Sunteți pe pagina 1din 4

Disciplina: CHIMIE

NOTE: data: __________________


 Timp de lucru: 60 min.,
 Este permis utilizarea calculatorului de buzunar,
 Din oficiu se acordă 10 puncte,

TEST VERIFICARE
ATOM (structură + proprietăţi periodice) + LEGĂTURI CHIMICE

SUBIECTUL I 32,5 puncte

A. Completaţi spaţiul liber cu cuvântul dintre paranteze pentru a obţine afirmatiile de mai jos corecte:
1. Substratul 2p este format dintr-un număr de _________ (3 orbitali / 5 orbitali);
2. Atomul, din punct de vedere electric este __________ (pozitiv / neutru);
3. Legătura H – S este o legatură covalentă __________ (polară / nepolară);
4. Speciile atomice ale aceluiaşi element chimic care diferă între ele prin numărul de masă se numesc
___________ (izotopi / izotoni);
5. Legătura ionică se stabileşte între doi atomi __________ electrochimic (identici / diferiţi);

B. Scrieţi pe foaia de examen conexiunile (asocierile) corecte între variantele din coloana (A) şi
variantele din coloana (B):
(A): (B):
1. hidroxidul de sodiu, a. suma numărului de protoni şi numărului de neutroni
2. Al(NO3)3 b. are N.O.= +5
3. Z = 39 c. element tranzitional
4. moleculă nepolară dublă d. molecula de CO
5. moleculă polară dublă e. conţine 5 orbitali de tip s complet ocupaţi
6. masa atomică relativă a unui atom f. molecula de O2
g. are M = 40 g/mol

C. Pentru fiecare enunţ de mai jos marcaţi pe foaia de examen cu A dacă enunţul este adevărat sau cu
F dacă enunţul este fals:
1. În hidrura de potasiu, hidrogenul are N.O. = +1.
2. Numărul de electroni implicaţi la realizarea unei legături covalente triplă este de 6.
3. În ionul amoniu (NH4+) întâlnim 2 legături de tipul covalent – coordinativ.
4. Numărul de coordinare (N.C.) pentru combinaţia complexă [Ag(NH3)2]OH (reactiv Tollens) este 2.
5. Clorura de sodiu conduce curentul electric atât în stare de topitură cât şi în stare solidă (naturală).
6. În ordinea 11Na, 12Mg, 13Al, 15P, 16S, 17Cl creşte raza atomică.
7. Elementele [35X] respectiv [38Y] sunt izoelectronice.
8. Masa oricărui atom este concentrată în nucleul atomic.
9. Simbolul chimic pentru izotopul de Ne care conţine 22 nucleoni şi sarcină nucleară +10 este [ 10 22 𝑁𝑒].
10. Într-un ion negativ numărul de protoni din nucleu este mai mic decât numărul de electroni din învelişul de
electroni.

1/3
SUBIECTUL II 22,5 puncte

Pentru fiecare item, de mai jos, alegeţi un singur răspuns corect:


1. Culoarea soluţiei care se formează după reacţia sodiului cu apă la adăugarea a 2-3 picături de indicator
fenolftaleină, este:
a. roşu-carmin b. incoloră c. albastră d. portocalie
2. Caracterul nemetalic scade în seria :
a. F>Cl>Br>I b. S>O>Br>Cl c. F>Br>O>S d. F>N>O>S
3. Masa atomică relativă a atomului Si care prezintă Si (92,27%), Si (4,68%) şi 30Si (2,07%) este :
28 29

a. 28,635 u.a.m. b. 27,814 u.a.m. c. 29,752 u.a.m d. 28,412 u.a.m.


4. Alegeţi varianta care indică corect şirul cu sensul creşterii polarităţii moleculei:
a. HF, NH3, CH4, H2O, H2S, c. CH4, H2S, NH3, H2O, HF,
b. HF, H2O, H2S, NH3, CH4, d. NH3, CH4, H2S, H2O, HF,
5. Atomii elementelor A (Z=13) şi B (Z=16) pot forma în combinaţia AB legătură de tipul:
a. covalentă polară, b. covalentă nepolară, c. ionică d. covalent-coordinativă,
6. Elementele chimice ai căror atomi au configuraţia electronică a ultimului strat ns2np4:
a. fac parte din blocul s de elemente, c. au doi electroni necuplaţi,
b. formează cationi trivalenţi, d. se află în grupa 14 (IV-A),
7. Configuraţia electronică al stratului doi al unui atom, ce respectă regulile de ocupare cu electroni, este
reprezentată corect în imaginea:
a. c. ↑ ↑ ↑
↑↓ ↑ ↑

↑↓
b. ↑↓ ↑↓ d. ↑↓
↑↓ ↑↓

8. Ordinea crescătoare a energiei substraturilor din primele patru straturi electronice este:
a. 3p, 3s, 2p, 2s, 1s, 3d, 4s, 4p c. 1s, 2s, 3s, 2p, 3p, 4s, 3d, 4p
b. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p d. 1s, 2s, 2p, 3p, 3s, 3d, 4s, 4p
9. Substratul de tip „p” este format din x orbitali p şi poate fi ocupat cu maximum y electroni.
x şi y au valorile:
a. x=2, y=4 b. x=3, y=9 c. x=1, y=2 d. x=3, y=6
10. Compoziţia atomică pentru atomul 31P ştiind că are stratul de valenţă 3s23p3, este:
a. 16 e-, 16 p+, 15 n0 b. 16 e-, 15 p+, 15 n0 c. 15 e-, 15 p+, 16 n0 d. 15 e-, 16 p+, 15 n0
11. Alegeţi varianta corectă care indică substanţe formate numai prin legaturi covalente:
a. NaCl, H2, CO2 b. HBr, Br2, NaH, c. O2, MgS, H2O, d. Cl2, P4, NH3,
12. Electronul distinctiv al atomului cu sarcina nucleară +16 este plasat în substratul:
a. 3p b. 4s c. 3d d. 4p
13. În cristalul de NaCl, numărul ionilor de Cl– care înconjoară un ion de Na+ este:
a. 2 b. 4 c. 6 d. 8
14. Elementul chimic situat în gr. III-A (13), perioada 4, are numărul atomic Z egal cu:
a. 31 b. 13 c. 33 d. 23
15. Elementul chimic X cu configuraţia electronică 1s2 2s22p63s23p63d104s24p3, prezintă:
a. se află în blocul d b. se află în perioada 5 c. Z = 32 d. formează ioni X-3

2/3
SUBIECTUL III 35 puncte

1. Se cunosc elementele A (ZA), B (ZB) şi C (ZC). Ştiind că:


- suma numerelor atomice este 36
- suma primelor două este cu două unităţi mai mare decât al treilea
- raportul dintre suma ultimelor două şi primul este de 3,5
Se cere:
a) numerele atomice ZA, ZB şi ZC
b) configuraţia electronică, poziţia în S.P., blocul de elemente şi valenţa pentru fiecare element,
c) caracterul chimic şi electrochimic pentru fiecare element,
d) procesul de ionizare pentru fiecare element chimic ,
e) indicaţi elementele izoelectronice,

2. Indicaţi numerele de oxidare N.O. pentru elementele din compuşii de mai jos:
a. KMnO4 (permanganat de potasiu)
b. H2O2 (apă oxigenată sau peroxid de hidrogen)
c. Na2HPO4 (fosfat monoacid disodic)
d. (SO4)-2 (anionul sulfat)

3. Se dau substanţele: Cl2, MgO, CO2, N2 şi NH4Cl, se cere:


a) tipul de legătură pentru fiecare substanţă
b) modelarea formării tipului de legătură pentru fiecare substanţă, utilizând simbolurile chimice şi
punctele pentru electroni.

Se dau masele atomice, rotunjite:

Cu = 64 ; Al = 27 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; H = 1 ; C = 12 ; S = 32 ; Cl = 35,5

!! SUCCES !!

3/3
BAREM DE NOTARE
TEST VERIFICARE
ATOM (structură + proprietăţi periodice) + LEGĂTURI CHIMICE

SUBIECTUL I 32,5 puncte

A. 1) 3 orbitali, 2) neutru, 3) polară, 4) izotopi, 5) diferiţi, ........ 1 x 1,4p

B. 1 – g; 2 – b; 3 – c, e; 4 – f; 5 – d; 6 – a; ......................................1 x 1,5p

C. 1 – F, 2 – A; 3 – F; 4 – A; 5 – F; 6 – F; 7 – A; 8 – A; 9 – F; 10 – A; .......1 x 1,5p

SUBIECTUL II 22,5 puncte

Nr. Răsp. Nr. Răsp. Nr. Răsp.


1 a 6 c 11 d
2 a 7 a 12 a
3 b 8 c 13 d
4 c 9 d 14 a
5 c 10 c 15 d
.......................1 x 1,5p

SUBIECTUL III 35 puncte


1.
a) raţionament.........3p; ZA = 8 ZB = 11 şi ZC = 17.......... fiecare Z x 1p,
b) configuraţia electronică...... 1 x 0,5p , poziţia în S.P.(grupă ...... 1 x 0,5p şi perioadă ...... 1 x 0,5p),
blocul de elemente ...... 1 x 0,5p şi valenţa pentru fiecare element ...... 1 x 0,5p,
c) caracterul chimic ...... 1 x 0,5p şi caracter electrochimic ...... 1 x 0,5p ,
d) procesul de ionizare pentru fiecare element chimic
(modelare ...... 1 x 1p şi scrierea ionului format ...... 1 x 0,5p) ,
e) A şi B ...... x 1p,

2.
a. KMnO4 raţionament ...... x 1p scriere formulă ...... x 0,5p
b. H2O2 raţionament ...... x 1p scriere formulă ...... x 0,5p
c. Na2HPO4 raţionament ...... x 1p scriere formulă ...... x 0,5p
d. (SO4)-2 raţionament ...... x 1p scriere formulă ...... x 0,5p

3.
a) Cl2 = leg. covalentă nepolară, simplă ..... x 1p ; MgO = leg. ionică ...... x 1p ;
CO2 = 2 leg. covalente polare, duble C = O ..... x 1p ; N2 = leg. covalentă nepolară, triplă..... x 1p ;
NH4Cl = - 3 leg. covalente polare, simple N – H ...... x 1p
- 1 leg. covalent – coordinativă N → H ...... x 0,5p
- 1 leg. ionică NH4+ şi Cl ............................ x 0,5 p
b) Cl2 modelare ...... x 1p ; MgO modelare ...... x 1p ;
CO2 modelare ...... x 1p + explicaţie molecula nepolară ...... x 1p
N2 modelare ...... x 1p ; NH4Cl modelare ...... x 2p

4/3

S-ar putea să vă placă și