Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Disciplina: Chimia

Data:

Profesor: Busuioc Anna

Clasa: a IX-a

Tema: Legea periodicității.Schimbarea periodică aproprietăților metalice și nemetalice

Tipul lectiei: de formare a deprinderilor li priceperilor

Subcompetenţe:

 Să explice legea periodicităţi; cauzele periodicităţii în baza structurii atomului.


 Să compare schimbarea proprietăţilor nemetalice / metalice ale elementelor chimice în perioadele şi subgrupele principale ale Sistemului periodic.

Obiective operaţionale: Elevul va fi capabil:

 O1 - să definească grupa, în urma aranjării elementelor în ordinea crescătoare a lui Z şi pe baza repetărilor apărute la electronii de valenţă, indicând configuraţia
electronică identică a ultimului strat.
 O2 - să definească perioada pe baza observării tabelului şi identificării a două gaze rare succesive, indicând numărul stratului în curs de completare.
 O3 - să diferenţieze grupele principale de cele secundare pe baza observării sistemului periodic identificând poziţia electronului distinctiv.
 O4 - - să indice prin prin citire numărul grupei, perioadele, însemnele din căsuţă.

Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicarea, descrierea, algoritmizarea, comparare, analiză , schemă

Mijloace didactice: manualul de chimie cl.IX, Sistemul periodic, fișe

a) Forme de organizare: frontal, individual.


Desfășurarea activității

Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi


lecţiei tehnici
Evocare (10 Organizarea clasi pentru ore, asigur un climat favorabil pentru a Se pregătesc pentu lecţie cu toate cele
min) desfăsura activitate. necesare.
Se salută elevii.
Mesaj: „Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei
să poţi să vezi prea departe”.
Analiza evaluării inițiale. Adresează întrebări daca sunt
conversaţia cu elevii pentru reactualizarea cunoştinţelor despre : neclarități, primesc lucrarea si Conversație
element chimic analizează greșelile comise
structura atomului
electroni de valenţă
apoi pe masa sunt niste cartonase rog elevii să aranjeze cartonaşele
Cartonașe
completate la studierea structurii atomului în ordinea crescătoare a lui
a numărului de ordine. Observații
Așt elev rog să rearanjeze cartonaşele astfel încât elementele cu Elevii aranjează cartonaşele
acelaşi număr de electroni pe ultimul strat să fie puse unele sub altele. Discușie
Fac concluzii la cele observate. dirijată

Realizarea Notați tema nouă de astăzi : Legea periodicității.Schimbarea Elevii notează tema în caiet
sensului periodică aproprietăților metalice și nemetalice
(20 min)
Prezentarea unui scurt istoric despre descoperirea legii periodicității.
Explicația
Difiniția legea periodicității – proprietățile elementelor, precum și
formele și proprietățile compușilor lor se repetă periodic în funcție de
greutățile lor atomice. (Mendeleev) Notează difiniția în caiete

Difiniția legea periodicității - Proprietățile elementelor, precum și


formele și proprietățile compușilor lor variază periodic în funcție de
sarcina nu cleului sau numărul de ordine (numărul atomic) al
elementelor. (contemporană)
Pentru a explica cauza periodocității elevii studiează fig. 1.3 pag 13
Analizează fig.1.3 din manual și fac Lucrul cu
concluzii asupra celor observate manualul
Proprietățile metalice: Proprietățile metalice ale unui element sоnt
determinate de capacitatea atomului său de a ceda electroni. Cu cît mai puțini
electroni va avea atomul pe stratul exterior,cu atоt mai ușor îi va ceda. La fel,
capacitatea de a ceda electronii se intensifică odată cu creșterea dimensiunilor
atomilor.
Cum se schimbг proprietățile metalice în subgrupele principale? Să analizăm, Analiza
de exemplu, proprietățile metalice ale elementelor din subgrupa principală a
grupei I (Li,Na, K, Rb, Cs, Fr). Toate acestea au cîte un electron pe stratul
exterior și îl cedează ușor ăn reacțiile chimice (de exemplu, Na – 1e–= Na+), Studiază SP , elementele din grupa I
manifestînd proprietăți metalice. Știm deja că numărul straturilor electronice
este egal cu numă rul perioadei

Elevii scriu concluziile în caiet: În subgrupele principale, de sus în jos, odatî cu


creșterea sarcinii nucleului (numă rului de ordine) se măresc dimensiunile
atomilor și se intensificг proprietățile metalice ale elementelor. Scriu în caiete concluziile privind
proprietățile metalice ale elementelor
Proprietățile nemetalice: ale unui element sоnt determinate de
capacitatea atomului său de a adiționa electroni.
Vom analiza schimbarea proprietгюilor nemetalice în subgrupele problematizarea
principale pe exemplul halogenilor – elemente din subgrupa
principalгă a grupei a VII-a (F, Cl,Br, I, At). Atomii de halogeni
primesc ușor un electron pentru completarea octetului.
Concluzie generalizatoare:
în subgrupele principale, de sus în jos, odată cu creșterea numărului
de ordine (a sarcinii nucleului) proprietățile metalice se intensifică,
iar cele nemetalice slăbesc. Scriu concluzia generalizătoare

Reflecție Pentru verificarea celor înțelese propun elevilor următoarea Realizează exercițiul în caite Lucrul
însărcinare: individual
(10min)
Alcătuieăte schemele electronice pentru atomii elementelor:a) Li,
Na, K; e) Be, Mg, Ca;

b) B, Al; f) C, Si;

c) N, P; g) O, S;
d) F, Cl; h) He, Ne, Ar.

Extindere Daţi două exemple de metale şi două exemple de nemetale precizând Elevii notează tema în caiet.
poziţia lor în sistemul periodic.
(5 min)
Elevii activi peparcursul orei sunt notați cu argumentarea notelor.
Anunțarea temei
pentru acasă

S-ar putea să vă placă și