Sunteți pe pagina 1din 1

SC FAROGER SRL

547185 CRISTETI, Jud. Mure


Str. Paunii 362C
Tel!a"# 265$3265%2, 265$3268%4,3261&5
Tel.M'(il# &726$2623&&) &726$2623&1) &74&$487688
E-mail: faroger@orizont.net;
www.stupi.ro www.faroger.ro
FAROS!" # $%
OFER& 'E "RE( "E)R! S!" #ER*CAL-+!L*EA,A '*)
"OL*!REA) R*G*' "E)R! $% RA+E
)r.-rt 'enumire "re./ LE*01u-
$0$ 203 $04
$ Capa- stup 32.%%
4 Corp stup 56/%% 72/%% 67/%%
3 So-lu stup 8tip ** -u s-9n:uri-;
:e z1or <i =n->i:ere ur:ini<
?7/%%
6 @r;nitor - izgonitor 3$/%%
? "o:i<or plin A/%%
5 "o:i<or -u plas; metali-; zin-at; 4$/%%
*++e,'riile in+lu,e -n .re/ ,unt# .la,a .entru ,'+lu, t01i/a de la 2ere,atra de aeri,ire,
uru(uri de 2i"are, (rid0 de a,i3urare a +a.a+ului.
4a +erere ,e .'t li1ra i alte a++e,'rii +u5 ar 2i#
$ C6in30 de 3,5 5 +u +atara50 $ 7/6% Lei01u-.
$ M7nere 5etali+e .entru .rinderea i 5ani.ularea ,tu.ului $ $% Lei0pere->e.
Pre/urile nu +'ntin T8* i ,e -ntele3 2ran+' $ 2a(ri+0 17n9at'r. Plata ,e 2a+e +u nu5erar,
'rdin de .lat0 ,au 2il0 CEC.
Mar2a ,e ridi+0 de la ,ediul 17n90t'rului +u 5i:l'a+e .r'.rii de tran,.'rt ,au .'ate 2i
e".ediat0 .rin .',t0 ,au +uriere ra.ide de tran,.'rt dire+t la +u5.0r0t'r.
Pre/urile ,unt 1ala(ile -n+e.7nd +u 18.&1.2&1&