Sunteți pe pagina 1din 7

Profesor: Duminică Marian

Proiect de activitate didactică


Data:
Clasa: a VIII-a B
Titlul lecţiei: Acizi
Tipul lecţiei: sistematizare şi de rezolvare de exerciții
Durata: 50 minute
Competențe urmărite:
 1.2. Deducerea unor utilizări ale substanţelor chimice pe baza proprietăţilor fizico-chimice.
 2.1. Analizarea, interpretarea observaţiilor/datelor obţinute prin activitatea de investigare.
 2.5. Formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în evidenţă a proprietăţilor fizice
şi chimice ale substanţelor compuse.
 3.3. Aplicarea regulilor/legilor în scopul rezolvării de probleme.
 5.1. Aprecierea avantajelor şi a dezavantajelor utilizării unor substanţe chimice.
 5.2. Identificarea unor agenţi poluanţi ai apei, solului, aerului şi a căilor de prevenire/ reducere
a poluării.
Obiectivele lecţiei: la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
 Obiective de referinţă:
 să utilizeze corect terminologia ştiinţifică;
 să scrie ecuațiile proceselor chimice ce stau la baza exercițiilor și problemelor studiate;
 să rezolve probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante demonstrând
raţionamente deductive şi inductive;
 să aplice cunostinţele dobândite în studiul oxizilor pentru rezolvarea unor exerciţii;
 să formuleze concluzii ca urmare a analizei exercițiilor si raţionamentelor efectuate.
 Obiective operaţionale: la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
 să analizeze reacţiile de obţinere a unor acizi;
 să clasifice acizii în funcţie de compoziţie;
 să enumere principalele proprietăți fizice ale acizilor;
 să aplice regulile studiate pentru a denumi acizii;
 să analizeze comportarea chimică a acizilor în reacţie cu metalele, oxizii bazici, bazele
și sărurile;
 să modeleze ecuaţiile reacţiilor chimice care stau la baza exercițiilor studiate;
 să enumere aplicaţiile practice ale acizilor și să le coreleze cu proprietățile fizice și
chimice corespunzătoare;;
 să decidă care sunt variantele corecte de răspuns în cadrul exercițiilor efectuate.
 să identifice compuşii chimici pe baza unor proprietăți/reacţii specifice;
 să aprofundeze noţiunile teoretice şi aspectele practice referitoare la acizii studiaţi.
Materiale didactice: manual cls. a VIII-a – Ed. Sigma, culegere de probleme, tabla, cretă.
Metode: explicația, algoritmizarea, descoperirea dirijată, conversația, exercițiul, problematizarea.
Forma de realizare: frontal; individual.

1/7
Profesor: Duminică Marian

DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
METODE ȘI
ACTIVITATEA ORGANIZAREA
ETAPA LECŢIEI TIMP ACTIVITATEA PROFESORULUI MIJLOACE DE EVALUARE
ELEVILOR ÎNVĂŢĂRII
ÎNVĂŢĂ-MÂNT
- notează absenţii şi asigură cadrul
Momentul 2 - se pregătesc pentru frontal
necesar desfăşurării lecţiei în bune conversaţia
organizatoric min lecţie individual
condiţii.
- adresează elevilor întrebări referitoare
la noţiunile teoretice dobândite în
lecţiile anterioare:
 Ce sunt acizii?
 Care este formula chimică
generală a acizilor?
 Enumerați principalele metode de - răspund la întrebările
obținere a acizilor. adresate de către - observare
Reactualizarea
11  Care sunt principalele proprietăți profesor sistematică
cunoştinţelor fizice ale acizilor? Prezentați conversaţie frontal
min - completează - analiza
anterioare câteva exemple!
progresiv răspunsurilor
 Care sunt proprietățile chimice
ciorchinele
ale acizilor?
 Care sunt principalele utilizări ale
acizilor?
- În paralel cu răspunsurile solicitate,
profesorul cere elevilor să completeze
la tablă și în caiete ciorchinele cu
titlul ”Acizii”.

Anunţarea lecţiei - anunţă tema şi obiectivele lecţiei.


2 - notează titlul lecţiei
noi min Scrie pe tablă titlul lecției. Asigură expunere frontal
în caiet
distribuirea fișelor de lucru.

- profesorul propune elevilor -


Prezentarea
30 rezolvarea primului exercițiu din fișa - - urmăresc secvenţele
conţinutului şi de lucru: expunere
dirijarea învăţării
min lecţiei
1) Clasifică acizii: acid iodhidric 𝐻𝐼, acid conversaţia Individual - observare
azothidric 𝐻3 𝑁, acid azotos 𝐻𝑁𝑂2 , acid - iau notițe sistematică
explicaţia
2/7
Profesor: Duminică Marian

METODE ȘI
ACTIVITATEA ORGANIZAREA
ETAPA LECŢIEI TIMP ACTIVITATEA PROFESORULUI MIJLOACE DE EVALUARE
ELEVILOR ÎNVĂŢĂRII
ÎNVĂŢĂ-MÂNT
sulfuros 𝐻2 𝑆𝑂3 , acid fosforic 𝐻3 𝑃𝑂4 , acid - conversează cu Sistemul
sulfhidric 𝐻2 𝑆, acid percloric 𝐻𝐶𝑙𝑂4 , după: profesorul periodic, tablă,
a) compoziție: - Elevii rezolvă cretă,
- hidracizi: exercițiile la tablă și în
- oxiacizi caiet de notiţe
caiete sub
b) după numărul de atomi de
hidrogen:
supravegherea frontal - analiza
- monobazici: profesorului. răspunsurilor
- dibazici: rezolvare de
- tribazici: exerciții
- Profesorul propune rezolvarea celui
de-al doilea exercițiu din fișa de
lucru:
2) Alegeți răspunsul corect!
Acizii sunt substanțe:
a) gazoase; - ascultă explicațiile și
b) lichide; îndrumările
c) gazoase, lichide, solide. profesorului
La dizolvarea acidului sulfuric în apă se - Elevii rezolvă
procedează astfel: exercițiul la tablă și în
a) se toarnă acid sulfuric în apă; caiete sub
b) se toarnă apă în acid sulfuric
supravegherea
concentrat;
c) se toarnă acidul în apă picătură cu profesorului.
picătură, agitând continuu
amestecul.
Acidul fosforic 𝐻3 𝑃𝑂4 este un:
a) hidracid monobazic;
b) hidracid dibazic;
c) oxiacid tribazic.
Acidul azotic 𝐻𝑁𝑂3 este un:
a) hidracid tare;
b) oxiacid slab;
c) oxiacid tare.
- Profesorul propune rezolvarea celui
de-al treilea exercițiu din fișa de
lucru:
3/7
Profesor: Duminică Marian

METODE ȘI
ACTIVITATEA ORGANIZAREA
ETAPA LECŢIEI TIMP ACTIVITATEA PROFESORULUI MIJLOACE DE EVALUARE
ELEVILOR ÎNVĂŢĂRII
ÎNVĂŢĂ-MÂNT
3) Din șirul de reacții de mai jos, alege
reacțiile posibile și scrie corect ecuațiile
corespunzătoare:
a) 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐻2 𝑆𝑂4 →
b) 𝑁𝑎2 𝑆𝑂4 + 𝐻𝐶𝑙 →
c) 𝑁𝑎𝑁𝑂3 + 𝐻2 𝑆𝑂4 →
d) 𝐾2 𝐶𝑂3 + 𝐻2 𝑆𝑂4 → Sistemul
e) 𝐾2 𝑆𝑂4 + 𝐻2 𝐶𝑂3 → periodic, tablă,
f) 𝐴𝑔𝑁𝑂3 + 𝐻𝐶𝑙 → cretă,
g) 𝑍𝑛 + 𝐻2 𝑆𝑂4 → - ascultă explicațiile și caiet de notiţe
h) 𝐴𝑔 + 𝐻𝐶𝑙 → îndrumările
i) 𝐴𝑙 + 𝐻𝑁𝑂3 → profesorului
- Profesorul propune rezolvarea celui - Elevii rezolvă
de-al patrulea exercițiu din fișa de exercițiul la tablă și în rezolvare de
lucru: caiete sub exerciții
4) Asociază fiecărui acid din coloana A una supravegherea
sau mai multe caracteristici profesorului.
reprezentate în coloana B
- Profesorul propune rezolvarea
următoarelor exerciții din fișa de
lucru:
5 Pentru acidul sulfuric 𝐻2 𝑆𝑂4 , acidul
sulfhidric 𝐻2 𝑆 și acidul azotic 𝐻𝑁𝑂3
calculați:
a) masa moleculară;
b) raportul atomic;
c) raportul de masă;
d) compoziția procentuală.
6. 1400 kg soluție de hidroxid de sodiu de
concentrație 60% se neutralizează cu o
soluție de acid sulfuric de concentrație
20%. Determină:
a) masa soluției de acid folosită;
b) cantitatea de sare obținută.

4/7
Profesor: Duminică Marian

METODE ȘI
ACTIVITATEA ORGANIZAREA
ETAPA LECŢIEI TIMP ACTIVITATEA PROFESORULUI MIJLOACE DE EVALUARE
ELEVILOR ÎNVĂŢĂRII
ÎNVĂŢĂ-MÂNT
- profesorul cere elevilor să formuleze
concluziile referitoare la rezolvarea
Asigurarea
2
sarcinilor de lucru. - prezintă concluziile conversaţia
retenției și - analiza
- Profesorul face aprecieri asupra desprinse în urma individual
transferului
min exercițiul răspunsurilor
desfăşurării lecţiei şi notează elevii sarcinilor de lucru
care s-au evidenţiat prin răspunsurile
date.
Concluzii şi - face aprecieri asupra desfăşurării exercițiul - analiza
2
aprecieri asupra lecţiei tablă, cretă, frontal/individual răspunsurilor
min
lecţiei - notează elevii activi S.P., caiet - exercițiul
- indică drept temă pentru acasă conversaţie
Tema pentru 1 - notează tema pentru tema pentru
acasă exerciţiile 2 și 3 din manual de la frontal
min acasă manual acasă
pagina 94

5/7
Profesor: Duminică Marian

Fișă de lucru – acizi


clasa a VIII-a

1. Clasifică acizii: acid iodhidric 𝐻𝐼, acid azothidric 𝐻3 𝑁, acid azotos 𝐻𝑁𝑂2 , acid sulfuros 𝐻2 𝑆𝑂3,
acid fosforic 𝐻3 𝑃𝑂4 , acid sulfhidric 𝐻2 𝑆, acid percloric 𝐻𝐶𝑙𝑂4, după:
a) compoziție:
- hidracizi:
- oxiacizi:
b) după numărul de atomi de hidrogen:
- monobazici:
- dibazici:
- tribazici:
2. Alegeți răspunsul corect!
Acizii sunt substanțe:
a) gazoase;
b) lichide;
c) gazoase, lichide, solide.
La dizolvarea acidului sulfuric în apă se procedează astfel:
a) se toarnă acid sulfuric în apă;
b) se toarnă apă în acid sulfuric concentrat;
c) se toarnă acidul în apă picătură cu picătură, agitând continuu amestecul.
Acidul fosforic 𝐻3 𝑃𝑂4 este un:
a) hidracid monobazic;
b) hidracid dibazic;
c) oxiacid tribazic.
Acidul azotic 𝐻𝑁𝑂3 este un:
a) hidracid tare;
b) oxiacid slab;
c) oxiacid tare.
3. Din șirul de reacții de mai jos, alege reacțiile posibile și scrie corect ecuațiile corespunzătoare:
a) 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐻2 𝑆𝑂4 →

6/7
Profesor: Duminică Marian

b) 𝑁𝑎2 𝑆𝑂4 + 𝐻𝐶𝑙 →


c) 𝑁𝑎𝑁𝑂3 + 𝐻2 𝑆𝑂4 →
d) 𝐾2 𝐶𝑂3 + 𝐻2 𝑆𝑂4 →
e) 𝐾2 𝑆𝑂4 + 𝐻2 𝐶𝑂3 →
f) 𝐴𝑔𝑁𝑂3 + 𝐻𝐶𝑙 →
g) 𝑍𝑛 + 𝐻2 𝑆𝑂4 →
h) 𝐴𝑔 + 𝐻𝐶𝑙 →
i) 𝐴𝑙 + 𝐻𝑁𝑂3 →
4. Asociază fiecărui acid din coloana A una sau mai multe caracteristici reprezentate în coloana B:

A B
este un acid slab
se folosește la obținerea clorului
este deshidratant puternic
acid azotic are un caracter oxidant puternic
acid clorhidric se mai numește vitriol
acid sulfuric intră în compoziția apei regale
acid carbonic este componentă a sifonului
este folosit la bateria de la mașină
denumirea sa tehnică este apă tare
a mai fost numit ”spirt de sare”

5. Pentru acidul sulfuric 𝐻2 𝑆𝑂4 , acidul sulfhidric 𝐻2 𝑆 și acidul azotic 𝐻𝑁𝑂3 calculați:
a) masa moleculară;
b) raportul atomic;
c) raportul de masă;
d) compoziția procentuală.
6. 1400 kg soluție de hidroxid de sodiu de concentrație 60% se neutralizează cu o soluție de acid
sulfuric de concentrație 20%. Determină:
a) masa soluției de acid folosită;
b) cantitatea de sare obținută.

7/7