Sunteți pe pagina 1din 0

n orice ramur! de drept opereaz!

, pe de o parte, principiile
ntregului sistem de drept #i, pe de alt! parte, principiile ramurei respective.
n ceea ce prive#te dreptul civil, principiile sale sunt acele idei
c!l!uzitoare care nso"esc ntreaga legisla"ie civil!. Astfel, vom ntlni aici
aplicarea principiilor fundamentale ale dreptului romn (cum sunt:
principiul democra"iei, principiul egalit!"ii n fa"a legii, principiul accesului
liber la justi"ie, principiul separa"iei puterilor n stat etc.) dar #i principii
proprii dreptului civil. Acestea din urm! ac"ioneaz! concomitent cu
principiile dreptului romnesc #i privesc - cu o intensitate mai mic! sau
mai mare - toate institu"iile dreptului civil.
Principiile generale ale dreptului civil sunt:
Principiul propriet!"ii, consacrat n Constitu"ie, n Codul civil #i
prezent - expres sau tacit - #i n alte legi civile.
Potrivit Constitu"iei, proprietatea poate fi public! sau privat!. Cea
public! apar"ine statului sau unit!"ilor administrativ-teritoriale. Titular al
dreptului de proprietate privat! poate fi o persoan! fizic! sau o persoan!
juridic!.
Constitu"ia prevede, n art. 4% alin. 2, c! proprietatea privat! este
ocrotit! n mod egal de lege, indiferent de titular. Utilizarea no"iunii de
ocrotire #i nu de garantare a creat numeroase controverse, sus"inndu-
se insuficien"a prezentei consacr!ri constitu"ionale a dreptului de
proprietate.
n defini"ia Codului civil (art. 480): "Proprietatea este dreptul ce are
cineva de a se bucura #i de a dispune de un lucru n mod exclusiv #i
absolut, ns! n limitele determinate de lege".
Principiul egalit!"ii n fa"a legii civile (principiul nediscrimin!rii)
este aplica"ia principiului fundamental de drept consacrat de art. %6
PRINCIPIILE DREPTULUI CIVIL
2
alin. % din Constitu"ie: "Cet!"enii sunt egali n fa"a legii #i a
autorit!"ilor publice, f!r! privilegii #i discrimin!ri.
Astfel, acest principiu, care presupune ocrotirea drepturilor
subiective civile f!r! deosebire pe baz! de ras!, na"ionalitate, etnie, limb!,
religie, categorie social!, convingeri, sex sau orientare sexual! ori
apartenen"! la o categorie defavorizat! este consacrat n detaliu prin
Ordonan"a Guvernului nr. %37/2000 privind prevenirea #i sanc"ionarea
tuturor formelor de discriminare.
Principiul mbin!rii intereselor individuale cu cele generale este
consacrat de texte ale legii civile care prev!d c!: " Drepturile civile
ale persoanelor fizice sunt recunoscute n scopul de a satisface
interesele personale materiale #i culturale n acord cu interesul
ob#tesc, potrivit legii #i regulilor de convie"uire (Decretul nr.
3%/%954).
Principiul ocrotirii #i garant!rii drepturilor civile este consacrat
legislativ att prin prevederile constitu"ionale (art. 2%, art. 24) #i ale
Decretului nr. 3%/%954, ct #i de norme juridice interna"ionale.
ntr-adev!r, potrivit art. 26 din Pactul interna"ional privind
drepturile civile #i politice ale omului: 'Toate persoanele sunt egale n fa"a
legii #i au, f!r! discriminare, dreptul la ocrotire egal! din partea legii. n
aceast! privin"!, legea trebuie s! interzic! orice discriminare #i s! garanteze
tuturor persoanelor o ocrotire egal! #i eficace contra oric!rei discrimin!ri,
n special de ras!, sex, limb!, religie, opinie politic! sau orice alt! opinie,
origine na"ional! sau social!, avere, na#tere sau ntemeiat! pe orice alt!
mprejurare."