SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR

LEGEA PERIODICITĂŢII: o lege fundamentală a naturii, stă la baza clasificării elementelor o a fost enunţată de D. I. Mendeleev în 1869: „Proprietăţile fizice şi chimice ale elementelor se repetă periodic în funcţie de masele lor atomice” o i-a permis lui Mendeleev ordonarea celor 63 de elemente cunoscute la aceea vreme, în ordinea crescătoare a maselor lor atomice, într-un tabel numit sistemul periodic al elementelor. Aşezate în linii şi coloane, elementele cu proprietăţi asemănătoare se găseau unele sub altele (în aceeaşi coloană, adică grupă) o la începutul secolului al XX-lea, odată cu marile descoperiri din fizica atomului, legea a fost reformulată de Moseley (1913): „Proprietăţile elementelor sunt funcţii periodice ale numărului atomic Z” o i-a permis lui Mendeleev să deducă existenţa unor elemente, necunoscute la acea dată, şi „să prevadă” descoperirea lor, precum şi poziţia lor în sistemul periodic al elementelor. Aşezate în locurile libere din tabele, conform legii periodicităţii, aceste elemente au fost denumite cu ajutorul prefixelor „eka” sau”dvi”: eka-bor (Sc), ekaaluminiu(Ga), eka-siliciu (Ge), eka-mangan (Tc), dvimangan (Re) o Mendeleev sugerează chiar verificarea maselor atomice ale unor elemente pentru care a observat o inversiune a poziţiei în sistemul periodic: 52Te (Ar = 127,6) – perioada a 5-a, grupa VIA (16) şi 53I (Ar = 126,2) – perioada a 5-a, grupa VIIA (17) alte inversiuni în sistemul periodic: 27Co (Ar = 58,9) – perioada a 4-a, grupa VIIIB (9) şi 28Ni (Ar = 58,7) – perioada a 4-a, grupa VIIIB (10) !!!!! 18Ar (Ar = 39,9) – perioada a 3-a, grupa VIIIA (18) şi 19K (Ar = 39,1) – perioada a 4-a, grupa IA (1) o astăzi se cunosc peste 400 de variante ale sistemului periodic al elementelor, care au la bază tabelul lui Mendeleev; cea mai cunoscută şi utilizată formă este aşa-numita „formă lungă” propusă de Rang în 1893 şi ameliorată de Alfred Werner în 1905. Acesta cuprinde 18 coloane verticale şi 7 şiruri orizontale, fiind o reflectare obiectivă a structurii electronice a elementelor. GRUPELE SISTEMULUI PERIODIC AL ELEMENTELOR: o Coloanele verticale, numite grupe sau familii, conţin elemente cu proprietăţi fizice şi chimice asemănătoare, care au aceeaşi configuraţie electronică în stratul de valenţă. Ele sunt notate cu cifre arabe de la 1 la 18, conform recomandărilor IUPAC din 1986; până atunci grupele principale erau notate cu cifre romane de la I la VIII şi litera A, iar grupele secundare erau notate cu cifre romane de la I la VIII şi litera B. Grupa a-VIII-a B (respectiv grupele 8,9 şi 10) conţine triada fierului (Fe, Co, Ni) şi metalele platinice (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt). o Numărul grupei în care se găseşte un element este egal cu numărul electronilor din stratul de valenţă al atomilor elementului respectiv. Pentru a afla numărul de electroni din stratul de valenţă în cazul elementele grupelor 13 – 18, se scade numărul 10 din numărul grupei; de exemplu fosforul se găseşte în gupa 15 a sistemului periodic, deci are 15-10 = 5 electroni în stratul de valenţă, aşa cum se observă şi din scrierea configuraţiei electronice 15P: 1s22s22p63s23p3. PERIOADELE SISTEMULUI PERIODIC AL ELEMENTELOR: o Şirurile orizontale ale sistemului periodic, cuprinzând elementele dintre două gaze rare succesive, se numesc perioade. Sistemul periodic conţine 7 perioade corespunzătoare celor 7 nivele energetice notate cu cifre arabe de la 1 la 7. Numărul perioadei în care se află un element este egal cu numărul de nivele energetice (straturi)

o Le bloc d . iar următoarele 4 sunt lungi (18. apartenenţa la acestea fiind determinată de tipul de orbital ocupat de electronul distinctiv în configuraţia electronică fundamentală a atomilor: o Blocul s . primele 3 perioade sunt scurte(2. respectiv 8 şi 8 elemente). (Vezi Cursul 2) BLOCURI DE ELEMENTE: Potrivit acestei clasificări se disting 4 blocuri de elemente. o Le bloc f . NUMĂRUL ATOMIC Z indică: o numărul protonilor din nucleul unui atom o numărul electronilor din învelişul electronic al unui atom o numărul de ordine (aşezarea) elementului în sistemul periodic al elementelor ORGANIZAREA SISTEMULUI PERIODIC AL ELEMENTELOR SE POATE EXPLICA PE BAZA CUNOAŞTERII CONFIGURAŢIILOR ELECTRONICE ALE ATOMILOR ELEMENTELOR: o fiecare perioadă începe cu un metal alcalin şi se termină cu un gaz rar o repetarea periodică a proprietăţilor elementelor este determinată de repetarea după un anumit număr de elemente a configuraţiei nivelului electronic exterior. sunt influenţate mai puţin de configuraţia electronică a penultimului strat electronic „n-1” şi sunt influenţate foarte puţin de configuraţia electronică a antepenultimului strat „n-2”. sau cu valoarea numărului cuantic principal „n” pentru stratul exterior al atomului unui element.elemente cu configuraţia stratului de valenţă s2pn (n = 1 à 6). în partea de jos.elemente cu configuraţia stratului de valenţă s2fn (n = 1 à 14). Lantanidele (seria 4f) şi actinidele (seria 5f) ocupă o poziţie specială în sistemul periodic. respectiv18 şi 32 elemnte).elemente cu configuraţia stratului de valenţă sn (n = 1 sau 2).ocupate cu electroni. o Proprietăţile chimice ale elementelor sunt influenţate în principal de structura electronică a nivelului exterior „n”. Perioada a şaptea este incompletă.elemente cu configuraţia stratului de valenţă s2dn (n = 1 à 10). sub forma a două şiruri a câte 14 elemente. Aşa se explică de ce . o Le bloc p .

razele atomice scad cu creşterea numărului de ordine Z o în cadrul unei perioade. fiind urmate de metalele alcalino-pământoase şi de gazele rare. iar elementele dintr-o perioadă proprietăţi diferite (configuraţii electronice diferite în nivelele electronice exterioare). dintr-o moleculă (homonucleară. se poate spune că: o în cadrul unei perioade. RAZA ATOMICĂ: . Proprietăţilor elementelor dintr-o perioadă scurtă sunt mult mai diferite (variaţia lor este „bruscă” la creşterea lui Z) decât proprietăţile elementelor dintr-o perioadă lungă (variaţia lor este „treptată”. în general. apoi o uşoară creştere la elementele grupelor 11 şi12 o în cadrul unei perioade. mai lentă odată cu creşterea lui Z). pe baza structurilor cristaline ale combinaţiilor în care se găsesc atomii respectivi (compuşi care conţin în nodurile reţelelor cristaline atomi. electronul distinctiv fiind într-un orbital 4f. lantanidele au proprietăţi foarte asemănătoare. care sunt determinate de nucleul atomic: numărul atomic Z. razele atomice . în blocul elementelor „f” se constată o scădere uşoară a razelor atomice cu creşterea numărului atomic Z. deci se observă „contracţia lantanidelor” în grupele principale ale sistemului periodic. număr de oxidare N.O. vecini. configuraţia electronică a nivelelor externe este aceeaşi: 6s25d1. care sunt determinate de învelişul electronic: o proprietăţi fizice: rază atomică rază ionică energie de ionizare afinitate pentru electroni o proprietăţi chimice: caracter electropozitiv (metalic) caracter electronegativ (nemetalic) valenţă. nu ioni sau molecule) într-o perioadă. metalele alcaline au cele mai mari raze atomice.008 (H) şi 262 (108Hs = hassiu) spectre de raze X o periodice. în grupele secundare. deci este practic raza covalentă) sau dintr-un cristal metalic - - - este o mărime caracteristică fiecărui atom.elementele dintr-o grupă au proprietăţi asemănătoare (având configuraţii electronice identice în nivelurile externe). PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE ALE ELEMENTELORSE CLASIFICĂ în: o neperiodice. cu valori de la 1 la 109 masa atomică. razele atomice cresc în general semnificativ cu creşterea numărului atomic Z. cu valori cuprinse între 1. determinată prin metode cristalografice (difracţie cu raze X). în grupele principale. 1.este jumătatea distanţei dintre nucleele a doi atomi identici. metalele tranziţionale din mijlocul fiecărei serii au cele mai mici raze atomice dintre elementele unei perioade. Astfel. în blocul elementelor „d” se constată o scădere a razelor atomice de la grupa a 3-a până la grupele 8-10.

care atrage un număr mai mic de electroni. care atrage un număr mai mare de electroni. RAZA IONICĂ: .raza cationului este totdeauna mai mică decât raza atomului din care provine (pierzând electroni. un atom se transformă într-un cation cu aceeaşi sarcină nucleară ca a atomului.este raza cationului. fapt ce determină extinderea norului electronic şi deci creşterea razei) . între care se manifestă şi respingerile electrostatice. este dimensiunea relativă a unui ion într-un cristal ionic . respectiv a anionului în compuşii ionici cristalini. un atom se transformă într-un anion cu aceeaşi sarcină nucleară ca a atomului. ceea ce are ca rezultat scăderea razei) - raza anionului este întotdeauna mai mare decât raza atomului din care provine (acceptând electroni. existând o diferenţă mică între razele atomice ale elementelor din seriile 4d (perioada a 5-a) şi 5d (perioada a 6-a) 2.cresc uşor cu creşterea numărului atomic Z.

DENSITATEA: .23ºC) o cele mai mari puncte de topire le au carbonul (forma alotropică diamant 3500ºC) şi wolframul (3410ºC) - .- mărimea razelor ionice variază asemănător cu mărimea razelor atomice ionii izoelectronici sunt ioni cu configuraţia electronică identică în cadrul unei perioade.temperatura la care o substanţă solidă trece în stare lichidă la presiunea de 760 mm Hg (temperatura normală de topire) . razele ionilor cu aceeaşi sarcină cresc cu creşterea numărului atomic Z pentru acelaşi element raza cationului scade cu creşterea sarcinii cationului: raza cationului Fe2+ este mai mare decât raza cationului Fe3+ 3. atât pentru anioni. TEMPERATURA DE TOPIRE (punctul de topire): .în perioade se constată creşterea densităţilor elementelor de la extremităţi spre centru .masa unităţii de volum. subunitară). cât şi pentru cationi.1ºC) şi hidrogenul (-259. pentru ionii izoelectronici.în grupele principale se constată o scădere a punctelor de topire cu creşterea numărului atomic Z. cel mai uşor element (densitatea cea mai mică) este hidrogenul. cel mai uşor este litiul (în general metalele alcaline au densitate mică. în timp ce în grupele secundare se constată o creştere a punctelor de topire cu creşterea numărului atomic Z o cele mai mici puncte de topire le au heliu (-272.dintre nemetale. se constată scăderea razei ionice cu creşterea numărului atomic Z (adică a sarcinii nucleare): Na+ Mg2+ Al3+ 11p 12p 13p 10e10e10escade raza cationului cu creşterea lui Z P3S2Cl15p 16p 17p 18e18e18e- scade raza anionului cu creşterea lui Z în grupă.dintre metale. urmat fiind de heliu. cele mai grele nemetale (densităţile cele mai mari) sunt carbonul şi iodul . este exprimată în gram/cm3 . cele mai grele metale sunt iridiul şi osmiul 4.în grupe se constată creşterea densităţilor elementelor odată cu creşterea numărului atomic Z .

borul.. potasiul.. ENERGIA DE IONIZARE (POTENŢIAL DE IONIZARE): . sulful o elemente greu fuzibile (topesc la temperaturi înalte) sunt: reniul.energia consumată la îndepărtarea unuia sau mai multor electroni dintr-un atom izolat în stare gazoasă sau energia absorbită la formarea unui ion pozitiv din atomul liber. energia primară de ionizare scade cu creşterea numărului atomic Z.în grupe.valorile variază asemănător cu punctele de topire 6. în care atracţia electrostatică a sarcinii nucleare asupra fiecărui electron este mai mare .energia primară de ionizare (EI1) este energia consumată la smulgerea primului electron din configuraţia electronică a atomului neutru.84ºC) o elemente uşor fuzibile (topesc la temperaturi joase) sunt: cesiul.o singurele elemente lichide sunt bromul (-7. fosforul alb. deci odată cu creşterea numărului atomic Z. osmiul. se măsoară în electronvolţi (eV) . energia primară de ionizare creşte de la grupa 1 la grupa 18.temperatura la care presiunea vaporilor unui lichid devine egală cu presiunea de 760 mm Hg (temperatura normală de fierbere) . energia secundară de ionizare (EI2) este energia consumată la smulgerea celui de al doilea electron din configuraţia electronică a ionului cu sarcina 1+. TEMPERATURA DE FIERBERE (punctul de fierbere): . rubidiul.25ºC) şi mercurul (-38. . pentru că al doilea. galiul. 5. elementele care au în stratul exterior configuraţii electronice stabile au energii de ionizare mai mari: o elementele grupei 2 – configuraţia electronică în stratul exterior ns2 o elementele grupei 15 . sodiul.configuraţia electronică în stratul exterior ns2np3 (substrat „p” semiocupat cu electroni) o elementele grupei 12 . molibdenul.în perioadă. al treilea electron vor fi eliminaţi din ioni pozitivi.configuraţia electronică în stratul exterior ns2(n-1)d10 . valoarea energiei de ionizare creşte brusc după prima treaptă de ionizare: EI1 < EI2 < EI3. deci o dată cu creşterea numărului de straturi ocupate cu electroni şi cu micşorarea atracţiei electrostatice a nucleului asupra electronilor din stratul exterior ca urmare a depărtării de nucleu. energia terţiară de ionizare este energia de ionizare pentru al 3-lea electron (EI3).

în perioadă. în care tendinţa atomilor metalici de a ceda electroni este comparată cu tendinţa atomului de hidrogen de ceda electroni: K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Cu Bi Sb Hg Ag Pt Au → → → scade caracterul electropozitiv al elementelor → → → → → → scade reactivitatea chimică a elementelor → → → → → → scade caracterul reducător → → → cu cât caracterul electropozitiv al unui element este mai accentuat. . CARACTERUL ELECTROPOZITIV: .valoarea negativă reprezintă energia realizată.proprietatea atomilor de a ceda electroni şi de a forma ioni pozitivi . eliberată de un atom la acceptarea unui electron. AFINITATEA PENTRU ELECTRONI: . cu atât atomul are tendinţă mai mare de accepta un electron . deoarece electronul se adaugă pe un nivel a cărui distanţă de la nucleu creşte odată cu numărul de straturi 8. reacţionează foarte uşor.creşte odată cu creşterea caracterului metalic şi cu scăderea energiei de ionizare.7.reacţia metalelor alcaline cu apa: 2Na + 2H-OH → 2NaOH + H2 2K + 2H-OH → 2KOH + H2 !!! Metalele grupei 1. metalele alcaline. . afinitatea pentru electron creşte. acceptarea a doi sau mai mulţi electroni în configuraţia unui atom se face cu consum de energie.în grupe. kilojoules/mol sau electronvolţi . cu atât reactivitate chimică a elementului respectiv este mai mare: o variaţia caracterului electropozitiv ↔ variaţia caracterului metalic ↔ variaţia reactivităţii în grupă – ex. este din ce în ce mai negativă.energia degajată (sau consumată!) de un atom izolat în fază gazoasă care acceptă un electron şi se transformă într-un ion negativ. odată cu creşterea numărului atomic Z şi cu creşterea numărului de electroni cedaţi . un anion. chiar violent.metalele sunt ordonate în sensul descrescător al caracterului electropozitiv în seria activităţii metalelor (seria Beketov-Volta. seria tensiunilor chimice). adică: o în grupele principale creşte de sus în jos odată cu creşterea numărului atomic Z. cu cât această valoare este mai negativă. cu oxigenul şi cu apa. astfel încât este necesară păstrarea lor sub petrol - . pe măsură ce creşte numărul atomic Z (excepţie fac elementele grupei 2 şi 18) . deci cu creşterea numărului de straturi ocupate cu electroni o în perioade scade de la grupa 1 la grupa 14. afinitatea pentru electron scade cu creşterea numărului atomic Z.se măsoară în joules/atom.

căldura degajată în urma reacţiei putând topi metalul nereacţionat. caracterul acid al HnE scade cu creşterea caracterului electronegativ al elementului: HF HCl HBr HI . ceea ce poate provoca chiar explozii o variaţia caracterului electropozitiv ↔ variaţia caracterului metalic ↔ variaţia reactivităţii în perioadă – ex. sunt nemetale.variaţia caracterului electronegativ al elementelor în grupe şi în perioade influenţează caracterul acido-bazic al compuşilor binari cu hidrogenul. potasiul reacţionează cu apa şi mai energic decât sodiul. odată cu creşterea numărului atomic Z. HnE. 9.Reacţia sodiul cu apa este violentă. unde forţa de atracţie e mai mare.în perioade. . scade de sus în jos. odată cu creşterea numărului atomic Z. deci îşi manifestă caracterul nemetalic .reacţia metalelor din perioada a 3-a cu apa: 2Na + 2H-OH → 2NaOH + H2 → reacţie violentă la temperatura camerei Mg + 2H-OH → Mg(OH)2 + H2 → reacţia decurge la uşoară încălzire 2Al + 6H-OH → 2Al(OH)3 + 3H2 → reacţia decurge la încălzire puternică o variaţia caracterului electropozitiv ↔ variaţia caracterului metalic ↔ variaţia tăriei bazelor (hidroxizilor metalici) în grupă şi în perioadă: perioada a 3-a: Al(OH)3 NaOH Mg(OH)2 bază tare bază tărie medie bază cu caracter amfoter → → → scade tăria bazelor → → → grupa a 2-a: Be(OH)2 Mg(OH)2 Ca(OH)2 Sr(OH)2 bază cu bază de bază bază caracter tărie medie tare tare amfoter - Ba(OH)2 bază tare → → → creşte tăria bazelor → → → cel mai electropozitiv element din sistemul periodic este franciul. căldura degajată aprinzând instantaneu hidrogenul degajat din reacţie. dar pentru că este element radioactiv este considerat CESIUL.proprietate atomilor elementelor de a capta electroni şi de a forma ioni negativi. F este elementul cel mai electronegativ din sistemul periodic . deci cu creşterea numărului de straturi ocupate cu electroni . caracterul acid al HnE creşte cu creşterea caracterului electronegativ al elementului E: NH3 H 2O HF bază slabă amfolit acido-bazic acid de tărie medie H2S HCl acid slab acid tare → creşte caracterul acid cu creşterea caracterului electronegativ al elementului → o în grupă. elementele au un caracter electronegativ cu atât mai accentuat cu cât acceptă un număr mai mic de electroni şi pe un strat mai apropiat de nucleu.FLUORUL. adică cu micşorarea numărului de electroni captaţi şi creşterea sarcinii nucleare . ai elementelor: o în perioadă. Cs. Fr. creşte de la grupa 14 la grupa 17.în grupe. CARACTERUL ELECTRONEGATIV: .

deoarece pot ceda acestora. în funcţie de sarcinile electrice reale sau formale ale celorlalţi atomi cu care este combinat.acid de tărie medie acid tare acid tare acid tare → creşte caracterul acid cu scăderea caracterului electronegativ al elementului → variaţia caracterului electronegativ al elementelor în grupe şi în perioade influenţează tăria oxoacizilor elementelor: o în perioadă. total sau parţial.Numărul de oxidare al elementelor în combinaţie cu alte elemente mai electronegative decât ele prezintă valori pozitive.Noţiunea de număr de oxidare înlocuieşte conceptul de valenţă. VALENŢĂ. NUMĂR DE OXIDARE: . electronii lor de valenţă . tăria oxoacizilor scade cu scăderea caracterului electronegativ al elementului: HNO3 H3PO4 H3AsO4 H[Sb(OH)6] acid tare acid tărie medie acid slab acid foarte slab → scade caracterul acid cu scăderea caracterului electronegativ al elementului → Proprietăţi periodice ale elementelor – variaţia în grupe şi în perioade 10. pentru oxoacizii cu elementul central la aceeaşi stare de oxidare (de obicei stare de oxidare maximă). tăria oxoacizilor creşte cu creşterea caracterului electronegativ al elementului: H4SiO4 H3PO4 H2SO4 HClO4 acid slab acid tărie medie acid tare acid foarte tare → creşte caracterul acid cu creşterea caracterului electronegativ al elementului → o în grupă. desemnând numărul de sarcini pozitive sau negative care se pot atribui unui atom dintr-o combinaţie. . pentru oxoacizii cu elementul central la stare de oxidare maximă.

+ns2np5): s2p5 ————› s2p6 N. = 0 o suma sarcinilor pozitive şi negative ale elementelor dintr-o combinaţie neutră din punct de vedere electric este egalã cu zero GRUPELE DE ELEMENTE ŞI PRINCIPALELE LOR NUMERE DE OXIDARE. +ns2np2): s2p2 ————› s0p0 N. Existã unele excepţii de la regula numărului de oxidare pozitiv maxim pentru elementele din perioada a 2-a precum şi pentru elementele tranziţionale din grupele VIIIB (8. metalele alcaline au constant N.9. At (str. +ns2np3): s2p3 ————› s2p6 N. TlCl3 s2p1 ————› s2p0 N.O.O. Ge.O. S.K. PbO Exemplu: CH4 Grupa VA = 15 – grupa azotului N.O.O. Bi (str. P. +ns2np4): s2p4 ————› s2p6 N. iar metalele alcalino-pământoase au N.O.= +4 Exemple: CO2. +ns2) s0 N.= +3 Exemple: Al2O3.int.- - Numărul maxim de oxidare pozitiv al unui element este egal cu numărul grupei sistemului periodic din care face parte elementul respectiv.O.= -1 Exemplu: HCl s2p5 ————› s2p0 N.10) şi IB (11) În combinaţiile cu alte elemente. Cs. + ns1) s1 ————› s0 N. Pb (str.O. Al. +ns np ): s2p1 ————› s0p0 N.int.Ca.= -3 Exemplu: NH3 s2p3 ————› s2p0 s2p3 ————› s0p0 N. elementele prezintă un singur număr de oxidare negativ egal cu (8-n) în care n este numărul grupei din care face parte elementul respectiv În stabilirea numărului de oxidare al unui atom.= -1 Exemplu: NaH Grupa IIA = 2 .= +5 Exemplu: HNO2 Exemplu: HNO3 s2p2 ————› s2p0 s2p2 ————› s2p6 N. In. cu excepţia oxizilor de fluor în care oxigenul are N.int. Te. Cl. Na .O. As.Sr.= +1 Exemplu: TlCl Grupa IVA = 14 – grupa carbonului C.= +3 N.metalele alcalino-pãmântoase: Be.= +6 . I.= +2 Exemplu: MgCl2 s2————› 2 1 Grupa IIIA = 13: B.PbO2 Exemple: CO.O. cu puţine excepţii.O. mai electropozitive decât ele.metale alcaline: (H) Li. = +1.O. au în combinaţiile lor numere de oxidare pozitive.Ba. Sb.O.= -2 Exemplu: H2O s2p4 ————› s2p0 N. Tl (str.O.O.= -4 Grupa VIA = 16 – grupa oxigenului (calcogenii) O.int. ÎN FUNCŢIE DE CONFIGURAŢIA LOR ELECTRONICÃ: Grupa IA = 1 . = +2 o substanţele elementare au N. Si.Mg.int.O.O.= +1 Exemple: NaCl Hidrogenul prezintă un caz particular: s0 N. = +2 şi a combinaţiilor peroxidice unde are N. = -1 o metalele.O.int.= +5 Exemplu: HClO3 s2p4 ————›s0p0 N.int. Se. Fr (str.O. Rb.O.= +1 Exemplu: HCl s1 ————› s1 ————› s2 N. Sn. Ga. Br.Ra (str.O.O.= +4 Exemplu: H2SO3 Exemplu: H2SO4 Grupa VIIA = 17 –halogeni: F. Po (str. trebuie sã se ţină seama de următoarele reguli: o fluorul are în toate combinaţiile sale numărul de oxidare -1 o oxigenul are în aproape toţi compuşii numărul de oxidare -2.= +2 N.

SERIA „3d” DE ELEMENTE ŞI PRINCIPALELE LOR NUMERE DE OXIDARE. Starea de oxidare cea mai frecvent întâlnitã este +3. a câte 10 elementele (blocul de elemente d) sunt următoarele: 21Sc 22Ti 23V 24Cr 25Mn 39Y 40Zr 41Nb 42Mo 43Tc 57La 72Hf 73Ta 74W 75Re tranziţionale cu orbitali d în curs de ocupare 26Fe 44Ru 76Os 27Co 45Rh 77Ir 28Ni 46Pd 78Pt 29Cu 30Zn 47Ag 48Cd 79Au 80Hg Prima serie de elemente are în curs de ocupare seria 3d.Ne.int. cele 14 lantanide ocupã progresiv orbitalii 4f si în perioada a saptea actinidele obtinute prin metode nucleare.s2p5 ————› s0p0 N.Kr.Xe. inerte.= +7 Exemplu: HClO4 Grupa VIIIA = 18 –gaze nobile. Ar Cele 3 serii complete. La ceriu +4. 58Ce 90Ce 59Pr 91Ce 60Nd 92Ce 61Pm 93Ce 62Sm 94Ce 63Eu 95Ce 64Gd 96Ce 65Tb 97Ce 66Dy 98Ce 67Ho 99Ce 68Er 69Tm 70Yb 71Lu 100Ce 101Ce 102Ce 103Ce Structura electronicã complexã a acestor elemente nu permite justificarea mai simplã a stãrii de oxidare. ÎN FUNCŢIE DE CONFIGURAŢIA LOR ELECTRONICÃ: IIIB = 3 IVB = 4 VB=5 VIB = 6 VIIB = 7 VIIIB (8) (9) (10) IB = 11 IIB = 12 21Sc Ar 4s23d1 22Ti Ar 4s23d2 23V Ar 4s23d3 24Cr Ar 4s23d4 25Mn Ar 4s23d5 26Fe Ar 4s23d6 27Co Ar 4s23d7 28Ni Ar 4s2d8 29Cu Ar 4s13d10 30Zn Ar 4s23d10 s2d1 ———›s0p0 s2d2 ———›s0d0 s2d3 ———›s0d0 s2d4 ———›s0d0 s2d5 ———›s0d0 s2d5 ———›s0d5 s2d6 ———›s0d6 s2d6 ———›s0d5 s2d7 ———›s0d7 s2d8 ———›s0d0 Eox: +3 Exemplu: ScCl3 Eox: +4 Exemplu: TiCl4 Eox: +5 Exemplu: V2O5 Eox: +6 Exemplu: H2CrO4 Eox: +7 Exemplu: KMnO4 Eox: +2 Exemplu: MnSO4 Eox: +2 Exemplu: FeCl2 Eox: +3 Exemplu: FeCl3 Eox: +2 Exemplu: CoCl2 Eox: +2 Exemplu: NiCl2 s1d10 ———›s0d10 Eox: +1 Exemplu: Cu2O s2d9 ———›s0d9 Eox: +2 Exemplu: CuSO4 s2d10 ———›s0d10 Eox: +2 Exemplu: ZnCl2 Se remarcă analogii între starea de oxidare cea mai mare a elementelor grupelor principale şi a metalelor tranziţionale de tip "d" din aceeaşi grupã: Li + 1 : Cu + 2 : Be Zn B + 3 : Sc +4 : C Ti +5 : N V +6 : S Cr + 7 : Cl Mn In perioada a sasea.O.Ar. Principala stare de oxidare a uraniului este +6.= 0 Exemple: Ne.Rn (str.O. +ns2np6): s2p6 ————› N. rare: He. . a doua serie are în curs de ocupare seria 4d si a treia serie de elemente are în curs de ocupare seria 5d.

+3. (+2). +4. +3 -4. +2. +3 (+2). (+4) +1. (+4) (+1). (+6). +3. +2. +4 -3. +3. +3. +2. +6 -1. +4. (+1) 0 +1 +2 +3 -4. -2. +1. +5. +1 0 +1 +2 -3. +6 Numere de oxidare . +4. (+4). +5 -2. +6 +2. +4. +4. (+4). +7 +2. +5 +2. +3. +3. +2. +5 -2 -1. +4 +2. (+3). (+1). -1. +3. +2. +4 -3. +4 -3. (+3). (+2). (+2). +1. +7 0 +1 +2 +3 +2. +3. (+2). +5 -2. (+3) +2 (+2). (+6) +2. +3.Primele 92 elemente din sistemul periodic cu stări de oxidare comune şi stări de oxidare mai puţin caracteristice (instabile) Număr Atomic Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Element Hidrogen Heliu Litiu Beriliu Bor Carbon Azot Oxigen Fluor Neon Sodiu Magneziu Aluminiu Siliciu Fosfor Sulf Clor Argon Potasiu Calciu Scandiu Titan Vanadiu Crom Mangan Fier Cobalt Nichel Cupru Zinc Galiu Germaniu Arsen Seleniu Simbol H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se (-1).

(+3). (+4). +5. (+4). (+6) +2. (+4). (+2). (+4). +3. +3 (+2). (+3). +4 +3 +3 +3 (+2). +1. +6 -1. +3. +3 +3 +4 . +4. +3 +3 +3. +5 -2. +4. +4. +4 +3 (+2). (+5). +5 0 +1 +2 +3 (+2). (+3) (+1). +8 (+2). +7 0 +1 +2 +3 +3. +1. (+4).35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Brom Kripton Rubidiu Stronţiu Ytrium Zirconiu Niobiu Molibden Tehneţiu Ruteniu Rodiu Paladiu Argint Cadmiu Indiu Staniu Stibiu Tellure Iod Xenon Cesiu Bariu Lantan Ceriu Praseodim Neodim Promeţiu Samariu Europiu Gadoliniu Terbiu Disprosiu Holmiu Erbiu Tuliu Yterbiu Lutetiu Hafniu Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf -1. +4 +3 +3. (+6). +2 (+1). +4. (+6) +1. +4 (+2). +3. (+3). +3 (+2). (+3). (+7). +3. +3 +2. (+2). +4 -3. (+2). +5 (+2). +6 +6 (+2).

+3. +8 (+1). (+2). +4. (+3). (+4). +6 (+1). (+3). +6 +1. (+5). +3. +4. +4. +4. +6 . +3. (+2). (+1). +6. +4 (-3). (+5) (-2). +6 (-1). +5 (+2). (+2). (+4). (+5). +3 +2. (+6) ? 0 ? +2 +3 +4 +5 (+2). +6. +2. +4. (+5). (+4). +2.73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Tantal Wolfram Rheniu Osmium Iridiu Platina Au Mercur Talliu Plumb Bismut Poloniu Astatin Radon Franciu Radiu Actiniu Toriu Protactiniu Uraniu Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Ac Th Pa U (+3). +3. +3 +1. +4. +7 (+2). (+2). (+3). +2 +1. +2.