Sunteți pe pagina 1din 23

CHIMIE

Clasa a VII-a
PROIECTAREA PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Instituția de învățământ: …………………………………………….


Disciplina de studiu: CHIMIE
Numele și prenumele cadrului didactic: ………………………………………
Clasa: a VII-a
Nr. ore: 2 ore/săptămână
Nr. de săptămâni în anul școlar 2019 – 2020: 35 de săptămâni din care o săptămână Programul „Școala Altfel”
Manualul utilizat: Chimie. Clasa a VII-a, autori: Luminița Irinel Doicin, Silvia Gîrtan, Mădălina Veronica Angelușiu, Editura Art Klett, București, 2019
Conform Programei Școlare pentru disciplina Chimie cuprinsă în Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3393/28.02.2017 și cu respectarea planului-cadru
de învățământ aprobat prin OMENCS nr. 3590/05.04.2016
Auxiliar recomandat: Caietul elevului. Chimie. Clasa a VII-a, autori: Luminița Irinel Doicin, Silvia Gîrtan, Mădălina Veronica Angelușiu, Editura Art Klett, București,
2019

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: CHIMIA, ȘTIINȚĂ A NATURII


Timpul alocat: 13 ore

Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse/Forme de organizare a clasei Evaluare


detaliate
1 2 3 4 5
 Aparatură și 2.2. – Identificarea ustensilelor și a aparaturii de – Ustensile și aparatură de laborator – observarea
ustensile utilizate laborator, utilizând informațiile din manual – Manual de chimie cls. a VII-a sistematică a elevilor
în laboratorul de precum și din diferite softuri educaționale. – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a – interevaluarea fișei
chimie – http://miculprint.eu/AEL/Chimie.aspx de lucru
– Fişă de lucru – recunoașterea ustensilelor și aparaturii de
laborator
 Activitate frontală
 Activitate individuală
 Activitate în echipă
 Norme de 4.1. – Descoperirea și evidențierea, împreună cu – Planșa expusă în laborator cu Reguli de protecție a muncii în – observarea
protecție a 4.2. profesorul, a normelor de protecție a muncii laboratorul de chimie sistematică a elevilor
muncii în în laboratorul de chimie. – Norme de protecţie a muncii în laborator – interevaluare sarcina
laboratorul de – Identificarea, dintr-o înșiruire de afirmații, – http://miculprint.eu/AEL/Chimie.aspx de lucru
chimie a celor care exprimă comportamentul corect – Manual de chimie cls. a VII-a
în laboratorul de chimie. – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a

1
– Aplicarea normelor de protecție personală  Activitate frontală
și de protejare a mediului în laboratorul de  Activitate individuală
chimie.  Activitate în echipă
 Materie. 1.1. – Diferențierea conceptelor de materie, corp, – Fișă de lucru pentru activitate individuală – identificarea – observarea
Substanță 2.3. substanță plecând de la definițiile acestora. corpurilor, substanțelor sistematică a elevilor
– Identificarea proprietăților materiei în – https://www.youtube.com/watch?v=OeoRYnBd_5E – evaluarea fișei de
activități practice de laborator, prin – Manual de chimie cls. a VII-a lucru
completarea tabelelor pentru activități – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a – evaluare orală prin
experimentale. conversație euristică
– Recunoaşterea noțiunilor de corp,  Activitate frontală
substanță, materie pe baza observațiilor din  Activitate individuală
cadrul experimentelor.
– Structurarea exemplelor de corpuri,
substanțe, materie sub formă de tabele.
 Fenomene fizice. 1.2. – Observarea unor fenomene sau procese – Fişă de activitate experimentală – observarea
Fenomene 2.3. utilizând softuri educaționale și activități – Substanţe chimice, aparatură și ustensile de laborator: sistematică a elevilor
chimice 2.2. practice de laborator. – zahăr, apă, sârmă din cupru, bară de aluminiu, panglică de – feedback sarcină
– Consemnarea sistematică a observațiilor magneziu, bucată de lemn și altele didactică în clasă
asociate unor fenomene fizice și chimice – pahare Berzelius, spirtieră, sită cu suport ceramic, trepied, – evaluarea prin
studiate. chibrit, clește din fier și altele activitate
– Diferențierea fenomenelor fizice de – http://miculprint.eu/AEL/Chimie.aspx experimentală
fenomenele chimice, după criterii date. – Manual de chimie cls. a VII-a – interevaluare
– Investigarea unor fenomene fizice (de – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a
exemplu: dizolvarea zahărului, vaporizarea-
condensarea apei, îndoirea unei sârme din  Activitate frontală
cupru, dilatarea prin încălzire a unei bare de  Activitate individuală
aluminiu).  Activitate în perechi
– Investigarea unor fenomene chimice
(arderea magneziului, arderea zahărului,
arderea lemnului).
– Înregistrarea datelor obținute în urma
investigațiilor în tabele cu rubrici prestabilite.
– Identificarea asemănărilor și deosebirilor
dintre fenomenele fizice și fenomenele
chimice.
 Proprietăți 1.1. – Observarea unor substanțe și identificarea – Manual de chimie cls. a VII-a – evaluare curentă
– Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a

2
fizice. 1.2. caracteristicilor acestora. – Fișă de lucru pentru activitate pe grupe orală
Proprietăți 2.2. – Elaborarea, în echipă, a unei fișe de – Substanţe chimice, aparatură și ustensile de laborator: – observarea
chimice observare a proprietăților fizice și chimice – corpuri sub formă de cub sau cu formă geometrică neregulată sistematică a elevilor
ale unor substanțe (de exemplu zahăr, piatră- din aluminiu și fier, apă, zahăr, alcool, piatră-vânătă, pulbere de – evaluarea prin
vânătă, alcool, pulbere de sulf, sârmă de sulf, sârmă din cupru, pilitură de fier și altele activități practice
cupru, pilitură de fier). – balanță electronică, spirtieră, termometru, chibrit, cilindru – evaluarea modului de
– Determinarea unor constante fizice gradat, spatulă, clește din fier și altele completare a fișelor de
(temperatura de fierbere şi solidificare a apei, – https://www.youtube.com/watch?v=zHQn_Ra6N4k lucru pentru activitatea
densitatea fierului și a aluminiului) prin pe grupe
activitate experimentală.  Activitate frontală – autoevaluare
– Recunoașterea unor proprietăți pe baza  Activitate în perechi
observațiilor din cadrul unor experimente.
– Analizarea proprietăților fizice și chimice
ale substanțelor, în scopul stabilirii
asemănărilor și deosebirilor dintre acestea.
 Substanță pură. 1.1. – Diferențierea conceptelor și noțiunilor – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
Amestecuri de 2.1. specifice: substanță pură, substanță impură, – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
substanțe. 2.2. amestec de substanțe, amestec omogen, – Fișă de lucru pentru activitate experimentală în perechi – observarea
Puritate 2.3. amestec eterogen. – Substanțe chimice și amestecuri de substanțe: piatră-vânătă, apă sistematică a elevilor
– Rezolvarea de probleme care se referă la distilată, pilitură de fier, pulbere de sulf, nisip, apă, alcool sanitar, – evaluarea modului de
puritatea unei substanțe, exprimată în băuturi răcoritoare (Coca Cola), lapte de var, oțet, saramură și completare a fișelor de
procente de masă. altele lucru pentru activitatea
– Analizarea unor substanțe pure și a unor – pahare Berzelius, baghetă din sticlă, spatulă, sticlă de ceas în perechi
amestecuri de substanțe în scopul stabilirii
asemănărilor și deosebirilor dintre acestea.  Activitate frontală
– Precizarea componentelor din amestecuri  Activitate în perechi
întâlnite în viața cotidiană (de exemplu:
saramură, sirop, lapte de var, alcool sanitar,
oțet).

 Metode de 1.1 – Obținerea de amestecuri din substanțe cu – Manual de chimie cls. a VII-a – observarea
. aceeași stare de agregare sau cu stare de – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a sistematică a elevilor

3
separare a 1.2 agregare diferită, în activități practice de – Fișă de lucru pentru activitate experimentală în perechi – evaluarea completării
componentelor . laborator realizate individual sau în echipă. – Substanţe chimice, aparatură și ustensile de laborator: fișelor de lucru pentru
din amestecuri 2.1 – Diferenţierea amestecurilor omogene de – apă, sare de bucătărie, piatră-vânătă, pahar Berzelius, baghetă activitatea experimen-
omogene . amestecurile eterogene după criterii date. din sticlă, spatulă, capsulă, trepied, sită cu suport de ceramică, tală
2.2 – Formularea unor ipoteze cu ajutorul spirtieră, chibrit și altele. – evaluarea fișei de
. datelor obținute experimental cu privire la – experiment virtual, distilarea: documentare
2.3 metodele de separare a componentelor unui https://www.youtube.com/watch?v=V5ep0-ojPGw
. amestec omogen în funcție de proprietățile
substanțelor.  Activitate frontală
– Realizarea experimentală a metodei de  Activitate în perechi
separare prin cristalizare, a unui amestec  Activitate în echipe
omogen, solid-lichid, apă + sare de
bucătărie sau apă + piatră-vânătă.
– Descrierea proceselor implicate în
operațiile de cristalizare – descrierea
proceselor care au loc în activități practice
de separare a unor amestecuri omogene
cunoscute, apă și sare de bucătărie sau apă
și piatră-vânătă.
– Interpretarea prin intermediul unui
experiment virtual, a observațiilor efectuate
în scopul identificării metodei de separare a
unor substanțe, dintr-un amestec omogen,
lichid-lichid, apă și alcool – distilarea.
– Înregistrarea datelor obținute în urma
investigațiilor în tabele cu rubrici
prestabilite.
– Evidențierea aplicațiilor practice ale
metodelor de separare prin cristalizare și
distilare.

 Metode de 1.1 – Formularea unor ipoteze cu ajutorul – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
separare a . datelor obținute experimental cu privire la – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
– Fișă de lucru pentru activitate experimentală în perechi

4
componentelor 1.2 metodele de separare a componentelor unui – Substanţe chimice, aparatură și ustensile de laborator: apă, nisip, – observarea
din amestecuri . amestec eterogen în funcție de proprietățile ulei, pulbere de sulf, pulbere de cărbune, pahar Berzelius, pahar sistematică a elevilor
eterogene 2.1 substanțelor. Erlenmeyer, pâlnie de separare, pâlnie de filtrare, stativ cu clemă, – evaluarea completării
. – Realizarea experimentală a operației de baghetă din sticlă, spatulă și altele fișei de lucru pentru
2.2 separare prin: – Experimente virtuale privind metodele de separare ale substanțe- activitatea
. • decantare, pentru un amestec eterogen, lor din amestecuri experimentală
2.3 solid-lichid apă + nisip și lichid-lichid, apă + – https://www.youtube.com/watch?v=WZJKq5Jqros – evaluare prin lucrare
. ulei; practică
• filtrare, pentru un amestec eterogen solid-  Activitate frontală
lichid, apă + pulbere de sulf sau apă +  Activitate în echipe
pulbere de cărbune.
– Descrierea proceselor implicate în
operațiile de decantare și filtrare – descrierea
proceselor care au loc în activități practice de
separare a componentelor unor amestecuri
eterogene cunoscute.
– Înregistrarea datelor obținute în urma
investigațiilor în tabele cu rubrici prestabilite.
– Evidențierea aplicațiilor practice ale
metodelor de separare prin decantare și
filtrare.
 Recapitulare 1.1 – Exerciţii de recunoaştere a corpurilor și – Fișă de lucru pentru activitate individuală – autoevaluare
pentru evaluarea . substanţelor, a ustensilelor de laborator și a – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a – feedback la
unității de 1.2 modului de utilizare. autoevaluare
învățare . – Exerciţii de recunoaştere a normelor de – observare sistematică
2.1 protecție personală în laboratorul de chimie.  Activitate frontală a elevilor
. – Exerciții de diferențiere între fenomene  Activitate individuală – evaluare orală prin
2.2 fizice și fenomene chimice, proprietăți fizice conversație euristică
. și proprietăți chimice, substanță pură și
2.3 amestec de substanțe, amestecuri omogene și
. eterogene.
3.1 – Rezolvarea de probleme care se referă la
. puritatea unei substanțe.
4.2
. – Aplicații privind alegerea metodei de
separare a substanțelor din amestecuri

5
omogene/eterogene.
 Evaluare 1.1 – Aplicarea testului sumativ pentru evaluarea – Probă de evaluare la finalul unității de învățare, pentru fiecare – evaluarea scrisă prin
. unității de învățare. elev. test
1.2
.
2.1  Activitate individuală
.
2.2
.
2.3
.
3.1
.
4.2
.
 Activități 1.1 Remediere/Progres: – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a – observare sistematică
remediale/ . – Activităţile de învăţare cu caracter remedial – Fișe de lucru pentru activitate de remediere în perechi (elevii – evaluarea fișelor de
progres 1.2 se stabilesc în funcţie de greșelile tipice vor fi grupați în funcție de ceea ce au de remediat la această lucru
observate la fiecare elev după evaluarea la unitate de învățare)
.
finalul unității de învățare.
2.1 – Fișe de lucru de progres
– Activităţile de progres au un grad mai
. ridicat de dificultate şi se stabilesc pentru
2.2 elevii care demonstrează formarea/dezvol-
. tarea tuturor competențelor specifice  Activitate individuală
2.3 asociate probei de evaluare.  Activitate în echipe
.
3.1
.
4.2
.

6
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: SUBSTANȚE ȘI AMESTECURI ÎN NATURĂ
Timpul alocat: 10 ore

Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse/Forme de organizare a clasei Evaluare


detaliate
1 2 3 4 5
 Apa în natură 1.3. – Selectarea unor date relevante referitoare la – Planșă: Circuitul apei în natură – observarea siste-
2.1. rolul apei în natură, sub formă de fișe de – Manual de chimie cls. a VII-a matică a elevilor
2.2. observare. – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a – evaluarea proiec-
2.3. – Recunoașterea stărilor de agregare și a – Proiectele realizate de elevi tului
4.1. transformărilor prin care trece apa în circuitul – https://www.youtube.com/watch?v=mylCQjryPiU – evaluarea rezulta-
ei în natură. telor demersului
– Elaborarea, în echipă, a unui proiect cu investigativ;
privire la rolul apei în organism (activitate pe
grupe).  Activitate frontală
– Realizarea unui demers investigativ bazat pe  Activitate individuală
analizarea și compararea informațiilor cuprinse
pe etichetele unei mărci de apă minerală  Activitate în echipă
carbogazoasă și a uneia de apă plată, cu cele
stabilite de Standardul de Stat (STAS) privind
apa potabilă.
– Prelucrarea datelor obținute în urma
investigațiilor efectuate.
– Compararea proprietăților fizice ale apei
potabile cu cele ale apei distilate, într-o
activitate investigativă, în scopul identificării
utilizărilor practice ale apei distilate.

 Soluții apoase. 1.1. – Prepararea, în cadrul unor activități practice, – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
Solubilitatea 2.2. în perechi, a unui amestec, apă + piatră-vânătă/ – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
substanțelor 2.3. apă + sare de bucătărie în scopul definirii – Fișă de lucru pentru activitate experimentală în perechi/echipă – observarea siste-
noţiunilor de soluţie, dizolvare, solvent, solvat. – Substanţe chimice, aparatură și ustensile de laborator: matică a elevilor
– Conducerea unei investigaţii, în echipă, – apă, sare de bucătărie, zahăr cubic, zahăr tos, sare de lămâie, – evaluarea fișei de
pentru determinarea factorilor care influenţează piatră-vânătă, pulbere de sulf, pahar Berzelius, baghetă din sticlă, lucru

7
dizolvarea, folosind diverse substanțe chimice: spatulă.
zahăr cubic, zahăr tos, sare de bucătărie – http://imake.lefo.ro/~laurentiu.bulgaru/ael/index.html 
extrafină, sare de lămâie, în apă rece și caldă.
– Compararea datelor înregistrate pentru
diferite substanţe chimice: alcool, sare de
lămâie, pulbere de sulf, piatră-vânătă în
prezenţa apei, pentru a defini solubilitatea.
– Conducerea unei investigații, în echipă,  Activitate frontală
pentru determinarea factorilor de care depinde
 Activitate individuală
solubilitatea substanțelor.
– Clasificarea substanţelor după solubilitate, pe  Activitate în echipă
baza observațiilor realizate în timpul
experimentelor.
– Prepararea unor soluții de diferite concentrații
procentuale de masă: soluții de clorură de
sodiu/sare de lămâie/zahăr în cadrul unor
activități practice, în echipă.
– Conducerea unei investigații, în echipă,
pentru identificarea modalităților de diluare și
concentrare a soluțiilor.
– Completarea tabelelor din fișele pentru
activitate experimentală, cu datele obținute în
urma investigațiilor.

 Concentrația 3.1. – Selectarea informațiilor relevante în vederea – Manual de chimie cls. a VII-a – observarea siste-
procentuală 3.2. diferențierii dizolvatului de dizolvant și de – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a matică a elevilor
masică a soluție. – Fișă de lucru pentru activitate experimentală în perechi în vederea – evaluarea modului
soluțiilor – Prepararea unor soluții de sare de obținerii unor soluții de mase determinate de solvat și solvent de completare a
bucătărie/zahăr, având mase determinate de – Fișă de lucru individuală pentru determinarea concentrației fișelor pentru activi-
solvat și solvent. procentuale de masă a unei soluții când se cunosc masele de solvat tate experimentală
– Deducerea relației de calcul pentru și de soluție apoasă/masele de solvat și de apă
concentrația procentuală de masă. – Substanţe chimice, aparatură și ustensile de laborator: apă, sare de
– Aplicarea relației concentrației procentuale bucătărie, zahăr, pahar Berzelius, baghetă din sticlă, spatulă.
masice, pentru diferite soluții. – http://miculprint.eu/AEL/Chimie.aspx (cu internet explorer)
– Prepararea, în echipă, a unor soluții cu – http://imake.lefo.ro/~laurentiu.bulgaru/ael/7/concentratia_
diferite concentrații procentuale. procentuala_masa/index.html

 Activitate frontală
 Activitate individuală
 Activitate în echipă
 Aerul 4.1. – Structurarea unor concluzii cu ajutorul – Manual de chimie cls. a VII-a – observarea

8
datelor oferite de manual sau din alte surse de – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a sistematică a elevilor
4.2. informare cu privire la compoziția aerului, prin – Fișă de lucru individuală pentru completarea unei diagrame – evaluarea proiectu-
activitate în echipă. referitoare la compoziția procentuală a aerului lui propus
– Reprezentarea compoziției aerului sub forma – Prezentare PPT – informații referitoare la aer și importanța – interevaluare
unei diagrame. acestuia – evaluarea demer-
– Elaborarea, în echipă, a unei fișe de observare – https://sanatatea.com/pub/mediu/1405-compozitia-chimica-a- sului investigativ
a proprietăților fizice ale aerului. aerului-si-influenta-ei-asupra-organismului.html
– Compararea proprietăților fizice ale – https://ro.wikipedia.org/wiki/Aer
substanțelor care intră în compoziția aerului cu – Proiectele realizate de elevi
proprietățile fizice ale aerului.
– Selectarea unor date relevante privind  Activitate frontală
importanța și rolul aerului în viața oamenilor,
animalelor, plantelor.  Activitate în echipă
– Identificarea, printr-un demers investigativ, a
componentei aerului care întreține arderea.
– Selectarea unor date relevante și realizarea, în
echipă, a unui proiect care să cuprindă aspecte
legate de poluarea aerului și combaterea
poluării aerului.
 Solul – amestec 4.1. – Structurarea unor concluzii cu ajutorul – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
eterogen 4.2. datelor oferite de manual sau din alte surse de – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
informare cu privire la structura internă a – Fișă de lucru individuală pentru completarea unui tabel cu privire – observarea siste-
Pământului, prin activitate în echipă. la compararea rezultatelor analizei diferitelor tipuri de sol. matică a elevilor
– Compararea compoziției și caracteristicilor – https://rum.prosadguru.ru/plante/arbori-%C8%99i-arbu – evaluarea temei
fiecărei zone care intră în structura internă a %C8%99ti-fructiferi/16376-tipuri-de-sol.html experiment cu privire
Pământului, prin activitate în echipă. la identificarea
– Selectarea unor date relevante și completarea, caracteristicilor
în echipă, a unui tabel cu rubrici prestabilite,  Activitate frontală tipurilor de sol
pentru a diferenția tipurile de sol. analizate
 Activitate individuală
 Activitate în echipă
 Poluarea 4.1. – Selectarea, în echipă, a unor date relevante cu – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
aerului, a apei și 4.2. privire la procesul de poluare. – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
a solului – Realizarea, în echipă, a unui proiect cu tema – Prezentări PPT/planșe, colaje/desene ce conțin informații referi- – evaluare referate
Proiect – Poluarea apei, aerului și solului, urmărind toare la poluarea apei, aerului și solului – evaluare proiect
Poluarea ideile ancoră oferite de profesor. – Proiectele realizate de elevi
mediului – Soft educațional:
înconjurător – http://imake.lefo.ro/~laurentiu.bulgaru/ael/index.html 
– http://imake.lefo.ro/~laurentiu.bulgaru/ael/8/poluarea_mediului/
index.html (cu internet explorer)

9
 Activitate frontală
 Activitate individuală
 Activitate în echipă

 Recapitulare 1.1 – Exerciţii de identificare a factorilor care – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a – autoevaluare
pentru 2.2 influențează dizolvarea, solubilitatea și de – Fișă de lucru pentru activitate individuală – feedback la auto-
evaluarea 2.3 clasificare a substanțelor după solubilitate. evaluare
unității de 3.1 – Rezolvarea de probleme de calcul pe baza – observare siste-
învățare 3.2 relației concentrației procentuale de masă a matică a elevilor
4.1 soluțiilor.
4.2 – Completarea unor tabele în care să se  Activitate frontală
menționeze informații legate de proprietățile  Activitate individuală
apei și rolul acesteia, compoziția aerului și a
proprietăților lui, structura internă a Pământului
și proprietățile solului.

 Evaluare – Aplicarea testului sumativ pentru evaluarea – Probă de evaluare la finalul unității de învățare, pentru fiecare elev – evaluarea rezolvării
unității de învătare.  Activitate individuală testului propus

 Activități Remediere/Progres: – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a – observare


remediale sau/și – Activităţile de învăţare cu caracter remedial – Fișe de lucru pentru activitate de remediere în echipă (elevii vor fi sistematică a elevilor
de progres se stabilesc în funcţie de greșelile tipice grupați în funcție de ceea ce au de remediat la această unitate de
observate la fiecare elev după evaluarea la învățare)
finalul unității de învățare. – Fișe de lucru de progres.
– Activităţile de progres au un grad mai ridicat
de dificultate şi se stabilesc pentru elevii care  Activitate individuală
demonstrează formarea/dezvoltarea tuturor
 Activitate în echipă
competențelor specifice asociate probei de
evaluare.

10
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ATOM. ELEMENT CHIMIC
Timpul alocat: 10 ore

Conținuturi detaliate C. Activități de învățare Resurse/Forme de organizare a clasei Evaluare


S.
1 2 3 4 5
 Definiția atomului. 1.2. – Selectarea, împreună cu profesorul, a unor date – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea
Element chimic. 1.3. relevante privind etapele teoriei atomice, pornind de – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a curentă orală
Simbol chimic la informațiile din prezentarea PPT, din manual sau – Prezentare PPT – etapele teoriei atomice și caracteristicile – observarea
din alte surse. atomului sistematică a
– Diferențierea conceptelor și noțiunilor specifice de – Fișă de lucru elevilor
atom și particulă subatomică, prin completarea unor – https://www.youtube.com/watch?v=jfqF_LqwiVI&t=55s – evaluare fişă de
fișe de lucru, în echipă. – https://www.youtube.com/watch?v=LhveTGblGHY lucru în pereche
– Stabilirea caracteristicilor atomului pe baza
informațiilor cuprinse în prezentarea PowerPoint.  Activitate frontală
– Recunoașterea, prin jocuri, a simbolurilor unor
elemente chimice.  Activitate individuală
– Identificarea dublei semnificații a simbolului  Activitate în echipă
chimic.

 Nucleul 1.2. – Analizarea structurii atomului, cu ajutorul – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea
1.3. imaginilor din manual și al informațiilor oferite de – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a curentă orală
diverse softuri educaționale. – Fișă de lucru – observarea
– Diferențierea conceptelor și noțiunilor specifice: – https://www.youtube.com/watch?v=ooWfzpUIoNM sistematică a
proton, neutron, nucleon, număr atomic, număr de elevilor
masă, prin completarea unor fișe de lucru. – evaluare fişă de
– Formularea de ipoteze referitoare la caracteristicile  Activitate frontală lucru
nucleonilor.
 Activitate individuală
– Utilizarea notațiilor specifice pentru reprezentarea
prin simbol a nucleonilor.  Activitate în echipă
– Diferențierea conceptelor și noțiunilor specifice de
număr atomic, Z și număr de masă, A.
– Stabilirea numărului de protoni şi neutroni pentru

11
diferiţi atomi.

 Învelișul de 1.2. – Formularea de ipoteze referitoare la caracteristicile – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea
electroni 1.3. electronului, prin corelare cu cele ale atomului și ale – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a curentă orală
2.1. nucleonilor. – Fișă de lucru – observarea
2.2. – Reprezentarea prin simbol a electronului, prin – https://www.youtube.com/watch?v=ooWfzpUIoNM sistematică a
analogie cu simbolurile protonului și neutronului. elevilor
– Aplicarea algoritmului învățat pentru rezolvarea – evaluare fişă de
unor exerciții de stabilire a numărului de electroni  Activitate frontală lucru
pentru diferiţi atomi. – temă pentru
 Activitate individuală
– Reprezentarea structurii stratificate a învelișului de acasă
electroni.
– Identificarea/Stabilirea regulilor de repartiție a
electronilor pe straturi.
– Modelarea grafică a învelișului de electroni al
elementelor chimice cu numărul atomic cuprins între
1 – 20.
– Identificarea structurilor stabile de dublet şi octet.

 Izotopi 1.2. – Diferențierea conceptelor și noțiunilor specifice: – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea
1.3. particulă subatomică (proton, neutron, electron), – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a curentă orală
2.2. număr atomic, număr de masă, prin completarea unor – https://www.youtube.com/watch?v=wMx1l86XFLU – evaluare
4.2. fișe de lucru. – https://www.youtube.com/watch?v=cKJMk2Oiod0 referate
– Utilizarea notației specifice pentru reprezentarea – evaluare fişă de
izotopilor aceluiași element, în activități în echipă.  Activitate frontală lucru, în pereche
– Documentarea asupra utilizării practice a unor
izotopi în diferite domenii de activitate și realizarea  Activitate individuală
unor referate pe această temă.  Activitate în echipă

 Masa atomică. Mol 1.2. – Diferențierea conceptelor și noțiunilor specifice: – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea
de atomi 3.1. masă atomică relativă, masă atomică rotunjită, mol – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a curentă orală
de atomi, prin completarea unor fișe de lucru. – Fișe de lucru – observarea
– Identificarea masei atomice relative și a masei sistematică a
atomice rotunjite, folosind Anexa ce conține  Activitate frontală elevilor
caracteristicile atomilor.  Activitate individuală – evaluare fişă de
– Selectarea informațiilor relevante în vederea lucru, în pereche
rezolvării unor probleme specifice: corelarea
numărului de moli de atomi cu masa de substanță.
– Identificarea relației dintre numărul de moli de
atomi și numărul lui Avogadro

12
 Tabelul Periodic al 1.3. – Selectarea, împreună cu profesorul, a unor date – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea
Elementelor. 2.1. relevante cu privire la premisele care au condus la – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a curentă orală
Introducere. descoperirea primei forme a Tabelului Periodic al – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
Structură Elementelor, folosind informațiile din manual și din – Prezentare PPT – informații cu privire la ordonarea elementelor în sistematică a
alte surse. Tabelul Periodic, în funcție de numărul atomic. elevilor
– Stabilirea structurii Tabelului Periodic: 18 grupe și – https://www.youtube.com/watch?v=Pw7x0zXA0ow – temă pentru
7 perioade. – https://www.youtube.com/watch?v=8U1n44mRmOE acasă
– Selectarea informațiilor relevante în vederea
diferențierii între grupe principale/secundare și
perioade.
 Activitate frontală
– Utilizarea Tabelului Periodic pentru aflarea unor
informații referitoare la proprietățile elementelor  Activitate individuală
chimice (metale/nemetale).

 Relația dintre 2.1. – Utilizarea unor date relevante privind structura – Manual de chimie cls. a VII-a – observarea
structura 2.2. învelișului de electroni pentru stabilirea poziției unui – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a sistematică a
învelișului de element în Tabelul Periodic – Tabelul Periodic al Elementelor elevilor
electroni și poziția – Corelarea structurii învelișului de electroni cu – https://www.youtube.com/watch?v=uPkEGAHo78o – evaluare fişă de
ocupată de un poziția în Tabelul Periodic, pentru primele 20 de – Fișe de lucru lucru, în pereche
element în Tabelul elemente și formularea unor concluzii.
Periodic al  Activitate frontală
Elementelor
 Activitate individuală
 Activitate în echipă

13
 Recapitulare 1.2. – Reactualizarea cunoștințelor studiate. – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea
pentru evaluarea 1.3. Exerciții recapitulative – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a curentă orală
unității de învățare 2.1. – Exerciţii de modelare a structurii atomilor, cunos- – Culegeri de chimie – observarea
2.2. cându-se numărul atomic, Z, și numărul de masă, A. – Teste sistematică a
3.1. – Exerciții de reprezentare a stucturii izotopilor unui – Fișe de activitate independentă elevilor
4.2. – evaluare fișă de
element.
 Activitate frontală lucru
– Exerciții de completare/selectare a definițiilor
corecte și complete pentru noțiuni specifice: atom,  Activitate individuală
neutron, proton, electron, număr de masă, număr  Activitate în echipă
atomic, masă molară, mol, izotop.
– Exerciții de reprezentare a structurii învelișului de
electroni pentru diverse elemente și corelarea acesteia
cu locul ocupat de elementele respective în Tabelul
Periodic al Elementelor și invers.
– Rezolvarea de probleme care se referă la mol de
atomi, numărul lui Avogadro, masă de substanță.

 Evaluarea unității 1.2. – Aplicarea testului sumativ pentru evaluarea unității – Probă scrisă de evaluare – evaluare probă
de învățare 1.3. de învătare. scrisă
2.1.  Activitate individuală
2.2.
3.1.
4.2
 Activități remediale 1.2. Remediere/Progres: – Manual de chimie cls. a VII-a – evaluare fișe de
sau de progres 1.3. – Activităţile de învăţare cu caracter remedial se – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a lucru
2.1. stabilesc în funcţie de greșelile tipice observate la – Tabelul Periodic al Elementelor
2.2. fiecare elev după evaluarea la finalul unității de – Culegeri de chimie
3.1. învățare. – Fișe de lucru
4.2 – Activităţile de progres au un grad mai ridicat de
dificultate şi sunt stabilite pentru elevii care au  Activitate individuală
demonstrat formarea/dezvoltarea tuturor  Activitate în echipă
competențelor specifice asociate probei de evaluare.

14
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: IONI. METALE ȘI NEMETALE. MOLECULE
Timp alocat: 9 ore

Conținuturi detaliate C.S. Activități de învățare Resurse/Forme de organizare a clasei Evaluare


1 2 3 4 5
 Formarea ionilor 1.3. – Structurarea unei ipoteze cu ajutorul informațiilor obținute din – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
pozitivi. 2.1. manual sau din alte surse cu privire la legătura, de tip cauză – – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
Caracterul metalic 2.2. efect, dintre structura atomică a gazelor rare și tendința lor foarte – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
2.3. redusă de a se combina cu atomii altor elemente, printr-o – Fișe de lucru (pereche) sistematică a elevilor
activitate în echipă. http://imake.lefo.ro/~laurentiu.bulgaru/ael/ – evaluarea fişei de
– Formularea unor întrebări care conduc la necesitatea unei index.html  lucru, în pereche
investigații pentru aflarea răspunsului (de exemplu: Cum ar putea
ajunge atomul de sodiu, Z = 11, la o configurație de gaz rar?).
– Modelarea procesului de ionizare a unor atomi ai elementelor  Activitate frontală
din grupele 1, 2, 13.  Activitate individuală
– Diferențierea conceptelor și noțiunilor specifice: ion pozitiv,  Activitate în echipă
proces de ionizare, caracter electropozitiv, caracter metalic.
– Identificarea tipului de ioni formați pornind de la structura
învelișului de electroni al atomului.
– Utilizarea Tabelului Periodic pentru aflarea unor informații
referitoare la caracterul metalic.
– Reprezentarea comparativă a structurii atomice a metalelor cu
cea a ionilor pozitivi (cationi) formați.
– Modelarea structurilor Lewis ale unor ioni pozitivi utilizând
simbolurile chimice: Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+.
– Formularea de ipoteze referitoare la caracteristicile ionilor
pozitivi (cationi), printr-o activitate în echipă.
 Ioni. Formarea 1.3. – Formularea unor întrebări care conduc la necesitatea unei – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
ionilor negativi. 2.1. investigații pentru aflarea răspunsului (de exemplu: Cum ar putea – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
Caracterul 2.2. ajunge atomul de fluor, Z = 9, la o configurație de gaz rar?). – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
nemetalic 2.3. – Modelarea procesului de ionizare a unor atomi ai elementelor – Fișe de lucru (pereche) sistematică a elevilor
din grupele 15, 16, 17. – www.winschool.ro – evaluarea fişei de
– Diferențierea conceptelor și noțiunilor specifice: ion negativ, lucru, în echipă
caracter electronegativ, caracter nemetalic.
– Identificarea tipului de ioni formați pornind de la structura  Activitate frontală
învelișului de electroni al atomului.  Activitate individuală
– Utilizarea Tabelului Periodic pentru aflarea unor informații  Activitate în echipă
referitoare la caracterul nemetalic.

15
– Reprezentarea comparativă a structurii atomice a nemetalelor
cu cea a ionilor negativi (anioni) formați.
– Modelarea structurilor Lewis ale unor ioni negativi utilizând
simbolurile chimice: F–, Cl–, O2–, S2–.
– Formularea de ipoteze referitoare la caracteristicile ionilor
negativi( anioni), printr-o activitate în echipă.
 Metale și nemetale. 1.1. – Stabilirea caracterului metalic/nemetalic, a tipului de ion – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
Proprietăți fizice. 1.2. format (cation/anion) utilizând Tabelul Periodic, prin activități – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
Aliaje 3.1. individuale sau în echipă. – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
4.2. – Analizarea informațiilor obținute, dintr-un film/ soft – Fișe de observare sistematică a elevilor
educațional cu privire la caracterul metalic/nemetalic al – evaluare fişă de
elementelor și elaborarea unui tabel cu rubrici prestabilite lucru în echipă
(proprietăți fizice-comparație).  Activitate frontală – evaluare prin proiect
– Observarea unor metale prin activitate practică și elaborarea  Activitate individuală – evaluare prin
unei fișe de observare a proprietăților acestora.  Activitate în echipă investigare
– Compararea proprietăților fizice ale unui metal (cupru ) cu
proprietățile fizice ale unor aliaje (alamă, bronz) ale acestuia, în
scopul identificării utilizărilor practice ale aliajelor respective,
într-o activitate investigativă.
– Proiectarea unui demers investigativ privind utilizarea unor
aliaje.
 Formarea 1.1. – Modelarea structurilor Lewis ale unor ioni negativi și pozitivi, – Manual de chimie cls. a VII-a – observarea
compușilor ionici. 1.2. utilizând simbolurile chimice. – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a sistematică a elevilor
Proprietăți fizice 1.3. – Reprezentarea proceselor de ionizare și modelarea transferului – Fișe de observare – lucru în echipă – evaluare fişă de
de electroni cu formarea compusului ionic. – www.winschool.ro lucru, în echipă
– Identificarea proprietăților fizice ale compușilor ionici
(stare de agregare, solubilitate, conductibilitate electrică),  Activitate frontală
utilizând datele obținute prin activitate investigativă.  Activitate individuală
– Înregistrarea datelor obținute în urma investigațiilor în tabele
cu rubrici prestabilite

 Formarea unor 1.1. – Analizarea structurii învelișului de electroni pentru diferiți – Manual de chimie cls. a VII-a – observarea
molecule 1.3. atomi. – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a sistematică a elevilor
– Stabilirea modului prin care atomii identici sau diferiți ai – Fișe de observare – lucru în echipă – evaluare fişă de
nemetalelor se asociază formând molecule. – www.winschool.ro lucru, în echipă
– Modelarea structurilor Lewis ale unor molecule: H2, Cl2, HCl,  Activitate frontală
H2O, NH3, CH4, prin punerea în comun de electroni între  Activitate individuală
elemente cu caracter nemetalic (activitate în echipă).  Activitate în echipă
 Proprietăți fizice 1.1. – Documentare în vederea stabilirii proprietăților fizice ale unor – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
ale unor compuși 1.3. compuși moleculari (stare de agregare, solubilitate, – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală

16
moleculari 3.1. conductibilitate electrică), prin activitate în echipă. – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
4.2. – Înregistrarea datelor obținute în urma investigațiilor în tabele – Fișe de observare – lucru în echipă sistematică a elevilor
cu rubrici prestabilite, utilizând datele obținute prin activități – evaluare fişă de
investigative. lucru, în pereche
– Analizarea informațiilor obținute dintr-un film/soft educațional  Activitate frontală
cu scopul stabilirii asemănărilor și deosebirilor dintre compușii  Activitate individuală
ionici și moleculari (starea de agregare, solubilitatea, verificarea  Activitate în echipă
conductibilității electrice a unei soluții de zahăr și a unei soluții
de clorură de sodiu) și completarea unei fișe de observație
împreună cu colegul/colega de bancă
– Comunicarea, în scris sau oral, a informațiilor privind
aplicațiile practice ale unor compuși ionici sau moleculari.

 Recapitulare 1.1. – Exerciții de modelare a proceselor de ionizare pentru atomii – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
pentru evaluarea 1.2. diferitelor elemente chimice. – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
unității de învățare 1.3. – Exerciții de diferențiere a conceptelor și noțiunilor specifice: – Culegeri de chimie – observarea
2.1. proces de ionizare, ion pozitiv, ion negativ, moleculă, compus – Fișe de lucru sistematică a elevilor
2.2. ionic. – evaluare fişe de
2.3. – Exerciții de modelare a structurilor Lewis ale unor ioni,  Activitate frontală lucru
3.1. compuși ionici și molecule.  Activitate individuală
4.2. – Fișe de documentare privind importanța practică a unor
compuși ionici sau moleculari.
 Evaluare 1.1.; 1.2.; – Proba scrisă de evaluare – evaluarea, pe bază
1.3.; 2.1.; – Aplicarea testului sumativ pentru evaluarea unității de învătare. de punctaj, a probei
2.2.; 2.3.;  Activitate individuală scrise
3.1.; 4.2.
 Activități 1.1.; 1.2.; Remediere/Progres: – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
remediale/progres 1.3.; 2.1.; – Activităţile de învăţare cu caracter remedial se stabilesc în – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
2.2.; 2.3.; funcţie de greșelile tipice observate la fiecare elev, după – Culegeri de chimie – observarea
3.1.; 3.2.; evaluarea de la finalul unității de învățare. – Fișe de lucru sistematică a elevilor
4.2. – Activităţile de progres au un grad mai ridicat de dificultate şi – evaluare fişe de
sunt stabilite pentru elevii care au demonstrat formarea/ lucru
dezvoltarea tuturor competențelor specifice asociate probei de  Activitate în echipă
evaluare.  Activitate individuală

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: VALENȚA. SUBSTANȚE CHIMICE

17
Timp alocat: 10 ore

Conținuturi C.S. Activități de învățare Resurse/Forme de organizare a Evaluare


detaliate clasei
1 2 3 4 5
 Valența. 1.1. – Diferențierea conceptelor și noțiunilor specifice: valența, strat de – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
Stabilirea 1.2. valență, electroni de valență, prin completarea unor fișe de lucru. – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
valenței unui 1.3. – Utilizarea Tabelului Periodic al Elementelor pentru aflarea unor – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
element 2.1. – Fișe de lucru sistematică a elevilor
informații referitoare la valența elementelor și la regulile de stabilire a
– Culegeri de exerciții și probleme de – evaluare fişă de lucru
acesteia, prin activități individuale sau în echipă. chimie în echipă
– Exerciții de stabilire a structurii învelișului de electroni și a valenței – https://phet.colorado.edu – autoevaluare
elementelor, utilizând Tabelul Periodic al Elementelor, prin activități
individuale sau în echipă.  Activitate frontală
 Activitate individuală
 Activitate în echipă

 Formula 1.2. – Aplicarea algoritmului de stabilire a formulei chimice, pe baza – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
chimică a unei 1.3. valenței, pentru compușii formați din două sau trei elemente, compuși – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
substanțe binari, respectiv ternari. – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
– Fișe de lucru sistematică a elevilor
– Modelarea grafică a formulelor chimice, pentru compușii binari și
– Culegeri de exerciții și probleme de – evaluare fişă de lucru
ternari. chimie – interevaluare
– www.khanacademy.org

 Activitate frontală
 Activitate individuală
 Activitate în echipă
 Substanțe 1.1. – Identificarea tipurilor de atomi care intră în alcătuirea diferitelor – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
simple. 1.2. substanțe chimice. – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
Substanțe 1.3 – Clasificarea substanțelor chimice simple și compuse în funcție de – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
compuse numărul și tipul atomilor componenți. – Fișe de lucru sistematică a elevilor
– Utilizarea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii – Culegeri de exerciții și probleme de
substanțelor chimice simple. chimie
– Recunoașterea unor substanțe simple dintr-un set dat de substanțe. – http://www.winschool.ro
– Compararea proprietăților substanțelor compuse cu cele ale  Activitate frontală
elementelor din care sunt formate, într-o activitate investigativă.  Activitate individuală

18
 Substanțe 1.1. – Identificarea tipurilor de substanțe compuse pe baza unor criterii – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
compuse. 1.2. date: recunoașterea formulelor chimice ale unor oxizi/acizi/baze/săruri, – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
Oxizi, baze, 2.1. dintr-o serie de formule chimice. – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
acizi și săruri 1.3. – Fișe de lucru sistematică a elevilor
– Structurarea unei ipoteze cu ajutorul informațiilor dobândite utilizând
– Culegeri de exerciții și probleme de – evaluare fişă de lucru
softuri educaționale, cu privire la caracteristicile (stare de agregare, chimie în pereche
culoare, solubilitate) substanțelor compuse (oxizi, acizi, baze, săruri) și – http://www.winschool.ro – interevaluare
a relațiilor dintre ele, prin activitate în echipă.
– Utilizarea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii  Activitate frontală
substanțelor compuse.  Activitate individuală
– Recunoașterea, prin jocuri, a formulelor chimice ale unor substanțe  Activitate în echipă
compuse.

 pH-ul 2.1. – Diferențierea conceptelor și noțiunilor specifice: caracter bazic, – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
soluțiilor 2.2. caracter acid, caracter neutru, pH, indicatori acido-bazici – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
2.3. – Analizarea informațiilor dobândite, în urma unui demers investigativ, – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
3.1. – Fișe de lucru sistematică a elevilor
cu privire la caracterul acid/bazic/neutru al soluțiilor.
– Culegeri de exerciții și probleme de – evaluare prin proiect
– Elaborarea, în echipă, a unei fișe de observare concepută pentru chimie – evaluare prin
determinarea pH-ului unor soluții acide și bazice utilizând hârtie – Substanţe, aparatură și ustensile de investigație
indicatoare de pH. laborator: oţet, suc de lămâie, lapte,
– Prelucrarea datelor obținute în urma investigațiilor efectuate. soluție de sodă caustică, saramură, soluții
– Efectuarea unor investigații pentru determinarea pH-ului pentru cu detergenţi, alcool, soluții de indicatori
pentru diverse soluții, folosind hârtie indicatoare și compararea acido-bazici.
– pH-metru
rezultatelor obținute cu cele înregistrate utilizând pH-metrul.
– hârtie indicatoare de pH
– Prepararea și folosirea unui indicator acido-bazic din suc de varză – varză roșie, ustensile necesare, soluții
roșie, pentru determinarea pH-ului unor soluții, prin activitate practică diverse
individuală. – http://www.mozaweb.com/
– Sintetizarea datelor obținute și realizarea unui proiect, folosind  Activitate frontală
reperele stabilite împreună cu profesorul clasei.  Activitate individuală
 Activitate în echipă
Recapitulare 1.1. – Exerciții recapitulative de stabilire a valenței elementelor. – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
pentru evaluarea 1.2. – Exerciții de aplicare a algoritmului de lucru pentru reprezentarea – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
unității de 1.3. formulelor substanțelor chimice, simple sau compuse. – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
învățare 2.1. – Fișe de lucru sistematică a elevilor
Exerciții de clasificare a substanțelor chimice, utilizând diferite criterii.
2.2. – Culegeri de exerciții și probleme de – evaluare activități de
2.3. – Exerciții de recunoaștere a formulelor chimice aparținând claselor de chimie laborator
3.1. substanțelor indicate.  Activitate frontală
– Activități de laborator pentru determinarea pH-ului  Activitate individuală
unor soluții întâlnite în viața de zi cu zi sau utilizate în laborator.

19
 Activitate în echipă
Evaluarea unității 1.1.;1.2. – Aplicarea testului sumativ pentru evaluarea unității de învătare. – Proba scrisă de evaluare – evaluarea, pe bază de
de învățare 1.3.;2.1. punctaj, a probei scrise
2.2.;2.3.  Activitate individuală
3.1.

Activități 1.1. Remediere/Progres: – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă


remediale sau de 1.2. – Activităţile de învăţare cu caracter remedial se stabilesc în funcţie de – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
progres 1.3. greșelile tipice observate la fiecare elev, după evaluarea la finalul – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
2.1. unității de învățare. – Fișe de lucru sistematică a elevilor
2.2. – Activităţile de progres au un grad mai ridicat de dificultate şi sunt – Culegeri de exerciții și probleme de – evaluare fişe de lucru
2.3. stabilite pentru elevii care au demonstrat formarea/dezvoltarea tuturor chimie
3.1. competențelor specifice asociate probei de evaluare. – http://www.mozaweb.com

 Activitate frontală
 Activitate individuală
 Activitate în echipă

20
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: CALCULE PE BAZA FORMULEI CHIMICE
Timp alocat: 10 ore

Conținuturi detaliate C.S. Activități de învățare Resurse/Forme de organizare a clasei Evaluare


1 2 3 4 5
 Mol. Masă molară 1.2. – Explicarea noțiunii de masă molară. – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
3.1. – Diferențierea conceptelor și noțiunilor specifice: mol de – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
3.2. molecule, masă molară. – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
– Aplicarea algoritmului de calcul al masei molare pentru – Fișe de lucru sistematică a elevilor
diverse substanțe simple/compuse. – Culegere de exerciții, probleme și jocuri de – evaluare fişă de lucru
– Efectuarea de calcule privind masa molară și a cantității chimie – autoevaluare
de substanță pentru substanțe simple și compuse.
– Efectuarea de calcule prin care se determină numărul de
moli cuprinși într-o masă de substanță dată.  Activitate frontală
– Efectuarea de calcule prin care se determină masa de  Activitate individuală
substanță care cuprinde un număr dat de moli.
– Efectuarea de calcule prin care se determină numărul de
atomi sau molecule cuprinse într-o cantitate sau masa de
substanță cunoscută.
– Aplicarea algoritmului de calcul a cantității sau masei de
substanță care conține un număr cunoscut de atomi sau
molecule din acea substanță.
 Raport atomic. 3.1. – Aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
Raport de masă 3.2. pentru determinarea raportului atomic și raportului de – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
masă dintr-o substanță compusă. – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
– Determinarea prin calcul a raportul atomic/de masă – Fișe de lucru sistematică a elevilor
pentru diferite substanțe. – Culegere de exerciții, probleme și jocuri de – evaluare fişă de lucru
chimie – interevaluare
 Activitate frontală
 Activitate individuală
 Activitate în echipă
 Compoziția 3.1. – Identificarea datelor necesare pentru a calcula – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
procentuală 3.2. compoziția procentuală elementală a unei substanțe – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
elementală compuse utilizând masa molară. – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
a unei substanțe – Identificarea datelor necesare pentru a calcula – Fișe de lucru sistematică a elevilor
compuse compoziția procentuală elementală a unei substanțe – Culegere de exerciții, probleme și jocuri de – evaluare fişă de lucru
compuse utilizând raportul de masă. chimie – autoevaluare
– Determinarea prin calcul a compoziției procentuale
elementale pentru o substanță compusă utilizând masa  Activitate frontală

21
molară sau raportul de masă.  Activitate individuală
 Activitate în echipă
 Determinarea 3.1. – Aplicarea algoritmului de determinare a formulei – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
formulei chimice a 3.2. chimice pentru substanțe compuse, cunoscând compoziția – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
unei substanțe procentuală elementală. – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
compuse – Aplicarea algoritmului de determinare a formulei – Fișe de lucru sistematică a elevilor
chimice pentru substanțe compuse cunoscând raportul de – Culegere de exerciții, probleme și jocuri de – evaluare fişă de lucru
masă. chimie – autoevaluare
– Determinarea, prin calcul, a formulei chimice a unei
substanțe compuse, pornind de la compoziția procentuală  Activitate frontală
elementală sau de la raportul de masă, prin completarea,  Activitate individuală
în perechi, a unei fișe de lucru.  Activitate în echipă

 Determinarea masei 3.1. – Aplicarea algoritmului de determinare a masei unui – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
unui element 3.2. element dintr-o masă dată de substanță compusă. – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
dintr-o cantitate – Aplicarea algoritmului de determinare a masei unui – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
dată de substanță element dintr-o cantitate dată de substanță compusă. – Fișe de lucru sistematică a elevilor
compusă – Determinarea, prin calcul, a masei unui element dintr-o – Culegere de exerciții, probleme și jocuri de – evaluare fişă de lucru
cantitate/masă dată de substanță compusă, prin chimie – autoevaluare
completarea, în perechi, a unei fișe de lucru.
 Activitate frontală
 Activitate individuală
 Activitate în echipă

 Determinarea masei 3.1. – Aplicarea algoritmului de determinare a masei de – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
de substanță 3.2. substanță compusă în care se află o masă dată dintr-un – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
compusă element. – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
care conține o – Aplicarea algoritmului de determinare a masei de – Fișe de lucru sistematică a elevilor
cantitate dată dintr- substanță compusă care conține o cantitate dată dintr-un – Culegere de exerciții, probleme și jocuri de – evaluare fişă de lucru
un element element. chimie – interevaluare
– Determinarea prin calcul a masei de substanță compusă
care conține o cantitate/masă dată dintr-un element, prin  Activitate frontală
completarea, în echipă, a unei fișe de lucru.  Activitate individuală
 Activitate în echipă

 Recapitulare pentru 1.2. – Exerciții de determinare a masei molare și a cantității de – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
evaluarea unității de 3.1. substanță pentru substanțe simple și compuse. – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
învățare 3.2. – Exerciții de calcul prin care se determină numărul de – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
moli cuprinși într-o masă de substanță dată. – Fișe de lucru sistematică a elevilor
– Exerciții de calcul prin care se determină masa de – Culegere de exerciții, probleme și jocuri de – evaluare fişă de lucru
substanță care cuprinde un număr dat de moli. chimie – interevaluare

22
– Exerciții de calcul prin care se determină numărul de
atomi sau molecule cuprinse într-o cantitate sau masă de
substanță cunoscută.  Activitate frontală
– Exerciții de calcul a cantității sau masei de substanță  Activitate individuală
care conține un număr cunoscut de molecule din acea  Activitate în echipă
substanță.
 Evaluarea unității 1.2. – Aplicarea testului sumativ pentru evaluarea unității de – Proba scrisă de evaluare – evaluarea
de învățare 3.1. învățare. rezolvării testului
3.2.  Activitate individuală propus

 Activități remediale 1.2. Remediere/Progres: – Manual de chimie cls. a VII-a – examinarea curentă
sau de progres 3.1. – Activităţile de învăţare cu caracter remedial se – Caietul elevului. Chimie. Cls. a VII-a orală
3.2. stabilesc în funcţie de greșelile tipice observate la fiecare – Tabelul Periodic al Elementelor – observarea
elev, după evaluarea la finalul unității de învățare. – Fișe de lucru sistematică a elevilor
– Activităţile de progres au un grad mai ridicat de – Culegere de exerciții, probleme și jocuri de – evaluare fişă de lucru
dificultate şi sunt stabilite pentru elevii care au chimie. – interevaluare
demonstrat formarea/dezvoltarea tuturor competențelor – autoevaluare
specifice asociate probei de evaluare.  Activitate individuală
 Activitate în echipă

23