Sunteți pe pagina 1din 95

PLANUL

INTRODUCERE.....................................................................................................2 Capitolul I. CADRUL NATURAL - ASPECTE GENERALE............................4 Capitolul II. RESURSELE NATURALE. NOIUNE. CLASIFICARE..........19 Capitolul III. RESURSELE VEGETALE.......................................................... 27 3.1. Resursele forestiere........................................................................................30 3.2. Resursele de ve eta!ie de pa"i#te #i lu$%&........................................................49 3.3. Resursele de ve eta!ie a%vati%& #i palustr&......................................................'' 3.4. (rote%!ia resurselor ve etale...........................................................................') Capitolul I*. RESURSELE FAUNISTICE........................................................ +3 4.1. Resursele %i$e eti%e.......................................................................................73 4.2. Resursele pis%i%ole.........................................................................................7+ 4.3. (rote%!ia resurselor fau$isti%e.........................................................................)4 CONC,U-II..........................................................................................................)' .I.,IO/R01IE...................................................................................................))

INTRODUCERE
(re2e$ta te2& de li%e$!& %o$stituie o evaluare di$ pu$%t de vedere f32i%o4 eo rafi% a resurselor 5iolo i%e di$ Repu5li%a 6oldova. 07 ales a%est su5ie%t deoare%e !ara $oastr& posed& %o$di!ii deose5ite8 priel$i%e pe$tru a avea o ve eta!ie #i flor& 5o at&8 #i %o$sider %& i$vestirea 3$ p&strarea a%estor valori #i %rearea de $oi valori ar du%e la a7eliorarea st&rii a%tuale a 7ediului8 s&$&t&!ii #i %9iar a e%o$o7iei $a!io$ale. De a%eea8 %o$sider8 a%tualitatea te7ei reiese di$ i7porta$!a ei pe$tru so%ietatea #i %ultura 7oldove$eas%&. O5ie%tivele pri$%ipale ale a%estei lu%r&ri su$t: 4 evaluarea resurselor 5iolo i%e de %are dispu$e Repu5li%a 6oldova; 4 %lasifi%area resurselor #i apre%ierea valorii lor; 4 valorifi%area resurselor #i posi5ilit&!ile de p&strare a a%estor resurse; 4 for7area u$ei vi2iu$i %lare asupra pote$!ialului resurselor 5iolo i%e; 4 evide$!ierea u$or tipuri de resurse8 apre%iate di$ pu$%t de vedere so%io4 e%o$o7i%; 4 %ara%teri2area fa%torilor %e i$flue$!ea2& asupra do7e$iului de utili2are a a%estora8 radului de %u$oa#tere #i radului de epui2area resurselor. <tudiul asupra te7ei a5ordate este foarte a%tual #i i7porta$t reie#i$d di$ faptul %& resursele $aturale =ve etale8 fau$isti%e et%.> fa% parte di$tr4u$ se%tor i7porta$t al e%o$o7iei $a!io$ale #i 7o$diale #i are o te$di$!& de %re#tere per7a$e$t& la $ivel $a!io$al #i i$ter$a!io$al <ursele pri$%ipale de i$for7are folosite la ela5orarea te2ei au fost a$uarele statisti%e ale Repu5li%ii 6oldova; i$for7a!iile despre starea a%tual& a resurselor 5iolo i%e au fost o5!i$ute di$ literatura de spe%ialitate8 u$ele 7o$o rafii8 arti%ole di$ edi!iile periodi%e #i alte 7ateriale. 3$ pro%esul de ela5orare a lu%r&rii a7 utili2at o 7ultitudi$e de 7etode de %er%etare8 %a de e?e7plu: @ (ri$ apli%area 7etodei statisti%& 4 au fost a%u7ulat #i prelu%rat date statisti%e di$ a$uarele statisti%e ale Repu5li%ii 6oldova #i di$ alte

surse de i$for7are. I$ ur7a prelu%r&rii a%estor date8 au fost al%&tuite ta5elele. @ 6etoda 5i5lio rafi%& 4 a fost folosit& la studierea 5i5lio rafiei te7ei %er%etate8 per7i!A$d de a s%oate 3$ evide$!& pri$%ipiile eo rafi%e %e stau la 5a2a studiului asupra resurselor8 reparti!ia spa!ial& a resurselor $aturale. @ I$ ur7a apli%&rii 7etodei %arto rafi%e au fost analizate 7aterialele eo rafi%e la te7a respe%tiv& #i au fost ela5orate $oi 7ateriale %arto rafi%e. @ Cu a"utorul 7etodei %o7para!iei a7 efe%tuat o %er%etarea resurselor 5iolo i%e8 a reparti!iei lor pe teritoriul repu5li%ii #.a. (re2e$ta te2& de li%e$!& este stru%turat& 3$ 4 %apitole #i i$%lude u$ volu7 de 92 pa i$i: Capitolul I 4 Cadrul natural - aspecte generale 4 ofer& o des%riere e$erali2at& a reliefului8 %li7ei8 apelor8 solului8 florei #i fau$ei di$ Repu5li%a 6oldova. Capitolul II 4 Resursele naturale. Noiune. Clasificare - e$u7era tipurile de resurse pre2e$te 3$ Repu5li%a 6oldova8 fie%are di$ tipuri avA$d o des%riere su%%i$t&. Capitolul III 4 Resursele vegetale 4 ofer& o des%riere a7pl& a resurselor forestiere8 de pa"i#te #i lu$%& #i a resurselor =de ve eta!ie> a%vati%e. Capitolul I* 4 Resursele faunistice - %upri$de o evaluare a fau$ei Repu5li%a 6oldova8 %At #i a resurselor pis%i%ole. ,a 5a2a ela5or&rii lu%r&rii au fost puse =3$ li7ita i$for7a!iilor dispo$i5ile> date %are ar tre5ui s& refle%te situa!ia %3t 7ai real&. (ri$%ipalul este s& %o$#tie$ti2&7 %e valori i$esti7a5ile posed&78 s& le pre!ui78 s& le prote"&78 #i s& o tra$s7ite7 $ealterate e$era!iilor viitoare.

Capitolul I. CADRUL NATURAL -ASPECTE GENERALE


Relieful cu dealuri i vi, cu ruri i lacuri, cu stnci i coline acoperite cu pduri seculare i terase cu vii, n care se ntrezresc csuele satelor, pstreaz n profunzimile sale memoria veacurilor, valorile create pe acest pmnt de cimerieni, scii, daco-gei, romani, daco-romani, o succesiune de culturi care au lsat amprente vizibile n arta auto ton.

Repu5li%a 6oldova este situat& 3$ sud4estul Europei8 la 9otarele Europei Ce$trale %u Europa Orie$tal& #i %u Europa de <ud. Teritoriul ei este str&5&tut8 apro?i7ativ pri$ 7i"lo%8 de 7eridia$ul 2)B'0f lo$ itudi$e esti%& #i de paralela 47B latitudi$e $ordi%&. Dista$!ele di$tre pu$%tele e?tre7e su$t de %ir%a 3'0 C7 pe dire%!ia $ord4sud #i de 120 C7 de la vest la est8 pe latitudi$ea or. C9i#i$&u. Dara este situat& 3$ 3$tre i7e 3$ 5a2i$ul 6&rii Ne re; u$ sfert di$ teritoriul s&u apar!i$e 5a2i$ului 9idro rafi% al fluviului Du$&rea. EFRaport $a!io$alG8 200'8 p. 9H (o2i!ia fi2i%o4 eo rafi%& ava$ta"at&8 relieful de %A7pie8 %li7a te7perat4 %o$ti$e$tal& 5lA$d&8 solurile fertile de %er$o2io7 au favori2at di$ %ele 7ai ve%9i ti7puri popularea #i valorifi%area a%estui teritoriu.

3$ ur7&toarele rA$duri voi 3$#ira $i#te aspe%te al %adrului $atural di$ Repu5li%a 6oldova. Relieful repre2i$t& u$ %o7po$e$t al $aturii %are for7ea2& 5a2a pri7ar& sau fu$da7e$tul de2volt&rii %elorlalte %o7po$e$te ale a%esteia: ape8 ve eta!ie8 soluri8 lu7ea a$i7al&8 7odifi%area %li7ei. El s4a tra$sfor7at 3$ ulti7ele perioade eolo i%e 4 $eo e$& #i %uater$ar& 4 datorit& a%!iu$ii pro%eselor e$do e$e #i e?o e$e. Relieful repu5li%ii repre2i$t& o %A7pie deluroas& fra 7e$tat&. E.u%&!el8 1999H 0spe%tul %o$te7pora$ al reliefului repu5li%ii s4a for7at pe par%ursul ulti7elor perioade eolo i%e 4 $eo e$& #i %uate7ar& 4 su5 i$flue$!a pro%eselor te%to$i%e #i e?o e$e. Di$ %au2a a%estor pro%ese8 teritoriul di$tre (rut #i Nistru a suferit 7i#%&ri i$te$se de ridi%are le$t& %are8 la rA$dul lor8 au %o$tri5uit la a%%elerarea pro%eselor de ero2iu$e #i de fra 7e$tare a reliefului. 0$ali2a 9&r!ilor topo rafi%e #i a foto rafiilor %os7i%e a s%os 3$ evide$!& faptul %& 7i#%&rile te%to$i%e au deter7i$at 3$ 7are 7&sur& %ara%terul puter$i% ra7ifi%at al re!elei 9idro rafi%e. 6a"oritatea al5iilor rAurilor #i a aflue$!ilor lor s4au de2voltat de4a lu$ ul fra%turilor te%to$i%e de diferite ra$ uri8 fapt despre %are 7&rturise#te paralelis7ul evide$t al v&ilor rAurilor #i dire%!iile %o7u$e predo7i$a$te. 1or7area lor de4a lu$ ul fra%turilor te%to$i%e se e?pli%& 3$ felul ur7&tor: %r&p&turile te%to$i%e %aptau u#or pri7ele tore$te 7i ratoare de ap&8 3$ lipsa al5iilor %are ap&reau episodi% pe teritoriul a5ia eli5erat de apele 7&rilor; straturile de depo2ite de4a lu$ ul fra%turilor te%to$i%e8 pre2e$tate pri$ ro%i sedi7e$tare8 fii$d 7ai afA$ate8 %reau %o$di!ii favora5ile pe$tru adA$%irea al5iilor pri7elor tore$te de ap&; deseori pri$ fra%turile te%to$i%e ie#eau la suprafa!& apele su5tera$e8 %are %o$tri5uiau la apari!ia $oilor rAuri. ERA75u8 2001H Cele 7ai ve%9i for7e de relief 3$tAl$ite 3$ p&r!ile de $ord ale Repu5li%ii 6oldova au luat $a#tere dup& re resiu$ea 6&rii <ar7a!ie$e =vea%ul sar7a!ia$>. Ele s4au p&strat $u7ai pe alo%uri8 su5 for7& de por!iu$i 7ai ridi%ate de relief #i dealuri. Cele 7ai ti$ere for7e de relief se &ses% la sudul repu5li%ii8 %are s4a eli5erat 7ai tAr2iu de apele 6&rii (o$!3e$e =vea%ul po$!ia$> #i a 3$%eput s& se

de2volte 3$ %o$di!ii %o$ti$e$tale. Relieful Repu5li%ii 6oldova %o$ti$u& s& se evolue2e #i 3$ pre2e$t. 1or7ele pri$%ipale de relief %u altitudi$i 7ai 7ari au ap&rut 3$ ur7a 7i#%&rilor te%to$i%e de ridi%are 7ai i$te$sive8 iar relieful %u altitudi$i 7ai 7i%i a suferit 7i#%&ri te%to$i%e 7oderate. Teritoriul Repu5li%ii 6oldova repre2i$t& o %A7pie %u 3$%li$a!ia de la $ord4 vest spre sud4est %u altitudi$ea 7edie de 147 7 deasupra $ivelului 7&rii. Ea o%up& e?tre7itatea de sud4vest a CA7piei Europei de Est. 3$ %e$tru #i 3$ partea de $ord4est a repu5li%ii %A7pia e 7ai ridi%at& =3004400 7>8 iar 3$ partea de sud #i 3$ %ea de sud4est e 7ai "oas& =1004200 7>. CA7pia are altitudi$ea 7a?i7& 3$ partea %e$tral& a 6oldovei 4 (odi#ul 6oldovei Ce$trale =dealul .&l&$e#ti> 4 429 78 iar %ea 7i$i7& 4 489 7 3$ %ursul i$ferior al v&ii rAului (rut8 la $ord4vest de satul /iur iule#ti. Cu toate %& altitudi$ile predo7i$a$te ale %A7piei $u su$t 7ari8 relieful repu5li%ii este variat8 fra 7e$tat8 %o7pli%at. El este repre2e$tat pri$ for7e pri$%ipale de relief: %A7pii8 podi#uri8 platouri8 %oli$e 5r&2date de $u7eroase rave$e8 vAl%ele8 v&i8 9Artoape et%. Dup& altitudi$e8 relieful a%tual de pe teritoriul Repu5li%ii 6oldova. !rima treapt 4 superioar& 4 o for7ea2& relieful %u altitudi$i 7ai 7ari de 2'0 7 #i %upri$de podi#uri8 platouri8 %oli$e; a doua treapt 4 i$ferioar& 4 o %o$stituie relieful de pA$& la 2'0 7 #i este o%upat& de %A7pii. 3$ partea de $ord a repu5li%ii este situat !latoul "oldovei, %are8 3$ li$ii 7ari8 are u$ relief plat #i 7oderat fra 7e$tat. (ro%esele e?o e$e %o$te7pora$e se 7a$ifest& sla5. ,a sud de (latoul 6oldovei se 3$ti$de Cmpia Colinar a "oldovei de Nord =CA7pia .&l!iului> %u u$ relief plat8 sla5 o$dulat8 pu!i$ fra 7e$tat de v&i lar i %u versa$!i do7oli #i si7etri%i =e ali dup& di7e$siu$i #i u$ 9iul de 3$%li$a!ie>. 6ai la sud8 3$ %ursul de 7i"lo% al 5a2i$ului rAului R&ut8 este situat !odiul Ciuluc. <uprafa!a lui e puter$i% fra 7e$tat& de o re!ea de v&i #i vAl%ele lar i #i adA$%i %u versa$!i asi7etri%i =$ee ali dup& di7e$siu$i #i u$ 9iul de 3$%li$a!ie>8 pe %are se de2volt& rave$e #i 9Artoape. 6ai la est de (odi#ul Ciulu%8 3$tre v&ile R&utu3ui #i ale Nistrului8 este situat !odiul Nistrului. El pre2i$t& u$

teritoriu deluros8 puter$i% fra 7e$tat de o re!ea deas& de v&i #i vAl%ele adA$%i8 rave$e. 1i . 1. #arta fizic a Republicii "oldova

I$ partea de 7i"lo% a repu5li%ii se afl& Podiul Moldovei Centrale - Codrii8 %u altitudi$i 7a?i7e de 4004429 7. Dealul %el 7ai 3$alt este .&l&$e#ti 4 429 78 situat 3$ partea de vest a Codrilor. ,a sud de (odi#ul 6oldovei Ce$trale se 3$ti$de Cmpia Deluroas a Moldovei de Sud, a %&rei suprafa!& este fra 7e$tat& de v&i lar i8 iar versa$!ii su$t de27e75ra!i de $u7eroase rave$e. I$ partea de sud4vest a CA7piei 6oldovei de <ud8 3$tre %ursurile i$ferioare ale rAurilor (rut #i Ialpu 8 3$ dire%!iile su57eridio$al& se evide$!ia2& Colinele Tigheci, %u altitudi$ea 7a?i7& de 301 7 =dealul ,&r u!a> #i se %ara%teri2ea2& pri$tr4u$ relief deluros predispus la ero2iu$e #i alu$e%&ri de tere$. 3$ $ord4estul repu5li%ii8 pe partea stA$ & a Nistrului
7 , , , , , ,

p&tru$d ramurile de sud-vest ale Podiului Podoliei. Ele se %ara%teri2ea2& pri$tr4 u$ relief fra 7e$tat de o re!ea de v&i adA$%i =10041'0 7>8 3$ uste8 3$ for7& de %a$ioa$e for7ate de aflue$!ii Nistrului. 6ai la sud de latitudi$ea ora#ului Du5&sari8 pe partea stA$ & a Nistrului este situat& Cmpia Nistrului $nferior, %are are o suprafa!& pla$& #i foarte sla5 fra 7e$tat&. E<ofro$i8 *.8 Ca2a$!eva8 O.8 ..Repu5li%a 6oldova. 0tlas. /eo rafia fi2i%&8 %i. *4IT8 2002H Relieful repu5li%ii repre2i$t& u$ul di$ %o7po$e$tele $aturale %e deter7i$& 3$ 7are 7&sur& spe%iali2area a ri%ulturii. Di$tre parti%ularit&!ile defavora5ile ale reliefului fa% parte r&spA$direa lar & a ero2iu$ilor #i alu$e%&rilor de tere$. Ele %au2ea2& de radarea8 sp&larea #i distru erea solului fertil8 apari!ia rave$elor8 9Artoapelor8 vAl%elelor. Di$ %au2a rave$elor #i alu$e%&rilor de tere$8 suprafe!e 7ari de p&7A$t su$t e?%luse di$ %ir%uitul a ri%ol. Teritoriul se 37parte 3$ se%toare 7i%i8 fapt %are %o7pli%& lu%rarea 7e%a$i2at& a %A7purilor. De a%eea 3$ Repu5li%a 6oldova se iau 7&suri spe%iale pe$tru %o75aterea ero2iu$ii #i alu$e%&rilor de tere$: 37p&durirea8 i$ter2i%erea aratului versa$!ilor a5rup!i8 dre$area apelor freati%e et%. Cli7a are o 7are i7porta$!& pe$tru for7area apelor8 ve eta!iei8 lu7ii a$i7ale8 solurilor. Ea deter7i$& %a$titatea #i %alitatea re%oltei %ulturilor a ri%ole %u %are se ali7e$tea2& popula!ia. Cli7a Repu5li%ii 6oldova este te7perat4%o$ti$e$tal&8 %u ier$i 5lA$de #i %u pu!i$& 2&pad&8 veri lu$ i8 %&lduroase #i %u pre%ipita!ii reduse. Dara este a#e2at& 3$ re iu$ea de i$terfere$!& a 7aselor de aer atla$ti%e di$ vestul Europei8 %o$ti$e$tale di$ est #i a %elor tropi%ale di$ sud. *alorile te7peraturilor 7edii a$uale al%&tuies% 93BC 3$ $ord =.ri%e$i>8 98'BC 3$ %e$tru =C9i#i$&u> #i 108lBC 3$ sud =Ca9ul>. (re%ipita!iile 7edii a$uale varia2& 3$tre +17 77 3$ $ord #i '4+ 77 3$ sud. I$ ulti7ele de%e$ii se 3$re istrea2& o %re#tere a fre%ve$!ei fe$o7e$elor %li7ati%e de ris%. EFRepu5li%a 6oldova. 6ediul 3$%o$"ur&torG8 1997H U7iditatea i$sufi%ie$t&8 relieful de %A7pie #i podi# #i al!i fa%tori fi2i%o4 eo rafi%i e?pli%& re2ervele 7odeste de ape ale Repu5li%ii 6oldova8

Cli7a are o 7are i7porta$!& pe$tru $atur& #i so%ietate. Ea este i2vorul pri$%ipal de aprovi2io$are %u %&ldur&8 lu7i$&8 ap& a ve eta!iei8 lu7ii a$i7ale8 solurilor8 ali7e$tea2& %u ap& rAurile8 la%urile8 i2voarele8 apele su5tera$e8 7&rile o%ea$ele. Toate pro%esele e?o e$e =ero2iu$ea8 alu$e%&rile de tere$8 pro%esele %arsti%e8 tore$tele de $oroi et%>8 %are au %o$tri5uit la 7odelarea #i fra 7e$tarea reliefului Repu5li%ii 6oldova8 au fost deter7i$ate de %o$di!iile %li7ati%e. Cala7it&!ile %li7ati%e %ara%teristi%e repu5li%ii $oastre de ase7e$ea su$t deter7i$ate de %o$di!iile %li7ati%e. (ri$ ur7are8 %li7a este %o7po$e$tul pri$%ipal al $aturii8 %are i$flue$!ea2& $e7i"lo%it de2voltarea %elorlalte %o7po$e$te. Cli7a i$flue$!ea2& de ase7e$ea via!a #i a%tivitatea popula!iei. Ea favori2ea2& de2voltarea a ri%ulturii8 %re#terea $or7al& a pla$telor8 i$%lusiv a %ulturilor iu5itoare de %&ldur& =vi!&4de4vie8 po7i fru%tiferi8 le u7e et%>8 strA$ erea la ti7p a re%oltei8 pre%u7 #i %rearea pe$tru oa7e$i a u$or %o$di!ii $or7ale de via!&8 odi9$& #i trata7e$t8 de2voltarea sportului8 turis7ului et%. Cer%et&rile spe%iali#tilor au s%os 3$ evide$!& %& 3$ ur7& %u o sut& de a$i te7peratura 3$ diferite p&r!i ale repu5li%ii a %res%ut %u 0824089 BC. (ro$osti%ul s%9i75&rii %li7ei 3$ viitor =se%. III> i$di%& e?ti$derea pe teritoriul Repu5li%ii 6oldova a u$or perioade %u %li7& se7iarid& #i arid&. U$ pro$osti% al %li7ei prevede 7odifi%&ri ese$!iale a5ia 3$ a$ii )0 ai se%olului al III4lea. 0lte 7odele de pro $o2e prev&d o %re#tere evide$t& a aridit&!ii %li7ei 3$%epA$d %u perioada 20104 2030. E6i9&iles%u8 2004H 0pa are o 7are i7porta$!& pe$tru $atur&. Ea i$flue$!ea2& de2voltarea ve eta!iei8 solurilor8 7e$!i$erea vie!ii a$i7alelor. 0pa %o$tri5uie la pro%esele e?o e$e #i la 7odifi%area reliefului. 0pa8 %a #i aerul8 este $e%esar& vie!ii #i a%tivit&!ii o7ului. Repu5li%a 6oldova este s&ra%& 3$ ape di$ %au2a %a$tit&!ii reduse de pre%ipita!i at7osferi%e8 a te7peraturilor ridi%ate #i a evapor&rii i$te$se 3$ perioada %ald& a a$ului. 3$s& repu5li%a $oastr& dispu$e de o re!ea relativ deas& de rAuri 7i%i %u u$ de5it redus #i de $u7ai dou& rAuri 7ari 4 Nistru #i (rut8 5o ate 3$ ap&.

RAurile8 la%urile #i 5a2i$ele artifi%iale au u$ de5it 7ai 7are pri7&vara8 3$ perioada topirii 2&pe2ii #i dup& %&derea u$or ploi a5u$de$te. <ursele pri$%ipale de ali7e$tare a rAurilor su$t 2&pe2ile #i ploile8 rolul apelor freati%e fii$d redus. 0%est 7od de ali7e$tare %au2ea2& $ivelul 7a?i7 al rAurilor pri7&vara. Ji 3$ a$oti7pul de var&8 odat& %u %&derea ploilor tore$!iale8 $ivelul rAurilor8 3$deose5i al %elor 7i%i8 poate %re#te %o$sidera5il provo%A$d i$u$da!ii %atastrofale. E.ev2a8 19)1H De 7e$!io$at %& 3$ p&r!ile %u altitudi$i 7ari =podi#uri8 platouri>8 u$de %ad 7ai 7ulte pre%ipita!ii at7osferi%e8 rAurile su$t relativ 7ai 5o ate 3$ ap&8 iar pe %A7pii8 u$de pre%ipita!iile su$t 7ai reduse8 rAurile au u$ de5it 7ai 7i%. ,u$ i7ea total& a re!elei de rAuri %o$stituie 1+ 1'0 C7. Di$ 3 100 rAuri8 doar 2'0 au o lu$ i7e de 7ai 7ult de 10 C7. Di$tre ele $u7ai ) rAuri 4 Nistru8 (rut8 R&ut8 .A%8 .ot$a8 I%9el8 Co Al$3% #i lalpu 4 au8 fie%are8 o lu$ i7e 7ai 7are de 100 C7. Ta58 1. !rincipalele cursuri de ap De$u7irea %ursului de ap& Nistru (rut R&ut .A% .ot$a ,u$ i7ea %ursului de ap&8 C7 Total 13'2 9)0 270 129 127 (e teritoriul R6 +2' ++) 270 129 127 <uprafa!a 5a2i$ului8 C7G Total 72100 27'00 77+0 21'0 1'40 (e teritoriul R6 19070 79)0 77+0 21'0 1'40

F0$uarul statisti% al Repu5li%ii 6oldovaG Dup& re i7ul de ali7e$tare #i %el 9idrolo i%8 rAurile $oastre pot fi divi2ate 3$ dou& rupe: 7ari #i 7i%i. Di$ prima grup fa% parte Nistrul #i (rutul. 0%este rAuri de tra$2it 3#i au i2vorul 3$ Carpa!i. 0li7e$tarea pri$%ipal& a lor este pluvial& #i $ival&.

10

Di$ a doua grup 4 rAurile 7i%i 4 fa% parte aflue$!ii Nistrului #i (rutului #i rAurile %e se s%ur spre sud 3$ la%uriie4li7a$uri al 6&rii Ne re #i ale Du$&rii. Ele se ali7e$tea2& $u7ai di$ pre%ipita!ii at7osferi%e. 0li7e$tarea su5tera$& este $e3$se7$at&. Nistru 4 %el 7ai 7are rAu di$ Repu5li%a 6oldova =3$ a$ti%9itate $u7it TKras>. El 3#i 3$%epe %ursul di$ Carpa!ii de Est. 3$ a$ti%9itate Lerodot8 %are a fur$i2at pri7ele i$for7a!ii eo rafi%e despre !i$utul $ostru s%ria %& Nistrul i2vor&#te di$tr4u$ la% de la Nord. I$ li7itele Repu5li%ii 6oldova Nistrul8 pe apro?i7ativ 3$trea a sa lu$ i7e8 dup& %o$struirea 5ara"ului #i a la%ului de a%u7ulare de la Du5&sari8 este $avi a5il. Di$ do%u7e$tele 7edievale afl&7 %& Nistrul era %u 7ult 7ai 5o at 3$ ap& #i era $avi a5il pA$& la Loti$ =a2i 3$ U%rai$a>. 0pele lui erau foarte 5o ate 3$ pe#te. Cau2a dispari!iei pe#telui di$ apele rAului 3$ ulti7ul se%ol este fa%torul a$tropi% $e ativ. Co7parativ %u a$ii '08 %a$titatea de su5sta$!e %9i7i%e #i de 5a%ili pato e$i s4a 7&rit 3$ 7edie %u '0M. (e %ea 7ai 7are parte a %ursului Nistru apa este 7oderat poluat& #i8 dup& epurare8 poate fi 3$tre5ui$!at& %a ap& pota5il&. Nistrul asi ur& %u ap& %apitala repu5li%ii #i alte ora#e rivera$e. !rutul =3$ a$ti%9itate era %u$os%ut su5 $u7ele de Ierasus8 iar s%i!ii 3l $u7eau (arata 4 ap& furtu$oas&>. Este al doilea rAu al $ostru %a 7&ri7e #i i7porta$!&8 %ur e de4a lu$ ul for$tierei de vest a repu5li%ii. El 3#i ia 3$%eputul di$ Carpa!3i de Est de pe versa$!ii pis%ului /overla la altitudi$ea de peste 2000 7 #i se vars& 3$ fluviul Du$&rea. .a2i$ul (rutului o%up& 24M di$ teritoriul repu5li%ii. I$ %ursul s&u superior =pe teritoriul U%rai$ei> (rutul este u$ rAu tipi% 7o$ta$: valea lui este 3$ ust&8 %u versa$!i 3$al!i #i a5rup!i8 %ur erea rapid&8 iar 3$ al5ie se 3$tAl$es% 7ulte pra uri. Despre 5&l!ile (rutului 6i9ail <adovea$u8 vi2itA$d .asara5ia8 $e4a l&sat ur7&toarea des%riere: F0pele a%elea $esfAr#ite8 %are do7$eau pretuti$de$i8 3$tr4u$ !i$ut 3$tre 8 al%&tuiau o st&pA$ire a $e%u$os%utului #i a tai$ei. De la 7istre!ul %are dor7itea2& pe plavii8 de la le5edele #i peli%a$ii %are 3$spu7ea2& $oaptea i$e rul 9iolurilor8 pA$& la popoarele de p&s&rele8 pA$& la pu2deria de pe#ti8 pA$& la $esfAr#itele 7iliarde de A$ &$ii 4 toate tr&ies% di$ apele a%estea %are au 3$ti$s o
11

5o at& 37p&r&!ie8 %are adu% $&7olul pli$ de 9ra$& di$ 7u$!ii #i %A7piile dep&rt&rii...G. E<adovea$u8 19928...H %acurile naturale. (e teritoriul Repu5li%ii 6oldova su$t pu!i$e la%uri $aturale. Ele su$t situate 3$ lu$%ile %ursurilor i$ferioare ale Nistrului #i (rutului #i la v&rsarea u$ora di$tre aflue$!ii a%estora. 6a"oritatea la%urilor su$t 7i%i #i au o suprafa!& de 0814082 C72. Ele s4au for7at8 de o5i%ei8 pe lo%urile al5iilor ve%9i ale rAurilor8 au o adA$%i7e 7i%&8 7alurile su$t "oase #i 3$7l&#ti$ite8 iar %ea 7ai 7are parte a suprafe!ei lor este a%operit& %u ve eta!ie. Di$tre la%urile $aturale %are fii$!au odi$ioar& 3$ lu$%ile rAurilor (rut #i Nistru8 ast&2i s4au p&strat 3$ lu$%a (rutului la%urile .eleu =+82 C7 2>8 %el 7ai 7are la% $atural di$ Repu5li%a 6oldova8 #i 6a$ta; 3$ lu$%a Nistrului 4 la%ul Tudora =28+ C7 >8 iar la v&rsarea rAului .A% 3$ Nistru 4 la%ul .A% =387 C7 >. ,a sud8 repu5li%ii 3i apar!i$e partea de $ord a la%ului Ca9ul8 iar la sud4est 4 o parte di$ li7a$ul Cu%iur a$. Ta5. 2. !rincipalele lacuri naturale De$u7irea la%ului .eleu <&la! Dra%ele Rotu$da Nistrul *e%9i Ro#u Raio$ul Ca9ul 0$e$ii Noi Ca9ul Ca9ul C&u#e$i <lo5o2ia <uprafa!a la%ului8 C7 +82+ 3872 28+' 280) 18)+ 18+0

&azinele acvatice artificiale. I$ Repu5li%a 6oldova au fost %o$struite %ir%a 3'00 ia2uri #i )2 la%uri de a%u7ulare %u u$ volu7 total de ap& de peste 18) C7 3. .a2i$ele a%vati%e 7e$!io$ate au reparti!ie $eu$ifor7& pe teritoriul repu5li%ii. Cele 7ai 7ulte ia2uri su$t %o$%e$trate 3$ partea de $ord8 iar %ele 7ai pu!i$e 4 3$ partea de sud #i 3$ %ea de sud4est. Cele 7ai 7ulte la%uri de a%u7ulare se 3$tAl$es% 3$ p&r!ile de sud #i sud4est8 iar %ele 7ai pu!i$e 4 3$ partea de $ord a repu5li%ii. 6a"oritatea ia2urilor #i la%urilor de a%u7ulare su$t %o$struite 3$ v&ile rAurilor 7i%i
1

%e au %ur ere per7a$e$t& sau te7porar&. 0pro?i7ativ 2N3 di$ 5a2i$ele a%vati%e artifi%iale su$t situate la dista$!e 7ari de lo%alit&!ile rurale #i ur5a$e #i $u7ai 1N3 di$ ele se &ses% 7ai aproape de lo%alit&!i. I$ Repu5li%a 6oldova predo7i$& ia2urile %u o suprafa!& 7i%&8 de pA$& la 2e%e 9e%tare. Cele 7ai 7ari la%uri de a%u7ulare su$t Coste#ti4<tA$%a8 situat pe rAul (rut #i Du5&sari 4 pe rAul Nistru. ,a%ul de a%u7ulare /9idi 9i%i de pe rAul .A% este lo%ul de odi9$& preferat al lo%uitorilor 7u$i%ipiului C9i#i$&u. &lile s4au for7at 3$ adA$%ituri 7i%i ale lu$%ilor rAurilor8 3$ ur7a a%u7ul&rii apelor prove$ite di$ ploi8 di$ topirea 2&pe2ilor #i di$ rev&rsarea rAurilor. Ele o%up& suprafe!e 7i%i #i s4au 7ai p&strat $u7ai 3$ lu$%ile %ursurilor i$ferioare ale rAurilor (rut #i Nistru. "latinile s4au for7at pe u$ele por!iu$i pla$e ale lu$%ilor rAurilor (rut8 Nistru #i ale lu$%ilor aflue$!ilor R&ut8 .A%8 .ot$a et%. 'pele subterane "oa%& u$ rol i7porta$t 3$ asi urarea popula!iei8 3$s& re2ervele lor 3$ repu5li%& su$t li7itate. 0ve7 %Ateva 7ii de i2voare #i peste 13+ 7ii de fA$tA$i8 de 7are i7porta$!& pe$tru aprovi2io$area popula!iei %u ap& pota5il&. Co$for7 datelor 0/eo6 pe teritoriul repu5li%ii e?ist& %ir%a 7 7ii so$de e?ploata5ile di$ diferite ori2o$turi a%vati%e. Re2ervele de ap& ale Repu5li%ii 6oldova8 la 01.01.200'8 a %o$stituit 34'4 7ii 772i8 di$tre %are apro5ate su$t 21)7 7ii 7 N2i. I$ s%opuri pota5ile #i 7e$a"ere pot fi utili2ate 2020 7ii 7 N2i. (e$tru a%tivitatea te9$i%o4i$dustrial&8 i$%lusiv apele 7i$erale8 su$t apro5ate 1+78' 7ii 772i. 0pa are o 7are i7porta$!& pe$tru $atur& #i so%ietate. Cir%uitul apei 3$ $atur& favori2ea2& %&derea pre%ipita!iilor at7osferi%e %are 7e$!i$ via!a pe p&7A$t. 0pa %o$tri5uie $e7i"lo%it la de2voltarea ve eta!iei8 la for7area solurilor8 la 7e$!i$erea vie!ii a$i7alelor8 ea 7odelea2& relieful. RAurile 7ai serves% #i dreptartere de tra$sport8 surse de e$er ie ele%tri%&8 pe$tru aprovi2io$area %u ap& a popula!iei8 iri a!ie #i i$dustrie8 pes%uit8 turis7. 0pa rAurilor 7i%i8 a ia2urilor #i la%urilor de a%u7ulare se folose#te pe$tru ad&patul
1!

vitelor8 pis%i%ultura8 %re#terea p&s&rilor a%vati%e8 iri a!ie8 pe$tru a7eliorarea sa$itar& a 7ediului. *e eta!ia este u$ %o7po$e$t al $aturii %are s4a for7at 3$ ur7a i$tera%!iu$ii re%ipro%e a tuturor %elorlalte %o7po$e$te8 %u rolul pri$%ipal al %li7ei #i apelor. O 7are i$flue$!& asupra ve eta!iei o are rolul a$tropi%. *e eta!ia Repu5li%ii 6oldova8 dup& $u7&rul de spe%ii spo$ta$e8 este 5o at& #i variat&. 0%east& diversitate este %o$di!io$at& de po2i!ia eo rafi%& a teritoriului repu5li%ii #l de varietatea %o$di!iilor $aturale. (e par%ursul se%olelor o 7are i$flue$!& asupra 7odifi%&rii ve eta!iei a avut4o a%tivitatea o7ului. 0#e2area eo rafi%&8 %li7a #i relieful Repu5li%ii 6oldova au deter7i$at for7area u$ei ve eta!ii variate. <e deose5es% dou& 2o$e de ve eta!ie: 2o$a stepei #i 2o$a silvostepei. -o$a stepei o%up& %A7piile #i podi#urile di$ re iu$ea situat& la sud de (odi#ul Codrilor #i la sud #i la est de Coli$ele Ti 9e%iului. 3$ afar& de a%este re iu$i8 ve eta!ia de step& este pre2e$t& #i 3$ $ord8 3$ CA7pia Cu5oltei8 3$ Dealurile Ciulu%urilor #i 3$ CA7pia (rutului de 6i"lo%. 3$ pre2e$t 7a"oritatea tere$urilor su$t valorifi%ate 3$ a ri%ultur& a#a %& ve eta!ia tipi%& de step&8 repre2e$tat& pri$ $e ar&8 %olilie8 p&iu# %u diverse Ier5uri8 s4a p&strat $u7ai pe se%toare 7i%i ale versa$!ilor %u ve%9i alu$e%&ri de tere$ sau pe versa$!il 7ai 3$%li$a!i8 supu#i ero2iu$ii8 u$de se pot 3$tAl$i #i ar5u#tii de 7&%e#8 poru75ar #.a. I$ 2o$a de silvostep&8 pe %ul7ile 7al 3$alte8 7ai fre%ve$t 3$ re iu$ea %odrilor8 pe lA$ & ve eta!ia de step&8 se 3$tAl$e#te #i ve eta!ia de p&dure. Ese$!ele %ele 7ai fre%ve$te su$t ste"arul #i oru$ul8 u$eori 3$ aso%ia!ie %u fa ul8 u$ ar5ore tipi% pe$tru Europa de *est #i Europa Ce$tral&. 0so%ia!iile de ste"ar pufos su$t pre2e$te su5 for7& de 7i%i i$suli!e8 pe %ul7ile 7ai 3$alte ale dealurilor di$ sudul !&rii. 3$ v&ile rAurilor se 3$tAl$es% p&duri de lu$%&8 %u$os%ute su5 $u7ele de 2&voaie8 %o7puse di$ ar5ori iu5itori de u7e2eal& =s&l%ii8 plopi #.a.>. Cu toate %& suprafa!a 6oldovei e relativ 7i%&8 flora #i ve eta!ia su$t destul de diverse. 1lora 6oldovei $u7&r& 139' spe%ii de pla$te superioare vir i$e di$ '' e$uri #i 101 fa7ilii8 di$ %are 1+0 spe%ii de 7u#%9i8 130 li%9e$i #i 300 %iuper%i piieate =1i . 3>. U$a di$ parti%ularit&!ile florei %o$st& 3$ $u7&rul 7are de spe%ii
14

rare #i pe %ale de dispari!ie =de e?e7plu8 %ota pla$telor er5a%ee rare repre2i$t& %ea 30M>. Covorul ve etal al 6oldovei i$%lude 2 tipuri 2o$ale de 5a2&: silvi% #i de step&. Reparti2area spe%iilor de pla$te pe 9a5itate tipi%e este pre2e$tat& 3$ 1i . 4. (&durile #i stepele se 3$trep&tru$d for7A$d astfel8 pe o 7are parte de teritoriu8 silvostepa. 1i . 2. Numrul de specii de plante din grupele de baza din flora "oldovei

1i . 3. ,istribuia speciilor de plante pe zone tipice,-

(artea de $ord a !&rii8 o%upat& de silvostepa8 este plasat& la 9otarul arealelor u$ui #ir de spe%ii $ordi%e =(ote$tilla al5aO Lepati%a $o5ilis8 *eratru7 $i ru78 0$t9o?a$tu7 odoratu7 #.a.>8 fapt %e e?pli%& diversitatea florei. I$ %e$trul teritoriului se afl& pitores%ul 7asiv silvi% Codrii8 u$de predo7i$& du75r&vile de oru$ ()uercus petrae* #i ste"ar o5i#$uit +)-robur* #i s4au p&strat por!iu$i de 1'

f& et. <pre sud8 Codrii tre% treptat 3$ silvostep& de Ar$e!8 u$de stepele alter$ea2& %u por!iu$i de p&dure de tufa$ +)-pubescens* - spe%ie 7editera$ea$& re2iste$t& la se%et&8 pre2e$t& la li7ita de est a arealului. Tufa$ul este 3$so!it de spe%iile 7editera$ee$e rare8 pre%u7 Carpinus orientalis, !.rus alae-agnifolia, /orbus domestica, C r.sopogon gr.llus #.a. 6ai la sud8 Ar$e!ii alter$ea2& %u stepele .u ea%ulu, <tepa .&l!ilor8 a doua 2o$& de step&8 se 3$ti$de spre $ord de Codri. $n afar& de p&dure #i step&8 3$ 6oldova e?ist& %o7u$it&!i a2o$ale8 %are o%up& por!iu$i reduse 3$ i$teriorul tipurilor 2o$ale: p&duri de lu$%&8 %o7u$it&!i de fA$ea!&8 de 5alt&8 de alofite8 psa7ofite #i de povAr$i#uri %al%aroase. (rote%!ia #i 7a"orarea suprafe!elor ve eta!iei $aturale %o$stituie u$a di$tre %ele 7ai i7porta$te pro5le7e ale pro ra7ului de prote%!ie al Repu5li%ii 6oldova. R&spA$direa a$i7alelor depi$de 3$ foarte 7are 7&sur& de %ara%terul ve eta!iei8 %are 3i ofer& 9ra$& #i spa!iu de via!&. 1au$a p&durilor di$ 6oldova i$%lude spe%ii %a %&prioara8 7istre!ul8 vulpea8 5ursu%ul8 veveri!a8 "derul8 pisi%a s&l5ati%& #i 7ulte p&s&ri: a$ urul8 %o!ofa$a8 pup&2a8 privi 9etoarea8 7ierla #.a. Re iu$ile de step& ofer& %o$di!ii priel$i%e 7ultor ro2&toare =#oare%ele de %A7p8 9Ar%io ul8 iepurele8 popA$d&ul> #i p&s&ri =%io%Arlia8 prepeli!a8 potA7i%9ea8 7ai rar8 dropia>. Tot 3$ stepe se 3$tAl$es% #i u$ele a$i7ale de p&dure: 5ursu%ul #i vulpea. <pa!iile de ap& su$t populate de A#te #i ra!e s&l5ati%e8 5er2e8 le5ede8 5Atla$i #i peli%a$i =3$ lu$%a (rutului de Pos>. Di$tre pe#ti8 se 3$tAl$es% %rapul8 %arasul8 #tiu%a8 #al&ul8 so7o$ul8 pl&ti%a #.a. Reptilele su$t repre2e$tate pri$ #opArle8 vipere8 #erpi de %as&. U$ele a$i7ale rare sau pe %ale de dispari!ie8 su$t puse su5 o%rotirea le ii =11+ spe%ii su$t i$%luse 3$ Cartea Ro#ie a Repu5li%ii 6oldova8 edi!ia 2001>. <olurile %o$stituie pri$%ipala resurs& $atural& a Repu5li%ii 6oldova. <olul este u$ %o7po$e$t al $aturii %are s4a for7at 3$ ur7a i$tera%!iu$ii tuturor fa%torilor de pedo e$e2&8 rolul predo7i$a$t apar!i$A$d %li7ei #i ve eta!iei. El se %ara%teri2ea2& pri$tr4o a$u7it& stru%tur&8 %o7po2i!ie #i fertilitate. <olul este a%el %o7po$e$t %are8 37preu$& %u %li7a8 deter7i$& re%olta %ulturilor a ri%ole8 de%i si 5u$&starea 7aterial& a o7ului.

1"

Cer$o2io7urile o%up& 7'M di$ suprafa!a !&rii. I$ raport %u 7ulte alte state di$ Europa8 Repu5li%a 6oldova se %ara%teri2ea2& pri$tr4u$ rad 3$alt de valorifi%are a ri%ol& a teritoriului #i po$derea 7are a tere$urilor ara5ile8 %are al%&tuies% 73M di$ suprafa!a tere$urilor a ri%ole. I$ afar& de %er$o2io7uri8 %ara%teristi%e 2o$ei de step&8 3$ti$deri destul de 7ari o%up& solurile %e$u#ii #i 5ru$e8 %are se 3$tAl$es% prepo$dere$t pe podi#uri8 a%operite 3$ pre2e$t sau 3$ tre%ut %u p&duri de fa #i ste"ar. I$ ti7pul de fa!&8 resursele 5iolo i%e au deve$it rare8 %a ur7are a i$flue$!elor a$tropi%e $e ative de%la$#ate 3$%& di$ se%olul al IlI4lea. (&tura ve etal& i$i!ial& s4a s%9i75at pe o 7are parte a re iu$ii8 fii$d 3$lo%uit& pri$ tere$uri a ri%ole8 lo%alit&!i8 diferite %o$stru%!ii. (&durile r&7ase8 3$ 7are parte8 au ori i$e di$ l&stari #i o %o7po$e$!& s%9i75at&. O alt& etap& de s%&dere a 5iod3versit&!ii8 de%la$#at& pe la sfAr#itul vea%ului tre%ut8 a fost 3$so!it& de totala des!eli$ire a stepei8 pe r&7&#i!ele %&reia p&#teau vitele. (ro5a5il8 3$ a%east& perioad& au disp&rut u$ele pla$te8 pre%u7 #i a$i7ale spe%ifi%e stepei8 de e?e7plu %o%orul 7i% #i di9orul pestri!8 au deve$it rare dropia #i dropia 7i%&. 6a"oritatea a$i7alelor #i pla$telor s4au p&strat 3$ 7i%ile fra 7e$te ale 5iotopurilor $aturale i$i!iale8 de e?e7plu pe tere$urile $e%ultiva5ile. 0 treia etap& de s%&dere a 5iodiversit&!ii a durat di$ a$ii '0 pA$& la 3$%eputul a$ilor )0 ai se%olului al II4lea. 3$ a%east& perioad& $u7&rul popula!iei di$ re iu$e a %res%ut de dou& ori8 s4au e?ti$s i$dustriali2area #i %9i7i2area a ri%ulturii. De ase7e$ea8 se o5serv& s%&derea %o$sidera5il& a diversit&!ii re io$ale a pla$telor8 p&s&rilor #i u$or a$i7ale de talie 7i%&8 pre%u7 #i a diversit&!ii lo%ale de a$i7ale8 drept %o$se%i$!& a fu$da7e$t&rii 5iotopurilor. 3$r&ut&!irea 5a2ei detriti%e #i $i7i%irea sele%tiv& atAt a spe%iilor 3$ot&toare8 %At #i dera$"area #i distru erea lo%ului de %ui5&rit au deve$it %au2ele 7i%#or&rii $u7&rului #i dispari!iei 7ultor spe%ii de a%vile. ,&r irea e?%esiv& a %A7purilor #i pla$ta!iilor 7ultia$uale8 paralel %u utili2area lar &8 deseori $e3$te7eiat&8 a pesti%idelor #i 3$ r&#&7i$telor au %au2at

17

s%&derea $u7&rului 7ultor p&s&ri8 i$se%te folositoare #i a 7a"orit&!ii or a$is7elor di$ sol. 3$ a doua "u7&tate a a$ilor 70 3$ so%ietate a pri$s r&d&%i$i 3$!ele erea $e%esit&!ii prote%!iei $aturii. Ideile de prote%!ie a 7ediului a75ia$t au o%upat pri7ele lo%uri 3$ %o$#tii$!a o5#teas%& #i s4au propa at a%tiv 3$ presa #tii$!ifi%& #i de populari2are8 7ai ales 3$ %ea de elit&. C&r!ile ar9i%u$os%ute ale lui .. /r2i7eC8 /. Durrell8 <au#Ci$ #.a. disp&reau repede di$ li5r&rii. /reu #i a$evoios8 dar ele7e$tele de prote%!ie a pla$telor 3$%epeau s& fie apli%ate di$ %au2a %& de"a era dep&#it 7a?i7ul de utili2are a 3$ r&#&7i$telor %9i7i%e; se pla$ifi%& 7&rirea ariilor re2erva!iilor $aturale. I$ e%osiste7ele a%vati%e8 pri7ele s%9i75&ri serioase pot fi so%otite 7i%#orarea %a$tit&!ii de ap& 3$ rAuri di$ %au2a redu%erii puter$i%e 3$ se%olul tre%ut a suprafe!elor 37p&durite atAt 3$ 6oldova8 %At #i pe teritoriul ve%i$ilor ei a%tuali. 3$ a doua "u7&tate a se%olului al II4lea8 edifi%area %o$stru%!iilor 9idrote9$i%e pe rAurile 7ari #i se%area plaurilor au s%9i75at %o$sidera5il %o$di!iile de via!& 3$ rAuri #i au li%9idat 7ulte lo%uri de 5oi#te. 3$ rAuri %a$titatea de pe#te a s%&2ut su5sta$!ial. <p&larea solului8 3$ r&#&7i$telor #i pesti%idelor de pe 7alurile rAurilor lipsite de perdelele de prote%!ie forestier&8 pre%u7 #i alte polu&ri ale apei au a ravat situa!ia fau$ei #i florei a%vati%e. Cri2a politi%& #i e%o$o7i%&8 %are s4a de%la$#at la sfAr#itul a$ilor )08 se%etele fre%ve$te di$ ulti7ele de%e$ii au a ravat situa!ia. 3$ pri$%ipiu8 5ra%o$a"ul a deve$it pri$%ipala %au2& de $i7i%ire a a$i7alelor #i a lo%urilor lor de vie!uire. (&s%utul $ediri"at #i %ositul distru ve eta!ia ier5oas& #i vie!uitorii ei8 iar de radarea a%%elerat& a solurilor %o$tri5uie la s&r&%irea fau$ei.

Capitolul II. RE<UR<E N0TUR0,E. NODIUNE. C,0<I1IC0RE


Resursele $aturale repre2i$t& totalitatea 2&%&7i$telor de 7i$erale #i de 7i$ereuri8 a tere$urilor %ultiva5ile8 a p&durilor #i apelor de %are dispu$e o a$u7it& !ar&. Co$ti$uitatea vie!ii pe (&7A$t8 di$ %ele 7ai ve%9i ti7puri #i pA$& 3$ pre2e$t8 este %o$di!io$at& de e?iste$!a re2ervelor de resurse $aturale %are stau la 5a2a de2volt&rii so%ial4e%o$o7i%e a ori%&rui stat. .u$&starea #i prosperarea u$ei $a!iu$i este 3$ strA$s& le &tur& %u resursele $aturale de %are dispu$e sau8 7ai 5i$e 2is8 pe %are le poate %o$su7a. 3$ %o$di!iile !&rii $oastre8 %are dipu$e de o a7& 3$ ust& de re2erve de resurse $aturale8 utili2area ra!io$al& a a%estora devi$e u$ i7perativ al ti7pului. Resusele $aturale su$t 7ateria pri7& %e satisfa%e $e%esit&!ile ese$!iale ale a%tivit&!ii u7a$e. Ele su$t %o$siderate valoroase 3$ for7a lor relativ $e7odifi%at&. O 7aterie este %o$siderat& o resurs& $atural& atu$%i %A$d a%tivit&!ile pri7are aso%iate %u ea su$t e?tra erea #i purifi%area8 e?%lu2A$d %rea!ia u$or %o7pu#i pe 5a2a ei. (es%uitul8 silvi%ultura8 7i$eritul #i e?tra erea petrolului8 su$t 3$ e$eral %o$siderate i$dustrii ale resurselor $aturale8 3$ ti7p %e a ri%ultura i$%lude #i fa%torul %reativ. Ter7e$ul Fresurse $aturaleG a fost folosit pe$tru pri7a dat& 3$ a$ul 19708 de %&tre E.1. <%9u7a%9er8 3$ %artea sa F<7ali 3s .eautifulG. E9ttp:NNQiCipedia.or N QiCiNResurseR$aturaleH <e$sul $o!iu$ii resurse naturale varia2& 3$ fu$%!ie de te9$olo iile apli%ate8 pe par%ursul ti7pului #i 3$ %o$di!iile e?iste$te: o 7aterie pri7& va fi %o$siderat& a fi resurs& $atural& 3$ 7o7e$tul %A$d a%easta va deve$i o valoare e%o$o7i%& #i8 3$ ti7pul utili2&rii sale8 va r&7A$e8 relativ8 $es%9i75at& =$atural&>. EFDi%tio$aire De /eo rap9ieG8 Editio$s Latier8 2007H Defi$i!ia #tii$!ifi%& a $o!iu$ii Fresurse $aturaleG varia2& #i de la u$ autor la altul. De e?e7plu8 %o$for7 defi$i!iei date de %&tre eo raful 0. 6i$t8 resursele $aturale repre2i$t& F%orpurile #i for!ele $aturii %are8 la $ivelul a%tual de de2voltare
1#

a for!elor de produ%!ie #i de %er%etare8 pot fi utili2ate pe$tru satisfa%erea $e%esit&!ilor so%iet&!ii u7a$e8 parti%ipA$d dire%t 3$ a%tivitatea 7aterial&G. Iar ..E$%K%lopaedia of t9e <o%ial <%ie$%esG =NeQ SorC8 1933> defi$e#te resursele $aturale %a F5o &!ii pri7are ale $aturii8 $e7odifi%ate de %&tre o7 =aerul8 apa8 e$er ia solar&8 ve eta!ia #i a$i7alele s&l5ati%e>8 %are satisfa% a$u7ite $e%esit&!i u7a$eG. ,a resursele $aturale e$u7erate 7ai sus se va ad&u a solul8 su5sta$!ele 7i$erale utile8 e$er ia vA$tului8 a 7areelor8 e$er ia eo7etri%& #.a. E6i9&iles%u8 <o%9ir%& #.a.8 FResurse $aturaleG8 200+H Co$for7 FDi%!io$arului #%olar la eo rafia fi2i%&G =D. 1i$arov>8 resursele $aturale su$t %orpurile #i for!ele $aturii %are la u$ 7o7e$t de %u$oa#tere ava$sat& a lu%rurilor #i de apari!ie a posi5ilit&!ilor de produ%ere pot fi folosite la satisfa%erea $e%esit&!ilor popula!iei. ETUVWXYZ [.8 F\]YZWX^ _`Y]^VU`W aY bUcUdef`Yg heYhXWbUUG8 icj. kUleX8 2003H FDi%!io$arul E$%i%lopedi% de 6ediuG =.u%ure#ti8 200'> defi$e#te resursele $aturale drept ori%e %o7po$e$t di$ 7ediul 3$%o$"ur&tor 4 solul8 apa8 flora8 fau$a 4%are %o$tri5uie la via!a 7aterial& #i spiritual& a so%iet&!ii u7a$e. O dat& %u de2voltarea so%iet&!ii u7a$e8 o7ul folose#te $oi ele7e$te ale $aturii8 3$ ti7p %e u$ele resurse de"a %u$os%ute %ap&t& $oi utili2&ri. 0stfel8 %a ur7are a pro resului te9$i%o4#tii$!ifi%8 la a$u7ite etape ale de2volt&rii so%iet&!ii8 au fost i$troduse 3$ %ir%uitul e%o$o7i% ase7e$ea resurse %a 5au?ita8 7i$ereurile de ura$iu8 %ele de 7etale rare8 e$er ia 7areelor et%. Totodat&8 #i4au e?ti$s foarte 7ult do7e$iul de utili2are apa8 e$er ia solar&8 le7$ul #i alte resurse. De e?e7plu8 i$i!ial apa era folosit& 3$ ali7e$ta!ie #i pe$tru pes%uit8 iar 7ai tAr2iu8 3$ %alitate de %ale de tra$sport8 pe$tru iri a!ii8 pe$tru o5!i$erea e$er iei 7e%a$i%e la 7orile de ap&8 3$ s%opuri %urative. 3$ perioadele 7oder$& #i %o$te7pora$& apa a %&p&tat $oi utili2&ri: pe$tru produ%erea de e$er ie ele%tri%&8 %a 7aterie pri7& 3$ i$dustrie8 %a surs& de 9idro e$ pe$tru fu2iu$ea $u%lear& #.a. =0l. U$ urea$u8 Ia#i8 2000>. Ca re2ultat8 %o$%eptul de resurse $aturale s4a e?ti$s 3$ per7a$e$!&8 fii$d i$flue$!at dire%t de $ivelul de de2voltare al so%iet&!ii u7a$e. 0%elea#i ele7e$te ale $aturii pot fi %o$siderate
20

resurse de %&tre o so%ietate sau8 di7potriv&8 pot di i $orate de alt& so%ietate8 di$ %au2a su5de2volt&rii ori $e%u$oa#terii. I$ 5a2a %elor afir7ate 7ai sus8 vo7 defi$i resursele naturale drept ele7e$te ale $aturii %are pot fi utili2ate 3$ a%tivitatea u7a$& pe$tru diverse $e%esit&!i8 3$ fu$%!ie de $ivelul de de2voltare al so%iet&!ii. Resursele $aturale se %ara%teri2ea2& pri$tr4o 7are diversitate8 de a%eea8 pe$tru a 3$les$i studierea #i valorifi%area lor8 este $e%esar& o siste7ati2are a a%estora. De o5i%ei8 criteriile de clasificare su$t ur7&toarele: @ 3$ fu$%!ie de e$e2& =ori i$e>; @ 3$ fu$%!ie de do7e$iul de utili2are =desti$a!ia e%o$o7i%&>; @ 3$ fu$%!ie de radul de %u$oa#tere a propriet&!ilor lor8 a lo%ului de aflare et%; @ 3$ fu$%!ie de radul de epui2are. Resursele $aturale su$t %o7po$e$te sau ele7e$te ale $aturii8 de a%eea u$ul di$tre %riteriile de %lasifi%are este 3$ fu$%!ie de e$e2&8 adi%& de aparte$e$!a la a$u7ite stru%turi ale 3$veli#ului eo rafi%. 0%east& %lasifi%are 7ai este $u7it& F$aturaleG #i rupea2& resursele $aturale 3$ ur7&toarele %ate orii: @ resurse cosmice sau e0traterestre +energia solar*1 3$ u$ele %a2uri8 e$er ia solar& este i$%lus& 3$ %adrul resurselor at7osferei; m resurse ale atmosferei, $u7ite #i resurse climatice =aerul at7osferi%8 e$er ia eolia$&8 resursele a ro%li7ati%e>; @ resurse ale litosferei =su5sta$!ele 7i$erale utile8 e$er ia i$ter$& a (&7A$tului>; m resurse ale idrosferei =apa8 su5sta$!ele di2olvate 3$ ap&8 e$er ia 9idrauli%&8 e$er ia 7arei%&8 e$er ia valurilor8 e$er ia %ure$!ilor o%ea$i%i>; @ resurse ale biosferei =ve eta!ia spo$ta$&8 lu7ea a$i7al& s&l5ati%&>; m resurse ale pedosferei =solul>. Dup& $%a&ul &' (u)oa*t'%', se deose5es%: @ resurse naturale bine cunoscute2 e0plorate di$ pu$%t de vedere %a$titativ #i %alitativ: resursele ve etale8 solul #.a.;
1

@ resurse naturale relativ bine cunoscute2 e0plorate3 e$er ia 9idrauli%&8 e$er ia solar& #.a.; @ resurse naturale puin cunoscute2 e0plorate3 resursele litosferei8 e$er ia %ure$!ilor 7ariti7i #.a. Dup& $%a&ul &' 'pui+a%' =sau raportul di$tre di7e$siu$ile resurselor $aturale #i %eri$!ele so%iet&!ii>8 se disti$ dou& %ate orii: @ resurse naturale inepuizabile =la s%ara so%iet&!ii u7a$e>: e$er ia solar&8 e$er ia eolia$&8 e$er ia eoter7i%&8 e$er ia 7arei%&8 e$er ia 9idrauli%&8 aerul8 apa #.a. @ resurse naturale epuizabile, %are se su5divid 3$ 2 %ate orii: 4 resurse naturale regenerabile +renovabile*3 resursele ve etale8 resursele fau$isti%e8 resursele de sol #.a.; 4 resursele naturale neregenerabile +irenovabile*3 resursele 7i$erale #i de %o75usti5il ale litosferei8 su5sta$!ele 7i$erale di2olvate 3$ ap& et%. I$ %apitolele ur7&toare8 dup& o %ara%teri2are e$eral& a 7ediului eo rafi% al Repu5li%ii 6oldova8 su$t des%rise pri$%ipalele %ate orii de resurse $aturale8 rupate 3$ fu$%!ie de %riteriul e$e2ei sau al %lasifi%&rii $aturale. Clasifi%area resurselor $aturale 3$ fu$%!ie de &o,')iul &' utili+a%'@ agricole3 solul8 resursele a ro%li7ati%e8 pa"i#tile #.a.; @ recreaionale3 apele 7i$erale8 la%urile ter7ale8 $&7olurile %urative8 litoralul 7ariti7 #.a.; @ cu destinaie multipl3 e$er ia solar&8 aerul8 apa dul%e8 resursele silvi%e8 resursele fau$isti%e #.a.; @ industriale - 7ai 7ulte %ate orii: 4 energetice3 %o75usti5ili fosili8 e$er ia 9idrauli%&8 e$er ia eolia$&8 e$er ia 7arei%&8 e$er ia eoter7i%& #.a.; 4 metalifere3 7i$ereurile; 4 c imice3 s&rurile $aturale8 fosfa!ii8 sulful $ativ #.a.; 4 materiale de construcie3 $isipurile8 ar ilele8 %al%arele8 7ar7ura #.a.;

22

4 cu utilizri diverse3 dia7a$tele #i alte pietre pre!ioase8 rafitul8 a25estul8 5ariti$a8 fluorurile #.a. 0%tualul teritoriu al Repu5li%ii 6oldova refle%t& 3$trea a istorie eolo i%& a pla$etei. Natura Fpl&s7uie#teG resursele %e le ave7 ast&2i ai%i de apro?i7ativ 4 7iliarde de a$i8 3$%epA$d %u %ea 7ai ve%9e er& 4 'r aic #i pA$& 3$ era $ou& 4Neozoic. <pe%trul de resurse utile este relativ variat. Resursele de su5sta$!e 7i$erale utile asi ur& e%o$o7ia $a!io$al& #i popula!ia %u diverse produse #i 7aterii pri7e8 al %&ror %o$su7 este 3$tr4o %o$ti$u& %re#tere. De ase7e$ea8 pro resul te9$i%o4#tii$!ifi% des%9ide $oi perspe%tive de prospe%tare #i de utili2are a resurselor litosferei. O5ie%tivele de de2voltare dura5il& a e%o$o7iei $a!io$ale i7pu$ o valorifi%are 7ai ra!io$al& a a%estor resurse. (A$& la sfAr#itul pri7ei "u7&t&!i a se%olului tre%ut aproape %& $u e?istau te7eri 3$ privi$!a re2ervelor de resurse $aturale $e%esare pe$tru asi urarea u$ui $ivel de via!& de%e$t pe$tru toat& popula!ia de pe lo5. 3$s& %re#terea de7o rafi%& verti i$oas& di$ a doua "u7&tate a se%olului II8 %A$d $u7ai 3$ "u7&tate de se%ol popula!ia lo5ului pra%ti% s4a du5lat8 a s%9i75at atitudi$ea fa!& de utili2area resurselor $aturale. Drept re2ultat8 3$%& 3$ a$ii 70 ai se%olului II8 a ap&rut teoria de2volt&rii dura5ile. (ri$%ipiul de2volt&rii dura5ile i7pu$e u$ stil de estiu$e #i ospod&rire a resurselor $aturale %are tre5uie s& satisfa%& $e%esit&!ile vitale de 7o7e$t ale so%iet&!ii #i s& %ree2e %o$di!iile de e?iste$!& pe$tru e$era!iile viitoare8 3$ a%est se$s8 a%tivit&!ile u7a$e su$t desf&#urate pe dou& dire%!ii pri$%ipale: a> utili2area ra!io$al& a resurselor $aturale pri$ i7ple7e$tarea de te9$olo ii de prelu%rare a lor %are e$erea2& 7ai pu!i$e de#euri; 5> 3$lo%uirea u$or resurse $aturale tradi!io$ale %u resurse $aturale $etradi!io$ale =%u7 ar fi e$er ia vA$tului8 e$er ia solar& #.a.> EEu e$iu 0le?a$drov #.a.8 F6ediul a75ia$tG8 2002H ,a 7o7e$t8 3$s&8 de2voltarea dire%!iei a doua 3$ 7a"oritatea statelor lu7ii este aproape la $ivel e75rio$ar8 de a%eea ast&2i a%%e$tul se pu$e pe utili2area ra!io$al& a resurselor $aturale8 %are8 la 7odul e$eral8 se redu% la patru

23

%o7po$e$te de 5a2&: p&7A$tul8 apa8 p&durile #i 2&%&7i$tele de su5sta$!e 7i$erale utile. <u5sta$!ele 7i$erale utile au o i7porta$!& foarte 7are pe$tru e%o$o7ia $a!io$al&8 fii$d utili2ate 3$ diverse do7e$ii: 3$ %alitate de 7aterie pri7& i$dustrial&8 %a surse de e$er ie8 %a 7ateriale de %o$stru%!ie #.a. Resursele $aturale su$t utili2ate pe lar %adrului $atural =Capitolul I>. Resursele #i %o$di!iile %li7ati%e au o i$flue$!& 7are asupra 7ediului $atural #i asupra a%tivit&!ilor u7a$e. Resursele %li7ati%e =$u7ite #i resurse ale at7osferei> repre2i$t& %o7po$e$tele8 pro%esele #i fe$o7e$ele di$ at7osfer&8 %are pot fi utili2ate pe$tru satisfa%erea u$or $e%esit&!i ale so%iet&!ii u7a$e. I$ %adrul resurselor %li7ati%e se disti$ resurse de energie solar, energie eolian, resursele agroclimatice, aerul at7osferi% fii$d de ase7e$ea resurs& $atural&. (re2e$!a apei este u$ i$di%ator al e?iste$!ei vie!ii. Toate or a$is7ele vii au o 7are %a$titate de ap& %a ele7e$t %o$stitue$t al stru%turii lor fi2i%e: $oi8 oa7e$ii8 ave7 3$ or a$is7 apro?i7ativ +0M ap&8 pe#tii 4 apro?i7ativ )0M8 pla$tele 4 3$tre )0M #i 90M. 0pa este $e%esar& 3$ toate rea%!iile %9i7i%e %e au lo% 3$ %elule #i este de ase7e$ea 7ediul pri$ %are se tra$s7ite i$for7a!ia 3$tre a%estea8 3$ %adrul or a$is7ului. *ia!a f&r& ap& ar 3$se7$a u$ i$fer$ pe$tru toate fii$!ele vii. Re!eaua 9idro rafi%& a !&rii $oastre are o lu$ i7e de peste 1+ 000 C78 pri$%ipalele fii$d Nistrul8 %u lu$ i7ea de +30 C78 #i (rutul8 %u lu$ i7ea de +9' C7. .a2i$ul 9idro rafi% este repre2e$tat de 3 +21 de rAuri #i pArAia#e8 di$tre %are 7 %u lu$ i7ea 7ai 7are de 100 C7 #i 247 4 %u lu$ i7ea 7ai 7are de 10 C78 '7 de la%uri8 %u suprafa!a de +282 C7 28 3000 de re2ervoare #i 9ele#tee8 %u suprafa!a de 300 C728 20 de la%uri de a%u7ulare8 %u u$ volu7 de ap& 7ai 7are de 180 7ii. 7 3. (ri$%ipalele surse de ali7e$tare %u ap& su$t rAurile 4 Nistru8 %are a%oper& '4M di$ %a$titatea total& de ap&8 rAul (rut 4 1+M8 alte surse de ap& de suprafa!& 4 7M #i surse de ap& su5tera$& 4 23M8 0pele i$ter$e ale Repu5li%ii 6oldova su$t repre2e$tate pri$ rAuri8 la%uri #i ape su5tera$e. I$ distri5u!ia #i %o$fi ura!ia a%tual&
24

3$ diverse ra7uri ale i$dustriei.

07plasarea teritorial& a resurselor se afl& 3$ strA$s& le &tur& %u toate aspe%tele

a re!elei 9idro rafi%e u$ rol deose5it8 pe lA$ & fa%torul %li7ati%8 14a "u%at #i evolu!ia paleo eo rafi%& a teritoriului 3$ de%ursul ulti7elor perioade eolo i%e. 0li7e$tarea %u ap& pota5il& a lo%alit&!ilor este asi urat& 3$ propor!ie de 30M di$ sursele de suprafa!& #i 70M di$ %ele su5tera$e. (opula!ia rural& se ali7e$tea2& di$ surse %e$trali2ate $u7ai 3$ propor!ie de 1)M =419 472 lo%uitori di$ 2o$a rural&>. I$ rest8 ali7e$tarea %u ap& a 2o$elor rurale este de%e$trali2at&8 fii$d utili2at& apa di$ fA$tA$i. O de2voltare e%o$o7i%& ava$ta"oas& se 5a2ea2& pe pri$%ipii dura5ile 3$ %eea %e prive#te toate %o7po$e$tele $aturale: aerul8 apa8 solul8 5iodiversitatea8 p&durile #i resursele su5solului. I$ de%ursul evolu!iei e%osiste7elor terestre8 pe %o$tul straturilor superioare ale ro%ilor pare$tale s4au for7at solurile. 1ie%are u$itate de sol pre2i$t& re2ultatul i$tera%!iu$ii 3$delu$ ate a fa%torilor pedo e$eti%i. 3$veli#ul de sol 4 pedosfera 4este u$ 7ediu polifu$%!io$al i$dispe$sa5il pe$tru e?iste$!a e%osiste7elor terestre. I$ !ara $oastr& resursele fu$%iare #i de sol repre2i$t& 338) 7ii C7 8 avA$d ur7&toarea stru%tur& pe %ate orii de folosi$!&: tere$ a ri%ol 4 7'8'M8 p&duri #i pla$ta!ii forestiere 4 128'M8 alte %ate orii de tere$uri 4 12M. (la$ta!iile pere$e 4prepo$dere$t vii #i live2i8 %are se supu$ %u re ularitate lu%r&rilor #i trata7e$telor %9i7i%e8 %o$stituie 148'M di$ tere$urile a ri%ole. 0stfel8 suprafe!ele supuse lu%r&rilor i$te$sive o%up& aproape 2N3 di$ suprafa!a total& a !&rii #i )'83M di$ suprafa!a tere$urilor a ri%ole. EN. <trata$8 F6ediul a75ia$tG8 20028 p. 29H I$ ulti7ii 10412 a$i a avut lo% defor7area asola7e$telor de %A7p8 7i%#orarea %otei %ulturilor le u7i$oase 3$ asola7e$te de 44' ori8 7i%#orarea volu7ului de apli%are a 3$ r&#&7i$telor 7i$erale de 1'420 ori8 %elor or a$i%e de 1041' ori. Toate a%estea au %o$dus la for7area u$ui 5ila$! $e ativ al 9u7usului #i ele7e$telor $utritive 3$ sol. Ca re2ultat8 are lo% de radarea fi2i%&8 %9i7i%& #i 5iolo i%&8 7i%#orarea produ%tivit&!ii solurilor8 a%uti2area s&r&%iei =total pre"udi%iul a$ual %au2at e%o$o7iei $a!io$ale %a re2ultat al de rad&rii solurilor %o$stituie 381 7iliarde lei>.

E?tra erea resursei de 5a2& #i purifi%area ei 3$tr4o for7& %e poate fi folosit& dire%t su$t 3$ e$eral %o$siderate a%tivit&!i $or7ale 3$ %adrul valorifi%&rii resurselor $aturale. Resursele $aturale su$t %o$siderate %apital $atural %e poate fi %o$vertit 3$ 7aterii pri7e pe$tru pro%esele %apitalului i$frastru%tural. Resursele $aturale ale u$ei !&ri deter7i$& deseori 5o &!ia sa #i statutul s&u 3$ siste7ul e%o$o7i% 7o$dial8 pri$ deter7i$area i$flue$!ei sale politi%e. <tatele de2voltate su$t a%elea %are su$t 7ai pu!i$ depe$de$te de resursele $aturale8 datorit& 5a2ei pe %are o au 3$ %apitalul i$frastru%tural pe$tru produ%!ie. I$ ulti7ii a$i8 epui2area %apitalului $atural #i 3$%er%&rile de a se tre%e la de2voltarea ra!io$al& au fost pri$%ipalele pro5le7e ale a e$!iilor de de2voltare. Epui2area %apitalului $atural este u$ 7otiv de 3$ ri"orare 3$ spe%ial 3$ re iu$ile %u p&duri e%uatoriale8 %are p&strea2& %ea 7ai 7are parte a 5iodiversit&!ii $aturale a (&7A$tului 4 %apital $atural e$eti% %e $u poate fi 3$lo%uit. Co$servarea resurselor $aturale este %ea 7ai i7porta$ta pro5le7& a a#a4$u7itului %apitalis7 $atural #i a 7i#%&rii pe$tru prote%!ia 7ediului. Epui2area lor %o$stituie 7otivul 7a"or al $eli$i#tii so%iale #i al apari!iei de %o$fli%te 3$ !&rile 3$ %urs de de2voltare. Este $e%esar a utili2a resursele $aturale e?iste$te !i$A$d %o$t $u doar de i$teresele $a!io$ale8 %i #i de %ele ale statelor ve%i$e8 de stipul&rile %o$ve$!iilor europe$e #i lo5ale %e se refer& la %o$servarea resurselor 5iolo i%e. Co$e?iu$ile 3$tre so%ietate #i $atur& #i te$di$!ele de 7odifi%are a lor posed& o difere$!iere teritorial& foarte pro$u$!at&. I$ afar& de deter7i$area dire%!iilor strate i%e %o7u$e de ar7o$i2are a a%estor %o$e?iu$i #i de %o$servare a resurselor $aturale8 este $e%esar a evide$!ia #i spe%ifi%ul re io$alit&!ii8 pre%u7 #i reali2area politi%ii re io$ale de 7e$!i$ere a e%9ili5rului e%olo i% al teritoriului. Co$servarea #i utili2area ra!io$al& a resurselor $aturale tre5uie i$terpretat& %a u$ ele7e$t al pla$ifi%&rii #i politi%ii e%olo i%e8 pe$tru %are 5a2a teritorial& va servi %a o %o$di!ie pri7ordial&.

"

Capitolul III. RESURSE VEGETALE


R'/u%/'l' 0'$'tal' presupu$ totalitatea produselor #i foloaselor o5!i$ute di$ for7a!iu$ile ve etale %are pot fi valorifi%ate #i utili2ate pe$tru a$u7ite $e%esit&!i vitale. <pre deose5ire de alte %ate orii8 resursele ve etale su$t re e$era5ile. E?ist& %Ateva %ate orii de resurse ve etale: forestiere #i ier5oase =de step& #i de lu$%&8 a%vati%e #i palustre>. E/9. (ostola%9e8 F6ediul a75ia$tG8 $r. 4 =22>8 au ust8 200'8 p. 1+H Fi$. 1. Regionarea geo otanic a Repu licii Moldova

R'$2o)a%'a $'o3ota)2(4 a R'pu3li(ii 5ol&o0a

.iosfera8 %u %ele dou& %o7po$e$te pri$%ipale8 ve eta!ia #i lu7ea a$i7al&8 este u$a di$tre eosferele Terrei %&reia 3i revi$e u$ rol pri7ordial 3$ via!a o7ului. E?iste$!a #i de2voltarea so%iet&!ii u7a$e depi$de dire%t de starea8 di$a7i%a #i utili2area ra!io$al& a resurselor 5iosferei =$u7ite #i 5iolo i%e>8 %are i$%lud resursele ve etale #i %ele fau$isti%e. *e eta!ia are u$ rol %o7ple? 3$ %adrul 7ediului8 %o$tri5ui$d la pro%esele de produ%ere a o?i e$ului #i a su5sta$!elor or a$i%e8 de pedo e$e2&8 e%osta5ili2atoare

#.a. Resursele ve etale ofer& so%iet&!ii u7a$e produse ali7e$tare8 produse #i 7aterii pri7e far7a%euti%e8 7ateriale de %o$stru%!ie8 spa!ii pe$tru re%reare8 de ase7e$ea8 serves% %a 5a2& fura"er& pe$tru %re#terea a$i7alelor et%. 1i . '. #arta vegetaiei

<ofro$i8 *.8 Ca2a$!eva8 O.8 FRepu5li%a 6oldova. 0tlas. /eo rafia fi2i%&8 %i. *4IIG8 2002n
6

Resursele 5iolo i%e al Repu5li%ii 6oldova su$t %o$stituite di$tr4o varietate spe%ifi%& de pla$te8 a$i7ale8 %iuper%i #i 7i%roor a$is7e. 0vA$d u$ %li7at te7perat4%o$ti$e$tal8 teritoriul ei se 3$%adrea2& 3$ 2o$a de si3vostep& =apro?i7ativ +0M di$ suprafa!a total& 4 p&r!ile de $ord #i %e$tral&> #i 3$ 2o$a de step& =partea sudi%&>. 1or7area resurselor ve etale ale Repu5li%ii 6oldova este %o$di!io$at& de diversitatea #i 5o &!ia spe%ifi%& a florei spo$ta$e. Diversitatea spe%iilor #i a %o7u$it&!ilor ve etale este deter7i$at& atAt de varietatea %o$di!iilor de 7ediu di$ diferite re iu$i8 %At #i de a7plasarea teritoriului la i$terfere$!a a trei 2o$e 5io eo rafi%e: %e$tral4europea$& 4 %u p&duri de foioase8 %are i$%lude partea %e$tral& #i8 par!ial8 %ea $ordi%&; euroasiati%& 4 %u se%toare de si3vostep& #i step& di$ p&r!ile de $ord #i de est #i 7editera$eea$& 4 %u se%toarele de step& #i si3vostep& ?erofit& di$ sudul repu5li%ii =Larta ve eta!iei>. (la$tele repre2i$t& pri$%ipalii produ%&tori de su5sta$!& or a$i%& de pe Terra8 datorit& fotosi$te2ei pe 5a2a e$er iei solare #i a dio?idului de %ar5o$ di$ at7osfer&8 datorit& su5sta$!elor $utritive di$ sol #i apei8 asi urA$d %u resurse $utritive %eilal!i %o7po$e$!i ai e%osiste7elor terestre #i a%vati%e8 i$%lusiv o7ul. Da%& $u ar e?ista ve eta!ia8 o?i e$ul8 eli5erat 3$ ur7a fotosi$te2ei =%ea 1'0 7lrd. t a$ual>8 s4ar epui2a treptat8 fii$d fi?at 3$ litosfer& pri$ rea%!ii de o?idare. U$ rol i7porta$t revi$e ve eta!iei 3$ pro%esul de pedo e$e2&8 e?pri7at par!ial #i pri$ fertilitatea solurilor. (la$tele i$flue$!ea2& asupra re i7ului ter7i% al troposferei #i al %ure$!ilor de aer8 spores% u7e2eala aerului8 a5sor5 diverse su5sta$!e %9i7i%e to?i%e pe$tru o78 serves% %a filtre 3$ %alea polua$!ilor at7osferi%i8 a%vati%i #i su$t ele7e$tul sta5ili2ator de 5a2& 3$ e%9ili5rul e%olo i% al e%osiste7elor. *e eta!ia spo$ta$& asi ur& %u resurse e$eti%e pla$tele de %ultur&8 astfel %o$stitui$d 5a2a 5iolo i%& a se%urit&!ii ali7e$tare a popula!ieio O7ul a preluat di$ ve eta!ia spo$ta$& 94 de spe%ii de pla$te8 pe %are le %ultiv& 3$ a ro%e$o2e #i %are i$%lud ''3 de soiuri8 9i5ri2i #i for7e.
#

3.1. RE<UR<E,E 1ORE<TIERE


<uprafa!a total& a 1o$dului 1orestier Na!io$al =11N> repre2i$t& 39484 7ii 9a8 i$%lusiv 32'84 7ii 9a tere$uri a%operite %u ve eta!ie forestier&. 37p&durirea teritoriului repu5li%ii %o$stituie 98+M8 fii$d u$a di$ %ele 7ai s%&2ute di$ Europa. /radul de 37p&durire a teritoriului !&rii difer& 7ult de la o 2o$& la alta: 2o$a de $ord 4 782M; 2o$a de %e$tru 4 138'M; 2o$a de sud 4 +87M. (&durile 11N su$t estio$ate de or a$ele silvi%e de stat =3$ propor!ie de )7M>8 de or a$ele autoad7i$istr&rii pu5li%e lo%ale #i de u$it&!i a ri%ole =13M>. I$di%i i7porta$!i ai st&rii p&durilor =vArsta 7edie a %opa%ilor fii$d de 40 de a$i> su$t radul de 37p&durire #i stru%tura a%estora =Ta5. 11>.

(&durile Repu5li%ii 6oldova au8 3$ e?%lusivitate8 fu$%!ii de prote%!ie a 7ediului 3$%o$"ur&tor =%lasa I> #i se 37part 3$ ur7&toarele %ate orii fu$%!io$ale:
4

p&duri de prote%!ie a apelor8 a tere$urilor #i solului %o$tra

fa%torilor %li7ati%i #i i$dustriali d&u$&tori;


30

4 p&duri %u fu$%!ii de re%rea!ie; 4 p&duri de i$teres #tii$!ifi% #i de %o$servare a e$ofo$dului se7$ifi%ativ. Cver%i$eele #i sal%A7etele su$t %ele 7ai se7$ifi%ative %o7u$it&!i forestiere8 %are 37preu$& %o$stituie %ea )0M di$ suprafa!a total& 37p&durit& di$ repu5li%&. <uprafe!ele p&durilor pla$tate 3$ 1997 au al%&tuit 1011 9a8 %eea %e %o$stituie %ea 08003M di$ suprafa!a p&durilor e?iste$te. O5ie%tivele de viitor prev&d e?ti$derea suprafe!ei p&durilor pA$& la ''0 7ii 9a. Di$ flora spo$ta$& a Repu5li%ii 6oldova se foloses% i$te$s 27430 spe%ii de pla$te le7$oase =surse de le7$8 fru%te #i po7u#oare>8 %ea 200 spe%ii de pla$te 7edi%i$ale8 di$ %are u$ele au deve$it foarte vul$era5ile =0stra alus dasKa$t9us8 Di italis la$ata #.a.>. 6a"oritatea spe%iilor de pla$te ier5oase di$ p&duri serves% 3$ %alitate de 9ra$& pe$tru a$i7alele s&l5ati%e. I$ pre2e$t volu7ul total de 7as& le7$oas& a fo$dului forestier %o$stituie 3'814 7ii. 7 =)81 7 Nlo%uitor>. Cele 7ai produ%tive su$t ar5oreturile de plop =310 73N9aNa$>; 7ai pu!i$ produ%tive 4 de sal%A7 =132 73N9aNa$>. 1lora8 3$ spe%ial %ea di$ p&duri8 este o i7porta$t& surs& de 7aterie pri7& pe$tru ali7e$ta!ie8 7edi%i$& #i pe$tru alte do7e$ii =Ta5. 4>. Ta5. 4. !roduse forestiere accesorii +tone* D')u,i%'a p%o&u(7i'i 1ru%te #i po7u#oare <%oru# C&ti$& al5&8 %or$ Nu%i8 alu$e 6&%e#8 p&du%el (la$te 7edi%i$ale8 produ%erea %eaiului 6iere 1284 )83 108+ 1##" 2'082 20080 4080 1082 12)89 2+87 A)ii 1##7 1##6 31784 22'8+ 19080 13182 481 1180

12383 )384 11484 13989 2984 4480

!1

<uprafa!a tere$urilor de p&dure raportate la teritoriul Repu5li%ii 6oldova este i$di%ele %o$for7 %&ruia pute7 %o$%lu2io$a %& resursele forestiere de %are dispu$e Repu5li%a 6oldova $u su$t i7porta$te pe$tru i$dustria de prelu%rare a le7$ului8 de a%eea o 7are parte de 7aterie pri7& i$dustrial& se i7port&. 6a"oritatea le7$ului %ole%tat provi$e di$ lu%r&ri de 3$ ri"ire4diri"are a suprafe!elor de ar5oreturi8 t&ieri de re e$erare8 %o$servare #i re%o$stru%!ie e%olo i%&. T&ierea ili%it& a p&durilor 3$ Repu5li%a 6oldova8 %u toate %& 3$ ulti7ii a$i situa!ia s4a a7eliorat8 %o$ti$u& s& pre2i$te u$ 7are peri%ol pe$tru %o$servarea #i prote%!ia resurselor forestiere. <tarea resurselor forestiere di$ Repu5li%a 6oldova 3$ ulti7ul de%e$iu al se%olului II este i$fluie$tat& de situa!ia e%o$o7i%& e$eral& #i $ivelul de trai al popula!iei. (erioada respe%tiv& este %ara%teri2at& pri$ 7i%#orarea (I.4ului. 3$ a%est %o$te?t8 rela!ia s&r&%ie4resurse forestiere tre5uie a$ali2at& su5 ur7&toarele aspe%te: @ i$flue$!a s&r&%iei asupra de rad&rii p&durilor #i tere$urilor %u ve eta!ie forestier& #i vi%eversa8 i$flue$!a de rad&rii resurselor forestiere asupra i$te$sifi%&rii s&r&%iei; @ po$derea ve$iturilor %&p&tate de pe ur7a se%torului forestier 3$ stru%tura e$eral& a ve$iturilor; @ pe par%ursul 3$tre ii istorii a Repu5li%ii 6oldova =se%. III4II> pe pia!a ei a e?istat u$ defi%it per7a$e$t al resurselor forestiere le7$oase. I$ perioada soveti%& a%esta a fost ate$uat pri$ i7portul 3$ volu7e 7ari a le7$ului di$ alte 2o$e ale fostei U$iu$i <oveti%e =Rusia8U%rai$a8#.a.>. <e i7portau #i %a$tit&!i 7ari de diverse surse e$er eti%e: produse petroliere8 e$er ie ele%tri%&8 %o75usti5il solid8 toate la pre!uri 7i%i. 0%estea au deter7i$at #i stru%tura %o$su7ului resurselor forestiere: 4 re%oltarea le7$ului de fo% 3$ spe%ial di$ p&durile $a!io$ale ale Repu5li%ii 6oldova 4 %ir%a 3'44'M di$ volu7ul e$eral;

32

4 i7portarea le7$ului i$dustrial #i pe$tru %o$stru%!ii 4 %ir%a 704)0M di$ $e%esit&!ile pie!ii i$ter$e. ED. .oa 9ie8 "ediul ambiant, $r. 1=2'>8 fe5ruarie8 200+8 p.23H <uprafa!a total& a 1o$dului 1orestier Na!io$al =11N> repre2i$t& 39484 7ii 9a8 i$%lusiv 32'84 7ii 9a tere$uri a%operite %u ve eta!ie forestier&. Teritoriul 37p&durit al repu5li%ii %o$stituie 98+M8 fii$d u$a di$ %ele 7ai s%&2ute rate de 37p&durire di$ Europa. /radul de 37p&durire a teritoriului !&rii difer& 7ult de la o 2o$& la alta: 2o$a de $ord 4 782M; 2o$a de %e$tru 4 138'M; 2o$a de sud 4 +87M. (&durile 11N su$t estio$ate de or a$ele silvi%e de stat =3$ propor!ie de )7M>8 de or a$ele autoad7i$istr&rii pu5li%e lo%ale #i de u$it&!i a ri%ole =13M>. I$di%i i7porta$!i ai st&rii p&durilor su$t radul de 37p&durire #i stru%tura a%estora. (&durile Repu5li%ii 6oldova au8 3$ e?%lusivitate8 fu$%!ii de prote%!ie a 7ediului 3$%o$"ur&tor #i se 37part 3$ ur7&toarele %ate orii fu$%!io$ale: @ p&duri de prote%!ie a apelor8 a tere$urilor #i solului %o$tra fa%torilor %li7ati%i #i i$dustriali d&u$&tori; @ p&duri %u fu$%!ii de re%rea!ie; @ p&duri de i$teres #tii$!ifi% #i de %o$servare a e$ofo$dului se7$ifi%ativ. Dia ra7a 1. ,inamica distribuiei pdurilor pe clase de vrst +- din suprafa*, 4555

fl

33

,e isla!ia silvi%& are %a o5ie%tiv re le7e$tarea

estio$&rii dura5ile a

fo$dului forestier pri$ folosirea ra!io$al&8 re e$erarea8 pa2a #i prote%!ia p&durilor8 7e$!i$erea8 %o$servarea #i a7eliorarea diversit&!ii 5iolo i%e forestiere8 asi urarea %u resurse forestiere a $e%esit&!ilor a%tuale #i de viitor ale so%iet&!ii 3$ 5a2a 7ulti4 fu$%!io$alit&!ii a%estora =T&ierea ile al& a ve eta!iei forestiere. 0rt. 231 Cod (e$al>. I$ %adrul folosirii fo$dului forestier8 se sta5iles% $i#te rela!ii $u7ite rela!ii silvi%e8 %are su$t re le7e$tate de Co$stitu!ie8 de Codul silvi% #i de alte a%te $or7ative8 adoptate 3$ %o$for7itate %u prevederile a%estuia. 0rti%olul )' di$ Codul silvi% sta5ile#te8 %& pe$tru 3$%&l%area le isla!iei silvi%e persoa$ele fi2i%e #i "uridi%e su$t trase la r&spu$dere. 0stfel8 Codul (e$al 3$ art. 231 prevede r&spu$dere pe$al& pe$tru t&ierea ile al& a ar5orilor #i ar5u#tilor di$ fo$dul silvi% sau di$ fo$dul ariilor $aturale prote"ate de stat8 s&vAr#it&: a> de persoa$e respo$sa5ile de prote%!ia #i pa2a ve eta!iei forestiere; 5> 3$ propor!ii 7ari. 0%east& $or7& are %a s%op prote%!ia p&durilor8 pre3$tA7pi$area distru erii sau de rad&rii ve eta!iei forestiere di$ p&duri #i de%ur e di$ prevederile Codului silvi%8 %are o5li & %et&!e$ii s& $u %o7it& t&ierea sau v&t&7area ar5orilor #i ar5u#tilor. 0%eea#i le e %alifi%& t&ierea ili%it&8 v&t&7area ar5orilor #i ar5u#tilor pA$& la radul de 3$%etare a %re#terii lor #i v&t&7area ili%it& a ar5orilor #i ar5u#tilor8 %are $u 3$trerupe %re#terea lor drept %o$trave$!ii silvi%e. O5ie%tul "uridi% spe%ial al i$fra%!iu$ii 3$ %au2& su$t rela!iile so%iale %u privire la prote"area fo$dului forestier #i a fo$dului ariilor $aturale prote"ate de stat. 0rti%olul 2 di$ Codul silvi% sta5ile#te %& fo$dul forestier repre2i$t& p&durile8 tere$urile desti$ate 37p&duririi8 tere$urile afe%tate ospod&riei silvi%e8 pre%u7 #i tere$urile $eprodu%tive8 i$%luse 3$ a7e$a"a7e$tele silvi%e sau 3$ Cadastrul fu$%iar %a p&duri #iNsau pla$ta!ii forestiere. 1o$dul forestier %upri$de toate p&durile8 i$difere$t de tipul de proprietate #i for7a de ospod&rire.
34

Ta5el

ul '

(&durea %o$stituie u$ ele7e$t al la$d#aftului eo rafi%8 o u$itate fu$%!io$al& a 5iosferei8 %o7pus& di$ %o7u$itatea ve eta!iei forestiere =3$ %are do7i$& ar5orii #i ar5u#tii>8 p&turii vii8 a$i7alelor #i 7i%roor a$is7elor8 %are 3$ de2voltarea lor 5iolo i%& su$t i$terdepe$de$te #i a%!io$ea2& asupra 9a5itatului lor. <u$t %o$siderate p&duri tere$urile a%operite %u ve eta!ie forestier& %u o suprafa!& de peste 082' 9a. 1i . '. 6egetaia forestiere a Republicii "oldova

(&duri de fa +7agus s.lvatica* (&duri de oru$ ()uercus petraea* (&duri de ste"ar +)uercus robur* (&duri de ste"ar pufos +)uercus pubescens* (&duri de sal%A7 +Robinia pseudacaeia*

Vegetaia forestier a Republicii Moldova

!"

(&durile su$t o i$esti7a5il& surs& de %ele 7ai diverse 5e$efi%ii. (e lA$ & faptul %& prelu%rarea 7asei le7$oase #i o5!i$erea produselor forestiere asi ur& o a$u7it& %o$tri5u!ie la de2voltarea e%o$o7iei $a!io$ale8 fo$dul silvi% %o$stituie u$ fa%tor de i7porta$!& 7a"or& 3$ 7e$!i$erea e%9ili5rului e%olo i%. (&durile %reea2& u$ 7i%ro%li7at %apa5il s& di7i$ue2e efe%tul fa%torilor $efavora5ili. Este $otorie #i i7porta$!a p&durilor pe$tru sta5ili2area %o$ti$u& a pA$2ei freati%e #i 7e$!i$erea resurselor a%vati%e8 a e%9ili5rului %ir%ula!iei 3$ at7osfer& a 5io?idului de %ar5o$8 a2otului8 o?i e$ului. Capa%itatea p&durilor 6oldovei de a a5sor5i 5io?idul de %ar5o$ di$ at7osfer& %o$stituie %ir%a 2230 7ii to$e pe a$. I$ %o$di!iile 6oldovei8 %u alter$a$!e su5sta$!iale de te7peraturi8 %u se%ete fre%ve$te8 defi%it de ap&8 tere$uri e?puse la alu$e%&ri #i %u di7i$uarea fertilit&!ii solurilor8 pA$& la 404'0M8 pri$ i$te$sifi%area pro%eselor de ero2iu$e8 rolul prote%tor al p&durilor %ap&t& o i7porta$!& vital&. 6ultitudi$ea 5e$efi%iilor %o$di!io$ate de e?iste$!a p&durilor $u este i$epui2a5il&. 0titudi$ea $e%9i52uit& fa!& de %o7po$e$ta forestier& a e%9ili5rului e%olo i% poate %au2a pa u5e ire%upera5ile %u i7pa%t asupra 5u$&st&rii a%tualei so%iet&!i #i8 3$tr4o 7&sur& 7ai 7are8 asupra e$era!iilor viitoare. Di$ a%este %o$sidere$te8 estio$area dura5il& a p&durilor #i ve eta!iei forestiere a deve$it o preo%upare prioritar& a fie%&rui stat #i a %o7u$it&!ii 7o$diale 3$ a$sa75lu. Resursele forestiere ale Repu5li%ii 6oldova su$t %o$stituite di$ resursele fo$dului forestier #i a ve eta!iei forestiere de pe tere$urile di$ afara a%estuia. Co$for7 Cadastrului fu$%iar de la 01.01.20028 fo$dul forestier o%up& suprafa!a de 39284 7ii 9a =118+M di$ teritoriul !&rii>8 i$%lusiv teritoriul a%operit %u p&duri 3498' 7ii 9a =1083M 4 radul de 37p&durire>.

37

1i . +. 8radul de mpdurire

Gradul de mpdurire

De ase7e$ea8 su$t 4)87 7ii 9a de tere$uri %u ve eta!ie forestier&8 i$%lusiv 3087 7ii 9a de perdele forestiere de prote%!ie #i 1)80 7ii 9a pla$ta!ii de ar5ori #i ar5u#ti. *olu7ul total al 7asei le7$oase di$ p&durile 6oldovei %o$stituie 43 7ii. 738 la u$ 9a revi$e 3$ 7ediu 124 73. Co$for7 le isla!iei8 p&durile su$t 3$ proprietatea statului. 0proape )9M di$ suprafa!a fo$dului forestier se afl& 3$ estiu$ea 0 e$!iei de <tat pe$tru <ilvi%ultur& F6oldsilvaG. Restul p&durilor su$t 3$ ad7i$istra!ia or a$elor pu5li%e lo%ale8 pre%u7 #i a a e$!ilor e%o$o7i%i di$ a ri%ultur&8 tra$sport8 i$dustrie et%. 0%este p&duri su$t dispersate 3$ se%toare 7i%i8 spe%ia de 5a2& fii$d sal%A7ul. Odat& %u distru erea fostei pie!e %o7u$e8 ruperea rela!iilor e%o$o7i%e8 s%u7pirea tarifelor la tra$sport&ri feroviare #i auto8 i$trodu%erea va7elor8 restri%!iilor #i li%e$!elor8 ta?elor va7ale #.a. a avut lo% o restru%turare a %o$su7ului i$ter$ de resurse forestiere. O i$flue$!& deter7i$a$t& a avut4o s%u7pirea surselor e$er eti%e. 0stfel8 3$ pre2e$t 7asa le7$oas& re%oltat& asi ur& 7a"oritar $e%esit&!ile 3$ le7$ de fo% 4 $evoi pri7are #i vitale. (e$tru popula!ia rural& 3$ 7are parte
3)

a%easta a deve$it u$i%a surs& de %&ldur&. Dar8 posi5ilit&!ile fo$dului forestier $u per7it asi urarea tuturor $e%esit&!ilor lo%ale 3$ le7$ de fo%. (ote$!ialul resurselor forestiere 3$ s%opuri e$er eti%e este esti7at la 2270000 6p9Na$ sau 7)0 000 to$eNa$. Cre#terea #o7a"ului8 s%&derea ve$iturilor #i s&r&%irea 7a"orit&!ii popula!iei 37preu$& %u s%u7pirea resurselor e$er eti%e8 defi%itul de le7$ a%%esi5il pe$tru popula!ie a avut drept %o$se%i$!e %re#terea %o$sidera5il& a t&ierilor $ele iti7e #i a 5ra%o$a"ului. I$ perioada 1990420008 3$ ur7a t&ierilor $ele iti7e s4au distrus atA!ia ar5ori %are puteau %o$stitui o p&dure %u o suprafa!& de 1'0042000 9a sau atAt %At se re%oltea2& a$ual di$ fo$dul forestier estio$at de 0.<.<. G6oldsilvaG. =Ta5elul +>. Ta5. +. 9ieri de pduri 0$ii T&ieri pri$%ipale #i t&ieri 3$ vederea re e$er&rii p&durilor 9a 7ii 73 19)' 1990 199' 199+ 1997 199) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200' 99) 7+) 141) 131+ 270+ 131' 2723 24)) 2319 27') 24)' 2'40 2'34 140 123 12) 117 1)9 197 19) 202 192 234 221 222 211 T&ieri de 3$ ri"ire a p&durii #i t&ieri sele%tive sa$itare 7ii 9a 7ii 7 208+ 1'81 1'87 128+ 138) 980 1089 1280 1187 12 1' 14 1' 23+ 207 1)) 1+1 179 144 1'0 174 1+) 170 21) 19' 1))

<ursa: F0$uarul statisti% al Repu5li%ii 6oldovaG8 2002 #i 200+

!#

Dia ra7a 2
Tieri i plantri de pdure
D Tieri principale i tieri n vederea regenerrii pdurilor (ha) Plantarea pdurii (ha)

<ursa: F0$uarul statisti% al Repu5li%ii 6oldovaG8 2001 (la$tarea p&durilor a %res%ut foarte pu!i$ dup& a$ul 20008 3$ 20028 avA$d 7a?i7a de 182 7ii 9a8 3$ 20034200' fii$d sta5il& %ifra de 1000 9a. EF0$uarul statisti% al Repu5li%ii 6oldovaG8 200+H 3$ le &tur& %u situa!ia pre%ar& pri$%ipalele surse de ve$ituri pe$tru popula!ia rural& a deve$it %re#terea a$i7alelor %or$ute #i 3$deose5i a %elor 7ai pu!i$ prete$!ioase fa!& de 5a2a de $utri!ie 4 a %apri$elor #i ovi$elor. Nu7&rul a%estor a$i7ale la sate a %res%ut de 2e%i de ori. I$ le &tur& %u defi%itul de p&#u$i #i fA$e!e8 estio$area proast& a %elor e?iste$te8 p&durile s4au tra$sfor7at 3$ tere$uri de p&#u$are a a$i7alelor. 0%est fapt adu%e e%o$o7iei $a!io$ale pre"udi%ii 7ai 7ari de%At t&ierile $ele iti7e8 3$tru%At $u per7ite re e$erarea ve eta!iei forestiere #i pre2i$t& %el 7ai 7are peri%ol atAt pe$tru a%tualele tere$uri %u ve eta!ie forestier&8 pre%u7 #i pe$tru %ele %are vor fi %reate. (rodu%tivitatea 5iolo i%& 7i%&8 defi%itul de p&#u$i su$t piedi%a pri$%ipal& 3$ alo%area de $oi tere$uri pe$tru 37p&duriri. (ierderile ve eta!iei forestiere se %lasifi%& 3$ dire%te =3$ 5ioprodu%!ie> #i i$dire%te = %au2ate de di7i$uarea i$flue$!elor e%oprote%tive a%ordate de p&duri #i de perdelele forestiere8 drept %o$se%i$!e ale ero2iu$ii solurilor8 prote%!iei e%olo i%e a surselor de ap& #i rAurilor8 efe%telor $e ative produse de fa%torii %li7ateri%i
40

$efavora5ili =se%eta8 3$ 9e!urile8 %ala7it&!ile $aturale>. Da%&8 u$ 9e%tar de perdele forestiere de prote%!ie a %A7purilor poate spori road& %ulturilor a ri%ole pA$& la 2042'M8 atu$%i8 lipsa a%estora o di7i$uea2&8 ad&u A$d #i pierderile de stratul fertil8 9u7usul. De radarea resurselor forestiere du%e la de radarea solurilor 4 %ea 7ai valoroas& resurs& $atural& pe$tru a ri%ultura !&rii. U$ alt aspe%t este le &tura di$tre p&duri #i resursele a%vati%e. 0pa 3$ %o$di!iile 6oldovei este foarte i7porta$t& #i de %alitatea #i %a$titatea ei depi$de %alitatea vie!ii u7a$e. 0%east& i7porta$!& %re#te #i 7ai 7ult 3$ %o$te?tul defi%itului per7a$e$t de ap&8 al s%9i75&rilor lo5ale %li7ati%e #i al fe$o7e$elor de de#ertif3%are8 %are su$t pre2e$te pe teritoriul !&rii. Referitor la po$derea ve$iturilor di$ se%torul forestier 3$ stru%tura e$eral& a ve$iturilor popula!iei8 3$deose5i a %elei rurale8 %o$stat&7 valori $ese7$ifi%ative. *e$iturile se%torului forestier %o$stituie 0834084M di$ produsul i$ter$ 5rut. Totodat& vo7 o5serva8 %& 3$ u$ele sate devi$ %o$sidera5ile ve$iturile de pe ur7a 7e#te#u &ritului. I$ spe%ial su$t profita5ile: @ %o$fe%!io$area 37pletiturilor di$ r&%9it&; @ produ%erea 5utoaielor8 a altor vase di$ le7$ pe$tru vi$ifi%a!ie #i pe$tru p&strarea produ%!iei a ri%ole; @ %ole%tarea pla$telor 7edi%i$ale8 te9$i%e #i aro7ati%e8 a florilor8 a fru%telor de p&dure #i %iuper%ilor. Re%olt&rile de produse $ele7$oase are %a s%op asi urarea u$or $e%esit&!i pe$tru %o$su7ul propriu8 pre%u7 #i pe$tru %o7er%iali2are. 3$ a%est pro%es s3$t i7pli%ate 3$ 7are 7&sur& fe7eile #i %opiii. ,uA$d 3$ %o$sidera!ie faptul %& resursele forestiere su$t re e$era5ile #i ofer& #a$sa sta5ilirii u$ui %i%lu per7a$e$t de produ%!ie forestier&8 e?ist& posi5ilitatea de a asi ura per7a$e$!a tere$urilor %u ve eta!ie forestier& #i a u$ui volu7 %o$sta$t de produse forestiere pe pia!a i$ter$& #i efe%te e%oprote%tive i7porta$te. Ji a%east& posi5ilitate tre5uie folosit&. Utili2area tere$urilor di$ !ar& i$di%& pre2e$!a u$ui pote$!ial %o$sidera5il $evalorifi%at privi$d alo%area a%estora pe$tru 37p&duriri. Totodat& a$ali2a st&rii a%tualelor p&duri i$di%& pre2e$!a u$or i7porta$te re2erve de
11

7as& le7$oas&. (e %A$d %re#terea a$ual& a 7aterialului le7$os este de peste I7il. $rO re%oltarea a%estuia este de doar 4044'M. E?perie$!a altor !&ri #i stru%tura pe prove$ie$!e #i vArste a ar5oretelor $e per7it utili2area ra!io$al& #i %u %o$di!ia suprave 9erii stri%te a pro%esului de re e$erare a %re#terii pA$& la valori de +'4 70M sau supli7e$tar %ir%a 300 7ii 73. *olu7e %o$sidera5ile de le7$ pot fi %&p&tate de la i7pu$erea u$ui re i7 silvi% #i a u$ei ospod&rii ade%vate a tere$urilor a%tuale o%upate %u ve eta!ie forestier& #i a p&durilor aflate 3$ estiu$ea pri7&riilor. Co$su7ul resurselor forestiere este dire%t propor!io$al %u radul de de2voltare a so%iet&!ii8 %are i$%lude propor!ia di$tre resursele utili2ate 3$ stare $atural& sau %a le7$ de fo% #i %ele prelu%rate =stru%tura %o$su7ului>. Este foarte i7porta$t s& utili2&7 efi%ie$!a resursele forestiere8 fapt %e presupu$e satisfa%erea $e%esit&!ilor %res%A$de ale so%iet&!ii %u a%elea#i resurse sau i$%luderea 3$ a%est s%op a u$or re2erve8 dar f&r& a afe%ta pote$!ialul de re e$erare8 respe%tA$d pri$%ipiile de2volt&rii dura5ile. Te9$olo iile apli%ate la satisfa%erea $evoilor 3$ pri7ul rA$d pri7are de 3$%&l2ire a popula!iei tre5uie s& fie 7ode7e #i efi%ie$te8 %u utili2are 7i$i7& de resurse. I$ a%est s%op8 este $e%esar de por$it de la apro5area u$or sta$darde pe$tru %o$stru%!iile %aselor de lo%uit 3$ lo%alit&!ile rurale8 astfel %a i$stala!iile de 3$%&l2ire =%a2a$ele #i so5ele> s& $u ad7it& %o$su7ul e?%esiv de resurse e$er eti%e #i s& 7i$i7ali2e2e eve$tualele pierderi. 0r fi foarte util s& se propu$& varia$te diferite pe$tru %o$stru%!iile rurale %a %osturi #i suprafe!e8 dar %are s& prevad& i2olarea ter7i%& a 3$%&perilor8 %rearea %o$di!iilor %o$forta5ile de te7peratur&8 asi urare %u ap& #i %a$ali2are. Dup& %u7 vede78 %o$su7ul resurselor forestiere este depe$de$t #i de $ivelul de %ultur& #i edu%a!ie e%olo i%& a popula!iei. 1a%torul te7poral are u$ aspe%t spe%ifi% 3$ %a2ul resurselor forestiere. Ci%lurile de produ%!ie 3$ silvi%ultur& su$t 7ari 3$ %o7para!ie %u alte se%toare ale e%o$o7iei $a!io$ale. De%i8 #i efe%tele s%o$tate $u vor fi i7ediate.

42

(ri$ Lot&rArea (arla7e$tului Repu5li%ii 6oldova $r.3'04I* di$ 12 iulie 2001 a fost apro5at& <trate ia de2volt&rii dura5ile a se%torului forestier di$ Repu5li%a 6oldova. (ri$tre te$di$!ele pri$%ipale de de2voltare8 %are s4au evide$!iat pe par%ursul ulti7ilor de%e$ii 7e$!io$&7: @ i$sufi%ie$!a resurselor forestiere pe$tru satisfa%erea $e%esit&!ilor e%o$o7i%e8 so%iale #i e%olo i%e la $ivelul e%o$o7iei $a!io$ale #i popula!iei; @ dispersarea #i fra 7e$tarea resurselor forestiere8 reparti2area lor $eu$ifor7& pe teritoriul !&rii; @ de radarea resurselor forestiere8 7i%#orarea sta5ilit&!ii #i re2iste$!ei 5iolo i%e la i$flue$!a fa%torilor pertur5atorii8 3$r&ut&!irea st&rii de vitalitate #i s&$&tate; @ de radarea fo$dului e$eti% al 5iotei spo$ta$e; @ i$%apa%itatea ar5oretelor a%tuale de a valorifi%a pote$!ialul sta!iu$ilor forestiere di$ %au2a prove$ie$!ei ve etative di$ l&stari #i $e%orespu$derea spe%iilor silvofor7a$te %o$di!iilor a%estor sta!iu$i; @ %o7iterea u$or volu7e %o$sidera5ile de t&ieri $ele iti7e a resurselor forestiere8 distru erea p&durilor #i perdelelor forestiere de prote%!ie di$ estiu$ea pri7&riilor; @ p&#u$atul $ele iti7 de propor!ii. Re%e$t a fost apro5at& de (arla7e$tul Repu5li%ii 6oldova <trate ia de2volt&rii dura5ile a fo$dului forestier 3$ Repu5li%a 6oldova. O5ie%tivele a%estei strate ii su$t: @ %o$solidarea pote$!ialului vital al p&durilor $aturale e?iste$te; @ %o$servarea 5iodiversit&!ii forestiere; @ e?ti$derea suprafe!elor a%operite %u ve eta!ie forestier&; @ sporirea efi%ie$!ei a%tivit&!ilor de pa2& #i prote%!ie a fo$dului forestier; 3$ <trate ie se 7e$!io$ea2& %& efe%tele e%o4prote%tive ale p&durii poart& u$ %ara%ter per7a$e$t $u7ai pri$ dep&#irea
1!

radului de 1'M de 37p&durire a

teritoriului. (e$tru a%easta este $e%esar de a%operit %u ve eta!ie forestier& %el pu!i$

130 7ii 9a #i de pla$tat: @ $oi suprafe!e de p&dure #i e?ti$derea %elor e?iste$te; @ i$sule ver2i de ar5ori #i ar5u#ti; @ %oridoare de i$ter%o$e?iu$e a 7asivelor 37p&durite; @ perdele de prote%!ie a apelor8 dru7urilor #i o5ie%tivelor i$dustriale. I$ %o$for7itate %u <trate ia a fost ela5orat (ro ra7ul de <tat de re e$erare #i 37p&durire a tere$urilor di$ %adrul fo$dului forestier pe$tru a$ii 2002420208 %are prevede: @ pla$tarea %ulturilor silvi%e pe o suprafa!& de 24 +'' 9a; @ fa%ilitarea re e$er&rii $aturale pe o suprafa!& de 39 03+ 9a; @ re e$erarea $atural& pe o suprafa!& de 31 927 9a. ,u%r&rile de re e$erare a 3$ fo$dului forestier pA$& 3$ a$ul 2020 se vor desf&#ura pe o suprafa!& de 9' +1) 9a. E?e%utarea a%estui volu7 de lu%r&ri va $e%esita %9eltuieli de +00 27+ 7ii lei sau 31 '938' 7ii lei a$ual. Dia ra7a 3

I$flue$!a

lo5ali2&rii asupra situa!iei di$ Repu5li%a 6oldova 3$ %a2ul

resurselor forestiere pro7ite 7i%#orarea po$derii %elor utili2ate 3$ s%opul 3$%&l2irii #i 7a"orarea %elor prelu%rate. 0%%esul la te9$olo iile 7oder$e de prelu%rare a produselor forestiere a sporit rolul a%estora 3$ e%o$o7ia $a!io$al&8 %re#terea
44

ve$iturilor %&p&tate 3$ se%torul forestier. *a avea lo% o $ou& restru%turare a %o$su7ului i$ter$8 3$ dire%!ia %elui 7o$dial. *a spori %alitatea produselor forestiere #i8 desi ur8 vor %re#te #i pre!urile la a%este produse8 fapt %e ar 7&ri #a$sa ie#irii di$ %ri2a e%o$o7i%& a u$ei p&r!i %o$sidera5ile a popula!iei repu5li%ii. 1i$a$!area a%estor 7&suri se va efe%tua di$ sursele 5u etului de stat8 di$ 7i"loa%ele proprii ale 3$trepri$derilor silvi%e8 a 1o$dului E%olo i% Na!io$al8 %u atra erea #i utili2area posi5ilit&!ilor oferite de i$stitu!iile do$atoare i$ter$a!io$ale8 i$%lusiv a 1o$dului de Car5o$. E%osiste7ele $aturale8 %are o%up& 3$ Repu5li%a 6oldova 20M di$ teritoriul !&rii8 su$t fra 7e$tate #i foarte de radate. *e eta!ia spo$ta$& s4a p&strat doar pe 10M di$ teritoriu #i8 3$ pri$%ipal8 %o$stituie dou& for7a!iu$i de 5a2&: forestier& #i de step&. .iodiversitatea Repu5li%ii 6oldova este destul de 5o at& la $ivel e$otipi%8 spe%ifi%8 popula!io$al8 e$o7i% #i 5io%e$oti%. ,u7ea ve etal& %upri$de: + 720 spe%ii8 di$ %are 2783M pla$te vas%ulare. (e par%ursul ulti7elor de%e$ii s4a sta5ilit te$di$!a de di7i$uare a variet&!ii #i a5u$de$!ei spe%iilor auto9to$e8 iar popula!iile %elor adve$tive #i ruderale se e?ti$d. 1au$a %upri$de 1' 2+2 spe%ii8 di$ %are 3M %o$stituie verte5ratele. La5itatele #i %&ile de 7i ra!ie a a$i7alelor s&l5ati%e se distru verti i$os8 %eea %e provoa%& de rad&ri puter$i%e a popula!iilor lor. <uprafa!a arilor prote"ate %o$stituie 1897M di$ teritoriul !&rii8 fii$d u$a di$ %ele 7ai 7i%i di$ !&rile europe$e =U%rai$a 3M8 1ra$!a 7M8 /er7a$ia 13M8 0ustria 2'M et%>. Re!eaua $a!io$al& %upri$de 12 %ate orii de arii prote"ate: ' re2erva!ii #tii$!ifi%e =1984 7ii 9a>8 130 7o$u7e$te ale $aturii8 +3 re2erva!ii $aturale8 41 re2erva!ii peisa" isti%e8 7ulte 7o$u7e$te eolo i%e8 paleo$tolo i%e8 9idrolo i%e #i altele. =Ta5elul 7>

1.

Ta58 7. 7ondul ariilor naturale prote:ate de stat Tipul &' a%i' p%ot'8at4 1. Re2erva!ii #tii$!ifi%e II. 6o$u7e$te ale $aturii III. Re2erva!ii $aturale I*. Re2erva!ii peisa"isti%e *. Re2erva!ii de resurse *I. 0rii %u 7a$a e7e$t 7ultifu$%!io$al *I, /r&di$i 5ota$i%e *III. /r&di$i de$drolo i%e II. 6o$u7e$te de ar9ite%tur& peisa" er& I. /r&di$i 2oolo i%e Total : 1 !:6 Nu,4%ul . 130 "! 11 1! ! Sup%a9a7a 1# !76 #:",6 6 ::# !1 :: . ! 1 :!:,1 1:. 1:1 1#1,1 20 "" 1"7,!

<ursa: ETeleu!&8 0,8 Cap%elea8 0. #.a.8 F<trate ia $a!io$al& #i pla$ul de a%!iu$e 3$ do7e$iul %o$serv&rii diversit&!ii 5iolo i%eG8 C9i#i$&u8 2002.H 3$ ulti7ii 20 de a$i8 suprafa!a ariilor $aturale prote"ate de stat a sporit se7$ifi%ativ =de 12 ori>. 3$ pre2e$t ea %o$stituie 1'7 22784 9a8 %eea %e repre2i$t& 48+' di$ teritoriul $a!io$al. 0%east& %ot&8 $et i$ferioar& altor !&ri europe$e8 este i$sufi%ie$t& pe$tru 7e$!i$erea e%9ili5rului e%olo i% #i prote%!ia diversit&!ii 5iolo i%e8 dar poate servi %a 5a2& pe$tru i$i!ierea lu%r&rilor de %reare a Re!elei E%olo i%e Na!io$ale de arii prote"ate. I$ 200' %a suprafa!a ariilor $aturale prote"ate de stat a %reas%ut pA$& la 70 000 9a; pA$& 3$ a$ul 2010 4 suprafa!a a%easta va a"u$ e la de 7' 000 9a8 iar pA$& 3$ 201' 4 )0 000 9a. (ri$ e?ti$derea la s%ar& spa!ial& a re!elei de arii $aturale prote"ate pA$& la 10M di$ teritoriul $a!io$al se poate asi ura prote%!ia a '0M di$ totalul de spe%ii %e refle%t& diversitatea ta?o$o7i%& a stru%turii siste7elor 5iolo i%e8
1"

6e$!i$erea 5iodiversit&!ii este $e%esar& $u $u7ai pe$tru asi urarea vie!ii 3$ pre2e$t8 dar #i pe$tru e$era!iile viitoare8 deoare%e ea p&strea2& e%9ili5rul e%olo i% re io$al #i lo5al8 ara$tea2& re e$erarea resurselor 5iolo i%e #i 7e$!i$erea u$ei %alit&!i a 7ediului $e%esare so%iet&!ii. .e$efi%iile so%ial4e%o$o7i%e o5!i$ute de o7e$ire8 de pe ur7a folosirii 5u$urilor oferite de diversit&!ile 5iolo i%e su$t e$or7e. Resursele 5iolo i%e $e asi ur& %u ali7e$te8 375r&%&7i$te8 7edi%a7e$te. 0%este 5u$uri 7ateriale su$t puse la dispo2i!ia o7ului de %&tre p&duri8 stepe8 rAuri8 7&ri #i o%ea$e #i este parte %o7po$e$t& a %apitalului $atural al o7e$irii. Ele de ase7e$ea se afl& pe la$urile a ri%ole8 3$ r&di$i #i live2i8 3$ 5&$%i de e$ofo$d8 r&di$i 5ota$i%e #i 2oolo i%e. De e?e7plu8 tra$sfor7area8 pri$ i$ter7ediul e$elor a %ulturilor %erealiere de produ%tivitate 7edie = rAu8 or2 #i poru75> 3$ %ulturi de produ%tivitate 3$alt& #i re2iste$te la 5oli #i v&t&7&tori adu% 5e$efi%ii a$uale de peste )8' 7lrd. U<DNa$. E%osiste7ele forestiere %u p&duri de foioase %upri$d %ea 98)M di$ teritoriul !&rii. 1lora p&durilor %upri$de )'9 spe%ii #i se %ara%teri2ea2& pri$tr4o po$dere %o$sidera5il& =3)87M> a spe%iilor i$troduse di$ alte re iu$i floristi%e8 fapt %e i$di%& pote$!ialul vital sla5 al e%osiste7elor forestiere. 1au$a %o$stituie 172 spe%ii de verte5rate terestre. De radarea e%osiste7elor forestiere se 7a$ifest& #i pri$ po$derea %o$sidera5il& a spe%iilor rare #i vul$era5ile. E%osiste7ele de step& pra%ti% au fost distruse. E%osiste7ele $aturale de lu$%& =18'M di$ teritoriu> au o 5iodiversitate destul de 7are. E%osiste7ele a%vati%e #i palustre situate 3$ prea"7a #i 3$ a%vatoriile rAurilor8 la%urilor8 ia2urilor $u dep&#es% 'M di$ suprafa!a total& a !&rii. Cau2ele %are du% la di7i$uarea 5iodiversit&!ii su$t: valorifi%area e?te$siv& a tere$urilor o%upate %u ve eta!ie $atural&8 utili2area $era!io$al& #i i$te$siv& a e%osiste7elor $aturale8 defri#area p&durilor de lu$%&8 a fA#iilor forestiere de prote%!ie a tere$urilor a ri%ole #i a o5ie%telor i$dustriale #i ur5a$e8 dese%area 5iotopurilor 2o$elor u7ede #i %a$ali2area rAurilor 7i%i8 poluarea e%osiste7elor $aturale #i a ri%ole.

47

I$ s%opul i7ple7e$t&rii Co$ve$!iei %u privire la diversitatea 5iolo i%& #i 3$ %adrul %re&rii Re!elei E%olo i%e (a$4Europe$e 3$ a$ul 2001 3$ repu5li%& a fost ela5orat& Co$%ep!ia Re!elei E%olo i%e Na!io$ale =REN> a Repu5li%ii 6oldova. REN repre2i$t& totalitatea 9a5itatelor $aturale8 le ate fi2i% #i fu$%!io$al8 peisa"e $aturale #i istori%e8 7o$u7e$te ale $aturii #i de istorie8 %e %o$stituie ele7e$te peisa isti%e. REN i$%lude8 de ase7e$ea la$d#afturile artifi%iale #i ele7e$tele lor %u o valoare deose5it& pe$tru %o$servarea diversit&!ii 5iolo i%e8 7e$!i$erea e%9ili5rului eosiste7i% di$ pu$%t de vedere 5iolo i%8 #tii$!ifi% #i esteti%. 0 fost ela5orat& #i editat& 9arta REN =s%ara 1:'00 000>8 %e refle%t& i$te rarea %arto rafi%& a re!elei e%olo i%e la $ivel $a!io$al #i serve#te drept 5a2& pe$tru proie%tarea re io$al& #i lo%al&. Re!eaua va deve$i o %o7po$e$t& i7porta$t& a (la$ului de a7e$a"are a teritoriului $a!io$al #i va fi u$ 7odel ar u7e$tat de utili2are a pri$%ipiilor de2volt&rii dura5ile 3$ do7e$iul %o$serv&rii diversit&!ii 5iolo i%e. 6&surile de %o$servare a diversit&!ii 5iolo i%e vor i$%lude: @ perfe%!io$area politi%ilor8 le isla!iei #i a %adrului i$stitu!io$al; @ pro7ovarea %er%et&rilor #i efe%tuarea 7o$itori$ ului; @ pla$ifi%area teritorial&8 pro ra7ele de %o$servare a 5iodiversit&!ii; @ i$struirea #i edu%area popula!iei; @ %o$solidarea 7e%a$is7elor de asiste$!& fi$a$%iar&; @ i$for7area8 %oordo$area #i %ooperarea; %rearea 7e%a$is7ului %liri$ .

16

3.2. RE<UR<E,E DE *E/ET0DIE DE (0PIJTE JI ,UNCq


Teritoriul Repu5li%ii 6oldova se afl& 3$ sud4estul Europei8 fii$d situat8 3$ propor!ie de 90M8 3$tre fluviul Nistru #i rAul (rut #i avA$d %li7a te7perat4 %o$ti$e$tal&. ,a 3$%eputul se%olului III pe a%tualul teritoriu al Repu5li%ii 6oldova ve eta!ia de step& a%operea )0490M di$ suprafa!&. 3$ pre2e$t stepa $atural& este pra%ti% distrus&8 drept %o$se%i$!& a des!ele$irii a%estor tere$uri #i %re&rii %A7purilor a ri%ole. 0%este 7odifi%&ri au avut lo%8 3$ %ea 7ai 7ar parte8 3$ pri7a "u7&tate a se%. III =C. <ta7ati4Ciurea %o$sider& %& dup& a$ul 1)40>. Dar e%osiste7ul pa"i#tilor de step& 3$ Repu5li%a 6oldova $u este distrus total7e$te. (ri$tre suprafe!ele %u %ulturi a ri%ole =pla$te priporoase8 tere$uri pu!i$ a%%esi5ile te9$i%ii a ri%ole sau suprafe!e de radate #i $eefi%ie$te pe$tru %ultivarea pla$telor> se 7ai 3$tAl$es% se%toare 7i%i8 fra 7e$te %u ve eta!ie $atural& a ier5urilor de step& =%ea )0 7ii 9a>. Co$for7 %er%et&rilor floristi%e #i fitote%e$oti%e8 efe%tuate pe par%ursul se%olului tre%ut de %ola5oratorii #tii$!ifi%i de la /r&di$a .ota$i%&8 s4a %o$statat %& ve eta!ia $atural& a pa"i#tilor de step& se poate 3$tAl$i 3$ CA7pia .u ea%ului 4 '0 9a 3$ s. Ciu7a$i8 r. Ca9ul; 1' 9a 3$ s. De29i$ ea8 r. Co7rat; 1+0 9a 3$ s. .u ea%8 r. Co7rat; 71 9a 3$ s. 0$dra#ov%a8 r. <lo5o2ia #i 3$ CA7pia .&l!ilor 4 ) 9a 3$ s. *r&$e#ti8 r. <A$ erei. 0%tual7e$te8 a%este se%toare repre2e$tative %u ve eta!ie de step& se afl& su5 prote%!ia statului #i fa% parte di$ %ate oria ariilor %u 7a$a e7e$t 7ultifu$%!io$al. (ri$ reevaluarea a%tualelor suprafe!e ale p&#u$ilor #i fA$e!elor 7e$!io$ate 3$ Cadastrul fu$%iar s4ar putea &si se%toare $oi %u ve eta!ie pri7ar& sau pu!i$ 7odifi%at& a pa"i#tilor de step&. 0%este se%toare %u ve eta!ie $atural& a pa"i#tilor de step& su$t r&2le!ite8 iar pri$ a$ali2a floristi%& #i fito%e$oti%& a lor s4a %o$statat %& a%estea difer& 7ult #i $u redau %ara%terul i$te ru al a%estui tip de ve eta!ie ?erofil&8 2o$al&. EJt. ,a2u8 0, Teleu!&8 *r C9irtoa%&8 "ediul ambiant, $r. 2=2+>8 aprilie8 200+8 p. 24H (lasat 3$ partea de sud4est a %o$ti$e$tului europea$ #i 3$ 2o$a de i$terfere$!& a re iu$ilor eote%to$i%e #i floristi%e8 teritoriul Repu5li%ii 6oldova se evide$!ia2&
1#

pri$tr4u$ 5o at spe%tru la$d#afti%8 %o$di!io$at de varietatea fa%torilor $aturali = eolo i%i8 oro raf3%i8 %li7ati%i8 edaf3%i8 9idro rafi%i et%>. Datorit& po2i!iei sale #i %o$di!iilor fi2i%o4 eo rafi%e8 su$t evide$!iate 2 2o$e $aturale 4 de silvostep& #i de step&8 %are i$%lud ' re iu$i la$d#afti%e. I. ;ona de silvostep O%up& partea de $ord #i %ea de %e$tru ale Repu5li%ii 6oldova #i repre2i$t& o alter$are evide$t& a %A7piilor #i platourilor. *e eta!ia este repre2e$tat& de for7a!iu$i forestiere8 de pa"i#ti stepi%e #i de lu$%&. Diversitatea solurilor e %o$stituit& di$ %er$o2io7uri tipi%e8 7oderat 9u7ifere #i levi ate8 pre%u7 #i di$ soluri 5ru$e luvi%e #i tipi%e8 %e$u#ii tipi%e #i %e$u#ii 7oli%e. I$ a%east& 2o$& se disti$ 3 re iu$i la$d#afti%e: 0 4 re iu$ea podi#urilor #i platoului de silvostep&. <e afl& 3$ $ordul #i $ord4 estul repu5li%ii #i o%up& 238)M di$ teritoriul ei. I$ stru%tura la$d#afturilor predo7i$& %o7ple?urile teritoriale $aturale ale %u7pe$elor de ap& v&luroase 4%oli$a4replate; ve eta!ia $atural& silvi%& este al%&tuit& di$ %o7u$it&!i %u do7i$area ste"arului =%reasta dealurilor>8 s&l%iei #i plopului =lu$%a rAului (rut>; ve eta!ia de pa"i#te este repre2e$tat& de for7a!iu$i de step& #i de lu$%&. . 4 re iu$ea podi#urilor #i %A7piilor %u fA$ea!& di$ stepa .&l!iului. Este situat& 3$ partea de $ord a repu5li%ii #i o%up& 208+M di$ suprafa!a ei. ,a$d#afturile di$ a%east& re iu$e su$t repre2e$tate de %o7ple?urile teritoriale $aturale de tip %oli$ar8 pre%u7 #i de pa$tele di$ v&ile rAurilor #i rAule!elor; %ovorul edafi% 4 de %er$o2io7uri prepo$dere$t tipi%e8 7oderat 9u7ifere; ve eta!ia silvi%& este repre2e$tat&8 3$ fo$d8 de for7a!iu$ile de ste"ar %u %ire#8 iar %ea de pa"i#te 4 de %o7u$it&!i de step& =$e ar&8 p&iu#8 firu!&> #i de lu$%&. C 4 re iu$ea podi#urilor %u p&duri a Codrilor8 lo%ali2at& 3$ partea %e$tral& a Repu5li%ii 6oldova #i o%up& peste 1'M di$ teritoriul !&rii. I$ stru%tura la$d#afturilor predo7i$& %o7ple?urile teritoriale $aturale8 prepo$dere$t ale versa$!ilor afe%ta!i de alu$e%&ri ve%9i. O parti%ularitate spe%ifi%& este pre2e$!a %o7ple?urilor teritoriale $aturale u$i%e8 %u7 su$t 9Artoapele. (redo7i$& solurile 5ru$e luvi%e #i tipi%e #i %ele %e$u#ii tipi%e. (&durile au 3$ stru%tura lor8 3$ pri$%ipal8
.:

fa 8 oru$ #i ste"ar8 iar 3$veli#ul ier5os este do7i$at de spe%iile %e$tral4 #i est4 europe$e. Fi$. 7. !onele naturale i regiunile landa"tice

II. ;ona de step Este situat& 3$ sudul #i sud4estul repu5li%ii #i dispu$e de o diversitate 5iolo i%& 7ai redus& %o7parativ %u pri7a 2o$&. Ea i$%lude #i ele7e$te de silvostep&. 3$ stru%tura la$d#afturilor u$ rol i7porta$t revi$e %o7ple?urilor teritoriale $aturale ale teraselor Nistrului8 pre%u7 #i %elor deluros4v&luroase i$terfluviale. 3$veli#ul edafi% este for7at di$ soluri %er$o2io7oide8 %er$o2io7uri tipi%e sla5 9u7ifere8 levi ate #i %ar5o$ati%e. 3$ for7a!iu$ile ve etale le7$oase predo7i$& ste"arul pufos #i ste"arul pedu$%ulat8 iar 3$veli#ul ier5os este %o$stituit di$ spe%ii de pa"i#te de step&8 %u ele7e$te 7editera$ee$e. <e evide$!ia2& 2 re iu$i la$d#afti%e: D 4 re iu$ea %A7piei de step& a teraselor Nistrului i$ferior8 %are este situat& 3$ sud4estul Repu5li%ii 6oldova #i o%up& %ea 19M di$ teritoriul ei. 3$ stru%tura
.1

la$d#afturilor8 u$ rol i7porta$t revi$e %o7ple?urilor teritoriale $aturale8 %u %er$o2io7uri tipi%e8 sla5 9u7ifere #i %ar5o$ati%e. 3$veli#ul ier5os este a$tropi% 7odifi%at8 dar destul de 5o at 3$ diverse spe%ii tipi%e pe$tru %o7u$it&!ile de step&8 iar for7a!iu$ile le7$oase su$t repre2e$tate de pAl%uri silvi%e %u ste"ar pufos8 deseori su5 for7& de %rA$ uri. E 4 re iu$ea %A7piilor fra 7e$tate di$ stepa .u ea%ului este situat& 3$ e?tre7itatea sud4vesti%& a Repu5li%ii 6oldova #i o%up& peste 20M di$ teritoriu. (redo7i$& %o7ple?urile teritoriale $aturale deluros4v&luroase ale i$terfluviilor #i ale versa$!ilor v&ilor %u %er$o2io7uri tipi%e8 sla5 9u7ifere #i %ar5o$ati%e. *e eta!ia ier5oas& este repre2e$tat& de spe%iile 7e2o?erofile #i ?erofile8 %ea le7$oas& 4 de ste"arul pufos8 ste"ar8 oru$8 iar pe 7alurile rAurilor 4 de sal%ie. Ca efe%t al pra%ti%&rii a ri%ulturii i$te$sive #i al %o$stru%!iei di ului de la Coste#ti4<tA$%a8 s4a 7odifi%at %o7po$e$!a %9i7i%& #i re i7ul 9idrolo i% al lu$%ii (rutului8 %eea %e a %o$dus la de radarea 3$ 7as& a ve eta!iei de lu$%&. I$ le &tur& %u %o$stru%!ia 5ara"ului Coste#ti4<tA$%a8 re i7ul 9idrolo i%8 3$ pri7ul rA$d8 pre%u7 #i alte %o$di!ii spe%ifi%e lu$%ilor8 s4au 7odifi%at. 0stfel8 s4a produs o dre$are sau dise%are a lu$%ii. 0%est fe$o7e$ are drept %o$se%i$!& o oare%are ?erotifi2are #i 7odifi%are a re i7ului de lu$%& spre %el de step&8 3$ spe%ial pe tere$urile 7ai 3$dep&rtate de al5ia rAului. *e eta!ia pa"i#tilor s4a for7at 3$ lo%uri %u u7iditate 7oderat&8 u7iditatea e?%esiv&8 lo%uri sali$e et%. I$ fu$%!ie de re i7ul de u7iditate8 trofi%itate8 sali$itate #.a. s4au for7at %o7u$it&!i de pla$te %u o diversitate pro$u$!at&. !a:itile de lunc mltinoase o%up& suprafe!e 7i%i 3$ prea"7a 7alurilor #i lo%urilor de sta $are a apelor. 0pa este aproape de suprafa!&. Co7u$it&!ile de pla$te su$t for7ate di$ spe%ii de pla$te ultra9i rof3te (! ragmites australis, 9.p a angustifolia, 9 . %atifolia, 8l.ceria ma0ima*, 9i rofite +<leoc aris palustris, /cirpus lacustris, <up orbia palustris, 8alium palustre, %.t rum salicaria, Care0 acutiformis, C. Riparia, C. vulpina*. Co7u$it&!ile pa"i#tilor de lu$%& 7l&#ti$oase au fost atri5uite la aso%ia!iile: 9.p etum angustifoliae, /cirpo-! ragmitetum, 8l.cerietum ma0imae, Caricetum vulpinae, <leoc aricetum palustris.
2

!a:itile de lunc propriu42ise sau for7at pe lo%uri 7ai ridi%ate di$ lu$%&8 %u soluri 5o ate #i suprasaturate8 u7ede $es&r&turate sau sla5 s&r&turate. Edifi%atorii %o7u$it&!ilor ve etale su$t 'grostis stolonifera, %olium perenne, <l.trigia repens. 1ito%e$o2ele des%rise di$ %adrul re2erva!iei au fost atri5uite la aso%ia!iile: 'grosttetum stoloniferae, 'lopecuretum pratensis, !oetum pratensis, 7estucetum pratensis, 'gropiretum repensis, 9rifolia pratenti-%olietum pratensis. !a:itile de lunc alofile su$t r&spA$dite 3$ partea de est a re2erva!iei. <4au for7at pe soluri %u te?tur& luto4$isipoas& pA$& la ar iloas&. 3$ %o7u$it&!ile 9alofile do7i$& =uncus geradi, !uccinellia distantis, !. %imosa, C.nodon dact.lon. 6ai pu!i$ a5u$de$te su$t 9ripolium vulgare, /pergularia maritima, $ris alop ila, 9ara.tenuissium, !lantago maritima. Co7u$it&!ile de pla$te des%rise au fost atri5uite la aso%ia!iile: =uncetum ger ar di, !uccinelietum limosae, $ridetum alop ilae. !a:itile de lunc neinundabil o%up& suprafe!e 7i%i pe pa$tele versa$!ilor %u e?po2i!ie de vest di$ partea de $ord4est a re2erva!iei =3$ apropiere de %o7u$a Co5a$i>. Co$di!iile de for7are a %o7u$it&!ilor ier5oase 3$ a%este lo%uri su$t 7ai difi%ile de%At 3$ %o$di!iile de lu$%& i$u$da5il&. 0i%i lipse#te iri area $atural& di$ %o$tul apelor freati%e8 deoare%e $ivelul apelor freati%e este la 7ari adA$%i7i. (ri$%ipala surs& de aprovi2io$are %u ap& su$t pre%ipita!iile at7osferi%e. I$ %o7po2i!ia floristi%& su$t spe%ii 7ai pu!i$ prete$!ioase fa!& de fertilitatea #i u7iditatea solului. /radul de a%operire a ier5urilor este de 904100M. I$ a%este lo%uri au fost evide$!iate ur7&toarele spe%ii de pla$te: !oa angustifolia, <l.trigia repens, ,act.lis glomerata, 7ragaria vesca, 7. 6iridis, <c ium vulgare, !otentilla argentea, !. Recta, "elilotus officinale, Clinopodium vulgare, >riganum vulgare, /alvia nemorosa, 'grimonia eupatoria, &etonica ofiicinalis, ! leum p leoides. (o2i!ia eo rafi%& a Repu5li%ii 6oldova 3$ %adrul %o$ti$e$tului europea$ a per7is i$terfere$!a pe teritoriul !&rii a 3 2o$e 5io eo rafi%e 4 %e$tral4europea$&8 3$ spe%ial8 3$ (odi#ul Codrilor ='4M di$ teritoriul !&rii>8 euro4asiati%& 3$ re iu$ile de silvostep& #i step& =30M> #i 7editera$ea$& 4 fra 7e$te de silvostep& ?erofit& di$ sudul repu5li%ii =1+M>. 0%este 2o$e8 su5 i$flue$!a altor fa%tori $aturali #i a '3

i$terve$!iei o7ului8 au dat $a#tere 7ai 7ultor tipuri de e%osiste7e8 %are au fost rupate 3$ trei rupe 7ari8 3$ fu$%!ie de radul de 7odifi%are a$tropi%: $aturale =forestiere8 de step&8 de lu$%&8 petrofite8 a%vati%e>8 se7ia$tropi2ate = r&di$i 5ota$i%e #i 2oolo i%e> #i a$tropi2ate =a rare #i ur5a$e>. Toate pu$%t de vedere turisti%. <cosistemele de step do7i$au odi$ioar& partea sud4esti%&8 est4sud4esti%& #i %e$tral4$ordi%& a repu5li%ii8 dar 3$ ulti7ii 40 de a$i #i4au redus suprafa!a %u 70M. 0%tual7e$te for7a!iu$ile ier5oase de step& o%up& +' 7ii 9a #i s4au p&strat su5 for7& de pAl%uri 3$ 2o$ele de $ord =stepa .&l!iului> #i de sud =stepa .u ea%ului>. <cosistemele de lunc o%up& %ir%a 3M =10184 7ii 9a> di$ teritoriul !&rii #i ad&posti$d u$ele spe%ii %i$e eti%e de p&s&ri. 0%tual7e$te $u 7ai e?ist& se%toare %u ve eta!ie $atural& de lu$%& $eafe%tat& de i7pa%tul u7a$. Doar 3$ lu$%ile Nistrului #i (rutului s4au 7ai p&strat fra 7e$te de ve eta!ie. <cosistemele petrofite o%up& suprafe!e $e3$se7$ate =087M> pe v&ile rAurilor di$ 2o$a de aflorare a for7a!iu$ilor %al%aroase8 oferi$d o te$t& vie stA$%&riilor 7oarte. <cosistemele acvatice i palustre, de#i s4au redus 3$ ulti7ul ti7p8 ad&postes% efe%tive i7porta$te ale fo$dului pis%i%ol. <cosistemele semiantropizate a ri%ole o%up& spa!ii 3$se7$ate 3$ %adrul repu5li%ii =7'8+M> #i per7it utili2area lor 3$ s%opuri re%reativ 4 turisti%e8 3$ spe%ial8 vA$atul u$or spe%ii de a$i7ale =fa2a$ul8 iepurele et%>8 pre%u7 #i folosirea a%estora la pra%ti%area u$or for7e de turis7 =po7i%ol8 viti%ol>. <cosistemele urbane su$t deose5it de i7porta$te di$ pu$%t de vedere turisti%8 i$flue$!A$d8 3$ pri7ul rA$d8 %alitatea 7ediului 3$ ora#ele 7ari. Di$ a$ali2a reparti!iei spa!iilor ver2i 3$ lo%alit&!ile ur5a$e di$ Repu5li%a 6oldova =1384M> re2ult& u$ rad 3$alt de a%operire a 2o$ei i$travila$e %u spa!ii ver2i8 %eea %e di7i$uea2& propor!ia %elor ple%a!i 3$ afara ora#ului 3$ QeeC4e$d. I$ %adrul 7u$. C9i#i$&u su$t pre2e$te arii 3$ti$se de verita5ile p&duri. Ele pot fi folosite pe$tru re%reare de QeeC4e$d 3$ 7od i$te$siv8 dar u$ele $e%esit& o a7e$a"are par!ial&.
4

rupele de

e%osiste7e su$t i7porta$te $u $u7ai pe$tru %o$servarea 5iodiversit&!ii8 dar #i di$

3.3. RE<UR<E,E DE *E/ET0DIE 0C*0TICq JI (0,U<TRq


Resursele ve eta!iei a%vati%e #i palustre i$%lud totalitatea produselor #i foloaselor aduse de pla$tele a%vati%e #i palustre. 6ulte la%uri %u ve eta!ie a%vati%& #i palustr& e?istau 3$ pri7a "u7&tate a se%olului tre%ut 3$ v&ile (rutului8 Nistrului8 R&utului8 .a%ului8 .ot$ei8 I%9elului #i altor rAuri 7i%i. Dia$%a,a 1. Diversitatea speciilor de plante i mico"ite din Repu lica moldova

3$ 19+0 suprafa!a total& a lo%urilor 5&ltoase #i 7l&#ti$oase %o$stituia %ir%a 2+ 7ii 9a. 0%east& suprafa!& s4a redus 3$ perioada 19+0419)08 odat& %u efe%tuarea lu%r&rilor de dese%are #i %a re2ultat al 3$drept&rii al5iilor rAurilor 7i%i.

1i . ). <cosisteme acvatice i palustre

Ecosistema acvatice i palustre

Cir%a +0 spe%ii de pla$te vas%ulare8 a%vati%e #i palustre su$t r&spA$dite 3$ 5a2i$ele a%vati%e di$ 6oldova. Cel 7ai $u7eros e$ este (ota7o eto$ 4 1' spe%ii. 0u fost evide$!iate '7 aso%ia!ii ve etale a%vati%e #i palustre atri5uite la 14 for7a!ii ve etale. Cele 7ai 5o ate 3$ aso%ia!ii ve etale su$t for7a!iile: (9ra 7iteta australis =1+ aso%ia!ii>8 TKp9eta a$ ustifoliae =10 aso%ia!ii>8 (ota7o e9eto$eta perfoliati =+ aso%ia!ii> #i /lK%erieta 7a?i7ae =7 aso%ia!ii>. <pre deose5ire de ve eta!ia terestr&8 ve eta!ia a%vati%& este pu!i$ valorifi%at&. 3$ Repu5li%a 6oldova ve eta!ia a%vati%& este %o$%e$trat& 7ai 7ult 3$ apele fluviului Nistru #i sporadi% 3$ apele rAurilor (rut8 R&ut8 .A%8 .ot$a8 Co Al$i%8 pre%u7 #i 3$ la%urile .eleu8 Dra%ele8 Rotu$da8 1i$ta$8 /9idi 9i%i8 Coste#ti4<tA$%a8
."

Du5&sari #i lu$%ile rAurilor. *e eta!ia a%vati%& a %u%erit $oi teritorii odat& %u i$terve$!ia fa%torului a$tropi% pri$ %o$stru%!ia de 5ara"e. Ca re2ultat 3$ a7o$te de 5ara"e are lo% %ol7atarea i$te$s&8 se%toarele de la 7al se 3$$&7oles%8 stratul de ap& s%ade. 0i%i apar si$u2ii de pla$te do7i$ate de trestie (! ragmites australis* #i papur& (9 .p a latifolia #i 9 . angustifolia*. Desi#urile de trestie #i papur& se utili2ea2& par!ial de %&tre popula!ia lo%al& 3$ %o$stru%!ie = arduri8 a%operi#uri8 ro o"i$i et%>8 pe$tru o5ie%te de arti2a$at =%o#uri8 suve$iruri>8 alteori pot servi %a 9ra$& fura"er& pe$tru a$i7ale. 3$deose5i 3$ a$ii se%eto#i. De la %a2 la %a2 pot fi folosite #i alte pla$te: ie$ti!a +%emn* #i pe#ti#oara +/alvinia natans* - %a 9ra$& pe$tru p&s&rile do7esti%e; o5li ea$a =0%orus %ala7us> 4 3$ 7edi%i$&; $uf&rul al5 +N.mp aeaalba*, stA$"e$elul al5e$ +$sispseudocorus*, feri a palustr& (9 el.pteris palustris* #.a. 4 3$ s%opuri de%orative #i de a7e$a"&ri or$a7e$tale. Utili2area al elor a%vati%e %a resurs& $u este pra%ti%at& 3$ !ara $oastr&. 0u fost o5!i$ute su%%ese 3$ a%va%ultura u$or spe%ii8 3$deose5i ale e$ului <piruli$a8 3$ %o$di!ii artifi%iale pra%ti%ate de I$stitutul de 6i%ro5iolo ie al 0J6 #i de U$iversitatea de <tat di$ 6oldova. <u$t %u$os%ute %Ateva produse far7a%euti%e %o7er%iali2ate8 %u efe%te 5e$efi%e asupra or a$is7ului u7a$. *e eta!ia a%vati%& #i palustr&8 spre deose5ire de %ea de us%at8 are o r&spA$dire 7ai restrA$s& pe teritoriul repu5li%ii. 0realul o%upat de a%est tip de ve eta!ie se afl& 3$ fu$%!ie de suprafa!a e%osiste7elor a%vati%e #i palustre8 %are %o$stituie 3$ pre2e$t %ea 948+ 7ii 9a sau 28)M di$ suprafa!a total& a repu5li%ii. (A$& 3$ pri7a "u7&tate a se%. al II4lea8 aria de r&spA$dire a 5iotopurilor a%operite %u pla$te 9idrofite era 7ai e?ti$s&. Tere$uri %o$sidera5ile de 5alt& se 3$tAl$eau atAt 3$ lu$%ile Nistrului #i ale (rutului8 %At #i ale rAurilor R&ut8 I%9el8 .ot$a8 .A%8 lalpu et%8 3$s& lu%r&rile de dese%are a a%estora #i de re%tifi%are a al5iilor rAurilor 7i%i8 3$trepri$se 3$deose5i 3$tre a$ii +0 #i )0 ai se%olului tre%ut8 au dus la redu%erea %o$sidera5il& a suprafe!elor de 5alt&. 0%este a%tivit&!i au %o$tri5uit8 3$ 7od dire%t8 la 7&rirea suprafe!elor a ri%ole8 dar i$dire%t8 pe lA$ & faptul %& au di7i$uat su5sta$!ial %alitatea 7ediului8 au dus #i la redu%erea pote$!ialului e%o$o7i% al 5a2i$elor a%vati%e. Ca re2ultat8 s4a 7i%#orat 5ioprodu%tivitatea spe%iilor valoroase
7

de pe#ti8 de p&s&ri #i de a$i7ale de vA$&toare8 u$ele spe%ii au fost peri%litate sau su$t pe %ale de dispari!ie8 s4au i$te$sifi%at pro%esele de %ol7atare et%. De2e%9ili5rul e%olo i% s4a 7a$ifestat #i di$ %au2a a%tivit&!ilor de dese%are8 7ai ales 3$ lu$%ile rAurilor Nistru #i (rut. Di$ %ele %ea 2'0 7ii 9a de lu$%&8 %u 2o$e u7ede8 au r&7as par!ial $eati$se doar '0 7ii 9a8 pri$tre %are 7ai pu!i$ afe%tate su$t suprafe!ele li7a$ului Cu%iur a$ di$ lu$%a Nistrului #i la%urile 6a$ta #i .eleu di$ lu$%a (rutului. 0%este 5a2i$e su$t u$i%ele arii u$de s4a p&strat ve eta!ia a%vati%&. 6oldova a se7$at #i ratifi%at Co$ve$!ia Ra7sar8 de a%eea ave7 sar%i$a de a e?ti$de 2o$ele u7ede la 6a$ta8 0$to$e#ti8 <tr&#e$i8 Or9ei #i alte re iu$i.

3.4. PROTECIA RESURSELOR VEGETALE


.iodiversitatea este ele7e$tul pri$%ipal %are asi ura e%9ili5rul #i sta5ilitatea si %apa%itatea de suport a siste7elor e%olo i%e. Co$servarea diversit&!ii 5iolo i%e la $ivel de e%osiste7e e%olo i%e =u$it&!i 9idro eo7orfolo i%e8 9a5itate e%olo i%e8 resurse si stru%turi e$eti%e ale popula!iilor si spe%iilor> #i siste7e et$o4%ulturale se %o$sider& fa%torul %9eie pe$tru op!iu$ile de de2voltare so%io4e%o$o7i%& pe ter7e$ lu$ . 3$ ulti7ele dou& se%ole8 pe teritoriul a%tual al Repu5li%ii 6oldova a sporit %o$sidera5il i7pa%tul o7ului asupra ve eta!iei $aturale8 avA$d #i %o$se%i$!e $e ative. Ca defri#area p&durilor8 des!ele$irea stepelor8 dese%area a $u7eroase 5&l!i #i la%uri8 %9i7i2area a ri%ulturii8 e?ti$derea tere$urilor %o$struite #.a. Ca re2ultat8 s4a 7i%#orat suprafa!a o%upat& de ve eta!ia $atural& #i a fost pus 3$ peri%ol e$ofo$dul tuturor rupelor de or a$is7e. 3$ pri7a "u7&tate a se%. al II4lea de7area2& lu%r&rile de prote%!ie a ve eta!iei $aturale. 3$ a$ii 30440 3$ .asara5ia su$t evide$!iate8 apoi de%larate 7o$u7e$te ale $aturii ) se%toare de p&dure8 u$ se%tor de step& #i u$ rest de p&dure8 pre%u7 #i 3 ar5ori se%ulari =2 ste"ari #i 1 p&r>. Ulterior a fost defi$it& lista ariilor $aturale 7ai valoroase #i au fost 3$%epute i$vesti a!ii de apre%iere a 5iodiversit&!ii a%estor se%toare.
.6

Fi$. #. Distri u#ia speciilor periclictate pe teritoriul Repu licii Moldova

!istribuia speciilor de pla"te periclitate pe teritoriul Republicii Moldova

.#

":

0%tual7e$te !i$e de %o7pete$!a (arla7e$tului re le7e$tarea le islativ& 3$ do7e$iul %o$serv&rii 5iodiversit&!ii #i de2volt&rii fo$dului ariilor prote"ate8 a rela!iilor silvi%e; deter7i$area dire%!iilor fu$da7e$tale ale politi%ii statului privi$d de2voltarea dura5il&8 folosirea8 re e$erarea re $ului ve etal #i a$i7al8 pa2a #i prote%!ia p&durilor; sta5ilirea 37puter$i%irilor autorit&!ilor ad7i$istra!iei pu5li%e lo%ale privi$d folosirea8 re e$erarea8 pa2a #i prote%!ia p&durilor8 la$d#afturilor $aturale. 3$ perioada postsovieti%& au fost adoptate le i #i a%te $or7ative privi$d o%rotirea $aturii #i utili2area ra!io$al& a resurselor $aturale. (ri$tre %ele 7ai i7porta$te su$t ,e ea privi$d prote%!ia 7ediului 3$%o$"ur&tor =1993>8 ,e ea %u privire la resursele $aturale =1997>8 ,e ea privi$d fo$dul ariilor $aturale prote"ate de stat =199)>8 Codul silvi% =1997>8 ,e ea privi$d spa!iile ver2i ale lo%alit&!ilor ur5a$e #i rurale =1999>. EC. 6i9&iles%u8 *. <o%9ir%&8 FResursele $aturale''8 200+H <e7$ifi%ativ este faptul %&8 pe de o parte8 popula!iile spe%iilor r&spA$dite 3$ e%osiste7ele $aturale s%ad treptat8 iar pe de alt& parte8 popula!iile spe%iilor adve$tive #i ruderale se afl& 3$ pro%es de e?ap$siu$e a%%elerat& 3$ toate tipurile de e%osiste7e. E0, Teleu!&8 0. Cap%elea #.a.8 F<trate ia $a!io$al& #i pla$ul de a%!iu$e 3$ do7e$iul %o$serv&rii diversit&!ii 5iolo i%eG8 Jtii$!a8 2002H U$ rol deose5it 3$ %o$servarea $aturii revi$e e?ti$derii se%toarelor 37p&durite #i stepi2ate8 pre%u7 #i l&r irii re!elei de arii prote"ate8 u$de peisa"ul 3$ a$sa75lu8 i$%lusiv flora #i fau$a8 su$t o%rotite pri$ le e. 3$ Repu5li%a 6oldova8 7a"oritatea ta?o$ilor floristi%i su$t situa!i la e?tre7it&!ile arealelor $aturale8 fapt %e spore#te vul$era5ilitatea lor fa!& de i7pa%tul $e ativ al fa%torului a$tropi%. Co$servarea 5iodiversit&!ii #i a 9a5itatelor 4 o5ie%tivul pri$%ipal al Co$ve$!iei i$ter$a!io$ale de la Rio4de4Pa$eiro =1992>8 la %are a aderat #i Repu5li%a 6oldova8 este %o$siderat& o $e%esitate pri7ordial& 3$ a%tivitatea uver$elor !&rilor lu7ii pe$tru o5!i$erea sta5ilit&!ii #i e%9ili5rului e%olo i%8 p&strarea e$ofo$dului #i re $ului a$i7al #i ve etal.

"1

Ela5orarea <trate iei %o$serv&rii 5iodiversit&!ii este di%tat& de situa!ia deplora5il& 3$ %are se afl& tot lo5ul p&7A$tes% privi$d di$a7i%a dispari!iei spe%iilor #i a%uitatea afe%t&rii popula!iilor 7ultor spe%ii8 distru erea sau 7odifi%area peisa"elor $aturale8 s%9i75&rile 3$ fu$%!ia 9a5itatelor8 dere larea rela!iilor 5io%e$oti%e8 poluarea 7ediului %u su5sta$!e $o%ive te9$o e$e8 dar #i a%!iu$ile dire%te de $i7i%ire a lu7ii ve etale #i a$i7ale8 %u7 su$t t&ierile de p&duri8 p&#u$atul8 5ra%o$a"ul8 %ole%tarea 3$ 7as& a pla$telor rare #i a %iuper%ilor8 turis7ul $eor a$i2at et%. 0pli%area <trate iei %o$serv&rii 5iodiversit&!ii #i a 9a5itatelor poate fi efe%tuat& pri$ or a$i2area ariilor $aturale prote"ate de stat8 efe%tuarea de %&tre autorit&!ile lo%ale a a%!iu$ilor de prote%!ie per7a$e$te #i se2o$iere8 de2voltarea turis7ului e%olo i%8 edu%a!ia e%olo i%&8 pre &tirea %adrelor 3$ do7e$iul %u$o#ti$!elor de 5iodiversitate #i pri$%ipiilor de %o$servare #i resta5ilire8 or a$i2area lu%r&rilor de reprodu%ere 3$ %adrul /r&di$ii .ota$i%e8 /r&di$ii -oolo i%e8 ate$!io$area opi$iei pu5li%e #i autorit&!ilor pri$ 7ass47edia8 a%!iu$i pu5li%e8 efe%tuarea %er%et&rilor #tii$!ifi%e8 i$te$sifi%area a%tivit&!ii or a$i2a!iilor e%olo i%e $o$4 uver$a7e$tale et%.

"

Capitolul IV. RESURSELE FAUNISTICE


Di$ pu$%t de vedere fau$isti%8 teritoriul Repu5li%ii 6oldova se 7&r i$e#te %u re iu$ea 5al%a$i%& #i for7ea2& 2o$a de tra$2i!ie di$tre ele7e$tele fau$ei stepei asiati%e %o$ti$e$tale #i de silvostep& europea$&. 1au$a Repu5li%ii 6oldova %o$stituie %ea 14 )00 de spe%ii de a$i7ale =4+1 de spe%ii de verte5rate #i 14 339 de spe%ii de $everte5rate>. 1au$a verte5ratelor i$%lude 70 de spe%ii de 7a7ifere8 2)1 de spe%ii de p&s&ri8 14 spe%ii de reptile8 14 spe%ii de a7f35ie$i #i )2 de spe%ii de pe#ti. Dia ra7a '. ,iversitatea specific a animalelor vertebrate din Republica "oldova

6i ra!ia p&s&rilor pe teritoriul $a!io$al de%ur e atAt pe spa!ii lar i8 %At #i pe %&ile est4europe$e de 7i ra!ie. (ri$tre tore$tele de p&s&ri 7i ratoare8 pe u$ul di$ pri7ele lo%uri 3$ %eea %e prive#te efe%tivele $u7eri%e se plasea2& %ele a%vati%e #i palustre8 %are se odi9$es% #i se 9r&$es% 3$ %ursurile i$ferioare ale Nistrului #i (rutului. ,u$%ile a%estor rAuri su$t pri$%ipalele %oridoare de 25or #i pe$tru p&s&rile ar5ori%ole =r&pitoare8 %i%o$ifor7e8 7ulte spe%ii paserifor7e>.

"!

1i . 10. Regionarea zoogeografic i cile de migraie apsrilor

C. 6i9&iles%u8 *. <o%9ir%&8 FResurse $aturaleG8 C9i#i$&u8 200+ E%osiste7ele forestiere ofer& a$i7alelor %o$di!ii de via!& 7ai variate8 3$s& fra 7e$tarea ese$!ial& a p&durilor redu%e posi5ilitatea de %ui5&rire a spe%iilor respe%tive. 1au$a di$ p&durile Repu5li%ii 6oldova i$%lude 172 spe%ii de verte5rate terestre. O diversitate spe%ifi%& 7ai 5o at& a o7itofau$ei #i teriofau$ei revi$e e%osiste7elor forestiere di$ Codri. 3$ e%osiste7ele de step& 4 fau$a i$%lude 109 de spe%ii de verte5rate.
"1

3$ p&durile de lu$%& au fost 3$re istrate 1'3 spe%ii de verte5rate terestre. Totodat&8 p&durile de lu$%& #i 2&voaiele8 %are repre2i$t& 9a5itate valoroase pe$tru a$i7alele s&l5ati%e8 su$t #i %ele 7ai deteriorate #i $e%esit& o resta5ilire %At 7ai ur e$t&. I$ 5iotopurile e%osiste7elor de lu$%& au fost se7$alate )) spe%ii de verte5rate terestre. Cara%terul 7o2ai% al peisa"ului8 pre2e$!a resurselor $utritive 5o ate #i a %&ilor de 7i ra!ie au favori2at8 3$ tre%ut8 pe teritoriul 6oldovei8 apari!ia u$ei 5o ate diversit&!i a fau$ei de 7a7ifere #i p&s&ri8 %are i$%lude u$ %o7ple? tipi% de spe%ii %ara%teristi%e stepelor 2o$ei 6&rii Ne re8 p&durilor de foioase europe$e. 0stfel8 ai%i se 3$tAl$es% spe%iile %ara%teristi%e atAt pe$tru Europa de *est 4%9i!%a$ul 7i% de ap& +Neom.s momalus*, $optarul %u ure%9i as%u!ite +".otis f.t ii*, $optarul %u ure%9i lu$ i8 popA$d&ul %o7u$ +/permop ilus citellus*, %At #i pe$tru Europa de Est 4 riva$ul %e$u#iu +Cricetulus migratorius*, 9Ar%io ul %o7u$ +Cricetus cricetus*, popA$d&ul. Di$ %au2a $i7i%irii de %&tre o7 #i tra$sfor7&rii a$tropo e$e a 7ediului8 3$%epA$d %u se%olele I*IIIsIII de pe teritoriul 6oldovei au disp&rut 2i75rul8 5ourul8 tarpa$ul8 sai a%ul8 ela$ul8 ursul8 li$?ul =0veri$8 19+0>. Ulti7ii '0 de a$i au deve$it rare ur7&toarele spe%ii: lupul8 "derul de p&dure8 $ur%a8 di9orele de step&8 9er7eli$a #i pisi%a s&l5ati%&. 0%tual7e$te 3$ 6oldova se 3$tAl$es% 70 spe%ii de 7a7ifere apar!i$A$d la 7 ordi$e: I$se%tivore 4 7 spe%ii8 C9iroptera 4 198 Car$ivora 4 138 0rtioda%tila 4 +8 Rode$tia 4 248 ,a o7orp9a 4 1. 0u fost i$troduse 7ai 7ulte spe%ii: %Ai$ele e$ot8 o$datra8 lop&tarul8 %er5ul p&tat #i 7uflo$ul8 iar %er5ul $o5il8 $i7i%it 3$%& la sfAr#itul se%olului al IlI4lea8 a fost rea%li7ati2at 3$ a$ii 19'441979. Ela$ul8 $i7i%it 3$ se%olul al I*III4lea8 a 3$%eput di$ a$ii 70 ai se%. II s&4#i re%u%ereas%& arealul. Di$tre %opitate8 %ele 7ai $u7eroase su$t %&prioara +Capreolus capreolus* #i 7istre!ul +/us ser of a*. <e esti7ea2& %& pe teritoriul 6oldovei au vie!uit #i vie!uies% $u 7ai pu!i$ de 1' 000 spe%ii de $everte5rate terestre8 di$tre %are %ir%a 12 000 su$t i$se%te. <e %o$sider& %& %el 7ai 7are $u7&r de spe%ii apar!i$e ordi$ului #.menoptera, %are %o$!i$e $u 7ai pu!i$ de '000 spe%ii8 7a"oritatea fii$d i$se%te 7&ru$te %e
".

para2itea2& 3$ e$eral alte spe%ii de i$se%te. (e lo%ul al doilea se plasea2& ordi$ul ,iptera, %are i$%lude !A$!arii #i diverse 7u#te8 esti7at la %ea 3000 spe%ii. 1au$a %oleopterelor +Coleoptera* e studiat& %el 7ai 5i$e #i $u7&r& %ea 1'00 spe%ii %u$os%ute de 7ult ti7p8 dar e posi5il %a o parte di$ ele s& fie disp&rute. Di$ lepidoptere +%epidopter* su$t %u$os%ute peste 1200 spe%ii8 di$ %are pe$tru "acrolepidoptera =u$ifi%are a fa7iliilor de fluturi 7ari8 i$%lusiv a %elor de 2i #i de $oapte> pre2e$t& pe teritoriul 6oldovei 3$%& de la 3$%eputul se%olului8 se pro $o2ea2& %ele 7ai 7ari pierderi. Date %o$%lude$te pre%i2ea2& %& fa7ilia &raconidae, %are $u de7ult $u7&ra '01 spe%ii8 ast&2i %upri$de doar 2)3 spe%ii8 di$tre %are 120 spe%ii s4au dovedit a fi $out&!i fau$isti%e pe$tru re iu$e. Raportul di$tre spe%iile de7ult %u$os%ute #i %ele re%e$t &site este de 4:1. I$ 6oldova s4au %o$se7$at %ea '00 spe%ii de apide +#.menoptera3 'poidea*, di$tre %are 102 su$t di$ e$ul 'ndrena 7. Ulti7a %ifr& %oi$%ide %u %ea de pro $o2&8 fapt %e %o$fir7& o5ie%tivitatea apre%ierii de e?perti2&. <u5li$ie7 faptul %& al5i$ele solitare 3#i %o$struies% %ui5urile aproape 3$ toate tipurile de sol #i su$t $eprete$!ioase 3$ ale erea pla$telor de la %are %ole%tea2& pole$ #i $e%tar. Da%& ve eta!ia 3$floritoare di$ prea"7a %ui5ului dispare8 atu$%i a%este 25ur&toare is%usite pot s&4#i s%9i75e lo%ul de trai. I$ s%9i758 5o$darii8 %are su$t de ase7e$ea polifa i8 pot avea pro5le7e %u ale erea lo%ului pe$tru %o$stru%!ia %ui5ului8 iar da%& fa7ilia de"a s4a %reat8 ea $u poate 3$ 7od or a$i2at s&4#i s%9i75e lo%ul8 a#a %u7 se 3$tA7pl& la al5i$ele 7elifere. Di$ a%east& %au2& dispari!ia pla$telor 3$floritoare di$ prea"7& ar 3$se7$a pieirea lor. I2olarea spa!ial te7porar& a tere$urilor %u 3$florire este o tr&s&tur& %ara%teristi%& la$d#aftului rural8 iar redu%erea $u7&rului spe%iilor de 5o$dari se apre%ia2& %a fii$d de 2042'M. <u5ordi$ul 'p idoidea +#omoptera* - afidele 4 su$t8 dup& 7odul de trai8 $i#te i$se%te e?tre7 de deose5ite8 %are se r&spA$des% se7ipasiv #i %are pot s& se 9r&$eas%& $u7ai pe u$ $u7&r restrA$s de pla$te. 0%tual7e$te 3$ 6oldova su$t 3'2 de spe%ii8 di$ %are se pro $o2ea2& o dispari!ie 3$ propor!ie de 20M. Di$tre ta?o$ii i$se%telor 5o ate 3$ spe%ii8 7e$!io$&7: !i%adele +#omoptera3 Cicadine*, peste 2+0 spe%ii; 9e7ipterele +#erniptera*, '32; 7olofa ii
""

+"alop aga*, %ea 1'0; %ole75olele +Collem ola*, 140; ?>rt optera3 9ettigoniodea, 8r.lloded*, %ea 130 spe%ii.

reierii #i %9irie%ii

1au$a destul de 5o at& #i de variat& a %&pu#elor +'carina*, di$tre %are 7ai %o7plet au fost studia!i para2i!ii verte5ratelor 4 $0odides #i 8amasina, %upri$de %ea 220 spe%ii; p&ia$"e$ii ('vanei* %are se esti7ea2& la %ea 100 de spe%ii8 pre%u7 #i 7olu#tele terestre8 %ea +' spe%ii. I$ fau$a !&rii se $u7&r& peste 1000 spe%ii de vier7i apar!i$A$d diferitelor 3$%re$ &turi 2oolo i%e. De#i pe$tru 6oldova s4au e$u7erat =doar 30 spe%ii de >ligoc aeta, %urnbricidae, ele %o$stituie u$ ele7e$t foarte i7porta$t al pedofau$ei8 servi$d 3$ %alitate de i$di%ator privi$d %alitatea solului #i parti%ipA$d la for7area fertilit&!ii lui. I$ ulti7ii 2'430 de a$i8 $u7&rul a%estor spe%ii 3$ a ro%e$o2e s4a redus de 2 ori8 3$ ti7p %e $u7&rul 7ediu de $everte5rate a s%&2ut de 4 ori8 iar 3$ u$ele 5iotopuri de 1' ori8 respe%tiv8 pe 7ulte %A7puri ele au disp&rut defi$itiv. I$ e$eral8 o ase7e$ea situa!ie este spe%ifi%& #i pe$tru restul ta?o$ilor de vie!uitori i7porta$!i ai solului8 de e?e7plu8 $e7atodele li5er tr&itoare8 ori5atidele #i %ole75olele. I$ 5iotopurile silvi%e s4au p&strat foarte 7ulte rupe de $everte5rate. 0stfel8 pe ste"ar =spe%ia de 5a2& 3$ for7area p&durilor> au fost evide$!iate 914 spe%ii de i$se%te. I$ p&durile 7oldave e?ist& 7ul!i d&u$&tori ai tru$%9iului #i %re$ ilor8 %are i7pli%& $e%esitatea utili2&rii pesti%idelor8 fapt %are produ%e dau$e diversit&!ii #i efe%tivului $u7eri% a a#a4$u7itei fau$e F$espe%ialeG. O i7ediat& %o$se%i$!& a fost e?plo2ia $u7&rului de i$se%te folifa e: 7olia verde a ste"arului +9otra viriciana*, o7ida pro%esio$ar& a ste"arului (9 aumetopoea proces sionea*, o7ida p&roas& a ste"arului +%imantria dispar*, eo7etrida (<ranm defoliaria* #.a.8 %are s4a produs de re ul& 3$ lo%urile di$ p&dure u$de lipse#te ar5oretul tA$&r #i u$de p&tura er5a%ee e distrus& di$ %au2a p&s%utului e?%esiv al vitelor #i a %ositului8 %are s&r&%es% flora #i redu% i7porta$!a i$se%telor e$to7ofa e. <4a re7ar%at faptul %& 7o$o%ultura fre%ve$t& de ste"ar favori2ea2& for7area fo%arelor de de2voltare 3$ 7as& a d&u$&torilor8 dup& %u7 #i a5u$de$!a pla$ta!iilor pure de frasi$ repre2i$t& %au2a pri$%ipal& de 3$7ul!ire 3$ 7as& a %ur%ulio$idelor (/tereon.c usfra0ini*. +7

3$ e$eral8 peri%litarea diversit&!ii $everte5ratelor di$ p&duri e %au2at& $u $u7ai de utili2area pesti%idelor sau de i$te$!io$ata te$di$!& de $i7i%ire le al& sau se7ile al& a p&durii. Cau2a pri$%ipal& tre5uie %&utat& 3$ %ri2a e%o$o7i%& a%tual& %are a %o$dus la e?ploatarea i$te$siv& a 7aterialului le7$os8 provo%at& de defi%itul de le7$ i$dustrial sau de u2 %as$i%. Distru erea stepelor #i de radarea pa"i#tilor au favori2at dispari!ia u$or spe%ii de step& #i de pa"i#te8 %a de e?e7plu ortopterele 7ari /aga pedo #i &rad.porus multituberculatus. Dar o 5u$& parte di$ spe%iile de step& #i de pa"i#te s4au p&strat8 adaptA$du4se 3$ %o$di!iile a%tuale de via!& pe %A7puri8 3$ live2i #i vii. 6ulte vie!uitoare i$di e$e di$ 9a5itatele des%9ise 4 fluturii8 reierii8 %&lu &ri!ele8 p&ia$"e$ii et%. 4 s4au p&strat pe li2ierele p&durilor8 filierele perdelelor forestiere #i ale #oselelor. I$s& i$te$sifi%area a%tual& a %ositului $ediri"at al fA$ului #i a p&s%utului vitelor pu$e 3$ peri%ol e?iste$!a foarte 7ultor spe%ii. 6ai ales a%easta se refer& la i$se%tele %u %i%lul vital %o7pli%at %are i$%lude para2itarea la fur$i%i8 apide #.a.7.d. =fluturii li%e$i2i di$ "aculinea, A$da%ii Cleridae, u$ele "eloidae*. Cele 7ai 7ari #i diverse %ole%!ii #tii$!ifi%e de $everte5rate se p&strea2& la I$stitutul de 2oolo ie #i I$stitutul de prote%!ie 5iolo i%& a pla$telor di$ %adrul 0%ade7iei de Jtii$!e a 6oldovei8 3$ %o$di!ii %are provoa%& alar7&. Di$ %ele 13 7a7ifere r&pitoare + su$t i$%luse 3$ Cartea Ro#ie #i se presupu$e %& 3$ ur7&torii '0 de a$i ar putea s& dispar& di$ fau$a 6oldovei. CAi$ele e$ot8 i$trodus 3$ a$ii '08 a%tual7e$te este rar8 3$ ti7p %e vulpea +6ulpes vulpes*, $ev&stui%a ("ustela nivalis*, di9orul =6 putorius* #i "derul de piatr& +@artes faina* su$t spe%ii %o7u$e 3$ toate lo%alit&!ile. <4a %o$statat %& de pe la 7i"lo%ul a$ilor +0 lupul apare 3$ 6oldova doar a%%ide$tal8 ve$i$d di$ U%rai$a sau Ro7A$ia. De ase7e$ea8 se o5serv& di7i$uarea %o$ti$u& a fau$ei 7a7iferelor r&pitoare8 %au2at& de redu%erea #i fra 7e$tarea 9a5itatelor #i de 5ra%o$a".

"6

Fi$. 11. Distri u#ia speciilor de animale periclitate pe teritoriul R. M.

!istribuia specii lor de a" im ale periclitate pe teritoriu Republicii Moldova

Teleu!&8 0,8 Cap%elea8 0. #.a. F<trate ia $a!io$al& #i pla$ul de a%!iu$e 3$ do7e$iul %o$serv&rii diversit&!ii 5iolo i%eG8 2002.

+9

Cel 7ai spe%iali2at rup de 7a7ifere e?iste$te 3$ 6oldova8 C9iropterele8 e$u7era 19 spe%ii di$ fa7iliile R inolop idae #i 6espertilionidae, tipi%e Europei de <ud4Est. Di$ %au2a $i7i%irii lor #i distru erii ad&posturilor #i 9a5itatelor8 diversitatea lilie%ilor a s%&2ut 3$ %o7para!ie %u a$ii +0 ai se%. II. Ro2&toarele repre2i$t& 24 spe%ii di$ 7 fa7ilii diferite8 astfel: /ciuridae 4 3 spe%ii8 8liridae 4 38 /palacidae - 18 Cricetidae 4 28 'rvicolidae - +8 "uridae 4 )8 /mint idae - o spe%ie. 6a"oritatea lor su$t pre2e$te atAt 3$ a ro%e$o2e8 p&duri8 %At #i 3$ lo%alit&!ile o7e$e#ti et%. Celelalte 7a7ifere 7i%i apar!i$ la ) spe%ii i$se%tivore: ari%iul +<rinaceus concolor*, %Arti!a (9alpa europaea* #i ' spe%ii de %9i!%a$i +/oricidae*. Destul de fre%ve$t se 3$tAl$e#te u$i%ul repre2e$ta$t al ,a o7orp9elor +%epus europaeus*. Us%area 7la#ti$ilor8 valorifi%area stepelor8 7i%#orarea suprafe!elor 37p&durite au dus la dispari!ia 7ultor spe%ii de p&s&ri di$ fau$a 6oldovei. 3$%& de la sfAr#itul se%olului al IlI4lea8 %o%orul +'nt ropoides virgo* #i %o%o#ul de 7u$te +9etrao tetri0* su$t pe %ale de dispari!ie. De ase7e$ea au deve$it rare vulturul ple#uv sur +8.psfulvus* #i riful $e ru +'eg.pius monac us*, spAr%a%iul +>tis tetra0*, %are 3$ ulti7ii 70 a$i a fost 3$tAl$it o si$ ur& dat&8 3$ 19)1 =0veri$8 tu$i%e$Co8 19)4>. ENo7e$%latura p&s&rilor este dat& dup& GT9e .irds oft9e pester$ (alear%ti%G8 *. I4II8 19)+H

70

1i . 12. #arta repartiiei speciilor caracteristice de animale

N. RA75u8 F/eo rafia fi2i%& a Repu5li%ii 6oldovaG8 C9i#i$&u8 2001 O alt& spe%ie %are 3#i 7i%#orea2& rapid $u7&rul este aia ro#ie +"ilvus milvus*, %are pA$& 3$ 1940 era o spe%ie %o7u$& 3$ toate raioa$ele de sud ale Tra$s$istriei =/a$ea8 -u5Cov8 19)9>. De fapt8 %el 7ai 7ult de suferit au avut p&s&rile r&pitoare. Nu7&rul lor a s%&2ut ese$!ial 3$ perioada 1930419'08 atAt di$ %au2a $i7i%irii lor %a a$i7ale d&u$&toare8 %At #i 3$ ur7a utili2&rii e?%esive a pesti%idelor.
71

U$ele spe%ii de p&s&ri di$ %o7ple?ul de 5iotopuri u7ede =lop&tarul (!latalea leucoroda*, !i &$u#ul (!legadisfalcinellus*, le5edele (C.gnus c.gnus #i C. >lor*, e reta 7are (<gretta alba* #.a.> au deve$it rare #i %a ur7are a us%&rii #i valorifi%&rii lu$%ilor 7l&#ti$oase de pe %ursul de "os al Nistrului #i (rutului. Dispari!ia di$ fau$a %lo%itoarelor a dropiei (>tis tardaA spAr%a%iului #i a%vilei de step& =0uuila rapa?> a fost %au2at& de valorifi%area stepei .&l!ului #i a .u ea%ului. <e o5serv& o te$di$!& de s&r&%ire a %o7po$e$!ei fau$ei %lo%itoarelor8 %au2at& pe de o parte8 de redu%erea e$eral& a 5iodiversit&!ii 5io%e$o2elor #i8 pe de alt& parte8 de %re#terea $u7&rului u$or spe%ii si$a$trope8 3$ pri7ul rA$d a %iorilor =Corvus fru ile us #i C. %oro$e %o7i?>. I$ ulti7ii 20 a$i8 efe%tivul $u7eri% al p&s&rilor r&pitoare s4a 7i%#orat de )410 ori8 al 5uf$i!elor de 44' ori8 al p&s&rilor i$se%tivore de 's+ ori. De$sitatea spe%iilor %o7u$e este 7ai 7i%& de 2s3 ori %o7parativ %u restul 2o$elor di$ Europa de Est. Lerpetofau$a 6oldovei i$%lude 2) de spe%ii tipi%e europe$e8 i$%lusiv 14 spe%ii de a7fi5ie$i #i 14 de reptile. De ase7e$ea8 3$ 6oldova se %o$turea2& li7itele de $ord ale arealurilor u$or spe%ii pre%u7 vipera de step& (6ipera ursin*, #arpele %u patru du$ i (<lap e Buatuorlineata*, #arpele %u a5do7e$ al5e$ +Coluber :ugularis*, #opArla de Cri7eea +%acerta taurica* #i ra$i!a de sud a arealului viperei %o7u$e +6. &erus*, a 5roa#telor (Rana temporaria #i R. ,almatina*, trito$ului %o7u$ (9riturus vulgaris* #i %restat +9. Cristatus*. 6a"oritatea spe%iilor de a7fi5ie$i #i reptile8 %are 3$ tre%ut erau lar r&spA$dite 3$ 6oldova8 a%u7 su$t rare di$ %au2a redu%erii 9a5itatelor. Jarpele de %as& #i de ap&8 #opArla sur&8 #opArla verde8 5roa#tele Ram

ridibunda, R. esculenta #i &uf o viridis. 0%tual7e$te %ele 7ai des 3$tAl$ite su$t
Natra natri0, N. tesselata, %acerta agilis, %. viridis, Rana esculenta, R. ridibunda #i &uf o. Repu5li%a 6oldova este relativ s&ra%& 3$ spe%ii de a$i7ale8 7ai ales8 3$ spe%ii de 7a7ifere 7ari. 0stfel8 pe teritoriul !&rii su$t 3$re istrate %ea 14 )00 spe%ii de a$i7ale8 i$%lusiv 4+1 spe%ii de verte5rate.

72

4., RE<UR<E,E CINE/ETICE


U$ul di$tre %o7po$e$tele pri$%ipale ale e%osiste7elor %are per7ite 7e$!i$erea diversit&!ii lu7ii a$i7ale este fau$a de vA$&toare. 0%easta re lea2&8 3$tr4o 7&sur& oare%are8 $u7&rul d&u$&torilor a ri%oli #i serve#te %a surs& de 9ra$& dieteti%&. E6i9&iles%u8 C8 <o%9ir%&8 *. #.a.8 FResursele $aturaleG8 200+8 p. 1'3H Ori%e ospod&rie %i$e eti%& 7oder$& e $e%esar s& fie 5a2at&8 3$ pri7ul rA$d8 pe pri$%ipiile p&str&rii 5iodiversit&!ii8 3$ al doilea rA$d8 3$ s%opul 7&ririi profitului $a!io$al. <u%%esul e posi5il $u7ai pri$ diri"area pro5le7ei de %&tre spe%iali#ti pre &ti!i #i ridi%area %o$#tii$!ei e%olo i%e a popula!iei. 1o$dul %i$e eti% al Repu5li%ii 6oldova %o$stituie 2 7ii. )32 9a8 3$s&8 datorit& s%&derii drasti%e a efe%tivelor 7ultor spe%ii =3$ spe%ial %opitatelor>8 de pe ur7a 5ra%o$a"ului8 %apa%itatea %i$e eti%& a 7ultor suprafe!e este 7ult prea redus&. I$ Repu5li%a 6oldova a$i7alele de vA$&toare su$t %o$siderate %er5ii8 %&prioarele8 7istre!ii8 iepurii s&l5ati%i8 vulpile8 9ulu5ii8 ra!ele s&l5ati%e8 li#i!ele8 &i$u#ele de ap&8 fa2a$ii. Datorit& fa%torilor li7itativi: ier$ile f&r& 2&pad&8 5ra%o$a"ul8 r&pitoarele =3$ spe%ial %Ai$ii>8 i$sufi%ie$!a 7&surilor de prote%!ie #i 5iote9$i%e8 $u7&rul a$i7alelor de vA$at s4a redus %o$sidera5il. Cel 7ai 7are peri%ol 3$ di7i$uarea $u7&rului spe%ifi% al a$i7alelor 3l pre2i$t& fa%torul a$tropo e$8 a$u7e 5ra%o$a"ul8 %e $u poate fi oprit pri$ 7etodele utili2ate la etapa a%tual& 3$ ospod&riile silvi%e. 0%tual8 3$ !ara $oastr&8 ospod&ria %i$e eti%& este pe %ale de for7are8 u$de de fapt se ia 3$ %o$sidera!ie $u e%9ili5rul re $ului a$i7al8 %i $u7ai %o7po$e$!a $u7eri%& a u$or spe%ii de pre!8 f&r& u$ suport %o$%eptual #tii$!ifi%. Ca dovad& poate servi $i7i%irea lupilor8 %e a %o$dus la %re#terea %o$sidera5il& a $u7&rului de vulpi. 0%east& situa!ie a dus la pere%litarea %&priorilor8 iepurilor8 p&s&rilor de 5alt& #i a %elor %e %ui5&res% pe p&7A$t. 6&surile apli%ate 3$ ulti7ii a$i au servit la %re#terea efe%tivului $u7eri% al fo$dului %i$e eti% 3$ 3$tre i7e8 3$s& $u #i la sta5ilitatea lor spe%ifi%&.

73

Cu s%opul a7elior&rii situa!iei8 3$ ospod&ria %i$e eti%& a fost ela5orat& %o$%ep!ia #i pro ra7ul de de2voltare a ospod&riei %i$e eti%e8 %are prevede; or a$i2area ospod&riilor vA$&tore#ti8 3$ 5a2& de are$d&; a7e$a"area %i$e eti%& a tere$urilor de vA$&toare; %o$stru%!ia u$ei fa2a$erii8 %u o %apa%itate a$ual& de 204 30 7ii %apete. Dup& %u7 a fost 7e$!io$at 7ai sus8 or a$i2area u$ei ospod&rii %i$e eti%e $e%esit& a$u7ite %o$di!ii de trai8 3$ pri7ul rA$d $e%esit&!ile vitale 3$ 7asa trofi%&. ,a $oi se %u$os% peste 200 spe%ii de pla$te er5a%ee #i le7$oase %o7esti5ile pe$tru a$i7ale8 3$s& ele $u pot 3$destula $e%esit&!ile vitale ale a$i7alelor8 di$ 7otivul i$sufi%ie$!ei 7asei lor ve etale8 %e se datore#te de rad&rii 3$%o$ti$uu a e%osiste7elor $aturale. Re reta5il e faptul8 %& i$sufi%ie$!a 7asei er5a%ee este 3$lo%uit& pri$ %ea le7$oas& #i a$u7e pri$ spe%iile silvofor7a$te de )uercus robur, ). petraea, 7agus s.lvatica. Cu$o#ti$!ele a%tuale %u privire la starea real& a resurselor trofi%e su$t li7itate #i 3$trerupte. <u$t $e%esare studii #tii$!ifi%e 3$ do7e$iul %u$oa#terii produ%tivit&!ii reale a pla$telor %o7esti5ile pe$tru a$i7ale. 0realele de via!& ale spe%iilor %o7u$e su$t le ate de 7asivele 37p&durite8 prote"ate sau $u de stat. 0i%i se 3$tAl$es% 7istre!ul8 %er5ul p&tat8 vulpea8 iepurele8 5ursu%ul 4 pri$%ipalele 7a7ifere %i$e eti%e di$ repu5li%&. 3$ 7are parte8 ele su$t r&spA$dite 3$ re2erva!iile $aturale FCodrii f f 8 F(&durea Do7$eas%&G8 F(laiul 1a uluiG. Di$tre 7a7iferele %u 5la$& pre!ioas& la $oi 3$ !ar& se 3$tAl$es% vidra8 $ur%a8 "derul de p&dure8 9er7eli$a8 di9orul de step&8 pisi%a s&l5ati%&. Ele su$t r&spA$dite8 pe lA$ & arealele 7e$!io$ate8 3$ re2erva!iile F(rutul de Pos 3f8 F(&durea Do7$eas%&G #i 3$ %ursul i$ferior al Nistrului. <e%toarele i$ferioare ale v&ilor Nistrului #i (rutului dispu$ #i de %ea 7ai variat& fau$& avi%ol& =p&s&ri>: e reta 7are8 le5&da de var&8 5ar2a $ea r&8 lop&tarul8 dropia8 vulturul pes%ar. (e$tru turis7ul de 7as& o i7porta$!& deose5it& o are fau$a di$ r&di$ile 2oolo i%e =la C9i#i$&u8 spre e?e7plu>.

74

Co7parativ %u turis7ul de 7as&8 aproape i$difere$t fa!& de fau$a s&l5ati%&8 %el de elit& =i$%lusiv e%oturis7ul #i turis7ul %i$e eti%> este pri7ul 5e$efi%iar al a%esteia. (e teritoriul Repu5li%ii 6oldova8 se vA$ea2& i$te$s %ea 1' spe%ii de a$i7ale terestre #i 30 spe%ii de p&s&ri a%vati%e =e?.: %er5ii8 %&prioarele8 7istre!ii8 iepurii s&l5ati%i8 vulpile8 9ulu5ii8 ra!ele s&l5ati%e8 li#i!ele8 &i$u#ele de ap&8 fa2a$ii>. <uprafa!a desti$at& a%tivit&!ilor %i$e eti%e 3$ repu5li%& %o$stituie 2)00 7ii 9a. 0$ali2A$d di$a7i%a #i stru%tura fo$dului %i$e eti% de 7a7ifere8 se evide$!ia2& s%&derea a efe%tivelor a%estor a$i7ale =3$ spe%ial8 %er5ul8 7istre!ul #i %&priorul>8 %au2a fii$d 5ra%o$a"ul8 fra 7e$tarea 9a5itatelor lor $aturale #i altele. I$ s%opul preve$irii de rad&rii fo$dului %i$e eti% al repu5li%ii 3$ a$ul 199+ a fost i$ter2is vA$atul spe%iilor 7ai valoroase =%er5ul8 %&priorul #i 7istre!ul>. Ta5. ). ,inamica efectivelor unor specii cinegetice n Republica "oldova 1992 Cer5 C&prior 6istre! Iepure *ulpe 1 07+ 3 )1) 2 77' 199+ 370 2410 1 2'4 1997 3)' 2 )00 1 2)0 +0 000 12 4'0 199) 42+ 2 9'4 2 120 +3 000 12 +00

42 3+0 '+ 7+0 12310 12 390

,otul de vA$&toare al p&s&rilor 3l %o$stituie As%& =381M>8 ra!a =2083M>8 li#i!a =178)M>8 turturi%a8 potAr$i%9ea et%. 0$i7alele8 la fel %a #i pla$tele8 su$t u$ %o7po$e$t re$ova5il i$dispe$sa5il 3$ %ir%uitul 7ateriei #i al e$er iei 3$ 5iosfer&8 3$ 7e$!i$erea e%9ili5rului e%olo i% 3$ $atur&. De%li$ul sau dispari!ia u$or spe%ii de a$i7ale du%e la destr&7area la$!ului trofi% #i a rela!iilor i$tra4 #i i$terspe%ifi%e. Dispari!ia u$ei spe%ii afe%tea2& %el pu!i$
7

3$%& 30 de spe%ii de a$i7ale8 iar a%estea8 la rA$dul lor8 i$flue$!ea2& 3$ pro resie eo7etri%&8 asupra st&rii altor sute #i 7ii de spe%ii.

4.2. RE<UR<E (I<CICO,E


Resursele pis%i%ole =pe#tii> su$t %ele 7ai ve%9i a$i7ale verte5rate de pe Terra8 %are au ap&rut 3$ ur7& %u peste 400 7ii. de a$i. 0%east& supra%las& i$%lude aproape 20 7ii de spe%ii sau %ea '0M di$ toate verte5ratele de pe lo5. RAurile #i la%urile Repu5li%ii 6oldova su$t populate de peste )0 de spe%ii #i su5spe%ii8 %are se 3$%adrea2& 3$ 12 ordi$e #i 20 de fa7ilii. 1luviul Nistru8 %el 7ai 7are di$ 6oldova8 i$%lude #i %ea 7ai 7are diversitate 5iolo i%& di$tre toate e%osiste7ele a%vati%e ale !&rii. I$ 5a2i$ul Nistrului s4au ide$tifi%at8 3$ total8 9+ spe%ii de pe#ti8 iar 3$ li7itele 6oldovei %ir%a )0 de spe%ii. 1luviul se 37parte 3$ %Ateva se%toare8 al%&tui$d 5io%e$o2e destul de %ara%teristi%e. Nistrul 6i"lo%iu8 de la Naslav%ea pA$& la Ca7e$%a8 are u$ %ara%ter se7i7o$ta$8 al5ia rAului se %o7pu$e di$ 5olov&$i# aluvio$ar8 pru$di# #i pietri#. 3$ ulti7ii 1' a$i8 dup& %o$struirea u$ui 5ara" 3$ a7o$te =U%rai$a>8 os%ila!iile ter7i%e su$t puter$i%e8 pri7&vara #i vara te7peraturile su$t s%&2ute8 iar toa7$a #i iar$a8 ridi%ate. 0%este s%9i75&ri au fa%ilitat for7area u$ui $ou e%osiste7. 1luviul este sufo%at de ve eta!ie a%vati%& (Cladop ora fracta, C$. glomerata, <nterornorp a intestinatas* %are for7ea2& desi#uri 3$ti$se; se 7&res% suprafe!ele o%upate de pla$tele 7a%rof3te =) spe%ii !otamogeton, ".riop .llum spp. et%>8 de %iu7a apelor <lodea canadiensis, &atrac ium Cauffmanii #i for7a su57ers& &utomus umbellatus. I$ fitopla$%to$ =al ele 7i%ros%opi%e> se $u7&r& %ea 90 de spe%ii8 dar 5io7asa lor e 7i%&8 %ea 2 N73; dup& $u7&rul de spe%ii #i 5io7as& predo7i$& diato7eele8 %ea +0M. -oopla$%to$ul este s&r&%&%ios8 pA$& la 3' spe%ii8 for7at 3$ pri$%ipal di$ rotifere Rotatoria, %rusta%ee Copepoda, Cladocera, $u7&rul %&rora 3$ ulti7ii a$i a s%&2ut. 3$ fau$a de fii$d8 tipi%& de rAu =5e$tos>8 7ai ales pe pietre8 se

7"

3$tAl$es% peste 40 spe%ii =predo7i$& %rusta%eele e$ului 8ammaridaea, 7olu#tele 9 eodo0usfluviatilis, 7agotia esperi et%>. Di$tre al ele #i $everte5ratele i$ferioare8 3$ ulti7ul ti7p8 predo7i$& %ele %are se lo%ali2ea2& pe al ele superioare. I9tiofau$a a%estei por!iu$i de rAu este tipi% reofil& #i $u7&r& 39 spe%ii. Ca ur7are a s%ur erii apelor re%i di$ re2ervorul Novod$estrovsC =U%rai$a>8 $u7&rul pe#tilor de 5a2&: 7re$ele +&arbus arbus #i &. meridionalis peten.i*, 7oru$a#ul +6irnba vimba*, avatul +'spius aspius*, o%9ea$a +Dbramis sapa* et%. a s%&2ut8 %edA$d lo%ul %elor 7ai pu!i$ valoro#i 4 %lea$ul 7i% +%euciscus leuciscus*, %lea$ul o5i#$uit +%euciscus cep alus* #i 5a5u#%a +Rutilus rutilus*. Dispare e$de7i%ul 5a2i$elor Du$&rii #i Nistrului 4 pietrarul +;ingel zingel*. Di$tre spe%iile rare se 3$tAl$e#te %e a +'cipenser rut enus*, vire2u5ul +Rutilusfrisii* #i v&duvit& +%euciscus idus*. <e%torul di$tre Ca7e$%a #i Du5&sari este o%upat de re2ervorul Du5&sari8 %are are o al5ie foarte %ol7atat&. Diversitatea ve eta!iei a%vati%e superioare este foarte 7are =peste 20 de spe%ii>. De4a lu$ ul 7alurilor e?ist& o %e$tur& de$s& for7at& di$ 7a%rofite +&. @mbellatus*, stuf +! ragmites australis*, fra%totifa%ee +9.p a latifolia, 9. angustifolia, 9. %a0manni*, !ipiri e +/c oenoplectus triBueter, /c . lacustris, /c . tabernaemontani, /c . /.lvaticus*, ro o2 +&olbosc oenus maritimus*, pipiri!i e +<leoc aris polugtris*. (e a%vatoriul por!iu$ii %u s%ur ere le$t& adesea se 3$tAl$es% pAl%uri destul de 7ari8 for7ate 3$deose5i de 5u2du a$ +/parganium emersurn #i /c . <rectum* #i s& eata apei +/agiftaria sagittifolia*. 1itopla$%to$ul este repre2e$tat aproape de toate rupele de al e #i $u7&r& 334 spe%ii; predo7i$& al ele ver2i8 apoi diato7eele8 eu le$idele8 al ele al5astre4 ver2ui et%. .io7asa lor a$ual& 7edie are valoarea '8)9 N7 3. -oopla$%to$ul re2ervorului $u7&r& peste 1)0 spe%ii 3$ %are predo7i$& %rusta%eele8 a %&ror 5io7as& 7edie a$ual& este de 08)3 N73. Di$ %au2a r&%irii apelor #i a de2volt&rii ve eta!iei a%vati%e superioare8 pla$%to$ul devi$e di$ %e 3$ %e 7ai pu!i$ $u7eros. I$ %o7po$e$!a 2oo5e$tosului =peste 130 spe%ii> predo7i$& vie!uitoarele $&7olului8 7ai ales oli o%9etele #i larvele %9iro$o7idelor; 5io7asa '+ N7 3. 3$ desi#urile ve etale se de2volt& o p&tur& %o7pa%t& de le7$a%ee +%emna spp., /pirodela
11

pol.r iza*. Col7atarea #i pro%esul de eutrofi%are a al5iei rAului repre2i$t& fe$o7e$e %are %er o re2olvare ra5$i%&8 7&suri spe%iale de prote%!ie. (e a%est se%tor i9tiofau$a predo7i$a$t& este de tip la%ustru8 fii$d repre2e$tat& de '2 spe%ii. (ri$tre spe%iile de pe#ti %ei 7ai $u7ero#i su$t tara$%a (Rutilus rutilus ecCeli*, pl&ti%a ('bramis brama*, avatul +'spius aspius*, %arasul ar i$tiu (Carassius auratus gibelio*, %rapul s&l5ati% (C.prinus carpio carpio*, #al&ul (/tizostedion lucioperca*, iar 3$ ulti7ii a$i #i #tiu%a +<so0 lucius*. 3$%& di$ pri7ii a$i de e?iste$!& a re2ervorului Du5&sari s4a o5servat te$di$!a de tra$sfor7are a 5io%e$o2ei tipi%e de rAu 3$ %ea la%ustr&47l&#ti$oas&; %u ti7pul8 di$ %au2a 3$$&7olirii #i a 375uruie$irii 7alurilor8 5io%e$o2a se tra$sfor7& 3$ %ea se%u$dar& de rAu. <e%torul rAului de la 5ara"ul Du5&sari pA$& spre v&rsare =pu$%tul 7ar i$al 3$ 6oldova se afl& la 20 C7 dep&rtare de li7a$ul Nistrului> se %ara%teri2ea2& pri$tr4o al5ie 3$ %are se si7te a7pre$ta a%tivit&!ii a$tropi%e8 re2ultatul e?tra erilor de $isip #i pru$di# #i al pro%eselor de 3$$&7olire. De ase7e$ea se o5serv& de2voltarea i$te$s& a ve eta!iei su57erse8 %o7pus& di$ spe%iile 7e$!io$ate a$terior. 1itopla$%to$ul8 %are $u7&r& peste 120 spe%ii8 are 5io7asa de 284 N7 38 for7at& 3$ pri$%ipal di$ al ele diato7ee #i ver2i. -oopla$%to$ul %upri$de %ea )0 spe%ii 3$ %are predo7i$& rotiferele #i %opepodele8 u$eori %lado%erele; 5io7asa 2oopla$%to$ului $u dep&#e#te 18' N7 3. -oo5e$tosul 3$ 7are parte este spe%ifi% fu$dului di$ $isip 3$$&7olit $u7&r& 142 ta?o$i. I9tiofau$a Nistrului de Pos este de tip reofil #i %o$st& di$ 73 de spe%ii. Cele 7ai fre%ve$te spe%ii su$t: s%ru75ia de Du$&re ('losapontica*, tara$i (Rutilus rutilus ecCeli*, %lea$ul +%eucisci cep alus*, avatul ('spius aspius*, s%o5a$ (C ondrostoma nasus*, pl&ti%a ('bramis bram*, o%9ea$a ('bramis sapa*, 5at%a (&licca :oerCn*, s&5i!a (!elecus cultratus*, #al&ul (/tizostedC lucioperca*, pietrarul (;ingel zingel*, so7$ (/ilurus glanis*. 3$%ep s& se resta5ileas%& popula!iile de 7rea$& (&ar bus bar bus*. .ra!ul Turu$%iu% al Nistrului are fu$d ar ilo4$isipos %u aluviu$i de $isip #i $&7ol. *ite2a apei e destul de 7are8 iar ve eta!ia a%vati%& superior& este %o$%e$trat& la li7ita apelor. De4a lu$ ul 7alurilor s4au p&strat por!iu$i de plaur %e 7)

serves% %a lo%uri de 7i rare8 %re#tere #i 3$tre7are pe$tru u$ #ir de spe%ii de pe#ti. Co7po$e$tul i9tiofau$ei este ase7&$&tor %elui di$ Nistru. (e teritoriul 6oldovei8 Nistrul are #ase aflue$!i de dreapta8 %ei 7ai i7porta$!i di$tre ei su$t R&utul #i .a%ul; 3$ %ursul 7i"lo%iu al .a%ului a fost %reat re2ervorul *atra =/9idi 9i%i>. Ce$o2a re2ervorului are o e$e2& artifi%ial&8 %u pe#ti i$di e$i di$ Nistru #i pe#ti i$trodu#i di$ %o7ple?ul i9tiofau$ei =07ur: sA$ erul +#.pop t almic t .s molitn*, $ova%ul +'ristic t .s nobilis* #i %osa#ul +C nop ar.ngodon idella*. Di$tre %ei 7 aflue$!i de stA$ a ai Nistrului8 %ei 7ai i7porta$!i su$t Ia orlA%ul #i Cu%iur a$ul. ,a v&rsarea Cu%iur a$ului a e?istat u$ la% 7are %are i$i!ial purta de$u7irea i$%ore%t& Fli7a$ul Cu%iur a$G #i %are %o7u$i%a %u Nistrul pri$ i$ter7ediul a trei rAuri. I$ pre2e$t8 rAul este 3$di uit #i tra$sfor7at 3$ 5a2i$4refri ere$t al <ta!iei Ter7oele%tri%e di$ 6oldova. (A$& $u de7ult 5a2i$ul avea produ%tivitate pis%i%ol& 3$alt&8 5a2at& #i pe reprodu%erea artifi%ial& a pe#tilor $ou4i$trodu#i di$ %o7ple?ul de 07ur #i a %elor auto9to$i valoro#i. I$ ti7pul de fa!&8 re2ervele pis%i%ole su$t su57i$ate de restrA$ erea reprodu%erii artifi%iale #i de persiste$!a 5ra%o$a"ului. 3$ a7o$te #i de4a lu$ ul litoralului are lo% o puter$i%& 375uruie$ire %u stuf&ri#8 papur& #i pla$te su57erse; fito4 #i 2oopla$%to$ul se de radea2&8 iar %ara%teristi%& devi$e 3$7ul!irea e?tre7 de 7asiv& a 7olu#tei +,reissena pol.morp a*. 0flue$!ii Nistrului #i %ei 12 aflue$!i de stA$ a ai (rutului de pe teritoriul 6oldovei au suferit puter$i% i$flue$!a a$tropo e$&. 0l5iile $aturale8 distruse pri$ 3$dreptarea sau pri$ se%area lu$%ilor i$u$da5ile8 su$t u7plute %u u$oi8 3$$&7olite #i au adA$%i7e redus&. <4au p&strat $u7ai 7i%i fra 7e$te di$ por!iu$ile $aturale ve%9i ale al5iilor. 6alurile8 de o5i%ei8 su$t arate pA$& aproape de li$ia apei. 0i%i su$t eva%uate8 de re ul&8 apele u2ate di$ i$dustrie8 a ri%ultur& #i %ele fe%aloid4 7e$a"ere. 1lu?ul su5sta$!elor 5io e$e provoa%& fe$o7e$ul de F3$florireG i$te$s& a apei. E%osiste7ele su$t e?tre7 de s&ra%e. I$ %a2ul devers&rii de su5sta$!e to?i%e8 fitopla$%to$ul #i 2oopla$%to$ul devi$ e?tre7 de s&ra%e8 iar 2oo5e$tosul este repre2e$tat 3$ pri$%ipal de tu5ifi%idul 9ubife0 tubife0 =i$di%atorul de polisaprofitate>. (e alo%uri8 5io7asa lui este foarte 5o at& #i ati$ e 10 C N7 3. 3$
7#

al5iile a%estor rAuri #i ale aflue$!ilor lor au fost %reate foarte 7ulte ia2uri #i 9ele#teie8 %are se utili2au 3$ s%opuri de a7eliorare #i pis%i%ultura #i %are su$t a%operite de ve eta!ie a%vati%& superioar& for7at& di$ stuf&ri# #i p&puri#. I9tio%e$o2ele a%estor 5a2i$e su$t %reate pri$ popularea artifi%ial& %u %rap #i %aras ar i$tiu8 sA$ er8 $ova% #i %osa#. I$ ele vie!uies% spe%ii auto9to$e %a 5a5u#%a +Rutilus rutilus*, 2vArlu a +Co tis taenia* #i tiparul ("isgurnus fossiis*. E?tre7 de d&u$&toare s4a dovedit a fi spe%ia pu!i$ valoroas& 7ur oiul45&l!at (!seudoras ora parvaA %are a i$vadat rAurile 7i%i di$ re!eaua Nistrului #i u$de $i7i%e#te i%rele spe%iilor lo%ale de pe#ti. I$ 5a2i$ele a%vati%e ale u$or ospod&rii pis%i%ole spe%iali2ate au fost i$trodu#i sturio$ii: p&stru a +"penser stellatus* #i 5esterul et%. (e rAurile 7i%i8 7ai ales pe RAut8 3$ perioada de reprodu%ere destul de sus 3$ a7o$te ur%& u$ii pe#ti di$ Nistru. RAul (rut8 3$ li7itele 6oldovei8 poart& u$ %ara%ter se7i7o$ta$ =de5itul apei este aproape de 4 ori 7ai 7i% de%At al Nistrului8 3$s& vite2a apei8 3$ e$eral8 este 7ai 7are> #i8 %o$ve$!io$al8 poate fi separat 3$ %Ateva se%toare. I9tiofau$a $u7&r& ') spe%ii de pe#ti. I$ %ursul superior8 fu$dul e di$ $isip %u pru$di# #i %u o 7ul!i7e de pra uri =5a$%uri>; fitopla$%to$ul =2'430 spe%ii> #i 2oopla$%to$ul =+4> su$t s&ra%e8 5io7asa 7edie a$ual& %o$stituie 180418' N73. 3$ fau$a 5e$ti%& =%ea 30 spe%ii> predo7i$& %rusta%eele a7aride #i larvele u$or i$se%te =tri%opterele8 ple%opterele8 efe7eropterele8 li5elulele>; 5io7asa este de 78) N72. 1au$a pis%i%ol& este reofil&8 predo7i$& %lea$ul8 7oru$a#ul8 7rea$a8 5a5u#%a8 #al&ul #i so7$ul. Ur7&toarea por!iu$e a rAului8 de#i pre2i$t& u$ re2ervor adA$% #i relativ $ou8 pre2i$t& se7$e disti$%te de 3$$&7olire. 1ito4 #i 2oopla$%to$ul su$t 7ai diverse #i a5u$de$te. (ri$%ipalele spe%ii de pe#ti su$t pl&ti%a8 so7$ul #i %rapul s&l5ati%; persist& #i pe#tii %are se 3$tAl$es% 3$ %ursul superior al rAului. 3$ (rutul de Pos8 de la 5ara" pA$& la ura rAului Pi"ia8 al5ia rAului este 3$ e$eral ar ilo4$isipoas&8 dar se 3$tAl$es% #i 5a$%uri di$ pietri#; al5ia e 7ea$dri%&8 3$s& apa $u e 7urdar&8 deoare%e o por!iu$e 7are a 7alului stA$ i$tr& 3$ %o7po$e$!a re2erva!iei $aturale F(&durea Do7$eas%&G. I9tiofau$a este divers&8 predo7i$& 7o$7a#ul8 7rea$a8 so7$ul et%. 6ai "os de ura Pi"iei #i pA$& la v&rsarea (rutului 3$ Du$&re apele su$t i$te$s poluate de apele 7e$a"ere $eepurate ale ora#ului Ia#i
6:

=Ro7A$ia>. 3$ a%east& por!iu$e8 di$ %au2a eva%u&rilor to?i%e8 se o5serv& redu%erea popula!iilor de pe#te; e%osiste7ul $atural treptat se de radea2&. (la$%to$ul este e?tre7 de s&ra%8 e?istA$d doar al ele al5astre4ver2ui de la fu$dul apei. *e eta!ia a%vati%& 7a%rofit& este sla5 de2voltat&. 3$ (rutul de Pos s4au evide$!iat peste 2'0 spe%ii de al e8 predo7i$A$d %ele diato7ee8 proto%o%e ver2i4al5astre =%ia$ofi%eele>; 5io7asa 7edie pe se2o$ ati$ e 18) N73. 3$ 2oopla$%to$ se $u7&r& %ea +0 spe%ii =5io7asa 083 N7 >8 %ea 30 spe%ii or a$is7e 5e$ti%e =5io7asa %ea 1'83 N7 >8 pri$tre %are do7i$a$te su$t oli o%lietele. I$ (rutul de Pos au s%ur ere r&7&#i!ele de 5&lti#8 5ra!ele 7oarte8 5&l!ile 6a$tei8 la%ul .eleu8 a $ova%ului #i a 9i5ri2ilor lor8 %are %o$stituie 90M di$ volu7ul pes%uitului total. 3$ re2ervoarele Coste#ti4<tA$%a #i Du5&sari8 '04+0M di$ volu7ul pes%uitului este repre2e$tat de pl&ti%&8 1041'M 4de %rap #i #al&u. I$ toate 5a2i$ele8 3$%epA$d di$ a$ul 19918 volu7ul pes%uitului i$dustrial a s%&2ut =ve2i ta5elul: ,inamica pescuirilor industriale n bazinele acvatice ale "oldovei*. (e$tru sta5ili2area resurselor de pe#te %u i7porta$!& i$dustrial& este $e%esar s& fie a7e$a"ate %o$di!iile de reprodu%ere a #al&ului8 pl&ti%ii8 tar&$%ii8 7oru$a#ului +6imba virnba carinata*, 7re$ei +&arbus barbus*, #i i$te$sifi%at& prote%!ia vie!uitoarelor a%vati%e. Ta3. #. Speciile de peti cu importan# industrial <pe%ia8 su5spe%ia pe#telui De$u7irea lati$a 0losa Cessleri po$ti%a =Ei%9Qald> Eso? lu%ius =,.> Rutilus rutilus 9e%Celi ,eu%is%us %ep9alus =,.> Cte$op9arK$ odo$ idella 0spius aspius =,.> Ti$%a ti$%a =,.> C9o$drosto7a $asus =,.> v ,u$ i7ea R&spA$dire %o7er%ial&8 5a2i$ul De$u7irea 5a2i$ul %7 ro7A$& Nistrului (rutului 20 II I <%ru75ia al5& de 7are Jtiu%& Tara$%a Clea$ Cosa# 0vat ,i$ <%o5ar
61

32 1) =2) 40 40 20 2'

II III I I I I I

I II
; ; ;
<

05ra7is 5ra7a =,.> (ele%us %ultratus =,.> CKpri$us %arpio ,. LKpop9t9al7i%9t9Ks 7olitri? 0risti%9t9Ks $o5ilis

(3&ti%& <&5At& Crap <A$ er Nova%

30 24 32 30 ='0> 30 ='0>

III II II III III

III II II
; ;

<iluris la$is =,.> <o7$ +0 I II <ti2ostedio$ lu%ioper%a =,.> Jal&u 3) II II ,e e$da: III 4 $u7ero#i; II 4 7ediu $u7ero#i; I 4 rari. Ta5. 10. ,inamica pescuirilor industriale n bazinele acvatice ale "oldovei +tone* Nr. de ord. 1. 2. 4. '. +. 7. ). 9. 0$ii Total .a2i$ele ,a%ul de ,a%ul de Nistrul i$ferior a%u7ulare a%u7ulare Du5&sari Coste#ti4 <tA$%a 9)8' 3184 1'84 118' 1283 1+80 138) 380 1380 '83 1089 1487 ++8 '87 281 s 384 1181 2080 481 48' 382 '80 78+ )80 1280 +89 .&l!ile ,a%ul 6a$ta #i Cu%iur a$ r. (rut 1078' 987 28) 183 s s 08+ 082 082 1+083 3382 1)80 1+80 s s s s s

19)' 199' 199+ 1997 199) 1999 2000 2001 2002

41381 1+08' 4482 4282 2089 108+ 2'80 2)8+ 3)80

6i9&iles%u8 C8 <oe9ir%&8 *. #.a.8 FResursele $aturaleG8 200+8 p. 1'3 Resursele pis%i%ole ale R. 6oldovei8 di$ %au2a %ri2ei e%o$o7i%e e$erale8 au 3$re istrat s%&deri i7porta$te. ,a ora a%tual& repu5li%a dispu$e de 5a2i$e a%vati%e =%are pot fi folosite pe$tru pes%uitul sportiv8 i$dustrial #i re%reativ> %e o%up& %ea 28)M di$ teritoriu. (ri$%ipalele 2o$e de pes%uit su$t la%urile de a%u7ulare sau %ele $aturale 7ai 7ari =Du5&sari8 Coste#ti4<tA$%a8 Cu%iur a$8 6a$ta> #i rAul Nistru8 I$ stru%tura pri$%ipalelor spe%ii pes%uite di$ %ursul i$ferior al Nistrului se
6

evide$!ia2& pl&ti%a =73M>8 5a5u#%a =12M> #i %arasul =11M>8 altele spe%ii


=V

parti%ipA$d doar %u 4M. I$ a$sa75lul s&u8 resursele fau$isti%e $u %o$stituie o atra%!ie pe$tru turis7ul de 7as&8 si$ urul o5ie%tiv %u pote$!ial de atra%!ie = r&di$a 2oolo i%& di$ C9i#i$&u> fii$d 3$ stare pre%ar&. Doar fo$dul %i$e eti% 3$%epe s&4#i %o$ture2e %lie$tela 3$ %adrul elitei lo%ale. (e de alt& parte8 pes%uitul a %&p&tat 3$ ulti7ul ti7p #i o alt& 7otiva!ie de%At %ea turisti%& =a%eea de o surs& de e?iste$!& supli7e$tar&>. Di$ a%east& %au2& el $u poate fi i$%lus 3$ 3$tre i7e 3$ a%tivit&!i turisti%o4re%reative. ,a %ele 7ai 7ari re2ervoare de a%u7ulare se atri5uie: Coste#ti4<tA$%a =73' 7ii. 73> pe rAul (rut #i Du5&sari =27784 7ii. 73> pe rAul Nistru. ,a%urile $aturale su$t 7i%i #i pu!i$ adA$%i8 fii$d a7plasate prepo$dere$t 3$ lu$%ile (rutului #i Nistrului. (ri$tre %ele 7ai 7ari la%uri de lu$%& su$t .eleu 4 +82+ C7 28 Dra%ele 4
r\ 0 0

28+' C7 8 Rotu$da 4 280) C7 8 1o$ta$ 4 181+ C7 =3$ lu$%a (rutului>8 la%ul .A% 4
2 #$

3872 C7 =3$ lu$%a .a%ului>8 la%ul Ro#u 4 18+ C7 #i stari!a Nistrul *e%9i =18)+ C72>. Resursele pis%i%ole "oa%& u$ rol i7porta$t 3$ for7area produ%tivit&!ii 5iolo i%e8 se%u$dare8 %a i$di%atori 5iolo i%i ai radului de poluare #i %a a e$!i de epurare a apelor8 de ase7e$ea 3$ %alitate de %o$su7atori ai resurselor ve etale #i a$i7aleN6ulte spe%ii pot fi a%li7ati2ate #i reproduse artifi%ial. 0%estea au8 de ase7e$ea8 o i7porta$!& i$%o$testa5il& 3$ e%o$o7ia 7ultor !&ri8 %are se o%up& %u pes%uitul i$dustrial #i %u reprodu%erea artifi%ial& a spe%iilor valoroase8 %e serves% o7ului %a 9ra$&.

6!

4.3. (ROTECDI0 RE<UR<E,OR 10UNI<TICE


1au$a "oa%a u$ rol i7porta$t 3$ via!a e%osiste7elor pri$ faptul %& parti%ip& a%tiv la pro%esele %e de%ur 3$ ele =adi%& 3$ %ir%uitul 7ateriei #i al e$er iei 3$ 5iosfer&8 pre%u7 #i 3$ 7e$!i$erea e%9ili5rului e%olo i% 3$ $atur&>. (&durea este u$ lo% ideal pe$tru a$i7alele s&l5ati%e8 iar de5itul rAurilor este priel$i% pe$tru 3$7ul!irea pe#tilor. De%li$ul sau dispari!ia u$eor spe%ii de a$i7ale du%e la destr&7area la$!ului trofi% #i a rela!iilor i$tre4 #i i$terspe%ifi%e. 0stfel8 i7pa%tul a$tropi% produs 3$tr4o re iu$e poate provo%a 7odifi%&ri ese$!iale $efaste 3$ %o7u$it&!ile de a$i7ale8 i$%lusiv di$ alte re iu$i. 3$ %o$di!iile Repu5li%ii 6oldova8 u$de apro?i7ativ )0M di$ teritoriu este puter$i% a$tropi2at8 pro5le7a prote%!iei a$i7alelor a deve$it foarte a%ut&. De radarea e%osiste7elor de step&8 de lu$%&8 a%vati%e a dus la 3$r&ut&!ire %o$di!iilor de via!& a 7ultor spe%ii de a$i7ale. U$a di$tre %&ile 7ai si ure de prote%!ie a a$i7alelor este prote"area lor le al&. Co$for7 %eri$!elor %o$ve$!iei privi$d diversitatea 5iolo i%&8 3$ Repu5li%a 6oldova a fost %reat u$ siste7 de arii prote"ate de stat8 %are repre2i$t& 48+'M di$ teritoriul $a!io$al8 %u 7ult 7ai 7i% de%At 3$ !&rile europe$e. Re2erva!iile #tii$!ifi%e =FCodriiG8 F(laiul 1a uluiG8 F(rutul de PosG8 F(&durea Do7$eas%&G #i Fla orlA%G> au o po$dere de 2984M8 iar re2erva!iile peisa"isti%e 4 '18'M di$ suprafa!a total& a ariilor prote"ate. Coefi%ie$tul de de radare a e%osiste7elor $aturale este e?pri7at pri$ $u7&rul de spe%ii rare #i pe %ale de dispari!ie. Di$ totalul de 14 spe%ii %are populea2& teritoriul repu5li%ii ) spe%ii su$t i$%luse 3$ Cartea Ro#ie. Di$tre 7a7ifere 4 %ar$ivorele8 iar di$tre p&s&ri 4 r&pitoarele su$t %ele 7ai vul$era5ile #i peri%litate. 6e$irea C&r!ii Ro#ii este de a i$for7a or a$ele de resort #i pu5li%ul lar referitor la starea %riti%& a popula!iei spe%iilor pe %ale de dispari!ie #i la $e%esitatea stri$ e$t& de a lua 7&suri de prote%!ie a a%estora.

61

CONC,U-II
07 3$%er%at8 pri$ i$ter7ediul a%estei lu%r&ri8 s& ar&t a7ploarea i7prota$!ei resurselor 5iolo i%e di$ Repu5li%a 6oldova8 ele fii$d a%u7 3$tr4u$ i7pas e%olo i%8 di$ %au2a $erespe%t&rii u$or re uli =%are la pri7a vedere par foarte si7ple> de prote%!ie a 7ediului 3$%o$"ur&tor. <pe%ifi%ul %o$di!iilor $aturale e?iste$te pe a%tualul teritoriu al Repu5li%ii 6oldova a deter7i$at o 7are diversitate de pla$te #i a$i7ale8 %are s4a 7e$!iu$ut 3$ pri7a "u7&tate a se%olului al IlI4lea8 %A$d8 odat& %u %re#terea $u7&rului popula!iei8 a 3$%eput s& de rade2e. De e?e7plu da%& diversitatea floristi%& se %ara%teri2ea2& pri$ u$ $u7&r de peste 1)00 de spe%ii8 3$ ti7pul de fa!&8 %ea 400 de spe%ii di$tre a%estea8 au deve$it rare8 %a ur7are a i$flue$!elor a$tropi%e $e ative de%la$#ate 3$ a%ea perioad& s4a s%9i75at p&tura ve etal& i$i!ial&: pe o 7are parte a re iu$ii ea a fost 3$lo%uit& pri$ tere$uri a ri%ole8 lo%alit&!i8 diferite %o$stru%!ii. (&durile r&7ase8 3$ 7are parte8 au ori i$e di$ l&stari #i o %o7po$e$!& s%9i75at&. (e la sfAr#itul vea%ului tre%ut8 a fost 3$so!it& de totala des!eli$ire a stepei8 pe r&7&#i!ele %&reia p&#teau vitele. (resupu$e7 %& 3$ a%east& perioad&8 odat& %u dispari!ia u$or pla$te s4a produs #i dispari!ia u$or a$i7ale spe%ifi%e stepei. Cositul f&r& 7&sur& al fA$ului a dus la dere larea re i7ului de u7iditate #i la sali$i2area solurilor 3$ lu$%ile rAurilor8 la 3$lo%uirea %o7u$it&!ilor de pla$te spe%ifi%e pa"i#tei pri$ %ele 9alofite8 5uruie$oase. 0u deve$it rare sau au disp&rut %o%orul 7i% #i di9orul pestri!8 au deve$it rare dropia #i dropia 7i%&. 6a"oritatea a$i7alelor #i pla$telor s4au p&strat 3$ 7i%ile fra 7e$te ale 5iotopurilor $aturale i$i!iale8 de e?e7plu pe tere$urile $e%ultiva5ile. I$ a%este %o$di!ii8 ai%i vie!uies% 70 spe%ii de a$i7ale8 di$tre %are a7i$ti7 %&prioara8 iepurele de %A7p8 %er5ul $o5il8 7istre!ul8 vulpea #i ari%iul8 pre%u7 #i spe%ii rare %a pisi%a s&l5ati%& europea$&8 vidra8 lilie%ii8 ri$olofidul 7are8 $i%talul i a$ti% #i $optarul %u ure%9i lu$ i. (ri$tre %ele 279 spe%ii de p&s&ri8 o5i#$uite su$t privi 9etoarea de est8 %i$te2a8 stur2ul %A$t&tor8 7&%&lea$drul8 p&s&rile r&pitoare rare8 pre%u7 a%vila piti%&8 viesparul #i a%vila !ip&toare 7i%&. Di$tre %ele 2) spe%ii
6.

de reptile #i 5atra%ie$i8 #opArla vivipar&8 #opArla 7ulti%olor&8 #arpele Es%ulap au deve$it spe%ii rare8 3$ ti7p %e vipera de step& aproape %& a disp&rut. 3$ la%uri #i rAuri vie!uies% pe#ti %e apar!i$ la %ea 100 spe%ii #i su5spe%ii8 3$%epA$d de la o7$ipre2e$!ii 5i5a$ #i ro#ioar& pA$& la $isetru #i %e &. Nu7eroase su$t i$se%tele8 %ea 12 000 spe%ii. Di$ a$ii '0 pA$& la 3$%eputul a$ilor )0 ai se%olului al II4lea $u7&rul popula!iei di$ re iu$e a %res%ut de dou& ori8 s4au e?ti$s i$dustriali2area #i %9i7i2area a ri%ulturii. I$ a%east& perioad& se o5serv& s%&derea %o$sidera5il& a diversit&!ii re io$ale a pla$telor8 p&s&rilor #i u$or a$i7ale de talie 7i%&8 pre%u7 #i a diversit&!ii lo%ale de a$i7ale8 5a2ei detriti%e #i $i7i%irea sele%tiv& atAt a spe%iilor 3$ot&toare8 %At #i dera$"area #i distru erea lo%ului de %ui5&rit au deve$it %au2ele 7i%#or&rii $u7&rului #i dispari!iei 7ultor spe%ii de a%vile. ,&r irea e?%esiv& a %A7purilor %ultiva5ile #i pla$ta!iilor 7ultia$uale8 paralel %u utili2area lar &8 deseori $e3$te7eiat&8 a pesti%idelor #i 3$ r&#&7i$telor au %au2at s%&derea $u7&rului 7ultor p&s&ri8 i$se%te folositoare #i a 7a"orit&!ii or a$is7elor di$ sol. I$ e%osiste7ele a%vati%e8 pri7ele s%9i75&ri serioase pot f3 so%otite 7i%#orarea %a$tit&!ii de ap& 3$ rAuri8 di$ %au2a redu%erii puter$i%e 3$ se%olul tre%ut a suprafe!elor 37p&durite atAt 3$ Repu5li%a 6oldova8 %At #i pe teritoriul ve%i$ilor ei a%tuali. Edifi%area %o$stru%!iilor 9idrote9$i%e pe rAurile 7ari #i se%area plaurilor8 3$ a doua "u7&tate a se%olului al II4lea8 au s%9i75at %o$sidera5il %o$di!iile de via!& 3$ rAuri #i au li%9idat 7ulte lo%uri de 5oi#te. 0 s%&2ut su5sta$!ial %a$titatea de pe#te 3$ rAuri. <p&larea solului8 3$ r&#&7i$telor #i pesti%idelor de pe 7alurile rAurilor lipsite de perdelele de prote%!ie forestier&8 pre%u7 #i alte polu&ri ale apei au a ravat situa!ia fau$ei #i florei a%vati%e. Cri2a politi%& #i e%o$o7i%&8 %are s4a de%la$#at la sfAr#itul a$ilor )08 se%etele fre%ve$te di$ ulti7ele de%e$ii au a ravat situa!ia. I$ pri$%ipiu8 5ra%o$a"ul a deve$it pri$%ipala %au2& de $i7i%ire a a$i7alelor #i a lo%urilor lor de vie!uire. (&s%utul $ediri"at #i %ositul distru ve eta!ia ier5oas& #i vie!uitorii ei8 iar de radarea a%%elerat& a solurilor %o$tri5uie la s&r&%irea fau$ei.
6"

I$ a doua "u7&tate a a$ilor 70 3$ so%ietate a pri$s r&d&%i$i 3$!ele erea $e%esit&!ii prote%!iei $aturii. Ideile de prote%!ie a 7ediului a75ia$t au o%upat pri7ele lo%uri 3$ %o$#tii$!a o5#teas%& #i s4au propa at a%tiv 3$ presa #tii$!ifi%& #i de populari2are8 7ai ales 3$ %ea de elit&. Re%e$t a fost apro5at& de (arla7e$tul Repu5li%ii 6oldova <trate ia de2volt&rii dura5ile a fo$dului forestier 3$ Repu5li%a 6oldova. I$ <trate ie se 7e$!io$ea2& %& efe%tele e%o4prote%tive ale p&durii poart& u$ %ara%ter per7a$e$t $u7ai pri$ dep&#irea radului de 1'M de 37p&durire a teritoriului. (e$tru a%easta este $e%esar de a%operit %u ve eta!ie forestier& %el pu!i$ 130 7ii 9a. 3$ %o$for7itate %u <trate ia8 a fost ela5orat (ro ra7ul de <tat de re e$erare #i 37p&durire a tere$urilor di$ %adrul fo$dului forestier pe$tru a$ii 200242020. ,u%r&rile de re e$erare a fo$dului forestier pA$& 3$ a$ul 2020 se vor desf&#ura pe o suprafa!& de 9' +1) 9a. E?e%utarea a%estui volu7 de lu%r&ri va $e%esita %9eltuieli de +00 27+ 7ii lei sau 31 '938' 7ii lei a$ual. 6ultitudi$ea 5e$efi%iilor %o$di!io$ate de e?iste$!a resurselor 5iolo i%e $u este i$epui2a5il&. 0titudi$ea $e%9i52uit& fa!& de %o7po$e$!a 5iosferei8 a e%9ili5rului e%olo i% poate %au2a pa u5e ire%upera5ile %u i7pa%t asupra 5u$&st&rii a%tualei so%iet&!i #i8 3$tr4o 7&sura 7ai 7are8 asupra e$era!iilor viitoare. Di$ a%este %o$sidere$te8 estio$area dura5il& a p&durilor #i ve eta!iei forestiere a deve$it o preo%upare prioritar& a fie%&rui stat #i a %o7u$it&!ii 7o$diale 3$ a$sa75lu.

67

.I.,IO/R01IE
1. 0d&s%&li!ei8 6i9ai8 F(erdele de prote%!ie 3$ po7i%ultur&G8 C9i#i$&u8 200'. 2. 0$uarul <tatisti% al Repu5li%ii 6oldova8 199'8 19978 20008 20018 20028 20038 2004. 3. .ar5&$ea r&8 0.8 FCodul (e$al al Repu5li%ii 6oldova. Co7e$tariuG8 C9i#i$&u 2003. 4. .ev2a8 /.8 F0pa 4 5o &!ie a poporuluiG8 C9i#i$&u8 19)1. '. .o5i%a8 Ne%ulai8 FEle7e$te de e%olo ie #i dreptul 7ediului 3$%o$"ur&torG8 Ia#i8 1994. +. .oia$8 Ilie8 F6a$a e7e$tul de 7ediu. Raport privi$d evaluarea %apa%it&!ii $a!io$aleG8 C9i#i$&u8 200'. 7. .ra$8 1lori$a8 Di$u8 6ari$8 <i7o$8 Ta7ara8 FTuris7 ruralG8 .u%ure#ti8 1997. ). .u%&!el N.8 F/eo rafia fi2i%& a Repu5li%ii 6oldova. Caiet pe$tru elevii di$ %lasa a *UI4aG8 C9i#i$&u8 1999. 9. .u%ur4<a5o8 6aria$a8 F6arCeti$ turisti% #i E%o7arCeti$ turisti%G8 Ia#i8 2003. 10. .udea$u8 C8 FEle7e$te de e%olo ie u7a$&G8 .u%ure#ti8 199'. 11.F.uleti$ de 7o$itori$ e%opedolo i%G. Edi!ia I8 C9i#i$&u8 1993. 12..u75u8 I. #.a.8 FEdu%a!ia e%olo i%& a popula!iei di$ Repu5li%a 6oldovaG8 3 volu7e8 C9i#i$&u8 1993. 13..u#7a%9iu8 /.8 F1au$a #i e%olo ia Cole75olelor di$ Repu5li%a 6oldovaG8 C9i#i$&u8 199+. 14. Cadastrul fu$%iar al Repu5li%ii 6oldova la 01.01.2002. 1'.Cap%elea8 0r%adie8 FCo$%ep!ia privi$d prote%!ia 7ediului 3$ Repu5li%a 6oldovaG8 C9i#i$&u8 199'. 1+.Cer5ari8 *.8 0$drie#8 <.8 F<& opri7 de radarea solurilorG8 C9i#i$&u8 2001. 17.Co77o$er8 .arrK8 FCer%ul %are se 3$%9ide: $atura8 o7ulG8 .u%ure#ti8 19)0. 1).FCo$%ep!ia politi%ii de 7ediu a Repu5li%ii 6oldovaG8 apro5at& pri$ Lot&rArea /uver$ului $r. +0'4I* di$ 2 $oie75rie 2001. 19.Cosos%9i8 .e$o$ia8 F(rote%!ia 6ediuluiG8 Ia#i8 199+.
66

20.FDi%tio$aire De /eo rap9ieG8 Editio$s Latier8 2007. 21. Di$u8 6i9aela8 Ni%ules%u8 Ele$a8 F-o$ele $aturale prote"ate di$ "ude!ul .ra#ov8 3$ %ir%uitul turisti%G8 1999. 22.Du7es%u8 1lori$8 FE%o$o7ia 7ediuluiG8 0rad8 199'. 23. Erdeli8 /.8 /A$dea8 6,8 .ra 9i$&8 C8 et%8 FDi%!io$ar de eo rafie u7a$&G8 .u%ure#ti8 1999. 24.Evaluarea %o7u$& pe !ar&8 (NUD 6oldova8 2000. 2'. FEvolu!ia so%ial4e%o$o7i%& a Repu5li%ii 6oldova 3$ a$ul 2000G8 C9i#i$&u8 2000. 2+./lava$8 *.8 FResurse turisti%e pe TerraG8 .u%ure#ti8 2000. 27.9ttp:NN5sap7.d$t.7dNTe?t 2).9ttp:NNQiCipedia.or N QiCiNResurseR$aturale 29.,o2a$ 0. F.ra%o7dele 6oldovei =LK7e$optera8 .ra%o$idae>8 le &turile trofi%e #i rolul lor la redu%erea $u7eri%a a u$or d&u$&toriG. 0utoref. te2a do%. 3$ #t. 5iol C9i#i$&u8 199+. 30.,upa$8 E.8 FDreptul 7ediuluiG8 2 volu7e8 .u%ure#ti8 1997. 31.F6&surile de reali2are a (ro ra7ului de 0%tivitate a /uver$ului pe a$ii 20014 200'G8 apro5ate pri$ Lot&rArea /uver$ului $r. )'4 di$ 1+.0).01. 32.F6ediul a75ia$tG8 $r. 2=2>.*,2002; $r. '='>.III.2OO2; $r. 1=+>.II.2OO3; $r. 3=)>.*I.2OO3; $r. 4=22>0TI,200'; $r. 1=2'>.II.2OO+; $r. 2=2+>.I*.2OO+; $r. 3=27>.*,200+. 33. 6i9&iles%u8 Co$sta$ti$8 FCli7a #i 9a2ardurile 6oldovei: evolu!ia8 starea8 predi%!iaG8 C9i#i$&u8 2004. 34.6i9&iles%u8 C8 <o%9ir%&8 *.8 Co$sta$ti$ov8 T.8 Ursu8 0.8 .o5o%8 N.8 .oia$8 ,8 .e u8 0.8 6u$tea$u8 0.8 FResursele $aturaleG8 C9i#i$&u8 200+. 3'.6u$tele8 ,8 F/eo rafia turis7uluiG8 Ia#i8 2000. 3+. Ne oies%u8 ..8 *l&s%ea$u8 /.8 F/eo rafie e%o$o7i%&. Resursele TerreiG8

.u%ure#ti8 2001. 37. FO5ie%tivele de2volt&rii ale 7ile$iului. <tudiu preli7i$arG =0si urarea dura5ilit&!ii 7ediului>8 C9i#i$&u8 2003.
6#

3).FO5ie%tivele de2volt&rii la 3$%eput de 7ile$iu. <tudiu preli7i$ar. Repu5li%a 6oldova8 2003G8 (NUD 6oldova. 39. (Arvu8 Co$sta$ti$8 FDi%!io$ar E$%i%lopedi% de 6ediuG8 voi. II8 200'. 40. F(la$ul $a!io$al de a%!iu$e pe$tru s&$&tate 3$ rela!ie %u 7ediulG8 apro5at pri$ Lot&rArea /uver$ului $r. 4)7 di$ 19 iu$ie 2001. 41. F(la$ul Na!io$al de 0%!iu$i 3$ do7e$iul prote%!iei 7ediuluiG. /uver$ul Repu5li%ii 6oldova8 .a$%a 6o$dial&8 C9i#i$&u8 199+. 42. (opovi%i8 E.8 /ro7ov8 0.8 F<tarea 7ediului a75ia$t 3$ Repu5li%a 6oldova. Opi$ia u$or or a$i2a!ii $o$4 uver$a7e$taleG8 C9i#i$&u8 19998 4'4'9 p. 43. F(ri7a Co7u$i%are a Repu5li%ii 6oldova ela5orat& 3$ %adrul Co$ve$!iei Na!iu$ilor U$ite privi$d <%9i75area Cli7eiG8 6i$isterul 6ediului #i 07e$a"&rii Teritoriului al Repu5li%ii 6oldova8 C9i#i$&u8 2000. 44. F(ro ra7ul %o7ple? de valorifi%are a tere$urilor $oi #i sporirea fertilit&!ii soluluiG. (artea I. F(ro ra7 %o7ple? pe$tru a7eliorarea tere$urilor de radate ela5orat 3$ a. 200042001G8 C9i#i$&u8 2000. 4'. F(ro ra7ul de ali7e$tare %u ap& #i de %a$ali2are a lo%alit&!ilor di$ Repu5li%a 6oldova pA$& 3$ a$ul 200+G. Lot&rArea /uver$ului $r. '1) di$ 23.04.2002. 4+. F(ro ra7ul Na!io$al <trate i% de 0%!iu$i 3$ do7e$iul (rote%!iei 6ediului 3$%o$"ur&torG8 Departa7e$tul pe$tru (rote%!ia 6ediului 3$%o$"ur&tor8 I$stitutul Na!io$al de e%olo ie8 .a$%a 6o$dial&8 C9i#i$&u8 199'. 47. FRaportul Na!io$al al De2volt&rii U7a$eG. (NUD 6oldova 19998 2000. 4). RA75u8 N.8 F/eo rafia fi2i%& a Repu5li%ii 6oldova. 6a$ual pe$tru %lasa a *UI4aG8 C9i#i$&u8 2001. 49. FRepu5li%a 6oldova. 6ediul 3$%o$"ur&tor: <tarea #i di$a7i%aG8 C9i#i$&u8 1997. '0. Ro#%ova$8 D. #.a. F.a2ele i$struirii e%olo i%e #i prote%!ia 7ediului a75ia$tG8 C9i#i$&u8 199+. '1. <adovea$u8 6i9ail8 FDru7uri 5asara5e$eG8 .u%ure#ti8 1992. .u%ure#ti8

#:

'2. F<iste7ul i$for7a!io$al privi$d %alitatea 3$veli#ului de sol al Repu5li%ii 6oldova =5a$%a de date>G8 C9i#i$&u8 2000. '3.<ofro$i8 *.8 Ca2a$!eva8 O.8 FRepu5li%a 6oldova. 0tlas. /eo rafia fi2i%&8 %i. *4 IIG8 C9i#i$&u8 2002. '4.<olo7o$8 *.8 F(ro%uratura pe$tru o%rotirea $aturiiG8 ,e ea #i *ia!a8 $r. 10N1994. ''. F<tarea 6eidului 3$ Repu5li%a 6oldova 3$ a$ul 2004. Raport $a!io$alG8 C9i#i$&u8 200'. '+. F<trate ia de2volt&rii dura5ile a se%torului forestier $a!io$alG8 Lot&rArea (arla7e$tului $r. 3'04I* di$ 12 iulie 2001. '7. F<trate ia Na!io$al& #i pla$ul de a%!iu$e 3$ do7e$iul %o$serv&rii diversit&!ii 5iolo i%eG8 6i$isterul E%olo iei8 Co$stru%!iilor #i De2volt&rii Teritoriului8 .a$%a 6o$dial&8 C9i#i$&u8 2001. '). '9. 3$ do7e$iul %o$serv&rii diversit&!ii 5iolo i%eG8 C9i#i$&u8 2002. +0. Teleu!&8 0le?a$dru8 F(ri7ul raport $a!io$al %u privire la diversitatea 5iolo i%&G8 C9i#i$&u8 2000. +1. Teleu!&8 0le?a$dru8 FRaport te7ati% privi$d e%osiste7ele forestiereG8 T9e E?e%utive <e%retarK <e%retariat of t9e Co$ve$tio$ o$ .iolo i%al DiversitK porld Trade Ce$tre8 6o$treal8 wue5e%8 Ca$ada8 2002. +2. T9e .irds of t9e pester$ (alear%ti%. *. I4II. O?ford8 ,o$do$8 NeQ4 SorC. O?ford U$iversitK (ress. 19)+8 19)78 19))8 19928 19938 1994. +3. Ulia$ovs%9ii8 C. FI$fra%!iu$ile e%olo i%e 4 lo%ul lor 3$ $oul Cod (e$alG8 <tudiu preli7i$ar F0si urarea Dura5ilit&!ii 6ediuluiG8 C9i#i$&u8 2003. Teleu!&8 0,8 Cap%elea8 0. #.a.8 F<trate ia $a!io$al& #i pla$ul de a%!iu$e

F,e ea #i *ia!aG8 $r. 12N199'. +4. +'. ++. Ursu 0$drei8 GClasifi%area soiurilor Repu5li%ii 6oldovaG8 C9i#i$&u8 1999. Ursu8 0$drei8 FDe radarea solului #i de#er!ifi%areaG8 C9i#i$&u8 2000. *dov3i8 /9.8 /alupa8 D.8 FRaport $a!io$al %u privire la starea fo$dului

forestier al Repu5li%ii 6oldovaG8 C9i#i$&u8 1997.

#1