Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

2014-2015
1.Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
Universitatea Apollonia din Iai
1.2 Facultatea / Departamentul
Medicin Dentar
1.3 Catedra
Discipline clinice
1.4 Domeniul de studii
Sntate
1.5 Ciclul de studii
Licen
1.6 Specializarea / Programul de studii
Asisten Medical General
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei
Puericultur i pediatrie. Nursing specific
2.2 Titularul activitilor de curs
Sef lucr. Dr. Cristina Jitareanu
2.3 Titularul activitilor de seminar
Sef lucr. Dr. Cristina Jitareanu
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul
2.6 Tipul de evaluare
II
Examen 2.7 Regimul disciplinei Ob
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 12
din care: 3.2 curs 4
3.3 seminar/laborator 8
3.4 Total ore din planul de
84
din care: 3.5 curs 28
3.6 seminar/laborator 56
nvmnt
Distribuia fondului de timp
ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
20
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
15
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
10
Tutoriat
4
Examinri
10
Alte activiti
7
3.7 Total ore studiu individual
66
3.8 Total ore pe semestru
150
3. 9 Numrul de credite
6
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2.de competene
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului
6. Competenele specifice acumulate
6.1.Competene profesionale
Cunoaterea metodelor de ngrijire a copilului in functie de varsta, procesul de
(se vor indica 10 competene)
ingrijire in spital n funcie de boala copilului, corelaii cu recomandri ale altor
specialiti etc.
Cunoaterea rolului asistentei medicale n spital, a politicilor promovate de
spital
Utilizarea termenilor legai de patologia i tratamentul copilului
Administrarea corect a medicamentelor, monitorizarea copilului
nelegerea conceptelor de ingrijire bazat pe dovezi, ngrijire bazat pe familie
Adaptarea procesului de ingrijire in functie de problemele copilului
Stabilirea planului de ngrijire pentru copil n funie de datele culese
Efectuarea tehnicilor, manoperelor (ex. Tapotaj, recoltare probe, alimentare,
administrarea medicamentelor pe cale orala sau injecii etc,) n funcie de
competenele acumulate n anii anteriori.

Abilitatea de a comunica eficient, de a oferi informaii utile copilului sau


familiei
6.2.Competene transversale
Formarea unor deprinderi, atitudini care s faciliteze un comportament
(se vor indica 5 competene)
adecvat profesiei, comunicarea eficient att cu familia, copilul de ngrijit ct i
cu ceilali profesioniti (medici, psihologi, asisteni sociali, ngrijitori)
Respectarea valorilor i eticii profesionale pe tot parcursul relaiei cu
pacientul: abordare, terapie, ngrijiri specifice, consiliere, recomandri la
externare;
Munca coordonat i eficient n echip, inclusiv n situaiile de urgen,
rezolvarea problemelor prin colaborare;
Perfecionarea profesional prin antrenarea abilitilor de gndire critic;
Formare i educare profesional continu (cursuri, manifestri locale,
naionale sau internaionale, publicaii) i participarea la proiecte tiinifice,
compatibile cu cerinele integrrii n nvmntul european
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Predarea i nsuirea noiunilor teoretice fundamentale de puericultura i de
disciplinei
patologie pediatric
7.2 Obiectivele specifice
Deprinderea i nsusirea modalitilor de examinare a pacientului la vrsta
pediatric
Corelarea noiunilor teoretice cu cele practice pentru orientare clinic,
diagnostic i de ngrijire
8. Coninuturi
8. 1 Curs
Metode de predare
Observaii
Curs 1. Cresterea si dezvoltarea. Criterii de
prelegere
2 ore
apreciere a starii de nutritie.
Curs 2. Malnutritia la sugar si copil.
prelegere
2 ore
Imunoprofilaxia.
Curs 3. Anemia nutritionala. Rahitismul carential prelegere
2 ore
comun.
Curs 4. Alimentatia naturala. Alimentatia
prelegere
2 ore
artificiala. Diversificarea.
Curs 5. Nutritia si alimentatia sugarului sanatos. prelegere
2 ore
Realimentarea.
Curs 6. Boala diareica acuta. Durerea abdominala prelegere
2 ore
recurenta.
Curs 7. Hepatita cronica si ciroza.
prelegere
2 ore
Curs 8. Patologie respiratorie.
prelegere
2 ore
Curs 9. Patologie cardio-vasculara.
prelegere
2 ore
Curs 10. Patologie hematologica: anemia,
prelegere
2 ore
leucemia, hemofilia, PTI, vasculite.
Curs 11. Patologie renala: infectie de tract urinar, prelegere
2 ore
GNAPS, SN.
Curs 12. Intoxicatii la copil.
prelegere
2 ore
Curs 13. Diabetul zaharat.
prelegere
2 ore
Curs 14. Urgente convulsii, insuficienta
prelegere
2 ore
respiratorie, insuficienta cardiaca.
Bibliografie (se vor indica 10 surse obligatorii)
1. Curs Pediatrie Prof. Univ. Dr. Mihai Neamtu
2. Curs Puericultura Prof. Univ. Dr. Mihai Neamtu
3. Esentiale n pediatrie Ciofu Eugen, Ciofu Carmen, Editura Amalteea, 2003
4. Esentialul in Pediatrie editia 2 E. Ciofu, Editura Medicala Amaltea, 2002
5. ngrijirea nou-nscutului sntos i bolnav - Maria Stamatin, Luminita Paduraru, Avasiloaiei, Editura
Tehnopress, 2009
6. Note de curs actualitati in pediatrie, referate, prezentari de caz

7. Noiuni de patologie neonatal - Maria Stamatin, Luminita Paduraru, Andreea Avasiloaiei, Editura
Tehnopress, 2009
8. Primary Care of the Newborn, 4th Edition - Henry M. Seidel, Beryl J. Rosenstein, Ambadas Pathak, and
Wendell H. McKay, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 2006
9. Puericultura si pediatrie pentru asistenti medicali - Mihaela Vasile, ALL, 2012
10. Puericultura si pediatrie. Indreptar pentru asistenti medicali - Marcean Crin, Editura MEDICALA, 2013
8. 2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaii
L 1. Modalitati practice de apreciere a starii de
Dezbatere, Prezentari de caz
4 ore
nutritie
L 2. Calendarul de vaccinare
Dezbatere, Prezentari de caz
4 ore
L 3. Carentele nutritionale clinica si terapie
Dezbatere, Prezentari de caz
4 ore
L 4. Exemplificarea alimentatiei la sugar
Dezbatere, Prezentari de caz
4 ore
L 5. Exemplificarea diversificarii la sugar
Dezbatere, Prezentari de caz
4 ore
L 6. Tabloul clinic in boala diareica acuta cu Dezbatere, Prezentari de caz
4 ore
deshidratare
L 7. Algoritmul de diagnostic si tratament in Dezbatere, Prezentari de caz
4 ore
durerea abdominala acuta
L 8. Evaluarea clinica-radiologica in pneumonie Dezbatere, Prezentari de caz
4 ore
L 9. Algoritmul de diagnostic in malformatiile Dezbatere, Prezentari de caz
4 ore
cardiace congenitale
L 10. Evaluarea
clinico-hematologica
in Dezbatere, Prezentari de caz
4 ore
hemofilie si PTI
L 11. Evaluarea clinico-biologica in pielonefrita, Dezbatere, Prezentari de caz
4 ore
glomerulonefrita
L 12. Evaluarea clinica in intoxicatia cu nitriti, Dezbatere, Prezentari de caz
4 ore
CO, paracetamol, aspirina
L 13. Evaluarea clinica in insuficienta cardio- Dezbatere, Prezentari de caz
4 ore
respiratorie
L 14. Algoritmul de diagnostic pentru convulsiile Dezbatere, Prezentari de caz
4 ore
febrile
Bibliografie (se vor indica 10 surse obligatorii)
1. Curs Pediatrie Prof. Univ. Dr. Mihai Neamtu
2. Curs Puericultura Prof. Univ. Dr. Mihai Neamtu
3. Esentiale n pediatrie Ciofu Eugen, Ciofu Carmen, Editura Amalteea, 2003
4. Esentialul in Pediatrie editia 2 E. Ciofu, Editura Medicala Amaltea, 2002
5. ngrijirea nou-nscutului sntos i bolnav - Maria Stamatin, Luminita Paduraru, Avasiloaiei, Editura
Tehnopress, 2009
6. Note de curs actualitati in pediatrie, referate, prezentari de caz
7. Noiuni de patologie neonatal - Maria Stamatin, Luminita Paduraru, Andreea Avasiloaiei, Editura Tehnopress,
2009
8. Primary Care of the Newborn, 4th Edition - Henry M. Seidel, Beryl J. Rosenstein, Ambadas Pathak, and
Wendell H. McKay, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 2006
9. Puericultura si pediatrie pentru asistenti medicali - Mihaela Vasile, ALL, 2012
10. Puericultura si pediatrie. Indreptar pentru asistenti medicali - Marcean Crin, Editura MEDICALA, 2013
9. Coroborarea/validarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
n vederea schirii coninuturilor, alegerii metodelor de predare/nvare titularii disciplinei trebuie s in cont de
unele criterii:
concordana cu cerinele naionale de instruire;
concordana i adaptarea continu la cerinele practicii i dinamicii mediului economico-social;
concordana i adaptarea la cerinele ECTS
gradul de adaptare la nivelul european de formare;
gradul de actualitate i oportunitate a informaiilor coninute;
instrumente i modaliti de transmitere a celor mai adecvate informaii necesare integrrii n activitate;
msura n care exist suprapuneri ntre discipline;

msura n care exist elemente inovative, capabile s ofere un plus de performan.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare


Insusirea notiunilor teoretice
fundamentale de puericultura
Insusirea notiunilor teoretice
fundamentale de patologie
pediatrica
Deprinderea
si
insusirea
modalitatilor de examinare a
pacientului la vrsta pediatric
Corelarea notiunilor teoretice
cu cele practice pentru
orientare clinica, diagnostica
si de ngrijire

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final


Examen scris
70%

Examen oral, Studiu de 30%


caz

10.6 Standard minim de performan


- Insusirea notiunilor teoretice fundamentale de puericultura
- Insusirea notiunilor teoretice fundamentale de patologie pediatrica

Data,

Titular curs,

16.09.2014

Sef lucr.Dr. Cristina Jitareanu

S-ar putea să vă placă și