr) linoleum
linole

triva focului, foaie de rezistenlS la

placd de protec;ie impofoc

artdlq{blfi alhidrice

urn pe bazd de r6gnr

perynfrponaFrr4"E

3acrp6fir(}|

(urb)

Iinre

* (mec) linie r axi neulr5 uunenfipnar * (geotl) linie de nrvclrnent


HeiiTp6nbnar

- c66pKu (tehn) liwe de monta; - c6p6ca (geol.) lina fatier/de

de aliniament a construcliilor

* linolcurn fiiri suport - linoleum gliftulic AEyxcJl6fiHr,rfi - linoleum cu rlouil strafurr MHorocr6frrlr]ui - linoleum ('U straluri multiple Mrtoroqs6r+u.rri .- linolcum rrrrrll'icolor * Ha Terr,to3nyxoH30lnll*ri.lnlroii ocn6ne
5esocsblur,rfi
nJu$"6reBb!fi

- tatrld zincat6 - nepeKpglTHt, cxonr'efiuryrfi (clcon) acoperitor de joanli glisant, foaie glisantb
a plan;eului

nep$opirpoBaFlHunl

nrbcxlrft - foate I tabld pland n0,'lyBoJtrficrbrft - foare / tabii semloil, dulati

rala

- placd u labld

perfo-

faliere
I2

linoleum pe sllporl tcrnloizolant $i antifonic

npoeKTa, sanrAsHlrfi r/cpr I foare de trtlu

a proiectulut

D!atronar

JII4CT
JtrdCT

r78
copertd inte-

rf{TyrbHbrfi - fipdKTa, proiectului (cpi) rioarA a

dare

lonj'uxa f. cursd, capcand; dispozitiv de captare; prinzdtor Monrixna.r - (tehn) dispozitiv de ghif

ronAra [.lexaFiflqecKat npxMlet pArHat

* excavator

cu

t79
.rryxoxpaHfi.nauqe

lingurd dreaptd o6p6rHar ,- v. ron6Ta, MexaHitrecKat 06-

peri$ transparent pra@:r*rufi - tabld striati ; foaie canelati - cocraBH6ft 66txn (elcon) inima grinzii
cornpuse

npo3p6$iofi rp6nm placd pentru aco-

Jr6.uX(Piq

. (arh)

loggia

.n6xa

f. (arh) lojit

nprM6r - v.
MAU

JroneTa, uexauf,iveutaa npx-

,.- 6enyipa lojd laterali parter

conx(rnas

rlecsdnurfi

- foaie Eagrinati / profilati groase r6rmnft - foaie I tabld sublire, folie - JmJ'rorrrcriHr{ (elcon) tabll / told de . etan$are - yc,'nn|uwn (alcon) tabll / toli dc ramr6rcrurii - foaie / tabta

- lojd a oaspelilor ocBerfiTeJrbHar - loji pentru iluminat cyEciicKaq - loji a arbitrilor no;K6irua f. (seol) depresiune de teren, incerocreBi6r

noil6ra-crpyr f. (mag) excavator de nivelat


terenul

- (tehn) lopatS-cancoic urTbu{.o869 - excavator cu baioneta - 3KcKaB6ropa lingura excavatorului f. lopdlicd; paleti ; (arh)
jgheab, scoc

r6N(e n. pat

put de vilcea, talveg

forsare ycirrreuHoro r4r6$nm foaie

6ac6}Irrufi - tabla / toli fasonat5 Syrep6novnufr - fodie de ciptuqire xonolHcKaTaHn# - to16 laminati la rece sKcrpyli{poBamelft - foaie extrudata Jlf.tcroBirocrb f . ( Seol ) Sistozitate :rgc'roa6fi din tabl5" din foi rilrcr-pacE6pKa f. (elcon) tabld-distanlier itr{T6iir6st de turnare

profil intirit

/ tabli

cu

; fega$ ; matci ; culcuq ; locag; albie - nor6xa (hidr) patul unui riu r6x(rra I. (tchn) inslala\ie de l5rgire a gdurii
de foraj JfoxK6M (no,rox6Hne xrepnnva) (elcon) pe lat (pozi(ie a wnei cdrdmizi) rox6x m. (elcon) lanfer, rind in lung ; cane-

nonerKa

(tehn) ristrie urryrarlpuax - (tehn) mala nor6K m. (elcon) jgheab; rigol5; canal;

Iizenia

x6premr+axa

- aKBAfKa, !{eci{qufi (ch, pod) pod canal de apeduct 6er6nrur,rii ,- rigoli f canal / jgheab de be6en6nrlr'rii ^- grrn nglHliAKH K56err canal dc bctorr pclrtril l)o/irrcir c:ttrlttrilor 6j'nlieprrr,lii - lolrogatt no&clrlvtepftrc;tl'lll'lii - cattal de rnisurare a dcirilrrlui
eoAoo'r'irfrJ(lr,rii ton

1'nra.p)

u-!n6Ha

tol;

gtanlara

lurd (la coloand)

JroKaJra3eqr.{r

arn6fi turnat, rnulat rtr{ron6H m. (chim) litopon


Jtr'TO

r6Kor[, m. (elcon) proptea; grindd scurt; de fixare roM m. (tehn) range t da]t| (1ehn) raz 6crpnrft

f. localizare - yrEvex (al, inst) localizare a lor (de apd)

nyq m. (fiz) razd -Bu3irpubri - (geod) razd vizuald 3ByKoB6fi - razd acusticd cBerop6ft - razd de lumini oep,WleBfr4srfi - (lm) razi medulari rennos6fi - (fiz, termo) raza zonei de influen!5 terrnici JryqencnycKiirile n. (fizt radialie ; emisiune de raze .ryqficru* (fiz) radiant r5nr{6rlae n. um6ua (ln) derularea furnirului nyu{Enblff (Im) derulat nfixa f. (elcon) tillpici ,illoK rn. ferdstruie / gaurd de control; gauri 'de spiilare ; guri de vizitare ; gauri de acces ; gurS; trapd ; chepeng (la sl,ftsol) aBapf,fr"fririlfi - (elcon) trapi de evacuare nerrrnrnr4u6rrHdir - (venl) guri de ventilaJie - (elcan) gurd de magazie - (1ermo) gauri de spdiare a cazanului,.guri de vizitare fioros$$ ,- (cf, elcon) trape de podea / de
npyaonbl"a

JIflT}TIUKA n. (cagr) depozit de ceapd

pierderi-

Kor6r$,Hbfr

.-'

rfiTbe n. (bet) lurnare; piese turnate 6asirrtlosoe - (mtr) piesi turnati in bazalt
.IprOT

a turna

nneeMarfrqecn{fr
pneumatic p6.mxonurfr

m. asiensor, lift 5ononfi*rurii - ascensor pentru bolnavi rpyron6fr - ascensor de mdrfuri rpy3onaccaxipcro.iii ascensor pentru persoane $i materiale - HenpepgrBHom [6[icTBnq ascensor "pa-

electrici

- (mail dalti de ciocan - ltchn) rangi pe role 3reKrptrrrecru{ii - (muS) daltl dc ciocan

noMArb a sparge ; a fringe ; a strica ; a desface - KiMerfryro s,nfqxy (tehn) a desface ziJI6M!.{n

ter noster"'

naccaxd{pcKufi
soane

ascensor

/ lift de

per-

driria m., Morur6xHblfi (tehn) rangd de montare r6MKa f. spargere ; rupere; desfacere - K6rrnnr (mtr) spargere a pietrei r6MK?d casant, fragil xoHrapfiHa f. (elcon, pod) erindd lungd ; lon-

- canal de receplie Bopoc6@oil,tii - canal / jgheab de evacuare / de descErcare a aPei rtr[poMerpftrrecnn& - jgheab hidrometric ipeHfu{${t{fi - canal de drenaj 3arpisolr*rbfii ' jgheab I rtgol| de alirnentare / de incdrcare r.r3MepfireJrbrrblil * canal / jgheab de mdnolonpr,rdrvuu,lii

nul tlc

.j1-1ht:ab

tlc

scurgere

ca-

fund, chepeng
care

s;t:u

rlt,crt:

pa3rpi3o.rnbria

- (elcon) gurd de descdr-

cseron6ft - (elcon.) lurninator, gurd de iluminare cMorpoB6fi - (elcoil) guri / fereastri de contrcl, guri / chepeng I trapd de vizitare moK6plra f. (elcon) lucarnd
nor<onog'uEnnur,rx

m. dispozitiv de ridicare

canal acoperit cu dale nfrBlrets51fi - lig6rlii penlru ape pluv.iale Kpfrrbrfi -

surare o debilului

chepengului

Jloxclr{Erp m. (mds) luxmetru


leagdn

mbrrxa t. (tehn) scheli agdlat6 ,


*,ronl6xuag
no&necndx

sistem

- Mocms6fi (drum) depavare

cKopocTH6ii

/ de materiale Ju$r-9Kcnp6cc rn. ascensor rapid ml6 n., mpngfivecxoe (ec,) persoani juridici nnl6nxa f . (fin, tehn) f5luiali ; im-bricare
broagtei rMtrrdrK rn. (lm,

roBeprsfr -

- ascensor raPid ascensor de mirfuri

grini

luepn6ro 3aMKi placi de siguranli

xoilKep6n rn. (elcon, pod) lonjeron 66.no.nrufi - lonjeron-grindi Aononairre,rbuurii - lonjeron fals ilcpa3pe3H6ft - lonjeron continuu r6nacrb f. (maS) palet5, pald, aripioard
Br.igroBflr

pacnpra.ff

longrini antretoazeti

tekn) rindea de fdlluit no6 m. sa66s (min, teras) capdt frontal al unui abataj .n66grx m. (Im, tehn) feristrlu de traforaj
lo6on6fi frontal roBfiTern n. pl. (naS) opritoare, saboli ,- Ka6frHbr lfiSra opritoare de siguranti pentru cabina de ascensor ,roBirreJrb m. (ma$) opritor de siguranli

- paleti elicoidalS nc'rp6+lar - paleti inversd p6xyqaa - lami de tdiere cuecfire.rular - paleti de amestecat ronera f. (tehn) lopatd. cazma; (maS) lmguri,
cupd

- (inst) iigold de pisoar - jgheab rotativ de aducfie noABolirryfi - riiolb / jgheab npll6opn6prrnrfi - rigolS de bordurd nprremt[i d canal de cslectare pa3rpt3o*rbrfi - jgheab Qe descircare c6pocu6fi - v. rcn6rq DoAoc6p6crfid cJMBH6fi - jgheab de scurgere ; rigoli deversoare / de evacuare - roHH6JIt rigola de tunel rp6ncnoprnufi - (trarn) jgheab de transport
ruccy6pHbrii
rloBop6rHblft

evacuarea bdlegarului nepenycxx6fi - canal deversor

HaBosoy[ar'wnn (cu1;r) igheab pentru

- schelS de montaj - schelS suspendati rroAaeuflar - naceli de scheld suspendatd pa366pnar - scheli demontabild cxjrarorir - schelS plianti .ruomnr6rop m, (elcon) luminalor rtrolrod{ecqfu${t f. Giz) lurniniscen{i monnmo$5p m. (fiz) lum,inofor
mon6r rn. (flz, eeod, trnec) luneti
Jtroq6K

^,

rro.(beMHrriKa

lifr

oprttor de siguranld

la

- cupa graifdrului - excavator cu cupd pentru sdpat drenaje Mexanfi.recras - excavator cu linguri MexardrqecKas o6p6rnaa. - excayator cu lingurd intoarsa
rpeft@pHaa
ApeHex(|ras

- rpy6Ifi rigolS de burlan f.mwufi - rigold stradald g.neKTpsrexrdrqecx*d - jgheab purtdtor de cabluri electrice .rry6pxx6rop m. (ma.$) ungetor, lubricator
ryliirrb (tmcc) a cosilori, a spoi .rryx6HNe n. (lmec) cositorire, spoire
Jry3r6

- joc axial radial - joc .nefJ'nrrra f . (drum, lerasl broasci (de incle sat) ; (tehn) clemd / broascd de intins caboceg6fi

luarea nrcS'r m, (mag) joc, intersti{iu, luft, distanti 6oxon5fi - joc lateral Pamd.mnml lul

- nrs or56pa nffi (cpi, geot) orificiu pentru probelor

m. orificiu

,njxonuqa

f. (mtr) coii de scmirrle (arh) acoperis in bulb

cxnogs6g

cKopocrHeq

- arteri

rapidd artera - cKopocrH6ro !,gltxemrrvitezi de circulalie de mare


principal, magistral

ropolcKat - magrstrald urbane


1

de tr)enetralie

principalx

Ma.fios6rr,tfln!fi cu conf inut redus de cenugd MaJroxaJlopirfiHr,fr cu continut mic cle calorii MarroJterfiponaulrbrfi slab aliat (otel) ruaaorrr6pnufi de dimensiuni insuficiente rua;rorrn6qr*fr de mici putere

l8l
c
zor

MAPKMPOEKA
ycnoKofiTeJ'IeM manometru

cu amortiincercarea

rpaH3irrlrar
TyrMK6Bar
MaNtoJr6fi

Man{c?pianbHbrfi

magistrala de tranzil - linie ferati terminus -

ua,rorEacerlcn# cu populalie rard


nra.nonpogyrc{rnnrnt cu. productiv ManopacrBopftrronl pulin solubil

itate

redusX,

ufinsufi - manometru pentru presiunii la pneuri

de micd productiviratc

slexrpoxour6x*tr'!fi ry manometru cu con.


lacte electrice enerrpopalpfigubrfr - manometfu cu desc5rcare electricd / de ionizare sra.n6nrolfi * v. Mali6Merp, o6parq6sbrfi
ruanc6plp.

maralir.n m. (arh) magazin ; magazie ncrp6eunld - magazin incorporat ora6rnso croirqirft - magazin separat npncrp6eunuft - magazin anexal la o constructrie rranarr,llrfi poearnrc

m, furh)

rnausoleu

nrarHerocx6rnrfl f. magneloscopie nramftt m, magnet

rpysonogrnmwit

- qeM6HTa (trans) depozifare a cimentului MarHc,rp6rrb f. (cf, drum) magistrald, arteri principali de circulalie, cale de comunicalie principald; (sl, ch, inst) conducti - autostrada aBroMo6firbua:r ropoacN6r - antoslradi urband

n. inmagazinare

- (mas) magnet de nracara uanfrrmrfi ( fiz) magnetic rvSxyqafi onctuos Ma36p m, (arh) mazar (arhiteclura Asiel
xp6Honuni

ridrcitor

(ma+),eleclromagnet

MarocBfisrs!fi cu coeziune slabd MaJroc6nblefr pulin sdrat


naa.noyr.re$Aucrr*fi cu confinut redus de car' bon

f. (arh)

rnansardi

u6nrra f, (mtr) bitum viscos ufln.lax m. (cf, min) pap malfp m. (fin) zu9rav
rr.ranenpocrroc6bHoc"rb
f.

nraelr m. (termo) pdcur5, mazul,


He0rflH6fi

M63arb M63enb

Mlllocii ) a ullgc, a pensula f. (lm, tehn) daltd latii

mau6eper*rocrn f., rpa.qbcrpoftretduan (arh, urb) limitd de orientare a clidirilor


r

oblici
reziduu

capacitate de manr,rd,

Maruu6n m, (lm, nrcA) mangon, rnufd ruapd.nftr m. (mtr) marblit (placd din sticld colaratd imi tind mar mura ) ruipxa f, marcd ; calitate ; seirn, reper 6c6ecra (mtr) marca azbcstuiui

MarrcSptr*rHfi mansa rdat

principald aBmMobfirbHat

BHyTpnropoAcKes

n6lHaq
apd apd

- magistrali orbgeneasca - cale principali de transport pe - conductl principald


lnagistrali
de

nogonpon6guaa

BhrcoKocepuficrntfi - pdcurd cu conlinut mare de sulf MaiocepHficrbtri - picurd cu conlinul redus de sulf Ma3yro[rpoB6A nr. conducti de picuri Ma3b f, unsoare, unguenl raHima.a - (mail unsoare pentru cablu

- pdcuri

maniabilitate. uau6x m, (csc,) manej - g,na .ndrxofr ar.nernxlr arend de elletism prob6 qi mont[ xor*rocnoprfirHufi - manej pentru hipism qupxon6ft - rnanej (le circ pran6rxa f, manetl / pirghie de comandb
.

secundard nropocren6nnar ng.DrHaq - (carp) pisti principali de decolare Do3atunar - conducte principald de aer

Mafil6n m, Mijlocir)

(mail unsoare conSistentS um,r$on6mnas - (tmec) pastA abrazivi (arh) (arWtectura


maidan

cMiso.ffar *

mannnylfrponanue n. manipularc nauunyriTop m. rninuitor, manipulator uanuuy.xaqu6uuar

Asiei

ffpAHa macaragiu

uauononrpfuiaep

rigonas -

ropqtrcx6.n
.
.

conductd principald de gaze - ropiqeii Botr{t conductd principali de api caldi - KaHarH3eWn conductd de canalizare rufrsas - arterd principald de circulalie
uroana

Maft6Jmxa f, ( mtr ) nrtjolic6 [.raKaI6M m. (drum) macadam 6nryunu6stlnrfi - macadam asfaltic Eer1eD6fi MaK6Hxe

presiune maxirnd

f. (csc) sal6 de tratament m, (md.s) intrerupdtor de

ualt6uerp m. (m{w) manometru


a5co.ru6rnoro ,Uam6rnan manometru de plcsiune absoluti aHep6u4.ntii ry manornetru aneroid 6eugfiuonlii v rnanomctru de Lrenzin6 39gqH6fi - m&nofrlolru cu apd nosnfururfi - manornclnl de acr

ry[ponfiponauuufi -

macadam gudronat

MaKa,UAMH36W'

MaKa.[6M, ry,[poHfipoBa$!$rfi - v.f. macadamizare n, imersiune, inmuiere, cufundare

66sucnan - (geod) reper de bazi - 6er5Ha (mtr) marca betonului - 6er6ga no s,oloHenpofiur\fuevrclcrw (mtr) marca betonului dupd impermeabilitate - 6er6na no rnoposocr6fixocwr (mtr) marca betonului dupd rezislenla la inghel no - 6edxadrrpinp6wrocrra (mtr) rnarcabetonului rezistenla mecanicd de bitum - 6xryua (mtr) ap mird amfipnar - (geod.) 3aB0trcK6.fl - marca fabricii - x66eu (ell specificafia cablului - KpecroBfifibr (cf ) marca inimrt rllrBeJfrpHas - (seod) marc6 de nivelment - ornpaBfirnt (cf) ntarca expeditorului pacrr6pa mortarului - pySep6uaa(mtr) marca carton bituminat (mtr) tipde -

arrcre principald de circulalie

uax6t m. machetd" model

uar6tral f.

atelier. de machete

xe:resHolop6xHat - magistrali feroviarh, cale feratd principal5 n56dirgag - (eI)l\nle principali de cabluri xo.nr,qen6x - magisralb inelari ? Herlpep|;rBHoto ABr.rx6Hnt arterb principali cu circulalie continuh oSpdruar ry conductii principald de retur . - o6qeropoAcx6ro slraq6unx arteri dc circulalie de importanld urbantr

MaKerfr poBarure

n.'fnachelare

n.ir@xoc*l6e - machetare planE, proiectare pe modele plane nraxpox^meulx 6. ( geol) macroclivaj uaxpox,niiuar m. macroclimat nraxpoxopp6rr,u f. ntacrocorozi une, coroziune

presiune grlHaMf,rqecKufi

Bhrc6Koro ltgn.I|6||uc rnanomotnt de

inalti

rnilnomctru dinamic rurS$epeuU.r6lurulfi - riranomotru diferen-

lial

naxpocrpyrrfpa f. macrostructura

macroscopicd uaxpoceiicr*fi vccnni'l tnacroscisutic

rur6lotllarI - conductii f arrcrl principalh


de alimentare

nolarbqaa aducl ie

conductd principald de aducde

uaxpo$Gruxa f. macrofizicd, fizica macroscopici MAKeuMyM m. maxim, maximum

lie / de alimentare nolnog,fiu1ag - conducti principalX


pa.u.tarbHafl

Harpi3KU

(el) vrcind'de virf,

maximul

rorvmpecol6rurbrfi ry manometru cu compresiune, jojd Mac Leod xourdxfirbfr - rnanometru de contact r(ol6JlbHbfr - manometru pentru cazan rvr6clgnrrfi - rnanometru de ulei rueru6pSnrmfi - manometru cu mbmbrani - Hfrsroro Aanr6unl manometru de joasi presiune

ld,uxocrrnuft

gsn n6pa manomctru de abur - manornelru cu tichid

reper al centrului punctului geodezic [rryxarfpnaq - (fin, mtr) marca tencuielii


uapxtsp m. (geod) marcator ruapxprnrfi de rnarcare uapxerpfi (fin) marcherdrie (mozaic) Mapxfi3a f. (arh, elcon) mdrchizd ruapxxporSm (tehn) a marca, a insemna MapKHSBKa f. marcare, ma.rcaj, insemnare

crSrH (elmet, mtr) marca


olelului
cr$)of{reJlbnono rd3ACJMq

calitatea

(elcon) marca elementului de construclie crpoftrenbsono pacrB6pa (mtr) marca


.

(elcon) marca elementelor de constructie ipoBns nilog;ta (hidr) reper de viiturl rpn6nra (mtr) marca cimentului q6nrpa FeotresfiqecKono nywra (seod)
cTlrofiTefibHb,Ix 9Jrc.M6HToB

mortarului de constructie

- ur66sr (mtr) calitatea pietrei sparte ; gaerrl$Aa (sud) calitatea electrodului

sarclnu reruroB6fr Harpi3Ktl (termo) sarcinl ter-

o6pasq6ruii

,-

manometru elalon

arteri de circu- pafi6uHono lalle de importanli raionali pac[pAeJdrrerbHar - (cl, inst) arterd f principald
gularizare a circulaliei

arterl radiali - grraq6nn.q

de distribulie conductd - perynfipyeMoro 4nnx6nna arteri de re-

- sarcinii electrice nr6;rxa f. (tehn) echer reglabil / mobil MaroB6&e n (hidr) ape mici, etiaj va.no,ne6firnocrs f " (hidr) debit mic
Maro3eM6JlbHbrfi

micd maximi, maximul sarcinii termice ereKrpnqecxofi narpfsxr.r (cl,l maximul

arc / cu elemente elaslice pesncrfinrufi - manometru cu rezistenli

prfruufi - rnanomelru cu tlt{^r-cur Cauonfiruyqr,rli ,- manometru

cu pdmint Pulin

inregistralor c l,ficxoBofi gnarp6mrraofi manolnetru cu


diagram6-disc

' -

6spe4p6nra, 6epsgp6Ma,

zi al aeroportului

[Hen[i6r (carp) marcaj uoqni.s (carp) marcaj


vopsea

de de

gpp6xHaa

noaple al aeroportului

xpfcxofi (tehn) marcare,cu

(drum) marcaj rutier

MAPKHPQtsKA
'MapKErFnKa nrapxn:6ii4ep

r82

6ecruou6.nras

(tehn) marcaj cu ruloul m. (min) topograf de mini mapxrueiigepfir f, (min) topografie minieri MaprreBAH m. (rdapqeBiAHxa') (cf, elcon, min)

Har(erKor?

roprb.rax -

s6AHas - (hidr) masd cle apd no.Eosr$c'rag - (mtr) masd fibroasd n6pna,n - (nin, teras) i:rasd de rocS

masa infinitd

MacctB

Mapux

marcevanth (scindurd, dulap) rn. (elcon) ranry'a (r)e scarti), partea unei scdri intre doud podeste n6cTHH"IHr,Ifi ,-, rampA de scari
nrex,qysrSxffiun"r ,'!6crHilqlbtfi - rampd de scarS ilrtre etaje noap6JrLHbrfi ,'I6crr'[trnrFlblii ^ rarnpd de scari

ppeBecnar

- (nitr) nasd, consistentd de lemn - (lm) pasternasb 3a,'diBor{Has de - ( mlr ) masl / urnplere [Nsojr.a{.!,r.r6i{Har ntaterial - (mtr)
FycTSs

metricd a solului rpyuroBi6.r - (geot, teras) masa terenului rj'Sueran - (ffitr ) r,rasi spongioasd

(termo) masi . combustibilS - rpfura, o6brw{ar (geotl rnasi volu-

3axrr6losrbnli - (1eras) rambleu 3enfuiilrl - spatiu / zoni verde necH6fi - zonl impaduritd" masiv peduros MaccftBfioc'rb f. masivittile, robustele

t83
6rfirynnro-xay.rixoB:ul cauciuc

lrflAcilxrTAs mastic bitumiilos,nu

6ftryrcro-.nirercflas
latex
neprvrerw3frpyroqafi

mastic bituminos cu

KoHcr'plxquu stabilitate
constructiei

/ robustele

MSccoBbrft

MaccoM.i.,tr

peniru izolaiie

de subsol peGpficr*rfi ,!6crl!r.r.{[tbrii

rampd cle scari


de scar6,

cu nervlrri
cxr6A"rarb!fr ,'r6c*M.{nulii

pliantl
qeJlbuurfi rccrHilqHbrta
intreaga*

^ rampl - rampi ^ rampd

xepar.rfi.recxar anT6ifu:al

x;i6snuas - (mtr) masd de bitum pentru izolarea cablurilor reparrnfivecxan - (mtr) past5 ceramice

f. (mlr) Presd ' presd cu vid Br11rmg.er - preS6 cu mele Maccoo6M6g m. (chim, /iz) schimb de masd Macconepe[iqa f. (chim, /iz) transfer de masd ruacrS6o f. (arh) mastabo
B6tryyuHat

de masd" Pe scard mare

ffirynnro-no;Ixrq6prar cu pollmen
ru.qpoil3ontr\u6HHalil lare

de obturare a rosturilor

- .naastic iturninos ry mastic de etan$ar / mastic de hidroizo-

ceranrici turnatl
KepaMilqecKafl compound

(mtr)

pastd

Macrep m. (ec, tehn) maistru 6yponoft - maistru de foraj gop6tKlelfi - (cf , drum) picher; revizor de

^ rampa de

scard

r{o|{ornnrfi)i Jt'6crt{}tolHblft

de scari de scari

nopouxoo6pirrws - ( mtr ) material ceramic pulverulent xorwSyuAoaaa * (mtr) masi biturninoasd


xo*rcrpyxrfin*rus
MHOIOKOD{nOH6HTHa'

linie

ropiqar ,-, mastic (aplicat Ia) cald ropiqesa.fl - v. MacrfrKa, fopiqan [Bmesac - mastic de gudron .UemeBat rp6reluuaa - mastic de gudron pentru acoperiq l6rrenoruM6pnat - mastic de gudron cu
polirneri [erreurrl6KoBar - mastic de gudron cu zgurd $l{reHu.lrret6HoBal - mastic de difenilcetona

la parter
qep,uSoru*,rfr

Jr6crHil.{rslfr

la

pod

Mapuraniffi
naScxa

f.

m, (mtr marqalitd

mascd

npot*nomulen6l ^
prafului

(mtr mascd contra


,.- mascA de etan-

- (izol, ntr) cu mai mulli componenJi


Hacbrr$i5r - (tntr, (densitate ap.rentd)

renroll3o,rgrll46rfia' substanlS de izolalie termicd

(maS) masi neti

maiStru de schimb / principal Macrep/6K m. (tehn) mistrie, droilx ; g:rn sarfiprn droild / mistrie de drigcuit * xir'lemquxa c x.pfrrlofi rp6raxofi droild / mistrie de zidar cu Inarginea curbd sau
cM6Hnbili

cr6pruufi ,-, maistru qef

rotundi
n,'!6axnri - droilir MacrepiKan f. atciier
aBTopeM6HTHat
vel.ricule

teras masi de

nristriu plati

volu.nr

npc'rlluoQlr.nrrpaqr46rlHat

neOlHop6luar
o6$r6eoqHar

sare MacKr4pos6i{i{e n. mascare, camuflare MacKupoBaTb a masca, a camufla MacKr4pdBxa f. v. rvracrurporiHue

66uras

- masi totalS o6u6rvrtrag - maii volurnetrici


O.uHOpO.qllAt

- (fin) masi de invelit


lllasi'i uril{)[cild ( hidr ) rnas;i

masd eterogend

Macr0[{{ta

nfcno n. ulei
aHrplKoppo3fi6gItoe
corozl

f.

(maE) ungdtor, gresor

ullll

- ulei protector contra


antracenic

oceAaroulas seazd f sc sedimentcazi


neuoxepar.nfivecKa.fl

care se ta-

aHTpaq6rtorloe

aemiplloe ^ ulei de gudron

^ ulei

,q,r.s cNa6:KH Soptrl

uler pentru ungerea

tiparelor
&Pe$6cHoe - ulel KaMeriH-o.iroJlbHoe

de lemn

- ulei de in cnSgLegoe ^ ulei din $istun cfr,torfler6c - v. rr6cro, ArripHoe c@x-fipoBoe - ulei solar e$fipnoe - ulei eteric Macro3anpdsullrK rn. a u loc: irrternl l)e n tru ubrlrbHqHde
I

- ulei de huilS

- (nttr) masd cera.mici noKp6tsHar - (fin) pasti de acoperire n6pncrar - (mtr) rnasE poroasd, noponrxoodpe3ns'. - (mtr) sutrstanlS pul verulentd / sub forrnd de pulbere npr.{EeEeHHar - (mec) masd redr.si. n$)oKaxeHrra-fl - (mtr) rnasd calcinatd npordro.rnan - (chim, lm, nztr) pasti de impregnare,
spongioasd

proiectare arhitectural; 6yposanpilno.urag - atelier de asculit sfredele / sape 6yra$6pcxar - atelier de butaforie lepeBooda6ro.rHar .- atelier de prelucrare a lemnului lop6xHo-peM6HrHa.q - atelier de intrelinere rutiere xecrrfler - tinichigerie

- atclicr (lo rcparat autoapuarlpnaa - atelier pentru / de fasonat otel-beton ap)o.treKTipHat - atelier de arhitecturl / de

HIl' IIIBOB 3aufiTHa-fl - mastic de Proteclie t{3ox-slu.r6HHat - mastic izolant Ka3effi{oBat - mastic de cazeinf, mastic de lipit / adeziv KneJrulat

! aJls repMeTfi3et-$rH cTfrKoB v' M6CTHKa' repMeTI,!3ilpylouEt ! [rq Sanoffr6HAq UrBOS rnastlc pentru umplerea / obturarea rosturilor de lustruit marmura - Anq- MpAMopa ceard cear6 de lustruit - grg Hlrf{pKl'l napK6ra oarchet sarrinowas - v. MacrfiKa An' 3anoJIH6-

Koxroriclrni|HoBat - mastic de coloxilin[ Kp6Ber6Hat - mastic pentru invelitori .


Kp6Berblro-ru,upolt3oJtsLploHHat de elanqare a invelitorilor

mastlc

Kwlap6HoBat

xnBonirctro-IeKopaun6l|r|ar

picturi qi decoraliuni
r{HclrpyMeHT6nbnar

- atelier

de

xyrvapono-xayrfKoBat

ron ctr cauciuc


nDuKJ6HEarolltaa

mastic de cumaron - mastic de cuma-

impregnant

pa6"ras bustibilului
srrb

r6n.ru,rsa masd de

lucru a comnrasi

'recmo6p6eHar

iangi

de pastri 'rour.orepannfvecKar
n6r1.as

forinl

- (tlilt,t nraterie 7

MacJronenpotllrqeeMocrl' im permeabilitate Ia ulei


rnaacloo6P6anui uleios MacroorAeJrfiTerb m. separalor de uler

MacJl@rHcdTean m. filtru de uler MacJro.pacrBopffivufi solutril in ulei

MacJrocr6iirfifi rezistent la acliunea uletulut Macnoy,roBfiTerb m. caplator de ulei Macrr!{f{crocrb f . onctuozitate Macmnficr.r!ft v, Macroo6p63ubrfi
naScaauurfi. de ulei

M6cca f..

(fiz) masl, (mtr)

pastd

$u"nrrpann6nnafi - masd filtrar.*d $opm6nowlax - ( tehn) masi de rnodeta,ne , d,e formare naccixrlan f. (arh, csc) sal6 de rnasaj rrraeefis m- Lrloc, masiv. rnonolit 6er5r*$rfi - masiv de beton - r6prrux nop6a rnasiv de roci stineoa$e npynron6fi - masiv de so{uli Nn.n6fi - ansamblu de locuin{e

yA6rftllaq - masi specifici {mp@posas - pasti de porlelan

- pastd ceramic; fine pastl degresatd / slabd

- atelier mecanic MexaHopeM6HTHas - atelier mecanic de reparalii ordny5oquat - atelier de cofraje ru&rHi{rrHat - atefier de dulgherie penr6mno-rrrexanfiqecxar - v. Mac.fpcK6t,
MexatfrqecKax MexaHopeM6H[nt

atelier de sculirie

npuuElrmrourat Kp6BeJIbHat ^, mastic de lipit pentru invelitori peenHo6firywrat - mastic bituminos cu


caucluc pe3rrHoAErreBas

v. uacrfixa,

Kn6flqag

c66poquat
Serie

- atelier / hali de montaj / de asarnblare cneciipnat - licituqerie, atelier de ldcAtucrorlFHat - ,alelier de timplarie, timpldrie ToK6prrat - atelier de strungdrie. slrungdrie

gudron TuoK6noBat

- mastic de cauciuc
mastic de tiocol

ai

DVI)ES'

ynrorHfrOqat - v. .MacrfiKa' IepMe{n3ixfu6u,ur mastic aplicat la 'rece

yr66no-npourt6xcrBeHHas - atelier-$coala de producfie MacrfiKa f. (mtr) mastic, mixturi; cearb de lustruit

MacrftKoBbrfi de mastic Macurri6 rn. scard, scald ; proporlie ; arnploare ; etslon : dimensiune BepmKerbHbtfi - scal6 verticald" scara inil-

limilor r.opu:our5;nnolft
lungimilor
rpa@frvocK,rfi

- scali orizontal{

scara

ac$6rbronat - mastic / mixturd asfaltic ( d) Glryrwraa - mastic bituminos

- scari gfafici - 3arox6[Illt scara adincirnilor