Sunteți pe pagina 1din 16

CAPITOLUL 1

Teste de autoevaluare

1. Deseori, locuitorii unui ora! prefer" s" achizi#ioneze produse !i servicii
din afara ariei lor comerciale locale. Acest fenomen afecteaz" ndeosebi
localit"#ile mici, ntruct dac" el ia amploare, poate influen#a negativ
prosperitatea localit"#ii. Pentru a reduce dimensiunea unui astfel de fenomen
!i a determina motivele care i fac pe unii localnici s" cumpere produse !i
servicii din afara localit"#ii lor, un grup de cercet"tori au f"cut un studiu pe
200 de locuitori ai unei a!ez"ri.
a) Identifica#i popula#ia statistic", e!antionul !i unitatea statistic";
b) Identifica#i cteva caracteristici ce ar putea fi nregistrate. Ar"ta#i
tipul !i scala lor de m"surare.

2. O companie de produse cosmetice dore!te s" lanseze un nou produs.
Pentru a testa impresiile consumatorilor, $00 de persoane alese aleator
primesc cte o mostr" din acest produs !i, dup" ce-l testeaz", ele sunt rugate
s" r"spund" la ntreb"rile din urm"torul formular:
a) Ce vrst" ave#i?
b) Care este ocupa#ia dv.?
c) n ce clas" de venituri v" situa#i (sub 5 mil. lei, ntre 5-$0 mil. lei, peste
$0 mil. lei etc.)?
d) Ce calit"#i aprecia#i la acest produs?
e) Ce not" a#i acorda (pe o scal" de la $ la $0) acestui produs?
f) Ve#i cump"ra produsul dac" va fi disponibil n magazine?
Clasifica#i variabilele cuprinse n ntreb"ri n cantitative sau calitative !i
ar"ta#i scala lor de m"surare.

3. Pentru urm"toarele exemple, ar"ta#i unitatea statistic", variabila statistic",
tipul variabilei !i scala ei de m"surare:
a) num"rul de pagini a 300 de c"r#i dintr-o bibliotec";
b) profitul ob#inut n anul 200$ de c"tre 200 de agen#i economici;
c) temperatura la sol nregistrat" n 30 de zile consecutive, la ora 6 a.m., la
sta#ia Filaret;
d) localitatea de na!tere a $00 de salaria#i ai unei ntreprinderi;
e) calificativele ob#inute de 50 de studen#i la un test de psihologie.

4. Transforma#i urm"toarele variabile nealternative n variabile dihotomice,
completnd n coloana 2 a tabelulul urm"tor, variantele pe care le
considera#i potrivite:
CAPITOLUL 1


Variabila Variante pentru variabila
nealternativ!
Variante pentru
variabila alternativ!
a) cifra de afaceri $00 mld. lei, 90 mld. lei, $50
mld. lei, 200 mld. lei, etc.

b) localitatea de na!tere Ia!i, Bra!ov, Bucure!ti,
Cmpulung, Bucure!ti, etc.

c) temperatura apei $0 C, $2 C, 23 C, 2$ C,
$9 C, etc.


5. Ar"ta#i dac" urm"toarele exemple reprezint" o variabil" statistic" sau o
constant":
a) num"rul de zile din luna august;
b) num"rul ac#iunilor tranzac#ionate n $00 de zile diferite ale anului la
Bursa din New York;
c) vrsta studen#ilor care au intrat la Academia de Studii Economice;
d) timpul necesar unor persoane pentru a completa un formular;
e) vrsta la care o persoan" poate vota pentru prima dat";
f) punctajul ob#inut de $00 de participan#i la un concurs de cultur"
general";
g) punctajul maxim posibil a fi ob#inut la un test de economie;
h) sumele cheltuite anual de c"tre $00 de studen#i pe c"r#i de specialitate.

6. Directorul unui liceu dore!te s" studieze n ce m"sur" elevii claselor a
XII-a cunosc limba englez". n acest scop, sunt selecta#i aleator $00 de
elevi, care sunt supu!i unui test.
I. Elevii selecta#i pentru acest studiu reprezint":
a) popula#ia; b) statistica; c) parametrul; d) e!antionul.
II. n acest studiu, gradul n care elevii cunosc limba englez", determinat
prin testul acordat, reprezint":
a) statistica; b) variabila; c) parametrul; d) e!antionul.
III. Punctajele ob#inute de elevi la test constituie:
a) date; b) e!antionul; c) statistici; d) popula#ia.
IV. Punctajul mediu ob#inut la test de c"tre elevii din e!antion reprezint":
a) parametrul; b) statistica; c) variabila; d) date.
V. Cnd generaliz"m aceste rezultate, spunem c" facem o inferen#" la
nivelul:
a) datelor; b) variabilelor; c) statisticilor; d) popula#iei.

CAPITOLUL 1

VI. Punctajul mediu ob#inut de c"tre to#i elevii din clasele a XII-a ale
liceului, reprezint":
a) parametrul; b) variabila; c) date; d) popula#ia.

7. Comentatorii de fotbal folosesc adesea, n relat"rile lor din timpul
meciurilor, expresii ca: "Num"rul de !uturi pe poart"", "Num"rul de
cornere", "Num"rul loviturilor libere", etc., pe care ei le includ n a!a-zisele
"Statistici ale meciului". Sunt aceste numere, ntr-adev"r, statistici? %i dac"
nu, ce reprezint" ele?

8. Dintr-o colectivitate de N = 50.000 de persoane baza de sondaj, s" se
selecteze aleator, pe baza tabelului cu numere aleatoare, un e!antion de n =
200 de unit"#i, exemplificndu-se pentru 20 de unit"# procedeul.

9. Pentru urm"toarele cazuri, preciza#i unitatea statistic", identifica#i varia-
bila statistic" studiat" !i tipul de variabil". Preciza#i dac" variabila este
cantitativ" sau calitativ", dac" ea este continu" sau discontinu":
a) Timpii de execu#ie, n secunde, a 400 de programe BASIC;
b) Absenteismul angaja#ilor (zile);
c) Profesiile a 200 de salaria#i;
d) Num"rul personalului din $000 de ntreprinderi;
e) Num"rul copiilor din 2000 de familii.

10. Clasifica#i urm"toarele exemple de date statistice n numerice (canti-
tative) !i nenumerice (calitative). Ar"ta#i scala de m"surare:
a) rata lunar" a !omajului n jude#ul A, n anul 2000;
b) cifra de afaceri realizat" de firmele unui ora!, n primul trimestru al
anului 200$;
c) afilierea la un partid politic a 50 de directori executivi selecta#i
ntmpl"tor, fiecare dintre ace!tia putnd avea o singur" afiliere la un partid
politic;
d) cursul valutar zilnic oficial al leului n raport cu U.S.D;
e) tipul de ulei de motor cump"rat cel mai recent de 75 de posesori de
automobile selecta#i ntmpl"tor, fiecare posesor putnd preciza un singur
tip;
f) num"rul persoanelor de sex feminin care ndeplinesc func#ia de director
economic pe jude#e;
g) salariul mediu pe ramuri ale economiei na#ionale, martie 200$;
CAPITOLUL 1

h) jude#ele n care cinci cotidiene au realizat cele mai multe abonamente n
anul 2000;
i) num"rul de ore de program sportiv transmise de $5 televiziuni prin cablu;
j) procentul mediu dintr-o zi de lucru, consumat n !edin#e de c"tre 50 de
directori;
k) marca de calculator cump"rat cel mai de recent de 20 de persoane;
l) pre#ul calculatorului cump"rat cel mai de recent de 20 de oameni de
afaceri;
m) luna din anul 2000 n care 50 de agen#i economici selecta#i ntmpl"tor
au realizat cele mai mari vnz"ri;
n) culoarea de tapet (alta dect alb") la care 5 dintre cei mai importan#i
importatori de tapete au realizat cele mai mari venituri din vnz"ri, pentru
firm";
o) indicele pre#urilor de consum n ultimele 6 luni;
p) cheltuielile cu reclama f"cute de 50 de firme selectate aleator;
q) tipul de reclam" publicitar" preferat" de 50 de firme selectate aleator;
r) marca de automobile americane pe care o indic" 25 de mecanici auto ca
producnd cele mai credibile ma!ini;

11. Presupune#i c" lucra#i pentru o firm" de sondare a opiniei publice !i
dori#i s" estima#i propor#ia cet"#enilor care, n eventualitatea organiz"rii de
alegeri ast"zi, ar vota cu partidul de guvern"mnt. Defini#i popula#ia statis-
tic" pe care o e!antiona#i. Dar dac" v-ar interesa s" estima#i propor#ia
cet"#enilor care, la viitoarele alegeri, ar vota cu partidul de guvern"mnt,
care ar fi popula#ia e!antionat"?

12. O companie de asigur"ri dore!te s" determine propor#ia medicilor care
au fost implica#i n ultimul an n una sau mai multe ac#iuni judiciare de rele
practici. Compania selecteaz" ntmpl"tor 500 de medici care au practicat n
ultimul an !i determin" propor#ia. Identifica#i popula#ia de interes, e!an-
tionul !i inferen#a statistic" dorit".

13. O companie de produse alimentare dore!te s" comercializeze un nou
produs de snack-food. Pentru a vedea cum reac#ioneaz" cump"r"torii la
acest produs, compania organizeaz" o testare a gusturilor pentru $00 de
cump"r"tori selecta#i ntmpl"tor la un magazin suburban. Cump"r"torii
sunt ruga#i s" guste produsul !i apoi s" completeze un chestionar cu
urm"toarele ntreb"ri:
a) Care este vrsta dumneavoastr"?
CAPITOLUL 1

b) Sunte#i persoana care face de obicei cump"r"turi pentru familia dv.?
c) Cte persoane sunt n familia dv.?
d) Cum nota#i, pe o scal" de la $ la $0, gustul produsului, dac" $ este cel mai
pu#in gustos?
e) Ve#i cump"ra acest produs dac" va fi disponibil n magazine?
f) Dac" r"spunsul la e) este Da, ct de des ve#i cump"ra produsul?
Clasifica#i datele oferite de r"spunsuri n cantitative !i calitative !i indica#i
scala de m"surare pentru fiecare dintre ele.

14. Un cercet"tor este interesat s" compare salariul de ncadrare pentru
b"rba#ii !i femeile care intr" n serviciu imediat dup" absolvirea facult"#ii.
Sunt cerceta#i $00 de b"rba#i !i $00 de femei.
a) Descrie#i popula#ia;
b) Descrie#i e!antionul;
c) Descrie#i inferen#a care intereseaz".

15. Despre scala de interval, ca scal" de m"surare a datelor statistice, se
poate afirma c":
a) este prima scal" propriu-zis numeric";
b) punctul zero absolut al scalei indic" absen#a caracteristicii;
c) mai este denumit" !i scala propor#ional";
d) originea !i unitatea de m"sur" folosit" sunt arbitrare;
e) permite interpretarea ordinii not"rilor, ct !i a diferen#elor dintre ele.

16. Ordinea n care sosesc alerg"torii dintr-o curs" reprezint" o variabil"
statistic" ale c"rei valori pot fi m"surate pe o scal":
a) nominal";
b) propor#ional";
c) de interval;
d) ordinal";
e) cardinal".

17. Temperatura la sol m"surat" n $0 zile consecutive n Bucure!ti, ca
variabil" statistic", are valori ce pot fi m"surate pe o scal":
a) de raport;
b) de interval;
c) ordinal";
d) cardinal";
e) pe nici una dintre scalele men#ionate.

CAPITOLUL 1

18. Salariul net pentru 50 de angaja#i ai unei firme se poate m"sura pe o
scal":
a) propor#ional";
b) ordinal";
c) cardinal";
d) de raport;
e) nominal".

19. Se efectueaz" urm"toarele nota#ii:
I. stabilirea scopului observ"rii;
II. culegerea datelor statistice;
III. controlul calit"#ii datelor culese !i remedierea erorilor;
IV. delimitarea colectivit"#ii !i a unit"#ii de observare;
V. stabilirea m"surilor organizatorice;
VI. delimitarea timpului !i locului observ"rii;
VII. stabilirea caracteristicilor ce vor fi nregistrate;
VIII. alegerea formularelor de nregistrare.
Planul dup" care se desf"!oar" observarea statistic" cuprinde n mod necesar
elementele:
a) I, II, III, IV, V, VI;
b) I, IV, VII, VIII, VI, V;
c) I, II, V, VI, VII, VIII;
d) I, II, III, VI, VII;
e) nici una dintre variantele indicate.

20. Fi!a este un formular de nregistrare a datelor statistice despre care se
poate afirma c":
a) se completeaz" pentru o singur" unitate de observare;
b) se completeaz" pentru mai multe unit"#i de observare;
c) se folose!te atunci cnd programul observ"rii cuprinde mai multe
caracteristici;
d) se folose!te atunci cnd programul observ"rii cuprinde pu#ine carac-
teristici;
e) se folose!te atunci cnd unit"#ile de observare sunt dispersate n plan
teritorial;

21. Erorile de nregistrare sistematice sunt acelea care:
a) se produc n urma unor accidente;
b) determin", de regul", abateri n ambele n ambele sensuri fa#" de valorile
reale ale fenomenului;
c) determin", de regul", abateri ntr-un singur sens fa#" de valorile reale;
CAPITOLUL 1

d) pot ap"rea datorit" nen#elegerii !i neaplic"rii corecte a instruc#iunilor
datorit" comodit"#ii sau relei-credin#e;
e) nu pot fi nl"turate prin control statistic.

22. Controlul cantitativ al datelor n etapa de observare statistic" presupune:
a) efectuarea, prin sondaj, a unor calcule ntre diferi#i indicatori nscri!i n
formulare;
b) verificarea primirii tuturor formularelor la Centrul de prelucrare;
c) verificarea !i interpretarea rela#iilor dintre diferi#i indicatori;
d) verificarea complet"rii tuturor rubricilor;
e) el se mai nume!te !i control de volum al datelor.

23. Selec#ia statistic":
a) este o metod" de observare total";
b) este asem"n"toare cu ancheta de opinie, cu deosebirea c" e!antionul de la
care s-au cules datele trebuie s" fie reprezentativ;
c) este o metod" asem"n"toare cu ancheta statistic", cu deosebirea c"
selec#ia statistic" nu presupune obligativitatea complet"rii chestionarelor;
d) este o metod" asem"n"toare cu ancheta statistic", cu deosebirea c"
e!antionul nu trebuie s" ndeplineasc" n mod obligatoriu condi#ia de
reprezentativitate;
e) este o metod" de observare par#ial" prin care se caracterizeaz" aprofundat
o singur" unitate statistic".

CAPITOLUL 1

R!spunsurile testelor de autoevaluare
1.
a) Popula"ia statistic!: totalitatea cump"r"torilor din localitatea studiat";
E#antionul: cei 200 de cump"r"tori;
Unitatea statistic!: cump"r"torul;
b) Caracteristici statistice:
vrsta cump"r"torilor (numeric", continu", scal" de raport);
sexul cump"r"torilor (nenumeric", scal" nominal");
ocupa"ia cump"r"torilor (nenumeric", scal" nominal");
venitul cump"r"torilor (numeric", continu", scal" de raport);
tipul produselor preferate a fi achizi#ionate din afara localit"#ii
(nenumeric", scal" nominal");
frecven"a cu care cump"r"torii achizi#ioneaz" produse !i servicii din
afara localit"#ii:
nenumeric", scal" ordinal" (dac" variantele de r"spuns sunt:
niciodat", foarte rar, rar, des, foarte des etc.);
numeric", discontinu", scal" de interval (dac" variantele sunt: o
dat", de dou" ori etc.)

2.
a) cantitativ", scal" de raport;
b) calitativ", scal" nominal";
c) cantitativ", scal" de raport;
d) calitativ", scal" nominal";
e) cantitativ", scal" de interval;
f) calitativ", scal" nominal".

3.
ntrebarea Unitatea statistic! Variabila
statistic!
Tipul variabilei Scala de m!surare
a) cartea num"rul de
pagini
cantitativ",
discontinu"
de raport
b) agentul economic profitul cantitativ",
continu"
de raport
c) ziua temperatura cantitativ",
continu"
de interval
d) salariatul localitatea
de na!tere
calitativ" nominal"
e) studentul calificativul calitativ" ordinal"
CAPITOLUL 1

4.
a) pentru variabila "cifra de afaceri": sub $50 mld. lei / $50 !i peste $50
mld. lei;
b) pentru variabila "localitatea de na!tere": Bucure!ti / Provincie;
c) pentru variabila "temperatura apei": sub 20 C / 20 C !i peste 20 C.

5.
a) constant"; e) constant";
b) variabil"; f) variabil";
c) variabil"; g) constant";
d) variabil"; h) variabil".

6.
I. d); IV. b);
II. b); V. d);
III. a); VI. a).

7.
Aceste numere nu reprezint" statistici, ci date. Pe baza acestor date se pot
calcula statistici (de exemplu: ponderea cornerelor executate de fiecare
echip", ponderea timpului ct s-a aflat n posesia mingii fiecare echip" etc.).

8.
Tuturor persoanelor din colectivitatea total" li se acord" numere de ordine
de la $ la 50.000. Select"m pozi#ia din tabelul cu numere aleatoare de la care
se va efectua citirea numerelor. S" presupunem c" ncepem citirea de la
rndul 33 coloana 3. Numerele citite din tabel, de la stnga la dreapta pe
linie, plecnd de la pozi#ia aleas", sunt:

$673; 8043; 4464; $9$4; 5222; 8$62; 7968; $337; 9055;
2793; 3306; 7642; $608; $68$; 86$5; 0979; 3086; 7477;
6865; 0579; 8257; 7822; 374$; 8244; 0743; 9889; 7823;
9604; 5$84; 3498; 0338; 87$2; 7988; 5788; 468$; 6256;
949$; 0659; 8523; 920$; 8405; 8364; $295; 5$44; 6064;
6886; 5305; 26$6; 3$95.

Cum N = 50.000 are 5 cifre, se rearanjeaz" secven#ele de cifre
men#ionate mai sus n grupuri de cte 5 cifre:

CAPITOLUL 1

$6.738; 04.344; 64.$9$; 45.222; 8$.627;
96.8$3; 37.905; 52.793; 33.067; 64.2$6;
08.$68; $8.6$5; 09.793; 08.674; 77.686;
50.579; 82.577; 82.237; 4$.824; 40.743;
98.897; 82.396; 04.5$8; 43.498; 03.388;
7$.279; 88.578; 84.68$; 62.569; 49.$06;
59.852; 39.20$; 84.058; 36.4$2; 95.5$4;
46.064; 68.865; 30.526; $6.3$9.

Din aceste numere, se elimin" numerele mai mari de 50.000 !i vor
r"mne urm"toarele numere, care corespund numerelor de odine ale
persoanelor ce vor fi incluse n e!antion:

$6.738; 04.344; 45.222; 37.905; 33.067;
08.$68; $8.6$5; 09.793; 08.674; 4$.824;
40.743; 04.5$8; 43.498; 03.388; 49.$06;
39.20$; 36.4$2; 46.064; 30.526; $6.3$9.

9.
a) unitatea statistic!: programul BASIC;
variabila statistic!: timpul de execu#ie cantitativ", continu".
b) unitatea statistic!: angajatul;
variabila statistic!: num"rul de zile absentate numeric", discret".
c) unitatea statistic!: salariatul;
variabila statistic!: profesia calitativ".
d) unitatea statistic!: ntreprinderea;
variabila statistic!: num"rul de personal cantitativ", discret".
e) unitatea statistic!: familia;
variabila statistic!: num"rul de copii cantitativ", discret".

10.
a) cantitativ", scal" de raport;
b) cantitativ", scal" de raport;
c) calitativ", scal" nominal";
d) cantitativ", scal" de raport;
e) calitativ", scal" nominal";
f) cantitativ", scal" de raport;
g) cantitativ", scal" de raport;
h) calitativ", scal" nominal";
CAPITOLUL 1

i) cantitativ", scal" de raport;
j) cantitativ", scal" de raport;
k) calitativ", scal" nominal";
l) cantitativ", scal" de raport;
m) calitativ", scal" ordinal";
n) calitativ", scal" nominal" (eventual ordinal", dac" se introduce criteriul
intensit"#ii culorii);
o) cantitativ", scal" de raport;
p) cantitativ", scal" de raport;
q) calitativ", scal" nominal";
r) calitativ", scal" nominal".

11.
n primul caz: popula#ia cu drept de vot ast"zi;
n al doilea caz: popula#ia cu drept de vot ast"zi, precum !i cei care vor
avea drept de vot la viitoarele alegeri, dar care nu au ast"zi.

12.
popula#ia medicii care au practicat n ultimul an; e!antionul cei 500 de
medici care au practicat n ultimul an, selecta#i; inferen#a: propor#ia celor
implica#i n ac#iuni judiciare de rele practici.

13.
a) cantitativ" scal" de raport;
b) calitativ" scal" nominal";
c) cantitativ" scal" de raport;
d) calitativ" scal" ordinal";
e) calitativ" scal" nominal";
f) calitativ" scal" ordinal" (dac" r"spunsul este de tipul: rar, des, foarte des
etc.)

14.
a) dou" popula#ii - cea a femeilor care s-au ncadrat pe un post imediat dup"
absolvirea facult"#ii !i cea a b"rba#ilor care s-au ncadrat imediat dup"
absolvirea facult"#ii;
b) e!antioanele cei $00 de b"rba#i !i cele $00 de femei;
c) inferen#ele salariile medii de ncadrare pentru b"rba#i !i pentru femei.


CAPITOLUL 1

15. a), e)

16. d)

17. b), d)

18. a), d)

19. b).

20. a), d), e).

21. c), d).

22. b), d), e).

23. b).

CAPITOLUL 1

Teste de autoevaluare propuse spre rezolvare

1. Leg"turile dintre fenomenele economico-sociale de mas" sunt:
a) leg"turi func#ionale;
b) leg"turi care se supun ac#iunilor legilor stochastice;
c) leg"turi ce pot fi puse n eviden#" la nivelul fiec"rei unit"#i n parte;
d) leg"turi univoc determinate;
e) leg"turi ce pot fi puse n eviden#" la nivelul ansamblului.

2. Recens"mntul, ca metod" de observare statistic":
a) nu presupune culegerea datelor de la toate unit"#ile popula#iei statistice
bine determinate;
b) are exclusiv un caracter demografic;
c) se ncadreaz" n sfera observ"rilor cu caracter permanent;
d) se organizeaz" cu o anumit" periodicitate;
e) este o observare total".

3. Care sunt avantajele cunoa!terii statisticii?
a) R"spunde#i din punctul de vedere al unui economist, n general;
b) R"spunde#i din punctul de vedere al unui factor decizional;
c) R"spunde#i pentru un domeniu de afaceri particular care prezint" un
interes special pentru dumneavoastr".

4. Alege#i o firm" !i enumera#i c"ile prin care analiza statistic" poate fi
folosit" n activit"#ile de luare a deciziilor, n interiorul firmei.

5. Explica#i modul n care interac#ioneaz" analiza statistic" !i experien#a n
afaceri?

6. Estima#iile statistice sunt ntotdeauna corecte? Dac" nu, de ce alte
informa#ii mai ave#i nevoie (pe lng" valorile estimate) n scopul de a utiliza
efectiv estima#iile?

7. Un consultant de specialitate tocmai v-a prezentat o analiz" statistic"
foarte complicat", nso#it" de o serie de ecua#ii !i simboluri matematice.
Rezultatele acestei impresionante analize vin mpotriva intui#iei !i experi-
en#ei dumneavoastr". Explica#i !i argumenta#i reac#ia dumneavoastr".

CAPITOLUL 1

8. De ce este important s" identific"m colectivitatea, tipul !i sursa datelor,
atunci cnd evalu"m rezultatele unui studiu statistic?

9. Numi#i trei indicatori de care o firm" poate s" fie interesat" !i pentru care
nu sunt disponibile valori exacte. Pentru fiecare indicator, explica#i cum
poate fi util" estima#ia.

10. Descrie#i dou" tipuri de decizii pe care le pute#i lua n afaceri !i n care
analiza statistic" v" poate fie util".

11. Citi#i un num"r recent al Ziarului Financiar. Identifica#i un articol care se
bazeaz", direct sau indirect, pe statistici. Descrie#i !i analiza#i pe scurt arti-
colul !i ata!a#i o copie. Care dintre etapele cercet"rii statistice este reprezen-
tat" aici?

12. Explica#i care dintre etapele cercet"rii statistice se reg"sesc n urm"-
toarele situa#ii:
a) Departamentul de control al calit"#ii dintr-o uzin" examineaz" detaliat
informa#iile cantitative privitoare la produc#ia !i productivitatea ultimelor 6
luni, n scopul de a identifica posibile deficien#e;
b) Un grup de speciali!ti elaboreaz" un chestionar pentru un sondaj de
opinie privind efectul reclamelor asupra vnz"rilor realizate de o firm";
c) Un analist estimeaz", pe baza datelor disponibile, vnz"rile firmei pentru
trimestrul urm"tor.

13. G"si#i rezultatele unui sondaj de opinie, publicate ntr-un ziar sau ntr-o
revist". Explica#i cum au fost aplicate etapele cercet"rii statistice, pentru a
cunoa!te p"rerea oamenilor privind problema studiat".

14. n ce sens datele bivariate reprezint" mai mult dect exact dou" seturi
separate de date univariate?

15. Alege#i o firm" !i preciza#i trei caracteristici (variabile) care ar putea fi
importante pentru firm". Pentru fiecare variabil", indica#i dac" este calitativ"
sau cantitativ", discret" sau continu".

16. G"si#i un tabel de date statistice prezentat ntr-un articol dintr-un ziar sau
dintr-o revist".
CAPITOLUL 1

a) Clasifica#i setul de date n raport cu num"rul variabilelor la care se refer"
datele;
b) Care este colectivitatea statistic"? Dar unitatea statistic"?
c) Datele sunt statice sau dinamice?
d) Clasifica#i fiecare variabil" n raport cu tipul acesteia;
e) Preciza#i scala de m"surare pentru fiecare variabil".

17. Urm"torul tabel reprezint" date referitoare la statutul profesional a cinci
angaja#i ai unei firme, extrase din baza de date pentru resurse umane, la 8.
07. 2000:

Sex Salariu brut (lei) Profesie Vechime (ani)
M 6.320.000 economist 20
F 5.800.000 inginer $8
F 3.700.000 tehnician 4
M 4.200.000 economist 8
M 5.400.000 inginer $5

a) Care este unitatea statistic"?
b) Datele prezentate sunt univariate sau multivariate?
c) Care dintre aceste variabile sunt cantitative? Dar calitative?
d) Exist" o variabil" calitativ" ordinal"? Justifica#i r"spunsul;
e) Datele sunt statice sau dinamice? Justifica#i r"spunsul.

18. Urm"toarele date reprezint" vnz"rile (mil. lei) !i profitul (mil. lei),
realizate de o firm" n primele 6 luni ale anului 200$:
Vnz!ri Profit (Pierderi)
$005 9
8$ 7
42 (6)
84 5
$23 $6
$$7 $4

a) Care este unitatea statistic" pentru acest set de date?
b) Datele sunt univariate, bivariate sau multivariate? Justifica#i.
c) Datele sunt cantitative sau calitative?
d) Pe ce scal" sunt m"surate variabilele prezentate?
e) Datele sunt statice sau dinamice? Justifica#i.

CAPITOLUL 1

19. Presupunem c" a#i luat cina ntr-un restaurant n care a#i intrat pentru
prima dat". Considera#i mncarea prost preparat" !i serviciul inadecvat.
Decide#i s" nu reveni#i niciodat" n acest restaurant. Care este colectivitatea
!i e!antionul? Care este inferen#a pe care o face#i? Ct de credibil" este
aceast" inferen#"? Ce variabile a#i luat n considerare?

20. Monografia statistic"
a) este o metod" de observare total";
b) este o metod" de observare par#ial";
c) are ca obiect cunoa!terea aprofundat" sub multiple aspecte a unei singure
unit"#i complexe;
d) are caracter periodic, surprinznd un fenomen n mod static;
e) presupune culegerea datelor de la un e!antion care trebuie s"
ndeplineasc" condi#ia de reprezentativitate.

S-ar putea să vă placă și