Sunteți pe pagina 1din 204

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

CUPRINS

1. INTRODUCERE

4

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

5

1.2. Date generale privind continutul si obiectivele principale ale planului, relatia

cu alte planuri si programe relevante

6

2. ASPECTELE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI Sl

ALE EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PLANULUI

59

 

2.1.

Aspecte ale starii actuale a mediului

60

2.1.1. Elemente de geologie

60

2.1.2. Solul

62

2.1.3. Elemente de hidrologie

64

2.1.4. Clima si calitatea aerului

65

2.1.5. Biodiversitatea

69

2.1.6. Asezari umane si alte obiective de interes public

88

2.1.7. Agricultura, industrie, infrastructura

89

2.1.8. Populatia

91

2.2.

Evolutia probabila a mediului in situatia neimplementarii planului

92

3.

CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI

AFECTATA SEMNIFICATIV

93

4. ALTE PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE PE AMPLASAMENT

106

5. OBIECTIVE DE PROTECTIE A MEDIULUI

115

 

5.1. Generalitati

116

5.2. Obiective nationale, comunitare, internationale, relevante pentru plan

117

6. POTENTIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

123

 

6.1. Efectele asupra factorului de mediu apa

124

6.2. Efectele asupra factorului de mediu aer

125

6.3. Efectele asupra factorului de mediu sol-subsol

128

6.4. Efectele asupra biodiversitatii

131

6.5. Efectele asupra asezarilor umane si a sanatatii populatiei

142

6.6. Efectele asupra mediului social si economic, peisajului, patrimoniului

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

1

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

cultural, arhitectonic si arheologic

143

6.7.

Surse de zgomote si vibratii

146

6.8.

Sursele si protectia impotriva radiatiilor

150

6.9.

Efectul umbririi

151

6.10

Efectul asupra factorilor climatici

152

6.11

Efectul cumulat al celor doua planuri, pe fiecare factor de mediu

153

7. POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI,

INCLUSIV ASUPRA SANATATII, IN CONTEXT TRANSFRONTIERA. 166

8. MASURI PROPUSE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA SI

COMPENSAREA EFECTELOR ADVERSE ASUPRA MEDIULUI

167

8.1.

Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor

adverse asupra factorului de mediu apa

168

8.2.

Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor

adverse asupra factorului de mediu aer

168

8.3.

Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor

adverse asupra factorului de mediu sol-subsol

169

8.4.

Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor

adverse asupra biodiversitatii

170

8.5.

Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor

adverse asupra asezarilor umane si a sanatatii populatiei

172

8.6. Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor

adverse asupra mediului social si economic, peisajului, patrimoniului cultural 172

8.7. Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor

173

zgomotelor si vibratiilor

9. ANALIZA ALTERNATIVELOR, EVALUAREA EFECTELOR ASUPRA

MEDIULUI

174

9.1. Alternative analizate

175

9.2. Evaluarea efectelor asupra mediului prin Metoda Unitatilor de Impact

Negativ

176

10. MONITORIZARE

183

11. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

189

12. BIBLIOGRAFIE-BAZE LEGALE

198

ANEXE

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

2

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

PREZENTA LUCRARE A FOST REALIZATA NUMAI PE BAZA DOCUMENTELOR PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE BENEFICIAR SI PRIN OBSERVATII DIRECTE LA FATA LOCULUI DE CATRE ELABORATORII LUCRARII. INTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU CORECTITUDINEA DATELOR PUSE LA DISPOZITIA ELABORATORULUI REVINE BENEFICIARULUI.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

3

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

1. INTRODUCERE

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

4

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

1.1. Date de recunoastere a documentatiei Denumirea planului: Plan Urbanistic Zonal – „Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine” Amplasamentul zonei studiate: Judetul Tulcea, Comuna Greci Beneficiarul proiectului: S.C. VAN PRO ENERGY S.R.L. Constanta

Elaborator: S.C. As Orimex New S.R.L. – inregistrat in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului, Certificat de inregistrare pentru elaborare de RM, RIM, BM, EA, RA, RS – conform Ordinului Ministerului Mediului si Padurilor nr. 1026/2009.

Colaboratori: elaboratori inregistrati in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului conform Ordinului Ministerului Mediului si Padurilor nr. 1026/2009:

Nr.

Numele Persoanei Juridice/ Fizice

Elaborator pentru urmatoarele tipuri de studii pentru protectia mediului:

Crt.

1

Cabinet Expert Mediu Petrescu Traian

RM, RIM, BM, RA

2

S.C. House Construct Invest Environment S.R.L.

RM, RIM, BM, RA, EA, RS

3

Ing. Oprescu Daiana

RM, RIM, BM, RA

4

Ing. Postolache Georgeta

RIM, BM

5

Ing. Petrescu Traian – Razvan

RM, RIM, RA, RS

6

Ing. Blînda Antonia – Irina

RM, RIM

7

Biolog Pahon Anca Mariana

RM, EA

8

Biolog Vasile Andreea

RM, EA

9

Ecolog Radu Stefan Robert

RM, EA

Adresa: Constanta, Str. Decebal, Nr. 75, Etaj 1

Persoana de contact: Petrescu Razvan Telefon: 0241.585.020 Fax: 0241/586.505

E-mail:

traian_orimex@yahoo.com; petrescutraian@expert-mediu.ro www.expert-mediu.ro

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

5

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

1.2. Date generale privind continutul si obiectivele principale ale planului,

relatia cu alte planuri si programe relevante

Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata (PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizandu-se etapizat in timp, functie de fondurile disponibile). Prezenta lucrare are ca scop analizarea conditiilor in care se poate construi un parc eolian pe un domeniu privat, situat in extravilan intr-o zona aflata in apropierea localitatii Greci, spre sud-vestul localitatii, cu suprafata studiata de 558,8187 ha si suprafata aferenta obiectivului conform RLU de 251,9052 ha. Pe amplasament se propune amplasarea unui parc eolian format din 11 turbine cu putere nominala de 2,5 MW. Obiectivul lucrarii il constituie elaborarea unor reglementari care sa orienteze dezvoltarea urbana a zonei si deblocarea/pregatirea procesului de investitii. Pe baza analizei critice a situatiei existente, a prevederilor P.U.G. al comuniei Greci, a prevederilor certificatului de urbanism nr. 346/12398 din 24.11.2009, emis de Consiliul Judetean Tulcea, a continutului acordurilor si avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, a concluziilor studiilor de fundamentare, planul urbanistic zonal va trata urmatoarele categorii generale de probleme:

- stabilirea amplasamentelor pentru montarea turbinelor eoliene in baza studiului privind intensitatea vantului si a numarului optim de turbine;

- stabilirea conditiilor de amplasare a turbinelor functie de distantele limita fata de limitele intravilanului localitatilor adiacente amplasamentlui studiat;

- stabilirea retelei de drumuri de exploatare necesare a fi realizate pe terenul

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

6

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

din zona studiata - dimensionarea acestora pentru asigurarea conditiilor de transport in siguranta a utilajelor la locul de montaj si a materialelor necesare realizarii infrastructurii turbinelor eoliene;

- stabilirea traseelor de circulatie pe drumurile existente in afara teritoriului aferent parcului eolian pentru transportarea echipamentelor si a materialelor de constructie;

- zonificarea functionala a terenurilor;

- statutul juridic si circulatia terenurilor;

- definirea infrastructurii edilitare necesare acestui gen de investitie si a zonelor aferente acestora;

- masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice;

- masuri de protectie a mediului si conditiile de aplicare a prevederilor Raportului de mediu;

- stabilirea obiectivelor de utilitate publica;

- reglementari specifice detaliate -permisiuni si restrictii incluse in regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z.;

- delimitarea si protejarea patrimoniului natural si arheologic;

- analiza posibilitatii de amplasare a platformei de incarcare descarcare

- analiza posibilitatii de amplasare a turbinelor la distantele de siguranta fata de traseul LEA de inalta tensiune 20 kV (existente pe amplasament, eventual). Elaborarea Planului Urbanistic Zonal, pentru investitia „Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine” se realizeaza pe baza analizei multicriteriale a zonei care va fi afectata de amplasarea turbinelor eoliene si va avea in vedere dezvoltarea economica a zonei si realizarea unei cooperari eficiente intre investitor si administratia locala si judeteana. Investitia propusa care va fi amplasata pe acest teren are o specificitate proprie conferita de tipul si oportunitatea investitiei precum si de caracteristicile amplasamentului ales.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

7

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Specificul comunei este agro-industrial, terenul arabil de 4500 ha oferind posibilitatea intretinerii familiilor din recoltele anuale de cereale, porumb, floarea soarelui si legume. In comuna Greci este in desfasurare Programul de Dezvoltare Rurala care are ca obiectiv extinderea si reabilitarea sistemului de distributie a apei potabile. Conform Planului Urbanistic General pe amplasamentul studiat pentru amplasarea Parcului de turbine eoliene terenul are destinatia de teren arabil, pasune, neproductiv si vii. Pe acest teren prin P.U.G. aprobat nu s-a propus amplasarea nici unei functiuni. Terenul are o importanta economica redusa.

REGULI GENERALE DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR Avand în vedere faptul ca amplasamentul se afla situat intr-o zona de extravilan, amplasarea constructiilor se va face functie de specificitatea fiecarui tip de constructie: pilon de turbina eoliana, drum de exploatare, platforma de montaj, punct de conexiuni, statie de transformare. Vor fi respectate distantele de siguranta aferente instalatiilor eoliene si a retelelor electrice aeriene si subterane.

Reguli cu privire la siguranta constructiilor si apararea interesului public Se interzice realizarea constructiilor care nu sunt permise prin RLU al comunei Greci. Se interzice realizarea constructiilor in zonele expuse la riscuri naturale (terenuri inundabile, mlaştinoase, cu eroziuni, etc.), cu exceptia celor ce au ca scop limitarea efectelor acestora. În proiectare si executie se vor respecta prevederile Legii nr.10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Normativului P

100/1992.

Autorizarea lucrarilor de utilitate publica se va face in baza documentatiilor de investitii aprobate şi cu respectarea, daca e cazul, a Legii exproprierii pentru cauza de utilitate publica, nr. 33/1994. Pentru toate unitatile, documentatia D.T.A.C. va include, acordul de mediu studiul de impact si raportul asupra studiului de impact. Se vor respecta prevederile legale în vigoare la data autorizarii, privitoare la

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

8

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

integrarea unei functiuni diferite esential de caracterul zonei.

Procentul de ocupare a terenului Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.= SC/ST x100) se va incadra in limitele:

- pentru zone functionale de servicii si industriala POT-ul se va stabili prin Studiul de amplasament. ST = suprafata parcelei înscrisa în Cartea funciara. SC = aria sectiunii orizontale a cladirii, la cota ± 0.00 a parterului, pe conturul exterior al peretilor, exclusiv rezalidurile cu aria mai mica de 0,4 mp, nişele cu aria mai mica de 0,4 mp, treptele exterioare şi terasele neacoperite. P.O.T. se calculeaza pentru toate cladirile de pe parcela, astfel încat sa nu se depaşeasca indicii ce asigura confortul şi conditiile optime de igiena de pe fiecare parcela. Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), coeficientul de ocupare a terenului (C.U.T.), regimul de aliniere şi înaltimea sunt conditii obligatorii de autorizare.

Orientarea fata de punctele cardinale Nu este cazul.

Parcelarea Pentru parcelari ulterioare se va impune emiterea unui certificat de urbanism in cazul unor dezmembrari de parcele. Terenurile sunt construibile daca se asigura accesul direct la un drum public, daca se asigura echiparea tehnico-edilitara şi daca forma şi dimensiunile sunt conforme cu prevederile documentatiilor de urbanism.

Amplasarea fata de aliniament (aliniament = limita dintre domeniul public si privat) - regim de aliniere = linia imaginara ce uneşte fronturile construite ale cladirilor Nu este cazul.

Distante minime obligatorii fata de limitele laterale şi limita posterioara

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

9

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

a parcelei Se vor respecta prevederile Codului civil. Amplasarea constructiilor unele fata de altele Distanta intre turbine nu va fi mai mica de 225m, intre axele verticale ale pilonului de sustinere.

DISTANTE DE SIGURANTA aferente centralelor eoliene

 

Distanta de

Distanta de

De unde se masoara distanta

Denumirea obiectivului invecinat cu centrala eoliana

protectie

siguranta

-m-

-m-

de siguranta

Drumuri publice de interes national sau de interes judetean

*1)

H*2) + 3

*4)

m*3)

Drumuri publice comunale, drumuri publice vicinale, drumuri de utilitate privata

*1)

*5) *6)

* 4)

Cai ferate

*1)

H

*2) + 3 m

*4)

*7)

LEA

*1)

H

* 2) + 3 m

*4)

Centrale eoliene * 8)

*1)

*9)

*4)

Linii aeriene de TC

*1)

H

* 2) + 3 m

*4)

Conducte supraterane de fluide inflamabile

*1)

H

* 10) + 3

*4)

m*11)

Instalatii de extractie petrol si gaze naturale, de pompare petrol, statii de reglare masurare gaze naturale

 

H

* 10) + 3

 

*1)

m*11)

*4)

Poduri

*1)

H

* 2) + 3

*4)

m* 12)

Baraje, diguri

*1)

H

* 2) + 3 m

*4)

Cladiri locuite

*1)

H

* 13)

*4)

Cladiri cu substante inflamabile

*1)

H

* 2) + 3 m

*4)

Aeroporturi

*1)

*14)

*4)

Instalatii de emisie receptie TC

*1)

*14)

*4)

Locuri si cladiri istorice

*1)

*14)

*4)

Zone cu flora sau/si fauna protejate

*1)

*14)

*4)

Terenuri de sport omologate

*1)

H

* 2) + 3 m

*4)

Parcaje auto pe platforme in aer liber

*1)

H

* 2) + 3 m

*4)

LEGENDA Tc : telecomunicatii NOTE:

*1) Conturul fundatiei pilonului de sustinere plus 0,2 m imprejur. *2) Inaltimea pilonului plus lungimea palei.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

10

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

*3) Distanta pana la axul drumului nu va fi mai mica de 50m. *4) Se masoara de la marginea constructiei supraterane: pentru o amenajare cu mai multe agregate (ferma) se considera distanta de la agregatul cel mai apropiat de obiectivul invecinat. *5) Egala cu o lungime de pala, dar nu mai putinde 30m. *6) Distanta centralei eoliene fata de drumul de utilitate privata propriu nu se normeaza. *7) Distanta pana la axul caii ferate nu va fi mai mica de 100m. *8) Amenajari eoliene cuprinzand unul sau mai multe agregate (ferma) apartinand altui operator economic. *9) Distanta dintre agregatul a carui zona de siguranta o stabilim si agregatul cel mai apropiat apartinand celeilalte ferme eoliene va fi egala cu 7 x diametrul celui mai mare agregat, atunci cand acestea sunt dispuse pe directia vantului predominant, respectiv cu 4 x diametrul rotorului celui mai mare agregat, atunci cand acestea sunt dispuse perpendicular pe directia vantului predominant *10) Inaltimea pilonului x 1,5 plus lungimea palei. *11) Daca obiectivul este ingradit, distanta de siguranta se masoara pana la ingradire. *12) Dupa caz, se stabileste distanta egala cu H + 3 m daca peste pod trece un drum national, un drum judetean sau o cale ferata, tinandu-se seama si de notele 3) si 7), respectiv o distanta egala cu o lungime de pala , dar nu mai putin de 30m, daca peste pod trece un drum comunal, un drum vicinal sau un drum de utilitate privata. *13) Inaltimea pilonului x 3; aceasta distanta se poate reduce fata de zona de locuinte, cu acurdul comunitatii locale, pana la o valoare minima egala cu inaltimea pilonului plus lungimea palei + 3; distanta instalatiei eoliene destinata satisfacerii consumului propriu al unei zone de locuinte va fi cel putin egala cu inaltimea pilonului plus lungimea palei + 3 m; distanta instalatiei eoliene proprii a unei locuinte nu se normeaza. *14) Se stabileste cu avizul autoritatilor competente, care sunt mentionate in certificatul de urbanism.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

11

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

DISTANTE DE SIGURANTA dintre LEA si obiectivele invecinate (altele decat LEA) 1) Pentru liniile electrice aeriene cu tensiuni de peste 1 kV, zona de protectie si zona de siguranta coincid cu culoarul de trecere al liniei si sunt simetrice fata de axul liniei. Distanta de protectie de siguranta reprezinta latimea culoarului de trecere al liniei. 2) Dimensiunea (latimea) zonei de protectie si de siguranta a unei linii simplu sau dublu circuit are valorile:

a) 24 m pentru LEA cu tensiuni intre 1 si 110 kV;

b) 37 m pentru LEA cu tensiune de 110 kV;

c) 55 m pentru LEA cu tensiune de 220 kV;

d) 75 m pentru LEA cu tensiune de 400 kV;

e) 81 m pentru LEA cu tensiune de 750 kV. 3) Dimensiunea (latimea) zonei de protectie si de siguranta a unei linii

simplu sau dublu circuit, construita pe teren impadurit, are valorile:

a) 32 m pentru LEA cu tensiune de 110 kV;

b) 44 m pentru LEA cu tensiune de 220 kV;

c) 54 m pentru LEA cu tensiune de 400 kV;

d) 81 m pentru LEA cu tensiune de 750 kV.

4) Liniile aeriene cu tensiune de cel mult 20 kV, cu conductoare izolate sau neizolate, se construiesc la marginea drumurilor, inclusiv a celor forestiere, in culoare amplasate in zonele de protectie a drumurilor publice, la limita zonei de protectie a drumurilor publice, la limita zonei de siguranta a acestora, in conditiile precizate in NTE 003/04/00. 5) In conditiile prevazute la alin. (3), distanta pe verticala dintre conductorul cel mai apropiat de arbori si varful arborilor, inclusiv o crestere previzibila pe o perioada de 5 ani incepand de la data punerii in functiune a liniei, trebuie sa fie de cel putin:

a) 1 m pentru LEA cu tensiune de 20 kV;

b) 4 m pentru LEA cu tensiune de 110 kV;

c) 5 m pentru LEA cu tensiune de 220 kV;

d) 6 m pentru LEA cu tensiune de 400 kV;

e) 9 m pentru LEA cu tensiune de 750 kV.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

12

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Pentru liniile electrice in cablu zona de protectie si zona de siguranta se stabileste astfel:

- In cazul instalarii aeriene, in interiorul sau in exteriorul unei cladiri, zonele de protectie si de siguranta se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) in interiorul cladirilor:

1. zona de protectie si zona de siguranta coincid si sunt delimitate la

distantele minime tehnologice normale pentru canalele de cabluri si pentru culoare

de acces;

2. zona de siguranta comuna cu instalatii tehnologice invecinate se stabileste

prin respectarea distantelor minime legale

b) in exteriorul cladirilor:

1. zona de siguranta comuna cu instalatii tehnologice sau cu cai de transport

ori de acces se stabileste prin instalarea cablurilor fie pe constructii special amenajate, fie pe elemente de constructie cu alta destinatie decat montarea cablurilor; se respecta, acolo unde este cazul, distantele minime legale

- In cazul instalarii in pamant a cablurilor de medie sau/si joasa tensiune:

a) zona de protectie a traseului de cabluri coincide cu zona de siguranta, este

simetrica fata de axul traseului si are latimea de 0,8 m; in plan vertical zonele de protectie si de siguranta ale traseului de cabluri se delimiteaza prin distanta (adancimea) de pozare in valoare de cel putin 0,8 m;

- In cazul instalarii in elemente prefabricate din beton:

a) zona de protectie a traseului de cabluri are latimea egala cu latimea elmentului

prefabricat si, in functie de tensiunile nominale, are valorile urmatoare:

1. pentru cabluri de medie tensiune are latimea de 1 m si adancimea de cel

putin 1 m;

2. pentru cabluri de 110 kv are latimea de 1m si adancimea de cel putin 1,3m

b) zona de siguranta a traseului de cabluri are latimea de 0,5 m de la limita zonei

de protectie, in plan orizontal si in adancime. Pentru respectarea servitutilor aeronautice civile, titularii de licente de transport, respectiv de distributie a energiei electrice, vor lua masuri pentru balizarea LEA cu inaltime de peste 25 m care traverseaza drumurile publice de interes national; balizajul se executa prin:

a) balizaj de zi pentru conductoarele superioare din deschiderea de traverse;

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

13

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

b) balizaj de zi (vopsire), pentru stalpii de traversare, iar cand inaltimea lor depaseste 45 m, si cu balizaj de noapte. Pentru respectarea servitutilor aeronautice civile, titularii de licente de producere a energiei dintre surse eoliene vor lua masurile prevazute pentru balizarea grupurilor de producere a energiei eoliene. In cazul in care apar suprapuneri ale zonelor de protectie si de siguranta aferente a doua sau mai multor capacitati energetice, in care isi desfasoara activitatea titularii de licenta diferiti, la stabilirea zonei de siguranta comune se va respecta principiul prioritatii zonei de protectie/siguranta care are dimensiunea cea mai mare, respectiv se va pastra distanta cea mai mare de fiecare capacitate; un teren situat in zona de siguranta a unei capacitati, care constituie si zona de protectie pentru o alta capacitate, se supune restrictiilor acesteia din urma. Accesul in zona de protectie a unei capacitati care se suprapune cu/este situata in zona de protectie a altei capacitati energetice se face cu respectarea cerintelor cumulate pentru cele doua zone de protectie.

Inaltimea constructiilor Pentru zona functionala destinata amplasarii instalatiilor eoliene se propune o inaltime maxima de 165 m.

Aspectul exterior Aspectul exterior nu trebuie sa contravina functiunii

Asigurarea acceselor - asigurarea acceselor se va face de pe drumurile de exploatare existente si propuse.

Parcaje Nu este cazul.

Asigurarea echiparii edilitare Pentru organizarea de santier se vor asigura utilitatile necesare prin racorduri la retelele edilitare existente in zona pe baza unor documentatii de specialitate. Pentru platforma de depozitare, incarcare, descarcare in mijloace de

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

14

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

transport auto, echiparea tehnico-edilitara se va realiza cu echipamente proprii:

grup sanitar ecologic, grup electrogen autonom, cisterna de apa potabila, container pentru birourile de lucru, vestiare ale personalului.

Imprejmuiri Se vor executa imprejmuiri care sa nu distoneze in peisaj: garduri din plasa sudata, panouri metalice. Imprejmuirile se vor realiza doar pentru protectia punctelor de conexiune, statia de transformare, organizarea de santier, punctul de incarcare – descarcare.

Spatii verzi si plantate Se vor reface toate zonele verzi afectate in context cu peisajul existent anterior executarii lucrarilor de constructie, vor fi inierbate terenurile amenajate ca platforme de montaj cu vegetatie specifica zonei, vor fi replantate cu arbori specifici zonei, suprafetele de teren defrisate si afectate in timpul lucrarilor de cunstructie.

ZONIFICAREA FUNCTIONALA Intreaga zona face parte din UTR, extravilan, in completare la prevederile PUG si RLU comuna Greci.

Zonele functionale din intravilan pot fi urmatoarele:

Lmt

- ZONA CONSTRUCTII EXISTENTE

C

- ZONA DE CAI DE COMUNICATIE

Tie

- ZONA IMPLANTARE INSTALATI EOLIENE

TE

- ZONA DE RETELE

e

- subzona retele electrice supraterane si subterane, statii de transformare,

puncte de conexiune;

C - ZONA CAI DE COMUNICATIE

COMPUSA DIN:

CCr - SUBZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA COMPUSA DIN: strazi

existente;

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

15

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

LUCRARI PERMISE:

- reparatii, amenajare, modernizare

- lucrari conform standardelor şi normativelor specifice

- pot include retele de: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, telefonie

- amplasarea semnalizarilor rutiere;

Dee - drumuri de exploatare existente

Compusa din drumurile de exploatare existente intre parcele

- lucrari permise:

- dimensionarea sectiunii pentru asigurarea capacitatii de transport pentru echipamente agabaritice

- realizarea structurii de rezistenta pentru sarcini de 15tf /osie, prin

impietruire

- lucrari de corectare a traseelor in limita domeniului privat sau public al

primariilor – curbe de giratie cu raza de 50 m

- realizarea de rigole si alte lucrari de protectie impotriva apelor pluviale, lucrari de arta de mici dimensiuni – podete

- pot include retele electrice subterane

Ddp - drumuri de exploatare propuse - compusa din drumurile ce se vor executa in zona de amplasare a turbinelor eoliene pentru a se realiza transportul materialelor de constructie, echipamente, utilaje, cu mijloace de transport auto si a lucrarilor de consolidare si de scurgere a apelor pluviale.

Lucrari permise

- derocari, consolidari cu umpluturi din materialul rezultat

- lucrari de arta pentru asigurarea traversarilor in zonele foarte accidentate

- pot include retele elctrice subterane

TIE - ZONA IMPLANTARE INSTALATIE EOLIANA 1. Generalitati art.1 - functiunea predominanta a zonei - teren extravilan cu folosinta actuala pasune, teren arabil, teren neproductiv.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

16

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

art.2. - Zona de amplasare a turbinelor eoliene este inclusa in teritoriul administrativ al comunei Greci.

2. Utilizarea functionala a terenurilor

art.3. utilizari premise:

- pasuni

- spatii verzi;

- implantare piloni turbine eoliene,

- construire drumuri de exploatare

- construire platforme de montaj

- construire platforme pentru punctele de conexiune

- construire platfotme pentru transformator

- montare retea electrica subterana

- montare retea electrica supraterana de racord la statia de transformare

art.4. - utilizari premise cu conditionari:

- circulatii pietonale

- orice interventie necesita documentatii specifice aprobate conform legii de protectia a mediului si cu normele stabilite pe plan local;

art.5. - utilizari interzise:

- amplasarea oricarui alt tip de constructie se va face in conformitate cu prevederile P.U.G. comuna Greci si a documentatiilor de urbanism specifice.

- exploatari de roci utile

- activitati poluante cu risc tehnologic;

- se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor in vigoare;

3. Conditii de amplasare si echipare

- amplasarea se va face strict in interiorul suprafetelor de teren concesionate,

inchiriate, private, asupra carora beneficiarul are un drept de folosinta;

4. Conditii si metode de exploatare

Exploatarea parcului de turbine eoliene se va face conform documentatiilor tehnice

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

17

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

si procesului tehnologic specific acestui gen de capacitati de producere a energiei electrice -procesul de exploatare a instalatiei eoliene nu implica metode deosebite de exploatare;

5. Lucrari de refacere a mediului Realizarea investitiei impune adoptarea unui program de monitorizare a mediului si a unui plan de management al mediului in zona, pentru lucrarile proiectate - atat pentru faza de constructie cat si pentru faza de exploatare. Aceste documentatii se vor realiza in baza datelor furnizate de Studiul de impact asupra mediului si de prevederile Acordului de mediu, coroborate cu datele furnizate de Raportul de mediu si de programul de monitorizare desfasurat anterior implementarii planului. Pentru fiecare interventie vor fi prevazute in faza de proiectare masurile pentru protectia si refacerea mediului.

Pe - ZONA SUPUSA RISCULUI Compusa din zona de ravene create de torentii de ape pluviale. Sunt interzise orice fel de constructii cu exceptia celor de protectie a mediului. Sunt permise lucrari de reducere a efectelor torentilor, lucrari de arta pentru consolidarea structurii drumurilor de exploatare. Sunt permise lucrari de plantare. Se vor planta numai specii de arbori si arbusti specifice zonei.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

18

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

DATE GENERALE PRIVIND PLANUL ANALIZAT – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII Incadrarea in teritoriu Pe amplasament se propune amplasarea unui parc de turbine eoliene format din 11 turbine cu putere nominala de 2500 kW (2,5 MW). Amplasamentul este situat in extravilan, comuna Greci, avand o suprafata studiata de 558,8187 ha si suprafata aferenta obiectivului conform RLU de 251,9052 ha. Amplasamentul este situat la cca. 1200 m fata de limita de sud a intravilanului comunei Greci.

1200 m fata de limita de sud a intravilanului comunei Greci. Pe amplasament, potrivit studiului de

Pe amplasament, potrivit studiului de fezabilitate si o celui de masurare a intensitatii vantului s-a propus montarea a 11 turbine eoliene pentru care au fost stabilite coordonatele geodezice proprii. Turbinele au fost numerotate de la 1 la 11

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

19

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

fiecare turbina avand propriile coordonate geodezice – sistem STEREO 1970, respectiv coordonate Geografice, prezentate in tabelul urmator:

coordonate Geografice, prezentate in tabelul urmator: Coordonatele suprafetei de 251,9052 ha, aferenta
coordonate Geografice, prezentate in tabelul urmator: Coordonatele suprafetei de 251,9052 ha, aferenta

Coordonatele suprafetei de 251,9052 ha, aferenta obiectivului analizat sunt urmatoarele:

ha, aferenta obiectivului analizat sunt urmatoarele: Comuna Greci este compusa dintr-o singura localitate cu un

Comuna Greci este compusa dintr-o singura localitate cu un teritoriu administrativ de 8770 de ha, din care 483 ha intravilan, si o populatie de 5635 de locuitori ce formeaza 1720 de gospodarii. Organizarea aceasta a fost aleasa din cauza suprafetei foarte extinse si a numarului mare de locuitori al satului. Zona depresionara pe care este amplasata comuna este strabatuta pe directia nord-vest – sud-est de paraul Recea.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

20

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Localitatea este situata in N -V judetului Tulcea si al Dobrogei, la poalele celor mai batrani munti din Europa, Muntii Macinului. In limitele sale, teritoriul administativ al comunei Greci se invecineaza:

la Nord - cu teritoriul administrativ al orasului Macin, jud.Tulcea

la Est-Nord-est - cu teritoriul administrativ al comunei Luncavita, jud. Tulcea

la Sud - cu teritoriul administrativ al comunelor Cerna si Turcoaia , jud. Tulcea

la Vest - cu teritoriul administrativ al comunei Carcaliu, jud. Tulcea. Comuna se leaga printr-un drum judetean in lungime de 3 km de D.N. 22D, aflandu-se la 72 de km de resedinta de judet, municipiul Tulcea, si la 25 de km de comuna Smardan care face legatura peste Dunare cu orasul Braila. Distanta intre comuna Greci si cel mai apropiat oras, Macin, este de 14 km. Terenul pe care se propune amplasarea parcului de turbine eoline este situat in extravilanul localitatii Greci si are folosinta actuala de vii, livada, rape, ravene si pasune. Zona studiata se invecineaza:

la nord: terenuri proprietati private

la est: terenuri proprietati private

la nord-est: Comuna Greci

la sud: terenuri proprietati private

la vest: terenuri proprietati private De la zona studiata pana la cele mai apropiate localitati sunt urmatoarele distante:

fata de Greci – aprox. 1200 m

fata de Carcaliu – aprox. 4,2 km

fata de Turcoaia – aprox. 4,8 km Distantele au fost considerate de la turbinele eoliene cele mai apropiate fata de localitatile invecinate. In zona exista linii electrice aeriene.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

21

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci Imagini din zona analizata Terenul in suprafata de 69,49
amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci Imagini din zona analizata Terenul in suprafata de 69,49

Imagini din zona analizata

Terenul in suprafata de 69,49 ha (pasune degradata) detinut de beneficiarul planului, in conformitate cu Contractul de asociere in participatiune nr. 5242 / 20 / 11.11.2009 este alcatuit din 2 tarlale cu mai multe parcele, respectiv:

- T 39, Vn 339, Vn 343, Vn 341, Vn 345, Vn 349, Vn 351, Vn 354, P 353, Vn 357, P 355, Nb 359, Vn 360, P 374, Vn 362, Vn 364, P 389, Vn 375, Vn 372, Vn 366, Vn 368, Vn 370, Nr 365;

- T 41, P 389, Vn 390, Vn 392, Vn 395, Vn 399, Vn 397, Vn 393, P 391.

Potential de dezvoltare Singurul potential de dezvoltare cu impact economic semnificativ pentru zona este cel determinat de prezenta aproape permanenta a vanturilor. Conform HG 1535/2003 in Romania s-au identificat cinci zone eoliene distincte in functie de potentialul energetic existent, de conditiile de mediu si topografice. In cadrul acestor regiuni, amplasamentele favorabile pentru amplasarea de turbine eoliene sunt acelea care urmaresc “exploatarea energetica a efectului de curgere peste varful de deal sau a efectului de canalizare a curentilor de aer”. Podisul Dobrogean care este beneficiarul unui climat “bland” face parte din una din zonele eoliene cu potential energetic ridicat. Judetul Tulcea are un potential energetic eolian net superior altor judete ale tarii. Vanturile predominante bat 45% din an cu viteze de peste 7m / sec. Amplasamentul ales indeplineste conditiile de eficienta energetica solicitate pentru amenajarea unui parc de turbine eoliene, viteza medie anuala a vantului la inaltimea de 100m fiind de 6,3 m/s conform Raportului preliminar energetic. Din datele acestui raport rezulta ca pe amplasamentul studiat pot fi amplasate turbine eoliene cu o putere nominala de 2,5 MW. Prezenta retelelor electrice in zona este

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

22

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

deasemenea un avantaj deosebit pentru prezenta unor investitii de acest gen pentru ca se poate asigura preluarea si transportul energiei electrice produsa. Potentialul maxim al parcului de turbine eoliene ce se propune a fi realizat pe acest amplasament este de 27,5 MW. Amplasamentul ales indeplineste conditiile de eficienta energetica solicitate pentru amenajarea unui parc de turbine eoliene, viteza medie anuala a vantului fiind de 6,6 m/s conform Raportului preliminar energetic. Din datele acestui raport rezulta ca pe amplasamentul studiat pot fi amplasate turbine eoliene cu o putere nominala de 2500 kW. Prezenta retelelor electrice in zona este de asemenea un avantaj deosebit pentru prezenta unor investitii de acest gen pentru ca se poate asigura preluarea si transportul energiei electrice produse.

Surse documentare Studii si proiecte elaborate anterior PUZ Organizarea si zonarea functionala a teritoriului administrativ al comunei Greci este studiata in documentatia de urbanism nr. 75/1997, faza Plan urbanistic general, aprobata prin HCL al comunei Greci nr. 16 din 27.07.2000. Pe teritoriul administrativ – teritorial al comunei Greci sunt in curs de dezvoltare si alte investitii de acest tip, fiind o zona foarte interesata din punct de vedere al potentialului eolian. Din analiza PUG rezulta ca pentru zona luata in studiu nu erau prevazute directii de dezvoltare speciale. Terenurile au functiuni economice de teren arabil, vii, neproductiv si pasune. In teritoriul comunei Greci vor fi amplasate si alte ferme – parcuri – de turbine eoliene, unele amplasamente chiar in vecinatatea acestui parc.

Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ Pentru realizarea documentatiei Plan urbanistic zonal „Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine”, de pe raza comunei Greci au fost elaborate urmatoarele studii:

Studiul topografic, Studiul geotehnic, Studiul de vant .

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

23

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Studiu topografic - cuprinde o suprafata de teren de 580 ha, teren situat in extravilanul localitatii Greci, pe un platou care are o panta usoara pe directia NE- SV in apropierea limitei de SV a perimetrului intravilan al localitatii Greci, identificat prin certificatului de urbanism nr. 346/12398 din 24.11.2009. Documentatia este realizata la scara 1/5.000 si 1/1.000 si este corelata cu documentatia cadastrala preluata de la O.C.P.I. Tulcea.

Terenul nu este deosebit de accidentat si prezinta o panta de la

4%

la

6.%.

Diferentele de nivel variaza de-a lungul liniei celor mai inalte cote ale colinelor de la +14 m si urca spre limita de NE la +73 m.

Capacitati de transport Accesul la amplasament conform avizului de oportunitate se va face prin DN 22D, drumurile de exploatare De 401 DE 350,DE 373, DE371, 385,346 si De 381 care vor fi amenajate. Drumurile de exploatare din interiorul amplasamentului vor trebui retrasate si realizate la parametrii ceruti pentru asigurarea conditiilor de transport in siguranta pastranduse traseele actuale. Drumurile de exploatare existente vor fi consolidate si adaptate pentru transport. Pe traseele acestor drumuri nu exista alte instalatii sau amenajari speciale. Drumurile de exploatare existente in teren si materializate in documentatia topografica a proiectului au trasee sigur stabilite.

Ocuparea terenurilor Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata Terenurile pe care se propune amplasarea parcului de turbine eoliene nu fac parte dintr-o structura urbana organizata cu anumite functii urbanistice. Principala lor caracteristica este data de folosinta actuala – pasuni si arabil precum si de altitudinea formelor de relief.

Asigurarea cu servicii a zonei Zona in discutie nu dispune de nici un fel de servicii edilitare, cu exceptia liniilor electrice aeriene. In vecinatatea ampasamentului sunt retele de irigatii, iar spre limita de nord- vest exista canalul de irigatii (nefunctional si degradat).

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

24

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Pe amplasamentul studiat exista ruine ale unor constructii dezafectate.

studiat exista ruine ale unor constructii dezafectate. Asigurarea cu spatii verzi In zona nu sunt amenajate
studiat exista ruine ale unor constructii dezafectate. Asigurarea cu spatii verzi In zona nu sunt amenajate

Asigurarea cu spatii verzi In zona nu sunt amenajate spatii verzi.

Echiparea edilitara Stadiul echiparii edilitare a zonei In zona exista DN 22D care face legatura intre localitatea Macin si localitatea Cerna, drumurile de exploatare De 401, 350, 372, 371, 385, 346, si De 381. Zona in discutie nu dispune de alte structuri de echipare edilitara. Nu exista retea de canalizare sau de alimentare cu apa. Pe amplasamentul propus exista linii electrice aeriene. Parcul eolian va avea propria structura de dotari edilitare.

Disfunctionalitati Amplasarea turbinelor eoliene se va face functie de parametri tehnici si de siguranta turbinelor. Amplasamentul nu prezinta disfunctionalitati urbanistice legate de existenta anumitor utilitati. Fata de liniile electrice se vor asigura distantele de siguranta.

Probleme de mediu Relatia cadru natural -cadru construit Amplasamentul obiectivului „Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine” este situat intr-o zona fara factori (naturali sau antropici) poluanti sau cu riscuri pentru echilibru

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

25

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

ecologic al zonei. Amplasamentul este situat in afara perimetrului construibil al comunei Greci, la cca. 1200 m fata de limita de sud-vest a intravilanului comunei Greci. Raportat la suprafata amplasamentului, prezenta turbinelor nu induce un grad de ocupare si nici un coeficient de utilizare a terenului semnificativ.

Riscuri naturale Zona amplasamentului nu prezinta riscuri naturale pentru amplasarea parcului de turbine eoliene.

Puncte si trasee din sistemul cailor de comunicatii ce prezinta riscuri pentru

zona

Amplasamentul nu este afectat de cai de comunicatie care sa prezinte riscuri pentru construirea parcului eolian. Drumul national DN 22D existent (in mod deosebit) si drumurile de exploatare care pot fi utilizate in perioada de construire a parcului.

Valori de patrimoniu ce necesita protectie Conform analizei situatiei existente a zonei in cadrul documentatiei PUG comuna Greci, nu sunt evidentiate valori de patrimoniu evidentiate sau exploatate turistic in zona.

Optiuni ale populatiei Puncte de vedere ale administratiei locale Administratia locala este interesata in realizarea acestei investitii, prezenta acesteia aducand beneficii economice importante zonei prin valoarea de investitie ce se va realiza, dar si prin aportul la dezvoltare a zonei. Dezvoltarea economica poate fi marcata favorabil prin oferta de locuri de munca pe perioada de executie a lucrarilor de construire si pe perioada de exploatare, prin aparitia unor investitii noi atrase de prezenta dotarilor si a echiparii teritoriului. Zona poate deveni unul dintre parcurile de turbine eoliene din Dobrogea si un producator semnificativ de energie electrica din surse regenerabile nepoluante care sa valorifice potentialul.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

26

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Prezenta parcului de turbine eoliene pe amplasamentul studiat nu afecteaza in vreun fel localitatile din zona. Prezentarea proiectului va face posibila cunoasterea opiniei favorabile din partea locuitorilor fata de aceasta intiativa economica.

Punctul de vedere al elaboratorului PUZ Valorificarea potentialului natural al zonei este o oportunitate care trebuie abordata cu maxima exigenta profesionala, cu discernamant critic, pentru ca efectele prezentei unui astfel de obiectiv sa nu produca niciodata disfunctionalitati urbanistice, degradari ireparabile ale conditiilor de mediu, modificari ale ecosistemelor prezente in zona. Realizarea parcului de turbine eoliene pe acest amplasament va genera o modificare a peisajului prin prezenta pilonilor, a elicelor in miscare, un peisaj integrat in contemporaneitate, fara a afecta localitatile din zona. Elaboratorul documentatiei tehnice considera ca prezenta acestui gen de investitie in zona nu afecteaza negativ zona ci, dimpotriva, o face mai vizibila mai interesanta si, de ce nu, mai eficienta. Aceasta investitie poate avea rolul de factor dinamic al activitatii economice a intregii zone. Monitorizarea atenta a factorilor care pot perturba conditiile de mediu existente va constitui un obiectiv principal pentru investitor si administratia locala. Investitia se justifica prin urmatorii termeni naturali, tehnici si de interes

local:

- amplasamentul se caracterizeaza print-un potential eolian-energetic bun, valorificarea acestuia reprezentand un interes national major;

- infrastructura locala (cu adaptari de mica extindere) favorizeaza transportul tehnologic, executia si exploatarea;

- sistemul energetic local are si capacitate de transport suficienta pentru a permite, cu adaptari reduse, preluarea productiei energetice;

- deoarece zona este saraca in vectori de dezvoltare economica si sociala, exista un interes deosebit pentru promovarea investitiilor, mai ales in domenii cu activitate pe termen lung. Proiectarea de ansamblu si specialitate va urmari valorificarea acestui potential energetic prin optimizarea tehnico-economica, parametrii tinta fiind:

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

27

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

- putere instalata;

- durata de viata;

- termenul de recuperare a investitiei.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA Concluzii ale studiilor de fundamentare Documentatia topografica pentru zona studiata elaborata si hartile zonei

studiate prezinta caracteristicile topografice ale zonei. Terenul este usor denivelat,

specific zonelor colinare, cu pante cuprinse intre

cu vegetatie mica, dar in cea mai mare parte este teren agricol utilizat inca pentru producerea cerealelor si pentru pasunat Terenul prezinta denivelari de la un amplasament la altul, diferenta de nivel este cuprinsa in zone dintre cotele 14 m si 73 m, cota cea mai inalta. Studiul geotehnic prezinta caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare. Amplasamentele pentru turbinele eoliene sunt situate pe terenuri bune de fundare, la distanta de aprox. 1200 m de limita intravilanului localitatii Greci, cea mai apropiata de amplasament. Prezenta apei freatice este semnalata la adancimi destul de mari si nu poate influenta solutiile de fundare. Pe baza studiului geotehnic se vor stabili solutiile de fundare care vor fi adaptate pentru fiecare amplasament. Deasemenea vor fi stabilite conditiile de realizare ale drumurilor de exploatare necesare pentru transportul utilajelor, echipamentelor si materialelor de constructie. Din studiul geotehnic rezulta ca terenul este bun de fundare, ca nu sunt riscuri geotehnice deosebite. Pe grila de evaluare terenul se inscrie in categoria terenurilor cu capacitate portanta normala. Drumurile existente DN si De pot fi incluse in sistemul de drumuri necesare construirii si montarii parcului. Masuratorile de vant indica o buna resursa de vant, in mod deosebit pe zonele cu cote peste 40m.

4%

si

6%

. Terenul are zone

Prevederi ale PUG Planul Urbanistic General intocmit pentru comuna Greci si aprobat prin HCL nr. 16 din 27.07.2000, este documentatia de urbanism care reglementeaza

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

28

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

modul de gestionare si dezvoltare urbanistica, a teritoriului comunei – Greci. Pentru amplasamentul aferent obiectivului „Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine”, sunt precizate urmatoarele: amplasamentul se afla in extravilanul comunei Greci, pe teren cu destinatie teren neproductiv, agricol si pasune, la aprox. 1200 m de localitatea Greci. Pentru acest amplasament nu au fost prevazute alte directii de dezvoltare sau de utilizare a potentialului natural existent. La data elaborarii documentatiei P.U.G. pentru comuna Greci nu exista nici un alt program privind acest amplasament. Planul Urbanistic General nu evidentiaza si oportunitatile de valorificare a potentialului natural si tehnic existent in zona. Nu au fost prevazute lucrari majore de echipare edilitara, de dezvoltare a structurii drumurilor sau alte operatiuni economice cu efect in plan urbanistic. Pentru extravilan sunt permise: constructii noi, reparatii, extinderi, modernizari, supraetajari cu conditia respectarii Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Valorificarea cadrului natural Zona amplasamentului a fost identificata, in baza studiilor de specialitate cu potentialul eolian cel mai bun, care sa justifice economic amplasarea parcului de turbine eoliene. Viteza medie anuala a vantului de 6,6 m/ s asigura conditii optime de valorificarea acestei surse de energie regenerabila, nepoluanta. Prezenta colinelor creaza o specificitate a curentilor de aer, asigurand astfel parametrii optimi necesari pentru functionarea turbinelor. Terenul de fundare este bun. Autorizarea construirii si functionarii se face numai in conditiile stricte ale protejarii solului, subsolului, aerului, flori si faunei zonei. Cadrul construit este conditionat de:

functiuni nepoluante pentru mediu sau improprii unei zone cu valoare naturala si peisagera;

protejarea solului si subsolului prin evacuarea controlata a deseurilor;

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

29

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

prin existenta si functionarea constructiilor este interzisa exploatarea necontrolata a bogatiilor zonei.

Modernizarea circulatiei In zona amplasamentului, caile de circulatie majora sunt reprezentate de cai de circulatie rutiera – drumul national DN 22D si drumurile de exploatare. Drumurile de exploatare vor fi racordate la un drum intern, care va servi si ca drum de serviciu si intretinere pentru centralele eoliene propuse. Pentru a permite accesul vehiculelor agabaritice pe timpul transportului utilajelor la locul de asamblare si pentru accesul autospecialelor de ridicare, se vor studia posibilitatile de acces, ca spatiu de drum si ca raza de bracaj. Drumurile de acces trebuie sa fie functionale, indiferent de conditiile climaterice si pe toata durata constructiei si functionarii parcului. Drumurile de exploatare existente nu isi schimba destinatia ele devenind doar niste drumuri mai bune. Accesul la amplasamentul fiecarei turbine se va face pe drumuri de exploatare nou amenajate pe terenul agricol ce vor fi realizate in amplasament prin lucrari specifice – terasamente, derocari, consolidari, taluzari, etc. Latimea acestor drumuri trebuie sa fie de 5 m, plus rigolele de preluare a apelor pluviale si de directionare a acestora. Panta impusa de tipul utilajelor de transport este de maximum 6 % iar curbele trebuie sa aiba raza de giratie de 50 m. Lungimea drumurilor de exploatare existente care trebuie modernizate este de 4435 m iar suprafata ocupata este de 22177 mp. Lungimea intregii structuri de drumuri noi care vor trebui realizate este de 917 m. Astfel suprafata ocupata de drumurile de exploatare noi este de 0,4585 ha. Se va acorda o atentie deosebita masurilor de protectia mediului si vor fi adoptate solutiile care sa afecteze cel mai putin situl, vegetatia si peisajul. Trasarea drumurilor se va face in functie de conditiile impuse de terenul accidentat si dur protejandu-se cu atentie vegetatia si peisajul neafectat direct. Executia acestor drumuri se va face in etape corelate cu etapele de realizare a investitiei. Drumurile de exploatare din zona amplasamentului nu vor induce in zona perturbari semnificative decat in etapa de executie a lor. Etapa postexecutiei, cea de exploatare a turbinelor, va fi aproape la fel de linistita ca inaintea prezentei

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

30

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

acestor drumuri si nu va constitui o sursa de poluare in zona si nu va afecta genofondul si biodiversitate acesteia.

Ocuparea terenurilor Suprafata de teren studiata pentru realizarea obiectivului „Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine” este de 558,8187 ha si suprafata aferenta obiectivului conform RLU este de 251,9052 ha.

Aceasta suprafata de teren este impartita in tarlale si parcele cu functiuni economice inscrise in planurile cadastrale. Realizarea obiectivului impune ocuparea temporara si definitiva a unor suprafete de teren pentru:

- sapaturi fundatii (include si fundatia) = 0,5324 ha (temporar)

- turbine eoliene (inelul suprateran) = 0,0151 ha (definitiv)

- platforme transformatoare = 0,0198 ha (definitiv)

- platforme de montaj = 1,65 ha (temporar)

- statie de conexiune = 0,5 ha (definitiv)

- drumuri tehnologice de exploatare noi = 0,4585 ha (definitiv)

- drumuri de exploatare existente extinse si modernizate = 0,3138 ha (definitiv) Pe teren vor fi amplasate si retele de transport a energiei electrice – care vor fi montate subteran, in infrastructura drumurilor de exploatare.

Caracteristici ale constructiilor ce vor ocupa zona Tipul fundatiei va fi determinata de tipul si caracteristicile turbinei si mai ales de categoria terenului de fundare. Pentru turbinele de 2,5 MW pot fi utilizate fundatii grele (pentru presiuni de minim 120 kPa – terenuri de tip loess), de forma rotunda, care au diametrul -20 m si ocupa o suprafata de 331 mp. Pentru montarea turbinelor cu ajutorul macaralelor speciale, trebuie amenajate platforme de montaj cu o suprafata de 1500 mp fiecare. Dupa realizarea montajului atat platforma de fundatie cat si platforma tehnologica se acopera cu strat de pamant vegetal pe care se va reface textura

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

31

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

vegetatiei intr-o maniera cat mai apropiata cu modul in care aceasta vegetatie exista natural in zona. Suprafata de teren ocupata definitiv de o turbina eoliana este de 31,8 mp, aceasta suprafata incluzand:

- suprafata ocupata de inelul suprateran al turbinei eoliene (stalp sectiune circulara) de 13,8 mp; 11 buc x 13,8 mp = 151,8 mp;

- suprafata ocupata de postul de transformare aferent fiecarei turbine eoliene de 18,0 mp; 11 buc x 18 mp = 198 mp; Pentru 11 turbine eoliene rezulta o suprafata de 349,8 mp. Drumurile de exploatare vor avea calea de rulare cu latimea de 5 m, panta de maximum 6 raze de curbura de 50 m si va asigura capacitatea de 18 tone f / osie. Pentru protectia drumurilor si pentru preluarea apelor pluviale vor fi realizate rigole de dirijare a acestora. Taluzurile care vor rezulta prin amenajarea drumurilor de exploatare vor fi consolidate si de asemenea inierbate.

Organizarea de santier Pentru realizarea parcului eolian se va folosi organizarea de santier a parcului eolian apartinand aceluiasi beneficiar, situat in apropierea amplasamentului, tot in extravilanul comunei Greci, parc eolian format din 24 de turbine eoliene. Constructiile principale care vor desemna zonele functionale in incinta parcului de turbine eoliene sunt fundatiile acestora si partea supraterana care este compusa din turn, rotor si nacela turbinei.

Principalii indicatori urbanistici ai P.U.Z., bilant teritorial Suprafata de teren studiata pentru realizarea obiectivului „Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine” este de 558,8187 ha si suprafata aferenta obiectivului conform RLU este de 251,9052 ha.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

32

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

BILANT TERITORIAL PARC EOLIAN GRECI

Extravilan Comuna Greci BILANT TERITORIAL PARC EOLIAN GRECI Suprafata de teren totala estimata pentru a fi

Suprafata de teren totala estimata pentru a fi ocupata definitiv va fi de 1,3072 ha, din care:

- suprafata inel suprateran:

0,0151 ha

- suprafata platforma transformator:

0,0198 ha

- suprafata statie conexiune:

0,5000 ha

- suprafata cu care se extinde drumul existent: 0,3138 ha

0,4585 ha

- suprafata drumuri de exploatare noi:

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

33

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Pentru realizarea acestei investitii va trebui ca terenurile sa fie scoase definitiv sau temporar din circuitul agricol, conform prevederilor legale privind regimul de folosinta al terenurilor. Astfel se estimeaza ca va trebui scoasa definitiv din circuitul agricol o suprafata de 2.9572 ha si temporar o suprafata de 0.8965 ha.

Indicatori urbanistici Procentul de ocupare a terenului:

POT = (0,0151 + 0,0198 + 0,5) / 251,9052 x 100 = 0,21 % Coeficientul de utilizare a terenului:

CUT = (0,0151 + 0,0198 + 0,5) / 251,9052 = 0,0021 Pentru acest gen de functiuni nu au fost luate in consideratie drumurile de exploatare existente si amenajarile necesare acestora, precum si platformele de montaj ale fiecarei turbine. Raportat la suprafata amplasamentului, prezenta turbinelor nu induce un grad de ocupare si nici un coeficient de utilizare a terenului semnificativ.

Dezvoltarea echiparii edilitare Echiparea edilitara a zonei este dimensionata si determinata de tipul functiunii care se amplaseaza. Parcul de turbine eoliene va fi un producator de energie electrica, energie care va trebui transportata de la fiecare turbina spre statia de conexiune, care va asigura parametrii specifici de preluare a energiei electrice produsa, in sistemul national de transport al energiei electrice. Energia produsa de cele 24 de turbine din Trup I, se colecteaza in statia de

conexiune a Trupului I, de unde printr-un cablu de 20 kV subteran ce urmareste

drumul de exploatare existent se realizeaza legatura cu statia de transformare a

parcului amplasat in Trup II. Lungimea cablului subteran este de 4 km.

Conexiunea dintre statia de transformare a parcului si statia de intrare –

iesire amplasata in vecinatatea statiei Ostrov, se face astfel:

- linie noua LEA 110 kV, de la statia de transformare a parcului pana la LEA

110

Macin – Ostrov, aprox. 400m, montandu-se astfel 2 stalpi de inalta tensiune de

110

kV.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

34

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

- circuitul liber al LEA 110 Macin – Ostrov (24 km)

- linie noua LEA 110 kV (aprox. 400 m) de la LEA 110 Macin – Ostrov la statia de intrare – iesire Ostrov II (statie noua) Pentru functionarea turbinelor nu sunt necesare alte tipuri de dotari edilitare. Reteaua electrica si cablurile existente in zona vor fi protejate atat in timpul lucrarilor de executie cat si pe perioada de functionare. Pe linie de telecomunicatii se vor folosi transmisiile GSM si prin fibra optica, montata subteran, pe canalele pentru reteaua electrica. Deseurile (uleiul uzat si piesele de schimb defectate) vor fi preluate la sediul central al firmei si vor intra in circuitul reglementat.

Obiective de utilitate publica

Amplasarea investitiei „Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine”, presupune realizarea urmatoarelor obiective de utilitate publica:

- modernizarea si amenajarea drumurilor de acces spre zona amplasamentului;

- amenajare drumuri de exploatare noi si a drumurilor de exploatare din interiorul zonei concesionate; Aceste drumuri asigura accesul la amplasamentele turbinelor, a utilajelor de transport materiale de constructie si echipamente, cat si a personalului si echipamentelor de intretinere si exploatare pe durata existentei investitiei.

Tipul de proprietate asupra terenurilor, regimul juridic si economic Pentru terenul pe care se doreste amplasarea parcului eolian s-a incheiat un Contract de asociere in participatiune nr. 5242 / 20 / 11.11.2009 intre Comuna Greci, Judetul Tulcea, in calitate de Asociat Prim si S.C. VAN PRO ENERGY S.R.L. in calitate de Asociat Secund, obiectul contractului fiind reprezentat de atribuirea in folosinta de catre Asociatul Prim a unei suprafete de 69,49 ha teren cu pasune degradata Pentru amplasament s-a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 346 / 12398 din din 24.11.2009, emis de Consiliul Judetean Tulcea. Folosinta actuala: vii, livada, rape, ravene si pasune, conform incadrarii cadastrale; teren neproductiv si pasune, conform avizului emis de primarul

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

35

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

comunei Greci . Destinatia propusa: conform Planului Urbanistic General aprobat in anul 2000 , teren arabil, pasune, neproductiv si vii. La momentul actual PUG al comunie Greci se afla in procedura de revizuire, conform normelor legale in domeniu.

Inscrierea zonei in prevederi PUG Realizarea parcului de turbine eoliene pe acest amplasament va completa arealul de zone functionale si urbanistice al localitatii si comunei Greci, cu zona de productie de energie electrica prin valorificarea resurselor energetice neconventionale, resurse existente in potentialul oferit de cadrul natural.

Categorii principale de interventii pentru realizarea programului de investitie

1. Asigurarea conditiilor de acces in zona.

2. Lucrari de construire a fundatiilor pentru montarea turnurilor turbinelor eoliene si a platformelor de montaj pentru acestea.

3. Lucrari de protectie a zonelor adiacente amplasamentelor.

4. Stabilirea traseelor drumurilor de exploatare noi din zona amplasamentului.

5. Elaborarea documentatiilor pentru scoaterea din circuitul de folosinta, pe perioada nedeterminata sau temporara a suprafetelor de teren ce urmeaza sa fie afectate de drumuri si amplasamentele pentru turbine si platforme tehnologice.

6. Obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul de folosinta a suprafetelor de teren stabilite.

7. Elaborarea programului de management si monitorizare a actiunilor de protectie a mediului pe perioada de executie a lucrarilor de constructie- montaj, in etape a parcului de turbine eoliene.

8. Elaborarea unor programe pentru dezvoltarea capacitatii retelelor de transport a energiei electrice produsa.

9. Elaborarea documentatiilor pentru autorizarea lucrarilor de construire.

DESCRIEREA SOLUTIEI SI REGIMUL TEHNIC AL OBIECTIVULUI

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

36

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Regimul de functionare al turbinelor eoliene Functionarea eolienelor cu ax orizontal se bazeaza pe principiul morilor de vant. Cel mai adesea, rotorul acestor eoliene are trei pale cu un anumit profil aerodinamic, deoarece astfel se obtine un bun compromis intre coeficientul de putere, cost si viteza de rotatie a captorului eolian, ca si o ameliorare a aspectului estetic, fata de rotorul cu doua pale. Eolienele cu ax orizontal sunt cele mai utilizate, deoarece randamentul lor aerodinamic este superior celui al eolienelor cu ax vertical, sunt mai putin supuse unor solicitari mecanice importante si au un cost mai scazut. Eolienele in amonte: vantul sufla pe fata palelor, fata de directia nacelei. Palele sunt rigide, iar rotorul este orientat, cu ajutorul unui dispozitiv, dupa directia vantului. Dispunerea amonte a turbinei este cea mai utilizata, deoarece este mai simpla si da cele mai bune rezultate la puteri mari: nu are suprafete de directionare, eforturile de manevrare sunt mai reduse si are o stabilitate mai buna. Palele eolienelor cu ax orizontal trebuiesc totdeauna, orientate in functie de directia si forta vantului. Pentru aceasta, exista dispozitive de orientare a nacelei pe directia vantului si de orientare a palelor, in functie de intensitatea acestuia.

de orientare a palelor, in functie de intensitatea acestuia. Schema unei eoliene cu ax orizontal amonte

Schema unei eoliene cu ax orizontal amonte

acestuia. Schema unei eoliene cu ax orizontal amonte Schema unei eoliene cu ax orizontal aval In

Schema unei eoliene cu ax orizontal aval

In prezent, eolienele cu ax orizontal cu rotorul de tip elice, prezinta cel mai ridicat interes pentru producerea de energie electrica la scara industriala.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

37

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci Eoliene cu ax orizontal cu rotorul de tip elice

Eoliene cu ax orizontal cu rotorul de tip elice

Energia de origine eoliana face parte din energiile regenerabile. Aero- generatorul utilizeaza energia cinetica a vantului pentru a antrena arborele rotorului sau: aceasta este transformata in energie mecanica, care la randul ei este transformata in energie electrica de catre generatorul cuplat mecanic la turbina eoliana. Acest cuplaj mecanic se poate face fie direct, daca turbina si generatorul au viteze de acelasi ordin de marime, fie se poate realiza prin intermediul unui multiplicator de viteza. In sfarsit, exista mai multe posibilitati de a utiliza energia electrica produsa: fie este stocata in acumulatori, fie este distribuita prin intermediul unei retele electrice, fie sunt alimentate sarcini izolate. Sistemele eoliene de conversie au si pierderi. Astfel, se poate mentiona un randament de ordinul a 89 - 90 %. Trebuie luate in considerare, de asemenea, pierderile generatorului si ale eventualelor sisteme de conversie. Turbinele in functie de pozitionarea axului sunt de mai multe tipuri, cel utilizat in lucrarea de fata fiind cu ax orizontal, se va descrie numai aceasta solutie.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

38

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci 1. palele 2. butuc 3. mecanism hidraulic 4.
amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci 1. palele 2. butuc 3. mecanism hidraulic 4.

1.

palele

2. butuc

3. mecanism hidraulic

4.

capac ax

5. ax

6. sistem controler

7.

control activ

8. arbore principal

9. amortizoare

10.

cutie viteza

11. mecanism franare

12. cadru sprijin nacela

13.

sistem transmitere

14. alimentare generator

15. transformator

16.

anemometru

17. sistem comanda

18. capac nacela

19.

unitatea hidraulica

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

39

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Palele sau captorul de energie sunt realizate dintr-un amestec de fibra de sticla si materiale compozite. Ele au rolul de a capta energia vantului si de a o transfera rotorului turbinei. Profilul lor este rodul unor studii aerodinamice complexe, de el depinzand randamentul turbinei. Astfel:

- Diametrul palelor (sau suprafata acoperita de acestea) este in functie de puterea dorita.

- Latimea palelor determina cuplul de pornire, care va fi cu atat mai mare cu cat palele sunt mai late;

- Profilul depinde de cuplul dorit in functionare; Numarul de pale depinde de eoliana. In prezent, sistemul cu trei pale este cel mai utilizat, deoarece asigura limitarea vibratiilor, a zgomotului si a oboselii rotorului, fata de sistemele mono-pala sau bi-pala. Coeficientul de putere este cu 10 % mai mare pentru sistemul bi-pala fata de cel mono-pala, iar cresterea este de 3% intre sistemul cu trei pale fata de doua pale. In plus, este un compromis bun intre cost si viteza de rotatie a captorului eolian si avantaje din punct de vedere estetic pentru sistemul cu trei pale, fata de cel cu doua pale. Arborele primar: este arborele rotorului turbinei eoliene. Se mai numeste arborele lent, deoarece el se roteste cu viteze de ordinul a 20 - 40 rot/min. Prin intermediul multiplicatorului, el transmite miscarea, arborelui secundar. Multiplicatorul mecanic de viteza permite transformarea puterii mecanice, caracterizata de cuplu mare si viteza mica specifica turbinei eoliene, in putere de viteza mai ridicata, dar cuplu mai mic. Aceasta deoarece viteza turbinei eoliene este prea mica, iar cuplul prea mare, pentru a fi aplicate direct generatorului. Multiplicatorul asigura conexiunea intre arborele primar (al turbinei eoliene) si arborele secundar (al generatorului). Exista mai multe tipuri de multiplicatoare, cum ar fi:

• Multiplicatorul cu una sau mai multe trepte de roti dintate, care permite transformarea miscarii mecanice de la 19-30 rot/min la 1500 rot/min. Axele de rotatie ale rotilor dintate sunt fixe in raport cu carcasa.

• Multiplicatorul cu sistem planetar, care permite obtinerea unor rapoarte de transmisie mari, intr-un volum mic. In cazul acestora, axele rotilor numite sateliti nu sunt fixe fata de carcasa, ci se rotesc fata de celelalte roti. Exista si posibilitatea antrenarii directe a generatorului, fara utilizarea unui

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

40

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

multiplicator. Sistemul de racire Sunt prevazute sisteme de racire, atat pentru multiplicatorul de viteza ce transmite eforturile mecanice intre cei doi arbori, cat si pentru generator. Ele sunt constituite din radiatoare de apa sau ulei si ventilatoare. Racirea cu ulei este utilizata pentru multiplicatoare. Arborele generatorului sau arborele secundar antreneaza generatorul electric, sincron sau asincron, ce are una sau doua perechi de poli. El este echipat cu o frana mecanica cu disc (dispozitiv de securitate), care limiteaza viteza de rotatie in cazul unui vant violent. Pot exista si alte dispozitive de securitate. Sistemul de orientare a nacelei este constituit dintr-o coroana dintata (cremaliera) echipata cu un motor. El asigura orientare eolienei si "blocarea" acesteia pe axa vantului, cu ajutorul unei frane. Sistemul electronic de control a functionarii generale a eolienei si a mecanismului de orientare. El asigura pornirea eolienei, reglarea inclinarii palelor, franarea, ca si orientarea nacelei in raport cu vantul. Generatorul electric asigura producerea energiei electrice. Puterea poate atinge 6 MW pentru cele mai mari eoliene. In prezent se desfasoara cercetari pentru realizarea unor eoliene de putere mai mare (7 MW). Generatorul poate fi de curent continuu sau de curent alternativ. Datorita pretului si randamentului, se utilizeaza, aproape in totalitate, generatoare de curent alternativ. Generatoarele de curent alternativ pot fi sincrone sau asincrone, functionand la viteza fixa sau variabila. Dispozitivele de masurare a vantului sunt de doua tipuri: o girueta pentru evaluarea directiei si un anemometru pentru masurarea vitezei. Informatiile sunt transmise sistemului numeric de comanda, care realizeaza reglajele in mod automat.

Pe scurt procesul de productie consta in generarea de energie electrica prin miscarea aerului ce antreneaza rotorul turbinei, care, mai departe, pune in miscare un generator electric asincron.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

41

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Descrierea turbinelor eoliene propuse In analiza parcului eolian propus se iau un considerare turbine eoliene de 2,5 MW, cu un rotor cu diametru de pana la 100 m si este echipata cu un generator cu o putere nominala de 2,5 MW.

echipata cu un generator cu o putere nominala de 2,5 MW. Turbina are un sistem automat

Turbina are un sistem automat de orientare al rotorului dupa directia vantului, de modificare a unghiului palelor pentru a mentine constanta (la viteze mari ale vantului) si a optimiza (la viteze mici ale vantului) puterea generata. De asemenea, cele doua sisteme ajuta la minimizarea nivelului de zgomot al turbinei. Turbina se poate comanda in combinatie cu mai multe tipuri de turnuri cu inaltimi variate, pentru parcul eolian in discutie studiindu-se varianta cu turn de pana la 100 m.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

42

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci Turbina eoliana Date operationale ale turbinei Orientarea

Turbina eoliana

Date operationale ale turbinei

Orientarea proiectului si clasa vantului:

100 m inaltimea centrului:

DlBt WZ II, IEC TC IIIa

85 m si 75 m inaltimea centrului:

Diametrul rotorului:

Viteza minima a vantului:

Viteza vantului de decuplare:

Putere nominala de iesire (la nivel de medie tensiune):

DlBt WZ II, IEC Iib, IEC IIIa

pana la 100 m 3.0 m/s 25 m/s 2.5 MW

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

43

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Temperatura ambianta minima de functionare dupa “Germanischer Lloyd Turbina Eoliana GmbH” “Orientarea pentru certificarea de turbine eoliene", editia 2003 w/supliment 2004:

Temperatura mediu ambient maxima de functionare:

- 15° C / - 20° C +40 o C

Umiditatea minima:

5 g/m 3

Numarul maxim al retelelor de inductie deconectate pe an:

30

Altitudina maxima maxima de functionare (altitudine deasupra nivelului marii, plus inaltimea centrului):

1000 m

Turnul

Tip:

Turn tubular din otel

Inaltimea:

100 m, 85 m, 75 m – inaltimea studiata pana la 100 m

Rotorul

Diametrul:

pana la 100 m

Numarul lamelor de rotor:

3

Suprafata baleata:

Domeniul vitezei rotorului:

Directia de rotatie:

Orientarea:

Reglarea vitezei:

Frana aerodinamica:

Bobina conica a unghiului:

Unghiul axei de inclinare al rotorului:

Palele rotorului Lungimea palelor:

48.7 m

Distributie - Cutia de viteza

Puterea nominala:

2750 kW

7854 m 2 5 - 14 min -1 Directia vantului din pupa in sensul acelor de ceasornic Vant ascendent Inaltimea reglabila Pozitia lamelelor/palelor elicei 3 o 4 o

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

44

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Tip/fel:

Sistem cu etaje multiple (etajat/in mai multe trepte)

Lubrificare:

1 mecanic si 1 pompa electrica

Sistem de franare Sistem primar de franare:

Sistem secundar de franare:

Frana de fixare(blocare):

Generator

Tip:

Puterea nominala:

Turatia nominala:

Tensiunea nominala:

Putere aparenta:

Frecventa puterii nominale:

Singurul control al lamelor/palelor Singurul control al lamelor/palelor Actionarea hidraulica a franei de mare viteza

Magnet permanent generator 2640 kW 1650 min -1 710 V 2808 kVA 110 Hz

Clasa de protectie:

IP54

Clasa de izoltie:

F

Tipul functiei:

S1

Standard:

EN 60034-1

Convertorul

Tip:

Sursa tensiunii convertoare

Tensiunea nominala, linia de reactie:

690 V+/-10 %

Frecventa de evaluare:

50 Hz/ 60 Hz

Cos φ:

0.95 capacitiva inductiva (standard) 0.90 capacitiva inductiva (optional)

Clasa protectie:

IP54

Solutia constructiva adoptata Lista obiectivelor de investitie:

- drum tehnologic si de exploatare (inclusiv platforme de montaj)

- amplasamente de generare (11 locatii) compuse fiecare din:

* fundatie adaptata la parametrii portanti ai terenului de fundare

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

45

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

* platforma pentru montarea cabinei postului de transformare

* agregat eolian, cu o viteza de rotatie variabila

* conexiune la sistemul de bare, in cablu subteran

* priza de punere la pamant: R

- statie de conexiune

Turbinele eoliene si fundatiile acestora Se monteaza 11 turbine si cate un post de transformare PT, care se amplaseaza la exteriorul fiecarei turbine eoliene, intr-o cabina cu o suprafata de 18 mp de unde energia electrica este transportata la statia de conexiune. Fiecare turbina eoliana este compusa dintru-un pilon tubular cu un diametru la baza de 4,2 m, nacela care include generatorul, cutia de viteza, sistemul de comanda si rotorul cu cele 3 pale, totul amplasat pe o fundatie de beton armat. Pentru turbinele eoliene considerate, care sunt turbine inalte, din otel, este utilizat un element structural cilindric asezat pe o flansa oarba aliniata cu precizie cu suruburi de ajustare. O data ce fundatia este completa, turnul este imbinat cu sectiunea de fundatie. Fundatia are de regula forma rotunda, avand diametrul de 20,00 m la o adancime de 3,5 m sub nivelul initial al situ-lui.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

46

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci Pentru realizarea efectiva a fundatiilor turbinelor eoliene,

Pentru realizarea efectiva a fundatiilor turbinelor eoliene, este necesara stabilirea structurii geologice a subsolului si realizarea calculelor de rezistenta, in asa fel incat tipul de fundatie ales sa asigure prevenirea accidentelor si stabilitatea in functionare a turbinei. Pentru amplasarea fundatiei este necesara executarea unei excavatii pana la adancimea recomandata de proiect. Unghiul de inclinare al sapaturii trebuie adaptat conditiilor concrete ale solului; fosa executata trebuie sa fie uscata prin asigurare a unui sistem de drenaj sau prin absenta apei de subsol. Dupa realizarea cofrajelor si montarea armaturii din otel special se toarna betonul pentru fundatie. Turnarea betonului pentru fundatie se face fara intrerupere pana la finalizarea findatiei. Stratul de umplutura se realizeaza in jurul pilonului astfel incat sa se asigure forma initiala a terenului, ramanand vizibil numai pilonul. In zona turnurilor vor fi luate stricte masuri de prevenire a infiltratiilor de apa in terenul de fundatie. Surplusul de excavatie constand in piatra sfaramata si eventual pamant vegetal se va utiliza de catre primarie pentru diferite lucrari de constructii si pietruirea drumurilor; cantitatile ramase vor fi transportate si depozitate in locurile indicate de catre autoritatile competente.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

47

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Pe parcursul existentei si dupa terminarea lucrarilor de constructii – montaj, amplasamentul se va elibera de deseuri si resturi de materiale pentru a nu afecta functia initiala de teren arabil.

Platforme de montaj Platformele de montaj se vor realiza pentru fiecare turbina, vor fi plane si cu structura care sa asigure o portanta de 15 tone f pe mp. Pe aceste platforme vor fi aduse componentele turbinei si se va pozitiona macaralele speciale pentru montajul turbinelor. Platformele de montaj vor fi usor accesibile din drumurile amenajate. Dupa realizarea montajului atat platforma de fundatie cat si platforma tehnologica se acopera cu strat de pamant vegetal pe care se vor reface textura vegetatiei intr-o maniera cat mai apropiata cu modul in care aceasta vegetatie exista natural in zona.

Drumurile de exploatare propuse Suprafetele de acces nu vor fi suprafete construite, acestea fiind drumuri de exploatare, care sunt accesibile cu utilaje pe pneuri. Drumurile de exploatare vor fi racordate la un drum intern, care va servi si ca drum de serviciu si intretinere pentru centralele eoliene propuse. Pentru a permite accesul vehiculelor agabaritice pe timpul transportului utilajelor la locul de asamblare si pentru accesul autospecialelor de ridicare, se vor studia posibilitatile de acces, ca spatiu de drum si ca raza de bracaj. Drumurile de acces trebuie sa fie functionale, indiferent de conditiile climaterice si pe toata durata constructiei si functionarii parcului. Drumurile de exploatare existente nu isi schimba destinatia ele devenind doar niste drumuri mai bune. Accesul la amplasamentul fiecarei turbine se va face pe drumuri de exploatare nou amenajate pe terenul agricol ce vor fi realizate in amplasament prin lucrari specifice – terasamente, consolidari, taluzari, etc. Latimea acestor drumuri trebuie sa fie de 5 m, plus rigolele de preluare a apelor pluviale si de directionare a acestora. Panta impusa de tipul utilajelor de transport este de maximum 6 % iar curbele trebuie sa aiba raza de giratie de 50 m. Se va acorda o atentie deosebita masurilor de protectia mediului si vor fi

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

48

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

adoptate solutiile care sa afecteze cel mai putin situl, vegetatia si peisajul. Trasarea drumurilor se va face in functie de conditiile impuse de terenul accidentat si dur protejandu-se cu atentie vegetatia si peisajul neafectat direct. Executia acestor drumuri se va face in etape corelate cu etapele de realizare a investitiei. Drumurile de exploatare din zona amplasamentului nu vor induce in zona perturbari semnificative decat in etapa de executie a lor. Etapa postexecutiei, cea de exploatare a turbinelor, va fi aproape la fel de linistita ca inaintea prezentei acestor drumuri si nu va constitui o sursa de poluare in zona si nu va afecta genofondul si biodiversitate acesteia.

Santuri pentru cabluri subterane Pentru pozarea cablurilor subterane se vor practica santuri cu adancimea de 0,8 - 1,0 m si latimea de 0,6 m. Dupa asezarea cablurilor pe pat de nisip se umplu santurile cu pamant compact si se reface forma initiala a terenului. Cablurile se pozeaza in santuri intre doua straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu, benzi avertizoare si/sau placi avertizoare) si pamant rezultat din sapatura (din care s-au indepartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor) In aceleasi transee, deasupra cablului electric, va fi pozat cablul de comunicatii care transmite toate datele asupra functionarii centralei eoliene la un calculator de procesare si prin radio la o unitate de control unde se monitorizeaza buna functionare a instalatiei.

Lucrari electromecanice Se va analiza situatia parcului eolian care ar putea fi compus din mai multe turbine eoliene independente, dispuse si conectate corespunzator amplasarii acestora. Fiecare generator este independent din punct de vedere geografic, structural si electric. Totodata este independent in ceea ce priveste functiile de control si de protectie.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

49

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci Turbinele eoliene sunt conectate intre ele sub forma de

Turbinele eoliene sunt conectate intre ele sub forma de sub-grupuri care, la randul lor sunt conectate la cabina de tablouri. In acelasi tablou este situat si sistemul de monitorizare, control, de masurare si de supraveghere (MCM) al parcului eolian, care permite evaluarea de la distanta functionarea si performanta globala in scopul gestionarii acestora. Pentru introducerea in retea a energiei produse, turbinele eoliene vor fi conectate prin intermediul cablurilor subterane, care includ mai multe linii, cu scopul de a reduce la minimum pierderile cauzate de scaderea tensiunii. Traseul cablurilor pentru conexiunile din interiorul parcului este planificat, acolo unde este posibil, de-a lungul drumurilor si cailor existente.

Cabluri subterane Pentru conectarea generatoarelor in interiorul parcurilor vor fi folosite cabluri unificate Enel utilizate predominant pentru linii electrice subterane de tip tripolare, cu conductori din aluminiu, cu izolatie extrudata, cu ecran de cupru. Sectiunea maxima a cablului, utilizata, cu caracteristicile electrice sunt raportate in tabelulul urmator.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

50

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

 

Cabluri subterane

 

Materiale

Sectiune

Curent nominal

Rezistivitate la 20 °C

Reactanta

(mm

2 )

(A)

(/km)

(/km)

Aluminiu

185

324

0.164

0.115

Pozarea cablurilor se va prevedea o rezerva de cablu pentru compensarea

deformarilor si pentru a permite inlocuirea cutiilor terminale si a mansoanelor in urmatoarele cazuri:

- la toate mansoanele cablurilor, indiferent de locul de pozare, tensiunea nominala sau tipul cablului

- la capetele traseului cablurilor cu tensiunea nominala de 6 kV si mai mare indiferent de tipul cablului. Liniile de caburi vor fi protejate impotriva curentilor de suprasarcina si de scurtcircuit cu sigurante fuzibile sau cu instalatii de protectie prin relee, conform normativelor I 7 si PE 501. Legarea la pamant a invelisurilor metalice ale cablurilor (cu asigurarea continuitatii pe traseu) se face conform STAS 12604. Adancimea de pozare „ H” a cablurilor in santuri va fi dupa cum urmeaza:

- in cazul cablurilor cu tensiunea nominala pana la 20 kV inclusiv

- in cazul cablurilor cu tensiunea nominala peste 20 kV

1-1,2m

0,7-0,8 m

Adancimea de pozare va putea fi redusa la 0,5 m in incinta statiei de

conexiune si a posturilor de transformare, pe portiuni scurte (sub 5 m lungime), iar intrarea cablurilor in cladiri, la pozarea sub plansee de beton si la pozarea in tuburi de protectie. Adancimea de pozare a cablurilor pe trasee paralele sau in zona de

intersectie cu linii electrice aeriene 110 kV

daca va rezulta necesar pentru reducerea influentelor. Cablurile se pozeaza in santuri intre doua straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu, benzi avertizoare si/sau placi avertizoare) si pamant rezultat din sapatura (din care s-au indepartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor) Intre cablurile cu tensiuni diferite sau intre cablurile de medie tensiune (de aceeasi tensiune) pozate in acelasi sunt la distante intre ele de pana la 10 cm se vor monta distantiere amplasate pe traseu la intervale minime prescrise intre cabluri.

750kV

se poate mari (pana la 1,5m)

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

51

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Trecerea cablurilor din pamant prin peretii cladirilor, canalelor, galeriilor, va fi protejata prin tuburi incastrate in constructii. Cablurile cu functiuni diferite se vor instala in tuburi diferite. Cablul va fi protejat in conformitate cu normele in vigoare. In aceleasi transee, deasupra cablului electric, va fi pozat cablul de comunicatii care transmite toate datele asupra functionarii centralei eoliene la un calculator de procesare si prin radio la o unitate de control unde se monitorizeaza buna functionare a instalatiei.

Impamantarea Toate instalatiile, inclusiv structura metalica, armatura fundatiei, vor fi impamantate prin intermediul unui fir de cupru prevazut cu dispersori laterali.

Statia de conexiune Statia de conexiune va fi amplasata pe o platforma in suprafata de 0,5 ha. Fiecare centrala eoliana este prevazuta cu un post de transformare propriu, amplasat in exteriorul centralei, transformator care transforma energia electrica si o aduce la o tensiune optima. Energia produsa va trebui transportata de la fiecare post de transformare spre punctul de conexiuni, care va asigura parametrii specifici de preluare a energiei electrice produse, in sistemul national de transport al energiei electrice.

Informatii privind productia care se va realiza si a resurselor folosite in scopul producerii energiei Productie energie electrica neta anuala este estimata la 60900 MWh, la un numar de ore echivalente de functionare de 4000 an (considerand cca. 167 – 170 zile, pentru viteze ale vantului de 4 – 16 m/s, perioada specifica mai ales in perioada rece a anului, lunile noiembrie – aprilie, care vor fi varf de productie). Valoarea investitiei este de 41.250.000 Euro. Aceasta valoare este una estimata. Baza de calcul a productiei de energie electrica o constituie:

curba de putere;de calcul a productiei de energie electrica o constituie: distributia vitezei vantului in locatia aleasa; S.C.

distributia vitezei vantului in locatia aleasa;de energie electrica o constituie: curba de putere; S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L Tel: 0241.585.020 Fax:

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

52

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci atmosfera standard meteorologica; izolarea instalatiei prin

atmosfera standard meteorologica; izolarea instalatiei prin obstructionare (parcuri eoliene); marja de siguranta a eolienei. In continuare este prezentata curba de putere pentru acest tip de turbina, datele utilizate fiind cele puse la dipozitie de furnizor. Curba de putere este prezentata in tabelul urmator impreuna cu densitatile asociate de aer si intensitatile de turbulente.

densitatile asociate de aer si intensitatile de turbulente. Curba de putere Inaltime stalp masurare viteza vant
densitatile asociate de aer si intensitatile de turbulente. Curba de putere Inaltime stalp masurare viteza vant
densitatile asociate de aer si intensitatile de turbulente. Curba de putere Inaltime stalp masurare viteza vant

Curba de putere

Inaltime stalp masurare viteza vant [m/s]

Puterea electrica [kW]

3

2

4

91

5

221

6

414

7

685

8

1044

9

1506

10

1977

11

2308

12

2457

13

2495

14

2500

15

2500

16

2500

17

2500

18

2500

19

2500

20

2500

21

2500

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

53

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

22

2500

23

2500

24

2500

25

2500

Diametrul

100

Inaltime stalp

100

Viteza rotatie

5-14 rpm

Densitate aer

1.225 kg/m3

Folosind inregistrari istorice pentru temperatura si presiune atmosferica din imprejurimile statiilor meteorologice si preluandu-se rata standard de eroare, s-a estimat media presiunii atmosferice in zona de 102,1 Pa.

Fazele de desfasurare a planului supus studiului Fazele constructiei:

desfasurare a planului supus studiului Fazele constructiei: • realizare sapatura pentru fundatie • montarea

realizare sapatura pentru fundatie

montarea sistemului de ancorare al turnului

fundatie • montarea sistemului de ancorare al turnului S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L Tel: 0241.585.020 Fax:
fundatie • montarea sistemului de ancorare al turnului S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L Tel: 0241.585.020 Fax:

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

54

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

montarea armaturii radierului

montarea cofrajelor

turnarea betonului in radier

montarea sectiunilor turnului

betonului in radier • montarea sectiunilor turnului S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L Tel: 0241.585.020 Fax: 0241.586.505
betonului in radier • montarea sectiunilor turnului S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L Tel: 0241.585.020 Fax: 0241.586.505
betonului in radier • montarea sectiunilor turnului S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L Tel: 0241.585.020 Fax: 0241.586.505
betonului in radier • montarea sectiunilor turnului S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L Tel: 0241.585.020 Fax: 0241.586.505
betonului in radier • montarea sectiunilor turnului S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L Tel: 0241.585.020 Fax: 0241.586.505

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

55

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

montarea nacelei

asamblarea palelor

liftarea si fixarea rotorului

• asamblarea palelor • liftarea si fixarea rotorului Conectari electrice: cabluri, trasformatoare, comutator
• asamblarea palelor • liftarea si fixarea rotorului Conectari electrice: cabluri, trasformatoare, comutator
• asamblarea palelor • liftarea si fixarea rotorului Conectari electrice: cabluri, trasformatoare, comutator

Conectari electrice: cabluri, trasformatoare, comutator• asamblarea palelor • liftarea si fixarea rotorului Punere in functiune, teste Faza de operare si

Punere in functiune, testeConectari electrice: cabluri, trasformatoare, comutator Faza de operare si mentenanta Faza de operare si intretinere

Faza de operare si mentenantatrasformatoare, comutator Punere in functiune, teste Faza de operare si intretinere Faza de dezafectare S.C. AS

Faza de operare si intretinerePunere in functiune, teste Faza de operare si mentenanta Faza de dezafectare S.C. AS ORIMEX NEW

Faza de dezafectareFaza de operare si mentenanta Faza de operare si intretinere S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L Tel:

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

56

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Relatia cu alte planuri si programe Din datele detinute, in zona parcului eolian exista un singur plan in curs de

avizare apartinand aceluiasi beneficiar, la o distanta de 2,7 km pe directia sud-est.

Planul la care se face referire propune instalarea unui numar de 24 turbine eoliene

si este inclus in SPA Macin Niculitel si SCI Muntii Macinului.

este inclus in SPA Macin Niculitel si SCI Muntii Macinului. Plan studiat Plan in curs de
Plan studiat

Plan studiat

Plan in curs de avizare

Plan in curs de avizare

Relatia dintre cele doua planuri analizate decurge din fapul ca beneficiarii

sunt reprezentati de aceeasi societate ce a dorit initial obtinerea unei puteri instalate

dintr-un singur parc eolian (in zona parcului eolian actual cu 24 unitati eoliene).

Data fiind amplasarea fata de zonele protejate, particularitatile biodiversitatii din

acea zona, vecinatatea cu Parcul National Muntii Macinului si considerentele

tehnico economice de realizare a investitiei s-a recurs la solutia impartirii in doua

trupuri care sa compuna puterea instalata dorita de investitor, fara a prejudicia

mediul.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

57

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

In acest fel s-a redus numarul turbinelor incluse in perimetrul SCI Muntii Macinului, s-au evitat zonele cu specii si habitate protejate si de asemenea s-a urmarit diminuarea efectului de bariera asupra zborului pasarilor fata de comasarea turbinelor intr-un singur parc eolian.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

58

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

2. ASPECTELE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI Sl ALE EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PLANULUI

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

59

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

2.1. Aspecte ale starii actuale a mediului 2.1.1. Elemente de geologie Din punct de vedere geomorfologic, geologic, perimetrul de amplasament al parcului de turbine eoliene se afla situat pe dealurile din zona Muntilor Macin, una dintre cele mai vechi structuri cunoscute in tara noastra: masivul cental-dobrogean, aceasta prezentand aspect tipic de peneplena si infatisare de regiune colinara cu altitudini joase care nu depasesc altitudinea de 400m. Aceasta zona face parte structural din Dobrogea centrala al carei fundament este cutat si constituit dintr-o serie sedimentara slab metamorfozata, cunoscuta in literatura geologica sub denumirea de seria gnaisurilor si a sisturilor verzi. Sisturile verzi sunt acoperite in unele sectoare de o cuvertura sedimentara discordanta slab cutata alcatuita din depozite epicontinentale jurasice, cretatice si tertiare.

Consideratii geotehnice Din punct de vedere geomorfologic, geologic, perimetrul de amplasament al parcului de turbine eoliene se afla situat pe dealurile din zona Muntilor Macin. Aceasta zona face parte structural din Dobrogea centrala al carei fundament este cutat si constituit dintr-o serie sedimentara slab metamorfozata, cunoscuta in literatura geologica sub denumirea de seria gnaisurilor si a sisturilor verzi. Sisturile verzi sunt acoperite in unele sectoare de o cuvertura sedimentara discordanta slab cutata alcatuita din depozite epicontinentale jurasice, cretatice si tertiare. Amplasamentele obiectivelor proiectate sunt situate pe versantii unor dealuri si partial in zone depresionare dintre acestea, din extravilanul localitatii Greci. La data executarii studiului geotehnic, terenul natural actual din toate zonele amplasamentelor cercetate se prezinta ca fiind liber de orice constructie, pana in prezent acesta fiind folosit ca pasune. Din punct de vedere morfologic, arealul cercetat apartine orogenului nord Dobrogean. Geologic, acesta este alcatuit din urmatoarele formatiuni:

- depozite de varsta jurasic superior, exclusiv calcaroase;

- depozite de varsta cretacic superior, alcatuite in baza din calcare organogene, urmate de conglomerate si gresii calcaroase, calcare grezoase, calcare si marnocalcare.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

60

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

In ceea ce priveste cuvertura, in zona studiata aceasta este atribuita cuaternarului – pleistocen, fiind constituita din depozite de loess. Din punct de vedere tectonic, zona formeaza o cuta sinclinala larga, cu ridicari si afundari. Din punct de vedere hidrogeologic, in zona cercetata exista la deferite niveluri, panze de apa subterana de adancime. Din punct de vedere seismic, amplasamentul cercetat se incadreaza in zona cu gradul VIII de intensitate macroseismica si in zona de hazard seismic descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului ag = 0,20g (acceleratia terenului pentru proiectare), determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR), corespunzator starii limita ultime. Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc = 0,7 s. Din punct de vedere meteoclimatic, zona studiata apartine sectorului de clima temperat continentala, datorita predominarii influentei directe a maselor de aer continental, de origine asiatica – uscate si reci - iarna, calde sau foarte calde – vara. Frecventa vanturilor predominante este din sectoarele nord – estic si din cel sud – vestic. Precipitatiile, sunt reduse, osciland intre 400 si 500 mm anual.

Variatia maxima a temperaturii aerului pe parcursul unui an poate depasi 60° C.

Cercetarea terenului in vecinatatea amplasamentului In vederea stabilirii stratificatiei terenului de fundare si a principalelor caracteristici fizice ale formatiunilor din care acesta este alcatuit, pe amplasamentul cercetat au fost executate semimecanic cu sonda de 8 5/8”, pana la adancimi variabile cuprinse intre 2,00 – 12,0 m fata de cotele actuale ale terenului natural din zonele executarii acestora. Datele de teren obtinute au facut posibila intocmirea profilelor unitare ale forajelor executate, din a caror analiza reies urmatoarele:

- in zonele tuturor forajelor executate, in suprafata si pana la adancimi variabile cuprinse intre 0,60 – 1,80 m, s-a intalnit un strat de pamant vegetal negru uscat si indesat, local umezit si in amestec cu elemente de nisip cimentat (placi subtiri) sau de gresii calcaroase. - in continuare, pana la adancimi ce variaza in intervalul 3,20 – 9,80m s-a interceptat un orizont eolian loessoid pe alocuri putin nisipos, constituit din prafuri

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

61

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

argiloase galbene si galbene cafenii, cu concretiuni calcaroase, lentile subtiri sau calcar diseminat in masa lor. Aceste formatiuni sunt in general uscate si indesate, compacte la partea superioara – plastic vartoase si pe alocuri putin umezite inspre si in baza – plastic consistente. Nivelul hidrostatic al panzei de apa subterana nu a fost interceptat in nici unul din forajele executate, acesta aflandu-se la adancimi mai mari decat cea a executarii forajelor, pe fiecare amplasament in parte.

2.1.2. Solul Solurile din judetul Tulcea reprezinta rezultatul actiunii conjugate a factorilor pedogenetici naturali si antropici asupra rocilor pe care le-a transformat atat de intens incat acestea au capatat capacitatea de a retine apa si elementele nutritive pe care le pune treptat la dispozitia plantelor. In general, in majoritatea cazurilor, roca mama parientala este loessul, ca rezultat al fenomenului de dezagregare si alterare. Materia anorganica care a contribuit la pedogeneza a fost produsa de vegetatia de stepa care sub actiunea microflorei a produs humuficare care desi in procent mic, este foarte apreciata calificativ. Diversitatea tipurilor de sol rezulta din faptul ca aici se regasesc atat urme din cel mai vechi pamant al Europei (lantul Hercinic) cat si cel mai tanar pamant al tarii (Delta Dunarii). Strans corelate cu rocile, clima, vegetatia si solurile prezinta o raspandire zonala. Astfel, specifice sunt solurile argiloiluviale (formate prin depunere) si solurile brune si brun-roscate; in restul teritoriului sunt caracteristice, detinand ponderea cea mai mare, cernoziomurile de fertilitate ridicata. Dintre solurile azonale, specifice sunt lacovistele (soluri hidromorfe) si saraturile (soluri halomorfe).

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

62

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci Cernoziomurile, se gasesc in majoritatea terenurilor din

Cernoziomurile, se gasesc in majoritatea terenurilor din Podisul Nord Dobrogean. Conditiile de solificare in cadrul stepei sunt pe deplin intrunite atat din punct de vedere climatic cat si al vegetatiei. Teritoriul ocupat de cernoziomuri este folosit in principal la pasunat; doar o mica parte este folosit la fermele piscicole. Din punct de vedere ecologic exista pericolul cresterii salinitatii solului datorita cresterii nivelului apei freatice, toate acestea ca urmare a vecinatatii crescatoriilor de peste ce au inrautatit drenajul natural al zonei. In agricultura, culturile de baza sunt cele de porumb, grau, secara, orz, orzoaica, soia, rapita, in, floarea-soarelui. De asemenea, culturile de legume sunt de traditie. In zona amplasamentului, stratul de sol vegetal variaza si datorita speciilor nitrofile prezente pe anumite suprafetele care au fost in trecut cultivate (actualmente parloaga) se apreciaza ca acesta prezinta un continut de substante chimie – ingrasaminte. In zonele tuturor forajelor executate, in suprafata si pana la adancimi

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

63

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

variabile cuprinse intre 0,60 – 1,80 m, s-a intalnit un strat de pamant vegetal negru uscat si indesat, local umezit si in amestec cu elemente de nisip cimentat (placi subtiri) sau de gresii calcaroase. Pe alocuri, acesta este urmat de caratura de panta prafoasa galbena cafenie si cafenie sau cafenie bruna, in general uscata si indesata, uneori in amestec cu elemente de nisip cimentat si gresii rulate in masa lor – in special in suprafata si in zonele mai inalte ale amplasamentului. In zona calitatea solului este influentata de factori naturali (eroziune eoliana,

zona arida) si de factori antropici (activitatile agricole din vecinatate, pasunatul,

stanele de oi etc.).

2.1.3. Elemente de hidrologie Reteaua hidrografica Reteaua hidrografica a Dobrogei este formata din: Dunare, raurile interioare podisului, Canalul Dunare-Marea Neagra, lacuri, ape, subterane si Marea Neagra. Comuna Greci beneficiaza de 100 ha de luciu de apa. Intre orasul Macin si localitatea Greci, pe un fost brat al Dunarii, exista doua lacuri mici si sarate: Lacul Sarat (la aproximativ 3 km fata de localitatea Greci) si Lacul Slatina (la aproximativ 1 km fata de localitatea Greci), un frumos lac de agrement, langa care functioneaza popasul turistic Culmea Pricopanului. Distanta de la parcul eolian pana la lacul Slatina este de aproximativ 3,4 km. De asemenea, distanta de la Greci pana la Bratul Macin al Dunarii este de aproximativ 6 km. Parcul eolian se afla la o distanta de aproximativ 2,7 km pana la Dunarea Veche-Bratul Macin. Amplasamentul vizat pentru realizarea parcului de turbine eoliene este lipsit de mlastini si de zone umede sau de cursuri de apa. Din punct de vedere hidrogeologic, in zona cercetata exista la diferite niveluri, panze de apa subterana de adancime. Prezenta apei freatice a fost insa semnalata la adancimi destul de mari. Nivelul hidrostatic al panzei de apa subterana nu a fost interceptat in nici unul din forajele executate pe amplasamentele din vecinatate, acesta aflandu-se la adancimi mai mari decat cea a executarii forajelor, pe fiecare in parte.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

64

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

In partea de nord – est a zonei aferente PUZ, in zona depresionara se afla un curs de apa (Paraul Recea). Distanta de la cea mai apropiata turbina si drum propus pana la cursul de apa este de peste 50 m masurati in linie dreapta.

2.1.4. Clima si calitatea aerului Clima judetului Tulcea – este continental excesiva, cu precipitatii reduse (sub 400 mm/an), cu umiditate atmosferica ridicata in zona deltei, veri calduroase, ierni reci, marcate adesea de viscole, amplitudini mari de temperatura (66,3 0 C) Apropierea de zona continentala a Rusiei aduce aer rece care vine de la nord-est spre sud-vest, rezultand un vant numit Crivat, care aduce ierni foarte reci, cateodata inghetand chiar Dunarea si Delta pe o perioada de doua-trei luni. In vara vanturile puternice aduc aer cald si uscat care usuca pamantul si transforma solul in praf. Temperaturile sunt mai scazute in vest, in zona de deal, in timp ce pe tarm (Sulina), briza marii aduce aer cald si umed, inregistrandu-se cele mai ridicate temperaturi pe timp de iarna din tara. Valorile medii lunare ale temperaturii inregistrate in cele 4 statii meteo de la nivelul judetului Tulcea in anul 2008, se prezinta astfel:

Statia

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sept

oct

nov

dec

meteo

Corugea

-1.5

1.7

7.2

11.1

15.0

20.8

21.9

23.7

15.7

12.1

6.2

2.6

Jurilovca

0.1

2.2

7.3

11.5

15.6

21.2

22.7

24.3

17.0

13.0

7.6

3.8

Sulina

1.6

2.7

7.3

11.3

15.8

21.5

23.0

24.2

17.8

14.2

8.8

5.0

Tulcea

0.4

3.0

8.4

12.1

16.3

21.4

22.7

23.6

16.1

12.4

7.2

3.8

Temperaturile extreme, precum si mediile anuale, in anul 2008 au inregistrat urmatoarele valori:

Statia meteo

Media anuala

Minima anuala si data

Maxima anuala si data

Tulcea

12.3

-12.9 /05.01.2008

35,6 /16.22.08.2008

Sulina

12.8

-10.5 /04.01.2008

30,5 /14.08.2008

Corugea

11,4

-15.1 /05.01.2008

36,1 /16.08.2008

Jurilovca

12,2

-13,5 /05.01.2008

35,8 /16.08.2008

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

65

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Cantitati de precipitatii inregistrate la nivelul judetului Tulcea (l/mp) in anul 2008:

Statia

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sept

oct

nov

dec

meteo

Corugea

13.2

8.1

31.9

80.2

41.8

21.2

72.6

4.6

55.8

23.4

15.4

44,9

Jurilovca

12.8

2.5

13.1

43.7

34.5

42.6

41.6

4.5

26.3

4.8

5.6

34,4

Sulina

16.7

2.9

22.3

16.9

13.8

8.0

28.8

4.2

33.1

1.0

0.0

17,6

Tulcea

14.4

5.8

31.0

51.2

45.1

61.4

42.8

2.0

87.8

17.4

14.1

47,6

Cantitatea totala de precipitatii (l/mp) si cantitatile maxime de precipitatii (l/mp) inregistrate in anul 2008:

Statia meteo

Cantitatea totala de precipitatii

Maxima in 24 ore si data

Tulcea

420.6

35,8 /16.09.2008

Sulina

165.3

24,4 /16.07.2008

Corugea

413.1

52,8 /09.07.2008

Jurilovca

266.4

21,8 /19.06.2008

Pentru vant, directia predominanta, precum si viteza medie anuala, inregistrate la nivelul judetului Tulcea, in anul 2008, sunt prezentate in tabelul urmator:

Statia meteo

Directia predominanta

Viteza medie anuala

Tulcea

NV

2,6m/s

Sulina

N,S

6,1m/s

Corugea

NV,SE

4,0m/s

Jurilovca

N

3,8m/s

Zona analizata are o clima deosebit de arida tipica silvostepei cu precipitatii reduse dar cu vanturi prezente aproape tot timpul anului. Teritoriul se incadreaza intr-o zona de climat temperat continentala. Conform datelor meteo temperatura medie multianuala este de 11,3 C, minima absoluta de - 26,8 C, iar maxima absoluta de 39,8C.

- media lunii ianuarie

- 1,8 C,

- media lunii iulie

+ 23,2 C,

- adancimea de inghet

- 0,80m,

- radiatia solara anuala

- 125kcal/cmp

- cantitatea maxima de precipitatii in 24 ore – 124,00mm

- media anuala a precipitatiilor – 412,1mm.

Umiditatea relativa medie multianuala este de 80% Viteza medie a vantului medie multianuala este de 6,6m/s, viteza maxima nu depaseste 39m/s.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

66

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Directia dominanta a vantului este N-NNV / S-SSE - 31,4%. Densitatea aerului, medie anuala este de 1,205 Kg /m.

Calitatea aerului Prin acidifiere se intelege procesul de modificare a caracterului chimic natural al unui component al mediului conducand la modificarea pH-ului aerului, precipitatiilor si solului. Acidifierea atmosferei este provocata, in principal, de compusii ce contin sulf si azot. Acestia se formeaza in urma emisiilor in atmosfera, de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx) si amoniac (NH3). Acesti poluanti sunt transportati la distante mari de la locul emisiei si formeaza ploile acide care la randul lor conduc la degradarea solului. Prin acidifiere suprafata pamantului sufera continuu o crestere a aciditatii, ducand la degradarea solului, apelor precum si la deteriorarea ecosistemelor aferente. Emisiile anuale de gaze cu efect acidifiant au fost estimate pe baza metodologiei CORINAIR. Deoarece inventarele locale de emisii vor fi validate de catre ANPM pe parcursul anului 2009, datele referitoare la emisii au caracter informativ, ele nefiind validate la nivel national.

In anul 2008, in judetul Tulcea, conform inventarului emisiilor, au fost emise cca. 1457,944 tone substante acidifiante, din care:

SO 2 – 304,22237 t NO x – 1139,365 t

NH 3

13,607 t

Remarcam pentru anul 2008 o reducere cca 24,64% a emisiilor de substante acidifiante fata de anul anterior. Principalele surse generatoare de gaze cu efect acidifiant sunt:

- Arderi in procesele industriale

- Producerea energiei termice in centrale termice de zona si cele aferente activitatilor comerciale, institutionale si rezidentiale

- Transportul

- Tratarea deseurilor

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

67

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Dioxidul de sulf este deosebit de toxic, determinand efecte directe asupra florei si faunei (produce acidifierea solului si degradarea constructiilor). Prezinta un sinergism ridicat cu praful, negrul de fum etc., este foarte solubil in apǎ si contribuie in mare masura la producerea ploilor acide. Principalele surse generatoare de SO 2 sunt: arderi in energetica si industria de transformare, instalatii de ardere neindustriale, arderi in industria de prelucrare, procese de productie, transport rutier, tratarea deseurilor.

Emisii de SO2(t) 2008 304,222 2007 593,95 2006 4488 2005 4763 2004 4791 2003 3021
Emisii de SO2(t)
2008
304,222
2007
593,95
2006
4488
2005
4763
2004
4791
2003
3021
2002
4225
2001
4845

Evolutia emisiilor de SO2

Comparativ cu anii anteriori se observa o scadere a emisiilor de dioxid de sulf, acest lucru fiind datorat atat reducerii activitatilor generatoare de emisii de SO 2 cat si reducerii procentului de sulf in combustibilii utilizati. Formarea oxizilor de azot este foarte greu de evitat, atata timp cat se folosesc carburanti conventionali, stiut fiind faptul ca substanta de baza care contribuie la formarea acestora, este azotul, (care se gaseste in cantitati mari in aerul atmosferic) iar temperaturile ridicate din timpul arderii stimuleaza reactia de formare a oxidului, respectiv a dioxidului de azot. Principalele surse generatoare de NO x sunt: arderi in energetice si industria de transformare, instalatii de ardere neindustriale, arderi in industria de prelucrare, procese de productie, transport rutier, tratarea deseurilor. Comparativ cu anii anteriori se observa o scadere a emisiilor de oxizi de azot (cu cca 14% fata de anul 2007). Principalele surse generatoare de NH 3 sunt utilizarea agentilor frigorifici, utilajele ce circula in afara drumurilor, tratarea deseurilor.

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

NH 3 (tone)

19

24

24

17,85

20,34

18.81

16,01

13,6

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

68

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

In zona studiata, calitatea aerului este influentata de traficul auto de pe

drumul national aflat in vecinatate, de activitatile desfasurate de utilajele agricole

si temporar (in functie de directia si viteza vantului) de activitatea carierelor din

vecinatate. Nu sunt date disponibile rezultate din monitorizarea efectuata de

autoritarile publice privind calitatea aerului in zona analizata. Se poate trage

concluzia ca pe perioada lucrarilor agricole se intensifica generarea de pulberi

sedimentabile si pulberi respirabile precum si a poluantilor caracteristici arderii

combustibililor, in restul anului calitatea aerului este influentata de pulberile

generate de eroziunea naturala, avand in vedere ca este o zona vantoasa ce asigura

totodata si o buna disperise pentru orice tip de poluare atmosferica.

2.1.5. Biodiversitatea Dobrogea ca tinut, se remarca prin particularitatile sale deosebite comparativ cu restul tarii. Pozitia geografica, apropierea si insasi prezenta Marii Negre, structura solului si clima, istoria uscatului dobrogean, au dus la formarea unei flore si faune caracteristice, iar amestecul unic de elemente de origine sudica, de specii ponto-caspice si pontice, europene si eurasiatice da un caracter unic biodiversitatii acestei regiuni.Vegetatia zonala a Dobrogei este pajistea stepica. Desi in momentul de fata aceasta vegetatie aproape a disparut in urma extinderii agriculturii si viticulturii, se poate spune cu certitudine - tinand seama de resturile vegetatiei primare ce se mai pastreaza si de caracterul climatului si al solurilor - ca pajistile stepice au acoperit in trecut toata partea centrala, joasa a Dobrogei si teritoriile situate sub altitudinea medie de 100 m in partile nordice si sudice. Pe teritoriul Dobrogei se intalnesc cateva tipuri de ecosisteme majore, care

reprezinta si o caracteristica a diversitatii ecologice a regiunii. Astfel se pot deosebi ecosisteme de tip silvicol, ecosisteme de stepa, zone umede – atat pe litoralul maritim cat si in Delta sau lunca Dunarii. O pondere deloc neglijabila in Dobrogea

o au ecosistemele antropizate, cu precadere agroecosistemele ocupand suprafete

extinse in centrul si sudul regiunii. Zonele extinse, care odinioara erau acoperite de

asociatii tipice de stepa, au fost puternic transformate sub influenta antropica in agroecosisteme. Cel mai puternic afectate de acest proces sunt zonele de sud si

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

69

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

centrala a Dobrogei, unde practic asociatiile naturale au fost inlocuite in cea mai mare parte. In prezent, doar in zone accidentate – versanti, platouri pietroase, vai – mai pot fi intalnite mici arii de vegetatie stepica. Insa, si aceste mici petece care au fost incadrate de specialisti in categoria stepelor pontice, sunt alterate de o serie de plante introduse accidental de om. Padurile Dobrogei au fost de asemenea afectate de interventia omului. Zonele de silvostepa aproape ca au disparut, iar din vastele masive forestiere din sud-vestul Dobrogei nu au mai ramas decat palcuri izolate de mari suprafete de terenuri agricole. In Dobrogea de Nord, datorita reliefului mult mai accidentat, padurile continua sa ocupe o suprafata extinsa; totusi, daca se compara situatia actuala a masivelor forestiere cu cea existenta in urma cu circa 200 de ani se remarca si aici un puternic recul al padurii care odinioara se intindea compacta de la vest de sistemul lagunar Razelm – Sinoe pana la Dunare. Ecosistemele de stepa mai bine pastrate se intalnesc in centrul Dobrogei, acolo unde terenul accidentat a fost mai putin propice agriculturii. Din aceasta categorie, in Dobrogea se intalnesc stepe instalate pe soluri loessoide si stepe instalate pe soluri pietroase. O categorie aparte o reprezinta silvostepele – veritabila zona de intrepatrundere a doua tipuri diferite de ecosisteme, unde atat flora cat si fauna au trasaturi distincte. Ecosistemele de stepa sunt dominate pentru solurile loessoide de graminee ca Stipa capillata, S. lessingiana, Festuca valesiaca si Agropyron cristatum, alaturi de care vegeteaza si alte specii ierboase - Centaurea orientalis, Cleistogenes serotina, Thymus marschallianus, Asperula cynanchica, Salvia nutans etc. In zonele unde apar la zi sisturi cristaline sau calcare, apar alte specii caracteristice de graminee - Festuca callieri, Agropyron brandzae, Koeleria lobata – alaturi de specii de dicotiledonate adaptate la conditii de seceta extrema. In zona de centru si in nordul Dobrogei, vechile silvostepe au fost profund modificate de interventia omului, fiind defrisate in proportie de circa 85%. Astazi ele se mai intalnesc sub forma de benzi destul de late in jurul masivului muntos nord-dobrogean facand trecerea de la stepa la ecosisteme forestiere. In acest tip de ecosistem, asociatiile vegetale de stepa alterneaza cu cele de padure, de tufisuri sau de paduri cu mari luminisuri, remarcandu-se intrepatrunderea speciilor silvicole cu cele de stepa.

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

70

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

Ecosistemele silvicole ocupa in special nordul Dobrogei; in sud, ele sunt localizate si foarte fragmentate, doar cateva corpuri de padure – cum sunt cele de la Esechioi, Canaraua Fetii sau Dumbraveni pastrandu-se relativ nealterate de interventia omului. Ecosistemele silvicole pot fi subimpartite in mai multe categorii, in functie de caracteristicile ecologice ale speciilor dominante. Astfel, in Dobrogea se intalnesc paduri mezofile si paduri xeroterme. Padurile mezofile ocupa suprafete restranse in zona Muntilor Macin si a podisului Babadag. Aceste ecosisteme silvice sunt slab reprezentate in Dobrogea, prin asociatii dominate de arbori ca Quercus polycarpa, Q. dalechampii, Q. petraea, Carpinus betulus, Tilia tomentosa si sunt prezente doar in Podisul Babadag si Muntii Macin. Padurile mezofile de foioase ocupa altitudinile cele mai

mari in Muntii Macinului, pe dealurile Niculitelului si in Podisul Babadag, instalandu-se pe un relief colinar cu platouri largi dar si pe versantii inclinati cu expozitie nordica strabatuti de vai inguste. Sunt adaptate la un climat mai racoros si mai umed. In stratul arborilor domina speciile de gorun, Quercus petraea, Q. dalechampii, Q. polycarpa, tei, Tilia tomentosa, ulm, Ulmus glabra, paltin de camp, Acer platanoides si frasin, Fraxinus excelsior. Ecosistemele silvice xeroterme reprezinta un element caracteristic Dobrogei; numarul mare de specii de origine sudica prezente aici conditioneaza de asemenea

o fauna caracteristica. Padurile xeroterme sunt dominate fie de Quercus pubescens

– stejar pufos, Carpinus orientalis - carpinita, Fraxinus ornus – mojdrean – (paduri

vestpontice) prezente in Dobrogea de nord si in sud-vestul judetului Constanta sau de specii ca Quercus cerris, Q. pubescens, Q. virgiliana, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Cotinus coggygria. Speciile dominante in ecosistemele silvicole din Dobrogea de Nord sunt de regula Quercus pubescens si Quercus pedunculiflora alaturi de care vegeteaza si exemplare de Acer tataricum, Ulmus minor, Pyrus pyraster, Pyrus elaeagrifolia. SPA (Situri de Protectie Speciala Avifaunistica) si SCI (Situri de Importanta Comunitara) sunt arii protejate prin reteaua ecologica Natura 2000, conform H.G. 1284/2007 pentru SPA, respectiv Ordinul 1964/2007 pentru SCI. Din totalul siturilor SCI si SPA instituite la nivelul judetului, 15 se suprapun peste ariile naturale protejate constituite anterior, incluzandu-le in totalitate si

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

71

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

aproape dublandu-le suprafata la nivel de judet. Suprafata totala ocupata de siturile de tip SCI si SPA la nivelul judetului calculata de Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii Tulcea (exclusiv suprafata ocupata de apele teritoriale marine) este de 696 269, 55 ha, acoperind peste 80% din suprafata judetului. Suprafata zonei din apele teritoriale marine propusa pentru includere in reteaua Natura 2000 este de 95 562,43 ha. Tipurile de habitate ce se intalnesc in judetul Tulcea, exceptand Delta Dunarii si zona marina, sunt:

Nr.

Cod

   

crt

habitat

Denumire

Raspandire in Tulcea

1

1530*

Pajisti si mlastini saraturate panonice si ponto-sarmatice

in zonele cu sol saraturat de langa Greci si Macin, in SCI Muntii Macinului.

2

3130

Ape statatoare oligotrofe pana la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau Isoëto-Nanojuncetea

suprafata foarte redusa (sub 1% din total sit) pe Bratul Macin, pe depozitele aluvionare sau soluri luto-nisipoase

   

Ape puternic oligo-mezotrofe cu

 

3

3140

vegetatie bentonica de specii de Chara

suprafata foarte redusa (sub 1% din total sit) pe Bratul Macin, in zone acoperite cu apa statatoare

   

Rauri cu maluri namoloase cu

suprafata redusa (1% din total sit) pe Bratul Macin, pe malurile namoloase cu acumulari de material organic

4

3270

vegetatie de Chenopodion rubri si Bidention

5

40C0*

Tufarisuri de foioase ponto- sarmatice

in zonele de silvostepa din siturile SCI: Podisul Nord Dobrogean, Deniz Tepe, Dealurile Agighiolului si in Muntii Macinului

6

62C0*

Stepe ponto-sarmatice

in proportie redusa in siturile SCI: Podisul Nord Dobrogean, Muntii Macinului, Dealurile Agighiolului, Deniz Tepe si Bratul Macin . Uneori se asociaza cu Tufarisurile de foioase ponto- sarmatice(40CO) si cu Paduri –raristi vest pontice de stejar pufos cu Paeonia peregrina (91AA)

7

6430

Comunitati de liziera cu ierburi inalte higrofile de la nivelul campiilor, pana la cel montan si alpin

pe suprafete reduse (2%) in SCI Bratul Macin

8

6440

Pajisti aluviale din Cnidion dubii

suprafete foarte reduse (sub 1%) in zona de lunca a Bratului Macin

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

72

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

   

Pajisti de altitudine joasa

 

9

6510

(Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis)

pe suprafete reduse (1%) in SCI Bratul Macin

10

8230

Comunitati pioniere din Sedo- Scleranthion sau din Sedo albi- Veronicion dilleni pe stancarii silicioase

pe soluri nisipoase, pietrisuri si aluviuni luto- nisipoase in curs de fixare, in Muntii Macinului si Podisul Nord Dobrogean

11

8310

Pesteri in care accesul publicului este interzis

in situl Muntii Macinului pe o suprafata infima (0,0001 %)

12

91AA

Vegetatie forestiera ponto- sarmatica cu stejar pufos

in Muntii Macinului, Podisul Nord Dobrogean si Dealurile Agighiolului, in zone de silvostepa cu stejar pufos

13

91I0*

Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp

in Podisul Nord Dobrogean si in Muntii Macinului in zona de silvostepa cu stejar brumariu si artar

14

91M0

Paduri balcano-panonice de cer si gorun

in Podisul Nord Dobrogean si in Muntii Macinului in masivele de padure cu amestec de stejar pufos, garnita, stejar brumariu, tei, mojdrean, carpinita, jugastru, mar si par paduret

15

91X0

Paduri dobrogene de fag

in Muntii Macinului sub forma unei insule relictare de fag in cadrul rezervatiei naturale Valea Fagilor unde se intalnesc trei tipuri de fag: Fagus sylvatica, F.taurica si F.taurica var. dobrogica; o parte din exemplare se regasesc in Podisul Nord Dobrogean

16

91Y0

Paduri dacice de stejar si carpen

pe suprafete intinse (50%) in SCI Muntii Macinului si in SCI Podisul Nord Dobrogean (27,9%) reprezentand padurile de gorun in amestec cu tei, frasin,carpinita

17

92AO

Zavoaie cu Salix alba si Populus alba

pe suprafete restranse in Podisul Nord Dobrogean (0,02%) si mai intinse in Bratul Macin(19,41%)

Zona aferenta PUZ, este inclusa in ROSPA0073 Macin-Niculitel in cea mai mare parte si partial in ROSPA Dunarea Veche – Bratul Macin si ROSCI Bratul Macin cu limita comuna, arii protejate prin programul Natura 2000. Trebuie precizat faptul ca intre ROSPA0073 Macin-Niculitel si ariile cu limita comuna ROSPA Dunarea Veche – Bratul Macin si ROSCI Bratul Macin sunt separate de drumul DN 22D Constanta - Macin, iar fundatiile turbinelor eoliene precum si infrastructura aferenta parcului eolian (statie de conexiune,

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

73

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

platforme de montaj, drumuri noi, etc.) vor fi realizate pe partea dreapta a drumului DN 22D Constanta - Macin, prin urmare doar in zona inclusa in SPA Macin Niculitel, asa cum reiese din imaginile de mai jos.

Macin Niculitel, asa cum reiese din imaginile de mai jos. Pozitionarea turbinelor eoliene fata de Limitele

Pozitionarea turbinelor eoliene fata de Limitele Ariilor Protejate de Interes Comunitar

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

74

RAPORT DE MEDIU Plan Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la sistemul energetic national, amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci

amplasare turbine Judetul Tulcea, Extravilan Comuna Greci Figurarea limitei zonei aferente PUZ fata de limitele

Figurarea limitei zonei aferente PUZ fata de limitele Ariilor Protejate de Interes Comunitar

S-au masuarat in linie dreapta distantele in linie de la cele mai apropiate turbine pana la ariile protejate:

- 120m –