Sunteți pe pagina 1din 10

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA


S.C. INVESTIMENTI SRL

Subscrisa
S.C. ABI FINANCE S.A., persoana juridical de drept elvetian, cu sediul in Elvetia, Via
Lavizzari nr. 6, 6830 Chiasso, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. CH-524.3.004.244-3,
capital social CHF 50.000 integral subscris si varsat, reprezentata prin Av. Andreea Cosciug, in
conformitate cu imputernicirea autentificata de notar public Av. Marco Frigerio cu nr. 2353 din
data de 11.01.2005, apostilata cu nr. 00236 de catre Registratura de Stat Cantonul Ticino.
Am decis constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata, persoana juridical de
drept roman, a carei organizare si functionare este supusa dispozitiilor legii 31/1990 republicata
si a prezentului act constitutive.

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA, SEDIUL, CONSTITUIREA DE
SUCURSALE SI FILIALE
Art.1 Denumirea societatii
1.1 Societatea se va numi S.C. INVESTIMENTI RUMENI SRL
1.2 Denumirea societatii rezulta din Dovada privind disponibilitatea firmei nr. 324418 din data
de 02.12.2004, eliberata de Oficiul Registrului Comertului al Mun. Bucuresti.
1.3 In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile etc, emise de societate, denumirea societatii
va fi precedata sau urmata de cuvintele Societatea cu raspundere limitata sau de initialele
S.R.L., de sediul societatii, capitalul social, numarul de inregistrare la Registrul Comertului
si respective de codul fiscal sub care a fost inregistrata societatea la Ministerul de Finante.
Art. 2 Forma juridica
2.1 Partile semnatare convin sa constituie in Romania o societate cu raspundere limitata, care
este persoana juridical romana si care isi va desfasura activitatea in conformitate cu prezentul act
constitutiv al societatii si cu legislatia in vigoare.
Art.3 Sediul societatii
3.1 Sediul societatii este stabilit in Bucuresti, Str. Dr. Staicovici nr. 73, Cladirea Forum 2000,
etaj 7, sector 5.
3.2. Sediul social al societatii poate fi schimbat in orice alta localitate din Romania in baza
Deciziei Asociatului Unic.
3.3. Societatea va putea deschide in alte localitati din tara sau din strainatate filial, sucursale,
agentii sau birouri de reprezentare in baza Deciziei Asociatului Unic si cu respectarea
dispozitiilor legale in vigoare.
Art.4 Durata societatii
4.2. Durata de functionare a societatii S.C. INVESTIMENTI RUMENI SRL este nelimitata.

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art.5 Obiectul societatii
5.1. Obiectul principal de activitate este:
514 Comert cu ridicata al bunurilor de consum, altele decat cele alimentar;
5147 Comert cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.al;
5.2. Obiectul secundar de activitate este:
511 Activitati de intermediere in comertul cu ridicata;
5111 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu
semiproduse;
5113 Intermedieri in comertul cu material lemons si de constructii;
5114 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industrial, nave si avioane;
5115 Intermedieri in comertul cu mobile, articole de menaj si de fierarie;
514 Comert cu ridicata al bunurilor de consum, altele decat cele alimentare;
5141 Comert cu ridicata al produselor textile;
5142 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;
5147 Comert cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.;
5144 Comert cu ridicata al produselor din ceramic, sticlarie, tapete si produse de intretinere;
515 Comert cu ridicata al produselor intermediare neagricole si al deseurilor;
5153 Comert cu ridicata al materialului lemons si de constructii;
5154 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de
incalzire;
252 Fabricarea articolelor din material plastic;
2524 Fabricarea altor produse din material plastic;
518 Comert cu ridicata al masinilor, echipamentelor si furniturilor;
5181Comert cu ridicata al masinilor-unelte;
5187 Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie, comert si transporturi;
519 Comert cu ridicata al altor produse;
5190 Comert cu ridicata al altor produse;
526 Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine;
5236 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine;
5261 Comert cu amanuntul prin corespondenta;
602 Alte transporturi terestre;
6024 Transporturi rutiere de marfuri;
741 Activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal;
activitati de studii de piata si de sondaj; consultanta pentru afaceri si management;
7414 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
701 Activitati imobiliare cu bunuri proprii;
7012 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
702 Incirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau inchiriate;
7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
703 Activitati imobiliare pe baza de tarife sau contract;
7031 Agentii imobiliare;
7032 Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract;
452 Constructii de cladiri sau parti ale acestora; geniu civil;
4521 Constructii de cladiri si lucrari de geniu;
713 Inchirierea masinilor si echipamentelor;
7132 Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fara personal de deservire
aferent;
7134 Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a.;
748 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor;
7482 Activitati de ambalare;
7487 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor;
Societatea efectueaza operatiuni de export-import.
5.3. Societatea poate participa in orice alta societate indifferent de obiectul acesteia.

CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, PARTILE SOCIALE

Art.6 Capitalul Social
6.1 Capitalul social subscris si varsat este de 188.000.000 lei, reprezentand echivalentul in lei a
sumei de 5000 Euro.
6.2 Capitalul social subscris si varsat se divide in 188 de parti sociale fiecare avand o valoare
nominala de 1.000.000 lei.
6.3 Capitalul social subscris si varsat a fost depus in integralitate in numerar.

Art.7 Cota de participare
7.1 Capitalul social este detinut in totalitate de catre S.C. ABI FINANCE S.R.L dupa cum
urmeaza:
S.C. ABI FINANCE S.R.L, are un aport la constituirea capitalului social, in numerar, de
188.000.000 lei, detinand un numar de 188 parti sociale, numerotate de la 1 la 188, cu o valoare
nominala de 1.000.000 lei fiecare, reprezentand 100% din capitalul social al societatii.

Art.8 Cesiunea partilor sociale
8.1 Cesiunea partilor sociale catre terti se poate face numai in baza Deciziei Asociatului Unic
prin act autentificat la notariat sau certificate de un avocet, cu majoritatea ceruta de lege.
8.2 Transferul partilor sociale prin cesiune se inregistreaza in registrul de evident al societatii
privind partile sociale si se mentioneaza pe certificatele care atesta calitatea de proprietate a
partilor sociale respective si de asociat in cadrul acestei societati.

Art.9 Majorarea si reducerea capitalului social
9.1 Capitalul social poate fi majorat pe baza Deciziei Asociatului Unic, prin constituirea de noi
parti sociale, pe baza contributiei suplimentare in numerar sau in natura a altor asociati, prin
incorporarea in capitalul social a fondurilor de dezvoltare sau prin reinvestirea beneficiilor, cu
majoritatea ceruta de lege.
9.2 Reducerea capitalului social se poate face numai pe baza Deciziei Asociatului Unic, cu
respectarea conditiilor prevazute de lege.

CAPITOLUL V
CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETATII

Art.10 Conducerea societatii
10.1 Asociatul Unic are puteri depline in a decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii
economice si comerciale, avand dreptul sa decida in urmatoarele problem, cu respectarea
conditiilor prevazute de lege:
a. sa aprobe bilantul contabil sis a stabileasca repartizarea beneficiului net;
b. sa numeasca sis a revoce directorul general, sa-I stabileasca si modifice salariul,
responsabilitatile;
c. sa desemneze pe administrator si pe cenzori, sa-I revoce sis a le dea descarcare de
activitatea lor precum si renumeratia acestora;
d. sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii,
desemnand si persoana care sa o exercite;
e. sa adopte sis a modifice programul de activitate economic financiara a societatii,
inclusive bugetul;
f. sa analizeze, sa aprobe, sa modifice sau sa respinga bilantul contabil si situatia contului
de profit si pierderi dupa ascultarea rapoartelor directorului general, a cenzorului precum
si distribuirea dividentelor;
g. sa infiinteze sis a desfiinteze punctele pentru desfacere sau service, sucursalele, filialele,
agentiile sau punctele de lucru;
h. sa mareasca sis a reduca capitalul social, numarul de parti sociale si valoarea nominal a
acestora;
i. sa cesioneze parti sociale;
j. fuzionarea, divizarea, transformarea, dizolvarea si lichidarea societatii;
k. sa investeasca capital social;
l. sa extinda sau sa restranga obiectul de activitate;
m. sa schimbe denumirea, forma juridica a societatii sau sediul acesteia;
n. sa modifice actul constitutiv;
o. sa reprezinte societatea in raporturile cu tertii, persoane fizice sau juridice.

10.2 Asociatul Unic poate delega in totalitate sau in parte atributiile sale unuia sau mai multor
administrator.
10.3 Asociatul Unic ia decizii cu unanimitatea capitalului social.

Art.11 Administrarea societatii
11.1 Prin prezentul Act Constitutiv se numeste ca administrator al societatii:
- Mario Valtulini, cetatean elvetian, nascut la data de 07.05.1965 la Mendrisio (CH), identificat
cu pasaport nr. 0578413, eliberat la data de 16.05.2001, de catre autoritatile elvetiene, domiciliat
in Via Pietane 14m Stabio (CH), stare civila casatorit;

Art.12 Atributiile administratorului
12.1 Atributiile administratorilor sunt urmatoarele:
a. negocierea si incheierea de contracte comerciale sau orice document civil sau commercial
necesar desfasurarii activitatii Societatii romane si a obiectului social al acesteia;
b. efectuarea de operatiuni financiare asupra capitalului social al Societatii romane in
functie de necesitatile Societatii;
c. gestionarea activitatilor de resurse umane ale Societatii romane ( incheierea si defacerea
de contracte de munca individuale);
d. deschidere conturi bancare pe numele societatii indifferent de suma;
e. retragerea de numerar din conturile bancare ale societatii indifferent de suma;
f. modificarea sediului social al Societatii;
g. aproba operatiunile curente si incasari si plati;
h. negocierea si incheierea de contracte;
i. vanzarea-cumpararea de apartamente;
j. stabilirea structurii organizatorice a societatii si a numarului de salariati;
k. contractarea de imprumuturi bancare garantate cu patrimoniul societatii;
l. acordarea de garantii de orice natura;
m. aprobarea salariilor si primelor platibile in lei sau valuta pentru munca prestata de
personalul societatii sau de catre colaboratori;
n. utilizarea fondurilor de rezerva si dezvoltare;
o. reprezentarea ordinara si extraordinara a Societatii in fata tertilor, persoane fizice sau
juridice;
p. administratorul poate mandata in totalitate sau in parte puterile lor unei terte persoane.

Art.13 Atributiile Directorului General
13.1 Directorul general este un oragn executiv care ia decizii cu privire la activitatea societatii in
limita hotararilor date de Asociatul Unic. La data constituirii, societatea nu are director general.
13.2 In cazul in care se numeste un director general acesta are urmatoarele atributii:
a. aproba planul de finantare si organizare a activitatii curente a societatii;
b. angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia, inclusive
salarizarea;
c. stabileste strategia de marketing si management a societatii;
d. rezolva alte probleme stabilite de Adunarea Asociatilor;
e. reprezinta societatea in raporturile cu tertii semnand valabil toate actele care angajeaza
societatea.

Art.14 Controlul activitatii societatii
14.1 Gestiunea societatii va fi controlata atat de catre Asociatul Unic in virtutea atributiilor sale
statutare, cat si de catre unul sau mai multi cenzori, numiti de catre Asociatul Unic. Acesta,
(dupa caz acestia) va verifica in cursul exercitiului financiar gospodarirea mijloacelor circulante,
registrul de evident contabila si documentele contabile ale societatii, iar la incheierea exercitiului
financiar controleaza exacticitatea inventarului, a documentelor, a rapoartelor prezentate de
directorul general asupra situatiei conturilor societatii, a bilantului si contului de profit si
pierderi.
14.2 In cazul in care prin hotararea Asociatului Unic se vor numi unul sau mai multi cenzori,
acestia vor fi experti contabil si cetateni romani. Acesta isi va desfasura activitatea pe o perioada
de trei ani in conformitate cu prevederile prezentului act constitutive si a dispozitiilor legale in
materie, avand obligatia sa prezinte asociatului unic un raport scris, propunand aprobarea,
modificarea sau respingerea bilantului si contului de profit si pierderi sis a semnaleze eventualele
neregularitati in activitatea societatii, nerespectarea actului constitutive al societatii ori ale
dispozitiilor legale in vigoare.
14.3 Cenzorul (daca a fost numit) raspunde potrivit legii fata de societate pentru eventualele
prejudicii cauzate prin neindeplinirea sau indeplinirea cu rea credinta a atributiilor ce-I revin.

CAPITOLUL V
ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.15 Exercitiul financiar
15.1 Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se termina la data de 31 decembrie a
fiecarui an calendaristic, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Primul exercitiu
financiar incepe la data inregistrarii societatii si se termina la data de 31 decembrie a anului in
care a fost efectuata inregistrarea.
Art.16 Evidenta contabila si statistica a societatii
16.1 Societatea va tine contabilitatea regulate a operatiunilor si va intocmi la sfarsitul fiecarui
exercitiu financiar umrmatoarele documente:
a. bilantul si contul de profit si pierderi
b. raportul asupra activitatii societatii pe exercitiul financiar incheiat;
c. programul de activitate al societatii si bugetul pe anul urmator.
16.2 Evidenta contabila se va tine in lei si in valuta in registrele contabile ale societatii cu
respectarea tuturor normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor si a celorlalte
dispozitii legale in materie.
Art.17 Repartizarea beneficiilor
17.1 Asociatul unic poate decide reinvestirea partial sau totala a beneficiului societatii in scopul
dezvoltarii societatii, maririi capitalului social, constituirii unor fonduri de dezvoltare sau pentru
realizarea d enoi investii.
17.2 Plata beneficiului cuvenit Asociatului unic se va face in decurs de 90 de zile de la data
incheierii exercitiului financiar, iar in cazul inregistrarii de pierderi acesta va analiza cauzele si
vor lua masurile necesare.
17.3 Pierderile si beneficiile Societatii vor fi suportate in intregime de Asociatul unic.

Art.18 Forta de munca
18.1 Angajarea personalului societatii in functie de necesarul de munca se va face de catre
administrator, pe baza de contract individual de munca, prin care se stabilesc drepturile si
obligatiile salariatilor in raporturile cu societatea, salarizarea facandu-se in lei, in conformitate cu
legea romana.

CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art.19 Dizolvarea societatii
19.1 Societatea se dizolva in cazurile prevazute de lege si anume:
a. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
b. falimentul societatii;
c. reducerea capitalului social dub limita prevazuta de lege fara sa fi fost forma la care capitalul
social existent sa fie sufficient;
d. hotararea Asociatului unic.

Art.20 Lichidarea societatii
20.1 Lichidarea societatii se va face in cazurile prevazute de lege.
20.2 Lichidarea se va face de lichidatori numiti de catre Asociatul Unic, in conformitate cu
prevederile legale.
20.3 Toate documentele eliberate de societate vor face mentiunea ca societatea se afla in
lichidare.

CAPITOLUL VII
LITIGII
Art.21 Litigii
21.1 Orice litigiu care ar putea lua nastere din interpretarea, executarea sau cu privire la
valabilitatea prezentului act constitutive, intre asociati, sau intre societate si terti va fi in principiu
rezolvat pa cale amiabila intre parti.
21.2 In cazul in care rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, solutionarea litigiilor va fi de
competent instantelor romane de judecata.

CAPITOLUL VIII
DISPOZITII FINALE

Art. 22 Durata intrarii in vigoare
22.1 Prezentul act constitutive intra in vigoare din momentul semnarii lui, astazi 18.01.2005.
22.2 Redactat si semnat in 5 (cinci) exemplare, in limba romana, toate avand aceeasi valoare
juridic, astazi data certificarii prezentului inscris, o copie ramanand la avocat.