Sunteți pe pagina 1din 9

TITLUL XII Exercitarea profesiei de medic. Organizarea i funcionarea Colegiului Medicilor din om!

nia
C"#. $ Exercitarea profesiei de medic %EC&IU'E" $ (ispoziii generale ART. 378 (1) La primirea n rndurile Colegiului Medicilor din Romnia, medicul va depune )ur*m!ntul lui +ipocrate n ormularea modern! adop"a"! de A#ocia$ia Medical! Mondial! n cadrul %eclara$iei de la &eneva din anul 1'7() *+da"! admi# prin"re mem,rii pro e#iunii de medic) M! anga-e. #olemn #!/mi con#acru via$a n #lu-,a umani"!$ii0 1oi p!#"ra pro e#orilor mei re#pec"ul 2i recuno2"in$a care le #un" da"ora"e0 1oi e3erci"a pro e#iunea cu con2"iin$! 2i demni"a"e0 4!n!"a"ea pacien$ilor va i pen"ru mine o,liga$ia #acr!0 1oi p!#"ra #ecre"ele ncredin$a"e de pacien$i, c5iar 2i dup! dece#ul ace#"ora0 1oi men$ine, prin "oa"e mi-loacele, onoarea 2i no,ila "radi$ie a pro e#iunii de medic0 Colegii mei vor i ra$ii mei0 6u voi ng!dui #! #e in"erpun! n"re da"oria mea 2i pacien" con#idera$ii de na$ionali"a"e, ra#!, religie, par"id #au #"are #ocial!0 1oi p!#"ra re#pec"ul deplin pen"ru via$a uman! de la ncepu"urile #ale c5iar #u, amenin$are 2i nu voi u"ili.a cuno2"in$ele mele medicale con"rar legilor umani"!$ii. 7ac ace#" -ur!mn" n mod #olemn, li,er, pe onoare8* C"#. , Organizarea i funcionarea Colegiului Medicilor din om!nia %EC&IU'E" $ (ispoziii generale ART. 9:9 (1) Colegiul Medicilor din Romnia e#"e organi#m pro e#ional, apoli"ic, !r! #cop pa"rimonial, de drep" pu,lic, cu re#pon#a,ili"!$i delega"e de au"ori"a"ea de #"a", n domeniul au"ori.!rii, con"rolului 2i #upraveg5erii pro e#iei de medic ca pro e#ie li,eral!, de prac"ic! pu,lic! au"ori.a"!. (;) Colegiul Medicilor din Romnia are au"onomie in#"i"u$ional! n domeniul #!u de compe"en$!, norma"iv 2i -uri#dic$ional pro e#ional 2i 2i e3erci"! a"ri,u$iile !r! po#i,ili"a"ea vreunei imi3"iuni.

%EC&IU'E" a -.a "tri/uiile Colegiului Medicilor din om!nia ART. 9:< (1) Colegiul Medicilor din Romnia are urm!"oarele a"ri,u$ii) e) a#igur! re#pec"area de c!"re medici a o,liga$iilor ce le revin a$! de pacien" 2i de #!n!"a"ea pu,lic!0 ) ela,orea.! 2i adop"! 4"a"u"ul Colegiului Medicilor din Romnia 2i Codul de deon"ologie medical!0 =) organi.ea.! -udecarea ca.urilor de a,a"eri de la normele de e"ic! pro e#ional!, de deon"ologie medical! 2i de la regulile de ,un! prac"ic! pro e#ional!, n cali"a"e de organ de -uri#dic$ie pro e#ional!0 %EC&IU'E" a 0.a (repturile i o/ligaiile mem/rilor Colegiului Medicilor din om!nia ART. 911 Mem,rii Colegiului Medicilor din Romnia au urm!"oarele drep"uri) ) #! con"e#"e #anc$iunile primi"e0 ART. 91; +,liga$iile mem,rilor Colegiului Medicilor din Romnia #un" urm!"oarele) a) #! ac! dovada cunoa2"erii normelor de deon"ologie pro e#ional! 2i a celor care reglemen"ea.! organi.area 2i unc$ionarea corpului pro e#ional0 modali"a"ea de "e#"are a cuno2"in$elor de deon"ologie 2i a legi#la$iei pro e#ionale #e #"a,ile2"e de Con#iliul na$ional al Colegiului Medicilor din Romnia0 ,) #! re#pec"e di#po.i$iile 4"a"u"ului Colegiului Medicilor din Romnia, ale Codului de deon"ologie medical!, 5o"!rrile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din Romnia 2i regulamen"ele pro e#iei0 5) #! p!#"re.e #ecre"ul pro e#ional0 -) #! re#pec"e normele, principiile 2i nda"oririle deon"ologiei medicale0 =) #! ai,! un compor"amen" demn n e3erci"area pro e#iei ori a cali"!$ii de mem,ru al Colegiului Medicilor din Romnia0 l) #! ac5i"e, n "ermenul #"a,ili", co"i.a$ia da"ora"! n cali"a"e de mem,ru al Colegiului Medicilor din Romnia0 m) #! re.olve li"igiile cu al$i mem,ri, n primul rnd prin mediere de c!"re comi#iile organi.a"e n ace#" #cop n cadrul Colegiului Medicilor din Romnia0 ART. 913 +,liga$iile mem,rilor Colegiului Medicilor din Romnia, ce decurg din cali"a"ea lor #pecial! de medici, #un") a) #! re#pec"e 2i #! aplice, n orice mpre-urare, normele de deon"ologie medical!0 ,) #! nu aduc! pre-udicii repu"a$iei corpului medical #au al"or mem,ri, re#pec"nd #"a"u"ul de corp pro e#ional al Colegiului Medicilor din Romnia0 c) #! acorde, cu promp"i"udine 2i necondi$iona", ngri-irile medicale de urgen$!, ca o nda"orire undamen"al! pro e#ional! 2i civic!0 d) #! ac$ione.e, pe "oa"! dura"a e3erci"!rii pro e#iei, n vederea cre2"erii gradului de

preg!"ire pro e#ional!0 e) #! aplice para a, cuprin.nd numele, prenumele, gradul, #peciali"a"ea 2i codul, pe "oa"e ac"ele medicale pe care le #emnea.!0 ) #! re#pec"e drep"urile pacien$ilor. %EC&IU'E" a 1.a *spunderea disciplinar* ART. 99; (1) Medicul r!#punde di#ciplinar pen"ru nere#pec"area legilor 2i regulamen"elor pro e#iei medicale, a Codului de deon"ologie medical! 2i a regulilor de ,un! prac"ic! pro e#ional!, a 4"a"u"ului Colegiului Medicilor din Romnia, pen"ru nere#pec"area deci.iilor o,liga"orii adop"a"e de organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romnia, precum 2i pen"ru orice ap"e #!vr2i"e n leg!"ur! cu pro e#ia, care #un" de na"ur! #! pre-udicie.e onoarea 2i pre#"igiul pro e#iei #au ale Colegiului Medicilor din Romnia. (;) R!#punderea di#ciplinar! a mem,rilor Colegiului Medicilor din Romnia, po"rivi" pre.en"ei legi, nu e3clude r!#punderea penal!, con"raven$ional! #au civil!, con orm prevederilor legale. ART. 993 (1) >lngerea mpo"riva unui medic #e depune la colegiul al c!rui mem,ru e#"e medicul. ?n ca.ul medicilor ce"!$eni ai unui #"a" mem,ru al @niunii Auropene, ai unui #"a" apar$innd 4pa$iului Aconomic Auropean #au ai Con edera$iei Alve$iene, plngerea #e depune la colegiul n a c!rui ra.! medicul 2i de# !2oar! ac"ivi"a"ea. (;) Biroul e3ecu"iv al Con#iliului na$ional di#pune "rimi"erea do#arului di#ciplinar la comi#ia de di#ciplin!. (3) ?mpo"riva deci.iei de re#pingere a plngerii per#oana care a !cu" plngerea poa"e depune con"e#"a$ie la colegiul a c!rui deci.ie #e con"e#"!. Acea#"a #e #olu$ionea.! de c!"re Biroul e3ecu"iv al Con#iliului na$ional. (9) >lngerile mpo"riva unui mem,ru al organelor de conducere de la nivel "eri"orial #au na$ional #e nain"ea.! Comi#iei #uperioare de di#ciplin!. ART. 999 (1) ?n cadrul iec!rui colegiu "eri"orial #e organi.ea.! 2i unc$ionea.! comi#ia de di#ciplin!, independen"! de conducerea colegiului, care -udec! n comple"e de 3 mem,ri a,a"erile di#ciplinare #!vr2i"e de medicii n#cri2i n acel colegiu. (;) La nivelul Colegiului Medicilor din Romnia #e organi.ea.! 2i unc$ionea.! Comi#ia #uperioar! de di#ciplin!, independen"! de conducerea colegiului, care -udec! n comple"e de ( mem,ri con"e#"a$iile ormula"e mpo"riva deci.iilor comi#iilor de di#ciplin! "eri"oriale. (3) @nul din"re mem,rii comi#iilor de di#ciplin! e#"e de#emna" de au"ori"!$ile de #!n!"a"e pu,lic!, la nivel "eri"orial, 2i de Mini#"erul 4!n!"!$ii >u,lice, la nivelul Comi#iei #uperioare de di#ciplin!. (9) >rocedura -udec!rii a,a"erilor e#"e prev!.u"! n 4"a"u"ul Colegiului Medicilor din Romnia. ART. 99( (1) Mem,rii comi#iilor de di#ciplin! de la nivelul colegiului "eri"orial #un" ale2i de

adunarea general! a colegiului, iar mem,rii Comi#iei #uperioare de di#ciplin! vor i ale2i de Adunarea general! na$ional!. (;) Mem,rii comi#iilor de di#ciplin! vor i ale2i din rndul medicilor primari cu o vec5ime n pro e#ie de pe#"e 7 ani 2i care nu au avu" a,a"eri di#ciplinare n ul"imii ( ani. (3) 7unc$ia de mem,ru al comi#iei de di#ciplin! e#"e incompa"i,il! cu orice al"! unc$ie n cadrul Colegiului Medicilor din Romnia. (9) %ura"a manda"ului mem,rilor comi#iilor de di#ciplin! e#"e de < ani. (() Cali"a"ea de mem,ru al comi#iilor de di#ciplin! nce"ea.! prin dece#, demi#ie, pierderea cali"!$ii de mem,ru al Colegiului Medicilor din Romnia ori prin numirea unui al" repre.en"an" n ca.ul mem,rilor de#emna$i de c!"re Mini#"erul 4!n!"!$ii >u,lice #au au"ori"a"ea de #!n!"a"e pu,lic!. ART. 99< (1) Mem,rii comi#iilor de di#ciplin! #e aleg prin vo" #ecre" 2i pe ,a.a candida"urilor depu#e. (;) La nivel "eri"orial #e va alege un num!r de ( / ' mem,ri, iar la nivel na$ional, 13. (3) Mem,rii comi#iilor de di#ciplin! 2i vor alege un pre2edin"e care conduce ac"ivi"a"ea admini#"ra"iv! a comi#iilor de di#ciplin!. (9) >re2edin"ele comi#iei de di#ciplin! pre.in"! adun!rii generale rapor"ul anual al ac"ivi"!$ii comi#iei de di#ciplin!. ART. 997 (1) 4anc$iunile di#ciplinare #un") a) mu#"rare0 ,) aver"i#men"0 c) vo" de ,lam0 d) amend! de la 1:: lei (R+6) la 1.(:: lei (R+6). >la"a amen.ii #e va ace n "ermen de 3: de .ile de la da"a r!mnerii de ini"ive a 5o"!rrii di#ciplinare. 6eac5i"area n ace#" "ermen a"rage #u#pendarea de drep" din e3erci$iul pro e#iei, pn! la ac5i"area #umei. 4umele proveni"e din pla"a amen.ilor #e ac veni" in"egral la ,uge"ul Colegiului Medicilor din Romnia0 e) in"erdic$ia de a e3erci"a pro e#ia ori anumi"e ac"ivi"!$i medicale pe o perioad! de la o lun! la un an0 ) re"ragerea cali"!$ii de mem,ru al Colegiului Medicilor din Romnia. (;) Re"ragerea cali"!$ii de mem,ru al Colegiului Medicilor din Romnia operea.! de drep" pe dura"a #"a,ili"! prin 5o"!rre de ini"iv! de in#"an$ele -udec!"ore2"i cu privire la in"er.icerea e3erci"!rii pro e#iei. (3) La #anc$iunile prev!.u"e la alin. (1) #e poa"e prevedea, dup! ca., o,ligarea celui #anc$iona" la e ec"uarea unor cur#uri de per ec$ionare #au de educa$ie medical! ori al"e orme de preg!"ire pro e#ional!. ART. 998 (1) %eci.ia pronun$a"! #e comunic! medicului #anc$iona" 2i Biroului e3ecu"iv al Colegiului Medicilor din Romnia. (;) %eci.iile privind aplicarea #anc$iunilor care #e #oldea.! cu #u#pendarea #au in"er.icerea e3erci"!rii pro e#iei #e comunic! 2i Mini#"erului 4!n!"!$ii >u,lice 2i, re#pec"iv, anga-a"orului. (3) >er#oana i.ic! #au -uridic! care a !cu" #e#i.area va i in orma"! cu privire la #olu$ionarea cau.ei de c!"re comi#ia de di#ciplin!.

(9) ?n "ermen de 1( .ile de la comunicare, medicul #anc$iona", per#oana care a !cu" #e#i.area, Mini#"erul 4!n!"!$ii >u,lice, pre2edin"ele colegiului "eri"orial #au pre2edin"ele Colegiului Medicilor din Romnia poa"e con"e#"a deci.ia pronun$a"! de comi#ia de di#ciplin! a colegiului "eri"orial. ART. 99' (1) Ac$iunea di#ciplinar! poa"e i porni"! n "ermen de cel mul" < luni de la da"a #!vr2irii ap"ei #au de la da"a cunoa2"erii con#ecin$elor pre-udicia,ile. (;) 4anc$iunile prev!.u"e la ar". 997 alin. (1) li". a) / d) #e radia.! n "ermen de < luni de la da"a e3ecu"!rii lor, iar cea prev!.u"! la li". e), n "ermen de un an de la da"a e3pir!rii perioadei de in"erdic$ie. (3) ?n ca.ul aplic!rii #anc$iunii prev!.u"e la ar". 997 alin. (1) li". ), medicul poa"e ace o nou! cerere de redo,ndire a cali"!$ii de mem,ru al colegiului dup! e3pirarea perioadei #"a,ili"e prin 5o"!rre -udec!"orea#c! de ini"iv! de in"erdic$ie a e3erci"!rii pro e#iei #au dup! ; ani de la da"a aplic!rii #anc$iunii de c!"re comi#iile de di#ciplin!. Redo,ndirea cali"!$ii de mem,ru al Colegiului Medicilor din Romnia #e ace n condi$iile pre.en"ei legi. (9) ?n #i"ua$ia n care, prin deci.ia comi#iei de di#ciplin!, au o#" di#pu#e 2i m!#urile prev!.u"e la ar". 997 alin. (3), radierea #anc$iunii #e va ace numai dup! pre.en"area dove.ii ducerii la ndeplinire a m!#urii di#pu#e de comi#ia de di#ciplin!. (() Repe"area unei a,a"eri di#ciplinare pn! la radierea #anc$iunii aplica"e con#"i"uie o circum#"an$! agravan"!, care va i avu"! n vedere la aplicarea noii #anc$iuni. ART. 9(: (1) Anc5e"a di#ciplinar! #e e3erci"! prin per#oane de#emna"e n ace#" #cop de c!"re ,iroul con#iliului colegiului "eri"orial #au, dup! ca., de c!"re Biroul e3ecu"iv al Colegiului Medicilor din Romnia. (;) @ni"!$ile #ani"are #au cele de medicin! legal! au o,liga$ia de a pune la di#po.i$ie comi#iilor de di#ciplin! #au per#oanelor de#emna"e cu inve#"igarea a,a"erilor di#ciplinare documen"ele medicale #olici"a"e, precum 2i orice al"e da"e 2i in orma$ii nece#are #olu$ion!rii cau.ei. ART. 9(1 ?mpo"riva deci.iei de #anc$ionare a Comi#iei #uperioare de di#ciplin!, n "ermen de 1( .ile de la comunicare, medicul #anc$iona" poa"e ormula o ac$iune n anulare la #ec$ia de con"encio# admini#"ra"iv a "ri,unalului n a c!rui ra.! 2i de# !2oar! ac"ivi"a"ea. %EC&IU'E" a 2.a 3enituri i c4eltuieli ART. 9(; 1eni"urile Colegiului Medicilor din Romnia #e con#"i"uie din) a) "a3a de n#criere0 ,) cotizaiile lunare ale mem/rilor0 c) con"ravaloarea #erviciilor pre#"a"e mem,rilor #au per#oanelor i.ice 2i -uridice, inclu#iv din organi.area de cur#uri 2i al"e orme de educa$ie medical! con"inu!0 d) dona$ii 2i #pon#ori.!ri de la per#oane i.ice 2i -uridice0 e) lega"e0 ) drep"uri edi"oriale0

g) nca#!ri din vn.area pu,lica$iilor proprii0 5) onduri re.ul"a"e din mani e#"!rile cul"urale 2i 2"iin$i ice0 i) al"e #ur#e. ART. 9(3 (1) Co"i.a$iile da"ora"e 2i nepl!"i"e n "ermenul i3a" de con#iliul colegiului "eri"orial de c!"re mem,rii Colegiului Medicilor din Romnia de"ermin! pla"a unor ma-or!ri de n"r.iere n cuan"umul prev!.u" de di#po.i$iile legale aplica,ile in#"i"u$iilor pu,lice. (;) Aceea2i penali"a"e #e va aplica 2i colegiilor "eri"oriale care nu var#! par"ea de co"i.a$ie da"ora"!. " T. 050 6$7 'eplata cotizaiei datorate de mem/rii Colegiului Medicilor din om!nia pe o perioad* de 1 luni i dup* atenionarea scris* a consiliului colegiului teritorial se sancioneaz* cu suspendarea calit*ii de mem/ru p!n* la plata cotizaiei datorate. 6-7 %anciunea se aplic* de c*tre comisia de disciplin* a colegiului teritorial8 la sesizarea comisiei administrati9e i financiar.conta/ile a colegiului teritorial. C"#. 5 (ispoziii tranzitorii i finale ART. 9<9 4"a"u"ul Colegiului Medicilor din Romnia, Codul de deon"ologie medical!, cu modi ic!rile 2i comple"!rile ul"erioare, precum 2i deci.iile Con#iliului na$ional care prive#c organi.area 2i unc$ionarea Colegiului Medicilor din Romnia #au drep"urile 2i o,liga$iile ace#"ora ca mem,ri ai Colegiului Medicilor din Romnia se pu/lic* :n Monitorul Oficial al om!niei8 #artea I. .

TITLUL X3 *spunderea ci9il* a personalului medical i a furnizorului de produse i ser9icii medicale8 sanitare i farmaceutice
C"#. $ *spunderea ci9il* a personalului medical ART. <9; (1) ?n #en#ul pre.en"ului "i"lu, urm!"orii "ermeni #e de ine#c a#" el) a) per#onalul medical e#"e medicul, medicul den"i#", armaci#"ul, a#i#"en"ul medical 2i moa2a care acord! #ervicii medicale0 ,) malpra3i#ul e#"e eroarea pro e#ional! #!vr2i"! n e3erci"area ac"ului medical #au medico/ armaceu"ic, genera"oare de pre-udicii a#upra pacien"ului, implicnd r!#punderea civil! a per#onalului medical 2i a urni.orului de produ#e 2i #ervicii medicale, #ani"are 2i armaceu"ice. (;) >er#onalul medical r!#punde civil pen"ru pre-udiciile produ#e din eroare, care includ 2i negli-en$a, impruden$a #au cuno2"in$e medicale in#u icien"e n e3erci"area pro e#iunii, prin ac"e individuale n cadrul procedurilor de preven$ie, diagno#"ic #au "ra"amen". (3) >er#onalul medical r!#punde civil 2i pen"ru pre-udiciile ce decurg din nere#pec"area reglemen"!rilor pre.en"ului "i"lu privind con iden$iali"a"ea, con#im$!mn"ul in orma" 2i o,liga"ivi"a"ea acord!rii a#i#"en$ei medicale. (9) >er#onalul medical r!#punde civil pen"ru pre-udiciile produ#e n e3erci"area pro e#iei 2i a"unci cnd 2i dep!2e2"e limi"ele compe"en$ei, cu e3cep$ia ca.urilor de urgen$! n care nu e#"e di#poni,il per#onal medical ce are compe"en$a nece#ar!. (() R!#punderea civil! reglemen"a"! prin pre.en"a lege nu nl!"ur! anga-area r!#punderii penale, dac! ap"a care a cau.a" pre-udiciul con#"i"uie in rac$iune con orm legii. ART. <93 (1) Toa"e per#oanele implica"e n ac"ul medical vor r!#punde propor$ional cu gradul de vinov!$ie al iec!ruia. (;) >er#onalul medical nu e#"e r!#pun.!"or pen"ru daunele 2i pre-udiciile produ#e n e3erci"area pro e#iunii) a) cnd ace#"ea #e da"orea.! condi$iilor de lucru, do"!rii in#u icien"e cu ec5ipamen" de diagno#"ic 2i "ra"amen", in ec$iilor no#ocomiale, e ec"elor adver#e, complica$iilor 2i ri#curilor n general accep"a"e ale me"odelor de inve#"iga$ie 2i "ra"amen", viciilor a#cun#e ale ma"erialelor #ani"are, ec5ipamen"elor 2i di#po.i"ivelor medicale, #u,#"an$elor medicale 2i #ani"are olo#i"e0 ,) cnd ac$ionea.! cu ,un!/credin$! n #i"ua$ii de urgen$!, cu re#pec"area compe"en$ei acorda"e.

C"#. , "cordul pacientului informat ART. <9' (1) >en"ru a i #upu# la me"ode de preven$ie, diagno#"ic 2i "ra"amen", cu po"en$ial de ri#c pen"ru pacien", dup! e3plicarea lor de c!"re medic, medic den"i#", a#i#"en" medicalCmoa2!, con orm prevederilor alin. (;) 2i (3), pacien"ului i #e #olici"! acordul #cri#. (;) ?n o,$inerea acordului #cri# al pacien"ului, medicul, medicul den"i#", a#i#"en"ul medicalCmoa2a #un" da"ori #! pre.in"e pacien"ului in orma$ii la un nivel 2"iin$i ic re.ona,il pen"ru pu"erea de n$elegere a ace#"uia. (3) Dn orma$iile "re,uie #! con$in!) diagno#"icul, na"ura 2i #copul "ra"amen"ului, ri#curile 2i con#ecin$ele "ra"amen"ului propu#, al"erna"ivele via,ile de "ra"amen", ri#curile 2i con#ecin$ele lor, progno#"icul ,olii !r! aplicarea "ra"amen"ului. ART. <(: 1r#"a legal! pen"ru e3primarea con#im$!mn"ului in orma" e#"e de 18 ani. Minorii 2i po" e3prima con#im$!mn"ul n a,#en$a p!rin$ilor #au repre.en"an"ului legal, n urm!"oarele ca.uri) a) #i"ua$ii de urgen$!, cnd p!rin$ii #au repre.en"an"ul legal nu po" i con"ac"a$i, iar minorul are di#cern!mn"ul nece#ar pen"ru a n$elege #i"ua$ia medical! n care #e a l!0 ,) #i"ua$ii medicale lega"e de diagno#"icul 2iC#au "ra"amen"ul pro,lemelor #e3uale 2i reproduc"ive, la #olici"area e3pre#! a minorului n vr#"! de pe#"e 1< ani. ART. <(1 (1) Medicul curan", a#i#"en"ul medicalCmoa2a r!#pund a"unci cnd nu o,$in con#im$!mn"ul in orma" al pacien"ului #au al repre.en"an$ilor legali ai ace#"uia, cu e3cep$ia ca.urilor n care pacien"ul e#"e lip#i" de di#cern!mn", iar repre.en"an"ul legal #au ruda cea mai apropia"! nu poa"e i con"ac"a", da"ori"! #i"ua$iei de urgen$!. (;) A"unci cnd repre.en"an"ul legal #au ruda cea mai apropia"! nu poa"e i con"ac"a", medicul, a#i#"en"ul medicalCmoa2a po" #olici"a au"ori.area e ec"u!rii ac"ului medical au"ori"!$ii "u"elare #au po" ac$iona !r! acordul ace#"eia n #i"ua$ii de urgen$!, cnd in"ervalul de "imp pn! la e3primarea acordului ar pune n pericol, n mod irever#i,il, #!n!"a"ea 2i via$a pacien"ului. C"#. 0 O/ligati9itatea asigur*rii asistenei medicale ART. <(; (1) Medicul, medicul den"i#", a#i#"en"ul medicalCmoa2a au o,liga$ia de a acorda a#i#"en$! medical!Cngri-iri de #!n!"a"e unei per#oane doar dac! au accep"a"/o n preala,il ca pacien", cri"eriile de accep"are urmnd a i #"a,ili"e prin normele me"odologice de aplicare a pre.en"ei legi. (;) Medicul, medicul den"i#", a#i#"en"ul medicalCmoa2a nu po" re u.a #! acorde a#i#"en$! medical!Cngri-iri de #!n!"a"e pe cri"erii e"nice, religioa#e 2i orien"are #e3ual! #au pe al"e cri"erii de di#criminare in"er.i#e prin lege. (3) Medicul, medicul den"i#", a#i#"en"ul medicalCmoa2a au o,liga$ia de a accep"a pacien"ul n #i"ua$ii de urgen$!, cnd lip#a a#i#"en$ei medicale poa"e pune n pericol, n

mod grav 2i irever#i,il, #!n!"a"ea #au via$a pacien"ului. ART. <(3 (1) A"unci cnd medicul, medicul den"i#", a#i#"en"ul medicalCmoa2a au accep"a" pacien"ul, rela$ia poa"e i n"rerup"!) a) oda"! cu vindecarea ,olii0 ,) de c!"re pacien"0 c) de c!"re medic, n urm!"oarele #i"ua$ii) (i) a"unci cnd pacien"ul e#"e "rimi# al"ui medic, urni.nd "oa"e da"ele medicale o,$inu"e, care -u#"i ic! a#i#"en$a al"ui medic cu compe"en$e #pori"e0 (ii) pacien"ul mani e#"! o a"i"udine o#"il! 2iC#au ireveren$ioa#! a$! de medic. (;) Medicul va no"i ica pacien"ului, n #i"ua$ia prev!.u"! la alin. (1) li". c) pc". (ii), dorin$a "ermin!rii rela$iei, nain"e cu minimum ( .ile, pen"ru ca ace#"a #! g!#ea#c! o al"erna"iv!, doar n m!#ura n care ace#" ap" nu pune n pericol #"area #!n!"!$ii pacien"ului. ART. <(9 (1) Medicul, a#i#"en"ul medicalCmoa2a, anga-a$i ai unei in#"i"u$ii urni.oare de #ervicii medicale, au o,liga$ia acord!rii a#i#"en$ei medicaleCngri-irilor de #!n!"a"e pacien"ului care are drep"ul de a primi ngri-iri medicaleCde #!n!"a"e n cadrul in#"i"u$iei, po"rivi" reglemen"!rilor legale. (;) Medicul poa"e re u.a a#igurarea a#i#"en$ei medicale n #i"ua$iile men$iona"e la ar". <(3 alin. (1) li". c). ART. <(( (1) ?n acordarea a#i#"en$ei medicaleCngri-irilor de #!n!"a"e, per#onalul medical are o,liga$ia aplic!rii #"andardelor "erapeu"ice, #"a,ili"e prin g5iduri de prac"ic! n #peciali"a"ea re#pec"iv!, apro,a"e la nivel na$ional, #au, n lip#a ace#"ora, #"andardelor recuno#cu"e de comuni"a"ea medical! a #peciali"!$ii re#pec"ive. (;) Colegiul Medicilor din Romnia va ela,ora 2i va #upune #pre apro,are Mini#"erului 4!n!"!$ii >u,lice #"andardele "erapeu"ice, #"a,ili"e prin g5iduri de prac"ic! la nivel na$ional, pn! la in"rarea n vigoare a pre.en"ului "i"lu. C"#. 5 "sigurarea o/ligatorie de r*spundere ci9il* profesional* pentru medici8 farmaciti i alte persoane din domeniul asistenei medicale ART. <(< (1) >er#onalul medical de ini" la ar". <9; alin. (1) li". a) care acord! a#i#"en$! medical!, n #i#"emul pu,lic 2iC#au n cel priva", n"r/o loca$ie cu de#"ina$ie #pecial! pen"ru a#i#"en$! medical!, precum 2i a"unci cnd acea#"a #e acord! n a ara ace#"ei loca$ii, ca urmare a unei cereri e3pre#e din par"ea per#oanei #au a per#oanelor care nece#i"! acea#"! a#i#"en$! ori a unui "er$ care #olici"! acea#"! a#i#"en$! pen"ru o per#oan! #au mai mul"e per#oane care, din mo"ive independen"e de voin$a lor, nu po" apela ele n#ele la acea#"! a#i#"en$!, va nc5eia o a#igurare de malpra3i# pen"ru ca.urile de r!#pundere civil! pro e#ional! pen"ru pre-udicii cau.a"e prin ac"ul medical. (;) + copie dup! a#igurare va i pre.en"a"! nain"e de nc5eierea con"rac"ului de munc!, iind o condi$ie o,liga"orie pen"ru anga-are.