Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea de Medicin! Veterinar! Timi"oara Departamentul II Invatamant Clinic I, 4. Postul de Conferen#iar universitar pe perioad! nedeterminat! nr.

7 /II, disciplinele: Propedeutica-Anesteziologie, Ortopedie animale renta, Clinica chirurgicala, Boli chirurgicale 1. DESCRIEREA POSTULUI Postul de Conferentiar universitar, pe perioad! nedeterminat!, vacant nr. 7/II, prev!zut n Statul de func"iuni #i de personal didactic, aprobat n anul universitar 2012/2013 con"ine o norm! de 13 ore conven"ionale, asigurate cu ore de curs la disciplinele de: Propedeutic!-Anesteziologie, Ortopedie animale rent! #i ore de ndrumare a activitatii de clinica a studen"ilor, cu urm!toarea distribu"ie: -disciplina de: Ortopedie animale rent!, efectuat! n semestrul II, cu studen"ii din anul V, Facultatea de Medicin! Veterinar! 14 de ore CURS; -disciplina de: Propedeutic!-Anesteziologie, efectuat! n semestrul II, cu studen"ii din anul III, Facultatea de Medicin! Veterinar! 28 ore de CURS; -disciplina de: Clinic! chirurgical!, efectuat! n semestrul I, cu studen"ii din anul VI, Facultatea de Medicin! Veterinar! 126 de ore CLINICA - disciplina de: Boli chirurgicale, efectuat! n semestrul I cu studen"ii din anul V, Facultatea de Medicin! Veterinar! 126 de ore CLINICA; #i n semestrul II cu studen"ii din anul V, Facultatea de Medicin! Veterinar! 28 de ore CLINICA;

2. -

ACTIVIT$%I AFERENTE POSTULUI Predarea cursului de Propedeutica-Anesteziologie Predarea cursului de Ortopedie animale renta Pregatirea cursului la standardele actuale, cu prezentari Power Point si noutati in domeniu Efectuarea activitatii de clinica cu studentii anului V si VI, asigurarea materialului didactic pentru buna desfasurare a orelor de clinica si efectuarea de deplasari la ferme in functie de tematica Preg!tirea activit!"ii didactice la standardele metodologice #i psihopedagogice specifice nv!"!mntului superior, Verific!ri ale lucr!rilor de control; Documentare pentru activitatea didactic! #i de cercetare #tiin"ific! n domeniul Anesteziologiei si Chirurgiei veterinare Activitate de cercetare #tiin"ific! n domeniul postului; Participarea la sesiuni #tiin"ifice, simpozioane #i alte manifest!ri ale comunit!"ii academice; Sustinerea examenelor cu studentii anilor III, V #i VI; ndrumare lucrarilor de licenta; Activitate de consiliere #i tutoriat a studen"ilor; Activitate de consulta"ie n problemele specifice disciplinei; Participare la ac"iunile civice, culturale, administrative #i de evaluare ini"iate de facultate.

3. PROBA DE CONCURS - Analiza dosar - Prelegere public! (rezultate profesionale anterioare #i planul de dezvoltare a

carierei universitare) - Prelegere public! (din tematica anun"at!) in fata studentilor, in prezenta comisiei de concurs sau numai a comisiei de concurs, daca in perioada desfasurarii concursului nu este activitate didactica 4. TEMATICA DE CONCURS 1. Evaluarea anestezic!, elaborarea #i con"inutul planului anestezic. 2. Structura general! a protocolului anestezic. 3. Neuroleptice, tranchilizante, sedativ-hipnotice. 4. Substan"ele opioide #i neuroleptanalagezia. 5. Anestezia general! injectabil!. 6. Anestezia general! pe cale inhalatorie. 7. Substan"e adjuvante ale anesteziei generale. 8. Tehnici actuale de anestezie general! la animale. 9. Principii anestezice n situa"ii speciale. 10. Managementul pre-, intra- #i postoperator al durerii. 11. Anestezia (analgezia) local! #i regional!. 12. Monitorizarea sub anestezia general!. Accidente #i complica"ii. 13. Resuscitarea cardio-pulmonar!. 14. Reechilibrarea hidro-electrolitic! #i acido-bazic!. Transfuzia. 15. Conduita general! n politraumatisme. 16. Afec"iunile locomotorii la cabaline tehnici speciale de anestezie. 17. Afec"iunile locomotorii la bovine tehnici speciale de anestezie. 18. Managementul anestezico-chirurgical la animalele de rent! cu afec"iuni ortopedice. BIBLIOGRAFIE 1. Bolte, C. Igna Clinica #i terapeutica chirurgical! veterinar!, partea I-a (Propedeutic! #i traumatologie general!), Ed. Mirton, Timi#oara, 1994. 2. Schuszler Larisa - Anestezie si terapie intensiva in medicina veterinara, Ed. Eurobit, Timisoara, 2011. 3. Bolte S., Schuszler Larisa - Propedeutic! chirurgical!. Anestezie #i terapie intensiv!. Ghid practic, Ed. Augusta, Timi#oara, 2003 4. Constantin N. (coordonator) - Tratat de Medicin! Veterinar!, vol. 5, Ed. Tehnic!, Bucure#ti, 2009. 5. Soma L. Veterinary Anaesthesia. Ed Williams&Wilkins, Baltimore, 1992. 6. Schatzmann U. Sedation und anaesthesie des pferdes. Ed. Blackwell Wissensch. Berlin, Wien, 1995. 5. SALARIZARE Postul de Conferentiar universitar va fi salarizat conform legii 63/13.05.2011, cu salariul minim de ncadrare de 1449 lei.
Prof. Dr. IGNA CORNEL Titularul Disciplinei de Boli Chirurgicale, Tehnici chirurgicale-Traumatologie si Ortopedie animale de companie Prof. Dr. MOT TEODOR Directorul Departamentului II

FACULTATEA DE MEDICIN$ VETERINAR$ TIMI&OARA Departamentul II- nv!#!mnt clinic I Postul nr. 13/II, 'ef Lucr!ri pe perioad! nedeterminat! 1. DESCRIEREA POSULUI Postul de $ef Lucr!ri universitar pe perioad! nedeterminat!, vacant, nr.13/II, prev!zut n Statul de func"ii #i de personal didactic aprobat n anul universitar 2012-2013 con"ine norma de 14,0 ore conven"ionale, asigurate, att prin ore de curs ct #i prin ore de lucr!ri practice, clinic! n cursul anului universitar, cu urm!toarea distribu"ie semestrial!: -Disciplina: Reproduc"ie, Obstetric! #i Ginecologie efectuat! n semestrul I cu studen"ii din anul V de la specializare medicin! veterinar! (licen"! #i master comasat) a FMV: - curs 56 de ore conven"ionale - 4 forma"ii de lucru = 112 de ore conven"ionale de clinic! - 2 forma"ii de lucru = 56 de ore conven"ionale lucr!ri practice -Disciplina: Reproduc"ie, Obstetric! #i Ginecologie efectuat! n semestrul II cu studen"ii din anul V de la specializare medicin! veterinar! (licen"! #i master comasat) a FMV: - 4 forma"ii de lucru = 112 de ore conven"ionale de clinic! - 2 forma"ii de lucru = 56 de ore conven"ionale lucr!ri practice total ore conven#ionale anul V/media s!pt. = 280/10 total ore conven#ionale anul IV/media s!pt. = 112/4 TOTAL ORE CONVEN%IONALE/MEDIA S$PT. = 392/14 2. ACTIVIT$%I AFERENTE POSTULUI Prezentarea cursului de Reproduc"ie, Obstetric! #i Ginecologie studen"ilor anului V, semestrul I, al Facult!"ii de Medicin! Veterinar!; Efectuarea de lucr!ri practice cu studen"ii anului IV Med. Vet. n laboratorul disciplinei; Efectuarea orelor de clinic! cu studen"ii anului V Med. Vet. n sala de clinic! #i n unit!"i de cre#tere a animalelor; Preg!tirea activit!"ii didactice la standarde metodologice si psihopedagogice specific n nv!"!mntul superior, utiliznd ra"ional #i eficient echipamentele #i mijloacele materiale din dotarea disciplinei; Verificarea testelor de laborator #i discutarea rezultatelor practice ob"inute cu studen"ii; Documentarea pentru activitatea didactic! #i cercetare #tiin"ific! n domeniul Reproduc"iei, Obstetricii #i Ginecologiei animale; Activitatea de cercetare #tiin"ific! n domeniul postului; Participarea la sesiuni #tiin"ifice, simpozioane, congrese #i alte manifest!ri ale comunit!"ii academice, nv!"!mnt continuu cu membrii colegiului veterinar; Elaborarea de materiale didactice (plan#e, piese anatomice, materiale video etc) pentru buna instruire a studen"ilor n vederea dobndirii competen"elor stipulate n fi#a disciplinei; Examinarea studen"ilor la disciplina de Reproduc%ie, Obstetric! #i Ginecologie veterinar!; ndrumarea proiectelor de licen"!; Oferirea studen"ilor de consulta"ii n problemele specifice disciplinei; ndrumarea practicii de specialitate a studen"ilor; Participarea #i implicarea la ac"iunile civice, culturale, sportive, administrative #i de evaluare ini"iate de facultate.

3. PROBA DE CONCURS -Analiz! dosar; -Aprecierea prelegerii publice (rezultate profesionale anterioare #i planul de dezvoltare a carieriei universitare); -Prelegere public! n fa"a studen"ilor, n prezen"a comisiei de concurs sau numai a comisiei de concurs, dac! n perioada desf!#ur!rii concursului nu este activitate didactic!. Tema prelegerii se stabile#te de c!tre comisie #i se anun"! candida"ilor cu 48 de ore nainte de sus"inere. 4. TEMATICA DE CONCURS
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FIZIOLOGIA APARATULUI GENITAL MASCUL FIZIOLOGIA APARATULUI GENITAL FEMEL ACTIVITATEA SEXUAL& LA ANIMALE FACTORII NEUROENDOCRINI CARE INTERVIN N PROCESELE SEXUALE CICLUL SEXUAL FECUNDA'IA GESTA'IA PARTURI'IA FIZIOLOGIA PERIOADEI PUERPERALE PATOLOGIA GESTA'IEI AVORTUL LA ANIMALE PATOLOGIA PARTURI'IEI PATOLOGIA NOU-N&SCUTULUI GINECOLOGIE. PATOLOGIA PUERPERIUMULUI TULBUR&RILE DE REPRODUC'IE LA ANIMALE SINDROMUL REPET&RII INSEMIN&RII BIOTEHNOLOGII DE REPRODUC'IE

BIBLIOGRAFIE 1.ARDELEAN, V. Reproduc"ie animal!. Ed. Agroprint, Timi#oara, 1998 2.ARDELEAN, V. Fiziologia reproducerii animalelor. Ed. Mirton, Timi#oara, 2003. 3.ARDELEAN, V. Profilaxia #i combaterea anestrului la vaci. Ed. Mirton, Timi#oara, 2003. 4.ARDELEAN, V. Fiziologia #i patologia gesta"iei #i parturi"iei la animale. Ed. Mirton, Timi#oara, 2004. 5.BOGDAN, A.T., BISTRICEANU, M., MAJINA, C.-Reproduc"ia animalelor de ferm!. Ed. Scrisul Romnesc, Craiova, 1981. 6.BOITOR, I.-Reproduc"ia normal! #i patologic! la taurne.Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1979. 7.BOITOR, I.-Endocrinologia reproduc"iei la animalele de ferm!. Ed. Ceres, Bucure#ti, 1984. 8.BOITOR, I.-Puerperiumul normal #i patologic la animalele de ferm!. Ed. Ceres, 1984. 9.CERNESCU, H. Patologia reproduc"iei #i clinic! obstetrical!. Lito I.A. Timi#oara, 1989. 10.CERNESCU. H.-Ginecologie veterinar!. Ed. Helicon, Timi#oara, 1995. 11.CERNESCU, H. Ginecologie veterinar!. Edi"ia II-a. Ed. Helicon, Timi#oara, 2004. 12.CERNESCU, H., ARDELEAN, V., BONCA, GH. ndrum!tor de activit!"i practice la patologia reproduc"iei #i clinic! obstetrical!. Partea I. Lito USAB Timi#oara 1991. 13.DRUGOCIU, GH., BOITOR, I., SEICIU, FL., BILCEA, P.-Patologia reproduc"iei #i clinic! obstetrical!.Ed. Did. #i Ped. Bucure#ti, 1977. 14.FEREDEAN, T., MANTEA, S.-Prostaglandinele n reproduc"ia animalelor. Ed. Ceres, Bucure#ti, 1986. 15.HAFEZ, E.S.E.-Reproduction in farm animals-6-th Edition Lea Febiger, Philadelphia, 1993. 16.GLUHOVSCHI, N., DRUGOCIU, GH., SEICIU, FL., DUMITRESCU, I.-Biologia #i patologia reproduc"iei. Vol. I Ed. Did. #i Ped. Bucure#ti, 1972. 17.LABUSSIERE, J.-Phisiologie de la reproduction des mamiferes domestiqes et aplication zootechniques. Ecole Nationale Superieure Agronomique de Rennes.

18.MIALOT, J.P-Pathologie de la reproduction chez les carnivores domestiques. Edition du Point Veterinaire Alfort, 1984. 19.PARAIPAN, V.-Hormonoterapia la animalele de ferm!. Ed. Ceres, Bucure#ti, 1982. 20.SEICIU; FL., DRUGOCIU, GH., BOITOR, I.-Reproduc"ia normal! #i patologic! la animalele domestice. Vol. I. Ed. Ceres, Bucure#ti, 1987. 5. SALARIZARE Postul de $ef de Lucr!ri va fi salarizat conform legii 63/13. 05. 2011, cu salariul minim de ncadrare de 1349 lei. Prof. Dr. ARDELEAN VASILE Titularul Disciplinei de Reproduc"ie, Obstetric! #i Ginecologie Director de departament, nv!"!mnt clinic I. Prof. Dr. Mo" Teodor