Sunteți pe pagina 1din 16

Școala:.......................... Avizat director: .................................

Disciplina: Chimie, manual Editura Litera, 2019 Avizat resp. comisie metodică: .........
Clasa: a VII-a, Anul școlar: ..........................
Nr. ore/săpt. .....
Cadru didactic.......................
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Competențe Conținuturi Număr de Săptămân Observații


U.Î învățare specifice ore a
. vizate
Chimia, 1.1, 1.2 Evaluare inițială 1
știință a 2.1, 2.3 Ce este chimia? 2
naturii 4.1, 4.2 Laboratorul de chimie
(6 ore) Norme de protecție a muncii
I. Materie. Corp. Substanță 1
Fenomene fizice și fenomene chimice 1
Proprietăți fizice și proprietăți chimice 1
II. Substanțe. 1.1, 1.2 Substanțe pure. Amestecuri de substanțe 2
Amestecuri 2.1, 2.2, 2.3 Metode de separare a amestecurilor 1
de substanțe 3.1, 3.2 omogene
(16 ore) 4.1, 4.2 Metode de separare a amestecurilor 1
eterogene
Solul – amestec eterogen 1
Aerul – amestec omogen 1
Apa 1
Aplicații 1
Soluții apoase. Dizolvarea 2
Clasificarea soluțiilor apoase 1
Concentrația procentuală de masă 2
Prepararea unor soluții de concentrații 2
diferite
Evaluare sumativă 1
III. Atomul 1.2, 1.3 Structura atomului 2
(7 ore) 2.2, 3.1 Element chimic. Simbol chimic. Izotopi 1

1
4.1, 4.2 Masa atomică relativă. Mol de atomi 1
2.1 Învelișul de electroni 2
Evaluare sumativă 1
Recapitulare 1
(1 oră)
Total: 30 ore
Școala:.......................... Avizat director: .................................
Disciplina: Chimie, manual Editura Litera, 2019 Avizat resp. comisie metodică: .........
Clasa: a VII-a, Anul școlar: ..........................
Nr. ore/săpt. .....
Cadru didactic.......................
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL II
Nr. Unitatea de Competențe Conținuturi Număr Săptămân Observații
U.Î învățare specifice vizate de ore a
.
IV Tabelul 1.1, 2.1 Structura tabelului periodic 1
periodic al 2.2, 2.3 Relația dintre structura învelișului de 1
elementelor 3.1, 4.2 electroni și poziția ocupată în tabelul
(6 ore) periodic
Metale. Nemetale. Proprietăți fizice 2
generale
Aplicații 1
Evaluare sumativă 1
V Ioni și 1.1, 1.2, 1.3 Formarea ionilor 1
molecule 2.1, 2.2, 2.3 Formarea compușilor ionici 1
(10 ore) 3.1, 3.2 Proprietățile fizice ale compușilor ionici 2
4.1, 4.2 Formarea moleculelor 1
Proprietățile fizice ale unor compuși 2
moleculari
Valența 1
Aplicații 1
Evaluare sumativă 1
VI Substanțe 1.1 Stabilirea formulei chimice pe baza valenței 2
chimice 1.2 Clasificarea compușilor chimici 1

2
(9 ore) 1.3 Oxizi 1
2.3 Baze 1
3.1 Acizi 1
4.1 Săruri 1
4.2 Aplicații 1
Evaluare sumativă 1
VI Calcule pe 1.2 Mol. Masă molară 2
I baza 1.3 Calcule pe baza formulei chimice 5
formulelor 3.1 Aplicații 1
chimice 3.2 Evaluare sumativă 1
(9 ore)
Recapitulare (4 ore) 4
Total: 38 ore
Școala: Avizat director: …………….
Disciplina: Chimie, manual Editura Litera, 2019 Avizat responsabil comisie
metodică: ……..
Clasa: a VII-a
Nr. ore/săpt.: 2
Cadru didactic:
PROIECTELE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Unitatea de învățare I: Chimia, știință a naturii
Nr. de ore alocate: 6
Conținuturi detaliate Competențe Activități de învățare Metode de Resurse Evaluare
specifice predare materiale
Unitatea de învățare I 1.1. Identificarea Observarea unor substanțe/amestecuri și Experimentul de Ustensile și aparatură de Observarea
Chimia, știință a naturii unor proprietăți/ identificarea caracteristicilor acestora laborator laborator: sistematică a
fenomene, (de exemplu: stare de agregare, culoare, – cristalizor, clește, elevilor
 Ce este chimia?
substanțe /amestecuri aspect etc.) în activități practice de laborator Învățarea prin spirtieră, termometru,
Laboratorul de chimie.
în contexte cunoscute prin completarea unor fișe de observare descoperire pahare, trepied cu sită, Chestionarea orală
Ustensile de laborator.
Exerciții prin sarcini scurte – pag. 15 mojar cu pistil, capsulă,
Norme de protecție a
Exerciții prin sarcini scurte – pag. 16, 19 Conversația spatulă, eprubete etc. Aprecierea verbală
muncii
Recunoașterea unor fenomene/proprietăți, euristică
 Materie. Corp. Substanță.
pe baza observațiilor din cadrul unor Verificarea prin
Substanțe organice.
experimente Problematizarea Diferite lucrări practice
Substanțe anorganice
Exercițiu – pag. 16, 17, 18 corpuri/substanțe/materiale
 Fenomene fizice și
Elaborarea, în echipă, a unei fișe de : Investigația
fenomene chimice. Activitatea cu
observare a proprietăților fizice ale unor – panglică de magneziu,
 Proprietăți fizice manualul Testul scris
substanțe (de exemplu: zahăr, pilitură de

3
observabile/măsurabile. fier, aluminiu, sulf, grafit etc.) hârtie, apă, piatră vânătă,
Proprietăți chimice Experiment – pag. 17, 18 Activitatea în grafit, cupru, aluminiu, Eseul
Analizarea unor fenomene/proprietăți, echipă zahăr, nisip, calcar, var,
substanțe/amestecuri în scopul stabilirii sulf, fier, magnet etc.
asemănărilor și deosebirilor dintre acestea
Exemplu: deosebirea dintre dizolvarea Dezbaterea Manualul digital
zahărului în apă și topirea acestuia – pag. 16
Diferențierea corp/substanță prin exercițiu Exercițiul Fișe de lucru
de analiză a unor imagini – pag. 13
Experimentul – pag. 15 Algoritmizarea Filme educaționale
1.2. Descrierea unor Consemnarea sistematică a observațiilor asociate
fenomene și unor fenomene fizice și chimice studiate Reflecția
proprietăți ale Experiment – pag. 15, 17, 19 personală Videoproiector
substanțelor întâlnite Diferențierea fenomenelor fizice de
în contexte cunoscute fenomenele chimice, a substanțelor de Legislația privind normele
prin utilizarea amestecuri, a amestecurilor omogene de de protecție a muncii în
terminologiei amestecuri eterogene etc. după criterii date laboratorul de chimie
specifice chimiei Experiment – pag. 15, 16 ,17, 18, 19
2.1. Formularea unor Formularea unor întrebări care conduc la
ipoteze cu privire la necesitatea unei investigații pentru aflarea
caracteristicile răspunsului
substanțelor și a Exemplu formularea unor întrebări – pag.
relațiilor dintre ele 12, 15, 18
Structurarea unei ipoteze cu ajutorul datelor
obținute experimental sau din alte surse cu
privire la caracteristicile substanțelor și a
relațiilor dintre ele
Exemplu: Clasificare – pag. 13, 14
Selectarea unor date relevante pentru
stabilirea condițiilor de realizare a
activităților propuse (de exemplu: selectarea
ustensilelor de laborator necesare)
Exemplu: prezentarea ustensilelor de
laborator – pag. 10
Identificarea unor criterii de comparare a
unor fenomene/substanțe, utilizând datele
obținute prin activitate investigativă (de
exemplu: compararea stărilor de agregare)
Experiment – pag. 14, 15, 16, 17, 19
2.3. Investigarea unor Înregistrarea datelor obținute în urma
procese și fenomene investigațiilor în tabele cu rubrici
în scopul identificării prestabilite
noțiunilor și relațiilor Experiment – pag. 17

4
relevante Prelucrarea datelor obținute în urma
investigațiilor efectuate
Exemplu – definiții pag. 16, 17, 19
4.1. Identificarea Dezbaterea normelor privind sănătatea și
consecințelor securitatea muncii în laboratorul de chimie
proceselor chimice Exemplu: imagini privind norme de
asupra organismului protecția muncii în laborator – pag. 11
și asupra mediului
înconjurător
4.2. Aprecierea Realizarea unor prezentări referitoare la
impactului substanțele studiate, în diverse forme:
substanțelor chimice proiecte, planșe, prezentări digitale etc.
asupra organismului Exemplu eseu la Aplică ce ai învățat –
și asupra mediului pag. 19
înconjurător

Unitatea de învățare II: Substanțe. Amestecuri de substanțe


Nr. de ore alocate: 16
Conținuturi detaliate Competențe Activități de învățare Metode de Resurse Evaluare
specifice predare materiale
Unitatea de învățare II 1.1 Identificarea unor Recunoașterea unor substanțe pure/amestecuri pe Experimentul de Ustensile și Observarea
Substanțe. Amestecuri proprietăți/fenomene, baza observațiilor din cadrul unor experimente. laborator aparatură de sistematică a
de substanțe substanțe/amestecuri Experimente pag. 20–23, 40, 42, 44, 47 laborator: elevilor
 Substanțe pure. în contexte cunoscute Precizarea componentelor din amestecuri întâlnite în Experimentul – cilindru gradat,
Amestecuri de viața cotidiană (de exemplu: saramură, sirop, lapte de virtual eprubete, balanță, Chestionarea
substanțe. Amestecuri var, alcool sanitar, oțet etc.) pahare, baghetă, orală
întâlnite în viața de zi Exemplu: pag. 23 (analiza unor imagini + Aplică ce Învățarea prin capsulă,
cu zi ai învățat), experimente – pag. 26, 30, 43 descoperire termometru, sursă Aprecierea
 Puritatea Exerciții – pag. 44, 46 de încălzire, verbală
 Metode de separare a Descrierea proceselor implicate în operațiile de Conversația lingură de ars,
amestecurilor decantare, filtrare, cristalizare, distilare (de exemplu: euristică trepied, sită, Verificarea
omogene: cristalizarea, descrierea proceselor care au loc în activități practice de instalație de prin lucrări
distilarea separare a unor amestecuri eterogene sau omogene Problematizarea distilare, pâlnie de practice
 Metode de separare a cunoscute – apă și cărbune, apă și clorură de sodiu etc.) separare, pâlnie,
amestecurilor Experiment – pag. 31, 32, 35 Studiu de caz hârtie de filtru, Investigația
eterogene: decantarea, 1.2. Descrierea unor Descrierea proceselor implicate în operațiile de mojar cu pistil,
filtrarea fenomene și decantare, filtrare, cristalizare, distilare Activitatea cu spatulă, Evaluarea
 Solul – amestec proprietăți ale (de exemplu: descrierea proceselor care au loc în manualul cronometru, sumativă
eterogen substanțelor întâlnite activități practice de separare a unor amestecuri
în contexte cunoscute eterogene sau omogene cunoscute – apă și cărbune, Activitate Diferite Eseul

5
 Aerul – amestec prin utilizarea apă și clorură de sodiu etc.) individuală corpuri/substanțe/
omogen. Poluarea terminologiei Experiment – pag. 31, 32, 35, 43 amestecuri: Proiectul de
aerului specifice chimiei Consemnarea sistematică a observațiilor asociate Experimentul pe – fier, cupru, apă, grup
 Apa. Apa în natură. unor fenomene fizice și chimice studiate echipe cretă, alcool
Apa potabilă. Apa Experiment – pag. 21, 23, 31, 32, 43, 45 medicinal, sare de Testul de
distilată. Rolul apei în 2.1 . Formularea unor Formularea unor întrebări care conduc la necesitatea bucătărie, unt, autoevaluare
organism. Poluarea ipoteze cu privire la unei investigații pentru aflarea răspunsului Dezbaterea sulf, ulei, cărbune,
apei caracteristicile Experiment – pag. 31, 33, 43, 44, 45, 47, 50 magnet, nisip,
 Soluții apoase. substanțelor și a Selectarea unor date relevante pentru stabilirea Rezolvarea de piatră vânătă, oțet,
Clasificarea soluțiilor relațiilor dintre ele condițiilor de realizare a activităților propuse (de probleme zahăr, boabe
apoase. Dizolvarea. exemplu: selectarea ustensilelor de laborator de piper/fasole/
Factorii care necesare) Algoritmizarea muștar/orez,
influențează dizolvarea Experiment – pag. 31, 33, 43, 44, 45, 47, 50 probe de sol,
 Concentrația 2.2 Utilizarea Obținerea de amestecuri din substanțe cu aceeași Reflecția lumânare,
procentuală de masă. echipamentelor de stare de agregare sau cu stare de agregare diferită, în personală polistiren, plastic,
Solubilitate laborator și a activități practice de laborator realizate individual sau plastilină, hârtie,
 Prepararea unor soluții tehnologiilor în echipă. Experiment – pag. 23, 27, 31, 32, 43, 44 aspirină, etc.
de concentrații diferite informatice pentru a Separarea substanțelor din amestecuri în funcție de
studia tipul acestora, în activități practice de laborator Manualul
proprietăți/fenomene Experiment – pag. 23, 27, 31, 32 digital
Observarea unor fenomene sau procese utilizând
softuri educaționale și activități practice de laborator Manualul cu
Experiment – pag.23, 27, 31, 32, 33, 38, 43, 44, 45, anexe
47, 50
Prepararea unor soluții de diferite concentrații Fișe de lucru
procentuale de masă în cadrul unor activități practice,
în echipă.
Experiment preparare soluții – pag. 44, 50, 52, 53 Videoproiector
Diluarea sau concentrarea unor soluții prin diferite
metode (de exemplu: concentrarea unei soluții de
clorură de sodiu prin adăugare de solvat, prin
evaporare sau prin amestecarea acesteia cu o soluție
mai concentrată de clorură de sodiu)
Experiment – pag. 44, 50, 52, 53
2.3. Investigarea unor Interpretarea observațiilor efectuate în scopul
procese și fenomene identificării metodei de separare a unor substanțe din
în scopul identificării amestecuri prin decantare, filtrare, cristalizare
noțiunilor și relațiilor Concluziile experimentelor – pag. 23, 27, 31, 32
relevante Identificarea factorilor care influențează dizolvarea
unei substanțe printr-un demers investigativ (de
exemplu: completarea în echipă a unei fișe de
laborator cu factorii care influențează dizolvarea, la
dizolvarea în apă, la aceeași temperatură, a unor

6
probe de zahăr cubic și de zahăr pudră/la dizolvarea
unor probe de mase egale în volume egale de apă, la
diferite temperaturi/la dizolvarea unei probe de zahăr
sub agitare); Experiment – pag.45.
Prepararea unor soluții prin diluare sau concentrare
pornind de la o soluție de concentrație cunoscută
Experiment – pag. 50, 52, 53
Înregistrarea datelor obținute în urma investigațiilor
în tabele cu rubrici prestabilite
Experiment – pag. 36, 37, 43, 52

Prelucrarea datelor obținute în urma


investigațiilor efectuate
Experiment – pag. 23, 27, 31, 32, 33, 38, 43, 44, 45,
47, 50, 52, 53

Formularea concluziilor desprinse în urma


investigațiilor efectuate
Experiment – pag. 23, 27, 31, 32, 33, 38, 43, 44, 45,
47, 50, 52, 53

3.1. Identificarea Selectarea informațiilor relevante în vederea


informațiilor și rezolvării unor probleme specifice (de exemplu:
datelor necesare diferențierea substanței dizolvate de dizolvant și de
rezolvării unei soluție) Experiment – pag. 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52,
probleme în contexte 53
variate
3.2. Rezolvarea de Efectuarea de calcule pentru determinarea
probleme calitative și concentrației procentuale de masă a unor soluții
cantitative pe baza apoase (de exemplu: completarea unor fișe de lucru,
conceptelor studiate individual sau în echipă, pentru determinarea
concentrației procentuale de masă a unei soluții când
se cunosc masele de solvat și de soluție
apoasă/masele de solvat și de apă)
Experiment – pag. 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53
4.1. Identificarea Analizarea și prezentarea informațiilor cu privire la
consecințelor rolul apei în organism
proceselor chimice Experiment – pag. 40, 41, 42
asupra organismului Evaluarea factorilor de risc și recunoașterea
și asupra mediului importanței unor specii chimice studiate
înconjurător Experiment – pag. 39, 40, 41, 42
Documentarea în legătură cu aspecte legate de
poluarea aerului (pag. 39, 41, 42)

7
4.2. Aprecierea Comunicarea, în scris sau oral, a informațiilor privind
impactului aplicațiile practice ale unor amestecuri de substanțe/
substanțelor chimice substanțe chimice studiate
asupra organismului Exemplu: poluarea aerului – pag. 39, 40, 41, 42
și asupra mediului
înconjurător

Unitatea de învățare III: Atomul


Nr. de ore alocate: 7
Competenț Metode Resurse
Conținuturi detaliate Activități de învățare Evaluare
e specifice materiale
Unitatea de învățare III 1.2 Diferențierea conceptelor și noțiunilor specifice: particulă Modelarea
Atomul subatomică (proton, neutron, electron), număr atomic,
 Structura atomului. Nucleu, număr de masă, masa atomică relativă, mol, prin Învățarea prin Observarea
protoni, neutroni, electroni, completarea unor fișe de lucru descoperire Manualul sistematică a
sarcina electrică. Număr Exemplu: exercițiu-tabel, pag. 58 elevilor
atomic. Număr de masă Exemplu: ex. VII, pag. 65 Conversația
 Element chimic. Simbol Exemplu: ex. 1, 2, pag. 60, ex. 2 pag. 62 euristică Fișe de lucru Aprecierea
chimic. Izotopi. Importanța 1.3 Utilizarea terminologiei specifice chimiei în scopul verbală a
izotopilor denumirii elementelor chimice Problematizare răspunsurilor
 Masa atomică relativă. Mol de Exemplu: ex. 1, pag. 60 a Grafit
atomi. Numărul lui Avogadro Exemplu: ex. VII, pag. 66 Chestionarea
 Învelișul de electroni. Reprezentarea/modelarea grafică a structurilor Studiu de caz Modele atomice orală
Repartizarea electronilor pe electronice ale primelor 20 de elemente din tabelul
straturi pentru primele 20 de periodic Activitatea cu
elemente din Tabelul Periodic. Exemplu: exercițiul cu eticheta Aplică ce ai învățat! de la manualul Tabelul periodic Testul de
Dublet. Octet. Electron pag. 58 autoevaluare
distinctiv Exemplu: ex. VII, pag.66 Activitate
Exemplu: ex .I, II, III, IV pag. 66 individuală Manualul digital
2.2 Analizarea structurii atomului/structurii învelișului de Referatul
electroni folosind diferite softuri educaționale Videoproiector
3.1 Selectarea informațiilor relevante în vederea rezolvării Dezbaterea
unor probleme specifice, de exemplu corelarea numărului Testul de

8
de moli cu masa de substanță Rezolvarea de Softuri evaluare
Exemplu: ex. 1, 2, 3, 4, pag. 62 probleme educaționale sumativă
Exemplu: ex. 6, pag. 62
Exemplu: ex. V, pag. 66
4.1 Evaluarea factorilor de risc și recunoașterea importanței Algoritmizarea
unor specii chimice studiate.
Exemple: cerință temă portofoliu, pag. 60
4.2 Documentarea asupra utilizării practice a unor izotopi în
diferite domenii de activitate și comunicarea în scris a
informațiilor.
Exemplu: tema portofoliu, pag.60
Realizarea unor prezentări referitoare la izotopi, sub
formă de referate.
Exemplu: tema pentru portofoliu, pag.60

Unitatea de învățare IV: Tabelul periodic al elementelor


Nr. de ore alocate: 6
Competențe Metode de Resurse materiale
Conținuturi detaliate Activități de învățare Evaluare
specifice predare
Unitatea de învățare IV 1.1. Identificarea Observarea unor metale în activități Experimentul
Tabelul periodic al unor proprietăți practice și elaborarea unei fișe de demonstrativ Diferite ustensile și Observarea
elementelor /fenomene, observare a proprietăților fizice ale aparatură de laborator: sistematică a
 Structura tabelului substanțe /amestecuri acestora (de exemplu: stare de agregare, Învățarea prin balanță, cilindru gradat, elevilor
periodic. Grupe. în contexte cunoscute culoare, luciu, duritate, proprietăți descoperire clește metalic, pahare
Perioade. Legea mecanice etc.) Exemplu - pag. 71, 72 Berzelius, baterie, fire Aprecierea
periodicității Compararea proprietăților fizice ale unui Conversația conductoare, electrozi, bec, verbală
 Relația dintre structura metal cu proprietățile fizice ale unor euristică întrerupător etc.
învelișului de electroni aliaje ale acestuia în scopul identificării
și poziția în tabelul utilizării practice ale aliajelor respective, Problematizarea Investigația
periodic într-o activitate investigativă Diferite
 Metale. Nemetale. Exemplu: proiect – pag.72. Studiu de caz corpuri/substanțe/materiale Proiectul
Aliaje 2.1. Formularea unor Formularea unor întrebări care conduc la : fier, cupru, aluminiu,
ipoteze cu privire la necesitatea unei investigații pentru Activitatea cu aliaje apă, grafit, sulf, iod
caracteristicile aflarea răspunsului manualul etc. Testul de
substanțelor și a Exemplu – pag. 69, 71. autoevaluare
relațiilor dintre ele Selectarea unor date relevante pentru
stabilirea condițiilor de realizare a Experimentul pe
activităților propuse (de exemplu: echipe Tabelul periodic
selectarea ustensilelor de laborator Evaluarea
necesare) Exemplu – pag. 71, 72. Manualul sumativă
Selectarea unor date relevante pentru

9
stabilirea condițiilor de realizare a Dezbaterea Manualul digital
activităților propuse (de exemplu:
selectarea ustensilelor de laborator Rezolvarea de Fișe de lucru
necesare) Experiment – pag. 71, 72. exerciții
Utilizarea unor date relevante privind
structura învelișului de electroni pentru
stabilirea poziției unui element în tabelul
periodic
Exemplu – pag. 69, 70.
2.2. Utilizarea Observarea unor fenomene sau procese
echipamentelor de utilizând softuri educaționale și activități
laborator și a practice de laborator
tehnologiilor Exemplu: softuri AEL
informatice pentru a
studia
proprietăți/fenomene
2.3. Investigarea unor Înregistrarea datelor obținute în urma
procese și fenomene investigațiilor în tabele cu rubrici
în scopul identificării prestabilite
noțiunilor și relațiilor Ex: tabel – pag. 69, 71, 73
relevante Prelucrarea datelor obținute în urma
investigațiilor efectuate
Exemplu: – pag. 67, 69, 72, 73
Formularea concluziilor desprinse în
urma investigațiilor efectuate
Concluzii – pag. 67, 69, 70, 71, 72, 73
3.1. Identificarea Analizarea informațiilor obținute, în
informațiior și datelor urma unui demers investigativ, dintr-un
necesare rezolvării tabel, grafic, film didactic, soft
unei probleme în educațional cu privire la caracterul
contexte variate metalic/nemetalic al elementelor
Exemplu: analiza graficului – pag. 71, 73
4.2. Aprecierea Proiectarea unui demers investigativ
impactului privind utilizarea unor aliaje
substanțelor chimice Exemplu: aliaje – pag. 72
asupra organismului Realizarea unor prezentări referitoare la
și asupra mediului substanțele studiate, în diverse forme:
înconjurător proiecte, planșe, prezentări digitale etc.
Exemplu: proiect/planșă etc. – pag. 72

10
Unitatea de învățare V: Ioni și molecule
Nr. de ore alocate: 10
Conținuturi detaliate Competențe specifice Activități de învățare Metode de Resurse Evaluare
predare materiale
Unitatea de învățare V 1.1. Identificarea unor Observarea unor substanțe și identificarea Ustensile și
Ioni și molecule proprietăți/fenomene, unor proprietăți în activități practice aparatură de
 Formarea ionilor pozitivi substanțe/amestecuri în Exemple: pag. 82, 87 Experimentul de laborator: sursă de Observarea
(cationi). Formarea ionilor contexte cunoscute Recunoașterea unor substanțe ionice pe baza laborator încălzire, pahare sistematică a
negativi (anioni). observațiilor din cadrul unor experimente Berzelius, clește elevilor
Izoelectronic Exemplu: experiment pag. 81 Experimentul metalic, ochelari
 Formarea compușilor ionici Analizarea unor proprietăți în scopul virtual de protecție Aprecierea
 Proprietățile fizice ale stabilirii asemănărilor și deosebirilor dintre verbală
compușilor ionici acestea Modelarea
 Formarea moleculelor. Exemple: pag. 81, 86, 87 Investigația
Clasificarea moleculelor. Substanțe: clorură
Masa moleculară 1.2. Descrierea unor Diferențierea conceptelor și noțiunilor Demonstrația de sodiu, cupru, Proiectul
 Proprietățile fizice ale fenomene și proprietăți ale specifice calciu, potasiu,
compușilor moleculari substanțelor întâlnite în Exemple: pag.76, 89 Problematizarea bariu, magneziu, Test de
 Valența contexte cunoscute prin Utilizarea tabelului periodic pentru aflarea mine de creion, autoevaluare
utilizarea terminologiei carcterului chimic și a valenței apă, acid citric,
specifice chimiei Exemple: pag. 87, 88, 89 Conversația zahăr, panglică de Testul sumativ
euristică Mg
1.3. Utilizarea simbolurilor Modelarea structurilor Lewis ale unor ioni și
specifice chimiei pentru molecule Fișe de lucru
reprezentarea unor elemente, Exemple: pag 77, 84 Rezolvarea de
substanțe simple sau exerciții Manualul

11
compuse și transformări ale
substanțelor Algoritmizarea
2.1. Formularea unor ipoteze Formularea unor întrebări care conduc la Manualul digital
cu privire la caracteristicile necesitatea unei investigații pentru aflarea
substanțelor și a relațiilor răspunsului Videoproiectorul
dintre ele Exemple: pag.76, 83
Structurarea unei ipoteze cu ajutorul datelor
obținute experimental
Exemplu: pag. 81
Stabilirea valenței, a caracterului metalic sau
nemetalic, a tipului de ion format , utilizând
tabelul periodic
Exemple: pag. 78, 87
Identificarea unor criterii de comparare a
unor substanțe, utilizând datele obținute prin
activitate investigativă
Exemplu: pag. 82

2.2. Utilizarea Observarea unor fenomene sau procese în


echipamentelor de laborator activități practice
și a tehnologiilor informatice Exemplu: pag. 87
pentru a studia Analizarea structurii învelișurilor de
proprietăți/fenomene electroni modelate în imagini
Exemplu: pag. 76
2.3. Investigarea unor Identificarea tipului de ion pornind de la
procese și fenomene în structura invelișului de electroni al atomului
scopul identificării Exemplu: pag. 77
noțiunilor și relațiilor Înregistrarea datelor obținute în urma
relevante investigațiilor în tabele cu rubrici
prestabilite, interpretarea și formularea
concluziilor
Exemple: pag 80, 81
3.1. Identificarea Analizarea informațiilor obținute dintr-un
informațiilor și datelor tabel cu privire la cationii și anionii din
necesare rezolvării unei compușii ionici
probleme în contexte variate Exemplu: pag 79
3.2. Rezolvarea de probleme Efectuarea de calcule privind masa
calitative și cantitative pe moleculară
baza conceptelor studiate Exercițiul 2, pag 85
4.1. Identificarea Identificarea consecințelor poluării printr-un
consecințelor proceselor demers investigativ
chimice asupra organismului Exemplu: pag. 86
și asupra mediului

12
înconjurător
4.2. Aprecierea impactului Realizarea unor prezentări referitoare la
substanțelor chimice asupra substanțele ionice sau moleculare
organismului și asupra Exemplu: pag. 80
mediului înconjurător

Unitatea de învățare VI: Substanțe chimice


Nr. de ore alocate: 9
Conținuturi detaliate Competențe specifice Activități de învățare Metode de Resurse Evaluare
predare materiale
Unitatea de învățare VI 1.1 Identificarea unor Identificarea tipurilor de substanțe compuse Conversația Tabelul periodic Observarea
Substanțe chimice proprietăți/fenomene, pe baza unor criterii date (de exemplu: euristică sistematică a
 Stabilirea formulei chimice substanțe/amestecuri în recunoașterea formulelor chimice ale unor elevilor
pe baza valenței contexte cunoscute oxizi, acizi , baze, săruri, dintr-o serie de Învățarea prin Ustensile și
 Clasificarea compușilor formule chimice) Exemple: ex. 1, pag. 97 descoperire aparatură de Aprecierea
chimici 1.2. Descrierea unor Utilizarea tabelului periodic pentru aflarea laborator: verbală
 Oxizi – definiție, formule fenomene și proprietăți ale unor informații referitoare la proprietățile eprubete, pipetă,
chimice, denumire, substanțelor întâlnite în elementelor chimice (de exemplu: caracter Activitate pH-metru Probele
clasificare contexte cunoscute prin chimic, valență etc.) individuală practice
 Baze – definiție, formule utilizarea terminologiei Exemplu: completare tabel formule chimice, Manualul
chimice, denumire, pH, specifice chimiei pag. 94, 96, 101 Problematizarea
indicatori Ex.Aplică ce ai învățat! – pag. 105 Fișe de lucru
 Acizi – definiție, formule Exemplu: ex. 2, pag. 101 Activitățile Dezbaterea
chimice, denumire, Exemplu: ex. IV, pag. 102, ex. pag. 100 practice Indicatori: (evaluarea
clasificare 1.3 Utilizarea simbolurilor Recunoașterea prin jocuri a simbolurilor individuale/grup fenolftaleină, atitudinilor)
 Săruri – definiție, formule specifice chimiei pentru unor elemente chimice, a formulelor chimice turnesol
chimice, denumire reprezentarea unor elemente, ale unor substanțe simple sau compuse, ale
substanțe simple sau transformărilor substanțelor (de exemplu: Exercițiul Hârtie indicator
compuse și transformări ale activități de grup cu ajutorul unor cartonașe, universală Jocul didactic
substanțelor utilizarea tabelului periodic interactiv etc.) Algoritmizarea

13
Stabilirea formulelor chimice ale
substanțelor pe baza valențelor elementelor Diferite substanțe Referatul
chimice simple/compuse/
Exemplu: tabel pag. 94 amestecuri:
Exemplu: Activitate individuală, pag. 95 sulf, cupru,
Exemplu: Aplică ce ai învățat!, pag. 95 aluminiu, hidroxid Investigația
Exemplu: tabel pag. 96 de sodiu, acid
Exemplu: ex. 3, pag. 97 clorhidric, acid
Utilizarea terminologiei specifice chimiei în sulfuric, acid Autoevaluarea
scopul denumirii elementelor/substanțelor citric, oțet, oxid
chimice simple și compuse de calciu, apă
Exemplu: Activitate individuală, pag. 95 minerală Testul sumativ
Exemplu: Activitate individuală, pag. 96 carbogazoasă,
Exemplu: ex. 2, pag. 97 hidroxid de
2.3. Investigarea unor Determinarea pH-ului unor soluții acide și calciu, șampon,
procese și fenomene în bazice utilizând hârtie indicatoare de pH praf de copt,
scopul identificării Exemplu: experiment pag. 96 detergent, sare de
noțiunilor și relațiilor Înregistrarea datelor obținute în urma bucătărie, lapte,
relevante investigațiilor în tabele cu rubrici prestabilite carbonat de
Exemplu: experiment pag. 96 calciu, carbonat
Prelucrarea datelor obținute în urma de sodiu, sulfat de
investigațiilor efectuate cupru
Formularea concluziilor desprinse în urma
investigațiilor efectuate Videoproiector
Exemplu: experiment pag. 96
3.1. Identificarea Analizarea informațiilor obținute, în urma Manualul digital
informațiilor și datelor unui demers investigativ, dintr-un tabel,
necesare rezolvării unei grafic, film didactic, soft educațional cu
probleme în contexte variate privire la caracterul metalic/nemetalic al Acizi
elementelor, caracterul acid/bazic/neutru al
soluțiilor Fișe de lucru
Exemplu: experiment pag. 9
4.1. Identificarea Evaluarea factorilor de risc și recunoașterea
consecințelor proceselor importanței unor specii chimice studiate Cartonașe cu
chimice asupra organismului Exemplu: referat portofoliu pag 95 numele unor
și asupra mediului substanțe
înconjurător
4.2. Aprecierea impactului Realizarea unor prezentări referitoare la
substanțelor chimice asupra substanțele studiate, în diverse forme:
organismului și asupra proiecte, planșe, prezentări digitale etc.
mediului înconjurător Exemplu: referat portofoliu pag. 95

14
Unitatea de învățare VII: Calcule pe baza formulei chimice
Nr. de ore alocate: 9
Conținuturi detaliate Competențe specifice Activități de învățare Metode de Resurse Evaluare
predare materiale
Unitatea de învățare VII 1.2. Descrierea unor fenomene Diferențierea conceptelor și noțiunilor Conversația Observarea
Calcule pe baza formulei și proprietăți ale substanțelor specifice: mol, masă molară, masă moleculară sistematică a
chimice întâlnite în contexte cunoscute Exemple de exerciții rezolvate pag. 104-105 Tabelul periodic elevilor
 Mol. Masă molară. Amestec prin utilizarea terminologiei Aplicațiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – pag. 105 Explicația
echimolar specifice chimiei Aplicația 8 pag. 108 Manualul Aprecierea
 Calcule pe baza formulei 1.3. Utilizarea simbolurilor Determinarea unei formule chimice din Învățarea prin verbală
chimice: specifice chimiei pentru diverse informații utilizând algoritmi de calcul descoperire
 raportul atomic reprezentarea unor elemente, Exemplu: aplicațiile 10, 11 – pag. 108 Auxiliare
 raportul de masă substanțe simple sau compuse Exemple de probleme rezolvate pag. 107–108 curriculare
 calcularea compoziției și transformări ale substanțelor Activitate
procentuale 3.1. Identificarea informațiilor Selectarea informațiilor relevante în vederea individuală Testul scris
 determinarea formulei și datelor necesare rezolvării rezolvării unor probleme specifice (corelarea Fișe de lucru sumativ
chimice din compoziția unei probleme în contexte numărului de moli cu masa de substanță) Problematizarea
procentuală/raportul de variate Exemple de exerciții rezolvate pag 104-105
masă Aplicațiile – pag. 105
 calcularea numărului de Identificarea datelor necesare rezolvării unei Rezolvarea de Manualul digital
moli când se cunoaște masa probleme/situații problemă exerciții și
substanței Aplicațiile – pag. 105, 108 probleme
 calcularea masei de 3.2. Rezolvarea de probleme Efectuarea de calcule privind masa molară și
calitative și cantitative pe baza a cantității de substanță pentru substanțe Algoritmizarea
substanță când se cunoaște
numărul de moli conceptelor studiate simple/compuse
Exemple de probleme rezolvate – pag. 107

15
 determinarea masei dintr-un Aplicațiile: 5, 6, 7, 9 – pag. 108
element aflat într-o anumită Aplicarea regulilor în scopul rezolvării de
masă de substanță compusă probleme pentru determinarea raportului atomic
 determinarea masei de a raportului de masă și a compoziției procentuale
substanță compusă care de masă dintr-o substanță compusă
conține o anumită masă Exemple de probleme rezolvate pag. 106
dintr-un element. Aplică ce ai învățat – pag. 106
Aplicațiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – pag. 108
Aplicarea algoritmului de determinare a
formulei chimice pentru substanțe compuse
utilizând compoziția procentuală elementală și
masele atomice ale elementelor
Exemple de probleme rezolvate – pag. 107-
108, aplicațiile 10, 11 – pag. 108
Notă: Planificarea anuală, calendaristică și pe unități de învățare respectă Programa școlară aprobată prin Ordinul M.E.N nr. 3393/28.02.2017, dar este una orientativă pentru cadrul
didactic.

16