Sunteți pe pagina 1din 4

Boxul - fascinatia ringului

UNIVERSITATEA ,,CONSTANTIN BRNCUSI TRGU IU ABSTRACT !Boxing is the most powerful resistance workout capacity, is to transform the body unarmed weapon. !Boxul este cel mai puternic antrenament pentru capacitatea de re!isten"#,este transformarea corpului ne$narmat $n arm#. " %ST&R%C & defeini"ie a boxului este si aceasta' !arta de a lo(i un ad(ersary, f#r# ca tu s# prime)ti lo(iturile acestuia "#*e aceea,pentru a fi un bun boxer $"i este necesar# o foarte bun# preg#tire fi!ic#,o de!(oltare fi!ic# general# armonioas#,p mare rapiditate $n execu"ia milcarilor de lo(ire,de aparate ,de deplasare,cura+,hot#r,re,agilitate,o bun# preg#tire tehnic# si o deosebit# inteligen"# tactic#. Respect,nd regulile sale-unde se poate )i unde nu se poate lo(i,folosirea m,nu)ilor speciale etc.-boxul nu trebuie confundat cu o b#taie dur#,cu pumni,ci cu o di)ciplin# sporti(# care se conduce dup# un regulament pr.cis si implic# acela)i cerin"e pri(ind preg#tirea )i cura+ul. &riginea boxului se pierde unde(a $n negura (remii,c,nd era o lupt# de fo"#,o confruntare (iolent#,brutal#,care d#dea c#)tig de cau!# celui mai puternic.A)a au ap#rut $n(ing#torii &limpiadelor antice grece)ti )i, mai t,r!iu,$n arenele romane,unde gladiatorii se b#teau $ntre ei p,n# la epui!are pentru a culege aplau!ele publicului )i $ndurarea $mparatului. *iferitele forme (echi de practicarea a boxului se sf,r)e)c la $nceputul secolului al-/0%%%-lea,c,nd,$n Anglia,se stabilesc primele reguli de lupt#,dintre care cea mai important# pre(ede obligati(itatea purt#rii m,nu)ilor.Apoi,aceste reguli se perfec"ionea!#,stabilindu-se durata unei $nt,lniri,spa"iul de lupt#,lo(iturile premise )i nepermise,$mp#r"irea boxerilor pe categorii de greutate s.a. 1e plan mondial, $n decursul etapelor sale de e(olu"ie,sunt consemna"i campioni celebri care au uimit lumea prin in(incibilitatea lor,sau prin inteligen"a

lor tactic# ori prin tehnica lor ds#(,r)it#.2ames Corbett 34566-47889,2oe :ouis declarat ;boxerul secolului $n acele (remuri,Archie <oore,=eorge Carpentier,Ray Sugar Robinson,Cassius Clay alias <ahomed Ali )i mul"i al"ii au demonstrate c# boxul este o art#,cum este caracteri!at de speciali)ti. :a noi $n "ar#,de)i se practic# $n di(erse forme $nc# de mult# (reme,boxul $)i face apari"ia oficial# $n anul 47>?,c,nd,la Bucure)ti,se organi!ea!# primele meciuri. Sunt cunoscute numele unor boxeri care au dominat prin re!ultate ,prin acti(itatea pugilistic# intern# )i chiar pe plan @uropean,olimpic )i mondial':ucian 1opescu,Toma Aurel ,$nainte de A8 AugustBCicolae :inc#,<ircea *obrescu,fra"ii Cuto( s.a. dupa A8 August 47DD. R@=E:% *@ BAFG Hn primul r,nd trebuie preci!at c# pe plan mondial,boxerii sunt grupa"i $n amatory )i profesioni)ti,ceea ce determin# )i reguli diferite de confruntare pugilistic#. Hntr-o competi"ie de box,participan"ii sunt obliga"i ca,oficial,s# se c,ntareasc# $naintea fiec#rui meci,conform unei program#ri f#cute de forul orgni!ator. Hn cadrul fiec#rei categorii,meciurile se desfa)oar# eliminatoriu. *urata unui meci de box este' -pentru seniorii amatori'D repri!e a A minuteB -pentru profesioni)ti'p$n# la 4? repri!e a 8 minute. Hn repri!e,la toate categoriile de boxeri,se acord# o pau!# de un minut.1entru sustinerea unui meci,boxerul trebuie s# nu aib# barb# sau musta"#,s# nu fie uns pe urechi. Amatrii (or a(ea pe ei un maiou.Hncal"#mintea (a fi u)oara )i este obligatorie centura de protec"ie.<,inile (or fi banda+ate )i apoi se pun m,nu)ile,care au o greutate de AAIgr pentru amatori )i de 4D8-4I4 gr pentru cei profesioni)ti. Ringul,locul desf#)ur#rii meciurilor de box,este o suprafat# p#trat#,cu laturi de minimum D,7> )i maximum 6,4>m.construit ca un podium,la o $n#l"ime de circa 4m fa"# de sol,ringul este pre(#!ut,$n cele patru col"uri opuse ale ringului sunt afectate boxerilor care i)i disput# $nt,ietatea )i unde ei $)i petrec pau!ele dintre repri!e,al#turi de antrenorii lor. Hn timpul unui meci, boxerilor le este inter!is' -s# lo(easc# sub centur# sau s# schi"e!e aceast# lo(itur#B -s# lo(easc# ad(ersarul ca!ut sau care se ridic# din ca!aturaB -s# lo(easc# cu capul,piciorul,um#rul sau genunchiulB -s# (orbeasc# $n timpul meciuluiB -s# lo(easc# ad(ersarul dup# comanda de ;stop dat# de arbitruB -s# se arunce la podea,ca s# nu mai continue lupta. Condi"ii materiale'

@chipamentul boxerului const# din ghete speciale,chilo"i,maieu )i banda+e,centur# de protec"ie.@xista m,nu)i speciale pentru antrenament )i pentru competi"ie,precum )i ca)ti speciale de protec"ie pentru cap3la antrenament9,prote!# dentar# de protec"ie. 1entru antrenamente, o sal# de box trebuie s# fie dotat# cu ring,cu sac cu nisip,cu mingi speciale3pucing-ball,mingi par#9,cu cor!i de s#rit,haltere,cu oglin!i pentru corectarea po!i"iei. %ni"ierea $n box $ncepe de la ($rsta de 7-4> aniBdar o instruire sistematic# (i!ea!# b#ie"ii de 4D-4? ani,c,nd au o bun# de!(oltare fi!ic# general# )i o musculatur# $n formare. Enui ade(#rat boxer i se cere temperament calm ,lini)tit,dublat de cura+,(oin"#,re!isten"# la lo(ituri,inteligen"a,combati(itate. 0&CABE:AR Break3engl.,a se desface9-comanda dat# de arbitri unor boxeri care r#m,n ag#"a"i unul de cel#lalt )i trebuie s# se despart# pentru a continua meciul. Clinci3a $nota9-"inerea reciproc# $ntre doi boxeri,$n timpul meciului. Corp la corp-schimb de lo(ituri $ntre doi boxeri afla"i foarte aproape unul de cel#lalt. Crpeu3fr.crochet9-lo(ituri prin ducerea energic# a bra"ului u)or $ndoit, prin plan ori!ontal. Direct-lo(itur# dat# direct,prin fa"#,cu bra"ul drept sau st,ng. Gal-competi"ie de box care cuprinde mai multe $nt,lniri ce se succed conform unei program#ri stabilite. Gard-1o!i"ia boxerului $n timpil unuimeci. Groghi-momentul $n care un boxer,$n urma uneia sau a unor lo(ituri primite,este $ntr-o stare de ame"eal# general#,nu-)i mai poate controla mi)c#rilei,deci nu mai poate continua meciul,far# a-)i periclita s#natatea. Jab3a lo(i9-lo(ituri repetate date ad(ersarului $n fa"#,$n !ona nasului. Knock-Down3a i!bi,a tr,nti9-situa"ie intr-un meci de box ,c,nd unul dintre combatan"i cade din cau!a lo(iturilor. Knock-Qut3J&93scoatere din lupt#9-situa"ie unui boxer care, $n timpl meciului,$n urma unei sau a unor lo(ituri primite,cade la podea )i nu se poate ridica $n limp ca arbitru numar# trecerea a 4> secunde. Knock-Qut tehnic-deci!ie $ntr-un meci de box,c,nd arbitrul aprecia!# ca unul dintre boxeri,$n urma lo(iturilor primite,de)i nu a c#!ut,nu mai poate continua s# boxe!e. Sparing-partener3partener de antrenament9-termen folositi $n box mai ales c$nd unui boxer care se preg#te)te pentru un meci,i se asigur# un partener cu care poate boxa la antrenamente,pentru a se obi)nui cu condi"iile de meci,pentru a

$ncerca diferite ac"iuni tactice de atac sau ap#raresi pentru a se obi)nui cu do!rea efortului. Sving-lo(itur# $n box,dat# prin lateral,cu bra"ul. Upercut-lo(itur# $n box,care const# din lo(irea ad(ersarului prin ducerea rapid# de +os in sus,$n dreptul b#rbiei.

B%:%&=RAK%@ 4. $ANIE% G&EORG&E #TEORIA ANTRENA'ENTU%UI S(ORTIV


E)i*ia a II-a #+ISBN ,-.-,-/-01/-0,--2, 0/3 45

A.C%C&:A@ 1&ST&:ACL@ . %ST&R%A @*ECAM%@% K%F%C@, S1&RTE:E% N% &:%<1%S<E:E%. 3%SBC 7I5-7I8-468-A45-6, ADD p., A5,8 lei9

S-ar putea să vă placă și