Sunteți pe pagina 1din 417

Schi te din via ta mea

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Prefa ta
Istoria nceputului experien tei cre stine s i a activit a tii publice a lui Ellen White a fost publicat a pentru prima dat a n anul 1860 ntr-un mic volum de trei sute de pagini, intitulat Experien ta mea cre stin a, perspectivele s i activitatea legat a de apari tia s i progresul soliei ngerului al treilea. Aceast a povestire a vie tii s i a activit a tii desf as urate pn a n anul 1860 a fost dezvoltat a ulterior de Ellen White s i publicat a din nou n anul 1880 ca parte a unei lucr ari mai mari, cu titlul Schi te din via ta lui James White s i a lui Ellen G. White. Asemenea celei precedente, publicarea acestei autobiograi nu a fost reluat a o perioad a lung a. n volumul prezent vom g asi, a sa cum spunea ns as i autoarea, o scurt a povestire a copil ariei ei, a convertirii s i a experien telor cre stine timpurii, legate de marea mi scare advent a din perioada 1840-1844. necazurile s Ellen White relateaz a ntr-o manier a plin a de via ta i bucuriile activit a tii ei din tinere te s i din anii care au urmat. Ea descrie ncerc arile, luptele s i succesele din activitatea ctorva persoane acele biserici care, zeloase, ale c aror eforturi au adus la existen ta ulterior, s-au unit pentru a forma denomina tiunea adventist a de ziua as aptea. Ellen White prezint a succint istoria c al atoriilor s i a activit a tilor [6] mai vaste, pe care le-a desf as urat al aturi de so tul ei, James White, de la data c as atoriei lor, n anul 1846, pn a la decesul acestuia, n anul 1881. De la capitolul patruzeci s i doi, istoria vie tii ei este continuat a de C. C. Crisler, care a completat biograa cu sprijinul ului ei W.C. White s i al lui D. E. Robinson. n ultimele capitole, numeroasele incidente legate de c al atoriile s i de activitatea lui Ellen White au fost relatate mai succint, cu scopul de a l asa loc pentru citarea unora dintre cele mai inspiratoare s i instructive declara tii ale ei cu privire la dezvoltarea experien tei cre stine s i la datoria ec arui urma s al Domnului Hristos de a un adev arat ucenic al Aceluia care Si-a dat via ta pentru mntuirea lumii. iv

Paginile nale prezint a un raport al ultimei suferin te zice s i al serviciilor religioase funerare. c Despre Ellen White se poate spune cu siguran ta a a f acut tot ce a putut. Via ta ei a fost plin a de inspira tie pentru to ti cei angaja ti n lucrarea de c stigare a suetelor. Editorii [7]

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv Prefa ta Capitolul 1 Copil aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Accidentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Educa tia s colar a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Capitolul 2 Convertirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Primele impresii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 O renviorare spiritual a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Neprih anirea prin credin ta Eliberarea de povar a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 n via ta cea nou a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Intrarea n biserica metodist a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Capitolul 3 Lupta cu ndoiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Lucrarea advent a n Portland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Dicult a tile n n telegerea sn tirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Doctrina despre pedeapsa ve snic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Capitolul 4 nceperea activit a tii publice . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Visul despre templu s i despre miel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Visul n care l-am v azut pe Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Simpatia s i sfaturile prietene sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Prima mea rug aciune n public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 n telegerea iubirii Tat alui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 M arturia personal a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Lucrarea pentru prietenii mei tineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Capitolul 5 Desp ar tirea de biseric a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Deosebirile doctrinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Speran ta celei de a doua veniri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ultima m arturie personal a prezentat a n grupa de rug aciune . 40 R aspndirea soliei advente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Subiectul nemuririi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Vizita pastorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Judecata bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Capitolul 6 Dezam agirea din 1843-1844 . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Adun arile din sala Beethoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 vi

Cuprins

vii

ndemnul din partea fratelui Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A steptarea plin a de bucurie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zile de confuzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O gre seal a de calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nnoirea speran tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ncercarea credin tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Perioad a de preg atire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trecerea timpului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 7 Prima mea viziune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 8 Chemarea de a c al atori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ncurajarea din partea fra tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teama de n al tare de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Printre credincio sii din Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 9 R aspunsuri la rug aciune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 10 Activitatea n New Hampshire . . . . . . . . . . . . . . O ncurajare pentru pastorul Morse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lipsa adev aratei evlavii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magnetismul spiritist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adunarea din casa fratelui Collier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teoria nu mai pot s a p ac atuiesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adev arata sn tire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 11 Confruntarea cu fanatismul . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Falsa umilin ta turii s Rezultatele nv a ta a nu munce sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demnitatea muncii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O ncercare serioas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ndemnuri la credincio sie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sigiliul aprob arii Divine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lec tii din trecut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 12 Sabatul Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 13 C as atoria s i asocierea n activitate . . . . . . . . . . . Conrmarea credin tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O rug aciune erbinte s i ecient a........................ Lucrarea n Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O viziune a Sanctuarului ceresc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 14 Lupta cu s ar acia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prima vizit a n Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conferin ta din Rocky Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 50 50 51 52 53 53 54 57 61 62 63 64 66 69 69 70 70 73 74 75 76 76 77 78 78 80 81 82 85 87 87 88 89 89 93 95 95

viii

Schi te din via ta mea

C stigarea de mijloace nanciare pentru a vizita New York-ul de vest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Capitolul 15 Activitatea din vestul statului New York n anul 1848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Conferin ta de la Volney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Vizita la fratele Snow, n Hannibal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 ntrunirea de la Port Gibson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Vizita la fratele Harris n Certerport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Vizita la fratele Abbey, n Brookeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Capitolul 16 O viziune a sigil arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Capitolul 17 ncuraj ari providen tiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Vindecarea lui Gilbert Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Vindecarea sorei Temple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Familia Leonard Hastings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Mutarea la Connecticut n 1849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Ape vii un vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Capitolul 18 nceputul lucr arii n Domeniul publica tiilor . . 112 Adev arul prezent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Vizita n Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 naintnd prin credin ta R amnerea la Oswego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Capitolul 19 Vizitarea turmei mpr as tiate . . . . . . . . . . . . . . . 116 La Camden, N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 n Vers.mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Biruin ta asupra descuraj arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 n Canada East . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Adunarea de la Johnson, Vers.mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 ntoarcerea la New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Capitolul 20 Reluarea activit a tii de publicare . . . . . . . . . . . . 122 Eforturile lui Satana de a mpiedica lucrarea . . . . . . . . . . . . . 122 prin credin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Biruin ta ta Review and Herald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Mutarea la Saratoga Springs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Capitolul 21 n Rochester, New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Moartea lui Robert Harmon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Mereu nainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Convertirea directorului tipograei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Nathaniel s i Anna White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Cuprins

ix

Capitolul 22 nainte, prin greut a ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prima vizit a la Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scriind s i c al atorind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eliberarea de boal a .................................. La Michigan s i la Wisconsin 1854 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ntoarcerea la Rochester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moartea lui Anna White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 23 Mutarea n Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asigur ari mngietoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eliberarea din robie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 24 Activitatea din vestul mijlociu 1856-1858 . . . O victorie la Waukon, Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viziunea de la Lovetts Grove, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scrierea c ar tii Daruri spirituale, volumul 1 . . . . . . . . . . . . . Capitolul 25 ncerc ari personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eforturile pentru consolidarea lucr arii de publica tii . . . . . . . Grijile p arinte sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pierderea copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 26 B at alia mpotriva bolii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boala fratelui James White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vizita la Dansville, N.Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ore de rug aciune s i de binecuvntare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 27 Lupte s i biruin te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitatea din Wright, Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Greenville, Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vizita la Battle Creek martie 1867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ncrederea n Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 28 Printre bisericile din New England . . . . . . . . . n Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adun arile de nviorare spiritual a din Washington, N.H. . . . . n Vers.mont s i n New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ntoarcerea la Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 29 Rec stigarea celor pierdu ti . . . . . . . . . . . . . . . . Un vis ncurajator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vizitarea bisericilor din Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grija pentru bolnavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adun arile de nviorare spiritual a din Greenville . . . . . . . . . . Oaia pierdut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133 134 135 135 137 138 139 140 140 141 143 143 144 144 147 147 147 148 149 150 151 151 154 154 155 155 156 159 159 160 161 162 163 163 164 165 165 166

Schi te din via ta mea

Pe drumul spre Battle Creek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conferin ta General a din mai 1868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 30 C al atoria pe calea ngust a ................. Capitolul 31 Purt atorii de poveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 32 Un vis solemn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 33 Lucrarea misionar a ...................... Capitolul 34 Planuri mai vaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 35 n toat a lumea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O preg atire special a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocaziile providen tiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sem ana ti de-a lungul tuturor apelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Publica tii n multe limbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un seceri s de suete pre tioase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 36 R aspndirea lucr arilor tip arite . . . . . . . . . . . . . Capitolul 37 Activitatea public a din anul 1877 . . . . . . . . . . . Lucr arile speciale pentru studen tii colegiului . . . . . . . . . . . . . Adun arile pentru prezentarea subiectelor medicale . . . . . . . . Adun arile de tab ar a din Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. nainte, prin credin ta Adun arile de tab ar a din est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ntoarcerea la Michigan s i n California . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 38 Vizita la Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C al atoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adun ari nso tite de un interes deosebit . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un serviciu religios la nchisoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C al atoria de ntoarcere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 39 Din stat n stat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conferin ta de la New England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adunarea din Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Battle Creek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adun arile de tab ar a din Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vizita n Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 40 O viziune despre judecat a................. Vremuri de ncercare s i strmtorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un apel adresat purt atorilor de poveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 41 Moartea fratelui James White . . . . . . . . . . . . . . ............. Capitolul 42 Puterea sueteasc a n suferin ta

167 168 169 172 175 180 184 187 187 188 189 189 190 192 195 195 196 197 198 199 202 203 203 204 206 207 208 208 209 210 211 211 212 214 216 217 219 226

Cuprins

xi

Medita tii personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 G asirea lini stii n lucrarea pentru suete . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Eforturile speciale pentru tineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Capitolul 43 Restabilirea s an at a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Capitolul 44 Activitatea de scriere s i de predicare . . . . . . . . 236 Vizita la Battle Creek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Calea ascult arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Preg atirea pentru seceri s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Membrii laici, ca misionari pentru Dumnezeu . . . . . . . . . . . . 240 Un exemplu de sacriciu de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Completarea rndurilor lucr atorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 nt arirea credin tei n adev arul Bibliei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Conferin ta General a din 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 ncheierea activit a tii din est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Capitolul 45 Lucrarea din Europa Central a . . . . . . . . . . . . . . 247 Tipograa Polyglotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Casele de editur a din multe ta Vnzarea de literatur a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Educarea s i preg atirea colportorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Dezvoltarea printr-o slujire con stiincioas a . . . . . . . . . . . . . . . 253 Vizitele n Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Capitolul 46 Lucrarea din Marea Britanie s i din Scandinavia256 Consacrare, curaj, ncredere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Risipirea ntunericului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Prima vizit a n Scandinavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 A doua vizit a n Scandinavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Al cincilea Consiliu Misionar European . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Ecien ta n slujirea misionar a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Merge ti nainte! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 O dezvoltare remarcabil a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Solii de ncurajare s i de speran ta Capitolul 47 Conrmarea credin tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Propuneri privitoare la centralizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Propunerile privitoare la schimbarea strategiei . . . . . . . . . . . 274 Dezbateri ociale cu privire la schimb arile propuse . . . . . . . 275 Constituirea unui Comitet special . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Serviciul divin din Sabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

xii

Schi te din via ta mea

Capitolul 48 Pericolul de a adopta strategii lume sti n lucrarea lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 49 Dincolo de Pacic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C al atoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adunarea conferin tei Australiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evaluarea planului de construire a unei s coli . . . . . . . . . . . . . Boala s i schimbarea planurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deschiderea s colii biblice Australasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuprins a de neputin te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O retrospectiv a a experien tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conferin ta Australian a din ianuarie 1893 . . . . . . . . . . . . . . . . Activitatea n Noua Zeeland a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 50 Prima adunare de tab ar a din Australia . . . . . . . Capitolul 51 Scoala Avondale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munca s i educa tia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C autarea unei propriet a ti corespunz atoare . . . . . . . . . . . . . . . Un experiment industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un vis frumos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajutorul de la prietenii din Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Construirea primelor cl adiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O alt a ncercare a credin tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinte s i obiective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea misionar a cea mai nalt a educa tie . . . . . . . . . . . Cmpuri albe, gata pentru seceri s ...................... Un centru de educa tie pentru teritoriile misionare . . . . . . . . . Dup a mul ti ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 52 Prin sud, spre conferin ta din 1901 . . . . . . . . . . s Centre de inuen ta i de educa tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocaziile speciale din sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Educa tia institu tional a n multe ta Misionari pe cont propriu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reorganizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 53 n capitala ta Din Battle Creek spre est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n c autarea unui loc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Condi tiile favorabile n Takoma Park, D. C. . . . . . . . . . . . . . . Un pas nainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuvinte de ncurajare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280 290 290 291 292 293 293 295 296 297 298 301 305 305 310 311 313 315 316 318 319 320 321 323 326 329 329 330 332 333 334 337 338 338 342 343 344

Cuprins

xiii

ncepe ti s a construi ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Capitolul 54 n California de Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Capitolul 55 Cutremurul din San Francisco . . . . . . . . . . . . . 353 Judec a ti retributive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Activitatea pentru ora se, condus a din centre aate n afara lor355 Scene ale distrugerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Avertiz ari s i ndemnuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Chem tri la poc ain ta Capitolul 56 La sesiunea Conferin tei Generale din 1909 . . . 361 O adunare reprezentativ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Lucrarea n ora se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Eforturi speciale n Noua Anglie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Delega tiile venite din dep artare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Conictele ntre na tiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Sfaturi importante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Capitolul 57 Ultimele activit a ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Activit a tile personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Pionierii soliei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 cu un sunet clar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Suna ti din trmbi ta Activitatea de scriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 O r aspundere solemn a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Capitolul 58 Ultima suferin ta Capitolul 59 Serviciul funerar de la Elmshaven . . . . . . . . . . 389 Capitolul 60 Serviciul religios comemorativ de la Richmond394 Capitolul 61 Serviciile funerare de la Battle Creek . . . . . . . 399 n Tabernacul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Citirea Scripturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Rug aciunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Cuvntarea fratelui Daniells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Discursul fratelui Haskell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 La mormnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

Capitolul 1 Copil aria


M-am n ascut la Gorham, statul Maine, n data de 26 noiembrie 1827. P arin tii mei, Robert s i Eunice Harmon, locuiau de mul ti ani n acest stat. Ei deveniser a nc a din tinere te membri devota ti s i serio si ai Bisericii Metodiste Episcopale, n care, timp de patruzeci de ani, au avut o contribu tie remarcabil a n lucrarea de convertire a p ac ato silor s i n promovarea cauzei lui Dumnezeu. n vremea aceasta, p arin tii mei au avut bucuria de a- si vedea to ti copiii, n num ar de opt, converti ti s i strn si n staulul lui Hristos. Accidentul Pe vremea cnd eram doar un copil, p arin tii mei s-au mutat din Gorham la Portland, statul Maine. Aici, la vrsta de nou a ani, mi s-a . ntmplat un accident care avea s a-mi inuen teze ntreaga via ta Eram mpreun a cu sora mea geam an as i cu o coleg a de s coal a. a ora Tocmai traversam o pia ta sului Portland, cnd o fat a de aproximativ treisprezece ani, sup arat a dintr-un motiv nensemnat, a aruncat n mine cu o piatr a care m-a lovit la nas. Lovitura m-a ame tit s i am total c azut la p amnt ntr-o stare de incon stien ta a. Cnd mi-a revenit cuno stin ta, m a aam n magazinul unui comerciant. Un domn amabil s-a oferit s a m a duc a acas a cu s areta lui, [18] dar eu, nedndu-mi seama de starea de sl abiciune n care eram, i-am spus c a prefer s a merg pe jos. Nici unul dintre cei din preajm a nu s-a gndit c a rana suferit a era chiar att de grav a, s i mi-au dat voie s a plec, dar, dup a ce am parcurs doar c tiva zeci de metri, am c azut la p amnt ntr-o stare de confuzie s i le sin. Sora mea geam an as i o coleg a de s coal a m-au transportat pn a acas a. Nu-mi amintesc nimic din cele ntmplate n zilele de dup a accident. Mama mi-a spus c a, timp de trei s apt amni, am fost rupt a de tot ce era n jur s i am z acut ntr-o stare de amor tire. Nimeni, cu excep tia ei, nu mai credea c a e posibil s a m a vindec, dar, din motive necunoscute, mama era convins a c a voi tr ai. 14

Copil aria

15

Cnd mi-a revenit cuno stin ta, mi s-a p arut c a m a trezesc dintr-un somn. Nu mi-am amintit de accident s i nu am s tiut care era cauza suferin tei mele. Au confec tionat un pat special pentru mine, care sem ana cu un leag an mare, s i am z acut multe s apt amni. Pierdusem din greutate s i ajunsesem aproape ca un schelet. Atunci am nceput s a m a rog Domnului, cerndu-I s a m a preg ateasc a pentru moarte. Cnd ne vizitau familia, prietenii no stri cre stini o ntrebau pe mama dac a mi-a vorbit despre moarte. Eu auzeam de nenum arate ori aceste cuvinte s i m a tulburau. Am dorit s a devin cre stin as i m-am rugat st aruitor pentru iertarea p acatelor. Dup a aceea, am sim tit o pace deplin as i i-am iubit pe to ti, dorind ca ecare s a e iertat de p acatele lui s i s a-L iubeasc a pe Domnul Isus a sa cum l iubeam eu. Mi-am rec ap atat puterile foarte greu. Cnd am fost n stare s a ies la joac a mpreun a cu prietenii mei, am fost nevoit a s a nv a t lec tia amar a c a nf a ti sarea noastr a inuen teaz a adesea felul n care suntem trata ti de semeni. Educa tia s colar a S an atatea mea p area ruinat a pentru totdeauna. Timp de doi ani nu am putut respira pe nas s i nu am fost capabil a s a frecventez s coala, dect foarte pu tin. Mi se p area imposibil s a studiez s i s a [19] memorez ce nv a tam. Fata care mi provocase nenorocirea a fost numit a de profesorul nostru s a e supraveghetoarea mea, iar una dintre ndatoririle ei era aceea de a m a ajuta s a scriu s i s a nv a t lec tiile de la s coal a. Ea p area c a regret a mereu cu sinceritate marea suferin ta pe care mi-o pricinuise, de si eu eram ntotdeauna atent a s a nu-i amintesc nimic despre aceasta. Era o fat a sensibil as i r abd atoare cu mine s i se ntrista cnd m a vedea chinuindu-m a s a nving dicult a tile serioase cu care m a confruntam n ncercarea de a ob tine o educa tie s colar a. Sistemul meu nervos era sl abit, iar mna mi tremura a sa de tare, nct cu greu reu seam s a fac mici progrese la scriere. Nu puteam realiza mai mult de cteva simple copieri de mn a, scrise cu o caligrae distorsionat a. Cnd ncercam s a m a concentrez la citit, literele ncepeau s a se nv alm as easc a naintea ochilor mei. Pe frunte mi ap areau broboane mari de sudoare s i m a cuprindea o stare de

16

Schi te din via ta mea

ame teal as i de sl abiciune. Tu seam foarte tare, s i ntregul meu sistem nervos p area epuizat. Profesorii m-au sf atuit s a renun t la s coal as i s a mi reiau studiile mai trziu, cnd starea s an at a tii mele avea s a e mai bun a. Cea mai cumplit a fr amntare a copil ariei mele a fost aceea de a ceda st arii de sl abiciune s i de a m a hot ar s a las s coala, renun tnd la speran ta de a [20] mai ob tine vreodat a o educa tie.

Capitolul 2 Convertirea
n luna martie 1840, William Miller a vizitat localitatea Portland, din statul Maine, prezentnd o serie de prelegeri despre a doua venire a lui Hristos. Aceste prelegeri au strnit un interes deosebit, iar biserica din strada Casco, unde aveau loc adun arile, era supraaglomerat a zi s i noapte. Atmosfera ntrunirilor nu era caracterizat a de un spirit de agita tie necontrolat a, ci mai degrab a de o solemnitate profund a, care p atrundea n suetul ascult atorilor. Interesul mare de predicile lui Miller nu s-a limitat doar la locuitorii ora fa ta sului Portland, ci nenum ara ti oameni veneau zi de zi din satele aate n apropiere, aducndu- si prnzul n co sule te s i r amnnd la biseric a de diminea ta s i pn a seara, la ncheierea adun arii. Am participat s i eu la aceste adun ari mpreun a cu prietenii mei. Domnul Miller prezenta profe tiile, una dup a alta, cu o precizie care inspira convingere. El trata ndeosebi perioadele profetice s i aducea multe dovezi n argumentarea pozi tiei lui. Apoi, apelurile lui puternice s i solemne, precum s i ndemnurile adresate celor care nu erau preg ati ti, impresionau mul timea care p area fascinat a. Primele impresii Cu patru ani nainte, n timp ce eram n drum spre s coal a, luasem ntmpl ator de pe jos o buc a tic a de hrtie pe care scria c a un domn tura c din England predica nv a ta a p amntul urma s a e nimicit n aproximativ treizeci de ani. Am luat hrtia acas as i am citit-o familiei. Cnd meditam la evenimentul prezis, eram cuprins a de groaz a. Timpul mi se p area prea scurt pentru convertirea s i mntuirea lumii. Cuvintele scrise pe buc a tica aceea de hrtie au avut o impresie att de profund a asupra mea, nct, n nop tile urm atoare, abia am reu sit s a dorm. M a rugam n continuu s a u preg atit a pentru venirea lui [21] Isus.

17

18

Schi te din via ta mea

Eu fusesem nv a tat a c a, nainte de venirea Mntuitorului pe norii cerului, trebuia s a treac a o perioad a de o mie de ani, dar acum ascultam vestea uimitoare c a Domnul Hristos urma s a vin a n anul 1843, ceea ce nsemna c a mai r am asese un timp foarte scurt. O renviorare spiritual a Au fost organizate adun ari speciale, iar celor p ac ato si li se oferea posibilitatea de a-L c auta pe Mntuitorul s i de a se preg ati pentru evenimentele cutremur atoare, care urmau s a aib a loc n curnd. n ntregul ora s se r aspndiser a att credin ta, ct s i teama. n majoritatea denomina tiunilor se declan sase o stare general a de nviorare spiritual a. Erau organizate multe adun ari de rug aciune, deoarece to ti sim teau, ntr-o m asur a mai mic a sau mai mare, inuen ta izvort a din solia apropiatei veniri a lui Hristos. Cnd cei ce se sim teau p ac ato si s i doreau mntuirea erau invita ti , r s a vin a n fa ta aspundeau sute de oameni. Iar eu, al aturi de ceilal ti, c autam s a-mi fac loc prin mul timea aglomerat a, pentru a m a aa n mijlocul celor ce c autau mntuirea. Cu toate acestea, n inima mntul c mea exista sim ta a nu voi reu si niciodat a s a u demn a de a m a numi copil al lui Dumnezeu. C autasem adesea acea pace care exist a n Domnul Hristos, dar mi se p area c a nu voi putea s a g asesc eliberarea sueteasc a dorit a. Inima mea era cuprins a de o triste te cumplit a. De si nu mi puteam aminti nici o fapt a care m-ar f acut s a u trist a, aveam sentimentul c a nu sunt sucient de bun a pentru a intra n cer s i c a ar mult prea mult pentru mine s a m a a stept la aceasta. Lipsa ncrederii n mine ns ami s i convingerea c a mi era imposi mintele bil s a m a exprim n a sa fel nct s a poat a n telege cineva sim ta mele m-au mpiedicat s a caut sfatul s i ajutorul prietenilor mei cre stini. Prin urmare, am continuat s a r at acesc zadarnic n confuzie s i [22] disperare, n timp ce ei, nen telegnd re tinerea mea, erau ntru totul ne stiutori cu privire la adev arata mea stare de spirit. Neprih anirea prin credin ta n vara urm atoare, p arin tii mei au mers la o adunare de tab ar a metodist a, care a avut loc n Buxton, Maine, s i m-au luat cu ei. Eu

Convertirea

19

acolo s eram ntru totul hot art a s a-L caut pe Domnul cu st aruin ta i s a ob tin, dac a era posibil, iertarea p acatelor. n inima mea exista o erbinte de a primi speran s dorin ta ta i pacea cre stin a, care vin ca rezultat al credin tei. M-am sim tit deosebit de ncurajat a, cnd am ascultat o predic antemeiat a pe cuvintele din Estera 4, 16: Voi intra la mp arat. . . s i, dac a va s a pier, voi pieri. n comentariul s au, pastorul s-a referit s la aceia care oscileaz a ntre speran ta i team as i care, de si doresc cu ardoare s a e mntui ti de p acate s i s a primeasc a iubirea iert atoare a Domnului Hristos, r amn totu si prin si n lan turile ndoielii din cauza timidit a tii s i a temerii c a vor da gre s. Pastorul i sf atuia pe ace sti oameni s a se predea lui Dumnezeu s i s a ndr azneasc a s a primeasc a harul S au f ar a ntrziere. El le spunea c a, dac a vor proceda astfel, vor descoperi un Mntuitor plin de ndurare, gata s a le ntind a sceptrul milei, asemenea lui Aha svero s atunci cnd i-a ar atat Esterei semnul favorii lui. Tot ce se cerea de la p ac atosul care tremura n prezen ta Domnului era s a ntind a mna credin tei s i s a ating a sceptrul harului S au. Acea atingere l asigura de primirea iert arii s i a p acii. Cei care a steptau s a devin a mai buni prin propriile str aduin te, ca s a merite favoarea divin a, nainte de a ndr azni s a apeleze la f ag aduin tele lui Dumnezeu, f aceau o gre seal a fatal a. Numai Domnul Isus poate cur a ti de p acat, doar El poate ierta f ar adelegile noastre. Domnul Si-a asumat angajamentul c a va asculta cererile celor ce vin s la El prin credin ta i va r aspunde rug aciunilor lor. Mul ti au o idee neclar a, creznd c a trebuie s a fac a eforturi uimitoare pentru a ob tine favoarea lui Dumnezeu. Dar orice bizuire pe sine este ntru totul zadarnic a. P ac atosul poate deveni un copil al lui Dumnezeu credincios [23] doar printr-o rela s i plin de speran ta tie personal a cu Domnul Isus, . prin credin ta Aceste cuvinte mi-au adus mngiere s i m-au ajutat s a n teleg ce trebuie s a fac pentru a mntuit a. Atunci am ajuns s a n teleg mai clar calea pe care trebuia s-o ur mez, iar ntunericul a nceput s a se risipeasc a. Am cerut cu st aruin ta iertarea p acatelor mele s i m-am str aduit s a m a consacru Domnului pe deplin. Totu si suetul mi era tulburat adesea, deoarece nu tr aiam acea stare de extaz spiritual, despre care credeam c a reprezint a dovada accept arii mele de c atre Dumnezeu, s i f ar a aceasta nu ndr az-

20

Schi te din via ta mea

neam s a m a consider convertit a. Ct a nevoie aveam s a u nv a tat a cu privire la simplitatea credin tei! Eliberarea de povar a Cnd am ngenuncheat n fa ta altarului, al aturi de cei care l c autau pe Domnul, singurele cuvinte care r asunau n inima mea erau: Ajut a-m a, Isuse, salveaz a-m a sau voi pieri! Nu voi nceta s a Te implor pn a cnd rug aciunea mea nu va ascultat as i pn a cnd p acatele nu mi vor iertate. mi sim team starea de neajutorare ca niciodat a mai nainte. n timp ce m a rugam, deodat a, povara m-a p ar asit s i mi-am sim tit inima u soar a. La nceput am fost cuprins a de un sentiment de ngrijorare s i team as i am ncercat s a revin la povara nelini stii mele anterioare. Aveam impresia c a nu am nici un drept s a u vesel as i fericit a. Dar Domnul Isus p area foarte aproape de mine. M-am sim tit n stare s a vin la El cu toate ntrist arile, cu ncerc arile s i nefericirile mele, a sa cum veneau cei nevoia si la Isus, pe vremea cnd era pe p amnt, pentru a ajuta ti. Inima mi era st apnit a de siguran ta c a Isus n telege ncerc arile mele s i simte mpreun a cu mine. Nu mnt de asigurare a duio potuita niciodat a acel sim ta siei pline de de o in prea nevrednic mil aa Domnului Isus fa ta ta a pentru a luat a [24] n considerare de El. n acele momente, cnd m a aam pe genunchi, al aturi de cei care se rugau, am nv a tat mai mult ca oricnd despre caracterul divin al Domnului Hristos. Una dintre mamele din Israel a venit la mine s i m-a ntrebat: Copil a drag a, L-ai g asit pe Isus? Cnd eram pe punctul de a-i r aspunde: Da, ea a exclamat: ntr-adev ar, L-ai g asit. Pacea Lui este cu tine, v ad aceasta pe fa ta ta! M a ntrebam n sinea mea din nou s i din nou: Oare aceasta s a e adev arata religie? Nu cumva s avr sesc o gre seal a? Mi se p area c a este prea mult s a pot pretinde aceasta, mi se p area c a beneciez de un privilegiu prea nalt. De si eram prea timid a pentru a-mi exprima mintele, am avut siguran sim ta ta c a Mntuitorul m a binecuvntase s i mi iertase p acatele.

Convertirea

21

n via ta cea nou a La scurt timp dup a aceea, adunarea de tab ar a s-a ncheiat s i am plecat spre cas a. Mintea mi era plin a de predicile, de ndemnurile s i rug aciunile pe care le auzisem. ntreaga natur a p area schimbat a. Pe parcursul adun arilor, norii s i ploaia predominaser a cea mai mare mintele mele fuseser parte a timpului, iar sim ta a n armonie cu vremea. Acum, soarele trimitea raze str alucitoare s i limpezi, rev arsnd pe p amnt c aldur as i lumin a. Pomii s i iarba erau de un verde mai proasp at, iar cerul era de un albastru intens. P amntul parc a zmbea cuprins de pacea lui Dumnezeu. Tot astfel, razele Soarelui Neprih anirii str apunseser a norii s i ntunericul min tii mele, risipind confuzia. Mi se p area c a to ti oamenii trebuie s a se mpace cu Dumnezeu s i s a e condu si de Duhul S au. Tot ce priveam p area c a s-a schimbat. Copacii erau mai frumo si, iar p as arile cntau mai pl acut ca oricnd s i toate p areau s a intoneze cntece de laud a la adresa Creatorului. Eu nu am ndr aznit s a vorbesc, de team a c a fericirea aceasta s-ar putea risipi s i a s putea pierde dovada pre tioas a a iubirii lui Isus fa ta [25] de mine. Deodat a, am nceput s a privesc via ta ntr-o lumin a diferit a. Mi se p area c a suferin ta care mi ntunecase copil aria fusese ng aduit a din har, pentru binele meu, ca s a-mi ndep arteze inima de lume s i de pl acerile ei nesatisf ac atoare s i s-o ndrepte spre frumuse tile durabile ale cerului. Intrarea n biserica metodist a Curnd dup a ntoarcerea noastr a de la adun arile de tab ar a, eu s i alte cteva persoane am fost acceptate pentru cursul de preg atire n vederea intr arii n biseric a. Eram foarte preocupat a de subiectul botezului. De si eram tn ar a, n telegeam c a singura metod a de botez autorizat a de Scriptur a este scufundarea. Cteva dintre surorile mele metodiste au ncercat s a m a conving a de faptul c a botezul biblic era cel prin stropirea cu ap a, dar eforturile lor au r amas f ar a rezultat. Pastorul metodist a fost de acord s a boteze prin scufundare candida tii , preferau aceast care, din motive de con stiin ta a metod a, de si, n

22

Schi te din via ta mea

particular, el era convins c a Dumnezeu accept a n aceea si m asur as i botezul prin stropirea cu ap a. n cele din urm a, s-a stabilit data n care urma s a particip am la aceast a ceremonie solemn a. Era o zi r acoroas as i b atea vntul, cnd, al aturi de ceilal ti candida ti, n total doisprezece, am intrat n apa m arii pentru a boteza ti. Valurile erau nalte s i se izbeau de rm, dar, cnd am luat asupra mea aceast ta a cruce grea, am sim tit pacea rev arsndu-se n suetul meu ca un uviu. La ie sirea din ap a, puterile m-au p ar asit aproape complet, c aci puterea Domnului venise asupra mea. Am avut sentimentul c a nu mai apar tin lumii acesteia, cu totul nou ci am nviat din mormntul de ap a, ntr-o via ta a. n dup a-amiaza aceleia si zile, am fost primi ti ca membri cu drepturi [26] depline ai Bisericii Metodiste.

Capitolul 3 Lupta cu ndoiala


Am devenit iar as i foarte ner abd atoare s a merg la s coal as i s a mai fac nc a o ncercare de a dobndi o educa tie. Prin urmare, mam nscris la seminarul de fete din Portland. Dar, n timp ce m a str aduiam s a-mi reiau studiile, s an atatea mea s-a nr aut a tit rapid s i a devenit evident faptul c a, dac a a s continuat s a frecventez s coala, a s f acut-o cu pre tul vie tii. Cu o mare triste te, m-am ntors acas a. Am constatat c a mi era greu s a m a bucur de religia mea n seminar, deoarece eram nconjurat a de inuen te menite s a-mi distrag a gndurile s i s a le ndep arteze de Dumnezeu. O vreme, am tr ait ntr-o stare de nemul tumire continu a cu privire la mine ns ami s i la mnt viu realiz arile mele cre stine s i nu reu seam s a p astrez un sim ta s i continuu al iubirii s i al milei lui Dumnezeu. Eram cuprins a de descurajare, iar aceasta mi producea o stare de tulburare profund a. Lucrarea advent a n Portland n iunie 1842, domnul Miller s i-a prezentat cea de a doua serie de prelegeri n biserica de pe strada Casco, din Portland. Eu am considerat c a este un mare privilegiu pentru mine s a particip la aceste adun ari, deoarece c azusem n descurajare s i nu m a sim team preg atit a s a m a ntlnesc cu Mntuitorul. n ora s, aceast a a doua serie de prelegeri strnise un interes mult mai mare dect cea precedent a. Cu cteva excep tii, toate denomina tiunile existente refuzau s a-l primeasc a pe domnul Miller. Multe dintre predicile rostite de la diferite amvoane ncercau s a dema ste a sa-zisele erori fanatice ale lui Miller, dar mul timi de ascult atori ner abd atori participau la adun arile sale s i veneau ntr-un num ar att de mare, nct mul ti nu mai aveau [27] loc n sal a. Participan tii erau neobi snuit de aten ti s i de lini sti ti. Maniera de predicare a domnului Miller nu era oratoric a sau cu norituri, ci el prezenta fapte simple s i impresionante, care trezeau s ascult atorii din starea de indiferen ta i dezinteres. Pe m asur a ce nainta n subiect, domnul Miller si sus tinea arma tiile s i ideile 23

24

Schi te din via ta mea

folosind argumentul Scripturii. Cuvintele lui erau nso tite de o putere conving atoare, care le conferea o not a distinct a de autenticitate. Domnul Miller era o persoan a amabil as i plin a de comp atimire. Uneori, cnd toate locurile din sal a erau ocupate, iar platforma s i amvonul p areau supraaglomerate, l-am v azut cobornd de la pupitru s i mergnd printre rnduri pentru a lua de bra t cte un domn sau o doamn a n vrst a, pe care i ajuta s a- si g aseasc a un loc pe scaun, dup a care se ntorcea s i si relua predica. Pe bun a dreptate era numit de cei care P arintele Miller, deoarece manifesta o grij a atent a fa ta ajungeau s a e p astori ti de el. Comportamentul lui era iubitor s i politicos s i avea o stare de spirit excep tional as i o inim a plin a de duio sie. Miller era un vorbitor captivant, iar ndemnurile lui li se potriveau att celor ce se declarau cre stini, ct s i celor nepoc ai ti, s i erau pline de putere. Uneori, atmosfera adun arilor sale era de o solemnitate att de profund a, nct devenea cople sitoare. Mintea ne mntul crizei iminente a num ara tilor ascult atori era p atruns a de sim ta evenimentelor care aveau s a urmeze n istoria omenirii. Mul ti cedau n fa ta convingerii inspirate de Duhul lui Dumnezeu. B arba ti cu p arul c arunt s i femei n vrst a si c autau cu pa si sl abi ti locuri n sal a. Oameni aa ti n puterea maturit a tii, tineri s i copii, to ti erau profund tulbura ti. Suspine, plns s i voci care rosteau laude la adresa lui Dumnezeu se n al tau laolalt a de pe altarul de rug aciune. Eu am crezut cuvintele solemne rostite de slujitorul lui Dumnezeu s i m a durea inima cnd cineva li se opunea sau f acea din ele un subiect de batjocur a. Am participat adesea la aceste adun ari s i am fost convins a c a Domnul Isus urma s a vin a n curnd pe norii cerului, dar marea mea fr amntare era aceea de a preg atit a s a-L ntlnesc. [28] Gndurile mi erau preocupate continuu de subiectul sn tirii inimii. Mai presus de orice, doream cu ardoare s a primesc aceast a mare binecuvntare s i s a simt c a sunt pe deplin acceptat a de Dumnezeu. Dicult a tile n n telegerea sn tirii Printre metodi sti, am auzit vorbindu-se mult despre sn tire, dar nu aveam nici o idee precis a cu privire la subiectul acesta. Mi se p area c a o asemenea binecuvntare este inaccesibil a pentru mine. Era o stare de puritate a inimii, pe care nu credeam c a o voi putea

Lupta cu ndoiala

25

atinge vreodat a. V azusem persoane pierzndu- si orice vlag a sub inuen ta st arilor de exaltare mintal as i auzisem c a aceast a manifestare era considerat a dovada sn tirii. Dar nu puteam n telege condi tiile necesare pentru a ajunge pe deplin consacrat lui Dumnezeu. Prietenii mei cre stini mi spuneau: Crede n Domnul Isus acum! Crede c a El te accept a acum! Am ncercat s a procedez astfel, dar am constatat c a mi este imposibil s a cred c a am primit acea binecuvntare, despre . Am care gndeam c a ar trebui s a electrizeze ntreaga mea in ta r at acit n mpietrirea inimii mele, f ar a a capabil a s a experimentez acea stare de exaltare a spiritului, pe care o manifestau al tii. Mi se p area c a sunt diferit a de ei s i c a nu voi avea niciodat as ansa de a tr ai bucuria deplin a a sn tirii inimii. Ideile mele cu privire la ndrept a tire s i la sn tire erau confuze s i nedenite. Aceste dou a st ari spirituale mi fuseser a prezentate ca ind distincte s i separate, totu si nu reu seam s a n teleg nici deosebirea, nici semnica tia celor doi termeni, s i toate explica tiile predicatorilor mi sporeau nedumeririle. Nu m-am sim tit capabil a s a pretind c a am aceast a binecuvntare s i m-am ntrebat dac a putea ob tinut a doar n mijlocul metodi stilor sau dac a nu cumva, prin participarea la adun arile adventiste, m a ndep artam singur a de ceea ce doream mai [29] presus de orice sn tirea realizat a de Duhul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, am observat c a unii dintre cei care pretindeau c a sunt sn ti ti manifestau un spirit de r autate cnd li se prezenta subiectul celei de a doua veniri a Domnului Hristos. Un astfel de spirit nu mi se p area a o reprezentare a sn teniei pe care o m arturiseau ei. Nu am putut n telege de ce era necesar ca predicatorii s a se opun a att de mult doctrinei care spunea c a a doua venire a Domnului Hristos era aproape. Predicarea acestei credin te a fost urmat a de o reform as i mul ti dintre cei mai consacra ti pastori s i laici o acceptaser a ca ind adev arul. Mi se p area c a aceia care l iubesc sincer pe Domnul Isus ar trebui s a e dispu si s a accepte vestea bun a a venirii Sale s i s a se bucure c a aceasta este aproape. Eu am considerat c a tot ce puteam arma era faptul c a primisem ceea ce ei numeau ndrept a tire. Am citit n Cuvntul lui Dumnezeu c a, f ar a sn tire, nimeni nu va putea s a-L vad a pe Dumnezeu. Pe lng a aceasta, erau s i alte tinte nalte pe care trebuia s a le ating nainte de a putea sigur a de via ta ve snic a. Am studiat din nou s i din nou subiectul acesta, deoarece credeam c a Domnul Hristos urma s a vin a

26

Schi te din via ta mea

curnd s i m a temeam c a m a va g asi nepreg atit a s a-L ntlnesc. Zi s i noapte, n urechile mele r asunau cuvinte de condamnare s i strigam necontenit naintea lui Dumnezeu: Ce trebuie s a fac pentru a mntuit a? Doctrina despre pedeapsa ve snic a n gndirea mea, dreptatea lui Dumnezeu umbrea iubirea s i mila Sa. Tulburarea sueteasc a prin care am trecut n aceast a perioad aa fost foarte mare. Eu fusesem nv a tat a s a cred ntr-un iad care arde ve snic s i, cnd m a gndeam la situa tia nenorocit a a p ac atosului f ar a , m Dumnezeu s i lipsit de speran ta a cuprindea o disperare profund a. M-am temut c a voi pierdut as i va trebui s a ndur toat a ve snicia suferin ta celor nemntui ti. Eram obsedat a f ar a ncetare de gndul ngrozitor c a p acatele mele sunt prea mari pentru a putea iertate s i [30] c a voi pierdut a pentru totdeauna. Descrierile nor atoare pe care le auzisem despre suetele pierdute se nr ad acinaser a adnc n mintea mea. n predicile de la amvon, pastorii descriau prin imagini vii starea celor pierdu ti. Ei spuneau c a Dumnezeu si propusese s a nu mntuiasc a pe nimeni, cu excep tia , c celor sn ti ti, c a ochii lui Dumnezeu ne urm aresc n permanen ta a Dumnezeu nsu si p astreaz a rapoarte cu privire la noi, cu precizia n telepciunii Sale innite, s i c a toate p acatele pe care le-am s avr sit sunt nregistrate cu credincio sie, ca m arturie mpotriva noastr a, s i vor pedepsite cu dreptate. Satana era nf a ti sat asemenea unei are care st a la pnd a, ner abd ator s a se arunce asupra pr azii s i s a ne atrag a n adncimile disper arii, pentru ca apoi s a exalte triumf ator, privind suferin tele noastre n ororile unui iad care arde ve snic, unde, dup a torturile miilor s i miilor victimele care de ani, valurile de ac ari aveau s a aduc a la suprafa ta se zvrcoleau, strignd cuprinse de agonie: Pn a cnd, o, Doamne, pn a cnd? Atunci, r aspunsul lui Dumnezeu urma s a r asune n abis, ca un tunet: Pn a n vecii vecilor! Iar valurile de ac ari i nghi teau din nou pe cei pierdu ti, cufundndu-i n adncurile m arii de foc, ve snic zbuciumate. n timp ce ascultam aceste descrieri teribile, imagina tia mea era att de profund impresionat a, nct ncepeam s a transpir s i cu greu

Lupta cu ndoiala

27

m a st apneam s a nu strig cuprins a de groaz a, deoarece mi se p area c a simt deja chinurile pierz arii. Dup a aceea, pastorul vorbea despre nesiguran ta vie tii, declarnd c a este posibil ca n clipa aceasta s a m aici, iar n clipa urm atoare s a m n iad sau n momentul acesta s a m pe p amnt, iar n momentul urm ator, n cer. Vom alege noi iadul de foc s i tov ar as ia demonilor sau binecuvntarea Cerului s i tov ar as ia ngerilor? Dorim noi s a auzim gemetele s i blestemele suetelor pierdute pentru ve snicie sau s a cnt am imnurile lui Isus naintea tronului lui Dumnezeu? Tat al ceresc mi era nf a ti sat ca ind un tiran care si g asea pl acerea, asistnd la agonia celor condamna ti, s i nu ca un Prieten duios s i plin de mil a al p ac ato silor, care iube ste in tele pe care le-a [31] creat cu o iubire ce ntrece orice pricepere s i dore ste ca ele s a e salvate pentru mp ar a tia Sa. Cnd am ajuns s a u st apnit a de gndul c a Dumnezeu simte pl acere torturnd in tele f acute dup a chipul s i asem anarea Sa, am sim tit c a un zid de ntuneric m a desparte de El. n timp ce meditam la imaginea Creatorului universului aruncndu-i n iad pe nelegiui ti, ca s a ard a acolo de-a lungul veacurilor nesfr site ale ve sniciei, inima mea se cufunda ntr-o stare de groaz a, gndindu-m a cu disperare c a ca o in att de nemiloas nu poate cu putin ta ta as i de tiran a s a se ndure vreodat a de mine pentru a m a salva din blestemul p acatului. Am crezut c a voi mp art as i soarta p ac ato silor condamna ti s i voi suporta ac arile ve snice ale iadului, atta timp ct va exista Dumnezeu nsu si. Un ntuneric aproape total m-a nv aluit s i mi se p area c a nu mai exista nici o s ans a de a ie si din aceast a stare. Dac a mi-ar fost prezentat adev arul, a sa cum l n teleg acum, a s fost scutit a de mult a confuzie s i ntristare. Dac a mi s-ar vorbit mai mult despre iubirea lui Dumnezeu s i mai pu tin despre dreptatea Lui nenduplecat a, frumuse tea s i slava caracterului S au mi-ar inspirat [32] de Creatorul meu. o iubire adnc as i erbinte fa ta

Capitolul 4 nceperea activit a tii publice


Pn a la aceast a dat a, cu excep tia ctorva cuvinte timide, rostite n cadrul adun arilor de rug aciune, nu m a rugasem niciodat a n public. Dar acum mi-a fost inspirat a convingerea c a trebuie s a m a adresez Domnului n rug aciune, cu ocazia micilor noastre ntruniri sociale. Nu am ndr aznit s a fac acest lucru, de teama c a m a voi ncurca s i nu voi reu si s a-mi exprim gndurile. Totu si sentimentul datoriei mi-a fost inspirat cu atta putere, nct, atunci cnd am ncercat s a m a rog n tain a, mi s-a p arut c a l jignesc pe Dumnezeu, pentru c a evitasem s a mplinesc voia Sa. M-a cuprins disperarea s i, timp de trei s apt amni, nici o raz a de lumin a nu a reu sit s a str abat a ntunericul care m a nv aluia. Suferin ta mea sueteasc a era intens a. Uneori, nu ndr azneam s a nchid ochii cte o noapte ntreag a, ci a steptam pn a cnd sora mea geam an a adormea adnc, apoi coboram din pat n lini ste s i ngenuncheam pe podea, rugndu-m a n t acere, ntr-o stare de agonie indescriptibil a. Ororile iadului ve snic mi ap areau f ar a ncetare n minte. Stiam c a nu voi putea tr ai mult a vreme n aceast a stare de spirit s i nu aveam curajul s a nfrunt moartea s i s a suf ar soarta cumplit a a p ac ato silor. Oh, cu ct a invidie i priveam pe aceia care se bucurau de acceptarea lui Dumnezeu! Ct de pre tioas a p area speran ta cre stin a pentru suetul meu chinuit! Adesea, st ateam n genunchi aproape ntreaga noapte s i m a rugam, gemnd s i tremurnd, cuprins a de o groaz a cumplit as i de o disperare care ntrece orice descriere. Doamne, ai mil a de mine!, ceream eu s i, asemenea s armanului frunta s al sinagogii, nu ndr azneam s a-mi ridic ochii spre cer, ci mi plecam fa ta pn a la p amnt naintea lui Dumnezeu. Am ajuns foarte slab as i epuizat a, dar nu [33] i-am mp art as it nim anui suferin ta s i disperarea mea.

28

nceperea activit a tii publice

29

Visul despre templu s i despre miel n timp ce m a aam n acea stare de disperare, am avut un vis care m-a impresionat profund. Am visat un templu n care erau aduna ti foarte mul ti oameni. Cnd trebuia s a vin a sfr situl, singurii care aveau s a e salva ti erau aceia care se refugiaser a n templu, iar cei r ama si afar a, urmau s a e pierdu ti pentru totdeauna. To ti cei de afar a, care umblau pe diferitele lor c ai, rdeau s i i ridiculizau pe cei care intrau n templu, spunndu-le c a acest refugiu era doar o inven tie n sel atoare, deoarece n realitate nu exista nici un pericol de care s a fug a. Ace stia ajunseser a chiar s a i re tin a pe unii pentru a-i mpiedica s a intre n templu. Temndu-m a c a voi ridiculizat a, eu am considerat c a era mai bine s a a stept pn a cnd oamenii de afar a se vor mpr as tia sau pn a cnd voi reu si s a intru f ar a a observat a de ei. Dar, n loc s a se mic soreze, num arul lor era tot mai mare s i, pentru c a mi-a fost team a c a voi ajunge prea trziu, am plecat de acas a n grab as i am nceput s a-mi fac loc prin mul time. n ner abdarea mea de a ajunge la templu, nu am luat n considerare mul timea care m a nconjura s i nici nu mi-a p asat de ea. La intrarea n templu, am v azut c a vastul ediciu era sus tinut de un singur stlp uria s, de care era legat un miel njunghiat n multe locuri s i plin de snge. Se p area c a noi, cei prezen ti, s tiam c a mielul fusese njunghiat s i r anit n locul nostru. Trebuia ca to ti cei care intrau n templu s a vin a naintea mielului s i s a- si m arturiseasc a p acatele. Chiar n fa ta lui, se aau ni ste scaune nalte, pe care s edeau ni ste oameni ce ar atau foarte ferici ti. Lumina cerului p area c a str aluce ste pe fa ta lor, s i ei l l audau pe Dumnezeu s i cntau imnuri voioase de mul tumire, care p areau a asemenea unor coruri ngere sti. Ace stia erau cei ce veniser a naintea mielului, si m arturisiser a p acatele s i primiser a iertarea, iar acum a steptau plini de bucurie sosirea unui [34] eveniment fericit. Chiar s i dup a ce am intrat n templu, eram cuprins a de team as i de ru sine, pentru c a trebuia s a m a umilesc n prezen ta acelor oameni, dar am sim tit o nevoie cople sitoare de a nainta. n timp ce mi f aceam loc, apropiindu-m a ncetul cu ncetul de stlp pentru a ajunge n , templul sfa ta mielului, deodat a, am auzit un sunet de trmbi ta a cutremurat, iar adunarea sn tilor a nceput s a scoat a strig ate de

30

Schi te din via ta mea

. Cl biruin ta adirea ntreag a s-a umplut de o lumin a puternic as i apoi s-a a sternut un ntuneric dens. To ti oamenii aceia ferici ti disp aruser a o dat a cu lumina str alucitoare, iar eu am r amas singur a, n groaza t acut a a nop tii. M-am trezit din somn ntr-o stare de agonie s i cu greu am reu sit s a m a conving c a fusese doar un vis. Mi se p area c a blestemul meu fusese hot art s i c a Duhul Domnului m a p ar asise pentru a nu mai reveni niciodat a. Visul n care l-am v azut pe Isus Curnd dup a aceasta, am avut un alt vis. Mi se p area c a stau cu fa ta ascuns a n palme, ntr-o stare de disperare total a, gndindu-m a c a, dac a Domnul Isus ar fost pe p amnt, a s mers la El, m-a s aruncat la picioarele Lui s i I-a s spus toate suferin tele mele. Eram convins a c a Domnul nu mi-ar ntors spatele, ci ar avut mil a de mine, iar eu L-a s iubit s i I-a s slujit pentru totdeauna. ndat a dup a aceea, u sa s-a deschis s i a intrat o persoan a de o frumuse te deosebit a. M-a privit plin a de mil as i m-a ntrebat: Dore sti s a-L vezi pe Isus? El este aici s i, dac a dore sti, po ti s a-L vezi. Ia cu tine tot ce ai s i urmeaz a-m a. Am ascultat cuvintele ei cu o bucurie nespus a, am mpachetat fericit a pu tinele lucruri pe care le aveam, ecare obiect nensemnat la care tineam, s i am plecat pe urmele c al auzei mele. Ea m-a condus spre o scar a nalt a, ale c arei trepte p areau destul de fragile. Cnd am nceput s a urc treptele, m-a avertizat s a-mi p astrez privirile a tintite n [35] sus, ca nu cumva s a ame tesc s i s a cad. Mul ti dintre cei care urcaser a pe scara aceea c azuser a nainte de a ajunge la cap at. n cele din urm a, am p as it pe ultima treapt as i m-am oprit n fa ta unei u si. Aici, c al auza m-a sf atuit s a las toate lucrurile pe care le adusesem cu mine. Eu le-am l asat binevoitoare. Apoi a deschis u sa s i m-a ndemnat s a intru. n clipa urm atoare m-am aat n fa ta lui Isus. nf a ti sarea aceea frumoas a era inconfundabil a. Expresia de bun atate s i de maiestate a fe tei Lui nu putea apar tine nici unei alte persoane. Cnd m-a privit tint a, eu am s tiut imediat c a El cuno stea bine toate am anuntele vie tii mele s i toate gndurile s i sentimentele inimii mele.

nceperea activit a tii publice

31

Am ncercat s a m a ascund de privirea Lui, deoarece sim team c a nu sunt n stare s a suport ochii S ai cercet atori, dar El S-a apropiat cu un zmbet s i, punndu-Si mna pe capul meu, a zis: Nu te teme. Tonul pl acut al glasului S au a f acut ca inima mea s a tresalte de o fericire pe care nu o mai tr aisem niciodat a. Eram prea bucuroas a ca s a pot rosti vreun cuvnt, dar, cople sit a de emo tie, am c azut la picioarele Sale n semn de adorare. n timp ce st ateam acolo f ar a putere, pe dinaintea ochilor mei au trecut scene pline de frumuse te s i de slav as i am avut sentimentul c a ajunsesem n pacea s i siguran ta cerului. n cele din urm a, puterile mi-au revenit s i m-am ridicat. Ochii iubitori ai lui Isus erau nc a ndrepta ti spre mine, iar zmbetul Lui mi-a umplut suetul de voio sie. Prezen ta Lui a strnit n mine un respect sfnt s i o iubire de nedescris. Apoi, c al auza a deschis u sa s i am ie sit mpreun a. Mi-a spus s a iau din nou lucrurile pe care le l asasem afar a. Dup a aceea, mi-a nmnat un s nur verde, nf as urat strns s i m-a sf atuit s a-l a sez lng a inim a, spunndu-mi c a, ori de cte ori doresc s a-L v ad pe Domnul Isus, s a scot s nurul s i s a-l ntind ct se poate de tare. C al auza m-a avertizat s a nu ng adui ca s nurul s a r amn a prea mult a vreme nf as urat, deoarece s-ar putea nnoda s i nu voi mai putea s a-l ntind. Am a sezat s nurul lng a inim as i am cobort fericit a treptele, l audndu-L pe Domnul [36] s i spunndu-le tuturor celor pe care i ntlneam despre locul unde l pot g asi pe Isus. . n mintea mea, s Visul acesta mi-a dat speran ta nurul verde reprezenta credin ta, iar frumuse tea s i simplitatea ncrederii n Dumnezeu au nceput s a se a stearn a n suetul meu. Simpatia s i sfaturile prietene sti n cele din urm a, i-am m arturisit mamei toate fr amnt arile s i suferin tele mele. Cu mult a ging as ie, ea m-a n teles s i m-a ncurajat, recomandndu-mi s a cer sfatul fratelui Stockman care, n acea perioad a, predica doctrina advent a n Portland. Eu aveam o mare ncredere n el, deoarece era un slujitor consacrat al lui Hristos. Dup a ce a ascultat relatarea experien tei mele, fratele Stockman s i-a a sezat cu duio sie mna pe capul meu s i mi-a spus cu lacrimi n ochi: Ellen, tu e sti doar un copil. Experien ta ta este unic a pentru cineva care

32

Schi te din via ta mea

se a a la o vrst a att de fraged a. Sunt sigur c a Domnul Isus te preg ate ste pentru o lucrare special a. Apoi, mi-a spus c a, s i dac a a s fost o persoan a matur as i a s suferit din cauza ndoielii s i a disper arii, el mi-ar declarat cu . certitudine c a, prin dragostea lui Isus, pentru mine exist a speran ta Tocmai agonia sueteasc a prin care trecusem era dovada sigur a c a Duhul Domnului lupt a al aturi de mine. El mi-a explicat c a, atunci cnd se mpietre ste n vinov a tie, p ac atosul nu este con stient de imensitatea p acatului lui s i se ateaz a cu gndul c a starea lui este bun a nici un pericol deosebit. Duhul Domnului l s i c a nu l amenin ta p ar ase ste, iar p ac atosul devine indiferent s i dezinteresat sau r azvr atit s i sd ator. Acest om bun mi-a vorbit despre iubirea lui Dumnezeu de copiii Lui care gre fa ta sesc, explicndu-mi c a, n loc s a se bucure de nimicirea lor, Domnul dore ste cu ardoare s a-i atrag a la Sine s i s a-i ajute s a se ncread a n El. Apoi mi-a descris marea iubire a [37] Domnului Hristos s i planul de r ascump arare. Fratele Stockman s-a referit la accidentul suferit de mine n trecut, spunndu-mi c a fusese, ntr-adev ar, o nenorocire amarnic a, dar m-a ndemnat s a cred c a mna ocrotitoare a Tat alui iubitor nc a nu era retras a de la mine s i c a, n viitor, cnd ntunericul ap as ator din suetului meu se va risipi, voi discerne n telepciunea providen tial a, care p aruse uneori att de nemiloas as i de nen teleas a. Domnul Isus le-a spus ucenicilor S ai: Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe dup a aceea (Ioan 13, 7). n viitorul m are t, nu vom mai vedea lucrurile ca s i cnd le-am privi printr-o lentil a ntunecat a, ci n fa cu tainele iubirii divine. vom ajunge fa ta ta Mergi n pace, Ellen, mi-a spus el, ntoarce-te acas as i ncredete n Isus, c aci El nu nceteaz a niciodat a s a i iubeasc a pe to ti aceia care l caut a cu adev arat. Apoi s-a rugat st aruitor pentru mine, iar eu rug am sim tit c a Dumnezeu va asculta cu siguran ta aciunea sfntului S au, chiar dac a cererile mele umile ar r amne neauzite. n timp ce tor al lui Israel, am ascultam sfatul n telept s i iubitor al acestui nv a ta sim tit c a sclavia ap as atoare a ndoielii s i a fricii se ndep arta de la mine s i c a suetul meu era eliberat. Am plecat de la el ncurajat as i mngiat a. n cele cteva minute n care am primit ndrum arile fratelui Stockman, reu sisem s a nv a t despre dragostea s i despre mila duioas a

nceperea activit a tii publice

33

a lui Dumnezeu mai mult dect din toate predicile s i sfaturile pe care le auzisem vreodat a pn a atunci. Prima mea rug aciune n public M-am ntors acas as i m-am rugat din nou Domnului, f ag aduinduI c a voi face s i voi suporta orice ar putea s a-mi cear a, doar pentru ca zmbetul lui Isus s a-mi nvioreze inima. Atunci, mia fost prezentat a iar as i aceea si datorie care mi pricinuise s i mai nainte atta ngrijorare s a-mi iau crucea s i s a vorbesc n mijlocul adun arii poporului lui Dumnezeu. Ocazia nu s-a l asat mult a steptat a. Chiar [38] n seara aceea am participat la o adunare de rug aciune, care a avut loc n casa unchiului meu. Cnd ceilal ti au ngenuncheat pentru rug aciune, m-am al aturat s i eu, tremurnd, s i dup a ce s-au rugat cteva persoane, glasul meu a nceput s a r asune nainte de a-mi da seama de aceasta. n clipa aceea, f ag aduin tele lui Dumnezeu mi s-au p arut ca ni ste perle pre tioase, care a steptau doar s a e cerute. n timp ce m a rugam, povara s i agonia sueteasc a, pe care le ndurasem atta vreme, au disp arut, iar binecuvntarea Domnului s-a rev arsat asupra mea ca o rou a pl acut a. L-am l audat pe Dumnezeu din adncul inimii mele. Mi se p area c a totul disp aruse din jurul meu, r amnnd numai Domnul Isus s i slava Sa, s i nu am fost con stient a de cele ce se petreceau n preajm a. Duhul lui Dumnezeu coborse asupra mea cu o asemenea putere, nct nu am fost n stare s a merg acas a n seara aceea. Cnd miam revenit, am v azut c a m a aam n casa unchiului meu, unde avusese loc adunarea de rug aciune. Nici unchiul s i nici m atu sa mea nu erau preocupa ti de religie, de si unchiul meu f acuse cndva o , dar dup m arturisire de credin ta a aceea s i-a pierdut interesul. Mi s-a spus c a, atunci cnd a v azut puterea lui Dumnezeu venind asupra mea ntr-un mod att de impresionant, s-a tulburat foarte tare s i a nceput s a umble prin nc apere profund nelini stit s i ngrijorat. n momentul n care am c azut la p amnt, unii dintre cei prezen ti s-au alarmat foarte tare s i erau pe punctul de a alerga s a aduc a un medic, creznd c a suferisem o criz a subit as i periculoas a, dar mama i-a ndemnat s a m a lase n pace, deoarece att ea, ct s i al ti n cre stini cu experien ta teleseser a clar c a starea mea era cauzat a

34

Schi te din via ta mea

de manifestarea puterii minunate a lui Dumnezeu. A doua zi, cnd m-am ntors acas a, am constatat c a n suetul meu avusese loc o schimbare total a. Nu mi venea s a cred c a sunt aceea si persoan a [39] care plecase din casa p arinteasc a n seara precedent a. n minte, mi r asuna continuu urm atorul pasaj: Domnul este p astorul meu, nu voi duce lips a de nimic (Psalmii 23, 1). n timp ce repetam n s oapt a aceste cuvinte, inima mea era plin a de fericire. n telegerea iubirii Tat alui De acum, credin ta pusese st apnire pe inima mea. Sim team de Dumnezeu s o iubire nespus de mare fa ta i aveam din partea Duhului Sfnt dovada c a p acatele mi erau iertate. Ideile mele despre Dumnezeu erau schimbate. Acum l n telegeam ca pe un p arinte duios s i bun s i nu ca pe un tiran care i oblig a pe oameni la o ascultare oarb a. Inima mi tres alta ntr-o iubire profund as i arz atoare de El. Ascultarea de voia Lui mi se p fa ta area o bucurie s i a n slujba Lui era o pl acere. Nici o umbr a nu ntuneca lumina care mi dezv aluia voia des avr sit a a lui Dumnezeu. Am sim tit asigurarea locuirii l auntrice a Mntuitorului s i am n teles adev arul cuvintelor lui Hristos: Cine M a urmeaz a pe Mine nu va umbla n ntuneric, ci va avea lumina vie tii (Ioan 8, 12). Pacea s i fericirea mea erau ntr-un contrast att de vizibil cu depresia s i cu tulburarea de dinainte, nct m a sim team ca s i cnd fusesem salvat a din iad s i dus a n cer. Puteam chiar s a l laud pe Dumnezeu pentru nenorocirea care fusese ncercarea vie tii mele, deoarece aceasta fusese mijlocul de a-mi ndrepta gndurile asupra ve sniciei. Eu eram mndr as i ambi tioas a din re s i probabil c a nu a s fost nclinat a s a-I d aruiesc inima mea lui Isus, dac a nu ar existat suferin ta, care m a ndep artase ntr-o anumit a m asur a de succesele s i de sert aciunile lumii. Timp de s ase luni, asupra inimii mele nu s-a ab atut nici o umbr a s i nici nu am neglijat vreuna dintre ndatoririle cunoscute. Unica mea a fost aceea de a mplini voia lui Dumnezeu s str aduin ta i de a p astra [40] f ar a ncetare cerul s i pe Domnul Isus n minte. Am fost surprins a s i impresionat a de concep tiile clare, care mi erau descoperite cu privire la isp as ire s i la lucrarea Domnului Hristos. Nu voi ncerca s a adaug detalii legate de fr amnt arile min tii mele. Este sucient s a

nceperea activit a tii publice

35

arm c a lucrurile vechi s-au dus s i toate s-au f acut noi. Nu exista nici un nor care s a umbreasc a binecuvntarea mea des avr sit a. Eram dornic a s a vorbesc despre iubirea Domnului Isus s i nu sim team nici o dispozi tie de a m a angaja n conversa tii obi snuite. Inima mea era de Dumnezeu s att de plin a de dragoste fa ta i de pacea care ntrece orice pricepere, nct rug aciunea s i medita tia erau pentru mine o delectare. M arturia personal a n seara de dup a primirea acelei mari binecuvnt ari, am participat la o adunare advent a. Cnd a sosit momentul ca urma sii lui Hristos s a ia cuvntul pentru a- si exprima gndurile cu privire la El, nu am putut s a r amn n t acere, ci m-am ridicat s i mi-am povestit experien ta. Nu m a gndisem nici o clip a la ce ar trebuit s a spun, dar cuvintele se rev arsau de pe buzele mele cu o libertate deplin a, de mine. Eram att de relatnd cu simplitate iubirea lui Isus fa ta fericit a c a sunt eliberat a de lan turile disper arii ntunecate, nct am pierdut din vedere prezen ta celor din jur s i am avut sentimentul c a sunt singur a cu Dumnezeu. Am descoperit c a nu ntmpin nici o dicultate n exprimarea p acii s i a fericirii mele, cu excep tia lacrimilor de mul tumire care mi ntrerupeau vorbirea. Fratele Stockman era prezent. El m a v azuse recent n starea de disperare profund a n care fusesem, iar acum, cnd m a vedea eliberat a din captivitate, plngea cu glas tare, bucurndu-se mpreun a cu mine s i l audndu-L pe Dumnezeu pentru aceast a dovad a a milei s i a bun at a tii Sale duioase s i iubitoare. La scurt timp dup a ce am primit aceast a mare binecuvntare, organizat am participat la o conferin ta a n Biserica Cre stin a al c arei pastor era fratele Brown. Am fost invitat a s a mi povestesc experien ta s i, n timp ce vorbeam cu simplitate despre iubirea lui Isus s i despre bucuria de a acceptat a de Dumnezeu, am sim tit nu numai o mare libertate de exprimare, ci s i o fericire deosebit a. Pe cnd [41] vorbeam, cu o inim a umilit as i cu ochii plini de lacrimi, am avut mntul c , plin de mul sim ta a suetul mi se nal ta tumire, spre cer. Puterea impresionant a a Domnului s-a rev arsat n inima celor aduna ti. Mul ti plngeau s i l l audau pe Dumnezeu.

36

Schi te din via ta mea

Cei p ac ato si au fost invita ti s a se ridice pentru rug aciune s i mul ti au r aspuns apelului. Inima mea era att de mul tumitoare fa ta de Dumnezeu pentru binecuvntarea pe care mi-o d aduse, nct doream nespus de mult s a-i v ad s i pe al tii mp art as ind aceast a bucurie sfnt a. Eram profund preocupat a de aceia care ar putut suferi din mntului respingerii din partea lui cauza poverii vinov a tiei s i a sim ta Dumnezeu. n timp ce mi relatam experien ta, am sim tit c a nimeni nu ar putea rezista n fa ta dovezilor iubirii iert atoare a lui Dumnezeu, care realizase n via ta mea o schimbare att de minunat a. Realitatea adev aratei convertiri mi se p area att de evident a, nct am sim tit o deosebit dorin ta a s a i conduc la lumin a pe prietenii mei tineri s i s a folosesc orice ocazie pentru a-mi exercita inuen ta n sensul acesta. Lucrarea pentru prietenii mei tineri Am organizat adun ari cu prietenii mei tineri. Unii dintre ei aveau o vrst a considerabil mai mare dect mine, iar c tiva erau deja c as atori ti. O parte dintre ei erau u suratici s i nechibzui ti, iar experien ta mea li se p area o povestire banal as i nu acordau aten tie ndemnurilor pe care li le adresam. Dar eu eram hot art a s a nu ncetez s a fac eforturi, pn a cnd nu voi vedea c a aceste suete dragi, pentru care nutream o iubire att de mare, si vor preda via ta lui Dumnezeu. Am petrecut nop ti la rnd n rug aciune st aruitoare pentru cei pe care i c autasem cu scopul de a lucra s i de a m a ruga mpreun a cu ei. Unii dintre ei au r aspuns invita tiei mele din curiozitatea de a auzi ce doream s a le spun. Al tii, n special aceia care nu manifestau nici [42] un interes, considerau c a sunt prea insistent a n eforturile mele. Dar, la ecare dintre micile noastre ntruniri, eu am continuat s a-i ndemn s i s a m a rog pentru ecare n mod personal, pn a cnd ecare a cedat n fa ta lui Isus, recunoscnd meritele iubirii Lui iert atoare. n cele din urm a, to ti au fost converti ti la credin ta n Dumnezeu. Noapte de noapte, n visele mele, mi se p area c a lucrez pentru salvarea suetelor. n aceste momente speciale, mi erau nf a ti sate diferite persoane, pe care le c autam dup a aceea s i m a rugam mpreun a cu ele. n ecare situa tie, cu excep tia uneia singure, toate aceste persoane s-au consacrat lui Dumnezeu. Unii dintre membrii bisericii se temeau c a eram prea zeloas a n ce prive ste convertirea suetelor, dar mie mi se p area c a timpul este att de scurt, nct se

nceperea activit a tii publice

37

cerea ca to ti credincio sii care au n adejdea nemuririi s i care a steapt a venirea lui Hristos s a lucreze f ar a ncetare pentru cei care nc a erau victimele p acatele lor s i se aau pe marginea pr apastiei ngrozitoare a pierz arii. De si eram foarte tn ar a, Planul de Mntuire mi era foarte clar, iar experien ta mea personal a fusese att de remarcabil a, nct, ori de cte ori meditam la subiectul acesta, eram convins a c a trebuie s a-mi continuu eforturile pentru salvarea suetelor pre tioase s i s a folosesc orice ocazie pentru a m a ruga s i pentru a-L m arturisi pe Hristos. era consacrat ntreaga mea in ta a n slujba Domnului meu. Indiferent ce s-ar putut ntmpla, eu eram hot art a s a mplinesc voia lui Dumnezeu s i s a tr aiesc ca una care a steapt a venirea Mntuitorului s i r asplata celor credincio si. M a adresam lui Dumnezeu ca un copila s care vine la p arintele s au, cerndu-I s a mi spun a ce anume dore ste s a fac. Apoi, cnd datoria mi era descoperit a cu claritate, cea mai mare bucurie a mea era s a o aduc la ndeplinire. Uneori, eram tulburat a de ncerc ari deosebite. Cei mai n vrst a dect mine ncercau s a m a re tin as i s a tempereze zelul credin tei mele, dar zmbetul lui Isus mi lumina via ta s i iubirea lui Dumnezeu locuia n inima mea, a sa [43] c a eu mi-am urmat calea cu un spirit voios.

Capitolul 5 Desp ar tirea de biseric a


Familia tat alui meu nc a mai continua s a participe ocazional la serviciile religioase ale Bisericii Metodiste s i, de asemenea, la adun arile grupei de studiu, care aveau loc n case particulare. ntr-o sear a, am participat mpreun a cu fratele meu, Robert, la ntlnirea unei grupe de studiu. Prezbiterul era prezent. Cnd i-a venit rndul s a ia cuvntul pentru a- si mp art as i experien ta, fratele meu , s a vorbit cu o mare umilin ta i totu si cu claritate despre necesitatea unei preg atiri depline n vederea ntlnirii cu Mntuitorul nostru, care urma s a vin a pe norii cerului, cu putere s i cu mare slav a. n timp ce vorbea, chipul lui, care de obicei era palid, a fost nv aluit de o str alucire cereasc a. P area purtat dincolo de lumea din jurul lui s i vorbea ca s i cnd s-ar aat n prezen ta lui Isus. Cnd am fost invitat a s a vorbesc, m-am ridicat n picioare, f ar a nici o emo tie, cu inima plin a de iubire s i pace. Am relatat experien ta suferin tei intense, pe care o ndurasem din cauza sentimentului de p ac ato senie, s i modul n care, n cele din urm a, primisem binecuvn de voia lui tarea atta de mult c autat a o conformare deplin a fa ta Dumnezeu s i mi-am exprimat bucuria cu privire la vestea bun a a apropiatei venirii a Mntuitorului meu, care urma s a-Si ia copiii acas a. Deosebirile doctrinare n simplitatea mea, m-am a steptat ca fra tii s i surorile mele metodiste s a-mi n teleag a sentimentele s i s a se bucure mpreun a cu mine, dar am fost dezam agit a. n timp ce vorbeam, mai multe surori au nceput s a murmure s i s a- si mute scaunele zgomotos, ntorcndu-mi spatele. Nu am reu sit s a n teleg ce anume le deranjase s i, sim tind [44] atmosfera rece a dezaprob arii lor, mi-am scurtat prezentarea. Cnd am ncetat s a vorbesc, prezbiterul care conducea ntruni lung rea m-a ntrebat dac a nu ar mai pl acut s a tr aim o via ta as i folositoare, f acndu-le bine altora, dect s a a stept am ca Isus s a vin a 38

Desp ar tirea de biseric a

39

curnd s i s a-i nimiceasc a pe s armanii p ac ato si. Eu am r aspuns c a a stept cu ner abdare venirea Domnului Isus, deoarece atunci se va pune cap at p acatului s i ne vom bucura de sn tire pentru totdeauna, f ar a s a mai e nici un diavol care s a ne ispiteasc as i s a ne duc a n r at acire. Prezbiterul li s-a adresat celorlal ti, exprimndu- si marea bucurie a a stept arii celor o mie de ani, cnd p amntul urma s a e umplut ca un ocean de cunoa sterea Domnului. El dorea cu ardoare s a nceap a aceast a perioad a glorioas a. Dup a ce s-a ncheiat ntrunirea, mi-am dat seam a c a aceia care de mine m mai nainte fuseser a amabili fa ta a tratau cu o r aceal a evident a. Eu s i fratele meu ne-am ntors acas a ntrista ti de faptul c a a trebuit s a m att de gre sit n tele si de fra tii no stri s i c a subiectul celei de a doua veniri a lui Isus strnise o opozi tie a sa de nver sunat a n inima celor prezen ti. Speran ta celei de a doua veniri Pe drumul spre cas a, am discutat serios cu fratele meu despre dovezile speran tei noastre s i ale noii noastre credin te. Ellen, mi a a spus Robert, oare ne n sel am? S a e oare aceast a speran ta apropiatei venirii a Domnului Hristos pe p amnt o erezie? De ce pastorii s i profesorii no stri de religie i se opun cu atta nver sunare? Ei spun c a Isus nu va veni mii s i mii de ani. Dac a ei ar chiar s i pe aproape de adev ar, atunci sfr situl lumii nu poate avea loc n zilele noastre. Nu am ndr aznit s a-i acord necredin tei nici m acar o singur a clip a de ncurajare, ci am r aspuns imediat: Nu am nici o ndoial a c a doctrina predicat a de domnul Miller constituie adev arul. Aminte ste ti ct a putere nso tea cuvintele lui! Ct a convingere punea st apnire pe inima p ac ato silor! n timp ce mergeam, am discutat din nou subiectul, ct se poate de obiectiv, s i am ajuns la concluzia c a era datoria s i privilegiul nostru s a a stept am venirea Mntuitorului s i c a ar mai sigur s a [45] ne preg atim pentru venirea Sa s i s a m gata s a-L ntmpin am cu bucurie. Dac a Isus va veni cu adev arat, care vor s ansele celor ce declar a acum: Domnul meu si ntrzie venirea s i nu au nici o de a-L vedea? Ne-am mirat de ndr dorin ta azneala cu care pastorii

40

Schi te din via ta mea

, declarnd: lini steau temerile p ac ato silor s i i re tineau de la poc ain ta Pace, pace!, n timp ce solia de avertizare era vestit a n toat a tara. Aceast a perioad a ni se p area foarte solemn as i sim team c a nu avem nici un timp de pierdut. Pomul se cunoa ste dup a roadele lui, a comentat Robert. Ce ? Ea ne-a convins c a f acut pentru noi aceast a credin ta a nu suntem preg ati ti pentru venirea Domnului, c a trebuie s a avem o inim a curat a, deoarece altfel nu vom putea s a-L ntlnim pe Mntuitorul nostru n pace. Credin ta aceasta a strnit n noi dorin ta de a c auta s a primim o putere nou as i har de la Dumnezeu. , Ellen? Ai fost tu a Ce a f acut pentru tine aceast a credin ta sa cum e sti acum, dac a nu ai auzit niciodat a despre doctrina apropiatei a inspirat n inima ta, ce veniri a Domnului Hristos? Ce speran ta pace, ce bucurie s i ce dragoste ti-a d aruit! Iar pentru mine, aceast a a f credin ta acut totul. l iubesc pe Isus s i pe to ti cre stinii. mi place s a particip la adun arile de rug aciune s i simt o mare bucurie cnd m a rog s i citesc Biblia. Amndoi ne-am sim tit nt ari ti de conversa tia noastr as i am hot art s a nu ne l as am ab atu ti de la convingerea noastr a onest a cu privire la adev ar s i cu privire la speran ta binecuvntat a a apropiatei veniri a Domnului Hristos pe norii cerului. Eram mul tumitori pentru faptul c a reu siser am s a n telegem lumina pre tioas as i ne bucuram n a steptarea venirii Domnului. Ultima m arturie personal a prezentat a n grupa de rug aciune La scurt timp dup a aceea, am participat din nou la ntrunirea grupei de studiu. Doream s a ni se ofere o ocazie de a vorbi despre [46] iubirea pre tioas a a lui Dumnezeu, care ne nsue tise. Eu voiam s a de vorbesc ndeosebi despre bun atatea s i despre mila Domnului fa ta mine. Schimbarea care avusese loc n via ta mea era att de mare, nct m a sim team datoare s a folosesc orice prilej de a da m arturie n favoarea iubirii Mntuitorului. Cnd a venit rndul meu s a vorbesc, am prezentat dovezile bucuriei pe care o aveam datorit a iubirii lui Isus, precum s i faptul c a a steptam plin a de bucurie s a-L ntlnesc n curnd pe R ascump ar atorul meu. Credin ta c a venirea Domnului Hristos era aproape strnise

Desp ar tirea de biseric a

41

n suetul meu dorin ta de a c auta mai serios sn tirea nf aptuit a de Duhul lui Dumnezeu. n momentul acela, conduc atorul grupei m-a ntrerupt, declarnd: Ai primit sn tirea prin metodism, sor a, nu printr-o erezie. Atunci, m-am sim tit obligat a s a m arturisesc adev arul c a nu prin metodism primisem aceast a nou a binecuvntare, ci prin adev arurile tulbur atoare cu privire la venirea personal a a Domnului Isus. Prin ele g asisem pacea, bucuria s i iubirea des avr sit a. A sa s-a ncheiat m arturia mea, ultima pe care aveam s a o adresez n grupa de studiu a fra tilor mei metodi sti. Apoi a vorbit Robert, n felul lui timid, dar att de clar s i mi sc ator, nct unii plngeau s i erau foarte impresiona ti, dar al tii tu seau zgomotos s i p areau vizibil deranja ti de cuvintele lui. Dup a ce am p ar asit nc aperea, am discutat din nou despre credin ta noastr as i am fost uimi ti c a fra tii s i surorile noastre cre stine nu puteau s a suporte nici un cuvnt cu privire la venirea Mntuitorului. Am fost convin si c a nu mai trebuie s a particip am niciodat a la adun arile grupei de studiu. Speran ta venirii glorioase a Domnului Hristos ne umplea suetul, iar acest fapt avea s a e exprimat ori de cte ori ne ridicam s a vorbim. Era limpede c a nu ne vom mai sim ti bine n grupa de studiu, deoarece m arturia noastr a provocase zmbete dispre tuitoare s i batjocuri care au ajuns la urechile noastre [47] la ncheierea ntrunirii, venind tocmai din partea unor fra ti s i surori pe care i respectaser am s i i iubiser am. R aspndirea soliei advente n acel timp, adventi stii organizau adun ari n Sala Beethoven. Tat al meu participa la aceste adun ari aproape regulat mpreun a cu familia. Se credea c a evenimentul celei de a doua veniri va avea loc n perioada anului 1843. Timpul r amas p area att de scurt pentru salvarea suetelor, nct am luat hot arrea s a fac tot ce mi st a n putere pentru a-i conduce pe cei p ac ato si la lumina adev arului. Acas a aveam dou a surori Sarah, care era cu c tiva ani mai mare ca mine, s i Elizabeth, sora mea geam an a. Am discutat cu ele despre subiectul acesta s i am decis s a lucr am s i s a c stig am ct pentru a investi banii n cump mai mult cu putin ta ararea de c ar ti s i

42

Schi te din via ta mea

bro suri, care urmau s a e oferite gratuit. Era tot ce puteam face s i am realizat pu tinul acesta cu bucurie. Tat al nostru era p al arier, iar sarcina care mi revenea mie era s a confec tionez panglicile p al ariilor, deoarece aceasta era partea cea mai u soar a a meseriei. De asemenea, eu m a ndeletniceam s i cu tricotarea ciorapilor, ob tinnd dou azeci s i cinci de cen ti pentru o pereche. Inima mi era att de sl abit a, nct, n timp ce lucram, trebuia s a stau n pat sprijinit a, dar, n ciuda faptului c a lucram astfel zi dup a zi, eram fericit a c a degetele mele tremurnde puteau face ceva pentru a aduce un venit modest n sprijinul cauzei pe care o iubeam foarte mult. Nu reu seam s a c stig mai mult de dou azeci s i cinci de cen ti ntr-o zi. Eram foarte atent a s a economisesc pre tioasele monede de argint ob tinute, urmnd a investite n cump ararea de literatur a pentru iluminarea s i rede steptarea celor aa ti n ntuneric. Nu am fost deloc ispitit a s a-mi cheltuiesc veniturile pentru satisfacerea pl acerilor proprii. Rochia mea era simpl as i nu cump aram nici un fel de ornamente inutile, deoarece dorin ta de etalare mi se p area un p acat. Prin urmare, aveam ntotdeauna o mic a rezerv a de [48] bani, cu care puteam cump ara c ar ti importante. Acestea le erau n pentru a trimise acolo unde credin tate persoanelor cu experien ta era necesar. Fiecare pagin a de literatur a mi se p area pre tioas a, deoarece reprezenta un sol trimis s a lumineze lumea, avertizndu-i pe oameni . s a se preg ateasc a pentru marele eveniment care se aa chiar la u sa Mntuirea oamenilor era povara inimii mele s i m a durea suetul cnd i auzeam pe aceia care se am ageau singuri, spunndu- si c a se , n ciuda faptului c a a n siguran ta a, n acel timp, solia de avertizare str ab atea lumea ntreag a. Subiectul nemuririi ntr-o zi, am auzit o conversa tie dintre o sor as i mama mea, cu privire la o predic a pe care o ascultaser a recent s i n care se armase, n cele din urm a, c a suetul nu avea o nemurire natural a. Ele au nceput s a repete cteva dintre textele biblice, pe care pastorul le prezentase ca argumente. Dintre toate, mi amintesc faptul c a am fost impresionat a n mod deosebit de urm atoarele: Suetul care p ac atuie ste, acela va muri (Ezechiel 18, 4). Cei vii, n adev ar,

Desp ar tirea de biseric a

43

m acar s tiu c a vor muri, dar cei mor ti nu s tiu nimic s i nu mai au nici o r asplat a, indc a pn as i pomenirea li se uit a (Eclesiastul 9, 5). Care va f acut a la vremea ei de fericitul s i singurul St apnitor, mp aratul mp ara tilor s i Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuie ste ntr-o lumin a de care nu po ti s a te apropii, pe care nici un om nu L-a v azut, nici nu-L poate vedea, s i care are cinstea s i puterea ve snic a! Amin (1 Timotei 6, 15.16). Si anume va da via ta ve snic a celor ce, prin st aruin ta n bine, caut a slava, cinstea s i nemurirea (Romani 2, 7). Dup a ce a citat pasajele anterioare, mama mea a ntrebat: De ce ar trebui s a caute oamenii ceva ce au deja? Eu am ascultat aceste idei noi cu un interes profund s i dureros. Cnd am r amas singur a cu mama, am ntrebat-o dac a ea crede cu adev arat c a suetul nu este nemuritor. Mi-a r aspuns c a se teme ca nu cumva s a avut pn a atunci o concep tie fals a cu privire la subiectul [49] acesta, precum s i cu privire la altele. Dar, mam a, i-am spus eu, tu chiar crezi c a suetul doarme n mormnt pn a la nviere? Crezi c a, atunci cnd moare, cre stinul nu merge ndat a la cer s i c a p ac atosul nu merge n iad? Ea mi-a r aspuns: Biblia nu ne ofer a nici o dovad a cu privire la existen ta unui iad ve snic. Dac a ar exista un asemenea loc, ar trebui s a e men tionat n Cartea Sfnt a. De ce, mam a, am strigat eu, plin a de uimire, cuvintele tale sun a ciudat! Dac a tu crezi aceast a teorie stranie, m acar ai grij a s a nu mai ae nimeni, deoarece m a tem c a, dac a ar auzi o asemenea s doctrin a, p ac ato sii s-ar sim ti n siguran ta i nu ar mai dori niciodat a s a-L caute pe Domnul Isus. Dac a acesta este adev arul Bibliei, a r aspuns ea, nu va o piedic a n calea mntuirii p ac ato silor, ci un mijloc de a-i c stiga pentru Domnul Hristos. Dac a iubirea lui Dumnezeu nu va convinge un r azvr atit s a I se supun a, cu att mai pu tin va reu si teroarea iadului . Pe lng ve snic s a-l conduc a la poc ain ta a aceasta, nu pare a o metod a corect a s a c stigi suete pentru Isus, apelnd la unul dintre cele mai nepl acute sentimente ale inimii, s i anume frica disperat a. Dragostea lui Isus atrage. Ea va convinge chiar s i inima cea mai mpietrit a. Dup a aceast a conversa tie, timp de cteva luni, nu am mai auzit nimic despre nemurirea suetului, dar, n toat a aceast a perioad a,

44

Schi te din via ta mea

mintea mea s-a fr amntat mult cu privire la subiectul nemuririi. Apoi am auzit o predic a n care erau prezentate acelea si idei s i am fost convins a c a ele constituie adev arul. De la data cnd am n teles lumina privitoare la somnul celor mor ti, taina care nv aluise tura nvierii s-a risipit din mintea mea, iar marele eveniment a nv a ta nou dobndit o importan ta as i minunat a pentru mine. Mintea mea fusese tulburat a adesea de efortul de a mp aca ideea r aspl atirii, sau a pedepsei imediate a celor deceda ti, cu faptul incontestabil al judec a tii s i al nvierii viitoare. Dac a la moarte suetul prime ste ndat a r asplata [50] fericirii sau a nenorocirii ve snice, de ce mai e nevoie de nvierea s armanelor trupuri? frumoas Dar aceast a credin ta as i nou a mi-a ar atat motivul pentru care scriitorii inspira ti insistaser a att de mult asupra subiectului a celor deceda nvierii trupului, deoarece ntreaga in ta ti r amnea n mormnt ntr-o stare de adormire. Acum puteam n telege cu claritate falsitatea credin tei noastre din trecut cu privire la acest subiect. Vizita pastorului ntreaga noastr a familie era foarte interesat a de doctrina celei de a doua veniri a Domnului Isus. Tat al meu fusese unul dintre stlpii Bisericii Metodiste. El lucrase ca ndrum ator spiritual s i fusese conduc atorul adun arilor care se tineau n casele celor care locuiau departe de ora se. Cu toate acestea, pastorul metodist ne-a f acut o vizit a special a, folosind ocazia pentru a ne informa c a metodismul s i convingerile noastre religioase nu se puteau mp aca. Nu ne-a ntrebat nimic cu privire la temeiurile credin tei noastre s i nici nu a f acut vreo referire la Biblie, n scopul de a ne convinge de gre seala noastr a, ci a declarat c a noi adoptaser am o doctrin a nou as i ciudat a, pe care Biserica Metodist a nu o putea accepta. Tat al meu i-a r aspuns c a gre se ste numind credin ta noastr ao doctrin a nou as i ciudat a, deoarece nsu si Domnul Hristos, nv a tndui pe ucenici, le predicase despre cea de a doua venire. Domnul a spus: n casa Tat alui Meu sunt multe loca suri. Dac a n-ar a sa, v-a s spus. Eu M a duc s a v a preg atesc un loc. Si dup a ce M a voi duce s i v a voi preg ati un loc, M a voi ntoarce s i v a voi lua cu Mine, ca rii la acolo unde sunt Eu, s a ti s i voi (Ioan 14, 2.3). Cu ocazia n al ta cer, cnd urma sii S ai credincio si l priveau plecnd din mijlocul lor,

Desp ar tirea de biseric a

45

iat a c a li s-au ar atat doi b arba ti mbr aca ti n alb, s i au zis: B arba ti galileeni, de ce sta ti s i v a uita ti spre cer? Acest Isus, care S-a n al tat [51] la cer din mijlocul vostru, va veni n acela si fel cum L-a ti v azut mergnd la cer (Faptele Apostolilor 1, 10.11). Si, a continuat tat al meu, dezvoltndu- si expunerea, apostolul Pavel, cel inspirat, a scris o epistol a pentru a-i ncuraja pe fra tii din Tesalonic, spunnd: si s a v a dea odihn a att vou a, cari sunte ti ntrista ti, ct s i nou a, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu ngerii puterii Lui, ntr-o ac ar a de foc, ca s a pedepseasc a pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu s i pe cei ce nu ascult a de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeaps a o pierzare ve snic a, de la fa ta Domnului s i de la slava puterii Lui, cnd va veni n ziua aceea, ca s a e prosl avit n sn tii S ai s i privit cu uimire n to ti cei ce vor crezut, c aci voi a ti crezut m arturisirea f acut a de noi naintea voastr a (2 Tesaloniceni 1, 7-10). C aci nsu si Domnul, cu un strig at, cu glasul unui arhanghel s i cu trmbi ta lui Dumnezeu, Se va pogor din cer, s i nti vor nvia cei mor ti n Hristos. Apoi, noi, cei vii, care vom r amas, vom r api ti to ti mpreun a cu ei, n nori, ca s a ntmpin am pe Domnul n v azduh, s i astfel vom totdeauna cu Domnul. Mngia ti-v a dar unii pe al tii cu aceste cuvinte (1 Tesaloniceni 4, 16-18). Aceasta este nalta autoritate a credin tei noastre. Domnul Isus s i apostolii S ai au vorbit ntr-o manier a triumf atoare s i plin a de bucurie despre cea de a doua venire, iar sn tii ngeri au proclamat c a Domnul Hristos, care S-a n al tat la cer, va veni iar as i. Aceasta este vina care ni se aduce credin ta n cuvintele lui Isus s i ale ucenicilor S ai. Dar credin ta noastr a este foarte veche s i n ea nu se a a nici o urm a de erezie. Pastorul nu a ncercat s a fac a referire nici m acar la un singur text care ar putut dovedi c a gre sim, ci s-a scuzat, motivnd c a este n criz a de tim El ne-a sf atuit s a ne retragem discret din biseric a, evitnd o judecare public a. Noi eram con stien ti c as i al ti fra ti erau [52] trata ti la fel, din acelea si motive, s i nu doream s a se n teleag a c a ne era ru sine s a recunoa stem propriile convingeri sau c a nu eram n stare s a le sus tinem pe temeiul Scripturii. Prin urmare, p arin tii mei au insistat s a li se comunice motivele cererii lui. Singurul r aspuns al pastorului la aceast a solicitare a fost o declara tie neconcludent a, prin care spunea c a noi am tr ait contrar regulilor

46

Schi te din via ta mea

bisericii s i c a era cel mai bine s a ne retragem din proprie ini tiativ a pentru a evita o judecare public a. Noi am r aspuns c a prefer am o judecare obi snuit as i am cerut s a ni se indice p acatul de care suntem acuza ti, deoarece nu ne sim team vinova ti de nici o gre seal a, prin faptul c a a steptam s i doream venirea Mntuitorului nostru. Judecata bisericii La scurt a vreme dup a aceea, am fost anun ta ti c a trebuie s a m prezen ti la o adunare care urma s a se desf as oare n cadrul comitetului bisericii. Au fost prezen ti doar c tiva membri. Inuen ta tat alui meu s i a familiei sale fusese att de mare, nct oponen tii no stri nu doreau cu nici un chip s a prezinte cazul ntr-o adunare mai numeroas a. Singura acuza tie pronun tat a a fost aceea c a am tr ait contrar regulilor lor. Cnd am ntrebat care erau regulile pe care le-am nc alcat, ni s-a r aspuns, dup a o mic a ezitare, c a am participat la alte adun ari s i am neglijat prezen ta regulat a la ntlnirile din grupa noastr a de studiu. Noi am declarat c a, pentru un timp, o parte din familie fusese plecat a la tar a, dar nici unul dintre cei r ama si n ora s nu absentase de la adun arile grupei de studiu mai mult de cteva s apt amni s i c a ace stia fuseser a obliga ti moral s a lipseasc a, deoarece m arturiile exprimate au fost tratate cu o dezaprobare ct se poate de evident a. De asemenea, am amintit c a anumi ti membri, care nu participaser a la adun arile grupei mai mult de un an, erau totu si trata ti ca ni ste [53] credincio si onorabili. Am fost ntreba ti dac a suntem dispu si s a m arturisim c a ne-am ndep artat de regulile lor s i, de asemenea, dac a suntem de acord s a ne conform am acestor reguli n viitor. Noi am r aspuns c a nu m la credin ndr aznim s a renun ta ta noastr as i nici s a ne dezicem de adev arurile sacre ale lui Dumnezeu, c a nu putem ignora speran ta apropiatei reveniri a R ascump ar atorului nostru s i c a, avnd n vedere atitudinea noastr a, pe care ei o numeau erezie, trebuie s a continu am a ne nchina Domnului. n timp ce rostea cuvntul de ap arare, tat al meu a primit binecuvntarea lui Dumnezeu s i cu to tii am p ar asit camera comitetului cu con stiin ta eliberat as i cu sentimentul fericit al aprob arii lui Isus. n duminica urm atoare, la nceputul serviciului divin de mp art as ire, prezbiterul a citit numele noastre, s apte la num ar, declarnd

Desp ar tirea de biseric a

47

c a ne separaser am de biseric a. El a armat c a nu eram exclu si din cauza vreunei gre seli n conduita moral a, c a aveam un caracter impecabil s i o reputa tie demn a de invidiat, dar c a ne-am f acut vinova ti de nc alcarea regulilor Bisericii Metodiste. El a declarat, de asemenea, c a, din acel moment, u sa este deschis as i to ti cei care vor g asi ti vinova ti de aceea si nc alcare a regulilor vor trata ti la fel. n biseric a existau mul ti credincio si care a steptau venirea Mntuitorului, iar amenin tarea aceasta era menit a s a-i sperie, determinndui s a se supun a. n unele cazuri, aceast a strategie a adus rezultatele dorite, iar favoarea lui Dumnezeu a fost vndut a pentru un loc n biseric a. Mul ti credeau, dar nu ndr azneau s a- si exprime credin ta, pentru c a se temeau s a nu e da ti afar a din sinagog a. Totu si unii au plecat curnd dup a aceea, al aturndu-se grupului care a stepta venirea Mntuitorului. n timpul acela, cuvintele profetului au fost nespus de pre tioase: Asculta ti Cuvntul Domnului, voi, care v a teme ti de Cuvntul Lui. Iat a ce zic fra tii vo stri, care v a ur asc s i v a izgonesc din pricina Numelui Meu: S a-Si arate Domnul slava, ca s a v a vedem bucuria! [54] Dar ei vor r amne de ru sine! (Isaia 66, 5).

Capitolul 6 Dezam agirea din 1843-1844


Ne apropiam cu emo tie s i cu ngrijorare de timpul cnd era a steptat a venirea Mntuitorului nostru. Ca popor al lui Dumnezeu, ne str aduiam cu solemnitate s a ne cur a tim via ta, pentru a preg ati ti s a-L ntmpin am pe Domnul Isus la venirea Sa. Adun arile continuau s a se desf as oare n case particulare din diferite zone ale ora sului s i aveau rezultatele cele mai bune. Credincio sii erau ncuraja ti s a lucreze pentru prietenii s i pentru rudele lor, iar convertirile se nmul teau zi de zi. Adun arile din sala Beethoven n ciuda opozi tiei pastorilor s i a bisericilor, Sala Beethoven din ora sul Portland era supraaglomerat a sear a de sear as i, ndeosebi duminica, num arul participan tilor era foarte mare. La adun ari participau oameni din toate categoriile sociale. Boga ti s i s araci, persoane din nalta societate s i oameni umili, pastori s i laici, to ti erau ner abd atori s a asculte doctrina privitoare la cea de a doua venire. Mul ti dintre cei care veneau nu reu seau s a- si g aseasc a un loc n sal as i plecau dezam agi ti. Programul ntrunirilor era simplu. De obicei, se rostea o predic a scurt as i la subiect, dup a care se oferea ocazia pentru ntreb ari s i r aspunsuri. Avnd n vedere num arul mare de participan ti, se poate spune c a adunarea se desf as ura aproape ntotdeauna n lini ste deplin a. Domnul mpiedica manifestarea spiritului de opozi tie, n timp ce slujitorii Lui explicau dovezile pe care se ntemeia credin ta lor. Uneori, vorbitorul era lipsit de talente deosebite, dar Duhul lui Dumnezeu f acea ca adev arul S au s a e conving ator s i plin de putere. Prezen ta sn tilor ngeri se sim tea n adunare, iar num arul [55] credincio silor din mica grup a cre stea zi de zi.

48

Dezam agirea din 1843-1844

49

ndemnul din partea fratelui Brown ntr-una dintre ocazii, n timp ce fratele Stockman predica, fratele Brown, un pastor al Bisericii Cre stine Baptiste, al c arui nume a mai fost men tionat n aceast a povestire, s edea la amvon, ascultnd cu i un interes profund. Era extrem de impresionat s i, deodat a, pe fa ta s-a a sternut o paloare ca de mort s i s-a pr abu sit de pe scaun. Fratele Stockman a reu sit s a-l prind a n bra te, exact cnd era pe punctul de a se izbi de podea, s i l-a ntins pe canapeaua aat a n spatele amvonului, pe platform a, unde a r amas f ar a putere pn a cnd s-a ncheiat predica. Apoi s-a ridicat cu fa ta nc a palid a, dar str alucind de lumina Soarelui Neprih anirii, s i a rostit o m arturie foarte impresionant a. P area c a primise ungerea sfnt a a Cerului. De obicei, fratele Brown vorbea rar, cu o seriozitate lipsit a de orice urm a de pasiune. Dar, n aceast a ocazie, cuvintele sale solemne s i bine alese erau nso tite de o nou a putere. El s i-a relatat experien ta cu o asemenea simplitate s i cu atta c aldur a, nct mul ti dintre cei care fuseser a st apni ti de prejudec a ti au fost impresiona ti pn a la lacrimi. Expresia fe tei s i cuvintele lui erau marcate vizibil de prezen ta Duhului lui Dumnezeu. Cu un entuziasm sfnt, a declarat plin de curaj c a a ales Cuvntul lui Dumnezeu ca ndrum ator personal, c a ndoielile i-au fost spulberate s i credin ta i era pe deplin conrmat a. Apoi, i-a invitat cu seriozitate pe fra tii s ai pastori, pe membrii bisericii, pe cei p ac ato si s i pe sceptici s a cerceteze Biblia pentru ei n si si, avertizndu-i s a nu ng aduie nici unui om s a-i abat a de la tinta de a descoperi adev arul. Cnd a terminat de vorbit, cei care doreau s a se nal te rug aciuni pentru ei au fost invita ti s a se ridice n picioare. Sute de oameni au r aspuns la apel. Duhul Sfnt se rev arsa asupra adun arii. Cerul s i p amntul p areau c a se ating. ntlnirea a durat pn a noaptea trziu. [56] Puterea Domnului a fost sim tit a de to ti, tineri, vrstnici s i oameni aa ti n plin a maturitate. Fratele Brown nu s-a desp ar tit de Biserica Cre stin a nici atunci, s i nici mai trziu, dar era privit cu un mare respect de c atre credincio sii bisericii sale.

50

Schi te din via ta mea

A steptarea plin a de bucurie Cnd ne-am ntors acas a, din diferite direc tii se auzeau voci care l l audau pe Dumnezeu. O voce r asuna dintr-o direc tie, apoi, ca s i cnd ar fost un r aspuns, o alt a voce se auzea dintr-o alt a direc tie s i nc a dintr-o alt a direc tie. Pretutindeni r asunau glasuri, strignd: Slav a lui Dumnezeu, Domnul Si-a luat n st apnire mp ar a tia! Oamenii se ndreptau spre casele lor, avnd pe buze cuvinte de laud a, s i sunetul bucuriei se r aspndea n lini stea nop tii. Nici unul dintre cei care au participat la aceste adun ari nu va putea uita vreodat a acele evenimente nso tite de un interes deosebit de profund. Cei care l iubesc sincer pe Domnul Isus pot aprecia sentimentele celor ce a steptau venirea Mntuitorului cu dorin ta cea mai arz atoare. Momentul a steptat era foarte aproape. Timpul cnd speram s a-L ntlnim pe Isus era chiar n fa ta noastr a. Ne apropiam de acea or a cu o lini ste solemn a. Adev ara tii credincio si p astrau o comuniune pl acut a cu Dumnezeu, ca o pregustare a p acii care urma s a le apar tin a denitiv, n lumina ve sniciilor nesfr site. Nici unul dintre cei care au nu va putea uita vreodat tr ait s i au crezut n aceast a speran ta a acele ceasuri pre tioase de a steptare. Preocup arile lume sti fuseser a abandonate de cteva s apt amni. Ne vericam cu aten tie ecare gnd s i ecare emo tie a inimii, ca s i cnd am fost pe patul de moarte, urmnd ca, n cteva ore, ochii no stri s a priveasc a pentru ultima dat a scenele acestui p amnt. Nu s-a confec tionat nici o hain a de n al tare la cer n vederea marelui eveniment. Noi sim team nevoia dovezii interioare c a suntem preg ati ti s a-L ntlnim pe Isus, iar hainele noastre albe erau purita[57] tea suetului s i caracterul cur a tit de p acat prin sngele isp as itor al Mntuitorului nostru. Zile de confuzie Cu toate acestea, timpul de a steptare a trecut. Aceasta a fost prima ncercare serioas a pe care au trebuit s a o ndure cei care crezuser as i speraser a c a Domnul Isus urma s a vin a pe norii cerului. Dezam agirea poporului a stept ator al lui Dumnezeu a fost mare. Batjocoritorii erau triumf atori s i i-au c stigat de partea lor pe cei , nestatornici s i slabi. Se pare c a unii care avuseser a, n aparen ta

Dezam agirea din 1843-1844

51

adev o credin ta arat a au fost inuen ta ti doar de team a, iar acum curajul le revenise s i li se al aturau cu ndr azneal a batjocoritorilor, declarnd c a nu fuseser a niciodat a att de am agi ti, nct s a cread a cu adev arat n doctrina lui Miller, despre care spuneau c a era un fanatic iresponsabil. Al tii, care erau din re instabili s i nclina ti s a cedeze, p ar aseau discret grupul credincio silor. Noi eram ncurca ti s i dezam agi ti, s i totu si nu am renun tat la cre . Mul din ta ti continuau s a nutreasc a speran ta c a Isus nu-Si va ntrzia mult a vreme venirea. Cuvntul Domnului era sigur s i nu putea s a gre seasc a. Sim team c a ne-am f acut datoria s i am tr ait n lumina credin tei noastre pre tioase. Eram dezam agi ti, dar nu descuraja ti. Semnele timpului ar atau c a sfr situl tuturor lucrurilor era aproape. Noi trebuia s a veghem s i s a m preg ati ti f ar a ncetare pentru venirea Domnului, care putea s a aib a loc n orice moment. Trebuia s a a step , f t am cu ncredere s i cu speran ta ar a a neglija s a organiz am adun ari pentru a nv a ta ti, mngia ti s i ncuraja ti, astfel nct lumina noastr a s a creasc a, devenind tot mai str alucitoare n ntunericul lumii. O gre seal a de calcul Calculul nostru cu privire la timpul profetic era att de simplu s i de u sor, nct pn as i un copil l putea n telege. Pornind de la data decretului mp aratului Persiei, descris n Ezra 7 s i emis n anul 457 [58] .Hr., perioada de 2300 de ani, men tionat a n Daniel 8, 14, trebuia s a se ncheie n anul 1843. n conformitate cu acest calcul, am a steptat venirea Domnului la sfr situl acestui an. Dup a ce anul a trecut f ar a s a vin a Mntuitorul, am fost foarte tri sti s i dezam agi ti. La nceput, nimeni nu s-a gndit c a exista posibilitatea ca decretul s a nu fost pus n aplicare la nceputul anului 457 .Hr. s i era posibil ca perioada de 2300 de ani s a nu se ncheie la sfr situl anului 1843. Totu si s-a stabilit c a decretul a fost dat aproape de sfr situl anului 457 .Hr. s i, prin urmare, perioada profetic a trebuia s a ajung a pn a n toamna anului 1844. A sadar, profe tia cu privire la timp nu ntrzia, de si a sa se p area. Am nv a tat s a ne punem speran ta n cuvintele profetului: C aci este o proorocie a c arei vreme este hot art a, se apropie de mplinire s i nu va min ti; dac a z above ste, a steapt a-o, c aci va veni s i se va mplini negre sit (Habacuc 2, 3).

52

Schi te din via ta mea

Prin dezam agirea de la sfr situl anului 1843, Dumnezeu Si-a ncercat poporul. Gre seala f acut a n calcularea perioadelor profetice nu a fost descoperit a imediat nici chiar de oamenii nv a ta ti, care se opuneau concep tiilor celor ce a steptau venirea lui Hristos. Teologii au declarat c a Miller a avut dreptate n ce prive ste calcularea timpului, de si l contraziceau n leg atur a cu evenimentul care avea s a culmineze o dat a cu ncheierea acelei perioade. Cu toate acestea, att mpotrivitorii, ct s i poporul a stept ator al lui Dumnezeu, gre siser a n privin ta timpului. Cei dezam agi ti nu au fost l asa ti mult a vreme n ntuneric, deoarece, dup a ce au cercetat perioadele profetice cu rug aciuni st aruitoare, au descoperit unde gre siser a, identicnd o prelungire a perioadei profetice, care acoperea timpul de aparent a ntrziere. Datorit a bucuriei produse de a steptarea venirii Domnului Hristos, aparenta ntrziere a mplinirii profe tiei, la care se face referire n [59] viziunea profetului, nu fusese luat a n considerare s i acest fapt a nsemnat pentru ei o surpriz a nea steptat as i trist a. Totu si ncercarea n sine a fost necesar a pentru a-i ajuta pe credincio sii sinceri ai adev arului s a se dezvolte s i s a devin a mai tari. nnoirea speran tei Toate speran tele noastre se concentrau asupra venirii Domnului n anul 1844. Era, de asemenea, timpul vestirii soliei celui de-al doilea nger, care zbura prin mijlocul cerului, strignd: A c azut, a c azut Babilonul, cetatea cea mare (Apocalipsa 14, 8). Solia a fost proclamat a pentru prima dat a de slujitorii lui Dumnezeu n toamna anului 1844. Ca urmare, mul ti credincio si au p ar asit bisericile apostate. mpreun a cu cea de a doua solie ngereasc a, a fost vestit as i solia Strig atului de la miezul nop tii [Vezi Matei 25, 1-13.]: Iat a, Mirele vine! Ie si ti-I n ntmpinare. Lumina privitoare la solia aceasta rii, iar mesajul ei a sensibilizat mii s-a r aspndit n toate col turile ta de oameni. Ea a str ab atut ora s dup a ora ss i sat dup a sat, mergnd pn a n cele mai ndep artate regiuni, s i a ajuns att la cei talenta ti s i nv a ta ti, ct s i la oamenii umili s i nensemna ti. Acesta a fost cel mai fericit an din via ta mea. Inima mi era plin a de sentimentul unei a stept ari fericite, dar sim team o mil as i o mare ngrijorare pentru cei care erau descuraja ti s i nu mai aveau

Dezam agirea din 1843-1844

53

n Isus. Noi ne-am unit, ca popor, n nici o speran ta al tnd rug aciuni adev erbin ti pentru a primi o experien ta arat a, precum s i dovada inconfundabil a a accept arii noastre din partea lui Dumnezeu. ncercarea credin tei n acea perioad a am avut nevoie de mult a r abdare, deoarece existau mul ti batjocoritori. Adesea eram ntmpina ti cu aluzii dispre tuitoare, legate de dezam agirea noastr a precedent a. Bisericile protestante ortodoxe [Ortodoxismul protestant este reprezentat de bisericile protestante istorice care i-au avut ca ini tiatori pe marii reformatori ai secolului al s aisprezecelea, Luther s i Calvin, s i care, turile lor, au refuzat orice alt ata sndu-se de nv a ta a lumin a nou a n dezvoltarea cunoa sterii adev arului biblic. Aceste biserici au adoptat o pozi tie dogmatic a, similar a bisericilor tradi tionale catolic as i oretodox a.] foloseau orice mijloace posibile pentru a mpiedica r aspndirea credin tei n apropiata revenire a Domnului Hristos. n [60] adun arile lor, nim anui nu-i era permis s a aminteasc a despre speran ta venirii lui Hristos. Tocmai cei care pretindeau c a l iubesc pe Domnul Isus respingeau cu dispre t vestea bun a c a Acela despre care spuneau c a este Prietenul lor cel mai bun urma s a vin a curnd la ei. Erau agita ti s i furio si mpotriva tuturor celor care propov aduiau vestea venirii Sale s i care se bucurau c a l vor vedea foarte curnd pe Domnul n slav a. O Perioad a de preg atire maxim Fiecare clip a mi se p area de o importan ta a. Aveam sentimentul c a ndeplinim o lucrare ale c arei rezultate sunt ve snice s i c a to ti cei neglijen ti s i dezinteresa ti se a a n cel mai mare pericol. Credin ta mea era deplin as i mi nsu seam f ag aduin tele pre tioase ale Domnului Isus. El le-a spus ucenicilor S ai: Cere ti s i vi se va da. Iar eu credeam cu t arie c a Dumnezeu mi-ar dat orice a s cerut la picioarele Domnului Isus, dup a voia Sa. M a a sezam cu umilin ta iar inima mea era ntr-o armonie deplin a cu voia Sa. mpreun Adesea vizitam familii s i m a rugam cu st aruin ta a cu cei mpov ara ti de temeri s i de descurajare. Credin ta mea era a sa de puternic a, nct nu m a ndoiam nici m acar o singur a clip a c a

54

Schi te din via ta mea

Dumnezeu va r aspunde rug aciunilor mele. n toate situa tiile, f ar a nici o excep tie, ca r aspuns la rug aciunile noastre umile, binecuvntarea s i pacea Domnului Isus se rev arsa peste noi, iar inima celor dispera ti s era nviorat a de speran ta i de lumin a. Ne apropiam de timpul a steptat, cercetndu-ne inima cu aten tie orice p s i cu rug aciune s i m arturisindu-ne cu umilin ta acat. n ecare , sim diminea ta team c a prima datorie era aceea de a ne asigura c a via ta noastr a se a a n bun a rnduial a cu Dumnezeu. Eram vom da con stien ti c a, dac a nu naint am n sn tire, cu siguran ta de al napoi. Interesul nostru unii fa ta tii era tot mai mare s i ne rugam [61] mult mpreun as i unii pentru al tii. Ne adunam n livezi s i n dumbr avi pentru a petrece timpul n comuniune cu Dumnezeu s i pentru a n al ta spre El rug aciunile noastre. Cnd ne aam n mijlocul naturii create de El, aveam un sentiment mai viu al prezen tei Sale. Dac a suetul nostru era ntunecat de umbrele ndoielii, nu ndr azneam s a adormim seara, pn a cnd orice nor nu era spulberat de siguran ta accept arii Domnului. Trecerea timpului Cei care apar tineau poporului a stept ator al lui Dumnezeu se apropiau de ceasul cnd, plini de dor, speraser a c a venirea Mntuitorului va face ca bucuria lor s a e deplin a. Dar timpul a trecut din nou, f ar a ca venirea Domnului Isus s a aib a loc. O dezam agire amar a s-a ab atut asupra micii turme a c arei credin ta fusese att de intens fusese att de puternic as i a c arei speran ta a. n ciuda acestui fapt, am fost surprin si c a ne sim team a sa de lini sti ti n Domnul s i a sa de sus tinu ti de puterea s i de harul S au. Cu toate acestea, experien ta din anul precedent s-a repetat, lund o amploare s i mai mare. Un mare num ar de credincio si au renun tat la credin ta lor. Unii care fuseser a foarte ncrez atori erau att de profund r ani ti n mndria lor, nct sim teau c a ar vrut s a dispar a de pe fa ta p amntului. Asemenea lui Iona, ei erau nemul tumi ti de Dumnezeu s i ar vrut mai degrab a s a moar a. Cei care si ntemeiaser a credin ta pe dovezile altora, s i nu pe Cuvntul lui Dumnezeu, erau dispu si acum s a- si schimbe concep tiile. Aceast a a doua mare ncercare a dezv aluit existen ta unui num ar mare de oameni lipsi ti de valoare, care fuseser a absorbi ti de curentul puternic al credin tei adventiste s i

Dezam agirea din 1843-1844

55

purta ti de val pentru un timp, al aturi de credincio sii adev ara ti s i de lucr atorii serio si. Noi eram dezam agi ti, dar nu descuraja ti. Ne-am hot art s a nu murmur am n aceast a perioad a de ncercare prin care Domnul ne [62] cur a tea de tot ce era lipsit de valoare, a sa cum se cur a te ste aurul care este trecut prin foc. Am decis s a ne supunem r abd atori ntregului proces de puricare, pe care Dumnezeu l considera necesar pentru ca Mntuitorul s noi, s i s a a stept am plini de speran ta a i r ascumpere pe credincio sii S ai ncerca ti. Eram convin si c a predicarea unui timp precis al venirii Domnului a fost inspirat a de Dumnezeu. Tocmai aceast a lucrare i-a determinat pe oameni s a cerceteze Biblia cu aten tie s i s a descopere adev aruri nen telese de ei pn a atunci. Iona a fost trimis de Dumnezeu s a predice pe str azile cet a tii Ninive, avertiznd c a ora sul avea s a e nimicit n patruzeci de zile, dar Dumnezeu a acceptat umilirea locuitorilor cet a tii s i le-a prelungit timpul de prob a. Cu toate acestea, solia lui Iona a fost trimis a de Dumnezeu, iar cetatea Ninive a fost ncercat a n conformitate cu voia Sa. Lumea considera c a speran ta noastr aa fost o iluzie s i c a dezam agirea pe care o suportam nu era altceva dect consecin ta acestei erori. Dar, n ciuda faptului c a gre siser am n privin ta identic arii evenimentului care trebuia s a aib a loc n perioada aceea, viziunea a c arei mplinire p area s a ntrzie nu con tinea nici o gre seal a. Cei care a steptaser a venirea Domnului nu au fost l asa ti f ar a mngiere. Ei au dobndit o cunoa stere valoroas a prin cercetarea Cuvntului s i n telegeau mai bine Planul de Mntuire. n ecare zi, au descoperit noi frumuse ti n paginile snte s i o armonie minunat a, turile, o scriptur care cuprindea toate nv a ta a explicnd-o pe cealalt a, f ar a s a existe nici m acar un cuvnt lipsit de nsemn atate. Dezam agirea noastr a nu a fost att de mare ca dezam agirea ucenicilor. Cnd Fiul omului a intrat triumf ator n Ierusalim, ei s-au a steptat s a e ncoronat ca rege. Oameni, veni ti din toate regiunile rii, erau aduna ta ti la un loc s i strigau: Osana, Fiul lui David (Matei 21, 9). Iar cnd preo tii s i b atrnii I-au cerut Domnului Isus s a lini steasc a mul timea, El a declarat c a, dac a oamenii ar t acea, pn as i [63] pietrele ar ncepe s a strige, ca s a se mplineasc a profe tia. Cu toate acestea, dup a cteva zile, aceia si ucenici L-au v azut pe Domnul lor iubit, despre care crezuser a c a va domni pe tronul lui David, tintuit

56

Schi te din via ta mea

pe crucea nemiloas as i nconjurat de fariseii care l ridiculizau s i l batjocoreau. Totu si Domnul Hristos Si-a mplinit f ag aduin tele. Ct de pl acut a a fost mngierea pe care a dat-o poporului S au s i ct de bogat a a fost r asplata acordat a celor credincio si s i loiali! Domnul Miller s i cei care au fost al aturi de el au presupus c a lucrarea de cur a tire a sanctuarului, despre care se vorbe ste n Daniel 8, 14, nseamn a cur a tirea p amntului prin foc, nainte ca acesta s a devin a al sn locul de re sedin ta tilor. Ei credeau c a aceast a lucrare urma s a se desf as oare la cea de a doua venire a lui Hristos. Prin urmare, noi am a steptat ca evenimentul revenirii s a aib a loc la ncheierea celor 2300 de zile, adic a ani. Dar, dup a dezam agire, Scripturile au fost cercetate atent, cu rug aciune s i seriozitate s i, dup a o perioad a de incertitudine, lumina a alungat ntunericul care ne nv aluia, iar ndoiala s i nesiguran ta au fost spulberate. n cele din urm a, am n teles cu claritate c a, n loc s a se refere la cur a tirea p amntului, profe tia din Daniel 8, 14 indica ultima lucrare a Marelui nostru Preot n cer, s i anume nalizarea isp as irii s i preg atirea [64] poporului pentru a ntmpina ziua venirii Sale.

Capitolul 7 Prima mea viziune


n anul 1844, la scurt a vreme dup a ce a trecut data la care fusese a steptat a venirea Domnului, am primit prima viziune. Eram n vizit a , de care la doamna Haines, din Portland, o scump a sor a de credin ta eram profund ata sat a suete ste. Cinci dintre noi, toate femei, am ngenuncheat n lini ste pentru altarul familiei. n timp ce ne rugam, puterea lui Dumnezeu a venit asupra mea, a sa cum nu o mai sim tisem niciodat a nainte. Mi se p area c a sunt nv aluit a de lumin as i c a m a n al tam tot mai mult, ndep artndu-m a de p amnt. M-am uitat n jos, c autnd poporul advent din lume, dar nu l-am putut g asi. Atunci, o voce mi-a zis: Prive ste din nou, dar prive ste pu tin mai sus. Am privit mai sus s i am v azut o c arare ngust as i dreapt a, suspendat a mult deasupra p amntului. Pe aceast a c arare mergea poporul advent, c al atorind spre cetatea care se aa la cap atul ei. Poporul era luminat de o lumin a str alucitoare, care se aa napoia lui, la nceputul c ar arii. ngerul mi-a spus c a acea lumin a era strig atul de la miezul nop tii. Ea str alucea de-a lungul ntregii c ar ari s i lumina pa sii poporului, ca s a nu se mpiedice s i s a cad a. Dac a si tineau privirile a tintite spre Domnul Isus, care Se aa chiar naintea lor s i i c al auzea spre cetate, credincio sii erau n sigu . Dar curnd, unii au obosit s ran ta i au nceput s a spun a c a cetatea era prea departe s i c a ei se a steptaser a s a ajuns deja la ea. Atunci, Domnul Isus i-a ncurajat ridicndu-Si bra tul S au glorios, s i din bra tul S au a ie sit o lumin a care s-a r aspndit peste to ti, iar ei au lumina din spatele strigat: Aleluia! Al tii au negat cu nes abuin ta lor, spunnd c a nu Dumnezeu fusese Cel care i-a condus pn a n clipa aceea. Lumina din spatele acestora a disp arut, iar pa sii lor au r amas nv alui ti de un ntuneric deplin. Ei s-au mpiedicat, nu au mai [65] v azut indicatoarele s i nici pe Domnul Isus s i au c azut de pe c arare, n lumea ntunecat as i nelegiuit a care se aa dedesubt. Curnd, am auzit glasul lui Dumnezeu, asemenea unui vuiet de ape, dezv aluindu-ne ziua s i ceasul venirii lui Isus. Sn tii cei vii, 57

58

Schi te din via ta mea

n num ar de 144.000, au cunoscut s i au n teles glasul, n timp ce nelegiui tii au crezut c a era tunet s i cutremur. Cnd a pronun tat data venirii, Dumnezeu a rev arsat Duhul Sfnt peste noi, iar chipul nostru s-a luminat, str alucind de slava lui Dumnezeu, asemenea fe tei lui Moise, cnd cobora de pe Muntele Sinai. To ti cei 144.000 fuseser a sigila ti s i alc atuiau un grup pe deplin unit. Pe frun tile lor scria: Dumnezeu, Noul Ierusalim, al aturi de un nsemn luminos care con tinea numele cel nou, primit de la Domnul Isus. V aznd starea noastr a sfnt as i fericit a, cei nelegiui ti s-au s nfuriat s i s-au repezit cu violen ta a pun a mna pe noi s i s a ne arunce n nchisoare. Dar noi ne-am ntins minile spre cer n Numele Domnului, s i ei au c azut la p amnt f ar a putere. Apoi am v azut c a aceia care f aceau parte din sinagoga lui Satana au n teles c a Dumnezeu ne-a iubit pe noi, care ne-am sp alat picioarele unii altora s i i-am salutat pe fra tii no stri cu o s arutare sfnt a, s i s-au nchinat la picioarele noastre. Curnd, privirile noastre au fost atrase spre r as arit, unde se ivise un mic nor negru, lat de aproape o jum atate de palm a, despre care to ti s tiam c a era semnul Fiului omului. ntr-o t acere solemn a, priveam cu to tii norul care se apropia, devenind tot mai str alucitor s i mai glorios, pn a cnd s-a transformat ntr-un nor mare s i alb. Baza lui era asemenea focului, deasupra lui era un curcubeu s i de jur-mprejur erau zeci de mii de ngeri, intonnd imnurile cele mai pl acute, iar pe nor s edea Fiul omului. P arul Lui era alb s i buclat, rev arsnduse peste umeri, iar pe capul Lui se aau multe coroane. Picioarele [66] Lui p areau ca de foc, n mna dreapt a tinea o secer a ascu tit a, iar n de argint. Ochii S stnga, o trmbi ta ai erau ca para focului, n timp ce privea, c autndu-Si copiii n toate direc tiile. Atunci, to ti oamenii au devenit palizi, iar cei pe care Dumnezeu i respinsese s-au f acut . Apoi, am strigat cu to negri la fa ta tii: Cine poate sta n picioare? Este haina mea f ar a pat a? ngerii au ncetat s a cnte s i a urmat o t acere solemn a, n timp ce Domnul Isus a zis: Cei cu mini s i cu inimi curate vor n stare s a stea; harul Meu este de ajuns pentru voi. La aceste cuvinte, fa ta noastr a s-a luminat s i bucuria a umplut ecare inim a. ngerii au intonat o not a mai nalt as i au nceput s a cnte din nou, n timp ce norul se apropia tot mai mult de p amnt. Dup a aceea, Domnul Isus a sunat din trmbi ta de argint s i S-a cobort de pe nor, nv aluit n ac ari de foc. A privit spre mormin-

Prima mea viziune

59

tele sn tilor adormi ti s i, ridicndu-Si ochii s i minile nspre cer, a strigat: Trezi ti-v a! Trezi ti-v a! Trezi ti-v a! Voi, cei care dormi ti n mormnt, nvia ti! Apoi a urmat un cutremur puternic. Mormintele s-au deschis s i mor tii au ie sit mbr aca ti n nemurire. Recunoscndu-i pe prietenii lor, de care fuseser a desp ar ti ti prin moarte, cei 144.000 au strigat Aleluia!. n aceea si clip a, am fost transforma ti cu to tii m al s i am nceput s a ne n al ta aturi de cei nvia ti pentru a ne ntlni cu Domnul n v azduh. Am intrat to ti n nor s i, timp de s apte zile, ne-am n al tat, ajungnd la marea de cristal, unde Domnul Isus a luat coroanele s i le-a a sezat pe capul nostru cu mna Sa. El ne-a dat harpe de aur s i ramuri de palmier din aur, ca nsemne ale victoriei. Cei 144.000 s-au a sezat n form a de careu, pe marea de cristal. Coroanele unora erau foarte str alucitoare, ns a ale altora str aluceau mai pu tin. Unele coroane p areau nc arcate de stele, n timp ce altele aveau doar cteva. To ti erau pe deplin mul tumi ti de coroanele lor s i to ti erau mbr aca ti n mantii lungi, albe s i str alucitoare. n jurul nostru erau nenum ara ti [67] ngeri, iar noi mergeam pe marea de cristal, ndreptndu-ne spre poarta cet a tii. Cnd am ajuns n fa ta cet a tii, Domnul Isus Si-a ridicat bra tul puternic s i glorios s i a deschis poarta ornamentat a cu perle s i prins a n balamale scnteietoare, rostind: Pe to ti cei care v-a ti sp alat hainele n sngele Meu s i a ti stat cu t arie de partea adev arului, v a invit s a intra ti. Am intrat cu to tii, sim tind c a avem drepturi depline n aceast a cetate. Aici am v azut pomul vie tii s i tronul lui Dumnezeu. Din tron izvora un ru cu ap a curat as i pe ambele maluri ale rului se aa pomul vie tii. Un trunchi al pomului se aa pe un mal s i un alt trunchi, pe cel alalt mal, amndou a din aur n s i curat. La nceput, am avut impresia c a erau doi pomi. Cnd am privit din nou, am v azut c a trunchiurile erau unite la vrf, formnd un singur copac. Ramurile lui coborau pn a n locul n care st ateam, iar fructele lui erau foarte atr ag atoare s i sem anau cu aurul amestecat cu argint. Am p as it cu to tii sub pom s i, n timp ce ne a sezam pentru a privi slava locului, fratele Fitch s i fratele Stockman, care predicaser a Evanghelia mp ar a tiei s i pe care Dumnezeu i trecuse la odihn a pentru a-i scuti de dezam agire, au venit la noi s i ne-au ntrebat despre evenimentele care au avut loc n timp ce ei dormiser a. Am ncercat s a ne amintim de marile noastre ncerc ari, dar ele p areau

60

Schi te din via ta mea

a sa de mici, n compara tie cu r asplata mult mai mare a slavei care ne nconjura, nct nu am putut vorbi despre ele s i am strigat cu to tii: Aleluia! Cerul este prea ieftin! Si am nceput s a cnt am cu harpele noastre de aur, f acnd s a r asune bol tile cerului. Dup a ce am ie sit din viziune, totul n jur mi s-a p arut schimbat. Orice lucru pe care l priveam era nv aluit de ntuneric. Oh, ct de [68] ntunecat a mi se p area lumea aceasta! Cnd mi-am dat seama c a sunt pe p amnt, am plns s i m-am sim tit cuprins a de dorul de cas a. V azusem o lume mai bun a, iar lumea aceasta si pierduse farmecul pentru mine. Le-am povestit credincio silor din Portland viziunea aceasta, iar ei au fost pe deplin convin si c a a fost de la Dumnezeu. Cu to tii au crezut c a Dumnezeu a ales aceast a modalitate pentru a-l mngia s i ncuraja pe poporul S au dup a marea dezam agire din octombrie. Duhul Domnului a nso tit m arturia mea s i asupra noastr a s-a a sternut atmosfera solemn a a ve sniciei. Eu m-am sim tit cuprins a de o team a de nedescris, gndindu-m a c a, de si eram a sa de tn ar a, slab as i nensemnat a, am fost aleas a pentru a slujitorul prin care Dumnezeu i oferea lumin a poporului S au. Cnd eram cuprins a de puterea Domnului, m a umpleam de bucurie s i aveam sentimentul c a sunt nconjurat a de ngerii sn ti s i c a stau n cur tile glorioase ale cerului, unde domnesc pacea s i fericirea, iar revenirea la realit a tile acestei [69] lumi pieritoare nsemna pentru mine o schimbare amar as i trist a.

Capitolul 8 Chemarea de a c al atori


n cea de-a doua viziune, care a avut loc la aproximativ o s apt amn a dup a prima, Domnul mi-a dezv aluit o imagine de ansamblu a ncerc arilor prin care voi nevoit a s a trec s i mi-a spus c a trebuie s a merg s i s a le spun s i altora ce mi-a descoperit El. Mi-a fost ar atat c a lucrarea mea va ntmpina o mare opozi tie, c a inima mi va cuprins a de team a, dar c a harul lui Dumnezeu mi va de ajuns pentru a m a sus tine n toate. Cnd am ie sit din aceast a viziune, am fost tulburat a peste m asur a, deoarece mi-a ar atat datoria de a merge printre oameni s i de a le prezenta adev arul. S an atatea mea era att de s ubred a, nct am suferit continuu din punct de vedere zic s i, dup a toate aparen tele, nu mi mai r am asese mult timp de tr ait. Aveam doar s aptesprezece ani, eram mic a de statur as i rav a, neobi snuit a cu societatea s i att de timid as i de retras a din re, nct, ori de cte ori f aceam cuno stin ta cu persoane str aine, m a sim team penibil. Mai multe zile la rnd, m-am rugat pn a noaptea trziu, pentru ca aceast a povar a s a e luat a de pe umerii mei s i ncredin tat a unei alte persoane mai capabile s a o poarte. Dar sentimentul c a am datoria s a fac ce mi s-a ar atat a r amas neschimbat, iar cuvintele ngerului r asunau continuu n urechile mele: F a-le cunoscut altora ce Ti-am descoperit. Pn a atunci, ori de cte ori Duhul lui Dumnezeu m a ndemnase s a-mi mplinesc datoria, m-am ridicat mai presus de propriile limite s i, gndindu-m a la dragostea Domnului Isus s i la lucrarea minunat a mnt de timiditate pe care o f acuse pentru mine, am uitat orice sim ta s i de team a. Dar, n ce prive ste aceast a lucrare, sim team c a mi este imposibil s a o ndeplinesc. Orice ncercare mi se p area sortit a unui e sec sigur. Consideram c a acele greut a ti cu care urma s a u confruntat a erau mai mult dect puteam suporta. Cum puteam eu, un copil, s a c al atoresc din loc n loc pentru a le dezv alui oamenilor adev arurile snte ale lui Dumnezeu? Gndul acesta f acea s a mi se strng a inima de [70] 61

62

Schi te din via ta mea

groaz a. Fratele meu, Robert, cu numai doi ani mai n vrst a dect mine, nu m a putea nso ti, deoarece avea o s an atate precar a, era mai timid dect mine s i nimic nu l-ar putut determina s a se implice ntr-o asemenea lucrare. Tat al meu avea o familie de ntre tinut s i nu putea s a- si p ar aseasc a locul de munc a, dar m-a asigurat de repetate ori c a, dac a Dumnezeu m a chemase s a lucrez n alte locuri, nu va ntrzia s a-mi deschid a o cale. Totu si aceste cuvinte de ncurajare nu au nsemnat o mngiere prea mare pentru inima mea disperat a. Drumul care mi se nf a ti sa p area plin de obstacole, peste care m a sim team incapabil a s a trec. Mi-am dorit moartea, pentru a eliberat a de responsabilit a tile care ap asau asupra mea. n cele din urm a, pacea pl acut a, de care m a bucurasem att de mult timp, m-a p ar asit, s i disperarea mi-a cuprins din nou suetul. ncurajarea din partea fra tilor Grupul de credincio si din Portland nu s tia nimic despre fr amnt arile suete sti care m a aduseser a n acea stare de disperare. Ei s tiau c a eram deprimat a din anumite motive s i considerau c a aceast a atitudine era un p acat din partea mea, avnd n vedere maniera plin a de har, n care mi Se descoperise Domnul. Adun arile de rug aciune aveau loc n casa p arin tilor mei, dar eu eram att de tulburat a, nct un timp nu am participat. Povara mea devenise din ce n ce mai grea, pn a cnd agonia sueteasc a mi s-a p arut mai mult dect puteam suporta. n cele din urm a, am fost convins a s a particip la una dintre adun arile desf as urate n propria cas a. Biserica f acuse din cazul meu un subiect special de rug aciune. Fratele Pearson care, cu ocazia experien tei mele anterioare, se mpotrivise manifest arilor puterii lui s Dumnezeu asupra mea, se ruga acum pentru mine cu st aruin ta i [71] m a sf atuia s a m a supun voin tei Domnului. Asemenea unui p arinte duios, ncerca s a m a ncurajeze s i s a m a mngie, ndemnndu- m a s a am ncrederea c a nu sunt p ar asit a de Prietenul celor p ac ato si. Eu m a sim team prea slab as i prea deprimat a ca s a mai fac vreun efort special, dar inima mea se al aturase rug aciunilor prietenilor mei. Nu mi mai p asa de mpotrivirea lumii s i eram dispus a s a fac orice

Chemarea de a c al atori

63

sacriciu, dorind doar ca favoarea lui Dumnezeu s a mi poat a redat a. n timp ce se n al tau rug aciuni pentru mine, cernd ca Domnul s a mi d aruiasc a puterea s i curajul de a vesti solia lui Dumnezeu, ntunericul dens care m a nv aluise s-a retras de la mine s i, deodat a, asupra mea a cobort o lumin a. Ceva care sem ana cu o minge de foc m-a lovit n piept, chiar n dreptul inimii. Puterile m-au p ar asit s i m-am pr abu sit la podea. Am avut sentimentul c a m a au n prezen ta ngerilor. Una dintre acele in te snte mi-a adresat din nou cuvintele: F a cunoscut altora ceea ce ti-am descoperit. Fratele Pearson, care nu putea s a stea n genunchi din cauza reumatismului, a fost martor la acea ntmplare ciudat a. Cnd mi-am revenit sucient ca s a pot auzi s i vedea, el s-a ridicat de pe scaun s i a spus: Am v azut ceva ce nu m-am a steptat s a v ad niciodat a. O minge de foc a cobort din cer s i a lovit-o pe sora Ellen chiar n dreptul inimii. Am v azut-o! Am v azut-o! Nu voi putea s a uit niciodat a. . Sor Acest lucru mi-a schimbat ntreaga existen ta a Ellen, ai curaj n Domnul. Dup a seara aceasta nu m a voi mai ndoi niciodat a cu privire la tine. Noi te vom ajuta de aici nainte s i nu te vom mai descuraja. Teama de n al tare de sine Una dintre marile temeri care m a fr amntau era aceea c a, dac a voi asculta chemarea datoriei s i voi ncepe s a m a declar a persoana [72] c areia Cel Preanalt i-a f acut favoarea de a-i da viziuni s i descoperiri pentru oameni, ar posibil s a cedez p acatului mndriei s i s a m a nal t mai presus de pozi tia care mi se cuvenea, atr agnd asupra mea nemul tumirea lui Dumnezeu s i pierzndu-mi suetul. Cunoscusem asemenea cazuri s i mi se strngea inima n fa ta acestei ncerc ari dicile. M-am rugam st aruitor ca, dac a va trebui s a merg s i s a relatez ce mi-a descoperit Domnul, s a u p azit a de o n al tare de sine necuvenit a. ngerul mi-a spus: Rug aciunile tale sunt auzite s i vor ascultate. Dac a vei amenin tat a de p acatul care te nsp aimnt a, mna lui Dumnezeu se va ntinde pentru a te salva. El te va atrage la s . Veste Sine prin suferin ta i te va p astra ntr-o stare de umilin ta ste

64

Schi te din via ta mea

solia cu credincio sie. Sufer a pn a la cap at s i vei mnca din roadele pomului vie tii s i vei bea din apa vie tii. Dup a ce mi-am redobndit cuno stin ta, m-am consacrat Domnului, gata s a ndeplinesc poruncile Lui, oricare ar ele. Printre credincio sii din Maine Nu a trecut mult a vreme pn a cnd Domnul mi-a oferit posibilitatea de a merge mpreun a cu sora s i cumnatul meu la Poland, la treizeci de mile dep artare de cas a, unde am avut ocazia s a-mi prezint m arturia. Timp de trei s apt amni, gtul s i pl amnii mi fuseser a att de bolnavi, nct am putut vorbi doar foarte pu tin s i pe un ton jos s i r agu sit. Cu aceast a ocazie, m-am ridicat n picioare n timpul adun arii s i am nceput s a vorbesc n s oapt a. Am continuat astfel aproximativ cinci minute, dup a care, deodat a, r agu seala mia disp arut s i glasul meu a devenit limpede s i puternic. Am vorbit deplin aproape dou a ore cu o u surin ta as i f ar a nici un efort. Cnd solia mea s-a sfr sit, glasul mi-a disp arut iar as i, pn a n momentul [73] n care m-am ridicat din nou naintea adun arii, cnd revenirea vocii , s s-a repetat. Am avut un sentiment continuu de siguran ta tiind c a mplinesc voia lui Dumnezeu, s i am v azut rezultatele evidente care nso teau eforturile mele. Apoi, n mod providen tial, mi s-a oferit o nou a ocazie de a c al atori n partea r as aritean a a statului Maine. Fratele Wm. Jordan urma s a plece ntr-o c al atorie de afaceri la Orrington, nso tit de sora lui, s i am fost ndemnat a s a merg mpreun a cu ei. Pentru c a i f ag aduisem Domnului c a voi merge pe c aile deschise de El, nu am ndr aznit s a refuz. Duhul lui Dumnezeu a nso tit solia pe care am prezentat-o n locul acela. Inimile s-au bucurat auzind adev arul, iar cei dezn ad ajdui ti au fost ncuraja ti s a- si nnoiasc a credin ta. cu pastorul James White care i La Orrington, am f acut cuno stin ta cuno stea bine pe prietenii mei. El nsu si era angajat activ n lucrarea de salvare a suetelor. De asemenea, am vizitat Garland, unde s-au adunat foarte multe persoane, venite din cartiere diferite pentru a asculta solia mea. Curnd dup a aceea, am c al atorit la Exeter, un mic sat, nu departe de Garland. Aici am avut sentimentul unei responsabilit a ti ap as atoare, de care nu am putut eliberat a, pn a cnd nu am relatat ce

Chemarea de a c al atori

65

mi fusese descoperit cu privire la ni ste oameni fanatici, care erau prezen ti. Am declarat c a acei oameni se n selau, considerndu- se condu si de Duhul lui Dumnezeu. M arturia mea a fost foarte nepl acut a pentru ei s i pentru simpatizan tii lor. Curnd dup a aceea, am revenit n Portland, unde am prezentat m arturia pe care o primisem din partea lui Dumnezeu s i am v azut la [74] ecare pas dovezile aprob arii Sale.

Capitolul 9 R aspunsuri la rug aciune


n prim avara anului 1845, am vizitat localitatea Topsham, statul Maine. Cu o ocazie, ne-am adunat ntr-un num ar destul de mare n casa fratelui Stockbridge Howland. Fiica cea mare a fratelui Stockbridge, domni soara Frances Howland, o foarte bun a prieten a a mea, era bolnav a de febr a reumatic a, andu-se sub ngrijirea medicului. Minile ei erau att de inamate, nct abia i se puteau distinge ncheieturile. n timp ce s edeam, vorbind despre situa tia ei, fratele Howland a fost ntrebat dac a are ncredere c a ica lui ar putea vindecat a ca r aspuns la rug aciune. El a r aspuns c a s-a gndit la aceasta s i c a, n momentul acela, crede cu adev arat c a este posibil. Am ngenuncheat cu to tii, rugndu-ne erbinte lui Dumnezeu pentru acea tn ar a. Am apelat la f ag aduin ta: Cere ti s i ve ti c ap ata (Ioan 16, 24). Binecuvntarea lui Dumnezeu a nso tit rug aciunile noastre s i am sim tit asigurarea c a El era dispus s a-i vindece pe cei suferinzi. Unul dintre fra tii prezen ti a strigat: Este aici vreo sor a , nct s care are o asemenea credin ta a mearg a, s a o ia de mn as i s a-i porunceasc a s a se ridice n Numele Domnului? Sora Frances se aa n camera de la etaj s i, nainte ca fratele nostru s a- si ncheie apelul, sora Curtis plecase deja spre sc ari. Ea a intrat n camera suferindei, nso tit a de Duhul lui Dumnezeu s i, lund bolnava de mn a, a spus: Sor a Frances, n numele Domnului, a ridic a-te n picioare s i i vindecat a. Deodat a, un suu de via ta a fetei bolnave, inima ei a fost cuprins str ab atut ntreaga in ta a de o sfnt credin ta as i, ascultnd impulsul l auntric, s-a sculat din pat, s-a ridicat n picioare s i a nceput s a mearg a prin camer a, l audndu-L pe Dumnezeu pentru vindecare. A fost mbr acat a imediat s i a cobort n nc aperea n care eram aduna ti. nf a ti sarea i str alucea de o bucurie [75] s i de o mul tumire de nespus. n diminea ta urm atoare, tn ara a servit micul dejun mpreun a cu noi. Curnd dup a aceea, n timpul serviciului de nchinare din familie, tocmai cnd fratele White citea din capitolul al cincilea din Epistola lui Iacov, medicul a intrat n sufragerie s i, ca de obicei, a 66

R aspunsuri la rug aciune

67

urcat la etaj, pentru a- si vizita pacienta. Neg asind-o acolo, a cobort n grab as i, cu o privire speriat a, a deschis u sa buc at ariei spa tioase, unde eram aduna ti cu to tii. Pacienta lui se aa mpreun a cu noi. A privit-o nm armurit s i plin de uimire s i, n cele din urm a, a rostit: Deci, Frances este mai bine! Fratele Howland i-a r aspuns: Domnul a vindecat-o, iar cititorul s i-a reluat capitolul, de unde fusese ntrerupt: Este vreunul printre voi bolnav? S a cheme pe prezbiterii bisericii s i s a se roage pentru el, dup a ce-l vor unge cu untdelemn n Numele Domnului (Iacov 5, 14). Medicul a ascultat cu o expresie de curiozitate amestecat a cu uimire s i ndoial a, a dat din cap aprobator s i a p ar asit gr abit nc aperea. n aceea si zi, sora Frances a mers trei mile pe jos, ntorcndu-se acas a seara s i, de si fusese o vreme ploioas a, nu s-a plns de nici o durere, ci starea ei a continuat s a se mbun at a teasc a repede, pn a la vindecarea deplin a. Dup a cteva zile, la cererea ei, a fost condus a n apa botezului. n ciuda faptului c a vremea de afar as i apa au fost foarte reci, ea nu a suferit deloc, ci din acel moment a fost eliberat a de boal as i s-a bucurat de s an atate. n acel timp, fratele Wm. H. Hyde era foarte bolnav avea dizenterie. Simptomele bolii erau ngrijor atoare, iar medicul declarase . Noi l-am vizitat s c a situa tia lui este aproape f ar a speran ta i ne-am rugat mpreun a cu el, dar fratele ajunsese sub inuen ta unor oameni fanatici, care aduseser a dezonoare lucr arii noastre. Noi doream s a-l ndep art am din mijlocul lor s i ne-am rugat Domnului s a-i dea puterea de a p ar asi locul acela. Ca r aspuns la rug aciunile noastre, fratele [76] Hyde a fost nt arit s i binecuvntat s i a putut s a c al atoreasc a patru mile, pn a acas a la fratele Patten. Dar, dup a ce a ajuns acolo, starea lui a nceput s a se nr aut a teasc a tot mai rapid. Fanatismul s i erorile n care c azuse din cauza unei inuen te rele p areau c a l mpiedic a s a- si exercite credin ta, totu si el a acceptat m cu recuno stin ta arturia simpl a care i-a fost adresat a, s i-a m artus risit gre seala cu umilin ta i a adoptat o pozi tie ferm a n favoarea adev arului. n camera bolnavului le era permis s a intre doar ctorva persoane puternic fusese care aveau o credin ta a. Fanaticii a c aror inuen ta pn att de d aun atoare pentru el l-au urm arit cu insisten ta a acas a la fratele Patten. Dar li s-a interzis categoric s a ajung a n prezen ta lui.

68

Schi te din via ta mea

n acest timp, noi ne rugam arz ator pentru ns an ato sirea lui. Rareori am avut ocazia s a u martora unei asemenea exprim ari a ncrederii n f ag aduin tele lui Dumnezeu. Mntuirea Duhului lui Dumnezeu s-a dezv aluit s i puterea cereasc a a cobort peste fratele nostru bolnav s i peste noi cei prezen ti. Fratele Hyde s-a mbr acat imediat s i a ie sit din camer a, l audnduL pe Dumnezeu, iar fa ta lui radia de str alucirea cerului. S-a preg atit ndat a o cin a simpl a, a sa cum se obi snuie ste n casele fermierilor, iar fratele nostru a spus: Dac a a s s an atos, ar trebui s a pot mnca hrana aceasta s i, pentru c a eu cred c a Dumnezeu m-a vindecat, mi voi pune credin ta n aplicare. El s-a a sezat la mas a al aturi de ceilal ti s i a mncat cu poft a, f ar a s a i se ntmple nici un r au. Vindecarea lui [77] a fost deplin as i denitiv a.

Capitolul 10 Activitatea n New Hampshire


n acel timp, mi s-a descoperit c a era de datoria mea s a-i vizitez pe credincio sii no stri din New Hampshire. n perioada aceea, prietena s i tovar as a mea credincioas a era Louisa Foss, o sor a a lui Samuel Foss, so tul surorii mele Maria. Nu pot uita niciodat a grija de mine pe parcursul c ei binevoitoare fa ta al atoriilor. De asemenea, am fost nso tite de fratele Files s i so tia lui, prieteni vechi s i pre tio si ai familiei mele, de fra tii Ralph Haskins s i de pastorul James White. Prietenii no stri din New Hampshire ne-au primit cordial, dar, n zona aceea, existau gre seli mari, care m-au ntristat mult, deoarece am fost nevoi ti s a ne confrunt am cu un spirit al ndrept a tirii de sine foarte deprimant. O ncurajare pentru pastorul Morse Cnd am vizitat casa pastorului Washington Morse, eram foarte bolnav a. S-au n al tat rug aciuni pentru mine, s i Duhul lui Dumnezeu a venit asupra mea. Atunci, am avut o viziune s i mi-au fost descoperite unele fapte referitoare la situa tia fratelui Morse, n leg atur a cu dezam agirea din anul 1844. Fratele Morse fusese statornic s i consecvent n credin ta c a Domnul avea s a vin a la data aceea. Dar, dup a ce timpul a trecut, f ar a ca evenimentul a steptat s a aib a loc, el s-a sim tit ncurcat s i incapabil s a explice ntrzierea. n ciuda dezam agirii amare, fratele Morse nu a renun tat la credin ta lui s i nu a numit-o o am agire fanatic a, a sa cum au procedat al tii. Totu si era derutat s i nu putea n telege pozi tia poporului lui Dumnezeu cu privire la timpul profetic. El fusese att de zelos n proclamarea apropiatei reveniri a Domnului, nct, dup a ce timpul a steptat a trecut, a c azut ntr-o stare de deprimare s i nu a [78] mai f acut nimic pentru ncurajarea celor dezam agi ti, care ajunseser a acum ca o turm a f ar a p astor, p ar asit as i l asat a prad a lupilor. Atunci mi-a fost prezentat cazul lui Iona. Pastorul Morse era ntr-o stare asem an atoare profetului dezam agit. El proclamase solia 69

70

Schi te din via ta mea

mntul de c a Domnul va veni n anul 1844. Timpul trecuse. Sim ta team a care pusese par tial st apnire pe oameni disp aruse, iar acum ei si ng aduiau s a-i ridiculizeze pe cei care l a steptaser a pe Isus n zadar. Pastorul Morse sim tea c a era subiectul de batjocur a al vecinilor, pe seama lui se f aceau tot felul de glume, iar el nu reu sea s a se mpace cu aceast a postur a. El nu se gndea la faptul c a harul lui Dumnezeu i oferea lumii un timp mai lung n vederea preg atirii pentru venirea Sa, astfel nct avertizarea cu privire la judecat a s a poat a r aspndit a ct mai departe, iar oamenii s a benecieze de o lumin a mai mare. El se gndea numai la umilin ta suferit a de slujitorii lui Dumnezeu. n loc s a e descurajat n urma dezam agirii, a sa cum fusese Iona, fratele Morse ar trebuit s a alunge sup ararea lui egoist as i s a se bucure de razele luminii pre tioase, pe care Dumnezeu o d aduse poporului S au. El ar trebuit s a se bucure c a lumii i se acorda o a doua s ans as i s a e dispus s a contribuie la naintarea marii lucr ari ce trebuia f acut a pe ntregul p amnt, prin aducerea p ac ato silor la s poc ain ta i la mntuire. Lipsa adev aratei evlavii n New Hampshire nu s-a putut face mult bine, deoarece am g asit aici o lips a de spiritualitate. Mul ti declarau c a experien ta lor legat a de mi scarea din 1844 fusese o am agire. Aceast a categorie de credincio si era greu de abordat, deoarece noi nu puteam accepta pozi tia pe care ndr azneau ei s a o adopte. C tiva dintre cei care [79] fuseser a predicatori s i ndrum atori activi n anul 1844 p areau c a s i-au pierdut orice punct de sprijin s i nu mai s tiau unde se a a din perspectiva timpului profetic. Ei erau puternic inuen ta ti de spiritul lumii. Magnetismul spiritist n New Hampshire am fost nevoi ti s a ne confrunt am cu o form a de magnetism spiritist, asem an ator mesmerismului. A fost prima de acest fel s noastr a experien ta i s-a ntmplat astfel: Cnd am ajuns la Claremont, ni s-a spus c a acolo exist a dou a grup ari adventiste, una care si nega credin ta anterioar a, s i o alta, mai restrns a ca

Activitatea n New Hampshire

71

num ar, ai c arei membri continuau s a cread a c a, n providen ta Sa, Dumnezeu i-a c al auzit n experien ta lor din trecut. Am fost ndruma ti n special spre doi oameni despre care ni s-a spus c a sus tin concep tii asem an atoare cu ale noastre. Aaser am c a mpotriva acestora existau multe prejudec a ti, dar am presupus c a erau persecuta ti din cauza neprih anirii. I-am c autat, iar ei ne-au primit binevoitori, tratndu-ne cu amabilitate. Nu a trecut mult timp s i am n teles c a ei pretindeau c a sunt pe deplin sn ti s i des avr si ti s i declarau c a se a a mai presus de orice posibilitate de a p ac atui. Ace sti oameni erau mbr aca ti n haine frumoase s i manifestau o atitudine de mul tumire s i de lini ste. n timp ce st ateam de vorb a, n nc aperea n care ne aam a intrat un b aie tel de vreo opt ani, mbr acat literalmente n ni ste zdren te murdare. Am fost surprin si s a a am c a b aie telul era ul unuia dintre cei doi. Mama lui p area extrem de stnjenit as i ru sinat a, dar tat al lui, total dezinteresat, a continuat s a vorbeasc a despre naltele lui realiz ari spirituale, f ar a s a de b schi teze nici cel mai mic gest de aten tie fa ta aiat. Deodat a, sn tenia lui s i-a pierdut orice farmec n ochii mei. Absorbit n rug aciune s i medita tie s i desprins total de munca s i de responsabilit a tile vie tii, acel b arbat nu se ngrijea s a asigure cele [80] necesare pentru nevoile zilnice ale familiei lui, sau s a le acorde copiilor lui o aten tie p arinteasc a. Se pare c a uitase faptul c a, pe ct de Dumnezeu, pe att de puternic de mare este iubirea noastr a fa ta a de cei pe care ni i-a ncredin ar trebui s a e iubirea noastr a fa ta tat El. Mntuitorul nu i-a nv a tat niciodat a pe oameni s a devin a inactivi s i nefolositori, dedicndu-se unei medita tii abstracte s i neglijndu- si ndatoririle aate la ecare pas pe c ararea vie tii. Acest so ts i tat a a declarat c a realizarea adev aratei sn tenii i-a absorbit mintea dincolo de toate gndurile privitoare la cele p amnte sti. Totu si el se aa la o mas a p amnteasc as i mnca o hran a p amnteasc a. El nu era hr anit printr-un miracol. Cineva trebuia s a-i asigure mncarea, de si el nu se interesa ctu si de pu tin de aceasta, deoarece timpul lui era dedicat n ntregime lucrurilor spirituale. Nu tot aceea si era situa tia so tiei lui, asupra c areia ap asa povara ntregii familii. Ea trudea f ar a ncetare, ngrijindu-se de toate treburile casei, iar el declara c a so tia lui nu fusese sn tit as i c a ea ng aduia ca lucrurile p amnte sti s a-i ndep arteze mintea de subiectele religioase.

72

Schi te din via ta mea

M-am gndit la Mntuitorul nostru, care trudise att de mult pentru binele altora. El a spus: Tat al Meu lucreaz a pn a acum; s i Eu de asemenea lucrez (Ioan 5, 17). Sn tirea prezentat a de Domnul Isus era exemplicat a prin faptele bun at a tii s i ale milei, iar iubirea adev arat a i face pe oameni s a-i priveasc a pe semenii lor mai presus de ei n si si. , unul dintre cei doi b n timp ce vorbea despre credin ta arba ti a spus: Tot ce avem noi de f acut este s a credem s i orice i cerem lui Dumnezeu ne va dat. Fratele White a sugerat c a exist a anumite condi tii care nso tesc f ag aduin ta aceasta. Dac a r amne ti n Mine, a spus Domnul Hristos, si dac a r amn n voi cuvintele Mele, cere ti orice ve ti vrea s i , a vi se va da (Ioan 15, 7). Teoria voastr a cu privire la credin ta [81] continuat el, trebuie s a aib a o temelie. Sora unuia dintre ace sti oameni mi-a cerut o ntrevedere parti cular a. Ea avea multe de spus despre consacrarea ei deplin a fa ta de Dumnezeu s i se str aduia s a-mi l argeasc a vederile cu privire la subiectul acesta. n timp ce vorbea, m a tinea de mn a afectuos s i mi mngia blnd p arul. M-am rugat ca ngerii lui Dumnezeu s a m a apere de inuen ta nesfnt a, pe care aceast a tn ar a ncerca s ao exercite asupra mea prin cuvintele ei pl acute s i prin mngierile ei tandre. mi vorbea mult despre realiz arile spirituale ale fratelui ei s i . Mintea i p despre marea lui credin ta area foarte preocupat a de persoana s i de experien ta fratelui ei. Am sim tit c a trebuie s a u atent a la ce i spuneam s i am fost fericit a cnd conversa tia s-ancheiat. Ace sti oameni care f aceau ni ste declara tii att de ndr azne te i n selau pe cei nestatornici. Ei vorbeau mult despre binefacere, spunnd c a acoper a o mul time de p acate. Eu nu am putut s a u de acord cu ideile s i sentimentele lor s i am sim tit c a exercitau o teribil inuen ta a spre r au. Am fost fericit a cnd am reu sit s a plec de la ei s i s a scap de prezen ta lor. ndat a ce ideile lor erau contrazise, ei manifestau un spirit de tur nc ap a tnare s i de ndrept a tire de sine s i respingeau orice nv a ta a. De si pretindeau c a sunt foarte umili, erau plini de ngmfare n sn tenia lor imaginar as i se opuneau oric arui apel la ra tiune. Am sim tit c a toate eforturile noastre de a-i convinge de gre seala lor erau tori s inutile, deoarece adoptaser a pozi tia de nv a ta i nu acceptau s a e nv a ta ti.

Activitatea n New Hampshire

73

Adunarea din casa fratelui Collier Dup a-amiaz a am mers acas a la fratele Collier, unde am propus s a organiz am o adunare chiar n acea sear a. I-am pus fratelui Collier cteva ntreb ari cu privire la acei oameni, dar el nu ne-a dat nici o informa tie. Dac a Domnul v-a trimis aici, a spus el, ve ti descoperi [82] spiritul care i conduce s i ne ve ti ajuta s a rezolv am taina aceasta. La ntrunirea din casa fratelui Collier au venit s i cei doi b arba ti. n timp ce m a rugam st aruitor pentru lumina s i prezen ta lui Dumnezeu, ei au nceput s a ofteze s i s a strige Amin!, exprimnd o aparent a mpreun a-sim tire cu rug aciunea mea. Dar, imediat am sim tit c a inima mi este ap asat a de o mare povar a. Cuvintele mi-au a fost nv pierit de pe buze s i ntreaga asisten ta aluit a n ntuneric. Fratele White s-a ridicat s i a spus: Sunt tulburat. Duhul lui Dumnezeu a fost ntristat. n Numele Domnului, m a mpotrivesc acestei inuen te. O, Doamne, respinge acest duh r au. M-am sim tit eliberat a imediat s i m-am n al tat deasupra umbrelor. Dar, din nou, n timp ce rosteam cuvinte de ncurajare pentru cei prezen ti, oftaturile s i amin-urile celor doi m-au oprit. nc a o dat a, fratele White a respins spiritul ntunericului s i, n timp ce le vorbeam oamenilor, puterea lui Dumnezeu a venit iar as i asupra mea. Dup a aceea, agen tii vr ajma sului au fost re tinu ti cu o asemenea putere, nct nu au mai fost n stare s a- si exercite inuen ta rea pn a la ncheierea adun arii. Dup a ntrunire, fratele White i-a spus fratelui Collier: Acum pot s a- ti vorbesc despre ace sti doi b arba ti. Ei sunt condu si de o putere satanic a, dar i atribuie totul Duhului lui Dumnezeu. Eu cred c a Dumnezeu v-a trimis ca s a ne ncuraja ti, a r aspuns el. Noi numim puterea lor mesmerism. Ei inuen teaz a mintea altora ntr-o manier a uimitoare s i au reu sit s a- si exercite controlul asupra unora, provocndu-le un mare r au. Nu putem organiza adun ari aici dect rareori, deoarece ace sti oameni vin nechema ti s i si impun prezen ta, iar noi nu ne putem asocia cu ei. Ei se manifest a prin minte puternice, a sim ta sa cum a ti observat n seara aceasta, dar [83] distrug nsu si spiritul rug aciunilor noastre s i las a n urm a o inuen ta mai neagr a dect ntunericul din Egipt. Pn a n seara aceasta nu i-am v azut niciodat a a sa de re tinu ti.

74

Schi te din via ta mea

Teoria nu mai pot s a p ac atuiesc n seara aceea, n timpul altarului familiei, Duhul Domnului a venit asupra mea s i mi-au fost descoperite multe lucruri. Acei oameni mi-au fost prezenta ti provocnd mari pagube lucr arii lui Dumnezeu. De si pretindeau c a sunt sn ti, ei nc alcau Legea sfnt a, aveau o inim a corupt a, iar cei care erau asocia ti cu ei se aau sub inuen ta unei am agiri satanice, urmndu- si instinctele re sti, n locul Cuvntului lui Dumnezeu. Ei sus tineau c a aceia care sunt sn ti ti nu mai pot p ac atui. Iar ideea aceasta conducea n mod natural la concep tia c a sentimentele s i dorin tele celor sn ti ti sunt ntotdeauna corecte s i nu ar putea s a-i ndemne la p acat niciodat a. Sus tinnd asemenea idei fanteziste, ei s avr seau p acatele cele mai rele, pe care le ascundeau sub mantia sn tirii, reu sind, prin puterea lor hipnotic as i am agitoare, s a exer ciudat cite o inuen ta a asupra unora dintre tovar as ii lor, care nu n telegeau caracterul r au al acestor teorii aparent frumoase, dar n sel atoare. Puterea lor asupra oamenilor era teribil a, deoarece, n timp ce atr ageau aten tia s i c stigau ncrederea prin inuen ta lor spiritist a, ei i determinau pe cei nevinova ti s i neb anuitori s a cread a c a acea putere venea de la Duhul lui Dumnezeu. Ca urmare, cei care acceptau turile lor erau am nv a ta agi ti s i f acu ti s a cread a c a to ti cei ce pretind a a sn ti ti pe deplin si pot permite s a- si satisfac a orice dorin ta inimii, f ar a a comite vreun p acat prin aceasta. tori fal Am agirile acestor nv a ta si mi-au fost descoperite cu claritate s i am v azut raportul nor ator, scris mpotriva lor n c ar tile cerului, precum s i vinov a tia teribil a care plana asupra lor, deoarece [84] pretindeau o sn tenie des avr sit a, n timp ce faptele lor de zi cu zi erau ofensatoare n ochii lui Dumnezeu. La un timp dup a evenimentele descrise, caracterul acelor per , iar viziunea primit soane s-a dat pe fa ta a cu privire la ei s-a conrmat pe deplin.

Activitatea n New Hampshire

75

Adev arata sn tire Ace sti oameni care pretindeau c a sunt sn ti declarau: Crede n Hristos. Trebuie doar s a crezi. Aceasta este tot ce ti se cere. Doar s a ai ncredere n Isus. : Dac Cuvintele lui Ioan mi-au venit n minte cu insisten ta a zicem c a n-avem p acat, ne n sel am singuri, s i adev arul nu este n noi (1 Ioan 1, 8). Mi-a fost ar atat c a aceia care declar a triumf ator c a sunt f ar a p acat dovedesc, chiar prin ncumetarea lor, c a sunt departe de a neprih ani ti. Cu ct omul c azut n telege mai bine caracterul Domnului Hristos, cu att este mai nencrez ator n sine nsu si s i cu att mai nedes avr site i se par faptele proprii, n contrast cu acelea care au caracterizat via ta sfntului R ascump ar ator. Dar cei care sunt departe de Isus, ale c aror percep tii spirituale sunt att de ntunecate de gre seli, nct nu pot n telege caracterul marelui Exemplu, si nchipuie c a El a fost ntru totul ca ei s i ndr aznesc s a arme c a sunt sn ti cu des avr sire. Dar ei sunt departe de Dumnezeu, nu se cunosc [85] pe ei n si si s i cu att mai pu tin pe Domnul Hristos.

Capitolul 11 Confruntarea cu fanatismul


Cnd am revenit n Portland, am observat c a acolo existau dovezi tot mai evidente ale efectelor devastatoare ale fanatismului. Unii p areau s a cread a c a religia const a n sentimente de exaltare s i n manifest ari zgomotoase. Ei vorbeau ntr-o manier a care i irita pe care strnea ura acestora mpotriva necredincio si s i aveau o inuen ta lor s i a doctrinelor pe care le prezentau. Dup a aceea se bucurau c a sunt persecuta ti. Necredincio sii nu puteau n telege ra tiunea unui asemenea comportament. n unele locuri, fra tii erau mpiedica ti s a organizeze adun ari. Cei nevinova ti sufereau mpreun a cu cei vinova ti. mi sim team inima trist as i ap asat a aproape tot timpul. Mi se p area a sa de chinuitor faptul c a lucrarea lui Hristos trebuia s a sufere din cauza comportamentului acestor oameni lipsi ti de judecat a. Ei nu numai c a si ruinau propriile suete, dar puneau un stigmat greu de ndep artat asupra ntregii lucr ari. Satana era ncntat s i i convenea s a vad a c a adev arul era vestit de ni ste oameni nesn ti s i era amestecat cu eroarea, pentru ca apoi s a e c alcat n picioare o dat a cu aceasta. El privea cu un sentiment de triumf starea confuz as i derutat aa copiilor lui Dumnezeu. Noi ne cutremuram de team a pentru bisericile care urmau s a e afectate de acest spirit al fanatismului. M a durea inima pentru cei din poporul lui Dumnezeu. Oare era necesar ca ei s a e n sela ti s i du si n r at acire de acest entuziasm fals? Am vestit cu credincio sie avertiz arile care mi-au fost ncredin tate de Domnul, dar se pare c a au avut doar un efect slab, cu excep tia faptului c a i-au f acut pe aceia care sus tineau concep tii extremiste s a-mi devin a ostili. Falsa umilin ta Unii pretindeau c a sunt foarte umili s i, ca dovad a a umilin tei lor, [86] se trau pe podele ca ni ste copii. Ei declarau c a, n aceast a perioad a de a steptarea a revenirii Mntuitorului, cuvintele lui Hristos din 76

Confruntarea cu fanatismul

77

Matei 18, 1-6 trebuie s a e mplinite literalmente. Prin urmare, mergeau de-a bu silea n jurul casei, pe str azi, pe poduri s i chiar n biseric a. Eu le-am spus deschis c a nu li se cere a sa ceva s i c a umilin ta pe care o a steapt a Dumnezeu de la poporul S au trebuie s a se evi tr den tieze printr-o via ta ait a asemenea lui Hristos, nu prin a merge de-a bu silea. Toate lucrurile spirituale trebuie tratate cu o demnitate sfnt a. Umilin ta s i blnde tea sunt n armonie cu via ta Domnului Hristos, dar ele trebuie exteriorizate cu demnitate. , manifestnd amabiUn cre stin si exprim a adev arata umilin ta litatea lui Hristos, ind ntotdeauna gata s a-i ajute pe al tii, rostind s cuvinte politicoase s i ndeplinind fapte neegoiste, care nal ta i nnobileaz a cea mai sfnt a solie adresat a vreodat a lumii noastre. turii s Rezultatele nv a ta a nu munce sti n Paris, statul Maine, erau unii care credeau c a a munci este p acat. Domnul mi-a ncredin tat o solie de mustrare pentru ini tiatorul acestei concep tii gre site, ar atndu-mi c a, prin faptul c a evit a s a lucreze, convingndu-i s i pe al tii s a accepte erorile lui s i condamnndui pe to ti cei care le respingeau, el lucra mpotriva Cuvntului lui Dumnezeu. Acest om a respins toate dovezile pe care Domnul i le-a dat pentru a-l convinge de gre seala lui s i era hot art s a nu fac a nici o schimbare n comportamentul s au. El pleca n c al atorii obositoare, mergnd pe jos pn a n localit a ti ndep artate s i, n ciuda faptului c a era respins s i persecutat, credea c a sufer a pentru Hristos. El si urma propriile impulsuri, abandonnd ra tiunea s i judecata s an atoas a. Am v azut c a Dumnezeu dorea s a lucreze pentru mntuirea poporului S au, a sa nct acest om r at acit urma s a e demascat n curnd, [87] pentru ca to ti cei cu adev arat sinceri s a poat a vedea c a nu este condus de un spirit bun s i, ca urmare, lucrarea lui avea s a se ncheie n scurt s tim Nu dup a mult a vreme, am agirile lui au fost date pe fa ta i nu a asupra fra mai avut nici o inuen ta tilor. El a condamnat viziunile, spunnd c a sunt inspirate de diavolul, s i a continuat s a- si urmeze propriile impulsuri, pn a cnd mintea i s-a tulburat, iar prietenii lui au fost nevoi ti s a-l interneze ntr-un spital de boli mintale. n cele din urm a, s i-a f acut o funie din a sternutul de pat cu care s-a spnzurat, turilor lui. iar adep tii lui au ajuns s a n teleag a falsitatea nv a ta

78

Schi te din via ta mea

Demnitatea muncii Dumnezeu a rnduit ca in tele create de El s a lucreze. Fericirea din domeniul vast al crea lor depinde de munc a. Nici o in ta tiei nu a fost f acut a pentru a r amne inactiv as i a tr ait pe seama altora. Cnd ne angaj am ntr-o activitate folositoare, fericirea noastr a spore ste s i capacit a tile noastre se dezvolt a. Ac tiunea confer a putere. n universul lui Dumnezeu guverneaz a o armonie deplin a. Toate in tele cere sti se a a ntr-o activitate continu a, iar, prin munca pe care a desf as urat-o n via ta Sa pe p amnt, Domnul Hristos a dat un exemplu pentru to ti. El mergea pretutindeni, f acnd bine. Dumnezeu a instituit legea ascult arii dovedite prin fapte. T acute, dar neobosite, toate lucrurile s i in tele pe care El le-a creat si ndeplinesc lucrarea care le-a fost ncredin tat a. Oceanul se a a ntr-o mi scare continu a. Iarba de pe cmp, care ast azi exist a, iar mine va aruncat a n foc, si mpline ste scopul ei, nfrumuse tnd p amntul. Frunzele fream at a continuu, s i totu si nu se vede nici o mn a care le atinge. Soarele, Luna s i stelele sunt folositoare s i pline de slav a n ndeplinirea misiunii lor. Organismul omenesc func tioneaz a f ar a ncetare. Inima bate zi dup a zi, ndeplinindu- si f ar a ncetare misiunea s i propulsnd uxul [88] purpuriu n toate p ar tile corpului. Activitatea nencetat a este starea predominant a a ntregului organism viu. Iar pentru a- si ndeplini misiunea care i-a fost rnduit a, omul, cu mintea s i cu trupul create dup a chipul s i asem anarea lui Dumnezeu, trebuie s a e activ. El nu are voie s a e lene s. Lenevia este p acat. O ncercare serioas? n perioada confrunt arii mele cu fanatismul am fost supus a unei ncerc ari foarte serioase. Ori de cte ori Duhul lui Dumnezeu venea asupra cuiva n timpul unei adun ari s i acea persoan a ncepea s a-L laude s i s a-L sl aveasc a pe Dumnezeu, unii se ridicau s i declarau c a este o manifestare a mesmerismului (spiritismului), iar dac a, n timpul unei adun ari, Domnul binevoia s a-mi inspire o viziune, ei spuneau c a este rezultatul extazului s i al mesmerismului. ndurerat as i descurajat a, m a retr ageam adesea n locuri singuratice pentru a-mi deschide suetul naintea Aceluia care i cheam a la

Confruntarea cu fanatismul

79

El pe to ti cei trudi ti s i mpov ara ti, ca s a g aseasc a odihn a. Cnd ape la aceste f lam prin credin ta ag aduin te, mi se p area c a Domnul Isus este foarte aproape de mine. Lumina pl acut a a Cerului m a nv aluia n str alucirea ei, sim team c a Mntuitorul m a cuprinde n bra tele Sale s i eram r apit a n viziune. Dar, cnd inten tionam s a le relatez altora ce mi descoperise Dumnezeu n singur atate, acolo unde nu m a putea p afecta nici o inuen ta amnteasc a, eram ndurerat as i uimit a s a-i aud pe unii declarnd c a tocmai aceia care tr aiau cel mai aproape de Dumnezeu erau cei mai predispu si s a e n sela ti de Satana. Unii au ncercat s a m a conving a c a nu eram inuen tat a de nici un Duh Sfnt s i c a toate aceste experien te, asem an atoare celor pe care le avuseser a oamenii sn ti ai lui Dumnezeu din vechime, erau doar un efect al mesmerismului sau al am agirii lui Satana. Cei care adoptaser a concep tii extremiste cu privire la anumite texte ale Scripturii, ab tinndu-se ntru totul de la munc as i respingndu-i pe to ti cei care nu erau dispu si s a accepte ideile lor cu privire la acest subiect s i cu privire la altele, legate de ndatoririle religioase, m a acuzau de conformare cu lumea. Pe de alt a parte, adventi stii milleri ti m a acuzau de fanatism s i se considera pe nedrept [89] c a promovez tocmai fanatismul pe care m a luptam f ar a ncetare s a l combat. De repetate ori au fost stabilite date pentru venirea Domnului, s iar fra tii erau ndemna ti cu insisten ta a le accepte. Dar Domnul mi-a ar atat c a aceste date vor trece, deoarece nainte de revenirea lui Hristos trebuia s a aib a loc timpul strmtor arii s i c a, ori de ct ori se va xa o dat as i ea va trece, credin ta poporului lui Dumnezeu va sl abit a. Din cauza acestei declara tii, am fost acuzat a c a sunt slujitorul cel r au care spune: Domnul meu ntrzie s a vin a (Matei 24, 48). Toate aceste ntmpl ari au fost o povar a grea pentru suetul meu s i, uneori, cnd treceam prin st ari de confuzie, eram ispitit a s a m a . ndoiesc de propria experien ta , cnd m ntr-o diminea ta a aam la altarul familial, puterea lui Dumnezeu a nceput s a vin a asupra mea. Atunci mi-a trecut prin spiritist minte gndul c a era o inuen ta as i m-am opus. Imediat, am suferit un atac de mu tenie, mi-am pierdut cuno stin ta cteva clipe s i am avut o viziune. Atunci am n teles c a am s avr sit un p acat, pentru c a m a ndoisem de puterea lui Dumnezeu s i din acest motiv am fost

80

Schi te din via ta mea

lovit a de mu tenie, dar mi s-a spus c a, n mai pu tin de dou azeci s i patru de ore, voi eliberat a. Cineva tinea naintea ochilor mei o pe care erau scrise cu litere de aur capitolele s t abli ta i versetele a cincizeci de texte din Scriptur a. Dup a ce am ie sit din viziune, am f acut semn s a mi se aduc ao s t abli ta i am scris c a sunt mut a. De asemenea, am scris ce v azusem s i faptul c a doresc Biblia cea mare. Am luat Biblia n mn as i am nceput s a o r asfoiesc, deschiznd-o la textele pe care le v azusem [Not pe t abli ta a. Pentru consultarea acestor texte, vezi Early Writings, 24-31,edi tia nou a.]. Tot restul zilei, am fost incapabil a s a vorbesc. n diminea ta urm atoare, devreme, suetul mi-a fost umplut de bucurie s i limba mi-a fost dezlegat a pentru a rosti laude la adresa lui Dumnezeu. Dup a aceea, nu am mai ndr aznit s a m a ndoiesc de puterea lui Dumnezeu sau s a m a opun ei nici m acar o singur a clip a, oricare ar fost p arerea [90] altora despre mine. Pn a la acea dat a nu putusem s a scriu. Mna mi tremura att de tare, nct nu eram n stare s a mnuiesc instrumentul de scris. n timpul viziunii, ngerul mi-a poruncit s a scriu ce mi se descoperise. Eu am ascultat s i am nceput s a scriu ndat a. Nervii mei au fost nt ari ti s i, din ziua aceea s i pn a ast azi, mna mi-a fost sigur a. ndemnuri la credincio sie mi era foarte greu s a le spun celor gre si ti ce mi se descoperea cu privire la ei. Faptul c a i vedeam tulbura ti s i ntrista ti mi producea o . Cnd eram nevoit mare suferin ta a s a vestesc soliile, adesea ncercam s a le ndulcesc pentru a le face s a par a ct se poate de favorabile pentru persoana n cauz a, iar apoi sim team nevoia s a m a retrag n singur atate s i plngeam n agonie sueteasc a. M a uitam la cei care p areau s a nu aib a nici o alt a r aspundere n afar a de grija pentru propriul suet s i m a gndeam c a, dac a a s fost n situa tia lor, nu a s murmurat. Nu mi era u sor s a le adresez oamenilorm arturiile clare s i t aioase pe care mi le ncredin ta Dumnezeu pentru ei. Urm aream cu ner abdare rezultatele s i, dac a persoanele mustrate nu acceptau solia s i dup a aceea se opuneau adev arului, n mintea mea ap areau o mul time de ntreb ari: Oare am transmis solia a sa cum trebuia? Oare nu ar existat s i alte modalit a ti de a le salva? A sa c a suetul

Confruntarea cu fanatismul

81

meu era cople sit de o asemenea durere s i tulburare, nct sim team adesea c a moartea ar fost o eliberare binevenit a pentru mine s i mormntul, un loc pl acut de odihn a. Nu mi-am dat seama c a, prin ndoieli s i prin ntreb ari de felul acesta, dovedeam lips a de credincio sie s i nu am n teles pericolul s i p acatul acestei atitudini, pn a cnd am fost r apit a ntr-o viziune n care am fost dus a n prezen ta lui Isus. El a privit spre mine ncruntat s i apoi mi-a ntors spatele. Nu pot descrie teama s i agonia pe care le-am sim tit atunci. Am c azut cu fa ta la p amnt naintea Lui, dar nu am avut puterea s a rostesc nici un cuvnt. Oh, ct de mult doream s a u ascuns a de prezen ta acelei priviri dezaprobatoare! Atunci am [91] mintele pe care le vor reu sit s a n teleg ntr-o anumit a m asur a sim ta tr ai cei pierdu ti, cnd vor striga la stnci s i la mun ti: C ade ti peste noi s i ascunde ti-ne de Fa ta Celui ce st a pe scaunul de domnie s i de mnia Mielului (Apocalipsa 6, 16). Apoi, un nger m-a ndemnat s a m a ridic s i naintea ochilor mei sa desf as urat o scen a foarte greu de descris. n fa ta mea se aau mul ti oameni care si smulseser a p arul s i si sf siaser a hainele. nf a ti sarea lor era o reprezentare del a a disper arii s i a groazei. Ei s-au apropiat s i s i-au atins hainele de mine. Cnd m-am uitat la hainele mele, am v azut c a sunt p atate de snge. Am c azut din nou f ar a putere la picioarele ngerului meu nso titor. Nu am putut rosti nici o scuz as i am dorit cu disperare s a u ct mai departe de locul acela sfnt. ngerul m-a ridicat n picioare s i a spus: Aceast a scen a nu reprezint a situa tia ta din prezent, dar ti-a fost ar atat a, ca s as tii care va starea ta, dac a neglijezi s a le spui altora ce ti-a descoperit Domnul. Dac a vei credincioas a pn a la sfr sit, vei mnca din pomul vie tii s i vei bea din apa vie tii. n viitor, vei avea mult de suferit, dar harul lui Dumnezeu ti este de ajuns. Dup a aceast a viziune, am fost dispus a s a fac orice mi-ar cerut Domnul, ca s a m a pot bucura de aprobarea Sa s i s a nu simt privirea Sa ncruntat as i nsp aimnt atoare. Sigiliul aprob arii Divine n acel timp, am trecut printr-o perioad a agitat as i dicil a. Dac a nu am r amas statornici, credin ta noastr a s-ar ruinat. Unii au spus

82

Schi te din via ta mea

c a suntem nc ap a tna ti, dar a trebuit s a mergem nainte cu fermitate, [92] f ar a s a ne abatem nici la stnga, nici la dreapta. Ani la rnd, ne-am trudit s a ne mpotrivim opozi tiei s i prejudec a tilor care amenin tau uneori s a-i doboare pe aceia care purtau stindardul adev arului cu credincio sie, ca ni ste eroi ai credin tei. Dar au am v azut c a aceia care L-au c autat pe Dumnezeu cu umilin ta fost n stare s a deosebeasc a adev arul de minciun a. El face pe cei pe cei smeri smeri ti s a umble n tot ce este drept. El nva ta ti calea Sa (Psalmii 25, 9). valoroas n acele zile, Dumnezeu ne-a d aruit o experien ta a. Cnd ajungeam n conict deschis cu puterile ntunericului, a sa cum s-a ntmplat adesea, aduceam ntreaga situa tie naintea puternicului nostru Ajutor. Ne-am rugat din nou s i din nou pentru putere s i pentru n telepciune s i nu am fost dispu si s a ced am, sim tind c a ajutorul va veni n mod sigur. Prin credin ta n Dumnezeu, armatele vr ajma sului au fost ntoarse mpotriva lui nsu si, adev arul a ob tinut biruin te glorioase, iar noi am putut vedea c a Dumnezeu ne-a dat Duhul S au f ar a m asur a. Dac a nu ar existat aceste dovezi speciale ale iubirii lui Dumnezeu s i dac a El nu Si-ar pus sigiliul asupra adev arului, prin manifestarea Duhului S au, noi am putut s a ne descuraj am, dar dovezile vizibile ale c al auzirii divine s i experien tele vii n lucrurile lui Dumnezeu ne-au nt arit, f acndu-ne n stare s a lupt am cu mult curaj n b at aliile Domnului. Cei credincio si au putut vedea cu o mai mare claritate modul n care Dumnezeu le deschidea calea, c al auzindu-i n mijlocul ncerc arilor, al dezam agirilor s i al conictelor aprige. Pe m asur a ce nfruntau obstacolele s i le nvingeau, ei deveneau tot mai bogat puternici s i dobndeau o experien ta a la ecare pas al naint arii lor. Lec tii din trecut n anii care au urmat, mi-a fost descoperit c a teoriile false sus tinute n trecut nu erau nc a abandonate. Ele urmau s a renvie, ndat a [93] ce aveau s a apar a circumstan te favorabile. S a nu uit am c a tot ce trebuie zguduit va zguduit. Vr ajma sul va reu si s a distrug a credin ta de principii nu vor clinti unora, dar cei loiali fa ta ti. Ei vor r amne fermi n mijlocul ncerc arii s i ispitei. Domnul a ar atat aceste erori din trecut, iar cei care nu discern aspectele doctrinare n care a inter-

Confruntarea cu fanatismul

83

venit Satana vor continua s a mearg a pe c ai gre site. Domnul Isus ne ndeamn a s a veghem s i s a nt arim ce r amne s i ce este pe moarte. Noi nu suntem chema ti s a ne angaj am n controverse cu aceia care sus tin teorii false. Controversele nu aduc nici un folos. Domnul Hristos nu a intrat n nici un conict doctrinar. Arma folosit a de R ascump ar atorul lumii a fost: St a scris. S a r amnem aproape de Cuvntul lui Dumnezeu. S a prezent am m arturia Domnului Isus s i a solilor S ai. Noi s tim c a m arturia lor este adev arat a. Domnul Hristos domne ste asupra tuturor lucr arilor crea tiei Sale. El este Cel care i-a condus pe copiii lui Israel n stlpul de foc, cunoscnd trecutul, prezentul s i viitorul. To ti cei care l iubesc pe Dumnezeu trebuie s a-L recunoasc as i s a-L onoreze. Poruncile Sale s a e o putere conduc atoare n via ta poporului Lui. Ispititorul vine cu presupunerea c a Domnul Hristos Si-a str amutat tronul puterii s i al slavei ntr-un spa tiu necunoscut s i c a oamenilor nu li se mai cere s a se preocupe de promovarea caracterului S au de Legea Sa. El declar s i de ascultarea fa ta a c a in tele omene sti eul si pot stabili propria lege. Aceste ra tionamente gre site nal ta s i l desconsider a pe Dumnezeu. n familia omeneasc a, nfrnarea moral as i st apnirea de sine sunt anihilate. Ab tinerea de la viciu devine din ce n ce mai slab a. Lumea nu l mai iube ste pe Dumnezeu s i nu se mai teme de El. Iar cei care nu l iubesc s i nu se tem de El, de semeni. si vor pierde curnd orice sim t al responsabilit a tii fa ta [94] n lume. Ei au ajuns f ar a Dumnezeu s i f ar a speran ta torii care nu aplic nv a ta a zilnic Cuvntul lui Dumnezeu n via ta lor sunt ntr-un mare pericol. Ei nu au o cunoa stere mntuitoare a lui Dumnezeu s i a lui Hristos. Tocmai cei care nu tr aiesc adev arul sunt cei mai predispu si s a inventeze teorii menite s a le ocupe timpul s i s a le absoarb a aten tia care ar trebuit s a e dedicat a studiului Cuvntului lui Dumnezeu. Neglijarea studiului Bibliei cu scopul de a cerceta teorii r at acitoare constituie o gre seal a periculoas a, deoarece teoriile abat mintea de la cuvintele lui Hristos s i o ndreapt a spre erorile omene sti. tur Noi nu avem nevoie de o nv a ta a fantezist a cu privire la persoana lui Dumnezeu. Tot ce dore ste Dumnezeu s a cunoa stem despre El este revelat n Cuvntul s i n lucr arile Sale. Frumuse tile naturii descoper a caracterul s i puterea Sa n calitate de Creator. Ele

84

Schi te din via ta mea

sunt darurile Sale pentru neamul omenesc, ca s a-i arate puterea Sa s i faptul c a El este un Dumnezeu al iubirii. Dar nimeni nu este autorizat s a declare c a Dumnezeu n persoan a Se a a n ori, n frunze sau pomi. Acestea sunt doar lucr arile minilor Sale, dezv alu de omenire. ind iubirea Lui fa ta Descoperirea des avr sit a a lui Dumnezeu este Domnul Hristos. To ti cei care doresc s a-L cunoasc a pe Dumnezeu s a studieze Cuvn turile Domnului Hristos. Celor ce l accept tul s i nv a ta as i cred n [95] El, le d a puterea de a copii ai lui Dumnezeu.

Capitolul 12 Sabatul Domnului


n anul 1846, n timp ce eram n vizit a la New Bedford, Mass., cu fratele Joseph Bates. El acceptase de mult am f acut cuno stin ta a vreme credin ta adventist as i era un lucr ator activ n promovarea ei. Am constatat c a era un cre stin manierat, amabil s i binevoitor. Prima oar a cnd m-a auzit vorbind, a manifestat un interes pro de cele spuse de mine. Dup fund fa ta a ce am ncetat s a vorbesc, s-a ridicat s i a spus: Eu sunt un Toma necredinciosul. Nu cred n viziuni, dar, dac a a s putea crede c a m arturia prezentat a de sora noastr a n seara aceasta este cu adev arat glasul lui Dumnezeu pentru noi, a s cel mai fericit om din lume. Inima mea este profund mi scat a. Cred c a vorbitoarea este sincer a, dar nu pot spune nimic n leg atur a cu modul n care i-au fost descoperite lucrurile pe care ni le-a relatat. Fratele Bates p azea smb ata, ziua a s aptea a s apt amnii, s i ne asupra adev atr agea aten tia cu insisten ta aratului Sabat. Eu nu am n teles importan ta acestui subiect s i am crezut c a gre se ste prin faptul c a este preocupat de porunca a patra mai mult dect de celelalte nou a. Atunci, Domnul mi-a dat o viziune a Sanctuarului ceresc. Templul lui Dumnezeu din cer era deschis s i mi-a fost ar atat chivotul lui Dumnezeu, deasupra c aruia se aa tronul harului. De o parte s i de alta a chivotului, st ateau doi ngeri cu fe tele plecate s i cu aripile ntinse peste tronul harului. ngerul care m a nso tea n viziune mi-a spus c a acei ngeri reprezint a ntreaga o stire a cerului, care prive ste cu respect s i cu team a Legea scris a de Dumnezeu cu degetul S au. Domnul Isus a ridicat capacul chivotului s i am v azut tablele de piatr a, pe care erau scrise Cele Zece Porunci. Am fost uimit a cnd am v azut c a porunca a patra era scris a chiar n centrul Celor [96] Zece Porunci, ind nconjurat a de un nimb de lumin a. ngerul mi-a spus: Dintre toate poruncile, aceasta este singura care l descrie pe Dumnezeul cel viu ca ind Acela care a creat cerurile, p amntul s i toate lucrurile de pe el. 85

86

Schi te din via ta mea

Sabatul a fost instituit o dat a cu ntemeierea p amntului. Mia fost ar atat c a, dac a Sabatul adev arat ar fost respectat, nu ar existat niciodat a atei s i p agni. P azirea Sabatului ar ferit lumea de idolatrie. Dar porunca a patra era c alcat a n picioare, iar noi eram chema ti s a repar am sp artura f acut a n Lege s i s a ap ar am Sabatul a c arui sn tenie era ntinat a. Omul f ar adelegii, care s-a n al tat mai presus de Dumnezeu s i a crezut c a poate schimba vremile s i Legea, a determinat o schimbare, transfernd respectul cuvenit Sabatului zilei as aptea, asupra zilei nti a s apt amnii. Prin aceasta, el a f acut o sp artur a n Legea lui Dumnezeu. Chiar nainte de marea zi a lui Dumnezeu, este trimis a o solie pentru a-i avertiza pe oameni, ndemnndu-i s a revin a la p azirea Legii lui Dumnezeu, pe care tur antihrist o desin tase. Att prin nv a ta a, ct s i prin exemplu, noi trebuie s a atragem aten tia asupra c alc arii Legii. Mi-a fost ar atat c a f ag aduin tele pre tioase din Isaia 58, 12-14 li se aplic a doar celor care lupt a pentru restaurarea adev aratului Sabat. De asemenea, mi-a fost ar atat c a ngerul al treilea, care proclam a poruncile lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus, reprezint a poporul care vocea pentru a avertiza lumea s accept a solia s i si nal ta a p azeasc a poruncile lui Dumnezeu s i Legea Sa ca pe lumina ochilor s i c a mul ti [97] vor r aspunde la aceast a avertizare, acceptnd Sabatul Domnului.

Capitolul 13 C as atoria s i asocierea n activitate


n data de 30 august 1846, m-am c as atorit cu fratele James profund White. El avea o experien ta a n cadrul mi sc arii adventiste, iar activitatea pe care o desf as ura n lucrarea de propov aduire a adev arului era binecuvntat a de Dumnezeu. Inimile noastre s-au unit n aceast a mare lucrare s i, de-a lungul vie tii, am c al atorit s i am trudit mpreun a pentru salvarea suetelor. Conrmarea credin tei n noiembrie 1846, mpreun a cu so tul meu, am participat la o ntrunire n Topsham, Maine, la care a fost prezent s i fratele Joseph Bates. La data aceea, fratele Bates nu era pe deplin convins c a viziunile mele sunt inspirate de Dumnezeu. La ntrunire s-a manifestat un de cele prezentate. Duhul lui Dumnezeu a venit interes deosebit fa ta asupra mea. Am fost r apit a ntr-o viziune a slavei lui Dumnezeu s i, pentru prima oar a, am v azut alte planete. Dup a ce am ie sit din viziune, am relatat ce v azusem. Atunci, fratele Bates m-a ntrebat dac a studiasem astronomia. Eu i-am spus c a nu mi amintesc s a r asfoit vreodat a un tratat de astronomie. Apoi, a declarat: Aceasta este lucrarea Domnului. Fa ta lui str alucea de lumina cerului s i el a vorbit cu putere, ncurajnd biserica. de viziuni, fratele Bates a f Cu privire la atitudinea lui fa ta acut urm atoarea declara tie: n ciuda faptului c a nu am putut vedea n ele nimic care s a e mpotriva Cuvntului lui Dumnezeu, totu si m-am sim tit peste m asur a de alarmat s i ncurcat. Mult a vreme, nu am fost dispus s a cred c a sunt altceva dect efectul unei st ari de epuizare zic a. Prin urmare, am c autat ocazii n care mintea ei s a nu par a a sub inuen ta emo tiilor (n afara adun arilor publice) s i, ind n prezen ta altor persoane, s a-i pun ntreb ari , att ei, ct s i prietenilor care o [98] nso teau, n special surorii ei mai mari, pentru a descoperi, dac a era posibil, adev arul cu privire la aceste viziuni. n timpul vizitelor ei 87

88

Schi te din via ta mea

la New Bedford s i Fairhaven s i, de asemenea, la Topsham, Maine, pe cnd participam la adun arile noastre, am v azut-o de cteva ori n viziune. Cei care au fost martori ai acelor scene emo tionante s tiu bine cu ct interes s i aten tie am ascultat ecare cuvnt s i am urm arit spiritist ecare gest pentru a sesiza vreo n sel aciune sau inuen ta a. Acum i mul tumesc lui Dumnezeu pentru ocazia pe care am avut-o, al aturi de al tii, de a martor al acestor lucruri. Acum, n ceea ce m a prive ste, pot declara plin de convingere c a eu cred c a lucrarea este de la Dumnezeu s i c a este dat a de El pentru a mngia s i nt ari poporul risipit, f armi tat s i sl abit dup a dezam agirea din octombrie 1844, la ncheierea lucr arii noastre pentru lume. [Dintr-o lucrare mai mare, intitulat a A Vision, publicat a n aprilie, 1847 (la tipograa lui Benjamin Lindsey, New Bedford) s i retip arit a de fratele James White n A Word to the Little Flock, pagina 21, mai, 1847] O rug aciune erbinte s i ecient a n timp ce participam la adunarea din Topsham, Domnul mi-a descoperit c a, la ntoarcerea noastr a n Gorham, unde locuiau p arin tii mei pe vremea aceea, credin ta noastr a va ncercat a, iar eu voi trece . printr-o mare suferin ta Dup a ce ne-am ntors la Gorham, m-am mboln avit foarte grav s i am suferit cumplit. P arin tii, so tul s i surorile mele s-au rugat pentru mine, dar eu am suferit timp de trei s apt amni. Adesea c adeam n le sin s i mi pierdeam cuno stin ta, dar cnd se n al tau rug aciuni pentru mine, mi reveneam. Agonia mea a fost att de mare, nct i-am rugat pe cei care vegheau la c ap atiul meu s a nu se mai roage pentru mine, deoarece am crezut c a rug aciunile nu f aceau altceva dect s a mi prelungeasc a suferin tele. Vecinii no stri au fost convin si c a voi muri. Domnul a considerat c a este bine s a ncerce credin ta noastr a pentru o vreme. Fratele s i sora Nichols, din Dorchester, Mass., au auzit despre suferin ta mea, iar ul lor, Henry, a venit la Gorham pentru a m a [99] ncuraja. n timpul vizitei lui, prietenii no stri s-au rugat din nou pentru vindecarea mea. Dup a ce s-au rugat to ti ceilal ti, fratele Henry Nichols a nceput s a nal te o rug aciune deosebit de st aruitoare s i, n timp ce puterea lui Dumnezeu venise asupra LUI, el s-a ridicat de pe genunchi, a traversat nc aperea, s i-a a sezat minile pe capul

C as atoria s i asocierea n activitate

89

meu s i a zis: Sor a White, Isus Hristos te vindec a. Apoi a c azut, cople sit de manifestarea puterii lui Dumnezeu. Am fost convins a c a Dumnezeu lucrase pentru mine s i durerea m-a p ar asit. Suetul mi s-a umplut de mul tumire s i de pace. Cuvintele inimii mele erau: Dumnezeu este singurul nostru ajutor. Noi putem avea pace, numai dac a ne ncredem n El s i a stept am s a ne salveze. Lucrarea n Massachusetts Cteva s apt amni mai trziu, n drumul nostru spre Boston, am luat un vapor din Portland. A izbucnit o furtun a violent as i am fost ntr-un mare pericol, dar, prin harul lui Dumnezeu, am ajuns cu to tii rm n siguran . la ta ta n 14 martie 1847, la scurt timp dup a ntoarcerea noastr a acas a, so tul meu a scris din Gorham, Maine, urm atoarele cuvinte cu privire la activitatea desf as urat a de noi n luna februarie s i prima s apt amn a a lui martie n Massachusetts: Am fost pleca ti departe de prietenii no stri de aici timp de aproape s apte s apt amni s i, n toat a aceast a perioad a, Dumnezeu a fost ndur ator cu noi. El a fost t aria noastr a pe mare s i pe uscat. n cele s ase s apt amni care au trecut, Ellen s-a bucurat de cea mai bun a starea de s an atate din ultimii s ase ani. Amndoi ne bucur am de o s an atate bun a. . . De cnd am plecat din Topsham, am trecut prin situa tii grele. Am avut, de asemenea, multe perioade nvior atoare, minunate s i glorioase. A fost una dintre cele mai bune vizite pe care le-am f acut vreodat a n Massachusetts. Fra tii no stri din New Bedford s i Fairhaven au fost mult nt ari ti n adev arul s i n puterea lui Dumnezeu. [100] Fra tii din alte locuri au fost, de asemenea, mult binecuvnta ti. O viziune a Sanctuarului ceresc [Vezi Experien te s i viziuni, paginile 53-56 (32-35 orig.)] n 3 aprilie 1847, n timp ce participam la o adunare care a avut loc n casa fratelui Stockbridge Howland, ne-am sim tit cuprin si de un spirit de rug aciune neobi snuit. Pe cnd ne rugam, Duhul Sfnt a venit asupra noastr a. Ne-am sim tit foarte ferici ti. Eu am pierdut

90

Schi te din via ta mea

imediat leg atur a cu lucrurile p amnte sti s i am avut o viziune a slavei lui Dumnezeu. Am v azut un nger zburnd cu rapiditate spre mine. ngerul m-a purtat repede pn a n cetatea sfnt a din cer. Acolo am v azut un templu. Am intrat n templu s i am ajuns n fa ta primei perdele. Perdeaua a fost ridicat as i am intrat n prima nc apere, numit a Sfnta. Aici am v azut altarul t amierii, sfe snicul cu s apte bra te s i masa pe care se aau pinile pentru punerea nainte. Dup a ce am v azut slava din Sfnta, Domnul Isus a dat la o parte cea de a doua perdea s i am intrat n Sfnta Sntelor. n Sfnta Sntelor am v azut chivotul. Marginile laterale ale chivotului s i partea de deasupra erau din aurul cel mai curat. La capetele chivotului se aa cte un heruvim frumos, cu aripile ntinse deasupra n fa , cu privirile ndreptate acestuia. Heruvimii erau a seza ti fa ta ta de aur. Deasupra chivotului, unde n jos. ntre ei se aa o c adelni ta st ateau ngerii, era o lumin a extrem de str alucitoare, care sem ana cu tronul lui Dumnezeu. Domnul Isus st atea lng a chivot s i, cnd rug a ncepea s ciunile sn tilor se n al tau spre El, t amia din c adelni ta a fumege, iar Domnul transmitea spre Tat al rug aciunile lor mpreun a cu fumul de t amie. n chivot se aa un vas de aur, n care era man a. Al aturi de vas erau toiagul nmugurit al lui Aaron s i tablele de piatr a, a sezate una peste alta, asemenea unei c ar ti nchise. Domnul Isus le-a deschis [101] s i am v azut Cele Zece Porunci scrise de degetul lui Dumnezeu. Pe una dintre table erau scrise patru porunci, iar pe cealalt a, s ase. Cea de a patra, porunca Sabatului, str alucea mai tare dect toate celelalte, deoarece Sabatul a fost consacrat ca zi de s arb atoare n cinstea Numelui Sfnt al lui Dumnezeu. Sfntul Sabat era plin de slav a nconjurat ntr-o aureol a. Am n teles c a porunca Sabatului nu fusese tintuit a pe cruce. Dac a ar fost a sa, s i celelalte nou a ar fost, de asemenea, tintuite pe cruce, iar noi am avut libertatea s a le c alc am pe toate, ca s i pe cea de a patra. Mi-a fost ar atat c a Dumnezeu nu a schimbat s arb atoarea Sabatului, deoarece El nu Se schimb a niciodat a. Dar papa schimbase s arb atoarea aceasta, transfernd-o n prima zi a s apt amnii, deoarece papa fusese cel care schimbase vremile s i Legea. Am n teles c a, dac a Dumnezeu ar schimbat s arb atoarea Sabatului din ziua a s aptea n prima zi a s apt amnii, ar modicat

C as atoria s i asocierea n activitate

91

s i exprimarea din porunca privitoare la Sabat, scris a pe tablele de piatr a, care se aau n chivotul din locul numit Sfnta Sntelor din Templul ceresc s i, prin urmare, ar fost scris astfel: Prima zi este Sabatul Domnului, Dumnezeului t au. Dar eu am v azut c a textul era la fel cum fusese scris de degetul lui Dumnezeu pe tablele de piatr a, care i-au fost date lui Moise pe Sinai. Dar ziua a s aptea este Sabatul Domnului, Dumnezeului T au. Am v azut c a sfntul Sabat este s i va r amne pentru totdeauna zidul de separare dintre adev aratul Israel al lui Dumnezeu s i cei necredincio si s i c a Sabatul constituie marele subiect destinat s a uneasc a inimile scumpilor sn ti ai lui Dumnezeu, care l a steapt a s a vin a. Am v azut c a Dumnezeu are copii care nu n teleg s i nu respect a Sabatul. Ei nu au respins lumina cu privire la acest subiect. Iar, la venirea timpului de strmtorare, noi am fost umplu ti cu puterea Duhului Sfnt s i am mers pretutindeni, vestind Sabatul cu mai mult a claritate. Acest fapt a nfuriat bisericile s i pe adventi stii milleri ti, deoarece nu au fost n stare s a combat a adev arul despre Sabat. Atunci, [102] to ti cei ale si ai lui Dumnezeu au n teles cu claritate c a noi avem adev arul s i au ie sit din bisericile lor, ndurnd persecu tia mpreun a cu noi. Am v azut sabia, foametea, epidemiile s i marea confuzie de pe p amnt. Cei nelegiui ti credeau c a noi am adus asupra lor judec a tile divine s i au nceput s a se sf atuiasc a, n inten tia de a ne s terge de pe fa ta p amntului, gndindu-se c a, n felul acesta, r aul ar putea oprit. n timpul strmtor arii, am fugit cu to tii din ora se s i din sate, dar nelegiui tii ne-au urm arit s i au intrat cu sabia n casele sn tilor. Ei s i-au ridicat sabia s a ne ucid a, dar sabia s-a frnt, la fel de slab a ca un pai. Apoi am strigat zi s i noapte, rugndu-ne s a m elibera ti, iar strig atul nostru a ajuns pn a la Dumnezeu. Soarele a r as arit, dar luna a r amas nemi scat a. Rurile au ncetat s a curg a. Pe cer s-au adunat nori grei s i ntuneco si, lovindu-se unul de altul. Dar printre nori, era un spa tiu senin s i str alucitor, pe unde venea glasul lui Dumnezeu, asemenea multor ape, zguduind cerurile s i p amntul. Cerul s-a deschis s i s-a nchis s i a avut loc un cutremur. Mun tii s-au pr abu sit ca o trestie b atut a de vnt, mpr as tiind pretutindeni cu furie buc a ti de stnc a. Marea erbea ca un vas cu ap a clocotit as i a nceput s a arunce pe p amnt buc a ti de stnc a. Dumnezeu a anun tat ziua s i ceasul venirii lui Isus s i a rostit leg amntul cel ve snic f acut cu poporul S au, pronun tnd cte o pro-

92

Schi te din via ta mea

pozi tie, dup a care se oprea, n timp ce cuvintele Lui se rostogoleau asupra p amntului. Israelul lui Dumnezeu st atea n picioare, cu privirile a tintite n sus, s i asculta cuvintele lui Iehova, care se r aspndeau pe ntregul p amnt, asemenea tunetelor celei mai puternice furtuni. Era o solemnitate nor atoare. La ncheierea ec arei propozi tii, sn tii strigau: Slav a! Aleluia! Chipul lor era luminat de slava lui Dumnezeu s i str alucea asemenea fe tei lui Moise cnd a cobort de [103] pe muntele Sinai. Cei nelegiui ti nu se puteau uita la ei din cauza str alucirii. Iar cnd a fost rostit a binecuvntarea ve snic a pentru cei care L-au onorat pe Dumnezeu prin p azirea Sabatului S au, s-a auzit asupra arei s un strig at puternic de biruin ta i asupra chipului ei. Apoi a nceput Jubileul (anul sabatic), cnd p amntul trebuia s a se odihneasc a. L-am v azut pe sclavul cel credincios, ridicnduse triumf ator s i scuturndu- si lan turile cu care era legat, n timp ce st apnul lui nelegiuit era cuprins de confuzie s i nu s tia ce s a fac a, deoarece nelegiui tii nu puteau n telege cuvintele rostite de Dumnezeu. Curnd s-a ivit un mare nor alb, mai frumos dect orice nor care s-a v azut vreodat a. Pe el s edea Fiul omului. La nceput, nu L-am v azut pe Domnul Isus, dar, pe m asur a ce norul s-a apropiat de p amnt, am putut privi chipul S au frumos. Acest nor era semnul Fiului omului, despre care se spunea c a va ap area pe cer. pe sn Glasul Fiului lui Dumnezeu i-a chemat la via ta tii adormi ti, care au ie sit din morminte n slava nemuririi. Sn tii cei vii au fost schimba ti ntr-o clip as i lua ti mpreun a cu ei n carul de nori. n timp ce se n al ta, era plin de slav a. Pe ecare parte a carului erau ni ste aripi, iar n partea de jos avea ro ti. Cnd a nceput s a se nal te, ro tile au strigat Sfnt!, iar aripile n mi scare strigau: Sfnt, sfnt, sfnt este Domnul Dumnezeul cel Atotputernic! Iar sn tii de pe nor strigau: Slav a! Aleluia! Carul s-a n al tat pn a la cetatea sfnt a. Domnul Isus a deschis por tile cet a tii de aur s i ne-a condus n auntru. Aici ni s-a spus bun venit, c aci p azisem poruncile lui Dumnezeu [104] s i aveam dreptul la pomul vie tii (Apocalipsa 14, 12; 22, 14). [105]

Capitolul 14 Lupta cu s ar acia


Primul nostru u, Henry Nichols White, s-a n ascut la Gorham, Maine, n 26 august 1847. n luna octombrie, fratele s i sora Howland, din Topsham, au avut bun avoin ta de a ne pune la dispozi tie o parte a casei lor, iar noi am acceptat cu bucurie s i am nceput s a amenaj am locuin ta cu mobil a mprumutat a. Eram s araci s i prevedeam timpuri grele, dar ne-am hot art s a nu depindem de al tii, ci s a ne ntre tinem singuri s i s a avem ceva pentru a-i ajuta s i pe al tii. Dar nu prosperam. So tul meu muncea din greu, c arnd piatr a pentru construc tia c aii ferate, ns a nu c stiga pe m asura muncii lui. Fratele s i sora Howland ne d aruiau cu m arinimie din tot ce aveau, dar s i ei erau ntr-o situa tie nanciar a dicil a. Ei fuseser a pe deplin convin si, att de prima, ct s i de a doua solie ngereasc as i oferiser a cu generozitate din avutul lor pentru naintarea lucr arii, pn a cnd au ajuns s a depind a de munca lor zilnic a. So tul meu a ncetat s a care piatr as i a nceput s a lucreze la t aiat lemne pentru cherestea. Muncea de diminea ta devreme s i pn a seara trziu, suferind o durere de spate continu a, dar nu c stiga dect vreo cincizeci de cen ti pe zi. n ciuda acestei situa tii, am hot art s a ne p astr am curajul s i s a ne ncredem n Domnul. Eu nu am murmurat. de Dumnezeu, pentru c Diminea ta m a sim team mul tumitoare fa ta a ne ocrotise nc a o noapte, iar seara i mul tumeam c a ne-a p azit nc a o zi. ntr-o zi, cnd proviziile noastre s-au terminat, so tul meu s-a dus la patronul s au pentru a-i cere bani sau alimente. Era o zi furtunoas a s i el a mers pe jos trei mile s i napoi prin ploaie. La ntoarcere, a fost nevoit s a treac a prin satul Brunswick, unde predicase adesea, iar oamenii l-au v azut c arnd n spate sacul plin cu alimente distribuite n diferite compartimente. Cnd a intrat n cas a foarte obosit, nervii [106] mei au cedat de sup arare. Primul meu gnd a fost acela c a Dumnezeu ne uitase. I-am spus so tului meu: Cum am ajuns n starea aceasta? Oare ne-a p ar asit Dumnezeu? Nu mi-am putut re tine lacrimile s i am plns cu glas tare mai multe ore, pn a am c azut n le sin. Cei 93

94

Schi te din via ta mea

din cas a au n al tat rug aciuni pentru mine. Curnd am sim tit puterea nvior atoare a Duhului lui Dumnezeu s i am regretat faptul c a m a l asasem cople sit a de descurajare. Noi dorim s a-L urm am pe Hristos s i s a m asemenea Lui, dar uneori c adem sub presiunea ncerc arilor s i r amnem departe de El. Suferin tele s i ncerc arile ne aduc mai aproape de Domnul Isus. Cuptorul arde impurit a tile s i face aurul curat s i str alucitor. n acea vreme, mi-a fost descoperit c a Domnul ne ncercase pentru binele nostru, n scopul de a ne preg ati s a lucr am pentru al tii. El ne scutura cuibul, ca nu cumva s a ne obi snuim cu comoditatea. Misiunea noastr a era aceea de a lucra pentru suete, iar dac a am prosperat, c aminul ar devenit un loc att de pl acut, nct nu am mai fost dispu si s a l p ar asim. ncerc arile au fost ng aduite pentru a ne preg ati n vederea unor greut a ti s i mai mari, cu care urma s a ne confrunt am n c al atoriile noastre. La scurt timp dup a aceea, am primit scrisori de la fra ti din diferite state, care ne invitau s a i vizit am, dar noi nu aveam bani s a c al atorim n afara statului. Am r aspuns c a nu avem posibilitatea de a-i vizita. Eu consideram c a mi va imposibil s a c al atoresc, din cauza copilului. Nu voiam s a depindem de nimeni s i eram aten ti s a nu cheltuim mai mult dect reu seam s a c stig am. Eram hot ar ti mai degrab a s a suferim, dect s a facem datorii. Nu a trecut mult timp s i micul Henry s-a mboln avit foarte grav, iar starea lui se nr aut a tea att de rapid, nct ne-am alarmat foarte , respira greu s tare. Z acea ntr-o stare de incon stien ta i repede. I-am administrat medicamente, dar f ar a nici un efect. Apoi am chemat n domeniul medical, care ne-a spus c o persoan a cu experien ta a vindecarea lui era nesigur a. Ne-am rugat pentru el, dar nu s-a produs [107] nici o schimbare. Noi f acuser am din copil o scuz a pentru a nu c al atori s i pentru a nu lucra pentru binele altora s i ne temeam c a Domnul inten tiona s a-l ndep arteze de noi. Ne-am adresat pentru a doua oar a Domnului, rugndu-L s a aib a mil a de noi s i s a cru te via ta n copilului s i ne-am hot art solemn s a mergem nainte, cu credin ta Dumnezeu, oriunde ar dori El s a ne trimit a. Rug aciunile noastre erau erbin ti s i pline de durere. Am apelat la f prin credin ta ag aduin tele lui Dumnezeu s i am avut ncrederea c a El ne ascult a strig atele. Lumina cerului a str apuns norii, str alucind . Din asupra noastr a. Rug aciunile ne-au fost ascultate cu bun avoin ta

Lupta cu s ar acia

95

acel moment, starea de s an atate a copilului a nceput s a se mbun at a teasc a. Prima vizit a n Connecticut n timp ce ne aam n Topsham, am primit de la fratele E. L. H. Chamberlain, din Middletown, Connecticut, o scrisoare n care ne din acel stat, n aprilie, 1848. ndemna s a particip am la o conferin ta Am decis s a mergem, cu condi tia s a ob tinem banii necesari pentru c al atorie. So tul meu a discutat cu patronul lui s i au ajuns la concluzia c a trebuia s a mai primeasc a zece dolari. Cu cinci dolari am cump arat obiectele de mbr ac aminte de care aveam foarte mare nevoie s i apoi, eu am crpit paltonul so tului meu, iar peticele erau cusute unul de altul, nct cu greu mai putea cineva s a spun a care fusese stofa original a. Ne mai r am aseser a cinci dolari pentru a c al atori pn a la Dorchester, Mass. Bagajul nostru con tinea aproape tot ce aveam pe p amnt, dar ne curat bucuram de lini ste sueteasc as i de o con stiin ta a, iar acestea erau mai de pre t dect toate bunurile p amnte sti. n Dorchester, am fost g azdui ti n casa fratelui Otis Nichols, iar la plecare, sora Nichols i-a oferit so tului meu cinci dolari, cu care am pl atit c al atoria pn a la Middletown, Conn. Pentru cei din Middletown, eram ni ste str aini, deoarece pn a atunci nu v azuser am pe nici unul dintre fra tii din Connecticut. Din banii pe care i avu- [108] seser am nu ne-au mai r amas dect cincizeci de cen ti. So tul meu nu a ndr aznit s a-i cheltuiasc a pentru a nchiria o tr asur a, a sa c aa pus bagajul deasupra unei stive nalte de scnduri, din apropierea unui depozit de cherestea, s i am plecat n c autarea cuiva de aceea si cu noi. L-a g credin ta asit ndat a pe fratele Chamberlain, care ne-a condus la el acas a. Conferin ta din Rocky Hill Conferin ta de la Rocky Hill s-a desf as urat ntr-o nc apere mare, nc a neterminat a, n casa fratelui Albert Belden. ntr-o scrisoare adresat a fratelui Stockbridge Howland, so tul meu relata urm atoarele despre aceast a ntrunire:

96

Schi te din via ta mea

n data de 20 aprilie, fratele Belden a trimis tr asura lui cu doi cai la Middletown pentru a ne aduce pe noi s i pe fra tii aa ti n acel ora s. Am ajuns aici pe la ora patru dup a-amiaza s i, dup a cteva minute, au venit fra ti Bates s i Gurney. n acea sear a, am avut o adunare la care au participat aproximativ cincisprezece persoane. Vineri diminea ta, fra tii au venit pe rnd, adunndu-se n cele din urm a aproape cincizeci de persoane. Nu to ti cuno steau adev arul pe deplin. ntlnirea noastr a din acea zi a fost foarte interesant a. Fratele Bates a prezentat cu claritate subiectul poruncilor, iar importan ta lor a fost dovedit a prin m arturii conving atoare. Cuvntul a avut rolul de a-i nt ari pe cei ce cuno steau deja adev arul s i de a-i sensibiliza pe aceia care nu erau nc a pe deplin hot ar ti. C stigarea de mijloace nanciare pentru a vizita New York-ul de vest Cu doi ani nainte, Domnul mi descoperise c a va veni un timp, cnd va trebui s a mergem n partea de vest a statului New York. La scurt a vreme dup a ncheierea conferin tei de la Rocky Hill, am fost invita ti s a particip am la o adunare general a, care urma s a se desf as oare n luna august, la Volney, N.Y. Fratele Hiram Edson ne-a scris c a majoritatea fra tilor de acolo erau s araci s i c a nu poate s a ne promit a c a vor face prea mult n vederea acoperirii cheltuielilor [109] noastre, dar c a el va face tot ce poate. Noi nu aveam bani pentru c al atorie. S an atatea so tului meu era s ubred a. Cu toate acestea, i se oferise posibilitatea de a lucra la cositul fnului s i s-a decis s a accepte aceast a munc a. . Cnd ne treSe p area c a suntem nevoi ti s a tr aim prin credin ta zeam diminea ta, ngenuncheam lng a pat, cerndu-I lui Dumnezeu puterea de a lucra de-a lungul zilei s i nu eram lini sti ti, pn a cnd nu primeam asigurarea c a Domnul auzise rug aciunile noastre. Apoi, so tul meu pleca la cosit prin puterea pe care i-o d aruia Dumnezeu. Seara, cnd venea acas a, l rugam din nou pe Dumnezeu s a ne dea puterea de a c stiga banii necesari pentru r aspndirea adev arului. ntr-o scrisoare adresat a fratelui Howland, n data de 2 iulie 1848, , astfel: so tul meu a relatat aceast a experien ta Ast azi este un timp ploios, a sa c a nu merg la cosit, altfel nu a s putea scrie. Muncesc cinci zile din s apt amn a pentru necredincio si

Lupta cu s ar acia

97

s i duminica pentru cei credincio si, iar smb ata m a odihnesc. Prin urmare, nu am prea mult timp pentru scris. . . Dumnezeu mi d a puterea de a lucra din greu, de diminea ta pn a seara. . . Fratele Holt, fratele John Belden s i cu mine am luat o sut a de acri de fn de cosit pentru optzeci s i s apte de cen ti s i jum atate pe acru, f ar a s a ni se asigure mncarea. L audat e Domnul! Sper s a c stig c tiva dolari [110] aici pentru a-i folosi n lucrarea lui Dumnezeu.

Capitolul 15 Activitatea din vestul statului New York n anul 1848


n urma muncii la cmp, so tul meu a c stigat patruzeci de dolari. Cu o parte, am cump arat cteva obiecte de mbr ac aminte care ne erau necesare s i ne-au mai r amas sucien ti bani pentru a c al atori la New York s i napoi. S an atatea mea era s ubred as i mi era imposibil s a c al atoresc s i, n acela si timp, s a ngrijesc de copil. A sa c a l-am l asat pe micul Henry, care avea zece luni, n grija sorei Clarissa Bonfoey, la Middletown. Desp ar tirea de copil a nsemnat o grea ncercare pentru mine, dar el s nu ndr azneam s a ng aduim ca sentimentele noastre fa ta a ne mpiedice n ndeplinirea datoriei noastre. Domnul Isus Si-a dat via ta pentru a ne mntui. Ct de mic este orice sacriciu pe care l putem face noi, n compara tie cu sacriciul S au! Am ajuns n ora sul New York n diminea ta zilei de 13 august s i ne-am dus la fratele D. Moody. A doua zi au venit fra tii Bates s i Gurney. Conferin ta de la Volney n data de 18 august, a nceput prima noastr a adunare general a din vestul statului New York s i s-a desf as urat la Volney, n hambarul fratelui David Arnold. Au fost prezente aproape treizeci s i cinci de persoane to ti prietenii care puteau invita ti din acea parte a statului. Dar, n mijlocul acestui grup, cu greu se g aseau doi care s a aib a aceea si p arere. Unii sus tineau gre seli serioase s i ecare si impunea cu nver sunare ideile proprii, declarnd c a erau n acord cu Scripturile. Un frate sus tinea c a cei o mie de ani din Apocalipsa capitolul 20 au trecut, iar cei o sut a patruzeci s i patru de mii, men tiona ti n [111] capitolele 7 s i 14 din Apocalipsa, sunt cei care au nviat la nvierea Domnului Hristos. 98

Activitatea din vestul statului New York n anul 1848

99

Cnd ne-am aat n fa ta simbolurilor jertfei Domnului nostru, preg atindu-ne s a comemor am suferin tele Sale, acest frate s-a ridicat n picioare s i a declarat c a el nu crede nimic din ce urma s a ndeplinim, iar Cina Domnului era o continuare a s arb atorii Pa stelui s i ar trebui s a e ociat a doar o singur a dat a pe an. Aceste deosebiri de opinie ciudate m-au ngrijorat foarte mult. Am v azut c a multe gre seli erau prezentate ca ind adev ar. Mi se p area c a Dumnezeu este dezonorat. Suetul meu a fost cuprins de o mare triste te s i am le sinat. Unii s-au temut c a voi muri. Fra tii Bates, Chamberlain, Gurney, Edson s i so tul meu s-au rugat pentru mine. Domnul a ascultat rug aciunea slujitorilor S ai s i mi-am revenit. Lumina cerului a cobort asupra mea s i am pierdut imediat leg atura cu lucrurile p amnte sti. ngerul meu p azitor mi-a ar atat cteva dintre gre selile sus tinute de cei prezen ti, precum s i adev arul, n contrast cu erorile lor. Aceste idei contradictorii, despre care ei declarau c a sunt n acord cu Sntele Scripturi, erau doar opiniile lor personale. Am fost ndemnat a s a le spun c a trebuie s a renun te la gre selile lor s i s a se uneasc a n acceptarea adev arurilor soliei celui de-al treilea nger. ntrunirea noastr a s-a ncheiat triumf ator. Adev arul a ob tinut biruin ta. Fra tii no stri au renun tat la gre selile lor s i s-au unit n acceptarea soliei ngerului al treilea, iar Dumnezeu i-a binecuvntat ntr-o mare m asur a, ad augnd multe suete la num arul lor. Vizita la fratele Snow, n Hannibal De la Volney, am plecat n c al atorie spre Port Gibson, la o distan ta de s aizeci de mile, pentru a prezen ti la o alt a ntrunire, care urma [112] s a aib a loc n 27 s i 28 august. n drumul nostru, scria so tul meu n data de 26 august, ntr-o scrisoare adresat a fratelui Hastings, ne-am oprit la fratele Snow, n Hannibal. Acolo sunt opt sau zece suete pre tioase. Fratele Bates, fratele s i sora Edson s i fratele Simmons au r amas ntreaga noapte acolo. Diminea ta, Ellen a fost r apit a n viziune s i to ti fra tii au venit n nc aperea n care se aa. Unul dintre cei prezen ti nu era de aceea si p arere cu noi n privin ta adev arului despre Sabat, dar era un om smerit s i bun. n timpul viziunii, Ellen s-a ridicat n picioare, a luat n mn a Biblia cea mare s i a ridicat-o naintea Domnului, citnd din ea mai multe texte, s i apoi s-a ndreptat

100

Schi te din via ta mea

spre fratele nostru s i i-a pus Biblia n mini. El a luat-o, n timp ce lacrimile i curgeau pe obraz. Dup a aceea, Ellen a venit s i s-a a sezat lng a mine. Viziunea a durat o or as i jum atate, timp n care emo nu a respirat de loc. A fost o experien ta tionant a. To ti plngeau de bucurie. L-am l asat acolo pe fratele Bates s i am plecat la fratele Edson. ntrunirea de la Port Gibson ntrunirea de la Port Gibson s-a desf as urat n hambarul fratelui Hiram Edson. Acolo au fost prezen ti mul ti credincio si care iubeau adev arul, dar acceptaser a unele idei gre site. Cu toate acestea, nainte de ncheierea ntrunirii, Domnul a lucrat pentru noi cu putere. Mi s-a descoperit din nou n viziune ct de important este ca fra tii s a abandoneze deosebirile de idei s i s a se uneasc a n acceptarea adev arului Bibliei. Vizita la fratele Harris n Certerport Am plecat de la fratele Edson cu inten tia de a petrece Sabatul urm ator n ora sul New York. Deoarece am ajuns prea trziu pentru pachebot, am luat o s alup a, pl anuind s a schimb am la ntlnirea cu urm atorul pachebot. Cnd am v azut pachebotul apropiindu-se, am nceput s a ne preg atim pentru a urca la bord, dar pachebotul nu a [113] oprit s i a trebuit s a s arim la bord din mers. Fratele Bates tinea n mn a banii pentru plata c al atoriei, spunndu-i c apitanului s alupei, Poftim, lua ti-v a banii. Cnd a v azut c as alupa se ndep arteaz a de pachebot, a s arit pentru a urca la bordul acestuia, dar piciorul i s-a mpiedicat de marginea s alupei s i a c azut n ap a. Atunci, a nceput s a noate spre s alup a, cu portofelul ntr-o mn as i o bancnot a de un dolar n cealalt a. P al aria i-a c azut n ap as i, ncercnd s a o prind a, a pierdut bancnota de un dolar, reu sind totu si s a p astreze portofelul. Hainele i erau mbibate de apa murdar a a canalului, s i, cnd am ajuns n apropiere de Centerport, am hot art s a ne oprim la fratele Harris acas a, pentru ca fratele Bates s a- si poat a aranja hainele. Vizita noastr a s-a dovedit benec a pentru familia Harris. De mai mul ti ani, sora Harris suferea de guturai. Ea inhala praf de

Activitatea din vestul statului New York n anul 1848

101

tutun pentru alinarea suferin tei s i spunea c a nu poate tr ai f ar a el. Avea dureri mari de ca I-am recomandat s a se roage Domnului, Marele Medic, care i putea vindeca boala. Ea a decis s a procedeze astfel s i ne-am rugat mpreun a. Apoi a ncetat s a foloseasc a tutunul. Suferin tele i-au fost u surate ntr-o mare m asur as i, din acel moment, s an atatea ei a fost mai bun a dect fusese vreodat a n ultimii ani. n timp ce ne aam n casa fratelui Harris, am avut o ntrevedere cu o sor a care purta bijuterii de aur, s i totu si pretindea c a este o a stept atoare a venirii lui Hristos. Am vorbit despre declara tiile explicite ale Scripturii, care erau contra purt arii bijuteriilor. Dar ea a f acut referire la pasajul n care Solomon primise porunca de a nfrumuse ta templul, precum s i la arma tia c a str azile cet a tii lui Dumnezeu erau m nf din aur curat. Ea spunea c a, dac a ne nfrumuse ta a ti sarea prin mai mare n lume s purtarea de bijuterii, putem avea o inuen ta i sus tinea c a aceast a practic a era corect a. Eu i-am r aspuns c a noi suntem [114] doar ni ste s armani muritori s i, n loc s a mpodobim aceste trupuri, pe motivul c a Templul lui Solomon fusese str alucit ornamentat, ar trebui s a ne amintim de starea noastr a c azut as i de pre tul suferin tei s i al mor tii Fiului lui Dumnezeu pentru r ascump ararea noastr a. Acest gnd ar trebui s a trezeasc a n noi umilin ta s i renun tarea la sine. Domnul Isus este modelul nostru. Dac a El ar renun tat la umilin ta s s i la suferin ta i ar spus: Dac a voie ste cineva s a vin a dup a Mine, s a- si satisfac a toate pl acerile, s a se bucure de tot ce ofer a lumea s i s a e ucenicul Meu, mul timile ar crezut n El s i L-ar urmat. Dar Domnul Isus a venit printre noi n persoana Celui umilit s i r astignit. Dac a dorim s a m cu El n ceruri, trebuie s a m asemenea Lui pe p amnt. Lumea va pretinde ce este al ei s i to ti cei care doresc s a e biruitori trebuie s a renun te la cele lume sti. Vizita la fratele Abbey, n Brookeld n ziua urm atoare, ne-am reluat c al atoria cu pachebotul s i am mers pn a la Madison Co., N.Y. De acolo, am nchiriat o tr asur as i am c al atorit nc a dou azeci s i cinci de mile pn a la Brookeld, unde locuia fratele Ira Abbey. Deoarece cnd am ajuns n fa ta casei lui pentru a era vineri dup a-amiaza, s-a propus s a mearg a cineva la u sa vedea dac a este cineva acas a, iar n cazul care nu era nimeni s a ne

102

Schi te din via ta mea

primeasc a, s a ne putem ntoarce cu tr asura la un hotel, unde puteam s a r amnem n timpul Sabatului. , iar so Sora Abbey a venit la u sa tul meu s-a prezentat ca ind un p azitor al Sabatului. Ea a spus: M a bucur s a v a v ad. Intra ti. El a r aspuns: Mai sunt trei persoane cu mine n tr asur a. M-am gndit c a, dac a am venit cu to tii, ar fost posibil s a v a speria ti. Eu nu m a sperii niciodat a de cre stini, a r aspuns ea. Sora Abbey s-a [115] ar atat foarte bucuroas a de venirea noastr as i am fost primi ti cu toat a inima, att de ea, ct s i de familia ei. Cnd a fost prezentat fratele Bates, ea a spus: Oare este posibil ca dumnealui s a e fratele Bates, cel care a scris acea carte excep tional a despre Sabat? Si a venit s a ne cunoasc a? Nu sunt vrednic a s a v a am sub acoperi sul casei mele. Domnul v-a trimis la noi, c aci suntem nfometa ti dup a adev ar. Apoi a fost trimis un copil la cmp, s a-l anun te pe fratele Abbey c a patru p azitori ai Sabatului au venit n vizit a la ei. Totu si fratele Abbey nu a fost prea ner abd ator s a ne cunoasc a, deoarece fusese tulburat de unii care l vizitau adesea, ncercnd s a-i impun a ideile lor. Pretinznd c a sunt slujitori ai lui Dumnezeu, ace stia r aspndiser a erori n mijlocul micii lor turme de credincio si, care se str aduiau s a r amn a loiali adev arului. Fratele s i sora Abbey luptaser a mpotriva lor de atta vreme, nct se temeau s a mai intre n leg atur a cu ei. Fratele Abbey se temea c as i noi facem parte din acea categorie. Cnd a intrat n cas a, ne-a primit cu r aceal as i ni s-a adresat direct s i deschis, ntrebndu-ne dac a p azim Sabatul s i credem c a ultimele solii au fost de la Dumnezeu. Dup a ce a constatat c a noi sus tineam adev arul, ne-a adresat un bun venit bucuros. Adun arile la care am participat n acest loc au fost ncurajatoare pentru cei c tiva credincio si care iubeau adev arul. Ne-am bucurat c a, n Providen ta Sa, Domnul ne condusese pe calea aceasta. Binecuvntarea prezen tei lui Dumnezeu s-a manifestat n mijlocul nostru s i am fost mngia ti de faptul c a am g asit acolo c tiva credincio si care au r amas statornici de-a lungul perioadei dicile prin care trecuser a, p astrnd cu fermitate solia adev arului n mijlocul confuziei provocate de spiritism s i de fanatism. Aceast a familie drag a ne-a [116] ajutat pe drumul nostru n c autarea celor evlavio si.

Capitolul 16 O viziune a sigil arii


[Dup a ntoarcerea din vestul statului New York, n septembrie, 1848, fratele s i sora White au c al atorit n Maine, unde au participat la o ntrunire a credincio silor, care a avut loc n perioada 20-22 octombrie. Aceasta a fost conferin ta de la Topsham, n cadrul c areia fra tii au nceput s a se roage pentru deschiderea unei c ai n vederea public arii adev arurilor privitoare la solia adventist a. O lun a mai trziu, a sa cum relateaz a fratele Joseph Bates ntr-un articol cu privire la Solia sigil arii, s-au aat mpreun a cu un mic grup de fra ti s i surori, care erau aduna ti la Dorchester, lng a Boston, Mass. nainte de nceperea adun arii, continu a el, unii dintre noi examinam cteva puncte privitoare la solia sigil arii s i existau unele deosebiri de opinie legate de corectitudinea concep tiei privitoare la cuvntul n al tare (vezi Apocalipsa 7, 2) etc. ntr-o scrisoare nepublicat a, care con tine un raport al acestei ntruniri, fratele James White scrie: Cu to tii am sim tit nevoia de a ne uni n rug aciune pentru a cere n telepciune de la Dumnezeu cu privire la punctele aate n discu tie s i, de asemenea, cu privire la aportul fratelui Bates n domeniul lucr arilor scrise. Am avut o ntrunire deosebit de impresionant a. Ellen a fost r apit a iar as i n viziune s i a nceput s a vorbeasc a despre lumina Sabatului, care reprezenta sigiliul lui Dumnezeu. Ea spunea: Cunoa sterea adev arului a fost asemenea r as aritului de soare. Mai nti lumina a fost slab a, dar treptat, lumin a dup a lumin a a str alucit asupra subiectului despre Sabat, pn a cnd adev arul a devenit clar, puternic s i conving ator. Asemenea r as aritului de soare, primele raze de lumin a sunt reci, dar cnd soarele se ridic a pe cer, razele lui devin calde s i str alucitoare. Tot a sa lumina adev arului a crescut pn a cnd razele ei au ajuns puternice, sn tind suetul. Dar, spre deosebire de soare, aceast a lumin a nu va apune niciodat a. Adev arul despre Sabat va str aluci n plin atatea lui, cnd sn tii vor nemuritori s i va n al tat tot mai mult pn a la venirea nemuririi. 103

104

Schi te din via ta mea

Cu privire la sigiliul Sabatului, Ellen a v azut multe lucruri pe care nu am timp s a le relatez. Ellen l-a rugat pe fratele Bates s a scrie despre lucrurile pe care le-a v azut s i le-a auzit ea, precum s i despre binecuvntarea lui Dumnezeu, care nso te ste aceste descoperiri. Dup a aceast a viziune, Ellen White a fost n stiin tat a cu privire la misiunea so tului ei de a publica adev arul, precum s i cu privire la , eforturile lui vor ncununate faptul c a, dac a va nainta prin credin ta de succes. (Vezi pagina 125).] La nceputul Sabatului din 5 ianuarie 1849, pe cnd ne rugam mpreun a cu familia fratelui Belden, n Rocky Hill, Conn., Duhul Sfnt a venit asupra noastr a. Eu am fost r apit a n viziune s i dus a n Sfnta Sntelor din Templul ceresc, unde L-am v azut pe Domnul Isus mijlocind pentru Israel. Tivul hainei Sale era mpodobit cu clopo tei s i rodii. Apoi am v azut c a Domnul Isus urma s a r amn a n Sfnta Sntelor, pn a cnd se va lua o decizie n dreptul ec arui caz, e spre mntuire, e spre nimicire, s i c a mnia lui Dumnezeu nu putea s a vin a pn a cnd Domnul Isus nu si va ncheia lucrarea n Sfnta Sntelor, dup a care urma s a dezbrace mantia preo teasc as i s a [117] mbrace ve smintele r azbun arii. Apoi, Domnul Isus urma s a nu mai stea ntre Tat al s i oameni s i atunci Dumnezeu nu va mai t acea, ci si va rev arsa mnia asupra celor care au respins adev arul S au. Am v azut c a furia popoarelor, mnia lui Dumnezeu s i timpul judec arii celor mor ti erau evenimente separate s i distincte, care urmau unul dup a altul. De asemenea, am v azut c a Mihail nc a nu Se ridicase n picioare s i c a acel timp de necaz cum n-a mai fost vreodat a nc a nu sosise. Acum, na tiunile s-au nfuriat, dar cnd Marele nostru Preot si va ncheiat lucrarea n Sanctuar, Se va ridica n picioare, va mbr aca ve smintele r azbun arii s i atunci va urma rev arsarea ultimelor s apte pl agi. Am v azut c a acei patru ngeri trebuiau s a tin a cele patru vnturi pn a la ncheierea lucr arii Domnului Isus n Sanctuar, iar dup a aceea vor veni ultimele s apte pl agi. Aceste pl agi au strnit mnia popoarelor lumii mpotriva celor neprih ani ti, deoarece credeau c a noi am adus asupra lor judec a tile lui Dumnezeu s i c a, dac a vor putea s a ne s tearg a de pe fa ta p amntului, pl agile vor nceta. A fost promulgat un decret de exterminare a sn tilor, iar acest decret i-a f acut s a strige zi s i noapte, cernd eliberarea de la Dumnezeu. Acesta a fost timpul strmtor arii lui Iacov. Apoi, to ti sn tii au strigat ngrozi ti, iar

O viziune a sigil arii

105

Dumnezeu i-a eliberat. Cei o sut a patruzeci s i patru de mii au nvins. Fe tele lor erau luminate de slava lui Dumnezeu. Apoi mi-a fost ar atat a o mul time de oameni care urlau n agonie. Pe hainele lor era scris cu litere mari: Ai fost cnt arit n cump an a s i g asit prea u sor. Am ntrebat cine erau acei oameni. ngerul mi-a spus: Ei sunt cei care au p azit cndva Sabatul, dar au renun tat. I-am auzit strignd: Noi am crezut n venirea Ta s i am vestit-o cu putere. Si n timp ce vorbeau, privirile li s-au oprit asupra hainelor lor s i, v aznd cuvintele scrise pe ele, au nceput s a plng a cu voce tare. [118] Am v azut c a ace sti oameni b auser a din apele adnci ale adev arului, dar c alcaser a n picioare Sabatul s i acesta era motivul pentru care, atunci cnd au fost pu si n cump an a, au fost g asi ti prea u sori. Apoi, ngerul meu nso titor m-a condus iar as i spre cetate, unde am v azut patru ngeri zburnd spre por tile cet a tii. Tocmai i ar atau de aur ngerului de la poart o t abli ta a, cnd am v azut un alt nger venind n zbor din direc tia unei lumini foarte str alucitoare, strignd cu putere spre ceilal ti ngeri s i uturnd n sus s i n jos un obiect pe care l tinea n mn a. I-am cerut ngerului meu nso titor s a-mi explice lucrurile pe care le vedeam. El mi-a spus c a nu mi se ng aduie s a v ad mai mult cu aceast a ocazie, dar mi va ar ata pe scurt ce nsemnau lucrurile pe care urma s a le v ad. n Sabat dup a-amiaz a, ne-am rugat pentru vindecarea unei persoane care era mpreun a cu noi. Ne-am unit cu to tii n rug aciune, adresndu-ne Medicului care nu a pierdut niciodat a nici un caz, s i, n timp ce puterea divin a cobora, vindecnd bolnavul, eu am fost luat a n viziune. Am v azut patru ngeri care aveau de ndeplinit o lucrare pe p amnt s i erau pe punctul de a o ndeplini. Domnul Isus era mbr acat , Si-a n ve smintele preo te sti. El a privit cu mil a spre r am as i ta ridicat minile s i, vorbind cu o voce plin a de duio sie, a spus: Sngele Meu, Tat a, Sngele Meu! Sngele Meu! Sngele Meu! Atunci am v azut o lumin a extrem de str alucitoare venind de la Dumnezeu, care s edea pe un tron mare alb, s i lumina s-a r aspndit pretutindeni n jurul Domnului Isus. Apoi am v azut un nger care venea cu o misiune din partea lui Isus. El zbura cu repeziciune spre cei patru ngeri care aveau de ndeplinit o lucrare pe p amnt s i utura ceva n mn a. El a strigat cu putere: Opri ti-v a! Opri ti-v a! Opri ti-v a! Opri ti-v a! [119]

106

Schi te din via ta mea

A stepta ti pn a cnd slujitorii lui Dumnezeu vor primi sigiliul pe frunte. L-am ntrebat pe ngerul meu nso titor ce nsemnau cuvintele pe care le-am auzit s i ce trebuiau s a fac a cei patru ngeri. El mi-a spus c a Dumnezeu tinea sub control puterile s i c a El le-a dat ngerilor S ai st apnirea asupra lucrurilor de pe p amnt. De asemenea, cei patru ngeri aveau de la Dumnezeu puterea de a re tine cele patru vnturi s i erau pe punctul de a le permite s a se dezl an tuie, dar tocmai n clipa n care minile lor si sl abeau strnsoarea s i cele patru vnturi erau gata s a se dezl an tuie, ochiul plin de mil a al lui Isus s-a uitat la r am as i ta care nu era sigilat as i, ridicndu-Si minile spre Tat al, a nceput s a mijloceasc a naintea Lui, spunnd c a El si v arsase sngele pentru ei. Apoi a fost trimis un alt nger s a zboare n grab a la cei patru ngeri pentru a le porunci s a se opreasc a, pn a cnd slujitorii lui Dumnezeu [120] vor primi sigiliul viului Dumnezeu pe frunte.

Capitolul 17 ncuraj ari providen tiale


Mi s-a cerut din nou s a renun t la mine ns ami pentru binele altora. A trebuit s a sacric am compania micului nostru Henry s i s a mergem nainte, d aruindu-ne f ar a rezerve lucr arii lui Dumnezeu. S an atatea mea era foarte s ubred as i, dac a a s luat copilul cu mine n c al atorii, grija pentru el mi-ar ocupat o mare parte din tim A fost o ncercare serioas a, totu si nu am ndr aznit s a ng adui ca preocuparea pentru copil s a stea n calea datoriei. Am fost convins a c a Domnul i-a cru tat via ta pentru noi, cnd fusese foarte bolnav, s i c a, dac a a s permis s a m a mpiedice n ndeplinirea datoriei mele, Dumnezeu mi l-ar luat. Singur a naintea Domnului, cu inima ndurerat as i cu multe lacrimi, am f acut acest sacriciu s i am renun tat la singurul meu copil, l asndu-l n grija altora. L-am l asat pe Henry n familia fratelui Howland, n care aveam o ncredere deplin a. Ei erau dispu si s a poarte poveri, astfel nct s a putem ct mai liberi pentru a lucra n folosul cauzei lui Dumnezeu. Stiam c a familia Howland putea s a ngrijeasc a de Henry mai bine dect noi, dac a l-am luat n c al atoriile noastre. Stiam c a era spre binele lui s a aib a parte de un c amin stabil s i de o disciplin a temeinic a pentru ca temperamentul lui pl acut s a nu e afectat. Mi-a fost greu s a m a despart de copil. Zi s i noapte mi revenea n minte fa ta trist a pe care o avea atunci cnd l p ar aseam. Cu toate acestea, prin puterea Domnului, nl aturam din gnd aceast a imagine s i c autam s a le fac bine altora. Timp de cinci ani, familia fratelui Howland a purtat ntreaga r aspundere a ngrijirii lui Henry. Ei au avut grij a de el f ar a nici o recompens a, asigurndu-i toat a mbr ac amintea, cu excep tia unui cadou pe care i-l aduceam o dat a pe an, a sa cum f acea Ana pentru [121] Samuel.

107

108

Schi te din via ta mea

Vindecarea lui Gilbert Collins a lunii februarie 1849, n timp ce ne aam la ntr-o diminea ta altarul familial, n casa fratelui Howland, mi-a fost ar atat c a trebuie s a mergem la Dartmouth, Mass. Curnd dup a aceea, so tul meu s-a dus la po st as i a adus o scrisoare din partea fratelui Philip Collins care ne solicita insistent s a mergem la Dartmouth, deoarece ul lor era foarte bolnav. Am plecat imediat s i am constatat c a b aiatul, n vrst a de treisprezece ani, suferea de nou a s apt amni de o tuse violent a care l epuizase, l asndu-l aproape ca un schelet. P arin tii credeau c a este bolnav de tuberculoz as i erau foarte tulbura ti la gndul c a si vor pierde singurul copil. Ne-am unit n rug aciune pentru b aiat, implorndu-L pe Domnul s cu st aruin ta a-i cru te via ta. n ciuda tuturor aparen telor, care indicau c a nu exista nici o s ans a de vindecare, aveam credin ta c a se va face bine. So tul meu l-a luat n bra te s i, purtndu-l prin camer a, a exclamat: Nu vei muri, ci vei tr ai! Eram ncredin ta ti c a vindecarea copilului I-ar adus slav a lui Dumnezeu. de opt zile, ne-am ntors la Dartmouth. Cnd Dup a o absen ta ne-am apropiat de cas a, micul Gilbert a ie sit n ntmpinarea noastr a. C stigase n greutate aproape dou a kilograme. Am g asit ntreaga familie plin a de bucurie naintea lui Dumnezeu, datorit a acestei manifest ari a ndur arii divine. Vindecarea sorei Temple Sora Hastings din New Ipswich, N.H., era grav bolnav a. Am fost chema ti s a o vizit am s i am f acut din aceasta un subiect de rug aciune, primind un semn c a Domnul va cu noi. Pe drum, ne-am oprit n Dorchester, la familia fratelui Otis Nichols, iar ei ne-au vorbit despre suferin ta sorei Temple din Boston. Ea avea o inama tie dureroas a [122] pe bra ts i era foarte ngrijorat a. Inama tia se extinsese prinzndu-i ncheietura cotului s i producndu-i mari nepl aceri. Sora Temple teribil trecea printr-o suferin ta as i apelase zadarnic la mijloacele omene sti de vindecare. Ultima ncercare provocase o extindere a bolii spre pl amni s i sim tea c a, dac a nu va ajutat a imediat, boala se va transforma n tuberculoz a.

ncuraj ari providen tiale

109

Sora Temple ne l asase vorb a s a venim s i s a ne rug am pentru ea. Am mers plini de ngrijorare, deoarece nu primiser am nici o asigurare c a Dumnezeu va lucra n favoarea ei. Am intrat n camera suferindei, bazndu-ne doar pe f ag aduin tele lui Dumnezeu. Bra tul sorei Temple era ntr-o asemenea stare, nct nici m acar nu l-am putut atinge s i am fost nevoi ti s a l ungem cu ulei. Dup a aceea, ne-am unit n rug aciune s i am apelat la f ag aduin tele lui Dumnezeu. n timp ce ne rugam, durerea s i usturimea au disp arut s i am l asat-o pe sora Temple plin a de bucurie n Domnul. Cnd ne-am ntors, dup a opt zile, am g asit-o pe deplin s an atoas a, sp alnd rufe. Familia Leonard Hastings Cnd am ajuns la fratele Leonard Hastings, ntreaga familie era profund tulburat a. Sora Hastings m-a ntmpinat cu lacrimi n ochi, exclamnd: Domnul v-a trimis la noi n ceasul ncerc arii. Ea avea un copil de aproximativ opt s apt amni, care plngea continuu. Aceasta afectase s i s an atatea ei, aducnd-o n scurt timp ntr-o stare de epuizare total a. Ne-am rugat lui Dumnezeu n mod st aruitor pentru aceast a mam a, urmnd ndrum arile date n Epistola lui Iacov, s i am avut asigurarea c a rug aciunile noastre au fost ascultate. Isus era cu noi, ca s a nving a puterea lui Satana s i s a sf arme lan turile robiei. Cu toate acestea, eram siguri c a mama nu- si va putea rec ap ata puterile, pn a cnd nu vor nceta strig atele copilului. Am uns copilul s i ne-am rugat pentru el, cu ncrederea c a Domnul le va d arui pace s i odihn a, att mamei, ct s i copilului. Rug aciunea noastr a a fost ascultat a. [123] Strig atele copilului au ncetat s i i-am l asat pe amndoi ntr-o stare bun a. Mul tumirea mamei nu putea exprimat a n cuvinte. ntrevederea noastr a cu aceast a familie iubit a a fost foarte pre tioas a. Inimile noastre s-au unit, n special inima mea s i a sorei Hastings printr-o leg atur a asemenea celei dintre David s i Ionatan. Prietenia noastr a a durat ct a tr ait ea. Mutarea la Connecticut n 1849 [Not a Dup a vizita la familia Hastings din New Ipswich, fratele s i sora White s-au ntors n Maine, c al atorind prin Boston s i

110

Schi te din via ta mea

ajungnd la Topsham n data de 21 martie 1849. n urm atorul Sabat, n timp ce se nchinau mpreun a cu micul grup de credincio si din acel loc, sora White a primit o viziune n care i s-a descoperit c a unul dintre fra tii din Paris, Maine, trecea printr-o perioad a critic a n ce prive ste credin ta s i c a ea trebuie s a viziteze grupul de credincio si de acolo. Am plecat, scria ea ntr-o scrisoare adresat a fratelui s i sorei Hastings, si am v azut c a au o mare nevoie de ajutor. . . Am petrecut o s apt amn a mpreun a cu ei. . . n timp ce eram acolo, Dumnezeu mi-a dat dou a viziuni, n cea mai mare parte pentru mngierea s i pentru nt arirea fra tilor s i a surorilor. Fratele Stowell s-a convins pe deplin de adev arul prezent, de care se ndoise. Dup a ntoarcerea la Topsham, familia White a fost foarte preocupat a de alegerea unui loc n care urmau s a petreac a vara. Fra tii din New York s i cei din Connecticut le trimiseser a invita tii, dar, pentru c a nu aveau nici o lumin a n favoarea vreunei op tiuni, s-au decis s a r aspund a invita tiei din New York. Au scris o scrisoare cu privire la sosirea lor n Utica, unde puteau s a ntlneasc a ni ste fra ti. Cu toate acestea, la scurt timp, sora White s-a sim tit mpov arat as i ap asat a. V aznd tulburarea ei, fratele White a ars scrisoarea, a ngenuncheat s i s-a rugat ca povara ei s a e ndep artat a. A doua zi, au primit o scrisoare de la fratele Belden, din Rocky Hill, Conn., care insista s a accepte invita tia lui, trimi tndu-le n acela si plic sucien ti bani pentru a n stare s a se mute n Connecticut. Fratele s i sora White au v azut n aceast a invita tie c alduroas a o manifestare a providen tei lui Dumnezeu s i au hot art s a r aspund a, cu credin ta c a Domnul le deschide o cale.] n luna iunie, 1849, sora Clarissa M. Bonfoey ne-a propus s a locuim mpreun a cu ea. P arin tii ei decedaser a recent s i, n urma mp ar tirii bunurilor din casa p arinteasc a, primise tot ce i era necesar unei mici familii pentru amenajarea gospod ariei. Ea ne-a oferit posibilitatea de a folosi aceste obiecte s cu bun avoin ta i a lucrat pentru noi. Ne-am mutat n casa fratelui Belden din Rocky Hill. Sora Bonfoey era un copil pre tios al lui Dumnezeu. Avea un spirit voios s i fericit, nu era sup arat a niciodat a, dar nu era nici u suratic a sau supercial a.

ncuraj ari providen tiale

111

Ape vii un vis So tul meu participa la adun arile din New Hampshire s i din Maine. n timpul absen tei sale am fost foarte ngrijorat a, temndu-m a c a ar putea s a se mboln aveasc a de holera care bntuia n perioada aceea. ntr-o noapte am visat c a, de si n jurul nostru mul ti oameni mureau de holer a, so tul meu mi-a propus s a facem o plimbare mpreun a. n timp ce mergeam, am observat c a ochii lui p areau injecta ti, fa ta i se nro sise s i buzele i deveniser a palide. I-am spus c a m a tem ca ar putea o victim a u soar a pentru holer a. El a spus: Mergi nc a pu tin s i ti voi ar ata un remediu sigur pentru holer a. Pe cnd continuam s a mergem pe jos, am ajuns la un pod peste un ru. Deodat a, el s-a ndep artat de mine s i a s arit n ru, disp arnd n , adnc. Eu m-am speriat, dar el a ie sit imediat la suprafa ta tinnd n mn a un pahar cu ap a limpede. Apoi a b aut apa, spunnd: Aceast a ap a vindec a orice boal a. S-a scufundat din nou s i a adus un alt pahar cu ap a limpede s i, n timp ce l tinea n mn a, a repetat acelea si cuvinte. Eu m-am ntristat c a nu mi-a oferit s i mie din apa aceea. El a spus: Pe fundul acestui ru exist a un izvor secret, care vindec a orice fel de boal a, dar to ti cei ce vor s a ob tin a ap a din acest izvor trebuie s a se scufunde n adncime. Nimeni nu o poate ob tine pentru altcineva. Fiecare trebuie s a se scufunde pentru sine. n timp ce bea din paharul cu ap a, m-am uitat la el. Culoarea fe tei era natural as i pl acut a. Ar ata ca un om s an atos s i puternic. Cnd m-am trezit, toate temerile mele s-au risipit s i l-am ncredin tat pe so tul meu n grija Dumnezeului nostru iubitor, cu credin ta deplin a c a El mi-l va aduce [124] . napoi acas a, n siguran ta [125]

Capitolul 18 nceputul lucr arii n Domeniul publica tiilor


n luna noiembrie, 1848, pe cnd m a aam la o adunare desf as urat a n Dorchester, Mass., am primit o viziune cu privire la propov aduirea soliei despre sigilare s i cu privire la datoria fra tilor de a publica lumina care str alucea pe c ararea noastr a. Dup a ce am ie sit din viziune, i-am spus so tului meu: Am o solie pentru tine. Trebuie s a ncepi s a tip are sti o mic a revist as i s a le-o trimi ti oamenilor. La nceput poate de mici dimensiuni, dar, pe m asur a ce o vor citi, oamenii ti vor trimite banii necesari pentru tip arire s i revista va avea un succes deplin. Mi-a fost ar atat c a acest mic nceput va asemenea razelor de lumin a care vor str aluci pretutindeni n lume. n vara anului 1849, n timp ce eram n Connecticut, so tul meu a fost profund convins c a sosise timpul s a scrie s i s a publice adev arul prezent. Cnd a luat aceast a decizie, a fost deosebit de ncurajat s i de binecuvntat. Dar din nou a fost nclinat s a se ndoiasc a pentru c a nu avea mijloace nanciare. Existau unii care aveau bani, dar aleseser a s a i p astreze. n cele din urm a, so tul meu s-a descurajat s i a renun tat, hot arndu-se s a caute de lucru la cosit fnul. ndat a ce a plecat de acas a, m-am sim tit cople sit a de o povar as i am le sinat. Au nceput s a se roage pentru mine s i am fost binecuvntat as i r apit a ntr-o viziune. Am v azut c a Domnul l binecuvntase pe so tul meu n anul care trecuse, dndu-i puterea de a lucra la cmp, c a banii c stiga ti fuseser a folosi ti a sa cum se cuvenea s i c a va avea nsutit n via ta aceasta, iar, dac a va credincios, va primi o r asplat a bogat as i n mp ar a tia lui Dumnezeu, dar mi s-a spus c a, de data [126] aceasta, Domnul nu i va da putere s a munceasc a la cmp, pentru c a El are o alt a lucrare pentru so tul meu s i c a, dac a ndr azne ste s a nceap a munca la cmp, va dobort de boal a, deoarece trebuie s a . So scrie, s a scrie s i s a scrie, naintnd prin credin ta tul meu a nceput imediat s a scrie s i, cnd ajungea la un pasaj dicil, ne rugam m112

nceputul lucr arii n Domeniul publica tiilor

113

preun a, cerndu-I lui Dumnezeu s a ne ajute s a n telegem adev arata semnica tie a Cuvntului S au. Adev arul prezent ntr-o zi, n iulie, so tul meu a adus acas a din Middletown o mie de exemplare din primul num ar al revistei sale. n perioada aranjamentelor, fusese nevoit s a mearg a de mai multe ori pe jos opt mile pn a la Middletown s i napoi, dar n acea zi a mprumutat calul s i tr asura fratelui Belden pentru a aduce revistele acas a. Pre tioasele foi tip arite au fost aduse n cas as i a sezate pe podea. Apoi, un mic grup de persoane interesate de aceast a lucrare s-a adunat n camer as i am ngenuncheat n jurul revistelor, cernd cu inima umilit as i cu multe lacrimi ca Domnul s a binecuvnteze ace sti soli ai adev arului. Dup a ce am mp aturit revistele, so tul meu le-a introdus n plicuri s i le-a adresat acelora despre care credeam c a le vor citi. Apoi, lea pus ntr-un sac s i le-a dus la ociul po stal din Middletown. n lunile iulie, august s i septembrie, au fost tip arite la Middletown patru numere ale revistei. Fiecare num ar con tinea opt pagini. [Dimensiunile paginilor erau de aproximativ s ase inci pe nou as i jum atate (adic a aprox. 16 pe 24 cm).] ntotdeauna, nainte de a trimise prin po st a, revistele erau aduse naintea Domnului s i se n al tau rug aciuni erbin ti, amestecate cu lacrimi, cernd ca binecuvntarea lui Dumnezeu s a nso teasc a ace sti soli t acu ti. La scurt timp dup a expedierea primului num ar, am primit mai multe scrisori n care erau [127] banii necesari pentru a continua publicarea revistei s i, de asemenea, ve sti bune despre nenum arate suete care acceptau adev arul. De si am nceput lucrarea n domeniul publica tiilor, nu am ncetat eforturile pentru predicarea adev arului, ci am c al atorit din loc n loc, prezentnd doctrinele care ne aduseser a atta lumin as i bucurie, ncurajndu-i pe cei credincio si, corectnd gre seli s i f acnd ordine n biseric a. Pentru a continua activitatea de publicare n paralel cu eforturile ntreprinse n diferitele zone ale lucr arii, sediul publica tiei a fost mutat din cnd n cnd n diferite locuri.

114

Schi te din via ta mea

Vizita n Maine n data de 28 iulie 1849, mi s-a n ascut cel de-al doilea copil, James Edson White. Cnd era de numai s ase s apt amni, am plecat n Maine. n data de 14 septembrie am participat la o ntrunire desf as urat a la Paris. Acolo au fost prezen ti fra tii Bates, Chamberlain s i Ralph, precum s i fra tii s i surorile din Topsham. Puterea lui Dumnezeu a f acut s a coboare asupra noastr a ceva ca n Ziua Cincizecimii, s i patru sau cinci persoane, care fuseser a am agite s i duse n eroare pe podea. P s i fanatism, au c azut pline de umilin ta arin tii s i-au m ar de copiii lor, iar copiii s turisit gre selile fa ta i-au m arturisit gre selile de p de al fa ta arin ti s i apoi unii fa ta tii. Profund impresionat, fratele J. N. Andrews a exclamat: Sunt dispus s a dau o mie de idei gre site pentru un singur adev ar. Rareori am asistat la o asemenea scen a de m arturisire s i de implorare a lui Dumnezeu pentru iertare. Acea adunare a fost ca o oaz a n de sert pentru copiii lui Dumnezeu din Paris s i a nsemnat pentru ei nceputul unor zile mai bune. Domnul l-a ales pe fratele Andrews pentru o lucrare viitoare s i i-a d aruit o care urma s experien ta a e deosebit de pre tioas a pentru activitatea [128] lui din viitor. naintnd prin credin ta La o adunare desf as urat a n Topsham, c tiva dintre fra tii prezen ti s i-au exprimat dorin ta s a vizit am nc a o dat a statul New York, dar s an atatea s ubred a m a f acea s a m a simt descurajat a. Le-am spus c a nu ndr aznesc s a pornesc n c al atorie, dac a Domnul nu m a va nt ari pentru aceast a lucrare. Ei s-au rugat pentru mine, iar norii ngrijor arii au fost risipi ti, totu si nu primisem acea putere pe care o doream a sa s de mult. M-am hot art s a naintez prin credin ta i s a plec n c al atorie, ncrezndu-m a n f ag aduin ta: Harul Meu ti este de ajuns. Pe drumul spre New York, credin ta noastr a a fost ncercat a, dar am c stigat biruin ta. Puterile mele zice au sporit s i am putut s a m a bucur n Domnul. De la prima noastr a vizit a, mul ti primiser a adev arul, totu si mai era mult de f acut pentru ei, iar perspectivele lucr arii care se deschideau n acel loc aveau nevoie de toat a puterea noastr a.

nceputul lucr arii n Domeniul publica tiilor

115

R amnerea la Oswego n timpul c al atoriilor din lunile octombrie s i noiembrie, am fost n c al atorie, iar publicarea revistei a fost ntrerupt a, dar so tul meu continua s a simt a c a este de datoria lui s a scrie s i s a publice. n Oswego, am nchiriat o cas as i am amenajat-o, mprumutnd cteva piese de mobilier de la fra ti. Acolo, so tul meu a scris, a publicat s i a predicat. [Numerele 5 s i 6 ale publica tiei Present Truth au fost publicate din Oswego, N.Y., n decembrie 1849; Numerele de la 7 la 10 au fost publicate din acela si loc, n lunile martie-mai, 1850. n acest timp, au fost publicate s i unele bro suri.] Adesea a fost nevoit s a se confrunte cu adventi stii cu numele, . Unii care sus tineau gre seli s i trebuia s a e n gard a n permanen ta stabiliser a date precise pentru venirea lui Hristos. Noi am declarat ferm c a datele stabilite de ei vor trece. Atunci, ace stia au ncercat s a-i turii noastre. Mi-a instige pe to ti mpotriva noastr as i mpotriva nv a ta fost descoperit c a aceia care sunt sinceri si vor da seama ntr-o zi de am agirea n care au c azut s i vor condu si s a cerceteze adev arul. [129]

Capitolul 19 Vizitarea turmei mpr as tiate


La nceputul anului 1850, pe cnd ne aam n Oswego, N.Y., am fost invita ti s a vizit am Camden, un or as el aat la aproximativ patruzeci de mile n est. nainte de a pleca, mi-a fost ar atat n viziune micul grup de credincio si de acolo s i, printre ei, am v azut o femeie care pretindea c a este foarte evlavioas a, dar era o ipocrit as i n sela poporul lui Dumnezeu. La Camden, N. Y. La serviciul divin din Sabat diminea ta, s-a adunat un num ar destul de mare de credincio si, dar acea femeie n sel atoare nu era prezent a. Am ntrebat-o pe o sor a dac a ace stia erau to ti credincio sii din grupul lor. Ea a r aspuns c a sunt to ti. Femeia pe care o v azusem n de locul acela, iar sora respectiv viziune locuia la patru mile distan ta a nu se gndise la ea. Dar, la scurt timp dup a aceea, femeia a intrat n locul de nchinare s i am recunoscut-o ndat a ca ind cea pe care o v azusem n viziune s i al c arei caracter mi-l descoperise Domnul. n timpul adun arii, ea a vorbit destul de mult, spunnd c a are o iubire des avr sit a, c a se bucur a de sn tenia inimii s i c a nu mai are nici o ncercare s i nici o ispit a, ci se bucur a de o pace deplin as i de o de voia lui Dumnezeu. supunere total a fa ta Dup a adunare, m-am ntors acas a la fratele Preston, cu o mare triste te n suet. n noaptea aceea, am visat c a mi s-a deschis o nc apere secret a, plin a de gunoaie s i mi s-a spus c a era lucrarea mea s a o cur a t. La lumina l ampii, am ndep artat tot gunoiul s i le-am spus celor aa ti mpreun a cu mine c a nc aperea ar putea umplut a cu lucruri mai valoroase. Duminic a diminea ta, ne-am ntlnit cu fra tii, iar so tul meu s-a ridicat s a predice din parabola celor zece fecioare. Atunci, a sim tit [130] c a exist a ceva care l mpiedic a s a vorbeasc as i a propus s a ne rug am. Am ngenuncheat naintea Domnului s i am nceput s a ne rug am cu ardoare. 116

Vizitarea turmei mpr as tiate

117

Norul ntunecos a fost risipit, iar eu am fost r apit a n viziune s i din nou mi-a fost descoperit cazul acestei femei. Ea mi era nf a ti sat a ca ind nv aluit a ntr-un ntuneric total. Domnul Isus privea ncruntat, att spre ea, ct s i spre so tul ei. Acea privire ncruntat a s i paralizant a m-a f acut s a tremur. Am v azut c a femeia aceea era o ipocrit a, pref acndu-se c a are o sn tire des avr sit a, n timp ce inima ei era plin a de nelegiuire. Dup a ce am ie sit din viziune, plin a team a, s i totu si cu credincios ie, am relatat ce v azusem. Femeia a r aspuns calm: M a bucur c a Domnul mi cunoa ste inima. El s tie c a eu l iubesc. Dac a inima mea ar putea deschis a, ca s a vede ti ce se a a n ea, a ti vedea c a este curat a. Unii s-au tulburat n suetul lor. Nu s tiau ce s a cread a: ce mi descoperise Domnul sau declara tia aparent conving atoare mpotriva m arturiei pe care o prezentasem eu? Nu la mult a vreme dup a aceea, femeia a fost cuprins a de o team a cumplit a. St apnit a de groaz a, ea a nceput s a- si m arturiseasc a p acatele. Mai mult dect att, a mers din cas a n cas a, printre vecinii ei necredincio si, m arturisindu-le c a b arbatul cu care locuia de ani de zile nu era so tul ei s i c a fugise din Anglia, unde si p ar asise so tul s i copilul. Ea a m arturisit multe alte fapte nelegiuite. Poc ain ta ei p area adev arat as i, n unele cazuri, a reparat unele gre seli pe care le f acuse. Ca rezultat al acestei experien te, fra tii s i surorile noastre din Camden, precum s i vecinii lor, s-au nt arit pe deplin n credin ta c a Dumnezeu mi dezv aluise lucrurile pe care le spusesem s i c a solia le-a fost prezentat a cu iubire s i mil a, pentru a-i feri de am agire s i de [131] gre seli periculoase. n Vers.mont n prim avara anului 1850, am decis s a mergem n Vers.mont s i Maine. L-am l asat pe micu tul meu Edson, de numai nou a luni la data aceea, n grija sorei Bonfoey, iar noi am plecat s a mplinim voia lui Dumnezeu. Munceam din greu, suferind multe lipsuri, dar cu realiz ari pu tine. Pe fra ti s i surori i-am g asit ntr-o stare de confuzie s i dezbinare. Aproape ecare dintre ei sus tinea cte o idee gre sit a s i to ti p areau zelo si n ap ararea propriilor opinii. Adesea am suferit chinuri suete sti intense, deoarece g aseam a sa de pu tini oameni

118

Schi te din via ta mea

dispu si s a asculte adev arul Bibliei s i att de mul ti dornici s a- si sus tin a ideile gre site s i fanatismul. Pentru a ajunge la Sutton, unde eram programa ti s a facem o vizit a, am fost nevoi ti s a c al atorim n condi tii foarte anevoioase, oprindu-ne la ecare patruzeci de mile. Biruin ta asupra descuraj arii n prima sear a, dup a ce am ajuns la locul de ntlnire, m-a cuprins o stare de descurajare. Am ncercat s a o nving, dar mi se p area imposibil s a-mi st apnesc gndurile. Gndul la copiii mei era ap as ator. Aveam un b aie tel de doi ani, pe care l l asasem n statul Maine, s i un altul de nou a luni, n New York. Tocmai f acuser am o c al atorie anevoioas a, n timpul c areia eu am suferit mult s i m a gndeam la aceia care se bucurau de compania copiilor lor n casele lor lini stite. Am reectat la ultima perioad a a vie tii noastre s i mi-am amintit cuvintele pe care mi le adresase o sor a, doar cu cteva zile nainte, spunndu-mi c a trebuie s a e foarte pl acut s a c al atore sti prin despre care ea tar a, f ar a s a te ngrijoreze nimic. Era un stil de via ta declara c a i-ar face o mare pl acere. n momentul acela, suetul meu tnjea de dor dup a copii, s i ndeosebi dup a micu tul din New York, mintele [132] s i tocmai ie sisem din dormitor, unde m a luptasem cu sim ta mele s i l c autasem pe Domnul cu lacrimi, cerndu-I puterea de a nvinge orice murmurare s i de a renun ta cu bucurie la mine ns ami pentru Isus. Am adormit cu aceast a stare de spirit s i am visat c a un nger nalt st atea n picioare al aturi de mine s i m a ntreba de ce sunt trist a. I-am mp art as it gndurile care m a tulburaser as i i-am spus: Eu pot face att de pu tin bine, de ce nu putem al aturi de copiii no stri, ca s a ne bucur am de prezen ta lor? El a r aspuns: I-ai d aruit Domnului dou a ori frumoase, al c aror parfum este mai pl acut naintea Lui dect mireasma unei jertfe de t amie s i care sunt mai pre tioase n ochii Lui dect aurul s i argintul, deoarece sunt un dar al inimii. El izvor as te din ecare br a a inimii tale, a sa cum nu o poate face nici un alt sacriciu. Nu trebuie s a prive sti la aparen tele de acum. ndreapt a- ti toate gndurile spre datoria ta, cu singura tint a de a-L sl avi pe Dumnezeu s i de a te l asa condus a de providen ta Sa, iar calea se va lumina naintea ta. Fiecare act de renun tare la sine s i ecare

Vizitarea turmei mpr as tiate

119

sacriciu sunt nscrise cu credincio sie n rapoartele Cerului s i si vor primi r asplata. n Canada East Conferin ta noastr a din Sutton a fost nso tit a de binecuvntarea lui Dumnezeu. Dup a ncheierea adun arii, am plecat spre Canada East. Sufeream din cauza gtului s i nu puteam vorbi nici m acar n s oapt a, dect cu dureri mari. Pe tot parcursul drumului, ne-am rugat s a primim putere pentru a suporta c al atoria. Am continuat drumul n felul acesta, pn a cnd am ajuns la Melbourne. Aici ne a steptam s a ne confrunt am cu o atitudine de mpotrivire. Mul ti dintre cei ce pretindeau a crede n apropiata revenire a Mntuitorului nostru luptau mpotriva Legii lui Dumnezeu. Am sim tit c a avem nevoie de putere de la Dumnezeu. Ne-am rugat ca Domnul s a-Si manifeste prezen ta al aturi de noi. Eu m a rugam st aruitor s a u vindecat a de boala de gt s i s a-mi revin a glasul. Atunci am avut dovada atingerii minii Domnului. Dicultatea de vorbire a [133] fost ndep artat a ndat as i glasul mi s-a limpezit. Lumina Domnului a str alucit asupra noastr a n timpul acelei ntruniri s i ne-am bucurat de o mare libertate n exprimare. Copiii lui Dumnezeu au fost deosebit de nt ari ti s i ncuraja ti. Adunarea de la Johnson, Vers.mont Am revenit n scurt timp n Vers.mont s i am organizat o adunare remarcabil a la Johnson. Pe drum, ne-am oprit cteva zile n casa fratelui E. Butler s i am aat c a el s i al ti fra ti din Vers.montul de nord turilor false fuseser a extrem de tulbura ti s i ncerca ti din cauza nv a ta s i a unui fanatism necontrolat, manifestat de un grup de oameni care pretindeau c a au sn tirea des avr sit as i care, sub haina unei mari s sn tenii, aveau un mod de via ta i un comportament care erau o dezonoare la adresa numelui lui Hristos. Cei doi conduc atori ai acelei mi sc ari fanatice aveau un caracter s i un comportament asem an ator cu al celor pe care i cunoscusem cu patru ani n urm a la Claremont, N.H. Ei propov aduiau doctrina sn tirii absolute, pretinznd c a nu mai pot p ac atui s i c a sunt preg ati ti pentru str amutarea n cer. Ace sti oameni practicau mesmerismul s i

120

Schi te din via ta mea

sus tineau c a primesc iluminarea divin a prin intermediul unei st ari de trans a. Cei doi b arba ti nu aveau nici o ocupa tie s i erau nso ti ti de dou a femei care nu erau so tiile lor. Ei c al atoreau din loc n loc, protnd hipnotic de ospitalitatea oamenilor. Printr-o inuen ta a subtil a, si asiguraser a o mare simpatie din partea unora dintre copiii mai mari ai fra tilor no stri. Fratele Butler era un om de o integritate ferm a. El era pe deplin tucon stient de inuen ta rea a ideilor fanatice s i se mpotrivea nv a ta [134] rilor false s i preten tiilor arogante ale acestor oameni. Mai mult dect att, el ne-a declarat deschis c a nu are nici o ncredere n nici un fel de viziuni. De si manifesta o atitudine destul de re tinut a, fratele Butler a fost de acord s a participe la adunarea din casa fratelui Lovejoy, din Johnson. Cei doi b arba ti care conduceau acea mi scare fanatic as i care i n selaser as i i nec ajiser a mult pe copiii lui Dumnezeu au venit la ntrunire, nso ti ti de cele dou a femei care erau mbr acate n haine albe s i aveau un p ar negru, lung, atrnndu-le liber pe umeri. Hainele albe trebuiau s a reprezinte neprih anirea sn tilor. Eu am avut o solie de mustrare pentru ei, s i, n timp ce vorbeam, cel mai mare dintre cei doi m a privea x s i insistent, a sa cum procedaser as i al ti hipnotizatori n ocazii precedente. Dar eu nu m-am temut de inuen tele lui hipnotice, deoarece primisem putere din cer pentru a m a ridica deasupra puterii lor satanice. Copiii lui Dumnezeu, care fuseser a lega ti n lan turi, au nceput s a respire n libertate s i s a se bucure n Domnul. n timpul adun arii noastre, ace sti fanatici au ncercat s a se ridice s i s a vorbeasc a, dar nu au reu sit s a g aseasc a ocazia. Li s-a spus clar c a prezen ta lor nu este dorit a, dar ei au ales s a r amn a. Atunci, fratele Samuel Rhodes a apucat sp atarul scaunului pe care s edea una dintre cele dou a femei, a scos-o din nc apere s i, trecnd-o prin antreu, a dus-o pn a n curte. Apoi s-a ntors s i a scos-o s i pe cea de a doua, n aceea si manier a. Cei doi b arba ti au p ar asit locul de adunare, dar au ncercat s a revin a. n timp ce se n al ta rug aciunea de ncheiere, al doilea dintre ei s . a venit la u sa i a nceput s a vorbeasc a. U sa i-a fost nchis a n fa ta El a deschis-o s i a nceput din nou s a vorbeasc a. Atunci, puterea s lui Dumnezeu a venit asupra so tului meu. S-a f acut palid la fa ta i,

Vizitarea turmei mpr as tiate

121

ridicndu-se de pe genunchi, s i-a ndreptat minile spre omul acela s i a exclamat: Domnul nu dore ste m arturia ta aici. Domnul nu vrea [135] ca tu s a deranjezi s i s a love sti poporul S au. Puterea lui Dumnezeu a umplut nc aperea. Omul p area ngrozit s i, trecnd prin sufragerie, s-a retras ntr-o alt a nc apere, mpiedicnduse. S-a nvrtit ame tit prin acea nc apere, a c azut s i s-a lovit de perete, apoi, rec ap atndu- si echilibrul, a reu sit s a g aseasc a u sa de la ie sire. Prezen ta Domnului, care fusese att de dureroas a pentru acei p ac ato si fanatici, a inspirat ntregii adun ari o solemnitate plin a de ori. Dup a ce ii ntunericului au plecat, pacea pl acut a a Domnului s-a a sternut peste grupul nostru. Dup a aceast a ntrunire, viclenii pretenden ti ai sn teniei des avr site nu au mai fost niciodat a n stare asupra fra s a- si restabileasc a puterea de inuen ta tilor no stri. Experien tele acestei adun ari i-au inspirat fratelui Butler ncrede de noi. rea s i prietenia fa ta ntoarcerea la New York , am revenit n New York. La Dup a cinci s apt amni de absen ta North Brookeld, i-am g asit pe sora Bonfoey s i pe micul Edson. Copilul era foarte sl abit. Ceva se schimbase la el. Mi-a fost greu s a-mi st apnesc gndurile de nemul tumire. Dar s tiam c a singurul nostru ajutor se aa la Dumnezeu, a sa c a ne-am rugat pentru copil s i el a nceput s a se simt a mai bine. Apoi l-am luat cu noi n c al atoria [136] . spre Oswego, unde trebuia s a lu am parte la o conferin ta

Capitolul 20 Reluarea activit a tii de publicare


De la Oswego am plecat la Centerport nso ti ti de fratele s i de sora Edson s i ne-am stabilit n casa familiei Harris, unde am publicat o revist a lunar a, intitulat a Advent Review. [Revista Advent Review, tip arit a n Auburn, N.Y., n vara anului 1850, nu trebuie confundat a cu Advent Review and Sabbath Herald, al c arei prim num ar a fost realizat n Paris, Maine, n noiembrie 1850. Advent Review a fost realizat a n perioada dintre numerele 10 s i 11 ale revistei Present Truth. Cu privire la scopul acestei publica tii, fratele James White scria, n pagina introductiv a a edi tiei de 48 de pagini a revistei Advent Review, urm atoarele: Scopul pe care-l urm arim prin aceast a publica tie este acela de a-l ncuraja s i nt ari pe adev aratul credincios, ar atndu-i mplinirea profe tiei n trecut, prin lucrarea minunat a a lui Dumnezeu de a-i chema s a se despart a de lume s i de biserica ocial a pe cei care a steapt a a doua venire a scumpului nostru Mntuitor.] Eforturile lui Satana de a mpiedica lucrarea Starea de s an atate a copilului meu devenea tot mai rea s i, de trei ori pe zi, ne rugam pentru el. Uneori era binecuvntat, iar boala nceta s a se agraveze, dar, cnd simptomele deveneau alarmante, credin ta noastr a era greu ncercat a. Eu eram foarte deprimat as i fr amntat a de ntreb ari. De ce nu voia Dumnezeu s a asculte rug aciunile noastre s i s a-l ns an ato seasc a pe copilul meu? Satana, care este ntotdeauna gata s a ispiteasc a, mi sugera c a starea copilului se nr aut a tea din cauza gre selilor noastre. Nu am reu sit s a identic nici o fapt a anume prin care s a-L sup arat pe Domnul, cu toate acestea, suetul meu era mpov arat pn a la disperare. M a ndoiam de acceptarea lui Dumnezeu s i nu puteam s a m a rog. Nu aveam sucient curaj pentru a-mi ridica ochii spre cer. Am suferit o stare de team a intens a, pn a cnd so tul meu a nceput s a se roage Domnului pentru mine. El nu a vrut s a cedeze pn a cnd 122

Reluarea activit a tii de publicare

123

nu m-am al aturat lui n rug aciune pentru eliberare. Binecuvntarea a venit, s i eu am nceput s a sper iar as i. Credin ta mea s ov aitoare se [137] prindea de f ag aduin tele lui Dumnezeu. Apoi, Satana a venit ntr-o alt a form a. So tul meu s-a mboln avit foarte grav. Semnele bolii lui erau alarmante. Avea ni ste spasme musculare care se repetau s i suferea dureri ngrozitoare. Picioarele s i extremit a tile i erau reci. Eu i-am f acut masaj, pn a nu am mai avut putere. Fratele Harris lucra la o dep artare de cteva mile. Singurele persoane prezente erau surorile Harris s i Bonfoey s i sora mea, Sarah, iar eu c autam s a-mi fac curaj pentru a ndr azni s a cred n f ag aduin tele lui Dumnezeu. Dac a mi-am sim tit vreodat a sl abiciunea cu adev arat, aceasta s-a ntmplat atunci. Stiam c a trebuie s a intervenim imediat. Cu ecare clip a care trecea, starea so tului meu devenea tot mai critic a. Era un caz evident de holer a. El ne-a cerut s a ne rug am s i nu am ndr aznit s a-l refuz am. Cople site de sl abiciune, am ngenuncheat mnt de nevrednicie, mi-am naintea Domnului. Cu un profund sim ta pus minile pe capul s au s i i-am cerut Domnului s a-Si manifeste puterea. Imediat s-a produs o schimbare. Fa ta lui s i-a rec ap atat culoarea natural as i chipul lui a str alucit de lumina cerului. Cu de nedescris. Niciodat to tii eram plini de o recuno stin ta a nu mai asistasem la un r aspuns att de remarcabil la rug aciune. n acea zi trebuia s a mergem la Port Byron pentru a corecta revista ce urma s a e tip arit a la Auburn. Am n teles c a Satana ncerca s a mpiedice lucrarea de publicare a adev arului pe care ne preg ateam s a-l punem la dispozi tia oamenilor. Am sim tit c a trebuie . So s a naint am prin credin ta tul meu a spus c a dore ste s a mearg a la Port Byron pentru a lua revista. L-am ajutat s a lege calul s i am mers mpreun a cu el. Domnul l-a nt arit pe parcursul c al atoriei. El a primit revista s i o not a n care era n stiin tat c a materialele vor tip arite n ziua urm atoare s i c a trebuia s a mergem la Auburn pentru a le ridica. n noaptea aceea, am fost trezi ti de tipetele micu tului [138] nostru Edson, care dormea n camera de deasupra. Era pe la miezul nop tii. Copilul s-a ag a tat de sora Bonfoey, dup a care i-a dat drumul s i s-a zb atut cu ambele mini n aer, strignd ngrozit: Nu, Nu! apoi s-a ag a tat cu putere de noi. Am s tiut c a aceast a manifestare era efortul lui Satana de a ne tulbura s i am ngenuncheat n rug aciune. So tul meu a certat spiritul cel r au n numele Domnului s i Edson a

124

Schi te din via ta mea

adormit lini stit n bra tele sorei Bonfoey, odihnindu-se bine pe tot parcursul nop tii. Apoi, so tul meu a suferit din nou un atac s i avea dureri mari. Eu am ngenuncheat pe marginea patului s i m-am rugat Domnului s a ne nt areasc a credin ta. Stiam c a Dumnezeu lucrase pentru el s i alungase boala s i nu puteam s a-L rug am s a fac a lucrarea pe care o f acuse deja. Dar ne-am rugat ca Domnul s a continue aceast a lucrare. Am repetat cuvintele: Tu ai ascultat rug aciunea. Tu ai lucrat. Noi credem f ar a nici o ndoial a. Continu a lucrarea pe care ai nceput-o! Ne-am rugat astfel Domnului timp de dou a ore s i, n timp ce ne rugam, so tul meu a adormit s i s-a odihnit bine pn a a doua zi. Cnd s-a trezit, era foarte sl abit, dar noi nu voiam s a lu am n considerare aparen tele. prin credin Biruin ta ta Ne-am ncrezut n f ag aduin ta lui Dumnezeu s i am decis s a na . n acea zi, eram a int am prin credin ta stepta ti la Auburn pentru a primi primul num ar al revistei. Eram convin si c a Satana ncearc a s a ne mpiedice, dar so tul meu s-a hot art s a mearg a, ncrezndu-se n Domnul. Fratele Harris s i-a preg atit tr asura, iar sora Bonfoey ne-a nso tit n c al atorie. So tul meu a trebuit s a e ajutat s a urce n tr asur a, dar, cu ecare mil a de drum, s-a sim tit tot mai bine. Ne-am p astrat gndurile ndreptate spre Dumnezeu s i ne-am exercitat f ar a ncetare [139] credin ta, continundu-ne c al atoria ferici ti s i plini de pace. Dup a ce am primit toate revistele tip arite s i ne-am napoiat la Centerport, am fost siguri c a ne-am mplinit datoria s i am f acut ce trebuia. Binecuvntarea lui Dumnezeu era cu noi. De si am fost foarte lovi ti de Satana, n cele din urm a, prin puterea lui Hristos, am ie sit biruitori. Aveam un mare num ar de reviste ce con tineau adev arul pre tios pentru poporul lui Dumnezeu. Copilul nostru a nceput s a se ns an ato seasc a, iar lui Satana nu i s-a mai ng aduit s a-l loveasc a. Am lucrat de diminea ta devreme s i pn a seara trziu, uneori f ar a a ne permite nici m acar s a st am la mas a. Mncam doar cte ceva n timp ce lucram. Din cauza efortului excesiv pentru mpachetarea revistelor, am nceput s a suf ar o durere intens a la um ar, care nu a ncetat ani de zile.

Reluarea activit a tii de publicare

125

Ne gndeam la o c al atorie spre est, s i starea copilului nostru devenise iar as i sucient de bun a pentru a c al atori. Prin urmare, am luat pachebotul spre Utica, unde ne-am desp ar tit de sora Bonfoey, de sora mea, Sarah, s i de copilul nostru, pe care fratele Abbey i-a luat acas a la el, iar noi ne-am continuat drumul spre est. A trebuit s a facem ni ste sacricii, desp ar tindu-ne de cei de care eram lega ti prin leg aturile duioase ale suetului. Inima noastr a era legat a n special fusese n mare pericol. Dup de micul Edson, a c arui via ta a aceea, la Sutton. am c al atorit spre Vers.mont s i am organizat o conferin ta Review and Herald Din luna noiembrie, 1850, revista a fost realizat a la Paris, Maine. Aici, con tinutul ei a fost extins, iar numele a fost schimbat cu cel pe care l poart as i ast azi, Advent Review and Sabbath Herald. Am locuit la familia fratelui A. Eram dispu si s a tr aim n a sa fel nct s a cheltuim ct mai pu tin, ca s a putem sus tine revista din punct de [140] vedere nanciar. Prietenii lucr arii erau pu tini la num ar s i s araci n privin ta bog a tiilor lume sti, iar noi nc a eram nevoi ti s a lupt am cu s ar acia s i cu descurajarea. A trebuit s a muncim mult s i adesea lucram pn a la miezul nop tii, iar uneori, pn a la orele dou a-trei diminea ta pentru a verica materialele ce urmau a tip arite. Munca excesiv a, r aspunderea, ngrijorarea, lipsa unei hrane corespunz atoare s i hr anitoare, precum s i expunerea la frig n c al atoriile din timpul iernii au nsemnat prea mult pentru so tul meu, care a c azut sub povar a. El a ajuns att de sl abit, nct cu greu mai putea merge pe jos pn a la biroul editurii. Credin ta noastr a a fost ncercat a pn a lipsurile, munca s la limit a. Am ndurat cu bun avoin ta i suferin ta, dar, cu toate acestea, eforturile noastre au fost interpretate gre sit s i am fost privi ti cu nencredere s i gelozie. Pu tini dintre cei pentru binele c arora suferiser am p areau s a aprecieze eforturile noastre. Eram att de mpov ara ti, nct abia reu seam s a dormim s i s a ne odihnim. Orele n care ar trebuit s a ne refacem puterile s i s a dormim erau folosite adesea pentru a scrie lungi r aspunsuri la provoc arile cauzate de invidie. n timp ce al tii dormeau, noi petreceam ceasuri nenum arate naintea Domnului, n rug aciuni s i cu lacrimi disperate. n cele din urm a, so tul meu a spus: Nevast a, nu este de nici un folos s a mai continu am lupta. Aceste lucruri m a doboar as i

126

Schi te din via ta mea

m a vor duce curnd n mormnt. Nu mai pot nainta. Am scris o not a pentru revist a, men tionnd c a voi nceta activitatea de publicare. pentru a duce nota la biroul de editur Cnd a ie sit pe u sa a, eu am le sinat. El s-a ntors s i s-a rugat pentru mine. Rug aciunea i-a fost ascultat as i starea mea s-a mbun at a tit. n diminea ta urm atoare, n timpul altarului familial, am fost r apit a n viziune s i mi-au fost date sfaturi cu privire la aceste dicult a ti. Am v azut c a so tul meu nu trebuia s a renun te la revist a, deoarece Sa[141] tana lucra prin slujitorii lui, ncercnd s a-l determine s a fac a tocmai acest pas. Mi-a fost descoperit c a trebuie s a continu am activitatea de publicare s i c a Domnul ne va sus tine. La scurt a vreme dup a aceea, am primit invita tii urgente de a organiza conferin te n diferite state s i am decis s a particip am la adun arile generale de la Boston, Mass., Rocky Hill, Conn., Camden s i West Milton, N.Y. Toate acestea au fost adun ari de lucru, dar foarte valoroase pentru fra tii no stri, care erau r aspndi ti n diferite locuri. Mutarea la Saratoga Springs Am r amas la Ballston Spa mai multe s apt amni, pn a cnd am ajuns la convingerea c a trebuie s a mut am sediul lucr arii de publicare la Saratoga Springs. Ca urmare, am nchiriat o cas as i i-am chemat pe fratele s i sora Stephen Belden s i pe sora Bonfoey, care era la data aceea n Maine, unde ngrijea de micul Edson, s i, cu lucruri mprumutate, ne-am amenajat o gospod arie. n acest loc, so tul meu a publicat cel de-al doilea volum al revistei Advent Review and Sabbath Herald. Sora Annie Smith, care se odihne ste acum n Domnul Isus, a venit s a locuiasc a mpreun a cu noi, pentru a ne ajuta n lucrare. Ajutorul ei a fost pre tios. ntr-o scrisoare adresat a fratelui Howland, la mintele lui cu data de 20 februarie 1852, so tul meu scria despre sim ta privire la aceast a perioad a urm atoarele: To ti suntem neobi snuit de bine, cu excep tia mea. Nu voi mai putea suporta mult a vreme efortul c al atoriilor s i munca n domeniul publica tiilor. Miercuri noaptea, am lucrat pn a la orele dou a diminea ta, mp aturind s i mpachetnd num arul 12 din Review and Herald. Apoi, m-am retras s i am tu sit pn a cnd s-a luminat de ziu a. Roag a-te pentru mine. Lucrarea pro-

Reluarea activit a tii de publicare

127

greseaz a glorios. Poate c a Domnul nu va mai avea nevoie de mine s i mi va ng adui s a m a odihnesc n mormnt. Sper s a u eliberat de responsabilitatea revistei. Am ap arat-o n condi tii de mpotrivire extrem a, iar acum, cnd are mul ti prieteni, m a simt liber s a o ncredin tez altcuiva, dac a se va g asi cineva care s a se ocupe de ea. Sper [142] c a mi se va lumina calea. Fie ca Domnul s a ne ndrume.

Capitolul 21 n Rochester, New York


n luna aprilie, 1852, ne-am mutat la Rochester, N.Y., n mprejur ari dintre cele mai descurajatoare. La ecare pas, am fost nevoi ti . nc s a naint am prin credin ta a eram strmtora ti din cauza s ar aciei s i obliga ti s a tr aim n cea mai strict a economie s i renun tare la sine. V a voi reda un scurt pasaj, dintr-o scrisoare adresat a familiei Howland, n 16 aprilie 1852: Tocmai ne stabilim n Rochester. Am nchiriat o cas a veche cu suma de o sut as aptezeci s i cinci de dolari pe an. Am instalat ma sina de tip arit n cas a, deoarece, pentru nchirierea unui birou de editur a, ar trebuit s a pl atim cincizeci de dolari pe an. A ti zmbi, dac a a ti putea vedea mobila pe care o folosim. Am cump arat dou a paturi vechi cu dou azeci s i cinci de cen ti ecare. So tul meu mi-a adus acas as ase scaune vechi, pentru care a pl atit un dolar, dar nu sunt dou a la fel. La scurt timp dup a aceea, a venit cu alte patru scaune vechi, f ar a fund, pentru care a pl atit s aizeci s i doi de cen ti. Partea de lemn este n stare bun a, iar eu le-am confec tionat funduri din material textil. Untul este att de scump, nct nu l putem cump ara, nu ne putem permite s a cump ar am nici m acar carto. Folosim sos n loc de unt s i napi n loc de carto. Am servit prima noastr a mas a pe o tabl a a sezat a pe dou a butoaie de f ain a goale. Suntem dispu si s a suport am lipsurile, dac a prin aceasta putem ajuta la naintarea lucr arii lui Dumnezeu. Credem c a mna Domnului ne-a condus n locul acesta. Cmpul de lucru este mare, dar lucr atorii sunt pu tini. Adunarea din ultimul Sabat a fost excelent a. Domnul ne-a nviorat [143] cu prezen ta Sa. Moartea lui Robert Harmon Curnd dup a ce familia noastr a s-a stabilit n Rochester, am primit o scrisoare de la mama mea, n care ne informa c a fratele meu, Robert, care locuia cu p arin tii mei n Gorham, Maine, suferea

128

n Rochester, New York

129

de o boal a periculoas a. Cnd a aat vestea aceasta, sora mea, Sarah, s-a hot art s a mearg a imediat la Gorham. Dup a toate aparen tele, fratele meu mai avea de tr ait doar cteva zile, dar, n ciuda a stept arilor tuturor, a z acut s ase luni, ndurnd o . Sora mea l-a vegheat cu credincio mare suferin ta sie pn a la sfr sit. Am avut privilegiul de a-l vizita nainte de moarte. A fost o ntlnire emo tionant a. Era schimbat mult, dar expresia fe tei lui sl abite era luminat a de bucurie. Str alucirea speran tei viitorului l sus tinea f ar a ncetare. Ne-am adunat de mai multe ori pentru rug aciune n camera lui, iar Domnul Isus p area foarte aproape. Am fost nevoi ti s a ne desp ar tim de fratele nostru drag, s tiind c a nu-l vom mai vedea niciodat a n lumea aceasta, pn a la nviere. Curnd dup a plecarea c noastr a, fratele meu a adormit n Isus, cu deplina speran ta a va avea parte de prima nviere. Mereu nainte n Rochester, am continuat s a trudim, trecnd prin multe descuraj ari s i ncerc ari. n ora s, izbucnise holera s i, dup a un atac violent, uruitul carelor ce transportau deceda tii spre cimitirul Mount Hope s-a auzit toat a noaptea. Boala aceasta nu i-a atacat doar pe s araci, ci a f acut victime n toate clasele sociale. Cei mai iscusi ti medici au fost dobor ti de boal as i du si la Mount Hope. Cnd mergeam pe str azile ora sului Rochester, aproape la ecare col t, ntlneam c aru te [144] care transportau sicrie din lemn de brad. Micul nostru Edson a fost atacat de boal a, iar noi l-am adus n rug aciune naintea Marelui Medic. L-am luat n bra tele mele s i am certat boala n Numele lui Isus. El s-a sim tit vindecat ndat as i, cnd o sor a a nceput s a se roage Domnului pentru el, micu tul, de numai trei ani, a privit n sus uimit s i a spus: Nu mai trebuie s a se roage, pentru c a Domnul m-a vindecat. Era foarte sl abit, dar boala a ncetat s a nainteze. Cu toate acestea, starea de sl abiciune persista, iar credin ta noastr a era ncercat a n continuare. Timp de trei zile nu a mncat nimic. Aveam ntlniri programate pentru o perioad a de dou a luni, ncepnd cu Rochester, N.Y., s i pn a la Bangor, Maine, iar c al atoria trebuia s a o facem cu tr asura noastr a acoperit as i cu bunul nostru cal, Charlie, care ne fusese d aruit de fra tii din Vers.mont. Abia

130

Schi te din via ta mea

ndr azneam s a l as am copilul ntr-o stare att de critic a, dar ne-am hot art s a plec am, dac a situa tia lui nu se nr aut a tea. Am nf a ti sat cazul naintea Domnului, considernd c a, dac a apetitul copilului va reveni, acesta va semnul c a putem ndr azni s a plec am. n prima zi dup a aceea, nu s-a produs nici o schimbare n bine. Copilul nu putea s a m annce nimic. n ziua urm atoare, pe la prnz, a cerut s a m annce o sup a u soar as i aceasta i-a f acut bine. Ne-am nceput c al atoria n acea dup a-amiaz a. Pe la orele patru, mi-am pus copilul bolnav pe o pern as i am mers dou azeci de mile. n timpul acelei nop ti, a fost foarte agitat. Nu a putut s a doarm as i l-am tinut n bra te aproape toat a noaptea. n diminea ta urm atoare, ne-am sf atuit dac a ar mai bine s a ne ntoarcem la Rochester sau s a mergem mai departe. Familia care ne g azduise a spus c a, dac a vom pleca mai departe, copilul va muri pe drum s i, dup a toate aparen tele, a sa avea s a e. Dar eu nu am ndr aznit [145] s a m a ntorc la Rochester. Eram convin si c a suferin ta copilului era o lucrare a lui Satana, n scopul de a ne mpiedica s a c al atorim, iar noi nu am ndr aznit s a-i ced am. I-am spus so tului meu: Dac a ne ntoarcem, ne putem a stepta s a moar a copilul. Dac a mergem nainte se poate ntmpla acela si lucru. S a continu am c al atoria, cu ncredere n Domnul. Aveam de f acut o c al atorie de aproape o sut a de mile, pe care trebuia s a le parcurgem n dou a zile, totu si eram convin si c a Domnul va lucra pentru noi n aceste condi tii de criz a. Eu eram foarte obosit a s i m a temeam c a a s putea s a a tipesc s i s a scap copilul din bra te, a sa c a l-am luat n poal a, l-am legat de brul meu s i am dormit amndoi cea mai mare parte a c al atoriei din acea zi. Copilul s i-a revenit, continund s a prind a putere pe parcursul ntregii c al atorii, iar cnd l-am adus acas a, era deja destul de ref acut. Domnul ne-a binecuvntat n mod deosebit n c al atoria noastr a la Vers.mont. So tul meu a avut mult de lucru. La diferitele conferin te la care am participat, el a tinut cele mai multe predici, a vndut c ar ti s i a lucrat la extinderea ariei de r aspndire a publica tiei. ndat a ce se , ne gr ncheia o conferin ta abeam s a ajungem la urm atoarea. La prnz, luam masa s i hr aneam calul pe marginea drumului. Apoi, so tul meu si a seza hrtia de scris pe cutia de alimente sau pe suprafa ta tare a p al ariei s i scria articolele pentru Review s i pentru Instructor.

n Rochester, New York

131

Convertirea directorului tipograei n timpul ct am lipsit din Rochester, din cauza c al atoriei n est, directorul tipograei a suferit un atac de holer a. Era un tn ar care nu fusese convertit. Att st apna casei n care locuia, ct s i ica ei, muriser a de aceea si boal a. Dup a aceea, tn arul c azuse la pat s i nimeni nu avea curajul s a ngrijeasc a de el, de teama bolii. Lucr atorii de la tipograe s-au ocupat de el pn a cnd boala a p arut c a cedeaz a, [146] apoi l-au adus la noi acas a. Dar, dup a aceea, a suferit o rec adere, s i pentru a-l salva. medicul care l trata a f acut tot ce i-a fost cu putin ta s n cele din urm a, i-a spus c a starea lui este f ar a speran ta i c a este posibil s a nu mai supravie tuiasc a peste noapte. Cei care l cuno steau . S-au rugat pe tn ar nu puteau suporta s a-l vad a murind f ar a speran ta lng a patul lui, n timp ce el suferea n agonie. S-a rugat s i el ca Domnul s a aib a mil as i s a-i ierte p acatele. Totu si nu s-a produs nici o u surare a bolii. Fra tii au continuat s a se roage pe tot parcursul nop tii ca tn arul s a e cru tat pentru a avea posibilitatea s a se poc aiasc a de p acatele lui s i s a p azeasc a poruncile lui Dumnezeu. n cele din urm a, tn arul s-a consacrat lui Dumnezeu s i I-a f ag aduit Domnului c a va p azi Sabatul s i i va sluji. ndat a s-a sim tit vindecat. n diminea ta urm atoare a venit medicul s i, pe cnd intra n cas a, a spus: I-am spus so tiei mele c a, dup a toate probabilit a tile, pe la . ora unu, n diminea ta aceasta, tn arul va sc apa de orice suferin ta . Medicul a fost surprins s tunci i s-a spus c a tn arul este n via ta i a urcat imediat n camera lui. Cnd i-a luat pulsul, a spus: Tinere e sti mai bine, crizele au trecut, dar nu priceperea mea te-a salvat, ci o putere mai nalt a. Cu o bun a ngrijire, te vei face bine. Tn arul s-a ref acut repede s i curnd s i-a reluat locul la tipograe, de data aceasta ca om convertit. Nathaniel s i Anna White Dup a ce ne-am ntors din c al atoria noastr a n est, mi-a fost descoperit c a suntem n pericolul de a lua asupra noastr a sarcini pe care Dumnezeu nu ne ceruse s a le purt am. Noi aveam partea noastr a de realizat n lucrarea lui Dumnezeu s i nu trebuia s a ad aug am la num arul grijilor s i altele, m arind num arul membrilor familiei noastre, doar pentru a pe placul dorin telor unora. Am v azut c a,

132

Schi te din via ta mea

[147] pentru a salva suete, trebuia s a m dispu si s a purt am poveri s i s a-i ng aduim fratelui so tului meu, Nathaniel, s i surorii lui, Anna, s a vin a s a locuiasc a mpreun a cu noi. Amndoi erau invalizi, totu si noi le-am adresat o invita tie c alduroas a s a vin a n casa noastr a. Ei au acceptat invita tia. ndat a ce l-am v azut pe Nathaniel, ne-am temut c a tuberculoza lui era att de grav a, nct nu va mai avea mult de tr ait. De si obrajii i erau nro si ti de febr a, totu si ne-am rugat Domnului s i am sperat c a via ta i va cru tat a, pentru ca talentul lui s a poat a folosit n slujba cauzei lui Dumnezeu. Dar Domnul a considerat c a este mai bine altfel. Nathaniel s i Anna au acceptat adev arul cu precau tie, totu si n mod inteligent. Ei au cnt arit dovezile pozi tiei noastre, hot arnduse n mod con stient s a primeasc a adev arul. n data de 6 mai 1853, i-am preg atit cina lui Nathaniel, dar el a spus c a se simte sl abit s i nu s tie de ce, dar presimte c a va muri. A trimis dup a mine s i, ndat a ce am intrat n camera lui, am s tiut c a este pe moarte s i i-am spus: Drag a Nathaniel, ncrede-te n Dumnezeu. El te iube ste s i tu l iube sti. ncrede-te n El, a sa cum se ncrede un copil n p arin tii lui. Nu tulburat. Domnul nu te va p ar asi. El a r aspuns: Da, da. Ne-am rugat s i el a rostit: Amin, l audat e Domnul! Nu p area s a aib a dureri. Nu a scos nici un sunet, nu a f acut nici un efort s i nici m acar nu s i-a mi scat mu schii fe tei, ci a respirat din ce n ce mai supercial, pn a cnd a adormit, n cel de-al [148] dou azeci s i doilea an al vie tii lui.

Capitolul 22 nainte, prin greut a ti


Dup a moartea lui Nathaniel, n mai 1853, so tul meu a fost foarte afectat. ngrijorarea s i nelini stea i-au creat o stare de depresie profund a. Avea febr a mare s i era nevoit s a stea n pat. Ne-am unit n rug aciune pentru el, dar, de si se sim tea mai bine, continua s a e foarte sl abit. Avea mai multe ntlniri planicate la Mill Grove, N.Y., s i la Michigan, dar se temea c a nu va capabil s a le onoreze. Cu toate acestea, am hot art s a mergem cel pu tin la Mill Grove s i, dac a nu avea s a se simt a mai bine, s a revenim acas a. n timp ce ne aam n casa fratelui R. F. Cottrell, la Mill Grove, a avut o stare de sl abiciune extrem as i s-a gndit c a nu va mai n stare s a continue c al atoria. Eram ntr-o situa tie foarte dicil as i nu s tiam ce s a facem. Oare trebuia s a m mpiedica ti s a lucr am, din cauza inrmit a tilor zice? I se va permite Satanei s a- si exercite puterea asupra noastr as i s a ne prejudicieze via ta s i capacitatea de a folositori atta timp ct vom mai nevoi ti s a r amnem n aceast a lume? Stiam c a Dumnezeu poate s a restrng a puterea lui Satana. Probabil c a El ng aduia s a m ncerca ti n cuptorul suferin telor pentru a ne cur a ti s i preg ati s a facem lucrarea Sa. Eu m-am retras ntr-o caban a din apropiere s i acolo mi-am deschis suetul naintea lui Dumnezeu n rug aciune, cerndu-I s a ndep arteze boala s i s a-l nt areasc a pe so tul meu pentru a suporta la c al atoria. Situa tia era urgent as i credin ta mea apela cu insisten ta f ag aduin tele lui Dumnezeu. Acolo am primit dovada c a, dac a vom pleca n c al atorie spre Michigan, ngerul lui Dumnezeu va merge cu noi. Cnd i-am mp art as it so tului meu gndul acesta, el mi-a r aspuns c a s-a sim tit inspirat n acela si fel s i am decis s a mergem, ncrezndu-ne n Domnul. So tul meu era att de sl abit, nct nici m acar nu putea s a ncheie curelele geamantanului s i l-a rugat pe [149] fratele Cottrell s a fac a acest lucru. Cu ecare mil a cu care naintam, so tul meu se sim tea tot mai nt arit. Domnul l-a sus tinut. n timp ce predica, am sim tit asigurarea c a Dumnezeu este al aturi de el. 133

134

Schi te din via ta mea

Prima vizit a la Michigan La Jackson, Mich., am g asit biserica ntr-o stare de mare confuzie. n timp ce m a aam n mijlocul fra tilor, Domnul m-a ndrumat cu privire la situa tia lor s i am ncercat s a le adresez o m arturie direct a. Unii au refuzat s a asculte sfatul s i au nceput s a lupte mpotriva m arturiei mele. Aici a nceput mi scarea care, mai trziu, avea s a e cunoscut a ca partida Messenger. Cu privire la activitatea noastr a pe parcursul acestei c al atorii printre grupele de credincio si p azitori ai Sabatului din Michigan, am scris ntr-o scrisoare, datat a 23 iunie 1853, urm atoarele: n timpul s ederii noastre n Michigan, am vizitat Tyrone, Jackson, Sylvan, Bedford s i Vers.gennes. Prin puterea Domnului, so tul meu a suportat cu bine c al atoria s i eforul lucr arii. O singur a dat a, la Bedford, puterile l-au p ar asit n totalitate s i nu a fost n stare s a predice. A mers la locul de adunare s i, n timp ce st atea la amvon s i predica, deodat a, i s-a f acut r au s i a fost nevoit s a se a seze. L-a rugat pe fratele J. N. Loughborough s a preia subiectul de unde r am asese s i s a ncheie predica. Apoi, a ie sit la aer, s i s-a ntins pe iarba verde pn a cnd s i-a revenit ntr-o oarecare m asur a, iar, dup a aceea, fratele Kelsey i-a permis s a ia calul s au s i a c al arit singur o mil as i jum atate, pn a la fratele Brooks acas a. Fratele Loughborough a prezentat ntregul subiect, vorbind cu mult a libertate. To ti au participat cu interes la acea ntrunire. Duhul Domnului a venit asupra mea s i m-am sim tit pe deplin liber a s a-mi [150] aduc m arturia. Puterea lui Dumnezeu s-a manifestat n locul acela s i aproape to ti cei prezen ti au fost impresiona ti pn a la lacrimi. Unii au luat o pozi tie hot art a pentru adev ar. Dup a ncheierea adun arii, am mers printr-o p adure, pn a la un lac frumos, unde s ase persoane au fost nmormntate cu Hristos n apa botezului. Apoi ne-am ntors la fratele Brooks s i l-am g asit pe so tul meu ntr-o stare mult mai bun a. n ziua aceea, n timp ce era singur, mintea i-a fost preocupat a de subiectul spiritismului s i acolo s-a hot art s a scrie cartea intitulat a Signs of the Times. A doua zi am plecat la Vers.gennes, mergnd pe un drum anevoios s i plin de noroi. Cea mai mare parte a drumului, m-am sim tit att de sl abit a, nct am fost pe punctul de a le sina, dar inimile noastre erau n al tate spre Dumnezeu n rug aciune, cerndu-I putere, iar El a

nainte, prin greut a ti

135

fost prezent al aturi de noi s i ne-a ajutat, a sa c a am fost n stare s a ajungem la destina tie s i s a prezent am m arturia noastr a. Scriind s i c al atorind La scurt timp dup a ce ne-am ntors n Rochester, N. Y., so tul meu a nceput s a scrie cartea Signs of the Times. Era nc a sl abit s i nu putea s a doarm a dect foarte pu tin, dar Domnul a fost sprijinul lui. , ngenuncheam Cnd mintea i era ntr-o stare de confuzie s i suferin ta naintea lui Dumnezeu s i strigam n nefericirea noastr a spre El. El a ascultat rug aciunile noastre st aruitoare s i adesea l-a binecuvntat pe so tul meu, d aruindu-i puterea de a- si continua lucrul cu spiritul nviorat. De mai multe ori pe zi, ne nf a ti sam n rug aciune erbinte naintea lui Dumnezeu. Cartea nu a fost scris a prin propriile puteri. n toamna anului 1853, am participat la mai multe conferin te n Bucks Bridge, N.Y., Stowe, Vt., Boston, Dartmouth s i Springeld, Mass., Washington, N.H. s i New Haven, Vt. A fost o c al atorie obositoare s i destul de descurajatoare. Mul ti dintre cei care acceptaser a adev arul, aveau inima s i via ta nesn tite, ind r azvr ati ti s i cert are ti s i [151] a fost necesar a o ac tiune de cur a tire a bisericii. Eliberarea de boal a n timpul iernii s i al prim averii, am suferit mult din cauza unei boli de inim a. Cnd st ateam ntins a pe spate, respiram greu s i nu puteam s a dorm dect stnd aproape n s ezut. Pe pleoapa ochiului care p stng, aveam o excrescen ta area a un cancer. De mai bine de un an, aceasta crescuse treptat, pn a cnd devenise foarte dureroas a s i mi afecta vederea. Un medic renumit, care acorda consulta tii gratuite, a venit n Rochester s i m-am hot art s a-l rog s a-mi examineze ochiul. El a considerat c a excrescen ta se va dovedi a un cancer, dar, cnd mi-a luat pulsul, a spus: E sti foarte bolnav as i vei muri de apoplexie, nainte ca excrescen ta aceasta s a se m areasc a. Cuvintele lui nu mau alarmat deloc, deoarece eram con stient a c a, dac a s an atatea mea nu se va restabili rapid, va trebui s a ajung n mormnt. Alte dou a femei care veniser a pentru consulta tie sufereau de aceea si boal a. Medicul a declarat c a eu eram ntr-o stare mai grav a dect cele dou a

136

Schi te din via ta mea

femei s i c a, n cel mult dou a, trei s apt amni, voi suferi un atac de paralizie. Dup a aproximativ trei s apt amni, am le sinat s i am c azut pe aproape treizeci s podea, r amnnd ntr-o stare de incon stien ta i s ase de ore. To ti s-au temut c a nu voi mai tr ai, dar, ca r aspuns la rug aciune, mi-am revenit. Dup a o s apt amn a, am suferit un s oc n partea stng a. Aveam o senza tie ciudat a de r aceal as i de amor teal a a capului s i o durere puternic a n tmple. Limba mi se p area grea s i amor tit as i nu [152] puteam s a vorbesc clar. Bra tul s i partea stng a erau f ar a putere. Fra tii s i surorile s-au adunat pentru a face din cazul meu un subiect special de rug aciune. Am primit binecuvntarea lui Dumnezeu s i am avut asigurarea c a El m a iubea, dar durerea a continuat s i, cu ecare or a care trecea, puterile mi sl abeau. Fra tii s i surorile s-au adunat nc a o dat a pentru a prezenta cazul meu naintea Domnului. Eu eram att de sl abit a, nct nu m a puteam ruga cu glas tare. Felul n care ar atam p area s a sl abeasc a credin ta celor aduna ti n jurul meu. Atunci, f ag aduin tele lui Dumnezeu mi-au venit n minte ntr-o manier a n care nu le-am n teles niciodat a mai nainte. Mi se p area c a Satana lupt a s a m a despart a de so tul s i de copiii mei s i s a m a duc a n mormnt, s i n mintea mea s-au ivit mai multe ntreb ari: E sti n stare s a crezi n f ag aduin ta lui Dumnezeu, a sa cum este dat a? , f Po ti s a naintezi prin credin ta ar a s a tii cont de faptele care par a realitate? Credin ta mi-a revenit. I-am s optit so tului meu: Am convingerea c a m a voi vindeca. El a r aspuns: A s dori s a pot crede s i eu. n seara aceea, nu s-a produs nici o mbun at a tire, totu si m a ncredeam ferm n f ag aduin tele lui Dumnezeu. Nu am putut s a dorm, dar mi-am continuat rug aciunea t acut a. Chiar nainte de venirea zilei, am adormit. M-am trezit la r as aritul soarelui, total eliberat a de orice durere. Oh, ce schimbare! Mi se p area c a un nger al lui Dumnezeu m a atinsese n timp ce dormeam. Senza tia de ap asare din piept disp aruse s i am fost foarte fericit a. Eram plin a de mul tumire. Buzele mele rosteau laude la adresa lui Dumnezeu. L-am trezit pe so tul meu s i i-am relatat lucrarea minunat a pe care o f acuse Domnul pentru mine. El nu a n teles la nceput, dar, cnd m-am ridicat din pat, m-am mbr acat s i am nceput s a umblu prin cas a, a nceput s a-L laude pe Dumnezeu mpreun a cu mine. Ochiul bolnav nu m a mai durea. n

nainte, prin greut a ti

137

cteva zile, excrescen ta a disp arut s i vederea mi-a fost restabilit a total. Lucrarea era deplin a. Am consultat nc a o dat a medicul s i, ndat a ce mi-a luat pulsul, a declarat: Doamn a, n organismul dumneavoastr a s-a produs o schimbare total a. Cele dou a femei care au venit s i ele pentru consul- [153] ta tie, cnd a ti fost data trecut a aici, au murit. Dup a ce am plecat, doctorul i-a spus unui prieten al meu: Cazul ei este un mister. Nu l n teleg. La Michigan s i la Wisconsin 1854 n prim avara anului 1854, am vizitat din nou statul Michigan s i, de si am fost nevoi ti s a c al atorim pe drumuri neumblate s i prin noroi, puterile nu m-au p ar asit. Am sim tit c a Domnul dorea s a vizit am statul Wisconsin s i am convenit s a l as am c aru tele la Jackson noaptea trziu. mnt de Pe cnd ne preg ateam s a lu am trenul, am avut un sim ta solemnitate s i am propus s a ne rug am. n timp ce ne ncredin tam n mna lui Dumnezeu, nu ne-am putut ab tine s a nu plngem. Am plecat la gar a cu sentimente de profund a solemnitate. Cnd ne-am , care avea scaune cu urcat n tren, am mers n vagonul din fa ta sp atare nalte, spernd c a vom putea dormi pu tin n noaptea aceea. Vagonul era plin s i am trecut n urm atorul, unde am g asit locuri. Eu nu mi-am scos boneta, a sa cum obi snuiam cnd c al atoream noaptea s i am continuat s a tin bagajul de mn a, ca s i cnd a s a steptat ceva. mntul comun pe care l aveam. Amndoi am vorbit despre sim ta Trenul ajunsese la aproximativ trei mile dep artare de Jackson, cnd, deodat a, mi sc arile lui au devenit foarte violente, zguduindu- ne nainte s i napoi. Dup a aceea s-a oprit. Eu am deschis fereastra s i am z arit un vagon care era ridicat aproape pe vertical a. Se auzeau strig ate de durere s i era o mare confuzie. Locomotiva fusese aruncat a de pe linii, dar vagonul n care eram noi se aa pe linie, la o dep artare de aproape o sut a de picioare (30 de metri) de cel din fa ta lui. Leg atura nu se rupsese, dar vagonul nostru se desprinsese de cel din fa ta lui, [154] ca s i cnd un nger le-ar desp ar tit. Vagonul de bagaje nu era prea afectat, iar cuf arul nostru mare, n care se aau c ar tile, era intact. Vagonul de clasa a doua era sf armat n buc a ti, iar pasagerii fuseser a arunca ti de o parte s i de alta a liniei. Vagonul n care ncercaser am

138

Schi te din via ta mea

noi s a g asim locuri era foarte accidentat, iar unul dintre capete se urcase pe o gr amad a de ruine. Patru c al atori au murit s i mul ti al tii au fost grav r ani ti. Nu puteam dect s a recunoa stem c a Dumnezeu trimisese un nger pentru a ne p azi via ta. Ne-am ntors acas a la fratele Cyrenius Smith, lng a Jackson, iar n ziua urm atoare, am luat trenul spre Wisconsin. Vizita noastr a n acel stat a fost binecuvntat a de Dumnezeu. Ca rezultat al eforturilor noastre s-au convertit mai multe suete. Domnul m-a nt arit pentru a suporta c al atoria obositoare s i lung a. ntoarcerea la Rochester Ne-am ntors de la Wisconsin foarte obosi ti, dorind s a ne odihnim, dar am fost nec aji ti, deoarece am g asit-o pe sora Anna bolnav a. Boala ei se agravase s i era foarte sl abit a. n jurul nostru, ncerc arile deveneau tot mai numeroase. Aveam foarte multe de f acut. Muncitorii de la tipograe locuiau cu noi, astfel c a familia noastr a num ara ntre cincisprezece s i dou azeci de persoane. Conferin tele importante s i adun arile din Sabat se tineau tot n casa noastr a. Deoarece unele dintre surori obi snuiau s a vin a cu copiii lor mai trziu, nu mai aveam nici un Sabat lini stit. n general, fra tii s i surorile nu se gndeau la deranjul, la grijile s i cheltuielile suplimentare pe care le aduceau asupra noastr a. Cnd muncitorii de la tipograe au nceput s a vin a unul dup a altul acas a bolnavi, avnd nevoie de o ngrijire suplimentar a, mi-a fost team a c a ne vom pr abu si sub povara ngrijor arii s i a nevoilor. Adesea credeam c a nu mai putem suporta, totu si ncerc arile [155] s-au m arit s i am descoperit cu surprindere c a nu am fost cople si ti. Am nv a tat c a putem suporta mult mai multe suferin te s i ncerc ari dect credeam c a este posibil. Ochiul Domnului a vegheat asupra noastr a, ca s a nu m nimici ti. n 29 august 1854, prin na sterea lui Willie, s-a ad augat nc ao responsabilitate pentru familia noastr a. El mi-a ab atut oarecum gndurile de la necazurile din jurul meu. Cam n aceast a perioad a, a ap arut primul num ar al publica tiei, pe nedrept numit a, The Messenger of Truth. Cei ce r aspndeau minciuni despre noi n aceast a publica tie erau ni ste oameni pe care i mustrasem pentru gre selile lor. Dar ei nu au putut s a accepte mustrarea s i, n secret la nceput, apoi din ce n ce mai deschis, s i-au folosit inuen ta mpotriva noastr a.

nainte, prin greut a ti

139

Domnul mi-a descoperit caracterul s i sfr situl acestei grup ari, precum s i faptul c a era sup arat pe cei ce aveau leg atur a cu acea publica tie, c a mna Sa era ndreptat a mpotriva lor s i c a, de si p areau c a prosper a pentru o vreme, n selndu-i chiar s i pe unii dintre cei sinceri, totu si, n cele din urm a, adev arul va triumfa s i toate suetele sincere se vor ndep arta de am agirea care pusese st apnire pe ele s i vor eliberate de sub inuen ta acestor oameni nelegiui ti, care vor trebui s a se pr abu seasc a atunci cnd mna lui Dumnezeu se va ndrepta mpotriva lor. Moartea lui Anna White Starea sorei Anna a continuat s a e din ce n ce mai rea. Tat al, mama s i sora ei mai mare au venit de la Maine pentru a o vizita n timpul suferin tei ei. Anna era lini stit as i voioas a. Ea dorise mult aceast a ntlnire cu p arin tii s i cu sora ei. Cnd s-au ntors la Maine, ea le-a spus r amas-bun pentru a nu-i mai vedea niciodat a, pn a cnd Dumnezeu i va chema pe credincio sii S ai la s an atate s i nemurire. [156] n ultimele zile ale suferin tei ei, Anna s i-a aranjat lucrurile cu minile ei tremurnde, l asndu-le ntr-o ordine perfect a s i . Ne-a spus c destinndu-le, a sa cum a considerat de cuviin ta a dore ste ca p arin tii ei s a accepte Sabatul s i s a locuiasc a n apropiere de noi. Dac a a ss ti c a aceasta s-ar ntmpla vreodat a, a spus ea, a s putea muri pe deplin mul tumit a. Ultimul lucru pe care l-a f acut cu minile ei sl abite s i tremurnde a fost s a le scrie cteva rnduri p arin tilor ei. Si oare n-avea s a tin a seama Dumnezeu de ultimele ei dorin te s i rug aciuni pentru p arin ti? n mai pu tin de doi ani, tat al s i mama White p azeau Sabatul Bibliei, locuind ferici ti la aproximativ o sut a de picioare (30 metri) de casa noastr a. Noi am dorit s a o avem pe Anna cu noi, dar am fost nevoi ti s a-i nchidem ochii s i s a o conducem la locul de odihn a. De mult a vreme mp art as ea speran ta n Isus s i a stepta cu o pl acut a anticipare diminea ta nvierii. Am a sezat-o lng a iubitul nostru Nathaniel, n [157] cimitirul Mount Hope.

Capitolul 23 Mutarea n Michigan


n anul 1855, fra tii din Michigan au creat posibilitatea ca lucrarea de publicare s a e mutat a la Battle Creek. La data aceea, so tul meu era dator cu o sum a ntre dou as i trei mii de dolari, iar tot ce avea, cu excep tia unui mic lot de c ar ti, erau doar ni ste chitan te pentru c ar ti, , lucrarea ajunsese iar unele dintre ele nu erau sigure. n aparen ta ntr-un impas. Cererile pentru publica tii erau foarte pu tine s i mici. S an atatea so tului meu era foarte precar a. Suferea de tuse s i avea dureri de pl amni, iar sistemul lui nervos era sl abit. Ne temeam c a va muri, l asnd datoriile nepl atite. Asigur ari mngietoare Acele zile au fost triste. Priveam la cei trei micu ti ai mei s i m a temeam c a n curnd vor r amne f ar a tat a. Mintea mi era coples it a de astfel de gnduri: So tul meu va muri, indc a a muncit prea mult pentru cauza adev arului prezent, s i cine va n telege motivul suferin tei lui? Cine cunoa ste poverile pe care le-a purtat ani de zile, responsabilitatea extrem a care i-a distrus spiritul s i i-a ruinat s an atatea, ducndu-l n cele din urm a n mormnt s i l asndu-i familia ? Adesea m lipsit as i nevoia sa a ntrebam: Oare lui Dumnezeu nu-I pas a de aceste lucruri? ng aduie El ca toate acestea s a treac a neobservate? Am fost mngiat a s as tiu c a exist a n ceruri Cineva care judec a f ar a p artinire s i c a ecare sacriciu, ecare act de renun tare la sine s i ecare tulburare provocat a de team a, suportate pentru cauza Lui, sunt nregistrate cu credincio sie n cer s i vor r aspl atite. Ziua Domnului va aduce la lumin as i va ar ata lucrurile care nc a nu se [158] v ad. Mi-a fost ar atat c a Dumnezeu a pl anuit s a-l nt areasc a pe so tul puternic meu ncetul cu ncetul, c a trebuia s a exercit am o credin ta a, deoarece ecare efort pe care l vom face, va ntmpinat de un contraatac nemilos al lui Satana, c a trebuia s a ne ndep art am privirile de la aparen te s i s a credem. De trei ori pe zi, ne retr ageam n 140

Mutarea n Michigan

141

singur atate pentru a ne nf a ti sa naintea lui Dumnezeu, rugndu-ne st aruitor pentru redobndirea s an at a tii lui. Domnul a ascultat cu strig bun avoin ta atele noastre erbin ti s i so tul meu a nceput s a se mintele din acea perioad refac a. Nu-mi pot descrie sim ta a mai bine dect am f acut-o ntr-o scrisoare adresat a sorei Howland: Sunt mul tumit a c a acum pot s a m a ocup personal de copiii mei. [n toamna anului 1853, cnd s-au ntors din turneul n est, n casa lor din Rochester, fratele s i sora White l-au adus cu ei pe Henry, cel mai mare dintre copiii lor, care fusese ngrijit cu o deosebit a dragoste de c atre fratele s i sora Howland.] S apt amni ntregi am fost nsetat as i nfometat a dup a mntuire s i ne-am bucurat de o comuniune aproape nentrerupt a cu Dumnezeu. De ce s a r amnem departe de fntn a, cnd putem merge s a bem? De ce s a murim de foame, cnd exist a un depozit plin, care se a a la dispozi tia noastr a? Oh, suetul meu, m annc as i soarbe zi de zi bucuria cereasc a! Nu-mi voi re tine cuvintele. Lauda lui Dumnezeu este n inima mea s i pe buzele mele. Putem s a ne bucur am n plin atatea iubirii Mntuitorului. Putem s a gust am m are tia Lui plin a de slav a. Suetul meu m arturise ste despre aceasta. ntristarea mi-a fost risipit a de aceast a lumin a pre tioas as i nu o voi putea uita niciodat a. Doamne, ajut a-m a s a p astrez amintirea ei vie. Oh, suetul meu, treze ste-te cu toate puterile tale! Treze ste-te s i ador a-L pe R ascump ar atorul t au pentru iubirea Sa minunat a! Vr ajma sii no stri pot s a par a biruitori. Ei pot rosti cuvinte amare s i buzele lor pot n ascoci minciuni, n sel aciuni s i batjocuri, totu si noi vom r amne statornici. Noi s tim n cine am crezut. Alergarea noastr a nu a fost zadarnic as i munca noastr a nu a fost f ar a folos. Vine o zi a [159] r aspl atirii, cnd to ti vor judeca ti dup a faptele lor, f acute n tru Este adev arat c a lumea se a a n ntuneric. mpotrivirea poate s a par a foarte puternic a. Batjocoritorii s i mincino sii pot s a se nr ad acineze tot mai mult n nelegiuirea lor. Cu toate acestea, noi nu vom renun ta, ci ne vom sprijini pe bra tul Celui Atotputernic, ca s a primim putere. Eliberarea din robie Din momentul n care ne-am mutat la Battle Creek, Domnul a nceput s a ne elibereze din robie. n Michigan am g asit prieteni plini de simpatie, care erau dispu si s a poarte poverile mpreun a cu noi s i s a ne ajute n mplinirea nevoilor. Prietenii no stri vechi s i ncerca ti,

142

Schi te din via ta mea

din statele New York s i New England, s i ndeosebi cei din Vers.mont s au sim tit mpreun a cu noi n suferin ta i au fost gata s a ne sus tin a n timpul necazului. n noiembrie, 1856, la conferin ta din Battle Creek, s Dumnezeu a lucrat pentru noi. Lucrarea Sa a primit o nou a via ta i activitatea predicatorilor no stri a fost nso tit a de succes. Publica tiile erau solicitate s i se dovedeau a corespunz atoare cu nevoile lucr arii. Messenger of Truth a dat faliment n scurt timp, iar spiritele aduc atoare de discordie, care vorbiser a prin intermediul acestei publica tii, s-au risipit. So tul meu a fost n stare s a- si pl ateasc a toate datoriile. Tusea i-a ncetat, durerea de pl amni s i de gt s i tulbur arile respiratorii au disp arut, iar s an atatea lui a nceput s a se de trei refac a treptat, a sa nct a fost capabil s a predice cu u surin ta ori n Sabat s i n ziua nti. Aceast a minunat a restabilire a s an at a tii [160] lui a fost de la Dumnezeu s i Lui I se cuvine toat a slava.

Capitolul 24 Activitatea din vestul mijlociu 1856-1858


n toamna anului 1856, n timp ce vizitam un grup de p azitori ai Sabatului din Round Grove, Ill., mi-a fost ar atat c a grupul de fra ti din Waukon, Iowa, avea nevoie de ajutor; capcana lui Satana trebuia nimicit a, iar aceste suete pre tioase trebuiau s a e salvate. Nu am putut avea lini ste n suet pn a cnd nu ne-am decis s a-i vizit am. O victorie la Waukon, Iowa Cnd am ajuns la Waukon, la sfr situl lunii decembrie, 1856, am observat c a aproape to ti p azitorii Sabatului de acolo erau nemul tumi ti de venirea noastr a. Existau multe prejudec a ti mpotriva noastr a, deoarece se spuseser a multe minciuni, cu inten tia de a ne prejudicia inuen ta. La adunarea de sear a, am fost luat a n viziune s i puterea lui Dumnezeu a venit asupra ntregului gru Am relatat mesajul pe care Domnul mi-l ncredin tase pentru poporul S au, astfel: ntoarce ti-v a la Mine s i Eu M a voi ntoarce spre voi s i voi vindeca toate c aderile voastre. Arunca ti murd aria de la u sa inimii voastre s i deschide ti u sa, iar Eu voi intra s i voi cina cu voi. Am v azut c a, dac a ar deschis calea s i s i-ar m arturisit gre selile, Domnul Isus ar p as it n mijlocul nostru cu putere. Dup a ce mi-am prezentat m arturia, o sor a a nceput s a- si m arturiseasc a gre selile, ntr-un mod deschis s i categoric s i, n timpul m arturisirii ei, por tile cerului au p arut c a se deschid deodat a, iar eu am fost cople sit a de puterea lui Dumnezeu. Locul acela mi s-a p arut nor ator s i glorios n acela si tim Adunarea a continuat pn a dup a miezul nop tii s i s-a nf aptuit o mare lucrare. n ziua urm atoare, adunarea a nceput n punctul n care se ncheiase n noaptea precedent a. Cei care au fost binecuvnta ti la [161] adunarea precedent as i-au p astrat binecuvntarea. Ei nu au putut dormi mult, deoarece Duhul lui Dumnezeu r am asese asupra lor n143

144

Schi te din via ta mea

treaga noapte. Unii s i-au m arturisit sentimentele de respingere fa ta de noi s i starea lor dec azut a. Adunarea a continuat f ar a ntrerupere, de la zece diminea ta pn a la cinci seara. n seara aceea, am fost elibera ti de povar a. Ea a fost preluat a de fra tii s i surorile din Waukon, iar ei au lucrat unii pentru al tii cu zel s i cu puterea lui Dumnezeu. Chipurile care erau triste cnd am ajuns n acel loc, str aluceau acum de lumina cereasc a. Se p area c a ngerii cerului au trecut de la unul la altul n nc apere pentru a ncheia lucrarea bun a care fusese nceput a. Curnd am fost n stare s a ne lu am r amas-bun de la fra tii din Waukon s i s a ne ncepem c al atoria spre cas a. Viziunea de la Lovetts Grove, Ohio n prim avara anului 1858, am vizitat Ohio s i am participat la conferin tele de la Freen Springs, Gilboa s i Lovetts Grove. La Lovetts Grove, binecuvntarea Domnului a venit asupra noastr a cu o putere deosebit a. n Sabat dup a-amiaza, a avut loc un serviciu de nmormntare la s coala unde se desf as urau adun arile noastre. So tul meu a fost invitat s a vorbeasc a. El a fost binecuvntat cu libertate n exprimare s i cuvintele rostite p areau s a-i impresioneze pe ascult atori. Cnd a ncheiat cuvntarea, m-am sim tit ndemnat a de Duhul Domnului s a-mi prezint s i eu m arturia. n timp ce eram inspirat a s a vorbesc despre venirea lui Hristos, despre nviere s i despre speran ta ncurajatoare a cre stinilor, suetul meu s-a umplut de bucurie n Dumnezeu, am b aut cu nesa t din apele mntuirii. Locurile pl acute [162] ale cerului mi-au atras suetul ca un magnet s i am fost r apit a ntr-o viziune a slavei lui Dumnezeu. Acolo mi-au fost descoperite multe subiecte importante pentru biseric a. Scrierea c ar tii Daruri spirituale, volumul 1 n viziunea de la Lovetts Grove, n cea mai mare parte, descoperirile, pe care le avusesem cu zece ani nainte, n viziunea cu privire la marea lupt a de veacuri dintre Hristos s i Satana, s-au repetat s i mi s-a poruncit s a le scriu. Mi-a fost ar atat c a, de si voi nevoit a s a lupt cu puterile ntunericului, deoarece Satana va face eforturi

Activitatea din vestul mijlociu 1856-1858

145

serioase pentru a m a mpiedica, totu si trebuie s a mi pun ncrederea n Dumnezeu, s i ngerii nu m a vor p ar asi n lupta aceasta. La dou a zile dup a aceea, n timp ce c al atoream spre Jackson, Mich., am pl anuit ca, ndat a ce ne vom ntoarce acas a, s a ne ocup am de scrierea s i de publicarea unei c ar ti intitulate The Great Controversy between Christ and His Angels, and Satan and His Angels (Marea lupt a ntre Hristos s i ngerii S ai s i Satana s i ngerii lui), cunoscut a ca Spiritual Gifts (Daruri Spirituale), 1 [Acest volum, care trateaz a c aderea omului, Planul de Mntuire s i istoria bisericii, din timpul lui Hristos s i pn a la noul p amnt, corespunde cu partea a doua a c ar tii Early Writings (Experien te s i viziuni) paginile 145-295 (edi tia nou a). O parte a c ar tii, dezvoltat a de-a lungul anilor ulteriori, este publicat a n prezent sub titlul general, The Great Controversy between Christ and Satan (Marea lupt a).]. n acea perioad a, m a sim team bine, ca de obicei. Dup a ce am sosit cu trenul la Jackson, am mers la fratele Palmer. Nu am stat n cas a dect scurt timp, dar, n timp ce conversam cu sora Palmer, la un moment dat, nu am mai putut s a vorbesc. Am avut senza tia c a limba mi era amor tit as i mare, refuznd s a pronun te cuvintele pe care voiam s a le spun. Am sim tit o lovitur a ciudat a s i rece n inim a, care s-a extins s i la cap, cobornd apoi n partea dreapt a a corpului. Mi-am pierdut cuno stin ta, dar, dup a un timp, am fost trezit a de glasul unei rug aciuni st aruitoare. Am ncercat s a-mi mi sc mna s i piciorul stng, dar erau complet paralizate. Pentru un scurt timp, am crezut c a nu voi mai tr ai. Acesta a fost cel de-al treilea s oc de paralizie, s i, cu toate c a m a aam la cincizeci de mile de cas a, [163] nu credeam c a mi voi mai vedea copiii vreodat a. Mi-am adus aminte de perioada triumf atoare de care m-am bucurat la Lovetts Grove. M-am gndit c a aceea a fost ultima mea m arturie s i m-am mp acat cu ideea mor tii. Totu si rug aciunile erbin ti ale prietenilor mei se n al tau la cer pentru mine s i curnd am avut senza tia c a minile s i picioarele mi sunt mpunse de mii de ace. Am nceput s a le mi sc pu tin s i L-am l audat pe Domnul pentru aceasta. Domnul a auzit rug aciunile credincioase ale copiilor Lui s i a r aspuns, iar puterea lui Satana a fost nvins a. n acea noapte am suferit mult, dar, n ziua urm atoare, am fost sucient de puternic a pentru a m a ntoarce acas a.

146

Schi te din via ta mea

n timpul conferin tei de la Battle Creek, n iunie 1858, mi-a fost ar atat n viziune c a, prin atacul subit de la Jackson, Satana inten tionase s a-mi ia via ta pentru a mpiedica lucrarea pe care eram pe punctul s a o scriu, dar ngerii lui Dumnezeu au fost trimi si s a m a salveze. Am v azut, de asemenea, printre altele, c a voi binecuvntat a [164] cu o s an atate chiar mai bun a dect cea de dinaintea atacului.

Capitolul 25 ncerc ari personale


nainte de mutarea noastr a din Rochester, so tul meu ajunsese ntr-o stare de sl abiciune att de accentuat a, nct se gndise s a se elibereze de responsabilitatea lucr arii de publicare. El a propus ca biserica s a preia sarcina acestei lucr ari, care urma s a e administrat a de un comitet pentru publica tii, numit de biseric a, astfel nct nici unul dintre cei implica ti n activitatea editurii s a nu ob tin a de pe urma acestei ocupa tii un beneciu nanciar mai mare dect salariul pentru munca lui. Eforturile pentru consolidarea lucr arii de publica tii De si subiectul fusese adus n aten tia lor de repetate ori, fra tii pn no stri nu au luat nici o hot arre n aceast a privin ta a n anul 1861. Pn a la aceast a dat a, so tul meu fusese proprietarul legal al casei de editur as i singurul administrator al lucr arii. El s-a bucurat de ncrederea prietenilor activi din lucrare, care i ncredin tau mijloacele nanciare, pe care le donau din cnd n cnd, dup a necesit a tile crescnde ale lucr arii pentru a sus tine activitatea de publicare. n ciuda faptului c a n Review se declara frecvent c a proprietarul propriu-zis al casei de editur a era biserica, deoarece singurul posesor legal era so tul meu, vr ajma sii no stri au protat de aceast a situa tie s i, acuzndu-l de specul a, au f acut tot ce le-a stat n putere, ca s a-i aduc a prejudicii s i s a mpiedice progresul lucr arii. Avnd n vedere aceste circumstan te, so tul meu a pledat pentru nevoia unei organiza tii, fapt ce a condus la nin tarea, n prim avara anului 1861, a asocia tiei Seventh-day Adventist Publishing Association, n conformitate cu [165] legile statului Michigan. Grijile p arinte sti De si grijile care s-au ab atut asupra noastr a, din cauza activit a tii n domeniul publica tiilor s i n alte ramuri ale lucr arii, au implicat multe dicult a ti, cel mai mare sacriciu pe care a trebuit s a-l fac 147

148

Schi te din via ta mea

pentru cauza lui Dumnezeu a fost acela de a-mi l asa adesea copiii n grija altora. Henry a fost desp ar tit de noi timp de cinci ani, iar Edson s-a bucurat doar de pu tin a ngrijire din partea noastr a. La Rochester, ani de zile, familia noastr a a g azduit un num ar foarte mare de persoane s i, o mare parte din timp, casa noastr a a fost asemenea unui hotel. Cea mai profund a grij a a mea fusese aceea de a le oferi copiilor mei condi tii n care s a poat a cre ste departe de inuen ta oric arui obicei r au s i adesea am fost ntristat a, cnd m a gndeam la contrastul dintre situa tia mea s i situa tia acelora care nu voiau s a poarte responsabilit a ti al s i griji s i puteau n permanen ta aturi de copiii lor pentru a-i sf atui s i instrui, petrecndu- si timpul aproape n exclusivitate cu familiile lor. Atunci am ntrebat: Oare Dumnezeu cere att de mult de la noi, n timp ce pe al tii i las a f ar a nici o povar a? Este corect a sa? Suntem noi obliga ti s a alerg am de la o nevoie la alta, dintr-o parte n alta s i s a nu mai avem timp pentru a ne cre ste copiii? Pierderea copiilor n anul 1860, moartea a p as it pragul c aminului nostru, lovind a familiei. Micul Herbert, n cea mai fraged a ml adi ta ascut n 20 septembrie 1860, a murit n ziua de 14 decembrie a aceluia si an. rav Cnd s-a frnt aceast a ml adi ta a, inima noastr a a sngerat cum nimeni nu va s ti vreodat a, cu excep tia acelora care s i-au condus la mormnt unul dintre micu tii lor copii ai f ag aduin tei. Dar, oh, cnd a murit nobilul nostru Henry [Decesul lui Henry N. [166] White a avut loc la Topsham, Maine, n 8 decembrie 1863.], la vrsta de s aisprezece ani cnd cnt are tul nostru drag a fost dus spre mormnt s i noi s tiam c a nu vom mai auzi cntecul lui de diminea ta casa noastr a a devenit un loc pustiu. Att p arin tii, ct s i cei doi i r ama si au suferit mult de pe urma acestei lovituri att de adnci s i dureroase. Dar Dumnezeu ne-a mngiat n singur atatea noastr a s s i am mers nainte cu credin ta i curaj, n lucrarea pe care El ne-a ncredin tat-o, n speran ta str alucitoare c a i vom ntlni pe copiii [167] no stri n lumea aceea, unde boala s i moartea nu vor veni niciodat a.

Capitolul 26 B at alia mpotriva bolii


[Not a istoric a n poporul nostru se dezvolt a un interes general pentru subiectul s an at a tii, scria fratele James White ntr-un editorial din The Review and Herald, 13 decembrie 1864, si, pentru a mplini nevoia actual a, ar trebui s a avem publica tii cu privire la acest subiect s i acestea s a e la un pre t accesibil celor mai s araci. n numerele precedente, am anun tat o serie de bro suri, publicate sub titlul generic: Via ta sau Cum s a tr aie sti. Convingerea profund a a fratelui s i a sorei White cu privire la a expunerii reformei s marea importan ta an at a tii este exprimat a ntr-o not a a revistei The Review and Herald, 24 ianuarie 1865, atr agnd aten tia la publicarea primei bro suri din aceast a serie, astfel: Dorim s a le atragem aten tia fra tilor de pretutindeni asupra acestor lucr ari, preg atite cu o grij a deosebit a, pentru a expune subiectul , care este extrem de necesar important al reformei n stilul de via ta a s i care, a sa cum n telegem noi, se va nf aptui n mod sigur n orice popor care se consider a preg atit pentru n al tarea la cer, n vremea sfr sitului. Aceast a serie de lucr ari a fost publicat a de-a lungul primelor cinci luni ale anului 1865. Cele s ase bro suri con tineau articole scrise de sora White, despre Boala s i cauzele ei s i alte subiecte asociate, numeroase extrase din scrierile diferi tilor medici s i ale altor persoane preocupate de principiile reformei s an at a tii. Au fost incluse prescrip tii privitoare la igien a, precum s i recomand ari referitoare la folosirea apei ca mijloc de tratament. Pe lng a aceasta, au fost eviden tiate efectele d aun atoare ale alcoolului, tabacului, ceaiului, cafelei, condimentelor s i ale altor stimulente s i narcotice. Iarna anului 1864-1865 a fost o perioad a de ncercare s i de stres. De si se asociase cu so tia sa n preg atirea subiectelor de s an atate s i [168] ce urmau a publicate, fratele White a n temperan ta teles c a era necesar s a se ocupe serios de problema p azitorilor Sabatului care erau chema ti n serviciul militar. Pe lng a suprasolicitarea zic a, aceast a lucrare a fost nso tit a de multe dicult a ti s i temeri s i i-a atras 149

150

Schi te din via ta mea

mult a antipatie. La acestea, s-au mai ad augat s i grijile administrative, legate de sesiunea Conferin tei Generale, desf as urat a n mai 1865. Cu toate c a erau istovi ti de munca din domeniul scrierii s i al public arii s i se ocupau de coordonarea a nenum arate activit a ti n diferite ramuri ale lucr arii, fratele s i sora White nu erau niciodat a l asa ti s a se odihneasc a. Imediat dup a sesiunea Conferin tei Generale, au fost solicita ti s a mearg a n Wisconsin s i Iowa, unde au avut mult de suferit. Curnd dup a revenirea n Michigan, fratele White a fost lovit de un atac de paralizie par tial a. Cteva luni mai trziu, n Review din 20 s i 27 februarie 1866, fratele White a prezentat un raport cu privire la suferin ta sa s i cu privire la impulsul pe care l-a adus n mod indirect mi aceast a suferin ta sc arii reformei s an at a tii. Acest capitol constituie un fragment din textul raportului.] Boala fratelui James White , pe cnd ne f ntr-o diminea ta aceam plimbarea obi snuit a dinaintea micului dejun, am intrat n gr adina fratelui Lunt s i, n timp ce so tul meu ncerca s a desfac a un s tiulete, am auzit un zgomot ciudat. Privind spre el, am v azut c a fa ta lui era de un ro su aprins, iar bra tul drept i atrna f ar a vlag a pe lng a cor Orice ncercare de a- si ridica bra tul era f ar a efect mu schii refuzau s a-l asculte. L-am ajutat s a intre n cas a, dar nu a putut s a-mi vorbeasc a pn a cnd nu am ajuns n auntru, unde l-am auzit rostind ntr-o manier a aproape inteligibil a: Roag a-te, roag a-te. Am c azut pe genunchi s i am strigat c atre Dumnezeu, care fusese ntotdeauna pentru noi [169] un ajutor n vreme de nevoie. Curnd, so tul meu a nceput s a nal te cuvinte de laud as i mul tumire la adresa lui Dumnezeu, deoarece putea s a mi ste din nou bra tul. Apoi, mna i s-a ref acut par tial, dar nu pe deplin. Att so tul meu, ct s i eu am sim tit nevoia unei leg aturi mai strnse cu Dumnezeu. Prin rug aciune s i m arturisire, ne-am apropiat de Dumnezeu s i am avut asigurarea binecuvntat a c a El S-a apropiat de noi. Acele ore de comuniune cu Dumnezeu au fost extrem de pre tioase. , le-am petrecut n propria Primele cinci s apt amni de suferin ta cas a. Dintr-un motiv n telept, Tat al nostru ceresc nu a considerat potrivit s a-l ns an ato seasc a imediat pe so tul meu, a sa cum ne rugam

B at alia mpotriva bolii

151

noi st aruitor, de si El p area foarte aproape de noi, sus tinndu-ne s i mngindu-ne prin Duhul S au Sfnt. Vizita la Dansville, N.Y. Aveam ncredere n metodele de tratament bazate pe folosirea apei, pe care le consideram unele dintre remediile rnduite de Dumnezeu, dar nu credeam n medicamente. Cu toate acestea, eu eram mult prea epuizat a pentru a ncerca s a aplic metodele hidroterapeutice n cazul so tului meu, prin urmare, am considerat c a ar potrivit s a-l duc la Dansville, N.Y., unde se putea odihni s i unde putea s a benecieze de ngrijirea unor medici specializa ti n hidroterapie. Nu am ndr aznit s a ac tion am dup a propria judecat a, ci am cerut sfatul lui Dumnezeu. Dup a ce ne-am rugat s i am reectat asupra acestui subiect, am decis s a mergem. So tul meu a suportat bine c al atoria. Am r amas la Dansville aproximativ trei luni. Am ob tinut camere de institu la o mic a distan ta tia medical as i amndoi am fost n stare s a mergem pe jos n cea mai mare parte a timpului. Am urmat tratamentul n ecare zi, cu excep tia Sabatului s i a primei zile din s apt amn a. Unii ar putea crede c a plecarea noastr a la Dansville pentru a apela la ngrijirea medicilor a nsemnat o renun tare la credin ta c a [170] Dumnezeu va reface s an atatea so tului meu, ca r aspuns la rug aciune. Dar nu a fost a sa. De si apreciam mijloacele pe care Dumnezeu le a sezase la ndemna noastr a pentru redobndirea s an at a tii, eram con stien ti de faptul c a Dumnezeu Se aa mai presus de toate s i c a Acela care ne pusese la dispozi tie aceste mijloace naturale de tratament dorea ca noi s a le folosim, venind astfel n ajutorul naturii noastre suprasolicitate pentru a- si redobndi energiile epuizate. Noi am crezut c a Dumnezeu va binecuvnta eforturile noastre pentru restabilirea s an at a tii. Ore de rug aciune s i de binecuvntare De trei ori pe zi, aveam ore speciale de rug aciune, cernd ca Domnul s a-i restabileasc a s an atatea so tului meu s i s a ne sus tin a n , prin harul S suferin ta au special. Acele ore de rug aciune au fost deosebit de pre tioase pentru noi. Deseori, inima ne era plin a de

152

Schi te din via ta mea

o mul tumire de nedescris, deoarece aveam un Tat a ceresc n care puteam s a ne ncredem f ar a team a, n vreme de necaz. n data de 4 decembrie 1865, so tul meu a avut o noapte agitat a de . Eu m-am rugat, ca de obicei, lng suferin ta a patul lui, dar Domnul nu a dorit s a-i aline durerea. El era profund tulburat s i credea c a va cobor n mormnt. A spus c a moartea nu l nsp aimnt a cu nimic. Eu am fost foarte afectat a de aceast a situa tie. Nu am crezut nici . o clip a c a so tul meu va muri. Dar nu s tiam cum s a-i inspir credin ta M-am rugat lui Dumnezeu s a m a ndrume s i s a nu-mi ng aduie s a fac un pas gre sit, ci s a-mi dea n telepciunea de a alege o cale corect a. Cu ct m a rugam mai st aruitor, cu att mai puternic a era convingerea c a trebuia s a l duc pe so tul meu n mijlocul fra tilor, chiar dac a aceasta nsemna s a plec am de la Dansville. A doua zi diminea ta, cnd ne-a chemat doctorul Lay, eu i-am [171] spus c a, dac a n cel mult dou a sau trei s apt amni nu va avea loc nici o mbun at a tire evident a a st arii so tului meu, l voi lua acas a. El a r aspuns: Nu pute ti s a-l lua ti acas a, pentru c a nu este n stare s a suporte o asemenea c al atorie. Eu i-am r aspuns: Trebuie s a merg. , bazndu-m l voi duce pe so tul meu prin credin ta a pe Dumnezeu. M a voi opri mai nti la Rochester, unde vom r amne cteva zile, apoi vom continua c al atoria spre Detroit s i, dac a va necesar, vom sta s i acolo cteva zile pentru a se odihni, iar dup a aceea vom merge la Battle Creek. Aceasta a fost prima dat a cnd so tul meu a aat de inten tiile mele. Nu a rostit nici un cuvnt. n acea sear a, ne-am mpachetat bagajele, iar, n diminea ta urm atoare, am plecat. So tul meu a c al atorit foarte confortabil. n cele trei s apt amni ct am r amas n Rochester, am petrecut cea mai mare parte a timpului n rug aciune. So tul meu a propus s a trimitem vorb a la Maine, ca s a-l chem am pe fratele J. N. Andrews la Olcott, unde erau fratele s i sora Lindsey, s i la Roosevelt, cerndu-le n Dumnezeu s celor care aveau credin ta i care considerau c a este de datoria lor, s a vin as i s a se roage pentru el. Prietenii no stri au venit ca r aspuns la cererea lui s i, timp de zece zile, am avut adun ari de rug aciune speciale s i st aruitoare. To ti cei care au participat la aceste adun ari de rug aciune au fost deosebit de binecuvnta ti. Adesea am fost att de nviora ti de rev arsarea torentelor de har ceresc, nct am

B at alia mpotriva bolii

153

putut spune: Paharul meu este plin de d a peste el. Am plns s i L-am l audat pe Dumnezeu pentru mntuirea Sa minunat a. Cei din Roosevelt au fost nevoi ti s a se ntoarc a acas a la scurt timp dup a aceea. Fratele Andrews, fratele s i sora Lindsey au r amas cu noi m spre cer cererile noastre erbin s i am continuat s a n al ta ti. Parc a era o lupt a cu puterile ntunericului. Uneori, credin ta s ov aitoare a so tului meu reu sea s a se prind a de f ag aduin tele lui Dumnezeu, iar biruin ta de care se bucura dup a aceea era pl acut as i pre tioas a. n seara de Cr aciun, pe cnd ne umileam inima naintea lui Dumnezeu, cernd cu ardoare eliberarea, am avut sentimentul c a [172] lumina cerului str aluce ste asupra noastr as i am fost r apit a ntr-o viziune a slavei lui Dumnezeu. Mi se p area c a am fost transportat a cu rapiditate n cer, unde domnea s an atatea, frumuse tea s i slava. Am auzit o muzic a pl acut a, melodioas as i ncnt atoare. Mi s-a ng aduit s a m a bucur pu tin timp de aceast a scen as i, dup a aceea, aten tia mi-a fost atras a spre lumea ntunecat a, spre evenimentele care aveau loc pe p amnt. [Un fragment al instruc tiunilor date n timpul acestei viziuni memorabile, care ndemna la nin tarea unei institu tii de s an atate de c atre denomina tiunea Adventist a de Ziua a Saptea, este redat n M arturii pentru comunitate 1:485-495, 553-564.] A fost o viziune ncurajatoare cu privire la situa tia so tului meu. Condi tiile nu p areau n favoarea plec arii noastre spre Battle Creek, dar n mintea mea st aruia gndul c a trebuie s a mergem. C al atoria s-a ncheiat cu bine. La sosirea trenului n Battle Creek, am fost a stepta ti de mai mul ti dintre fra tii no stri credincio si, care ne-au ntmpinat cu bucurie. So tul meu s-a odihnit bine pe parcursul nop tii. n Sabatul urm ator, de si era sl abit, a mers la casa de adunare s i a vorbit aproape trei sferturi de or a. De asemenea, am participat la ora , iar Domnul l nt de rug aciune de seara. El nainta prin credin ta area. Boala ndelungat a a so tului meu nsemnase o grea lovitur a, nu numai pentru mine s i copiii mei, ci s i pentru lucrarea lui Dumnezeu. Bisericile au fost lipsite att de contribu tia so tului meu, ct s i de a mea. Satana a triumfat, v aznd c a lucrarea adev arului este mpiedicat a n felul acesta, dar mul tumiri e aduse lui Dumnezeu, c a nu i-a ng aduit s a ne distrug a. Dup a ce am fost rup ti de orice activitate timp de cincisprezece luni, am ndr aznit nc a o dat a s a lucr am mpreun a [173] n mijlocul bisericilor.

Capitolul 27 Lupte s i biruin te


Ajungnd la convingerea deplin a c a, dac a va r amne inactiv, so tul meu nu se va reface de pe urma bolii sale ndelungate s i c a venise timpul ca eu ns ami s a-mi continui activitatea s i s a le vestesc oamenilor m arturia mea, am decis s a ntreprindem o c al atorie n nordul statului Michigan, n ciuda st arii de sl abiciune extrem aa so tului meu s i a frigului puternic al iernii. Pentru a lua hot arrea de a ne asuma un risc att de mare, a fost nevoie de mult curaj s i n Dumnezeu, dar eu s de credin ta tiam c a am de f acut o lucrare s i mi se p area c a Satana era hot art s a m a mpiedice. A r amne mult a vreme departe de lucrare nsemna pentru mine ceva mai r au dect moartea, iar, dac a ncepeam s a lucr am, tot ce ni se putea ntmpla era s a murim. A sadar, pe data de 19 decembrie 1866, am p ar asit Battle Creek, plecnd spre Wright, Michigan, pe o furtun a de z apad a. So tul meu a suportat c al atoria de nou azeci de mile mult mai bine dect crezusem s i, cnd am ajuns n casa fratelui E. H. Root, p area la fel de bine cum fusese cnd am plecat din Battle Creek. Aceast a familie iubit a ne-a primit c alduros s i s-a ngrijit de noi, a sa cum ngrijesc ni ste p arin ti cre stini de copiii lor suferinzi. Activitatea din Wright, Michigan Aici a nceput prima noastr a activitate propriu-zis a, de la mboln avirea so tului meu. El a nceput s a lucreze ca n anii de mai nainte, n ciuda faptului c a era foarte sl abit. Putea s a vorbeasc a timp de treizeci, patruzeci de minute n Sabat diminea ta s i n prima zi a s apt amnii, n timp ce eu ocupam restul timpului. Dup a aceea, am predicat n ecare zi, dup a-amiaza, aproximativ o or as i jum atate. [174] Am fost asculta ti cu cea mai mare aten tie. Eu am v azut c a so tul meu devenea tot mai puternic, era mai limpede n gndire s i se concentra tot mai bine asupra predicilor lui. ntr-o ocazie, cnd a vorbit o or a ntreag a cu claritate s i cu putere, avnd pe suet povara lucr arii, a sa

154

Lupte s i biruin te

155

mintele mele de mul cum o avusese nainte de boal a, sim ta tumire au ntrecut orice posibilitate de exprimare. Activitatea mea n Wright a fost foarte obositoare. M-am ngrijit mult de so tul meu ziua s i uneori noaptea. i f aceam b ai, l scoteam la plimbare s i, de dou a ori pe zi, mergeam pe jos, al aturi de el, indiferent c a era frig, vnt sau timp frumos. El mi dicta rapoartele pentru Review, iar eu le scriam. Am scris de asemenea multe scrisori, pe lng a m arturiile personale, precum s i cea mai mare parte a lucr arii Testimony for the Church, Nr.11 (din seria M arturii pentru comunitate nota redactorului). La Greenville, Michigan n data de 29 ianuarie 1867, am plecat din Wright s i am c al atorit de patruzeci de mile. Era o zi extrem pn a la Greenville, la o distan ta de friguroas as i am fost bucuro si cnd am putut s a ne ad apostim de furtun as i de frig acas a la fratele A. W. Maynard. Aceast a familie iubit a ne-a primit cu bucurie n inim as i n cas a. Timp de s ase s apt amni, am r amas n aceast a zon a, lucrnd pentru bisericile din Greenville s i Orleans s i transformnd casa ospitalier a a fratelui Maynard n sediul nostru de activitate. Domnul mi-a d aruit libertate de exprimare, pentru a le vorbi oamenilor. n ecare efort ndeplinit, am v azut puterea Lui sus tin atoare. Pe m asur a ce ajungeam la convingerea deplin a c a mi se ncredin tase o m arturie pentru oameni, pe care puteam s a le-o vestesc datorit a leg aturii cu activitatea so tului meu, deveneam tot mai ncrez atoare n faptul c a el si va redobndi s an atatea, pentru a activ n lucrarea lui Dumnezeu. n timp ce ndr aznea s a lucreze, ncrezndu-se n Dumnezeu s i f ar aa tine cont de starea lui de sl abiciune, cu ecare [175] efort, se nt area, devenind din ce n ce mai puternic. Vizita la Battle Creek martie 1867 Am hot art s a ne ntoarcem la Battle Creek s i s a r amnem acolo n perioada n care drumurile erau noroioase s i inaccesibile, pentru ca, n acest timp, s a pot ncheia scrierea lucr arii Testimony nr. 12 (M arturia nr. 12). So tul meu era foarte ner abd ator s a-i revad a pe fra tii din Battle Creek, s a le vorbeasc as i s a se bucure mpreun a cu

156

Schi te din via ta mea

ei de lucrarea pe care Dumnezeu o nf aptuia pentru el. Dup a cteva de aproape trei zile, eram din nou la Battle Creek, dup a o absen ta luni. n Sabatul din 16 martie, so tul meu a vorbit cu claritate s i cu putere, iar eu de asemenea mi-am prezentat m arturia cu u surin ta obi snuit a. M-am ntors acas a la Battle Creek, ca un copil trist, care avea nevoie de mngiere s i de ncurajare. Dar, la ntoarcere, ne-am confruntat cu ni ste rapoarte care nu aveau nici o leg atur a cu adev arul. Am fost umili ti pn a la p amnt s i mai ntrista ti dect se poate exprima n cuvinte. n aceast a stare de lucruri, am plecat pentru a participa la o ntrunire planicat a la Monterey. n timpul c al atoriei, am ncercat s ami dau seama de ce fra tii nu n telegeau lucrarea noastr a. Eram destul de sigur a c a, atunci cnd i vom ntlni, vor reu si s a n teleag a spiritul de care eram condu si s i credeam c a Duhul lui Dumnezeu va lucra n inima lor, a sa cum lucrase n inima noastr a, umilii S ai slujitori, unindu-ne gndurile s i sentimentele. Dar, n loc s a se ntmple a sa, am fost privi ti cu nencredere s i suspiciune, lucru care mi-a produs cea mai mare nedumerire pe care am sim tit-o vreodat a. ncrederea n Dumnezeu n timp ce gndeam astfel, un fragment din viziunea pe care o [176] primisem la Rochester, N.Y., mi-a trecut prin minte ca un fulger s i i-am relatat-o imediat so tului meu. Mi s-a ar atat un plc de copaci stnd unul lng a altul, n form a de cerc. Pe trunchiul copacilor se ag a taser a ramurile unei vi te de vie, care se uneau la vrfuri, formnd un umbrar. ndat a dup a aceea, am v azut copacii leg anndu-se nainte s i napoi, ca s i cnd ar fost mi sca ti de un vnt puternic. Ramurile vi tei au fost smulse de pe trunchi, una dup a alta, pn a cnd via s-a desprins de pe copaci, cu excep tia ctorva ml adi te care r am aseser a ag a tate de ramurile aate n partea de jos. Atunci a venit cineva, a smuls ml adi tele r amase s i le-a l asat mpr as tiate pe p amnt. Mul ti au trecut pe acolo s i au privit cu mil a vi ta de vie, iar eu a steptam ner abd atoare s a v ad dac a va exista o mn a prietenoas a care s a le ridice, dar nu s-a oferit nimeni s a ajute. Am ntrebat de ce nu a ridicat nimeni vi ta de vie. Atunci, am v azut un nger apropiindu-se

Lupte s i biruin te

157

de vi ta care p area p ar asit a. El s i-a ntins bra tele s i a cuprins dedesubt ramurile vi tei, s-a n al tat cu ele, pn a cnd acestea s-au ndreptat, s i a spus: Stai dreapt a spre cer s i prinde- ti ml adi tele de Dumnezeu. Ai fost scuturat as i desprins a de suportul omenesc. Acum po ti s a stai n picioare s i s a cre sti prin puterea lui Dumnezeu, f ar a sprijinul omenesc. Sprijin a-te numai pe Dumnezeu s i nu va mai niciodat a n zadar, nici nu vei mai dobort a la p amnt. Cnd am v azut c a vi ta de vie neglijat a ncepuse s a e ngrijit a, am sim tit o lini ste inexprimabil as i o bucurie imens a. M-am ntors spre nger s i l-am ntrebat ce nsemnau toate aceste lucruri. El mi-a spus: Tu e sti vi ta de vie. Vei trece prin toate aceste experien te, iar cnd se vor ntmpla, vei n telege pe deplin parabola viei. Dumnezeu va ajutorul t au n vreme de necaz. Din acel moment, mi-am n teles misiunea s i m-am sim tit mai [177] liber a ca oricnd n vestirea m arturiei mele naintea oamenilor. Dup a ce ne-am ntors de la Monterey la Battle Creek, am considerat c a este datoria mea s a naintez n puterea lui Dumnezeu s i s a nu mai tin cont de suspiciunile s i de vorbele care circulau cu scopul de a ne face r au. Mi-am vestit m arturia s i am relatat lucrurile care mi-au fost ar atate n trecut cu privire la unele situa tii prezente, avertizndui pe oameni de pericolele care i a steptau s i mustrndu-i pentru faptele s i atitudinile lor gre site. Am men tionat c a ajunsesem ntr-o situa tie dintre cele mai nepl acute. Cnd anumite familii sau persoane mi erau nf a ti sate n viziune, adesea se ntmpla s a mi se dezv aluie unele aspecte de natur a particular a, care mustrau p acatele lor secrete. Cu unele persoane am lucrat luni la rnd pentru a ndrepta gre seli despre care ceilal ti nu s tiau nimic. Cnd vedeau c a aceste persoane erau ntristate s i le auzeau exprimndu- si ndoielile cu privire la acceptarea lor de c atre Dumnezeu s i sentimentele lor de descurajare, fra tii m a acuzau pe mine, ca s i cum eu a s fost vinovat a c a ele erau ncercate. Cei ce m a nvinuiau nu s tiau nimic despre lucrurile pe care le spuneau. Eu am protestat mpotriva acelor persoane care si asumaser a rolul de judec atori ai activit a tii s i ai comportamentului meu. Lucrarea care mi se ncredin tase, de a mustra p acatele personale ale unora, nu era pl acut a. Dac a a s prezentat o explica tie detaliat aa comportamentului meu pentru a mpiedica gelozia s i suspiciunea la adresa mea, a s p ac atuit mpotriva lui Dumnezeu s i a s gre sit fa ta

158

Schi te din via ta mea

de acele persoane. De aceea, a trebuit s a p astrez ncuiate n adncul inimii mele toate mustr arile personale s i gre selile particulare ale acelor persoane. S a judece al tii ct vor dori, dar eu nu voi tr ada niciodat a ncrederea care mi-a fost acordat a de cei gre si ti care se poc aiau s i nici nu le voi dezv alui altora ce trebuia s a le spun doar celor vinova ti. Le-am declarat celor aduna ti c a trebuie s a m a lase s a [178] ac tionez a sa cum consider eu, n temere de Dumnezeu.

Capitolul 28 Printre bisericile din New England


nviora ti de rezultatele bune ale activit a tii noastre n biserica din Battle Creek, care s-a ncheiat n luna octombrie, 1867, l-am nso tit cu bucurie pe fratele J. N. Andrews, ntr-o c al atorie n statul Maine. Pe drum, am organizat o ntrunire la Roosevelt, N.Y., care s-a desf as urat ntre 26 s i 27 octombrie. Aceast a ntrunire a implicat o munc a grea s i au fost adresate m arturii foarte precise. Au avut loc m arturisiri personale, urmate de o ntoarcere general a la Domnul, din partea celor ce p ac atuiser as i alunecaser a de pe cale. n Maine Lucrarea noastr a n Maine a nceput pe nti noiembrie, cu conferin ta din Norridgewock. Adunarea a fost numeroas a. Ca de obicei, so tul meu s i cu mine am prezentat o m arturie precis as i clar a n favoarea adev arului s i a unei discipline s i ordini corespunz atoare n biseric as i mpotriva diferitelor forme de confuzie, fanatism s i dezordine, care se dezvoltaser a necontrolat, din cauza lipsei de disciplin a. Aceast a m arturie era aplicabil a ndeosebi cu privire la starea de lucruri din Maine. Diferite persoane turbulente, care pretindeau c a p azesc Sabatul, erau r azvr atite s i se str aduiau s a- si r aspndeasc a . sentimentele de nemul tumire pretutindeni n conferin ta a acestui spirit de r Ca o consecin ta azvr atire, lucrarea noastr a din Maine a necesitat s apte s apt amni de munc a extrem de dicil a, obositoare s i nepl acut a. Totu si, cnd am plecat din acest stat, ne-am sim tit mngia ti de faptul c a to ti si m arturisiser a r azvr atirea, iar cteva persoane din afara bisericii fuseser a conduse s a-L caute pe Domnul s i s a accepte adev arul. Probabil c a modalitatea cea mai bun a de a oferi o idee cu privire la activitatea noastr a, desf as urat a pn a la adunarea din Vers.mont, este aceea de a reda un fragment dintr-o scrisoare pe care i-am [179] adresat-o ului nostru la Battle Creek, n 27 decembrie 1867: Dragul meu u Edson, 159

160

Schi te din via ta mea

Dup a ncheierea adun arii din Topsham, Maine, am plecat la Westbrook, Maine, unde stabiliser am o ntlnire cu fra tii din Portland s i din zonele nvecinate. Am fost g azdui ti n casa amabilei familii a fratelui Martin. Eu nu am fost n stare s a stau n picioare n acea dup a-amiaz a, dar, ind nevoit a s a particip la adunarea de sear a, mam deplasat la s coal a, unde avea loc adunarea, de si sim team c a nu voi avea puterea s a m a ridic s i s a le vorbesc oamenilor. Sala a fost plin a de ascult atori profund interesa ti. Fratele Andrews a f acut introducerea s i a vorbit pu tin, dup a aceea a urmat tat al t au, rostind cteva fraze. Apoi m-am ridicat eu s i, dup a cteva cuvinte, am sim tit c a puterile mi se nnoiesc. Toat a sl abiciunea p area c a disp aruse s i am vorbit aproape o or a, cu o libertate de exprimare nespus deplin a. Am sim tit o recuno stin ta a pentru acest ajutor din partea lui Dumnezeu, care a venit exact n momentul cnd aveam cea mai mare nevoie de el. aproape dou Miercuri seara am vorbit cu u surin ta a ore. Faptul c a puterile mi-au fost nnoite ntr-o manier a att de nea steptat a, de si, nainte de nceperea celor dou a adun ari, m a sim tisem total epuizat a, a fost pentru mine sursa unei mari ncuraj ari. Adun arile de nviorare spiritual a din Washington, N.H. C al atoria noastr a spre Washington, N.H., a fost istovitoare. n cele din urm a, am ajuns acas a la fratele C. K. Farnsworth, unde am fost g azdui ti n condi tii bune. Gazdele au f acut tot ceea ce le-a stat s n putin ta a ne sim tim bine s i totul a fost preg atit n a sa fel nct s a . ne putem odihni ct mai mult cu putin ta s n Sabat, tat al t au a vorbit la serviciul divin de diminea ta i, dup a o pauz a de aproximativ dou azeci de minute, am vorbit eu, prezentnd [180] o solie de mustrare pentru mai multe persoane. Adunarea de seara a fost planicat a s a aib a loc n casa fratelui Farnsworth. n diminea ta urm atoare, am participat din nou la ntrunirile care s-au desf as urat n sala de adun ari. Am ncercat s a-i ajut am pe cei care pretindeau c a au adev arul s a n teleag a starea de ntuneric nsp aimnt ator s i de ndep artare de Dumnezeu n care se aau s i s a- si m arturiseasc a . gre selile cu umilin ta Din nou am avut o adunare de sear a n casa fratelui Farnsworth. Fratele Andrews a vorbit despre suferin ta pentru cauza lui Hristos

Printre bisericile din New England

161

s i Domnul l-a ajutat n seara aceea. A fost men tionat exemplul lui Moise, care n-a vrut s a e numit ul icei lui Faraon, ci a vrut mai bine s a sufere mpreun a cu poporul lui Dumnezeu, dect s a se bucure de pl acerile de o clip a ale p acatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bog a tie dect comorile Egiptului, pentru c a avea ochii pironi ti spre r aspl atire (Evrei 11, 24-26). Luni, adunarea a nceput la ora 10 diminea ta. S-a discutat din nou despre starea bisericii. Noi le-am adresat participan tilor cele mai serioase ndemnuri, s a se ntoarc a la Dumnezeu s i s a e corec ti naintea Lui. Domnul ne-a ajutat n aceast a lucrare. Adunarea de s-a ncheiat pe la orele trei sau patru dup diminea ta a-amiaza. n toate aceste ore, am vorbit pe rnd, ind preocupa ti ndeosebi de lucrarea pentru tinerii neconverti ti. timp de o or Mar ti seara am predicat cu o mare u surin ta a. Fratele Andrews a vorbit ntr-o manier a mi sc atoare s i arz atoare. Duhul Domnului a fost prezent la ntrunire. ngerii lui Dumnezeu p areau a foarte aproape de noi, alungndu-i pe ngerii r ai. Att pastorii, ct s i poporul au plns ca ni ste copii. Am sim tit c a reu siser am s a m tot s mai bine ntemeia ti n credin ta i c a puterile ntunericului fuseser a nvinse. ntlnirea s-a ncheiat cu bine. Am pl anuit nc a o ntlnire pentru ziua urm atoare, ncepnd cu orele zece diminea ta. Eu am vorbit aproape o or a despre umilirea [181] s i prosl avirea lui Hristos. Apoi am nceput lucrarea pentru tineri. P arin tii s i-au adus copiii la ntrunire, ca s a primeasc a binecuvntarea. Le-am adresat copiilor apeluri st aruitoare, pn a cnd treisprezece dintre ei s-au ridicat n picioare, exprimndu- si dorin ta de a deveni cre stini. Un tn ar de aproximativ dou azeci de ani venise pe jos patruzeci de mile pentru a ne vedea s i pentru a auzi adev arul. El nu aderase pn a atunci la nici o biseric a, dar, nainte de a pleca, a trecut de partea Domnului. Aceasta a fost una dintre cele mai bune adun ari. Ne-am desp ar tit cu to tii n lacrimi, sim tind c a binecuvntarea Cerului s al as luie ste asupra noastr a. n Vers.mont s i n New York ntrunirea de la West Enosburg, Vt., a fost nso tit a de un profund interes. Ne-a p arut bine s a ne rentlnim s i s a vorbim cu vechii s i

162

Schi te din via ta mea

ncerca tii no stri prieteni din acest stat. ntr-un timp scurt, s-a realizat o lucrare bun as i mare. Majoritatea prietenilor din acest loc erau s araci s i munceau din greu pentru cele necesare, n condi tiile n care aici un dolar se c stig a cu mai mult a munc a dect doi dolari n vest; de noi. Nu exist cu toate acestea au fost darnici fa ta a n nici un stat credincio si mai loiali cauzei lui Dumnezeu, ca n vechiul Vers.mont. Urm atoarea noastr a adunare a avut loc la Adams Center, N.Y., Participarea a fost numeroas a. n acest loc s i n mprejurimi, se aau mai multe persoane ale c aror cazuri mi fuseser a descoperite s i pentru care nutream un interes deosebit. Erau oameni de nalt a tinut a moral a. Unii se aau n situa tii care f aceau greu de purtat crucea adev arului prezent sau, cel pu tin, a sa credeau ei. Al tii, care ajunseser a la mijlocul vie tii, fuseser a nv a ta ti din copil arie s a p azeasc a Sabatul, dar nu purtaser a crucea lui Hristos. Ace stia se aau ntr-o pozi tie din care p areau greu de schimbat. ncrederea n propriile [182] fapte bune trebuia s a e zguduit a, iar ei aveau nevoie s a e ajuta ti s a- si simt a starea pierdut a n care se aau, f ar a Hristos. Nu puteam . n renun ta la aceste suete, a sa c a am f acut tot ce ne-a stat n putin ta cele din urm a, au fost impresiona ti s i, dup a aceea, am fost bucuroas a s a aud ve sti bune despre unii dintre ei s i despre to ti ceilal ti. Dumnezeu converte ste oameni foarte nst ari ti, aducndu-i n rndul credincio silor. Dac a doresc s a prospere n via ta cre stin a, s a creasc a n har s i la sfr sit s a culeag a o r asplat a bogat a, ace sti oameni vor trebui s a- si foloseasc a bog a tia pentru naintarea cauzei adev arului. ntoarcerea la Michigan Dup a ce am plecat din Adams Center, ne-am oprit cteva zile la Rochester s i, de acolo, am venit la Battle Creek, unde am r amas n Sabat s i n prima zi a s apt amnii. Apoi ne-am ntors acas a n Greenville unde am petrecut Sabatul urm ator s i ziua nti, mpreun a [183] cu fra tii care se adunaser a din diferite locuri.

Capitolul 29 Rec stigarea celor pierdu ti


Dup a ce am ajuns acas a, ne-am sim tit extrem de obosi ti n urma activit a tilor istovitoare din c al atoria noastr a n est. Multe persoane mi solicitau, prin scrisori, s a le scriu ce le spusesem din descoperirile pe care Domnul mi le f acuse cu privire la ele. Dar mai erau mul ti al tii c arora nu le vorbisem s i ale c aror cazuri erau importante s i urgente. n starea de oboseal a n care eram, sarcina de a scrie a sa de mult mi se p area mai mult dect puteam suporta s i mi-am pus ntrebarea dac a era de datoria mea s a scriu a sa de mult s i pentru att de multe persoane, dintre care unele nu meritau deloc. Mi se p area , n mod sigur se strecurase undeva o gre c a, n aceast a privin ta seal a. Un vis ncurajator ntr-o noapte, am visat c a o persoan a mi-a adus un val de pnz a alb as i m-a ndemnat s a croiesc haine de toate m arimile, pentru toate categoriile de oameni s i pentru toate situa tiile. Mi s-a spus s a le croiesc s i s a le preg atesc, ca s a poat a gata, atunci cnd vor cerute. Am avut impresia c a mul ti dintre cei pentru care mi se cerea s a croiesc haine nu erau vrednici. Am ntrebat dac a aceea era ultima hain a pe care trebuia s a o croiesc s i mi s-a r aspuns c a nu s i c a, ndat a ce o voi termina pe aceasta, mai existau s i altele de care urma s a m a ocu M-am sim tit descurajat a de munca imens a ce m a a stepta s i am declarat c a, de mai bine de dou azeci de ani, eram angajat a n confec tionatul hainelor pentru al tii, dar efortul meu nu fusese apreciat s i nici nu reu sisem s a v ad c a munca mea ar adus prea mult bine. Am vorbit cu persoana care mi adusese stofa despre o anumit a femeie, pentru care mi spusese s a croiesc o hain a. I-am spus c a [184] aceast a femeie nu va pre tui haina s i c a va o pierdere de timp s i de material. Era o femeie foarte s arac a, lipsit a de capacit a ti intelectuale s i neglijent a, a sa c a, avea s a murd areasc a haina foarte curnd.

163

164

Schi te din via ta mea

Persoana mi-a r aspuns: Croie ste haina. Aceasta este datoria ta. Nu tu vei cea care va pierde, ci eu. Dumnezeu nu i vede pe oameni a sa cum i vede omul. El ncredin teaz a o lucrare pe care o dore ste ndeplinit a, iar tu nu s tii care va avea rezultate, aceasta sau aceea. La sfr sit, se va vedea c a multe asemenea suete s armane vor intra n mp ar a tie, n timp ce altele, care sunt favorizate cu toate binecuvnt arile vie tii, de tin un intelect bun s i tr aiesc n condi tii pl acute, care le ofer a toate avantajele pentru dezvoltare, vor l asate afar a. Atunci, se va vedea c a aceste suete s armane au tr ait n conformitate cu lumina rav a pe care au avut-o s i, folosind mijloacele limitate mult mai acceptabil pe care le-au avut la dispozi tie, au tr ait o via ta a dect al tii care s-au bucurat de o lumin a deplin as i de suciente mijloace de dezvoltare. Dup a aceea, mi-am ridicat minile pline de b at aturi, din cauza ndelungatei folosiri a foarfecelor s i am declarat c a sunt nsp aimntat a de gndul c a va trebui s a ndeplinesc acest fel de lucrare. Persoana a repetat: Croie ste hainele. Lucrarea ta nc a nu s-a ncheiat. Cu o senza tie de oboseal a, m-am ridicat pentru a ncepe lucrul. n fa ta mea se aau ni ste foarfece noi s i ascu tite, pe care am nceput s a le folosesc. ndat a, senza tia de oboseal as i descurajarea m-au p ar asit, iar foarfecele p areau s a taie f ar a prea mult efort din partea . mea, a sa c a am croit hain a dup a hain a, cu destul a u surin ta Vizitarea bisericilor din Michigan Cu ncurajarea care mi-a fost inspirat a de acest vis, am decis [185] ndat a s a-i nso tesc, pe so tul meu s i pe fratele Andrews, n districtele Gratiot, Saginaw s i Tuscola, cu ncredin tarea c a Domnul mi va da putere s a lucrez. A sadar, n data de 7 februarie, am plecat de acas as i am c al atorit cincizeci s i cinci de mile pn a la Alma. Aici am lucrat, s ca de obicei, cu destul de mult a u surin ta i energie. Prietenii din tinutul Gratiot p areau interesa ti s a asculte. La Tittabawasse, am g asit o cas a de nchinare spa tioas a, construit a recent de fra tii no stri, s i un num ar destul de mare de p azitori ai Sabatului. Fra tii p areau dispu si s a aud a m arturia noastr as i ne-am bucurat de libertate. n ziua urm atoare, au fost botezate cincisprezece persoane.

Rec stigarea celor pierdu ti

165

La Vassar, adun arile din Sabat s i din prima zi a s apt amnii s-au desf as urat n cl adirea s colii. Aici era un loc disponibil, n care se puteau organiza ntruniri, s i munca noastr a a avut rezultate bune. n dup a-amiaza primei zile a s apt amnii, aproximativ treizeci de s persoane care renun taser a la credin ta i mai mul ti copii care nc a nu pentru rug primiser a botezul au venit n fa ta aciuni. Grija pentru bolnavi Ne-am ntors acas a din aceast a c al atorie chiar nainte de a ncepe o ploaie mare care a topit z apada. Aceast a furtun a a mpiedicat desf as urarea adun arii din urm atorul Sabat s i imediat am nceput s a preg atesc materialul pentru Testimony nr. 14. Am avut, de asemenea, privilegiul de a ngriji de iubitul nostru frate Seneca King pe care l-am adus n casa noastr a cu ni ste r ani cumplite pe cap s i . L-am luat la noi ca s pe fa ta a moar a, deoarece nu credeam c a este posibil ca o persoan a care avea capul att de r anit s a poat a vindecat a. Dar, prin binecuvntarea lui Dumnezeu, dup a o folosire foarte atent a a apei, cu un regim alimentar foarte u sor pn a la dispari tia febrei s i o camer a bine aerisit a, n trei s apt amni, a fost capabil s a se ntoarc a acas as i s a se ocupe de ngrijirea fermei. De la nceputul suferin tei s i pn a la vindecare, nu a luat nici m acar un medicament. [186] De si era considerabil sl abit din cauza hemoragiilor cauzate de r ani s i a regimului alimentar precar, din clipa n care a fost n stare s a m annce n cantit a ti mai mari, a nceput s a- si revin a rapid. Adun arile de nviorare spiritual a din Greenville Aproximativ n aceea si perioad a, am nceput s a lucr am pentru fra tii s i prietenii no stri din apropiere de Greenville. A sa cum se ntmpl a n multe locuri, fra tii no stri aveau nevoie de ajutor. Erau unii care respectau Sabatul, de si nu apar tineau nici unei biserici, dar erau s i unii care renun taser a la respectarea Sabatului. Ne-am sim tit ndemna ti s a ajut am aceste suete s armane, dar comportamentul din de trecut s i atitudinea prezent a a membrilor de seam a ai bisericii fa ta aceste persoane au f acut s a ne e aproape imposibil s a ne apropiem de ele.

166

Schi te din via ta mea

Unii dintre fra tii no stri fuseser a prea rigizi n tratarea celor gre si ti s i prea aspri n exprimare. Cnd unii nu au vrut s a accepte sfatul lor s i s-au ndep artat de ei, fra tii au fost nclina ti s a spun a: Ei bine, dac a vor s a plece, s a-i l as am s a plece. n timp ce a sa-zi sii urma si ai lui Isus manifestau o lips a att de mare n ce prive ste compasiunea, ndelunga r abdare s i amabilitatea Sa, aceste suete s armane, gre site, s lipsite de experien ta i lovite de Satana erau destinate unui e sec sigur n p astrarea credin tei. Orict de mari ar p acatele s i gre selile celui c azut, fra tii no stri trebuie s a nve te s a manifeste nu numai duio sia Marelui P astor, ci s i grija neobosit as i iubirea pentru oaia s arman a s i r at acit a. Pastorii no stri lucreaz a din greu s i predic a s apt amn a dup a s apt amn a, bucurndu-se de cele cteva suete care accept a adev arul. Cu toate acestea, ni ste fra ti cu o gndire pripit as i aspr a pot distruge n numai cinci minute ntreaga lor lucrare, ng aduindu- si s a minte care i ndeamn cultive sim ta a la cuvinte ca acestea: Ei bine, [187] dac a vor s a plece, s a-i l as am s a plece. Am ajuns la concluzia c a nu putem face nimic pentru oile r at acite din apropierea noastr a, pn a cnd nu vom corecta mai nti gre selile multora dintre membrii bisericii. Ace stia l asaser a suetele s armane s a se ndep arteze, f ar a a sim ti vreo povar a pentru ele. Am scris m arturii precise, nu numai pentru cei care gre siser a grav, ajungnd astfel n afara bisericii, ci s i pentru acei membri din interior, care gre siser a la fel de mult, prin faptul c a nu au plecat n c autarea oilor pierdute. Oaia pierdut Domnul le adreseaz a celor gre si ti, slabi s i s ov aitori s i chiar celor care s-au ndep artat de adev ar o chemare special a de a se ntoarce n staul. Dar mul ti nu au nv a tat c a este datoria lor s a mearg a n c autarea acestor oi pierdute. Fariseii murmurau, spunnd c a Isus i accept a pe vame si s i pe p ac ato sii de rnd s i st a la mas a cu ei. n neprih anirea lor, ei i dispre tuiau pe acei p ac ato si s armani, care ascultau cu bucurie cuvintele lui Isus. Pentru a mustra acest spirit al c arturarilor s i al Facsimil dintr-o pagin a a unei scrisori trimise de sora White din Oakland, Cal., pe data de 12 mai 1876, so tului ei care participa la o ntlnire de tab ar a n est.

Rec stigarea celor pierdu ti

167

fariseilor s i pentru a le oferi tuturor o lec tie impresionant a, Domnul le-a spus parabola cu oaia pierdut a. Observa ti ndeosebi urm atoarele aspecte: Cele nou azeci s i nou a de oi sunt l asate de p astor pentru a c auta cu aten tie acea singur a oaie care s-a pierdut. Toate eforturile lui sunt f acute pentru oaia nenorocit a. Tot astfel, efortul bisericii ar trebui s a e orientat pentru acei membri care se nstr aineaz a de turma lui Hristos. Au r at acit ei pn a departe? Atunci, nu a stepta ti pn a cnd se vor ntoarce pentru a ncerca s a-i ajuta ti numai dup a aceea, ci merge ti n c autarea lor. Dup a ce a fost g asit a, oaia pierdut a a fost adus a acas a cu bucurie s i a urmat o mare s arb atoare. Aceasta ilustreaz a lucrarea binecuvntat as i voioas a pentru cei gre si ti. O biseric a angajat a cu succes n [188] aceast a lucrare este o biseric a fericit a. Cel al c arui suet este cuprins de compasiune s i de dragoste pentru cei gre si ti s i care lucreaz a pentru a-i aduce n turma Marelui P astor sunt angaja ti ntr-o lucrare tor s binecuvntat a. Si, oh, ct de n al ta i de minunat este gndul c a, atunci cnd un p ac atos este rec stigat, n cer este mai mult a bucurie dect pentru celelalte nou azeci s i nou a de persoane care n-au gre sit! Suetele egoiste, exclusiviste s i severe, care se comport a de parc a le-ar team a s a-i ajute pe cei gre si ti, ca s i cnd s-ar ntina dac a ar proceda astfel, nu gust a pl acerea lucr arii misionare. Ele nu simt acea binecuvntare care umple de bucurie ntregul cer pentru salvarea celui r at acit. Acea biseric a sau acele persoane, care se sustrag de la responsabilitatea pe care o au pentru al tii, preocupndu-se n exclusivitate doar de ele nsele, vor suferi n curnd o sl abiciune spiritual a. Munca l p astreaz a pe om puternic. Iar munca spiritual a, efortul s i purtarea poverilor sunt tocmai ceea ce va da putere bisericii lui Hristos. Pe drumul spre Battle Creek n Sabatul din 18 aprilie s i n ziua urm atoare, ne-am bucurat de os edere pl acut a n compania fra tilor s i a surorilor de la Greenville. Fra tii M. E. Cornell s i M. G. Kellogg au fost cu noi. So tul meu a botezat opt persoane. Pe 25 s i 26, am vizitat biserica din Wright. Ace sti credincio si dragi erau ntotdeauna dispu si s a ne adreseze un bun venit. Aici, so tul meu a botezat opt persoane.

168

Schi te din via ta mea

n data de 2 mai, am participat la o adunare numeroas a, n casa de nchinare din Monterey. So tul meu a vorbit cu claritate s i cu putere despre parabola oii pierdute. Predica a fost deosebit de binecuvntat a , pentru ascult atori. Unii dintre cei care se ndep artaser a de credin ta se aau n afara bisericii s i nu exista nici o preocupare pentru a le [189] veni n ajutor. De fapt, atitudinea aspr a, rigid as i lipsit a de dragoste a unora din biseric a era menit a s a mpiedice ntoarcerea lor, dac a ar fost dispu si s a o fac a. n prima zi, n Allegan, am vorbit de trei ori n prezen ta unei adun ari destul de numeroase. Planul nostru fusese s a ne ntlnim cu biserica din Battle Creek n data de 9 mai, dar am sim tit c a lucrarea noastr a din Monterey era doar la nceput s i, prin urmare, am decis s a ne ntoarcem acolo s i s a ne continu am activitatea pentru aceast a biseric a nc a o s apt amn a. Lucrarea a avut succes, dep as ind a stept arile noastre. Casa a fost plin a s i nu am mai asistat niciodat a la o asemenea lucrare n Monterey, ntr-un timp a sa de scurt. n prima zi, cincisprezece persoane au pentru rug venit n fa ta aciuni. Fra tii au fost adnc mi sca ti de situa tia oilor pierdute s i s i-au m arturisit indiferen ta s i r aceala, schimbndu- si atitudinea n bine. Paisprezece persoane au fost botezate. Lucrarea a naintat cu solemnitate, cu m arturisiri s i cu multe lacrimi. n felul acesta, s-a ncheiat activitatea asidu a din acel an de conferin te. Conferin ta General a din mai 1868 Adunarea Conferin tei Generale a fost nso tit a de interesul cel mai adnc. So tul meu a depus o munc a deosebit a n cadrul numeroaselor de ntruniri care au avut loc. n timpul Conferin tei, fra tii au avut fa ta s [190] noi o deosebit a simpatie, bun avoin ta i o grij a atent a.

Capitolul 30 C al atoria pe calea ngust a


n luna august, 1868, n timp ce ne aam n Battle Creek, am visat c a eram n mijlocul unui grup numeros de oameni. C tiva dintre ei erau preg ati ti s i au plecat ntr-o c al atorie. C aru tele noastre erau foarte nc arcate. n timp ce mergeam, drumul p area c a ncepe s a urce. Pe o parte a drumului era o pr apastie adnc a, pe partea cealalt a se aa un zid nalt, neted s i alb, asemenea pere tilor tencui ti s i nisa ti ai nc aperilor unei case. n timp ce ne continuam c al atoria, drumul devenea tot mai ngust s i mai abrupt. n unele locuri p area att de ngust, nct am ajuns la concluzia c a nu vom mai putea duce cu noi c aru tele nc arcate. n cele din urm a, am dezh amat caii, am luat o parte dintre bagajele aate n c aru te, le-am a sezat pe cai s i am pornit mai departe c alare. Pe m asur a ce naintam, calea continua s a devin a tot mai ngust a. Eram nevoi ti s a mergem foarte aproape de zid, ca s a nu c adem de pe drumul ngust, n pr apastia adnc a. Bagajele de pe cai atingeau zidul, mpingndu-ne foarte aproape de pr apastie. Ne-a fost team a s a nu c adem s i s a m zdrobi ti de stnci. Atunci, am dat jos bagajele de pe cai, iar acestea au c azut n pr apastie. Am continuat s a mergem c alare, ajungnd n locuri n care drumul era att de ngust nct, uneori, ne era foarte team a c a ne vom dezechilibra s i vom c adea. n asemenea momente, se p area c a o mn a invizibil a lua h a turile s i ne conducea pe drumul periculos. Deoarece calea devenise mai ngust a, am hot art c a nu vom mai mergnd c n siguran ta alare, a sa c a am l asat caii s i am mers pe jos, unul dup a altul, n s ir, c alcnd ecare pe urmele celuilalt. n acel moment, de pe vrful zidului alb s i neted, au fost coborte ni ste [191] funii sub tiri. Noi ne-am prins imediat de ele pentru a ne ajuta s a ne p astr am echilibrul pe cale. Pe m asur a ce ne continuam c al atoria, funiile se deplasau o dat a cu noi. n cele din urm a, c ararea a devenit att de ngust a, nct am ajuns la concluzia c a vom putea s a mergem , dac minte. A cu mai mult a siguran ta a vom renun ta la nc al ta sa c a ne-am desc al tat s i am continuat s a mergem a sa o anumit a parte a 169

170

Schi te din via ta mea

drumului. n curnd, ne-am dat seama c a am putea merge cu mai f mult a siguran ta ar as osete s i am renun tat s i la acestea, continund c al atoria descul ti. Atunci, ne-am gndit la cei care nu se obi snuiser a cu lipsurile s i cu greut a tile. Oare unde erau ei acum? Am observat c a nu se aau n gru La ecare schimbare, unii erau l asa ti n urm a, s i r amneau doar cei care se obi snuiser a s a suporte greut a tile. Dicult a tile drumului nu f aceau dect s a-i determine s a e mai ner abd atori s a ajung a la cap at. Pericolul de a c adea de pe cale a devenit tot mai mare. De si mergeam lipi ti de zidul alb, nu mai aveam unde s a punem piciorul, deoarece drumul era prea ngust. Atunci, ne-am prins aproape cu toat a greutatea de funii, exclamnd: Suntem sus tinu ti de sus! Suntem sus tinu ti de sus! Aceste cuvinte au fost rostite de to ti cei care se aau nc a pe calea ngust a. Cnd am auzit glasurile s i strig atele de veselie s i de petrecere, care p areau s a vin a din pr apastia de jos, ne-am cutremurat. Am auzit cuvinte profanatoare, glume vulgare s i josnice s i cntece ordinare. Am auzit cntece de r azboi s i cntece de dans. Am auzit muzic a de orchestre s i rsete zgomotoase, amestecate cu blesteme, strig ate de groaz as i proteste amare s i am fost mai aten ti ca oricnd, ca s a nu c adem de pe calea ngust as i grea. m cu toat Cea mai mare parte a timpului am fost nevoi ti s a ne ag a ta a greutatea de funiile care, pe m asur a ce naintam, [192] deveneau tot mai groase. Am observat c a zidul alb, frumos era p atat cu snge. Petele de mnt de p pe zid mi-au provocat un sim ta arere de r au. Totu si acest mnt a durat doar o clip sim ta a, deoarece imediat m-am gndit c a a sa trebuia s a e. Cei care vor veni dup a noi, vor s ti c as i al tii au trecut naintea lor pe calea ngust as i dicil as i se vor gndi c a, dac a al tii au fost n stare s a mearg a nainte, vor s i ei n stare s a fac a la fel. Iar cnd sngele va t sni din picioarele lor r anite, nu vor c adea n descurajare, ci, v aznd sngele de pe zid, vor s ti c as i al tii au suportat aceea si durere. n cele din urm a, am ajuns n pragul unei pr apastii adnci, la care drumul se termina. De data aceasta, nu mai era nici un semn de orientare, nici un loc n care s a ne oprim pentru odihn a. Singurul nostru sprijin erau funiile care crescuser a n grosime, ajungnd tot att de groase ca trupurile noastre. n acest punct, pentru un timp, am

C al atoria pe calea ngust a

171

fost cuprin si de confuzie s i tulburare. Ne ntrebam cu s oapte pline de team a: De ce este prins a funia? So tul meu se aa chiar n fa ta mea. De pe fruntea lui curgeau broboane mari de sudoare, venele de la gt s i de la tmple deveniser a de dou a ori mai proeminente dect erau de obicei s i auzeam ie sind de pe buzele lui gemete n abu site de durere cumplit a. Pe fa ta mea curgeau stropi mari de sudoare s i sim team o team a att de nor atoare, cum nu mai sim tisem vreodat a. Urma un efort teribil. Dac a am c azut aici, toate greut a tile pe care le-am ndurat de-a lungul c al atoriei ar fost zadarnice. n fa ta noastr a, pe partea cealalt a a pr apastiei, era o paji ste frumoas a, cu iarb a verde de vreo cincisprezece centimetri. Nu am putut vedea Soarele, dar paji stea era luminat a de raze pl acute, care str aluceau asemenea aurului s i argintului curat. Nimic din ce v azusem pe p amnt nu se putea compara n frumuse te cu slava acestei paji sti. Dar oare vom reu si s a ajungem acolo?, ne ntrebam plini de team a. [193] Dac a funiile se rupeau, eram pierdu ti. Din nou ne-am ntrebat n s oapt a, plini de team a: Ce sus tine funia? Pentru o clip a, am ezitat s a ne aventur am. Apoi am exclamat: este s Singura noastr a speran ta a credem pe deplin c a funia ne va sus tine. Ea a fost unica noastr a sus tinere pe tot drumul acesta greu. Nu ne va dezam agi tocmai acum. Continuam totu si s a ezit am s i s a m tulbura ti. Atunci am auzit cuvintele: Dumnezeu sus tine funia. Nu trebuie s a ne temem. Aceste cuvinte au fost repetate de cei care se aau napoia noastr a n grup, care au ad augat: El nu ne va p ar asi . acum. El ne-a condus pn a aici n siguran ta Atunci, so tul meu s i-a luat avnt s i a s arit peste pr apastia nsp aimnt atoare, ajungnd pe paji stea aceea frumoas a. Eu l-amurmat de Dumnezeu am ndat a. Si, oh, ce eliberare s i ce mul tumire fa ta sim tit! Am auzit multe voci care n al tau laude triumf atoare la adresa [194] lui Dumnezeu. Am fost fericit a, pe deplin fericit a.

Capitolul 31 Purt atorii de poveri


n data de 25 octombrie 1869, n timp ce ne aam la Adams Center, N.Y., mi-a fost descoperit c a unii dintre pastorii no stri nu si purtau toate responsabilit a tile, a sa cum a stepta Dumnezeu de la ei. Aceast a lips a necesita o munc a suplimentar a din partea celor ce sunt purt atori de poveri. Unii pastori nu luau ini tiative s i nu ndr azneau s a fac a nimic semnicativ pentru cauza s i pentru lucrarea lui Dumnezeu. Uneori sunt necesare decizii importante, dar, ca oameni muritori, noi nu putem vedea sfr situl de la nceput, iar unora le este team a s a ri ste s i s a nainteze pe calea pe care i conduce providen ta lui Dumnezeu. Cineva trebuie s a nainteze, cineva trebuie s a aib a curajul s a ac tioneze n temere de Dumnezeu, ncrezndu-se n El pentru rezultat. Pastorii care se sustrag de la aceast a parte a lucr a pe care a rii pierd mult. Ei nu reu sesc s a c stige acea experien ta pl anuit-o Dumnezeu pentru ei, n scopul de a-i face oameni puternici s i ecien ti, pe care s a te po ti baza n orice situa tie de criz a. n perioada suferin tei so tului meu, Domnul Si-a ncercat poporul pentru a dezv alui ce anume se a a n inima copiilor S ai s i, procednd astfel, El le-a ar atat c a existau aspecte care nu erau n acord cu Duhul lui Dumnezeu. Domnul le-a demonstrat copiilor S ai c a n telepciunea omeneasc a este o nebunie s i c a, dac a nu se vor ncrede cu fermitate n Dumnezeu s i nu vor depinde de El, planurile s i calculele lor m din toate aceste lucruri. Dac vor da gre s. Trebuie s a nv a ta a se comit gre seli, acestea trebuie s a e pentru noi ni ste lec tii, nu s a ne determine s a evit am poverile s i responsabilit a tile. Chiar dac a exist a implica tii majore, consecin te vitale, care trebuie s a e luate n considerare, s i probleme importante de rezolvat, slujitorii lui Dumnezeu trebuie s a- si asume responsabilitatea n mod personal. Ei [195] nu pot mplini voia lui Dumnezeu, dac a si las a jos poverile. Unii pastori sunt lipsi ti de aptitudinile necesare pentru consolidarea bisericilor s i nu doresc s a trudeasc a n lucrarea lui Dumnezeu. Ei ar trebui s a e dispu si a se d arui n ntregime cauzei lui Dumnezeu, 172

Purt atorii de poveri

173

cu un interes nemp ar tit, cu un zel neab atut, cu o r abdare s i cu o neobosite. perseveren ta Dumnezeu l-a avertizat pe so tul meu cu privire la p astrarea puterilor lui. Mi-a fost ar atat c a el fusese nt arit de Domnul s i se aa printr-o minune a harului nu cu scopul de a aduna iar n via ta as i pe umerii lui acelea si poveri sub care mai c azuse odat a, ci pentru ca poporul lui Dumnezeu s a benecieze de pe urma experien tei sale, n vederea progresului intereselor generale ale cauzei s i n vederea mplinirii lucr arii s i a responsabilit a tilor pe care Domnul mi le ncredin tase. De-a lungul anilor care au urmat vindec arii so tului meu, Domnul a deschis naintea noastr a un domeniu vast de activitate. De si la nceput am ocupat cu timiditate pozi tia de vorbitor, totu si, pe m asur a ce providen ta lui Dumnezeu mi-a oferit ocazia, am avut curajul de a vorbi n prezen ta unor adun ari numeroase. Am participat mpreun a cu so tul meu la adun arile de tab ar as i la alte ntruniri mari, de la Maine la Dakota, din Michigan s i pn a n Texas s i California. Lucrarea nceput a n sl abiciune s i anonimat a continuat s a creasc as i s a e tot mai puternic a. Casele de editur as i misiunile din ri dovedesc dezvoltarea ei. n locul primei edi multe ta tii a publica tiei noastre, care fusese transportat a la po st a ntr-o p atur a, acum, din birourile caselor de editur a erau expediate lunar sute de mii de exemplare de publica tii periodice diferite. Mna lui Dumnezeu a [196] condus lucrarea Sa la prosperitate s i a dezvoltat-o. Povestirea vie tii mele de mai trziu va cuprinde istoricul multora dintre institu tiile care s-au ridicat n mijlocul nostru s i care au avut . Pentru nin o strns a leg atur a cu activitatea mea de o via ta tarea s i dezvoltarea acestor institu tii, so tul meu s i cu mine am lucrat prin mesajele noastre scrise s i rostite. A aminti, chiar s i numai pe scurt, experien tele din acei ani activi s i plini de evenimente, ar dep as i cu mult limitele acestei schi te. Eforturile lui Satana de a mpiedica lucrarea s i de a-i distruge pe lucr atori nu au ncetat nici o clip a, dar Dumnezeu S-a ngrijit att de slujitori, ct s i de lucrarea Sa. Cnd retr aiesc istoria noastr a, parcurgnd ecare pas al progresului pn a n situa tia de acum, pot spune: L audat e Dumnezeu! Cnd v ad ce a f acut Domnul, sunt plin a de uimire s i de ncredere n conducerea lui Hristos. Nu avem a ne teme de nimic pentru viitor,

174

Schi te din via ta mea

dect de a uita felul n care ne-a condus Domnul s i lec tiile pe care ni le-a oferit El n istoria noastr a. de Dumnezeu s Noi suntem datori fa ta a folosim ecare avantaj cu care ne-a nzestrat pentru a nfrumuse ta adev arul prin sn tenia caracterului s i pentru a le transmite soliile de avertizare, de mngis ere, de speran ta i dragoste tuturor celor care se a a n ntunericul [197] r at acirii s i al p acatului.

Capitolul 32 Un vis solemn


n noaptea de 30 aprilie 1871, m-am retras s a m a odihnesc, ind foarte deprimat a. Timp de trei luni fusesem cuprins a de o stare de descurajare profund a. Adesea m a rugasem s a u eliberat a de sentimentul de team a. Implorasem ajutorul s i puterea lui Dumnezeu, ca s a u n stare s a m a nal t deasupra descuraj arilor serioase, care mi paralizau credin ta s i speran ta s i m a f aceau incapabil a s a-mi ndeplinesc lucrarea. n noaptea aceea, am avut un vis care mi-a inspirat o fericire deosebit a. Am visat c a participam la o ntrunire important a, unde erau aduna ti o mul time de oameni. Mul ti erau ngenunchea ti naintea lui Dumnezeu, rugndu-se st aruitor s i p areau a ap asa ti de o povar a. Ei l implorau pe Domnul pentru o lumin a special a. C tiva p areau mintele lor erau intense s ntr-o stare de agonie, sim ta i strigau cu glas tare s i cu lacrimi, cernd ajutor s i lumin a. n aceast a scen a impresionant a, erau implica ti fra tii no stri cei mai de seam a. Fratele A. era pe genunchi, cu fa ta pn a la podea s i p area ntr-o stare de descurajare profund a. So tia lui st atea n mijlocul unui grup de batjocoritori s i se comporta ca s i cnd dorea ca to ti s a n teleag a dispre tul pe care ea l avea pentru cei care se umileau n felul acesta. Am visat c a Duhul Domnului a venit asupra mea s i m-am ridicat n mijlocul strig atelor s i al rug aciunilor, spunnd: Duhul Domnului este peste mine. M a simt ndemnat a s a v a spun c a trebuie s a ncepe ti o lucrare individual a, ecare pentru el nsu si. Voi privi ti spre Dumnezeu s i a stepta ti ca El s a ndeplineasc a n locul vostru lucrarea pe care v-a ncredin tat-o vou a. Dac a v a ve ti face lucrarea pe care s ti ti c a sunte ti datori s a o face ti, Dumnezeu v a va ajuta, cnd ve ti avea [198] nevoie. Voi a ti l asat nef acute tocmai acele lucruri pe care Dumnezeu vi le-a ncredin tat. Voi L-a ti rugat pe El s a fac a lucrarea voastr a. Dac a a ti urmat lumina pe care v-a dat-o, Dumnezeu ar f acut s a str aluceasc a asupra voastr a o lumin a mai mare, dar atta vreme ct neglija ti sfaturile, avertiz arile s i mustr arile care v-au fost adresate, cum pute ti a stepta ca Dumnezeu s a v a dea lumin as i binecuvnt ari 175

176

Schi te din via ta mea

mai mari, doar pentru a le neglija s i pentru a le dispre tui? Dumnezeu nu este ca omul, El nu se las a batjocorit. Am luat Biblia pre tioas as i am pus n jurul ei mai multe M arturii pentru biseric a, adresate poporului lui Dumnezeu. Iat a, am spus eu, aici sunt abordate aproape toate situa tiile. P acatele care trebuie evitate sunt ar atate. Sfaturile pe care le doresc ei pot g asite aici, adresate n contextul unor situa tii asem an atoare cu ale lor. tur tur Dumnezeu a binevoit s a v a dea nv a ta a peste nv a ta as i porunc a peste porunc a. Dar nu mul ti dintre voi s tiu cu adev arat ce con tin M arturiile. Voi nu sunte ti familiariza ti cu Scripturile. Dac a a ti studiat Cuvntul lui Dumnezeu, cu dorin ta de a atinge standardele Bibliei s i des avr sirea cre stin a, nu a ti avut nevoie de M arturii. Tocmai pentru c a a ti neglijat s a v a familiariza ti cu Cartea inspirat aa lui Dumnezeu, El a ncercat s a v a vorbeasc a prin intermediul unor m arturii simple s i directe, atr agndu-v a aten tia la cuvintele inspira tiei, pe care voi a ti neglijat s a le respecta ti, s i ndemnndu-v a s a v a turile ei nalte. corecta ti via ta n conformitate cu nv a ta Prin m arturiile adresate, Domnul inten tioneaz a s a v a avertizeze, s a v a mustre, s a v a sf atuiasc as i s a v a conving a de importan ta adev arului aat n Cuvntul S au. M arturiile scrise nu au menirea de a [199] oferi o lumin a nou a, ci de a ntip ari adnc n inima voastr a adev a de rurile inspira tiei, care sunt deja descoperite. Datoria omului fa ta de semenii lui a fost exprimat Dumnezeu s i fa ta a clar n Cuvntul lui Dumnezeu, cu toate acestea, doar pu tini dintre voi respect a lumina care le-a fost dat a. Prin M arturii nu sunt scoase la lumin a adev aruri noi, dar Dumnezeu simplic a marile adev aruri deja descoperite s i le aduce naintea poporului S au, pe calea aleas a de El nsu si pentru a trezi interesul s i pentru a-i impresiona pe oameni, astfel nct nici unul s a nu aib a vreo scuz a. Mndria, iubirea de sine, egoismul, ura, invidia s i gelozia au ntunecat capacitatea de a n telege, iar adev arul care ar putut s a v a fac a n telep ti pentru mntuire s i-a pierdut puterea de atrac tie s i de control asupra min tii. Tocmai principiile esen tiale ale evlaviei nu sunt n telese, deoarece nu exist a foame s i sete dup a cunoa sterea Bibliei, dup a cur a tia inimii s i dup a sn tirea vie tii. M arturiile nu trebuie s a mic soreze importan ta Cuvntului lui Dumnezeu, ci s a l de el, pentru ca simplitatea frumoas nal te, atr agnd interesul fa ta aa adev arului s a-i poat a impresiona pe to ti oamenii.

Un vis solemn

177

n continuare am declarat: A sa cum Cuvntul lui Dumnezeu este str ajuit de jur-mprejur de aceste c ar ti s i bro suri, tot astfel v-a nconjurat Dumnezeu pe voi cu mustr ari, sfaturi, cu avertiz ari s i ncuraj ari. Voi striga ti aici naintea lui Dumnezeu, cu suetele pline de durere, cernd mai mult a lumin a. Eu sunt autorizat a de Dumnezeu s a v a spun c a nici o alt a raz a de lumin a nu va mai str aluci pe calea voastr a prin M arturii pn a cnd nu ve ti pune n practic a lumina pe care deja a ti primit-o. Domnul v-a nconjurat cu lumin a, dar voi nu a ti apreciat-o, ci a ti c alcat-o n picioare. Unii au dispre tuit lumina, n timp ce al tii au ignorat-o sau au urmat-o ntr-o manier a neglijent a. Pu tini s-au hot art s a respecte cu adev arat lumina pe care Dumnezeu [200] a binevoit s a le-o dea. Unii, care au primit avertiz ari speciale prin m arturie, au uitat mustr arile dup a numai cteva s apt amni. Unora, m arturiile le-au s fost repetate, dar ei nu le-au acordat sucient a importan ta i nu le-au ascultat cu aten tie, ci le-au tratat ca pe ni ste simple pove sti. Dac a ar respectat lumina primit a, ar reu sit s a evite e securile s i ncerc arile, pe care acum le consider a grele s i aspre. Ei s i-au luat singuri un jug, despre care au constatat c a este foarte greu de purtat. Acesta nu este jugul pe care li l-a pus Hristos. Dumnezeu Si-a manifestat iubirea s i de ei, dar suetul lor egoist, r grija fa ta au s i nencrez ator nu a putut s a n teleag a bun atatea s i ndurarea Lui. Ei s-au gr abit s a ac tioneze dup a propria n telepciune, pn a cnd, dobor ti de ncerc ari, ncurca ti de dicult a ti, au fost n sela ti de Satana. Dac a ve ti aduna razele de lumin a pe care vi le-a d aruit Dumnezeu n trecut, El v a va oferi o lumin a mai mare. Am men tionat Israelul din vechime. Dumnezeu le-a ncredin tat israeli tilor Legea Sa, dar ei nu au fost dispu si s a o respecte. Apoi, le-a dat ceremonii s i rnduieli pentru ca, prin mplinirea lor, s a- si aminteasc a f ar a ncetare de Dumnezeu. Israeli tii erau a sa de nclina ti s a-L uite pe Dumnezeu s i cerin tele Sale, nct era necesar ca mintea lor s a e tinut a treaz a pentru a- si da seama de obliga tia lor de a-L asculta pe Creatorul lor s i de a-L onora. Dac a ar fost ascult atori s i dac as i-ar g asit pl acerea n ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, nu ar fost necesare a sa de multe ceremonii s i rnduieli. Dac a poporul, care pretinde acum c a este comoara aleas a a lui Dumnezeu, ar respecta cerin tele Sale, a sa cum sunt precizate n Cuvntul S au, nu i-ar adresate m arturii speciale, care s a-l con stien-

178

Schi te din via ta mea

[201] tizeze cu privire la sim tul datoriei s i s a-l conving a de p ac ato senia lui s i de pericolul teribil de a neglija ascultarea de Cuvntul lui Dumnezeu. Con stiin ta s-a tocit, deoarece lumina a fost ignorat a, neglijat as i dispre tuit a. Iar Dumnezeu va lua de la poporul S au aceste M arturii l va l asa f ar a putere s i l va umili. Am visat c a, n timp ce vorbeam, puterea lui Dumnezeu a venit asupra mea n maniera cea mai impresionant as i mi-am pierdut toate puterile, de si nu am avut nici o viziune. Am v azut c a so tul meu s-a ridicat n picioare n fa ta poporului s i am exclamat: Aceasta este puterea minunat a a lui Dumnezeu. El a f acut din M arturii un mijloc puternic de a ajunge la suete s i El va lucra cu nc as i mai mult a putere prin ele dect a f acut-o pn a acum. Cine va de partea Domnului? Am visat c a o mul time de oameni s-au ridicat imediat n picioare s i au r aspuns la apel. Al tii au r amas n t acere, unii au dat pe fa ta dispre ts i batjocur a, iar c tiva au p arut total neimpresiona ti. Cineva s-a ridicat lng a mine s i a spus: Dumnezeu te-a chemat s i ti-a ncredin tat solii pe care s a le transmi ti copiilor S ai pentru a ajunge la inima lor. El ti-a dat aceste solii a sa cum nu i-a dat nici unei alte persoane. El a modelat m arturiile tale, astfel nct s a se potriveasc a situa tiilor n care este nevoie de ajutor. Nu trebuie s a te la si inuen tat a de batjocuri s i de rsete, de repro suri sau de critic a. Pentru a instrumentul special al lui Dumnezeu, nu trebuie s a te bazezi pe nimeni, ci s a depinzi numai de El s i, asemenea viei, s a te prinzi de El. Dumnezeu te va face un mijloc prin care le va transmite oamenilor lumina Sa. Tu trebuie s a prime sti zi de zi putere de la Dumnezeu, ca s a i nt arit a, astfel nct nici o mprejurare s a nu mic soreze s i s a nu umbreasc a lumina c areia El i-a ng aduit s a str aluceasc a asupra poporului S au, prin tine. Scopul special al lui Satana este acela de a mpiedica aceast a lumin a [202] s a ajung a la poporul lui Dumnezeu, care are o nevoie a sa de mare de ea n mijlocul pericolelor acestor zile din urm a. Succesul t au const a n simplitate. ndat a ce te vei ndep arta de aceasta s i ti vei adapta m arturia, n a sa fel nct s a se potriveasc a mentalit a tii cuiva, puterea ta va disp area. Aproape tot ce exist a n acest veac este articial s i iluzoriu. Lumea abund a de m arturii rostite pentru a pl acea, pentru a ncnta s i pentru a n al ta eul. M arturia ta are un caracter diferit. Ea trebuie s a r aspund a situa tiilor concrete

Un vis solemn

179

ale vie tii, salvnd de la moarte credin ta slab as i convingndu-i pe credincio si cu privire la necesitatea de a str aluci ca lumini n lume. Dumnezeu ti-a ncredin tat m arturii prin care s a-i ar a ti celui p ac atos s i apostat adev arata lui stare, precum s i pierderea imens a pe de p care o sufer a, continund o via ta acat. Dumnezeu te-a ajutat s a n telegi toate acestea, dezv aluindu-le naintea ochilor t ai ntr-o , s manier a de care nu a beneciat nici o alt a persoan a aat a n via ta i ti va cere s a dai socoteal a, n conformitate cu lumina pe care ti-a dat-o. Nici prin putere, nici prin t arie, ci prin Duhul Meu zice - Domnul o stirilor! Strig a n gura mare, nu te opri! nal ta ti glasul s ca o trmbi ta i veste ste poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov p acatele ei! (Zaharia 4, 6; Isaia 58, 1). puternic Visul acesta a avut asupra mea o inuen ta a. Cnd m-am trezit, depresia mea disp aruse, suetul meu era voios s i am sim tit o mare pace. Suferin tele care m a mpiedicaser a s a lucrez au fost ndep artate s i am sim tit o putere s i o vigoare a sa cum nu m a mai sim tisem de luni de zile. Mi se p area c a ngerii lui Dumnezeu fuseser a de nedescris mi-a ns arcina ti s a-mi aduc a lini stea. O recuno stin ta umplut inima pentru aceast a minunat a schimbare de la descurajare la lumin as i fericire. Am s tiut c a ajutorul venise de la Dumnezeu. Aceast a manifestare mi s-a p arut ca o minune a harului lui Dumne pentru bun zeu s i nu am vrut s a u lipsit a de recuno stin ta atatea Lui [203] iubitoare.

Capitolul 33 Lucrarea misionar a


[Not a. nc a din primele zile ale vestirii soliei, adventi stii de ziua a s aptea au avut o idee cu privire la dezvoltarea lucr arii, care ar putut cuprinde n cele din urm a mai multe na tiuni. Conduc atorii mi sc arii adventiste au nceput s a n teleag a faptul c a misiunea lor era menit a s a se extind a n ntreaga lume, pn a la nceputul anilor 70. Cu toate acestea, n anul 1872, versetul: Evanghelia aceasta a mp ar a tiei va propov aduit a n toat a lumea, ca s a slujeasc a de m arturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfr situl a fost interpretat n mod simplu ca ind un semn evident al zilelor din urm a s i mplinindu-se prin extinderea Misiunilor Protestante. mplinirea total a a acestui text nu era n nici un fel asociat a cu r aspndirea Mi sc arii Adventiste pretutindeni n lume. (Vezi The Review and Herald, 16 aprilie 1872 s i The Review and Herald, 16 iulie 1872). Dar, n anul 1873, declara tiile conduc atorilor adventi sti de ziua a s aptea, cu privire la datoria lor de a avertiza lumea, au nceput s a eviden tieze o schimbare vizibil a a concep tiei. (Vezi editorialul num arului din The Review and Herald, 26 august 1873 s i multe alte articole la fel de importante din edi tiile care au urmat). Pe la ncheierea anului 1874, aceast a schimbare a concep tiei pare s a se realizat aproape n totalitate.] n 10 decembrie 1871, mi-a fost ar atat c a Dumnezeu dorea s a realizeze o mare lucrare prin intermediul adev arului, dac a oameni consacra ti s i cu spirit de sacriciu s-ar dedicat f ar a rezerve n lucrarea de a-l predica acelora care se aau n ntuneric. Cei care cunosc adev arul pre tios s i care sunt consacra ti lui Dumnezeu trebuie s a foloseasc a orice ocazie favorabil a de a prezenta adev arul. ngerii lui Dumnezeu inuen teaz a inima s i con stiin ta multor oameni din ri str ta aine s i suetele sincere sunt alarmate, cnd v ad c a semnele timpului se mplinesc n starea de nelini ste a na tiunilor. n mintea lor se na ste ntrebarea: Care va sfr situl tuturor acestor lucruri? n timp ce Dumnezeu s i ngerii S ai lucreaz a pentru a impresiona 180

Lucrarea misionar a

181

inimile, slujitorii lui Hristos par s a doarm a. Doar pu tini lucreaz a n colaborare cu solii cere sti. Dac a pastorii s i oamenii ar sucient de con stien ti cu privire la datoria lor, nu ar r amne att de inactivi s i de indiferen ti, n timp ce Dumnezeu i onoreaz a prin faptul c a i-a f acut depozitarii Legii Sale, ntip arind-o n mintea lor s i scriind-o n inima lor. Aceste adev aruri vital de importan ta a trebuie s a pun a la ncercare lumea. Chiar s i [204] n tara noastr a exist a ora se s i sate, care nu au auzit niciodat a solia de avertizare. Tinerii, care se simt impresiona ti de apelurile pentru ajutor n aceast a mare lucrare de naintare a cauzei lui Dumnezeu, ntreprind unele ac tiuni, dar nu iau asupra lor responsabilitatea misiunii ntr-o asemenea m asur a, nct s a realizeze tot ce ar putea. ar avea spirit Dac a tinerii care ncep s a lucreze n aceast a privin ta misionar, ar dovedi c a sunt cu adev arat chema ti de Dumnezeu. Dar, prin faptul c a nu merg n locuri noi, ci se mul tumesc s a c al atoreasc a din biseric a n biseric a, ei dovedesc c a nu au luat asupra lor povara lucr arii. Tinerii no stri predicatori nu au o viziune sucient de vast a. Zelul lor este prea slab. Dac a s-ar trezi s i s-ar consacra Domnului, tinerii ar aten ti n ecare clip as i ar c auta s a se preg ateasc a pentru a deveni lucr atori n cmpul misionar. Tinerii trebuie s a se calice pentru lucrare, nv a tnd bine limbile str aine, pentru ca Dumnezeu s a-i poat a folosi ca mijloace de transmitere a adev arului S au mntuitor n mijlocul celor ce tr aiesc ri. Ace n alte ta sti tineri pot nv a ta limbi str aine chiar n timp ce sunt angaja ti n lucrarea de salvare a p ac ato silor. Dac a si folosesc timpul n mod ecient, ei si pot dezvolta intelectul, se pot instrui s i se pot preg ati pentru a capabili s a ndeplineasc a o lucrare mult mai mare. Dac a s-ar consacra lui Dumnezeu, tinerele, care nu au fost obi snuite s a poarte r aspunderi mari, s-ar putea preg ati pentru a folositoare, studiind s i familiarizndu-se cu limbile str aine. Ele ar putea s a se dedice activit a tii de traduc ator. Publica tiile noastre trebuie s a e tip arite n alte limbi, ca s a [205] ri str poat a ajunge la cei ce tr aiesc n ta aine [n 1871, cnd erau scrise aceste cuvinte, preg atirea s i publicarea literaturii bisericii n ri erau doar la diferite limbi str aine, vorbite n Europa s i n alte ta nceputuri.]. Prin intermediul presei, se poate realiza mult, dar s-ar putea realiza mai mult, dac a inuen ta lucr arii predicatorilor ar nso ti rile publica tiile noastre. Este nevoie de misionari, care s a mearg a n ta

182

Schi te din via ta mea

noastre pentru a predica adev arul cu aten tie s i n telepciune. Cauza adev arului prezent poate mult extins a printr-un efort personal. Cnd vor vedea tineri zelo si, dornici s a se instruiasc a pentru a- si extinde activitatea n ora se s i n sate care nu au cunoscut niciodat a adev arul, s i cnd vor vedea misionari care se ofer a ca voluntari ri, n scopul de a le duce adev pentru a merge n alte ta arul, bisericile vor mult mai ncurajate s i nt arite, dect dac a ar benecia ele . Cnd vor vedea nsele de munca unor tineri lipsi ti de experien ta inimile pastorilor lor radiind de iubire s i zel pentru adev ar s i pline de dorin ta de a salva suete, bisericile se vor trezi ele nsele. n general, bisericile au darurile spirituale necesare s i capacitatea de a se binecuvnta, de a se nt ari singure s i de a aduna oile s i mieii n staul. Ele trebuie l asate s a- si foloseasc a propriile resurse, pentru ca toate darurile care exist a ntr-o stare latent a s a poat a implicate ntr-o slujire activ a. Domnul a lucrat la inima unor oameni care cunosc limbi str aine s i i-a adus sub inuen ta adev arului, ca s a poat a instrui ti s i preg ati ti s a lucreze pentru cauza Sa. El i-a adus n leg atur a cu birourile editurilor, pentru ca administratorii s a se poat a folosi de serviciile lor, dar ei nu sunt con stien ti de nevoile cauzei. Sunt necesare publica tii n alte limbi pentru a strni interesul s i spiritul de cercetare n mijlocul na tiunilor str aine. [206] A sa cum lucrarea de predicare a lui Noe a avertizat s i a slujit ca m arturie pentru locuitorii lumii, nainte ca potopul s a-i nimiceasc a de pe fa ta p amntului, tot astfel adev arul lui Dumnezeu din aceste zile din urm a ndepline ste o lucrare asem an atoare, avertiznd, ncercnd s i slujind ca m arturie pentru lume. Publica tiile care pleac a din biroul de editur a poart a semn atura Celui Ve snic. Ele sunt r aspndite pretutindeni n tar as i hot ar asc destinul suetelor. Acum este o mare nevoie de oameni capabili s a scrie s i s a traduc a publica tiile noastre n alte limbi, pentru ca solia de avertizare s a poat a ajunge la toate popoarele s i s a le poat a confrunta cu lumina adev arului, astfel nct, n telegnd lumina, b arba tii s i femeile s a se poat a ntoarce de la nelegiuire la ascultarea de Legea lui Dumnezeu. Trebuie s a e folosit a orice ocazie de a extinde vestirea adev arului n alte na tiuni. Aceast a lucrare va nso tit a de cheltuieli considerabile, dar, n nici un caz, cheltuielile nu trebuie s a mpiedice ndeplinirea ei. Banii au valoare doar n m asura n care sunt folosi ti

Lucrarea misionar a

183

pentru progresul intereselor mp ar a tiei lui Dumnezeu. Domnul le-a ncredin tat oamenilor mijloacele nanciare necesare tocmai pentru acest scop, ca s a e folosite spre a le vesti adev arul semenilor lor. Acum este timpul s a folosim banii pentru Dumnezeu. Acum este timpul s a m boga ti n fapte bune, adunndu-ne n cer o comoar a bun a pentru viitor, ca s a ne putem pune n adejdea n via ta ve snic a. Un suet salvat pentru mp ar a tia lui Dumnezeu este mai valoros dect toate bog a tiile p amntului. Noi suntem r aspunz atori naintea lui Dumnezeu pentru suetele celor cu care suntem pu si n leg atur a s i, cu ct leg atura noastr a cu semenii este mai apropiat a, cu att mai mare este responsabilitatea noastr a. Noi suntem o mare familie, iar binele semenilor trebuie s a constituie preocuparea noastr a cea mai important a. Nu avem nici o clip a de pierdut. Dac a am fost , acum este momentul cel mai potrivit neglijen ti n aceast a privin ta s a r ascump ar am cu seriozitate timpul pierdut, pentru ca sngele suetelor s a nu e g asit pe ve smintele noastre. n calitate de copii ai lui Dumnezeu, nici unul dintre noi nu este scutit de ndatorirea de [207] a lua parte la marea lucrare a lui Hristos pentru salvarea semenilor no stri. Va greu s a nvingem prejudecata s i s a-i convingem pe cei necredincio si c a eforturile pe care le depunem pentru a-i ajuta sunt dezinteresate. Dar aceasta nu trebuie s a mpiedice lucrarea noastr a. Nu exist a n Cuvntul lui Dumnezeu nici o instruc tiune care s a ne spun a s a le facem bine doar celor care apreciaz a eforturile noastre s i r aspund s i s a-i binecuvnt am doar pe cei care ne vor mul tumi pentru aceasta. Dumnezeu ne-a trimis s a lucr am n via Lui. Responsabilita . Diminea tea noastr a este s a facem tot ceea ce ne st a n putin ta ta, seam an a- ti s amn ta s i pn a seara nu l asa mna s a ti se odihneasc a, indc a nu s tii ce va izbuti, aceasta sau aceea (Eclesiastul 11, 6). . Noi l limit Noi avem prea pu tin a credin ta am pe Sfntul lui Israel. Ar trebui s a m recunosc atori c a Dumnezeu este dispus s a ne foloseasc a pe to ti ca slujitori ai S ai. Orice rug aciune rostit a cu va ascultat credin ta a. R aspunsul ar putea s a nu e exact a sa cum ne-am a steptat noi, dar va veni; probabil nu a sa cum am pl anuit, dar va veni chiar n momentul n care vom avea cea mai mare nevoie de el. Dar, oh, ct de mare este p acatul necredin tei noastre! Dac a r amne ti n Mine s i dac a r amn n voi cuvintele Mele, cere ti orice [208] ve ti vrea s i vi se va da (Ioan 15, 7).

Capitolul 34 Planuri mai vaste


n anul 1874, n timp ce m a aam n California, mi-a fost dat un vis impresionant, n care mi s-a descoperit rolul tip ariturilor n lucrarea de vestire a soliei ngerului al treilea n lume. , Am visat c a mai mul ti fra ti din California se aau ntr-o s edin ta c autnd cel mai bun plan de lucru pentru urm atoarea perioad a de activitate. Unii considerau c a este n telept s a evite ora sele mari s i s a s lucreze n localit a tile mai mici. So tul meu ndemna cu insisten ta a e alc atuite planuri mai vaste s i s a se fac a eforturi mai mari, care s a se potriveasc a mai bine caracterului soliei noastre. Atunci, un tn ar, pe care l-am v azut adesea n visele mele, a . El a ascultat cu un interes profund intrat n camera de s edin ta s cuvintele rostite, dup a care, vorbind cu siguran ta i autoritate, a spus: Att ora sele, ct s i satele constituie o parte a viei Domnului. Ele trebuie s a aud a solia de avertizare. Vr ajma sul adev arului face eforturi disperate pentru a-i ntoarce pe oameni de la adev arul lui Dumnezeu la minciun a. [...] Trebuie s a sem ana ti de-a lungul tuturor apelor. Poate c a nu ve ti vedea chiar de la nceput rezultatul muncii voastre, dar aceasta nu trebuie s a v a descurajeze. Urma ti exemplul Domnului Hristos. El a avut mul ti ascult atori, dar pu tini L-au urmat. Noe le-a predicat oamenilor de dinaintea potopului timp de o sut a dou azeci de ani, totu si, dintre to ti locuitorii p amntului la data aceea, numai opt au fost salva ti. Solul a continuat: Ideile voastre cu privire la lucrarea necesar a pentru acest timp sunt prea limitate. Voi v a str adui ti s a concepe ti [209] un plan de lucru, a sa nct s a-l pute ti realiza prin propriile resurse. Trebuie s a adopta ti o viziune mai vast a. Lumina voastr a nu trebuie ascuns a sub obroc sau sub pat, ci trebuie a sezat a n candel a, c a s a-i lumineze pe to ti cei ce se a a n cas a. Casa voastr a este lumea. [...] Autenticitatea cerin telor poruncii a patra trebuie s a e prezentat a clar oamenilor. Voi sunte ti martorii Mei. Solia va nainta plin a de putere n toate col turile lumii, n Oregon, n Europa, n Australia s i 184

Planuri mai vaste

185

pn a n insulele m arii, la orice neam, la orice limb as i la orice popor. P astra ti demnitatea adev arului. El va cre ste la mari propor tii. Multe ri a ta steapt a lumina naintat a pe care Domnul o are pentru ele, iar credin ta voastr a este mic as i foarte limitat a. Concep tia voastr a cu privire la lucrare trebuie s a devin a mult mai vast a. Oakland, San Francisco, Sacramento, Woodland s i marile ora se din Statele Unite trebuie s a aud a solia adev arului. Merge ti nainte! Dac a ve ti umbla cu naintea Lui, Dumnezeu va lucra cu o mare putere. Credin umilin ta ta nu s tie s a vorbeasc a despre imposibilit a ti. Nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Lumina despre obligativitatea cerin telor Legii lui Dumnezeu trebuie s a conving a lumea s i s-o pun a la prob a.... n ultima mea viziune, mi-a fost ar atat c a trebuie s a facem ceva pentru extinderea s i consolidarea lucr arii ncepute n California. Mi-a fost ar atat c a, n California, n Australia, n Oregon s i n alte teritorii, este necesar a o lucrare misionar a mult mai extins a dect s i-au imaginat, au ntrez arit sau pl anuit vreodat a oamenii no stri. Mi-a fost ar atat c a n prezent noi nu naint am a sa de repede, cum ne-ar permite ocaziile pe care providen ta lui Dumnezeu le a saz a n calea noastr a. Mi-a fost ar atat c a adev arul prezent ar putea exercita puternic o inuen ta a n California, dac a aceia care cred solia nu i-ar oferi vr ajma sului nici un c stig de cauz a, prin manifestarea [210] egoismului s i a necredin tei, ci s i-ar concentra toate eforturile, n vederea atingerii unui singur tel dezvoltarea lucr arii adev arului prezent. Am v azut c a ar trebui s a se publice o revist a n zona coastei Pacicului. De asemenea, aici, ar trebui s a e nin tat a o cas a de editur as i o institu tie de s an atate. Timpul este scurt s i to ti cei care cred n aceast a solie ar trebui s a simt a c a asupra lor se a a o responsabilitate solemn a de a ni ste lucr atori lipsi ti de interese egoiste, care s a- si exercite inuen ta de partea binelui s i s a nu e g asi ti niciodat a, nici prin cuvintele lor, nici prin faptele lor, n rndul celor ce caut a s a mpiedice naintarea intereselor cauzei lui Dumnezeu. Ideile fra tilor no stri sunt ntru totul prea nguste. Ei a steapt a prea pu tin. Credin ta lor este prea mic a. Publicarea unei reviste pe coasta Pacicului ar da putere s i in soliei. Lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu nu valoreaz uen ta a prea mult pentru lume, dac a nu este prezentat a ntr-un mod n care s a poat a n teleas a. V a declar c a viziunea noastr a trebuie s a devin a

186

Schi te din via ta mea

mai vast a. Noi vedem doar ce se a a n apropiere, dar nu vedem s i [211] ce este n dep artare.

Capitolul 35 n toat a lumea


Sunt profund convins a de necesitatea de a face eforturi mai mari s i mai serioase pentru a vesti adev arul n lume. n ultima viziune care mi-a fost dat a, mi s-a ar atat c a noi nu facem nici a dou azecea parte din lucrarea pe care ar trebui s a o facem pentru salvarea suetelor. , ca s Noi lucr am pentru ele cu indiferen ta i cnd nu ar foarte important dac a accept a sau resping adev arul. Se ntreprind eforturi generale, dar nu reu sim s a ne atingem tinta printr-o lucrare personal a. Noi nu ne apropiem de oameni ntr-o manier a care s a-i conving a de faptul c a suntem preocupa ti de ei s i c a suntem att de profund m la ei. interesa ti de mntuirea lor, nct nu inten tion am s a renun ta pe cei care nu cred adev Noi i tinem prea mult la distan ta arul. i invit am s i a stept am ca ei s a vin a la noi s i s a ne cear a s a le prezent am adev arul. Mul ti nu vor nclina ti s a fac a aceasta, deoarece se a a n ntuneric s i n r at acire s i nu pot discerne adev arul s i importan ta lui vital a. Satana i tine n st apnire cu o putere hot art as i, dac a dorim s a i ajut am, trebuie s a le dovedim c a i iubim s i c a suntem interesa ti de suetul lor n mod personal, ocupndu-ne de ei cu . Trebuie s st aruin ta a lucr am cu rug aciune s i cu dragoste, cu credin ta s i cu o r abdare neobosit a, spernd s i creznd totul, cu n telepciunea s arpelui s i cu umilin ta porumbelului, ca s a c stig am suete pentru Hristos. O preg atire special a Ca popor, noi nu suntem sucient de con stien ti de timpul scurt pe care l avem la dispozi tie pentru lucrare s i nu n telegem dimensiunile misiunii pentru timpul acesta. n curnd vine noaptea, cnd [212] nimeni nu mai poate lucra. Dumnezeu cheam a b arba ti s i femei s a se preg ateasc a n vederea lucr arii Sale speciale pentru aceste zile din urm a, consacrndu-se mplinirii voin tei Lui s i studiind Scripturile cu seriozitate. El i cheam a acum pe to ti cei care pot s a lucreze. Dac a s se vor angaja n lucrare cu sinceritate s i cu umilin ta i vor face tot ce 187

188

Schi te din via ta mea

, vor dobndi o experien mai vast le st a n putin ta ta a. Ei vor avea o mai bun a cunoa stere a adev arului s i vor s ti mai bine cum s a ajung a la suetul oamenilor s i cum s a-i ajute exact acolo unde au cea mai mare nevoie de ajutor. Acum, chiar acum, este nevoie de lucr atori pentru Dumnezeu. Lanurile sunt deja albe s i gata pentru seceri s, dar secer atorii sunt pu tini. Ocaziile providen tiale Mi-a fost ar atat c a, n calitate de popor al lui Dumnezeu, noi nu ri str am fost con stien ti de datoria noastr a de a duce lumina n ta aine. Oare Dumnezeu ne-a scutit, ca popor, de orice responsabilitate s i de orice lucrare special a pentru cei ce vorbesc alte limbi? De ce nu ri str avem noi ast azi nici un misionar n ta aine? Care este motivul ri, exist acestei neglijen te s i al acestei ntrzieri? n multe alte ta a oameni cu o gndire superioar a, pe care Dumnezeu i convinge de lipsa spiritualit a tii s i a adev aratei evlavii din bisericile cre stine din tara lor. Ei v ad c a via ta s i caracterul celor ce se declar a cre stini nu sunt n armonie cu standardul Bibliei. Mul ti se roag a pentru lumin as i cunoa stere. Ei nu sunt mul tumi ti. Dumnezeu va r aspunde rug aciunilor lor prin intermediul nostru, ca popor, dac a nu vom a sa de departe de El, nct s a nu putem auzi vocea Sa, s i att de egoi sti, nct s a nu vrem s a m tulbura ti din adun arile noastre pl acute s i confortabile. Noi nu tinem pasul cu ocaziile providen tiale pe care ni le ofer a [213] Dumnezeu. Isus s i ngerii sunt la lucru. Aceast a lucrare nainteaz a, n timp ce noi st am pe loc s i suntem l asa ti n urm a. Dac a dorim s a tinem pasul cu ocaziile providen tei lui Dumnezeu, trebuie s a m receptivi s i s a discernem ecare deschidere s i s a folosim la maximum orice avantaj aat la ndemna noastr a pentru a face ca lumina s a se extind as i s a se r aspndeasc a n alte na tiuni. n providen ta Sa, Dumnezeu a trimis oameni chiar la u sa noastr a s i i-a ncredin tat n minile noastre pentru a avea posibilitatea s a nve te adev arul ct se poate de bine s i s a e calica ti n vederea lucr arii pe care noi nu am fost capabili s a o realiz am n ce prive ste ducerea luminii la oamenii care vorbesc alte limbi. Prea adesea, noi nu am reu sit s a vedem mna lui Dumnezeu s i i-am respins tocmai

n toat a lumea

189

pe aceia pe care El ni i-a preg atit s a lucreze n colaborare cu noi s i s a ia parte la lucrarea de a trimite lumina la alte na tiuni. Sem ana ti de-a lungul tuturor apelor s ucig n poporul nostru au existat o neglijen ta i o necredin ta atoare, care ne-au mpiedicat s a facem lucrarea pe care Dumnezeu ne-a ncredin tat-o pentru a face ca lumina noastr a s a str aluceasc a mai departe n mijlocul altor na tiuni. Ne este fric a s a ne aventur am n afara grani telor s i s a ne asum am riscurile acestei mari lucr ari, ca nu cumva cheltuielile s a r amn a lipsite de rezultate. Ce dac a banii sunt cheltui ti f ar a a reu si s a vedem suete mntuite? Ce dac a exist a o pierdere grav a a unei p ar ti din resursele noastre nanciare? Mai bine s a lucr am s i s a m ntr-o continu a activitate, dect s a nu facem nimic. Nu s ti ti care dintre investi tiile voastre vor aduce roade, aceasta sau aceea. Dumnezeu dore ste oameni dispu si s a ri ste totul pentru salvarea suetelor. Cei care nu vor vrea s a ac tioneze, pn a cnd nu pot vedea cu claritate ecare pas pe calea aat a naintea lor, nu vor reu si s a foloseasc a avantajele prezente pentru progresul adev arului lui Dumnezeu. Acum este nevoie de lucr atori hot ar ti s a p as easc a nainte prin ntuneric, ca s i cnd ar merge n lumin a, s i s a reziste curajo si sub presiunea descuraj arilor s i a dezam agirilor, continund s a lu- [214] , cu lacrimi s creze cu credin ta i cu r abdare s i sem annd de-a lungul tuturor apelor, cu ncrederea c a Domnul va face s a r asar a roadele. , de credin s Dumnezeu cheam a b arba ti curajo si, plini de speran ta ta i de r abdare pentru a lucra pn a la atingerea tintei. Publica tii n multe limbi Mi-a fost ar atat c a publica tiile noastre trebuie s a e tip arite n diferite limbi s i trimise n ecare tar a civilizat a, indiferent de costuri. Care este valoarea banilor n acest timp, n compara tie cu valoarea suetelor? Fiecare dolar din rezervele noastre trebuie s a e considerat ca apar tinndu-I Domnului, nu nou a, s i, ind o nzestrare pre tioas a ncredin tat a de Dumnezeu, nu trebuie risipit pentru pl aceri inutile, ci folosit cu aten tie pentru cauza lui Dumnezeu s i n lucrarea de salvare a oamenilor de la pierzare.

190

Schi te din via ta mea

puternic Mi-a fost ar atat c a tiparul are o inuen ta a, e spre bine, e spre r au. Acest mijloc de comunicare poate ajunge n contact cu opinia public a, a sa cum nu o poate face nici o alt a metod a. Presa controlat a de oameni sn ti ti de Dumnezeu, poate constitui o inu puternic en ta a spre bine, conducndu-i pe cititori la cunoa sterea adev arului. n mna celui care simte c a adev arul arde pe altarul inimii sale s i care are un zel n telept pentru Dumnezeu s i o gndire echilibrat as i ra tional a, instrumentul de scris este o adev arat a putere. Pana nmuiat a n izvorul curat al adev arului poate transmite razele luminii pn a n cele mai ntunecate col turi ale p amntului, de unde se vor reecta napoi, ad augnd o nou a putere s i r aspndind o lumin a mai mare, care se va r aspndi pretutindeni. Un seceri s de suete pre tioase Mi-a fost ar atat c a publica tiile existente au realizat deja o lucrare ri, sf n mintea unor oameni care tr aiesc n alte ta armnd zidurile [215] prejudec a tii s i ale supersti tiei. Mi-au fost ar ata ti b arba ti s i femei care studiau cu interes profund reviste s i bro suri despre adev arul prezent. Ei erau interesa ti s a citeasc a dovezile att de uimitoare s i de noi pentru ei s i deschideau Bibliile cu un interes profund, ca s i cnd subiectele adev arului ar fost complet ascunse pn a atunci s i deveneau dintr-o dat a clare, n special lumina privitoare la Sabatul poruncii a patra. n timp ce studiau Scripturile pentru a n telege toate aceste lucruri, o lumin a nou a str alucea n mintea lor, deoarece ngerii se aau lng a ei, convingndu-i de adev arurile con tinute n publica tiile pe care le citeau. I-am v azut tinnd revistele s i bro surile ntr-o mn as i Biblia n cealalt a, n timp ce obrajii le erau umezi de lacrimi, apoi i-am v azut ngenunchind naintea lui Dumnezeu n rug aciune umil as i st aruitoare pentru a c al auzi ti n tot adev arul lucru pe care Dumnezeu tocmai l ndeplinea pentru ei, chiar dinainte de a-l cere. Cnd primeau adev arul n inim as i cnd n telegeau lan tul armonios al adev arului, Biblia devenea pentru ei o carte nou a. Ei o strngeau la piept cu o bucurie negr ait a, n timp ce chipul lor str alucea de o fericire s i o voio sie sfnt a. Ace sti oameni nu se mul tumeau s a se bucure doar ei de lumin a, ci ncepeau s a lucreze pentru al tii. Unii f aceau sacricii mari pentru

n toat a lumea

191

cauza adev arului s i pentru a-i ajuta pe fra tii lor, care se aau n ntuneric. n felul acesta, prin distribuirea revistelor s i a bro surilor [216] publicate n alte limbi, se preg atea calea pentru o mare lucrare.

Capitolul 36 R aspndirea lucr arilor tip arite


[Aceste sfaturi referitoare la r aspndirea literaturii au fost printre primele apeluri pentru formarea unor evangheli sti-colportori.] n data de 12 septembrie 1875, a nceput adunarea de tab ar a din Roma, N.Y. n prima zi, mai mul ti vorbitori s-au adresat unui num ar mare de participan ti. n noaptea urm atoare, am visat c a, imediat dup a ce mi-am ncheiat cuvntarea, n sal a a intrat un tn ar cu o nf a ti sare nobil as i a spus: A ti atras aten tia oamenilor asupra unor subiecte importante, care pentru mul ti sunt noi s i ciudate. ns a pentru unii, sunt extrem de interesante. Cei ce lucreaz a n domeniul cuvntului s i al doctrinei au f acut tot ce au putut pentru a prezenta adev arul. Dar, dac a nu se vor face eforturi mai cuprinz atoare pentru a imprima n mintea oamenilor aceste convingeri, eforturile voastre se vor dovedi aproape inutile. Satana a preg atit multe ispite atr ag atoare, prin care urm are ste s a le distrag a aten tia, iar grijile acestei vie ti s i n sel aciunea bog a tiilor se vor uni pentru a n abu si semin tele adev arului sem anate n inim a. Fiecare astfel de efort, pe care l face ti n prezent, ar aduce un rezultat mult mai bun, dac a a ti dispune de tip arituri corespunz atoare, care s a poat a r aspndite. Ar trebui s a existe bro suri care trateaz a subiectele importante ale adev arului pentru timpul acesta, care s a le poat a date gratuit tuturor celor ce vor binevoi s a le accepte. Trebuie s a sem ana ti de-a lungul tuturor apelor. Tiparul este un mijloc puternic de a inuen ta mintea s i inima. Oamenii din aceast a lume acapareaz a presa s i folosesc orice ocazie pentru a le oferi cititorilor o literatur a otr avitoare. Dac a aceia care se a a sub inuen ta spiritului lumii s i al lui Satana sunt att de zelo si [217] n r aspndirea c ar tilor, a bro surilor s i a revistelor de natur a imoral a, voi ar trebui s a ti cu att mai zelo si pentru a pune la dispozi tia tor s oamenilor lucr ari cu un caracter n al ta i mntuitor. Dumnezeu a pus la dispozi tia poporului S au avantajul tiparului, care, asociat cu alte mijloace de comunicare, va plin de succes 192

R aspndirea lucr arilor tip arite

193

n extinderea cunoa sterii adev arului. Bro surile, revistele s i c ar tile trebuie s a e r aspndite, dup a cum se ive ste nevoia, n toate ora sele s i satele din tar a. Aceasta este o lucrare misionar a pentru to ti. Trebuie s a existe oameni instrui ti special pentru acest domeniu al lucr arii, care s a e misionari s i s a r aspndeasc a literatura. Ei trebuie s a e ni ste persoane curtenitoare s i cu tact, care s a nu-i resping a pe al tii s i nici s a nu strneasc a respingerea din partea lor. Acest fel de lucrare va avea nevoie de oameni care s a- si investeasc a tot timpul s i toate energiile, dup a cum o cere situa tia. Dumnezeu i-a ncredin tat poporului S au o mare lumin a. Aceast a lumin a nu a fost dat a pentru a se bucura doar ei de ea, n mod egoist, ci pentru a face ca razele ei str alucitoare s a-i lumineze pe cei ce se a a n ntuneric s i n p acat. Ca popor, voi nu face ti nici a dou azecea parte din ce ar putea f acut pentru r aspndirea cunoa sterii adev arului. Un predicator care distribuie reviste s i bro suri poate realiza mult mai mult, dect dac a predic a f ar a s a ofere publica tii. Tiparul constituie un instrument puternic, pe care Dumnezeu l-a rnduit spre a asociat cu eforturile predicatorului pentru a vesti adev arul la orice neam, orice semin tie s i orice limb a. Mul ti oameni nu vor putea contacta ti pe nici o alt a cale. Aici este o lucrare misionar a adev arat a, n care munca s i banii pot investi ti cu rezultatele cele mai bune. A existat o prea mare s team a de a risca, de a ac tiona prin credin ta i de a sem ana de-a lungul tuturor apelor. Au existat ocaziile favorabile, care nu au fost [218] sesizate s i folosite n modul cel mai ecient. S-a manifestat o team a mult prea mare n ce prive ste naintarea n acest domeniu. Adev arata nu este presupozi credin ta tie, ci este curajul de a ac tiona. Lumina pre tioas as i adev arul conving ator trebuie s a e expuse n publica tii f ar a nici o ntrziere. Apoi, tn arul a continuat: So tul t au nu trebuie s a e descurajat n eforturile sale de a-i ndemna pe oameni s a devin a lucr atori s i s a- si asume responsabilitatea n aceast a misiune important a. Fiecare om pe care Dumnezeu l va accepta va deveni tinta atacurilor lui Satana. Dac a ace sti oameni se despart de Cer s i pun n pericol cauza lui Dumnezeu, e securile lor nu I se vor atribui nici Lui, nici tie, ci perversit a tii caracterului celor care murmur as i pe care ei nui vor putea n telege, nici birui. Ace sti oameni pe care Dumnezeu a ncercat s a-i foloseasc a n lucrarea Sa, dar care au dat gre ss i

194

Schi te din via ta mea

au adus mari greut a ti asupra celor care au fost loiali s i lipsi ti de egoism, au descurajat s i au mpiedicat mai mult dect tot binele pe care l-au f acut. Totu si acest fapt nu trebuie s a mpiedice realizarea planului lui Dumnezeu de a dezvolta lucrarea, cu numeroasele ei responsabilit a ti, mp ar tite n diferite domenii s i ncredin tate unor oameni care ar trebui s a- si fac a partea lor s i s a poarte poverile pe care sunt datori s a le poarte. Ace sti oameni trebuie s a e dispu si s a primeasc a o educa tie s i s a se lase instrui ti, apoi Dumnezeu i poate preg ati s i sn ti s i le poate oferi o judecat a sn tit a, astfel nct, atunci [219] cnd vor ncepe s a lucreze, s a poat a duce mai departe Numele S au.

Capitolul 37 Activitatea public a din anul 1877


n data de 11 mai 1877, am plecat din Oakland, California, pentru a ne ntoarce la Battle Creek, Michigan. So tul meu primise o telegram a n care i se cerea s a mearg a la Battle Creek pentru a trata cteva probleme importante legate de lucrare. Ca r aspuns la aceast a solicitare, el s-a dus s i s-a angajat ntr-o activitate serioas a de predicare s i de scriere s i a condus s edin te de comitet la biroul de editur a Review, la colegiu s i la sanatoriu, lucrnd deseori pn a noaptea trziu. Aceast a activitate l-a obosit ngrozitor. Starea continu a de tensiune psihic a preg atea calea pentru o nou a c adere. Amndoi am sim tit pericolul s i am decis s a mergem la Colorado pentru a benecia de o perioad a de lini ste s i de odihn a. n timp ce pl anuiam c al atoria, mi s-a p arut c a aud o voce care mi spunea: Pune ti-v a armura. Am pentru voi o lucrare de f acut n Battle Creek. Vocea mi s-a p arut att de clar a, nct m-am ntors f ar a s a vreau pentru a vedea cine mi vorbe ste. Nu am v azut pe nimeni, dar, sim tind prezen ta lui Dumnezeu, inima mea s-a umplut de duio sie naintea Lui. Cnd so tul meu a intrat n nc apere, i-am relatat fr amntarea mea. Am plns s i ne-am rugat mpreun a. Planulnostru era s a plec am peste trei zile, dar acum se schimbase. Lucr arile speciale pentru studen tii colegiului ncheierea anului s colar la Colegiul de la Battle Creek era aproape. Am fost foarte ngrijorat a pentru studen ti, deoarece mul ti dintre ei e erau neconverti ti, e se ndep artaser a de Dumnezeu. Am petrecut o s apt amn a lucrnd pentru ei, organiznd adun ari n ecare sear a, n Sabat s i n prima zi a s apt amnii. Inima mea a fost mi scat a cnd am v azut c a locul de nchinare era aproape plin de studen tii [220] de cur de la s coala noastr a. Am ncercat s a-i conving c a o via ta a tie moral as i de rug aciune nu vor constitui o piedic a pentru ob tinerea unei educa tii vaste n domeniul s tiin tei, ci mai degrab a vor ndep arta multe piedici din calea progresului lor intelectual. Dac a se vor an195

196

Schi te din via ta mea

gaja ntr-o rela tie personal a cu Mntuitorul, dac a vor intra n s coala lui Hristos s i dac a vor ni ste elevi srguincio si n aceast as coal a, viciul s i imoralitatea vor alungate din mijlocul lor, iar rezultatul va o cunoa stere mai mare. Scoala noastr a trebuie s a aib a un nivel educa tional mai nalt mnt, oferindu-le tinerilor dect toate celelalte institu tii de nv a ta s idei nobile s i tinte pentru via ta i educndu-i n a sa fel nct s a aib a o cunoa stere corect a a ndatoririlor omului s i a binecuvnt arilor rii colegiului nostru a fost acela de a ve snice. Marele scop al nin ta s oferi concep tii corecte, ar atnd armonia dintre s tiin ta i Biblie. Domnul m-a nt arit s i a binecuvntat eforturile pe care le-am pentru rug f acut pentru tineri. Un mare num ar a venit n fa ta aciune. Din cauza lipsei de rug aciune s i de veghere, unii dintre ei si pierduser a credin ta s i dovada rela tiei personale cu Dumnezeu. Mul ti au m arturisit c a, n urma acestei deciziei, au primit binecuvntarea lui Dumnezeu. Ca rezultat al adun arilor, un mare num ar de tineri s-a prezentat pentru primirea botezului. Adun arile pentru prezentarea subiectelor medicale Dar lucrarea mea n Battle Creek nc a nu se ncheiase. Am fost solicitat a n mod insistent s a iau parte la o adunare public a pe tema temperan tei, o ac tiune demn a de apreciat, la care participa un num ar destul de mare de locuitori din Battle Creek. Aceast a ac tiune a implicat asocia tia Battle Creek Reform Club, cu s ase sute de membri puternici, s i Womans Christian Temperance Union, cu [221] dou a sute s aizeci de membri. Pentru to ti ace sti lucr atori srguincio si, Dumnezeu, Domnul Hristos, Duhul Sfnt s i Biblia erau cuvinte familiare. Se realizase deja mult bine, iar activitatea celor implica ti, sistemul n care lucrau s i spiritul ntrunirilor lor, promiteau o lucrare mai mare n viitor. Cu ocazia marii expozi tii Barnum din ora s, n data de 28 iunie, doamnele de la Womans Christian Temperance Union au avut o ini tiativ a cu un efect covr sitor n favoarea cump at arii s i a reformei s an at a tii. Ele au organizat un restaurant uria s cu produse culinare s an atoase pentru a servi mul timea nenum arat a de participan ti, aduna ti din toat a tara spre a vizita expozi tia, mpiedicndu-i n felul acesta s a viziteze barurile s i cofet ariile, unde ar fost expu si ispitelor.

Activitatea public a din anul 1877

197

Cortul gigantic, capabil s a ad aposteasc a cinci sute de persoane, care fusese folosit de Conferin ta Michigan n scopul adun arilor de tab ar a, a fost ridicat special pentru aceast a ocazie. Aici au fost a sezate ntre cincisprezece s i dou azeci de mese pentru servirea oaspe tilor. n data de 1 iulie, duminic a diminea ta, am fost invitat a n marele cort s a vorbesc despre cump atarea cre stin a n prezen ta unui auditoriu de aproape cinci sute de persoane. Adun arile de tab ar a din Indiana n perioada 9-14 august, am participat la adun arile de tab ar a de lng a Kokomo, Indiana, nso tit a de nora mea, Mary K. White. So tului meu i-a fost imposibil s a plece din Battle Creek. La aceast a ntrunire, Domnul m-a nt arit pentru a lucra n modul cel mai serios. El mi-a d aruit o gndire limpede s i puterea de a m a adresa poporului. n timp ce priveam nf a ti sarea nobil as i impun atoare a b arba tilor s i a femeilor care s-au adunat aici s i i comparam cu micul grup de credincio si de acum s ase ani, dintre care cei mai mul ti erau s araci [222] s i lipsi ti de educa tie s colar a, nu puteam dect s a exclam: Iat a ce minune a f acut Domnul! Inuen ta nnobilatoare pe care o are adev arul asupra vie tii s i caracterului celor ce l primesc a fost exemplicat a aici foarte conving ator. n timp ce vorbeam, i-am invitat s a se ridice n picioare pe to ti aceia care fuseser a dependen ti de tutun s i renun taser a denitiv la folosirea acestuia datorit a luminii adev arului. Ca r aspuns, s-au ridicat aproximativ treizeci s i cinci, patruzeci de persoane, dintre care zece sau dou asprezece erau femei. Apoi i-am invitat s a se ridice n picioare pe to ti aceia c arora medicii le spuseser a c a renun tarea la fumat le va fatal a, deoarece se obi snuiser a cu stimulentele tutunului ntr-o asemenea m asur a, nct nu vor n stare s a tr aiasc a f ar a fumat. Ca r aspuns, s-au ridicat opt persoane, a c aror nf a ti sare indica o stare de s an atate deplin a a trupului s i a min tii. Ct de minunat a este inuen ta sn titoare pe care o are acest adev ar, transformndui n oameni cump ata ti s i puternici pe mul ti dintre cei ce fuseser a dependen ti de tutun, de vin s i de alte obiceiuri d aun atoare! Duminic a, fratele J. H. Waggoner a vorbit foarte clar despre subiectul Sabatului n prezen ta unei adun ari destul de numeroase. Trei tramvaie pline de c al atori aduseser a un num ar mare de participan ti

198

Schi te din via ta mea

la aceast a ntrunire. Oamenii erau foarte entuziasma ti cu privire la subiectele despre cump atare s i s an atate. La ora 2:30, dup a-amiaza, eu am vorbit, n prezen ta unui auditoriu de aproape opt sute de per s soane, despre stilul de via ta an atos, v azut din perspectiva moral as i cre stin a. Am fost binecuvntat a cu o claritate remarcabil as i am fost ascultat a cu aten tia cea mai mare de c atre audien ta numeroas a. Am l asat la o parte stilul plictisitor al vorbitorilor obi snui ti s i am [223] nceput s a prezint originile lipsei de cump atare care predomin a n de poftele copiilor. Alimenta familii, prin ng aduin ta fa ta tia condi[224] mentat a creeaz a o dorin ta dup a stimulente tot mai puternice. B aiatul, al c arui gust este denaturat de o asemenea alimenta tie s i care nu este nv a tat s a- si st apneasc a apetitul, va ajunge n anii de mai trziu sclavul alcoolului s i al tutunului. A fost eviden tiat a datoria p arin tilor s de a- si educa copiii n lumina unor concep tii corecte despre via ta i despre responsabilit a tile ei, precum s i de a pune temeliile form arii unui caracter cre stin demn. Pentru a avea un succes deplin, marea trebuie s lucrare de reform a a stilului de via ta a nceap a n c amin. Seara, fratele Waggoner a vorbit, n prezen ta unui auditoriu numeros s i atent, despre semnele timpului. Mul ti au observat c a prezentarea lui, precum s i predicile despre Sabat, strniser a un interes nou s i c a ascult atorii s-au decis s a cerceteze mai ndeaproape aceste subiecte. Luni, le-am adresat oamenilor apelul de a- si d arui inima lui pentru Dumnezeu. Aproape cincizeci de persoane au venit n fa ta rug aciune. n timpul adun arii s-a manifestat cel mai profund interes, iar, ca rezultat, cincizeci de suete au fost ngropate mpreun a cu Hristos n apa botezului. nainte, prin credin ta Pl anuiser am s a particip am la adun arile de tab ar a din Ohio s i din Western dar, avnd n vedere starea mea de s an atate, prietenii no stri au considerat c a ar periculos, a sa c a am hot art s a r amnem la Battle Creek. Deoarece eram foarte bolnav a n cea mai mare parte a timpului, am nceput s a urmez un tratament la sanatoriul din Battle Creek. So tul meu lucra f ar a ncetare pentru progresul cauzei lui Dumnezeu n diferitele departamente ale lucr arii, care si aveau sediul n

Activitatea public a din anul 1877

199

Battle Creek. Treptat, nainte ca s a ne d am seama de lucrul acesta, , devreme, a suel a ajuns ntr-o stare de epuizare. ntr-o diminea ta ferit un atac cerebral s i era amenin tat de paralizie. Am fost foarte [225] cumplit nsp aimnta ti de aceast a suferin ta a, dar Domnul a fost plin de har s i ne-a ferit de boal a. Cu toate acestea, atacul a fost urmat de o stare de oboseal a zic as i psihic a foarte accentuat as i ni se p area imposibil s a mai particip am la adun arile de tab ar a din est, iar eu nu puteam s a-mi las so tul singur, ntr-o stare de depresie psihic as i cu s an atatea zdruncinat a. n ciuda acestei situa tii, nu mi puteam g asi lini stea la gndul de a r amne departe de cmpul de lucru. Am adus problema n rug aciune naintea Domnului. Stiam c a Puternicul Vindec ator era n stare s a refac a att s an atatea mea, ct s i pe a so tului meu, dac a aceasta ar s fost spre slava Lui. Amndoi am hot art s a mergem prin credin ta i s a risc am totul, bazndu-ne pe f ag aduin tele lui Dumnezeu. Adun arile de tab ar a din est Cnd am ajuns la Groveland, Mass., unde se desf as urau adun arile, tocmai avea loc o ntrunire excelent a. Erau instalate trei corturi mari, dintre care cel destinat ntregului auditoriu avea dimensiunea de 80 x 125 de picioare (aprox. 25 x 40 de metri), iar n jurul acestora se aau nc a patruzeci s i s apte de corturi mai mici. Adun arile din Sabat au fost nso tite de cel mai profund interes. Biserica a fost nviorat as i nt arit a, n timp ce con stiin ta p ac ato silor s i a celor ce a fost sensibilizat c azuser a de la credin ta a cu privire la pericolul n care se aau. Duminic a diminea ta, au nceput s a soseasc a sute de oameni, venind cu trenul sau cu vaporul. Fratele Smith a vorbit despre problemele din est. Subiectul a fost deosebit de interesant, iar oamenii l-au ascultat cu aten tia cea mai mare. Dup a-amiaz a, mi-a fost greu s a ajung la amvon din cauza aglomera tiei. O mul time de participan ti st ateau n picioare, ne mai avnd locuri, iar n fa ta mea se ntindea o mare de capete. Cortul uria s era plin, iar afar a era un zid viu, de mii de oameni. Pl amnii s i gtul m a dureau foarte tare, totu si am avut ncrederea c a Dumnezeu m a va [226] ajuta n aceast a ocazie att de importat a. Domnul mi-a dat o mare libertate de exprimare, ajutndu-m a s a m a adresez mul timii imense

200

Schi te din via ta mea

de ascult atori, c arora le-am vorbit despre subiectul cump at arii cre stine. n timp ce vorbeam, am uitat de oboseal as i de durere s i mi-am dat seama c a oamenii nu ascult a cuvintele mele ca s i cnd ar fost ni ste pove sti. Predica a durat mai bine de o or as i a beneciat de cea mai mare aten tie. Luni diminea ta, am organizat n cortul nostru o adunare de rug aciune pentru so tul meu. Am prezentat cazul lui naintea Marelui Medic. A fost o or a pre tioas a. Pacea cerului a cobort n suetul cuvintele: Si nostru. n minte mi-au revenit cu insisten ta ceea ce asupra lumii este credin c stig a biruin ta ta noastr a (1 Ioan 5, 4). Cu to tii am sim tit binecuvntarea lui Dumnezeu, rev arsndu-se asupra noastr a. Apoi ne-am adunat n cortul principal, so tul meu a venit cu noi s i a vorbit pu tin, rostind cteva cuvinte pre tioase, venite dintr-o inim a mnt al harului s plin a de duio sie s i de un adnc sim ta i al bun at a tii lui Dumnezeu. Dup a aceea, ne-am reluat activitatea de unde o l asaser am n timpul Sabatului, iar diminea ta am petrecut-o lucrnd n special s pentru cei p ac ato si s i pentru cei c azu ti de la credin ta i dou a sute de persoane, de la copii de zece ani s i pn a la b arba ti s i femei cu pentru rug p arul c arunt, au r aspuns la apelul de a veni n fa ta aciune. Mai mult de dou azeci dintre ei au p as it pentru prima dat a pe calea vie tii. Dup a-amiaz a, au fost botezate treizeci de persoane s i un mare num ar a amnat botezul pn a la ntoarcerea acas a. Luni sear a, am participat la o adunare de tab ar a care s-a desf as urat n Danvers, Mass. n fa ta mea se aa un mare auditoriu. Eram prea obosit a pentru a-mi organiza gndurile n mod coerent. [227] Am sim tit nevoia de ajutor s i l-am cerut din toat a inima. Stiam c a, dac a lucrarea mea fusese nso tit a de un oarecare succes, aceasta se ntmplase numai datorit a Celui Atotputernic. n timp ce m a str aduiam s a vorbesc, Duhul Domnului a venit asupra mea. Deodat a, am sim tit un s oc n inim a, asemenea unei desc arc ari electrice, s i toate durerile au disp arut imediat. Avusesem dureri de cap puternice, dar s i acestea au fost ndep artate n totalitate. Irita tia din gt s i tulbur arile de respira tie au disp arut. Ca urmare a durerilor de inim a, mna s i bra tul stng mi fuseser a aproape amor tite, dar acum s i-au redobndit sensibilitatea obi snuit a. Mintea mi era limpede, suetul mi era plin de lumina s i de dragostea lui

Activitatea public a din anul 1877

201

Dumnezeu. Mi se p area c a ngerii lui Dumnezeu se a a la stnga s i la dreapta mea, nconjurndu-m a ca un zid de foc. naintea mea se aau ni ste oameni pe care, probabil, nu aveam s a-i mai ntlnesc niciodat a pn a la judecat a, iar dorin ta de a mntui ti m-a determinat s a vorbesc cu seriozitate s i n temere de Dumnezeu, ca s a nu u g asit a vinovat a de sngele lor. Am vorbit cu timp de o or u surin ta as i zece minute. Domnul Isus a fost ajutorul meu s i Numelui S au I Se cuvine toat a slava. Auditoriul a fost foarte atent. Mar ti ne-am ntors la Groveland, ajungnd dup a ncheierea adun arilor. Corturile erau deja strnse, iar fra tii no stri si luau r amas-bun, ind gata s a urce n tren pentru a se ntoarce acas a. Aceasta a fost una dintre cele mai bune adun ari de tab ar a la care am participat vreodat a. Dup a-amiaz a, fratele Haskell ne-a luat n tr asura lui s i am pornit spre South Lancaster pentru a ne odihni pu tin timp la el acas a. Am hot art s a parcurgem o parte a c al atoriei spre adunarea de tab ar a din Vers.mont, folosind mijloace de transport particulare, deoarece consideram c a era mai bine a sa pentru s an atatea so tului meu. Inten tionam s a oprim dup a-amiaza pe marginea drumului, s a aprindem focul, s a preg atim masa s i s a petrecem o or a de rug aciune. Nu vom uita niciodat a aceste ore pre tioase, pe care le-am petrecut n compania fratelui s i a sorei Haskell, a sorei Ings s i a sorei Huntley. [228] Rug aciunile noastre s-au n al tat spre Dumnezeu pe ntregul drum de la South Lancaster la Vers.mont. Dup a o c al atorie de trei zile, am luat trenul s i ne-am continuat drumul. Aceast a adunare a constituit o binecuvntare deosebit a pentru lucrarea din Vers.mont. Domnul mi-a dat puterea s a le vorbesc oamenilor cel pu tin o dat a n ecare zi. De la Vers.mont, am plecat direct la adunarea de tab ar a din New York. Domnul m-a ajutat s a m a exprim liber. Dar unii nu erau preg ati ti s a benecieze de participarea la aceast a ntrunire. Ei nu au reu sit s a n teleag a starea n care se aau s i nu L-au c autat pe Domnul cu seriozitate, m arturisindu- si p acatele s i c aderile s i ndep artndu-se de f ar adelegile lor. Unul dintre marile obiective ale adun arilor de tab ar a este acela de a-i ajuta pe fra tii no stri s a n teleag a pericolul de a suprasolicita ti de grijile vie tii. Cnd aceste privilegii r amn nefolosite, pierderea este mare.

202

Schi te din via ta mea

ntoarcerea la Michigan s i n California Am revenit la Michigan s i, dup a cteva zile, am plecat la Lansing pentru a participa la o adunare de tab ar a, care se desf as ura pe o perioad a de dou a s apt amni. Aici am lucrat foarte intens s i am fost sus tinut a de Duhul Domnului. Am fost foarte binecuvntat a de faptul c a am putut s a le vorbesc studen tilor, contribuind la salvarea lor. A fost o adunare remarcabil a. Duhul lui Dumnezeu a fost prezent de la nceput s i pn a la sfr sit. Ca rezultat, au fost botezate o sut a treizeci de persoane. O mare parte dintre acestea erau studen ti ai colegiului nostru. Ne-am bucurat s a vedem descoperirea mntuirii lui Dumnezeu n aceast a adunare. Dup a ce am petrecut cteva s apt amni la Battle Creek, am decis s a travers am cmpia, c al atorind [229] spre California.

Capitolul 38 Vizita la Oregon


Pe la sfr situl iernii 1877-78, pe care am petrecut-o n California, s an atatea so tului meu se mbun at a tise s i, deoarece vremea n Michigan devenise mai blnd a, s-a ntors la Battle Creek pentru a benecia de un tratament la sanatoriu. Eu nu am ndr aznit s a-l nso tesc pe so tul meu n c al atoria prin cmpie, deoarece starea de fr amntare continu as i insomniile mi creaser a tulbur ari cardiace destul de ngrijor atoare. Pe m asur a ce se apropia momentul desp ar tirii, ne sim team tot mai profund ntrista ti. Nu s tiam dac a ne vom mai ntlni n lumea aceasta. So tul meu se ntorcea la Michigan s i am hot art c a era recomandabil ca eu s a vizitez Oregonul, ca s a-mi dau m arturia acolo, pentru cei care nu m a auziser a niciodat a. C al atoria n dup a-amiaza zilei de 10 iunie 1878, am plecat din San Francisco, c al atorind cu vaporul spre Oregon, n compania unei prietene s i a fratelui J. N. Loughborough. C apitanul Conner, care conducea acest vapor splendid, era foarte amabil cu pasagerii s ai. Cnd am trecut prin Golden Gate, intrnd n plin ocean, vremea era foarte aspr a. Vntul ne era potrivnic s i vaporul se leg ana nsp aimnt ator, iar oceanul era agitat din cauza furiei vntului. Am privit cerul nnorat, valurile furioase, care se ridicau ca ni ste mun ti, s i stropii care reectau culorile curcubeului. Priveli stea era de o m are tie nor atoare, iar eu contemplam plin a de uimire tainele adncului. Este teribil n furia lui. Valurile m are te se n al tau cu un zgomot puternic s i apoi se retr ageau cu suspine t acute, crend o scen a de o frumuse te plin a de [230] ori. Am putut vedea manifestarea puterii lui Dumnezeu n mi scarea nelini stit a a apelor zbuciumate sub loviturile nemiloase ale vntului, care ridica valurile la mari n al timi, ca s i cnd ar fost cuprinse de convulsii s i de agonie.

203

204

Schi te din via ta mea

n timp ce m a uitam la crestele albe ale talazurilor furioase, miam amintit de acea ntmplare din via ta lui Hristos, cnd ucenicii, ascultnd de porunca Domnului lor, s-au urcat n cor abii pentru a traversa marea. De si aproape to ti pasagerii se retr aseser a n cabine, eu am continuat s a r amn pe punte. C apitanul mi-a oferit un scaun s i p aturi, ca s a u protejat a de aerul rece. Am s tiut c a, dac a a s mers n cabin a, m-a s mboln avit. Sosise noaptea. ntunericul se a sternuse peste nsp mare, iar valurile se izbeau de vaporul nostru cu o for ta aimnt atoare. n fa ta apelor nemiloase, vaporul acela mare era doar un fulg, dar ngerii cere sti, care erau la dispozi tia lui Dumnezeu pentru a ndeplini poruncile Lui, l p azeau, ocrotindu-l n drumul s au. Dac a nu ar fost a sa, am putut nghi ti ti de ape n orice clip a, f ar a s a r amn a vreo urm a din acel vapor splendid. Dar Dumnezeu, care hr ane ste vr abiile s i s tie s i num arul relor de p ar din capul nostru, nu avea s a ne uite. n ultima sear a petrecut a pe vapor, am sim tit o mul tumire pro de Tat fund a fa ta al meu ceresc. n acel loc, am nv a tat o lec tie pe care nu o voi uita niciodat a. Dumnezeu a vorbit inimii mele prin intermediul furtunii, al valurilor s i al lini stii care a urmat. Cum am putea s a nu ne nchin am Lui? Cum ar putea omul s a se r azvr ateasc a mpotriva voin tei lui Dumnezeu? Cum am putea s a m neascult atori de poruncile unui Domn att de puternic? Oare am noi n fa ta stare s a lupt am mpotriva Celui Preanalt care este sursa puterii s i din inima c aruia se revars a o iubire s i o binecuvntare innit a asupra [231] tuturor f apturilor aate n grija Sa? Adun ari nso tite de un interes deosebit Vizita mea la Oregon s-a bucurat de un interes deosebit. Aici i-am ntlnit, dup a o desp ar tire de patru ani, pe bunii mei prieteni, fratele s i sora Van Horn, pe care i consideram copiii no stri. Am fost oarecum surprins as i foarte ncntat a s a constat c a lucrarea lui Dumnezeu se aa ntr-o stare att de prosper a n Oregon. Mar ti seara, n data de 18 iunie, am cunoscut un num ar destul de mare de p azitori ai Sabatului din acest stat. Am prezentat m arturia mea n favoarea lui Isus s i mi-am exprimat mul tumirea pentru privilegiul pl acut de a ne ncrede n iubirea Lui s i de a cere ca puterea Lui

Vizita la Oregon

205

s a se asocieze cu eforturile noastre pentru a-i salva de la pierzare pe cei p ac ato si. Dac a dorim progresul lucr arii lui Dumnezeu, trebuie ca Domnul Hristos s a locuiasc a n inima noastr a, cu alte cuvinte, trebuie s a facem lucr arile lui Hristos. Oriunde privim, se v ad cmpurile albe s i preg atite pentru seceri s, dar lucr atorii sunt att de pu tini. Am sim tit c a inima mi era plin a de pacea lui Dumnezeu s i de dragostea pentru poporul S au scump, al aturi de care m a nchinam aici pentru prima dat a. n data de 23 iunie, duminic a, am vorbit n Biserica . n seara urm Metodist a din Salem despre temperan ta atoare, mar ti, am vorbit din nou n aceast a biseric a. Mi-au fost adresate multe invita tii de a vorbi despre cump atare s i s an atate n diferite ora se s i sate din Oregon, dar starea de s an atate m-a mpiedicat s a r aspund acestor solicit ari. minte de interes profund. Am deschis adunarea de tab ar a cu sim ta n timp ce m a adresam participan tilor, Domnul mi-a dat putere de Dumnezeu, s i har. Inima mi era cuprins a de mul tumire fa ta cnd vedeam audien ta inteligent a. Era prima adunare de tab ar a organizat a de biserica noastr a n acest stat. Am ncercat s a le vorbesc ascult atorilor despre recuno stin ta pe care ar trebui s a o sim tim pentru mila duioas as i pentru marea iubire a lui Dumnezeu. Bun atatea s i [232] slava Lui m-au impresionat ntr-o manier a remarcabil a. Mi-a fost foarte team a pentru so tul meu, din cauza s an at a tii lui s ubrede. n timp ce vorbeam, n minte mi-a ap arut, ntr-o imagine vie, o ntrunire a bisericii din Battle Creek. So tul meu se aa n mijloc s i era nv aluit de lumina blnd a a prezen tei lui Dumnezeu. Fa ta lui exprima o stare de s an atate s i p area foarte fericit. mnt al milei f Am fost cople sit a de un sim ta ar a egal a lui Dumnezeu s i al m are tiei lucr arii pe care o realiza El, nu numai n Oregon, n California s i n Michigan, unde se aau sediile institu tiilor noastre rile str importante, ci s i n ta aine. Nu voi putea descrie niciodat a acest tablou care m-a impresionat att de profund n acea ocazie. Pentru o clip a, n mintea mea s-au desf as urat mai multe scene ale progresului lucr arii lui Dumnezeu s i am pierdut din vedere lucrurile aate n preajm a. Am uitat de situa tia n care m a aam s i de oamenii c arora le vorbeam. Lumina pre tioas a a cerului str alucea peste aceste institu tii angajate n lucrarea solemn as i nobil a de r aspndire a razelor c arora cerul le ng aduise s a lumineze asupra lor.

206

Schi te din via ta mea

n tot timpul acestei adun ari de tab ar a, am sim tit c a Domnul se a a foarte aproape de mine. La ncheiere, am fost extrem de obosit a, dar lini stit a n Domnul. A fost o perioad a de munc a ecient a, care a nt arit biserica n lupta ei pentru ap ararea adev arului. n duminica de dup a adunarea de tab ar a, n timpul dup a-amiezii, public am vorbit ntr-o pia ta a despre simplitatea religiei Evangheliei. Un serviciu religios la nchisoare n timpul s ederii mele n Oregon, am vizitat nchisoarea din [233] Salem, nso tit a de fratele s i sora Carter s i de sora Jordan. Cnd a sosit timpul pentru serviciul religios, am fost condu si ntr-o capel a nviorat a de o atmosfer a pl acut as i luminoas as i de un aer curat s i proasp at. La semnalul clopo telului, doi b arba ti au deschis por tile mari de er s i n nc apere a intrat o mul time de de tinu ti. Por tile au , m-am aat ntre zidurile fost ncuiate s i, pentru prima dat a n via ta unei nchisori. M a a steptasem s a v ad o mul time de priviri resping atoare, dar am fost pl acut dezam agit a. Mul ti dintre de tinu ti p areau inteligen ti, iar unii erau oameni talenta ti. To ti erau mbr aca ti n uniforme de nchisoare, nvechite, dar curate, p arul le era piept anat s i ghetele, lustruite. n timp ce priveam diferitele chipuri din fa ta mea, m a gndeam: Fiecare dintre ace sti oameni a fost nzestrat cu daruri s i talente deosebite n scopul de a folosite spre slava lui Dumnezeu s i pentru binele lumii, dar ei au dispre tuit darurile Cerului, le-au irosit s i le-au folosit gre sit. M a uitam la tinerii de optsprezece, dou azeci, treizeci de ani s i m a gndeam la mamele lor nefericite s i la durerea s i remu scarea lor amar a. Inimile multora dintre aceste mame fuseser a zdrobite, din cauza c aii gre site pe care au mers copiii lor. Dup a ce ecare s i-a ocupat locul, fratele Carter a anun tat un imn. To ti aveau c ar ti s i au nceput s a cnte cu toat a inima. Unul dintre ei, care era muzician, cnta la org a. Apoi am fost solicitat a s a rostesc rug aciunea de deschidere, dup a care au cntat din nou cu to tii. Am vorbit din cuvintele lui Ioan: Vede ti ce dragoste ne-a ar atat Tat al, s a ne numim copii ai lui Dumnezeu! Si suntem. Lumea nu ne cunoa ste, pentru c a nu L-a cunoscut nici pe El. Preaiubi tilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Si ce vom , nu s-a ar atat nc a. Dar s tim c a, [234] atunci cnd Se va ar ata El, vom ca El, pentru c a l vom vedea a sa

Vizita la Oregon

207

cum este (1 Ioan 3, 1.2). Am n al tat naintea lor sacriciul innit f acut de Tat al, prin faptul c a L-a dat pe Fiul S au pentru neamul omenesc, pentru ca oamenii s a poat a transforma ti prin ascultare s i s a devin a copii ai lui Dumnezeu. C al atoria de ntoarcere n timp ce m a aam n Salem, m-am mprietenit cu fratele s i cu sora Donaldson, care doreau ca ica lor s a se ntoarc a la Battle Creek mpreun a cu noi pentru a urma colegiul. Din cauza s an at a tii ei s ubrede le era foarte greu s a se despart a de ea, ind unica lor ic a, dar avantajele spirituale de care ea ar putut benecia i-au determinat s a fac a acest sacriciu. Nu la mult timp dup a aceea, la o adunare din Battle Creek, ea a fost nmormntat a cu Hristos n apa botezului. Aceasta a fost o alt a dovad a care ar ata ct de important este ca adventi stii de ziua a s aptea s a- si trimit a copiii la s coala mntuitoare. noastr a, unde pot adu si n mod direct sub o inuen ta Pe parcursul c al atoriei noastre de la Oregon, ne-am f acut multe cuno stin te s i le-am mp ar tit publica tii, fapt ce a condus la conversa tii valoroase. Cnd am ajuns la Oakland, tocmai se desf as ura o adunare de tab ar a. Cortul era ridicat s i un mare num ar de persoane acceptase adev arul n urma lucr arii fratelui Wm. Healey. Noi am predicat de mai multe ori n acel cort. n Sabat s i n ziua urm atoare, bisericile din San Francisco s i din Oakland s-au unit s i am participat la cteva [235] adun ari deosebit de interesante s i folositoare.

Capitolul 39 Din stat n stat


Mi-a fost foarte team a s a particip la adunarea de tab ar a din California, dar existau solicit ari urgente care m a invitau la adun arile de tab ar a din est. Avnd n vedere starea de lucruri care mi fusese descris a cu privire la zona estic a, s tiam c a trebuie s a mi prezint m arturia acolo, n special pentru fra tii no stri din Conferin ta New England, s i sim team c a nu mi pot permite s a r amn o perioad a mai lung a n California. n data de 28 iulie 1878, am plecat din Oakland, California, ndreptndu-m a spre est, nso tit a de nora mea Emma L. White s i de sora Edith Donaldson. Pe drum, am predicat n Sacramento Sunday, ind ascultat a de o adunare atent a, iar Domnul mi-a dat libertatea de a le vorbi oamenilor din Cuvntul S au. Luni, am luat din nou trenul, oprindu-ne la Reno, Nevada, unde am predicat mar ti seara. n Colorado Pe drumul de la Denver la Wallings Mills, sta tiunea de munte n care so tul meu si petrecea lunile de var a, am f acut un popas la Boulder City, unde am participat cu bucurie la o serie de adun ari sus tinute de fratele Cornell ntr-un cort mare. Am beneciat de o pl acut a odihn a n casa confortabil a a sorei Dartt. Cortul fusese nchiriat n scopul organiz arii unor seminarii de s an atate s i, ind invitat a n mod special, eu am vorbit n fa ta unei audien te foarte atente, care umplea cortul. Luni, n data de 8 august, l-am ntlnit pe so tul meu s i l-am g asit mult mai s an atos, voios s i activ, motiv pentru care m-am sim tit de Dumnezeu. mul tumitoare fa ta Familia noastr a era prezent a n ntregime n acea localitate montan a, cu excep tia ului nostru Edson. So tul meu s i copiii s[236] au gndit c a era necesar ca eu s a m a odihnesc, deoarece eram foarte obosit a dup a activitatea aproape nentrerupt a de la adunarea de tab ar a din Oregon, dar mintea mea era st apnit a de gndul c a trebuie 208

Din stat n stat

209

s a particip la adun arile de tab ar a din est, s i ndeosebi la cea din Massachusetts. Primisem o scrisoare de la fratele Haskell, n care ne invita n mod insistent s a particip am amndoi la adunarea de tab ar a, dar, n cazul n care so tul meu nu putea s a vin a, dorea s a merg cel pu tin eu, dac a era posibil. I-am citit so tului meu scrisoarea s i, dup a cteva momente de t acere, mi-a spus: Ellen, va trebui s a participi la adunarea de tab ar a din New England. n ziua urm atoare, Edith Donaldson s i cu mine ne-am preg atit bagajele. La ora dou a diminea ta, n lumina lunii, am plecat spre gar a s i, la s ase s i jum atate, am urcat n tren, ndreptndu-ne spre Black Hawk. C al atoria a fost cumplit a din cauza c aldurii intense. Cnd am ajuns la Battle Creek, ni s-a spus c a eram programat a s a vorbesc duminic a seara n cortul imens care fusese instalat n curtea colegiului. Cortul a fost plin pn a la refuz s i m-am sim tit ndemnat a s a le adresez participan tilor apeluri st aruitoare. La Battle Creek, am r amas doar pu tin a vreme, dup a care, nso tit a de sora Mary Smith Abbey s i de fratele E. W. Farnsworth, am plecat din nou n c al atoria spre est. Conferin ta de la New England Cnd am ajuns la Boston, fra tii Wood s i Haskell ne-au ntmpinat, nso tindu-ne pn a la Ballard Vale, unde era locul de ntrunire. Acolo, vechii no stri prieteni ne-au spus un bun venit c alduros. Desf as urarea adun arilor necesita mult a munc a. De la ultima noastr a adunare de tab ar a, se nin taser a mai multe biserici noi. Suete pre tioase acceptaser a adev arul s i trebuiau ndrumate spre o cunoa stere [237] mai profund as i mai cuprinz atoare a religiei practice. ntr-una dintre ocazii, am vorbit despre adev arata sn tire ca de eu s neind altceva dect o moarte zilnic a fa ta i o conformare de voia lui Dumnezeu. n timp ce m zilnic a fa ta a aam n Oregon, mi-a fost ar atat c a unele dintre bisericile tinere din Conferin ta New tura privitoare la England erau n pericolul de a denatura nv a ta sn tire. Unele dintre ele urmau s a e n selate de o interpretare gre sit a a acestei doctrine, n timp ce altele, cunoscnd inuen ta ei n sel atoare, si vor da seama de pericolul n care se a as i se vor ndep arta de ea. Sn tirea descris a de apostolul Pavel se a a ntr-un

210

Schi te din via ta mea

conict continuu cu eul. El a spus: n ecare zi mor (1 Corinteni 15, 31 versiunea englez a). Voin ta s i dorin tele lui se aau ntr-un conict nencetat cu datoria lui s i cu voia lui Dumnezeu. n loc de a urma propria nclina tie, el a f acut voia lui Dumnezeu, orict de nepl acut as i de chinuitoare era aceasta pentru rea lui p amnteasc a. Le-am adresat un apel tuturor celor care doreau s a e boteza ti s i pe cei care p i-am invitat s a vin a n fa ta azeau Sabatul pentru prima dat a. Au r aspuns dou azeci s i cinci de persoane care au dat o m arturie excelent as i, nainte de ncheierea adun arii de tab ar a, dou azeci s i dou a au primit botezul. Am fost bucuro si s a-i ntlnim aici pe vechii no stri prieteni, pe care i cuno steam de treisprezece ani. Mult apreciatul nostru frate Hastings era profund interesat de cunoa sterea adev arului, ca ntotdeauna. Am avut pl acerea s a o ntlnim pe sora Temple, pe sora Collins din Dartmouth, Mass., s i pe fratele s i sora Wilkinson, n a c aror cas a am fost g azdui ti cu ocazia primei noastre lucr ari de vestire a soliei celui de-al treilea nger. Adunarea din Maine Mar ti diminea ta, n data de 3 septembrie, am plecat din Ballard Vale pentru a participa la adunarea de tab ar a din Maine. Ne-am [238] bucurat de odihn a n casa fratelui Morton, lng a Portland. El s i buna sa so tie au f acut ca s ederea noastr a s a e foarte pl acut a. Am ajuns n tab ara din Maine nainte de nceperea Sabatului s i am fost ai ferici ti s a-i ntlnim aici pe c tiva dintre prietenii cu experien ta lucr arii Domnului. Unii se a a ntotdeauna la datorie, indiferent dac a este soare sau furtun a. Dar exist a o alt a categorie de cre stini cei de vreme bun a. Cnd totul merge bine s i au sentimente pl acute, sunt zelo si s i n ac ara ti, dar cnd apar nori s i se confrunt a cu situa tii nepl acute, nu mai g asesc nimic de f acut sau de spus. Binecuvntarea lui Dumnezeu s-a rev arsat asupra lucr atorilor activi, n timp ce aceia care nu au f acut nimic nu au beneciat de ntrunire, a sa cum ar putut. Domnul a fost cu slujitorii Lui, care au lucrat cu credincio sie, propov aduind att doctrina, ct s i subiecte practice.

Din stat n stat

211

La Battle Creek Adunarea Conferin tei Generale a avut loc la Battle Creek n perioada 2-14 octombrie 1878. Mai mult de patruzeci de pastori au fost prezen ti. To ti am fost ferici ti s a-i ntlnim aici pe fra tii Andrews s i Bourdeau din Europa s i pe fratele Loughborough din California. La aceast a ntrunire, a fost reprezentat a lucrarea din Europa, din California, din Texas, Alabama, Virginia, Dakota s i Colorado s i din toate statele nordice, de la Maine la Nebraska. Cu aceast a ocazie, am fost fericit a s a m a al atur so tului meu n lucrare, iar puterile mele sporeau pe m asur a ce se desf as ura ntrunirea. n miercurea celei de a doua s apt amni a adun arii, c tiva dintre noi s-au unit n rug aciune pentru o sor a care trecea printr-o stare de descurajare. n timp ce ne rugam, eu am fost deosebit de binecuvntat a. Domnul mi Se p area foarte aproape. Am fost r apit a ntr-o viziune a slavei lui Dumnezeu s i mi-au fost descoperite multe lucruri. Adun arile s-au desf as urat ntr-o atmosfer a solemn as i au beneciat de cel mai adnc interes. Mai multe persoane dintre angaja tii casei noastre de editur a au fost convinse de adev ar s i au prezentat [239] m arturii clare s i inteligente. Cei necredincio si s-au convertit s i s iau ocupat locul sub steagul Prin tului Emanuel. Aceast a adunare a decisiv nsemnat o biruin ta a. Pn a la ncheiere, s-au botezat o sut a dou asprezece persoane. Adun arile de tab ar a din Kansas n data de 23 octombrie, am plecat din Battle Creek, nso tit a de nora mea, Emma White, pentru a participa la adunarea de tab ar a din Kansas. Am c al atorit cu trenul pn a la Topeka, de unde ne-am continuat drumul cu o tr asur a particular a, mergnd dou asprezece mile pn a la Richland, unde se desf as ura ntrunirea. Cnd am ajuns, corturile fuseser a deja instalate ntr-o dumbrav a. Deoarece era spre sfr situl toamnei, se f acuser a preg atiri serioase pentru vremea r acoroas as i, n ecare cort, se aa cte o sob a. n Sabat diminea ta a nceput s a ning a, dar nici una dintre adun ari nu a fost suspendat a. Stratul de z apad a ajunsese de 2-3 cm, iar aerul

212

Schi te din via ta mea

era foarte rece. Femeile care aveau copii mici s-au adunat n jurul sobelor. Era impresionant s a-i vezi pe cei o sut a cincizeci de oameni veni ti la o adunare ce se desf as ura n condi tii att de nefavorabile. Unii fuseser a nevoi ti s a c al atoreasc a dou a sute de mile, folosind mijloace de transport particulare. To ti p areau nfometa ti dup a pinea vie tii s i nseta ti dup a apele mntuirii. Fratele Haskell a vorbit vineri dup a-amiaz as i seara. Eu am vorbit n Sabat diminea ta, adresndu-le cuvinte de ncurajare tuturor celor ce f acuser a un efort att de mare pentru a participa la ntrunire. Le-am spus c a, pe ct de nemiloas a va vremea, pe att de mare va nevoia noastr a de a primi c aldura prezen tei lui Dumnezeu. Via ta aceasta poate asem anat a, n cel mai bun caz, cu o iarn a cre stin a, iar furtunile reci ale iernii dezam agirile, pierderile, durerea, teama sunt partea noastr a pe acest p amnt, dar speran ta noastr a merge [240] mai departe, spre vara cre stin a, cnd vom schimba clima s i, l asnd n urm a toate vnturile reci s i furtunile violente, vom intra n acele loca suri pe care Domnul Isus a plecat s a le preg ateasc a pentru cei ce l iubesc. ntrunirea s-a ncheiat mar ti diminea ta, iar noi am plecat la Sherman, Kansas, unde era programat a o alt a adunare de tab ar a. A fost o ntlnire folositoare s i interesant a, de si au participat doar n jur de o sut a de fra ti s i surori. ntrunirea avea scopul de a constitui o adunare general a a tuturor celor ce se aau n r aspndiri. Unii dintre cei prezen ti veneau din Kansas-ul de Sud, Arkansas, Kentucky, Missouri, Nebraska s i Tennessee. Aici m-am ntlnit cu so tul meu s i am plecat mpreun a la Dallas, Texas, n compania fratelui Haskell s i a nurorii noastre. Vizita n Texas Joi am mers la fratele McDearman din Grand Prairie. n acest loc, nora noastr a s-a ntlnit cu p arin tii ei, cu fratele s i cu sora ei, care fuseser a cu to tii foarte aproape de moarte, din cauza unei febre ce se r aspndise n vara trecut a pe ntregul teritoriu al statului. Am sim tit o deosebit a pl acere s a slujim nevoilor acestei familii suferinde, care n suferin ne ajutase cu mult a bun avoin ta ta noastr a din anii trecu ti. Cnd am plecat de la ei pentru a participa la adunarea de tab ar a de la Plano, din 12-19 noiembrie, starea s an at a tii lor devenise mai bun a.

Din stat n stat

213

La adunarea de tab ar a, am fost bucuro si s a ne ntlnim cu vechii no stri prieteni, fratele R. M. Kilgore s i so tia sa, s i am fost foarte ncnta ti s a g asim un mare num ar de fra ti aduna ti pentru ocazia nu a primit vreodat aceea. Nici o alt a audien ta a m arturia mea cu o a sa de mare deschidere s i sinceritate. Am nceput s a u profund [241] interesat a de lucrarea desf as urat a n marele stat Texas.

Capitolul 40 O viziune despre judecat a


n diminea ta zilei de 23 octombrie 1879, pe la ora dou a, Duhul Domnului a venit asupra mea s i am avut o viziune cu privire la judecata viitoare. Nu reu sesc s a g asesc cuvintele potrivite pentru a descrie lucrurile pe care le-am v azut s i efectul pe care l-au avut asupra mea. Mi se p area c a a venit ziua cea mare a judec a tii lui Dumnezeu. De zeci de mii de ori cte zece mii erau aduna ti n jurul unui tron imens, pe care s edea un Om cu o nf a ti sare maiestuoas a. n fa ta Lui au fost deschise mai multe c ar ti, iar pe coperta ec areia erau nscrise cu litere de aur, care p areau ca ni ste ac ari de foc, cuvintele: Registrul Cerului. Apoi a fost deschis a una dintre aceste c ar ti, care con tinea numele celor ce pretindeau a crede adev arul. Am pierdut imediat din vedere milioanele nenum arate de f apturi care se aau n jurul tronului, iar aten tia mi-a fost atras a spre cei care se declarau a copii ai luminii s i ai adev arului. n timp ce se rostea numele acestor persoane, unul cte unul, men tionndu-se faptele lor bune, nf a ti sarea lor se lumina de o bucurie sfnt a, care se reecta n toate direc tiile. Dar nu aceast a scen a m-a impresionat cel mai mult. A fost deschis a o alt a carte, n care erau nscrise p acatele celor ce pretindeau a crede adev arul. Sub titlul general Egoism, urmau toate celelalte p acate. Deasupra ec arei coloane, era cte un titlu s i sub acesta, n dreptul ec arui nume, erau nscrise p acatele mai mici. Sub L acomie, se aau falsitatea, ho tia, jaful, frauda s i avari tia. Sub [242] Ambi tie, erau mndria s i extravagan ta. Gelozia se aa n capul listei r aut a tii, a invidiei s i a urii, iar Necump atarea deschidea o serie lung a de p acate ngrozitoare, ca: lascivitatea, adulterul, ng aduirea pasiunilor josnice etc. Cnd am v azut toate acestea, m-am umplut de o team a de nedescris s i am strigat: Cine poate mntuit? Cine va g asit neprih anit naintea lui Dumnezeu? Cine are hainele nep atate? Cine este f ar a gre seal a n ochii unui Dumnezeu sfnt s i curat? 214

O viziune despre judecat a

215

n timp ce ntorcea paginile registrului ncetul cu ncetul, ochii Celui Sfnt, care Se aa pe tron, s-au oprit pentru o clip a asupra ctorva persoane. Privirea Lui p area c a p atrunde pn a n adncul suetului lor s i, n acela si moment, ecare cuvnt s i ecare fapt a a vie tii le revenea n memorie cu atta claritate, ca s i cnd le-ar v azut scrise cu litere de foc. Au nceput s a tremure, iar fa ta le-a devenit palid a.... Una dintre categorii con tinea numele unora care fuseser a asemenea unor legume. Cnd ochii p atrunz atori ai Judec atorului s-au oprit asupra lor, p acatele neglijen tei lor au fost dezv aluite cu claritate. Cu buze tremur atoare s i palide, ace sti oameni au recunoscut c a tr adaser a ncrederea sfnt a care le fusese acordat a. Ei beneciaser a de avertiz ari s i de privilegii, dar nu le ascultaser as i nici nu si schimbaser a atitudinea. Acum, n telegeau c a au abuzat de mila lui Dumnezeu. . . Apoi au fost amintite numele tuturor celor care au avut adev arul. . . Pe una dintre paginile registrului, sub titlul Credincio s ie, se aa nscris numele so tului meu. Via ta s i caracterul lui, precum s i toate evenimentele experien tei noastre mi reveneau n minte ntr-o manier a vie. Voi men tiona cteva dintre aspectele care m-au impresionat. Mi-a fost ar atat c a Dumnezeu l preg atise pe so tul meu pentru o lucrare special as i c a Providen ta Sa ne unise cu scopul de a duce mai departe aceast a lucrare. Prin intermediul M arturiilor Duhului S au Sfnt, El i-a d aruit so tului meu o mare lumin a, l-a avertizat, l-a mustrat s i l-a ncurajat s i, datorit a puterii harului S au, am fost f acu ti [243] n stare s a ne ndeplinim partea n lucrare nc a de la nceputul ei. n mod minunat, Dumnezeu a p astrat s an atatea mintal a a so tului meu, n ciuda faptului c a puterile lui zice ajunseser a de multe ori la epuizare total a. Dumnezeu s a e sl avit pentru curajul nobil s i pentru integritatea neclintit a a so tului meu n ap ararea binelui s i n condamnarea gre ses lilor. La nceputul lucr arii, a fost nevoie de t arie s i intransigen ta i acestea au fost necesare pe tot parcursul dezvolt arii ei, de la o etap a la alta. So tul meu st atuse n ap ararea adev arului, f ar a s a cedeze nici m acar la un singur principiu pentru a-i face pe plac nici chiar celui mai bun prieten. El a avut un temperament aprins, a fost ndr azne t s i f ar a team a att n ac tiunile ntreprinse, ct s i n vorbire. Adesea, acest temperament l-a f acut s a se confrunte cu dicult a ti pe care, de cele mai multe ori, le-ar putut evita. Din cauza temperamentului

216

Schi te din via ta mea

s au foarte diferit de al oamenilor cu care era asociat n activitate, el a fost obligat s a ia o pozi tie categoric a, s a e mai hot art s i s a vorbeasc a ntr-un mod mai ndr azne ts i mai sever. Dumnezeu i-a dat puterea de a concepe s i de a executa planuri care aveau nevoie de tenacitate s i hot arre, pentru c a so tul meu nu a ezitat s a exercite aceste calit a ti, angajndu-se n ac tiuni ndr azne te n vederea progresului lucr arii lui Dumnezeu. Uneori, rea lui p amnteasc a s-a manifestat n ndeplinirea lucr arii lui Dumnezeu, dar cnd Duhul Sfnt a luat n st apnirea gndirea lui, el a fost o unealt a foarte ecient a n minile Domnului pentru dezvoltarea cauzei Sale. So tul meu a avut concep tii nalte despre cerin tele Domnului pentru to ti cei care declarau c a poart a numele S au despre datoria lor de a sta n ap ararea v aduvei s i a s armanului, de a buni cu s aracii s i de a-i ajuta pe cei nevoia si. El era gata s a apere cu toat a inima interesele fra tilor s ai, pentru ca nimeni s a nu ob tin a un avantaj nedrept de pe [244] urma lor. Am v azut de asemenea nscrise n Registrul Cerului eforturile rii s serioase ale so tului meu n vederea nin ta i dezvolt arii institu tiilor noastre. Adev arul r aspndit prin publica tii era asemenea razelor de lumin a ale soarelui care ajung pretutindeni. Aceast a lucrare a fost nceput as i dus a mai departe cu un mare sacriciu de energie s i de resurse nanciare. Vremuri de ncercare s i strmtorare Cnd boala a venit asupra so tului meu, al ti oameni au fost ale si s a preia responsabilit a tile lui. Ace stia au nceput cu inten tii bune, rii la sine. dar nu nv a taser a niciodat a pn a atunci lec tia renun ta ajutorul lui Dac a ar n teles nevoia de a cere zilnic cu st aruin ta Dumnezeu s i de a se dedica lucr arii cu tot suetul s i f ar a egoism, nu depinznd de ei n si si, ci de n telepciunea lui Dumnezeu, ei ar dovedit c a lucr arile lor erau ndeplinite prin Dumnezeu. Dac a ar ascultat mustr arile s i sfaturile, care le erau adresate cnd nu mplineau Duhului lui Dumnezeu, ei ar fost feri ti de p acat. Un om care este cinstit naintea lui Dumnezeu este corect s i cu semenii lui, f ar aa tine cont de interesele personale. Faptele exterioare sunt o exprimare del a a principiilor interioare. Mul ti dintre

O viziune despre judecat a

217

cei pe care Dumnezeu i-a chemat n lucrarea Sa au fost ncerca ti s i verica ti, iar unii sunt ncerca ti chiar acum. Dumnezeu ne-a ncercat s i pe noi, trecndu-ne prin cuptorul suferin telor, dar, dup a aceea, i-a redat so tului meu s an atatea s i i-a d aruit claritate s i putere intelectual a pentru a pl anui s i pentru a realiza mai . Cnd mult dect nainte de suferin ta si sim tea propria sl abiciune s i lucra n temere de Dumnezeu, Domnul nsu si era puterea lui. Fiind prompt n vorbire s i n fapte, el a promovat reforme care, n alte condi tii, ar fost mult amnate. El a f acut multe dona tii substan tiale, [245] deoarece se temea c a banii ar putea deveni o ispit a. Un apel adresat purt atorilor de poveri Dumnezeu ne-a ncredin tat o lucrare precis a, s i anume s a le vestim oamenilor m arturia prin scrieri s i prin predicare, dar este necesar s a vin as i al ti slujitori ca s a poarte r aspunderi pentru cauza Lui. Ei nu trebuie s a se descurajeze, ci s a se str aduiasc a s a nve te din orice nereu sit a aparent a cum s a aib a succes n efortul urm ator. Si, dac a sunt n leg atur a cu Izvorul n telepciunii, ei se vor bucura de un succes sigur. Dumnezeu le ncredin teaz a responsabilit a ti unor oameni cu mai , pe care i preg pu tin a experien ta ate ste s a devin a purt atori de poveri, s a ndr azneasc as i s a- si asume riscuri. To ti cei care se a a n pozi tii de r aspundere trebuie s a n teleag a faptul c a, nainte de toate, au nevoie de puterea lui Dumnezeu s i numai dup a aceea pot avea autoritate n fa ta oamenilor. Dac a doresc s a primeasc a n telepciune, capacitate de previziune, discern amnt s i ascu o inteligen ta tit a, to ti cei ce pl anuiesc s i execut a planuri pentru institu tiile noastre au nevoie de o leg atur a strns a cu Cerul. Domnul este l asat de o parte mult prea mult, cnd de fapt totul depinde de binecuvntarea Sa. Dumnezeu ascult a cererile lucr atorilor care la ei n renun ta si si s i trudesc pentru naintarea cauzei Sale. El S-a n fa cu s cobort pn a acolo, nct a vorbit fa ta ta armanele in te muritoare. ntrevederea personal a pe care Moise a avut-o cu Dumnezeu s i favoarea care i-a fost acordat a de a vedea manifestarea glorioas a a slavei Sale au f acut ca fa ta lui s a reecte slava cerului cu atta putere, nct poporul Israel nu s-a putut uita la el. Cnd a cobort

218

Schi te din via ta mea

de pe munte, Moise ar ata ca un nger str alucitor din ceruri. Aceast a personal experien ta a a cunoa sterii lui Dumnezeu a nsemnat pentru el, n calitate de conduc ator al poporului Israel, mai mult dect ntreaga educa tie de care beneciase n s colile egiptenilor. Intelectul cel mai str alucit, studiul cel mai asiduu s i elocven ta cea mai nalt a [246] nu pot nlocui niciodat a n telepciunea s i puterea lui Dumnezeu n via ta celor ce poart a responsabilit a tile cauzei Sale. Nimic nu poate nlocui harul lui Hristos s i cunoa sterea voin tei lui Dumnezeu. Dumnezeu a asigurat toate mijloacele pentru ca omul s a poat a primi un ajutor pe care numai El i-l poate oferi. Dac a va ng adui ca munca lui s a-l fac a att de gr abit, de mpov arat s i de confuz, nct s a nu mai aib a timp pentru devo tiune s i rug aciune, omul va face gre seli. Dac a nu se vor a seza sub stindardul ridicat de Isus Hristos mpotriva lui Satana, cei angaja ti n lucrarea important a pentru timpul acesta vor birui ti de vr ajma s. To ti cei care lucreaz a n institu tiile noastre denomina tionale au privilegiul de a ntr-o rela tie strns a cu Dumnezeu s i, dac a nu reus esc s a aib a aceast a rela tie cu Dumnezeu, ei se vor dovedi nepotrivi ti pentru ndeplinirea responsabilit a tilor care le-au fost ncredin tate. Mijlocul care a fost preg atit pentru noi to ti prin Hristos a fost jertfa deplin as i des avr sit a o jertf a neprih anit a. Sngele Lui poate cur a ti pata cea mai pregnant a. Dac a ar fost doar un om, am avut s o scuz a pentru lipsa noastr a de credin ta i de ascultare. El a venit pentru a salva ce era pierdut. Noi nu vom preg ati ti pentru marea lucrare care trebuie s a e ndeplinit a n acest timp, dect dac a lucr am ntr-o strns a leg atur a cu Dumnezeu s i dac a ru continuu la tronul g aciunile noastre erbin ti s i st aruitoare se nal ta harului. Dumnezeu preg ate ste oameni care s a poarte r aspunderi, ca s a pl anuiasc as i s a lucreze, iar so tul meu nu trebuie s a stea n calea lor. El nu poate cuprinde n minile sale ntreaga lucrare a lui Dumnezeu, ea este prea vast a. Este nevoie de multe min ti s i de multe mini, care s a pl anuiasc as i s a lucreze, sacricnd totul. Din cauza lipsei , se vor face gre de experien ta seli, dar, dac a lucr atorii se vor aa n leg atur a cu Dumnezeu, El le va d arui o n telepciune tot mai mare. Niciodat a de la crearea lumii, nu au fost n joc interese mai importante ca acum s i toate acestea depind de lucrarea oamenilor [247] care cred s i vestesc ultima solie de avertizare a lumii.

Capitolul 41 Moartea fratelui James White


n ciuda activit a tii obositoare, a grijilor s i a r aspunderilor care s-au acumulat de-a lungul vie tii lui, cnd a mplinit vrsta de s aizeci de ani, so tul meu era nc a activ, energic s i puternic din punct de vedere zic s i intelectual. De trei ori a c azut sub atacul paraliziei, s i totu si, prin binecuvntarea lui Dumnezeu, constitu tia lui robust as i respectarea strict a a legilor s an at a tii l-au f acut n stare s a- si revin a. De ecare dat a, s i-a reluat c al atoriile s i activitatea de predicare s i de publicare, cu zel s i cu energia lui obi snuit a. Timp de treizeci s i cinci de ani, am lucrat amndoi um ar la um ar pentru cauza lui Hristos s i am sperat c a vom putea rezista mpreun a pn a la cap at spre a martorii unui sfr sit triumf ator. Dar nu aceasta a fost voia lui Dumnezeu. Alesul protector al tinere tii mele, tovar as ul meu de , cel care a mp via ta art as it cu mine att lucrarea, ct s i suferin tele mele, a fost luat de lng a mine s i am r amas s a-mi nchei lucrarea s i s a lupt singur a. Prim avara s i nceputul verii anului 1881, le-am petrecut mpreun a n casa noastr a din Battle Creek. So tul meu spera s a- si organizeze activitatea n a sa fel nct s a putem merge pe coasta Pacicului pentru a ne dedica scrisului. El sim tea c a am f acut o gre seal a, ng aduind ca aparentele nevoi ale lucr arii s i solicit arile insistente din partea fra tilor no stri s a ne determine la o activitate de predicare intens a, atunci cnd ar trebuit s a ne ocup am de scrieri. So tul meu a dorit s a expun a ct mai pe larg subiectul glorios al r ascump ar arii, iar eu m a gndisem de mult a vreme la preg atirea unor c ar ti importante. Amndoi am considerat c a trebuie s a realiz am aceste lucr ari, atta vreme ct capacit a tile noastre intelectuale de noi erau nc a neafectate de vrst as i am sim tit c a aveam, att fa ta de cauza lui Dumnezeu, datoria de a ne retrage din [248] n sine, ct s i fa ta iure sul b at aliei pentru a-i oferi poporului nostru lumina pre tioas aa adev arului, pe care Dumnezeu o descoperise min tii noastre. Cu cteva s apt amni nainte s a moar a, i-am vorbit so tului meu despre importan ta c aut arii unui domeniu de activitate, n care s a 219

220

Schi te din via ta mea

m liberi de responsabilit a tile administrative care ne solicitau n Battle Creek. Ca urmare, so tul meu le-a prezentat fra tilor cteva dintre lucr arile care necesitau o aten tie deosebit a nainte ca noi s a putem pleca sarcini pe care trebuiau s a le ndeplineasc a anumite mntul unei profunde seriozit persoane. Apoi, cu sim ta a ti, a ntrebat: Unde sunt oamenii care trebuie s a fac a aceast a lucrare? Unde sunt aceia care vor manifesta un interes neegoist pentru progresul institu tiilor noastre s i care vor sta de partea drept a tii, f ar a s a e afecta ti de cu care ar putea veni n contact? vreo inuen ta Cu lacrimi n ochi, s i-a exprimat ngrijorarea pentru institu tiile a fost denoastre din Battle Creek. El a spus: ntreaga mea via ta dicat a ridic arii acestor institu tii. Pentru mine, a le p ar asi este ca s i cnd a s muri. Ele sunt ca s i copiii mei s i nu m a pot desp ar ti de ele. Aceste institu tii sunt mijloacele rnduite de Domnul pentru realizarea unei lucr ari speciale. Satana caut a s a mpiedice s i s a distrug a orice mijloc prin care Domnul lucreaz a pentru salvarea oamenilor. Dac a marele vr ajma s poate inuen ta aceste institu tii, n a sa fel nct s a le determine s a se conformeze standardelor lumii, scopul lui este atins. Cea mai mare grij a a mea este s a avem oameni potrivi ti n locul potrivit. Dac a aceia care se a a n pozi tii de r aspundere sunt slabi din punct de vedere moral s i oscileaz a n respectarea principiilor, dac a sunt nclina ti s a se conformeze lumii, vor exista suciente persoane care s a i urmeze. Inuen tele r aului nu trebuie s a nving a. Mai degrab a a s dori s a mor, dect s a tr aiesc pentru a vedea aceste institu tii conduse gre sit sau ndep artate de la scopul pentru care au . fost aduse la existen ta n cea mai mare parte a activit a tii mele n lucrarea lui Dumnezeu, am fost implicat s i preocupat n mod deosebit de activitatea de [249] publicare. De trei ori m-am pr abu sit, lovit de paralizie, din cauza eforturilor depuse n aceast a ramur a a lucr arii. Acum, cnd Dumnezeu mi-a d aruit o nou a putere zic as i intelectual a, simt c a pot sluji cauzei Sale, cum nu am fost n stare s a slujesc niciodat a mai nainte. Trebuie s a m a ocup de progresul activit a tii de publicare. Ea este ntre tesut a cu ns as i existen ta mea. Dac a voi uita aceast a lucrare, mna mea dreapt a s a uite s a scrie. Pentru Sabatul s i duminica din 23 s i 24 iulie, eram programa ti s a particip am la o adunare de tab ar a din Charlotte s i hot arser am s a c al atorim cu un mijloc de transport particular. Pe drum, so tul

Moartea fratelui James White

221

mntul unei profunde meu p area voios, de si era st apnit de sim ta solemnit a ti. De mai multe ori, L-a l audat pe Domnul pentru harul s i binecuvnt arile primite, exprimndu- si sentimentele cu privire la trecut s i la viitor: Domnul este bun s i mare. Lui I se cuvine lauda. El este un ajutor la vreme de nevoie. Viitorul pare nnorat s i nesigur, dar Domnul nu dore ste ca noi s a ne ngrijor am s i s a ne l as am tulbura ti de acest fapt. Cnd va veni necazul, El ne va da harul de a rezista. Tot ce a fost s i ce a f acut El pentru noi trebuie s a ne determine s a m att de mul tumitori, nct s a nu murmur am s i s a nu ne plngem niciodat a. Mi-a fost greu s a v ad c a motiva tiile mele sunt gre sit interpretate s i c a eforturile cele mai mari, pe care le-am f acut pentru a-i ajuta, pentru a-i ncuraja s i nt ari pe fra tii mei, s-au ntors mpotriva mea din nou s i din nou. Dar ar trebuit s a mi amintesc de Isus s i de dezam agirile Lui. Suetul S au a fost ndurerat de faptul c a nu a fost n teles s i pre tuit de aceia pe care venise s a-i binecuvnteze. Trebuia s a meditez la mila s i la bun atatea iubitoare a lui Dumnezeu, s a-L laud mai mult s i s a m a plng mai pu tin de lipsa de recuno stin ta a fra tilor mei. Dac a a s ncredin tat ntotdeauna toate dicult a tile mele n mna Domnului, gndindu-m a mai pu tin la ce au spus s i au f acut al tii mpotriva mea, a s avut mai mult a pace s i bucurie. Acum, voi c auta s a veghez, n primul rnd, asupra mea, ca s a nu le aduc [250] vreo ofens a fra tilor mei prin cuvinte sau prin fapte, pentru ca, dup a aceea, s a-i pot ajuta s a umble pe c ar ari drepte. Nu m a voi mai opri s a m a plng de nici o nedreptate care mi s-a f acut. Eu am a steptat de la oameni mai mult dect ar trebuit. l iubesc pe Dumnezeu s i lucrarea Sa s i i iubesc pe fra tii mei. n timp ce mergeam, prea pu tin m a gndeam eu c a aceea va ultima c al atorie pe care o vom mai face mpreun a. Vremea s-a schimbat dintr-o dat a, de la c aldur a torid a la un frig p atrunz ator. So tul meu a r acit, dar am considerat c a s an atatea lui este a sa de bun a, nct va ceva trec ator. El a lucrat n cadrul adun arilor de la Charlotte, prezentnd adev arul cu o mare claritate s i putere. A vorbit despre satisfac tia pe care o sim tea, adresndu-se unui popor ce de subiectele care erau cele manifesta un interes a sa de profund fa ta mai ndr agite de el. n timp ce le mp art as eam altora pinea vie tii, spunea el, Domnul mi nviora inima cu adev arat. Pretutindeni n . Ct de mult Michigan, exist a oameni care cer ajutorul cu st aruin ta

222

Schi te din via ta mea

am dorit s a-i ncurajez, s a-i mngi s i s a-i nt aresc prin adev arurile pre tioase care se potrivesc acestui timp! La ntoarcerea noastr a acas a, so tul meu s-a plns de o u soar a indispozi tie, de si nu lucrase mai mult ca de obicei. n ecare dimi , am fost ntr-o dumbrav nea ta a, aat a n apropierea casei noastre, unde ne-am rugat mpreun a. Eram ner abd atori s as tim care ne era datoria. Din diferite locuri soseau necontenit scrisori, solicitndu-ne insistent s a particip am la adun ari de tab ar a. n ciuda hot arrii noastre de a ne dedica scrierii, a fost greu s a refuz am ntlnirea cu fra tii no stri la aceste ntruniri importante. Ne-am rugat st aruitor pentru n telepciunea de a cunoa ste calea pe care trebuia s-o urm am. n Sabat diminea ta, ca de obicei, am mers mpreun a n dumbrav a, iar so tul meu s-a rugat erbinte de trei ori. P area c a nu vrea s a nceteze s a-L roage pe Dumnezeu pentru c al auzire s i pentru o [251] binecuvntare special a. Rug aciunile lui au fost ascultate, iar pacea s i lumina s-au a sternut n inima noastr a. El L-a l audat pe Domnul s i a declarat: Acum i ncredin tez totul lui Isus. Simt o pace cereasc a, pl acut a, s i asigurarea c a Domnul ne va ar ata care este datoria noastr a, deoarece dorim s a mplinim voia Sa. Apoi m-a nso tit pn a la locul de nchinare s i a deschis serviciul divin prin cntare s i rug aciune. A fost ultima dat a cnd s-a aat la amvon al aturi de mine. n lunea urm atoare, a avut frisoane puternice, iar a doua zi, boala m-a afectat s i pe mine. Amndoi am fost interna ti la Sanatoriu pentru tratament. Vineri, simptomele mele s-au ameliorat. Dup a aceea, medicul m-a informat c a so tul meu se aa ntr-o stare de s somnolen ta i c a se a steapt a la ceva r au. Am fost condus a imediat n salonul lui s i, cnd m-am uitat la nf a ti sarea lui, am s tiut c a era pe moarte. Am ncercat s a-l trezesc. El n telegea tot ce i spuneam s i r aspundea la toate ntreb arile la care se putea r aspunde cu da sau nu, dar p area incapabil s a rosteasc a mai mult. Cnd i-am spus c a mi este team a c a va muri, nu s-a ar atat deloc surprins. El a spus: Da, oh, da. Nu dore sti s a tr aie sti? l-am ntrebat eu. El a r aspuns: Nu. Apoi am ngenuncheat lng a patul lui s i m-am rugat pentru el. Pe fa ta lui s-a a sternut o expresie de pace. Eu i-am spus: Isus te iube ste. Bra tele Celui Ve snic te sus tin. El a r aspuns: Da, da. Apoi, fratele Smith s i al ti fra ti s-au rugat lng a patul lui, iar seara s-au retras pentru a petrece mai mult timp n rug aciune. So tul meu mi-a spus c a nu simte nici o durere, dar era evident c a se stingea

Moartea fratelui James White

223

repede. Doctorul Kellogg s i asisten tii lui au f acut tot ce le-a stat n . El s putere pentru a-l p astra n via ta i-a revenit ncetul cu ncetul, dar [252] a continuat s a e foarte sl abit. n diminea ta urm atoare, a p arut c a si revine u sor, dar dup aamiaz a a avut un frison, dup a care s i-a pierdut cuno stin ta. n data de 6 august 1881, n Sabat dup a-amiaz a, pe la ora 5, s i-a dat ultima suare, f ar a s a se agite sau s a exprime durere. Socul mor tii so tului meu att de nea steptat as i de iminent a a c azut asupra mea cu o greutate zdrobitoare. n starea de sl abiciune n care eram, mi-am adunat toate puterile pentru a r amne lng a patul lui pn a la sfr sit, dar, cnd i-am v azut ochii nchi si n moarte, natura mea epuizat a a cedat s i m-am pr abu sit complet. Un timp, mi s s-a p arut c a m a clatin ntre via ta i moarte. Flac ara vie tii mele ardea att de rav, nct era sucient a o singur a suare pentru a o stinge. n timpul nop tii, pulsul meu a devenit foarte slab, iar respira tia a fost din ce n ce mai supercial a, pn a cnd se p area c a va nceta. Via ta mea a fost p astrat a numai prin binecuvntarea lui Dumnezeu s i prin grija s i aten tia neobosit a a medicului s i a asisten tilor s ai. dup De si nu m a ridicasem de pe patul de suferin ta a decesul so tului meu, n Sabatul urm ator, am fost purtat a n locul de nchinare pentru a participa la serviciul funerar. La ncheierea predicii, am sim tit c a este datoria mea s a m arturisesc despre valoarea speran tei cre stinului n momentul durerii s i al nsingur arii. Cnd m-am ridicat, am primit putere s i am vorbit aproape zece minute, n al tnd harul s i dragostea lui Dumnezeu, n prezen ta acelei adun ari numeroase. La ncheierea serviciului religios, l-am urmat pe so tul meu la cimitirul Oak Hill, unde a fost a sezat la odihn a, pn a n diminea ta nvierii. Puterea mea zic a era distrus a de lovitur a, totu si puterea harului divin m-a sus tinut n marea mea ntristare. Cnd l-am v azut pe so tul meu respirnd pentru ultima dat a, am sim tit c a Isus era mai pre tios dect fusese n orice ceas al vie tii mele. Cnd am stat la c ap atiul ntiului meu n ascut s i i-am nchis ochii, am putut spune: Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvntat e numele Domnului s i am sim tit [253] atunci c a aveam n Isus un Mngietor. Iar cnd ultimul meu n ascut mi-a fost smuls din bra te s i nu i-am mai putut vedea c ap sorul pe pern a, al aturi de mine, am putut spune: Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvntat e numele Domnului. Dar, cnd a fost luat de lng a mine cel pe iubirea c aruia m-am bazat s i al aturi de care am

224

Schi te din via ta mea

lucrat timp de treizeci s i cinci de ani, nu am putut dect s a-mi a sez mna pe ochii s ai s i s a spun: Doamne, ti ncredin tez comoara mea pn a n diminea ta nvierii. Cnd l-am v azut plecnd dintre noi s i cnd am v azut nenum ara tii prieteni care au sim tit mpreun a cu mine, m-am gndit: Ce contrast cu moartea lui Isus care a fost r astignit pe cruce! Ce contrast! n ceasul agoniei Sale, persecutorii l batjocoreau s i rdeau de El. Dar El a murit s i a trecut prin mormnt, ca s a-l lumineze s i s a-l fac a s a s str aluceasc a, pentru ca noi s a putem avea speran ta i bucurie, chiar s i cnd st am n fa ta mor tii, s i pentru ca, atunci cnd i a sez am pe prietenii no stri la odihn a, n Isus, s a putem spune, i vom ntlni iar as i. Uneori am sim tit c a nu pot suporta ca so tul meu s a moar a. Dar aceste cuvinte p areau s a e imprimate n mintea mea: Fii lini stit a s i s as tii c a Eu sunt Dumnezeu (Psalmii 46, 10). M-a durut teribil pierderea aceasta, dar nu am ndr aznit s a m a las dobort a de o triste te inutil a. Ea nu-l putea aduce napoi pe cel decedat. Iar eu nu eram att de egoist a, nct s a doresc, dac a a s putut, s a-l aduc napoi din somnul s au lini stit pentru a se angaja din nou n b at aliile vie tii. El se a sezase s a doarm a, asemenea unui soldat ncercat. Voi privi cu pl acere locul s au de odihn a. Cel mai bun mod n care eu s i copiii mei puteam onora amintirea celui c azut era s a relu am lucrarea, de acolo de unde o l asase el, s i s-o ducem pn a la cap at, prin puterea [254] lui Isus. Vom mul tumitori pentru anii de activitate folositoare care i-au fost acorda ti s i, pentru binele lui s i al cauzei lui Hristos, vom nv a ta din moartea sa o lec tie pe care nu o vom uita niciodat a. Vom l asa ca aceast a ntristare s a ne fac a mai buni s i mai amabili, mai de semenii no r abd atori s i mai aten ti fa ta stri. Voi continua lucrarea vie tii mele singur a, cu ncrederea deplin a c a R ascump ar atorul meu va cu mine. Mai avem doar pu tin de luptat n r azboi, apoi, Hristos va veni, s i acest conict se va ncheia. Prin urmare, ultimele noastre eforturi vor investite n lucrarea pentru Hristos s i pentru naintarea mp ar a tiei Sale. Unii dintre cei care au stat n prima linie de lupt a, rezistnd cu zel n fa ta atacurilor r aului, au c azut la postul datoriei. Cei vii privesc cu durere la eroii c azu ti, dar nu este timp s a nceteze lucrarea. Ei trebuie s a strng a rndurile, s a prind a steagul din mna lovit a de moarte s i, cu o putere nou a, s a apere adev arul s i onoarea lui Hristos.

Moartea fratelui James White

225

Trebuie s a rezist am a sa cum nu am f acut-o niciodat a mai nainte n lupta mpotriva p acatului s i mpotriva puterilor ntunericului. Timpul n care tr aim cere din partea celor ce cred adev arul prezent o activitate energic as i hot art a. Dac a timpul de a steptare a venirii Eliberatorului nostru pare s a se prelungeasc a, dac a, ngenunchea ti s de suferin ta i obosi ti de trud a, ne sim tim ner abd atori s a m elibera ti cu onoare din r azboi, s a ne amintim s i e ca amintirea aceasta s a alunge orice murmurare c a suntem l asa ti pe p amnt pentru a nfrunta furtunile s i conictele, ca s a ne des avr sim un caracter cre stin, s a l cunoa stem mai bine pe Dumnezeu, Tat al nostru, s i pe Hristos, Fratele nostru mai mare, s i s a lucr am pentru Domnul, c stignd multe suete pentru El. Cei n telep ti vor str aluci ca str alucirea cerului s i cei ce vor nv a ta pe mul ti s a umble n neprih anire vor [255] str aluci ca stelele n veac s i n veci de veci (Daniel 12, 3).

Capitolul 42 Puterea sueteasc a n suferin ta


n dup a-amiaza Sabatului din 20 august 1881, la dou a s apt amni dup a decesul so tului ei, sora White a participat la serviciul divin al bisericii din Battle Creek s i a predicat timp de aproape o or a. Relatnd acest serviciu divin, fratele Uriah Smith scria: m din exSubiectul ei a fost lec tia pe care trebuie s a o nv a ta perien ta recent a prin care a trecut. Gndul care ne-a impresionat n primul rnd a fost cel referitor la nesiguran ta vie tii. . . Trebuie s a ne gndim, de asemenea, ce fel de oameni ar trebui s a m, att ct . . . suntem n via ta Apoi, gndul vorbitoarei s-a ndreptat spre acele ndemnuri binecuvntate ale apostolului cu privire la rela tia pe care membrii trupului lui Hristos trebuie s a o aib a unii cu al tii s i cu privire la de al comportamentul, cuvintele s i faptele lor unii fa ta tii. Am fost ndruma ti spre pasaje ca acestea: Tr ai ti n pace ntre voi; Iubi tiv a unii pe al tii; ti buni; ti milo si; s a ave ti to ti acela si fel de vorbire; ti uni ti n chip des avr sit, ntr-un gnd s i o sim tire; nu v a vorbi ti de r au unii pe al tii; tr ai ti n pace, s i Dumnezeul dragostei s i al p acii va cu voi. The Review and Herald, 23 August 1881. Medita tii personale Cu privire la c al atoria ei spre vest, n drumul spre California, s i cu privire la medita tiile ei, n timpul s ederii de cteva s apt amni n cabana de var a de la Rocky Mountains, sora White scria urm atoarele: n data de 22 august, am plecat din Battle Creek, n compania icelor mele, Emma s i Mary White, s i ne-am ndreptat spre vest, [256] spernd c a vom benecia de o schimbare a climei. De si continuam s a suf ar efectele unui atac serios de malarie, precum s i din cauza s ocului provocat de decesul so tului meu, am suportat c al atoria mai bine dect m a a steptasem. n ziua de joi, 25 august, am ajuns la Boulder, Colo., iar n duminica urm atoare, ne-am continuat drumul 226

Puterea sueteasc a n suferin ta

227

spre casa noastr a de la munte, c al atorind cu un mijloc de transport particular. Din tr asur a, am putut vedea p adurea de pini tineri, att de proasp at as i de nmiresmat a, nct ntreaga atmosfer a era parfumat a de mirosul lor pl acut s i u sor n tep ator. n anii trecu ti, so tul meu s i cu mine am f acut din aceast a dumbrav a sanctuarul nostru. nconjura ti de ace sti mun ti, adesea am ngenuncheat mpreun a n rug aciuni s i cereri st aruitoare. Pretutindeni n jurul meu, se g aseau astfel de locuri marcate de acele ceasuri snte. Cnd le priveam, mi puteam aminti multe situa tii n care am primit r aspunsuri directe s i remarcabile la rug aciune. . . Ct de aproape ni se p area Dumnezeu cnd ngenuncheam n lumina clar a a lunii, pe cte un munte singuratic, pentru a cere din mna Sa binecuvnt arile necesare! Ce ncredere s i siguran ta aveam n inim a! Planurile iubirii s i ale harului lui Dumnezeu ni se dezv aluiau pe deplin s i sim team asigurarea c a p acatele s i gre selile noastre erau iertate. n mai multe ocazii de felul acesta, l-am v azut pe so tul meu avnd chipul luminat de o slav a care p area c a reect a razele de lumin a ale tronului lui Dumnezeu s i, cu glasul schimbat, l l auda pe Domnul pentru bogatele binecuvnt ari ale harului S au. n mijlocul ntunericului s i al confuziei p amnte sti, nc a mai reu seam s a discernem la ecare pas scnteierile str alucirii ce se rev arsau din Izvorul luminii. Prin intermediul lucr arilor crea tiunii, intram n comuniune cu Acela care umplea ve snicia. Cnd priveam stncile nalte pn a la cer s i mun tii, exclamam: Care Dumnezeu este att [257] de mare ca Dumnezeul nostru? mpresura ti de dicult a ti, a sa cum eram adesea, mpov ara ti de responsabilit a ti, limita ti, slabi, ca ni ste in te muritoare, eram uneori pe punctul de a ceda disper arii. Dar, cnd ne gndeam la dragostea s i de f la grija lui Dumnezeu fa ta apturile Sale, a sa cum erau dezv aluite att n cartea naturii, ct s i pe paginile inspira tiei, inima noastr a era mngiat as i nt arit a. nconjura ti de dovezile puterii lui Dumnezeu s i umbri ti de prezen ta Sa, nu puteam cultiva nencrederea. Oh, ct de adesea, pacea, speran ta s i chiar bucuria s-au rev arsat n via ta noastr a n mijlocul singur at a tii acestor mun ti! Am fost din nou n mijlocul mun tilor, dar, de data aceasta, sin mintele gur a. Nu era nimeni care s a mp art as easc a gndurile s i sim ta mele cnd priveam iar as i acele scene m are te s i impresionante! Sin-

228

Schi te din via ta mea

gur a, singur a! Lucr arile lui Dumnezeu par tainice s i de nen teles, planurile Sale, de nep atruns, totu si eu s tiu c a ele trebuie s a e drepte, n telepte s i pline de mil a. Este datoria s i privilegiul meu s a a stept cu r abdare r aspunsul lui Dumnezeu. Gndul inimii mele a fost dintotdeauna: El face toate lucrurile bine.... Moartea so tului meu a nsemnat o lovitur a grea pentru mine s i m-a durut mult mai tare, deoarece a fost att de brusc a. Atunci cnd mintele mele au fost am v azut semnele mor tii pe chipul s au, sim ta aproape insuportabile. Am vrut nespus de mult s a strig de durere. Dar am s tiut c a aceasta nu ar putut salva via ta iubitului meu s i am considerat c a ar o atitudine necre stineasc a s a m a las cople sit a de ntristare. Am c autat ajutor s i mngiere de sus, s i f ag aduin tele lui Dumnezeu s-au mplinit pentru mine. Mna Domnului m-a sus tinut. . . m o lec S a nv a ta tie a curajului s i a r abd arii din ultima ntlnire a lui Hristos cu ucenicii S ai. Ei erau pe punctul de a se desp ar ti. Mntuitorul nostru urma s a calce pe calea nsngerat a ce avea s a-L duc a la Golgota. ncercarea prin care urma s a treac a n curnd era [258] mai grea dect orice situa tie prin care trecuse vreodat a pn a atunci. Apostolii auziser a cuvintele prin care Hristos prezisese suferin tele s i moartea Sa. Inima lor era plin a de triste te, iar gndurile, ab atute de ndoial as i de team a. Cu toate acestea, nimeni nu s i-a strigat durerea, nimeni nu s-a l asat cople sit de durere. Acele ultime ceasuri solemne au fost petrecute de Mntuitorul nostru, adresndu- le ucenicilor S ai cuvinte de mngiere s i asigurare, iar apoi s-au unit cu to tii ntr-un imn de laud a. . . Ce preludiu al agoniei din Ghetsemani, al batjocurii s i al nedrept a tii din sala de judecat as i al scenelor ngrozitoare ale Golgotei au fost acele ultime ceasuri, petrecute n cnt ari de laud a la adresa Celui Preanalt! Cnd primea ve sti descurajatoare, Martin Luther spunea adesea: Veni ti s a cnt am Psalmii 46. Acest psalm ncepe prin cuvintele: Dumnezeu este ad apostul s i sprijinul nostru, un ajutor care nu lipse ste niciodat a n nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dac a s-ar zgudui p amntul s i s-ar cl atina mun tii n inima m arilor. Dac a, n loc de a plnge, n loc de a ne lamenta s i de a dispera cnd necazurile ne inund a via ta asemenea unui potop, amenin tnd s a ne nece, neam ruga pentru ajutor de la Dumnezeu, s i, mai mult, L-am s i l auda pentru nenum aratele binecuvnt ari r amase, dac a L-am l auda pentru

Puterea sueteasc a n suferin ta

229

c a El este n stare s a ne ajute, comportamentul nostru I-ar mult mai pl acut s i am n telege mai bine mntuirea Lui. The Review and Herald, 1 noiembrie 1881 G asirea lini stii n lucrarea pentru suete La mai pu tin de o s apt amn a dup a ce a ajuns n c aminul ului ei William C. White, din Oakland, California, sora White a participat la o adunare de tab ar a, care a avut loc n perioada 13-25 octombrie n Sacramento. Ea le-a vorbit participan tilor aproape n ecare zi a adun arii, iar n ultima duminic a dup a-amiaz a, a prezentat un subiect [259] , n fa despre temperan ta ta unei audien te de mai bine de cinci sute de persoane. n timpul iernii 1881-1882, sora White s-a ntlnit adesea cu biserici locale s i cu mici grupuri de credincio si din v aile Sonoma s i Napa s i din mprejurimile acestora. S an atatea mea era s ubred a, scria ea n primul raport cu privire la aceast a activitate n mijlocul bisericilor, dar dovada pre tioas a a protec tiei lui Dumnezeu a r aspl atit efortul f cu prisosin ta acut. Ar bine ca bisericile noastre mai mici s a e vizitate mai des. Cei credincio si, care stau ferm n ap ararea adev arului, ar ncuraja ti s i nt ari ti prin m arturia fra tilor lor. A s dori s a-i ncurajez pe cei ce se adun a s a I se nchine lui Dumnezeu n grupe mici. Fra ti s i surori, nu ti descuraja ti c a sunte ti a sa de pu tini la num ar. Copacul r amas singur n mijlocul cmpiei si nge r ad acinile tot mai adnc n p amnt, si ntinde ramurile ct mai departe n toate direc tiile s i cre ste mai puternic s i mai frumos, luptnd singur cu intemperiile sau bucurndu-se de razele luminoase ale soarelui. Tot astfel, cre stinul desprins de cele p amnte sti poate nv a ta s a depind a ntru totul de Dumnezeu s i poate dobndi curaj s i putere din orice ncercare. Fie ca Domnul s a-i binecuvnteze pe cei singuri s i r aspndi ti s i s a-i fac a lucr atori ecien ti pentru El. . . Fra tilor, nu uita ti nevoile acestor grupe mici s i izolate. Hristos va un oaspete al adun arilor mici. Signs of the Times, 19 ianuarie 1882. ntr-un raport cu privire la activitatea ei n biserica din Healdsburg, la cteva s apt amni dup a nceperea lucr arilor de nin tare a Colegiului Healdsburg, sora White scria ndeosebi despre efortul

230

Schi te din via ta mea

[260] ei de a ajunge la inima copiilor s i a tinerilor un aspect distinctiv al activit a tii n bisericile din California, n aceast a perioad aa experien tei ei. Eforturile speciale pentru tineri n Sabat, am participat la adunare cu ncrederea c a Dumnezeu m a va sus tine. n timp ce predicam, am fost mngiat as i nviorat a. Domnul mi-a dat pace s i lini ste n El. Am sim tit o mare r aspundere pentru tineri s i am vorbit n special pentru ei. Tinerii au ascultat aten ti, cu priviri serioase s i cu ochii nl acrima ti. La ncheierea cuvnt arii, le-am cerut tuturor celor ce doreau s a devin a cre stini s a . Au r vin a n fa ta aspuns treisprezece. To ti erau copii s i tineri de la opt la cincisprezece ani, care si manifestau prin aceasta hot arrea nou de a ncepe o via ta a. O asemenea priveli ste era sucient a pentru a impresiona chiar s i inima cea mai mpietrit a. Fra tii s i surorile, ndeosebi p arin tii copiilor, p areau profund mi sca ti. Domnul Hristos ne-a spus c a n ceruri este bucurie atunci cnd se poc aie ste un p ac atos. ngerii priveau cu bucurie acea scen a. Aproape to ti cei veni ti au rostit cteva cuvinte, exprimndu- n fa ta si speran ta s i hot arrea. la tronul lui Dumnezeu ca o jertf Asemenea m arturii se nal ta a de t amie. Cu to tii am sim tit c a a fost o adunare pre tioas a. Prezen ta lui [261] Dumnezeu a fost cu noi. Signs of the Times, 19 ianuarie 1882.

Capitolul 43 Restabilirea s an at a tii


n luna aprilie a anului 1882, la Healdsburg, n Conferin ta California, s-a deschis o s coal a care, la scurt timp dup a aceea, a fost acreditat a sub denumirea de Colegiul Healdsburg. n dorin ta de a aproape de aceast a institu tie, sora White a cump arat o cas a la periferia ora sului s i aceasta a fost re sedin ta ei timp de mai mul ti ani. La un an dup a moartea so tului ei, nc a se aa n aceast a cas a nou a, iar prietenii observau ct de bine ar ata s i vorbeau despre activitatea sus tinut a pe care o desf as ura. n data de 22 august, s-a deplasat la Oakland pentru a-i ntmpina pe fratele Uriah Smith, pe fratele Wm. Ings s i pe so tia lui, precum s i pe profesorul Ramsey s i familia lui. Trei zile mai trziu, pe cnd se aa n casa ului s au, William C. White, a avut ni ste frisoane severe, urmate de febr a, s i, n ciuda tratamentului minu tios al doamnei doctor C. F. Young s i a ngrijirii atente din partea surorilor Ings s i Mary Chinnock, febra cauzat a de malarie a continuat pn a n 10 septembrie. De si era foarte sl abit a, a dorit s a e dus a la Sanatoriul St. Helena, considernd c a o clim a mai bun a, de munte, ar putea favorabil a refacerii s an at a tii. n data de 15 septembrie, a f acut aceast a c al atorie, purtat a ntrun scaun cu rotile, care a fost transportat n vagonul de bagaje al trenului. Dup a cteva zile de tratament la Sanatoriu, f ar a nici o mbun at a tire aparent a a st arii de s an atate, ea a cerut s a e dus a acas a, la Healdsburg. A fost amenajat un pat ntr-un compartiment al trenului s i, nso tit a de ul ei s i de sora Ings, a ntreprins o c al atorie obositoare de treizeci s i cinci de mile. n perioada 6-16 octombrie, la Healdsburg, urma s a aib a loc adunarea anual a de tab ar a a Conferin tei California. La aceast a adu- [262] nare trebuiau s a e luate decizii importante cu privire la activitatea Colegiului Healdsburg. ntrebarea era: Se vor uni fra tii no stri pentru a sus tine aceast a institu tie prin darurile de bun avoie necesare construirii unui c amin pentru studen ti sau activitatea s colii avea s a e prejudiciat a de lipsa facilit a tilor corespunz atoare? 231

232

Schi te din via ta mea

Sora White a dorit din toat a inima s a aib a s an atate s i putere pentru a participa la aceast a ntrunire, ca s a- si prezinte m arturia, dar starea ei era descurajatoare. Suferea de o tuse sup ar atoare s i avea dureri la nivelul pl amnului stng. Era foarte sl abit as i lipsit a de energie s i de curaj. Cu toate acestea, a spus: Preg ati ti-mi un loc la . ntrunire, deoarece inten tionez s a particip, dac a mi va cu putin ta Ea spera c a prezen ta n locul de desf as urare al adun arii de tab ar a va binef avea o inuen ta ac atoare asupra ei. n Sabat diminea ta, a fost att de sl abit a, nct abia a reu sit s a se ridice din pat. Dar dup a-amiaz a a spus: Preg ati ti-mi un loc n cortul cel mare, n a sa fel nct s a pot auzi vorbitorul. Poate c a glasul vorbitorului se va dovedi o binecuvntare pentru mine. Am speran ta . c a voi primi o nou a putere de via ta A fost a sezat a o canapea chiar n fa ta amvonului, cu spatele spre auditoriu. Fratele Waggoner a vorbit despre nceputurile lucr arii de vestire a soliei s i perioada timpurie, precum s i despre progresul lucr arii pn a n anul 1882. Num arul participan tilor era mare s i printre ei se aau mai mul ti oameni de afaceri din Healdsburg. Cnd fratele Waggoner s i-a ncheiat cuvntarea, sora White a spus: Ajuta ti-m a s a m a ridic n picioare. Sora Ings s i ul ei au ridicat-o n picioare s i au condus-o la amvon. Sprijinindu-se de amvon cu ambele mini, ea a nceput s a vorbeasc a cu voce sl abit a, spunndu-le ascult atorilor c a aceasta ar putea ultima ocazie cnd i pot auzi glasul ntr-o adunare de tab ar a. Dup a ce a rostit cteva propozi tii, vocea s i atitudinea ei [263] s-au schimbat. A sim tit orul unei puteri vindec atoare. Vocea ei a devenit mai puternic as i a nceput s a se exprime cu claritate. n timp ce si continua cuvntarea, puterea ei era tot mai vizibil a. Si-a ndreptat pozi tia, ne mai avnd nevoie s a se sprijine de amvon. ntreaga adunare a fost martora vindec arii ei. To ti cei prezen ti au sesizat c a i se schimbase glasul s i mul ti au v azut cum paloa rii ei a fost transformat rea p amntie a nf a ti sa a brusc de un val de s an atate, ind nlocuit a de culoarea natural a, mai nti la nivelul gtului, apoi n partea de jos a fe tei s i n cele din urm a pe frunte. Unul dintre oamenii de afaceri din Healdsburg a exclamat: Iat a c a are loc o minune n v azul ntregii adun ari! Dup a ntrunire, ea le-a m arturisit prietenilor care o ntrebau c a Domnul o vindecase. O dat a cu vindecarea, au revenit s i curajul, s i puterea ei de a lucra s i, pn a la ncheierea adun arii de tab ar a, a vorbit n public de cinci ori.

Restabilirea s an at a tii

233

n revista Signs of the Times din 26 Relatnd aceast a experien ta octombrie 1882, editorul, fratele J. H. Waggoner, spunea: La ncheierea cuvnt arii [n Sabat dup a-amiaza] . . . , ea s-a ridicat s i a nceput s a le vorbeasc a oamenilor. Glasul s i nf a ti sarea ei s-au schimbat s i a vorbit destul de mult timp cu claritate s i cu energie. Apoi, i-a invitat pe cei ce doreau s a se hot arasc a s a-I slujeasc a lui Dumnezeu s i pe cei care alunecaser a de pe calea credin tei s a vin a n , s fa ta i un mare num ar de persoane au r aspuns la apel. . . Dup a prima ncercare a sorei White de a vorbi, a sa cum am men tionat mai sus, vindecarea ei a fost deplin a. n Signs of the Times din 2 noiembrie 1882, sora White m arturisea personal despre minunea f acut a pentru vindecare ei: Pana mea s-a odihnit timp de dou a luni, dar sunt profund mul tumitoare c a acum sunt capabil a s a mi reiau scrisul. Domnul mi-a d aruit nc a o dovad a a milei s i a bun at a tii Sale iubitoare, redndu-mi [264] din nou s an atatea. Suferin ta mea recent a m-a dus foarte aproape de mormnt, dar rug aciunile poporului lui Dumnezeu au nvins pentru mine. Cu aproape dou a s apt amni nainte de adunarea noastr a de tab ar a, boala de care sufeream a stagnat, dar am dobndit doar pu tin a putere. Se apropia data nceperii adun arii de tab ar as i mi se p area c a mi va imposibil s a iau parte la ea. . . M-am rugat mult pentru aceasta, dar am continuat s a m a simt foarte sl abit a. . . n starea , nu am putut dect s mea de suferin ta a cad neajutorat a n bra tele R ascump ar atorului meu s i s a a stept. Cnd a sosit primul Sabat al adun arii, am sim tit c a trebuie s a u prezent a n locul de nchinare, deoarece voiam s a-L ntlnesc acolo pe Vindec atorul divin. Dup a-amiaz a, am stat ntins a pe o canapea n marele cort, n timp ce fratele Waggoner le-a vorbit oamenilor, prezentndu-le semnele care dovedeau c a ziua lui Dumnezeu era foarte aproape. La ncheierea cuvnt arii lui, m-am hot art s a m a ridic , cu n picioare, spernd c a, dac a voi ndr azni s a naintez prin credin ta toat a puterea de care dispuneam, Dumnezeu m a va ajuta s a rostesc cteva cuvinte naintea poporului. Cnd am nceput s a vorbesc, puterea lui Dumnezeu a venit asupra mea s i starea mea zic a a fost restabilit a instantaneu. Sperasem c a sl abiciunea mea va trece treptat, dar nu m-am a steptat la o schimbare imediat a. Lucrarea instantanee f acut a pentru

234

Schi te din via ta mea

mine a fost nea steptat a. Ea nu poate atribuit a imagina tiei. Oamenii m-au v azut n starea de sl abiciune n care eram s i mul ti au spus c a, dup a toate aparen tele, m a ndreptam spre mormnt. Aproape to ti cei prezen ti au observat schimbarea care a avut loc n timp ce le vorbeam. Ei au declarat c a nf a ti sarea mea s-a schimbat s i paloarea cadaveric a a fost nlocuit a de o culoare s an atoas a. Le m arturisesc tuturor celor care citesc aceste cuvinte c a Domnul m-a vindecat. Puterea divin a a nf aptuit o mare lucrare pentru mine [265] s i de aceea sunt fericit a. n timpul adun arii, am fost capabil a s a lucrez n ecare zi s i am vorbit de mai multe ori, mai bine de o or a s i jum atate. ntregul meu organism a fost inundat de o putere s i de nalt o vigoare nou a. Un val nou de emo tii s i o credin ta a au pus st apnire pe suetul meu. n timpul bolii, am nv a tat cteva lec tii pre tioase am nv a tat s a m a ncred n ce nu pot vedea, iar atunci cnd nu sunt n stare s a fac nimic, s a a stept lini stit as i calm a n bra tele lui Isus. Noi nu exercit am credin ta a sa cum ar trebui. Ne este team a s a ndr aznim s a ac tion am pe temeiul cuvntului lui Dumnezeu. n ceasul ncerc arii, va trebui s a ne nt arim suetul, prin siguran ta c a f ag aduin tele lui Dumnezeu nu pot da gre s niciodat a. El va mplini tot ce a spus. . . n f nainte de boal a, am crezut c a aveam credin ta ag aduin tele lui Dumnezeu, cu toate acestea, sunt surprins a de marea schimbare care s-a produs n mine, dep as ind cu mult a stept arile mele. Nu sunt vrednic a de aceast a manifestare a iubirii lui Dumnezeu. Am motive s a l laud pe Dumnezeu mai st aruitor, s a umblu naintea Lui cu mai adnc o umilin ta as i s a l iubesc mai erbinte ca oricnd. Am o nou a obliga tie de a-I d arui Domnului tot ce mi apar tine. Trebuie s a le mp art as esc altora razele binecuvntate c arora El le-a ng aduit s a str aluceasc a asupra mea. Nu m a a stept acum s a u n al tat a deasupra tuturor defectelor s i necazurilor s i s a plutesc pe o mare lini stit a, n c al atoria mea spre ceruri. M a a stept la ncerc ari, la pierderi, la dezam agiri s i ntrist ari, dar am f ag aduin ta Mntuitorului: Harul Meu ti este de ajuns. Dac a suntem asalta ti de vr ajma sul oric arei neprih aniri, nu trebuie s a consider am c a este ceva neobi snuit. Hristos ne-a f ag aduit c a va un ajutor la vreme de nevoie, dar nu ne-a spus c a vom scuti ti de ncerc ari. Dimpotriv a, El ne-a declarat deschis c a vom suferi [266] necazuri. ncerc arile sunt o parte a disciplinei noastre morale. Prin

Restabilirea s an at a tii

235

ele putem nv a ta lec tiile cele mai valoroase s i putem ob tine harurile cele mai pre tioase, dac a ne vom apropia de Dumnezeu s i vom r abda totul n puterea Lui. Boala m-a nv a tat despre propria sl abiciune, despre r abdarea s i dragostea Mntuitorului s i despre puterea Lui de a salva. n timpul nop tilor f ar a somn, am descoperit speran ta s i mngierea, meditnd de ucenicii S la ndelunga r abdare s i la duio sia lui Isus Hristos fa ta ai slabi s i gre si ti s i amintindu-mi c a El este acela si neschimb ator n mil as i n dragoste. El n telege sl abiciunea noastr a, El s tie c a suntem , totu lipsi ti de curaj s i de credin ta si nu ne respinge. Domnul este de noi. milos s i plin de ndurare fa ta Chiar de voi c adea la datorie nainte de venirea Domnului, dac a sunt credincioas a, l voi vedea pe Isus s i voi ca El, atunci cnd to ti cei din morminte vor ie si afar a. Oh, ce bucurie de nedescris s a-L vedem pe Cel pe care L-am iubit s a vedem slava Aceluia care Si-a dat via ta pentru noi s a privim acele mini str apunse pentru r ascump ararea noastr a, ntinse spre noi n semn de binecuvntare s i are c de bun venit! Ce importan ta a suferim s i trudim aici, dac a vom ajunge s a ob tinem nvierea s i via ta! Vom a stepta cu r abdare, pn a cnd se va ncheia timpul ncerc arii noastre s i apoi ne vom n al ta [267] . glasul ntr-un strig at fericit de biruin ta

Capitolul 44 Activitatea de scriere s i de predicare


Din tinutul Washington s i din est, scria sora White din re sedin ta sa din Healdsburg, California, n 26 martie 1883, vin invita tii urgente ca eu s a particip la adun arile de tab ar a. . . Acum sunt angajat a ntr-o activitate important a de scriere, pe care de s ase ani m a str aduiesc s a o nalizez. An dup a an am fost ntrerupt a din aceast a lucrare pentru a participa la adun arile de tab ar a. . . n ultimele dou a veri, am fost foarte aproape de por tile mor tii s i, s sim tind c a este posibil ca Domnul s a g aseasc a de cuviin ta a m a lase s a m a odihnesc n mormnt, am tr ait regretele cele mai dureroase, deoarece scrierile mele nu erau nalizate. n providen ta lui Dumnezeu, via ta mi este cru tat a, iar s an atatea mi este restabilit a nc a o dat a. i de mul tumesc Domnului pentru mila s i bun atatea Sa iubitoare fa ta mine. Dac a datoria de a c al atori mi-ar fost descoperit a cu claritate, a s fost dispus a s a merg oriunde, dar r aspunsul la rug aciunea mea: Doamne, ce vrei s a fac? a fost: A steapt a n lini ste pn a cnd te va ndemna Domnul. Nu am r amas ntr-o stare de inactivitate. De cnd m-a vindecat Domnul, la adunarea de tab ar a din Healdsburg, am vizitat Santa Rosa, Oakland, San Francisco, Petaluma, Forestville s i Ukiah s i am lucrat n Healdsburg, predicnd adesea n Sabat s i duminic a seara. n patru s apt amni, am tinut zece predici, am c al atorit dou a sute de mile s i am scris dou a sute de pagini. . . Fra tii care m a ndeamn a s a particip la adunarea de tab ar as i s a-i vizitez ntreab a cu ner abdare: Cnd vom avea volumul al patrulea din Spirit of Prophecy? Acum pot s a le r aspund. Peste cteva s apt amni, munca mea la aceast a carte se va ncheia. Dar exist as i alte lucr ari importante c arora trebuie s a le acord aten tie, de ndat a ce [268] aceasta va ncheiat a. . . Ct nc a mai am putere zic as i mintal a, voi face lucrarea de care are nevoie cel mai mult poporul nostru. . . n timpul c al atoriilor, am lucrat n condi tii foarte neprielnice. Am scris pe vapor, n tren, n cortul meu din adunarea de tab ar a, predicnd ade236

Activitatea de scriere s i de predicare

237

sea pn a la epuizare s i apoi trezindu-m a la orele trei noaptea pentru a scrie ntre s ase s i cincisprezece pagini pn a la micul dejun. . . Mi-ar face o mare pl acere s a m a ntlnesc cu fra tii s i cu surorile mele dragi la adunarea de tab ar a. Simt dragostea lui Isus arznd n suetul meu. mi place s a vorbesc s i s a scriu despre aceasta. M a rog ca Dumnezeu s a v a binecuvnteze la adun arile de tab ar as i suetul vostru s a poat a nviorat de harul S au. Dac a Dumnezeu mi porunce ste s a renun t la activitatea de scriere pentru a participa la aceste adun ari sau pentru a le predica oamenilor din diferite locuri, a stept s a aud glasul S au s i m a voi supune. Signs of the Times, 5 aprilie 1883. n perioada prim averii s i a verii anului 1883, sora White a petrecut mult timp ntr-un efort de a ncheia volumul al patrulea din Spirit of Prophecy, cunoscut n anii de mai trziu ca The Great Controversy. Nu s i-a ntrerupt activitatea de scriere pn a n luna august, cnd a participat la cteva adun ari de tab ar a din est s i la sesiunea Conferin tei Generale, care a avut loc dup a aceea. Despre aceste lucr ari publice din anul 1883, ea scria urm atoarele: Vizita la Battle Creek Duminic a, 12 august, am p ar asit coasta Pacicului, plecnd spre est, nso tit a de sora Sara McEnterfer. De si am suferit considerabil, din cauza c aldurii s i a prafului, traversarea zonei de cmpie a fost pl acut a. Conductorul trenului s i ceilal ti angaja ti au fost gata s a fac a pentru confortul nostru. tot ce le-a stat n putin ta mntul c nc a din clipa n care am urcat n tren, am avut sim ta a [269] sunt pe calea datoriei. Avusesem o comuniune pl acut a cu Mntuitorul meu s i sim team c a El este ad apostul s i cet a tuia mea de sc apare s i c a, atta vreme ct sunt angajat a n lucrarea pe care mi-a ncredin tato El, nu m a poate afecta nici un r au. Am o ncredere necontenit a n f ag aduin tele lui Dumnezeu s i m a bucur de acea pace care vine doar de la Isus. . . Am ajuns la Battle Creek vineri, n data de 17 august. n noaptea urm atoare, mi-a fost imposibil s a dorm. Nu mai fusesem n acest loc de la funeraliile so tului meu, cnd plecasem foarte sl abit a. Acum, marea pierdere suferit a de lucrarea lui Dumnezeu prin decesul s au, pierdere pe care eu ns ami o suferisem profund, din cauz a c a am r a-

238

Schi te din via ta mea

mas lipsit a de tov ar as ia s i de ajutorul lui n lucrarea mea, mi revenea viu n minte s i nu m a puteam lini sti, ca s a dorm. Mi-am amintit de leg amntul pe care l f acusem cu Dumnezeu la moartea so tului meu c a nu m a voi descuraja sub povar a, ci voi lucra mai srguincioas a s i mai devotat a ca oricnd nainte pentru a prezenta adev arul att prin scrieri, ct s i prin predicare, c a voi nf a ti sa naintea oamenilor excelen ta legilor s i a preceptelor lui Iehova s i i voi ndruma spre izvorul cur a titor, unde putem sp ala ti de orice urm a a p acatului. M-am luptat cu Dumnezeu toat a noaptea n rug aciune, ca s a-mi dea putere pentru lucrarea mea s i s a m a umple cu Duhul S au pentru a n stare s a-mi respect leg amntul solemn. Doream mai mult ca orice s a-mi petrec timpul s i s a-mi folosesc toat a puterea pentru a-i avertiza pe cei ce m arturisesc adev arul s a intre ntr-o rela tie mai strns a cu Dumnezeu, ca s a se poat a bucura de o comuniune cu El, mai profund a dect aceea pe care a avut-o Israelul din vechime, n zilele lui cele mai prospere. n Sabat diminea ta, m-am adresat marii adun ari din Tabernacul. n timp ce prezentam cuvintele din Apocalipsa 7, 9-17, Domnul mi-a [270] dat putere s i libertate n exprimare. . . Calea ascult arii Duminic a diminea ta am vorbit pentru cei aproximativ s aptezeci s i cinci de lucr atori angaja ti ai biroului de editur a Review and Herald. Cu o s apt amn a nainte, n data de 12 august, m a adresasem unui grup similar de angaja ti ai Pacic Press, atr agndu-le aten tia asupra importan tei respect arii principiilor. Acum, prezentam acela si subiect, sf atuindu-i pe to ti s a nu ng aduie nimic care s a-i abat a de la ce este drept. I-am avertizat c a vor nevoi ti s a se confrunte cu inuen te potrivnice s i vor asalta ti de ispite, iar cei care nu sunt nr ad acina ti s i ntemeia ti n adev ar vor dobor ti de pe temelia cea sigur a. . . Duminic a seara, n data de 19 august, am fost invitat a s a vorbesc la Sanatoriu. . . Am predicat n fa ta unei adun ari numeroase, inspirndu-m a din cuvintele: C aci cine iube ste via ta s i vrea s a vad a zile bune s a- si nfrneze limba de la r au s i buzele de la cuvinte n sel atoare. S a se dep arteze de r au s i s a fac a binele, s a caute pacea s i s-o urm areasc a. C aci ochii Domnului sunt peste cei neprih ani ti, s i

Activitatea de scriere s i de predicare

239

urechile Lui iau aminte la rug aciunile lor. Dar Fa ta Domnului este mpotriva celor ce fac r aul (1 Petru 3, 10-12). . . Calea ascult arii de Dumnezeu este o cale a virtu tii, a s an at a tii s i a fericirii. Planul de Mntuire, a sa cum este descoperit n Sntele Scripturi, deschide o cale prin care omul poate ob tine fericirea s i si poate prelungi zilele pe p amnt s i prin care se poate bucura de viitoare care dureaz favoarea cerului s i poate ob tine acea via ta a ct timp va exista Dumnezeu. . . Siguran ta aprob arii lui Dumnezeu va contribui la s an atatea trupului. Ea fortic a suetul mpotriva ndoielii, confuziei s i ngrijor arii excesive, care submineaz a att de adesea puterile vitale s i induc cele [271] mai cumplite s i dureroase boli ale nervilor. Domnul a f ag aduit prin cuvntul S au care se mpline ste ntotdeauna, c a ochii S ai vor veghea asupra celui neprih anit s i urechile Sale vor deschise pentru a auzi rug aciunea lor. . . Luni diminea ta, n data de 20 august, le-am vorbit din nou celor angaja ti la biroul de la Review. . . Chiar s i printre cei implica ti n activitatea institu tiilor noastre, . exist a unii care se a a n marele pericol de a c adea de la credin ta Satana va ac tiona deghizat s i n maniera cea mai n sel atoare n aceste ramuri ale lucr arii lui Dumnezeu. Institu tiile noastre sunt ni ste instrumente importante n vederea realiz arii lucr arii lui Dumnezeu s i constituie tinta special a a atacurilor lui Satana care va ntrebuin ta toate mijloacele posibile pentru a le mpiedica s a e folositoare. . . n aceste zile periculoase, trebuie s a m extrem de aten ti s a nu respingem razele de lumin a pe care ni le trimite Cerul, n harul S au, deoarece lumina Cerului este unicul mijloc prin care putem discerne planurile am agitoare ale vr ajma sului. Avem nevoie de lumin a din ceruri n ecare ceas, ca s a putem deosebi lucrurile snte de cele profane s i pe cele ve snice de cele trec atoare. To ti cei care r amn cura ti s i necorup ti de inuen ta predominant a a spiritului timpului n care tr aim se vor confrunta cu lupte aspre. Ei vor trece prin mari strmtor ari, si vor cur a ti haina caracterului s i o vor albi n sngele Mielului. Ei vor cnta cntecul biruin tei n mp ar a tia slavei. Cei care sufer a mpreun a cu Hristos vor p arta si ai slavei Sale. The Review and Herald, 16 octombrie 1883

240

Schi te din via ta mea

Preg atirea pentru seceri s Adunarea de tab ar a de la Worcester, Mass., din 22-28 august, ... a fost o ocazie deosebit de important a pentru mine. Am ntlnit acolo un mare num ar de credincio si, dintre care unii erau angaja ti [272] n lucrare nc a de la prima vestire a soliei ngerului al treilea. De la ultima noastr a adunare de tab ar a, fratele Hastings, unul dintre purt atorii credincio si ai stindardului, c azuse la datorie. Am fost ntristat a s a-i v ad pe ceilal ti mpov ara ti de inrmit a tile vrstei, dar, cu toate acestea, am fost bucuroas a s a-i v ad dornici de a asculta cuvintele vie tii. Iubirea lui Dumnezeu s i adev arul Lui p areau c a radiaz a n inima lor, luminndu-le chipul. Ochii lor se umpleau adesea de lacrimi, dar nu erau lacrimi de ntristare, ci lacrimi ale bucuriei pe care o sim teau, cnd auzeau solia lui Dumnezeu vestit a prin gura slujitorilor Lui. Ace sti peregrini vrstnici erau prezen ti aproape la toate ntlnirile, ca s i cnd s-ar temut ca nu cumva s a e absen ti, asemenea lui Toma, tocmai cnd vine Isus s i le spune: Pace vou a. Ace sti valoro si s i ncerca ti credincio si erau asemenea grului copt, preg atit pentru seceri s. Lucrarea lor este aproape ndeplinit a. pn Poate c a unora li se va ng adui s a r amn a n via ta a cnd Hristos Se va ar ata pe norii cerului cu mare putere s i slav a. Al tii pot ie si oricnd din rnduri pentru a se odihni n Isus. Dar, cnd p amntul va nv aluit de ntuneric s i cnd popoarele vor cuprinse de o mare ntunecime, ace sti copii ai luminii si vor putea ridica privirile spre ceruri s i se vor bucura, s tiind c a r ascump ararea lor este aproape. . . Membrii laici, ca misionari pentru Dumnezeu n timp ce priveam aceast a adunare de credincio si a c aror nf a ti sare exprima seriozitate s i ardoare. . . , ochii mei s-au oprit asupra mai multora dintre cei care avuseser a o cunoa stere a adev arului s i care, dac a ar fost sn ti ti prin aceast a cunoa stere, ar putut realiza o mare lucrare pentru Dumnezeu. M a gndeam: Dac a to ti ace stia de Dumnezeu s s i-ar n teles responsabilitatea fa ta i datoria fa ta de semeni s i dac a ar lucrat propor tional cu capacitatea pe care [273] le-a dat-o Domnul, ce lumin a ar r aspndit ei n Massachusetts s i [274]

Activitatea de scriere s i de predicare

241

chiar mai departe, n alte state! Dac a ecare dintre cei care s i-au m arturisit credin ta n solia ngerului al treilea ar f acut din Cuvntul lui Dumnezeu regula vie tii sale s i dac a ar ndeplinit lucrarea Lui cu credincio sie, ca slujitori ai lui Hristos, ace sti oameni ar fost o putere n lume. Nu numai cei care lucreaz a n domeniul doctrinei s i al predic arii sunt r aspunz atori pentru suete. Fiecare b arbat s i ecare femeie, oricine are o cunoa stere a adev arului trebuie s a conlucreze cu Hristos. . . El cere ca membrii laici s a lucreze ca misionari. Fra tilor, lua ti-v a Bibliile, vizita ti-i pe oameni acas a, citi ti-le Cuvntul lui Dumnezeu la gura sobei s i vor veni la El mult mai mul ti. Merge ti cu o inim a smerit as i cu o ncredere neclintit a n harul s i n mila lui Dumnezeu s i face ti tot ce pute ti face. . . Exist a oameni care, de si ar trebuit s a lucreze pentru salvarea o predic suetelor, nu au tinut niciodat a n via ta a. Nu se cer nici talente mari, nici pozi tii nalte. Dar este o nevoie urgent a de b arba ti s i de femei care l cunosc pe Isus s i sunt familiariza ti cu istoria vie tii s i a mor tii Sale. . . Noi nu avem nevoie att de mult de oameni remarcabili, ct avem nevoie de oameni buni, loiali s i umili. Dumnezeu cheam a oameni din toate clasele sociale s i din toate domeniile de activitate s a lucreze pentru cauza Sa. Este nevoie de oameni dispu si s a nceap a de pe treapta de jos a sc arii, care s a si c stige singuri pinea, ndeplinindu- si n lini ste datoria, oameni care nu se vor da napoi de la o munc a srguincioas a pentru a ob tine cele necesare sau de la o economie strict a n folosirea banilor s i a timpului, ca s a lucreze pentru Domnul n propriile familii s i n mijlocul vecinilor lor. Dac a lucrarea reformei este nceput as i dus a mai departe n ecare familie, va exista o biseric a vie s i prosper a. Lucrurile trebuie s a e a sezate n ordine mai nti n c amin. Lucrarea are nevoie de aceia [275] care pot s a lucreze n c amin, care pot s a studieze Biblia s i s a tr aiasc a turile ei s nv a ta i s a-i creasc a pe copiii lor n temere de Dumnezeu. Deci trebuie s a facem un efort perseverent s i srguincios pentru al tii, cu rug aciune erbinte pentru ajutorul harului s i al puterii divine, iar lucrarea misionar a va urmat a de mari rezultate. Nu conteaz a cine e sti; adev arata valoare a omului este dat a de inim a, de motiva tie, de sinceritatea scopului s i de via ta tr ait a zi cu zi. Cei vorb are ti, neastmp ara ti s i dictatori nu sunt necesari n aceast a lucrare. Astfel de oameni se ivesc pretutindeni. Mul ti tineri caut a

242

Schi te din via ta mea

, nu au nici s a ocupe locuri de frunte, dar sunt lipsi ti de experien ta un respect pentru cei vrstnici sau pentru cei aa ti n pozi tii de r aspundere s i se sup ar a cnd sunt sf atui ti sau mustra ti. Avem deja . destule asemenea persoane care si acord a prea mult a importan ta Dumnezeu cheam a tineri mode sti, lini sti ti s i serio si s i oameni maturi, echilibra ti s i principiali, care se pot ruga la fel de bine cum pot vorbi s i care se vor ridica n picioare n fa ta celor vrstnici s i vor trata cu respect perii albi. Cauza lui Dumnezeu sufer a din lips a de lucr atori n telep ti. Fra tii mei s i surorile mele, Domnul v-a binecuvntat cu nsu siri intelectuale care pot ajunge la mari performan te. Cultiva ti-v a talentele cu s perseveren ta i cu seriozitate. Educa ti-v as i disciplina ti-v a mintea prin studiu, prin observa tie s i prin medita tie. Nu pute ti mplini voia lui Dumnezeu, dac a nu v a folosi ti toate puterile. nsu sirile intelectuale se vor nt ari s i se vor dezvolta, dac a ve ti merge s a lucra ti n s temere de Dumnezeu, n umilin ta i cu rug aciune st aruitoare. O tint a bine determinat a va face minuni. Fi ti cre stini sinceri, statornici s i hot ar ti. n al ta ti-L pe Isus, vorbi ti despre dragostea Lui, m arturisi ti despre puterea Lui s i face ti ca lumina voastr a s a str aluceasc a n [276] lume. The Review and Herald, 13 noiembrie 1883 Un exemplu de sacriciu de sine Am fost bucuroas a de privilegiul de a participa la adunarea de tab ar a din Vers.mont, care a avut loc la Montpelier, n perioada 30 august 4 septembrie. . . Gndurile mi-au fost purtate cu treizeci de ani n urm a, cnd, nso tit a de sora mea, am vizitat Fairhaven, Mass., cu scopul de a-mi prezenta solia n fa ta micului grup de credincio si din acel loc. Fratele Bates locuia acolo pe vremea aceea s i s i-a exprimat convingerea c a era datoria lui s a viziteze Vers.mont s i s a predice adev arul n acel stat. Dar a ad augat: Nu am nici un ban s i nici nu s tiu de unde ar putea veni banii necesari pentru c al atorie. . Voi pleca pe jos s M a gndesc s a pornesc prin credin ta i voi merge att ct mi va da Dumnezeu putere. Sora mea mi-a spus: Cred c a Domnul m a va ajuta s a g asesc o cale ca fratele Bates s a poat a merge n Vers.mont. Sora F. caut a o fat a pe care s a o angajeze la ngrijirea gospod ariei s i. . . eu voi c stiga banii de care este nevoie. Ea s i-a pus planul n aplicare s i, cernd o plat a n avans, a pus banii n mna

Activitatea de scriere s i de predicare

243

fratelui Bates. El a pornit n c al atorie a doua zi diminea ta, iar sora mea a r amas s a lucreze pentru un dolar s i un sfert pe s apt a-mn a. n Vers.mont, oamenii au fost adu si la adev ar ntr-un num ar destul de mare s i fratele Bates s-a ntors acas a cu o mare bucurie, deoarece Domnul binecuvntase cu adev arat eforturile lui. . . Completarea rndurilor lucr atorilor Cnd am privit la chipurile celor ncerca ti, care erau att de pre tio si n ochii Domnului, s i am v azut c a unii dintre ei p areau aproape gata s a- si dezbrace armura. . . , n mintea mea s-a ivit ntrebarea: Cine se va ridica pentru a lua locul acestor b atrni s i obosi ti solda ti ai crucii? Cine se va consacra pentru lucrarea lui Dumnezeu?. . . Unde sunt cei care au cunoa sterea adev arului s i care l iubesc pe Isus [277] suetele pentru care a murit El sucient de mult ca s a renun te la eul lor, s a aleag a suferin ta s i s a ias a afar a din tab ar as i s a sufere ocara lui Hristos?. . . Cine si va folosi talan tii ncredin ta ti lui de Dumnezeu, e ei s mari sau mici, lucrnd n umilin ta i nv a tnd zi de zi n s coala lui Hristos pentru a le mp art as i altora acea cunoa stere pre tioas a? Cine va n telege lucrarea care ar trebui s a e ndeplinit as i cine o va face? C ti se vor scuza s i se vor l asa nl an tui ti de interese lume sti? T aia ti funiile care v a leag as i merge ti n vie spre a lucra pentru St apn! n ecare departament al lucr arii lui Dumnezeu, este nevoie de slujitori consacra ti s i tem atori de Dumnezeu, oameni inteligen ti s i educa ti din punct de vedere intelectual, care s a nainteze ca pastori, colportori s i misionari. Fra ti s i surori, n al ta ti spre Dumnezeu rug aciunile voastre erbin ti, ca El s a g aseasc a lucr atori pe care s a-i trimit a la seceri s, c aci mare este seceri sul, dar pu tini sunt lucr atorii. The Review and Herald, 27 noiembrie 1883 nt arirea credin tei n adev arul Bibliei n perioada 6-11 septembrie, am participat la adunarea de tab ar a desf as urat a la Waterville, Maine. Aici, n statul meu natal, am ntlnit fra ti s i surori dragi, a c aror ocupa tie, de-a lungul anilor, fusese ntre tesut a cu lucrarea s i cauza adev arului prezent. . . La aceast a adunare de tab ar a au avut loc cteva ntruniri foarte valoroase. Mul ti

244

Schi te din via ta mea

au ascultat cu interes m arturiile pe care le-am prezentat, dar oare nu aceea era marea lucrare pe care am dorit a sa de mult s a o vedem care accept ndeplinit a?... Exist a un fel de credin ta a faptul c a noi [278] avem adev arul, dar credin ta care se bazeaz a n totul pe Cuvntul dat inima, este foarte de Dumnezeu, care lucreaz a din iubire s i cur a ta rar a. Dumnezeu a descoperit adev arurile Sale mntuitoare n Cuvntul S au. Ca popor, noi ar trebui s a m ni ste cercet atori srguincio si ai profe tiei s i nu ar trebui s a ne g asim lini stea, pn a cnd nu ajungem s a n telegem subiectul sanctuarului, a sa cum este prezentat n viziunile lui Daniel s i ale lui Ioan. Acest subiect aduce o mare lumin a asupra situa tiei s i lucr arii noastre actuale s i ne ofer a o dovad a de net ag aduit c a Dumnezeu a condus experien ta noastr a din trecut. El explic a dezam agirea din 1844, ar atndu-ne c a sanctuarul care trebuia cur a tit nu era p amntul, a sa cum presupuneam noi, ci faptul c a, atunci, Hristos a intrat n Locul Preasfnt al Sanctuarului ceresc s i c a El este acolo, ndeplinind lucrarea nal a a slujbei Sale preo te sti, ca mplinire a cuvintelor adresate de nger profetului Daniel, Pn a vor trece dou a mii trei sute de seri s i dimine ti; apoi, sfntul Loca s va cur a tit! (Daniel 8, 14). Credin ta noastr a cu privire la solia primului, a celui de-al doilea s i a celui de-al treilea nger a fost corect a. Marile pietre de hotar ale drumului pe care l-am parcurs sunt de neclintit. Chiar dac a o stirile iadului ar ncerca s a le doboare din temelie s i ar triumfa, creznd c a au reu sit s a biruiasc a, totu si nu vor birui. Ace sti stlpi ai adev arului stau neclinti ti, asemenea unor n al timi ve snice, care nu pot cl atinate, orict de mari ar eforturile oamenilor, asociate cu eforturile lui Satana s i ale o stirilor lui. Noi putem nv a ta mult, s i ar trebui s a cercet am f ar a ncetare Scripturile pentru a vedea dac a aceste lucruri sunt a sa. n aceste timpuri, poporul lui Dumnezeu trebuie s a aib a privirile a tintite spre Sanctuarului ceresc, unde se desf as oar a ultima slujire a Marelui nostru Preot, n lucrarea de judecat a care continu as i prin care El mijloce ste pentru poporul S au. The [279] Review and Herald, 27 noiembrie 1883

Activitatea de scriere s i de predicare

245

Conferin ta General a din 1883 Adun arile de tab ar a din toamn a au fost urmate de cea de a dou azeci s i doua sesiune anual a a Conferin tei Generale, n timpul c areia, sora White a prezentat primele discursuri de diminea ta pentru pastori, publicate mai nti n Review s i, dup a aceea, n edi tia , sora 1893 a c ar tii Gospel Workers. Cu privire la aceast a Conferin ta White scria: Adun arile de la Battle Creek au fost nso tite de un interes mai adnc dect cel manifestat la oricare alt a adunare asem an atoare, care a avut loc vreodat a n poporul nostru. Pentru aceast a sesiune a Conferin tei Generale s-au n al tat multe rug aciuni s i putem m arturisi c a Isus a participat la s arb atoare s i a fost un oaspete onorat la aceast a adunare important a. Lecturile biblice au oferit lec tii pre tioase att , pentru pastori s i profesori, ct s i pentru laici. Adun arile de diminea ta destinate n special pastorilor s i altor lucr atori ai lui Dumnezeu, au fost deosebit de interesante. Credin ta s i dragostea au fost inspirate n multe inimi. Lucrurile spirituale s i ve snice au devenit o realitate s i nu doar un simplu sentiment. Aceast a adunare pre tioas a a trecut, dar rezultatele ei urmeaz a s a se vad a n viitor. Nu vom s ti niciodat a binele realizat n timpul celor dou azeci de zile, n care s-a desf as urat sesiunea, pn a cnd nu ne vom ntlni n jurul marelui tron alb. The Review and Herald, 15 ianuarie 1884 ncheierea activit a tii din est S-au f acut planuri pentru un seminar de zece zile, intitulat Biblia s i Misionarismul, care urma s a se desf as oare la South Lancaster, Mass., s i, de asemenea, pentru o adunare general a a credincio silor din Conferin ta Pennsylvania la Wellsville, N. Y. Sora White a fost s solicitat a cu insisten ta a participe la aceste ntruniri s i, la ntoarcerea ei n Battle Creek, le-a vorbit vineri seara angaja tilor Sanatoriului, [280] iar n Sabat a predicat pentru marea adunare din Tabernacul. Acestea au fost ultimele activit a ti pe care le-au avut n cadrul acestei c al atorii n est, scria sora White cu privire la Seminarele biblice la care a participat, si trebuie s a spun, spre lauda lui Dumnezeu, c a El m-a sus tinut la ecare pas. M a rugam zi s i noapte s i pe tot parcursul c al atoriei, cerndu-I lui Dumnezeu puterea, harul s i lumina

246

Schi te din via ta mea

prezen tei Sale, s i s tiu n cine am crezut. M-am ntors n California cu o putere mai mare s i cu mai mult curaj dect avusesem n 12 august, cnd am plecat din Oakland. [Sora White a ajuns la casa sa de din Healdsburg, n data de 30 decembrie 1883, dup a o absen ta aproape cinci luni.] Doresc iubirea lui Isus a sa cum nu am dorit-o niciodat a mai nainte. V ad motive de a-L l auda pe Dumnezeu pentru bun atatea Sa, pentru grija Sa protectoare, pentru pacea pl acut as i pentru bucuria s i curajul pe care mi le-a d aruit n aceast a c al atorie. Am plecat prin s credin ta i nu prin vedere, am v azut mna lui Dumnezeu n lucrul ec arei zile s i, zi de zi, lauda la adresa Lui a fost n inima mea s i pe buzele mele. Duhul S au m-a ajutat n sl abiciunile mele, ntr-o manier a att de evident a, nct nu m a pot teme s a m a ncredin tez deplin grijii Sale. Am o siguran ta a a dragostei Sale. El a auzit rug aciunile mele s i mi-a r aspuns, iar eu l voi l auda. The Review [281] and Herald, 5 februarie 1884

Capitolul 45 Lucrarea din Europa Central a


Cea de a doua sesiune a Consiliului Misionar European a fost organizat a n Basel, Elve tia, n perioada 28 mai 1 iunie 1884, ind condus a de fratele George I. Butler, din America. La aceast a adunare, au fost adoptate cteva hot arri, solicitndu-se Conferin tei Generale s a i roage pe sora E. G. White s i pe ul ei, William C. White, s a viziteze centrele misionare europene. n luna noiembrie care a urmat, la sesiunea Conferin tei Generale desf as urate la Battle Creek, Mich., s-a discutat despre aceast a solicitare s i li s-a adresat recomandarea de a vizita Europa. n acord cu aceast a hot arre, sora White s i secretara ei, sora Sara McEnterfer, precum s i William C. White s i familia sa au plecat din America n data de 8 august 1885, plecnd din Boston la bordul vasului Cephalonia, s i au ajuns la Liverpool n data de 19 august. n timpul celor dou a s apt amni petrecute n Anglia, au vizitat grupele de p azitori ai Sabatului din Grimsby, Ulceby, Riseley s i Southampton s i au avut posibilitatea de a vorbi de mai multe ori n s ali publice. n data de 2 septembrie, grupul a plecat din Londra, ajungnd la Basel, Elve tia, a doua zi diminea ta. Aici, urma s a se desf as oare curnd adunarea anual a a Conferin tei Elve tiene, precum s i cea de a treia sesiune a Consiliului Misionar European. Tipograa Polyglotte La Basel, tocmai se ncheiase construc tia casei de editur a, denumit a mai trziu Imprimerie Polyglotte (tipograa pentru numeroase limbi). Terenul fusese achizi tionat cu un timp nainte, iar la nceputul anului 1884, cu ocazia vizitei fratelui Butler, s-au f acut planurile pentru construc tie. Cl adirea a fost construit a sub supravegherea atent a a fratelui B. L. Whitney, conduc atorul principal al [282] Centrului Misionar European, iar fratele H. W. Kellog, care a fost mul ti ani managerul Asocia tiei pentru Publica tii Review and Herald, din Battle Creek, Mich., a cump arat s i a instalat echipamentul. 247

248

Schi te din via ta mea

Noua cas a de editur a era o cl adire spa tioas as i impun atoare, de 46 x 76 picioare (14 x 23 m), cu patru etaje s i demisol. Etajele superioare erau construite n a sa fel nct s a poat a folosite ca apartamente de locuit pentru familii, pn a cnd, datorit a extinderii activit a tii editurii, urma s a e nevoie s i de ele. Chiar sora White a locuit ntr-unul dintre aceste apartamente n cea mai mare parte a perioadei de doi ani, pe care a petrecut-o n Europa. ri Casele de editur a din multe ta Cnd sora White s i grupul care o nso tea au ajuns la casa de editur a, fratele Whitney a spus: nainte de a urca la etaj, veni ti s a vede ti sala noastr a de adunare. La etajul nti, era o nc apere frumoas a, bine iluminat as i pl acut mobilat a. Sora White a privit cu interes toate detaliile locului, apoi a declarat: Aceasta este o sal a potrivit a pentru adunare. Am sentimentul c a am mai v azut cndva acest loc n trecut. Dup a pu tin timp, au vizitat camerele ocupate de tipograe. Cnd au ajuns n atelierul de lucru, ma sina de tip arit era n func tiune, iar sora White a spus: Am mai v azut aceast a ma sin a de tip arit. nc aperea aceasta mi se pare foarte cunoscut a. ndat a, cei doi tineri care s lucrau la tipograe au ie sit n fa ta i le-au fost prezenta ti vizitatorilor. Sora White a dat mna cu ei s i apoi a ntrebat, Unde este cel alalt? Care cel alalt?, a ntrebat fratele Whitney. Mai este aici un domn mai n vrst a, a r aspuns sora White, si [283] am o solie pentru el. Fratele Whitney i-a explicat c a supraveghetorul atelierului de lucru era n ora s cu treburi. Trecuser a mai bine de zece ani de cnd sora White, relatnd n prezen ta unei mari audien te n biserica din Battle Creek lucrurile care i fuseser a descoperite ntr-o viziune cu privire la lucrarea ce trebuia ri str f acut a n multe ta aine, a declarat c a v azuse ma sini de tip arit, ri str func tionnd n multe ta aine s i tip arind publica tii periodice, bro suri s i c ar ti despre adev arul prezent pentru oamenii din acele zone. n acest punct al relat arii ei, fratele James White a ntrerupt-o, ri. Ea a r ntrebnd-o dac a poate numi cteva dintre aceste ta aspuns rilor nu i fuseser c a nu poate, deoarece numele ta a descoperite, cu excep tia uneia. mi amintesc c a ngerul a rostit Australia. Dar a

Lucrarea din Europa Central a

249

rile, ea va recunoa ad augat c a, de si nu poate numi ta ste locurile, dac a le va vedea vreodat a, deoarece imaginea acestora i era foarte clar a n minte. La tipograa noii case de editur a din Basel, ea a recunoscut unul dintre cele trei locuri. Cteva s apt amni dup a aceea, n timpul vizitei n Norvegia, ea a recunoscut cel de-al doilea dintre aceste locuri, s i anume tipograa casei de editur a din Christiania, iar s ase ani mai trziu, n timpul vizitei n Australia, la biroul Editurii Bible Echo din Melbourne, a v azut nc a o tipograe s i a identicat att nc aperea, ct s i ma sinile de tip arit, ca ind unul dintre locurile pe care le v azuse n viziunea de la Battle Creek, n data de 3 ianuarie 1875. Vnzarea de literatur a Conferin ta Elve tian a s-a desf as urat n perioada 10-14 septembrie 1885. Au participat aproape dou a sute de persoane. ntrunirea a fost urmat a imediat de Consiliul Misionar European, care a continuat timp de dou a s apt amni. La aceste adun ari au fost primite [284] rapoarte foarte interesante din Scandinavia, Marea Britanie, Germania, Fran ta, Italia s i Elve tia, unde cauza adev arului prezent ncepuse s a c stige teren. Rapoartele au condus la cteva dezbateri vii cu privire la subiecte ca: Planurile cele mai eciente n vederea r aspndirii literaturii noastre, folosirea ilustra tiilor n c ar tile s i n revistele noastre, folosirea corturilor s i portul armei. Fra tii din Scandinavia au raportat c a vnz arile de literatur a n conferin tele lor, n timpul anului scal precedent, ajunseser a la suma de 1.033 de dolari. Delega tii din Marea Britanie au raportat vnz ari n valoare de 550 de dolari. Biroul editurii de la Basel primise pentru publica tiile periodice germane s i franceze 1.010 dolari. O mare parte din timp a fost ocupat a de rapoartele colportorilor care lucraser a n Europa catolic as i si povesteau experien tele, relatnd Consiliului motivul pentru care literatura noastr a nu putea vndut a n Europa, folosind metodele care fuseser a pline de succes n America. Ei au solicitat insistent retribuirea colportorilor, a sa cum procedau societ a tile evanghelice care si desf as urau activitatea n rile catolice. ta

250

Schi te din via ta mea

n timpul celor nou asprezece zile, ct au durat adun arile Conferin tei s i ale Consiliului, sora White a ascultat cu aten tie rapoartele care erau prezentate n majoritate n limba englez a. n cadrul adun arilor administrative, ea a rostit cuvinte de ncurajare s i apreciere, iar diminea ta devreme, a tinut o serie de predici instructive, tratnd subiecte ca: iubirea s i r abdarea printre cre stini, curajul s i perseveren ta n lucrarea de slujire pastoral a, lucrarea n teritorii noi. ntr-o [285] cuvntare adresat a lucr atorilor misionari, ea spunea: Fra tilor, n ecare situa tie dicil a n care v a aa ti, aduce ti-v a aminte c a Dumnezeu nc a mai are ngeri. Poate c a v a ve ti confrunta cu mpotrivirea sau chiar cu persecu tia, dar, dac a r amne ti loiali s i de principii, ve statornici fa ta ti descoperi, asemenea lui Daniel, c a Dumnezeul c aruia i sluji ti este un ajutor s i un eliberator n vreme de nevoie. Acum este timpul s a cultiva ti integritatea caracterului. Biblia este plin a de comorile bogate ale f ag aduin tei pentru to ti aceia care l iubesc pe Dumnezeu s i se tem de El. Tuturor celor care sunt angaja ti n lucrarea misionar a, a s dori s a le spun: Ascunde ti-v a n Isus. Nu eul vostru, ci Hristos s a Se vad a n toate lucr arile voastre. Cnd munca devine grea s i ajunge ti s a v a descuraja ti, ind ispiti ti s a o abandona ti, lua ti-v a Biblia, ngenunchea ti naintea lui Dumnezeu s i spune ti: Iat a, Doamne, cuvntul T au este o garan tie. A seza ti povara voastr a pe temelia f ag aduin telor Sale s i ecare dintre aceste f ag aduin te va mplinit a. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 153 Cnd rapoartele descurajatoare ale colportorilor au ajuns la un punct culminant, ea a dorit s a-i ndemne pe lucr atori s a aib a ncredere c a lucrarea lor va avea succes, n ciuda tuturor acestor dicult a ti. Pe colportorii descuraja ti, i-a asigurat n mod repetat c a i fusese ar atat n viziune faptul c a n Europa vor vndute suciente c ar ti, att pentru sus tinerea nanciar a a lucr atorilor, ct s i pentru a aduce venituri casei de editur a, astfel nct s a poat a produce un num ar mai mare de c ar ti. Educarea s i preg atirea colportorilor ncuraja ti de asigurarea c a, acelora care vor persevera cu ncredere, li se va oferi un ajutor special, c tiva tineri au fost con-

Lucrarea din Europa Central a

251

vin si s a mai fac a nc a un efort n activitatea de vnzare a literaturii, ntre tinndu-se singuri din punct de vedere nanciar, dar s-a subliniat faptul c a trebuie s a li se asigure o aprovizionare mai bun a cu acele c ar ti preferate de cump ar atori. Fratele J. G. Matteson a m arturisit c a f acuse toate eforturile pentru a-i ncuraja s i pentru a-i instrui pe colportori s i c a ei reu siser a s a [286] vnd a reviste s i c ar ti mai mici, dar c stigurile nu fuseser a suciente pentru a se ntre tine corespunz ator s i era deosebit de preocupat de descoperirea modalit a tilor de ob tinere a unor rezultate mai bune. El a declarat c a, avnd n vedere ncurajarea primit a din partea sorei White, este hot art s a mai ncerce nc a o dat a. Ca urmare, n timpul iernii 1885-1886, n Scandinavia s-au f acut eforturi speciale n scopul educ arii s i instruirii colportorilor. Scolile de instruire s-au desf as urat n Suedia, n Norvegia s i n Danemarca. Scoala din Stockholm a continuat timp de patru luni s i au participat dou azeci de persoane. n timpul dup a-amiezei, s ase ore erau petrecute cu vnzarea de carte din cas a n cas a, iar dimine tile s i serile erau petrecute n studiu. n 1886, vnz arile de c ar ti s i bro suri din Scandinavia au ajuns la suma de 5.386 de dolari, iar abonamentele la reviste periodice, la 3.146 de dolari. Mul ti ani dup a aceea, fratele Matteson declara c a, ndat a dup a ntoarcerea sa de la conferin ta din Basel, a f acut toate eforturile pentru a sprijini activitatea colportorilor, ind pe deplin convins c a lucr atorii lui trebuie s a tr aiasc a dintr-un venit foarte umil. El a strict convins ecare colportor s a p astreze o eviden ta a a banilor s i o dat s a-i ng aduie s a examineze aceast a eviden ta a pe s apt amn a, pentru a-i sf atui din punct de vedere economic. Curnd, raportul s-a schimbat, deoarece colportorii au nceput s a cheltuiasc a mai pu tin s i s a c stige mai mult, iar c tiva dintre ei c stigau sucient pentru a se sus tine singuri, f ar a a primi nimic de la trezoreria Conferin tei. [Not a Eforturile st aruitoare depuse pentru a a seza lucrarea de colportaj s i vnzare de literatur a pe o baz a temeinic a n Scandinavia au adus roade timpurii. La Conferin ta General a din 1889, fratele O. A. Olsen a fost n stare s a raporteze activitatea a cincizeci de colportori n Scandinavia, care aveau succes. (Vezi Buletinul 1889, 4.) Vnz arile de carte pe anul 1889 ajunseser a la aproximativ 10.000 de dolari SUA, iar, n anii urm atori, au atins cifre de pn a la 20.000 de dolari SUA. n timpul Conferin tei Generale, agentul general

252

Schi te din via ta mea

pentru Scandinavia declara: Colportorii se ntre tin singuri s i, pe lng a aceasta, ajut a lucrarea prin darurile lor. Mai multe sute de coroane au intrat n trezoreria Conferin tei Suedeze prin dona tiile colportorilor no stri s i presupun c a aceasta este valabil s i pentru Norvegia s i Danemarca. . . Cu ct colportorii no stri vnd mai mult, cu att se deschid mai multe posibilit a ti de vnzare. . . Mul ti au acceptat deja adev arul prin citirea publica tiilor noastre. (Church [287] and Sabbath School Bulletin, 1891, 84).] n Europa Central a, lucrarea de colportaj a stepta c ar ti, precum s i un instructor care s a e att profesor, ct s i conduc ator. Via ta lui rile scandinave s Hristos se dovedise a o carte popular a n ta i a fost tradus a n limbile german as i francez a, ind gata de distribu tie la nceputul anului 1887. La nceputul anului 1886, fratele L. R. Conradi venise din America s i vizitase bisericile s i grupele de p azitori ai Sabatului din Germania, Rusia s i Elve tia, raportnd c a una dintre nevoile cele mai urgente ale teritoriilor din Europa era aceea de a avea c ar ti despre adev arul prezent, pe care colportori consacra ti s i bine instrui ti s a le duc a n casele oamenilor. El a n teles cu claritate c a solia adventist a trebuie s a e vestit a mul timilor din Europa prin intermediul literaturii noastre s i c a, din cauz a c a fondurile centrului misionar nu vor suciente pentru a le pl ati colportorilor nici m acar un salariu inm, trebuia s a e f acut un efort n vederea ini tierii, n Europa Central a, a unui program similar celui din Scandinavia instruirea colportorilor pentru a vinde literatur as i pentru a tr ai din comision, f ar a salariu. El a n teles, de asemenea, c a tinerii no stri trebuiau implica ti n activitate, astfel nct s a e educa ti s i instrui ti spre a deveni lucr atori ecien ti pentru Hristos. La Basel, fratele Conradi a nceput s a adune un grup de s ase sau opt tineri, pe care i-a instruit, ca s a aib a succes. El a declarat c a oamenii aveau nevoie de adev arurile mntuitoare din c ar tile noastre, rearmnd cele spuse de sora White, care i asigurase c a, prin ac tiuni bine preg atite, c ar tile pot vndute, s i a ad augat c a fratele Matteson dovedise deja c a acest fapt este adev arat s i, ca urmare, el s i tinerii lui asocia ti trebuie s a descopere metoda cea mai bun a. Ei s i-au studiat c ar tile pn a cnd au ajuns s a e entuziasma ti de marile adev aruri cuprinse n ele s i, sub ndrumarea s i ncurajarea fratelui Conradi, au avut succes. [Not a La Conferin ta General a din 1887,

Lucrarea din Europa Central a

253

se raporta: Lucrarea de publicare din Basel se dezvolt a treptat. nc a de la nceput, a fost evident c a publica tiile noastre trebuie rile din Europa Central s a ocupe un rol principal n ta a. C ar tile, bro surile s i periodicele denomina tionale, publicate n diferite limbi, puternic au o inuen ta a spre bine oriunde ajung. (S.D.A. Year Book, The Ellen G. White 1888 Materials, 123.) Datorit a c ar tilor mari s i a periodicelor publicate, lucr atorii de la Tipograa Polyglotte erau att de prosperi nct, n 1889, fratele O. A. Olsen a fost n stare s a raporteze un c stig substan tial. Casa de Editur a de la Basel ... a realizat un bun prot anul trecut. Raportul anual arat a un c stig de 1.559,55 de dolari SUA pentru acel an. Cnd ne gndim la faptul c a, pn a acum, aceast a Editur a nu s-a sus tinut singur a din punct de vedere nanciar, acest raport este foarte ncurajator. Activitatea curajoas a desf as urat a n acest an de c atre Conferin ta European a a fost orientat a n mare parte nspre [288] Germania. (General Conference Daily Bulletin, 1889, 3.)] Dezvoltarea printr-o slujire con stiincioas a Decizia Comitetului Conferin tei Generale de a autoriza folosirea generoas a a fondurilor necesare pentru a traduce s i tip ari la Basel mai multe c ar ti n limbile german as i francez a a sporit ntr-o mare m asur a activitatea tipograei Polyglotte. Astfel, s-a oferit posibilitatea de angajare a unui num ar de dou azeci de tineri s i tinere, care au fost foarte bucuro si s a se implice ntr-o lucrare cu un caracter educativ. V aznd c a tinerii erau dornici s a studieze Biblia s i limbile str aine, administra tia tipograei a organizat cursuri pentru cunoa sterea Bibliei, a istoriei, a doctrinelor biblice s i a gramaticii limbii engleze pentru to ti cei care doreau s a participe. Aceste cursuri se desf as urau de obicei diminea ta, ntre orele 6:30 s i 7:30. Cu o rapiditate uimitoare, b aie tii francezi au ajuns s a st apneasc a att germana, ct s i engleza, iar b aie tii germani, franceza s i engleza. n acela si timp, ei cre steau n statur as i n n telepciune. De mai multe ori, cursurile de diminea ta au fost nlocuite cu serii de adun ari religioase de cte o s apt amn a sau zece zile. La acestea, sora White a avut un rol principal s i nu p area niciodat a prea obosit a n eforturile ei de a-i ncuraja pe tineri s a se preg ateasc a pentru a ecien ti n slujba cauzei lui Hristos. Ea i ndemna s a foloseasc a

254

Schi te din via ta mea

aceste ocazii, s a e srguincio si n munc as i n studiu s i le spunea c a i fusese descoperit c a, dac a erau credincio si, Dumnezeu i va [289] putea folosi spre a le vesti adev arul multor oameni de aproape s i de departe, c a, dac a vor r amne lng a Domnul, vor deveni puternici n lucrarea Lui s i c a unii dintre ei vor chema ti s a slujeasc a n pozi tii de mare r aspundere. Mul ti pot da m arturie c a aceast a profe tie s-a mplinit n mod remarcabil. n anii de mai trziu, unul dintre acei tineri a fost pres edintele Uniunii de Conferin te Latine mai multe mandate la rnd, iar un altul a fost pre sedintele Uniunii Misiunii Levant. Al tii au fost predicatori, editori, traduc atori, profesori s i administratori ai unor mari institu tii medicale s i de publica tii. [Not a A sa cum se raporta n 1915, o parte dintre urm atoarele pozi tii de conducere erau de tinute de c atre cei aa ti printre lucr atorii tipograei din Basel, Elve tia: a. Manager al lucr arii de publica tii din Uniunea de Conferin te Latine; b. Manager al Sanatoriului. c. Pre sedinte al Uniunii de Conferin te Latine; d. Administrator al Uniunii Misiunii Levant; e. Director al teritoriilor din nordul Fran tei; f. Profesor la Scoala Uniunii Latine; g. Administrator al Sanatoriului Gland. h. Editor s i evanghelist n Quebec.] Vizitele n Italia n data de 26 noiembrie 1885, sora White a p ar asit localitatea Basel, plecnd n Italia, la Torre Pellice, nso tit a de nora ei, Mary K. White, s i de fratele B. L. Whitney. Cu privire la aceast a c al atorie, ea scria: Era ziua mea de na stere mplineam cincizeci s i opt de ani , avea s s i, cu siguran ta a e s arb atorit a ntr-o manier as i ntr-un loc pe care nici m acar nu le visasem. Cu greu reu seam s a con stientizez faptul c a m a aam n Europa, c a mi vestisem m arturia n Anglia, Elve tia, Danemarca, Norvegia s i Suedia s i urma s a lucrez n Italia. Traseul nostru prin Alpi trecea prin marea strmtoare St. Gothard. Am ajuns la Torre Pellice vineri, pe la ora 9 diminea ta, s i am

Lucrarea din Europa Central a

255

fost primi ti foarte bine n casa ospitalier a a fratelui A. C. Bourdeau. n ziua urm atoare, n Sabat, le-am vorbit fra tilor s i surorilor ntr-o [290] sal a public a nchiriat a, unde aveau loc adun arile lor obi snuite de Sabat. Sora White a r amas n Torre Pellice timp de trei s apt amni. Ea le-a vorbit oamenilor de zece ori s i a vizitat cteva locuri renumite, unde valdenzii, care fugeau de persecutorii lor, fuseser a urm ari ti s i captura ti, tortura ti s i uci si. Cu privire la aceste experien te, ea scria: Dac a ar putea auzite glasurile acestor mun ti ve snici, care str ajuiesc v aile, ce istorie ar putea relata ei despre suferin tele ndurate de poporul lui Dumnezeu din cauza credin tei! Ce povestiri despre vizitele ngerilor pe care ace sti fugari cre stini nu i recunoscuser a! De repetate ori, ngerii au vorbit cu oamenii, a sa cum vorbe ste cineva cu prietenul lui, c al auzindu-i n locuri sigure. Cuvintele lor de ncurajare au nviorat spiritul acelor credincio si s i, purtndu-le gndul mai presus de culmile celor mai nal ti mun ti, i-au determinat hainele albe, coroanele s s a contemple prin credin ta i ramurile de palmier ale biruin tei, pe care le vor primi n ziua cnd se vor aa n jurul marelui tron alb. Dup a aceast a ocazie, sora White a mai vizitat v aile valdenze de dou a ori. . . , o dat a n aprilie 1886, cnd, andu-se n compania ului ei s i a so tiei acestuia, s i-a dedicat dou a s apt amni pentru a sta de vorb a cu micile grupuri aate n numeroase locuri din acea zon a, iar a doua oar a, n noiembrie, n compania fratelui s i a surorii Ings, pe cnd se ntorceau la Basel, dup a ce lucraser a timp de dou a [291] s apt amni la Nmes, Fran ta.

Capitolul 46 Lucrarea din Marea Britanie s i din Scandinavia


Cel de-al patrulea Consiliu Misionar European a avut loc la Great Grimsby, Anglia, n perioada 27 septembrie 4 octombrie 1886. Rapoartele lucr atorilor au ar atat marile dicult a ti pe care le , nantmpinau n diferitele domenii ale lucr arii. ntr-o diminea ta inte de ntrunire, n sala unde aveau loc adun arile, c tiva lucr atori s-au adunat lng a o sob as i au nceput s a- si mp art as easc a unele dintre experien tele s i dezam agirile lor. S alile corespunz atoare pentru serviciile publice erau foarte scumpe, iar clasa de oameni la care doreau ei s a ajung a nu era dispus a s a vin a n s ali mai pu tin costisitoare. Corturile se uzau repede din cauza climei umede. De si f aceau eforturi, lucrnd din cas a n cas a, casele bune nu se deschideau pentru lucr atorul biblic, iar n casele unde u sile se deschideau imediat, locuiau persoane insucient de inteligente pentru a n telege importan cu u surin ta ta accept arii unor adev aruri nepopulare. Ce se poate face? se ntrebau ei. Consacrare, curaj, ncredere Chiar nainte de nceperea Consiliului, la Great Grimsby, s-a desf as urat o serie de adun ari, n cadrul c areia sora White a predicat de mai multe ori, vorbind despre consacrare, curaj s i ncredere. La ncheierea uneia dintre prelegeri, n care se referise la experien ta ucenicilor cu ocazia nvierii Domnului Isus, ea a declarat: Trebuie s a folosim la maximum orice ocazie prielnic a pentru a nvinge zilnic ispitele vr ajma sului. Via ta aceasta este o lupt a, iar du smanul nostru nu doarme niciodat a, ci vegheaz a f ar a ncetare, urm arind s a ne distrug a mintea s i s a ne am ageasc a pentru a ne ndep arta de scumpul nostru Mntuitor, care Si-a dat via ta pentru [292] noi. Vom lua noi pe umeri crucea care ne-a fost dat a? Sau vom continua n satisfacerea eului, pierznd o ve snicie de binecuvnt ari? 256

Lucrarea din Marea Britanie s i din Scandinavia

257

Nu ne putem permite s a p ac atuim, nu ne putem permite s a dispre tuim Legea lui Dumnezeu. Problema noastr a nu trebuie s a e: Cum s a c stig ct mai mul ti bani n lumea aceasta? Problema noastr a nu trebuie s a e: S a-I slujesc sau nu lui Dumnezeu? i vom sluji noi lui Dumnezeu sau lui Baal? Alege ti ast azi cui vre ti s a sluji ti.... Ct despre mine, eu s i casa mea vom sluji Domnului (Iosua 24, 15). Eu nu a stept ca toat a fericirea s a vin a abia la sfr sit, eu m a bucur de fericire pe ntregul parcurs al drumului. F ar aa tine cont de suferin te s i de ncerc ari, privesc spre Isus. Tocmai atunci cnd ne a am n locurile strmte s i grele, El este chiar la dreapta noastr a. Noi putem intra n comuniune cu El s i putem a seza poverile noastre pe umerii marelui Purt ator de poveri, spunndu-I: Iat a, Doamne, eu nu mai sunt n stare s a-mi port poverile n continuare. Iar El ne r aspunde: Jugul Meu este bun s i sarcina Mea este u soar a (Matei 11, 30). Crede ti voi aceste cuvinte? Eu le-am vericat n propria . Eu l iubesc, l iubesc. V experien ta ad n El un farmec inegalabil s i doresc s a-L laud n mp ar a tia lui Dumnezeu. Vom zdrobi noi inima de piatr a? Vom merge noi pe drumul spinos, pe care l-a parcurs Domnul Isus, de la staul la cruce? Cnd vedem urmele sngelui S au, mai poate mndria lumii s a- si g aseasc a vreun loc n inima noastr a? Mai suntem noi doritori s a consider am lumea ca ind standardul nostru? Sau trebuie s a ie sim din mijlocul ei? Chemarea lui Dumnezeu este: Ie si ti din mijlocul lor s i desp ar ti tiv a de ei. . . , nu v a atinge ti de ce este necurat s i v a voi primi. Eu v a voi Tat a, s i voi mi ve ti i s i ice, zice Domnul Cel Atotputernic (2 Corinteni 6, 17.18). Oh, ce onoare este aceasta s a m membri ai familiei regale, copii ai Regelui ceresc, s a-L avem pe Mntuitorul universului, Regele tuturor regilor, care ne cunoa ste pe nume, s i s a m mo stenitorii lui Dumnezeu, care vor primi o mo stenire nemuritoare, a c arei natur a [293] este ve snic a! Acesta este privilegiul nostru. Vom primi noi premiul? Vom lupta noi n b at aliile Domnului? Vom lupta pn a la por ti? Vom biruitori? Am decis c a trebuie s a am cerul s i doresc s a l am. Nu a s venit niciodat a din California n Europa, dac a nu a s dorit s a v a spun ct de pre tios este Mntuitorul s i ce adev ar valoros avem.

258

Schi te din via ta mea

Trebuie s a cerceta ti Biblia, c aci ea v a vorbe ste despre Isus. Cnd ve ti citi Biblia, ve ti vedea farmecul inegalabil al lui Isus. V a ve ti ndr agosti de Omul Golgotei s i, la ecare pas, ve ti putea spune lumii: C aile Sale sunt ni ste c ai pl acute s i toate c ar arile Lui sunt ni ste c ar ari pa snice. Voi trebuie s a ti reprezentan tii lui Hristos care pentru lume. Voi pute ti s a-i ar ata ti lumii c a ave ti o speran ta tinte ste spre nemurire. Voi pute ti s a be ti din apele mntuirii. nv a ta tii pe copiii vo stri s a l iubeasc a pe Dumnezeu s i s a se team a de El. Voi dori ti ca ngerii cerului s a locuiasc a n casa voastr a. Dori ti ca Soarele Neprih anirii s a str aluceasc a n nc aperile ntunecate ale min tii voastre, pentru ca buzele voastre s a rosteasc a mul tumiri la adresa lui Dumnezeu. Domnul Isus a plecat s a preg ateasc a un loc pentru noi. El a spus: n Dumnezeu s S a nu vi se tulbure inima. Ave ti credin ta i ave ti n Mine. n casa Tat credin ta alui Meu sunt multe loca suri. Dac a n-ar a sa, v-a s spus. Eu M a duc s a v a preg atesc un loc. Si dup a ce M a voi duce s i v a voi preg ati un loc, M a voi ntoarce s i v a voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, s a ti s i voi (Ioan 14, 1-3). Iat a loca surile pe care le a stept eu, nu re sedin tele p amnte sti de aici, deoarece acestea urmeaz a s a e zguduite de cutremurul cel puternic, ci a stept acele re sedin te cere sti, pe care Domnul Hristos a plecat s a le preg ateasc a pentru cel credincios. Noi nu avem nici un c amin aici. Noi suntem doar ni ste str aini s i [294] c al atori, ni ste peregrini, mergnd spre o patrie mai bun a, chiar patria cereasc a. Cnd medita ti la aceste lucruri, Hristos se a a la dreapta voastr a. Fie ca Dumnezeu s a ne ajute s a c stig am premiul pre tios al vie tii ve snice. O parte dintre lucr atori au r aspuns prin m arturii care dovedeau ncredere s i hot arre. Unii credeau c a sora White nu n telege dicult a tile cmpului, al tii c autau o temelie pe care s a- si cl adeasc a speran tele pentru succes n viitor. Risipirea ntunericului n timpul primelor zile ale Consiliului, unul dintre vorbitori sa referit la cteva dintre piedicile aate n calea naint arii soliei, apoi a invitat-o pe sora White s a le mp art as easc a ascult atorilor concep tiile ei cu privire la ce se putea realiza, precum s i cu privire

Lucrarea din Marea Britanie s i din Scandinavia

259

la posibilitatea unor schimb ari ale condi tiilor probleme cu care se confruntau lucr atorii. Ca r aspuns la aceast a solicitare, sora White a declarat c a vor avea loc schimb ari n urma c arora se vor deschide multe u si care fuseser a nchise, iar piedicile vor ndep artate. St arile de lucruri vor suferi o asemenea modicare, nct mintea oamenilor va de steptat a pentru a n telege s i pre tui adev arul prezent. Mi sc arile politice viitoare vor preg ati inima oamenilor, f acndu-i s a e dispu si s a asculte solia celui de-al treilea nger. Da, vor schimb ari i-a asigurat ea, dar voi nu trebuie s a a stepta ti pn a atunci. Lucrarea voastr a trebuie s a nainteze, prezentnd adev arul n simplitatea lui s i n al tnd lumina adev arului naintea oamenilor. Apoi, ea le-a relatat modul n care i fusese prezentat a ntreaga situa tie n viziune. La un moment dat, mul timile c arora le era vestit a solia de avertizare a Cuvntului lui Dumnezeu cu privire la apropiata , revenire a lui Hristos i fuseser a nf a ti sate ca ind nv aluite n cea ta n nori s i n ntuneric dens, ntocmai cum erau descrise de Isaia: [295] C aci iat a, ntunericul acoper a p amntul s i negur a mare, popoarele (Isaia 60, 2). Pe cnd privea scena aceasta cu o adnc a durere n suet, ngerul nso titor i-a atras aten tia spre o alt a priveli ste. Ea s-a uitat din nou s i a v azut dou a lumini te, asemenea unor stele ce str aluceau n dep artare, n mijlocul ntunericului. n timp ce le privea, lumini tele deveneau din ce n ce mai str alucitoare s i num arul lor se m area, deoarece aprindea alte lumini ecare lumini ta te. Aceste lumini te p areau c a au tendin ta s a se adune, ca s i cnd ar vrut s a se ncurajeze una pe alta, dar apoi se r aspndeau iar as i, mergnd de ecare dat a mai departe s i aprinznd tot mai multe lumini. Astfel, lucrarea Domnului avea s a nainteze pn a cnd ntreaga lume urma s a e luminat a de str alucirea ei. n concluzie, ea a spus: Acesta este tabloul misiunii pe care trebuie s a o ndeplini ti voi. Voi sunte ti lumina lumii (Matei 5, 14). Lucrarea voastr a este aceea de a n al ta lumina pentru to ti cei care se a a n jurul vostru. n al ta ti lumina tot mai sus s i tine ti-o cu fermitate. Aprinde ti s i alte lumini. Nu ti descuraja ti de faptul c a lumina voastr a nu pare a puternic a. Chiar dac a este doar ct o lumnare mic a, tine ti-o sus. L asa ti-o s a str aluceasc a. Face ti tot ce pute ti mai bine s i Dumnezeu va binecuvnta eforturile voastre.

260

Schi te din via ta mea

[Not a n rapoartele ociale cu privire la naintarea vestirii soliei celui de-al treilea nger n Marea Britanie, se f aceau referiri frecvente la inuen ta pe care o avea vnzarea de lucr ari periodice asupra dezvolt arii unei bisericii puternice n acel teritoriu. n 1888, lucr atorii raportau: Publica tiile au fost trimise n toate p ar tile regatului, suetele credincioase se trezesc pentru a primi adev arul s i nenum ara ti oameni l cerceteaz a cu sinceritate. (S.D.A. Year Book, The Ellen G. White 1888 Materials, 130.) La Conferin ta General a din 1895, se declara c a media vnz arilor revistei Present Truth (jurnalul misionar publicat de adventi stii de ziua a s aptea din Marea Britanie ncepnd din 1884) pe s apt amn a a ajuns de la nou a la zece mii. Nimic din ceea ce s-a f acut n Marea Britanie nu a avut un efect att de marcant asupra oamenilor, ca r aspndirea acestei reviste. (Church and Sabbath School Bulletin, 1895, paginile 314, 315.) Iar n anul 1897, fra tii din Europa se bucurau de o r aspndire s i mai larg a a revistei lor misionare. Present Truth are o circula tie medie de treisprezece mii de exemplare s apt amnal, declarau ei, si mul ti vin la cunoa sterea adev arului prin citirea acestei publica tii n timpul sesiunii din 1909 a Conferin tei Generale, fratele W. C. Sisley, aat la conducerea casei de editur a din Anglia, a prezentat o retrospectiv a a ultimilor patru ani astfel: n ultimii patru ani, am vndut doar prin comer t extern, 168.947 de c ar ti, 6.871.649 de reviste periodice, 23.382 de bro suri s i 964.163 de tratate, n valoare total a de 310.221.57 de dolari SUA; adic ao medie anual a de 42.237 de c ar ti, 1.717.912 de reviste periodice, 5840 de bro suri s i 241.041 de tratate, la o valoare medie anual a de 77.555 de dolari SUA. Avem 207 vnz atori de c ar ti s i periodice, ceea ce nseamn a n medie un lucr ator la opt membri.... Proturile nete provenite din activitatea de publica tii n timpul ultimilor patru ani au fost de 19.878 de dolari SUA. Societatea de tratate a donat fondului de proprietate al Uniunii Britanice acea sum a s i nc a 12.832 dolari SUA din proturile anterioare, adic a un total de 32.710 de dolari SUA. (Church and Sabbath School Bulletin, [296] 1909, 96)]

Lucrarea din Marea Britanie s i din Scandinavia

261

Prima vizit a n Scandinavia n timpul celor doi ani petrecu ti n Europa, sora White a vizitat Danemarca, Suedia s i Norvegia de trei ori. n luna septembrie, 1885, la ncheierea Consiliului Misionar de la Basel, delega tii din Scandi s navia au rugat-o cu insisten ta a-i viziteze ct mai curnd posibil. De si prietenii din Elve tia i-au recomandat s a amne c al atoria pentru perioada de var a, cnd anotimpul era mai prielnic pentru zona de , cu nord a Europei, ea a decis s a ndr azneasc a, plecnd prin credin ta ncrederea c a Dumnezeu i va d arui puterea de a ndura dicult a tile c al atoriei. Luna octombrie s i prima jum atate a lunii noiembrie au fost petrecute n Copenhaga, Stockholm, Grythyttehed, Orebro s i Christiania. Sora White a fost nso tit a de secretara ei, sora Sara McEnterfer, de ul ei, William C. White, s i de fratele J. G. Matteson, care le era ghid, translator s i colaborator. Credincio sii din diferite locuri s-au adunat pentru a o asculta, iar solia ei a fost primit a cu un interes plin de respect. n general, comunit a tile erau destul de mici, cu excep tia celei din Christiania, unde num arul membrilor bisericii era de o sut a dou a zeci. n Sabatul din 31 octombrie, cnd s-au adunat fra ti s i surori din mai multe comunit a ti, num arul ascult atorilor a crescut la aproximativ dou a sute. Duminic a a vorbit ntr-o sal a public a muncitoreasc a, n prezen ta unei audien te de opt sute de persoane. n duminica urm atoare, ca urmare a invita tiei venite din partea , sora White s-a [297] pre sedintelui unei puternice societ a ti de temperan ta adresat unei audien te de aproape o mie trei sute de persoane, adunate n sala liceului s i a vorbit despre importan ta educa tiei date n c amin cu privire la principiile cump at arii. Subiectul a fost prezentat dintro perspectiv a biblic as i a fost ilustrat prin experien tele personajelor Bibliei. A doua vizit a n Scandinavia Cea de a doua vizit a n Scandinavia a avut loc n vara anului 1886, n compania ului ei s i a sorei McEnterfer. n timpul primei p ar ti a c al atoriei, sora Christine Dahl a avut rolul de ghid s i de translator.

262

Schi te din via ta mea

Cea mai important a dintre adun arile la care a participat n aceast a c al atorie, a fost la Orebro, Suedia. Aici, n perioada 23-28 iunie, a avut loc adunarea anual a a Conferin tei Suedeze, ocazie cu care s-a organizat Asocia tia pentru Literatur as i Asocia tia Scolii de Sabat, ecare dintre acestea cuprinznd activitatea din Danemarca, Suedia s i Norvegia. Cu o s apt amn a naintea deschiderii acestei sesiuni a Conferin tei, fratele Matteson organizase o s coal a pentru colportori s i pentru lucr atori biblici. Pe parcursul desf as ur arii cursurilor s-au al aturat fratele A. B. Oyen din Christiania s i fratele O. A. Olsen, care tocmai veniser a din America. Printre conduc atorii din acele zile, cuvntul de ordine era educa tia, iar oamenii erau dornici s i ner abd atori s a la 6:30 cu nve te. Seminarul lucr atorilor ncepea n ecare diminea ta o rug aciune s i o adunare de p art as ie. La ora 9, se desf as ura un curs de contabilitate, iar la 11:30, nv a tau despre lucrarea misionar a n c amin. La ora 4 dup a-amiaz a, ncepea cursul de predare a lecturilor biblice, s i la ora 8 seara avea loc un serviciu divin. Att studen tii, ct s i profesorii considerau c a ecare or a a zilei era foarte pre tioas a. La urm atoarea sesiune a conferin tei au participat aproximativ s aizeci s i cinci de p azitori ai Sabatului. Dintre cele zece biserici [298] aate n Suedia, nou a erau reprezentate de dou azeci s i trei de delega ti. Sora White a vorbit de s ase ori la adun arile de diminea ta s i de cinci ori cu alte ocazii. La nceput, lucrarea a naintat greu s i ncet. Acum este timpul ca to ti s a se uneasc a, um ar la um ar, pentru a ridica povara s i pentru a o duce mai departe. Chiar dac a n fa ta noastr a se a a Marea Ro sie, iar de o parte s i de cealalt a mun tii sunt de netrecut, trebuie s a naint am. . mp S a lucr am prin credin ta ar a tia cerurilor se ia cu n aval a, s i cei ce dau n aval a pun mna pe ea (Matei 11, 12). Trebuie s a ne rug am, s a credem c a rug aciunile noastre sunt auzite s i s a lucr am. Lucrarea poate p area mic a acum, dar, nainte de orice progres, este necesar s a existe un nceput. nti un r verde, apoi spic, dup a aceea gru deplin n spic. nceputul poate slab s i, pentru un timp, progresul poate lent, cu toate acestea, dac a ncepem bine, va exista o dezvoltare constant a, sigur as i substan tial a. [Ca o conrmare a acestei declara tii, la ncheierea anului 1914, Uniunea de Conferin te din Scandinavia a ajuns la un num ar de 3.807 membri, organiza ti n s ase conferin te locale s i trei misiuni.] Celor ce sunt nou-veni ti la

Lucrarea din Marea Britanie s i din Scandinavia

263

trebuie s credin ta a li se ofere ca model un standard nalt. Ei trebuie educa ti s a e aten ti n vorbire s i pruden ti n purtare pentru a dovedi c a adev arul a produs o schimbare n via ta lor s i pentru a r aspndi, prin exemplul lor, o lumin a asupra celor care se a a n ntuneric. . . Chiar dac a cei care au primit adev arul sunt s araci, aceasta nu sau s nseamn a c a trebuie s a r amn a ntr-o stare de ignoran ta a cultive defecte de caracter, inuen tndu-i s i pe al tii s a le urmeze modelul. Cnd biserica accept a lumina pe deplin, ntunericul se va risipi, iar, dac a va respecta adev arul pe m asur a ce i este descoperit s i [299] va cultiva sn tenia caracterului, lumina ei va deveni din ce n ce mai str alucitoare. Adev arul si va realiza lucrarea nnobilatoare, restaurnd chipul moral al lui Dumnezeu n om, iar ntunericul, confuzia s i certurile zgomotoase, care sunt un blestem n att de multe biserici, vor nceta s a existe. Tot ce trebuie s a fac a membrii este s a tin a pasul cu lumina care str aluce ste asupra lor, iar puterea pe care Dumnezeu o va d arui bisericii Sale este greu de imaginat. Venirea Domnului este aproape, s i solia de avertizare trebuie s a ajung a la orice limb a, la orice neam s i la orice norod. n timp ce lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de lucr atori s i mijloace nanciare, care este r aspunsul celor ce tr aiesc n lumina deplin a a adev arului prezent? The Review and Herald, 5 octombrie 1886 Dup a ncheierea adun arilor Conferin tei din Suedia, sora White a petrecut dou a s apt amni n Christiania, lucrnd serios pentru biseric a s i pentru angaja tii casei de editur a. La acea dat a, construc tia noii case de editur a tocmai fusese ncheiat a, iar diferitele sectoare ale activit a tii de tip arire fuseser a mutate n interior s i ncepuser a s a func tioneze. n timp ce era condus a prin diversele sec tii ale noii institu tii tipograce, sora White s i-a exprimat bucuria de a vedea c a facilit a tile oferite permiteau tip arirea revistelor s i a c ar tilor ntr-o form a acceptabil a pentru a trimise mai departe spre a- si ndeplini misiunea. Cu ocazia acestei vizite, ajungnd n camera ma sinilor, ea a declarat c a, n urm a cu mul ti ani, i fusese ar atat a n viziune chiar acea nc apere, precum s i ma sinile de tip arit care func tionau, exact a sa cum le vedea n acea zi. Adun arile din Christiania au fost urmate de zece zile de lucru n [300] Copenhaga, dup a care grupul s-a ntors la Basel.

264

Schi te din via ta mea

Al cincilea Consiliu Misionar European n anul 1887, sora White, nso tit a de sora Ings, a vizitat pentru a doua oar a Scandinavia s i a petrecut luna iunie acolo. Cu acea ocazie, a participat la adun ari foarte interesante, mpreun a cu micul grup de p azitori ai Sabatului din Vohwinkel s i Gladbach, Germania. Fratele L. R. Conradi a fost ghidul, translatorul s i colaboratorul lor. La Copenhaga a observat c a, de la ultima ei vizit a, avusese loc o dezvoltare ncurajatoare a bisericii. Acolo a petrecut o s apt amn a nc arcat a. n perioada 14 21 iunie, n Norvegia urma s a se desf as oare cea de a cincea sesiune anual a a Consiliului European al Misiunilor Adventiste de Ziua a Saptea. Locul ales pentru aceast a ntlnire era de Moss, un or as el frumos, cu opt mii de locuitori, aat la o distan ta aproximativ dou a ore de drum c alare de la Christiania. La ntrunire au participat mai mul ti delega ti, dup a cum urmeaz a: Europa Central a: B. L. Whitney, sora E. G. White, William C. White s i L. R. Conradi; Anglia: S. H. Lane, Wm. Ings, J. H. Durland; Norvegia: O. A. Olsen, K. Brorsen, and N. Clausen; Danemarca: E. G. Olsen; Suedia: J. G. Matteson; Rusia: J. Laubhan; Statele Unite: S. N. Haskell, J. H. Waggoner, D. A. Robinson, s i C. L. Boyd. Cu ocazia Consiliului Misionar a fost organizat a prima adunare de tab ar a a Conferin tei Norvegiene. ntr-o poian a frumoas a, au fost ridicate zece corturi, n care au fost cazate aproximativ o sut a de persoane, n timp ce alte cincizeci s i-au g asit g azduire n casele din apropiere. Delega tii din America s i din Europa Central a au fost g azdui ti ntr-o cas a spa tioas as i confortabil a, iar la num arul partici[301] pan tilor, s-au ad augat credincio sii din Christiania Fiord. n tab ar a se vorbea, n cea mai mare parte, limba norvegian a, iar programul era cel obi snuit pentru adun arile de tab ar a locale. n marea sal a de ntrunire, majoritatea vorbitorilor s-a adresat n limba engleza s i au avut loc multe ore pre tioase de rug aciune, care s-au bucurat de o participare deosebit a, precum s i diferite adun ari de consf atuire

Lucrarea din Marea Britanie s i din Scandinavia

265

cu privire la mijloacele s i la metodele care trebuiau folosite pentru rile Europei. extinderea s i consolidarea lucr arii n toate ta Mar ti, 14 iunie, au fost prezentate mai multe rapoarte ncurajatoare cu privire la dezvoltarea uimitoare a lucr arii de colportaj n cursul anului precedent. Fratele Matteson a relatat experien tele minunate, pe care le-au avut n timpul iernii, n cadrul s colii pentru colportori s i lucr atori biblici. Fratele Conradi a raportat succesul lucr atorilor din Germania s i din Elve tia. Fratele Olsen a prezentat rapoarte ncurajatoare din Norvegia s i fratele Hendrickson a prezentat rapoartele cu privire la activitatea din Danemarca. Fratele Lane a raportat un progres deosebit al colportorilor din Anglia. Dup a adun arile festive de la nceput, credincio sii care apar tineau bisericilor din Norvegia s-au ntors acas a, iar lucr arile Consiliul Misionar au continuat. S-au alc atuit planuri s i au fost adoptate hot arri cu privire la educa tia pentru lucrarea pastoral as i cu privire la nin tarea unui centru misionar n Hamburg. Subiectul care a strnit interesul cel mai entuziast a fost nin tarea de s coli pentru . Un alt subiect care a solicitat un colportori n ecare Conferin ta studiu deosebit de atent a fost cel legat de preg atirea s i de publicarea unei literaturi care s a corespund a cel mai bine cerin telor lucr arii. La adun arile Consiliului Misionar, au fost prezen ti, de asemenea, fra tii C. L. Boyd s i D. A. Robinson, care se aau n c al atorie, din America spre cmpul Sud African, iar participarea lor a strnit un interes deosebit. Ei s-au implicat cu toat a inima n studiul unora dintre problemele dicile cu care se confrunta lucrarea din Europa [302] s i au adus n aten tie, pentru o evaluare informativ a, multe dintre problemele lor din Africa de Sud. Ecien ta n slujirea misionar a Scriindu-le acestor fra ti cu privire la marea lucrare pe care trebuiau s a o ndeplineasc a, sora White a accentuat faptul c a este important ca activitatea lor s a nceap a bine. Ea s-a referit la anumite domenii n care s-ar putut realiza mult mai mult, dac a nu s-ar f acut economii nen telepte, care prejudiciaser a lucrarea. Sora White declara c a, dac a activitatea ar nceput corect, s-ar cheltuit mai pu tine resurse nanciare din vistieria bisericii. Ea spunea:

266

Schi te din via ta mea

Noi avem o responsabilitate mare s i sfnt a cu privire la adev arurile nalte care ne-au fost ncredin tate. Suntem bucuro si c a exist a persoane dispuse s a lucreze n cmpul misionar, mul tumindu-se cu o remunera tie mic a. Pentru aceste persoane, ndemnurile con stiin mntul datoriei de a le dezv ri tei s i sim ta alui adev arul celor din ta ndep artate, care zac n ntunericul r at acirilor, s i dragostea pentru Hristos s i pentru semenii lor sunt mai importante dect banii. Cei care se vor dedica marii lucr ari de vestire a adev arului sunt ni ste oameni care nu pot cump ara ti cu bog a tii s i nici nu pot nsp aimnta ti de s ar acie. Dumnezeu dore ste ca slujitorii trimi si de El s a se dezvolte necontenit. Pentru ca lucrarea s a se realizeze n mod ecient, Domnul Si-a trimis ucenicii doi cte doi. . . Progresul lucr arii nu trebuie s a e dominat de ideile s i de planurile unui singur om. . . Nici un lucr ator s a nu se izoleze de ceilal ti, promovnd s i ap arnd ni ste metode s i planuri proprii, deoarece este posibil ca educa tia lui s a e limitat a doar la un singur domeniu s i s a aib a anumite tr as aturi de caracter, c arora, dac a li s-ar ng adui s a exercite o inu determinant [303] en ta a, ar putea prejudicia interesele lucr arii. Lucr atorii nu trebuie s a e desp ar ti ti, ci s a lucreze mpreun a n toate domeniile cauzei lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai importante subiecte, pe care trebuie s a l avem n vedere, este cultivarea s i dezvoltarea personal a. Acestui aspect i se acord a prea pu tin a aten tie. Trebuie s a cultiv am toate nsu sirile s i abilit a tile care ne fac n stare s a ndeplinim o lucrare de nalt a calitate s i onorabil a pentru Dumnezeu. M asura n telepciunii care poate dobndit a este mult mai mare dect presupun mul ti dintre cei care au lucrat ani de zile n slujba cauzei lui Dumnezeu. . . Men tine ti caracterul nalt al lucr arii misionare. Fiecare persoan a angajat a n aceast a lucrare s a se cerceteze pe sine ns as i s i s a se ntrebe: Cine sunt eu s i ce ar trebui s a u s i s a fac? Fiecare lucr ator s a n teleag a faptul c a nu le poate oferi altora, ceva ce el nsu si nu are. Prin urmare, nici un lucr ator nu ar trebui s a se cantoneze n propriile idei s i practici preconcepute, refuznd orice schimbare spre bine. Apostolul Pavel spunea: Nu am ajuns tinta, dar merg nainte. n experien ta ec arui om trebuie s a aib a loc un progres, o dezvoltare s i o reform a continu a spre des avr sirea unui caracter armonios s i echilibrat. . .

Lucrarea din Marea Britanie s i din Scandinavia

267

Singur, nici unul dintre voi nu va realiza dect pu tin. Doi sau mai mul ti vor face mai mult dect unul singur, dac a ecare l va considera pe cel alalt mai bun dect el nsu si. Dac a vreunul dintre voi crede c a planurile s i metodele lui de lucru sunt des avr site, se n sal a. Sf atui ti-v a unii cu al tii cu mult a rug aciune s i ntr-un spirit umilit, ind dispu si s a v a l asa ti ndruma ti s i nv a ta ti. Acest fapt v a va conduce la o atitudine potrivit a, pentru ca Dumnezeu s a e sf atuitorul vostru. . . S a nu ne nsu sim metodele de lucru ale lumii. Noi suntem cei care trebuie s a-i ofere lumii un exemplu mai nobil, dovedind caracterul superior s i nalt al credin tei noastre. Face ti-le altora ce a ti vrea noble s a v a fac a ei vou a. Fiecare fapt a a voastr a s a dea pe fa ta tea de credin de [304] adev arului. Fi ti loiali fa ta ta voastr a, s i ve ti loiali fa ta Dumnezeu. Apela ti la Cuvnt, ca s a pute ti nv a ta care sunt adev aratele lui cerin te. Cnd Dumnezeu vorbe ste, datoria noastr a este s a ascult am s i s a mplinim. . . Cnd a seza ti temeliile unei lucr ari noi, ncepe ti ntr-o manier a demn as i cre stineasc a, astfel nct s a pute ti eviden tia puterea adev arului despre care s ti ti c a este de origine cereasc a. Aduce ti-v a aminte c a modul de prezentare a adev arului necesit a o mare aten tie. ndruma ti-i pe oameni cu grij a. St arui ti asupra evlaviei practice, turile s combinnd-o cu prezent arile doctrinare. nv a ta i dragostea lui Hristos vor des teleni solul inimii, f acndu-l s a primeasc a s amn ta adev arului. Dac a v a str adui ti s a stabili ti o rela tie personal a cu oamenii, le ve ti c stiga ncrederea. Totu si, p astra ti caracterul nalt al lucr arii. R aspndi ti revistele, bro surile s i c ar tile, pentru ca ele s as i ndeplineasc a lucrarea, preg atind pentru predicarea adev arului mintea celor obi snui ti s a citeasc a. Face ti eforturi sus tinute s i consecvente n acest domeniu s i, dac a lucrarea este nceput as i continuat a n mod n telept, n cele din urm a, va avea succes. Dac a dori ti s a-i nv a ta ti pe al tii s i s a-i conduce ti pe calea adev arului s i a neprih anirii, trebuie s a ti smeri ti s i dispu si s a v a l asa ti nv a ta ti. Merge ti nainte! ntr-o retrospectiv a a progresului realizat pn a la ncheierea anului 1887, sora White scria cu satisfac tie despre nceputurile provi-

268

Schi te din via ta mea

den tiale ale lucr arii lui Dumnezeu n Europa s i despre oportunit a tile viitorului. Ea spunea: Celor care predic a adev arul n Europa le este ncredin tat ao mare lucrare. . . Fran ta s i Germania, cu marile lor ora se, s i popula tia numeroas a se a a n aten tia noastr a. Apoi, Italia, Spania s i Portugalia, care au trecut prin attea secole de ntunecime, ... sunt [305] deschise acum pentru Cuvntul lui Dumnezeu, dispuse s a primeasc a ultima solie de avertizare a lumii. De asemenea, avem n vedere Olanda, Austria, Romnia, Turcia, Grecia s i Rusia, cu milioane s i milioane de oameni, ale c aror suete sunt la fel de pre tioase n ochii lui Dumnezeu ca suetele noastre s i care nu s tiu nimic despre ade ri s-a realizat deja v arurile speciale pentru acest timp. . . n aceste ta o lucrare bun a. Mul ti au primit adev arul, ind r aspndi ti aproape n rile, asemenea unor purt toate ta atori ai luminii. . . Dar ct de pu tin s-a f acut n compara tie cu marea lucrare care se a a n fa ta noastr a! ngerii lui Dumnezeu lucreaz a asupra min tii oamenilor, preg atindu-i pentru primirea soliei de avertizare. Este nevoie de misionari care s a mearg a n teritorii unde pn a acum nu s-a lucrat dect foarte pu tin. se n permanen ta deschid noi cmpuri de lucru. Adev arul trebuie s a e tradus n diferite limbi, pentru ca toate popoarele s a se poat a bucura de puterea . . . lui curat as i d at atoare de via ta Colportorii au succese ncurajatoare n vnzarea c ar tilor. n felul acesta, lumina le este vestit a oamenilor, iar colportorii care n multe situa tii, din cauza accept arii adev arului, au fost concedia ti din locurile de munc a anterioare sunt ajuta ti s a se ntre tin a singuri, n timp ce activitatea lor comercial a contribuie la sus tinerea editurilor. n zilele Reformei, c alug arii care renun tau la leg amntul monahal s i nu mai aveau nici un alt mijloc de ntre tinere c al atoreau prin tar a, vnznd c ar tile lui Luther, fapt ce a f acut ca aceste c ar ti s a se r as rile Europei. n perioada aceea, lucrarea pndeasc a repede n toate ta de colportaj a constituit unul dintre cele mai eciente mijloace de transmitere a luminii s i se va dovedi la fel de ecient as i ast azi. . . Vor exista piedici care vor ncetini progresul lucr arii. . . Pretutindeni n zonele n care am nin tat centre misionare, am fost nevoi ti s a ne confrunt am cu acelea si piedici. A trebuit s a dep as im nepl a , de nedes cerile cauzate de lipsa de experien ta avr siri, de gre seli s i de inuen ta celor neconsacra ti. Ct de adesea au mpiedicat toate

Lucrarea din Marea Britanie s i din Scandinavia

269

acestea naintarea cauzei lui Dumnezeu n America! Nu ne a stept am [306] la dicult a ti mai pu tine n Europa. A sa cum s-a ntmplat s i n America, unii dintre cei angaja ti n lucrare s-au descurajat s i, ndruma ti de intru si lipsi ti de demnitate, au prezentat un raport descurajator. Asemenea tes atorului nemul tumit, ei privesc fa ta cealalt a a stofei. Ace sti lucr atori nu pot discerne planul Creatorului. Pentru ei, totul este confuz s i, n loc de a a stepta pn a cnd vor n stare s a n teleag a planul lui Dumnezeu, se gr abesc s a le transmit as i altora spiritul lor de ndoial as i de confuzie. Dar noi nu avem de prezentat un raport de acest fel. Dup a doi ani de s edere n Europa, constat am c a nici un motiv de descurajare nu este diferit de cele care au existat s i exist a n diferitele teritorii ale Americii. Am v azut c a Domnul pune la ncercare s i veric a materialul ce urmeaz a a folosit. Unii nu vor trece testul lui Dumnezeu. Ei nu au dorit s a e modela ti s i s lefui ti. Fiecare lovitur a a d al tii, ecare izbitur a a ciocanului au strnit n ei mnie s i opozi tie. Ei au fost l asa ti la o parte, s i, n locul lor, a fost adus un alt material care urmeaz a a vericat n acela si fel. Toate aceste lucruri au provocat ntrzieri. Fiecare pies a sf armat as i nl aturat a a fost regretat as i deplns a. Unii au crezut c a aceste pierderi vor duce la pr abu sirea zidirii, dar, dimpotriv a, dup a ndep artarea acelor elemente ale sl abiciunii, ea a devenit mai puternic as i mai rezistent a. Lucrarea a naintat constant s i temeinic. Fiecare zi a dovedit mai limpede c a mna Domnului conducea totul s i c a ntreaga lucrare, de la nceput s i pn a la sfr sit, era ndrumat a spre un tel m are t. Prin urmare, vedem c a lucrarea se consolideaz a n Europa. S ar acia constituie una dintre marile dicult a ti cu care ne confrunt am la ecare pas. Aceasta ncetine ste naintarea adev arului, care, n perioadele de nceput, si g ase ste de obicei adep ti n rndul claselor asem mai s arace ale societ a tii. Cu toate acestea, o experien ta an atoare am avut s i n propria tar a, att n estul, ct s i n vestul Mun tilor [307] Stnco si. Cei care au acceptat primii solia erau s araci, dar, dup a ce , f , n au nceput s a lucreze cu credin ta acnd tot ce le era cu putin ta limitele talentelor, ale aptitudinilor s i ale mijloacelor lor nanciare, Domnul a nceput s a-i ajute. n providen ta Sa, El a c stigat de partea sincer adev arului b arba ti s i femei, oameni plini de bun avoin ta a, care, de si nu aveau bani, doreau s a le transmit as i altora lumina. Tot a sa

270

Schi te din via ta mea

va s i acum. Domnul dore ste ca noi s a lucr am srguincios s i cu ncredere pn a vor veni acele timpuri. Cuvntul a ajuns pn a n Europa Merge ti nainte! Chiar s i cel mai umil dintre cei ce trudesc pentru salvarea suetelor este un colaborator al lui Dumnezeu, un conlucr ator cu Hristos. ngerii slujesc pentru el. Pe m asur a ce naint am pe c aile deschise de providen ta lui Dumnezeu, El va continua s a deschid a c ai noi. Cu ct sunt mai mari dicult a tile pe care trebuie s a le nvingem, cu att mai mare va biruin ta pe care o vom c stiga. The Review and Herald, 6 decembrie 1887. O dezvoltare remarcabil a Sora White a tr ait pentru a vedea ziua n care, datorit a efortului neobosit al multor lucr atori, n Europa s-a format o biseric a puternic a. Ea s-a bucurat de progresul realizat n multe domenii ale lucr arii ri s din diferite ta i de rapoartele cre sterii rapide a num arului de credincio si, care totaliza n anul 1914 peste treizeci s i trei de mii mai mul ti dect num arul adventi stilor din ntreaga lume, la data c al atoriei ei n Europa. Ct de mare era bucuria sorei White, ori de cte ori i erau prezentate c ar tile s i publica tiile tip arite n diferitele limbi vorbite rile europene. Aceste c [308] n ta ar ti erau produse de mai multe centre de publica tii, care n 1913 realizau literatur a denomina tional a n valoare anual a total a de 482.000 de dolari. Solii de ncurajare s i de speran ta Soliile pe care sora White obi snuia s a le trimit a din cnd n cnd lucr atorilor din Europa au ncurajat abordarea unor strategii vaste, care aveau s a conduc a toate ramurile lucr arii la prosperitate s i putere. n 1902, ea scria: Fra tii mei, face ti un leg amnt cu Domnul Dumnezeul o stirilor. Numai de El s a v a teme ti s i s a v a nsp aimnta ti. A sosit timpul ca lucrarea Lui s a e extins a. n fa ta noastr a sunt timpuri pline de necaz, dar, dac a r amnem uni ti ntr-o rela tie de p art as ie cre stin a, n care nimeni nu lupt a pentru suprema tie, Dumnezeu va lucra pentru noi n mod minunat.

Lucrarea din Marea Britanie s i din Scandinavia

271

. Pentru cei aa S a avem curaj s i speran ta ti n slujba lui Dumnezeu, descurajarea nu si g ase ste justicare s i constituie un p acat. El cunoa ste toate nevoile noastre. El are toat a puterea s i le poate d arui slujitorilor S ai o reu sit a pe m asura a stept arilor lor. Dragostea s i compasiunea Lui innit a nu se sting niciodat a. Maiestatea atotputerniciei Sale se une ste cu bun atatea s i duio sia unui p astor. Nu trebuie s a ne temem sub nici o form a c a Dumnezeu nu si va mplini promisiunile. El este Adev arul ve snic s i nu si va schimba niciodat a leg amntul f acut cu aceia care l iubesc. F ag aduin tele adresate bisericii Sale r amn valabile pentru totdeauna. El va face ca biserica s a e o bucurie pentru multe genera tii s i o slav a ve snic a. M arturii [309] pentru comunitate 3:38, 39.

Capitolul 47 Conrmarea credin tei


n vara anului 1890, sora White a dedicat o mare parte din timpul ei pentru activitatea de scriere. n luna octombrie, a fost solicitat a s a participe la adun arile generale din Massachusetts, New York, Virginia s i Maryland. Dup a cteva zile petrecute n Adams Center, N.Y., sora White a participat la o adunare general a n South Lancaster, Mass. n timpul c al atoriei de la South Lancaster la Salamanca, N.Y., a suferit o r aceal a sever a, iar, la nceputul adun arii de la Salamanca, a constatat c a, din cauza celor zece zile de munc a intens a de la South Lancaster, era foarte obosit as i chinuit a de dureri de gt s i de r agu seal a. La aceast a adunare au participat aproape dou a sute de persoane, venite din toat a Pennsylvania s i din sud-vestul New York-ului. Majoritatea ntrunirilor s-au desf as urat n sala operei, cu excep tia adun arilor din Sabat dup a-amiaza s i seara, care au avut loc n Biserica Congrega tional a. n Sabat dup a-amiaz a, sora White a vorbit despre necesitatea unui efort mai mare din partea bisericilor, n vederea cultiv arii credin tei s i a iubirii. Duminic a diminea ta, sora White a predicat n sala operei. Participarea a fost numeroas a, ascult atorii ocupnd toate locurile s i culoarele s i nghesuindu-se pn a la s platform a, aproape de vorbitor. Ea a vorbit despre temperan ta i a st aruit n mare parte asupra datoriei p arin tilor de a-i educa pe copii rii la sine, de care n vederea dezvolt arii credincio siei s i a renun ta aveau nevoie ca s a nu e birui ti atunci cnd vor ispiti ti s a consume b auturi alcoolice. Dup a aceast a adunare, sora White a fost att de epuizat a, nct secretara ei, sora Sara McEnterfer, a insistat s a se ntoarc a acas a, la [310] Battle Creek pentru a tratat a la Sanatoriu. Fratele A. T. Robinson s i al tii, interesa ti ca ea s a r amn a la adun arile la care f ag aduise c a va participa, au rugat-o s a nu abandoneze speran ta de a- si redobndi s an atatea s i puterea necesare pentru a- si continua activitatea. Luni dup a-amiaz a, sora White a participat cu mare dicultate la o ntrunire care fusese deja pl anuit a, dar s i-a dat seama c a trebuie s a 272

Conrmarea credin tei

273

decid a ce va face cu privire la participarea la adunarea de la Virginia, care urma imediat dup a aceea. n casa fratelui Hicks, unde era g azduit a, a fost vizitat a de o doamn a n vrst a, al c arei so t se opunea violent vie tii ei cre stine. ntrevederea a durat o or a. Dup a aceea, obosit a, sl abit as i ncurcat a, sora White s-a gndit s a se retrag a n camera ei pentru a se ruga. A urcat la etaj s i a ngenuncheat lng a pat. nainte de a rosti primul cuvnt al rug aciunii, a sim tit c a ntreaga nc apere s-a umplut de un parfum de trandari. Cnd a privit n sus pentru a vedea de unde vine parfumul, a v azut c a ntreaga nc apere era inundat a de o lumin a argintie pl acut a. Imediat, durerea s i oboseala au disp arut. Starea de confuzie s i descurajare a min tii s-a risipit, iar inima i-a fost inundat a , de pace s de speran ta i lini ste. Apoi, pierznd orice leg atur a cu lucrurile din preajm a, a avut o viziune n care i-au fost ar atate multe evenimente legate de progresul cauzei lui Dumnezeu n diferite p ar ti ale lumii, precum s i diferite situa tii care ajutau sau mpiedicau lucrarea. Printre multele scene care i-au fost nf a ti sate, i-au fost descoperite ntr-o manier a foarte detaliat as i impresionant a cteva dintre situa tiile existente n Battle Creek. Data stabilit a pentru plecarea de la Salamanca era mar ti, 4 noiembrie, nainte de prnz. Diminea ta, fra tii A. T. Robinson s i William C. White au ntrebat-o pe sora White ce hot arse s a fac a. Atunci, le-a povestit despre experien ta avut a cu o sear a nainte s i despre [311] pacea s i bucuria din timpul nop tii. Ea le-a declarat c a inima i fusese att de plin a de fericire s i de voio sie, nct nu sim tise nici o dorin ta de a dormi toat a noaptea. De mai multe ori, a repetat cuvintele lui Iacov: Cu adev arat, Domnul este n locul acesta, s i eu n-am s tiut.... Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor! (Geneza 28, 16.17). Era pe deplin hot art a s a participe la adun ari, a sa cum fusese stabilit. Apoi, a propus s a le relateze fra tilor ce i se descoperise cu privire la lucrarea din Battle Creek, dar gndurile i-au fost imediat ab atute spre alte subiecte s i nu le-a povestit viziunea pn a la sesiunea Conferin tei Generale de la Battle Creek, n luna martie. Restul lunii noiembrie s i luna decembrie au fost petrecute n statele din est, la adun arile din Washington s i Baltimore, precum s i la Norwich, Lynn, Danvers s i Mass. Lunile ianuarie s i februarie

274

Schi te din via ta mea

au fost petrecute n Battle Creek, participnd la preg atirea sesiunii Conferin tei Generale. Propuneri privitoare la centralizare Pe parcursul anului 1890, conduc atorii implica ti n administrarea Asocia tiei de Publica tii Review and Herald s-au gndit mult la o propunere ce avea n vedere unicarea activit a tilor caselor de editur a, sub conducerea unui comitet unic de coordonare. Aceast a unicare administrativ a era prev azut a ca mijloc de asigurare a unit a tii, economiei s i ecien tei. n acela si timp, se exprima speran ta c a, ntr-o zi, nu prea ndep artat a, toate sanatoriile ar putea , de asemenea, unite sub conducerea unui proprietar unic. Acelea si persoane care [312] sus tineau unicarea caselor de editur as i a sanatoriilor promovau teoria c a modalitatea cea mai bun a de a stabili ncrederea n activitatea desf as urat a de adventi stii de ziua a s aptea era aceea de a consolida centrele de conducere, prin dotarea lor cu cl adiri spa tioase s i impun atoare s i cu facilit a ti multiple. Pe de alt a parte, cei familiariza ti cu condi tiile existente att acas a, ct s i n teritoriile misionare din str ain atate, erau de p arere c a extin constituiau o nevoie derea lucr arii s i nmul tirea centrelor de inuen ta mai mare dect centralizarea. Ei considerau c a sumele cheltuite la sediul conducerii erau deja dispropor tionate. Mai mult dect att, fra tii care purtau r aspunderea casei de editur a din California nu erau de acord cu nici un plan de unicare, al c arui rezultat ar putut prejudicierea activit a tii de pe coasta Pacicului. Propunerile privitoare la schimbarea strategiei n rndul celor care lucrau n domeniul libert a tii religioase, ap aruser a deosebiri de opinie serioase cu privire la modalitatea cea mai bun a de a conduce lucrarea ce se dezvolta rapid. De mai mul ti ani, American Sentinel s i pastorii bisericii trataser a subiectul libert a tii religioase ca ind o parte vital a a soliei celui de-al treilea nger. n cursul anului 1890, vorbitorii principali de la National Religious Liberty Association (Asocia tia Na tional a pentru Libertatea Religioas a) avuseser a ocazia de a prezenta principiile pe care le sus tineau s i de a protesta mpotriva legisla tiei privitoare la religie, n prezen ta

Conrmarea credin tei

275

unei audien te numeroase ce era alc atuit a din persoane nereligioase s i necre stine. n acest context, ei erau de p arere c a ar n telept s a se foloseasc a la maximum aceste ocazii s i, de asemenea, c a ar bine ca principiile privitoare la libertate s a e prezentate foarte clar, f ar a turile Scripturii despre sn a asociate cu nv a ta tenia Sabatului s i despre apropierea celei de a doua veniri a Domnului Hristos. Ace sti fra ti ndemnau insistent la o schimbare a strategiei de publicare a [313] revistei Sentinel s i declarau c a, dac a nu se va proceda astfel, vor propune nin tarea unei alte publica tii la Battle Creek, a c arei strategie editorial a s a se potriveasc a mai bine cu felul n care prezentau ei adev arul. Dezbateri ociale cu privire la schimb arile propuse Sesiunea Conferin tei Generale din 1891 s-a desf as urat la Battle Creek, n perioada 5-25 martie. Duminic a diminea ta, n data de 15 martie, a fost prezentat raportul comitetului compus din dou azeci s i una de persoane care fuseser a alese la sesiunea precedent a, cu misiunea de a studia subiectul unic arii institu tiilor de publica tii. Comitetul s-a exprimat n mod favorabil scopurilor ce urmau a atinse prin unicare, dar a avertizat Conferin ta s a ac tioneze cu precau tie. Apoi, au propus ca Asocia tia Conferin tei Generale s a e reorganizat a n vederea prelu arii conducerii ntregii lucr ari de publica tii a denomina tiunii. n armonie cu recomandarea acestui comitet, Asocia tia Conferin tei Generale, constituit a ini tial ca persoan a juridic a, posesoare a propriet a tilor bisericii, a fost reorganizat a, alc atuindu- se un comitet de dou azeci s i unu de membri, c aruia i s-a ncredin tat conducerea mai multor domenii ale lucr arii, ntre care activitatea de publicare se aa pe locul principal. Constituirea unui Comitet special nc a de la nceputul ntrunirii, conduc atorii Asocia tiei na tionale pentru libertate religioas as i reprezentan tii publica tiei American Sentinel s-au str aduit s a ajung a la un acord cu privire la planuri s i strategii. n acest scop s-a organizat un comitet, care urma s a

276

Schi te din via ta mea

se ntruneasc a n data de 7 martie, smb at a seara, dup a adun arile obi snuite din Tabernacul. de comitet, cteva persoane care aveau conLa aceast as edin ta [314] vingeri puternice s i erau foarte hot arte s i-au exprimat p arerile n mod deschis, iar, n cele din urm a, reprezentan tii Asocia tiei Na tionale pentru Libertate Religioas a au votat ca, n cazul n care nu se va schimba strategia publica tiei American Sentinel, asocia tia s a nin teze o alt a publica tie care s a o reprezinte. Acest comitet reunit s i-a continuat dezbaterile pn a dup a ora unu, duminic a diminea ta. Serviciul divin din Sabat Sabatul din 7 martie a fost o zi marcat a de o solemnitate profund a. Fratele Haskell a vorbit nainte de prnz despre proclamarea Evangheliei n ntreaga lume. n timpurile apostolice, Evanghelia fusese predicat a n toat a puritatea ei, cu o putere care a f acut-o s a se r aspndeasc a n toat a lumea. Tot astfel, n ultimele zile, Dumnezeu va face s a str aluceasc a ecare raz a de lumin a a Evangheliei ve snice s i o va transmite, cu puterea Duhului S au, n toat a lumea. Dup a-amiaz a, sora White a vorbit despre importan ta predic arii Cuvntului s i despre pericolul ascunderii lui s i a a sez arii pe un loc secundar a aspectelor distinctive ale credin tei noastre, din cauza impresiei c a prin aceasta s-ar evita eventuale prejudicii. Dac a ne este ncredin tat a o solie special a, a sa cum credem noi, atunci aceast a solie trebuie s a e vestit a f ar a a se armoniza cu obiceiurile sau prejudec a tile lumii s i f ar a a guvernat a de o politic a a fricii sau a c stigului de favoruri. Chiar dac a mul ti o vor respinge s i i se vor opune, unii o vor primi s i vor sn ti ti prin ea. Sora White a insistat ndeosebi asupra pericolului de a pierde dragostea dinti s i asupra importan tei ca to ti fra tii, s i n special cei ce poart a r aspunderi n institu tiile noastre principale, s a aib a o rela tie vital a cu Domnul . Trebuie s Hristos, adev arata vi ta a veghem mpotriva adopt arii modelului s i a strategiilor lume sti. Fra tii aa ti n pozi tii de r aspundere [315] trebuie s a apeleze la Dumnezeu, cernd st aruitor ajutorul divin tot att de des ca s i Daniel. De dou a sau de trei ori pe parcursul predicii, sora White a nceput s a relateze experien ta de la Salamanca, dar de ecare dat a a ezitat

Conrmarea credin tei

277

s i, l asnd povestirea nespus a, a trecut la alte idei. Aceast a predic aa avut o impresie profund a asupra ntregii adun ari. Dup a-amiaz a trziu, n aripa de est a Tabernaculului a avut loc o ntrunire a pastorilor. Sora White a fost prezent a, adresnd un apel la o consacrare mai adnc a. La ncheierea acestei ntruniri speciale, fratele O. A. Olsen a ntrebat-o dac a dore ste s a participe la adunarea pastorilor de duminic a diminea ta. Ea a r aspuns c a si f acuse partea s i i va l asa lui aceast a sarcin a. Apoi s-a pl anuit ca fra tii Olsen s i . Prescott s a conduc a adunarea de diminea ta Duminic a diminea ta, pe la ora 5:20, mergnd la adunarea de di , fra minea ta tii A. T. Robinson, William C. White s i Ellery Robinson au trecut prin fa ta locuin tei sorei White. Cnd a v azut lumina aprins a n camera ei, ul ei a fugit s a se intereseze dac a este bine. A g asit-o scriind. Atunci, sora White i-a spus c a un nger al lui Dumnezeu o trezise pe la ora trei s i o ndemnase s a participe la adunarea pastorilor pentru a le relata cteva dintre lucrurile care i fuseser a descoperite la Salamanca. Ea a spus c a se trezise ndat as i c a scria de aproximativ dou a ore. La adunarea pastorilor, tocmai se ncheiase o serie de rug aciuni st aruitoare, cnd sora White a intrat cu un teanc de manuscrise n bra te. V adit surprins, fratele Olsen a spus: Ne bucur am s a v a vedem, sor a White. Ave ti o solie pentru noi n diminea ta aceasta? Desigur c a am, a r aspuns ea. Apoi a m arturisit c a nu avusese , dar a fost trezit n plan s a participe la adunarea de diminea ta a foarte [316] devreme s i instruit a s a se preg ateasc a pentru a le relata fra tilor cteva dintre lucrurile care i fuseser a descoperite la Salamanca. A povestit pe scurt experien ta ei cu ocazia adun arii de la Salamanca s i a declarat c a, n viziunea primit a acolo, Domnul i dezv aluise situa tia s i pericolele lucr arii din multe locuri. Cu acea ocazie i fuseser a ncredin tate avertiz ari pe care i se poruncise s a le prezinte fra tilor aa ti n pozi tii de r aspundere. Lucrarea era amenin tat a de mari pericole n special la Battle Creek, dar fra tii nu s tiau, deoarece nepoc ain ta le orbise ochii. Cu privire la o anumit a ocazie, c al auza ei i-a spus: Urmeaz am a s i a condus-o ntr-o adunare de comitet, unde mai mul ti fra ti si sus tineau concep tiile s i planurile cu mult zel s i ntr-o manier a st aruitoare, dar nu n armonie cu voia lui Dumnezeu. Unul dintre fra ti st atea n picioare n fa ta comitetului, tinnd n mn a o publica tie s i

278

Schi te din via ta mea

criticnd caracterul con tinutului ei. Publica tia era American Sentinel. El indica anumite articole, declarnd: Acesta trebuie s a e scos s i acela trebuie s a e schimbat. Dac a Sentinel nu ar con tinut asemenea articole, am putut s a o folosim. Articolele indicate ca ind discutabile erau despre Sabat s i despre cea de a doua venire a Domnului Hristos. Sora White a relatat cu claritate concep tiile s i atitudinea vorbitorilor principali de la acea adunare de comitet. Ea s-a referit la spiritul aspru manifestat de unii s i la pozi tiile gre site adoptate de al tii. Si-a ncheiat observa tiile cu un apel ct se poate de st aruitor, ca to ti s a sus tin as i mai departe adev arul n deplin atatea lui s i ca cu un sunet distinct s veghetorii s a sune din trmbi ta i clar. ntreaga adunare era st apnit a de o convingere solemn as i to ti sim teau c a au auzit o solie venit a din cer. Fratele Olsen era derutat s i nu s tia ce s a spun a. El nu auzise [317] despre adunarea special a de comitet, care avusese loc pn a la ore trzii n noaptea precedent as i se ncheiase cu mai pu tin de dou a ore nainte ca ngerul s a o ndemne pe sora White s a relateze viziunea primit a n urm a cu patru luni, n care i fusese descris a tocmai aceast a adunare, minut cu minut. Dar explica tia nu s-a l asat a steptat a prea mult. ndat a, fra tii care participaser a la comitetul din noaptea precedent a s-au ridicat s i au m arturisit despre ntrunirea lor. Unul a spus: Am participat la ntrunire noaptea trecut as i declar cu p arere de r au c a m-am aat de partea gre sit a. Folosesc ocazia din pentru a m aceast a diminea ta a a seza pe o pozi tie corect a. Pre sedintele Asocia tiei na tionale pentru libertate religioas aa prezentat o m arturie clar a. El a declarat c a, n noaptea precedent a, mai mul ti fra ti s-au ntlnit n biroul s au de la Editura Review s i acolo au discutat tocmai subiectele men tionate de sora White. Dezbaterile au continuat pn a dup a ora unu diminea ta. El a spus c a nu va ncepe s a descrie ntrunirea. Acest lucru nu era necesar, deoarece descrierea prezentat a de sora White era corect as i chiar mai precis a dect ar putut s a o prezinte el. n continuare, a recunoscut c a pozi tia pe care o sus tinuse nu fusese corect as i c a acum era n stare s a- si n teleag a gre seala. Un alt frate a conrmat c a participase la ntrunire s i c a descrierea f acut a de sora White era adev arat as i corect a n ecare detaliu. El era profund mul tumitor c a li se d aruise lumin a, deoarece deosebirile de

Conrmarea credin tei

279

opinie creaser a o situa tie foarte dicil a. El credea c a to ti participan tii fuseser a one sti n convingerile lor s i doriser a sincer s a fac a binele, totu si p arerile lor erau contradictorii s i nu reu siser a s a ajung a la de comitet trzie, cu un acord. Ceilal ti participan ti la acea s edin ta privire la publica tia Sentinel, au m arturisit c a sora White descrisese [318] corect ntrunirea. Au fost prezentate s i alte m arturii care exprimau mul tumirea c a li se oferise lumin a cu privire la acea problem a asupra c areia existase a sa de mult a confuzie. De asemenea, ei s i-au exprimat mul tumirea c a solia fusese prezentat a n a sa fel nct ecare s a poat a vedea nu numai n telepciunea lui Dumnezeu, ci s i bun atatea Lui, manifestat a prin faptul c a o trimisese ntr-un moment n care nimeni nu se putea ndoi c a este o solie venit a din Cer. a conrmat credin Aceast a experien ta ta celor care aveau ncredere n solie s i i-a impresionat profund pe cei care consideraser a c a n domeniul administra propria experien ta tiei era mai sigur a dect planurile de distribuire a responsabilit a tilor s i de nin tare a mai , a multor centre de inuen ta sa cum solicitaser a att fra tii lor din [319] zonele mai ndep artate, ct s i M arturiile.

Capitolul 48 Pericolul de a adopta strategii lume sti n lucrarea lui Dumnezeu


Cu privire la unele dintre sfaturile primite n timpul viziunii de la Salamanca, la experien tele celor angaja ti n lucrarea lui Dumnezeu s i la mustr arile adresate pe parcursul s apt amnilor urm atoare, sora White scria: n data de 3 noiembrie 1890, n timp ce lucram n Salamanca, N.Y., m a aam n comuniune cu Dumnezeu la rug aciunea de sear a s i am avut o viziune n care am fost purtat a n diferite adun ari din mai multe state, unde vestisem o m arturie categoric a de mustrare s i de avertizare. n Battle Creek avea loc s edin ta unui comitet format din pastori s i conduc atori ai casei de editur as i ai altor institu tii. I-am auzit pe cei aduna ti vorbind ntr-un spirit lipsit de amabilitate, promovnd idei s i solicitnd spre adoptare m asuri care m-au umplut de tulburare s i de team a. Cu ani n urm a, fusesem chemat a s a trec printr-o experien ta asem an atoare, iar Domnul mi-a dezv aluit atunci multe lucruri de o vital importan ta as i mi-a dat avertiz ari ce trebuiau s a le e adresate celor aa ti n pericol. n noaptea din 3 noiembrie, aceste avertiz ari mi-au fost readuse n minte s i mi s-a poruncit s a le prezint celor aa ti n pozi tii de r aspundere, s i s a le spun s a nu cedeze s i s a nu se descurajeze. Atunci mi-au fost descoperite unele lucruri pe care nu le-am putut n telege, dar mi s-a dat asigurarea c a Domnul nu va ng adui ca poporul Lui s a e cuprins de cea ta scepticismului s i a necredin tei lume sti, din cauza leg aturilor strnse cu lumea, ci dimpotriv a, dac a nu vor face altceva dect s a asculte s i s a urmeze glasul Lui, respectnd poruncile Sale, Domnul i va conduce dincolo [320] de negurile scepticismului s i ale necredin tei s i le va a seza picioarele pe Stnc a, acolo unde vor putea respira atmosfera siguran tei s i a triumfului. n timp ce m a rugam st aruitor, am pierdut orice leg atur a cu lucrurile aate n preajm a. nc aperea s-a umplut de lumin a, iar eu am avut o viziune n care m a aam la o adunare ce p area a Conferin ta 280

Pericolul de a adopta strategii lume sti n lucrarea lui Dumnezeu

281

General as i vesteam o solie. Duhul lui Dumnezeu m-a ndemnat s a adresez un apel foarte serios, deoarece mi-a fost in spirat a convingerea c a eram amenin ta ti de un mare pericol la centrul lucr arii. Mult a vreme am fost cople sit a de o tulburare adnc a a min tii s i a trupului, mpov arat a de gndul c a trebuia s a vestesc o solie pentru poporul nostru din Battle Creek pentru a-l avertiza cu privire la faptul c a orientarea lucr arii ntr-o anumit a direc tie avea s a-L determine pe Dumnezeu s a Se despart a de casa de editur a. Privirile Domnului, pline de durere amestecat a cu nemul tumire, erau ndreptate spre popor s i au fost rostite cuvintele: Dar ce am mpotriva ta este c a ti-ai p ar asit dragostea dinti. Adu- ti dar aminte de unde ai c azut, poc aie ste-te s i ntoarce-te la faptele tale dinti. Altfel, voi veni la tine s i- ti voi lua sfe snicul din locul lui, dac a nu te poc aie sti (Apocalipsa 2, 4.5). Cel care a plns pentru israeli tii nepoc ai ti, v aznd c a nu l cunosc pe Dumnezeu s i pe Domnul Hristos, R ascump ar atorul lor, privea spre cei aa ti la conducerea lucr arii din Battle Creek. Poporul era amenin tat de un mare pericol, dar unii nu s tiau nimic. Necredin ta s i lipsa poc ain tei le orbiser a ochii, iar ei se ncredeau n n telepciunea omeneasc a pentru a-i c al auzi n domeniul celor mai importante interese legate de voia lui Dumnezeu cu privire la lucrarea de publicare. Condu si de sl abiciunea propriei judec a ti omene sti, ei luau n minile lor limitate conducerea diferitelor domenii ale lucr arii, n timp ce voia lui Dumnezeu, metodele s i sfaturile Sale nu erau c autate s i nu de erau considerate de nelipsit. Oameni nc ap a tna ti, cu o voin ta er, care se aau att la biroul de conducere, ct s i n afara acestuia, se asociau, hot ar ti s a impun a anumite m asuri, potrivit cu judecata [321] lor. Eu le-am spus: Nu pute ti proceda astfel. Conducerea acestor interese vaste ale lucr arii nu poate ncredin tat a n totalitate n mna n lucrurile unora care dovedesc n mod evident c a nu au experien ta lui Dumnezeu s i sunt lipsi ti de discern amnt spiritual. Poporul lui Dumnezeu de pretutindeni trebuie s a aib a o ncredere neclintit a n ac tiunile importante care se desf as oar a la centrul lucr arii s i care au o decisiv inuen ta a asupra bisericilor noastre din Statele Unite s i din str ain atate, iar aceast a ncredere nu trebuie s a e zguduit a, din cauz a c a este administrat a n mod necorespunz ator de ni ste oameni gre si ti. Lucrarea de publicare este un instrument important n mna lui Dum-

282

Schi te din via ta mea

nezeu s i, dac a v a extinde ti autoritatea asupra acestei lucr ari pentru a-i impune deciziile s i modelul vostru, ve ti constata c a un asemenea act va periculos pentru suetul vostru s i va dezastruos pentru lucrarea lui Dumnezeu. n ochii lui Dumnezeu, va un p acat tot att de mare cum a fost p acatul lui Uza, cnd s i-a ntins mna pentru a sprijini chivotul. Tot ce se cere de la cei implica ti n coordonarea activit a tii altora este s a e drep ti, s a iubeasc a mila, s a umble smeri ti cu Dumnezeu s i s a lucreze con stiincios, ca ni ste oameni chema ti de poporul lui Dumnezeu s a aduc a la ndeplinire lucrarea care le-a fost ncredin tat a. Unii nu au f acut a sa, iar faptele lor sunt o m arturie. Oricare ar pozi tia lor s i oricare ar responsabilitatea lor, chiar dac a aceste persoane au tot atta autoritate ct a a avut Ahab, vor recunoa ste c a Dumnezeu este mai presus de ele s i c a suveranitatea Lui este suprem a. . . cu cei necredincio Nu trebuie s a face ti nici o alian ta si s i nici nu trebuie s a chema ti la o ntrunire anumite persoane despre care crede ti c a gndesc asemenea vou as i vor spune Amin la tot ce propune ti voi, n timp ce al tii, despre care presupune ti c a nu vor de acord, sunt exclu si de la luarea deciziilor. Mi-a fost ar atat c a acest [322] procedeu constituie un mare pericol. A sa mi-a vorbit Domnul cnd m-a apucat mna Lui s i m-a ns tiin tat s a nu umblu pe calea poporului acestuia: Nu numi ti uneltire tot ce nume ste poporul acesta uneltire s i nu v a teme ti de ce se teme el, nici nu v a speria ti! Sn ti ti ns a pe Domnul o stirilor. De El s a v a teme ti s i s a v a nfrico sa ti.... La lege s i la m arturie! C aci dac a nu vor vorbi a sa, nu vor mai r as ari zorile pentru poporul acesta (Isaia 8, 11-13, 20). Lumea nu trebuie s a e criteriul nostru. ng adui ti-I lui Dumnezeu s a lucreze s i l asa ti s a se aud a glasul Domnului. Cei angaja ti n orice departament al lucr arii s i prin care lumea cu aceia care nu poate transformat a nu trebuie s a intre n alian ta cunosc adev arul. Lumea nu l cunoa ste nici pe Tat al, nici pe Fiul s i nu are nici un discern amnt spiritual cu privire la caracterul lucr arii noastre sau cu privire la ce ar trebui s a facem sau nu. Noi trebuie s a respect am poruncile venite din ceruri s i nu s a ascult am sfaturile sau s a urm am planurile sugerate de cei necredincio si. Sugestiile venite din partea celor ce nu cunosc lucrarea pe care Dumnezeu o face pentru acest timp vor de a sa natur a nct vor sl abi puterea mijloa-

Pericolul de a adopta strategii lume sti n lucrarea lui Dumnezeu

283

celor prin care lucreaz a Dumnezeu. Prin acceptarea unor asemenea sugestii, este nesocotit sfatul lui Hristos.... Ochii Domnului sunt ndrepta ti asupra ntregii lucr ari, asupra tuturor planurilor s i ideilor ec arei min ti. El vede dincolo de suprafa ta lucrurilor, n telege gndurile s i inten tiile inimii. Nu exist a nici o fapt a s avr sit a n ntuneric, nici un plan, nici o nchipuire a inimii, nici un gnd al min tii, pe care El s a nu le s tie ca s i cnd ar citi o carte deschis a. Fiecare fapt a, ecare cuvnt, ecare motiv sunt nregistrate cu credincio sie n rapoartele marelui Cercet ator al [323] inimii, care a spus: Stiu faptele tale. , mai Mi-a fost ar atat c a, dac a nu va exista o mai mare umilin ta pu tin a ncredere n sine s i mai mult a ncredere n Domnul, Dumnezeul lui Israel, Conduc atorul poporului, gre selile lui Israel din zilele lui Samuel vor repetate n poporul lui Dumnezeu de ast azi. Lucrarea va rezista ncerc arii numai dac a efortul omenesc este unit cu puterea divin a. Cnd oamenii vor nceta s a se bazeze pe oameni sau pe propria judecat as i se vor ncrede n Dumnezeu, acest lucru se va eviden tia n ecare situa tie prin umilin ta inimii, prin mai pu tin a vorbire s i mai mult a rug aciune s i prin exercitarea precau tiei n planurile s i n ac tiunile lor. Asemenea oameni vor dovedi c a depind de Dumnezeu s i c a au gndul lui Hristos. Din nou s i din nou, mi-a fost descoperit c a, dac a se ncrede n oameni s i se bazeaz a pe puterea omeneasc a, poporul lui Dumnezeu . Dalta puternic din aceste ultime zile nu poate n siguran ta a a adev arului i-a desprins de lume, ca pe ni ste pietre nc a necioplite, care trebuie s a e modelate s i s lefuite pentru zidirea cereasc a. Ei trebuie s a e modela ti de profe ti, prin mustr arile, avertiz arile, ndemnurile s i sfaturile lor, pentru a ajunge s a corespund a Modelului divin. Aceasta este lucrarea special a a Mngietorului, de a transforma inima s i caracterul, pentru ca oamenii s a poat a urma calea Domnului. . . nc a din 1845, mi-au fost descoperite din timp n timp pericolele poporul lui Dumnezeu s care amenin ta i mi-a fost ar atat c a primejdiile cu care se va confrunta r am as i ta ultimelor zile, se vor nmul ti. Aceste pericole mi-au fost descoperite pn a n timpul prezent. n curnd vom asista la evenimente importante. Domnul vine cu putere s i cu mare slav a. Satana s tie c a autoritatea lui, c stigat a prin uzurpare, si va g asi n curnd sfr situl. Acum este ultima lui s ans a de a ob tine controlul asupra lumii s i va face eforturile cele mai hot arte

284

Schi te din via ta mea

[324] pentru a-i distruge denitiv pe locuitorii p amntului. Cei care cred adev arul trebuie s a e asemenea unor str ajeri credincio si, care se a a n turnul de veghe, altfel Satana le va inspira idei am agitoare, iar ei vor transmite opinii care tr adeaz a adev arurile snte. Vr ajm as ia lui Satana mpotriva binelui se va manifesta tot mai pregnant, deoarece el si adun a toate puterile pentru ultimul act de r azvr atire. Orice suet care nu s-a predat pe deplin lui Dumnezeu s i nu este p azit cu Satana mpotriva Cerului, de puterea divin a, va intra n alian ta al aturndu-i-se n b at alia contra Domnului universului. ntr-o viziune din anul 1880, am ntrebat: Care este siguran ta poporului lui Dumnezeu n aceste zile primejdioase? R aspunsul a fost: Domnul Isus mijloce ste pentru poporul Lui, n ciuda faptului c a Satana st a la dreapta Lui s i I se opune. Domnul i-a zis lui Satana: Domnul s a te mustre, Satano! Domnul s a te mustre, El, care a ales Ierusalimul! Nu este acesta un t aciune scos din foc? n calitate de Mijlocitor s i Ap ar ator al omului, Domnul Isus i va c al auzi pe cei care doresc s a e c al auzi ti, spunndu-le: Urma ti-M a, pas cu pas pe calea ce duce n sus, acolo unde str aluce ste lumina Soarelui Neprih anirii. Nu to ti urmeaz a lumina. Unii se ndep arteaz a de calea cea sigur a, care este o cale a umilin tei la ecare pas. Dumnezeu le-a ncredin tat slujitorilor Lui o solie pentru timpul acesta, dar aceast a solie nu coincide n toate privin tele cu ideile tuturor conduc atorilor, iar unii critic a att solia, ct s i pe cel care o veste ste. Ei merg pn a acolo, c a ndr aznesc chiar s a resping a cuvintele de mustrare venite din partea lui Dumnezeu prin Duhul S au Sfnt. Ce mai poate face Domnul pentru a ajunge la inima acelora care au respins avertiz arile s i mustr arile Sale s i nu acord a M arturiilor Duhului lui Dumnezeu o autoritate mai nalt a dect cea acordat a [325] n telepciunii omene sti? Ce scuze ve ti putea s a-I aduce ti lui Dumnezeu la judecat a, voi cei care a ti procedat n felul acesta, pentru c a a ti ntors spatele dovezilor pe care vi le-a dat nsu si Dumnezeu s i care ar atau c a El era autorul lucr arii? Dup a roadele lor i ve ti cunoa ste. Eu nu voi repeta pentru voi dovezile prezentate n ultimii doi ani, cu privire la lucr arile lui Dumnezeu realizate prin slujitorii ale si de El. Dar exist a dovezi reale ale lucr arii Sale, care v a sunt dezv aluite acum, iar voi sunte ti nevoi ti s a crede ti. Nu pute ti neglija soliile de

Pericolul de a adopta strategii lume sti n lucrarea lui Dumnezeu

285

avertizare. Nu pute ti s a le respinge ti sau s a le trata ti cu u sur atate f ar a a v a expune la pericolul unei pierz ari ve snice. Ridiculizarea, batjocura s i r ast alm acirea pot ng aduite doar cu pre tul degrad arii s i al njosirii propriului suet. Folosirea unor ase pre menea arme nu v a va aduce nici o biruin ta tioas a, ci mai degrab a v a va sl abi mintea s i v a va desp ar ti suetul de Dumnezeu. Lucrurile snte sunt coborte la nivelul celor profane s i se creeaz a o stare de lucruri care este pe placul prin tului ntunericului, dar l ntristeaz a s i l alung a pe Duhul lui Dumnezeu. Critica s i ridiculizarea las a suetul tot att de lipsit de roua harului, precum n al timile lipsite de ploaie din Ghilboa. Nu se poate avea ncredere n gndirea unora care si permit s a batjocoreasc as i s a r ast alm aceasc a lucrurile. Sfaturile s i deciziile lor nu pot primi nici o acreditare. nainte de a lua hot arri menite s a modeleze lucrarea lui Dumnezeu, trebuie s a ave ti acreditarea divin a. A-i acuza s i critica pe cei pe care i folose ste Dumnezeu, nseamn a a-L acuza s i a-L critica pe Domnul care i-a trimis. To ti trebuie s a- si cultive nsu sirile spirituale, ca s a poat a avea un discern amnt corect n ce prive ste lucrurile religioase. Unii nu au reu sit s a deosebeasc a aurul curat de arama str alucitoare, forma de con tinut. [326] Prejudec a tile s i opiniile care au predominat la Minneapolis nu au disp arut nicidecum. Acolo, n unele inimi au fost sem anate semin te care sunt gata s a r asar as i s a aduc a roade pe m asur a. Vrfurile au fost t aiate, dar r ad acinile nu au fost strpite niciodat a, iar ele nc a si aduc rodul, otr avind judecata celor cu care veni ti n leg atur a, pervertindu-le sim turile s i orbindu-le ra tiunea att cu privire la solie, ct s i cu privire la soli. Cnd v a ve ti m arturisi gre seala s i ve ti distruge r ad acinile am ar aciunii, ve ti vedea lucrurile n lumina lui Dumnezeu. F ar a a s avr si pe deplin aceast a lucrare, nu v a ve ti elibera niciodat a suetul. Trebuie s a studia ti Cuvntul lui Dumnezeu, nu cu scopul de a v a conrma propriile idei, ci pentru a le corecta, pentru a le condamna sau aproba, n m asura n care sunt sau nu n armonie cu Biblia. Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a e tovar as ul vostru permanent. Nu trebuie s a studia ti M arturiile pentru a selecta anumite propozi tii pe care s a le folosi ti dup a cum vre ti, ca s a v a sus tine ti propriile arma tii, n timp ce desconsidera ti cele mai clare declara tii f acute pentru a corecta direc tia n care se ndreapt a ac tiunile voastre.

286

Schi te din via ta mea

n mijlocul nostru a avut loc o ndep artare de Dumnezeu, iar s lucrarea zeloas a de poc ain ta i de ntoarcere la dragostea dinti este esen tial a pentru refacerea rela tiei noastre cu Dumnezeu s i pentru acea nnoire a inimii, care nc a nu s-a nf aptuit. Necredin ta p atrunde n rndul nostru, deoarece este la mod a s a ne ndep art am de Hristos s i s a facem loc scepticismului. Inima multora strig a: Nu vrem ca omul acesta s a domneasc a peste noi. Baal, Baal este alegerea noastr a. Religia multora dintre noi va religia Israelului apostat, deoarece ei simt pl acere n c aile lor s i resping calea Domnului. c Adev arata religie, singura religie a Bibliei, care nva ta a iertarea este primit a doar prin meritele Mntuitorului r astignit s i nviat s i [327] care sus tine neprih anirea prin credin ta n Fiul lui Dumnezeu, a fost ignorat a, tratat a cu u sur atate, comb atut a, ridiculizat as i respins a. Ea a fost condamnat a pe motivul c a duce la entuziasm s i la fanatism. Cu toate acestea, numai via ta Domnului Isus n suet, numai principiul activ al iubirii mp art as ite de Duhul Sfnt vor face ca suetul s a , aduc a rodul bogat al faptelor bune. Iubirea lui Hristos este o for ta este puterea oric arei solii a lui Dumnezeu, care a fost rostit a vreodat a prin intermediul buzelor omene sti. Ce fel de viitor ne a steapt a, dac a nu vom reu si s a ajungem la unitatea credin tei? Cnd vom ajunge la unitatea pentru care S-a rugat Domnul Hristos, se va ncheia aceast a controvers a ndelungat a, strnit as i men tinut a prin intermediul agen tilor satanici s i nu vom mai vedea oameni care alc atuiesc planuri dup a modelul lumii, pentru c a nu au discern amnt n domeniul lucrurilor spirituale. Acum, ei v ad oamenii ca pe ni ste copaci care merg, dar au nevoie de atingerea divin a, ca s a poat a vedea a sa cum vede Dumnezeu s i s a poat a lucra a sa cum a lucrat Domnul Hristos. Atunci, str ajerii Sionului vor suna n unire s din trmbi ta i vor face s a se aud a un sunet clar s i distinct, pentru c a vor vedea sabia care vine s i vor n telege pericolul la care este expus poporul lui Dumnezeu. Trebuie s a croi ti c ar ari drepte cu picioarele voastre, altfel mieii vor ab atu ti de pe cale. Suntem nconjura ti de persoane care s , iar cei care trebuie s au poticnit n credin ta a le ajute sunte ti voi, nu poticnindu-v a voi n siv a, ci stnd de partea principiilor ca ni ste stnci, ca ni ste oameni care au fost ncerca ti s i verica ti. Stiu c a trebuie s avr sit a o lucrare pentru popor, altfel mul ti nu vor preg ati ti s a primeasc a lumina ngerului trimis din cer, ca s a lumineze ntreaga

Pericolul de a adopta strategii lume sti n lucrarea lui Dumnezeu

287

lume cu slava lui. S a nu crede ti c a, n al tndu-v a suetul n vanitate, vorbind lucruri ndoielnice s i nutrind n tain a r ad acinile am ar aciunii, [328] ve ti g asi ti ca ni ste vase de cinste n timpul ploii trzii pentru a primi slava lui Dumnezeu. n mod sigur, Dumnezeu va privi cu nepl acere la orice suet care nutre ste r ad acinile disensiunii s i are un spirit att de diferit de Spiritul lui Hristos. Duhul Domnului m-a luat n st apnire s i mi se p area c a m a au la una dintre s edin tele voastre de comitet. Cineva dintre voi s-a ridicat. Felul lui de vorbire era foarte categoric s i insistent, n timp ce tinea n mn a o publica tie. Am putut citi clar titlul publica tiei. Era American Sentinel. Au fost aduse critici la adresa publica tiei s i la adresa caracterului articolelor con tinute. Cei aa ti n comitet indicau anumite pasaje, declarnd c a unele trebuie s a e eliminate, iar altele trebuie s a e modicate. Au fost exprimate cuvinte de critic a aspr a cu privire la metodele publica tiei s i, n general, domina un puternic spirit necre stinesc. Glasurile erau hot arte s i sd atoare. C al auza mea mi-a ncredin tat cuvinte de avertizare s i de mustrare, pe care s a le adresez celor ce luaser a parte la aceast a ac tiune s i , nu se ab tinuser a s a- si exprime acuza tiile s i condamn arile. n esen ta mustrarea dat a a fost urm atoarea: Domnul nu a condus aceast a adunare, iar printre participan ti s-a manifestat un spirit de ceart a. Mintea s i inima acestor oameni nu se a a sub controlul inuen tei Duhului lui Dumnezeu. L asa ti-i pe du smanii credin tei noastre s a sugereze s i s a aplice pentru ei planuri de genul celor pe care le discuta ti voi acum. Din punct de vedere lumesc, unele dintre aceste planuri sunt corecte, dar ele nu trebuie s a e adoptate de cei care au primit lumina cerului. Lumina pe care a dat-o Dumnezeu ar trebui s a e respectat a nu doar pentru siguran ta voastr a, ci s i pentru siguran ta poporului lui Dumnezeu. Deciziile luate de o mn a de oameni cu aceast a ocazie nu pot aduse la ndeplinire de r am as i ta poporului lui Dumnezeu. Ac tiunile voastre nu pot sus tinute de Domnul. Orientarea voastr a dovede ste n mod clar c a v-a ti alc atuit planurile f ar a ajutorul Aceluia care este puternic n sf atuire, dar Domnul va lucra. Ochii [329] celor care au criticat lucrarea lui Dumnezeu au nevoie de ungerea divin a, pentru c a ei s-au sim tit puternici, bazndu-se pe propriile for te. Dar exist a Unul care poate lega bra tul celui puternic s i poate nimici sfaturile celor n telep ti.

288

Schi te din via ta mea

Solia pe care trebuie s a o vestim noi nu este o solie de care oamenii s a se team a s a o proclame. Ei nu trebuie s a ncerce s a o acopere, s a-i ascund a originea s i scopul. Sus tin atorii acestei solii trebuie s a e ni ste oameni care nu vor avea pace nici zi, nici noapte. Ca unii care am f acut leg amnt solemn cu Dumnezeu s i am primit misiunea de a soli ai Domnului Hristos, ca ni ste ispravnici ai tainelor harului lui Dumnezeu, noi ne a am sub obliga tia de a proclama cu credincio sie ntregul sfat al lui Dumnezeu. Nu trebuie s a facem mai pu tin evidente adev arurile speciale, care ne-au separat de lume s i ne-au f acut s a m ce suntem, deoarece ele implic a interese ve snice. Dumnezeu ne-a dat lumin a cu privire la evenimentele care au loc chiar acum, n ultimele zile, iar noi trebuie s a proclam am adev arul , pentru lume, prin scrieri s i prin vorbire, nu cu timiditate s i f ar a via ta ci printr-o demonstra tie a Duhului s i a puterii lui Dumnezeu. Transmiterea soliei declan seaz a conictele cele mai teribile, iar rezultatele propov aduirii ei intereseaz a att p amntul, ct s i cerul. n curnd se va ncheia controversa dintre cele dou a mari puteri, a binelui s i a r aului, dar, pe m asur a ce timpul se apropie de nal, conictul va continuu s i dur. Trebuie s a ne hot arm, la fel ca de principii, Daniel s i tovar as ii lui din Babilon, s a m loiali fa ta indiferent ce ar putea veni. Fl ac arile cuptorului nc alzit de s apte ori mai tare dect oricnd nainte nu au f acut ca slujitorii credincio si ai de adev lui Dumnezeu s a se abat a de la supunerea lor fa ta ar. Ei au [330] r amas statornici n timpul ncerc arii s i au fost arunca ti n cuptor, dar Dumnezeu nu i-a p ar asit. n mijlocul ac arilor, a fost v azut Cel de-al patrulea, care se aa al aturi de ei n cuptor, iar ei au ie sit f ar a a avea nici m acar mirosul de fum n hainele lor. Lumea de ast azi este plin a de oameni ncrezu ti s i dezbina ti, dar Dumnezeu interzice ca aceia care pretind a p azitorii adev arurilor snte s a tr adeze interesele cauzei Lui, prin introducerea sugestiilor s i a planurilor vr ajma sului oric arei neprih aniri. Nu este timpul acum s a ne nrol am n tab ara celor care calc a Legea lui Dumnezeu, s a vedem cu ochii lor, s a auzim cu urechile lor s i s a n telegem cu mintea lor pervertit a. Trebuie s a strngem s rndurile. S a ne str aduim s a m uni ti, s a m sn ti n via ta i cura ti n caracter. Cei care pretind a slujitori ai viului Dumnezeu s a nu se mai nchine n fa ta idolului opiniilor omene sti, s a nu mai e sclavii

Pericolul de a adopta strategii lume sti n lucrarea lui Dumnezeu

289

nici unei pasiuni ru sinoase s i s a nu mai aduc a naintea Domnului [331] ni ste jertfe ntinate s i un suet p atat de p acat.

Capitolul 49 Dincolo de Pacic


Cu ocazia sesiunii Conferin tei Generale din 1891, fratele S. N. Haskell a prezentat rapoarte s i cereri, n care solicita foarte insistent rile de peste ocean, pe care le vizitase s a e trimi si lucr atori n ta recent. El accentua n mod deosebit nevoia de a se lua m asuri pentru nin tarea unei s coli de instruire a lucr atorilor cre stini n Australia. Fratele Haskell era profund convins c a este foarte important s a avem n ecare diviziune mondial a tineri educa ti n propria tar a, care s a tori s slujeasc a n calitate de colportori, nv a ta i predicatori. El a cerut s a e ale si c tiva profesori, pentru a deschide o s coal a n Australasia; s i de asemenea, ca sora Ellen G. White s i ul ei, William C. White, s a stea un timp n acea zon a. Comitetul de Misiune a luat decizia ca, ndat a dup a ncheierea sesiunii, s a-i invite s a plece n toamn a. Ei urmau s a ajung a n noul cmp de lucru n timpul verii australiene. Deoarece s-a constatat c a vaporul care trebuia s a plece n luna octombrie era supraaglomerat, plecarea din San Francisco a fost amnat a pentru data de 12 noiembrie, cu vaporul Alameda. Fratele s i sora Geo. B. Starr, care fuseser a ale si s a participe la nin tarea s colii din Australia, au plecat mai devreme n Insulele Hawai, unde au avut activitate deosebit a timp de s apte s apt amni, nainte de sosirea vasului Alameda. Ceilal ti membri ai grupului au fost William C. White, Mary A. Davis, May Walling, Fannie Bolton s i Emily Campbell. C al atoria n majoritatea celor dou azeci s i cinci de zile de c al atorie, vremea [332] a fost bun a. Vaporul a sta tionat timp de nou asprezece ore la Honolulu iar aceste ore au fost att de pl acute! Aici, grupul a fost ntmpinat de mai mul ti fra ti s i surori, care le-au ar atat frumuse tile locului s i au organizat o mas a n casa sorei Kerr. ntre timp, ve stile s-au r aspndit,

290

Dincolo de Pacic

291

iar seara, sora White a vorbit n prezen ta unei audien te numeroase n sala Asocia tiei Tinerilor Cre stini. Cu o zi nainte ca vaporul s a ajung a la Samoa, la data aceea mplinea s aizeci s i patru de ani, sora White scria: Cnd m a gndesc la anul care a trecut, sunt plin a de mul tumire de Dumnezeu pentru grija Lui ocrotitoare s fa ta i plin a de bun atate iubitoare. Tr aim ntr-un timp plin de pericole, cnd toate puterile noastre trebuie s a-I e consacrate lui Dumnezeu. Trebuie s a urm am exemplul Domnului Hristos n ce prive ste umilin ta, renun tarea la sine s i suferin tele Sale. Noi i dator am Domnului Isus totul, iar eu m a consacru din nou n slujba Lui, pentru a-L n al ta naintea oamenilor s i pentru a proclama iubirea Lui f ar a asem anare. n data de 3 decembrie, la prnz, vasul Alameda a ancorat n docul Auckland. Curnd dup a aceea, mai mul ti membri reprezentan ti ai bisericii din Auckland au venit la bord pentru a-i adresa grupului un bun venit n Noua Zeeland a. Au fost invita ti cu to tii n casa fratelui Edward Hare. n timpul cinei, s-au povestit multe dintre ntmpl arile petrecute cu ocazia primei vizite a fratelui Haskell. Dup a-amiaz a au vizitat ora sul s i cartierele lui frumoase. Seara, sora White a predicat n prima cas a de rug aciune a adventi stilor de ziua a s aptea din acel loc, vorbind despre iubirea Domnului Isus n prezen ta unei adun ari dornice s a asculte. n diminea ta urm atoare, devreme, vasul Alameda a plecat mai departe, ajungnd n portul Sydney n data de 8 decembrie, la ora 7 a.m. Fratele s i sora A. G. Daniells a steptau sosirea grupului. n timpul s apt amnii petrecute n c aminul lor, sora White a vorbit de [333] dou a ori n biserica din Sydney. n 16 decembrie, grupul a ajuns la Melbourne s i a fost ntmpinat cu un bun venit din toat a inima, de fratele Geo. C. Tenney s i de asocia tii lui de la casa de editur a. n a steptarea sorei White, fratele Tenney s i-a eliberat noua lui cas as i a insistat ca ea s i colaboratorii ei s a intre s i s a se simt a ca acas a. Adunarea conferin tei Australiene La sosirea n Australia, mai era doar o s apt amn a pn a la deschiderea sesiunii Conferin tei Australiene, care avea s a se desf as oare n Federal Hall, North Fitzroy, Melbourne, ncepnd cu data de 24

292

Schi te din via ta mea

decembrie. Participarea obi snuit a era de aproximativ o sut a de reprezentan ti ai grupelor de p azitori ai Sabatului din Victoria, Tasmania, Australia de Sud s i New South Wales. La acea dat a, existau aproape patru sute cincizeci de p azitori ai Sabatului n toat a Australia s i n Tasmania. n capitala ec arei adventist colonii cu prezen ta a, fusese nin tat a cte o biseric a; iar majoritatea membrilor locuiau n aceste ora se mari. Una dintre problemele c arora li s-a acordat mult a aten tie n cadrul Conferin tei a fost aceea de a g asi mijlocul prin care solia s a poat a vestit a n toate zonele marelui continent australian, n ciuda faptului c a responsabilitatea proclam arii luminii ap asa asupra unui mic num ar de adventi sti. Colportorii credincio si r aspndiser a n casele oamenilor mii de c ar ti pline de adev ar, iar acum se alc atuiau planuri de angajare a unor lucr atori biblici care s a continue n sus tinerea interesului strnit prin intermediul acestor c ar ti. Evaluarea planului de construire a unei s coli Cei mai mul ti dintre cei care acceptaser a adev arul n Australia erau comercian ti s i locuiau n ora se. Treptat, copiii lor ajunseser a la [334] vrsta la care terminau cursurile din s colile publice s i trebuiau s a se preg ateasc a pentru a contribui la ntre tinerea familiei. S-a constatat c a, din cauza faptului c a p azeau Sabatul, acestor tineri le era extrem de dicil s a g aseasc a un loc de munc a stabil sau s a nve te n s colile superioare cu prol economic. Unii p arin ti doreau s a le ofere copiilor educa tia necesar a pentru a deveni lucr atori ai bisericii. Dar cum se putea realiza aceasta? Coloniile treceau printr-o criz a nanciar a sever as i mul ti dintre p azitorii Sabatului, al aturi de mii de al ti concet a teni, se descurcau foarte greu s i erau suprasolicita ti de munca depus a pentru a le asigura familiilor lor cele necesare vie tii de zi cu zi. Prin urmare, cum ar putut ei, ntr-un asemenea timp, s a nceap a o ac tiune att de costisitoare, cum era aceea de a nin ta s i de a ntre tine nanciar o s coal a superioar a denomina tional a? Colportorii sus tineau c as coala trebuia s a e organizat a f ar a nici o ntrziere. Mul ti dintre ei fuseser a nevoi ti s a se ntre tin a singuri nc a de timpuriu s i nu reu siser a s a ob tin a o educa tie s colar a, dar activitatea lor n mijlocul oamenilor i-a condus la convingerea c a trebuie

Dincolo de Pacic

293

s a e create posibilit a ti pentru a se instrui n vederea unei slujiri mai eciente. Ei insistau, spunnd c a, dac a nu se va nin ta ct mai curnd o s coal a n Australia, vor nevoi ti s a suporte cheltuieli mari pentru a merge n America, unde puteau ob tine educa tia necesar a n scopul de a avea cele mai bune rezultate n lucrarea lor. Ei spuneau, de asemenea, c a existau zeci de persoane care ar dorit s a urmeze cursurile unei s coli n Australia, dar care nu puteau pleca s a nve te n s colile de dincolo de ocean. Conferin ta a numit un comitet care s a alc atuiasc a planurile pentru nin tarea s colii s i un alt comitet care s a studieze locul de amplasare s i a autorizat bugetul s colii de instruire [335] a lucr atorilor, a steptnd alegerea locului s i construirea cl adirilor. Boala s i schimbarea planurilor Se pl anuise ca sora White s i ul ei, mpreun a cu fratele Daniells s i fratele Starr, s a participe la Conferin ta din Noua Zeeland a, care urma s a se desf as oare n luna aprilie 1892. Cu toate acestea, la scurt timp dup a ncheierea adun arii de la Melbourne, ea a suferit un atac sever de nevrit a. Cnd a fost evident c a nu va putea s a participe la adunarea din Noua Zeeland a, sora White a nchiriat o cas a spa tioas a n Preston, un cartier nordic din Melbourne, s i a declarat c a va face tot ce va putea pentru a termina lucrarea pe care o f ag aduise de mult a vreme, despre via ta Domnului Hristos. Din cnd n cnd, dac a vremea era favorabil a, sora White vorbea la adun arile din Sabat, n biserica din Melbourne. Uneori, cnd nu era n stare s a urce sc arile cl adirii Federal Hall, era purtat a pe bra te pn a la amvon, iar n dou a sau trei ocazii, cnd nu a putut s a stea n picioare, a vorbit stnd pe un scaun nalt. Deschiderea s colii biblice Australasia n timpul iernii anului 1892, sora White a urm arit cu un interes deosebit eforturile care se f aceau pentru deschiderea s colii pl anuite. n luna aprilie, i-a rugat pe fra tii aa ti n pozi tii de r aspundere n America s a n teleag a perspectivele viitorului s i s a pun a la dispozi tie mijloacele necesare pentru educarea unui mare num ar de lucr atori care ar putut contribui la naintarea n teritorii noi. Oh, ct de mare este num arul celor ce nu au fost niciodat a avertiza ti! scria

294

Schi te din via ta mea

ea. Oare este drept ca, pentru lucrarea din America, s a se asigure o de ocazii s abunden ta i privilegii, n timp ce aici, n acest teritoriu, exist a o asemenea lips a de lucr atori potrivi ti? Unde sunt misionarii [336] lui Dumnezeu? Cmpul nostru este lumea, ndemna ea. Mntuitorul Si-a ndrumat ucenicii s a nceap a lucrarea n Ierusalim, apoi s a mearg a n Iudeea, n Samaria s i pn a la marginile p amntului. Doar o mic a tura, dar solii au dus mesajul parte dintre oameni au acceptat nv a ta lor rapid, din loc n loc, trecnd dintr-o tar a n alta s i n al tnd stindardul Evangheliei pretutindeni, att n apropiere, ct s i n locurile ndep artate ale p amntului. n luna iunie, comitetul ns arcinat cu organizarea s colii a anun tat c a fuseser a nchiriate n acest scop dou a case mari n Melbourne, St. Kilda Road, n Georges Terrace. La nceputul lunii august, fratele s i sora L. J. Rousseau au venit din America, iar n data de 24 august, s-a nceput un semestru de s aisprezece s apt amni. Corpul profesoral era format din: fratele Rousseau director, fratele Starr profesor de Biblie, W. L. H. Baker s i sora Rousseau asisten ti n domeniul cuno stin telor generale s i sora Starr administrator. n scurt timp s-au nscris la cursuri dou azeci de studen ti. Aproape to ti erau adul ti. Doisprezece fuseser a colportori sau se preg atiser a pentru aceast a activitate. Sase dintre ceilal ti doisprezece lucraser a n diferite alte ramuri ale slujirii cre stine. Cu ocazia deschiderii s colii, fra tii Daniells, Tenney, Starr, White s i Rousseau au rostit cteva alocu tiuni. Sora White a rostit, de asemenea, o cuvntare pe parcursul c areia a expus cu claritate scopul principal al s colilor denomina tionale, precum s i rela tia lor vital a cu misiunea de a ncheia lucrarea lui Dumnezeu pe p amnt f ar a nici o ntrziere. Cu toate acestea, grija ei special a p area a aceea de a ntip ari n mintea profesorilor s i a studen tilor faptul c a Dumnezeu, prin providen ta Sa, deschide tar a dup a tar a pentru vestitorii crucii s i ri n care exist [337] c a, n aceste ta a ocazii favorabile pentru Evanghelie, cei one sti s i sinceri caut a st aruitor lumina adev arului mntuitor. Planurile s i lucrarea oamenilor, spunea ea, nu sunt n pas cu providen ta lui Dumnezeu. Unii dintre cei ce tr aiesc n aceste ri pretind a crede adev ta arul, dar prin atitudinea lor declar a: Noi nu dorim s a urm am calea Ta, oh Doamne, ci propria noastr a cale,

Dincolo de Pacic

295

n timp ce att de mul ti se roag a lui Dumnezeu s a poat a n telege adev arul. Ei plng s i se roag a n locuri necunoscute, ca s a poat a n telege lumina Scripturilor, iar Domnul cerului i-a ns arcinat pe ngerii Lui s a colaboreze cu slujitorii omene sti n lucrarea de naintare a vastului S au plan, care prevede ca to ti cei ce doresc via ta s a poat a vedea slava lui Dumnezeu. Noi trebuie s a mergem oriunde providen ta lui Dumnezeu ne deschide o cale s i, pe m asur a ce vom nainta, vom descoperi c a Dumnezeu a lucrat naintea noastr a, l argind cmpul de lucru cu mult peste mijloacele s i peste capacitatea noastr a de a-l sus tine. Marea nevoie a teritoriului care se deschide n fa ta noastr a ar trebui s a-i sensibilizeze pe to ti cei c arora Dumnezeu le-a ncredin tat mijloace nanciare s i talente, astfel nct s a se consacre lui Dumnezeu ei n si si mpreun a cu tot ce au. Nici unul dintre cei care vor benecia de educa tie nu trebuie s a e re tinut n eforturile lui misionare de bariere rasiale sau na tionale. Oriunde vor lucra, activitatea lor trebuie s a e ncoronat a de un triumf rapid. Scopul s i tinta ce urmeaz a a atinse de misionarii consacra ti, a declarat sora White, sunt foarte vaste. Domeniul lucr arii misionare nu este limitat de na tionalitate sau de categorie social a. Cmpul este lumea, iar lumina adev arului trebuie s a ajung a n toate col turile ntunecate al p amntului, ntr-un timp mult mai scurt dect consider a mul ti c a este posibil The Bible Echo, 1 [338] septembrie 1892 Cu aceea si ocazie, cnd s-a deschis Scoala Biblic a Australasia, care mai trziu a devenit Colegiul Misionar Australasian, sora White spunea: Lucrarea misionar a din Australia s i din Noua Zeeland a este nc a la nceputurile ei, dar aceea si lucrare, care a fost realizat a n teritoriile de acas a (Statele Unite), trebuie s a e ndeplinit as i n Australia, Africa, India, China s i insulele m arii. Cuprins a de neputin te Suferin ta cauzat a de nevrit a, care s-a declan sat n luna ianuarie, a continuat pn a n luna noiembrie. Sora White a beneciat de un tratament foarte serios s i atent, din partea inrmierei s i a secretarelor ei, dar n timpul iernii, boala a naintat din ce n ce mai mult. Cu

296

Schi te din via ta mea

toate acestea, ea s i-a continuat activitatea de scriere. Stnd sprijinit a n pat, a scris mai multe scrisori pentru prieteni, m arturii pentru conduc atorii lucr arii s i multe capitole pentru cartea The Desire of Ages (Hristos, Lumina lumii). O dat a cu apropierea prim averii, s-a constatat o oarecare mbun at a tire a s an at a tii, iar n luna octombrie, sora White a decis s a ncerce clima ceva mai uscat a din Adelaide, Australia de Sud. Acolo a petrecut s ase s apt amni, iar rezultatele au fost benece. O retrospectiv a a experien tei ntr-o scrisoare trimis a fra tilor de la Conferin ta General a n data de 23 decembrie 1892, sora White s i-a revizuit experien ta pe parcursul acestei lungi perioade de boal a, astfel: Sunt bucuroas a s a v a vorbesc despre bun atatea, despre harul s i binecuvntarea pe care Domnul le-a rev arsat asupra mea. Continuu s a u cuprins a de neputin te, dar starea mea se mbun at a te ste. Marele [339] Vindec ator lucreaz a pentru mine s i laud Numele Lui sfnt. Minile s i picioarele mele prind putere s i, de si am dureri, acestea nu sunt chiar att de severe, cum au fost n ultimele zece luni. n prezent sunt sucient de ref acut a pentru a putea s a urc s i s a cobor sc arile f ar a ajutor. Pe parcursul ndelungatei mele suferin te, am fost binecuvntat a de Dumnezeu n modul cel mai vizibil. n timpul celor mai intense dureri, am n teles asigurarea Domnului Harul Meu ti este de ajuns. n momentele n care se p area c a nu mai pot suporta , iar durerea s i nu puteam s a dorm, am privit spre Isus prin credin ta prezen ta Lui a fost cu mine. Fiecare umbr a ntunecat a s-a risipit, am fost nv aluit a n lumin as i chiar nc aperea s-a umplut de lumina prezen tei Sale divine. Am sim tit c a pot spune bun venit suferin tei, dac a aceasta urma s a e nso tit a de un asemenea har pre tios. Am s tiut c a Domnul este bun s i ndur ator, plin de duio sie s i de iubire miloas a. n neajutorarea s i n suferin ta mea, lauda Lui mi-a umplut suetul s i s-a aat pe buzele mele. Cnd m a gndeam ct de grea ar putut starea mea, dac a nu a s avut sus tinerea harului lui Dumnezeu, m a sim team att de mngiat as i de nt arit a. Continuu s a v ad bine, memoria mi este activ as i mintea nu mi-a fost niciodat a att de limpede n n telegerea frumuse tii s i a valorii adev arului.

Dincolo de Pacic

297

Ce binecuvnt ari bogate se a a acolo! Asemenea psalmistului, pot spune: Ct de nep atrunse mi se par gndurile Tale, Dumnezeule, s i ct de mare este num arul lor! Dac a le num ar, sunt mai multe dect boabele de nisi Cnd m a trezesc, sunt tot cu Tine (Psalmii 139, 17.18). Aceste ultime cuvinte exprim a sentimentele s i experien ta mea. Cnd m a trezesc, primul gnd s i prima expresie a inimii mele este: L audat e Domnul! Te iubesc, o Doamne, Tu s tii c a Te iubesc! [340] Mntuitor pre tios, Tu m-ai cump arat cu pre tul sngelui T au. Tu m-ai considerat de valoare, c aci altfel nu ai pl atit un pre t innit pentru mntuirea mea. Tu, R ascump ar atorul meu, Ti-ai dat via ta pentru mine s i Tu nu ai murit pentru mine n zadar. . . , nu am avut nici o ndonc a din primele s apt amni de suferin ta ial a cu privire la venirea mea n acest loc ndep artat. Mai mult dect att, ncrederea mea n planul Tat alui ceresc cu privire la suferin ta mea a fost mult sporit a. Nu pot s a n teleg acum ntru totul inten tia lui Dumnezeu, dar sunt convins a c a a fost o parte a planului S au ca eu s a ndur astfel s i sunt mul tumit as i pe deplin mp acat a n aceast a . Cu aceste rnduri care vor expediate prin po privin ta st a, de cnd am p ar asit America, am scris dou a mii de pagini de scrisori. Nu a s putut scrie att de mult, dac a Domnul nu m-ar nt arit s i binecuvntat ntr-o mare m asur a. Mna mea dreapt a nu m-a l asat nici m acar o singur a dat a. Bra tul s i um arul m-au durut puternic, aproape insuportabil, dar mna a fost capabil a s a tin a instrumentul de scris s i s a a seze pe hrtie cuvintele care mi-au fost inspirate de Duhul Domnului. Am avut experien te deosebit de valoroase s i le m arturisesc fra tilor mei colaboratori n lucrarea lui Dumnezeu: Domnul este bun s i vrednic de laud a. The Daily Bulletin of the General Conference, 1892, 407, 408. Conferin ta Australian a din ianuarie 1893 Cea de a cincea sesiune a Conferin tei Australiene s-a desf as urat n North Fitzroy, Melbourne, n perioada 6-15 ianuarie 1893. Pe parcursul adun arilor, sora White a vorbit de s apte ori, abordnd [341] subiecte legate de evlavia practic a. ntr-una dintre zile, ea a prezentat o retrospectiv a a apari tiei s i a dezvolt arii lucr arii de publicare. Cu aceast a ocazie, i-a ndemnat

298

Schi te din via ta mea

pe fra tii din Australia s a depun a cele mai mari eforturi pentru a forma lucr atori puternici n domeniul publica tiilor, precum s i n toate celelalte domenii ale lucr arii cre stine. Activitatea n Noua Zeeland a La ncheierea Conferin tei Australiene, sora White a decis s a ntreprind a o vizit a mult amnat a n Noua Zeeland a, nso tit a de Emily Campbell, care ndeplinea att rolul de secretar a, ct s i pe acela de inrmier a. Fiul ei, William C. White, precum s i fratele s i sora Starr au fost de asemenea al aturi de ea, n cea mai mare parte a timpului. La sosirea n Auckland, n data de 8 februarie, au fost ntmpina ti de fratele M. C. Israel s i condu si ntr-o cas a mobilat a, pe care biserica din Auckland o pusese la dispozi tia lor. n timpul celor dou asprezece zile de activitate st aruitoare, desf as urat a n biserica din Auckland, sora White a vorbit de opt ori. Dup a aceea, a petrecut trei s apt amni mpreun a cu fra tii s i surorile din Kaeo, cea mai veche biseric a adventist a de ziua a s aptea din Noua tori, pentru care sora Zeeland a. Aici a g asit mai mul ti tineri promi ta . White a lucrat cu srguin ta Att n Auckland, ct s i n Kaeo, sora White i-a ndemnat pe fra ti s i pe surori s a participe mpreun a cu familiile lor la conferin ta anual a, care urma s a se desf as oare la sfr situl lunii martie, n Napier. urma s Aceast a conferin ta a e prima adunare de tab ar a organizat a de adventi stii de ziua a s aptea la sud de ecuator. Cu privire la experien ta aceasta, sora White scria: Sim team c a aceast a prim a adunare de tab ar a trebuia s a e, pe ct posibil, un exemplu pentru toate celelalte adun ari de tab ar a [342] care aveau s a se organizeze n viitor. Eu le-am spus oamenilor din nou s i din nou: S a faci totul dup a chipul care ti-a fost ar atat pe munte (Evrei 8, 5). . . Domnul Isus le-a zis ucenicilor Lui: Voi ti dar des avr si ti, dup a cum s i Tat al vostru cel ceresc este des avr sit (Matei 5, 48). Totu si, cu privire la aceast a adunare de tab ar a care fusese planicat a, se p area c a este imposibil s a e strnit un entuziasm prea mare. De obicei, taberele de corturi erau folosite de constructorii de drumuri s i erau destul de binecunoscute, dar nu prea vrednice

Dincolo de Pacic

299

de dorit. ns a o tab ar a confortabil a, amenajat a pentru un grup de oameni aduna ti s a I se nchine lui Dumnezeu, era ceva cu totul nou n Noua Zeeland a. Multora le era foarte de greu s a participe, din cauza crizei nan ciare. Pn a la nceperea adun arii, nu a existat dect o mic a speran ta cu privire la participarea unui num ar mai mare de treizeci de persoane care urmau s a e g azduite n locul de desf as urare a taberei. Au fost preg atite corturi pentru acest num ar, dar, ndat a ce a nceput adunarea din diferite biserici, au nceput s a vin a oameni neanun ta ti, pn a cnd num arul lor a ajuns de dou a ori mai mare dect a stept arile. n ultima s apt amn a a adun arii, n tab ar a se aau optsprezece corturi, ocupate de cincizeci s i trei de persoane. Mul ti al tii au nchiriat camere n apropiere. Ace stia, mpreun a cu membrii bisericii din destul de numeroas Napier, au format o audien ta a n timpul zilei. n ecare sear a, cortul cel mare a fost plin. Pe parcursul ntrunirilor, a fost aprobat planul de a organiza s i anual alte adun ari de tab ar as i s-a votat ca urm atoarea conferin ta a s a se desf as oare tot ntr-o tab ar a de corturi. De asemenea, s-au adoptat hot arri de sus tinere a Scolii Biblice Australasia s i s-au adunat fonduri cinci sute de dolari pentru mobilier s i patru sute de dolari pentru ajutarea studen tilor. Pentru adunarea de tab ar a, s-au adunat [343] dou a sute s aptezeci de dolari. Dup a ncheierea adun arii de tab ar a din Napier, scria sora White, am decis s a vizit am Wellington-ul s i, de asemenea, s a petrecem cteva zile la Palmerston North, ca s a lucr am pentru micul grup de p azitori ai Sabatului de acolo, care ceruser a ajutor. De si suferin tele nu m a l asau nici zi, nici noapte, Domnul mi-a dat harul de a le suporta. Uneori, cnd m a sim team incapabil a s a particip la lucr arile programate, spuneam: M a voi nf a ti sa naintea poporului s prin credin ta i, cnd procedam astfel, primeam putere s a m a ridic deasupra sl abiciunilor mele s i s a vestesc solia primit a din partea Domnului. La Wellington, sora White a fost primit a cu bucurie n casa sorei M. H. Tuxford, unde a petrecut mai multe luni, casa devenind re sedin ta ei, din care pleca din cnd n cnd pentru a le vorbi micilor grupe de credincio si din Petone, Ormondville, Dannevirke, Palmerston North s i Gisborne.

300

Schi te din via ta mea

nainte de a se ntoarce n Australia, sora White a participat la cea de a doua adunare de tab ar a din Noua Zeeland a, care s-a desf as urat n perioada 30 noiembrie 12 decembrie 1893, ntr-un cartier de cel de la din Wellington. Num arul participan tilor a fost dublu fa ta conferin ta din Napier. Fratele O. A. Olsen, pre sedintele Conferin tei Generale, a sosit n primele zile ale adun arii, iar activitatea s i instruc tiunile sale, venite tocmai la timp, au fost de o valoare nespus a. El a adus rapoarte mbucur atoare din marile teritorii misionare pe care le vizitase recent s i a adresat un apel tinerilor s a se preg ateasc a [344] pentru a contribui la ncheierea lucr arii Evangheliei.

Capitolul 50 Prima adunare de tab ar a din Australia


m poporul nostru, scria fratele A. G. Ne bucur am s a anun ta Daniells la sfr situl lunii septembrie 1893, ntr-un mesaj adresat fra tilor s i surorilor din Australia, c a a sosit timpul cnd comitetul Conferin tei n telege cu claritate modalitatea de a aduce la ndeplinire dorin ta att de multor persoane, n ce prive ste organizarea unei adun ari de tab ar a. Unii au a steptat de mult timp s i cu ner abdare un asemenea anun t, care fost primit ca o veste bun a de conduc atorii s i de credincio sii r aspndi ti pretutindeni n coloniile australiene. De la Conferin ta General a, au fost invita ti s a participe: fratele O. A. Olsen pre sedintele Conferin tei Generale, sora Ellen G. White s i c tiva fra ti pe care Comitetul pentru Misiune i trimitea din America pentru a completa micul grup de lucr atori din teritoriul australian. F ag aduin ta unui ajutor substan tial l-a determinat pe fratele Daniells s a adauge, n apelul lui, cuvintele: Aceasta va o ocazie rar a una pe care poate c a nu o ve ti mai avea dect peste mul ti ani -, iar noi sper am din toat a inima, c a nu vor mul ti cei care nu vor avea privilegiul de a prezen ti The Bible Echo, 1 octombrie 1893, 320 pentru pl Era nevoie de mult a credin ta anuirea unei adun ari generale de tab ar a, la care s a e invita ti fra ti s i surori din toate coloniile. Din cauza marilor distan te ce trebuiau s a e str ab atute, chiar s i numai cheltuielile de c al atorie p areau aproape imposibile. Cu toate acestea, nevoia de a-i aduce pe to ti laolalt a era imperativ as i, ca s urmare, fra tii au fost ndemna ti cu insisten ta a participe. Aceast a adunare, declara sora White, va marca o nou a er a n istoria lucr arii lui Dumnezeu n acest teritoriu. Este important ca ecare membru [345] al bisericii noastre s a e prezent s i eu v a ndemn pe to ti s a veni ti. M a tem c a unii vor spune: Este prea scump s a c al atoresc s i ar mai bine s a economisesc banii s i s a-i d aruiesc pentru naintarea lucr arii acolo unde este o nevoie att de mare. S a nu gndi ti n felul acesta, pentru c a Dumnezeu v a cheam a s a v a ocupa ti locul n 301

302

Schi te din via ta mea

rndurile poporului S au. Trebuie s a ti acolo personal s i s a contribui ti la consolidarea adun arii cu tot ce pute ti. . . Stim c a mul ti dintre credincio sii adev arului sunt r aspndi ti la mari dep art ari, dar nu face ti din aceasta o scuz a pentru a sta departe de binecuvnt arile spirituale posibile. Veni ti la ntrunire s i aduce ti-v as i familiile. . . Trebuie s a folosim toate resursele de care dispunem pentru a face din aceast a adunare un succes s i pentru a veni n ntmpinarea nevoilor celor care vor participa. Lucrarea Domnului este mai presus de orice interes trec ator, iar noi nu trebuie s a prezent am n mod gre sit cauza Lui. S a veghem, s a a stept am, s a lucr am acesta s a e motoul nostru. . . Dumnezeu a ncredin tat n minile noastre cea mai sfnt a lucrare, tura cu privire iar noi trebuie s a ne adun am pentru a primi nv a ta la religia personal as i la evlavia n familie. Trebuie s a n telegem care este partea pe care suntem chema ti s a o ndeplinim n marea s i importanta lucrare de consolidare a cauzei lui Dumnezeu pe p amnt, n armarea Legii snte a lui Dumnezeu s i n n al tarea Mntuitorului ca Miel al lui Dumnezeu care a ridicat p acatul lumii (Ioan 1, 29). Avem nevoie de atingerea divin a, ca s a putem n telege lucrarea noastr a n c amin. P arin tii trebuie s a n teleag a cum pot cre ste n sanctuarul c aminului copii cre stini, educa ti s i instrui ti n a sa fel [346] nct s a poat a lumina lumea. . . Avem nevoie de Duhul Sfnt, ca s a nu reprezent am gre sit credin ta noastr a. . . Acum este timpul ca n Australia s a se fac a un pas nainte. . . . S a naint am cu un efort bine concentrat s i s a nvingem orice dicultate. The Bible Echo, 8 decembrie 1893 n vederea Conferin tei, c tiva fra ti au confec tionat dou azeci s i cinci de corturi de familie. Se credea c a aceste corturi vor suciente pentru toate cererile, dar, pe m asur a ce nscrierile de participare au nceput s a soseasc a, au fost cump arate mai multe corturi, iar altele au fost nchiriate pentru perioada adun arilor. Terenul a fost bine preg atit s i ngrijit. Multe corturi au fost dotate cu paturi, mese, scaune s i birouri, iar ntreaga tab ar a era un model de cur a tenie s i de ordine. Am sim tit c a ochii Domnului erau ndrepta ti asupra tuturor preg atirilor noastre, scria sora White mai trziu, referindu-se la toate eforturile istovitoare f acute pentru ca tab ara s a par a atr ag atoare s i primitoare. Prin ordinea din tab ara noastr a, am c autat s a ne exprim am laudele la adresa Celui care ne-a chemat din ntuneric la

Prima adunare de tab ar a din Australia

303

lumina Sa minunat a (1 Petru 2, 9). Rezultatele ob tinute au fost mult mai mari dect au ndr aznit s a a stepte lucr atorii. Tab ara a f acut o asemenea impresie asupra celor care o vizitau, scria sora White, s nct Se considera c a adev arul este de mare importan ta i c a spiritul misionar este adev aratul spirit al Evangheliei. Aceasta era prima adunare de tab ar a pe care a v azut-o vreodat a ora sul Melbourne s i era o minune a minunilor pentru oameni. Vestea despre acest ora s de corturi s-a r aspndit pretutindeni s i a strnit un interes minunat. n ecare dup a-amiaz as i sear a, cortul era plin pn a la refuz, iar participan tii nu erau din clasa de jos, ci persoane [347] cu educa tie, medici renumi ti, pastori s i oameni de afaceri. Am v azut c a, prin binecuvntarea lui Dumnezeu, aceast a adunare de tab ar a va face mai mult dect s-ar putut realiza n ani ntregi de activitate pentru ca lucrarea noastr a s a e cunoscut a de oameni. Adunarea a fost vizitat a de mii de oameni care s i-au exprimat ncntarea s i uimirea cu privire la ordinea din tab ar as i cu privire la bunul-gust n aranjarea corturilor albe s i curate. B arba tii s i femeile care auzeau adev arul pentru prima dat a nu p areau s a manifeste nici o reac tie de opozi tie nc ap a tnat a. Puterea lui Dumnezeu era n mijlocul nostru. Ora sul Brighton a fost strnit de la un cap at la altul, iar n Melbourne s i n localit a tile din apropiere, s-a manifestat un interes mai mare dect oricare altul la care am asistat de la mi scarea din 1844. Adev arul era nou s i interesant, dar punea st apnire pe inima oamenilor, deoarece noi predicam Cuvntul lui Dumnezeu, iar Domnul l ntip area n inima ascult atorilor. Mul ti vizitatori au venit de la mari distan te s i, a sa cum se ntmplase n timpul mi sc arii din 1843 s i 1844, si aduceau prnzul cu ei s i r amneau ntreaga zi. Numero si localnici au declarat c a, dac a nu ar locuit n apropiere, ar nchiriat corturi s i le-ar instalat n tab ar a. Ei pre tuiau privilegiul de a auzi Cuvntul lui Dumnezeu, exprimat att de clar. Mul ti declarau c a Biblia li se p area plin a de lucruri noi s i pre tioase s i c a era ca o carte nou a pentru ei. Este mai mult dect am sperat. Credin ta noastr a este nt arit a, speran ta noastr a este luminat a, ncrederea noastr a n m arturia Scripturilor se nt are ste tot mai mult. Cu privire la adunarea de la Brighton, fratele O. A. Olsen m arturisea: Am participat la multe adun ari de tab ar a, dar nu am mai asistat niciodat a nainte la un asemenea interes din afar a. A sa mi-am

304

Schi te din via ta mea

[348] imaginat eu c a va cnd solia celui de-al treilea nger va vestit a cu glas puternic, dar pn a acum nu v azusem nc a a sa ceva. Ora sul Melbourne va r amne cu cea mai adnc a impresie. Oriunde mergi, subiectul principal de conversa tie este adunarea de tab ar as i ce este v azut s i auzit acolo. De pretutindeni vin apelurile cele mai st aruitoare pentru organizarea de adun ari. . . Pentru fra tii no stri, aceast a adunare a fost de cea mai mare valoare posibil a. Ei s i-au nsu sit idei cre mai largi cu privire la lucrarea pentru acest timp s i o experien ta stin a mult mai profund a. Dup a ce au fost aici timp de o s apt amn a, au votat aproape n unanimitate s a continue nc a o s apt amn a. The Review and Herald, 6 martie 1894 Ca rezultat al adun arii de tab ar a de la Brighton, m arturisea sora White dup a aceea, au fost ridicate mai multe biserici. Am vizitat biserica din Williamstown s i m-am bucurat s a v ad c a mul ti de porunavuseser a curajul moral de a- si manifesta loialitatea fa ta cile lui Dumnezeu, n ciuda opozi tiei continue s i a dispre tului care existaser a mpotriva lor s i mpotriva Legii snte a lui Dumnezeu. O biseric a s-a nin tat n Hawthorne s i o alta, n Brighton. Cele dou a biserici au aproximativ s aizeci de membri. Un mare num ar de noi membri s-a ad augat bisericii din Prahan s i bisericii din North Fitzroy. Dintre cei care au auzit adev arul la Brighton, mul ti continu a s a vin a n biseric a. Unii vor spune c a aceste adun ari de tab ar a sunt foarte costisitoare, s i Conferin ta nu- si poate permite s a sus tin a asemenea ntruniri, dar, cnd privim cele trei biserici care au fost organizate s i care pros , mai putem noi s per a n credin ta a ezit am n a r aspunde la ntrebarea: Merit a? S a nu ne ridic am noi glasul ntr-o arma tie categoric a: [349] Da, merit a!?

Capitolul 51 Scoala Avondale


Din ultimele zile ale adun arii de tab ar a din Australia, o mare parte a timpului a fost dedicat a unui studiu al problemelor legate de educa tie. Comitetul ns arcinat cu Scoala Biblic a Australasia s i comitetul responsabil cu g asirea unui loc pentru aceasta s i-au prezentat rapoartele. P arerea general a a fost c a semestrele desf as urate ntr-un spa tiu nchiriat fuseser a de o mare valoare s i trebuiau s a e considerate un succes marcant. n acela si timp, era n teles faptul c a, dac as coala urma s a continue n cl adiri nchiriate, cheltuielile studen tilor vor prea mari pentru a ng adui o participare larg a, a sa cum era de dorit. Era de asemenea evident faptul c a, avnd o participare redus a, cheltuielile fondatorilor s colii vor foarte greu de suportat. Oare cum trebuia s a e organizat a aceast as coal a astfel ca s a deschid a posibilitatea particip arii unui num ar mare de studen ti, la un cost moderat? Sora White a vorbit adesea despre lucrarea de educa tie s i a prezentat viziunile care i fuseser a date n diferite ocazii, cu privire la caracterul acestei activit a ti s i cu privire la locurile care trebuiau s a e alese pentru educarea lucr atorilor cre stini. Ea a vorbit de asemenea despre avantajele care urmau a ob tinute prin asocierea studiului cu munca, n vederea dobndirii unei educa tii echilibrate. La scurt timp dup a adunarea de tab ar a, sora White a preg atit pentru publicare o declara tie cuprinz atoare, n care se recomanda ca s colile s a e amplasate departe de marile ora se s i era precizat felul de educa tie ce trebuia s a e oferit a n s coala propus a. Aspectele [350] principale ale acestor sfaturi sunt con tinute de urm atoarele citate: Munca s i educa tia Ne-am fr amntat zi s i noapte, gndindu-ne la s colile noastre. Cum ar trebui s a e coordonate? Care s a e educa tia s i preg atirea intelectual a a tinerilor? n ce loc s a e nin tat a Scoala Biblic a Australasia? n diminea ta aceasta am fost trezit a la ora unu s i o mare 305

306

Schi te din via ta mea

povar a ap asa asupra suetului meu. Subiectul educa tiei mi-a fost prezentat de mai multe ori, sub diferite aspecte, prin multe ilustra tii s i cu specica tii directe, o dat a cu privire la un punct, alt a dat a cu privire la altul. Simt totu si c a avem mult de nv a tat. Noi suntem ignoran ti cu privire la multe lucruri. n timp ce scriam s i vorbeam despre via ta lui Ioan Botez atorul s i despre via ta Domnului Hristos, am ncercat s a prezint ce mi fusese descoperit cu privire la educa tia tinerilor no stri. Avem obliga tia fa ta de Dumnezeu de a studia acest subiect cu aten tie, deoarece este un subiect vrednic de o examinare minu tioas as i exigent a din toate punctele de vedere. . . Cei care pretind a cunoa ste adev arul s i a n telege marea lucrare ce trebuie nf aptuit a pentru acest timp s a se consacre pe ei n si si lui Dumnezeu, cu tot suetul, cu trupul s i cu mintea lor. Ei trebuie s a se despart a de practicile s i de moda lumii, n ce prive ste inima, mbr ac amintea, vocabularul s i n toate privin tele. Ei trebuie s a e un popor sfnt s i deosebit. Nu mbr ac amintea i face deosebi ti, ci tocmai pentru c a sunt un popor sfnt s i deosebit, ei nu pot purta semnele asem an arii cu lumea. Mul ti dintre cei care presupun c a vor merge n cer sunt orbi ti de lume. Ideile lor cu privire la educa tie s i la disciplina religioas a sunt vagi, bazndu-se doar pe presupuneri. Exist a mul ti care nu au clar [351] nici o speran ta as i care si asum a un mare risc, f acnd tocmai ce Domnul Isus le-a spus s a nu fac a, n domeniul mnc arii, al b auturii s i al mbr ac amintei, s i unindu-se cu lumea n nenum arate privin te. Inima lor este mp ar tit a, rea lor p amnteasc a tnje ste dup a cele p amnte sti, asem anarea cu lumea n att de multe privin te face ca linia de demarca tie dintre ei s i lume s a e aproape invizibil a. Banii de asem lui Dumnezeu sunt cheltui ti n scopul de a crea o aparen ta anare cu obiceiurile lumii. Experien ta religioas a este conta- minat a de cele lume sti, iar dovada uceniciei asem anarea cu Domnul Hristos s n umilin ta i n purtarea crucii nu poate v azut a, nici de lume, nici de cer. . . de ora Dac a tinerii nu sunt separa ti la o mare distan ta se, nu li se va putea oferi niciodat a o educa tie corespunz atoare nici n tara aceasta, nici n altele. Obiceiurile s i practicile de la ora s nchid min de adev tea tinerilor fa ta ar. Folosirea b auturilor alcoolice, fumatul s i jocurile de noroc, cursele de cai, mersul la teatru, marea importan ta

S coala Avondale

307

acordat a zilelor de s arb atoare toate sunt forme de idolatrie, o jertf a adus a pe altarele idolilor. . . Nu este un plan corect s a plas am cl adirile s colilor n locuri unde studen tii vor vedea continuu practicile gre site care le-au modelat educa tia de-a lungul vie tii, pe o perioad a mai lung a sau mai scurt a. . . de ele, Dac as colile ar a sezate n ora se, ori la cteva mile distan ta ar foarte dicil s a combatem inuen ta educa tiei pe care elevii au primit-o n trecut cu privire la s arb atorile ociale s i cu privire la practicile asociate, cum ar cursele de cai, luptele, s i oferirea de premii. [352] ns as i atmosfera din aceste ora se este plin a de boli otr avitoare. . . m s Vom vedea c a este necesar s a nin ta colile noastre n afara ora selor, totu si nu chiar att de departe, nct s a nu poat a n leg atur a cu ora sele pentru a le face bine s i pentru a permite ca lumina s a lumineze n mijlocul ntunericului moral. Elevii trebuie s a e pu si n circumstan tele cele mai favorabile, astfel nct s a e contracarat a o mare parte a educa tiei pe care deja au primit-o. . . n aceast a tar a avem nevoie de s coli spre a-i educa pe copii s i pe tineri, ca s a poat a st apni ai muncii, s i nu sclavii acesteia. Ignoran ta s i lenevia nu vor n al ta nici un membru al familiei omene sti. Ignoran ta nu va u sura povara celui care munce ste din greu. Lucr atorul trebuie s a n teleag a avantajul pe care l poate ob tine n ocupa tia cea mai umil a, prin folosirea iscusin tei cu care l-a nzestrat Dumnezeu. n felul acesta, el poate s a devin a un educator, nv a tndu-i pe al tii arta de a munci inteligent. El poate s a n teleag a ce nseamn a a-L iubi pe Dumnezeu cu toat a inima, cu tot suetul, cu toat a mintea s i cu toat a puterea. Puterile zice trebuie s a e investite n slujba iubirii de Dumnezeu. Domnul dore fa ta ste s a foloseasc a puterea noastr a de El printr-o utilizare zic a, iar voi v a pute ti dovedi dragostea fa ta corect a a puterilor trupe sti, ndeplinind ntocmai lucrarea ce trebuie s a e ndeplinit a. Dumnezeu nu face deosebire ntre oameni. . . n lume exist a o multitudine de munci grele ce trebuie s a e f acute, iar cel care munce ste f ar a a- si exercita puterile min tii, ale inimii s i ale suetului, pe care le-a primit de la Dumnezeu, s i si folose ste doar for ta zic a face munca s a devin a o povar a istovitoare. Sunt oameni cu minte, inim as i suet, care consider a munca drept o datorie nepl acut as i se angajeaz a n lucru, compl acndu-se n , trudind f ignoran ta ar a s a gndeasc as i f ar a s a- si foloseasc a nsu sirile [353] intelectuale pentru a- si ndeplini munca mai bine.

308

Schi te din via ta mea

. Dac Chiar s i n cea mai umil a ocupa tie exist aos tiin ta a to ti ar privi munca n felul acesta, ar n telege noble tea ei. Orice fel de munc a trebuie s a e f acut a cu mintea s i cu suetul. Dac a se va . n ocupa proceda astfel, va exista voio sie s i ecien ta tiile agricole sau n cele care folosesc diferite ma sini, oamenii i pot dovedi lui Dumnezeu c a apreciaz a att darul puterilor zice, pe care l-au primit de la El, ct s i pe cel al facult a tilor intelectuale. Aceasta dore ste Domnul. n ecare categorie de munc a ce trebuie s a e f acut a, exist a onoare s i cinste. Legea lui Dumnezeu trebuie s a e standardul oric arei activit a ti; ea nnobileaz as i sn te ste orice lucrare. Credincio sia n ndeplinirea ec arei ndatoriri face munca s a e nobil as i arat a un caracter pe care Dumnezeu l poate aproba. . . Scolile ar trebui s a e nin tate n locuri aate ct mai aproape de natur a pentru a ncnta sim turile s i pentru a oferi un peisaj variat. Cnd evit am ce este fals s i articial, respingnd cursele de cai, jocurile de c ar ti, loteriile, luptele cu premii, consumul de b auturi alcoolice, folosirea tutunului, trebuie s a punem la dispozi tie alte toare. Este necesar surse de pl acere, care sunt curate, nobile s i n al ta s a alegem pentru s colile noastre zone aate n afara ora selor, unde asupra preocup ochiul nu va a tintit n permanen ta arilor omene sti, ci asupra lucr arilor lui Dumnezeu, zone unde vor exista locuri interesante de vizitat, diferite de cele oferite de ora se. Studen tii no stri s a e a seza ti acolo unde natura se poate adresa sim turilor lor s i unde, ascultnd glasul ei, s a poat a auzi glasul lui Dumnezeu. Conduce tii n locuri n care s a poat a vedea lucr arile Lui minunate s i, prin intermediul naturii, s a-L vad a pe Creatorul ei. . . Lucrul manual este esen tial pentru tineri. Mintea nu trebuie s a e solicitat a permanent, n timp ce puterile zice sunt neglijate. Necunoa sterea ziologiei s i neglijarea respect arii legilor s an at a tii i-au [354] dus pe mul ti n mormnt, de si ar putut s a tr aiasc a pentru a munci s i pentru a studia n mod inteligent. Exercitarea corespunz atoare a min tii s i a trupului va dezvolta s i va nt ari toate capacit a tile. Att mintea, ct s i trupul vor p astrate n stare bun as i vor capabile s a ndeplineasc a o varietate de lucr ari. Pastorii s i profesorii trebuie s a nve te lucrurile acestea s i s a le pun a n aplicare. Folosirea corect a a puterii zice, precum s i a capacit a tilor intelectuale va echilibra circula tia sngelui s i va p astra n bun a func tiune toate organele mas in ariei vii a trupului. Prin exercitarea unilateral a a gndirii, mintea

S coala Avondale

309

este adesea suprasolicitat as i mpins a spre dezechilibru. Folosirea excesiv a a puterii creierului s i neglijarea organelor zice creeaz ao stare de boal a n ntregul organism. Fiecare nsu sire a min tii poate mult mai mare, dac exercitat a cu o siguran ta a sunt solicitate n aceea si m asur a puterile zice s i dac a subiectele de gndire sunt variate. Avem nevoie de o schimbare a ocupa tiei, iar natura constituie un tor viu s nv a ta i benec. . . Obiceiul de a harnici se va dovedi un ajutor important pentru tineri n lupta contra ispitei. Prin munc a se deschide posibilitatea eliber arii energiilor acumulate, care, dac a nu sunt folosite ntr-o ocupa tie util a, vor o continu a surs a de ncercare att pentru ei n si si, ct s i pentru profesorii lor. Pot pl anuite mai multe feluri de munc a, ca s a se potriveasc a diferitelor persoane. Munca p amntului va constitui o binecuvntare deosebit a pentru orice lucr ator. Pentru cultivarea p amntului este nevoie de oameni inteligen ti, care s a lucreze cu aten tie. Acest gen de cunoa stere nu va o piedic a n calea educa tiei necesare n domeniul afacerilor sau n oricare alt domeniu folositor. Dezvoltarea capacit a tii de produc tie a p amntului s necesit a inteligen ta i ingeniozitate. Aceast a munc a va dezvolta nu numai musculatura, ci s i capacitatea de a studia, deoarece creierul s i mu schii sunt folosi ti echilibrat. Trebuie s a-i educ am pe tineri n [355] a sa fel nct s a simt a pl acere n munca de la cmp s i s a e ncnta ti de mbun at a tirea rezultatelor acesteia. Speran ta naint arii cauzei lui Dumnezeu n aceast a tar a creeaz a o nou a atitudine moral aa dragostei de munc a, care va transforma mintea s i caracterul. . . Scoala care urmeaz a a nin tat a n Australia trebuie s a aduc a n prim-plan domeniul meseriilor s i s a arate faptul c a munca zic a si are locul ei n planul lui Dumnezeu pentru ecare om s i c a este nso tit a de binecuvntarea Lui. Scolile ntemeiate de cei ce nva ta s i tr aiesc adev arul pentru acest timp trebuie s a e conduse n a sa fel nct s a aduc a noi motiva tii s i ini tiative n toate domeniile de activitate practic a. Aceasta va constitui o ncercare dicil a pentru de Dumeducatori, dar, cnd studen tii vor n telege c a dragostea fa ta nezeu trebuie s a e ar atat a nu numai prin consacrarea min tii, a inimii s i a suetului, ci s i printr-o folosire corespunz atoare a puterilor lor, va atins un obiectiv nobil s i m are t. Ispitele lor vor cu mult mai tur mici, iar ei vor r aspndi, att prin nv a ta a, ct s i prin exemplul

310

Schi te din via ta mea

personal, o lumin a ce va str aluci n mijlocul teoriilor gre site s i al obiceiurilor care sunt la mod a n lume. . . Poate c a se va ridica ntrebarea: Cum poate dobndi n telepciune cel care tine coarnele plugului s i mn a boii? Dac a o va dori a sa cum dore ste argintul s i o va c auta a sa cum ar c auta o comoar a ascuns a, o va g asi. Dumnezeul lui l-a nv a tat s a fac a a sa, El i-a turi. Si dat aceste nv a ta lucrul acesta vine de la Domnul o stirilor; minunat este planul Lui s i mare este n telepciunea Lui. Cel care i-a nv a tat pe Adam s i pe Eva s a ngrijeasc a gr adina i va instrui s i pe oamenii din zilele noastre. Exist a o n telepciune pentru cel care tine coarnele plugului s i care seam an a semin tele. P amntul de tine comori ascunse, iar Domnul dore ste ca miile s i zecile de mii de oameni care se adun a n ora se, a steptnd ocazia de a c stiga un [356] ban, s a se ocupe de cultivarea p amntului. n multe cazuri, acel ban nu este cheltuit pentru pine, ci este aruncat n vistieria patronului de restaurant pentru a ob tine ceva care distruge ra tiunea omului creat dup a chipul lui Dumnezeu. Cei care se vor muta cu familiile lor la tar a, le vor duce ntr-un loc n care exist a mai pu tine ispite. Copiii ai c aror p arin ti l iubesc pe Dumnezeu s i se tem de El se vor aa ntr-o situa tie mai bun a din toate punctele de vedere pentru a nv a ta tor care este sursa s de la Marele nv a ta i izvorul n telepciunii. Ei vor avea ocazii mult mai favorabile de a se preg ati pentru mp ar a tia cerurilor. Special Testimonies on Education, pag. 84-104 C autarea unei propriet a ti corespunz atoare Dup a ncheierea adun arii de tab ar a din 1894, fratele Olsen a mai r amas n Australia aproape s ase s apt amni. n aceast a perioad a, s-a angajat cu toat a inima n c autarea unui loc corespunz ator pentru construc tia s colii. Conduc atorii Conferin tei s i membrii comitetului pentru g asirea locului sperau s a se poat a g asi o proprietate bun a, nainte de plecarea lui n America, dar au fost dezam agi ti n aceast a . Sora White a vizitat multe locuri aate n aten privin ta tie. Pe m asur a ce naintau c aut arile, devenea evident faptul c a va deosebit de dicil s a se achizi tioneze o proprietate la un pre t moderat, care s a corespund a domeniilor vaste ale lucr arii ce se considera obligatorie n cadrul viitoarei s coli.

S coala Avondale

311

n luna mai, cinci membri ai comitetului au vizitat Dora Creek s i Cooranbong s i au examinat un teren care a fost cump arat dup a aceea cu suma de 4.500 de dolari. Terenul con tinea 1.450 de acri de p amnt nedes telenit, dintre care aproximativ 500 de acri erau considera ti potrivi ti pentru cultivarea cerealelor, a fructelor, a legumelor s i pentru p as une. Dup a cump arare, proprietatea a fost numit a Avondale, [357] datorit a numeroaselor pria se s i abunden tei de ap a curg atoare. Locul ales pentru cl adirile s colii era la aproximativ trei mile (4,8 km) vest de sta tia de cale ferat a Dora Creek s i la o mil as i un sfert (2 km) sud-est de ociul po stal Cooranbong. n lunile ianuarie s i februarie ale anului 1895, prietenii s colii au avut favoarea de a primi vizita surorii A. E. Wessels, din Cape Town, Africa de Sud, nso tit a de trei dintre copiii ei. Vizitatorii au fost ncnta ti de diferitele avantaje ale propriet a tii Avondale s i, ind profund solidare cu scopurile s i tintele lucr arii, ica sorei Wessels, Anna, a d aruit 5000 de dolari pentru nceperea construc tiei. Un experiment industrial Din momentul n care proprietatea a intrat n posesia deplin a a Uniunii de Conferin te Australasia s i pn a la deschiderea s colii mai erau nc a multe de f acut. Terenul trebuia s a e cur a tat, partea ml as tinoas a trebuia s a e drenat a, livada trebuia s a e plantat a, iar cl adirile trebuiau s a e construite. Pentru realizarea acestor lucr ari sau adunat mai mul ti studen ti ace sti tineri puternici erau bucuro si s a lucreze s ase ore pe zi, beneciind de instruire n dou a s ali de clas a. Scoala s-a deschis n data de 6 martie 1895 s i cursurile au continuat timp de treizeci de s apt amni. Pentru cazarea celor dou azeci de tineri angaja ti n aceast a lucrare a fost nchiriat un vechi hotel din Cooranbong, iar n spatele cl adirii au fost instalate mai multe corturi. n luna aprilie, fratele Metcalfe Hare, care fusese ales ca trezorier s i director administrativ al s colii, s-a mutat cu familia n Cooranbong s i, dorind s a e ct mai aproape de s antier, s i-a instalat cortul lng a fabrica de cherestea s i lng a locul [358] destinat cl adirilor s colii. Timp de aproape doi ani, cortul acoperit cu tabl a galvanizat a a fost locuin ta lui. Numero si p arin ti care doreau s a- si trimit a copiii la s coal a considerau c a aceasta ar trebuit s a se ae n apropierea unuia dintre

312

Schi te din via ta mea

marile ora se n care locuiau mul ti adventi sti de ziua a s aptea. Ei credeau c a treizeci s i cinci sau patruzeci de acri de p amnt, undeva n apropiere de Sydney sau de Melbourne, ar fost mult mai corespunz atori dect terenul ntins s i necultivat de lng a Newcastle. Al tii se opuneau amplasamentului, deoarece credeau c a p amntul era att de s arac, nct nu se va ob tine dect pu tin prin cultivarea lui. Sora White avea o p arere mult mai ncurajatoare cu privire la valoarea p amntului. Cnd darul de bun avoie n valoare de 5000 de dolari, oferit de prietenii din Africa, a f acut posibil a cump ararea terenului, ea a scris: Mi-am sim tit inima plin a de mul tumire cnd am aat c a, prin providen ta lui Dumnezeu, p amntul a ajuns n posesia noastr a s i am dorit s a-mi exprim laudele la adresa lui Dumnezeu pentru o situa tie att de favorabil a. n luna iulie a anului 1895, sora White s-a decis s a- si arate inte de ac resul fa ta tiunea de nin tare a s colii, precum s i ncrederea n proprietatea Avondale, cump arndu- si o bucat a de teren s i mutndus i re sedin ta la Cooranbong. Ea a ales un teren de s aizeci s i s ase de acri s i, dup a cteva s apt amni, o parte din familia ei s-a instalat n corturi pe acea proprietate, pe care sora White a denumit- o Sunnyside. ndat a a nceput construirea unei case cu opt camere s i, imediat dup a ce s-a cur a tat terenul, p amntul a fost arat s i s-au plantat pomi fructiferi. Cu privire la experien ta aceasta, ea scria: Dup a ce s-au zidit temeliile casei, au urmat preg atirile pentru cultivarea fructelor s i a legumelor. Domnul mi-a ar atat c a s ar acia din preajma Cooranbong-ului nu ar trebuit s a existe, deoarece, printr-o cultivare perseverent as i atent a, solul putea f acut s a- si [359] ofere comoara n slujba omului. de dezvoltarea propriet Cu un entuziasm nest avilit fa ta a tii Avondale, sora White a f acut mult pentru a le inspira celorlal ti curaj s i bun a dispozi tie. Ea era foarte insistent a, spunnd c a personalul s colii trebuie s a planteze f ar a ntrziere o livad a, s i s-a bucurat mult n luna octombrie, cnd, pe un teren favorabil, care fusese ocupat cu un an nainte de o p adure deas a de eucalipt, au fost planta ti o sut a de pomi fructiferi ale si. Dup a ncheierea cursurilor s colii industriale n luna noiembrie, au trecut mai multe luni f ar a s a se fac a nici un progres. Oamenii se sim teau deosebit de strmtora ti din cauza c aderii nanciare de care coloniile continuau s a e cople site. Criticile cu privire la efortul de a

S coala Avondale

313

construi o s coal a ntr-o zon a att de retras as i de nelocuit a au devenit tot mai r aspndite. Apoi a urmat verdictul nefavorabil al unui proces n justi tie, n care s coala fusese implicat a prin ac tiunea pripit a a unui reclamant. Pagubele create de proces au fost de dou a mii de dolari [360] de ambele p ar ti, cauznd o ntrziere serioas a a lucr arii. Ce se putea face? Lucrarea p area s a ajung a la ncetare denitiv a, f ar a mari perspective de mbun at a tire a situa tiei. Pierderea a dou a mii de dolari ar fost foarte descurajatoare oricnd, dar, ntr-un timp ca acesta, era ct se poate de deprimant a. Un vis frumos n aceast a situa tie de criz a, cnd credin ta multora era greu ncercat a, sora White a avut un vis care le-a adus, att ei, ct s i celorlal ti, asigurarea pl acut a c a Dumnezeu nu i p ar asise. Cu privire la experien ta aceasta, a scris urm atoarele: n noaptea din 9 iulie 1896, am avut un vis frumos. So tul meu, James White, se aa al aturi de mine. Eram la mica noastr a ferm a din p adure, n Cooranbong, s i ne sf atuiam n leg atur a cu perspectivele rezultatelor muncii depuse. So tul meu mi-a zis: Ce face ti cu privire la construirea unei s coli? Nu putem face nimic am spus eu, deoarece nu avem bani s i nu s tiu de unde ar putea veni. Nu avem nici o cl adire pentru s coal a. Orice lucrare pare s a e imposibil de continuat, dar eu nu inten tionez . Am fost ispitit s a ncurajez necredin ta. Voi lucra prin credin ta a s a- ti vorbesc despre un capitol descurajator al experien tei noastre, dar voi . Dac vorbi despre credin ta a ne uit am la lucrurile care se v ad, ne vom descuraja. Trebuie s a des telenim solul cu ndr azneal a, s a ar am cu s . Dac speran ta i credin ta a to ti ar lucra cu n telepciune s i ar sem ana , am vedea c cu st aruin ta a ne a steapt a mult a prosperitate. Aparen tele actuale nu sunt ncurajatoare, dar toat a lumina pe care am putut s a o ob tin este c a acum e timpul sem anatului. Munca p amntului [361] tur este manualul nostru de nv a ta a, deoarece, exact a sa cum lucr am p amntul, cu speran ta unei r aspl atiri viitoare, tot astfel trebuie s a sem an am acest sol misionar cu semin tele adev arului Am parcurs de la un cap at la cel alalt terenul pe care l cultivam. Apoi, ne-am ntors, conversnd n timp ce mergeam al aturi, s i am

314

Schi te din via ta mea

v azut c a una dintre vi tele pe lng a care trecuser am, rodise. I-am spus so tului meu: Roadele sunt gata de cules. Cnd am ajuns pe o alt a c arare, am exclamat: Prive ste, prive ste frumoasa zmeur a. Nu trebuie s a a stept am pn a mine. n timp ce culegeam fructele, am spus: Am crezut c a aceste plante sunt lipsite s de importan ta i nu merit a efortul de a le planta. Nu m-am a steptat niciodat a la o recolt a att de abundent a. So tul meu a zis: Ellen, ti aminte sti, cnd am nceput s a lucr am pentru prima dat a n Michigan s i am c al atorit cu o tr asur a din localitate n localitate pentru a cunoa ste umilele grupuri de p azitori toare erau perspectivele? n timpul ai Sabatului, ct de nepromi ta c aldurii de var a, adesea dormitorul nostru era buc at aria, unde se preg atea mncare de-a lungul ntregii zile, s i nu puteam dormi. ti aminte sti cum, ntr-o ocazie, ne-am pierdut pe drum s i tu ai le sinat cnd nu am putut g asi ap a? Cu un topor mprumutat, am f acut o cale prin p adure, pn a cnd am ajuns la o caban a, unde ni s-a dat ni ste pine s i lapte s i ad apost pentru noapte. Ne-am rugat s i am cntat cu acea familie, iar diminea ta le-am l asat una dintre bro surile noastre. Am fost extrem de ngrijora ti n acea ocazie. C al auza noastr a cuno stea drumul, iar faptul c a ne-am pierdut era de nen teles pentru noi. Mul ti ani dup a aceea, la o adunare de tab ar a, ne-au fost prezentate mai multe persoane care ne-au istorisit experien ta lor. [362] Vizita aceea pe care credeam c a am f acut-o din gre seal as i cartea pe care am d aruit-o nu erau altceva dect ni ste semin te sem anate. Dou azeci de persoane au fost convertite printr-o ntmplare pe care noi o considerasem o gre seal a. Aceasta a fost lucrarea Domnului, pentru ca lumina s a le poat a d aruit a celor care doreau s a cunoasc a adev arul. So tul meu a continuat: Ellen, te ai ntr-un cmp misionar. s s Trebuie s a semeni speran ta i credin ta i nu vei dezam agit a. Un singur suet este mai valoros dect tot ce s-a pl atit pentru acest teren s i deja exist a snopi pe care s a-i aduci St apnului. Lucrarea nceput a n celelalte teritorii noi n Rochester, N.Y., n Michigan, n Oakland, n San Francisco s i n teritoriile Europei a fost tot att toare ca s de nepromi ta i lucrarea din locul acesta. Dar ce ntreprinzi s te va face p cu Domnul Hristos s prin credin ta i speran ta arta sa i cu slujitorii Lui credincio si. Lucrarea trebuie s a e continuat a n

S coala Avondale

315

s , iar roadele muncii tale vor simplitate, n credin ta i speran ta r aspl atite prin rezultate ve snice. Ajutorul de la prietenii din Africa n luna aprilie 1896, sora White le scrisese fra tilor Wessels din Cape Town, rugndu-i s a-i mprumute 5000 de dolari cu o dobnd a mic a, ca s a-i poat a mprumuta mai departe comitetului s colii pentru a ncuraja nceperea construc tiei cl adirilor necesare. ntr-una dintre scrisorile adresate acestor prieteni din Africa de Sud, ea scria: Trebuie s a construim aici o s coal a n care studen tii s a poat a educa ti spre a- si forma caractere pentru via ta ve snic as i n care s a poat a primi o educa tie n domeniul Scripturii, pentru ca, dup a ce vor pleca din s coal a, s a-i poat a educa s i pe al tii. Aceasta este lucrarea Domnului s i, cnd s tim c a ndeplinim chiar lucrarea pe care El a stabilit- o, trebuie s a avem ncrederea c a El va deschide calea. . . Treburile mp aratului trebuie f acute degrab a. Tinerii din aceast a tar a [363] a steapt aos coal a, iar noi nu vrem ca ei s a a stepte nc a mult tim Dori ti s as ti ti cum pute ti cel mai bine s a ti pe placul Mntuitorului vostru? Pune ti-v a banii la schimb ator pentru a folosi ti n slujba Domnului s i pentru naintarea lucr arii Sale. Dac a ve ti proceda astfel, ve ti face cea mai bun a investi tie a mijloacelor nanciare pe care vi le-a ncredin tat Dumnezeu. Eu I-am consacrat Domnului tot ce am s i am cheltuit banii n diferite ac tiuni, pentru sus tinerea adun arilor de tab ar as i construind case de adunare n locurile unde oamenii au acceptat adev arul. Descop ar multe ocazii n care pot ajuta la salvarea suetelor care pier. . . Merit a s a lucr am pentru aceia pentru care a murit Domnul Hristos. Nu exist a nici un scop mai bun n care puterea s i resursele noastre s a poat a cheltuite. Dac a, prin ajutorul Duhului lui Dumnezeu, putem n al ta o zidire care s a r amn a n picioare pentru veacurile ve snice, ce lucrare important a vom realiza! Cnd cooper am cu Dumnezeu n aceast a lucrare, ne putem gndi la cuvintele Domnului Hristos, att de pline de asigurare: Tot a sa, v a spun c a va mai mult a bucurie n cer pentru un singur p ac atos care se poc aie ste, dect pentru nou azeci s i nou a de oameni neprih ani ti cari n-au nevoie de . Dumnezeu se ngrije poc ain ta ste de suetele omene sti, pentru care

316

Schi te din via ta mea

L-a dat pe unicul S au Fiu, iar noi trebuie s a-i vedem pe to ti oamenii cu ochii milei divine. Nu mult timp dup a ce a avut acel vis despre culesul roadelor, din Africa a sosit o scrisoare care spunea c a sora A. E. Wessels i va mprumuta sorei White banii pe care i ceruse. Aceast a veste i-a fost transmis a comitetului s colii cu bucurie s i ndat a s-au gr abit lucr arile de t aiere s i de preg atire a lemnului pentru construc tie. n data de 5 octombrie 1896, la ora 5:30, un grup de aproximativ treizeci s i [364] cinci de persoane s-au adunat n campusul s colii, iar sora White a a sezat prima c ar amid a a funda tiei cl adirii Bethel Hall, care urma , s a e dormitorul de fete. Ea a relatat mai trziu aceast a experien ta astfel: Adesea, n aceast a perioad a de dicultate nanciar a, m a trezeam noaptea adnc tulburat a de ntreaga situa tie. De unde puteam s a a stept ajutorul? M a rugam st aruitor ca Domnul s a ne deschid ao cale ca s a putem construi s i s a ne trimit a ajutorul necesar, n ciuda faptului c a nu p area s a existe nici o perspectiv a de a ob tine mijloacele nanciare. ntr-o noapte am adormit s i am visat c a plngeam s i m a rugam Domnului. O mn a m-a atins pe um ar s i un glas mi-a zis: Eu am bani n multe familii din Africa, care sunt investi ti n ntreprinderi lume sti. Trimite-le un mesaj fra tilor Wessels. Spune-le c a Domnul are nevoie de bani. Eu le voi face bine, ca s a ajute la naintarea lucr arii Mele de aici, cu banii care le-au fost ncredin ta ti. Spune-le s a- si adune o comoar a n cer, unde molia nu o va mnca s i unde ho tii nu o vor fura; pentru c a, acolo unde este comoara lor, va s i inima lor. Construirea primelor cl adiri Timp de patru luni, fabrica de cherestea s i dulgherii au f acut progrese mari. Dormitorul de fete a fost aproape terminat s i s-au pus stlpii de temelie pentru sala de mese. n conformitate cu planurile arhitectului, aceasta urma s a e o cl adire cu un singur etaj, de opt pe dou azeci s i s ase de picioare (aproximativ 2,4/8 m), care s a ad aposteasc a nc aperile pentru servirea mesei, camera pentru vesel a, buc at aria s i magaziile. Cu toate acestea, temndu-se c a a treia cl adire nu va putea ridicat a la timp, au pl anuit un al doilea etaj, iar o parte a acestuia, l asat a neterminat a, putea folosit a un timp ca

S coala Avondale

317

sal a de adunare, iar n cealalt a parte puteau amenajate mai multe [365] dormitoare pentru cazarea a dou azeci de b aie ti. Cnd construc tia acestei cl adiri era realizat a n propor tie de aproape dou a treimi, trezorierul a raportat c a fondurile se epuizaser a s i c a lucrarea trebuia s a nainteze mai lent. n ciuda acestui fapt, se apropia data deschiderii s colii, iar sus tin atorii proiectului considerau c a lipsa unei preg atiri corespunz atoare pentru primirea viitorilor studen ti, ar putea dezastruoas a. Scoala trebuie s a e deschis a la data anun tat a, a insistat sora White cnd i s-a spus despre dicult a tile cu care era confruntat comitetul s colii. La toate acestea, constructorii r aspundeau: Este imposibil, nu se poate realiza. Mai r amnea o singur a resurs a cooperarea unit as i neegoist a a tuturor, ntr-un efort suprem de a nf aptui ceva ce p area att de evident imposibil. Sora White a decis s a le adreseze oamenilor un apel direct. Am planicat o adunare pentru duminic a diminea ta la ora s ase, invitnd ntreaga biseric a, scria ea mai trziu despre experien tele s apt amnii care a urmat. Am expus situa tia n fa ta fra tilor s i a surorilor s i i-am rugat s a se ofere pentru munc a voluntar a. Treizeci de b arba ti s i femei au r aspuns apelului s i, de si le era greu s a- si fac a timp, lucrarea a fost continuat a zi dup a zi de o echip a puternic a, pn a cnd construc tiile s-au ncheiat, s-a f acut cur a tenie s i cl adirile au fost mobilate s i preg atite spre a folosite n ziua stabilit a pentru deschiderea s colii. n 28 aprilie 1897, la data planicat a, s coala a fost deschis a, avndu-i ca profesori pe fratele s i sora pe S. N. Haskell, precum s i pe profesorul H. C. Lacey s i pe so tia acestuia. n prima zi au fost doar zece elevi. Totu si, cnd s-a r aspndit vestea c as coala se deschisese cu adev arat s i si ncepuse activitatea, au mai venit s i al tii, iar o lun a mai trziu, participarea a crescut la aproape treizeci de elevi. Pe m asur a ce semestrul nainta, s i n biserici se vorbea despre [366] caracterul instruirii oferite, al ti elevi au f acut mari eforturi pentru a se al atura, astfel nct, nainte de ncheierea semestrului, erau n total s aizeci. Aproape patruzeci dintre ace stia erau g azdui ti n c aminul s colii.

318

Schi te din via ta mea

O alt a ncercare a credin tei Pe m asur a ce studiile s colare naintau, tot mai multe familii veneau pentru a le oferi copiilor lor avantajele s colii, iar participarea la adun arile din Sabat a devenit mult prea numeroas a pentru capela temporar a de deasupra s alii de mese, n care fusese amenajat spa tiul pentru o sut a de locuri. n primii ani, adun arile de Sabat s-au desf as urat mai nti n sala de mese din Hotelul Healey, dup a aceea n spa tiul ntunecos s i lipsit de confort al depozitului fabricii de cherestea. Prin urmare, capela cea mic a era un loc de adunare mult mai bun dect depozitul fabricii de cherestea, dar acum ajunsese prea mic a. S-a discutat mult cu privire la ce trebuia f acut s i, n cele din urm a, fra tii s-au hot art s a construiasc a o biseric a frumoas as i confortabil a, sucient de spa tioas a pentru to ti participan tii. ntr-o cuvntare rostit a n cadrul s apt amnii de rug aciune din , spunnd: luna iunie 1898, sora White s-a referit la aceast a experien ta Cnd a venit timpul s a se construiasc a aceast a cas a de adunare, ne-am confruntat cu o alt a ncercare a credin tei s i a loialit a tii. Am de comitet pentru a decide ce trebuia f organizat o s edin ta acut. Orice cale p area blocat a de dicult a ti. Unii spuneau: S a construim o cl adire mic a, iar cnd vor veni banii, o vom extinde, deoarece n prezent nu putem construi o cl adire a sa cum dorim. Al tii spuneau: S a a stept am pn a cnd vom avea banii necesari pentru a construi o cl adire confortabil a. Ne gndeam s a proced am n felul acesta, dar cuvntul Domnului mi-a vorbit ntr-o viziune de noapte s i mi-a zis: [367] ncepe ti s a construi ti f ar a nici o amnare. Atunci am decis c a trebuie s a realiz am lucrarea s i s a ncepem . Chiar n noaptea urm prin credin ta atoare am primit dou a sute de lire din Africa de Sud. . . ca ajutor pentru construc tia casei de adunare. Credin ta noastr a fusese ncercat a, noi hot arser am s a ncepem lucrarea, iar acum Domnul punea n minile noastre acest dar substan tial. Cu aceast a ncurajare, lucrarea a nceput cu seriozitate. Comitetul s colii a pus la dispozi tie terenul s i o sut a de lire, dou a sute de lire au fost primi ti de la Uniunea de Conferin te, iar membrii bisericii au d aruit ce au putut. Prietenii din afar a bisericii ne-au ajutat, iar constructorii au lucrat voluntar, fapt care era un ajutor la fel de valoros ca s i banii. n felul acesta, lucrarea a fost adus a la ndeplinire, iar

S coala Avondale

319

acum avem aceast a frumoas a biseric a n care au loc patru sute de persoane. The Review and Herald, 1 noiembrie 1898 ntre timp, s coala a prosperat s i un mare num ar de tineri s i tinere a fost preg atit s a intre n slujba Domnului. La adunarea de tab ar a din Queensland, desf as urat a la Brisbane, n 14-24 octombrie 1898, sora White a f acut o retrospectiv a a experien telor ncurajatoare petrecute de-a lungul dezvolt arii s colii, dup a cum urmeaz a: n primul an. . . am avut o participare de s aizeci de studen ti, dintre care aproximativ treizeci aveau peste s aisprezece ani, iar, dintre ei, zece erau angaja ti n perioada vacan tei, n diferite ramuri de activitate religioas a. n cel de-al doilea an, am avut o participare de o sut a de studen ti, dintre care cincizeci aveau peste s aisprezece ani, iar pentru treizeci s i doi s-a g asit de lucru pentru perioada vacan tei. Dou azeci s i cinci dintre ei au fost angaja ti de Conferin te s i n cadrul unor asocia tii n domeniul activit a tilor religioase. [368] Idem, 28 martie 1899 Tinte s i obiective Obiectivul principal pe care l pl anuiser a administratorii s colii Avondale pentru ntregul program de studiu pe o perioad a de mai mul ti ani era acela de a le oferi studen tilor o preg atire practic a n vederea slujirii n diferitele domenii ale activit a tii cre stine. Sora White accentua clar s i conving ator, repetnd mereu, care sunt misiunea s colii s i marile avantaje de care studen tii s i profesorii puteau benecia tot mai mult printr-o leg atur a direct a cu ndatoririle practice ale vie tii de zi cu zi. n septembrie 1898, ea scria: Avem nevoie de mai mul ti profesori s i de mai mult talent pentru a-i educa pe elevi n diferite domenii, astfel nct n acest loc s a poat a preg ati ti mul ti oameni capabili s i dornici s a le transmit as i altora cuno stin ta pe care au dobndit-o. B aie tii s i fetele care sunt orfani trebuie s a g aseasc a aici un c amin. Este necesar a construirea unui spital s i trebuie s a e asigurate mijloace de transport pentru s coal a. Trebuie s a e angajat un administrator competent pentru ferm a, precum s i oameni n telep ti s i energici, care s a e administratori s i conduc atori ai diferitelor ntreprinderi industriale s i s a- si dedice ntregul talent pentru a-i nv a ta pe elevi cum s a munceasc a.

320

Schi te din via ta mea

La s coal a vor veni mul ti tineri care vor dori s a e instrui ti n diferite domenii industriale. Educa tia n aceste domenii trebuie s a includ a economia s i contabilitatea, dulgheria s i toate ndeletniciri legate de ntre tinerea s i de administrarea fermelor. De asemenea, trebuie s a e f acute preg atiri pentru nv a tarea unor meserii, cum ar : minte, prepararea prelucrarea erului, zugr avitul, confec tii de nc al ta alimentelor, brut aria, sp alarea s i ngrijirea hainelor, dactilograa, tipograa. [Not a Unele dintre activit a tile industriale desf as urate la Scoala Avondale s-au dezvoltat dup a aceea. Referitor la tipograe s i la fabrica de alimente s an atoase, la sesiunea din 1909 a Conferin tei Generale, se raporta: Activitatea tipograei noastre s i a fabricii de alimente a crescut pn a n prezent, aducndu- ne un venit brut ntre dou as i trei mii de dolari pe lun a doar din aceste departamente. Aceste sume lunare de bani ne ajut a considerabil. Dar dac a nu am respectat ndrumarea primit a din partea lui Dumnezeu n aceast a , nu am avut aceste venituri s privin ta i nu am fost n stare s a ajut am mul ti studen ti (Church and Sabbath School Bulletin, 1909, 83.) La Conferin ta General a din 1913, directorul Scolii Avondale raporta: Ca factor misionar s i educa tional, tipograa se dovede ste . Ea se sus a de o mare importan ta tine singur as i i sus tine s i pe cei aproximativ dou azeci s i cinci de studen ti angaja ti. Mul ti al tii sunt membri ai claselor de meserii. Pn a n prezent, se tip are ste literatur a n limbile jian a, tonga, tahitian a, rarotongan a, maori, singaporemalaiez a, java-malaiez a, niue, samoan as i englez a. Sunt publicate reviste bianuale s i un ziar s apt amnal. (Church and Sabbath School [369] Bulletin, 1913, 149, 150).] Toate puterile de care dispunem trebuie s a e investite n aceast a activitate de instruire, pentru ca elevii s a e preg ati ti pentru toate ndatoririle practice ale vie tii. . . Lucrarea misionar a cea mai nalt a educa tie Domnul i va binecuvnta n mod sigur pe to ti cei care se str aduiesc s a-i binecuvnteze pe al tii. Scoala trebuie s a e organizat a n a sa fel nct profesorii s i elevii s a- si dezvolte continuu capacit a tile printr-o folosire con stiincioas a a talentelor cu care sunt nzestra ti. Prin punerea n practic a a cuno stin telor acumulate, ei vor cre ste

S coala Avondale

321

m din nencetat n n telepciune s i n cunoa stere. Trebuie s a nv a ta Cartea C ar tilor principiile vie tii s i ale muncii. Dac a vom consacra n slujba lui Dumnezeu toate talentele pe care ni le-a d aruit, ca ind cel dinti care are dreptul de a benecia de ele, vom putea s a facem pa si importan ti, progresnd n toate domeniile vrednice de aten tia noastr a. . . Scolile noastre trebuie s a e conduse sub ndrumarea lui Dumnezeu. Pentru tineri s i tinere exist a o lucrare care nc a nu a fost realizat a. Foarte mul ti tineri au nevoie de avantajele educa tiei oferite n s colile noastre. Ei trebuie s a e nv a ta ti cum s a lucreze, iar acest energic fapt i va ajuta s a tr aiasc a o via ta as i activ a. n s colile noastre trebuie s a e predate toate categoriile de meserii. Studen tii trebuie s a e educa ti de profesori n telep ti, corec ti s i tem atori de Dumnezeu. Toate domeniile lucr arii trebuie s a e coordonate n modul cel mai con stiincios s i sistematic, pe care l putem planica s i realiza printr-o [370] ndelungat experien ta as i cu n telepciune. Profesorii trebuie s a n teleag as i s a- si dea seama de importan ta acestui subiect, nv a tndu-i pe elevi agricultura s i meserii esen tiale. Indiferent de domeniul activit a tii, str adui ti-v a s a ob tine ti rezultatele cele mai bune. Cunoa sterea Cuvntului lui Dumnezeu s a e aplicat a n activit a tile practice, pentru ca elevii s a poat a n telege corect principiile acestuia s i s a poat a atinge standardul cel mai nalt cu . Exercita putin ta ti-v a talentele d aruite de Dumnezeu s i investi ti-v a toate energiile n dezvoltarea lucr arii Domnului. Studia ti s i lucra ti pentru a ob tine cele mai bune rezultate n cultivarea p amntului, astfel nct s a existe din bel sug rezerve de hran a, att temporar a, ct s i spiritual a, iar num arul elevilor aduna ti spre a instrui ti s a devin a lucr atori cre stini s a e din ce n ce mai mare. M arturii pentru comunitate 6:182, 189, 191, 192 Cmpuri albe, gata pentru seceri s Pe m asur a ce continuau s a nainteze n teritorii noi, lucr atorii din coloniile australasiene s i din insulele Pacicului erau tot mai profund convin si de necesitatea de a se face toate eforturile posibile n vederea preg atirii ct mai multor lucr atori pentru seceri s. n anul 1898, n timp ce participa la o adunare de tab ar a minunat a din Qeensland, cu o s i inspiratoare, desf as urat a n noua Conferin ta

322

Schi te din via ta mea

ocazie, sora White declara: Pretutindeni n jurul nostru, cmpurile arz sunt albe, gata pentru seceri ss i sim tim cu to tii o dorin ta atoare de a merge n aceste locuri s i de face s a e n al tat stindardul adev arului n ecare sat s i n ecare ora s. n timp ce ne gndim la vastitatea lucr arii s i la urgen ta de a merge n aceste teritorii f ar a nici o ntrziere, vedem c a sunt necesare sute de lucr atori, acolo unde n prezent exist a numai doi sau trei, s i c a nu [371] trebuie s a ntrziem nici o clip a nin tarea de institu tii, n care s a poat a educa ti s i instrui ti lucr atori. The Review and Herald, 28 martie 1899 Comitetul Uniunii de Conferin te Australasia a studiat din nou, n lumina ocaziilor oferite de providen ta lui Dumnezeu, datoria de a merge n teritorii noi. Fra tii au recunoscut c as coala, sanatoriul s i fabrica de alimente constituiau trei mari ntreprinderi care conlucrau n armonie n vederea educ arii s i a instruirii misionarilor att a celor de acas a, ct s i a celor din str ain atate, ce trebuiau preg ati ti s a slujeasc a nevoilor zice, intelectuale s i spirituale ale semenilor lor. n raportul adresat cititorilor revistei Review cu privire la progresul realizat de fra tii din Australia, sora White scria: Sim tim cu to tii c a lucrarea este urgent a. Nici una dintre ramurile ei nu poate a stepta. Totul trebuie s a nainteze f ar a nici o ntrziere. De-a lungul anilor n care au trudit pentru dezvoltarea unei biserici puternice n Australasia s i pentru nin tarea de centre unde tinerii s a poat a educa ti ca lucr atori pentru Dumnezeu, sora White s i asocia tii ei au n teles de mai multe ori semnele dezvolt arii viitoare n acea zon a ntins a de activitate. Pionierii aa ti n aceste locuri fra tii Haskell, Corliss, Israel, Daniells s i al tii au n teles nc a de timpuriu c a exista posibilitatea de a forma acolo lucr atori care s a poat a merge n insulele din Polinezia, Melanezia s i Micronezia. Spre sfr situl deceniului al nou azecilea, diferitele ramuri ale cauzei adev arului prezent publica tii, educa tie, medicin a erau din ce n ce mai consolidate s i mul ti tineri erau instrui ti ca lucr atori. Fra tii din conducerea Uniunii de Conferin te Australasia au n teles din ce [372] n ce mai clar ocaziile de slujire din jurul lor. Aceste perspective au fost descrise detaliat de sora White n mesajele adresate conduc atorilor lucr arii lui Dumnezeu, care erau aduna ti la sesiunea Conferin tei Generale de la nceputul anului 1899. Cu privire la sus tinerea unor centre puternice de instruire pentru

S coala Avondale

323

lucr atorii din Australasia, ea le scria: Fra tii no stri nu au n teles c a, ajutndu-ne pe noi, se vor ajuta pe ei n si si. Ceea ce se ofer a pentru a ncepe lucrarea aici, va avea ca rezultat consolidarea lucr arii din alte locuri. Dac a darurile voastre ne elibereaz a de continua constrngere s i dicultate nanciar a n care ne a am, activitatea noastr a poate extins a, num arul suetelor va cre ste, vor nin tate biserici s i se va vedea o sporire a puterii nanciare. Noi vom avea suciente mijloace nu numai pentru a sus tine lucrarea de aici, dar s i pentru a le oferi altor cmpuri. Nu se realizeaz a nimic prin faptul c a sunt re tinute tocmai acele mijloace nanciare care ne-ar face n stare s a progres am prin r aspndirea cunoa sterii lui Dumnezeu s i a biruin telor adev arului n regiunile ndep artate. The Daily Bulletin of the General Conference, 1899, 131 Un centru de educa tie pentru teritoriile misionare n numele fra tilor s i al surorilor din Australasia, care erau dornici s a vorbeasc a despre poverile efortului misionar din regiunile de dincolo de ocean, fratele A. G. Daniells, la data aceea, pre sedinte al Uniunii de Conferin te Australasia, raporta Conferin tei Generale din 1899 despre dezvoltarea rapid as i despre credin ta puternic a a tuturor, n ce prive ste capacitatea lor de a li se al atura fra tilor lucr atori din America s i din Europa pentru a vesti solia celui de-al treilea nger n cmpurile misionare. Noi, cei din Australasia, scria el, am n teles mai greu nsemn atatea providen tei lui Dumnezeu, manifestat a prin r amnerea sorei White n aceast a tar a. La venirea dnsei, cu to tii am crezut c a este [373] doar o vizit a scurt a. Si dumneaei a crezut astfel, dar Domnul s tia mai bine. El a adus-o n aceast a tar as i nu a ng aduit ca norul s a se ridice s i s a se mute n alt a parte. Chiar de cnd a venit, Dumnezeu i-a dat instruc tiuni cu privire la lucrarea de aici. El a eviden tiat gre selile existente n metodele noastre de lucru s i a f acut ca activitatea noastr a din ntregul teritoriu s a dobndeasc a o nou a form a. Dumnezeu ne-a ndemnat f ar a ncetare s a mergem nainte pentru a extinde lucrarea n toate direc tiile. El i-a ncredin tat slujitorului S au o mare responsabilitate n privin ta educa tiei. Eforturile necesare pentru a aduce la ndeplinire lucrarea pe care Dumnezeu ne-a ar atat clar c a trebuie s a o facem au fost teribile.

324

Schi te din via ta mea

Satana a luptat mpotriva noastr a la ecare pas, dar Dumnezeu ne-a Scoala d aruit multe biruin te. El a adus la existen ta Avondale, iar noi avem cele mai clare dovezi c a merit a s a i aducem slav a pentru aceasta. Dumnezeu ne-a adresat instruc tiuni la momentul potrivit, att cu privire la locul de amplasare, ct s i la scopul s i modul de administrare a s colii. Acum, Dumnezeu ne spune c a, dac a vom umbla n lumina dat a de El, Avondale va deveni un centru de educa tie pentru multe teritorii misionare. Mna lui Dumnezeu este prezent a n toate aceste lucruri. Ne str aduim s a facem ca poporul nostru s a n teleag a situa tia s i s a fac a tot ce i st a n putere spre a sus tine lucrarea. Fra tii r aspund cu noble te, dar resursele noastre sunt prea mici de marea lucrare pe care suntem ndemna fa ta ti s a o ndeplinim. . . Avem o armat a de tineri inteligen ti s i ner abd atori s a se preg ateasc a pentru lucrarea lui Dumnezeu. Noi credem c a n timp scurt vom n stare s a asigur am un mare num ar de lucr atori valoro si pen[374] tru diferitele teritorii misionare aate sub steagul englez. Domnul ne dezv aluie acest fapt prin Spiritul Profe tiei s i l va aduce la mplinire. The Daily Bulletin of the General Conference, 1899, 141, 142 ntr-o cuvntare cu privire la Scoala Avondale s i la activitatea acesteia, rostit a n data de 22 iulie 1899, n cadrul sesiunii din acel an a Uniunii de Conferin te Australasia, sora White accentua cu mare seriozitate caracterul misionar al lucr arii ce urma s a e realizat a n acea zon a. Ea spunea: Dumnezeu pl anuie ste ca acest loc s a e n centrul aten tiei s i s a devin a o lec tie practic a. Scoala noastr a nu trebuie s a urmeze modelul nici unei alte s coli deja nin tate n America s i nici al vreunei s coli existente n tara aceasta. Noi privim spre Soarele Neprih anirii, str aduindu-ne s a n telegem ecare raz a de lumin a. . . Din acest centru trebuie s a trimitem misionari. Ei trebuie s a e educa ti s i instrui ti aici, apoi s a e trimi si n insulele m arii s i n alte ri. Domnul dore ta ste s a ne preg atim pentru lucrarea misionar a. . Poate Lucrarea care trebuie s a e nf aptuit a este vast as i m area ta c a unii dintre cei prezen ti simt c a trebuie s a mearg a n China sau n alte locuri pentru a proclama solia. Ace sti oameni trebuie s a se a seze n pozi tia de ucenici spre a ncerca ti s i verica ti n acest fel. Australasian Union Conference Record, 28 iulie 1899, 8, 9 Acest ideal, de a educa mul ti lucr atori cre stini pentru cmpurile misionare aate n regiunile ndep artate, a fost eviden tiat f ar a nce-

S coala Avondale

325

tare naintea sus tin atorilor Scolii Avondale, s i a fost idealul care a caracterizat lucrarea de acolo n anii care au urmat, a sa cum indica nsu si numele s colii, Colegiul Misionar Australasia. La ncheierea anului 1899, sora White scria: Am naintat prin s credin ta i am f acut deja un mare progres, deoarece am n teles ce [375] anume trebuia f acut, s i nu am ndr aznit s a ezit am. Cu toate acestea, nu am realizat nc a nici jum atate din ce ar trebuit s a facem. nc a nu ne a am pe un teren sigur. n fa ta noastr a se a a o mare lucrare. Pretutindeni n preajma noastr a sunt suete care tnjesc dup a lumin a s i dup a adev ar. Cum vom ajunge la ele?. . . Fra tii mei s i surorile mele din Australasia, ultima solie a harului pentru o lume c azut a trebuie s a e vestit a n ecare ora ss i n ecare sat. n timp ce ne str aduim s a lucr am n aceste zone lipsite rile ndep de cunoa sterea adev arului, din ta artate se aude strig atul: Treci s i ajut a-ne. Nu este u sor de ajuns n acele locuri s i probabil c a ele nu sunt att de preg atite pentru seceri s, cum sunt cmpurile aate n preajma noastr a, dar nu trebuie s a e neglijate. Noi dorim s a facem ca triumful crucii s a ajung a ct mai departe. Cuvntul m nostru de ordine este: nainte, tot nainte! Nu putem s a renun ta de regiunile ndep la r aspunderea noastr a fa ta artate, pn a cnd ntregul p amnt nu va luminat de slava Domnului. Dar ce putem face? Noi ne a sez am s i cnt arim lucrurile, ne rug am s i pl anuim cum s a ncepem lucrarea n locurile aate n preajma noastr a. Unde sunt misionarii credincio si care o vor duce mai departe? Si cum vor sus tinu ti ei? Mai presus de toate, cum vor educa ti s i instrui ti misionarii? Cum vor preg ati ti lucr atorii s a mearg a n noile cmpuri de lucru? Aceasta este n prezent cea mai mare povar a a noastr a. Prin urmare, Scoala Avondale este obiectul special al grijii noastre. Trebuie s a asigur am toate condi tiile necesare pentru educarea lucr atorilor din diferitele domenii de activitate. Dac a ar educa ti n mod corect, mul ti tineri de tin talente care i-ar face capabili s a devin a mpreun alucr atori cu Dumnezeu. Noi trebuie s a le oferim aceast a ocazie. Unii trimit studen ti la s coala noastr as i i sus tin prin achitarea cheltuielilor, [376] ca s a poat a deveni lucr atori ntr-un domeniu al viei Domnului. n acest sens, trebuie s a e f acut mult mai mult s i sunt necesare eforturi speciale pentru cei pe care lucr atorii no stri i vor trimite din insule spre a educa ti ca misionari.

326

Schi te din via ta mea

n viitor, s coala noastr a trebuie s a e un instrument misionar activ, dup a ndemnul Domnului, mai mult dect a fost n trecut. . . Att acas a, ct s i n str ain atate, avem nevoie de dou azeci de ori mai mul ti lucr atori pentru a mplini nevoia existent a. Prin urmare, facilit a tile Scolii Avondale nu trebuie s a e restrnse. Australian Union Conference Record, 1 ianuarie Dup a mul ti ani Din 1901 s i pn a n 1909, postul de director al Scolii Avondale a fost ocupat de profesorul C. W. Irvin. n raportul s au adresat Conferin tei Generale din 1909, el a adus o m arturie a mplinirii celor declarate cu privire la viitorul institu tiei Avondale, astfel: O dat a cu trecerea timpului, am avut ocazia de a asista la dezvols tarea lucr arii s i putem spune cu cea mai mare siguran ta i din proprie c experien ta a Dumnezeu a c al auzit alegerea acestui loc. Tot ce s-a spus despre nin tarea s colii n acest loc s-a mplinit totul. Mai departe, profesorul Irwin a declarat: Fra tii, sf atuindu-se cu sora White, au alc atuit planuri ample s i cuprinz atoare pentru s coal a, iar pe parcursul celor opt ani n care am fost implicat n aceast a lucrare, nu a fost necesar a modicarea nici m acar a unui singur plan care fusese alc atuit. Dumnezeu a condus nin tarea s colii n acel loc s i tot ce ne-am str aduit s a facem n ace sti opt ani nu a fost [377] altceva dect s a dezvolt am planurile deja stabilite. Sunt convins c a realizarea acestora a dovedit c a instruc tiunile lui Dumnezeu au fost corecte. Pentru nin tarea unei asemenea s coli, ntr-o zon a unde num arul membrilor era mic s i unde oamenii treceau printr-o criz a nanciar a serioas a, ar fost necesari aproape 23.000 de dolari. Tocmai n aceast a perioad a s-a lansat planul de vnzare a c ar tii Christs Object Lessons (Parabolele Domnului Hristos n. trad.), iar fra tii no stri au nceput s a lucreze, dorind cu seriozitate s a mplineasc a instruc tiunile privitoare la aceast a ac tiune. Ca rezultat al eforturilor lor, pn a n prezent au fost ncasa ti n beneciul s colii peste 20.000 de dolari numai din vnzarea c ar tii Christs Object Lessons. Cnd am nceput, datoria era de 23.000 dolari s i, practic, toate datoriile ini tiale au fost achitate prin vnzarea acestei c ar ti. . . .

S coala Avondale

327

La nceputul campaniei Object Lessons, valoarea Scolii Avondale era de aproximativ 23.000 de dolari. Valoarea actual aas colii [1909] este de aproximativ 67.000 de dolari. Dac a ad aug am cei 20.000 de dolari suma primit a la cei 23.000 de dolari valoarea la data respectiv a, ob tinem 43.000 de dolari. Dac a sc adem aceast a sum a din cei 67.000 de dolari, ve ti observa c as coala a c stigat n valoare n timpul ultimilor opt ani, aproximativ 24.000 de dolari. Aceasta dovede ste c as colile industriale si merit a investi tia. Cu opt ani n urm a, cnd am nceput construirea acestei s coli, studen tii c stigau aproximativ 2000 de dolari pe an prin munca n diferite activit a ti industriale; ceea ce nseamn a c a lucrau sucient pentru a primi un credit de 2000 de dolari pe an. Pn a n prezent, lucrarea s-a dezvoltat constant, iar ultima evaluare, f acut a la data de 30 septembrie 1908, ar ata c a studen tii c stigaser a n anul precedent [378] 20.000 de dolari n urma educa tiei primite. [Not a La Conferin ta General a din 1913, profesorul Machlan raporta o continu a prosperitate n departamentele industriale de la Avondale. Ocupa tiile industriale ale colegiului, declara el, sunt cele mai interesante s i mai valoroase. Anul trecut, 55% dintre studen ti s i-au pl atit cheltuielile n ntregime prin munc a, 35% s i-au pl atit o jum atate din taxele s colare, n timp ce numai 10% s i-au pl atit taxele pe propria cheltuial a. (Church and Sabbath School Bulletin, 1913, 154)] De la inaugurarea campaniei Christs Object Lessons nu am mai cerut nici un penny din dona tii pentru lucrare. Credem c a Domnul ne spune c aos coal a industrial a poate condus a cu succes, att din punct de vedere nanciar, ct s i din celelalte puncte de vedere s i c a tot ce avem de f acut este s a ne ncredem n instruc tiunile Lui s i s a ar at am c a tot ce spune El este adev arat. Cu toate acestea, sunt con stient c a cifrele contabile nu sunt neap arat cel mai bun semn al succesului unei s coli. La data aceea s-a spus, de asemenea, c a aceast as coal a urma s a preg ateasc a misionari care s a mearg a n diferite teritorii. A sa cum s ti ti, noi, cei din Australia, avem un cmp misionar vast, reprezentnd multe milioane de oameni. . . ntre s aizeci s i cinci s i s aptezeci de milioane. Cei mai mul ti dintre ace stia sunt localnici la care adev arul prezent trebuie s a ajung a. Cu cinci ani n urm a, n aceste teritorii misionare nu am avut mai mult de doi sau trei lucr atori, absolven ti ai Scolii Avondale, dar n prezent sunt angaja ti n activitate, n aceste locuri, aproape

328

Schi te din via ta mea

treizeci de absolven ti. The General Conference Bulletin, 1909, 82, 83. [Pe parcursul anului 1915, num arul lucr atorilor din misiunile din afara Australasiei, care fuseser a preg ati ti la Avondale, ajunsese la aproape o sut a.] n timpul sesiunii Conferin tei Generale din 1913, fratele J. E. Fulton raporta cu privire la Scoala Avondale urm atoarele: n ecare an, aceast a institu tie asigur a noi recru ti pentru cmpul nostru. Mul ti dintre ei sunt fo sti studen ti ai s colii noastre, iar acum ndeplinesc o lucrare plin a de succes att n tar a, ct s i n str ain atate. Idem, [379] 1913, 149, 150

Capitolul 52 Prin sud, spre conferin ta din 1901


Eforturile noastre n domeniul misionar trebuie s a devin a cu mult mai extinse, scria sora White n anul 1900, la scurt timp dup a ntoarcerea ei n America. Trebuie s a e f acut a o lucrare mult mai hot art a nainte de cea de a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie s a- si nceteze activitatea pn a cnd nu va nconjura lumea. Solia Evangheliei trebuie s a r asune n toate bisericile noastre, chemndu-le la o ac tiune universal a. Membrii bisericii trebuie s a tot mai mare s aib a o credin ta i s a devin a tot mai zelo si, cunoscnd resursele nelimitate de care dispun alia tii lor cere sti nev azu ti, m are tia lucr arii n care sunt angaja ti s i puterea Conduc atorului lor. Cei care se a saz a sub c al auzirea lui Dumnezeu s i sunt dispu si s a se lase ndruma ti s i condu si de El vor n telege cursul treptat al evenimentelor rnduite de Dumnezeu. Dac a vor inspira ti de Duhul Celui care Si-a dat via ta pentru ca omenirea s a poat a tr ai, nu vor mai sta inactivi s i neputincio si, ar atnd doar ce nu pot s a fac a. Dac a vor mbr aca armura cerului, ei vor nainta n lupt a, doritori s a lucreze s i s a ndr azneasc a pentru Dumnezeu, s tiind c a atotputernicia Lui va mplini nevoia lor. M arturii pentru comunitate 6:14. s Centre de inuen ta i de educa tie n anii 1890, o dat a cu dezvoltarea rapid a a ac tiunilor misionare ri, s-au ivit numeroase probleme administrative dicile n multe ta cu privire la distribuirea lucr atorilor s i a mijloacelor nanciare. Unii sus tineau o strategie, al tii, o alt a strategie. Unii insistau c a fort are tele [380] p agnismului trebuie s a e ocupate imediat prin ac tiunea unui mare num ar de lucr atori, n timp ce al tii sus tineau planul de desf as urare a unor campanii puternice n regiunile neocupate de acas a, de exemplu, rile n care eforturile statele sudice ale Americii, precum s i n ta lucr atorilor erau r aspl atite prin rezultate substan tiale s i ncurajatoare. rile p Ace stia spuneau c a ta agne, n care lucrarea era dicil a, puteau 329

330

Schi te din via ta mea

abordate doar dac a providen ta lui Dumnezeu ar deschis n mod vizibil o cale. Timp de mai mul ti ani, sora White a scris despre avantajele ce urmeaz a a ob tinute prin nin tarea unor centre de inuen ta ri de pe continentul s i de educa tie n Anglia s i n cteva alte ta european, precum s i n Australia, unde existau perspective bune n privin ta form arii s i educ arii multor lucr atori care s a mearg a n zonele ndep artate mai pu tin favorizate. De asemenea, sora White i-a sf atuit pe fra ti s a continue o campanie sus tinut a n statele din sud s i a insistat adesea ca, pentru aceast a zon a a cmpului misionar, s a nu e nici un fel de re tineri din punct de vedere nanciar. ns as i esen ta dreptei credin te, scria ea, este s a faci ceea ce trebuie s i la timpul potrivit. Dumnezeu este marele Maestru s i, prin providen ta Lui, El preg ate ste calea pentru realizarea lucr arii Sale. El s pune la dispozi tie ocaziile, El deschide zone de inuen ta i c ai de lucru. Dac a vegheaz a pentru a sesiza c aile deschise de providen ta Sa s i dac a este preg atit s a coopereze cu El, poporul S au va asista la realizarea unei mari lucr ari. Dac a eforturile lucr atorilor sunt bine direc tionate vor produce rezultate de o sut a de ori mai mari, dect ar putea ob tinute cu acelea si mijloace s i facilit a ti, dar pe o alt a cale, [381] unde Dumnezeu nu lucreaz a ntr-un mod att de vizibil. . . ri de Anumite ta tin avantaje care le eviden tiaz a ca ind centre . n rile n care se vorbe de educa tie s i inuen ta ta ste limba englez a, rile europene protestante, oamenii sunt mult mai acprecum s i n ta cesibili s i exist a mai multe posibilit a ti pentru nin tarea de institu tii ri, cum ar India s s i pentru dezvoltarea lucr arii noastre. n alte ta i China, lucr atorii trebuie s a urmeze un curs de preg atire ndelungat pentru a se face n tele si de oameni s i pentru a-i n telege ei n si si. ri, lucrarea se confrunt n astfel de ta a cu dicult a ti la ecare pas. Multe dintre aceste piedici nu exist a n America, n Australia, n rile europene. M Anglia s i n ta arturii pentru comunitate 6:24, 25 (publicat a n 1901) Ocaziile speciale din sud n timpul c al atoriei ntreprinse n vederea particip arii la sesiunea Conferin tei Generale din 1901, sora White a folosit ocazia pentru a vizita statele din sud s i a le adresa celor care lucrau n acea zon a

Prin sud, spre conferin ta din 1901

331

cuvinte de ncurajare. La Vicksburg, Miss., sora White a intrat n leg atur a direct a cu lucrarea pentru oamenii de culoare care se desf as ura n acel centru. La Nashville a cunoscut un grup numeros de lucr atori s i a cercetat cu aten tie nevoile lucr arii n statele din sud, inaugurnd mai multe domenii de activitate. Publica tia The Gospel Herald, tip arit a la nceput n Battle Creek, a fost mutat a la Nashville, unde s-au f acut planuri cu privire la publicarea de c ar ti s i de tratate pentru Southland. Cu referire la aceste ac tiuni, sora White m arturisea: Pe m asur a ce lucrarea va nainta, se vor deschide multe domenii noi de activitate. n sud sunt multe de f acut s i de aceea, lucr atorii trebuie s a aib a o literatur a corespunz atoare, c ar ti care s a expun a [382] adev arul ntr-un limbaj simplu s i cu multe ilustra tii. Acest gen de literatur a va constitui mijlocul cel mai ecient de prezentare a adev arului pentru oameni. O predic a este rostit as i uitat a repede, dar cartea r amne. The Review and Herald, 28 mai 1901, p. 11 n soliile scrise la cteva luni mai trziu, cu privire la necesitatea unei pl anuiri n telepte a lucr arii de publicare n sud, se eviden tia clar faptul c a fra tii aa ti n pozi tii de r aspundere n acea zon a puteau deosebit de binecuvnta ti prin preg atirea s i publicarea unui gen de literatur a adaptat nevoilor specice ale diferitelor categorii sociale din teritoriul lor. n luna mai 1901, a fost organizat a Asocia tia Southern Publishing Association s i s-au alc atuit planuri n vederea consolid arii lucr arii de colportaj n Uniunea de Conferin te Sudice. Cu toate acestea, publicarea s i distribuirea unei literaturi speciale nu erau suciente pentru mplinirea nevoilor din acea zon a. n sud avem nevoie de s coli, declara sora White. Acestea trebuie s a e nin tate departe de ora s, n mediul rural. Sunt necesare s coli industriale, unde popula tia de culoare s a e educat a de profesori de culoare s i s coli unde popula tia alb a s a e educat a de profesori albi. Trebuie s a e nin tate centre misionare. [The General Conference Bulletin, 1901, 483] De asemenea, era necesar a ini tierea lucr arii misionare medicale, iar n anumite puncte strategice, trebuiau s a e nin tate mici centre pentru dezvoltarea acestui domeniu de activitate.

332

Schi te din via ta mea

ri Educa tia institu tional a n multe ta Nu numai n sud era nevoie de institu tii pentru educarea lucr atorilor, ci, pe m asur a ce lucrarea nainta, trebuiau s a e nin tate [383] mai multe centre de educa tie s i n Anglia, Australia, Germania s i ri de pe continent. Scandinavia s i n alte ta ri, sublinia sora White, oameni capaDomnul are n aceste ta . Ei pot coordona nin bili s i lucr atori cu experien ta tarea de institu tii s i de programe de educare a lucr atorilor s i pot dezvolta activitatea bisericii n diferite domenii. Planul lui Dumnezeu este ca acestor oameni s a li se asigure mijloace nanciare s i facilit a ti. Institu tiile rile respective s nin tate vor consolida lucrarea n ta i vor crea posibilitatea form arii de lucr atori pentru na tiunile p agne mai ndep artate. se va multiplica n acest fel, ecien ta lucr atorilor no stri cu experien ta nsutit. M arturii pentru comunitate 6:25 rile care De si era necesar a a sezarea unor temelii solide n ta ofereau posibilitatea unei instruiri mai rapide a lucr atorilor ce urmau s a mearg a pn a la marginile p amntului, nici regiunile mai pu tin favorizate nu trebuiau s a e neglijate. n leg atur a cu acest subiect, rile ndep sora White scria: Din ta artate se aude chemarea: Treci s i ri nu sunt att de u ajut a-ne. Aceste ta sor accesibile s i nici nu sunt att de preg atite pentru seceri s, cum sunt zonele mai apropiate, dar ele nu trebuie neglijate. Idem, 27 era aceea de a vedea c Marea ei dorin ta a solia adev arului prezent este proclamat a n ecare tar a, iar acest fapt a determinat-o pe sora White s a prezinte n mod foarte clar, cu ocazia sesiunii Conferin tei Generale din 1901, planul lui Dumnezeu pentru o mare dezvoltare a lucr arii n regiunile favorizate ale p amntului. Ea dorea ca so rile p lia s a e proclamat a n ta agne s i din acest motiv ndemna s cu insisten ta a e nin tate centre de educa tie n Marea Britanie s i pe continentul european, precum s i n Australia s i n statele sudice ale Americii, eviden tiind lipsa de n telepciune manifestat a prin [384] restrngerea lucr arii n astfel de locuri. rile n care se vorbe S a nu uit am ta ste limba englez a, sus tinea ea, unde, dac a adev arul ar prezentat, ar exista mul ti care l-ar accepta s i l-ar aplica n via ta lor. Londra mi-a fost indicat a din nou s i din nou, ca ind locul n care trebuie s a e realizat a o mare lucrare....

Prin sud, spre conferin ta din 1901

333

De ce nu au fost trimi si acolo lucr atori, b arba ti s i femei care ar putut contribui la progresul lucr arii? Misionari pe cont propriu M a mir de ce oamenii no stri, aceia care de si nu sunt pastori hirotoni ti, dar au o rela tie personal a cu Dumnezeu s i n teleg Scripturile, nu le descoper as i altora Cuvntul lui Dumnezeu? Dac a s-ar angaja n aceast a lucrare, propriul suet ar binecuvntat ntr-o mare m asur a. . . . Nimeni s a nu cread a c a lucrarea din Londra poate realizat a de unul sau doi pastori. Acesta nu este un plan bun. Pastorii s a e ni ste coordonatori ai lucr arii, iar al aturi de ei s a existe o armat a de lucr atori care s a se str aduiasc a s a ajung a la toate categoriile sociale. . . Dumnezeu si cheam a poporul s a se trezeasc a. Este mult de f acut s i nimeni nu trebuie s a spun a despre vreun lucr ator: Pe acesta nu l vrem. Acesta ne va sta n cale sau acela ne va ncurca. Nu poate Dumnezeu s a rezolve astfel de probleme? Nu sunt participan tii la aceast a adunare cei care vor pune bazele lucr arii pentru Domnul n Londra? Nu sunt ei cei care vor merge n acel mare ora s ca misionari, pe cont propriu? Dar, n timp ce misionarii trebuie s a fac a tot ce pot pentru a se ntre tine singuri, cei care r amn aici s i vin la Tabernacul Sabat de Sabat pentru a auzi Cuvntul lui Dumnezeu s i care au tot confortul s i toate avantajele s a e aten ti la modul n care le spun rile str celor pe care i trimit n ta aine, lipsi ti de orice privilegii s i avantaj: Trebuie s a v a ntre tine ti singuri. Cmpul european trebuie s a benecieze de aten tia ce i se cuvine. De asemenea, nu trebuie s a uit am nici locurile nevoia se din apropi- [385] ere. Privi ti la New York! Ce reprezentare a adev arului exist a n acel ora s? Ct ajutor a fost trimis acolo? Activitatea noastr a n domeniul s an at a tii s i al educa tiei trebuie s a e instituit as i n New York, iar aceast a lucrare necesit a ajutor nanciar.... Dumnezeu dore ste ca lucrarea s a se dezvolte n New York. n acest loc este necesar s a existe sute de p azitori ai Sabatului s i vor exista, dac a lucrarea va ndeplinit a a sa cum trebuie. Dar se ivesc prejudec a ti. Unii oameni doresc ca lucrarea s a e ndrumat a dup a ideile lor s i refuz a s a accepte planurile mai cuprinz atoare, propuse

334

Schi te din via ta mea

de al tii. n acest fel, ocaziile prielnice se pierd. n New York ar trebui s a se nin teze centre numeroase, unde s a e trimi si lucr atori. Faptul c a o persoan a nu este hirotonit a ca pastor, nu nseamn a c a nu poate lucra pentru Dumnezeu. Credincio sii trebuie s a e nv a ta ti cum s a lucreze, apoi s a mearg a n lucrare. La ntoarcere, s a relateze ce au f acut, s a-L laude pe Domnul pentru binecuvntarea Sa s i s as i continue activitatea. ncuraja ti-i. Cteva cuvinte de ncurajare vor pentru ei un adev arat izvor de inspira tie. The General Conference Bulletin, 22 aprilie 1901, 396, 399 Reorganizarea Pentru ca lucrarea lui Dumnezeu s a poat a prospera, era imperios necesar a o organizare a sistemului de administrare, n a sa fel nct , n toate domeniile s a permit a o dezvoltare ct mai extins a cu putin ta de slujire. n timpul unei adun ari de comitet, care a avut loc cu o zi nainte de deschiderea ocial a a sesiunii Conferin tei Generale, sora White declara: Dumnezeu dore ste ca lucrarea Lui s a devin a tot mai puternic as i mai cuprinz atoare s i s a se extind a continuu. Dar nsu si modul de administrare a lucr arii devine confuz. . . Dumnezeu cere o [386] schimbare. [M arturie nepublicat a.] n ziua de deschidere a sesiunii, sora White a vorbit din nou cu privire la acest subiect: Conducerea Conferin tei Generale are nevoie de o capacitate administrativ a mai mare. . . Dumnezeu nu a instituit n mijlocul nostru nici o pozi tie regal a, care s a conduc a arbitrar vreuna dintre ramurile lucr arii. Efortul de a controla ecare am anunt a constituit o barier a considerabil a n calea dezvolt arii. Unele ml adi te ale vi tei s-au uscat, deoarece nu au beneciat de nici o ngrijire. Cu toate acestea, dac a cineva ar ncepe s a sape s i s a ngrijeasc a aceste ml adi te n numele Domnului, f ar a a solicita permisiunea oamenilor aa ti n micul cerc al puterii, nu ar primi nici un ajutor. Dumnezeu dore ste ca lucr atorii Lui s a benecieze de ajutor. Dac a o sut a de oameni ar nin ta un centru misionar n aceste cmpuri aate n nevoie s i ar striga c atre Dumnezeu, El le-ar deschide calea. . . Dac a nu ar fost att de mpiedicat a, lucrarea ar progresat n toat a maiestatea ei. De si ar fost rav a la nceput, Dumnezeul cerului este viu, marele Conduc ator tr aie ste. . .

Prin sud, spre conferin ta din 1901

335

Trebuie s a aib a loc o nnoire, o reorganizare. Comitetele trebuie s a ac tioneze cu putere s i hot arre. The General Conference Bulletin, 3 aprilie 1901, 25, 26 Cteva zile mai trziu, cu ocazia propunerii de a organiza o Uniune de Conferin te puternic a n statele din sud, sora White li s-a adresat din nou delega tilor, spunnd: Planurile f acute pentru acea zon a sunt n armonie cu lumina care mi-a fost dat a. Dumnezeu dore ste ca Sudul s a aib a propria . Lucrarea de acolo trebuie s Conferin ta a e ndeplinit a altfel dect n alte zone. Lucr atorii vor nevoi ti s a ac tioneze n domenii diferite, cu toate acestea, lucrarea se va nf aptui. . . Domnul Dumnezeul lui Israel ne va uni pe to ti. Organizarea de noi conferin te nu trebuie s a ne separe, ci s a ne uneasc a. Aceste con- [387] ferin te nou nin tate trebuie s a se prind a cu t arie de bra tul Domnului, pentru ca El s a-Si poat a ar ata puterea prin ele, f acndu-le s a e ni ste exemple excelente n ce prive ste aducerea de roade. The General Conference Bulletin, 5 aprilie 1901, 69, 70 n anii de mai trziu, cnd fra tii din conducere au adus la ndeplinire aceste planuri, ntr-o m asur a mai mare sau mai mic a, sora White s-a bucurat de mai multe ori de succesul care ncorona eforturile armatei de lucr atori, a c aror preg atire pentru slujire fusese realizat a n centrele de instruire puternice din America de Nord, Europa s i Australia. Ct de mare a fost bucuria sorei White cnd a auzit rapoartele misionarilor no stri din China, care ar atau c a Domnul deschidea calea lucr atorilor ntr-un mod cu totul deosebit, preg atind inima p agnilor pentru a primi adev arul prezent. n timp ce Dumnezeu deschidea c ai n zone care, n anii preceden ti, fuseser a greu accesibile, sora White i ndemna insistent pe fra tii aa ti n pozi tii de r aspundere s a fac a tot pentru a colabora cu slujitorii cere ce le era cu putin ta sti, care lucrau n mod evident n locurile ntunecate ale lumii. n acela si timp, ea continua s a-i ncurajeze pe cei implica ti n activitatea institu tional a s a p astreze n aten tia tinerilor care se preg ateau acelea si idealuri nalte pentru care au luptat dintotdeauna institu tiile noastre denomina tionale s i s a- si dubleze nc a o dat a eforturile depuse, pentru a instrui mai mul ti lucr atori care s a mearg a n cmpurile albe s i gata pentru seceri s. Lucr atorii din ecare tar a,

336

Schi te din via ta mea

indiferent dac a aceasta era n America, Europa, Australia sau din ri favorizate, trebuiau s alte ta a aib a leg aturi strnse cu activitatea din rile ndep ta artate. De asemenea trebuia ca toate agen tiile nin tate pentru dezvoltarea lucr arii lui Dumnezeu s a coopereze n vederea realiz arii unui singur scop preg atirea unui popor pentru venirea [388] Domnului.

rii Capitolul 53 n capitala ta


Distrugerea prin foc, ntr-un singur an, a cl adirilor principale a dou a dintre institu tiile principale din Battle Creek, Mich., a condus la un studiu cu privire la avantajele de care ar putea benecia lucrarea lui Dumnezeu printr-o mutare a centrelor denomina tionale s i a biroului de editur a Review and Herald. Aceast a idee s-a r aspndit nc a nainte de adunarea delega tilor la sesiunea Conferin tei Generale din 1903. Fra tii au fost ndemna ti s as i exprime liber convingerile cu privire la cea mai bun a cale de urmat. n timp ce se consf atuiau n privin ta aceasta, sora White, care se aa printre participan ti n calitate de delegat, a adus o m arturie hot art a n favoarea adopt arii unei decizii care ar condus la o r aspndire mult mai mare a adev arurilor soliei ngerului al treilea. Ea a atras aten tia asupra sfaturilor pe care le repetase adesea, de a nin ta n puncte strategice s centre de inuen ta i de a organiza o distribuire n teleapt a a for tei de lucru, n loc de a pune n aplicare planurile care tindeau spre centralizare. Centrele aveau s a e consolidate, dar pun tile de leg atur a trebuiau s a e mult mai extinse. Din centrele nin tate, inuen ta adev arului prezent urma s a ajung a n toat a lumea. Sora White spunea: Sunt dispu si cei ce s-au stabilit n mare num ar n Battle Creek s a asculte vocea lui Dumnezeu care le vorbe ste? n teleg ei c a trebuie s a plece n alte locuri, r aspndindu-se, astfel nct s a poat a duce cu diferit ei cunoa sterea adev arului s i s a poat a c stiga o experien ta a de [389] aceea pe care au avut-o pn a acum? Ca r aspuns la ntrebarea cu privire la mutarea n alte locuri, eu am r aspuns: Da! Biroul de conducere al Conferin tei Generale s i cel al lucr arii de publicare s a e mutate din Battle Creek. Nu s tiu unde va acest loc, pe coasta Atlanticului sau n alt a parte, , voi spune: Nu a dar, n aceast a privin ta seza ti nici m acar o piatr a sau o c ar amid a n Battle Creek, pentru a reconstrui biroul editurii Review. Dumnezeu are un loc mai bun pentru aceast a lucrare. The General Conference Bulletin, 6 aprilie 1903, 85 337

338

Schi te din via ta mea

Din Battle Creek spre est nainte ca sesiunea Conferin tei Generale din 1903 s a se ncheie, delega tii au votat: Birourile Conferin tei Generale vor mutate din Battle Creek, Mich., ntr-un alt loc favorabil activit a tilor sale, n statele de pe coasta Atlanticului. Idem, 67, 103 Curnd dup a ncheierea sesiunii Conferin tei, Comitetul Conferin tei Generale a luat urm atoarea decizie: Votat. Suntem de acord cu a sezarea birourilor centrale ale conducerii Conferin tei Generale n apropierea ora sului New York. The Review and Herald, 12 mai 1903, p. 16 De asemenea, cu ocazia celei de a patruzeci s i treia adun ari anuale, desf as urat a n data de 21 aprilie 1903, Review and Herald Publishing Association, a adoptat recomand arile n vederea transferului activit a tii asocia tiei n acela si loc, n statele din est. n cadrul dezbaterilor cu privire la aceste recomand ari, a fost reamintit obiectivul stabilit n timpul sesiunii Conferin tei Generale, s i anume a sezarea institu tiilor n acele locuri unde pot realiza cel mai bine misiunea de a vesti solia celui de-al treilea nger s i n ntreaga lume. A sa cum declara unul dintre membrii Comitetului de [390] propuneri, n sus tinerea recomand arilor primite: De ce discut am noi despre mutarea acestei institu tii? Oare nu trebuie s a ne a sez am ntr-un loc unde s a putem ndeplini n modul cel mai ecient lucrarea care ne-a fost ncredin tat a? Nu trebuie s a ne a sez am acolo unde. . . putem s a gr abim transmiterea soliei n ntreaga lume, realiznd ncheierea glorioas a a lucr arii noastre? Supliment la The Review and Herald, 28 aprilie 1903, p. 7 n c autarea unui loc Ca etap a preliminar a n aducerea la ndeplinire a recomand arilor Conferin tei Generale s i a ac tionarilor Asocia tiei Review and Herald, au fost ale si c tiva reprezentan ti care urmau s a alc atuiasc a un comitet ns arcinat cu g asirea unui loc potrivit. nainte de a- si ncepe lucr arile, i-au scris sorei White, solicitndu-i s a le comunice orice lumin a special a cu privire la locul exact, n care ar trebui s a e transferat a

n capitala ta rii

339

activitatea de publica tii. n primul r aspuns la solicitarea lor, sora White scria: Nu am nici o lumin a special a, cu excep tia aceleia pe care deja a ti primit-o n leg atur a cu New York-ul s i cu celelalte ora se mari, n care nu s-a lucrat nc a. Trebuie s a se fac a eforturi categorice n Washington, D.C. Este trist c a raportul a r amas acela si, eviden tiind ct de pu tin s-a f acut acolo. Cel mai bine ar s a v a gndi ti la ce s-ar putea face pentru acest ora ss i s a descoperi ti cele mai bune variante de lucru. n trecut s-a adus o m arturie clar a cu privire la nevoia de a face eforturi categorice n vederea vestirii adev arului pentru locuitorii Washington-ului. . . Fie ca Domnul s a ne ajute s a ac tion am cu n telepciune s i cu rug aciune. Sunt sigur a c a El dore ste ca noi s as tim ct mai curnd unde ar trebui s a amplas am casa de editur a. Sunt mul tumit a de faptul este aceea de a gata [391] c a singura noastr a cale de a n siguran ta s a ne mut am acolo unde se va muta norul. S a ne rug am ca El s a ne ndrume. n providen ta Sa, Domnul ne-a ar atat c a dore ste s a plec am din Battle Creek.... New York-ul are nevoie de lucrarea noastr a, dar nu pot spune dac a trebuie sau nu s a a sez am casa de editur a acolo. Nu pot considera lumina primit a pn a acum ca ind sucient de explicit a n favoarea acestei mut ari. m inimile n rug S a ne n al ta aciune spre Dumnezeu, cu ncrederea c a El ne va c al auzi. Ce altceva am putea face? S a a stept am ca El s a ne indice locul unde trebuie s a e nin tat a casa de editur a. Nu trebuie personal s a avem nici o preferin ta a, ci s a-L c aut am pe Domnul s i s a-L urm am acolo unde ne va conduce. The Review and Herald, 11 August 1903, p. 6 n data de 18 mai 1903, comitetul pentru stabilirea amplasamentului s-a ntrunit n New York City, s i-a alc atuit planurile s i a nceput imediat o cercetare a propriet a tilor aate n zonele suburbane s i n Sound, pn a la nord de Hudson. Ei s i-au continuat cercetarea zi dup a zi, pn a cnd c autarea unui loc potrivit nevoilor lor a devenit disperat a. Doi dintre membri se ntorseser a deja la Battle Creek, cnd a sosit o a doua scrisoare din partea sorei White, n care era adresat a o nou a ndrumare, dup a cum urmeaz a:

340

Schi te din via ta mea

n timpul nop tii trecute mi-au fost prezentate mai multe aspecte referitoare la pericolele noastre prezente s i mi-au fost clar nf a ti sate cteva lucruri cu privire la lucrarea noastr a de publica tii. n timp ce suntem n c autarea unui loc pentru Casa de Editur a Review and Herald, fra tii no stri trebuie s a cear a st aruitor ajutorul Domnului. S a ac tioneze cu mare precau tie, cu aten tie s i rug aciune mnt continuu al propriei neputin s i cu un sim ta te. Nu trebuie s a [392] depindem de judecata omeneasc a, ci s a c aut am n telepciunea pe care o d a Dumnezeu. . . Cu privire la stabilirea institu tiei n New York, trebuie s a spun: Fi ti aten ti. Nu sunt de p arere c a aceasta trebuie s a e n apropiere de New York. Nu pot oferi toate argumentele, dar sunt sigur a c a de treizeci de mile de acel ora orice loc aat la o distan ta s va prea aproape. Cerceta ti mprejurimile altor locuri. Sunt sigur a c a avantajele oferite de Washington, D.C., ar trebui s a e cercetate cu aten tie. Lucr atorii implica ti n activitatea casei de editur a trebuie s a e supraveghea ti ndeaproape. Tinerii s i tinerele noastre nu trebuie s a e angaja ti n slujbe n care vor expu si pericolului de a ispiti ti de Satana. Nu ar trebui s a plas am aceast a institu tie ntr-un ora s, nici n cartierele de la marginea acestuia. Ea trebuie s a e a sezat a ntr-o zon a rural a, unde s a e nconjurat a de teren liber. De asemenea, aranjamentele pentru aceast a a sezare trebuie s a ia n considerare clima. Institu tia trebuie s a e amplasat a ntr-o zon a n care atmosfera este ct mai favorabil a s an at a tii. Acestui aspect trebuie s a i se acorde un loc important n evalu arile noastre, deoarece oriunde ar locul n care se va nin ta biroul editurii, trebuie s a e f acute preg atirile pentru organizarea unui mic sanatoriu s i pentru nin tarea unei mici s coli agricole. Prin urmare, trebuie s a g asim un loc n care s a existe sucient spa tiu n vederea acestor obiective. S a nu ne stabilim sediul ntr-un centru aglomerat. Fra tii mei, ncepe ti lucrarea cu n telepciune. Fiecare aspect trebuie s a e luat n considerare cu aten tie s i rug aciune. Dup a mult a rug aciune s i consultare frecvent a unii cu al tii, ac tiona ti n acord cu cea mai bun a judecat a a majorit a tii. Fiecare lucr ator s a-l sus tin a pe cel alalt. Nu renun ta ti s i nu v a descuraja ti. P astra ti-v a sensibilitatea s i claritatea nsu sirilor perceptive, nv a tnd continuu de la Domnul

n capitala ta rii

341

torul care nu poate gre Hristos, nv a ta si. The Review and Herald, [393] 11 August 1903 Pentru c a n vecin atatea New York-ului nu s-a g asit nimic corespunz ator cu cerin tele lor s i pentru c a n ambele scrisori fuseser a sf atui ti s a studieze avantajele Washington-ului, unii dintre membrii comitetului au hot art s a mearg a pn a n acest ora s, de si aveau slabe speran te c a vor g asi ce doreau. ns a au avut o surpriz a fericit a. Nu a trecut mult timp de la nceperea c aut arilor, scria unul dintre membrii comitetului, pn a cnd n mintea noastr a a nceput s a se strecoare convingerea c a, n cele din urm a, Washington-ul ar putea locul potrivit pentru amplasarea cartierului general. Cu ct continuam s a cercet am mai mult, cu att aceast a convingere devenea tot mai adnc a. Am ajuns la concluzia c a aici condi tiile erau mult mai corespunz atoare cu sfaturile primite, dect tot ce g asiser am n alte zone. The Review and Herald, 20 August 1903 Nu mult timp dup a ce ajunseser a la aceast a convingere, fra tii au primit o a treia scrisoare de la sora White, n care declara: Ne-am rugat pentru lumin a cu privire la locul de a sezare a lucr arii noastre n est, iar lumina a venit ntr-un mod clar. Mi-a fost descoperit c a ni se vor oferi spre vnzare locuri care fuseser a cump arate cndva de c atre oameni foarte boga ti. Proprietarii acestor locuri au murit sau aten tia lor a fost atras a spre alte obiective, iar proprietatea lor era oferit a spre vnzare la un pre t foarte mic. Cu privire la Washington, doresc s a spun c a institu tiile care m arturisesc despre Dumnezeu ar trebuit s a e nin tate cu dou azeci de ani n urm a n acel ora s sau cel pu tin n zonele nvecinate. . . Noi suntem n ntrziere cu mul ti ani n ce prive ste vestirea soliei de avertizare n ora sul care este capitala na tiunii noastre. Domnul mi-a prezentat ora sul Washington din nou s i din nou, ca ind un loc [394] neglijat din motive inexplicabile. . . Dac a exist a un loc, mai presus de oricare altul, unde ar trebui s a se nin teze un sanatoriu s i unde ar trebui s a se dezvolte lucrarea Evangheliei, acesta este Washington.... V a prezint acest fapt ca ind un subiect care m a tulbur a profund. Un lucru este sigur: Nu vom elibera ti de r aspundere pn a cnd nu vom ncepe s a facem ceva care s a reprezinte lucrarea noastr a n Washington. Nu voi n stare s a-mi g asesc lini stea pn a cnd nu voi vedea adev arul naintnd ca o ac ar a care arde. . .

342

Schi te din via ta mea

Din lumina care mi-a fost dat a, s tiu c a, pentru prezent, centrul Editurii Review and Herald trebuie s a se ae lng a Washington. Dac a pe c ar tile s i pe revistele noastre va imprimat numele Washington, D.C., nu vom avea nici o team a s a l as am ca lumina noastr a s a str aluceasc a. Casa de editur a s a e nin tat a n apropiere de Washington. Astfel, vom ar ata c a ne str aduim s a urm am ndemnul lui Dumnezeu de a proclama ultima solie a harului pentru o lume care piere. The Review and Herald, 20 August 1903 Condi tiile favorabile n Takoma Park, D. C. n cea de a doua jum atate a lunii iulie 1903, reprezentan tii bisericii din diferite zone s-au ntlnit n Washington, D.C. s i au nceput s a cerceteze imediat regiunile mai retrase ale Districtului Columbia, , n c autarea unor propriet a ti corespunz atoare. n ecare diminea ta nainte de a pleca, se adunau pentru rug aciune, cernd st aruitor c al auzirea divin a. Rug aciunile lor au primit un r aspuns remarcabil. n Takoma Park, unul dintre cele mai atr ag atoare s i mai s an atoase or as ele de lng a Washington, a fost descoperit un teren de cincizeci de acri, ce p area s a corespund a tuturor cerin telor. Situat la o altitudine de de 300 de picioare (900 m), terenul era la numai 7 km distan ta [395] cl adirea Congresului s i, ind pe teritoriul Takoma Park, benecia de servicii po stale, aprovizionare cu gaz, ap a curent a, canalizare s i str azi. n acela si timp, datorit a unei p aduri dense, locul era sucient de izolat pentru a oferi n plus avantajele unei re sedin te lini stite de tar a. Proprietatea era acoperit a de sute de copaci, iar la marginea ei, s i totu si n interior, trecea un ru pitoresc, alimentat de multe izvoare cu ap a curat a. n anii trecu ti, aceast a proprietate fusese aleas a de un medic din Boston pentru construirea unui sanatoriu. El investise aproximativ s aizeci de mii de dolari, incluznd pre tul de cump arare. Cur a tase terenul de arbu sti, de r ad acini, de copaci s i de gunoaie, cheltuind o sum a mare, dar nu reu sise s a nan teze pn a la cap at realizarea obiectivului propus. Dup a moartea sa, proprietatea ajunsese n minile unui domn care de tinea o ipotec a de 15.000 de dolari, iar acum o oferea contra sumei de 6000 de dolari. Fra tii au n teles imediat c a trebuie s a cumpere f ar a nici o re tinere aceast a proprietate frumoas as i s a o preg ateasc a pentru a construi

n capitala ta rii

343

un sanatoriu s i o s coal a, precum s i cartierul general al denomina tiunii, a sa cum si propuseser a. De si terenul de cincizeci de acri din Takoma Park era situat la o mil a sau chiar mai mult n afara teritoriului Districtului, comitetul ns arcinat cu g asirea locului a reu sit s a cumpere n aceea si zon a sucient teren aat n interiorul Districtului pentru a ridica acolo cl adirile editurii Review and Herald. De asemenea, au fost cump arate s i alte terenuri pentru cl adirea administra tiei Conferin tei Generale s i pentru ediciul bisericii locale s i al bisericii s colii. n acest fel, pas cu pas, se deschidea calea pentru mutarea rapid a rii a tipograei Review and Herald s n capitala ta i a birourilor Conferin tei Generale, de la Battle Creek, Mich. Transferul propriu-zis a avut loc n numai cteva s apt amni, iar fra tii s-au stabilit temporar n cl adiri nchiriate n centrul ora sului, a steptnd ridicarea [396] construc tiilor din Takoma Park. Un pas nainte Mutarea la Washington a activit a tii desf as urate pn a atunci n Battle Creek, le scria sora White celor care au avut ndr azneala de a realiza acest transfer, constituie un pas n direc tia cea bun a. Trebuie s a continu am n naintarea noastr a spre regiunile ndep artate, unde oamenii se a a n ntuneric spiritual. The Review and Herald, 1 octombrie 1903 au fost r Cei care au naintat prin credin ta aspl ati ti ntr-o m asur a bogat as i, pe parcursul activit a tii, au putut vedea tot mai clar n telepciunea pasului f acut. Pe m asur a ce trec lunile, scria editorul revistei Review, n nota de pe ultima pagin a, datat a The Review and Herald, 25 februarie 1904, putem n telege din ce n ce mai limpede nsemn atatea mut arii cartierului general al lucr arii n Washington s i putem aprecia circumstan tele favorabile amplas arii n acest loc a ediciilor adev arului, care si vor exercita inuen ta n sprijinul soliei. Din instruc tiunea primit a prin Spiritul Profe tiei, reiese n mod clar c a ecare domeniu al activit a tii institu tionale publica tii, educa tie s i medicin a trebuie s a e instituit aici ntr-o manier a reprezentativ a s i c a efortul evanghelistic trebuie s a nainteze continuu, astfel nct, rii s n capitala ta i n cartierul general al lucr arii noastre denomina-

344

Schi te din via ta mea

tionale, s a poat a exista o reprezentare corect a a acestei solii, ca ind o mi scare misionar a. Cuvinte de ncurajare La nceputul anului 1904, sora White a decis s a se deplaseze la Washington pentru a petrece acolo cteva luni n timpul punerii funda tiilor. n prima ei predic a, n Sabatul din 30 aprilie 1904, ea [397] spunea: n ora sul Washington este mult de f acut. Sunt recunosc atoare de Dumnezeu pentru privilegiul de a vedea cump fa ta arat a o proprietate n acest loc n vederea activit a tii noastre institu tionale. Achizi tionarea acestui teren a fost providen ta Domnului s i l laud pe Dumnezeu c a fra tii no stri au avut credin ta necesar a pentru a face acest pas nainte. Cnd privesc ora sul acesta, mi dau seama de m are tia lucr arii ce urmeaz a a ndeplinit a. . . Dumnezeu cheam a acum ecare credincios din acest centru s a- si ndeplineasc a partea lui n a sprijini construc tia lucr arii ce trebuie realizat a. The Review and Herald, 26 mai 1904 Cteva zile mai trziu, sora White scria: Terenul cump arat pentru s coal as i pentru sanatoriul nostru reprezint a tot ce ne-am putut dori. Acest loc se aseam an a cu scenele care mi-au fost descoperite de Domnul s i este foarte potrivit scopului pentru care urmeaz a a folosit. Aici exist a sucient spa tiu pentru o s coal as i un sanatoriu, f ar a a se aglomera al aturi de celelalte institu tii. . . sucient Locul destinat tipograei a fost bine ales, la o distan ta de mic a de ociul po stal s i, de asemenea, s-a g asit un loc potrivit pentru cl adirea unei biserici. Parc a Takoma Park ar fost preg atit special pentru noi s i a a steptat s a e ocupat de institu tiile s i de lucr atorii no stri. Speran tele mele pentru acest loc sunt mari. De aici trebuie s a ne extindem activitatea multe mile n jurul Washingtonului. Sunt att de mul tumitoare c a lucrarea noastr a urmeaz a a a sezat a n acest loc. Dac a ar fost aici, Domnul Hristos ar spus: Ridica ti-v a capetele s i privi ti holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceri s (Ioan 4, [398] 35). Unpublished Manuscris nepublicat, 10 mai 1904

n capitala ta rii

345

ncepe ti s a construi ti un centru puternic de educa Pentru a aduce la existen ta tie n cadrul sediului central al bisericii, fra tii au considerat necesar s a pl anuiasc a strngerea unui fond de 100.000 de dolari. Cuvntul lui Dumnezeu pentru lucr atorii S ai din Washington este: ncepe ti s a construi ti, scria sora White ntr-unul dintre apelurile ei publice n favoarea colect arii acestui fond; iar cuvntul S au pentru poporul din toate conferin tele este: nt ari ti minile ziditorilor. Lucrarea din Washington trebuie s a progreseze rapid, f ar a nici o amnare sau piedic a. S a nu ng aduim ca aceast a lucrare s a e ntrziat a din cauza lipsei de mijloace nanciare. The Review and Herald, 14 iulie 1904 La apelurile transmise pretutindeni pentru fondurile necesare rii unui puternic centru de educare s nin ta i de formare a lucr atorilor rii, fra n capitala ta tii s i surorile din ntreaga lume au r aspuns ntr-o manier a nobil a att de nobil a, nct, la sesiunea din 1905 a Conferin tei Generale, cnd delega tii s-au ntrunit n frumoasa proprietate mp adurit a din Takoma Park s i au prezentat darurile venite din partea Conferin telor, au constatat c a sumele adunate erau mai mari dect cele solicitate s i c a un mare bel sug era disponibil pentru sus tinerea misiunilor. de Tat Suntem foarte mul tumitori fa ta al nostru ceresc, declara sora White n timpul sesiunii din 1905 a Conferin tei Generale, ocazie cu care a fost adunat fondul, deoarece El a impresionat poporul pentru nin prin Duhul S au, spre a d arui cu mult a bun avoin ta tarea lucr arii Sale aici, n Washington. . . El si va pune semnul aprob arii asupra eforturilor f acute pentru naintarea lucr arii Sale pe calea [399] trasat a de El. Idem, 13 iunie 1905.

Capitolul 54 n California de Sud


Toate institu tiile noastre medicale sunt nin tate ca institu tii adventiste de ziua a s aptea, pentru ca lucrarea misionar a medical a s a reprezinte Evanghelia s i s a preg ateasc a n felul acesta calea venirii Domnului, (M arturii pentru comunitate 7:107) scria sora White n 1903, n perioada n care se discuta despre dezvoltarea lucr arii misionare medicale n California de Sud. Dac a inten tion am s a investim n construirea de sanatorii, cu scopul de a lucra pentru salvarea celor bolnavi s i suferinzi, trebuie s a ne pl anuim activitatea, n a sa fel nct cei pe care dorim s a-i ajut am s a primeasc a tocmai ajutorul de care au nevoie. S a facem tot ce ne st a n putere pentru vindecarea trupului, dar, n acela si timp, s a lu am mult n considerare faptul c a vindecarea suetului are o importan ta mai mare. Cei care vin la sanatoriile noastre ca pacien ti trebuie s a e nv a ta ti cu privire la calea mntuirii, ca s a se poat a poc ai s i s a poat a auzi cuvintele: P acatele ti sunt iertate; du-te n pace s i nu mai p ac atui. Idem, 96 rii unui Sora White aducea o m arturie hot art a n favoarea nin ta grup de institu tii medicale n California de Sud, care s a r aspund a ocaziilor extraordinare ce se iveau pentru c stigarea suetelor. Din lumina care mi-a fost dat a cnd m a aam n Australia s i care s-a rennoit de cnd am venit n America, scria ea n anul 1902, stiu c a lucrarea noastr a n California de Sud trebuie s a nainteze mai repede. Oamenii care vin n num ar mare n acel loc n c autarea s an at a tii trebuie s a aud a ultima solie a harului. . . [400] Din multe locuri aate n California de Sud, lumina trebuie s a str aluceasc a pn a la mari dep art ari pentru mul ti oameni. Adev arul prezent trebuie s a e ca o cetate a sezat a pe un munte, care nu poate ascuns a de priviri. n California de Sud sunt oferite spre vnzare multe propriet a ti pe care exist a deja construite cl adiri potrivite pentru sanatorii. Unele dintre aceste propriet a ti ar trebui s a e cump arate, iar lucrarea medical a ar trebui s a progreseze ntr-o direc tie logic as i ra tional a. n 346

n California de Sud

347

California de Sud trebuie s a se nin teze mai multe sanatorii mici pentru a veni n ajutorul nenum ara tilor oameni ce vin acolo n speran ta de a- si reg asi s an atatea. Am fost nv a tat a c a acum este s ansa noastr a de a ajunge la inima suferinzilor care vin n mare num ar la institu tiile medicale din California de Sud s i c a se poate realiza o lucrare s i pentru nso titorii lor. . . n loc de a investi toate resursele nanciare ntr-o singur a in m mici sanatorii n mai multe stitu tie medical a, ar trebui s a nin ta locuri. n scurt timp, reputa tia privitoare la redobndirea s an at a tii n California de Sud va deveni s i mai mare dect este n prezent. Acum este timpul favorabil pentru a intra n acea zon a, n vederea dezvolt arii lucr arii misionare medicale. MS. n conformitate cu cele publicate n The Medical Evangelist, 1 n perioada cnd a primit ndrum ari cu privire la lucrarea medical a, sora White a vizitat de mai multe ori California de Sud, n speran ta c a i va ncuraja pe fra ti s a- si continue cercet arile n vederea g asirii unor propriet a ti potrivite pentru nin tarea de institu tii medicale. Din cnd n cnd, i se descopereau n viziuni de noapte imagini ale sanatoriilor aate n plin a activitate. Sora White s-a str aduit s a descrie aceste reprezent ari s i le-a comunicat fra tilor care purtau responsabilitatea. Alteori, i reveneau viu n minte ndrum arile primite n anii trecu ti cu privire la tinta s i la scopul lucr arii misionare medicale s i cu privire la modelul ce trebuia urmat n ce [401] prive ste nin tarea s i sus tinerea institu tiilor de s an atate, n diferite zone ale lumii. De si privirile unor fra ti erau ndreptate spre ora se, sora White atr agea aten tia asupra avantajelor oferite de zona rural as i asupra beneciilor de care se pot bucura pacien tii, dac a sunt ndep arta ti de inuen tele tulbur atoare ale vie tii moderne de la ora s. Pasaje considerabile din aceast a ndrumare au fost publicate n Testimonies for the Church, volumul 7. [Vezi Sec tiunea intitulat a Our Sanitarium Work, 57-109, n M arturii pentru comunitate 7:57-109.] Iat a una dintre m arturiile ei: ntr-o viziune de noapte, mi-a fost descoperit a imaginea unui sanatoriu aat ntr-o zon a rural a. Institu tia nu era de mari dimensiuni, dar avea tot ce era necesar. Era nconjurat a de copaci frumo si s i de arbu sti, dincolo de care se aau livezi s i p aduri. n apropiere erau gr adini unde doamnele paciente, atunci cnd doreau, puteau cultiva

348

Schi te din via ta mea

ori de toate felurile, ecare pacient alegndu- si o parcel a special a pe care s a o ngrijeasc a. Scen a dup a scen a au trecut pe dinaintea ochilor mei. ntr-una dintre aceste scene, am v azut mai mul ti pacien ti suferinzi, care tocmai veniser a la unul dintre sanatoriilor noastre. ntr-o alt a scen a, am v azut acela si grup, dar, oh, ct de schimbat a era nf a ti sarea lor! Boala disp aruse, chipul lor radia de bucurie, mintea s i trupul lor . . . p areau nviorate de o nou a via ta Mul ti bolnavi s i suferinzi vor pleca de la ora se la tar a, refuznd s a se conformeze obiceiurilor s i practicilor mondene ale vie tii de ora s. Ei vor c auta s a- si redobndeasc a s an atatea ntr-unul dintre sanatoriile noastre de la tar a. Astfel, de si ne vom aa la o dep artare de dou azeci sau de treizeci de mile de ora se, vom n stare s a [402] p astr am leg atura cu oamenii, iar cei care doresc s an atatea vor avea ocazia de a o redobndi n condi tiile cele mai favorabile. , Dumnezeu va face miDac a vom coopera cu El prin credin ta nuni pentru noi. Prin urmare, s a pornim n mod n telept, pentru ca eforturile noastre s a poat a binecuvntate de Cer s i ncununate cu succes. M arturii pentru comunitate 7:78, 79 Sfaturile privitoare la extinderea lucr arii misionare medicale nu erau limitate la o categorie favorizat a. Dumnezeu Si-a preg atit poporul pentru a ilumina ntreaga lume. Cnd scria aceste cuvinte, sora White era preocupat a ndeosebi de ocaziile care se iveau pentru adventi stii de ziua a s aptea din California de Sud. El i-a nzestrat cu talente prin intermediul c arora s a extind a lucrarea Sa, pn a cnd aceasta va nconjura globul p amntesc. Ei trebuie s a nin teze sanatorii, s coli, case de editur as i tot felul de institu tii n toate zonele lumii, n vederea aducerii la ndeplinire a lucr arii Sale. . . n ri, trebuie s multe ta a se nin teze centre misionare medicale pentru a func tiona ca un ajutor divin n slujirea nevoilor celor suferinzi. Domnul Hristos conlucreaz a cu aceia care se angajeaz a n lucrarea misionar a medical a. B arba tii s i femeile care fac tot ce pot rii de sanatorii s s i n mod neegoist n vederea nin ta i de cabinete ri vor r medicale de tratament n multe ta aspl ati ti ntr-o m asur a bogat a. Cei care vor vizita aceste institu tii vor binecuvnta ti din punct de vedere zic, intelectual s i spiritual cei obosi ti vor nviora ti, cei bolnavi vor readu si la starea de s an atate, cei mpo rile ndep v ara ti de p acat vor elibera ti. n ta artate, de unde provin

n California de Sud

349

acele inimi care, prin intermediul unor asemenea institu tii, vor ntoarse de la slujirea p acatului la neprih anire, se vor auzi mul tumiri s i glasuri melodioase. Prin cntecele lor de laud as i de mul tumire, se va prezenta o m arturie care i va c stiga s i pe al tii la credincio sie [403] s i la p art as ie cu Domnul Hristos. Idem, 51, 52 Cu ocazia serviciului religios de consacrare a Sanatoriului Loma Linda, n data de 15 aprilie 1906, sora White a reamintit cteva dintre manifest arile Providen tei, care au nso tit eforturile fra tilor n vederea achizi tion arii propriet a tilor din California de Sud. De asemenea, a prezentat succint planul divin care trebuia s a e ndeplinit prin intermediul acelei institu tii. Pe parcursul prezent arii, ea a declarat: Responsabilitatea misionarilor medicali este solemn a. Ei trebuie s a e ni ste misionari n adev aratul sens al cuvntului. Cei suferinzi s i bolnavi, care se vor ncredin ta ngrijirii personalului aat n institu tiile noastre misionare, nu trebuie s a e dezam agi ti. Ei trebuie s a e nv a ta ti cum s a tr aiasc a n armonie cu Dumnezeu. Dac a vor nv a ta s a respecte Legea lui Dumnezeu, vor binecuvnta ti ntr-o m asur a bogat a, att zic, ct s i spiritual. Beneciul unei vie ti n afara ora sului, n aer liber, nu trebuie s a e niciodat a pierdut din vedere. Ct de mul tumitori ar trebui s a m pentru faptul c a Dumnezeu ne-a d aruit sanatoriile de la Paradise Valley, Glendale s i Loma Linda! Afar a din ora se! aceasta a fost solia mea ani de zile. Nu ne putem a stepta ca bolnavii s a se ns an ato seasc a rapid, dac a sunt nchi si ntre patru pere ti, n ora se, f ar a s a aib a posibilitatea de a vedea altceva, n afar a de case, case s i iar case nimic care s a anime, nimic care s a nvioreze. Totu si, ct de greoi sunt unii n a n telege faptul c a ora sele aglomerate nu constituie ni ste locuri favorabile pentru lucrarea n domeniul s an at a tii! n California de Sud, nu cu mul ti ani n urm a, au existat unii care doreau s a se construiasc a un sanatoriu mare chiar n centrul ora sului Los Angeles. n lumina instruc tiunii primite din partea lui Dumnezeu, noi nu am putut de acord cu aplicarea unui asemenea plan. n viziuni de noapte, Domnul mi-a ar atat propriet a ti neocupate, aate n zone rurale, care corespundeau obiectivelor sanatoriului s i [404] erau de vnzare la un pre t mai mic dect costul ini tial. A trecut ceva timp pn a am g asit aceste locuri. Mai nti am achizi tionat Sanatoriul Paradise Valley, lng a San Diego. Cteva

350

Schi te din via ta mea

luni mai trziu, prin providen ta lui Dumnezeu, proprietatea de la Glendale a intrat n aten tia oamenilor no stri s i a fost cump arat a . Cu toate acestea, am primit lumina c s i dat a n folosin ta a lucrarea noastr a de nin tare de sanatorii n California de Sud nu era ncheiat a nc a. n mai multe ocazii, ne-au fost adresate m arturii care spuneau c a lucrarea misionar a medical a trebuie s a e nin tat a undeva n vecin atatea Redland-ului. ntr-un articol publicat n The Review and Herald, 6 aprilie 1905, eu am scris: La ntoarcerea noastr a prin Redland, n timp ce trenul parcurgea kilometri ntregi prin livezi de portocali, m-am gndit la eforturile care ar trebui s a e f acute n aceast a frumoas a vale, n vederea proclam arii adev arului pentru acest tim Am recunoscut aceast a zon a din California de Sud ca ind unul dintre locurile care mi fuseser a descoperite cu ocazia recomand arii de a nin ta acolo un sanatoriu pe deplin echipat. De ce n asemenea zone, ca Redland s i Riverside, nu s-a lucrat aproape de loc?... Domnul dore ste s a aib a femei s i b arba ti curajo si, care s a preia lucrarea Sa n aceste locuri. Cauza lui Dumnezeu ne cere s a naint am n California de Sud mai rapid dect am f acut-o pn a acum. n ecare an, sute de oameni viziteaz a California de Sud n c autarea s an at a tii s i, prin diferite metode, trebuie s a ne str aduim s a le vestim adev arul. Ei trebuie s a aud a avertizarea de a se preg ati . . . Lucr pentru marea zi a Domnului, care este chiar la u sa atorii care pot vorbi n public, n prezen ta unui auditoriu numeros, trebuie s a se ae acolo unde i pot ntlni pe oameni s i le pot vesti solia de avertizare. . . Ei trebuie s a e rapizi n sesizarea ocaziilor de a le [405] prezenta adev arul prezent acelora care nu l cunosc. S a vesteasc a solia cu claritate s i cu putere, pentru ca aceia care au urechi de auzit s a poat a auzi. Aceste cuvinte au fost scrise nainte ca eu s a auzit ceva despre proprietatea de la Loma Linda. Totu si eram con stient a de misiunea rii unui nou sanatoriu. n toamna anului 1903, am avut o vinin ta ziune a sanatoriului, a sezat n mijlocul unor livezi frumoase, undeva n California de Sud s i nici o proprietate pe care o vizitasem nu a corespuns imaginii descoperite n viziune. n acea vreme, le-am scris despre aceast a viziune fra tilor s i surorilor aa ti la adunarea de tab ar a din Los Angeles, la nceputul lunii septembrie 1903.

n California de Sud

351

n timp ce participam la sesiunea Conferin tei Generale din 1905, la Washington, D.C., am primit o scrisoare de la fratele J. A. Burden, n care descria o proprietate pe care o descoperise la patru mile vest de Redlands, la cinci mile s i jum atate sud-est de San Bernardino s i la opt mile nord-est de Riverside. Cnd am citit scrisoarea lui, am fost convins a c a acela era unul dintre locurile din viziune. . . Mai trziu, cnd am vizitat proprietatea, am recunoscut-o ca ind unul dintre locurile pe care le v azusem n viziune cu aproape doi de Domnul Dumnezeul ani nainte. Ct de mul tumitoare sunt fa ta nostru pentru acest loc, care este preg atit ntru totul pentru noi, spre a-l folosi pentru onoarea s i gloria numelui S au! The Review and Herald, 21 iunie 1906 La sesiunea Conferin tei Generale din 1909, sora White le-a prezentat pe scurt delega tilor aduna ti, cteva dintre experien tele legate de a sezarea lucr arii misionare medicale pe o temelie solid a n California de Sud s i s-a referit ndeosebi la providen ta lui Dumnezeu, manifestat a din bel sug prin asigurarea facilit a tilor pentru educarea s i instruirea multor evangheli sti misionari medicali, care s a slujeasc a n ntreaga lume. n leg atur a cu aceasta, ea declara: Unul dintre avantajele principale oferite de Loma Linda este varietatea pl acut a de scene fermec atoare, pe care le ntlne sti la ecare pas. Priveli stea vast a a v aii s i a muntelui este magnic a. Dar [406] mai important dect scenele magnice, dect cl adirile frumoase s i terenurile spa tioase, este faptul c a, nu departe de aceast a institu tie, se a a o zon a cu popula tie dens a, asigurndu-se n acest fel condi tiile necesare pentru a le transmite multor oameni cunoa s terea soliei celui de-al treilea nger. Trebuie s a avem un discern amnt spiritual clar, ca s a putem recunoa ste ocaziile providen tiale, prin care Dumnezeu ne preg ate ste calea spre a lumina lumea. n afar a de faptul c a suntem n posesia acestor locuri, avem s i responsabilitatea serioas a de a atribui un caracter educa tional activit a tii institu tiilor medicale. Loma Linda nu trebuie s a e doar un sanatoriu, ci un centru de educa tie. Aici trebuie s a e nin tat ao s coal a pentru instruirea evangheli stilor misionari medicali. . . n Loma Linda avem un centru favorabil promov arii de ac tiuni misionare diverse. Acum putem n telege faptul c a ajungerea acestui sanatoriu n proprietatea poporului nostru a fost actul providen tei lui Dumnezeu. Trebuie s a consider am Loma Linda ca ind un loc de

352

Schi te din via ta mea

care Domnul a prev azut c a vom avea nevoie s i pe care ni l-a d aruit. Exist a o lucrare foarte valoroas a, care trebuie s a e ndeplinit a n leg atur a cu interesele sanatoriului s i ale s colii din Loma Linda, iar aceasta se va realiza atunci cnd vom contribui cu to tii la atingerea obiectivului, ac tionnd n unitate dup a rnduiala lui Dumnezeu [407] The Review and Herald, 21 iunie 1906, 173, 174, 176, 177

Capitolul 55 Cutremurul din San Francisco


Joi dup a-amiaza, n data de 12 aprilie 1906, sora White a plecat de acas a pentru a participa la adunarea anual a a Conferin tei California de Sud, care se desf as ura la Los Angeles, s i la serviciile de consacrare a dou a sanatorii Paradise Valley, lng a San Diego, s i Loma Linda, n San Bernardino Valley. Primele zile le-a petrecut la remarcabil Loma Linda s i n acest timp a avut o experien ta a, pe care ne-a descris-o pe scurt, astfel: Judec a ti retributive n data de 16 aprilie 1906, pe cnd m a aam la Loma Linda, Cal., n timpul unei viziuni de noapte, mi-a fost descoperit a o scen a extrem de impresionant a. St ateam n picioare pe o colin a, de unde puteam s a v ad casele zguduite ca o trestie b atut a de vnt. Cl adirile, mari s i mici, se pr abu seau la p amnt. Localurile destinate pl acerii, teatrele, hotelurile s i casele celor boga ti erau zguduite s i spulberate. Multe vie ti erau s terse de pe fa ta p amntului, iar aerul era plin de strig atele disperate ale celor r ani ti s i ngrozi ti. ngerii distrug atori ai lui Dumnezeu erau n ac tiune. O singur a atingere, s i cl adirile, care erau att de bine construite, nct oamenii le considerau pe deplin sigure n fa ta oric arui pericol, s-au transformat ndat a n mormane de ruine. Nu mai exista nici un loc n care s a po ti . Eu nu m n siguran ta a sim team n vreun pericol deosebit, dar nu pot g asi cuvintele pentru a descrie groaza scenelor care se desf as urau naintea mea. Se p area c a r abdarea lui Dumnezeu ajunsese la cap at s i venise ziua judec a tii. Apoi, ngerul care st atea al aturi de mine mi-a spus c a doar pu tini oameni au o idee cu privire la nelegiuirea care exist a n lumea noastr a [408] de azi s i n special cu privire la nelegiuirea din marile ora se. El a declarat c a Domnul stabilise un timp cnd i va pedepsi cu mnie pe c alc atorii Legii pentru desconsiderarea persistent a a poruncilor Sale.

353

354

Schi te din via ta mea

Scena care s-a desf as urat naintea ochilor mei a fost teribil a, dar ce m-a impresionat cel mai mult a fost explica tia care mi-a fost prezentat a n leg atur a cu aceasta. ngerul care se aa lng a mine a declarat c a suprema guvernare a lui Dumnezeu s i sn tenia Legii Sale trebuie s a le e descoperite celor care refuz a continuu s a se supun a de Regele regilor. Cei care aleg s fa ta a r amn a neascult atori, datorit a harului trebuie s a sufere pedepse, a sa nct, dac a va posibil, s a e sensibiliza ti s i s a con stientizeze p ac ato senia vie tii lor. ntreaga zi care a urmat, am cugetat la scenele care mi-au fost ar atate s i la explica tia care mi-a fost prezentat a. n timpul dup aamiezei am c al atorit spre Glendale, localitate aat a n apropiere de Los Angeles. n noaptea urm atoare. . . , mi se p area c a m a au ntr-o adunare, prezentndu-le oamenilor cerin tele Legii lui Dumnezeu. Am citit scripturile cu privire la instituirea Sabatului n Eden, la ncheierea s apt amnii crea tiunii s i cu privire la darea Legii pe Sinai, s i apoi am declarat c a Sabatul trebuie s a e p azit n virtutea unui leg amnt nencetat, ca semn ve snic ntre Dumnezeu s i poporul S au, pentru ca ei s as tie c a sunt sn ti ti de Domnul, Creatorul lor. Apoi, am st aruit n continuare asupra guvern arii supreme a lui Dumnezeu, care este mai presus de to ti domnitorii p amnte sti. Legea Sa trebuie s a e standardul oric arei fapte. Oamenilor li se interzice s a- si prejudicieze con stiin ta prin necump atare sau ng aduind ca mintea lor s a e supus a inuen telor satanice, deoarece acest lucru face imposibil a p azirea Legii lui Dumnezeu. De si Conduc atorul [409] divin rabd a ndelung r autatea, El nu Se las a n selat s i nici nu va t acea totdeauna. n cele din urm a, suprema tia s i autoritatea Lui, n calitate de Conduc ator al universului, trebuie s a e recunoscute, iar juste tea cerin telor Legii Sale trebuie s a e ndrept a tit as i eliberat a de orice umbr a de ndoial a. turi, a Le-am repetat oamenilor mai multe nv a ta sa cum le primisem de la instructorul meu, cu privire la ndelunga r abdare a lui Dumnezeu s i cu privire la necesitatea de a-i trezi pe cei nelegiui ti, pentru a deveni con stien ti de situa tia periculoas a n care se a a n ochii lui Dumnezeu. M arturii pentru comunitate 9:92-94 Am avut nevoie de mai multe zile pentru a scrie o parte dintre lucrurile care mi-au fost descoperite n cele dou a nop ti petrecute la Loma Linda s i Glendale. The Review and Herald, 5 iulie 1906

Cutremurul din San Francisco

355

n data de 18 aprilie, la dou a zile dup a ce v azusem n viziune scena pr abu sirii cl adirilor, am plecat pentru a participa la o ntrunire planicat a n casa de adunare din Carr Street, Los Angeles. Pe cnd ne apropiam de biseric a, am auzit b aie tii care vindeau ziare strignd: San Francisco, distrus de un cutremur! Cu inima ndurerat a, am citit primele ve sti tip arite n grab a, despre dezastrul teribil. M arturii pentru comunitate 9:94 Activitatea pentru ora se, condus a din centre aate n afara lor n predica de dinainte de nceperea conferin tei, sora White a eviden tiat sn tenia Legii lui Dumnezeu s i a vorbit hot art despre necesitatea unei ac tiuni prompte s i despre nevoia ca oamenii s a se familiarizeze cu importan ta evenimentelor care vor urma pe p amnt. Ea s-a referit n special la avantajele care trebuie s a e ob tinute lucrnd pentru ora se, din centre aate n afara acestora. Afar a din ora se, afar a din ora se! declara ea. Aceasta este solia pe care mi-a ncredin tat-o Domnul. Vor veni cutremure, vor veni inunda tii, nu trebuie s a ne stabilim n ora sele nelegiuite, unde vr aj- [410] ma sul este slujit pe toate c aile s i unde Dumnezeu este att de adesea uitat. Domnul dore ste ca noi s a avem un discern amnt spiritual clar. rii de institu Trebuie s a n telegem de ndat a pericolul nin ta tii n ora sele nelegiuite. S a facem planuri pentru a avertiza ora sele s i n acela si timp s a tr aim n zone unde i putem proteja pe copiii no stri s i pe noi n sine de inuen tele contaminatoare s i imorale care domin a ntr-o m asur a att de mare n aceste locuri. The Review and Herald, 5 iulie 1906 Scene ale distrugerii Dou a s apt amni mai trziu, sora White s-a ntors n casa ei din St. Helena, trecnd prin San Jose, Mountain View s i San Francisco. Pe cnd c al atoream spre nord, scria ea ntr-un raport al acestei c al atorii, am v azut cteva dintre efectele cutremurului, iar cnd am intrat n San Jose, am putut vedea cl adiri mari care se pr abu siser as i altele care fuseser a serios avariate. La Mountain View, noul ociu po stal s i cteva dintre cele mai mari magazine comerciale din ora s fuseser a doborte la p amnt.

356

Schi te din via ta mea

Alte cl adiri se pr abu siser a par tial s i erau foarte avariate. Idem, 24 mai 1906 n drumul nostru spre cas a, de la Mountain View, am trecut prin San Francisco s i, nchiriind o s aret a, am petrecut o or as i jum atate privind distrugerea produs a n marele ora s. Cl adiri despre care se credea c a sunt sigure n fa ta dezastrului z aceau n ruine. n unele cazuri, cl adirile erau par tial cufundate n p amnt. Ora sul prezenta unul dintre cele mai ngrozitoare tablouri ale inecien tei ingeniozit a tii umane n proiectarea unor construc tii care s a reziste incendiilor s i [411] cutremurelor. M arturii pentru comunitate 9:94, 95 Avertiz ari s i ndemnuri turile s n ce prive ste nv a ta i avertiz arile referitoare la necesitatea unui efort st aruitor n proclamarea soliei celui de-al treilea nger n ora se, din perspectiva calamit a tilor care aveau s a cad a asupra centrelor populate pe m asur a ce se apropie sfr situl lumii, sora White scria astfel: De la cutremurul din San Francisco, au nceput s a circule numeroase zvonuri cu privire la declara tiile mele. Unii au r aspndit zvonul c a, n timp ce m a aam n Los Angeles, am declarat c a prezisesem cutremurul s i incendiul din San Francisco s i c a Los Angeles va urm atorul ora s care va suferi. Nu este adev arat. n diminea ta de dup a cutremur, nu am spus nimic altceva dect c a vor veni cutremure, vor veni inunda tii s i c a solia Domnului pentru noi este s a nu ne stabilim n ora sele nelegiuite. Nu cu mul ti ani n urm a, un frate care lucra n New York City a publicat cteva note foarte incitante cu privire distrugerea acestui ora s. Eu le-am scris imediat celor ce conduceau lucrarea de acolo, spunndu-le c a nu a fost n telept s a publice astfel de note, pentru c a n felul acesta putea strnit a o agita tie care ar condus la o mi scare fanatic a, prejudiciind cauza lui Dumnezeu. Observa tiile incitante sunt n defavoarea progresului lucr arii. The Review and Herald, 5 iulie 1906 La data de 3 august 1903, sora White a scris mai mult cu privire la acest raport senza tional: Acum a nceput s a se spun a c a eu am declarat c a ora sul New York va spulberat de un val uria s. Eu nu am armat niciodat a acest

Cutremurul din San Francisco

357

lucru. Cnd priveam marile cl adiri ce se n al tau n acel ora s, etaj peste etaj, am declarat: Ce scene teribile vor avea loc cnd Domnul [412] va ncepe s a zguduie p amntul cu putere! Atunci, se vor mplini cuvintele din Apocalipsa 18, 1-3. ntregul capitol optsprezece din Apocalipsa constituie o avertizare cu privire la ce va veni pe p amnt. Dar eu nu am nici o lumin a special a referitoare la ceea ce se va ntmpla n New York. Tot ce s tiu este c a, ntr-o zi, marile cl adiri de acolo vor doborte la p amnt de puterea distrug atoare a lui Dumnezeu. Din lumina care mi-a fost dat a, s tiu c a timpul a venit. Un singur cuvnt din partea Domnului, o singur a atingere a puterii Sale teribile, s i aceste structuri masive se vor pr abu si. Nu ne putem imagina ct de ngrozitoare vor scenele care vor avea loc. n 1 septembrie 1902, sora White scria: n ora se mari, cum ar San Francisco, trebuie s a aib a loc adun ari de tab ar a bine organizate, deoarece nu va mai trece mult timp pn a cnd aceste ora se vor suferi judec a tile lui Dumnezeu. San Francisco s i Oakland devin asemenea Sodomei s i Gomorei, iar Domnul si va rev arsa mnia asupra lor. 20 iunie 1903: Judec a tile lui Dumnezeu sunt n tara noastr a. Domnul vine curnd. El i avertizeaz a pe locuitorii p amntului de apropierea venirii Sale, prin incendii, inunda tii s i cutremure. Oh, dac a oamenii ar putea s ti momentul cercet arii lor! Nu avem nici un timp de pierdut. Trebuie s a facem eforturi hot arte pentru a-i face pe cei din lume s a n teleag a c a ziua judec a tii este aproape. 3 iunie 1903: Duhul lui Dumnezeu se str aduie ste s a c stige inima multora. Pentru cei care nu au avut nici o ocazie de a auzi adev arul, timpul judec a tilor nimicitoare ale lui Dumnezeu este un timp al harului. Domnul prive ste spre ei cu duio sie. Inima Sa plin a de mil a este impresionat a, mna Sa nc a este ntins a spre a salva. [413] 12 noiembrie 1902: Se apropie timpul cnd, n istoria lumii, va trebui s a vin a o mare criz a, cnd ecare act al guvern arii lui Dumnezeu va urm arit cu un interes intens s i cu o team a inexprimabil a. Judec a tile lui Dumnezeu se vor desf as ura ntr-o succesiune rapid a, una dup a alta incendii, inunda tii s i cutremure, r azboaie s i v arsare de snge. n curnd trebuie s a aib a loc evenimente decisive s i de amploare. [Aceste declara tii s i multe altele de o natur a asem an atoare au fost publicate n Review, din data de 5 iulie 1906, ntr-un articol semnat de sora White.]

358

Schi te din via ta mea

15 februarie 1904: Ultima dat a cnd am fost n New York, am avut o viziune de noapte, n care mi s-a spus s a privesc cl adirile ce se n al tau etaj peste etaj pn a la cer. Aceste cl adiri erau garantate mpotriva incendiilor s i fuseser a ridicate spre slava proprietarilor lor. Construc tiile se n al tau, sus, tot mai sus, folosindu-se cele mai costisitoare materiale. . . n timp ce construiau acele cl adiri nalte, proprietarii se bucurau cu o mndrie ambi tioas a c a aveau sucien ti bani pe care s a-i foloseasc a pentru gloricarea eului. . . Cea mai mare parte a banilor investi ti de ei n acest fel fusese ob tinut a prin opresiune, prin sudoarea fe tei celor s araci. n c ar tile cerului este p astrat un raport al ec arei tranzac tii. Acolo este nregistrat ecare act necinstit s i fraudulos. Vine timpul cnd oamenii vor atinge o culme a insolen tei s i a fraudei, pe care Domnul nu le va permite s a o dep as easc a, iar ei vor nv a ta c a ndelunga r abdare a lui Iehova are o limit a. Urm atoarea scen a care s-a ivit naintea mea a fost aceea a unei alarme de incendiu. Oamenii priveau cl adirile nalte, pe care le considerau rezistente la foc, s i spuneau: Sunt ntru totul sigure. Dar acele cl adiri au ars ca s i cnd ar fost f acute din smoal a. Pompierii [414] au fost incapabili s a foloseasc a pompele de incendiu. Mi-a fost descoperit c a, dac a nu va avea loc o schimbare n inimile mndre s i ambi tioase ale in telor omene sti, va veni timpul cnd vor vedea c a bra tul Domnului, care a fost puternic pentru a salva, este sucient de puternic pentru a distruge. Nici o putere p amnteasc a nu se poate mpotrivi bra tului lui Dumnezeu. Nici un material folosit n construirea cl adirilor nu va sucient de rezistent, s a le fereasc a de distrugere atunci cnd vine timpul stabilit de Dumnezeu pentru a-i pedepsi pe oameni pentru indiferen ta lor s i pentru desconsiderarea Legii Sale. [Citat n The Review and Herald, 26 aprilie 1906.] Chem tri la poc ain ta Sora White a eviden tiat faptul c a harul lui Dumnezeu, care a cru tat att de multe vie ti n timpul calamit a tii nsp aimnt atoare din San Franciso s i n localit a tile din apropiere, era un apel puternic, adresat tuturor categoriilor sociale, de a recunoa ste conducerea suprem aa lui Iehova s i obligativitatea cerin telor Legii Sale. Ea a ndemnat la

Cutremurul din San Francisco

359

organizarea unor eforturi evanghelistice n ora sele din apropierea golfului, pentru ca oamenii s a poat a avea toate posibilit a tile de a aa despre nsemn atatea judec a tilor care vor veni asupra locuitorilor p amntului. Ca urmare, timp de mai multe luni dup a cutremur, s-au desf as urat ac tiuni speciale s i continue n vederea proclam arii soliei celui de-al treilea nger n San Francisco, Oakland s i n alte ora se din zon a. Sora White a f acut tot ce a putut pentru a-i ncuraja pe lucr atorii aa ti n aceste locuri s i a ntreprins mai multe vizite pentru a prezent a personal al aturi de lucr atorii angaja ti din plin n activitatea de predicare s i de nv a tare. Ea le-a adresat celor care erau familiariza ti cu adev arurile Cuvntului lui Dumnezeu ndemnul s a sprijine voluntar eforturile lucr atorilor. n acela si timp, sora White a scris [415] despre lucrarea vast a ce trebuia f acut a n ecare tar a. Lumea este plin a de nelegiuire, declara ea. n ecare tar a domne ste un spirit al f ar adelegii, care se manifest a ndeosebi n marile ora se ale lumii. P acatul s i crimele din ora sele noastre sunt nsp aimnt atoare. Dumnezeu nu mai poate r abda mult a vreme. Judec a tile Sale au nceput s a cad a deja n anumite locuri s i, n curnd, semnul dezaprob arii Sale se va sim ti n altele. Vor avea loc o mul time de evenimente care vor dezv alui faptul c a Dumnezeu este st apn pe situa tie. Adev arul va proclamat ntrun limbaj clar s i inconfundabil. Ca popor, noi trebuie s a preg atim calea Domnului sub c al auzirea puterii conduc atoare a Duhului Sfnt. Evanghelia trebuie s a e vestit a n puritatea ei. Fluviul de ap a vie trebuie s a- si adnceasc as i s a- si l argeasc a vadul. n toate cmpurile misionare, de aproape s i de departe, vor chema ti oameni de la plug s i de la ocupa tiile lor obi snuite s i vor educa ti s i instrui ti . Dac prin asocierea cu persoanele care au experien ta a vor nv a ta s a lucreze ecient, ei vor proclama adev arul cu putere. Prin lucr arile minunate ale Providen tei divine, mun tii de dicult a ti vor nl atura ti s i arunca ti n mare. Solia, care nseamn a att de mult pentru locuitorii p amntului, va auzit as i n teleas a. Oamenii vor aa s i vor discerne adev arul. Lucrarea va nainta mai mult s i tot mai mult, pn a cnd ntregul p amnt va avertizat, iar atunci va veni sfr situl. The Review and Herald, 5 iulie 1906. Paragraful conclusiv, asemenea multor sfaturi asem an atoare adresate pe parcursul acelor luni pline de activitate, petrecute dup a cutremurul din San Francisco, n slujba

360

Schi te din via ta mea

rii, pot g c stig arii de suete n marile ora se ale ta asite n sec tiunea [416] The Work in Cities, n Testimonies For The Church 9.

Capitolul 56 La sesiunea Conferin tei Generale din 1909


n data de 9 septembrie 1909, joi seara, sora White s-a ntors acas a, n locuin ta ei de lng a St. Helena, California, dup a o absen ta de cinci luni s i patru zile, perioad a n care a c al atorit mai mult de opt sute de mile s i a vorbit n public de s aptezeci de ori, n dou azeci de locuri, n prezen ta unor auditorii mari s i mici, de la California la Maine s i de la Alabama la Wisconsin. Scopul principal al c al atoriei a fost acela de a participa la sesiunea Conferin tei Generale, care avea loc o dat a la patru ani s i urma s a se desf as oare la Washington, D.C., n prim avara anului 1909. Vizitele ei n alte locuri s-au datorat unor invita tii urgente s i au fost posibile doar prin rev arsarea de har care i-a dat curaj s i putere pe m asur a ce mergea din loc n loc. Cu cteva zile nainte de a- si ncepe c al atoria, sora White a men tionat c a, avnd n vedere vrsta ei de optzeci s i unu de ani, , ar cel mai bine pentru precum s i s an atatea s ubred a, cu siguran ta ea s a mearg a la Washington pe ruta cea mai scurt a, dar c a nu poate ignora solicit arile de a vizita Los Angeles, Loma Linda s i Paradise Valley, din California de Sud, s i nici invita tia de a face un popas la College View, Neb., precum s i aceea de a le vorbi celor cinci sute de studen ti de la Union College. Ea a declarat: Trebuie s a-l vizitez, de asemenea, pe ul meu Edson, n Nashville, Tenn., s i, dac a Domnul mi d a putere, mi-ar face pl acere s a-i vizitez pe fra tii Sutherland s i Magan de la s coala Madison. Sora White s i-a exprimat dorin ta de a se opri pentru o zi la Asheville, N.C., unde locuia Prof. S. Brownsberger s i unde sora Rumbaugh construise o cas a parohial a confortabil as i o sal a de ntruniri, pe care le d aruise Conferin tei. n timpul celor patru s apt amni de c al atorie spre Washington, sora White a putut s a vorbeasc a de patru ori la College View, de cte [417] dou a ori la Loma Linda, Nashville s i Asheville s i o dat a la Paradise Valley, Madison, Hillcrest, Huntsville s i la s coala misionar a Alden, 361

362

Schi te din via ta mea

lng a Hillto Cnd a sosit n Washington, s-a dus direct la Takoma Park, unde a fost g azduit a n casa fratelui G. A. Irwin. O adunare reprezentativ a La sesiunea Conferin tei Generale din 1909 au participat repre ri. Delega zentan ti din multe ta tiile venite din dep artare au fost neobi snuit de numeroase, aproape un sfert ind prezen ti din conferin tele s i centrele misionare de dincolo de ocean. Participarea celor din America a fost de asemenea numeroas a. nc a din ziua de deschidere a sesiunii, sora White s i-a asumat o responsabilitate serioas a n privin ta intereselor spirituale ale diferitelor categorii de credincio si aduna ti n tab ar a. n mai multe discursuri publice, ea i-a ndemnat pe fra ti s i pe surori s a se ncread a c n Dumnezeu s i s a caute cu cea mai mare st aruin ta al auzirea s i binecuvntarea Lui. To ti cei prezen ti n adunare trebuiau s a primeasc a inspira tie s i curaj pentru a contribui la dezvoltarea s i la continuarea lucr arii m are te de pretutindeni n lume. n alc atuirea planurilor, ei trebuiau s a- si aduc a aminte f ar a ncetare de nevoile celor ce pier s i de importan ta de a lucra n acele locuri, n care Dumnezeu deschidea n mod minunat calea pentru vestirea adev arului prezent. Lucrarea n ora se Unul dintre subiectele eviden tiate a fost acela al situa tiei marilor ora se ale lumii. Iat a ora sele noastre, ndemna ea, si nevoia lor dup a Evanghelie. Necesitatea unor eforturi st aruitoare n mijlocul mul timilor din ora se a fost n aten tia mea continuu timp de mai bine de dou azeci de ani. Cine simte responsabilitatea pentru marile [418] noastre ora se? Unii vor spune: Avem nevoie de to ti banii de care dispunem pentru a extinde lucrarea n teritorii noi. Nu n telege ti c a, dac a nu vesti ti adev arul n ora se, va avea loc o sec atuire a resurselor nanciare? Dac a le ve ti predica solia celor care locuiesc n ora se s i care sunt nfometa ti dup a adev ar, ei vor accepta lumina s i vor dornici s a mearg a mai departe pentru a le vesti s i altora aceast a lumin a. Cei care dispun de mijloace nanciare i vor aduce s i pe al tii la adev ar s i si vor d arui banii pentru naintarea cauzei lui Dumnezeu. The General Conference Bulletin, 24 mai 1909, 136

La sesiunea Conferin tei Generale din 1909

363

Necesitatea de a face planuri extraordinare pentru predicarea rii a consoliei celui de-al treilea nger n centrele aglomerate ale ta stituit una dintre subiectele principale prezentate de sora White n discursurile ei din timpul conferin tei. n lumea noastr a se realizeaz a pu tin, declara ea, dar, oh, dac a lucrarea cea bun a s-ar putea r aspndi pn a la mari dep art ari, ajungnd la ecare suet aat n nevoie! Oh, dac a adev arul prezent ar putea proclamat n ecare ora s! Aceast a mare nevoie st aruie n mintea mea zi s i noapte. . . B arba tii s i femeile nainteaz a tot mai mult n vestirea soliei Evangheliei. i mul tumim lui Dumnezeu pentru aceasta, dar avem nevoie de o mai mare trezire. . . . Este privilegiul nostru de a vedea lucrarea lui Dumnezeu dezvoltndu-se n ora se. Domnul Hristos a steapt a, a steapt a s a mergem n locuri noi. Cine se preg ate ste pentru aceast a lucrare? S a nu spunem c a nu avem sucien ti lucr atori! Suntem ferici ti c a exist a c tiva, dar pentru ora sele noastre trebuie s a e f acut a o lucrare cu mult mai mare. Idem, 98 Eforturi speciale n Noua Anglie Lucrarea pe care o avem de f acut este mare s i minunat a, spunea ea ntr-un alt discurs prezentat n timpul Conferin tei Generale. Avem de salvat o lume ntreag a. n acest context, sora White s-a [419] referit n mod special la binecuvntarea de care ar putea benecia cauza lui Dumnezeu, printr-un efort unit s i puternic de a proclama solia n ora sele din Noua Anglie, unde soliile primului s i al celui de-al doilea nger fuseser a vestite cu o mare putere. Ea declara: n aceste ora se trebuie s a vestim slava soliei celui de-al treilea nger. Cine dintre noi se va str adui s a r aspndeasc a razele de lumin a acolo unde adev arul a fost primit att de favorabil n zilele de nceput ale soliei? The General Conference Bulletin, 31 mai 1909, 225, 226 ntr-unul dintre apelurile ei cu privire la lucrarea ce trebuia s a e realizat a n ora sele din Noua Anglie s i din statele de pe coasta Atlanticului, sora White spunea: Ce se face n ora sele din est, care au fost printre primele locuri n care s-a proclamat solia advent a? Ora sele din vest au beneciat de anumite avantaje, dar cine dintre cei aa ti n est a fost ns arcinat cu responsabilitatea de a relua lucrarea n zonele care, n perioada de

364

Schi te din via ta mea

nceput, au fost botezate cu adev arul apropiatei reveniri a Domnului? Mi-a fost descoperit c a adev arul trebuie s a mearg a din nou n statele estice, unde ne-am nceput lucrarea s i unde am avut primele noastre experien te. Trebuie s a depunem toate eforturile posibile pentru a le vesti cunoa sterea adev arului tuturor celor ce vor dispu si s a aud a, s i exist a mul ti care vor asculta. Pretutindeni n marile noastre ora se, Dumnezeu are suete oneste, care sunt interesate de adev ar. n statele din est trebuie s a e ndeplinit a o lucrare serioas a. Din nou s i din nou, mi-au fost adresate cuvintele: Repet a solia, repet a solia. Spune-i poporului Meu s a repete solia n locurile n care a fost predicat a la nceput, unde bisericile au luat pozi tie una dup a alta n favoarea adev arului s i unde puterea lui Dumnezeu a nso tit vestirea mesajului n mod remarcabil. The General Conference [420] Bulletin, 24 mai, p.136 Delega tiile venite din dep artare Prezen ta la sesiunea Conferin tei Generale din 1909 a peste o sut a de delega ti veni ti din dep artare i-a dat sorei White posibilitatea de a ntlni vechi prieteni cu care fusese asociat a n lucrare n anii trecu ti. Adesea, n timpul conferin tei, era vizitat a de grupuri de fra ti veni ti din diferite conferin te s i din centre misionare din str ain atate, care i aduceau n mod personal salut arile lor s i i raportau progresul soliei celui de-al treilea nger n zonele pe care le reprezentau. n acest fel, aproape to ti cei veni ti din dep artare, att vechi prieteni, ct s i persoane pe care nu le cunoscuse niciodat a pn a atunci, au avut ocazia de a o asigura de curajul lor n Dumnezeu s i de hot arrea lor de a- si ndeplini partea pentru ncheierea lucr arii. Dup a ce a avut bucuria uneia dintre aceste ocazii, sora White a declarat n mod public: M a simt deosebit de impresionat a cnd ri str fra tii no stri, care au venit din ta aine, mi-au relatat pu tin din experien tele lor s i cnd am auzit ce face Domnul pentru a aduce suetele la adev ar. (The General Conference Bulletin, 21 mai 1909, 105). Iar cu o alt a ocazie, adresndu-li-se n mod special, n timp ce vorbea n cadrul conferin tei, ea a spus: ri str Iat a, aici sunt lucr atorii care au venit din ta aine pentru a vedea s i pentru a n telege. Ace sti lucr atori sunt hot ar ti s a foloseasc a orice privilegiu, ca s a se poat a ntoarce n cmpul lor de activitate

La sesiunea Conferin tei Generale din 1909

365

cu un har nnoit s i cu o nou a putere a Duhului lui Dumnezeu. Fra tii mei, poate c a, n cmpul vostru de lucru, v a confrunta ti cu situa tii [421] nefavorabile, dar Domnul s tie totul despre aceasta s i El va mplini nevoia voastr a prin Duhul S au Sfnt. Trebuie s a avem mult mai mult a ncredere n Dumnezeu. The General Conference Bulletin, 21 mai 1909, 57 Conictele ntre na tiuni Delega tii care veniser a la sesiune din toate zonele Europei, din Asia, Africa, America de Sud, Australasia s i din insulele m arii, ca reprezentan ti ai cauzei adev arului prezent, au fost ns arcina ti n mod solemn de sora White s a se preg ateasc a suete ste pentru evenimentele teribile de lupte s i prigoan a, care vor ntrece orice imagina tie s i pe care urmau s a le vad a n curnd ntre na tiunile p amntului. Foarte curnd, a declarat ea, conictul s i opresiunea ntre na tiunile str aine vor izbucni cu o intensitate pe care acum nu o anticipa ti. Trebuie s a ti con stien ti de importan ta comuniunii cu Dumnezeu n rug aciune. Cnd ve ti avea asigurarea c a El v a ascult a, ve ti voio si n mijlocul necazului, v a ve ti ridica deasupra descuraj arii, deoarece ve ti experimenta inuen ta nvior atoare a puterii lui Dumnezeu n inima voastr a. Avem nevoie de adev ar. Nimic nu poate lua locul adev arului sacru s i solemn, menit s a ne fac a n stare s a rezist am ncerc arii ispitei s i s a o suport am asemenea Domnului Hristos. The General Conference Bulletin, 21 mai 1909, 57 n cuvntul de r amas-bun din cadrul serviciului divin de ncheiere a conferin tei, sora White le-a adresat nc a o dat a un apel delega tilor aduna ti din toate p ar tile lumii, s a reziste privind la Cel Nev azut. Ea a ndemnat ecare lucr ator s a mearg a nainte n puterea Atotputernicului lui Israel s i a declarat c a, de si este posibil s a nu mai aib a niciodat a privilegiul de a se ntlni cu fra tii ei la o alt a ca aceasta, totu conferin ta si se va ruga pentru ei s i se va preg ati s a-i [422] ntlneasc a pe to ti n mp ar a tia slavei. Sfaturi importante Cu ocazia sesiunii Conferin tei Generale din 1909, sora White a de princicitit un manuscris n care adresa un apel la loialitate fa ta

366

Schi te din via ta mea

piile reformei s an at a tii [Acest manuscris a fost publicat mai trziu n M arturii pentru comunitate 9:153-166] s i le-a vorbit delega tilor despre acest subiect. [Vezi The General Conference Bulletin, 30 mai 1909, 213-215] Un alt manuscris citit a fost Un apel pentru evangheli stii misionari medicali s i nc a un altul, intitulat Colegiul pentru Evangheli sti Loma Linda. [Vezi M arturii pentru comunitate 9:167-178] Dup a sesiune, sora White s-a ntlnit de dou a ori cu membrii Comitetului Conferin tei Generale, nainte de a merge n Philadelphia s i n alte ora se din est, iar de acolo, la adun arile de tab ar as i la institu tiile din statele centrale s i din vestul mijlociu, n drumul ei spre casa din California. Cu ocazia ntrevederilor cu Comitetul Conferin tei Generale, sora White a citit mai multe manuscrise care tratau cteva dintre problemele cu care se confruntau fra tii. La solicitarea de a ntreprinde n ora sele de acas as i din dep artare o lucrare mai mare dect ncercaser a s a realizeze pn a la data aceea, se putea r aspunde numai n m asura mijloacelor nanciare s i a oamenilor disponibili pentru dezvoltarea unei asemenea ac tiuni. Ca s a poat a ini tiat a ct mai curnd o campanie ampl as i de mari propor tii, sora White a sugerat c a ar recomandabil a eliberarea unor lucr atori de poverile grele pe care le purtau n cadrul centrelor institu tionale, astfel nct ace stia s a poat a sluji n domeniul evangheliz arii. Trebuie s a ne str aduim, att ct este posibil, s a g asim oameni consacra ti, educa ti n domeniul administrativ s i nanciar, care s a se ocupe de conducerea treburilor nanciare din diferitele centre ale lucr arii noastre. S a nu imobiliz am n aceste centre de inuen ta [423] oameni care ar putea face o lucrare mai important a n domeniul predic arii n public s i n prezentarea adev arurilor Cuvntului lui Dumnezeu pentru cei necredincio si. . . Ca slujitori ai lui Dumnezeu, ne-a fost ncredin tat a solia celui de-al treilea nger, o solie imperativ a care trebuie s a preg ateasc a poporul pentru venirea Regelui nostru. Timpul este scurt. Domnul dore ste ca tot ce este legat de cauza Sa s a e implicat n lucrare. El dore ste ca solemna solie de avertizare s i chemarea la mntuire s a . Mijloacele nanciare care e proclamate ct mai departe cu putin ta vor intra n trezorerie trebuie s a e folosite n telept pentru sus tinerea

La sesiunea Conferin tei Generale din 1909

367

lucr atorilor. Nimic din ce ar putea mpiedica naintarea soliei nu trebuie l asat s a se interpun a n planurile noastre. . . Ani de zile, pionierii lucr arii noastre s-au luptat cu s ar acia s i cu greut a tile de tot felul pentru a a seza cauza adev arului prezent pe o temelie solid a. Cu mijloace s ar ac acioase, ei au trudit neobosi ti, iar Domnul a binecuvntat eforturile lor umile. Solia a naintat cu putere n est s i s-a ntins spre vest, pn a cnd s-au nin tat centre n multe locuri. Poate c de inuen ta a lucr atorii de azi nu ndur a toate greut a tile acelor zile de nceput. Totu si schimbarea condi tiilor nu trebuie s a conduc a la nici o diminuare a efortului. Acum, cnd Domnul ne porunce ste s a proclam am solia nc a o dat a cu putere n est, cnd El ne porunce ste s a mergem n ora sele din est, din sud, din vest s i din nord, oare nu vom r aspunde noi, ca unul, pentru a mplini porunca Sa? Nu vom pl anui noi s a trimitem soli pretutindeni n aceste zone s i s a-i sus tinem f ar a re tineri?... Pentru ce exist a Conferin tele noastre, dac a nu pentru dezvoltarea lucr arii? ntr-un timp ca acesta trebuie s a e angajat a orice persoan a disponibil a. Domnul vine. Sfr situl este aproape. Da, evenimentele se precipit a! n scurt timp, nu vom mai putea s a lucr am n libertatea [424] de care ne bucur am acum. n fa ta noastr a se a a evenimente teribile s i lucrarea pe care o facem trebuie s a e f acut a repede. Acum trebuie s a consolid am lucrarea n orice loc este posibil. Pentru realizarea acestui deziderat avem o mare nevoie de tot ajutorul care poate , care sunt capabili s oferit de pastorii no stri cu experien ta a sus tin a aten tia unor mari adun ari. . . nainte de a pleca de acas a, I-am promis Domnului c a, dac a mi , voi va cru ta via ta s i m a va face n stare s a vin la aceast a conferin ta vesti solia pe care mi-a adresat-o n mod repetat cu privire la ora sele n care pier mii s i mii de oameni f ar a a avea cunoa sterea adev arului. Dup a ce am prezentat aceast a solie n fa ta poporului, binecuvntarea lui Dumnezeu a venit asupra mea din bel sug. Iar acum, fra tii mei, n numele Domnului, v a adresez apelul s a face ti tot ce pute ti mai bine s i s a pl anui ti naintarea lucr arii n direc tia indicat a de Dumnezeu. . . Dac a vom realiza aceast a lucrare, vom vedea c a mijloacele nanciare vor curge n vistieriile noastre s i vom avea banii necesari pentru a desf as ura o activitate tot mai mare s i mai extins a. Oare , ca s nu vom nainta noi prin credin ta i cnd am avea mii de dolari? Noi nu avem nici m acar jum atate din credin ta pe care ar trebui s a

368

Schi te din via ta mea

o avem. S a ne facem partea n avertizarea acestor ora se! Solia de avertizare trebuie s a ajung a la oamenii care sunt pe punctul de a pieri neavertiza ti s i nemntui ti. Cum putem noi s a ntrziem? Pe m asur a ce vom nainta, vor veni s i mijloacele nanciare. Dar tre , ncrezndu-ne n Domnul Dumnezeul buie s a naint am prin credin ta lui Israel. [Dintr-un manuscris publicat par tial n M arturii pentru [425] comunitate 9:98, 99.]

Capitolul 57 Ultimele activit a ti


Cu ocazia sesiunii Conferin tei Generale din 1913, sora White le-a scris fra tilor aduna ti, mp art as indu-le cteva dintre experien tele avute de-a lungul celor patru ani care trecuser a de la sesiunea din 1909, cnd avusese posibilitatea de a le vorbi n mod personal. Timp de mai multe luni dup a ncheierea acelei adun ari, scria ea, am fost foarte ngrijorat as i i-am ndemnat pe fra tii aa ti n conducere, atr agndu-le aten tia asupra acelor lucruri pe care Domnul m a instruise s a le transmit n mod clar. . . De si simt nc a temerea cea mai profund a cu privire la atitudinea pe care unii o adopt a fa ta de m asurile importante, legate de dezvoltarea cauzei lui Dumnezeu pe p amnt, totu si am o ncredere puternic a n lucr atorii aa ti pretutindeni s i sunt convins a c a, dac a ei se unesc, se umilesc naintea Domnului s i se consacr a din nou n slujba Sa, vor f acu ti n stare s a mplineasc a voia Lui. Sunt unii care nici m acar acum nu n teleg lucrurile ntr-o lumin a corect a, dar dac a l vor c auta pe Domnul cu seriozitate s i si vor supune voin ta n ntregime voin tei lui Dumnezeu, vor putea s a nve te s a accepte p arerile colaboratorilor lor s i vor putea s a evite comiterea unor gre seli serioase. Sunt profund impresionat a de scenele pe care le-am v azut recent ntr-o viziune avut a n timpul nop tii. P area c a are loc o mare mi scare o lucrare de renviorare care se extindea n multe locuri. Poporul nostru ac tiona n unitate, r aspunznd chem arii lui Dumnezeu. Fra tii mei, Domnul ne vorbe ste. Oare s a nu ascult am noi glasul S au? S a nu aprindem noi candelele, lucrnd ca ni ste oameni care a steapt a venirea Domnului lor? Tr aim ntr-un timp n care este nevoie de ac tiune s i de purt atori de lumin a. V a sf atuiesc dar, fra tilor,... s a v a [426] purta ti n chip vrednic de chemarea pe care a ti primit-o, cu toat a smerenia s i blnde tea, cu ndelung a r abdare; ng adui ti-v a unii pe al tii n dragoste s i c auta ti s a p astra ti unirea Duhului prin leg atura p acii. The General Conference Bulletin, 1913, 34

369

370

Schi te din via ta mea

Activit a tile personale Cu privire la preocup arile ei, att n domeniul activit a tii publice, ct s i n c amin, n 1913, sora White scria: mi doresc mult s a m a implic personal ntr-o activitate serioas a n cadrul bisericii s i, n mod sigur, a s implicat a ntr-o lucrare public a mai intens a, dac a nu a s considera c a, la vrsta mea, nu este n telept s a te bazezi pe puterile zice. Am misiunea de a-i comunica bisericii s i lumii lumina care mi-a fost ncredin tat a de-a lungul anilor de predicare a soliei celui de-al treilea nger. Inima mea este plin a de dorin ta cea mai erbinte de a le prezenta adev arul tuturor celor ce l pot auzi s i de a continua s a particip la preg atirea materialelor pentru publicare. Dar trebuie s a lucrez cu foarte mare aten tie, ca s a nu ajung n situa tia de a nu mai putea scrie deloc. Nu s tiu ct voi mai avea de tr ait, dar nu suf ar din pricina s an at a tii att de mult ct m-a s a steptat. Dup a sesiunea Conferin tei Generale din 1909, am petrecut mai multe s apt amni, participnd la adun ari de tab ar as i la alte ntruniri cu caracter general, precum s i vizitnd diferite institu tii n Noua Anglie, n statele centrale s i n vestul mijlociu. La ntoarcerea mea acas a, n California, am nceput o nou a lucrare de preg atire a materialului pentru tip arit. n ultimii patru ani, [427] am scris destul de pu tine scrisori. Toat a puterea mea a fost dedicat a n principal ncheierii unei c ar ti importante. Ocazional, am participat la adun ari, am vizitat institu tiile din California, dar cea mai mare parte a timpului. . . am petrecut-o lucrnd la manuscris, n casa mea de la tar a, Elmshaven, lng a St. Helena. via Sunt mul tumitoare c a Domnul mi cru ta ta, ca s a mai pot lucra pu tin la c ar tile mele. Oh, dac a a s avut puterea de a face tot ce n teleg acum c a ar fost necesar! M a rog ca El s a-mi d aruiasc a n telepciune, pentru ca adev arurile de care poporul nostru are o att de mare nevoie s a poat a prezentate ntr-un mod clar s i demn de acceptat. Sunt ncurajat a s a cred c a Dumnezeu ne va face n stare s a mplinim acest lucru. Interesul meu pentru lucrare, n general, continu a s a e la fel de profund ca ntotdeauna s i doresc mult ca misiunea adev arului prezent s a nainteze cu fermitate n toate p ar tile lumii. Cu toate acestea, consider c a este recomandabil s a nu m a implic prea mult n

Ultimele activit a ti

371

activitatea public a, atta timp ct c ar tile mele nc a mai au nevoie de revizuire. . . Sunt plin a de mul tumire, mai mult dect pot exprima n cuvinte, pentru ncurajarea din partea Duhului Domnului, pentru mngierea s i harul pe care El continu a s a mi le d aruiasc as i pentru faptul c a El mi acord a puterea s i ocazia de a transmite curaj s i de a oferi ajutor poporului S au. Atta timp ct Domnul mi va cru ta via ta, voi de El, c credincioas as i loial a fa ta autnd s a fac voia Lui s i s a sl avesc Numele Lui. Fie ca Domnul s a mi m areasc a credin ta, ca s a continui n cunoa sterea Lui s i s a mplinesc voia Lui tot mai bine. Bun este Domnul s i vrednic de laud a. The General Conference Bulletin, 1913, 164 Pionierii soliei ntr-unul dintre mesajele adresate fra tilor aduna ti la sesiunea Conferin tei Generale din 1913, sora White se referea la valoarea tot mai mare a lec tiilor nv a tate din experien tele trecutului, cu care [428] pionierii soliei celui de-al treilea nger erau familiariza ti s i cu privire la care ace stia puteau prezenta o m arturie conving atoare. Doresc mult, scria ea, ca b atrnii solda ti ai crucii, cei care au nc arun tit n slujba Domnului, s a continue s a- si mp art as easc a m arturia experien tei lor de pn a acum, pentru ca aceia care sunt mai s tineri n credin ta a poat a n telege c a soliile pe care ni le-a ncredin tat Domnul n trecut sunt foarte importante n aceast a etap a a istoriei p amntului. Experien ta noastr a din trecut nu a pierdut nici o iot a din puterea ei. S a m aten ti, s a nu-i descuraj am pe pionieri sau s a-i facem s a cread a c a nu mai sunt n stare s a aduc a o contribu tie semnicativ a. Inuen ta lor nc a poate exercitat a cu putere n lucrarea Domnului. M arturia pastorilor vrstnici va ntotdeauna un ajutor s i o binecuvntare pentru biseric a. Dumnezeu va veghea zi s i noapte asupra ncerca tilor s i credincio silor purt atori ai stindardului, pn a cnd va veni timpul ca ei s a dezbrace armura. Asigura ti-i c a se a a nc a sub grija protectoare a Aceluia care nu a tipe ste s i nici nu doarme niciodat as i c a sunt p azi ti de str ajeri neobosi ti. Stiind acest lucru s i n telegnd c a au r amas n grija lui Hristos, ei se pot odihni ncre-

372

Schi te din via ta mea

z atori n providen ta lui Dumnezeu. The General Conference Bulletin, 1913, 164 cu un sunet clar Suna ti din trmbi ta , ncrederea sorei Pe ntregul parcurs al activit a tii ei de o via ta White n providen ta c al auzitoare a lui Dumnezeu, manifestat a n lucrarea de vestire a soliilor celor trei ngeri, a r amas neclintit a. Ea s i-a m arturisit adesea convingerea c a Dumnezeu a fost nc a de torul s la nceput nv a ta i Conduc atorul poporului S au, iar aceast a convingere cu privire la conducerea divin a din trecut s i pe ntregul [429] parcurs al mi sc arii adventiste, i d adea ncredere pentru viitor. S a citim urm atoarea declara tie, scris a n anul 1890, n care sora White , cu o deplin a faptului c si revizuia propria experien ta a con stien ta a n viitor vor ap area deosebiri s i controverse doctrinare: . Am trecut Am avut ocazii pre tioase de a c stiga experien ta prin perioadele soliilor celor trei ngeri. Ei sunt reprezenta ti zburnd prin mijlocul cerului, proclamnd o solie de avertizare pentru lume s i avnd o misiune special a pentru oamenii care tr aiesc n ultimele zile ale istoriei acestui p amnt. Nimeni nu aude glasul acestor ngeri, deoarece ei sunt un simbol al poporului lui Dumnezeu, care lucreaz a n armonie cu cerul. B arba ti s i femei, ilumina ti de Duhul lui Dumnezeu, sunt sn ti ti prin adev ar s i proclam a cele trei solii n ordinea lor. Eu am avut o parte n aceast a lucrare solemn a. Aproape ntreaga cre mea experien ta stin a este ntre tesut a cu aceast a lucrare. Unii au o experien asem dintre cei ce se a a nc a n via ta ta an atoare cu a mea. Ei au recunoscut adev arul descoperit pentru acest timp; ei au mers pe urmele marelui Conduc ator, C apetenia o stirilor Domnului. n proclamarea soliilor, ecare precizare a profe tiei s-a mplinit. Cei care au avut privilegiul de a lua parte la vestirea acestor solii au de cea mai mare valoare. Iar acum, cnd ne c stigat o experien ta a am n mijlocul pericolelor ultimelor zile, cnd din toate p ar tile se vor auzi glasuri spunnd: Aici este Hristos, Aici este adev arul, de si unii si vor propune s a zdruncine temelia credin tei care ne-a c al auzit afar a din bisericile n care ne aam s i afar a din lume, pentru a constitui un popor special n aceast a lume, totu si m arturia noastr a va vestit a asemenea m arturiei lui Ioan:

Ultimele activit a ti

373

Ce era de la nceput, ce am auzit, ce am v azut cu ochii no stri, ce [430] am privit s i ce am pip ait cu minile noastre, cu privire la Cuvntul vie tii. . . , deci, ce am v azut s i am auzit, aceea v a vestim s i vou a, ca s i voi s a ave ti p art as ie cu noi. Eu m arturisesc despre lucrurile pe care le-am v azut, despre lucrurile pe care le-am auzit, despre lucrurile pe care le-am pip ait, despre Cuvntul vie tii. Stiu c a aceasta este m arturia Tat alui s i a Fiului. Noi am v azut s i m arturisim c a puterea Duhului Sfnt a nso tit prezentarea adev arului, prin avertiz ari scrise s i rostite s i prin vestirea soliilor, una dup a alta. A nega aceast a lucrare ar nsemna a-L nega pe Duhul Sfnt s i a ne a seza n tov ar as ia celor care s-au ndep artat , ascultnd de duhurile am de credin ta agitoare. Cei care au numai o cunoa stere teoretic a a adev arului, atingndul doar cu vrful degetelor, care nu au a sezat principiile adev arului vie tii n sanctuarul l auntric al suetului, ci l-au tinut n curtea de afar a, nu vor vedea nimic sacru n istoria acestui popor, care i-a f acut ce sunt n prezent s i i-a determinat s a e ni ste misionari hot ar ti n lume. Adev arul pentru acest timp este pre tios, dar cei ale c aror inimi [431] nu au fost zdrobite, c aznd pe stnca Hristos Isus, nu vor vedea s i nu vor n telege ce este adev arul. Ei vor accepta doar ce este n acord cu ideile lor s i vor ncepe s a zideasc a o alt a temelie dect cea care a fost a sezat a. Ei si vor m aguli vanitatea s i pre tuirea de sine, creznd c a sunt capabili s a nl ature stlpii credin tei noastre s i s a pun a n locul lor ni ste stlpi concepu ti de ei. Aceste ncerc ari vor exista pn a la ncheierea timpului. To ti cei care au fost ni ste cercet atori aten ti ai Bibliei vor vedea s i vor n telege pozi tia solemn a a celor care tr aiesc n miezul evenimentelor nale ale istoriei acestui p amnt. Ei si vor sim ti propria sl abiciune s i neputin ta s i vor preocupa ti mai presus de orice, nu de f aurirea unei forme de evlavie, ci de realizarea unei leg aturi vitale cu Dumnezeu. Ei nu vor ndr azni s a- si g aseasc a lini stea, pn a cnd Hristos, N adejdea slavei, nu va locui pe deplin n suetul lor. Eul lor va muri, mndria va alungat a din suet, iar ei vor avea umilin ta s i blnde tea Domnului Hristos. [Dintr-un manuscris nepublicat.]

374

Schi te din via ta mea

Activitatea de scriere Coresponden ta particular a a sorei White este plin a de referiri la manuscrisele c ar tilor la care a lucrat cu drag s i f ar a r agaz. n perioada n care s-a aat n Europa, ea a dezvoltat con tinutul lucr arilor Great Controversy s i The Life of Christ. Dup a publicarea edi tiei din 1888 a c ar tii Controversy, n 1890 a scris volumul asociat Patriarchs and Prophets. n 1892 a ap arut Steps to Christ, n 1893, Gospel Workers s i n 1896, Thoughts from the Mount of Blessing. Cea mai mare lucrare literar a a ei, The Desire of Ages, a ocupat majoritatea timpului petrecut n c al atoria din Australasia s i a fost publicat a n [432] 1898. n anul 1900, cnd au ap arut Christ Object Lessons s i Testimonies for the Church, volumul 6, unii dintre prietenii ei au crezut c a eforturile uria se depuse n preg atirea manuscriselor pentru publicarea sub form a de carte se apropiaser a de nal. Dar nu a fost a sa. Ea a continuat s a simt a responsabilitatea serioas a de a scrie. Un sentiment cople sitor al nevoii lumii care piere s i al nevoii multora care pretindeau a supu sii Regelui Emanuel a determinat-o s a lucreze mai departe, n efortul st aruitor de a le oferi celorlal ti ceva din bucuria s i pacea care i umpleau suetul. Iat a o declara tie a sorei White, din 1902, pe cnd i scria unui prieten despre naltul standard pe care trebuie s a-l ating a credincio sii cre stini: Oh, ce este acolo ar trebui s a-i con stientizeze de r aspunderea pe care o au de a asemenea lui Hristos n vorbire s i fapte! Dac a nu reu sesc prin vorbire, m a voi str adui s a trezesc prin scrieri sim turile lor adormite. Sentimentul cople sitor al responsabilit a tii pune st apnire pe mine ntr-o asemenea m asur a, nct m a simt mpov arat a ca un car plin cu snopi, dar nu doresc ca acest sentiment al obliga tiei mele de nalta Putere s este fa ta a devin a mai pu tin intens. Acea Prezen ta nencetat cu mine, armndu-Si autoritatea suprem as i chemndum a s a dau socoteal a pentru serviciul pe care l aduc sau l evit. Scrisoare nepublicat a, 9 decembrie 1902 Domnul mi porunce ste s a vorbesc, s i aceasta trebuie s a fac, declara n continuare sora White, sim tindu-se mpov arat a peste m asur a de responsabilitatea ei n calitate de sol ales. Mi s-a cerut s a-mi vestesc m arturia cu fermitatea autorit a tii. (Idem, 7 decembrie 1902) Iar ntr-un alt mesaj, scris n aceea si lun a, ea spunea:

Ultimele activit a ti

375

Am toate motivele s a-L laud pe Tat al meu ceresc pentru limpezimea gndirii pe care mi-a dat-o cu privire la subiectele Bibliei. Doresc cu ardoare s a expun aceste lucruri pre tioase, pentru ca mintea pastorilor s i a oamenilor s a poat a ab atut a, dac a este posibil, de [433] la conicte s i certuri s i atras a c atre ceva care hr ane ste suetul o . . . hran a care va oferi s an atate, curaj s i speran ta n timpul nop tii mi sunt descoperite n viziune multe lucruri. Scripturile mi sunt nf a ti sate pline de har s i de bog a tie. Domnul mi spune: Prive ste aceste lucruri s i mediteaz a la ele. Po ti s a ceri harul bogat al adev arului, care hr ane ste suetul. S a nu ai nimic de a face cu controversa, cu disensiunea s i cu cearta care aduc ntuneric s i descurajare n suet. Adev arul este clar, curat s i pl acut. . . Spune s adev arul n credin ta i cu dragoste s i las a rezultatele n seama lui Dumnezeu. Lucrarea nu este a ta, ci a Domnului. n toate soliile tale, vorbe ste ca una c areia i-a vorbit Domnul. El este autoritatea ta s i El ti va d arui harul Lui sus tin ator. Scrisoare nepublicat a, 2 decembrie 1902. Aceste cuvinte au fost scrise n perioada n care se tip area Testimonies for the Church, volumul 7. La scurt timp dup a apari tia c ar tii, ea a scris despre volumele s ase s i s apte, urm atoarele: M-am sim tit ndemnat a s a-i invit pe membrii bisericilor noastre s a studieze ultimele dou a volume din Testimonies for the Church. Cnd am scris aceste c ar ti, am fost adnc inspirat a de Duhul lui turi pre Dumnezeu. . . Ele sunt pline de nv a ta tioase. n viziunile din timpul nop tii, Domnul mi-a spus c a adev arul con tinut n aceste c ar ti trebuie s a ajung a la membrii bisericilor noastre, deoarece mul ti sunt indiferen ti cu privire la mntuirea lor. Scrisoare nepublicat a, 15 aprilie 1903. Dar aceste volume nu aveau s a e ultimele. Mai erau nc a multe de f acut. Trebuie s a preg atesc c ar ti, scria ea n luna mai 1903, si, n acest fel, s a le ofer altora lumina pe care mi-o d a Domnul. Nu [434] doresc s a las n urm a o lucrare neterminat a. n perioada aceleia si luni, a scris n continuare: M a str aduiesc s a preg atesc n vederea public arii un material care va ap ara lucrarea sub toate aspectele, ca s a nu ajung a la o dezvoltare dispropor tionat a. Mai exist a multe materiale de preg atit pentru publicare. . . Adev arul trebuie s a e prezentat a sa cum este el n realitate.

376

Schi te din via ta mea

n luna august 1903, sora White i scria unui vechi prieten, astfel: S an atatea mea este bun as i sunt n stare s a scriu mult. i mul tumesc Domnului pentru aceasta. M-am hot art s a nu mai particip la a sa de multe adun ari de tab ar a, ci s a-mi dedic timpul scrisului. . . Doresc mult s a scriu despre via ta lui Solomon s i despre istoria care a urmat perioadei lui de domnie s i doresc, de asemenea, s a scriu despre via ta lui Pavel s i despre activitatea lui n leg atur a cu activitatea celorlal ti apostoli. Uneori, gndul la aceast a lucrare m a tine treaz as i noaptea. Sora White a tr ait pentru a- si vedea dorin tele mplinite cu privire la o mare parte din ce pl anuise s a realizeze. Cartea ei despre Educa tie a fost ncheiat a n 1903; Testimonies for the Church, volumul 8, n 1904, iar Ministry of Healing, n 1905. Multe M arturii Speciale au fost preg atite spre a publicate sub form a de bro suri, iar n 1909 a fost publicat Testimonies for the Church, volumul 9, ultimul din serie. Pn a la nele anului 1910, sora White examinase cu mare aten tie toate problemele legate de reeditarea c ar tii Great Controversy. O dat a rezolvat a aceast a problem a, ea a g asit timpul pentru a superviza revizuirea c ar tii Sketches from the Life of Paul s i pentru a ad auga mai multe capitole privitoare la activitatea s i scrierile apostolilor din perioada timpurie a bisericii cre stine. Acest material a fost publicat n 1911, sub titlul: The Acts of the Apostles. Urm atoarea carte a [435] fost Counsels to Teachers, Parents and Students Regarding Christian Education, ap arut a n 1913 s i, imediat dup a aceea, sora White a nceput s a corecteze manuscrisele trimise tipograei n 1914, pentru noua edi tie a lucr arii Gospel Workers. n anul 1864, cnd a publicat Facts of Faith, sora White a inclus n acel mic volum istoria poporului Israel de dup a zilele lui David. n anii s aptezeci, a scris destul de amplu despre subiectul ntoarcerii israeli tilor din Babilon, tratnd n mod detaliat experien tele lui Neemia. Att n cadrul articolelor ei, ct s i n cuprinsul volumelor Testimonies for the Church, ea a relatat de mai multe ori istoria lui Solomon, a lui Ilie s i a lui Elisei, a lui Isaia s i a lui Ieremia, a lui Daniel, precum s i a oamenilor de seam a din rndul evreilor s i istoria ntoarcerii exila tilor din timpul lui Zorobabel, Iosua s i Ezra. Dup a tip arirea c ar tii Facts or Faith, subiectele con tinute au fost incluse n cea mai mare parte, cu multe ad augiri, n cartea de mai trziu, Spirit of Prophecy, volumul 1 (1870), iar n cele din urm a, n Patriarchs and Prophets (1870). La ncheierea c ar tii Patriarchs, sora

Ultimele activit a ti

377

White spera s a continue ct mai curnd cu istoria de dup a ncheierea domniei lui David s i s a o publice ntr-un volum care s a cuprind a cele scrise de-a lungul anilor despre experien tele lui Solomon s i ale Israelului divizat, precum s i despre redobndirea nal a a aprob arii lui Dumnezeu ca popor unit, ca tip al Israelului spiritual, biserica lui Dumnezeu pe p amnt, pentru care se vor mplini n cele din urm a toate f ag aduin tele leg amntului. Speran ta preg atirii ntr-o form a potrivit a pentru publicare a istoriei profe tilor s i a regilor Vechiului Testament a fost cea care a condus la gruparea acestui material n mai multe serii de articole, [436] care au fost publicate n paginile revistelor Review, Signs s i Watchman. de istoria Vechiului Testament a fost reluat Preocuparea fa ta a la scurt timp dup a ntoarcerea sorei White din Australia s i a continuat cu intermiten te timp de mai bine de zece ani. Prin urmare, s-a acordat aten tie mai multor manuscrise care tratau aceast a perioad a din istoria biblic a, perioad a care nu fusese inclus a n celelalte volume ale seriei Controversy. n anii 1913 s i 1914, sora White s-a gndit mult la ncheierea acestei lucr ari. La data accidentului suferit n februarie 1915, cu excep tia ultimelor dou a capitole, era deja ncheiat un volum cu titlul The Captivity and Restauration of Israel, ce acoperea perioadele incomplete, iar cele dou a capitole erau sucient de bine conturate pentru a permite o completare, introducndu-se materialul suplimentar existent n manuscrisele ei. n timpul ultimului an, n care sora White s-a odihnit n lini ste s i s i-a ncheiat manuscrisele, unul dintre copi sti i scria ului ei, William. C. White, n data de 23 decembrie 1914, urm atoarele: Chiar s i atunci cnd este extrem de obosit a, mama dumneavoastr a pare s a g aseasc a o mare lini ste n f ag aduin tele Cuvntului s i, adesea, cnd noi ncepem s a cit am unele texte cunoscute din Scriptur a, prinde cte o frntur a de citat s i ncepe s a-l completeze. . . Observ c a nu este descurajat a. . . cu privire la imaginea de ansamblu a cmpului misionar n care lucreaz a fra tii ei s i pare s a aib ao puternic a ncredere n puterea lui Dumnezeu de a conduce s i de a aduce la ndeplinire planurile Sale ve snice, prin eforturile celor pe care i-a chemat s a ia parte la marea Sa lucrare. Ea se ridic a deasupra criticismului ieftin s i chiar deasupra gre selilor trecute ale celor care

378

Schi te din via ta mea

au fost mustra ti s i si exprim a convingerea, izvort a se pare dintr-o nn [437] credin ta ascut a n biserica viului Dumnezeu s i din ncrederea c a fra tii ei vor r amne credincio si cauzei de care s i-au legat existen ta, c a Domnul va cu ei pn a la sfr sit s i le va asigura biruin ta deplin a asupra oric arui plan al vr ajma sului. ncredere n puterea lui Dumnezeu de a o sus tine n multele neputin te ale b atrne tii, ncredere n f ag aduin tele pre tioase ale Cuvntului lui Dumnezeu, ncredere n fra tii ei, care poart a povara lucr arii, ncredere n triumful nal al soliei celui de-al treilea nger aceasta este credin ta deplin a de care mama dumneavoastr a pare s a se bucure n ecare zi s i n ecare or a. Aceasta este credin ta care i umple inima cu voio sie s i cu pace, chiar s i atunci cnd sufer a mari sl abiciuni zice s i nu mai este n stare s a progreseze n activitatea ca aceasta poate inspira orice persoan literar a. O credin ta a aat a n preajm a. O r aspundere solemn a Spiritul care a caracterizat via ta s i activitatea sorei White de-a lungul ultimilor ani de slujire este reectat n mesajul intitulat Curaj n Domnul, adresat fra tilor ei aduna ti la sesiunea Conferin tei Generale din 1913. Cuvintele ei de ndemn au fost de fapt o rug aciune s i o binecuvntare: M a rog erbinte ca lucrarea pe care o ndeplinim n acest timp s a se ntip areasc a adnc n inim a, n minte s i n suet. Dicult a tile vor cre ste, dar, n calitate de credincio si ai lu