Sunteți pe pagina 1din 0

4.1.

Clasificare
Pentru na"terea unui raport juridic concret nu este suficient! doar
existen#a subiectelor de drept ntre care acesta se ncheie "i a normelor
juridice care l reglementeaz!. ncheierea unui raport juridic civil concret
depinde "i de existen#a unei mprejur!ri care s! l declan"eze: o ac#iune
uman! sau un eveniment.
Izvoarele raportului juridic civil sunt mprejur!rile de care legea
civil! leag! na"terea unui raport juridic civil concret. Asemenea
mprejur!ri pot s! depind! de voin#a omului (ac#iuni umane) sau s! fie
independente de aceasta (evenimente).
Ac#iunile umane se clasific! la rndul lor n:
a) ac#iuni s!vr"ite cu inten#ia de a produce efecte juridice, adic!
de a crea, modifica sau a stinge un raport juridic civil. Aceste
ac#iuni se numesc acte juridice civile; ele vor forma obiect de
preocupare n capitolul urm!tor;
b) ac#iuni s!vr"ite f!r! inten#ia de a produce efecte juridice, dar
de care legea leag! totu"i producerea unor asemenea efecte.
Aceste ac#iuni poart! numele de fapte juridice civile "i pot fi, la
rndul lor, licite sau ilicite.
Faptele juridice civile se produc ca urmare a voin#ei omului; de"i
voluntare, faptele juridice licite "i ilicite nu sunt s!vr"ite cu inten#ia
producerii efectelor juridice.
De exemplu, ac#iunea de a sparge un geam este un fapt juridic
produc!tor de efecte juridice: autorul acestei fapte va avea, ca
urmare, obliga#ia de a acoperi prejudiciul astfel cauzat. Chiar dac!
geamul a fost spart inten#ionat, nu suntem n prezen#a unui act
juridic, ci a unui fapt juridic deoarece ceea ce s-a urm!rit nu este
producerea efectelor juridice (adic! obligarea autorului de a acoperi
prejudiciului cauzat).
IZVOARELE RAPORTULUI JURIDIC
CIVIL CONCRET
4
4.2. Faptele juridice licite
Faptele juridice licite sunt cele prin producerea c!rora nu sunt
nc!lcate prevederile legale.
n categoria faptelor juridice licite pot fi cuprinse: gestiunea de
afaceri; plata lucrului nedatorat; mbog!#irea f!r! just! cauz!.
4.2.1. Gestiunea de afaceri
Gestiunea de afaceri reprezint! o opera#iune ce const! n interven#ia
unei persoane prin fapta sa voluntar! "i unilateral!, n interesul unei alte
persoane, f!r! ca ntre cei doi s! existe un contract de mandat. Persoana
care intervine se nume"te gerant, iar persoana pentru care se ac#ioneaz! se
nume"te gerat.
De exemplu, proprietarul unui apartament este plecat n concediu "i
la ntoarcere g!se"te reparat! de c!tre un vecin o stric!ciune ivit! n
lipsa sa. Vecinul s!u a intervenit f!r! s! fi primit mandat pentru a o
face; interven#ia sa este din proprie ini#iativ! "i are ca rezultat
diminuarea prejudiciilor pe care altminteri proprietarul
apartamentului (geratul) le-ar fi suferit.
Obiectul gestiunii poate consta n acte materiale sau juridice.
Astfel sunt, de exemplu, repara#ii la instala#iile de ap! sau plata
unor impozite scadente, ncheierea unui contract de prest!ri servicii
cu o echip! de instalatori etc.
n ceea ce prive"te atitudinea p!r#ilor fa#! de gestiune, pentru a fi n
prezen#a unui fapt juridic licit este necesar ca gerantul s! nu aib!
cuno"tin#! despre gestiune. Dac! el are cuno"tin#! despre aceasta, suntem
n prezen#a unui contract de mandat tacit (adic! a unui act juridic ce se
deosebe"te, dup! cum am ar!tat, de faptele juridice prin aceea c! este
ncheiat cu scopul producerii de efecte juridice).
n plus, gerantul trebuie s! ac#ioneze cu inten#ia de a gera
interesele altuia (deci, dac! efectueaz! repara#iile la un bun pe care l crede
al s!u, nu suntem n prezen#a unei gestiuni de afaceri).
Gestiunea de afaceri ca fapt juridic licit na"te o serie de obliga#ii n
sarcina fiec!reia dintre p!r#i.
Gerantul are obliga#ia:
de a continua actele ncepute pn! la data la care ac#iunea s!
poate fi preluat! de c!tre gerat
de a depune toat! diligen#a (aten#ia, priceperea, grija) unui bun
proprietar.
Geratul are obliga#ia:
de a-l indemniza pe gerant pentru toate cheltuielile pe care le-a
f!cut
de a executa obliga#iile ce decurg din actele juridice ncheiate
n numele s!u de gerant (spre exemplu, contractul de prest!ri
servicii ncheiat cu instalatorii).
4.2.2. Plata lucrului nedatorat
Potrivit Codului civil, orice plat! presupune o datorie. Ceea ce s-a
pl!tit f!r! s! fie credit este supus repeti#iunii (adic! restituirii). Plata
lucrului nedatorat presupune existen#a a dou! p!r#i: o parte care efectueaz!
plata, denumit! solvens "i o parte care o accept!, denumit! accipiens.
Condi#iile esen#iale pentru a fi n prezen#a acestui fapt juridic licit
sunt:
presta#ia solvens-ului s! fi fost f!cut! cu titlu de plat! (deci nu
ca o dona#ie, nu ca un dar manual etc.);
datoria s! nu existe (pentru c! altminteri am fi n prezen#a unei
stingeri a unei obliga#ii civile).
De cele mai multe ori plata lucrului nedatorat se produce din
eroare: solvens crede c! datoreaz! de"i n realitate nu datoreaz! (sau
datoreaz! altcuiva dect lui accipiens).
Uneori ns! nu suntem n prezen#a unei erori: spre exemplu, n
ipoteza n care solvens a avut o obliga#ie fa#! de accipiens pe care
"i-a ndeplinit-o, dar a pierdut chitan#a liberatorie. De rea-credin#!
fiind, accipiens l amenin#! cu executarea silit! astfel nct solvens
nu are alt! posibilitate dect executarea din nou a aceleia"i obliga#ii.
Aceast! din urm! ac#iune este o plat! a lucrului nedatorat, iar, dac!
va g!si chitan#a r!t!cit!, solvens va putea solicita repeti#iunea.
Din plata lucrului nedatorat ca fapt juridic licit se nasc obliga#ii n
sarcina ambelor p!r#i. Accipiens are obliga#ia de a restitui plata ncasat!.
Dac! obiectul pl!#ii l forma un bun frugifer,
atunci deosebim dup! cum accipiens este de bun!-credin#! sau de rea-
credin#!:
- accipiens de bun!-credin#! este cel care prime"te plata
necunoscnd caracterul nedatorat al acesteia. El va avea
obliga#ia de a restitui bunul, dar va avea dreptul de a p!stra
fructele acestuia;
- accipiens de rea-credin#! este cel care prime"te plata cunoscnd
caracterul nedatorat al acesteia. El are obliga#ia de a restitui att
bunul care formeaz! obiect al pl!#ii, ct "i fructele culese ale
acestuia.
Nu se poate admite repeti#iunea dac! solvens are fa#! de accipiens o
obliga#ie imperfect! (spre exemplu, o obliga#ie corelativ! unui drept
prescris).
4.2.3. mbog"!irea f"r" just" cauz" (f"r" just temei)
Acesta este un fapt juridic licit prin care patrimoniul unei persoane
este m!rit pe seama diminu!rii patrimoniului altei persoane f!r! ca pentru
aceasta s! existe un temei juridic.
Un exemplu clasic de mbog!#ire f!r! just temei g!sim n cazul
mbun!t!#irilor f!cute de locatarul (chiria"ul) unui imobil.
mbun!t!#irile aduse imobilului (spre exemplu, gresie, faian#!,
parchet, interfon etc.) pot avea drept consecin#! cre"terea valorii
imobilului, spre beneficiul proprietarului (locatorului) acestuia.
Cre"terea valorii reprezint! o m!rire a patrimoniului locatorului pe
seama diminu!rii patrimoniului locatarului.
Pentru a fi n prezen#a unei mbog!#iri f!r! just! cauz! este necesar
ca cel al c!rui patrimoniu s-a diminuat s! nu fi avut inten#ia de a face o
dona#ie celui al c!rui patrimoniu s-a m!rit; a"adar, n exemplul dat, trebuie
ca ntre p!r#i s! nu existe un contract n temeiul c!ruia respectivele
mbun!t!#iri ale imobilului s! fi fost realizate.
Consecin#a mbog!#irii f!r! just! cauz! const! n obligarea celui al
c!rui patrimoniu s-a m!rit de a restitui celeilalte p!r#i valoarea
mbog!#irii. Cu alte cuvinte, cel al c!rui patrimoniu s-a m!rit nu va
restitui:
fie cheltuielile f!cute;
fie diferen#a de valoare a bunului (cre"terea de valoare datorat!
acestor cheltuieli).
De exemplu, dac! locatarul a f!cut cheltuieli dispropor#ionat de
mari fa#! de cre"terea de valoare a imobilului, proprietarul va avea
doar obliga#ia de a restitui suma corespunzatoare acestei cre"teri de
valoare "i nu integralitatea cheltuielilor f!cute de c!tre locatar. Dac!
ns!, dimpotriv!, cheltuielile au fost dispropor#ionat de mici n
raport cu cre"terea valorii imobilului, locatarul va putea pretinde de
la locator numai cheltuielile pe care le-a f!cut.
Principiul mbog!#irii f!r! just! cauz! impune, a"adar, ca obliga#ia
de restituire s! nu dep!"easc! mbog!#irea efectiv! "i, pe de alt! parte, s!
nu depa"easc! valoarea cu care a fost mic"orat patrimoniul locatarului.
4.3. Faptele juridice ilicite
Faptele juridice ilicite reprezint! a doua categorie de ac#iuni umane
voluntare s!vr"ite f!r! inten#ia de a produce efecte juridice, dar de care
legea leag! producerea unor asemenea efecte.
Codul civil prevede n art. 998: orice fapt! a omului care cauzeaz!
altuia un prejudiciu, oblig! pe acela din a c!rui gre"eal! s-a ocazionat, a-l
repara; iar n art. 999: omul este responsabil nu numai de prejudiciul
cauzat prin fapta sa, dar "i pentru cel cauzat din neglijen#a sau impruden#a
sa.
S!vr"irea unei fapte juridice ilicite conduce la ceea ce se nume"te
r$spunderea civil$ delictual$.
Delictul civil se define"te ca fiind ac#iunea uman! s!vr"it! f!r!
inten#ia de a produce efecte juridice "i prin care sunt nc!lcate norme
imperative ale legii.
4.3.1. R"spunderea pentru fapt" proprie
Codul civil reglementeaz! dou! categorii de r!spunderi civile
delictuale:
- r!spunderea pentru fapta proprie;
- r!spunderea pentru fapta altuia.
Trebuie remarcat c! aceast! reglementare deosebe"te fundamental
dreptul civil de dreptul penal. Dac! n dreptul penal este inadmisibil!
prevederea unei sanc#iuni pentru o fapt! s!vr"it! de c!tre o alt! persoan!,
n dreptul civil este cu putin#! ca o persoan! s! r!spund! pentru o fapt! pe
care nu a s!vr"it-o personal. Temeiul r!spunderii pentru fapta altuia poate
consta n prezum#ia de culp!, n ideea de garan#ie a acoperirii prejudiciului
sau n ideea de risc.
Condi#iile angaj!rii r!spunderii civile delictuale pentru s!vr"irea
unei fapte ilicite sunt urm!toarele:
- existen#a unui prejudiciu. De"i recuperarea (acoperirea
prejudiciului) se realizeaz! ntotdeauna pe cale patrimonial!, n practica
judec!toreasc! "i n doctrin! se admite c! prejudiciul poate avea "i caracter
moral.
Pentru a putea conduce la angajarea r!spunderii civile delictuale
este necesar ca prejudiciul s! aib! un caracter cert (ca existen#! "i ca
posibilitate de evaluare). Se consider! c! prejudiciul este cert chiar "i dac!
el este viitor.
De exemplu, pierderea capacit!#ii de munc! drept urmare a
s!vr"irii unui fapt juridic ilicit ce ar consta n ac#iunea de lovire a
victimei, produce un prejudiciu actual constnd n plata unor
cheltuieli de spitalizare, dar "i unul viitor constnd n reducerea
veniturilor salariale;
- fapta juridic! ilicit!. Ea poate consta ntr-o ac#iune sau ntr-o
inac#iune.
De exemplu, omisiunea de a semnaliza prezen#a unei guri de canal
neacoperite constituie o fapt! juridic! ilicit!, dac! produce
prejudicii.
Caracterul ilicit al faptei poate fi nl!turat de proba legitimei
ap!r!ri, a st!rii de necesitate, exercit!rii unui drept subiectiv, ndeplinirea
ordinului superiorului, dac! acesta nu este v!dit ilicit, a ndeplinirii unei
activit!#i impuse sau permise de lege etc.
De exemplu, pompierii care sparg u"a pentru a intra ntr-o cas!
cuprins! de fl!c!ri nu vor r!spunde pentru prejudiciile cauzate prin
spargerea u"ii;
- existen#a unui raport de cauzalitate ntre fapta ilicit! "i
prejudiciu;
- vinova#ia celui care a cauzat prejudiciul.
Spre deosebire de dreptul penal, unde r!spunderea se angajeaz! n
mod nuan#at n func#ie de gradul de vinov!#ie (neglijen#!, impruden#!,
inten#ie indirect!, inten#ie direct!) n dreptul civil, indiferent de forma
vinov!#iei, exist! obliga#ia repar!rii integrale a prejudiciului.
Exist! ns! unele mprejur!ri care nl!tur! vinov!#ia, cum este fapta
victimei ns!"i, consim#!mntul prealabil al victimei.
Se are n vedere, bun!oar!, ipoteza n care p!r#ile sunt angajate ntr-
un sport violent sau periculos etc.
Trebuie observat c!, uneori, din aceea"i mprejurare se pot na"te
dou! raporturi juridice distincte: un raport de drept penal "i un raport de
drept civil.
De exemplu, dac! fapta ilicit! din pricina c!reia s-a produs un
accident de circula#ie constituie infrac#iune, autorul infrac#iunii
respective va fi parte ntr-un raport de drept penal. Cealalt! parte a
acestui raport va fi statul; n temeiul acestui raport de drept penal
autorul infrac#iunii va fi condamnat la o pedeaps! penal!. Victima
accidentului nu este parte a raportului de drept penal.
Dar infrac#iunea reprezint! "i delict civil n m!sura n care ea
conduce la producerea unui prejudiciu. Ca urmare, se va na"te "i un raport
juridic de drept civil ntre autorul faptei "i persoana prejudiciat! (victima
accidentului). n temeiul acestui raport juridic civil autorul faptei va fi
obligat la acoperirea prejudiciului cauzat.
A"adar, delictul civil poate s! fie sau nu infrac#iune; dar dac! n
dreptul penal producerea prejudiciului nu este o condi#ie pentru angajarea
r!spunderii autorului infrac#iunii, n dreptul civil nu vom avea de-a face cu
un delict dect n m!sura n care un atare prejudiciu s-a produs.
4.3.2. R"spunderea civil" delictual" pentru fapta altei persoane
Codul civil reglementeaz! urm!toarele ipoteze de r!spundere
pentru altul:
a) r!spunderea p!rin#ilor pentru fapta copilului lor minor.
Fundamentul acestei r!spunderi l constituie prezum#ia c! exist!
abateri n educa#ie, c! exist! un raport de cauzalitate ntre aceste
abateri "i fapta ilicit! s!vr"it! de copil "i c! abaterile se
datoreaz! culpei p!rin#ilor;
b) r!spunderea institutorilor (a profesorilor, nv!#!torilor "i
me"terilor) pentru fapta elevilor sau ucenicilor lor.
Condi#ia angaj!rii acestei r!spunderi este ca autorul faptei s! aib!
calitatea de elev sau ucenic, iar fapta s! fie s!vr"it! n timp ce se afla sub
supravegherea profesorului sau me"terului;
c) r!spunderea comitentului pentru fapta prepusului.
Prepusul este cel care lucreaz! (indiferent de temeiul juridic n care
o face) pentru comitent. Raportul juridic n!scut ntre comitent "i prepus
poart! numele de raport de prepu"enie.
Constituie raporturi de prepu"enie: raporturile n!scute n temeiul
unui contract de munc!, raporturile n!scute n temeiul unui contract de
prest!ri - servicii (contract civil de colaborare), raportul n!scut n temeiul
unui contract de mandat, raportul n!scut n temeiul unui contract de
management etc.
De exemplu, dac! autorul unui accident rutier este "oferul unui
camion care transporta marf! pentru unitatea unde era angajat,
persoana prejudiciat! se va putea adresa fie "oferului, fie unit!#ii
unde acesta este angajat, pentru a-"i recupera prejudiciul.
Victima unei fapte s!vr"ite de c!tre prepus n executarea
ndatoririlor de serviciu (adic! a ndatoririlor n!scute din contractul de
prepu"enie) are posibilitatea de a opta ntre ac#iunea ndreptat! mpotriva
prepusului (autor direct al faptei) "i ac#iunea ndreptat! mpotriva
comitentului. Aceast! a doua ac#iune este mai avantajoas! pentru victim!,
deoarece este mai probabil ca comitentul s! fie solvabil dect prepusul.
Fundamentul acestei r!spunderi const! n:
prezum#ia de culp! n alegerea prepusului. ntr-adev!r, de"i nu
comitentul este cel care a s!vr"it delictul civil, el nu este lipsit
de culp!: a angajat s! execute lucrarea respectiv! o persoan!
care s-a dovedit necorespunz!toare, n sensul c! a s!vr"it o
fapt! produc!toare de prejudicii;
ideea de garan#ie fa#! de victim!. Dac! nu ar exista
r!spunderea comitentului pentru fapta prepusului, victima
delictului civil s-ar putea afla n situa#ia de a nu-"i acoperi
prejudiciul, dac! autorul faptei ar fi insolvabil;
ideea de risc. Comitentul (fie persoan! juridic!, fie persoan!
fizic!) trage foloase de pe urma activit!#ii prepusului. De aceea
este firesc ca, odat! cu beneficiul pe care lucrul prepusului i-l
aduce, comitentul s! "i asume "i riscurile pe care angajarea
unui prepus le presupune.
A"adar, prin intermediul acestui tip de r!spundere pentru altul,
victima faptei ilicite are garantat!, ca principiu, acoperirea prejudiciului
suferit.
Dup! ce comitentul acoper! prejudiciul suferit de victima delictului
civil, el se va putea ntoarce cu o ac#iune n regres, mpotriva prepusului
s!u, recupernd (n m!sura sovabilit!#ii acestuia) ceea ce s-a pl!tit.
A"adar, dac! delictul civil este s!vr"it n aceste circumstan#e,
exist! (sau pot exista) doi pa"i: mai nti acoperirea prejudiciului de c!tre
comitentul celui care l-a produs, iar apoi, recuperarea sumei pl!tite de c!tre
comitent, de la prepus;
d) r!spunderea pentru fapta lucrului, animalelor "i edificiilor. %i
lucrurile nensufle#ite pot produce fapte juridice ilicite.
De exemplu, o ma"in! care nu are frna de mn! tras! poate s!
porneasc! accidentnd o persoan! sau distrugnd un bun.
Fire"te, n asemenea ipoteze proprietarul bunului respectiv r!spunde
pentru toate prejudiciile care s-au produs ca urmare a faptei lucrului.
4.4. Evenimentele
Evenimentele sunt faptele naturale sau mprejur!rile care se
produc independent pe voin#a omului "i de care legea civil! leag!
na"terea de raporturi juridice.
Spre exemplu, na"terea unei persoane este din punct de vedere
juridic un eveniment deoarece ea declan"eaz! o serie de efecte
juridice cum ar fi: nceputul capacit!#ii de folosin#!, apari#ia unui
subiect de drept civil etc.
Moartea persoanei produce ca efecte juridice ncetarea capacit!#ii
de folosin#! a acesteia, deschiderea succesiunii, ncetarea
contractului de rent! viager! etc.
Evenimente sunt "i mprejur!rile de for#! major! care, potrivit legii,
suspend! prescrip#ia extinctiv!, nl!tur! r!spunderea civil! etc.
unilaterale
Acte juridice
Ac#iuni umane
bilaterale
(contracte)
mbog!#irea f!r!
just! cauz!
licite
Fapte juridice plata lucrului
nedatorat
gestiunea de afaceri
ilicite
Evenimente
Izvoarele
raportului
juridic
concret
ntreb$ri %i teste
Prestarea unei munci de c!tre o persoan! f!r! contract de
munc!, dar pe baza promisiunii c! va fi angajat! constituie un
fapt juridic produc!tor de efecte juridice. Preciza#i categoria de
fapte juridice licite din care face parte "i care sunt efectele
juridice pe care le produce.
mbog!#irea f!r! just! cauz! este:
a) o infrac#iune;
b) un delict civil;
c) un act juridic unilateral;
d) un fapt juridic licit;
e) un contract.
Un fragment din balconul unui apartament se desprinde "i se
pr!bu"e"te avariind o ma"in! parcat! dedesubt. Preciza#i cine va
r!spunde pentru acoperirea prejudiciului astfel produs "i n ce
temei.
Preciza#i care sunt deosebirile dintre raportul juridic civil "i
raportul juridic penal.
Plata lucrului nedatorat este considerat! o varietate a
mbog!#irii f!r! just! cauz!. Explica#i de ce.
Explica#i ntemeierea r!spunderii comitentului pentru fapta
prepusului pe: ideea de risc, ideea de garan#ie, ideea de culp!.
Bibliografie
BOROI, G. Drept civil. Teoria general!, Bucure"ti,
Editura ALL, $997, p. 84 89;
URS, I. Drept civil. Partea general!. Persoanele,
ANGHENI, S. vol. I, Bucure"ti, Editura Oscar Print, $998,
p. 65 70;
BELEIU, G. Drept civil romn. Introducere n dreptul
civil roman. Subiectele dreptului civil romn,
Bucure"ti, Casa de Editur! "i Pres! %ansa
S.R.L., $994, p. $00 $$7;
UNGUREANU, O. Manual de Drept civil. Partea general!,
Bucure"ti, Editura ALL BECK, $999,
p. 83 87;
%TEF&NESCU, D. Drept civil, Bucure"ti, Editura Oscar Print,
$999, p. 6$ - 93;
ST&TESCU, C. R!spunderea civil! delictual! pentru fapta
altei persoane, Bucure"ti, Editura %tiin#ific!
"i Enciclopedic!, $984;
ST&TESCU, C.
BARSAN, C.
Tratat de Drept civil. Teoria general! a
obliga#iilor, Bucure"ti, Editura Academiei,
$98$, p. 96 227;
HAMANGIU, C.
ROSETTI
B&L&NESCU, I.
B&ICOIANU, Al.
Tratat de Drept civil romn, Bucure"ti,
Editura ALL, $997, vol. II, p. 463 484;
CANTACUZINO M. Elemente de drept civil, Bucure"ti, Editura
Cartea Romneasc!, $92$, p. 4$9 438;
ELIESCU, M. R!spunderea civil! delictual!, Bucure"ti,
Editura Academiei, $972;
ANGHEL, I.
DEAK, F.
POPA, M.
R!spunderea civil!, Bucure"ti, Editura
%tiin#ific!, $970, p. 83 2$5;
LUL&, I. R!spunderea comitentului are un caracter
accesoriu sau constituie o obliga#ie
principal!?, n revista Dreptul nr. 9/$995,
p. 32 35;
LUL&, I. Garan#ia, fundamentul r!spunderii civile a
comitentului, n revista Dreptul nr. $0-
$$/$995 p. 58 63.
LUL&, I. Observa#ii asupra r!spunderii civil-
delictuale pentru ruina edificiului, n revista
Dreptul nr. 3/2000, p. 45 54.