Sunteți pe pagina 1din 5

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ/ nr.

 ____ din _________ Avizat


responsabil comisie metodică,
Clasa a VII-a/2 ore pe săptămână conform planului cadru aprobat prin Avizat
OMENCS nr. 3590 din 05.04.2016 Director,

Întocmită în conformitate cu structura anului școlar aprobată prin


Instituţia de învăţământ:
OMEN nr. 3191/20.02.2019
Numele şi prenumele cadrului didactic/grad didactic:
Conform programei şcolare aprobate prin
An şcolar: 2019-2020
OMEN nr. 3393/28.02.2017
Disciplina de studiu: Chimie
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I - 30 ore

Nr.
Nr.
Unitatea de învaţare Competenţe specifice vizate Conţinuturi de Saptămâna Observaţii
U.Î.
ore
Recapitulare: Starea de agregare. 1 oră
RECAPITULARE Transformări de stare de agregare. S1
Fenomene mecanice. Fenomene 09.09-13.09
termice.
Test de evaluare iniţială 1 oră
1.1. Identificarea unor Materie. Substanță
proprietăți/fenomene, Aparatură și ustensile utilizate în
substanțe/amestecuri în contexte laboratorul de chimie
cunoscute Protecția propriei persoane și a mediului
1.2. Descrierea unor fenomene și înconjurător în timpul efectuării
proprietăți ale substanțelor întâlnite în experimentelor în laborator
contexte cunoscute prin utilizarea Proprietăți ale substanțelor
1. CHIMIA, ȘTIINȚĂ A terminologiei specifice chimiei Fenomene fizice și fenomene chimice 14 S2-8
NATURII 2.1. Formularea unor ipoteze cu privire Substanțe pure și amestecuri de ore 20.09-01.11
la caracteristicile substanțelor și a substanțe
relațiilor dintre ele Puritatea substanțelor
2.2. Utilizarea echipamentelor de Metode de separare a amestecurilor
laborator și a tehnologiilor informatice omogene: cristalizare și distilare
pentru a studia proprietăţi/fenomene Metode de separare a amestecurilor
2.3. Investigarea unor procese și eterogene: decantare și filtrare
fenomene în scopul identificării noțiunilor
și relațiilor relevante
3.2. Rezolvarea de probleme calitative și

pag. 1 din 5
cantitative pe baza conceptelor studiate
4.1. Identificarea consecințelor
proceselor chimice asupra organismului
și asupra mediului înconjurător
4.2. Aprecierea impactului substanțelor
chimice asupra organismului și asupra
mediului înconjurător
1.1. Identificarea unor proprietăți/
fenomene, substanțe/amestecuri în
contexte cunoscute
1.2. Descrierea unor fenomene și
proprietăți ale substanțelor întâlnite în
2. AERUL. APA. SOLUL. contexte cunoscute prin utilizarea
SOLUȚII terminologiei specifice chimiei
2.2. Utilizarea echipamentelor de
laborator și a tehnologiilor informatice
pentru a studia proprietăţi/fenomene Aerul-amestec omogen
2.3. Investigarea unor procese și Solul-amestec eterogen S9-14
fenomene în scopul identificării noțiunilor Apa în natură 12 04.11-13.12
și relațiilor relevante Rolul apei în organism ore
3.1. Identificarea informațiior și datelor Soluții
necesare rezolvării unei probleme în Concentrația soluțiilor
contexte variate
3.2. Rezolvarea de probleme calitative și
cantitative pe baza conceptelor studiate
4.1. Identificarea consecințelor
proceselor chimice asupra organismului
și asupra mediului înconjurător
4.2. Aprecierea impactului substanțelor
chimice asupra organismului și asupra
mediului înconjurător
RECAPITULARE 2 ore S15
SEMESTRIALĂ 16.12-20.12

pag. 2 din 5
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL al II- lea – 38 ore
Nr. Unitatea de Competenţe specifice vizate Conţinuturi Nr. de ore Saptămâna Observaţi
U.Î. învaţare alocate i
1.2. Descrierea unor fenomene și
proprietăți ale substanțelor
întâlnite în contexte cunoscute
prin utilizarea terminologiei
specifice chimiei
1.3. Utilizarea simbolurilor
specifice chimiei pentru
reprezentarea unor elemente,
Atom. Element chimic. Simbol chimic
3. substanțe simple sau compuse și
Izotopi. Masă atomică relativă. Mol de
transformări ale substanțelor
atomi
Atomul. 2.1. Formularea unor ipoteze cu
Învelișul de electroni. Configurații
Tabelul Periodic al privire la caracteristicile S16-20 24 ianuarie
electronice 10 ore
elementelor substanțelor și a relațiilor dintre 13.01-14.02 zi liberă
Tabelului Periodic al elementelor.
ele
Relația dintre structura învelișului de
2.2. Utilizarea echipamentelor de
electroni și poziția ocupată de element în
laborator și a tehnologiilor
Tabelul periodic
informatice pentru a studia
proprietăţi/fenomene
3.1. Identificarea informațiior și
datelor necesare rezolvării unei
probleme în contexte variate
3.2. Rezolvarea de probleme
calitative și cantitative pe baza
conceptelor studiate
Ioni. 1.3. Utilizarea simbolurilor 12 ore S21-S26
Molecule. specifice chimiei pentru Metale. Formarea ionilor pozitivi 17.02-27.03
Calcule pe baza reprezentarea unor elemente, Nemetale. Formarea ionilor negativi
formulei chimice substanțe simple sau compuse și Formarea compușilor ionici
transformări ale substanțelor Molecule. Proprietăți fizice ale unor
2.1. Formularea unor ipoteze cu compuși moleculari
privire la caracteristicile Valența
4. substanțelor și a relațiilor dintre Formule chimice
ele Masă molară. Calcule pe baza masei
2.2. Utilizarea echipamentelor de molare
laborator și a tehnologiilor Calcule pe baza formulei chimice
informatice pentru a studia
proprietăţi/fenomene

pag. 3 din 5
3.1. Identificarea informațiior și
datelor necesare rezolvării unei
probleme în contexte variate
3.2. Rezolvarea de probleme
calitative și cantitative pe baza
conceptelor studiate
1.1. Identificarea unor
proprietăți/fenomene,
substanțe/amestecuri în contexte
cunoscute
1.2. Descrierea unor fenomene și
proprietăți ale substanțelor
întâlnite în contexte cunoscute
prin utilizarea terminologiei
specifice chimiei
Substanțe simple
1.3. Utilizarea simbolurilor 20-21 apr.
Metale și nemetale. Aliaje
specifice chimiei pentru vacanța de
Substanțe compuse. Clasificarea
reprezentarea unor elemente, Paște
substanțelor compuse: oxizi, acizi, baze,
substanțe simple sau compuse și
săruri.
transformări ale substanțelor. S27-S23 1 Mai zi
Substanțe chimice Oxizi 14 ore
5. 2.1. Formularea unor ipoteze cu 30.03-29.05 liberă
Baze
privire la caracteristicile
Acizi
substanțelor și a relațiilor dintre
Săruri
ele
Identificarea unor acizi și baze cu
2.3. Investigarea unor procese și
ajutorul indicatorilor. Scala de pH
fenomene în scopul identificării
noțiunilor și relațiilor relevante
3.2. Rezolvarea de probleme
calitative și cantitative pe baza
conceptelor studiate
4.2. Aprecierea impactului
substanțelor chimice asupra
organismului și asupra mediului
înconjurător
Recapitulare S34 1 iunie zi
1 oră
semestrială 01.06-05.06 liberă
Recapitulare S34 8 iunie zi
1 oră
anuală 01.06-05.06 liberă
Săptămâna
S35 ”Școala Altfel”

pag. 4 din 5
Manuale și auxiliare școlare utilizate la clasă

Editura Autori: aprobat cu OM nr. / din catalogul manualelor școlare


Manual școlar
Intuitext  aprobate pentru anul școlar 2019-2020
Auxilar școlar Editura Autori: aprobat cu OM nr. /
Intuitext 

pag. 5 din 5