Sunteți pe pagina 1din 14

34 Termotehnica

3 TRANSFORM!RI SIMPLE DE STARE A GAZELOR
n termodinamic! se consider! c! procesele pe care le sufer! agen"ii
termici n interiorul instala"iilor termice sunt compuse dintr-un ansamblu de
transform!ri termodinamice simple. Transform!rile simple reprezint! procese
termodinamice n cursul c!rora varia"ia parametrilor de stare se face dup! o
aceea#i lege, neschimbat!, din starea ini"ial! pn! n cea final! .
Transform!rile simple de stare sunt: izocora, izobara, izoterma, adiabata #i
politropa. Gazul este considerat gaz perfect.
Procesele care se desf!#oar! n sensul de cre#tere a volumului se numesc
destinderi, iar cele care au loc n sensul diminu!rii volumului se numesc
compresiuni. n prezentarea de mai jos, diagramele sunt construite pentru un gaz
cu masa de o unitate, deci m!rimile care intervin sunt m!rimi specifice.


3.".Transformarea izocor# (legea lui Charles)

Transformarea izocor! se desf!#oar! la volum constant:
v=ct , deci dv=0.
Se scrie ecua"ia de stare ($.4 a) pentru starea ini"ial! $#i pentru cea final! 2
ale unui gaz perfect, ntr-o transformare la volum constant. Rezult!:
2 1 2
1 1 1
RT v p
RT v p


2
2
1
1
T
p
T
p

Ecua"ia transform!rii izocore:
(3.1) ct
T
p

a) b)

Fig. 3.$ Reprezentarea transform!rii izocore
a)Diagrama mecanic!; b)Diagrama caloric!

Reprezentarea transform!rii izocore n diagrama p-v este un segment de
dreapt! perpendicular pe axa volumelor (fig.3.$a).
Lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior este nul, deoarece volumul
r!mne constant:
v
1

p
1

p
2

v
p
v
1
=v
2
=ct
v=ct
s
2
s
1
T
1
T
2
s
T
Termotehnica 35
(3.2) 0 pdv l
2
1
12Schimbul de c!ldur! ntre sistem #i mediul exterior n timpul transform!rii
izocore:
(3.3) ( )
1 2 v 12 1 2 12
T T c l u u q + ; [J/kg]
Dac!
12
q >0, ceea ce implic!
2
T >
1
T nseamn! c! gazul prime#te c!ldur!
n timpul transform!rii, de la mediul exterior . C!ldura
12
q este propor"ional! cu
aria cuprins! ntre curba transform!rii, axa absciselor #i cele dou! drepte verticale
corespunz!toare st!rii ini"iale #i finale reprezentate n diagrama caloric!.


3.2. Transformarea izobar# (legea Guy-Lussac)

Transformarea izobar! se desf!#oar! la presiune constant!:
p=ct , deci dp=0.
Se scrie ecua"ia de stare pentru starea ini"ial! $ #i pentru cea final! 2 ale
unui gaz perfect, ntr-o transformare la presiune constant!. Rezult! :
2 2 1
1 1 1
RT v p
RT v p


2
1
2
1
T
T
v
v

Ecua"ia transform!rii izobare rezult!:
(3.4) ct
T
v

Izobara se reprezint! n diagrama p-v printr-un segment de dreapt!
perpendicular pe axa presiunilor (fig.3.2a). Lucrul mecanic schimbat de sistem cu
mediul exterior n timpul transform!rii:
(3.5) ( ) ( )
1 2 1 2
2
1
12
T T R v v p pdv l

[J/kg].
Lucrul mecanic este egal, n valoare absolut!, cu aria dreptunghiului
m!rginit de axa absciselor, izobar! #i perpendicularele coborte din capetele
izobarei pe axa absciselor .
C!ldura schimbat! cu mediul exterior:
(3.6) ( )
1 2 p 1 2 12
T T c h h q [J/kg] .a) b)
Fig. 3.2 Reprezentarea transform!rii izobare
a)Diagrama mecanic!; b)Diagrama caloric!
v
2

p
1
=p
2
=ct

v
1

p
1

v
p
p=ct
s
2
s
1
T
1
T
2
s
T
36 Termotehnica
3.3.Transformarea izoterm# (legea Boyle-Mariotte)

Transformarea izoterm! se desf!#oar! la temperatur! constant!:
T=ct , deci dT=0.
a) b)

Fig 3.3 Reprezentarea transform!rii izoterme
a)Diagrama mecanic!; b)Diagrama caloric!


Se scrie ecua"ia de stare pentru starea ini"ial! 1 #i pentru cea final! 2 ale
unui gaz perfect, ntr-o transformare la temperatur! constant!. Rezult! :
RT v p
RT v p
2 2
1 1


2 2 1 1
v p v p .
Ecua"ia caracteristic! a transform!rii izoterme rezult!:

(3.7) ct pv


Fig.3.4 Reprezentarea a trei transform!ri izoterme oarecare


n diagrama p-v , transformarea izoterm! se reprezint! printr-un arc de
hiperbol! echilateral! (fig.3.3a). Coeficientul unghiular al tangentei la curb! este:
T

=ct
T

=ct
T=ct
p
v
T<T

<T


v
1
s
2
s
1
v
v
2
s
T=ct
T
T p
i


2
1
T=ct
p
1
p
2
Termotehnica 37
(3.8)
v
p
dv
dp
tg
i
.
Lucrul mecanic specific, schimbat cu exteriorul n timpul unei transform!ri
izoterme, exprimat n [J/kg]:
(3.9)
1
2
1
2
2
1
1 1
1
2
1 1
2
1
1
2
1
1 12
p
p
ln RT
v
v
ln RT
p
p
ln v p
v
v
ln v p
v
dv
v p pdv ln diagrama p-v, lucrul mecanic specific este propor"ional cu aria
suprafe"ei determinat! de axa absciselor, curba izotermic! #i ordonatele extreme.
Schimbul de c!ldur! se deduce din expresia primului principiu :
pdv q du
#i din ecua"ia caloric! pentru gaze perfecte :
dT c du
v
.
Pentru transformarea izoterm!, dT=0, rezult!:
; pdv q deci
(3.10)
12 12
l q [J/kg]
n cazul transform!rii izotermice a unui gaz perfect, cantitatea de c!ldur!
schimbat! cu mediul exterior (absorbit! sau evacuat!) se transform! integral n
lucru mecanic.
Teoretic, viteza de desf!#urare a unui proces izoterm este infinit!. n
practic!, nu exist! procese izoterme, deoarece viteza de desf!#urare a proceselor
este finit!. Se pot considera izoterme acele transform!ri care se desf!#oar! cu
vitez! foarte mic!, astfel nct gazul s! aib! suficient timp pentru a evacua
/absorbi c!ldur! #i a-#i men"ine temperatura constant!. Apropierea proceselor
reale de caracteristicile izotermei se face, practic, prin r!cirea instala"iilor n care
se produc compresiuni.

3.4.Transformarea adiabat#

ntr-o transformare adiabat!, agentul termic nu schimb! c!ldur! cu
exteriorul:
( ) 0 q ; 0 q
12
.
Din ecua"ia primului principiu al termodinamicii:
pdv du q +
n care se nlocuiesc ecua"iile calorice ale gazelor perfecte :
dT c dh
dT c du
p
v


#i #tiind c! entalpia elementar! este:
vdp pdv du dh + + conform rela"iei de defini"ie (2.13b), rezult!:
0 vdp dT c q
0 pdv dT c q
p
v

+


Egalnd rela"iile de mai sus:
(3.11)
dv p
dp v
c
c
k
v
p


Rezult!:
38 Termotehnica
ct p ln v ln k 0
p
dp
v
dv
k
0 vdp kpdv
+ +
+

Se ob"ine ecua"ia caracteristic! a adiabatei:

(3.12) ct pv
k


Din ecua"ia de stare ($.4a) se ob"ine, prin derivare logaritmic!:
(3.13)
T
dT
v
dv
p
dp
+ .
Se deriveaz! logaritmic #i ecua"ia caracteristic! a adiabatei (3.$2)#i
rezult!:
(3.14) 0
v
dv
k
p
dp
+
Se nlocuie#te
v
dv
T
dT
p
dp
n ecua"ia (3.$4) #i rezult!
( ) ct Tv 0
v
dv
1 k
T
dT
1 k
+


Rela"ia:
(3.15) ct Tv
1 k


reprezint! o alt! form! a ecua"iei de stare a adiabatei.
Eliminnd volumul ntre ecua"iile (3.$2) #i (3.$5) se ob"ine
(3.16) ct
p
T
k
1 k


o a treia form! a ecua"iei caracteristice a adiabatei.

a) b)
Fig. 3.5 Reprezentarea transform!rii adiabate
a)Diagrama mecanic!; b)Diagrama caloric!


a

s
1
T
2
T
1
s
T
s
1
=s
2
=ct
v
2 v
1 v
p
p
1
p
2
s=ct
Termotehnica 39
n diagrama p-v , adiabata se reprezint! (fig.3.5a) printr-un arc de
hiperbol!, care are o pant! mai mare dect izoterma (rela"ia 3.8). Panta
adiabatei este dat! de rela"ia:
(3.17)
v
p
k
dv
dp
tg
a

Lucrul mecanic schimbat de sistem cu mediul exterior, n timpul
transform!rii adiabate este :

2
1
12
pdv l
Din expresia principiului nti:
pdv q du rezult!:
(3.18) du l
#i , deci:
(3.19) ( )
2 1 v 12
T T c l [J/kg].
n concluzie, ntr-o destindere adiabat!, lucrul mecanic se efectueaz! pe
seama reducerii energiei interne a gazului. ntr-o compresiune adiabat!, lucrul
mecanic primit din exterior se transform! integral n energie intern!. Expresia
lucrului mecanic se mai poate deduce :

2
1
12
pdv l unde ct v p v p pv
k
2
2
k
1
1
k

(3.20)
1
1
1
]
1

,
_


k
1 k
1
2 1 1 2 1
2 2 1 1
k 1
1
k 1
2 k
1 1
2
1
k
k
1
1 12
p
p
1
1 k
v p
1 k
RT RT
1 k
v p v p
k 1
v v
v p
v
dv
v p l


n practic!, transform!rile care pot fi considerate adiabatice sunt acele
transform!ri care se desf!#oar! cu viteze mari, astfel nct gazul s! nu aib! timp
s! schimbe c!ldur! cu mediul.

3.5 Transformarea politropic#

Transformarea politropic! reprezint! o transformare de stare general!, care
define#te procesele termodinamice n cursul c!rora agentul termic schimb!
energie sub form! de c!ldur! #i lucru mecanic cu mediul exterior #i n care se
modific! to"i parametrii de stare p,v,T.
n practic!, destinderea sau comprimarea gazelor nu se poate realiza n
mod riguros adiabatic #i nici izotermic. n procesele reale, schimbul de c!ldur!
dintre agentul termic #i mediu nu poate fi mpiedicat complet, pentru o izolare
adiabatic!, dup! cum nu poate fi nici intensificat att de mult nct temperatura
agentului s! se men"in! constant! n timpul procesului termodinamic. Procesele
reale de comprimare sau destindere din instala"iile termice pot fi considerate
transform!ri politropice.
Transformarea politropic! poate fi definit! printr-o lege de varia"ie a
presiunii #i volumului de forma:
40 Termotehnica
(3.21) ct pv
n
, n care [ ] + , n reprezint! exponentul politropic.
Formulele de calcul stabilite pentru transformarea adiabatic!, se pot folosi
pentru transformarea politropic! nlocuind exponentul adiabatic, k, prin
exponentul politropic, n :
(3.22) ct Tv
1 n


(3.23) ct
p
T
n
1 n


Forma curbei politropice n digrama p-v este de hiperbol! . n
termodinamic!, prezint! interes transform!rile politropice care au exponentul
cuprins n domeniul 1<n<k.
Lucrul mecanic al transform!rii politropice va fi:
(3.24)
( )
1
1
1
]
1

,
_

n
1 n
1
2 1 1 2 1 2 2 1 1
12
p
p
1
1 n
v p
1 n
T T R
1 n
v p v p
l
exprimat n [J/kg]
C!ldura unitar! schimbat! ntre sistem #i mediu:
(3.25) dT c q
n
sau, prin integrare:
(3.26) ( )
1 2 n 12
T T c q [J/kg]
unde c
n
-reprezint! c!ldura specific! politropic!,
( )1
]
1

kgK
J
.
C!ldura specific! politropic! se deduce pornind de la expresia primului
principiu al termodinamicii, scris! pentru un sistem nchis:
l q pdv q du
n care se nlocuiesc ecua"iile calorice de stare precum #i rela"ia lucrului mecanic
elementar dedus! din forma (3.22) a ecua"iei caracteristice a politropei:
( ) 1 n
RdT
T 1 n
dT pv
dv p l
dT c q
dT c du
n
v


unde
v p
c c R ,
( )1
]
1

kgK
J

Se ob"ine:
(3.27)
1 n
c nc
c
p v
n

,
( )1
]
1

kgK
J

C!ldura schimbat! se mai poate, deci, calcula cu rela"ia:
(3.28) ( )
1 2 v 12
T T c
1 n
k n
q

,
1
]
1

kg
J

Transformarea politropic! reprezint! un proces termodinamic general.
Particulariznd valorile exponentului n n ecua"ia (3.2$), se pot ob"ine celelalte
transform!ri termodinamice simple ale gazelor perfecte
p n
c c ; ct p ; 0 n -izobar!

n
c ; ct pv ; 1 n -izoterm!
Termotehnica 41
0 c ; ct pv ; k n
n
k
-adiabat!
v n
c c ; ct v ; n -izocor!
n fig.3.6 s-a reprezentat transformarea politropic! pentru diferite valori
particulre ale exponentului politropic n. Se observ! c!, pe acelea#i axe de
coordonate au fost trasate curbele caracteristice pentru izobar!, izoterm!, adiabat!
#i izocor!, al!turi de dou! politrope, k n > #i k n 1 < < .
Fig.3.6 Reprezentarea politropei n diagram! mecanic!


ntreb!ri test
$.Izocora este transformarea de stare care se reprezint! n coordonate p-v prin:
a) o perpendicular! pe axa volumului specific, v;..................................................
b) o paralel! la axa volumului specific, v; a) b) c)
c) o perpendicular! la axa presiunilor, p.

2.Care dintre rela"iile urm!toare reprezint! legea unei transform!ri simple de stare:.........
a) ct v p
n
; b) ct T p ; c) ct v p a) b) c)
3.Intr-o destindere adiabatic! a unui gaz, lucrul mecanic se efectueaz! pe seama:
a)reducerii energiei interne a gazului;......................................................................
b)cre#terii energiei interne a gazului; a) b) c)
c)reducerii entropiei gazului.
4.ntr-o transformare izoterm! a unui gaz perfect, lucrul mecanic primit de sistem:
a)are valoare negativ!;........................................................................................
b)se reg!se#te n varia"ia energiei interne; a) b) c)
c)se transform! integral n c!ldur!.

5.Lucrul mecanic efectuat de un sistem termodinamic n timpul unui proces de destindere, din
starea $ n starea 2, este propor"ional cu aria ha#urat! n figura:......................................
a) b) c)

a) b) c)

v
p
1
2
v
p
1
2
v
p
2
1
n=1
n>k
1<n<k
n
n=k
n=0
v
p
42 Termotehnica
6 n practic!, transform!rile care pot fi considerate izoterme sunt cele care se desf!#oar! cu viteze:
a)mari, astfel nct c!ldura s! poat! fi schimbat! cu exteriorul;..............................
b)mici, astfel nct c!ldura s! poat! fi schimbat! cu exteriorul; a) b) c)
c)oarecare, iar sistemul este r!cit n mod adecvat.

7.Intr-o destindere izoterma a unui gaz, lucrul mecanic se efectueaz! pe seama:
a)reducerii energiei interne a gazului;................................................................
b)caldurii introduse din exterior; a) b) c)
c)caldurii evacuate n exterior.

8 n practic!, transform!rile care pot fi considerate adiabatice sunt cele care se desf!#oar! cu
viteze:
a)mici, astfel nct c!ldura s! poat! fi schimbat! cu exteriorul;........................
b)mari, astfel nct c!ldura s! poat! fi schimbat! cu exteriorul; a) b) c)
c)mari, astfel nct sistemul s! nu aib! timp s! schimbe c!ldur! cu exteriorul.


Problema 3.1
3.1.Un kilogram dintr-un gaz perfect, cu constanta
K kg
J
300 R

, se destinde
de la starea $, caracterizat! prin parametrii bar 6 p
1
#i
kg
m
25 , 0 v
3
1
, pn! la
starea 2, la care volumul specific este de 2,5 ori mai mare. Procesul de destindere
este politropic, cu exponentul 5 , 1 n . S! se calculeze:
a)lucrul mecanic schimbat de sistem cu exteriorul, n procesul politropic 1-2;
b)c!ldura schimbat! de sistem cu mediul, n acest proces, dac! se cunosc
exponentul adiabatic 41 , 1 k #i c!ldura specific! sub volum constant
k kg
kJ
7 , 0 c
v

.

Rezolvare
Masa gazului fiind unitar!, volumul total coincide cu cel specific v V .
Transformarea politropic! are legea ct v p
n
. nseamn! c!, pentru st!rile
ini"ial! #i final! se poate scrie egalitatea:

n
2 2
n
1 1
v p v p
Presiunea dup! destindere rezult!:

n
2
1
1 2
v
v
p p

,
_


Dar
1 2
v 5 , 2 v , deci presiunea p
2
va fi:
bar 518 , 1
5 , 2
1
10 6 p
5 , 1
5
2

,
_


la volumul specific
kg
m
625 , 0 25 , 0 5 , 2 v
3
2

Fig. 3.$.Destindere politropic!, n=$,5

0,625
0,25

v,
[m
3
/kg]
p,
[bar]
6

1,518

Termotehnica 43
Lucrul mecanic:
( )
( )
kg
J
10 102 , 1 25 , 0 625 , 0
1 5 , 1
1
25 , 0 10 6
v v
1 n
1
v p dv v v p
v
dv
v p l L
5 1 5 , 1 1 5 , 1 5 , 1 5
1 n
1
1 n
2 1 1
2
1
2
1
n n
1 1
n
n
1 1 12 12

+


+

+ +
+ +


are valoare pozitiv!, deci este efectuat de c!tre sistem n exterior.

b)C!ldura schimbat! cu mediul exterior este:
( )
1 2 n 12 12
T T c q Q
unde c!ldura specific! politropic!, c
n
, se calculeaz! cu rela"ia:

K kg
J
126
1 5 , 1
41 , 1 5 , 1
700
1 n
k n
c c
v n


iar temperaturile se afl! din ecua"ia termic! de stare:
K 500
300
25 , 0 10 6
R
v p
T
5
1 1
1


K 25 , 316
300
625 , 0 10 518 , 1
R
v p
T
5
2 2
2


Rezult!
( )
kg
J
5 , 23152 500 25 , 316 126 q
12

Observa"ie. Valoarea ob"inut! este negativ!, deci sistemul a cedat c!ldur!
mediului, n timpul destinderii.


Probleme propuse
3.2.Aerul din interiorul unui cilindru cu piston sufer! o expansiune de la volumul
specific
kg
m
8 , 0 v
3
1
, pn! la volumul specific
kg
m
8 , 1 v
3
2
la presiunea
constant! bar 1 p . Cunoscnd constanta aerului
K kg
kJ
287 , 0 R

, precum #i
c!ldura specific! izobar!,
K kg
kJ
01 , 1 c
p

, s! se determine:
a)lucrul mecanic specific schimbat de sistem cu mediul exterior,
b)c!ldura unitar! schimbat! de sistem cu mediul exterior,n timpul
evolu"iei din starea $ n starea 2.

3.3.Considernd aceea#i evolu"ie a aerului ca n problema 3.2., s! se determine
varia"ia energiei interne specifice #i varia"ia entalpiei specifice ntre st!rile $ #i 2.

3.4.O butelie metalic! nchis!, cu capacitatea de 40 de litri este plin! cu oxigen.
Oxigenul se consider! gaz perfect, cu constanta
. K kg
J
84 , 259 R

Presiunea
din butelie este de 150 bar, la temperatura de 288 K. Butelia este mutat! ntr-un
mediu ambiant cu temperatura de 25
o
C. S! se afle prin ce proces termodinamic
simplu trece oxigenul din butelie, pn! n momentul n care temperatura din
butelie este egal! cu cea a mediului ambiant. S! se determine schimbul de lucru
44 Termotehnica
mecanic #i de c!ldur! cu exteriorul. Se cunoa#te c!ldura specific! la presiune
constant!, pentru oxigen,
K kg
J
4 , 908 c
p

.

3.5.ntr-un cilindru cu piston, se afl! aer la presiunea bar 2 , 1 p
1
#i volumul
specific
kg
dm
1250 v
3
1
. Constanta aerului este
. K kg
J
13 , 287 R

Pistonul se
deplaseaz! n sensul comprim!rii aerului, pn! cnd presiunea atinge valoarea
bar 5 p
2
. Mi#carea se desf!#oar! att de ncet, nct transformarea se poate
considera izoterm!. Se cere s! se afle:
a)temperatura la care se desf!#oar! procesul;
b)lucrul mecanic specific schimbat de sistem cu exteriorul;
c)c!ldura unitar! schimbat! de sistem cu exteriorul;
d)varia"ia entalpiei sistemului, ntre cele dou! st!ri de echilibru.


R!SPUNSURI $I REZOLV!RI

ntreb!ri test
1.a; 2.a,c; 3.a; 4.a,c; 5.c; 6.b,c; 7.b; 8.c.
Probleme
3.2. Rezolvare
Procesul izobar este reprezentat grafic n figura 3.1.
Fig.3.2.Expansiune izobar!a)Lucrul mecanic specific se calculeaz! cu rela"ia:
( ) ( )
kg
J
10 8 , 0 8 , 1 10 1 v v p dv p dv p l
5 5
1 2
2
1
2
1
12Lucrul mecanic a rezultat pozitiv, deci, conform conven"iei pentru semne, el
este efectuat de c!tre sistem n exterior.

b)C!ldura unitar! se calculeaz! cu ajutorul ecua"iei calorice, care pentru un
proces izobar devine:
( )
1 2 p 12
T T c q
2 1
v
2

p
1
=p
2
=ct

v
1

p
1

v
p
Termotehnica 45
Temperaturile T
1
#iT
2
se pot afla aplicnd ecua"ia de stare pentru starea $,
respectiv starea2:
K 6 , 278
13 , 287
8 , 0 10 1
R
v p
T
5
1 1
1


K 89 , 626
13 , 287
8 , 1 10 1
R
v p
T
5
2 2
2


( )
kg
kJ
783 , 351
kg
J
351783 6 , 278 89 , 626 10 01 , 1 q
3
12

C!ldura are valoare pozitiv!, deci, conform conven"iei semnelor, c!ldura aceasta
este primit! de sistem din mediul exterior.

3.3. Rezolvare

Expresia primului principiu al termodinamicii, scris! pentru mas! unitar! a
agentului termic (aerul, n acest caz):

12 1 2 12
l u u q +
ne d! posibilitatea s! calcul!m varia"ia energiei interne.

kg
J
251783 100000 351783 l q u u u
12 12 1 2

Rela"ia dintre varia"ia entalpiei #i varia"ia energiei interne (vezi problema 2.2)
este: u k h
Coeficientul adiabatic k se ob"ine din rela"ia:
41 , 1
13 , 287 1010
1010
R c
c
c
c
k
p
p
v
p


n care s-a utilizat rela"ia lui Mayer:

v p
c R c +
Varia"ia entalpiei rezult!:

kg
J
2 , 352496 251783 41 , 1 h


3.4. Rezolvare
Butelia fiind un sistem nchis, rigid, procesul suferit de oxigenul din interior se
desf!#oar! la volum constant (transformare izocor!). Se observ! imediat c! lucrul
mecanic este nul, deoarece volumul nu variaz!.
C!ldura schimbat! cu exteriorul este dat! de rela"ia:
( )
1 2 v v 12
T T c m T c m Q
Masa oxigenului se poate calcula din ecua"ia de stare scris! pentru starea
ini"ial! a sistemului, pentru care se cunosc parametrii:

1 1 1
T R m V p rezult! kg 017 , 8
288 84 , 259
10 40 10 150
RT
V p
m
3 5
1
1 1


C!ldura specific! sub volum constant se deduce din rela"ia lui Mayer:
p v
c R c + rezult!
K kg
J
56 , 648 84 , 259 4 , 908 R c c
p v


Temperatura final! este cea a mediului ambiant:
K 15 , 288 25 15 , 273 T
2
+
C!ldura schimbat! cu mediul va fi:
46 Termotehnica
( ) kJ 215 , 51 15 , 288 298 56 , 648 017 , 8 Q
12

Observa"ie. C!ldura este primit! de c!tre sistem, deoarece valoarea sa este
pozitiv!. Conform principiului I al termodinamicii, n cazul unei transform!ri
izocore, c!ldura primit! de sistem se transform! integral n energie intern!,
deoarece lucrul mecanic este nul.

3.5. Rezolvare

a)Ecua"ia de stare scris! pentru starea ini"ial! permite calculul temperaturii la care
se desf!#oar! procesul:
K 4 , 522
13 , 287
25 , 1 10 2 , 1
R
v p
T
5
1 1


Fig.3.5 Reprezentarea unui proces izoterm: curba este o hiperbol! echilater!


b)Legea transform!rii izoterme conduce la egalitatea:
2 2 1 1
v p v p din care rezult!
kg
m
3 , 0
10 5
25 , 1 10 2 , 1
v
3
5
5
2Lucrul mecanic specific va fi:
( )
1
2
1 1 1 2 1 1
2
1
2
1
1 1 12
v
v
ln v p v ln v ln v p
v
dv
v p dv p l


(unde presiunea s-a exprimat ca func"ie de volum, folosind legea izotermei scris!
pentru starea ini"ial! #i pentru o stare intermediar! oarecare:
v
1
v p p
1 1
)
Rezult!
kg
J
5 , 214067
25 , 1
3 , 0
ln 25 , 1 10 2 , 1 l
5
12

Lucrul mecanic specific este negativ, ceea ce nseamn! c! sistemul a primit acest
lucru mecanic din exterior.

c)n rela"ia primului principiu al termodinamicii, scris! pentru sisteme nchise:
12 12
l u q +
varia"ia energiei interne se anuleaz! deoarece temperatura sistemului a r!mas
aceea#i n timpul transform!rii. Deci,
p, [bar]
v, [m
3
/kg]
1,25
p

v

v
2
1
2
5

1,2

Termotehnica 47

kg
J
5 , 214067 l q
12 12


d)Varia"ia entalpiei, ca #i a energiei interne este nul!:
0 u k h

Observa"ie ntr-o transformare izoterm!, att energia intern!, ct #i entalpia
r!mn constante.