Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Numele şi prenumele: Daniela Şterbeţ


Data -
Şcoala - Liceul de Creativitate şi Inventică “Prometeu”
Disciplina - chimie
Clasa - a VII- a E
Tema - “Legătura dintre structura atomului şi poziţia elementului în SP”
Tipul lecţiei - lecţie de fixare a cunoştinţelor
Durata: 45 minute
Obiectivul general - fixarea şi consolidarea algoritmilor de modelare a
schemelor electronice ale atomilor, consolidarea corelaţiei SP – structura
atomului
Obiective operaţionale:
A. Cognitive:
O1 – să enunţe condiţia de neutralitate a atomului;
O2 – să indice semnificaţia numărului atomic;
O3 – să enunţe modul de repartizare a aelectronilor pe nivele energetice;
O4 – să indice legătura dintre structura atomului şi SP
O5 – să identifice în SP elementele metalice şi nemetalice;
O6 –să identifice un element în SP, pe baza numărului grupei, a
perioadei şi a numărului de ordine;
B. Afectiv-motivaţionale:
O7 – să descopere importanţa utilizării sistemului periodic
O8– să câştige încrederea în sine prin rezolvarea individuală a unor
sarcini;
O9 – să stabilească relaţii de colaborare cu colegii.
C. Psihomotorii:
O10 – să deducă informaţii despre structura atomului cunoscând
numărul atomic şi masa atomică relativă;
O11 – să deducă poziţia unui element în SP cunoscând structura
atomului;
O12 – să prezinte informaţiile în limbaj chimic adecvat
O13 – să deducă structura atomului cunoscând numărul perioadei şi al
subgrupei principale;
O14 – să modeleze scheme electronice ale atomilor;
O15 – să identifice elementele pe baza schemelor electronice ale
atomilor lor
Metode folosite: conversaţia, jocul didactic, activitatea individuală şi de
grup, problematizarea, testul
Material didactic folosit: sistemul periodic al elementelor, fişe de lucru

1
SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentele
Obiectivele Activitatea profesorului Activitatea elevului
lecţiei
1. Moment Salută elevii, solicită prezentarea situaţiei despre Prezintă absenţii, se pregătesc pentru
organizatoric elevii care absentează, organizează clasa pentru începerea lecţiei.
desfăşurarea lecţiei.
2. Anunţarea O7, O8 Precizează că lecţia are drept scop consolidarea
obiectivelor cunoştinţelor acumulate la tema structura
atomului, mai ales în ceea ce priveşte scrierea
schemelor electronice ale atomilor şi stabilirea
legăturii dintre structura atomului şi poziţia
elementelor în sistemul periodic.
3. Actualizarea O1 O2, O3, Lansează câteva întrebări ce constituie suportul Răspund întrebărilor adresate de profesor.
cunoştinţelor O4 O12, teoretic pentru rezolvarea temei de acasă:
1. Care este condiţia de neutralitate a atomului?
2. Cum se stabileşte numărul de electroni ai
unui atom?
3. Cum se repartizează electronii în învelişul
electronic?
4. Ce legătură este între nr. de nivele electronice
al unui atom şi poziţia sa în SP?
5. Cum se poate determina grupa în care este
plasat un element cunoscând structura
atomilor săi?
Solicită prezentarea eventualelor nereuşite în Anunţă exerciţiile sau sarcinile
rezolvarea temei pentru acasă. nerezolvate.

2
4. Prezentarea O8, O9, Precizează că răspunsul la neclarităţile lor îl vor
sarcinilor şi a afla lucrând astăzi mai întâi în grupuri la
situaţiilor de completarea unei fişe şi apoi la tablă pentru
învăţare. rezolvarea sarcinilor propuse.
5. Dirijarea O9, O10, Repartizează fişele de lucru în grup şi stabileşte Colaborează în grup la completarea celor
învăţării O11, O14, ca timp de lucru 9 minute. Precizează că nu se trei scheme.
permite folosirea sistemului periodic.
Invită la tablă câte un reprezentant din primele Câte un elev din grupurile care rezolvă
două grupe ce au finalizat sarcina. primele varianta 1, respectiv 2 afişează la
Evaluează împreună cu clasa răspunsurile tablă fişa cu răspunsul.
prezentate.
Propune spre rezolvare la tablă exerciţiile: Rezolvă la tablă şi în bănci sarcinile
O7, O8, Modelaţi schemele electronice ale atomilor propuse, elevii din clasă compară
O12,O13,O14 pentru elementele plasate în SP în: rezolvările lor cu răspunsurile de la tablă.
subgrupa a VI-a principală, perioada a doua?
subgrupa a II-a principală, perioada a treia?
c) subgrupa a VIII-a principală, perioada a
treia?
subgrupa a V-a principală, perioada a doua?
Antrenează elevii în corectarea eventualelor
greşeli făcute la tablă.
O5, O6. Solicită precizarea caracterului chimic al acestor Indică caracterul metalic sau nemetalic al
elemente: metal sau nemetal, după identificarea elementelor identificate.
lor.
O7, O8 Revine la tema de acasă solicitând elevii care nu Îşi completează răspunsurile din tema
au rezolvat-o în întregime să răspundă acum la pentru acasă.
neclarităţile avute.

3
6. Evaluarea O5, O6, O7, În finalul lecţiei propune evaluarea cunoştinţelor Rezolvă testul şi predau foile
formativă a O8, O10, printr-un minitest de 10 minute pe două variante profesorului.
progresului O13, O14 – anexa 2 - pe care îl dictează.
realizat
7. Asigurarea O11, O14, Anunţă tema pentru acasă – culegerea de Îşi notează tema în caiete.
retenţiei şi a O15 exerciţii, pag. 10, ex. 7.10, 7.12
transferului

4
Anexa 1 fişa 1
Nr. atomic
Nr. de ordine sarcina nucleară

schema electronică nr. de protoni

19
nr. de electroni
F
9
nr. de neutroni

nr. de nivele electronice nr. de electroni exteriori

perioada grupa

Nr. atomic
Nr. de ordine sarcina nucleară

schema electronică nr. de protoni

31
nr. de electroni
P
15
nr. de neutroni

nr. de nivele electronice nr. de electroni exteriori

perioada grupa

Nr. atomic
Nr. de ordine sarcina nucleară

schema electronică nr. de protoni

40
nr. de electroni
Ca
20
nr. de neutroni

nr. de nivele electronice nr. de electroni exteriori

perioada grupa

5
fişa 2
Nr. atomic
Nr. de ordine sarcina nucleară

schema electronică nr. de protoni

16
nr. de electroni
O
8
nr. de neutroni

nr. de nivele electronice nr. de electroni exteriori

perioada grupa

Nr. atomic
Nr. de ordine sarcina nucleară

schema electronică nr. de protoni

35
nr. de electroni
Cl
17
nr. de neutroni

nr. de nivele electronice nr. de electroni exteriori

perioada grupa

Nr. atomic
Nr. de ordine sarcina nucleară

schema electronică nr. de protoni

39
nr. de electroni
K
19
nr. de neutroni

nr. de nivele electronice nr. de electroni exteriori

perioada grupa
6
Anexa 2 – Test

1. Caracterizaţi elementele
Varianta 1 - cu numărul de ordine 11
Varianta 2 – cu numărul de ordine 15, precizând:
a) nr. de nucleoni;
b) sarcina nucleară;
c) schema electronică;
d) poziţia în SP;
e) caracterul chimic: metal/ nemetal.

2.Reprezentaţi schemele electronice ale atomilor elementelor:


Varianta 1 – a) din perioada a doua, subgrupa a III-a principală;
b) din perioada a treia, subgrupa VIII-a principală;
Varianta 2 a) din perioada treia, subgrupa a IV-a principală;
b) din perioada a doua, subgrupa a V-a principală.