Sunteți pe pagina 1din 32

Elaborarea

matricei de specificaţii

Realizat:Tatiana Cojocaru,
prof.chimie;gr. didactic II
LT”I.Creangă”
Avantajele și dezavantajele testelor docimologice
Obiectivitatea reprezintă gradul
de concordanţă între aprecierile
evaluatorilor independenţi în ceea
Aplicabilitatea reprezin ce priveşte un răspuns bun
tă calitatea testului de a pentru fiecare din itemii testului.
fi administrat şi Testele standardizate oferă o
interpretat cu uşurinţă. obiectivitate foarte bună.

Fidelitatea reprezintă calitatea


unui test de a produce rezultate
constante în cursul aplicării sale
Validitatea arată măsura în repetate. Cu cît testul este mai
care testul acoperă uniform lung, cu atît nivelul său de
elementele de conţinut fidelitate sporeşte;
majore pe care le testează.
VALID
Corespunde tuturor
cerințelor

OBIECTIV
FIDEL Nr mare de itemi;
Cu cît este mai
lung cu atît este
TESTUL E alcătuit conform
standartelor
mai fidel

APLICABIL
Să aibă clar
formulate sarcinile
didactice
Proiectarea testelor

În proiectarea unui test trebuie respectate următoarele etape:

Stabilirea
tipului de
test

Elaborarea Stabilirea
schemei de competențelor
evaluare de evaluat

Proiectarea
Construirea matricei de
testului specificații

Elaborarea
itemilor
Proiectarea matricei de specificații

După stabilirea tipului de test – de exemplu formativ sau


sumativ - avem nevoie de un instrument care să certifice
faptul că testul măsoară competențele de evaluat propuse
și are de validitate de conținut. Unul dintre cele mai
utilizate procedee care să servească acest scop este
matricea de specificații.
Necesitatea elaborării
matricei de specificaţii
înainte de proiectarea itemilor
Idea îşi are orginea în aşa numita abordare
Tyler-Bloom (Mason si Bramble, 1997; Gall, Gall si Borg, 2007)
a curriculumului care presupune selecţia şi organizarea
conţinuturilor în acord cu un set de obiective de nivel general şi care
să fie reflectate în metodele şi instrumentele de evaluare.
Obiectivele de nivel general care orientează activitatea de
selecţie şi organizare a conţinuturilor nu pot constitui repere directe
de măsurare a performanţelor elevilor, de unde şi necesitatea
exprimării acestora în termeni de comportamente observabile şi
măsurabile.
(29/102) x 100% = 28,43%
Se determină
ponderea pe fiecare domeniu (34 %,
40 %, 26 % din ultima linie a matricei)
şi elementele de conţinut (28,43 %,
49,01 %, 14.71 %, 7,84% din ultima
coloană a matricei), pe care fiecare
domeniu o va avea în cadrul testului.
te:

Se determină numărul de itemi în fiecare celulă


SCHEMA DE CONVERTIRE A PUNCTELOR ÎN NOTE

Note 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Scala de notare 0-4 5-10 11-13 14-16 17-27 28-34 35-43 44-50 51-56 57-60

X = a * 8 /b + 2;
a - nr de puncte acumulate de elev;
b – nr.total de puncte;
8,2 – coeficienți
X - nota
Biblio-webografie

2. http://ru.scribd.com/doc/46433555/MATRICEA-DE-SPECIFICA%C5%A2IE
3. http://site.aee.edu.md/img/docs/programe_scolare_2011-2012/BAC_CHIMIA_ROM.pdf
4. http://www.scrigroup.com/didactica-pedagogie/Matricea-de-specificatie-si-ro25775.php
5. http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_634_23.-PROGRAMABAC2013CHIMIA.pdf
6. http://biblionline.md/news/681/69/Un-model-de-elaborare-a-matricei-de-specificatii-util-la-
intocmirea-oricaror-teste-de-evaluare-in-clasele-liceale