Sunteți pe pagina 1din 0

Termenul de prescrip#ie extinctiv! reprezint!

intervalul de timp
stabilit de lege nl!untrul c!ruia trebuie exercitat dreptul la ac#iune n sens
material sub sanc#iunea pierderii acelui drept.
Termenul de prescrip#ie ncepe, a"adar, s! curg! la data na"terii
dreptului material la ac#iune pe care tinde s! l sting!. El este ntotdeauna
prev!zut de lege; p!r#ile nu pot nici s! prelungeasc!, nici s! scurteze
termenul de prescrip#ie extinctiv!, prin manifestarea lor de voin#!.
Durata termenelor de prescrip#ie extinctiv! depinde de natura
dreptului prescriptibil.
Termenul general de prescrip!ie este n prezent de 3 ani.
n Codul civil, termenul general de prescrip#ie extinctiv! era corelat
cu termenul general de prescrip#ie achizitiv!, ambele fiind de 30 de ani.
Dar, prin Decretul nr. $57/$958, toate termenele de prescrip#ie mai mari de
3 ani au fost reduse la aceast! durat!. Ca atare, n prezent, singurul termen
general de prescrip#ie este de 3 ani.
De la termenul general de prescrip#ie exist! "i numeroase termene
derogatorii, termene speciale prev!zute de legi aplicabile unor anumite
domenii ale vie#ii sociale (Codul familiei, Legea nr. 3$/$990 privind
societ!#ile comerciale, Legea nr. $$/$99$ pentru combaterea concuren#ei
neloiale etc.) sau chiar de Codul civil.
Cu titlu de exemplu, iat! cteva dintre termenele speciale de
prescrip#ie extinctiv!:
- termenul de 6 luni, aplicabil cererii n anularea c!s!toriei;
- termenul de 6 luni, aplicabil cererii n t!gada paternit!#ii
copilului din c!s!torie;
- termenul de 6 luni, aplicabil ac#iunii n anularea c!s!toriei
ncheiate prin vicierea consim#!mntului;
TERMENELE DE PRESCRIP"IE
EXTINCTIV!
3
- termenul de $ an, aplicabil cererii n stabilirea paternit!#ii
copilului din afara c!s!toriei;
- termenul de 2 ani, ce se aplic! dreptului la ac#iune privind
reporturile care izvor!sc din asigurare;
- termenul de 6 luni, aplicabil cererii n r!spundere pentru viciile
ascunse f!r! viclenie (se au n vedere acele neconformit!#i ale
bunului care nu au fost ascunse cu scopul inducerii n eroare a
celeilalte p!r#i). Dac! viciul este ascuns cu viclenie, termenul
aplicabil este cel general de 3 ani.
Spre exemplu, dac! vnz!torul unui autoturism ascunde sub vopsea
rugina caroseriei acestuia, cump!r!torul va avea la dispozi#ie
termenul general de prescrip#ie pentru a introduce ac#iune n
desp!gubiri.
- termenul de 60 de zile, aplicabil pentru sumele de bani ncasate
din vnzarea biletelor pentru spectacolele care nu au mai avut
loc;
- termenul de 6 luni, aplicabil dreptului de op#iune succesoral!.
Mo"tenitorul legal sau desemnat prin testament, al unei averi
succesorale are la dispozi#ie 6 luni pentru a-"i exprima
op#iunea: accept! sau nu succesiunea;
- termenul de 30 de zile pentru sesizarea instan#ei n vederea
anularii actului administrativ pretins ilegal;
- termenul de 3 ani prev!zut de Legea nr. 3$/$990 privind
societ!#ile comerciale, pentru restituirea dividendelor pl!tite cu
nc!lcarea prevederilor legale etc.