Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A

Varianta 77

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

Subiectul I (40 de puncte)


Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul de mai

jos:

Nu t g duiesc; n principiu trebuie s aibi dreptate. Dar ce-i faci firei? c ci mie unuia, dac cumva mi-a
pl cut vreo vn toare, apoi a fost tocmai din acelea n care picioarele i mnele au mai pu in de lucrat.
i-n adev r, s
edem strmb i s judic m drept: oar ce desf tare vn toreasc mai deplin , mai
ne rmurit , mai senin i mai leg nat n dulci i duioase vis ri, poate fi pe lume dect aceea care o gust
cineva cnd, prin pustiile B r ganului, c ru a n care st culcat abia nainteaz pe c i f r de urme? Dinainte-i e
spa iul nem rginit; dar valurile de iarb , cnd nviate de o spornic verdea , cnd ofilite sub prlitura soarelui,
nu-i insufl ngrijorarea nestatornicului ocean. n dep rtare, pe linia neted a orizontului, se profileaz , ca
mo oroaie de crti e uria e, movilele, a c ror urzeal e taina trecutului i podoaba pustiet ii. De la movila
Neac ului de pe malul Ialomi ii, pn la movila Vulturului din preajma Borcei, ele stau sem nate n prelargul
cmpiei ca sentinele mute si grbovite sub ale lor b trne i. La poalele lor cuibeaz vulturii cei falnici cu late
pene negre, precum i cei suri al c ror cioc ascu it i aprig la prad r sare hidos din ale lor grumazuri jupuite i
gola e.
n orice alt loc al B r ganului, vn torul nu afl alt ad post, spre a mbuca sau a dormi ziua, dect umbra
c ru ei sale. Dar ce vesele sunt acele ntruniri de una sau dou ore, n care to i i povestesc cte izbnzi au
f cut sau mai ales erau s fac , cum i-a am git pas rea viclean , cum i-a purtat din loc n loc i cum, n sfr it,
s-a f cut nev zut n zboru-i prelungit. [...]
Dupe repaos, colinda prin pustii rencepe cu aceea i pl cere. Vn torul, mprosp tat prin somnul, prin
mncarea i prin glumele de la conac, se aprinde din nou de ispita norocului; el cu ochii caut vnatul, cu gndul
zboar poate c tre alte doruri; dar sim irile-i sunt n veci de tepte; inima-i vegheat este mereu n mi care, i
urtul fuge, fuge departe, dincolo de nestatornica zare a nem rginitei cmpii.
Cnd soarele se pleac spre apus, cnd murgul-serei ncepe a se destinde treptat preste pustii, farmecul
tainic al singur t ii cre te i mai mult n sufletul c l torului. Un susur noptatic se nal de pe fa a p mntului,
din adierea vntului prin ierburi, din ritul greierilor, din mii de sunete u oare i nedeslu ite se na te ca o slab
suspinare ie it din snul obosit al naturei.
(Alexandru Odobescu, Pseudo-Kyneghetikos)

Transcrie, din text, patru cuvinte derivate.


Motiveaz ntrebuin area semnului ntreb rii n n primul alineat al textului dat.
Transcrie, din text, patru termeni din cmpul semantic al vn torii.
Precizeaz valoarea expresiv a dou adjective din fragmentul vulturii cei falnici
cu late pene negre, precum i cei suri al c ror cioc ascu it i aprig la prad r sare
hidos din ale lor grumazuri jupuite i gola e.
5. Prezint o caracteristic a descrierii, prezent n textul citat.
6. Men ioneaz dou particularit i ale oralit ii stilului, prezente n fragmentul dat.
7. Explic semnifica iile a dou figuri de stil diferite, din textul dat.
8. Motiveaz folosirea persoanei I i a II-a n fragmentul ,,Nu t g duiesc; n principiu
trebuie s aibi dreptate.
9 Comenteaz ultimul alineat al textului, prin reliefarea leg turii dintre idee i
mijloacele artistice de realizare.
10. Realizeaz , n 6 - 10 rnduri, un portret al vn torului, apelnd doar
la informa iile furnizate n text.

1.
2.
3.
4.

4 puncte
4 puncte
4 puncte

Proba scris de limba i literatura romn

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

Varianta 77

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rnduri, despre om i caracter, pornind de la urm toarea
afirma ie: O m sur sigur a caracterelor este sentimentul ce- i r mne pentru un om dup ce l-ai iubit: amici ie
sau dispre . (Titu Maiorescu, Opere I)

Aten ie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:


s respec i construc ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate acestuia;
4 puncte
s ai con inutul i structura adecvate argument rii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fa de afirma ia
dat ; enun area i dezvoltarea conving toare a cel pu in dou argumente (pro i/ sau contra) adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii adecvate;
12 puncte
s respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare corect , de ortografie i
4 puncte
de punctua ie).
Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu
precizat .

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu, de 2 - 3 pagini, n care s argumentezi apartenen a la simbolism a unui text poetic studiat. n
elaborarea eseului, vei avea n vedere urm toarele repere:
precizarea a patru caracteristici ale curentului literar simbolism;
exemplificarea acestor caracteristicilor cu ajutorul textului ales;
evinden ierea rela iei dintre fondul de idei i mijloacele artistice de exprimare a acestora, n textul ales;
exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre semnifica iile/ despre mesajul textului ales.


Not ! Ordinea integr rii reperelor n cuprinsul lucr rii este la alegere.
Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte (cte 4 puncte pentru fiecare cerin / reper); pentru
redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3
puncte; abilit i de analiz i de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte; a ezare
n pagin , lizibilitatea 1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 77